Evaluating Specifications for Controlled Greek

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Evaluating Specifications for Controlled Greek"

Transcript

1 Evaluating Specifications for Controlled Greek Marina Vassiliou Institute for Language & Speech Processing Epidavrou & Artemidos 6, Maroussi, Athens, Greece Stella Markantonatou Institute for Language & Speech Processing Epidavrou & Artemidos 6, Maroussi, Athens, Greece Yanis Maistros Department of Electrical & Computer Engineering, National Technical University of Athens, Athens, Greece ece.ntua.gr Vangelis Karkaletsis Software and Knowledge Engineering Laboratory Institute of Informatics and Telecommunications, N.C.S.R. Demokritos iit.demokritos.gr Abstract In this paper we report on the set of controlled language specifications defined for Modern Greek and the development of the respective style checker. We will focus on the effectiveness and suitability of these specifications by assessing the performance of a commercial machine translation system over controlled texts and will comment on the evaluation results. For our experiments we have used the SYSTRAN MT system (English-into- Greek language pair). We will show that an improvement in translation is feasible, when a text compliant with controlled language specifications enters a MT system. Finally, we will propose a third parameter for setting CL specifications. 1 Introduction In this paper we outline the first, to the best of our knowledge, attempt to define specifications for controlled Modern Greek and develop the relevant authoring tool 1, aiming at the production of texts, which make a good input to MT systems (Huijsen 1998). 1 This tool is the result of the research project SCHEMATOPIISI: Integrated environment for the development and exploitation of Greek controlled sublanguages (ΕΠΕΤII/98), which was funded by the Greek General Secretariat of Research & Technology. Our main concern here, though, is to test the validity of the aforementioned specifications by evaluating the translations of controlled texts. To this end, SYSTRAN has been used as a testing MT platform. The linguistic and formatting specifications have been defined on the basis of the following design principles: 1. Language level: Reduction in ambiguity and redundancy together with effective terminology management 2. Formatting level: Controlled text layout, given that the text layout reflects textual structuring 3. Implementation: Use a development platform compatible to most current applications Create a functional and user-friendly tool The evaluation procedure involved the crosschecking of the translations of two types of text: (a) "raw" texts and (b) the same texts modified to conform with the controlled language specifications. The effect of the CL specifications on the translations was then measured. 2 Linguistic Specifications Basically, we have constructed a machine-oriented controlled language (cf. Huijsen 1998). A checker was implemented and the majority of the specifications and instructions have been interpreted for machine use. However, some of the instructions are not exactly machine-oriented; they are recom-

2 mendations, which allow the user a certain degree of freedom when processing his/her text. The specifications we have used here comprise both the machine-oriented instructions and the human-oriented ones. 2.1 Language level By defining the language level specifications, we aimed at eliminating ambiguity and redundancy (both lexical and structural) at the morphological, lexical and clause level. At the morphological level, our primary effort has been to constrain 'politipia', a phenomenon particular to Modern Greek, which is manifested mainly by means of a variety of (mostly inflectional) endings. Thus, it is very often the case that for the same nominal/verbal root and the same grammatical properties (number, tense, person etc) more than one word forms are available (1) - (2). These different endings often correspond to stylistic differences, which are inappropriate in a controlled language framework. Therefore, we have reduced the number of acceptable endings to one. Furthermore, we have excluded words, which reflect a certain speech style (3). (1) ουν and ουνε [προσφέρουν & προσφέρουνε (= they offer)] (2) ης and εως [πόλης & πόλεως (= of the city)] (3) ένεκα (= because of) At the lexical level, our main concern has been to control the use of ambiguous words and phrases. In particular, we have set constraints on several parts of speech, which assume a variety of functions. For example, conjunctions introducing several semantic types of subordinate clauses have been excluded (4). The same holds for prepositions, which display a multitude of meanings or reflect a certain speech style (5). In most cases an alternative word or phrase is offered. Moreover, we have tried to restrict the use of pronouns (6) - the most characteristic case is the relative pronoun "που" (= who, which), which lacks any features for number, gender, or case - as well as of adverbs (7), whose morphological variance sometimes leads to semantic confusion. Finally, words not suitable for a controlled language environment (e.g. interjections) have been forbidden. (4) Αφού δείξετε πάνω στο εικονίδιο και διπλοπατήσετε, το εικονίδιο ανοίγει. (forbidden) a. Όταν δείξετε πάνω στο εικονίδιο και διπλοπατήσετε, το εικονίδιο ανοίγει. [=When you point to the icon and double-click, the icon opens.] b. Εάν δείξετε πάνω στο εικονίδιο και διπλοπατήσετε, το εικονίδιο ανοίγει. [= If you point to the icon and double-click, the icon opens.] (5) a. Για την ονοµασία των αρχείων να χρησιµοποιείτε λατινικούς χαρακτήρες δίχως κενά. (forbidden) b. Για την ονοµασία των αρχείων να χρησιµοποιείτε λατινικούς χαρακτήρες χωρίς κενά. [accepted alternative] [= For naming files, you should use Latin characters without blanks.] (6) a. Αυτοί οι διακοµιστές ανήκουν σε εξειδικευµένες υπηρεσίες, που ονοµάζονται Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Internet. (forbidden) b. Αυτοί οι διακοµιστές ανήκουν σε εξειδικευµένες υπηρεσίες, οι οποίες ονοµάζονται Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Internet. [= These servers belong to specialised services, which are called Internet Service Providers.] (7) ακριβά (= expensively) & ακριβώς (=precisely) <ακριβός [=expensive] The linguistic specifications also support an effective management of terminology (Table 1). As a case study we have taken the thematic domain of computer goods and have built an extensive database of approximately multilingual terms (one- or multi-word terms as well as acronyms). The respective constraints concern the way terms appear in the text. Moreover, we have used a checking mechanism, which crucially depends on the various fields of this database, in order to achieve successful term detection and recognition. At the clause level, our aim was to decrease structural complexity by forbidding specific configurations such as indeclinable participial structures exhibiting a variety of possible meanings (8), iterative phrase sequences such as Genitive nouns (9) or Prepositional Phrases, varied word or con-

3 stituent ordering (10) or continuous embedding. The number of the available punctuation marks is also limited. The participle 'πατώντας' in (8) could admit either a temporal reading (= when you click) or a conditional one (=if you click). In this case, the end user is prompted to avoid the participial construction and use the relevant subordinate clause instead. Likewise in (9a) the succession of Genitive nouns gives rise to complexity, so the end user is required to reduce their number. In a similar vein, in (10) the version in (b) is indicated as the correct clause sequence, in an attempt to constrain variance in constituent ordering. (8) Πατώντας στο κουµπί Νέα διεύθυνση, µπορείτε να δηµιουργήσετε µία νέα καταχώρηση στο βιβλίο διευθύνσεων. (forbidden) a. Όταν πατήσετε στο κουµπί Νέα διεύθυνση, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια νέα καταχώρηση στο βιβλίο διευθύνσεων. [= When you click New Address, you can make a new entry in the Address Book.] b. Εάν πατήσετε στο κουµπί Νέα διεύθυνση, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια νέα καταχώρηση στο βιβλίο διευθύνσεων. [= If you click New Address, you can make a new entry in the Address Book.] (9) a. Το µενού Μορφοποίηση (Format) περιέχει εντολές και επιλογές για τη βελτίωση της εικόνας των περιεχοµένων του παραθύρου. (forbidden) [= The Format menu contains commands and choices for the improvement of the view of the contents of the window.] b. Το µενού Μορφοποίηση (Format) περιέχει εντολές και επιλογές για να βελτιώσετε την εικόνα των περιεχοµένων του παραθύρου. [= The Format menu contains commands and choices, so that you can improve the view of the contents of the window.] (10) a. Πατήστε στο κουµπί Αποθήκευση, για να αποθηκεύσετε το έγγραφο. (forbidden) [=Click Save, in order to save the document.] b. Για να αποθηκεύσετε το έγγραφο, πατήστε στο κουµπί Αποθήκευση. [= In order to save the document, click Save.] 3 Formatting Specifications At the formatting level we have tried to establish a standard correspondence between textual structuring and the text layout. Our objective is to avoid ambiguity and vagueness not only with respect to language, but also with respect to text formatting. Therefore, the various kinds of text (titles, headers, captions, normal text, warning text etc) must be easily discernible. This has been achieved with a formatting DTD, in which differentiating textual parametres such as font, font size, line spacing etc are defined. These parameters render each kind of text easily recognisable from one another. 4 Implementation At the implementation level we followed two paths: the first one gives a Word output (Petasis et al 2002), whereas the other approach provides an XML HTML output, which is browsable by any Web Browser. In this way, the opportunity is given to the user to employ the core system in various environments (Markantonatou et al. 2002). Both implementations make use of the same inventories of "forbidden" words / phrases and terminological databases and sets of surface rules, which constrain the occurrences of certain structures in the period. However, they differ in the underlying technology for text processing. including the morphological one. 4.1 Word-based implementation (Demokritos) Technical writers are able to call the controlled language checker through their word processor (MS Word is used in the current implementation). This allows users to check the format and language of their documents in a similar way as a spelling/syntax checker (Petasis et al. 2002). The technical document is first converted into an XML format in order to be processed by the checker (Fig. 1). The checker outputs the identified errors in a format understandable by the wordprocessor in order to let users view their errors. The checker checks both text language (correct application of controlled language grammar and vocabulary) and text format (e.g. line spacing, fonts style and size). The XML text is first processed using linguistic resources (restricted terminology, vocabulary, grammar) and tools (tokeniser, sentence splitter, part of speech tagger, case tagger,

4 morphological analyser, lexical analyser) in order to apply the language checker. Language checking involves lookup of a terminological database (termbase) and a database of forbidden words as well as checking for paragraph and sentence size, number of sentence clauses, correct appearance of terms, application of syntax restrictions, etc. The text is also checked using a format DTD (Document Type Definition) in order to locate possible errors in format. The linguistic resources and tools used have been developed using Ellogon, a text engineering platform developed by NCSR "Demokritos" (Petasis et al. 2002). Ellogon was used not only as the development platform for the checker, but also as a means for embedding it under Microsoft Word. 4.2 Web-based implementation (NTUA) The Web-based version of the authoring tool (Fig. 2) is running on a server to which the end user is connected. Users may submit to the tool their texts, which are validated by invoking the linguistic engine, a software system resident to the server. This engine triggers a client application, which produces the final output after checking is accomplished. Any XML annotated document can serve as input to this version. The end user invokes the Web version of the Authoring Tool, supplies the system with his/her document and selects the group(s) of checkings she/he wants the system to execute. The input text is first processed by the underlying linguistic engine, which performs the following distinct tasks: (a) Normalisation: sentence splitting and tokenisation, performed by the normaliser (b) Part-of-Speech tagging and Grammatical Annotation: performed by the Lexifanis PoS Tagger (Kotsanis et al. 1985) (c) Lemmatisation and Case Disambiguation: carried out by QuickLem (Kotsanis et al. 1987) The obtained linguistic information is added to the existing XML structure in the form of PAROLE conformant tags. The QuickLem lemmatiser consults a database of inflectional endings and a limited set of contextual rules (Maistros et al. 2001) Contextual rules are used to resolve case ambiguity. None of the aforementioned tools makes use of a morphological lexicon. This is advantageous, because the overall application relies on "light" tools and a restricted amount of linguistic resources. 5 Experimental Methodology 5.1 Selection and processing of corpora For the purposes of the evaluation 2 of the impact that controlled language specifications may have on the machine translation process and output, we have collected a series of corpora consisting of texts, which were extracted from various technical documents and manuals in the Informatics thematic domain (Corpus I). The texts comprising Corpus I were originally written in Greek and they did not observe any controlled language or sublanguage specifications. It should be mentioned that it was pretty difficult to find and process technical documents originally written in Greek, as the common practice followed in the Greek market is the translation of documents into the Greek language. We have decided, however, to exclude those kinds of texts from our experiments, aiming at obtaining representative results. As a first step the texts of Corpus I were translated using SYSTRAN (Corpus I_ trans). Then the original texts of Corpus I were checked and manually corrected in accordance with the Controlled Greek specifications 3 mentioned above (Corpus II). The final step was the automatic translation of these checked texts (Corpus II_trans). In a nutshell, we have created and processed 4 types of corpora: i. Corpus I: the initial texts collected (in Greek) ii. Corpus I_trans: the translation of the initial texts (in English) iii. Corpus II: the corrected version of the initial texts (in Greek) iv. Corpus II_trans: the translation of the corrected texts (in English) 2 See Bourgeoys (2002) for a different approach in evaluation. She has examined a set of "raw" texts and a different set of technical documents, which were then cross-checked against their translations. 3 We did not perform any checking with respect to text formatting, as this parameter does not have any effect on the translation output.

5 5.2 Testing As a second step, we compared the aforementioned corpora on four (4) parallel windows. We tried to detect the differences in the translation output resulting from the editing of the non-cl original texts. More specifically, our aim was to find whether the changes/corrections at the morphological, lexical and syntactic level had a positive effect and rendered substantially improved translations. For each change of the text we checked the SYSTRAN output and classified it as correct (= improved), unchanged (= invariable) or wrong (= non-improved). Then, for each class of constraints (e.g. lexical constraints, word order constraints etc) the number of total changes was counted as well as the number of total correct, unchanged and wrong SYSTRAN outputs. The relevant percentages were calculated as follows: (total correct SYSTRAN output/total changes) x 100 (total unchanged SYSTRAN output/total changes) x 100 (total wrong SYSTRAN output/total changes) x 100 Before analysing the results of the testing phase, we will make a short reference to the basic characteristics and functions of the SYSTRAN MT platform. 6 Assessment of SYSTRAN 6.1 SYSTRAN basic features SYSTRAN is a commercial MT system of the 'direct translation' type (Hutchins 1999b). In principle, the system is based on direct translations supported by bilingual lexica. It performs a wordto-word substitution and a number of wordreordering rules in the target language. However, SYSTRAN is more sophisticated. Texts of the source language are transformed into abstract representations of 'meaning'. These representations are language-independent and are intended to be unambiguous and to provide the basis for the generation of texts into one or more target languages (Hutchins 1999b). Like many other machine translation systems, SYSTRAN can be divided into (a) source language analysis, (b) bilingual transfer and (c) target language synthesis. SYSTRAN performs morphological analysis, homograph analysis included, and it attempts to define clause boundaries. It performs a shallow syntactic parsing, by identifying the immediate constituents of sentences, i.e. subject and predicate, and by establishing basic syntactic relationships e.g. between a verb and its complement(s). In the bilingual transfer procedural phase the meanings of words are retrieved from the various dictionary files. Finally, in the target language synthesis phase, morphology-checking and wordrearrangement routines are performed (SYSTRAN, Internal report 1993). At this point it should be mentioned that SYSTRAN is a MT system tuned to the sublanguage(s) of the EU administrative texts, on which the terminological resources of the system mainly draw. Of course, it is possible to feed SYSTRAN with domain-specific terminology and, consequently, improve its output. 7 Evaluation The evaluation procedure, which follows the methodology described in section 5.2, concerns solely the specifications defined at the language level, i.e. morphological, lexical and syntactic ones, since the formatting specifications do not in any way affect the translation process and the subsequent outcome. The chart in Figure 3 depicts the results obtained, indicating for each category the percentage of cases, where the translation output has been improved or not, as well as remained the same. The translation output has been characterised as 'improved' on the basis of the following criteria: (a) accurate translation of words following the disambiguation process (b) precise translation of terms (c) correct identification of syntactic relations (d) correct identification of anaphora relations 7.1 Language level specifications Morphological level (Morphological variety): Our effort to constrain morphological variety and the corresponding stylistic differences reflected

6 was not proven fruitful, since SYSTRAN seems to have a good command of the rich morphological system of Modern Greek. As a consequence, SYSTRAN hardly ever fails to provide the same translation for morphologically different, but semantically similar words, apart from a few exceptions (e.g. αν και even if vs. αν κι 4 if also). Lexical level (General vocabulary): The best translation results are detected after the disambiguation process, that is after the specified forbidden words have been removed or the alternative recommended non-ambiguous words or phrases have been substituted for the ambiguous ones. In (11) - (13) the (a) sentences contain the forbidden words in bold and the (b) sentences the preferred alternatives, also in bold. (11) a. αντίστοιχα προγράµµατα γενικής φύσης, που περιέχονται SYSTRAN output: corresponding programs of general nature that is contained b. αντίστοιχα προγράµµατα γενικής φύσης, τα οποία περιέχονται SYSTRAN output: corresponding programs of general nature which are contained (12) a. στο επάνω µέρος της οθόνης SYSTRAN output: in the on part of screen b. στο πάνω µέρος της οθόνης SYSTRAN output: in the above part of screen (13) a. Αφού ολοκληρώσετε το µήνυµά σας SYSTRAN output: After you complete your message b. Όταν ολοκληρώσετε το µήνυµά σας SYSTRAN output: When you complete your message Lexical level (Terminology): The results regarding the translation of domain-specific terms are rather disappointing. Predictably, SYSTRAN fails nearly in every case to render the appropriate equivalent term in English. Characteristic examples of this inefficiency are phrases such as "maternal card" or "left winger key of mouse", which are given as the English equivalents of the terms "µητρική κάρτα" (= mother board) and "αριστερό 4 και and κι constitute different morphological types of the same word και (= and). πλήκτρο του ποντικιού" (= left mouse button) respectively. Syntactic level (Clauses & complex constructions): A pretty improved translation output is noticeable, when certain complex clausal structures are corrected in accordance to the CL specifications. More specifically, it has been observed that SYSTRAN can handle short clauses and sentences in a more effective way. Likewise, a better translation output (14) may be the result of a systematic and invariable word ordering. (14) a. οι ιδιότητες αυτές (NP + Dem) [= this attributes] b. αυτές οι ιδιότητες (Dem + NP) [= these attributes] The same holds with respect to sequences of multiple Genitive nouns, when these are simplified into sequences of the type "Genitive noun + Prepositional Phrase". The translation output is equally improved, when the indeclinable Present Participles, which are inherently ambiguous, are expanded into a corresponding subordinate clause or are replaced by a declinable verb form with a corresponding rearrangement of the whole clause (15). (15) a. Πιέζοντας υπερβολικά, µπορεί να σπάσετε την κάρτα. [= Pressing excessively, they can you break the card] b. Προσοχή! Μην πιέσετε υπερβολικά και σπάσετε την κάρτα. [= Attention! Do not press excessively and break the card] 8 Conclusions The evaluation procedure described in the previous section is an indication that a substantial improvement in translations of texts conforming to controlled language constraints is attainable. A possible feasible solution, in order to get a substantially improved output, would be to provide SYSTRAN (or, in general, any machine translation system) with information about domain-specific terminology.

7 None the less, a more viable and effective solution would be to adjust the controlled language specifications to the MT commercial system meant to be used in a given application. This one-way tuning to the idiosyncrasies of a MT system, functioning as a third parameter for defining controlled language specifications - apart from the human and the machine factors - could lead to a substantial improvement of its performance. We are led, thus, to a three-way distinction of CLs: Petasis G., V. Karkaletsis, G. Paliouras & C. D. Spyropoulos 2002: Ellogon: A Text Engineering Platform. In Proceedings of the 3 rd Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2002), May 27 31, 2002, pp (a) (b) (c) Human-oriented CLs Machine-oriented CLs and MT-oriented CLs References Bourgeoys J. 2002: Perspectives et Limites de l' Utilisation de l' Anglais Simplifie pour la Traduction Automatique. M.A Thesis (Universite Laval) Huijsen W.O. 1998: Controlled Languages An Introduction. In Proceedings of the Second International Workshop on Controlled Language Applications, May 1998, Carnegie Mellon University, Pennsylvania, USA Hutchins J. 1999b: "The development and use of machine translation systems and computer-based translation tools". International Conference on Machine Translation & Computer Language Information Processing, Chen Zhaoxiong (ed.) June 1999, Beijing, China (pp. 1-16) [http://ourworld.compuser ve.com/homepages/wjhutchins/ Beijing.htm] Kotsanis Y. & Y. Maistros 1985: "Lexifanis" - A Lexical Analyzer of Modern Greek. In Proceedings of the 2nd Conference of the European Chapter of the ACL, Geneva, pp Kotsanis Y. & Y. Maistros & A. Zavras 1987: "Quicklem" - A Software System for Greek Word-Class Determination, Literary and Linguistic Computing, Vol. 2, No 4, pp , Oxford University Press Linguistic Description of SYSTRAN (Internal Report), Luxembourg, April 1993 Maistros Y., M. Vassiliou & S. Markantonatou 2001: QUICKLEM: How you find lemma without a morphological lexicon. In Proceedings of the 5 th International Conference on Greek Linguistics, Université Paris 5, Sorbonne, pp Markantonatou S., V. Karkaletsis & Y. Maistros 2002: An Authoring Tool for Controlled Modern Greek. To be included in Proceedings of the 2 nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN-2002), Thessaloniki, April 2002

8 APPENDIX Head Lemma Head Index Greek Term English Term Acronym Head of a multi-word term Head Tagset Definition Thematic Domain Source Γλώσσα µηχανής µηχανής Γλώσσα Χαρακτη ρισµού Υπερκειµ ένου machine language machine code Hyper-Text Markup Language HTML + NoCmFeXxXx NoCmFeXxXx NoCmFeXxXx Table 1. Extract from the term database Η απλούστερη και παλαιότερη µορφή ς, στην οποία οι εντολές του προγράµµατος έχουν τη µορφή µίας ακολουθίας δυαδικών ψηφίων (bits µε τιµές 0 ή 1). Τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας ενός υπολογιστή είναι σε θέση να εκτελέσουν άµεσα ένα πρόγραµµα εντολών σε µηχανής. (The oldest and simplest language, whose commands have the form of bit sequences. CPU s electronic circuits can directly execute a commend program in machine language) Η απλούστερη και παλαιότερη µορφή ς, στην οποία οι εντολές του προγράµµατος έχουν τη µορφή µίας ακολουθίας δυαδικών ψηφίων (bits µε τιµές 0 ή 1). Τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας ενός υπολογιστή είναι σε θέση να εκτελέσουν άµεσα ένα πρόγραµµα εντολών σε µηχανής. (The oldest and simplest language, whose commands have the form of bit sequences. CPU s electronic circuits can directly execute a commend program in machine language) Γλώσσες Προγραµ- µατισµού (Programming languages) Γλώσσες Προγραµ- µατισµού (Programming languages) Γλώσσα περιγραφής και δηµιουργίας ιστοσελίδων. Πρόκειται για ένα σύνολο κανόνων για τη σύνταξη ιστοσελίδων, οι οποίες περιέχουν κείµενο, εικόνες, συνδέσµους, αρχεία ήχου, video κ.λ.π. Οι ιστοσελίδες µπορούν να τοποθετηθούν σε ένα διακοµιστή ιστού, ώστε να είναι διαθέσιµες και σε άλλους ιαδίκτυο χρήστες µέσω του διαδικτύου. (Internet (Language for annotating and creating web pages. It is a set of rules for designing web pages, which include text, images, links, audio files, videos etc. Web pages may be stored in a web server, so that other users can access them via the Internet). Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών (Informatics) Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών (Informatics) Εφαρµογές Λογισµικού (Software applications)

9 Word Document Tokenisation Linguistic Processing Sentence Splitting Part of Speech Tagging Word XML generator Processing of Language and Format Errors Reading of XML documents Case Tagging Morphological Analysis Language Checking Lexical Analysis Ellogon Format Checking Language Checking Termbase/ Vocabulary Lookup Figure 1. Architecture of the word-processor based controlled language checker Figure 2. Presentation of the results of the WEB-based authoring tool Hit rates 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wrong Unchanged Correct words part order pou terms morph Structures checked Figure 3. Presentation of preliminary results

Deliverable D5.1. Text Summarisation Tools. Pilot B

Deliverable D5.1. Text Summarisation Tools. Pilot B Deliverable D5.1 Deliverable D5.1 Text Summarisation Tools Grant Agreement number: 250467 Project acronym: ATLAS Project type: Pilot B Deliverable D5.1 Text Summarisation Tools 31.08.2012 Project coordinator

Διαβάστε περισσότερα

PROOFING TOOLS TECHNOLOGY AT NEUROSOFT S.A.

PROOFING TOOLS TECHNOLOGY AT NEUROSOFT S.A. PROOFING TOOLS TECHNOLOGY AT NEUROSOFT S.A. Christos Tsalidis *, Giorgos Orphanos *, Anna Iordanidou ** and Aristides Vagelatos *** * Neurosoft S.A. 24 Kofidou Str., 14231, N. Ionia, Athens, Greece {tsalidis,

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing a Greek Language Stemmer - Efficiency and Accuracy Improvements. Spyridon Saroukos

Enhancing a Greek Language Stemmer - Efficiency and Accuracy Improvements. Spyridon Saroukos Enhancing a Greek Language Stemmer - Efficiency and Accuracy Improvements Spyridon Saroukos University of Tampere Department of Computer Sciences Computer Science M.Sc. thesis Supervisor: Eleni Berki July

Διαβάστε περισσότερα

MA in Translation Studies (ODL) Module 2. Question WD/05/03

MA in Translation Studies (ODL) Module 2. Question WD/05/03 MA in Translation Studies (ODL) Module 2 Question WD/05/03 Using the Critical Discourse Analysis framework presented in Unit 7 analyse a source text of your choice and its translation (these texts should

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIONS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki Academic Committee for the Certificate

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1

Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Transitioning to Reading Continuous Greek Texts 1 Ancient Greek has a very large vocabulary, and it is long-term challenge to master a useful inventory of words because of dialectical variations, the use

Διαβάστε περισσότερα

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London

Attica. Intermediate Classical Greek. Readings, Review, and Exercises. Cynthia L. Claxton. University of California, Irvine. New Haven & London Attica Intermediate Classical Greek Readings, Review, and Exercises Cynthia L. Claxton University of California, Irvine New Haven & London Copyright 2014 by Yale University. All rights reserved. This book

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology

NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology Volume 4/01 ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

Fire, poison, and black tears

Fire, poison, and black tears Studia Graeca et Latina Lundensia 18 Fire, poison, and black tears Metaphors of Emotion in Rebétiko Marianna Smaragdi Centre for Languages and Literature 2012 2012 Marianna Smaragdi Distributed by: Centre

Διαβάστε περισσότερα

ISSN1108-4170. L A TEX babel

ISSN1108-4170. L A TEX babel ISSN1108-4170 TÇ EÚtupon TeÜqoc 3, >Oktÿbrioc 1999 TEX Σ ΑΥΤΟΤΟΤΕΥΧΟΣ: W L A TEX babel Επιφυλλίδα iii Σημειώσειςτοῦτυπογράφου iv Ιωάννης Δημάκος pdftex: Συνδυάζοντας την ευελιξία του PDF μετηνδύναμητου

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Conference

3rd International Conference GREEK ASSOCIATION OF PRIMARY MUSIC EDUCATION TEACHERS (GAPMET) 3rd International Conference Teaching material and its contribution to educational practice: From theory to application in Music Education

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK

THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK THE LAST CHAPTERS OF ENOCH IN GREEK EDITED BY CAMPBELL BONNER WITH THE COLLABORATION OF HERBERT C. YOUTIE 1968 WISSENSCHAFTLICHE BUCHGE SELLSCHAFT DARMSTADT This reprint of The Last Chapters of Enoch in

Διαβάστε περισσότερα

SOCIETY OF BIBLICAL LITERATURE SEPTUAGINT AND COGNATE STUDIES SERIES. Edited by Harry M. Orlinsky

SOCIETY OF BIBLICAL LITERATURE SEPTUAGINT AND COGNATE STUDIES SERIES. Edited by Harry M. Orlinsky SOCIETY OF BIBLICAL LITERATURE SEPTUAGINT AND COGNATE STUDIES SERIES Edited by Harry M. Orlinsky Number 14 A LEXICAL STUDY OF THE SEPTUAGINT VERSION OF THE PENTATEUCH by J. A. L. Lee A LEXICAL STUDY OF

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki

MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE. Thessaloniki MINISTRY OF EDUCATION, LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα

Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians

Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians Revelations from the apparatus criticus of the Book of Revelation: How Textual Criticism can help Historians J. K. Elliott As a former colleague of John McGuckin in the University of Leeds, I have followed

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE Report prepared in the frame of the project: Combating trafficking in human beings- going beyond coordinated by CCME BY MARIA PAPANTONIOU-FRANGOULI IN COLLABORATION WITH:

Διαβάστε περισσότερα

Christopher C. Marchetti ALL RIGHTS RESERVED

Christopher C. Marchetti ALL RIGHTS RESERVED 2009 Christopher C. Marchetti ALL RIGHTS RESERVED ARISTOXENUS ELEMENTS OF RHYTHM: TEXT, TRANSLATION, AND COMMENTARY WITH A TRANSLATION AND COMMENTARY ON POXY 2687 by CHRISTOPHER C. MARCHETTI A Dissertation

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων

Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων TECHNICAL REPORT Ecosystem based water resources management

Διαβάστε περισσότερα