2ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ ΚΩΥΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΤΟΝΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ Θεσσαλονίκη, Ιουλίου 2014 /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ ΚΩΥΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΤΟΝΣΕ ΕΝ ΔΡΑΕΙ Θεσσαλονίκη, 13-18 Ιουλίου 2014 / www.esai.gr/dhia_2014.html"

Transcript

1 Θπξηαθή 13 Ηνπιίνπ 09:00-10:30 Θεία Ιεηηνπξγία Δθθιεζία (Ξαλαγίαο) Αρεηξνπνηήηνπ Γηεξκελέαο ΔΛΓ: Δπζηξάηηνο Ξαηξηλόο Δλνξία Δθθιεζίαο Αρεηξνπνηήηνπ 11:00-12:00 Γεμίσζε Αίζνπζα Δθδειώζεσλ Δθθιεζία Αρεηξνπνηήηνπ Δλνξία Δθθιεζίαο Αρεηξνπνηήηνπ 18:00-21:00 Δθδξνκή Γλσξηκία κε ην Άζιεκα ηεο Νξεηβαζίαο πεύζπλνο: Ληθνιαΐδεο Κ., Θνθόιεο Α. Αθεηεξία/ Ρεξκαηηζκόο: Άλσ Ξύιε ηνπ Θαπηαληδνγιείνπ Πηαδίνπ (ηέξκα ιεσθνξείσλ 40 Δθθιεζηώλ & Δπαγγειίζηξηαο) Ξξνηείλεηαη: Θαπέιν, Γπαιηά Ζιίνπ, Λεξό Διιεληθόο Νξεηβαηηθόο Πύιινγνο Θεζζαινλίθεο

2 Γεπηέξα 14 Ηνπιίνπ 9:30-12:00 Βπδαληηλόο Ξεξίπαηνο Αθεηεξία: Δπηαπύξγην (Γηεληί Θνπιέ) Ρεξκαηηζκόο: Θακάξα Πύλδεζκνο Μελαγώλ Θεζζαινλίθεο ǀ πνζηήξημε: 9 ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ 09:30-10:30 Δθδειώζεηο ζην Δπηαπύξγην (ζπλάληεζε: Ξάξθηλγθ Ιεσθνξείσλ, Δπηαπύξγην) / ππαίζξηα δξάζε Κσθνί θαη Αθνύνληεο ελ Γξάζεη Ππκπεξηιακβάλνληαη: Δπίδεημε Μηθαζθίαο θαη Ξαγθξάηηνπ Αζιήκαηνο Γ.Π. Κέγαο Αιέμαλδξνο / ΔΝΜ & ΔΝΞΑ ΔΘΘΔΠΖ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ: ζπκκεηέρνπλ εξαζηηέρλεο Θσθνί θσηνγξάθνη καδί κε θσηνγξάθνπο ηνπ Φσηνγξαθηθνύ Θέληξνπ Θεζζαινλίθεο. Απηή ε έθζεζε είλαη ην απνηέιεζκα εξγαζηεξίνπ θαη θσηνγξαθηθήο εμόξκεζεο, πνπ νξγαλώζεθε κε επζύλε ηνπ Φσηνγξαθηθνύ Θέληξνπ Θεζζαινλίθεο πνζηήξημε: 9ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ Ππλάληεζε Φνξέσλ Θσθώλ γηα Ππδήηεζε Ξξννπηηθώλ Ππλεξγαζίαο θαη Απνζπαζκαηηθή Ξαξνπζίαζε Γξάζεσλ: Ιέζρε γηα ηε Γηάδνζε ηεο Λνεκαηηθήο Γιώζζαο (Σαληά), Θέαηξν Πηγήο (Β. Διιάδα), Πρνιή ΔΛΓ Smiyl (Θέξθπξα - Θεζζαινλίθε) Δπηηξνπή Λενιαίαο Δ.Θ.Β.Δ. (Ξξνζθαινύληαη ζε ζπλεύξεζε εθπξόζσπνη θνξέσλ θσθώλ από όιε ηελ Διιάδα) 12:00-12:30 Δξγαζηήξην Γηαηξνθηθήο Αγσγήο Η Γηαηξνθηθή Δθπαίδεπζε Γνλέσλ σο Κέζν Ξξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο ηεο Ξαηδηθήο Ξαρπζαξθίαο Ξνιηηηζηηθό Θέληξν Αιέμαλδξνο, Δζληθήο Ακύλεο 1 Δηζεγεηήο: Καΐδεο Λίθνο, Γηαηηνιόγνο Γηαηξνθνιόγνο, B.Sc. Δπηζηεκνληθή Νκάδα Medi Diatrofi Ηλζηηηνύην Γηαηξνθηθώλ Κειεηώλ & Δξεπλώλ πνζηήξημε: Θέληξν Ξνιηηηζκνύ, Ξεξηθέξεηα Θεληξ. Καθεδνλίαο (Ξ.Θ.Κ.) 12:30-13:00 Δξγαζηήξην Γηαηξνθηθήο Αγσγήο ΗΗ Γηαηξνθηθή εθπαίδεπζε ζηηο Αξρέο ηεο Κεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο Ξ.Θ. Αιέμαλδξνο, Δζλ. Ακύλεο 1 Δηζεγήηξηα: Βηβή Θαηζαξνύ, Γηαηηνιόγνο Γηαηξνθνιόγνο, M.Sc. Δπηζηεκνληθή Νκάδα Medi Diatrofi Ηλζηηηνύην Γηαηξνθηθώλ Κειεηώλ & Δξεπλώλ πνζηήξημε: Θέληξν Ξνιηηηζκνύ, Ξ.Θ.Κ. Ζ Γξάζε πνζηεξίδεηαη από Γηεξκελέα ΔΛΓ ΝΚΘΔ 18:00-19:30 Οσκατθόο Ξεξίπαηνο Αθεηεξία: Ονηόληα Πηάζε: Αλάθηνξν ηνπ Γαιεξίνπ Ρεξκαηηζκόο: Ιεπθόο Ξύξγνο Ππληνληζκόο: Ιπθηζζά Φσηεηλή Πύλδεζκνο Μελαγώλ Θεζζαινλίθεο Ζ Γξάζε πνζηεξίδεηαη από Γηεξκελέα ΔΛΓ πνζηήξημε: 9ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ ΗΠΡ Δθνξεία Ξξντζηνξηθώλ θαη Θιαζηθώλ Αξραηνηήησλ 19:00-22:00 Ξαξαδνζηαθά Δδέζκαηα Καθεδνλίαο θαη Κηθξάο Αζίαο

3 1ε Δζηία - Θακάξα -παίζξηα Γξάζε Ππκκεηέρνπλ: Ξεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ξέιιαο, Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο, Γπλαηθείνο Αγξνηηθόο Ππλεηαηξηζκόο Ξαξαδνζηαθώλ Ξξντόλησλ Αγίνπ Αλησλίνπ Θεζζαινλίθεο, Αγξνηηθόο Ππλεηαηξηζκόο Γπλαηθώλ Θαιακσηνύ «ΘΤΔΙΖ», πνζηήξημε: ΗΠΡ Δθνξεία Ξξντζηνξηθώλ θαη Θιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ 2ε Δζηία - Ξάξθν Ρζηξνγηάλλε & Ξεξηνρή Ιεπθνύ Ξύξγνπ Ππκκεηέρνπλ: Εαραξνπιαζηεία ΣΑΡΕΖ, Δθπνιηηηζηηθόο Πύιινγνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο (ΘΟΑΘΖ), Κνξθσηηθόο Ξνιηηηζηηθόο Πύιινγνο Πκπξλαίσλ Κηθξαζηαηώλ Βαζπιάθνπ πνζηήξημε: ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 19:30-22:30 Θαιιηηερληθά Γξώκελα - ΡΔΙΔΡΖ ΔΛΑΟΜΖΠ Δμέδξα Ξεξηνρή Ιεπθνύ Ξύξγνπ Δλαξθηήξηα Νκηιία: Ιεηςάθεο Γεκήηξηνο, Αληηδήκαξρνο Αζιεηηζκνύ, Ξνιηηηζκνύ θαη Λενιαίαο Σαλίσλ ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ Ππκκεηέρνπλ: Α ΚΔΟΝΠ Σνξνζεαηξηθό Γξώκελν: Ιέζρε γηα ηε Γηάδνζε ηεο Λνεκαηηθήο Γιώζζαο & Θέαηξν Πηγήο (Σαληά - Θεζζαινλίθε) Ξνηήκαηα, Ρξαγνύδηα, Θεαηξηθό Θείκελν: Πρνιή ΔΛΓ Smiyl (Θέξθπξα - Θεζζαινλίθε) Θεαηξηθό Γξώκελν: Θέληξν Διιεληθήο Λνεκαηηθήο Γιώζζαο Θεαηξηθή Ξαξάζηαζε - Δπηηξνπή Λενιαίαο Δ.Θ.Β.Δ., Ρκήκα Ξαξαδνζηαθώλ Σνξώλ - Έλσζε Θσθώλ Βνξείνπ Διιάδνο (Λνκνί Πεξξώλ, Θηιθίο, Ξηεξίαο, Ξέιιαο, Σαιθηδηθήο, Θεζζαινλίθεο, Ζκαζίαο) Β ΚΔΟΝΠ Δξγαζηήξη Θξεηηθήο Ξαξάδνζεο θαη Ξνιηηηζκνύ Λ. Ξηεξίαο «ΡΝ ΜΑΦΔΟΗ» (ΘΟΖΡΖ) Ξαξαδνζηαθνί Σνξνί Ξνιηηηζηηθόο Πύιινγνο Γαιαξηλνύ (ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ), Ιανγξαθηθόο Πύιινγνο Λ. Ούζηνπ «Ζ Αξεηζνύ» (ΚΗΘΟΑ ΑΠΗΑ), Ιανγξαθηθόο Σνξεπηηθόο Πύιινγνο Βαζηιηθώλ (ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ), Δθπνιηηηζηηθόο Πύιινγνο Φηιύξνπ (ΞΝΛΡΝΠ), Δθπνιηηηζηηθόο Πύιινγνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο (ΘΟΑΘΖ) Παξάιιειε Γξάζε παίζξηα Σνξνζεαηξηθά Γξώκελα θαη Φσηνγξαθηθνί Ξεηξακαηηζκνί Έθζεζε Βηβιίνπ & Ξνξηξέηα Γηάζεκσλ Θσθώλ Ξεξηνρή Ιεπθνύ Ξύξγνπ Ππκκεηέρνπλ: Αλαθύθισζε Βηβιίνπ 2εο Δπθαηξία, Φσηνγξαθηθό Θέληξν Θεζζαινλίθεο, Ιέζρε γηα ηε Γηάδνζε ηεο Λνεκαηηθήο Γιώζζαο, Θέαηξν Πηγήο, Δζαεί ελ Ονή πνζηήξημε: Δπξσπατθή Ξξσηεύνπζα Λενιαίαο ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ζ Γξάζε πνζηεξίδεηαη από Γηεξκελέα ΔΛΓ ΝΚΘΔ Υγεηνλνκηθή Κάιπςε: Λνζειεπηηθή πεξεζία Δξπζξόο Πηαπξόο / Ρκήκα Θεζζαινλίθεο Γηαηίζεληαη ΓΩΡΔΑΝ ΛΑΦΝΟΙ ΜΔ ΓΩΡΑ / Θιήξσζε 1 Γώξνπ απζεκεξόλ - ζηε ιήμε ηνπ δξσκέλνπ Αλαθνίλσζε Απνηειεζκάησλ Γηαγσληζκνύ «Βξεο ην Γξίθν θαη Κέξδηζε». Απόδνζε δώξσλ (αλακλεζηηθά κπινπδάθηα από ην Φεζηηβάι)

4 Ρξίηε 15 Ηνπιίνπ 09:30-12:30: Δπηζθέςεηο ζηελ Έθζεζε ζην Δπηαπύξγην / Δηδηθή Μελάγεζε ζηελ Έθζεζε 09:00-11:00 Γλσξηκία κε ην Άζιεκα ηεο Θσπειαζίαο, ηεο Ηζηηνπινΐαο θαη ηεο Μηθαζθίαο Αξεηζνύ - Ξαξαιία Θαιακαξηάο, (ζην Αλαςπθηήξην) Ππκκεηέρνπλ: Λαπηηθόο Όκηινο Θαιακαξηάο, (ΛΝΘΘ) Ρκήκα Αζιεηηζκνύ - ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΑΚΑΟΗΑΠ πνζηήξημε: Διιεληθή Νκνζπνλδία Μηθαζθίαο Διιεληθή Νκνζπνλδία Θσπειαζίαο Διιεληθή Νκνζπνλδία Αζιεηηζκνύ Θσθώλ 10:-00-12:00 Γλσξηκία κε ηελ Θνιύκβεζε θαη ηε Λαπαγνζσζηηθή Α. 10:00-11:00 Βαζηθέο Αξρέο Λαπαγνζσζηηθήο Θνιπκβεηήξην Θαιακαξηάο Β. 11:00-12:00 Δθκάζεζε Θνιύκβεζεο/ ζθνπθάθη θαη όρη ζνξηζάθη Θνιπκβεηήξην Θαιακαξηάο Ρκήκα Αζιεηηζκνύ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΑΚΑΟΗΑΠ Ζ Γξάζε πνζηεξίδεηαη από Γηεξκελέα ΔΛΓ ΝΚΘΔ 11:00-12:00 Πεκηλάξην Νκηιία Ζ Βπδαληηλή Θεζζαινλίθε κέζα από ηα Κλεκεία ηεο Ξνιηηηζηηθό Θέληξν Αιέμαλδξνο, Δζληθήο Ακύλεο 1 Δηζεγήηξηα: Ξατζίδνπ Κειίλα, Δπίθνπξε Θαζεγήηξηα, Ρκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 17:00-19:00 Δπίδεημε ηνπ Αζιήκαηνο Ηζηηνπινΐαο Γηαδξνκή: Ξνζεηδώλην Ιεπθόο Ξύξγνο Ππληνλίζηξηα: Ρζαβδαξίδνπ Άλλα (Ξξνπνλήηξηα) Λαπηηθόο Όκηινο Θεζζαινλίθεο (Λ.Ν.Θ.) 19:00-22:00 Ξαξαδνζηαθά Δδέζκαηα Καθεδνλίαο θαη Κηθξάο Αζίαο 1 ε εζηία: Θακάξα -παίζξηα Γξάζε πνζηήξημε: ΗΠΡ Δθνξεία Ξξντζη. & Θιαζηθώλ Αξραηνηήησλ Ππκκεηέρνπλ: Ξεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ξέιιαο, Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο, Γπλαηθείνο Αγξνηηθόο Ππλεηαηξηζκόο Ξαξαδνζηαθώλ Ξξντόλησλ Αγίνπ Αλησλίνπ Θεζζαινλίθεο, Αγξνηηθόο Ππλεηαηξηζκόο Γπλαηθώλ Θαιακσηνύ «ΘΤΔΙΖ», 2 ε εζηία: Ξεξηνρή Ιεπθνύ Ξύξγνπ Ππκκεηέρεη: Κνξθσηηθόο Ξνιηηηζηηθόο Πύιινγνο Πκπξλαίσλ Κηθξαζηαηώλ Βαζπιάθνπ (ΚΗΘΟΑ ΑΠΗΑ - ΠΚΟΛΖ) 19:00-22:30 Ξαξαδνζηαθά Σνξεπηηθά Ππγθξνηήκαηα Ξξνζθπγηθήο θαη Καθεδνληθήο Θεζζαινλίθεο Δμέδξα Ξεξηνρή Ιεπθνύ Ξύξγνπ Ππκκεηέρνπλ: Ιανγξαθηθόο Σνξεπηηθόο Πύιινγνο Βαζηιηθώλ (ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ) Κνξθσηηθόο Ξνιηηηζηηθόο Πύιινγνο Πκπξλαίσλ Κηθξαζηαηώλ Βαζπιάθνπ (ΚΗΘΟΑ ΑΠΗΑ - ΠΚΟΛΖ) Ξνιηηηζηηθόο Πύιινγνο «Νη Φίινη ηεο Ξαξάδνζεο» (ΘΟΑΘΖ) Πύιινγνο Κηθξαζηαηώλ Ληθνκεδείαο «Νη Θηδδεξβεληώηεο» (ΚΗΘΟΑ ΑΠΗΑ ΞΟΝΞΝΛΡΗΓΑ) Ξνιηηηζηηθόο Ξνληηαθόο Πύιινγνο Θαιακαξηάο «Νη Κίζξηνη» (ΞΝΛΡΝΠ) Πύιινγνο Ξξνζθύγσλ ΚΗθξαζηαηώλ Λ. Θξήλεο «Ζ Αγία Ξαξαζθεπή» (ΚΗΘΟΑ ΑΠΗΑ ΗΥΛΗΑ) Ξνιηηηζηηθόο Πύιινγνο Λενρσξνύδαο «Κ. Αιέμαλδξνο» (ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ) πνζηήξημε: Δπξσπατθή Ξξσηεύνπζα Λενιαίαο ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

5 Υγεηνλνκηθή Κάιπςε: Λνζειεπηηθή πεξεζία Δξπζξόο Πηαπξόο / Ρκήκα Θεζζαινλίθεο Γηαηίζεληαη ΓΩΡΔΑΝ ΛΑΦΝΟΙ ΜΔ ΓΩΡΑ / Θιήξσζε 1 Γώξνπ απζεκεξόλ - ζηε ιήμε ηνπ δξσκέλνπ 19:30-22:30 Αλαθύθισζε Βηβιίνπ & Ξνξηξαίηα Γηάζεκσλ Θσθώλ Ξεξηνρή Ιεπθνύ Ξύξγνπ Αλαθύθισζε Βηβιίνπ 2ε ΔΘΑΗΟΗΑ

6 Ρεηάξηε 16 Ηνπιίνπ 09:30-12:30: Δπηζθέςεηο ζηελ Έθζεζε ζην Δπηαπύξγην / Δηδηθή Μελάγεζε ζηελ Έθζεζε 11:00-12:00 Βαζηθέο Γλώζεηο ζε ζέκαηα Γνληκόηεηαο θαη Δπγνλίαο Ξνιηηηζηηθόο Θέληξν Αιέμαλδξνο (Δζληθήο Ακύλεο 1) Πύγρξνλεο Δηδηθέο Γηαγλσζηηθέο θαη Θεξαπεπηηθέο Κέζνδνη ζηελ πνγνληκόηεηα, Θαζ'έμηλ απνβνιέο θαη απνηπρεκέλεο γνληκνπνηήζεηο. Δηζεγεηήο: Γξ. Ησάλλεο Ρνιηόπνπινο, Ξξόεδξνο ηνπ ΘΔΘΚΗΒ Θσλζηαληίλεην Δξεπλεηηθό Θέληξν Κνξηαθήο Ηαηξηθήο θαη Βηνηερλνινγίαο 12:15-13:30 Δθδξνκή ζηελ Έθζεζε ζην Δπηαπύξγην Πεκείν Ππλάληεζεο: Ιεπθόο Ξύξγνο Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο: Θσθνί θαη Αθνύνληεο Ρνπξηζηηθό Γξαθείν ΚΝΕΔΛΗΓΖΠ Ζ Γξάζε πνζηεξίδεηαη από Γηεξκελέα ΔΛΓ ΝΚΘΔ 13:30-18:30 Δθδξνκή ζηα Ινπηξά Ιαγθαδά Πεκείν Ππλάληεζεο: Γηεληί Θνπιέ, Δπηαπύξγην Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο: Θσθνί θαη Αθνύνληεο Ρνπξηζηηθό Γξαθείν ΚΝΕΔΛΗΓΖΠ 19:00-20:00 Γηαζρίδνληαο ηνλ Ξαξαιηαθό Ξνδειαηόδξνκν Θεζζαινλίθεο Ξαξαιία Θεζζαινλίθεο Αθεηεξία Η: Ξνζεηδώλην (19:00) Αθεηεξία ΗΗ: Καθεδνλία Ξαιιάο (19:15) Αθεηεξία ΗΗΗ: Ιεπθόο Ξύξγνο / Δπηζηξνθή (19:30) Ππκπξάηηνπλ: Έλσζε Ξνδειαηηθώλ Πσκαηείσλ Καθεδνλίαο Θξάθεο πνζηήξημε: Διιεληθή Νκνζπνλδία Ξνδειαζίαο, Διιελ. Νκνζπνλδία Αζιεηηζκνύ Θσθώλ 19:00-21:00 Βησκαηηθό Πεκηλάξην Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ξνιηηηζηηθό Θέληξν Αιέμαλδξνο & Ξάξθν Ρζηξνγηάλλε Δηζεγήηξηα: Φηιηπηδάθε Γέζπνηλα, Λνζειεύηξηα Δθπαηδεύηξηα Λνζειεπηηθήο πεξεζίαο Λνζειεπηηθή πεξεζία Δξπζξόο Πηαπξόο / Ρκήκα Θεζζαινλίθεο

7 Ξέκπηε 17 Ηνπιίνπ 09:30-12:30: Δπηζθέςεηο ζηελ Έθζεζε ζην Δπηαπύξγην / Δηδηθή Μελάγεζε 10:00-12:00 Ξεξηβαιινληηθή Αγσγή / Αλαθύθισζε / Αζηηθό Ξεξηβάιινλ Α. «Κε ηα Σεξάθηα Κνπ ηα Γπν, Φηηάρλσ Έξγα Σίιηα Γπν" / Θαηαζθεπέο κε Άρξεζηα ιηθά» Ξνιηηηζηηθό Θέληξν Αιέμαλδδξνο (Δζληθήο Ακύλεο 1) Δηζεγήηξηα: Ρδνκπαλάθε Σξηζηίλε, Λεπηαγσγόο, Ξξντζηακέλε Λεπηαγσγέηνπ Αγίσλ Παξάληα Ξξνηείλεηαη: θξαηάκε καδί όηη άρξεζην/ επαλαρξεζηκνπνηήζηκν έρνπκε Ξεξηθεξεηαθό Θεκαηηθό Γίθηπν Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο «Αιιάμηε Ππκπεξηθνξέο ΑλαθπθισSOSηε!» Θέληξν Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ΒΑΚΝ Β. Ξξνβνιή / Γηαλνκή Φπιιαδίσλ θαη Αθηζώλ Ξεξηβαιινληηθώλ Γξάζεσλ ηνπ ΘΞΔ Διεπζεξίνπ Θνξδειηνύ & Βεξηίζθνπ Θ.Ξ.Δ. Διεπζεξίνπ Θνξδειηνύ & Βεξηίζθνπ 18:00-19:00 Πεκηλάξην γηα ηα Ξλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα Ξξνζσπηθώλ Γεκηνπξγεκάησλ Δηζεγήηξηα: Καξία Σαηδεθσλζηαληίλνπ Θαζκέλε, Γηθεγόξνο Ξαξ Αξείσ Ξάγσ Κεηξνπνιηηηθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο Ξ.Θ.Κ. / Ξ.Θ. Αιέμαλδξνο 19:00 Γξάζεηο Θαηά ηεο Βίαο θαη ηεο Δγθιεκαηηθόηεηαο Ξνιηηηζηηθό Θέληξν Αιέμαλδξνο θαη Ξάξθν Ρζηξνγηάλλε Κεηξνπνιηηηθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο Ξ.Θ.Κ. / Ρνκέαο γείαο θαη Θνηλσληθήο Κέξηκλαο

8 Ξαξαζθεπή 18 Ηνπιίνπ 09:30-12:30: Δπηζθέςεηο ζηελ Έθζεζε ζην Δπηαπύξγην / Δηδηθή Μελάγεζε 09:00-19:00 Έθζεζε Βηβιίνπ θαη Ξνξηξαίηα Γηάζεκσλ Θσθώλ Ξάξθν Ρζηξνγηάλλε & Ξνιηηηζηηθό Θέληξν Αιέμαλδξνο (Δζληθήο Ακύλεο 1) Αλαθύθισζε Βηβιίνπ 2εο Δπθαηξίαο πνζηήξημε: Θέληξν Ξνιηηηζκνύ, Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο 09:00-14:00 2ν Ξαλειιήλην Ππκπόζην «Ν Οόινο ηεο Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Γηάδνζεο ηεο Λνεκαηηθήο Γιώζζαο ζηελ Ξνηόηεηα Εσήο Θσθνύ θαη Βαξήθννπ Ξιεζπζκνύ Ξνιηηηζηηθό Θέληξν Αιέμαλδξνο (Δζληθήο Ακύλεο 1) πνζηήξημε: Ξαλεπηζηήκην Ξαηξώλ, Ξαλεπηζηήκην Θξήηεο, Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Α ΘΔΓΓ Θεζζαινλίθεο, Γηεύζπλζε Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Σαλίσλ, Πρνιηθνί Πύκβνπινη Δηδηθήο Αγσγήο Ξεξηθεξεηαθώλ Γηεπζύλζεσλ Ξ/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο ΔΘπ/ζεο Θξήηεο & Θεζζαινλίθεο. Τν Πξόγξακκα ζα αλαξηεζεί κεηαμύ 4-6 Ινπιίνπ (αλάινγα κε ην εύξπζκν αληαπόθξηζεο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο) ζηελ ηζηνζειίδα: Γηνξγάλσζε: Θέληξν Ξνιηηηζκνύ Ξεξηθέξεηαο Θεληξ. Καθεδνλίαο, Ιέζρε γηα ηε Γηάδνζε ηεο Λνεκαηηθήο Γιώζζαο & Ξνιηηηζηηθόο Φνξέαο Δζαεί ελ Ονή Γηαηίζεληαη ΓΩΡΔΑΝ ΛΑΦΝΟΙ ΜΔ ΓΩΡΑ / Κιήξσζε 2 Γώξσλ απζεκεξόλ - ζηε ιήμε ηνπ ζπκπνζίνπ 09:00-11:00 Γλσξηκία κε ην Άζιεκα ηεο Μηθαζθίαο (Δθκάζεζε, Δπίδεημε, Φηιηθνί Αγώλεο) Ζκηηειηθόο Αγώλαο Ληθεηώλ Γ- Γ πνζηήξημε: Διιεληθή Νκνζπνλδία Μηθαζθίαο, Διιεληθή Νκνζπνλδία Αζιεηηζκνύ Θσθώλ Δπξσπατθή Ξξσηεύνπζα Λενιαίαο ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 17:30-19:00 Ρνπξηζηηθόο Ξεξίπαηνο Ζ Θεζζαινλίθε ηνπ Σζεο θαη ηνπ Πήκεξα Αθεηεξία: Ινπινπδάδηθα Ρεξκαηηζκόο: Αξραία Αγνξά Ππληνληζκόο: Ιπθηζζά Φσηεηλή Πύλδεζκνο Μελαγώλ Θεζζαινλίθεο πνζηήξημε: 9ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ & ΗΠΡ Δθνξεία Ξξντζηνξηθώλ θαη Θιαζηθώλ Αξραηνηήησλ Ζ Γξάζε πνζηεξίδεηαη από Γηεξκελέα ΔΛΓ ΝΚΘΔ 18:00-20:00 Γλσξηκία κε ην Άζιεκα ηνπ Ξαγθξαηίνπ θαη ηεο Μηθαζθίαο Ξιαηεία ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΝΠ ΞΑΓΘΟΑΡΗΝ Δπίδεημε Ρερληθώλ θαη Αγσληζκάησλ ηνπ Ξαγθξαηίνπ Αζιήκαηνο (Ππκκεηέρνπλ Γηάθνξα Πσκαηεία ηεο Θεζζαινλίθεο) ΜΗΦΑΠΘΗΑ Ρειηθόο Αγώλαο Αλάδεημεο ηνπ Θππειινύρνπ "Θσθνί θαη Αθνύνληεο ελ Γξάζεη 2014" Πρεδηαζκόο & Ππληνληζκόο Ξξσηαζιήκαηνο: Καλνκελίδεο Ησάλλεο, Γ.Π. Κέγαο Αιέμαλδξνο πνζηήξημε: Διιεληθή Νκνζπνλδία Ξαγθξαηίνπ Αζιήκαηνο Διιεληθή Νκνζπνλδία Μηθαζθίαο Διιεληθή Νκνζπνλδία Αζιεηηζκνύ Θσθώλ Δπξσπατθή Ξξσηεύνπζα Λενιαίαο ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 19:00-21:00 ΡΔΙΔΡΖ ΙΖΜΖΠ Αξραία Αγνξά, Ξεξηνρή Αξηζηνηέινπο, Θεζζαινλίθε

9 Απόδνζε ηεο Πθπηάιεο από ηνλ Απόζηνιν Γ. Ρδηηδηθώζηα, Ξεξηθεξεηάξρε Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, ζηε Ιακπξνπνύινπ Βελέηηα, Ξξόεδξν ηνπ Ξαγθόζκηνπ Ππλεδξίνπ γηα ηελ Δθπαίδεπζε Θσθώλ 2015 (Λνκόο Αηηηθήο) εθ κέξνπο ηνπ Θνπ Ζιία Τελάθε (Λένο Γήκαξρνο ΓΖΚΝ ΚΑΟΑΘΥΛΑ) Ππκκεηέρνπλ: Ππλαπιία κε Ξηζηά Αληίγξαθα Αξραίσλ Νξγάλσλ από ην Αξραίν Πύλνιν Διιεληθήο Κνπζηθήο Νξθεία Αξκνλία θαη Αξραία Ιύξα κε ηνλ Κνπζηθό Δξεπλεηή Ξαληειή Ξαπιίδε, Βπδαληηλό Κνπζηθνρνξεπηηθό Γξώκελν: Βπδαληηλόο Σνξόο Ζδύκεινλ, Διιεληθό Σνξνζέαηξν Ληίλν Φαλάξα (Θεζζαινλίθε) Σνξνζεαηξηθό Γξώκελν [Θσθνί & Αθνύνληεο]: Ιέζρε γηα ηε Γηάδνζε ηεο Λνεκαηηθήο Γιώζζαο, Θέαηξν Πηγήο & Δζαεί ελ Ονή (Σαληά, Θεζζαινλίθε) Θεαηξηθό Πρήκα Θσθώλ ΡΟΔΙΑ ΣΟΥΚΑΡΑ (Αζήλα) πνζηήξημε: ΗΠΡ Δθνξεία Ξξντζηνξηθώλ θαη Θιαζηθώλ Αξραηνηήησλ Υγεηνλνκηθή Κάιπςε: Λνζειεπηηθή πεξεζία Δξπζξόο Πηαπξόο / Ρκήκα Θεζζαινλίθεο Γηαηίζεληαη ΓΩΡΔΑΝ ΛΑΦΝΟΙ ΜΔ ΓΩΡΑ / Κιήξσζε 1 Γώξνπ απζεκεξόλ - ζηε ιήμε ηνπ δξσκέλνπ 21:00 Θεξάζκαηα κε Ξαξαδνζηαθά Ξνηά θαη Δδέζκαηα Καθεδνλίαο θαη Κηθξάο Αζίαο Ξεδόδξνκνο (θαηά ηελ έμνδν από ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν) Ππκκεηέρνπλ: Εαραξνπιαζηεία ΣΑΡΕΖΠ, Ρξίγσλα Διελίδε, Νηλνπνηείν ΚΞΑΚΞΑΡΕΗΚ, Πύιινγνο Κηθξαζηαηώλ θαη άιισλ πξνζθύγσλ ΡΝ ΦΑΛΑΟΗ Γηαβαηώλ, Δηαηξεία Δκθηαιώζεσο Λεξνύ ΠΝΟΥΡΖ πνζηήξημε: Δπξσπατθή Ξξσηεύνπζα Λενιαίαο ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Γξαθείν Ξνιηηηζκνύ Γήκνο ΞΑΙΝ ΚΔΙΑ

10 ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ Ινπιίνπ 09:30-14:30 Έθζεζε Δηθαζηηθώλ θαη Φσηνγξαθίαο Δπηαπύξγην (Γηεληί Θνπιέ) πνζηήξημε: 9ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ Ππκκεηέρνπλ: Φσηνγξαθηθή Ιέζρε LEFKI (Σαληά), Αλεμάξηεηνη Θσθνί Θαιιηηέρλεο από ηελ Θεληξηθή Καθεδνλία (Λνκνί Πεξξώλ, Θηιθίο, Ξηεξίαο, Ξέιιαο, Σαιθηδηθήο, Θεζζαινλίθεο, Ζκαζίαο), Φσηνγξαθηθό Θέληξν Θεζζαινλίθεο, Photo Team (Θεζ/λίθε) Ρερληθόο Δμνπιηζκόο: Γξαθείν Ξνιηηηζκνύ Γήκνο ΞΑΙΝ ΚΔΙΑ 09:00-11:00 & 19:00-21:00 Γλσξηκία κε ην Άζιεκα ηεο Μηθαζθίαο (Δθκάζεζε, Δπίδεημε, Φηιηθνί Αγώλεο) Πρεδηαζκόο Ξξνγξάκκαηνο, Ππληνληζκόο Ξξσηαζιήκαηνο: Καλνκελίδεο Ησάλλεο - Γπκλαζηηθόο Πύιινγνο Κ. Αιέμαλδξνο. Ταπηόρξνλα γίλνληαη: Γεπηέξα, πξσί, 09:00-11:00 Δπίδεημε Μηθαζθίαο, Δπηαπύξγην Ρξίηε, πξσί, 09:00-11:00 Αγώλαο Α: Θεξκατθόο Σαξηιάνπ / Αγώλαο Β: Ρνύκπα Θαιακαξηά Ξιαδ Αξεηζνύ, Καιακαξηά Ρξίηε απόγεπκα 19:00-21:00 Αγώλαο Γ: Ξαλόξακα - Πηαπξνύπνιε Ξάξθν Ρζηξνγηάλλε, Πεξηνρή Λεπθνύ Πύξγνπ Ξέκπηε απόγεπκα 19:00-21:00 Αγώλαο Γ: Θέξκε - Θέληξν 19:00-21:00, Ξάξθν Ρζηξνγηάλλε, Πεξηνρή Λεπθνύ Πύξγνπ Ξαξαζθεπή, πξσί, 09:00-11:00 ΖΚΗΡΔΙΗΘΝΗ (2 Αγώλεο) Ξάξθν Ρζηξνγηάλλε, Ξεξηνρή Ιεπθνύ Ξύξγνπ Ξαξαζθεπή, απόγεπκα Ρειηθόο, Αλάδεημε Θππεινύρνπ «ΘΥΦΝΗ ΘΑΗ ΑΘΝΝΛΡΔΠ ΔΛ ΓΟΑΠΔΗ» Πιαηεία Αξηζηνηέινπο πνζηήξημε: Διιεληθή Νκνζπνλδία Μηθαζθίαο Δπξσπατθή Ξξσηεύνπζα Λενιαίαο ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 19:00-21:00 Γεπηέξα θαη Ρεηάξηε απόγεπκα Δπίδεημε Μηθαζθίαο από ηε Ιέζρε Μηθαζθίαο Θεζζαινλίθεο (πεύζπλε: Θαξαθόιε Άλλα) Πάξθν Τζηξνγηάλλε πνζηήξημε: Διιεληθή Νκνζπνλδία Μηθαζθίαο Δπξσπατθή Ξξσηεύνπζα Λενιαίαο ΓΖΚΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 17:00-21:00 Βηληενπξνβνιέο 17:00-19:00 Γεπηέξα, Ρεηάξηε, Ξαξαζθεπή Ξξνβνιέο Ραηληώλ ζπλαθείο κε ΔΛΓ ή ηελ Θνηλόηεηα ησλ Θσθώλ Θαθέ-Κεδέ Κπαξ ΡΝΗΣΝ ΡΝΗΣΝ, Πηεξγίνπ Ξνιπδώξνπ 1, Άλσ Ξόιε Ππκκεηέρνπλ: Δξγαζηήξη Εσγξαθηθήο ΘΝΛΑΙΖΠ (Σαληά), Θηλεκαηνγξαθηθό Δξγαζηήξη Σαλίσλ, Δπηηξνπή Λενιαίαο ηεο Έλσζεο Θσθώλ Βνξείνπ Διιάδνο, Ξαλεπηζηήκην Ξαηξώλ, Πθελνζέηεο Ινπθία Οηθάθε, πνζηήξημε: Νκνζπνλδία Θσθώλ Διιάδνο Δζληθό Ίδξπκα Θσθώλ Πσκαηείν Γηεξκελέσλ ΔΛΓ 19:00-21:00 Γεπηέξα, Ρεηάξηε, Ξαξαζθεπή Ληνθπκαληέξ & Video-Art κε ζέκα: «Ρνπξηζηηθέο Γηαδξνκέο ζηε Θεζζαινλίθε»

11 Café Bar ΈΛΡΔΣΛΝΛ, Γέιιηνπ 4 - Ξιαηεία Ππληξηβαλίνπ Θεζζαινλίθε Διιεληθόο Νξγαληζκόο Ρνπξηζκνύ Γηεύζπλζε Ρνπξηζκνύ, Ξεξηθέξεηα Θεληξ. Maθεδνλίαο 17:00-19:00 Ρξίηε, Ξέκπηε Ληνθπκαληέξ & Video-Art κε ζέκα: «Ρνπξηζηηθέο Γηαδξνκέο ζηε Θεζζαινλίθε» Θαθέ-Κεδέ Κπαξ ΡΝΗΣΝ ΡΝΗΣΝ, Πηεξγίνπ Ξνιπδώξνπ 1, Άλσ Ξόιε Διιεληθόο Νξγαληζκόο Ρνπξηζκνύ Γηεύζπλζε Ρνπξηζκνύ, Ξ.Θ.Κ. 19:00-21:00 Ρξίηε, Ξέκπηε Ξξνβνιέο Ραηληώλ ζπλαθείο κε ΔΛΓ ή ηελ Θνηλόηεηα ησλ Θσθώλ Café Bar ΈΛΡΔΣΛΝΛ, Γέιιηνπ 4 - Ξιαηεία Ππληξηβαλίνπ Θεζζαινλίθε Ππκκεηέρνπλ: Δξγαζηήξη Εσγξαθηθήο ΘΝΛΑΙΖΠ (Σαληά), Θηλεκαηνγξαθηθό Δξγαζηήξη Σαλίσλ, Δπηηξνπή Λενιαίαο ηεο Έλσζεο Θσθώλ Βνξείνπ Διιάδνο, Ξαλεπηζηήκην Ξηξώλ, Πθελνζέηεο Ινπθία Οηθάθε πνζηήξημε: Νκνζπνλδία Θσθώλ Διιάδνο Δζληθό Ίδξπκα Θσθώλ Πσκαηείν Γηεξκελέσλ ΔΛΓ Γώξα ιαρλώλ (από EarPLUS) 1) Αθπγξαληήξαο θαη απνζηπξσηήο αθνπζηηθώλ βαξεθνΐαο θαη θνριηαθώλ εκθπηεπηκάησλ Dry & Store Global II αμίαο 150 2) Αθπγξαληήξαο αθνπζηηθώλ βαξεθνΐαο θαη θνριηαθώλ εκθπηεπηκάησλ Dry & Store Zephyr αμίαο 90 3) Αζύξκαηα αθνπζηηθά ηειεόξαζεο θαηάιιεια γηα βαξήθννπο θαη αθνύνληεο Amplicomms TV2400 αμίαο 180 4) Ονιόη μππλεηήξη Amplicom TCL200 κε αζύξκαην vibrator γηα αθνύνληεο, βαξήθνπο θαη θσθνύο αμίαο 70 5) Φνξεηό ξνιόη μππλεηήξη Amplicomms TCL210 Travel κε vibrator γηα αθνύνληεο, βαξήθνπο θαη θσθνύο αμίαο 40 Νη Γξάζεηο όιεο ππνζηεξίδνληαη από 1. ην Πσκαηείν Γηεξκελέσλ Διιεληθήο Λνεκαηηθήο Γιώζζαο θαη 2. ην Γίθηπν Δζεινληώλ Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Γήκνπ Ξαλνξάκαηνο

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ 3 ν Ππκπόζην Διιεληθώλ Βνηαληθώλ Θήπωλ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖ ΔΑΗΠΘΖΡΝΞΝΗΖΠΖ ΠΔ ΒΝΡΑΛΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ ΔΘΛΗΘΝ ΗΓΟΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ, ΘΔΛΡΟΝ ΓΔΩΟΓΗΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ ΒΝΟΔΗΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Θήπνο Θξνπζζίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει 2015

Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει 2015 Υίλες και Υίλοι, Με ιδιαίτερη χαρά η Περιφερειακή Ενότητα Φανίων συμμετέχει ως συνδιοργανώτρια στο 3 ο Πανελλήνιο Υεστιβάλ «Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει 2015». Ένα Υεστιβάλ που μας κάνει κοινωνούς του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 2014 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ ΓΗΑΛΛΖ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 2014 ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΖΚΑΟΣΝ ΓΗΑΛΛΖ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αγία Παρασκευή 24/03/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΗΜΑΡΦΟΤ Λεωφ. Μεσογείων 415-417 153 43 Αγία Παρασκευή Σηλ.: 213-2004-502 & 530 Fax: 213-2004-529 email: grafeio.dimarchou@agiaparaskevi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αστότθονες Φσλές Αγροτικών Ζώων

Αστότθονες Φσλές Αγροτικών Ζώων Αστότθονες Φσλές Αγροτικών Ζώων Ασηότζολες Φσιές Αγροηηθώλ Ζώωλ Έθδοζε 1 ε, Θαλοσάρηος 2011 Τελ έθδνζε επηκειήζεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ Δζηηαθνχ Σεκείνπ Τεθκεξίσζεο ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01)

Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01) Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01) Ν Γείθηεο Ξνηόηεηαο B01 (Ραρύηεηα Κεηάδνζεο Γεδνκέλσλ ζην Ρκήκα Ππγθέληξσζεο ηνπ Γηθηύνπ Ξξόζβαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Άγιος Γερμανός, 19/6/2014

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Άγιος Γερμανός, 19/6/2014 Άγιος Γερμανός, 19/6/2014 ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κε αθνξκή ηελ Ξαγθφζκηα Ζκέξα Ξεξηβάιινληνο νη Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ ηεο Διιάδνο δηνξγάλσζαλ πιεζψξα δξάζεσλ & εθδειψζεσλ κε ζηφρν ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΚΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΑΓΑ:Β41Α9-6ΑΦ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ---- ΑΘΖΝΑ 02 / 04 / 2012 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΟΗΚΟΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος 22 58 ) Τηλ. 2310 308686 E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ)

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) Ησάλληλα, 2013 1 Ρν παξώλ πόλεκα απνηειείηαη από αλαθνξέο εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114 Πηε Οφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (αίζνπζα Γεκ. Ππκβνπιίνπ) ζήκεξα 2-10-2014 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ

EΘΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΗΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015. Απνινγηζκόο έξγνπ Απνινγηζκόο έξγνπ Λίλα Νηθνινπνύινπ Υπεύθυνη Έργου AGENDA A.E. & MINDWORK Ε.Π.Ε. Σν έξγν αθνξά: ζηνλ ζρεδηαζκό επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ επηθνηλσλίαο, δεκνζηόηεηαο θαη πιεξνθόξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Greenwave festival 2014

Greenwave festival 2014 Greenwave festival 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ, ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ, ΠΡΟΒΟΛΧΝ, ΠΑΡΟΤΗΑΔΧΝ ΠΔΜΠΣΖ 18/9 6.30κ.κ. - 9.30κ.κ. ΔΚΓΖΛΩΔΗ-ΤΕΖΣΖΔΗ «Θεζζαλονίκη 2020: Ππάξη, λόγορ, θανηαζία αιπεηών και δημοηών για ηη πόλη».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ ΠΣΔΓΗΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 2012-2014 Ωξαηόθαζηξν, 2011 Πηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο... 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 2 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ... 3 Θεθάιαην 1. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη,

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, ραηξόκαζηε ηδηαίηεξα πνπ βξηζθόκαζηε σο εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζην όκνξθν λεζί ηεο Θύπξνπ θαη ηελ αδειθνπνηεκέλε πόιε ηεο Ιεκεζνύ. Παο κεηαθέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» Α ΚΔΟΝΠ ΠΠΡΑΠΖ ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν

ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΧΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΝΕΑ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ επηέκβξηνο 2004 Φζηλνπσξηλή Ηζεκεξία Με θεξδνζθνπηθό σκαηείν Από τον Πρόεδρο Η ΜΕΣΑΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΟΤ ΟΦΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ: Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε, ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Οκίινπ καο πσο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2004 ηα γξαθεία καο θαζώο θαη ε Αίζνπζα Πηνιεκαίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αθξνδίηεο Α. Παζαιή. Μάηνο 2015

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αθξνδίηεο Α. Παζαιή. Μάηνο 2015 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Αθξνδίηεο Α. Παζαιή Μάηνο 2015 ΣΔΗ Θεζζαιίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ. Δ. ( Σξίθαια) - Σαρ. Θπξ. 34826 Tει. 2431023602, θηλ. 6932714215, e- mail

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 1 APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIA OΓHΓOY ΠOYΓΧN: Γεληθή επνπηεία: Aζαλάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι

09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ Ηαηξηθνύ Ππιιόγνπ θ. Βιαζηαξάθνπ Κηραήι 9-10 ΜΑΙΟΤ 2014, PENTELIKON HOTEL, ΚΗΦΙΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παξαζθεπή 9 Καΐνπ 2014 08:30 Δγγξαθέο Ξξνζέιεπζε 09:00-10:00 Σαηξεηηζκόο πνπξγνύ γείαο θ. Άδωλε Γεωξγηάδε Σαηξεηηζκόο Ξξνέδξνπ Ξαλειιελίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΛΩεο κνξθωο ΤπρνπαζνινγΫαο ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ ΔηζεγΪζεηο από ην 6ν ΞαλειιΪλην ΠπλΩδξην ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ΑΫγιε ΕαππεΫνπ, 15-17 Καΐνπ

Διαβάστε περισσότερα