απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη"

Transcript

1

2 Oη πνην ζπρλέο αηηίεο επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο είλαη νη απηνάλνζεο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό νη ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Ληγόηεξν ζπρλέο αηηίεο είλαη: ΑΓΡΔΝΟΛΔΤΚΟΓΤΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΔΝΟΜΤΔΛΟΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΑ ΤΓΓΔΝΗ ΔΠΙΝΔΦΡΙΓΙΑΚΗ ΤΠΟΠΛΑΙΑ ΟΙΚΟΓΔΝΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΓΛΤΚΟΚΟΡΙΚΟΔΙΓΩΝ ΑΠΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΓΛΤΚΟΚΟΡΣΙΚΟΔΙΓΩΝ ΑΝΔΠΑΡΚΗ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ ΥΟΛΗΣΔΡΟΛΗ

3 ΑΓΡΔΝΟΜΤΔΛΟΓΤΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΔΝΟΜΤΔΛΟΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΑ Υ-Φπινζύλδεηε δηαηαξαρή 1:20000 άξξελεο Πξννδεπηηθή λεπξνινγηθή δπζιεηηνπξγία θαη επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα 10% πεξηζηαηηθώλ ηεο επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο δ/δ από απηνάλνζε επηλεθξίηηδα είλαη ε έιιεηςε απηναληηζσκάησλ

4 Κιηληθή εηθόλα Η αδξελνιεπθνδπζηξνθία εκθαλίδεηαη βξεθηθή ή εθεβηθή ειηθία κε: Αδπλακία, ζπαζηηθόηεηα Δμειίζζεηαη ηαρέσο ζε ηύθισζε θαη ηεηξαπιεγία Η αδξελνκπεινπάζεηα εκθαλίδεηαη ζηελ εθεβηθή ειηθία ή ζε λεαξνύο ελήιηθεο κε : Αδπλακία ζπαζηηθόηεηα άπσ πνιπλεπξνπάζεηα Δίλαη ήπηα κνξθή θαη εμειίζζεηαη βξαδέσο

5 Ήπηεο λεπξνινγηθέο αλσκαιίεο κπνξεί λα ζπκβνύλ ζε γπλαίθεο εηεξόδπγνπο θνξείο πάληα αλαπηύζζνπλ ζνβαξή επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα Μπνξεί λα έρνπλ ππνθιηληθή επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα ή ζπαλίσο κεκνλσκέλε αλεπάξθεηα αιαηνθνξηηθνεηδώλ όπσο κεηά ιήςε κε ζηεξνεηδώλ αληηθιεγκνλσδώλ

6 Σα λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαη πξηλ ηελ επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα ε θάζε αγόξη κε επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα πξέπεη λα γίλεηαη δηεξεύλεζε γηα αδξελνιεπθνδπζηξν θία θαη αδξελνκπεινλεπξνπάζεηα

7 Παζνγέλεηα Αλεπαξθήο νμείδσζε ησλ ιηπαξώλ νμέσλ ζηα ππεξνμεηζσκάηηα νδεγεί ζε: πςειέο ζπγθεληξώζεηο κοπεζμένων λιπαπών οξέων πολύ μακπάρ αλύζος Καη ζςζζώπεςζη ηων σοληζηεπολικών εζηέπων ηων λιπαπών οξέων και γαγγλιοζζιδών ζηηο κεκβξάλεο ησλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ, επηλεθξηδηαθνύ θινηνύ θαη άιισλ ηζηώλ Ζ αληαπόθξηζε ησλ επηλεθξηδηαθώλ θπηηάξσλ ζηελ ACTH είλαη επεξεαζκέλε ιόγσ ηνπ όηη ηα ζπζζσξεπκέλα θνξεζκέλα ιηπαξά πνιύ καθξάο αιύζνπ κεηαβάιινπλ ηε δηαπεξαηόηεηα ησλ κεκβξαλώλ

8 Σν ππεύζπλν γνλίδην βξίζθεηαη ζην καθξύ άθξν ηνπ Υ ρξσκνζώκαηνο θαη θσδηθνπνηεί κηα ππεξνμεηζσκηθή κεκβξαληθή πξσηεΐλε πνπ αλήθεη ζηελ ππεξνηθνγέλεηα ησλ ATP-ζύλδεζεο πξσηετλώλ κεηαθνξάο Έιιεηςε ελόο θσδηθνλίνπ ή ζεκεηαθέο κεηαιιάμεηο νδεγνύλ ζε έιιεηςε ή αληηθαηάζηαζε ελόο ακηλνμένο από ηελ πεξηνρή ζύλδεζεο κε ην ATP θαη δεκηνπξγία κηαο πξσηεΐλεο πνπ ιέγεηαη ππωηεΐνη αδπενολεςκοδςζηποθίαρ (ALDP)

9 ζεξαπεία Ζ ζεκαζία ηεο δίαηηαο είλαη ακθηζβεηνύκελε κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηα λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα πξηλ εθδεισζνύλ, Καλέλα όθεινο κεηά ηελ εθδήισζή ηνπο Σα ζπκπιεξώκαηα όπσο ε ηξηνιηθή γιπθεξόιε θαη ε glycerol trierucate (Lorenzo s oil) έρνπλ κηθξό όθεινο

10 Πνιύ πξώηκα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ε ινβαζηαηίλε αλαζηνιέαο ηεο ΗΜGCoA ξεδνπθηάζεο ειαηηώλεη ηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ ιηπαξώλ νμέσλ πνιύ καθξάο αιύζνπ Πην απνηειεζκαηηθή ζα ήηαλ ε θαξκαθεπηηθή πξναγσγή ηεο έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ ηεο πξσηεΐλεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αδξελνιεπθνδπζηξνθία (ALDRP) πνπ ζεσξεηηθά κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ πξσηεΐλε πνπ ιείπεη

11 Αλάινγα ηνπ βνπηπξηθνύ νμένο (4PBA) ζε ηλνβιάζηεο αζζελώλ κε αδξελνιεπθνδπζηξνθία Αύμεζαλ ηελ έθθξαζε ηεο ALDRP Aύμεζαλ ηελ ηθαλόηεηα νμείδσζεο ησλ ιηπαξώλ νμέσλ πνιύ καθξάο αιύζνπ θαη κείσζαλ ηα επίπεδά ηνπο

12 ΤΓΓΔΝΗ ΔΠΙΝΔΦΡΙΓΙΚΗ ΤΠΟΠΛΑΙΑ Γελ αλαπηύζζεηαη ν θινηόο ησλ επηλεθξηδίσλ θπζηνινγηθά είλαη ζπάληα νηθνγελήο δηαηαξαρή. 4 ΜΟΡΦΔ Α) πνξαδηθή κνξθή ζρεηίδεηαη κε ππνθπζηαθή ππνπιαζία Β)Απηνζσκηθή ππνιεηπόκελε κνξθή Γ) Φπινζύλδεηε Υ κνξθή ζρεηίδεηαη κε ππνγνλαδνηξνπηθό ππνγνλαδηζκό Γ) Φπινζύλδεηε Υ κνξθή ζρεηίδεηαη κε αλεπάξθεηα θηλάζεο ηεο γιπθεξόιεο, ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε, κπτθή αηξνθία Duchenne θαη ζπαλίσο πξώηκε ήβε

13 ΠΑΘΟΓΔΝΔΙΑ 1:12500 γελλήζεηο Οθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ DAX ζην Υ ρξσκόζσκα πνπ θσδηθνπνηεί ηελ πξσηεΐλε DAX κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ππξεληθώλ ππνδνρέσλ Ή ζε εμάιεηςε ηνπ DAX ή ηνπ γνληδίνπ ηεο θηλάζεο ηεο γιπθεξόιεο Σν DAX-1 εθθξάδεηαη ζηε ππόθπζε, ππνζάιακν επηλεθξίδηα θαη γνλάδεο Σν DAX-1 κπινθάξεη ηε ζηεξνεηδνγέλεζε εκπνδίδνληαο ηε κεηαγξαθή ηνπ πξναγσγέα ηεο νμείαο ζηεξνεηδηθήο ξπζκηζηηθήο πξσηεΐλεο STAR

14 ηελ πεξηνρή ηνπ πξναγσγέα γηα ην γνλίδην DAX-1 βξέζεθαλ 3 response elements γηα ηνλ ζηεξνεηδηθό παξάγνληα -1(SF-1) Ο παξάγνληαο SF-1 είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θινηνύ ησλ επηλεθξηδίσλ Ζ DAX-1 πξσηεΐλε αλαζηέιιεη ηηο δξάζεηο ηνπ SF-1 ζηα κεηαγξαθηθά γνλίδηα ελώ Ο SF-1 δηεγείξεη ηελ έθθξαζε ηνπ DAX. Ζ κεηάιιαμε ηνπ DAX-1 γνληδίνπ νδεγεί ζε πξσηεΐλε DAX-1 πνπ δελ κπνξεί λα θαηαζηείιεη ην SF-1

15 ΒΑΗΚΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΚΟΡΣΗΕΟΛΖ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΤΓΓΔΝΖ ΔΠΗΝΔΦΡΗΓΗΑΚΖ ΤΠΟΠΛΑΗΑ Ζ ΚΟΡΣΗΕΟΛΖ(ΑΝΟΗΚΣΑ ΣΔΣΡΑΓΩΝΑ) Δ ΜΔΡΗΚΟΤ ΑΘΔΝΔΗ ΔΊΝΑΗ ΣΑ ΑΝΩΣΔΡΑ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΟΡΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΓΗΑΓΝΩΖ

16 ΒΑΗΚΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΑΛΓΟΣΔΡΟΝΖ Δ ΑΓΟΡΗΑ ΜΔ ΤΓΓΔΝΖ ΔΠΗΝΔΦΡΗΓΗΑΚΖ ΤΠΟΠΛΑΗΑ Ζ ΑΛΓΟΣΔΡΟΝΖ(ΑΝΟΗΚΣΑ ΣΔΣΡΑΓΩΓΑ) ΔΊΝΑΗ ΣΑ ΚΑΣΩΣΔΡΑ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΟΡΗΑ Ή ΚΑΣΩ ΑΠ ΑΤΣΆ ΣΖΝ ΣΗΓΜΖ ΣΖ ΓΗΑΓΝΩΖ

17 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ Ίδηα κε εθείλε ηεο επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο κε απώιεηα άιαηνο αιιά επηλεθξηδηαθά αλδξνγόλα δελ είλαη απμεκέλα Αληαπόθξηζε ησλ αλδξνγόλσλ ζηε δηέγεξζε κε ACTH είλαη θαηαζηαικέλε ή απνπζηάδεη ηε λενγληθή πεξίνδν έρνπκε απώιεηα άιαηνο θαη κειάγρξσζε ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαιιάμεηο ησλ DAX-1 θαη ησλ γνληδίσλ ηεο θηλάζεο ηεο γιπθεξόιεο απμεκέλα ηξηγιπθεξίδηα

18 Μεκνλσκέλνο ππνγνλαδνηξνπηθόο ππνγνλαδηζκόο Γπζιεηηνπξγία ππνζαιάκνπ θαη ππόθπζεο Γηαηαξαρή ζηε ζπεξκαηνγέλεζε Πηζαλή πξόσξε ήβε Μεξηθά αγόξηα παξνπζηάδνπλ ελδνκήηξηα θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο, δπζπιαζία ησλ κεηαθύζεσλ γελεηηθέο αλσκαιίεο θαη ππνγνλαδνηξνπηθό ππνγνλαδηζκό

19 ΟΙΚΟΓΔΝΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΓΛΤΚΟΚΟΡΣΙΚΟΔΙΓΩΝ Αλεπάξθεηα ηεο έθθξηζεο αλδξνγόλσλ θαη γιπθνθνξηηθνεηδώλ θαη απάληεζε ζηελ δηέγεξζε κε ACTH αλεπαξθήο πάληα απηνζσκηθή ππνιεηπόκελε δηαηαξαρή πγθεληξώζεηο θνξηηδόιεο είλαη ρακειέο θαη ηεο ACTH πςειέο Η αιδνζηεξόλε είλαη θπζηνινγηθή ή κεξηθά αλεπαξθήο θαη αληαπνθξίλεηαη ζηα ππννγθαηκηθά εξεζίζκαηα Δθδειώλεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία κε κειάγρξσζε κπτθή αδπλακία ππνγιπθαηκία, αραιαζία θαη αιάθξηκα (Allgrove syndrome)

20 Μεξηθνί αζζελείο κε κεκνλσκέλε νηθνγελή αλεπάξθεηα γιπθνθνξηηθνεηδώλ έρνπλ αλεπαξθείο ππνδνρείο κειαλνθνξηίλεο 2(ACTH) Eίλαη νκνδπγώηεο ή εηεξνδπγώηεο γηα ζεκεηαθέο κεηαιιάμεηο πνπ αιιάδνπλ έλα θξηηηθό ακηλνμύ ή αιιάδνπλ ην πιαίζην αλάγλσζεο ησλ ακηλνμέσλ Οη κεηαιιάμεηο είηε (ζηελ ηύπνπ Ι δηαηαξαρή) κεηώλνπλ ηελ ηθαλόηεηα ζύλδεζεο ηνπ ππνδνρέα κε ηελ ACTH είηε κεηώλνπλ ηε κέγηζηε αληαπόθξηζε ηνπ camp κε θησρή ζπζρέηηζε ησλ αιιαγώλ in vitro κε ηελ θιηληθή βαξύηεηα

21 ηελ ηύπνπ 2 δηαηαξαρή Οη πεξηζζόηεξνη αζζελείο έρνπλ ζύλδξνκν ALLGROVE ή έρνπλ κεκνλσκέλε αλεπάξθεηα γιπθνθνξηηθνεηδώλ Γελ έρνπλ κεηαιιάμεηο ηνπ πξναγσγέα ηνπ γνληδίνπ ηνπ ππνδνρέα ηεο ACTH

22 O ΤΠΟΓΟΥΔΑ ΣΗ ACTH ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΜΔΜΒΡΑΝΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΟΠΟΤ ΓΙΝΔΣΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΙΝΟΞΔΩΝ ΣΗΝ ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΗ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΓΛΤΚΟΚΟΡΣΙΚΟΔΙΓΩΝ

23 Oη αζζελείο κε κεκνλσκέλε νηθνγελή αλεπάξθεηα γιπθνθνξηηθνεηδώλ έρνπλ πνιύ ρακειέο ηηκέο επηλεθξίλεο ΔΞΑΙΣΙΑ: ηεο κε αλάπηπμεο ηεο κπεινεηδνύο κνίξαο ησλ επηλεθξηδίσλ ηεο κε έθθξαζεο ηεο ηξαλζθεξάζεο ηεο θαηλπιεζαλνιακίλεο ιόγσ ησλ ρακειώλ ζπγθεληξώζεσλ ηεο θνξηηδόιεο ζην εζσηεξηθό ησλ επηλεθξηδίσλ

24 Αληίζηαζε ζηε δξάζε (insensitivity) ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ 2.3% αηόκσλ έρνπλ 2 ζεκεηαθέο κεηαιιάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε αληίζηαζε ζηα γιπθνθνξηηθνεηδή 6,6% έρνπλ 1 ζεκεηαθή κεηάιιαμε πνπ νδεγεί ζε ππεξεπαηζζεζία ζηε δξάζε ηνπο Γελ ππάξρνπλ θιηληθέο αλσκαιίεο αιιά είλαη ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν επαίζζεηνη ηόζν ζηηο ζεηηθέο όζν θαη ζηηο αξλεηηθέο δξάζεηο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ Η αληίζηαζε ζηε δξάζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ κπνξεί λα είλαη επίθηεηε θαη ηνπηθή ή εηδηθή γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηζηνύο

25 Αλεπαξθήο κεηαβνιηζκόο ρνιεζηεξόιεο Σν κεγαιύηεξν πνζό θνξηηδόιεο ζπληίζεηαη από ρνιεζηεξόιε πνπ θηάλεη ζηα επηλεθξίδηα σο LDL ή HDL Άηνκα κε θπζηνινγηθή βαζηθή ηηκή θνξηηδόιεο θησρή απάληεζε ηεο θνξηηδόιεο ζηελ ACTH ρσξίο θιηληθή εηθόλα αλεπάξθεηαο θνξηηδόιεο ΠΆΥΟΤΝ ΑΠΌ: αβεηαιηπνπξσηετλαηκία(όρη LDL) νκόδπγε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία(όρη LDL ππνδνρείο) Σα αληηρνιεζηεξνιηθά θάξκαθα δελ κεηώλνπλ πεξαηηέξσ ηελ επηλεθξηδηαθή ιεηηνπξγία ζηα άηνκα κε νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΤΠΟΑΛΓΟΣΔΡΟΝΙΜΟ: ΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ - ΘΔΡΑΠΔΙΑ Γξ. Νηθφιανο Πνληηθίδεο Δλδνθξηλνιφγνο Σκήκα Δλδνθξηλνινγίαο, αθραξψδε δηαβήηε θαη Μεηαβνιηζκνχ, Ννζνζθνκείν «ΠΑΝΑΓΙΑ», Θεζζαινλίθε 10νο θχθινο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ

Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ Σηασρούλα Α. Πάζτοσ, MD, PhD Ειδικεσόμενη Ενδοκρινολόγος Νοζοκομείο «Ερσθρός Σηασρός» Γενικά Ωο «Φαηλόκελν ηεο Ηλθξεηίλεο» νξίδεηαη ε κεγαιύηεξε απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ 1. Δίλαη ιάζνο όηη ε γινηόηεηα ηνπ αίκαηνο: α. Απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. β. Πνπ ξέεη δηακέζνπ ησλ ζηελψλ αγγείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηα κεγάια αγγεία. γ. Γελ εμαξηάηαη από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Forthyron δηζθίν ησλ 400 κg. 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Δξαζηηθό ζπζηαηηθό: Λεβνζπξνμίλε λαηξηνύρνο 400 µg αλά δηζθίν, πνπ ηζνδπλακνύλ κε 388 κg ιεβνζπξνμίλεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτημεία Ι. Καραπαναγιωηίδης

Βιοτημεία Ι. Καραπαναγιωηίδης Βιοτημεία Ι. Καραπαναγιωηίδης Λίπε ή ιηπίδηα Μηα κεγάιε νκάδα νξγαληθώλ ελώζεσλ κε αλόκνηα ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά Αδηάιπηεο ζην λεξό - Γηαιπηέο ζε δηάθνξνπο νξγαληθνύο δηαιύηεο (π.ρ. ρισξνθόξκην, κεζαλόιε,

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα