Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ. από Γεληθή Λνγηζηηθή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ. από Γεληθή Λνγηζηηθή"

Transcript

1 Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ από Γεληθή Λνγηζηηθή ύληνκε Πεξηγξαθή Ρνε Δξγαζηώλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 1

2 ύληνκε πεξηγξαθή Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο (ΠΟΛ 1022/2014), όιεο νη επηρεηξήζεηο ππνρξεώλνληαη πιένλ λα ππνβάιινπλ πεξηνδηθά ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ (ΓΓΠΣ) θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κεληαία ζηνηρεία εζόδσλ (πσιήζεσλ ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο) κεληαία ζηνηρεία εμόδσλ (αγνξώλ θαη ινηπώλ δαπαλώλ) γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ Γηπινγξαθηθά Βηβιία. ηξηκεληαία ζηνηρεία εμόδσλ (αγνξώλ θαη ινηπώλ δαπαλώλ) γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ Απινγξαθηθά Βηβιία. Γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο αλαπηύρζεθε έλα λέν ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη ππνβνιήο ζηε ΓΓΠΣ εγγξαθώλ ΜΥΦ πνπ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη ππνβνιήο ΚΔΠΥΟ. Τν λέν ζύζηεκα κπνξεί λα δεκηνπξγεί καδηθά εγγξαθέο ΜΥΦ ρξεζηκνπνηώληαο σο πξσηνγελή δεδνκέλα ηα δεδνκέλα ηνπ ππνζπζηήκαηνο Λνγηζηηθήο ή ηεο Δκπνξηθήο δηαρείξηζεο ή ζπλδπαζκό ησλ δύν ππνζπζηεκάησλ λα δέρεηαη εγγξαθέο ΜΥΦ πνπ ρεηξνθίλεηα θαηαρσξίδεη ν ρξήζηεο λα ππνβάιιεη ζηε ΓΓΠΣ ηηο εγγξαθέο ΜΥΦ Σην παξόλ εγρεηξίδην πεξηγξάθνπκε ηνλ ηξόπν Γεκηνπξγίαο εγγξαθώλ θαη Υπνβνιήο ζηνηρείσλ από ηα άξζξα ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. Αλ ζηελ εγθαηάζηαζε γηα θάπνηα νκάδα εγγξαθώλ ελεξγνπνηεζεί ε δεκηνπξγία εγγξαθώλ από παξαζηαηηθά ηεο Δκπνξηθήο δηαρείξηζεο, ζπκβνπιεπηείηε ην αλάινγν εγρεηξίδην. Δπηπιένλ έρεη θπθινθνξήζεη ε λέα εθαξκνγή SFP Σπγθεληξσηηθή, πνπ δηαζέηεη ιεηηνπξγηθόηεηα γηα θαηαρώξεζε, επεμεξγαζία θαη ππνβνιή ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠΣ. Η εθαξκνγή δίλεη παξάιιεια ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ από αξρεία ascii, excel, xml ζύκθσλα κε ηνλ κνξθόηππν ηεο ΓΓΠΣ ή βάζεηο δεδνκέλσλ. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη ελνπνίεζε δεδνκέλσλ από δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή θαη εθαξκνγέο, πνπ αθνξνύλ ην ίδην ΑΦΜ θαη πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζπγθεληξσηηθά. Δπηζηξνθή 2

3 Ρνή εξγαζηώλ Παξακεηξνπνίεζε ηνηρεία εγθαηάζηαζεο πλαιιαζζόκελνη Λνγαξηαζκνί Σππνπνηεκέλα άξζξα Άξζξα Γεκηνπξγία εγγξαθώλ Μαδηθή δεκηνπξγία εγγξαθώλ Καλόλεο δεκηνπξγίαο από άξζξα ηνηρεία εγγξαθήο Δμόδνπ ηνηρεία εγγξαθήο Δζόδνπ Καλόλεο δεκηνπξγίαο από άξζξα Μαδηθή δηαγξαθή εγγξαθώλ Τπνβνιή ζηνηρείωλ Δγγξαθέο πνπ απνζηέιινληαη Έιεγρνο απνηειεζκάηωλ 3

4 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Παξακεηξνπνίεζε ηνηρεία εγθαηάζηαζεο Από Επγαλεία Πλήπηρ καηάλογορ παπαμέηπων Οπγάνωζη Λειηοςπγία Γενικέρ πληποθοπίερ Σηοισεία Εηαιπείαρ : Σην πεδίν ΑΦΜ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ ηεο επηρείξεζεο. Από Επγαλεία Πλήπηρ καηάλογορ παπαμέηπων Οπγάνωζη Λειηοςπγία Γενικέρ πληποθοπίερ Σηοισεία Καηαζηάζεων - Σηοισεία ΜΥΦ : Σηηο παξακέηξνπο Γεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΤΦ δειώλνπκε από πνην Υπνζύζηεκα (Παξαζηαηηθώλ ή Λνγηζηηθώλ άξζξσλ) ζα δεκηνπξγεζνύλ νη εγγξαθέο ΜΥΦ. Μπνξνύκε λα νξίζνπκε δηαθνξεηηθό θύθισκα γηα ηηο Πωιήζεηο (ρνλδξηθέο θαη ιηαληθέο), ηηο Αγνξέο θαη ηηο ινηπέο Γαπάλεο. Οη ηηκέο πνπ ζα επηιέμνπκε κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ αθόκα θαη αλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εγγξαθέο από έλα ππνζύζηεκα. Απηό, όκσο, ζεκαίλεη όηη αλ μαλαδεκηνπξγεζνύλ εγγξαθέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο γηα ην ίδην εκεξνκεληαθό δηάζηεκα, νη ππάξρνπζεο εγγξαθέο ζα δηαγξαθνύλ θαη ζα μαλαδεκηνπξγεζνύλ από ην λέν ππνζύζηεκα. 4

5 Σηηο παξακέηξνπο ηνηρεία Τπνβνιήο ΜΤΦ κπνξεί λα θαζνξηζζεί έιεγρνο νξίνπ, θαηά ηνλ νπνίν αλ ην δηάζηεκα κεηαμύ ηεο ιήμεο εκεξνκελίαο ηνπ αξρείνπ πνπ ππνβάιιεηαη θαη ηεο εκεξνκελίαο εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή, είλαη κεγαιύηεξν από ην Όξην Ηκεξώλ πνπ θαζνξίδνπκε ζην επόκελν πεδίν. Ο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη Πξνεηδνπνηεηηθόο ή Απαγνξεπηηθόο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ. Αλ δελ επηζπκνύκε θαλέλαλ έιεγρν, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηηκή Καζόινπ. Πεξίνδνο Τπνβνιήο ηνηρείωλ εμόδωλ: Γειώλνπκε Μεληαία ή Τξηκεληαία αλάινγα αλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ Έμνδα, ππνβάιινληαη ζε κεληαία βάζε ή ζε ηξηκεληαία. Τπνθαηάζηεκα : ζπκπιεξώλεηαη κε ηνλ Κσδηθό ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, αλ ππάξρεη εηδηθόο θσδηθόο ππνθαηαζηήκαηνο. Σηα πεδία Όλνκα Υξεζηε θαη Κωδηθνο δειώλνληαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απηόκαηε απνζηνιή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ΓΓΠΣ κέζσ web service. Δπηζηξνθή πλαιιαζζόκελνη Σε θάζε πειάηε θαη πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα νξηζηεί ε θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. Σηελ ζειίδα ησλ Σηνηρείσλ δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ Τν πεδίν πκκεηέρεη ζην ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ ζα πξέπεη λα νξηζηεί : Καζόινπ αλ ν ζπλ/λνο δελ κεηέρεη ζηηο θαηαζηάζεηο ΚΔΠΥΟ θαη ΜΥΦ Τπόρξενο αλ ζπκκεηέρεη ζηηο θαηαζηάζεηο ΚΔΠΥΟ θαη ΜΥΦ Με Τπόρξενο ΚΔΠΤΟ Τπόρξενο ΜΤΦ, αλ δελ κε ζπκκεηέρεη ζηηο θαηαζηάζεηο Κεππν αιιά πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηηο θαηαζηάζεηο ΜΥΦ. Τν Πεδίν Τπνβάιιεη Γήιωζε ζα πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλν ζε όινπο ηνπο πειάηεο θαη όινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ θαη εθείλνη ππνβάιινπλ δειώζεηο ΜΥΦ. Τν πεδίν ζα πξέπεη λα κελ είλαη επηιεγκέλν ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ δελ ππνβάιινπλ δήισζε ΜΥΦ (είλαη γηα παξάδεηγκα Ιδηώηεο) νπόηε γηα ηα παξαζηαηηθά ηνπο πνπ ζα ζηαινύλ κε ην group ησλ expenses ζα απνθηήζνπλ ηελ θαηάιιειε έλδεημε. Καη ηα δύν πεδία κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ καδηθά, από ηελ ελέξγεηα ηεο Μαδηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ κελνύ Δπεμεξγαζία ηεο ιίζηα Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ. 5

6 Δπηζηξνθή Λνγαξηαζκνί Θα πξέπεη λα ειεγρζνύλ νη ινγαξηαζκνί σο πξνο ηνλ ζσζηό ραξαθηεξηζκό ηνπο : Οη ινγαξηαζκνί πνπ ζα πεξηιεθζνύλ είλαη : Έζοδα, Έξοδα, Αγοπέρ/Αποθέμαηα, Πάγια, Φπα Εζόδων και Φπα Εξόδων. 6

7 Γηα θάζε ινγαξηαζκό κε Φαξαθηεξηζκό δηαθνξεηηθό από «Πειάηεο» ή «Πξνκεζεπηήο» είλαη εθηθηό λα θαζνξηζηεί αλ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΥΦ, ή όρη δειώλνληάο ην ζην πεδίν «πκκεηέρεη ΜΤΦ» Δπηπιένλ γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ θαηαρσξνύληαη Πσιήζεηο ιηαληθήο ή Έμνδα ινηπώλ δαπαλώλ (νπόηε νη εγγξαθέο απηώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ζα πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ηηο δύν αληίζηνηρεο νκάδεο ηεο θαηάζηαζεο ) ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ην πεδίν «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» Τελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πεδίνπ εμεγνύκε παξαθάησ ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ από άξζξα. Σηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ θαηαρσξείηαη ΦΠΑ κε εθπηπηόκελν ζα πξέπεη λα επηιερζεί ην πεδίν Φπα κε εθπηπηόκελν. Τελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πεδίνπ εμεγνύκε παξαθάησ ζην ΦΠΑ κε εθπηπηόκελν. 7

8 Σηνπο ινγαξηαζκνύο κε Φαξαθηεξηζκό «Πειάηεο» ή «Πξνκεζεπηήο» ε ζπκκεηνρή ή όρη ζηε ΜΥΦ δειώλεηαη κέζσ ηεο ζειίδαο ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ θαη ηνπ πεδίνπ «πκκεηέρεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ». Τν πεδίν είλαη πηπζζόκελε ιίζηα κε ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε ζπλαιιαζζνκέλσλ ηεο Δκπνξηθήο δηαρείξηζεο. 8

9 Μεηά ηελ αλαβάζκηζε από πξνεγνύκελε έθδνζε, αλ έλαο ινγαξηαζκόο εμαηξείηαη από ην ΚΔΠΥΟ, εμαηξείηαη θαη από ηε ΜΥΦ. Αλ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί πνπ ελώ εμαηξνύληαη ηνπ ΚΔΠΥΟ ζπκκεηέρνπλ ζηε ΜΥΦ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ΜΥΦ». Σππνπνηεκέλα Άξζξα Σηα ηππνπνηεκέλα άξζξα κπνξεί λα νξηζηεί ην αλ ηα άξζξα πνπ δεκηνπξγνύληαη από απηά ζα ζπκκεηέρνπλ ε όρη ζηε ΜΥΦ. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ πεδίνπ πηπζζόκελεο ιίζηαο «Δλεκεξώλεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ» Οη δπλαηέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη ηαπηόζεκεο ηνπ νκσλύκνπ πεδίνπ ηεο ζεηξάο παξαζηαηηθνύ: Δμαηξείηαη Απηόκαηα Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο Λνηπέο Γαπάλεο Έζνδα Ληαληθήο 9

10 Καηά ηε δεκηνπξγία άξζξνπ από ηππνπνηεκέλν άξζξν, ην πεδίν «Δλεκεξώλεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ» ηνπ ηππνπνηεκέλνπ αληηγξάθεηαη ζην παξαγόκελν άξζξν. Μεηά ηελ αλαβάζκηζε από πξνεγνύκελε έθδνζε, ην ελ ιόγσ πεδίν ιακβάλεη ηελ ηηκή «Απηόκαηα». Άξζξα Γηα θάζε άξζξν κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΥΦ κέζσ ηνπ πεδίνπ «Δλεκεξώλεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ». Οη δπλαηέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη ηαπηόζεκεο ηνπ νκσλύκνπ πεδίνπ ηεο ζεηξάο παξαζηαηηθνύ: Δμαηξείηαη Απηόκαηα Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο Λνηπέο Γαπάλεο Έζνδα Ληαληθήο 10

11 Δπηζηξνθή 11

12 Γεκηνπξγία εγγξαθώλ Μαδηθή δεκηνπξγία εγγξαθώλ Η δηαδηθαζία ηεο καδηθήο δεκηνπξγίαο ησλ εγγξαθώλ θαιείηαη από Πεξηνδηθέο Δξγαζίεο Δγγξαθέο ΜΥΦ- Γεκηνπξγία Δγγξαθώλ. Σηνλ δηάινγν δειώλνπκε δειώζνπκε Από Έσο Ηκεξνκελία, θαη νκάδα εγγξαθώλ από ηελ νπνία ζα δεκηνπξγεζνύλ νη εγγξαθέο ΜΥΦ. Η εθαξκνγή, κε βάζε ηελ παξακεηξνπνίεζε πνπ έρνπκε δειώζεη ζηα Σηνηρείσλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δγθαηάζηαζεο, δεκηνπξγεί ηηο εγγξαθέο ΜΥΦ από αληίζηνηρν ππνζύζηεκα (Δκπνξηθό ή Λνγηζηηθή). Μπνξνύκε λα επηιέμνπκε λα δεκηνπξγεζνύλ εγγξαθέο ΜΥΦ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ κόλν, γηα παξάδεηγκα κόλν Έζνδα Φνλδξηθήο θαη Έμνδα Φνλδξηθήο, θαη ζε δεύηεξε εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο λα δεκηνπξγήζνπκε εγγξαθέο γηα ηηο ππόινηπεο νκάδεο. Δπηζηξνθή Καλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΤΦ άξζξα. Τα απνηέιεζκα ηεο καδηθήο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ κπνξνύκε λα ηα δνύκε ζηηο αληίζηνηρεο ιίζηεο εγγξαθώλ. Από Πεπιοδικέρ Επγαζίερ Εγγπαθέρ ΜΥΦ- Εγγπαθέρ Εξόδων εκθαλίδνληαη θαη κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε ηηο εγγξαθέο πνπ αθνξνύλ ην group ησλ Δμόδωλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ αλά ΑΦΜ θαζώο θαη ηηο εγγξαθέο ησλ Λνηπώλ Γαπαλώλ. Από Πεπιοδικέρ Επγαζίερ Εγγπαθέρ ΜΥΦ Εγγπαθέρ Εζόδων εκθαλίδνληαη νη εγγξαθέο πνπ ζα πεξηιεθζνύλ ζην group Δζόδωλ θαηά ΑΦΜ θαζώο θαη νη Ληαληθέο Πωιήζεηο. 12

13 Γεληθνί θαλόλεο γηα όια ηα άξζξα κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα δεκηνπξγεζνύλ εγγξαθέο ΜΤΦ από άξζξα: Υπάξρνπλ νη παξαθάησ θαλόλεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ άξζξσλ ώζηε ην ζύζηεκα λα παξάμεη εγγξαθέο ΜΥΦ ζηηο επηζπκεηέο νκάδεο : Οη ινγαξηαζκνί ησλ θαζαξώλ αμηώλ λα είλαη Φαξαθηεξηζκέλνη Έζνδα ή Έμνδα ή Αγνξέο Απνζέκαηα ή Πάγηα θαη είλαη ραξαθηεξηζκέλνη όηη «Σπκκεηέρνπλ ζηελ ΜΥΦ» Οη ινγαξηαζκνί ησλ αμηώλ Φπα λα είλαη Φαξαθηεξηζκέλνη ΦΠΑ Δζόδσλ ή ΦΠΑ Δμόδσλ θαη είλαη ραξαθηεξηζκέλνη όηη «Σπκκεηέρνπλ ζηελ ΜΥΦ». Τα πηζησηηθά πξέπεη θαηαρσξνύληαη κε αληίζεηε θνξά εγγξαθώλ (Γηα παξάδεηγκα ην πηζησηηθό πώιεζεο θαηαρσξείηαη κε Φξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ Δζόδσλ θαη πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ πειάηε) Τα αθπξσηηθά θαηαρσξνύληαη κε αξλεηηθά πξόζεκα (Γηα παξάδεηγκα αθπξσηηθό πσιήζεσλ θαηαρσξείηαη κε αξλεηηθή πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ Δζόδσλ θαη αξλεηηθή Φξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ Πειάηε) Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ίδην άξζξν ινγαξηαζκνί Δζόδσλ θαη Δμόδσλ ή Αγνξώλ ή Παγίσλ ηαπηόρξνλα. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ίδην άξζξν ινγ/ζκνί ηύπνπ ΦΠΑ Δζόδσλ θαη ΦΠΑ Δμόδσλ ηαπηνρξνλα. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο αμίεο ζηηο εγγξαθέο ινγ/ζκώλ ηύπνπ ΦΠΑ Δζόδσλ θαη ΦΠΑ Δμόδσλ ή ζηνπο ινγαξηαζκνύο Δζόδσλ θαη Δμόδσλ/Αγνξώλ ηαπηόρξνλα. Δηδηθά γηα ηηο νκάδεο ηύπνπ Δζόδωλ/ Δμόδωλ ρνλδξηθήο : Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλαιιαζζόκελνο ζην άξζξν δειαδή: Να ππάξρεη ινγαξηαζκόο ραξαθηεξηζκέλνο Πειάηεο ή Πξνκεζεπηήο ζπλδεδεκέλνο κε ΑΦΜ ή Να ππάξρεη ινγαξηαζκόο ραξαθηεξηζκέλνο Πειάηεο ή Πξνκεζεπηήο ρσξίο ζύλδεζε κε ΑΦΜ αιιά θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηνπ άξζξνπ ζηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ πειάηε ή πξνκεζεπηή λα έρνπκε επηιέμεη ΑΦΜ Πειάηε ή Πξνκεζεπηή ή Να κελ ππάξρεη ινγαξηαζκόο Πειάηε ή Πξνκεζεπηή ζην άξζξν αιιά ζηηο εγγξαθέο ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλνη Έζνδα ή Δμνδα ή Αγνξέο λα έρνπκε επηιέμεη ΑΦΜ πειάηε ή πξνκεζεπηή αληηζηνηρα. Πξέπεη λα ππάξρεη κόλν έλαο ζπλαιιαζζόκελνο ζην άξζξν. Ο ζπλαιιαζζόκελνο πνπ έρεη επηιερζεί ζπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ. 13

14 Πωο ελεκεξώλεηαη ην πεδίν «Σξόπνο ελεκέξωζεο» ηεο εγγξαθήο ΜΤΦ από ηα άξζξα. Αλ ζην άξζξν έρεη νξηζζεί Δλεκεξώλεη ΚΔΠΥΟ/ΜΥΦ : «Απηόκαηα» Αλ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί Δζόδσλ (ή Δμόδσλ/Αγνξώλ ή Παγίσλ) θαη ππάξρεη Σπλ/λνο ζην άξζξν ειέγρεηαη ην πεδίν «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ησλ ινγαξηαζκώλ Δζόδσλ (ή Δμόδσλ/Αγνξώλ) θαη : Αλ όινη νη ινγαξηαζκνί έρνπλ επηιεγκέλν ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ηόηε ε εγγξαθή ΜΥΦ ζα είλαη Ληαληθήο ή Γαπαλώλ Αλ έζησ θαη έλαο δελ έρεη επηιεγκέλν ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ηόηε ε εγγξαθή ΜΥΦ είλαη Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο. Αλ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί Δζόδσλ (ή Δμόδσλ/Αγνξώλ ή Παγίσλ) θαη δελ ππάξρεη θαη ζπλ/λνο ηόηε ε εγγξαθή ΜΥΦ ζα είλαη Ληαληθήο ή Γαπαλώλ. Αλ ζην άξζξν έρεη νξηζηεί «Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο» Γελ ειέγρεηαη ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ησλ ινγαξηαζκώλ Δζόδσλ ή Δμόδσλ / Αγνξώλ ή Παγίσλ γηα ην αλ είλαη ιηαληθήο ή δαπαλώλ. Αλ ππάξρεη ζπλ/λνο ν άξζξν δεκηνπξγεί εγγξαθή θαηεγνξίαο Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο. Αλ δελ ππάξρεη δελ δεκηνπξγείηαη θαζόινπ εγγξαθή. Αλ ζην άξζξν έρεη νξηζζεί «Λνηπέο Γαπάλεο» ή «Έζνδα ιηαληθήο» Γελ ειέγρεηαη ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ησλ ινγαξηαζκώλ γηα ην αλ είλαη ιηαληθήο ή δαπαλώλ θαη νύηε αλ ππάξρεη ζπλ/λνο ζην άξζξν, ε εγγξαθή ΜΥΦ είλαη ηύπνπ Ληαληθήο ή Γαπάλεο Καηά ζπλέπεηα : Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Πωιήζεωλ Υνλδξηθήο πξέπεη : Να έρεη ηηκή ζην πεδίν Δλεκεξώλεη ΚΔΠΥΟ/ΜΥΦ ζην άξζξν Απηόκαηα ή Έζνδα/Έμνδα Φνλδξηθήο. Να ππάξρεη ζπλ/λνο ζην άξζξν. Να ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί Δζόδσλ (θαη αλ ππάξρεη ΦΠΑ, θαη Φπα εζόδσλ). Αλ έρεη ηελ ηηκή Απηόκαηα λα ππάξρεη έζησ έλαο ινγαξηαζκόο πνπ λα κελ έρεη επηιεγκέλν ζηελ θαξηέια ηνπ ην Ληαληθή/Γαπάλεο. Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Αγνξώλ Υνλδξηθήο πξέπεη Να ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνϋπνζέζεηο κε ην άξζξν Πωιήζεωλ Υνλδξηθήο αιιά νη ινγαξηαζκνί λα είλαη νη αληίζηνηρνη ησλ Έμνδν/Αγνξώλ ή Πάγηα. Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Πωιήζεωλ ιηαληθήο πξέπεη Να έρεη κόλν ινγαξηαζκνύο Δζόδσλ θαη Φπα εζόδσλ. Να έρεη ζην άξζξν Απηόκαηα ή Έζνδα ιηαληθήο Φνλδξηθήο. Αλ έρεη ηελ ηηκή Απηόκαηα λα έρνπλ όινη νη ινγαξηαζκνί επηιεγκέλν ην Ληαληθή/Γαπάλεο. Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Λνηπέο Γαπάλεο πξέπεη Να έρεη κόλν ινγαξηαζκνύο Δμόδσλ ή Αγνξώλ θαη Φπα εμόδσλ ή Παγία Να έρεη ζην άξζξν Απηόκαηα ή Γαπάλεο Φνλδξηθήο. Αλ έρεη ηελ ηηκή Απηόκαηα λα έρνπλ όινη νη ινγαξηαζκνί Δμόδσλ/Αγνξώλ επηιεγκέλν ην Ληαληθή/Γαπάλεο ή αλ αθνξά αγνξά παγίνπ λα κελ ππάξρεη ζπλ/λνο. Δπηζηξνθή 14

15 ηνηρεία εγγξαθήο ΜΤΦ Δμόδνπ. Κωδηθόο ζπλ/λνπ : Δλεκεξώλεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε ε εγγξαθή. Σύπνο Παξαζηαηηθνύ: Τηκνιόγην ή Πηζησηηθό ή Αθπξσηηθό αλάινγα κε ηνλ ηξόπν θαηαρώξεζεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ άξζξνπ. Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα Ηκεξνκελία: H εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ Πιήζνο Παξαζηαηηθώλ : 1 Αμία : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ «Έμνδν» ή «Αγνξέο απνζέκαηα» ηνπ άξζξνπ, πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ». Αμία ΦΠΑ : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ «Φπα Έμνδσλ» ηνπ άξζξνπ, πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ». Σξόπνο Δλεκέξωζεο : Δμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηνπ αληηζηνηρνπ πεδίνπ ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε. Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα. Δπηζηξνθή 15

16 ηνηρεία εγγξαθήο ΜΤΦ Δζόδνπ. Κωδηθόο ζπλ/λνπ : Δλεκεξώλεηαη από ηνλ Πειάηε ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε ε εγγξαθή. Σύπνο Παξαζηαηηθνύ: Τηκνιόγην ή Πηζησηηθό ή Αθπξσηηθό αλάινγα κε ηνλ ηξόπν θαηαρώξεζεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ άξζξνπ. Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα Ηκεξνκελία: H εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ. Πιήζνο Παξαζηαηηθώλ : 1 Αμία : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ «Έζνδν» ηνπ άξζξνπ, πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ». Αμία ΦΠΑ : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ «Φπα Έζνδσλ» ηνπ άξζξνπ, πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ». Σξόπνο Δλεκέξωζεο : Δμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηνπ αληηζηνηρνπ πεδίνπ ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε. Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα. Με ην πιήθηξν εγγξαθή ΜΥΦ. ερνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαθεξζνύκε ζην άξζξν από ην νπνην πξνέθπςε ε 16

17 ΦΠΑ πνπ δελ εθπίπηεη Σύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΓΓΠΣ, ν ηξόπνο απεηθόληζεο ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ πεξηέρνπλ πνζά κε εθπηπηόκελνπ ΦΠΑ, δηαθέξεη αλ γηα ηελ ζπλαιιαγή έρεη εθδνζεί Τηκνιόγην από ην αλ γηα ηελ ζπλαιιαγή έρεη εθδνζεί Απόδεημε Ληαληθήο Πώιεζεο ή ΑΠΥ. Έηζη αλ έρεη εθδνζεί Τηκνιόγην, ε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ νκάδα ησλ Δμόδσλ ρνλδξηθήο, κε αμία ηελ θαζαξή αμία ηεο ζπλαιιαγήο θαη ΦΠΑ ηνλ ΦΠΑ ηεο ζπλαιιαγήο. Αλ έρεη εθδνζεί Απόδεημε (ΛΠ ή ΠΟΥ) ε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ νκάδα ησλ Λνηπώλ δαπαλώλ ελεκεξώλνληαο κόλν ηελ Αμία κε ην ζύλνιν ηεο Καζαξήο αμίαο ζπλ ηνλ ΦΠΑ. Παξέρνληαη ηξείο δπλαηόηεηεο θαηαρώξεζεο ηέηνησλ άξζξσλ ζηελ εθαξκνγή, πνπ κε ηελ θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε, κπνξεί λα επηηεπρζεί απηή ε απεηθόληζε, απηόκαηα. Α. Σξόπνο : Υξεζηκνπνηώληαο έλαλ ινγαξηαζκό γηα λα θαηαρωξήζνπκε ζπγθεληξωηηθά ην έμνδν θαη ωο πξνο ηελ θαζαξή αμία ηνπ θαη ωο πξνο ην ΦΠΑ ηνπ. (αλ πρ είλαη 100 επξώ θαζαξή αμία θαη 23 επξώ θπα,θαηαρσξνύκε ην άξζξν βάδνληαο ρξέσζε 123 ζηνλ ινγαξηαζκό εμόδνπ θαη ζηελ πίζησζε ηνλ ινγαξηαζκό 38 ή ηνλ 50). Παξάδεηγκα θαηαρώξεζεο άξζξνπ κε απηόλ ηνλ ηξόπν : 17

18 Γηα λα αθνινπζήζνπκε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα πξέπεη: α/ O ινγαξηαζκόο ηνπ εμόδνπ λα έρεη θαηεγνξία ΦΠΑ θαη επηιεγκέλα ηα : Σπκκεηέρεη Μπθ Πεξηέρεη πνζά ΦΠΑ Φπα κε εθπηπηόκελν. 18

19 Δπηπιένλ ζα πξέπεη ζηα Σηνηρεία θαηαζηάζεσλ ην πεδίν «Γηαρσξηζκόο αμηώλ ΦΠΑ» λα κελ είλαη ηζεθαξηζκέλν Β ηξόπνο Σην άξζξν θαηαρωξίδνπκε κία γξακκή κε ηελ θαζαξή αμία, κε ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ εμόδνπ θαη ζε άιιε γξακκή θαηαρωξίδνπκε ηνλ ίδην ινγαξηαζκό κε ηελ αμία ΦΠΑ. Τν άξζξν πηζηώλεηαη κε ινγαξηαζκό πξνκεζεπηή ή κε ινγαξηαζκό ηακείνπ Παξάδεηγκα θαηαρώξεζεο άξζξνπ κε απηόλ ηνλ ηξόπν : 19

20 Η παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε ηελ παξαπάλσ αιιά ζηα ζηνηρεία θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηζεθαξηζκέλν ην «Γηαρσξηζκόο αμηώλ ΦΠΑ». 20

21 Γ ηξόπνο: Με ηνλ ηξίην ηξόπν ρξεζηκνπνηνύκε δύν ινγαξηαζκνύο εμόδνπ, έλαλ γηα ηελ θαζαξή αμία θαη έλαλ γηα ην ΦΠΑ. Καηαρσξνύκε κηα γξακκή κε ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ εμόδνπ ηελ θαζαξή αμία, θαη ζε άιιε γξακκή κε ηνλ ινγαξηαζκό ηελ αμία ΦΠΑ. Παξάδεηγκα θαηαρώξεζεο άξζξνπ κε απηόλ ηνλ ηξόπν: 21

22 Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε απηό πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ν λα έρεη επηιεγκέλν Φαξαθηεξηζκό ΦΠΑ Δμόδσλ. -Φπα Με εθπηπηόκελν 22

23 Καηά ηελ δεκηνπξγία ησλ εγγξαθώλ, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ ζα αθνινπζήζνπκε γηα ηελ θαηαρώξεζεο ησλ άξζξσλ, ηζρύνπλ ηα εμήο : Aλ ε εγγξαθή πνπ ζα πξνθύςεη είλαη ηύπνπ Έζνδα/Έμνδα ρνλδξηθήο, ε εγγξαθή ΜΥΦ πνπ ζα πξνθύςεη λα έρεη σο αμία ηελ θαζαξή αμία ηνπ άξζξνπ θαη σο αμία θπα ην πνζό ηνπ κε εθπηπηόκελνπ ΦΠΑ. Αλ πξνθύςεη εγγξαθή Λνηπώλ Γαπαλώλ ε εγγξαθή ΜΥΦ πνπ ζα πξνθύςεη λα έρεη σο αμία ην άζξνηζκα ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ άξζξνπ ζπλ ην πνζό ηνπ κε εθπηπηόκελνπ ΦΠΑ. Δπηζηξνθή Μαδηθή δηαγξαθή εγγξαθώλ ΜΤΦ Η καδηθή δηαγξαθή εγγξαθώλ ΜΥΦ πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ ελέξγεηα Διαγπαθή εγγπαθών ηνπ κελνύ Πεξηνδηθέο εξγαζίεο\δξγαζίεο ΜΥΦ. Σηνλ εκθαληδόκελν δηάινγν επηιέγεηαη : ην εκεξνινγηαθό δηάζηεκα ησλ εγγξαθώλ ΜΥΦ πνπ ζα δηαγξαθνύλ ζεκεηώλεηαη ην πεδίν «Γηαγξαθή όισλ ησλ εγγξαθώλ ΜΥΦ» γηα δηαγξαθή όισλ ησλ εγγξαθώλ αθόκα θαη απηώλ πνπ δελ έρνπλ πξνθύςεη από καδηθή δεκηνπξγία αιιά έρνπλ θαηαρσξεζεί από ηνλ ρξήζηε Σπγθεθξηκέλε νκάδα εγγξαθώλ. Αλ νξηζκέλεο από ηηο πξνο δηαγξαθή εγγξαθέο έρνπλ ήδε απνζηαιεί ζηε ΓΓΠΣ εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα. Δπηζηξνθή 23

24 Τπνβνιή ζηνηρείωλ Η ππνβνιή ζηνηρείσλ ΜΥΦ ζηε ΓΓΠΣ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ελέξγεηα «Μεραλνγξαθηθά αξρεία ΜΥΦ» ηνπ κελνύ ησλ πεξηνδηθώλ εξγαζηώλ «Δξγαζίεο ΜΥΦ». Μπνξνύλ λα νξηζηνύλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Υξήζε: Δπηιέγεηαη ην έηνο ζην νπνίν αθνξά ε ππνβνιή Έμνδα Υνλδξηθήο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη πσιήζεηο ρνλδξηθήο. Λνηπέο Γαπάλεο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη ινηπέο δαπάλεο. Έζνδα Υνλδξηθήο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη πσιήζεηο ρνλδξηθήο. Έζνδα Ληαληθήο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη πσιήζεηο ιηαληθήο. Μήλαο ή Σξίκελν : Γίπια από θάζε θαηεγνξία εγγξαθώλ επηιέγεηαη ν Μήλαο ή ην Τξίκελν ζην νπνίν αθνξά ε ππνβνιή. Αλ ε επηρείξεζε ηεξεί Απινγξαθηθά βηβιία θαη έρεη δεισζεί θαηάιιεια ζηε ζρεηηθή 24

25 παξάκεηξν ( Πεξίνδνο ππνβνιήο ζηνηρείσλ εμόδσλ, ζηα Σηνηρεία θαηάζηαζεο), ηόηε αλ επηιεγεί έζησ κία θαηεγνξία εγγξαθώλ Δμόδνπ, ηόηε ή πεξίνδνο ππνβνιήο είλαη ηξηκεληαία. Αλ επηιερζεί ηαπηόρξνλε απνζηνιή κίαο νκάδαο Δζόδσλ κε έζησ κία νκάδα Δμόδσλ, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηνλ κήλα ππνβνιήο ησλ Δζόδσλ θαη ηνλ κήλα ή ην ηξίκελν ππνβνιήο ησλ Δμόδσλ. Έηζη αλ ε απνζηνιή ησλ Δμόδσλ είλαη κεληαία, ηόηε ν κήλαο ππνβνιήο ησλ Δζόδσλ πξέπεη λα είλαη ίδηνο κε ηνλ κήλα ππνβνιήο ησλ Δμόδσλ. Αλ ε απνζηνιή ησλ Δμόδσλ είλαη ηξηκεληαία, ηόηε ν κήλαο ησλ ππνβνιήο ησλ Δζόδσλ πξέπεη λα είλαη ν ηειεπηαίνο κήλαο ηνπ ηξηκήλνπ ππνβνιήο ησλ Δμόδσλ. Υπάξρνπλ δύν ηξόπνη απνζηνιήο ζηε ΓΓΠΣ, απεπζείαο απνζηνιή ζηελ ΓΓΠΣ ή δεκηνπξγία αξρείνπ γηα απνζηνιή. Απνζηνιή ζηε ΓΓΠ: Δπηιέγεηαη όηαλ επηζπκνύκε λα ππνβάιινπκε ηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο ΜΥΦ ζηε ΓΓΠΣ. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ην όλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθόο πνπ έρνπκε δειώζεη ζηα Σηνηρεία Δηζόδνπ ζηα Σηνηρεία θαηαζηάζεσλ. Απνζήθεπζε ζε αξρείν: Δπηιέγεηαη όηαλ επηζπκνύκε λα εμάγνπκε ηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο ΜΥΦ ζε αξρείν, κε ζθνπό ηε ρεηξνθίλεηε ππνβνιή ηνπ ζηε ΓΓΠΣ, ή ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζε εμσηεξηθέο εθαξκνγέο. Η δηαδηθαζία εθηειείηαη επηιέγνληαο ην θνπκπί «Σπλέρεηα». Αλ ε εκεξνκελία εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή ππεξβαίλεη ην πξνθαζνξηζκέλν όξην εκεξώλ (ζηα Σηνηρεία θαηαζηάζεσλ) εληόο ηνπ επόκελνπ κήλα από απηόλ πνπ ππνβάιιεηαη θαη ηαπηόρξνλα έρεη νξηζηεί έιεγρνο νξίνπ εκεξώλ, εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθό ή απαγνξεπηηθό κήλπκα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. Τν απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Οι εγγπαθέρ ηων εζόδων ανα ΑΦΜ αποζηέλλονηαι πάνηα ζςγκενηπωηικά ανά ΑΦΜ και ηύπο παπαζηαηικού (Τιμολόγια και Πιζηωηικά) Δεν ςποζηηπίζεηαι η αναλςηική ανα παπαζηαηικό αποζηολή Τα groups ηων Σςγκενηπωηικών Εζόδων Σςγκενηπωηικών Εξόδων και Λιανικήρ αποζηέλλονηαι πάνηα με ηην λογική ηηρ ανηικαηαζηαζηρ (Replace) Δεν ςποζηηπίζεηαι η λογική ηηρ πποζθήκηρ (Incremental) αποζηολήρ ζηοισείων Δπηζηξνθή 25

26 Δγγξαθέο πνπ απνζηέιινληαη -Γηαρείξηζε αθπξωηηθώλ θαη αθπξωκέλωλ παξαζηαηηθώλ. Σηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πεξηιακβάλνληαη κόλν νη εγγξαθέο ΜΥΦ ηύπνπ Σηκνιόγην θαη Πηζηωηηθό. Γελ πεξηιακβάλνληαη εγγξαθέο ΜΥΦ ηύπνπ «Αθπξωηηθό» ή «Αθπξωηηθό πηζηωηηθνύ» θαζώο νη εγγξαθέο από ηηο νπνίεο πξνήιζαλ, δειαδή παξαζηαηηθά ή άξζξα πνπ έρνπλ αθπξσζεί. Αλ ηα αθπξσηηθά έρνπλ αθπξώζεη παξαζηαηηθά ή άξζξα πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ζηε ΓΓΠΣ ζε πξνεγνύκελε πεξίνδν, εκθαλίδεηαη ζρεηηθό πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα ζην ρξήζηε θαη είλαη επζύλε ηεο επηρείξεζεο λα ππνβάιιεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ζηελ εθνξία γηα ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν. Δπηζηξνθή Έιεγρνο απνηειεζκάηωλ Γηαρείξηζε πεξηόδωλ ππνβνιήο Αλ επηιεγεί ε απεπζείαο απνζηνιή ηνπ αξρείνπ ζηελ ΓΓΠΣ, ηόηε θπιάζζνληαη από ηελ εθαξκνγή ηα ζηνηρεία ηεο απνζηνιήο. Τα απνηειέζκαηα ηεο θάζε απνζηνιήο είλαη δηαζέζηκα από ην Πεξηνδηθέο Δξγαζίεο Δξγαζίεο ΜΥΦ - Πεξίνδνη ππνβνιήο ζηνηρείσλ ΜΥΦ. Η εθαξκνγή δεκηνπξγεί κία εγγξαθή γηα θάζε νκάδα εγγξαθώλ απνζηνιήο θαη γηα θάζε πεξίνδν ππνβνιήο. 26

27 Σηα ζηνηρεία πνπ θπιιάζνληαη ζε θάζε ππνβνιή είλαη : ε νκάδα εγγξαθώλ πνπ ππνβιήζεθε Τν εκεξνκεληαθό δηαζηεκα πνπ αθνξνύζε, ηνλ θωδηθό απνζηνιήο ηεο, ην λνπκεξν απηό ην δίλεη ΓΓΠΣ ην απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο κε ηηκέο Λαλζαζκέλε : Αλ ε ΓΓΠΣ εληνπηζε ζθάικα ζην αξρείν κε απνηειεζκα λα κελ ην βξίζθεη απνδεθηό Πξνο Δπεμεξγαζία : Αλ ε ΓΓΠΣ δελ έρεη επεμεξγαζζεί αθόκα ην αξρείν Οινθιεξσκέλε : Αλ ε ΓΓΠΣ δερηεθε ην αξρείν. Αλ έρεη ελεκέξσζεη ηειηθά ηελ ΓΓΠΣ όηαλ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ Απνηέιεζκα είλαη νινθιεξσκέλε, ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο ππνβνιήο, θαη ην κήλπκα ιάζνπο αλ ε απνζηνιή επέζηξεςε ιάζνο νπνηε θαη ην απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο είλαη Λαλζαζκέλε.. Υπάξρεη ε πεξίπησζε, ιόγσ κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ θαηά ηελ απνζηνιή ζηελ ΓΓΠΣ, ε απνζηνιή λα κείλεη ζε θαηαζηαζε Πξνο επεμεξγαζία από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία. Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ελεκεξσζνύκε εθ ησλ πζηέξσλ γηα ηελ εμέιημε απηήο ηεο ππνβνιήο, θαιόληαο ηελ ελέξγεηα Δλεκέξσζε απνηειέζκαηνο Υπνβνιήο κέζα από ηελ θόξκα ηνπ απνηειέζκαηνο. 27

28 Η εθαξκνγή, θαιεί πάιη ηελ ΓΓΠΣ θαη ελεκεξώλεηαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο, απνζηέιινληαο ηνλ θσδηθό ηεο. Σηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη κήλπκα κε ην απνηέιεζκα ηεο θιήζεο θαη ε εθαξκνγή ελεκεξώλεη ηελ εγγξαθή θαηάιιεια. Αλ ε λέα θαηάζηαζε είλαη νινθιεξσκέλε, ή αλ επέζηξεςε ιάζνο νπόηε θαη ε θαηάζηαζε ζα γπξίζεη ζε Λαλζαζκέλε θαη ζα θαηαγξαθεί ην κήλπκα ζθάικαηνο. Δπηπιένλ ζα από ελεκεξσζεί ην πεδίν Δλεκέξσζε ΓΓΠΣ. Δπηζηξνθή 28

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ` Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ύληνκε Πεξηγξαθή Ρνε Εξγαζηώλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο (ΠΟΛ 1022/2014),

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή

Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Ελεξγνπνίεζε ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Τπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ Παξακεηξνπνίεζε εηαηξίαο Πεξίνδνη

Διαβάστε περισσότερα

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Με θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε είλαη δπλαηόλ από ηηο θαηαρσξηζκέλεο θηλήζεηο λα

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΔΚΓΟΗ 8.0.2

ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΔΚΓΟΗ 8.0.2 ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΔΚΓΟΗ 8.0.2 Γενικά Η έθδνζε 8.0.2 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάηω Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Δκπνξηθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc

Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 1. ύλζεηε κνξθνπνίεζε θαη νξγάλσζε εγγξάθνπ Γρηγόρης Κυριακοφ Καθηγητής Πληροφορικής Δ.Ε., MSc ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης 2010 Περιεχόμενα 1. ΤΝΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΓΓΡΑΦΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS VALUE ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑ ΚΑΣΡΑΝΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖ ΥΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Υξήζεο_Δπίπεδν Α Version 2.1. Ηκεξνκελία: Οθηψβξηνο 2008 1. ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 3 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ 4

Οδεγίεο Υξήζεο_Δπίπεδν Α Version 2.1. Ηκεξνκελία: Οθηψβξηνο 2008 1. ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 3 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ 4 Οδεγίεο Χξήζεο Εθαξκνγήο Soft1 Εκπνξηθή Δηαρείξηζε Επίπεδν ρεηξηζκνύ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ Α 1. ΦΙΛΟΟΦΙΑ & ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 3 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΔΙΡΙΜΟΙ 4 2.1 Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή 4 2.2 System

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5)

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Λίγα λόγια για ηον Τπόλογο Αποκαηάζηαζης Πάγιας Προκαηαβολής ζελ. 3 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Φνξνινγηθή κεηαρείξηζε επηρνξήγεζεο πνπ εηζπξάηηεη επηρείξεζε από ηνλ ΔΟΜΜΔΧ γηα πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ θαη θαηαρώξεζή ηεο ζηα ηεξνύκελα

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο:

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 1. Θζοιογηζκός 1.1 Οπιζμόρ Ο ηζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (financial statement) ηεο επηρείξεζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δηδηθόηεξα ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α.

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Δηεύζπλζε Υπεξεζηώλ Λνγηζκηθνύ Έθδνζε 1.00 Γεθέκβξηνο 2010 Εηζαγωγή Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ζην xline ERP νη ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Γελ βξίζθσ ηνλ θνξέα κνπ ζηελ εθαξκνγή αίηεζεο εθθαζαξηζηή, ζηελ Πξνζζήθε Φνξέα. Ση θάλσ; Γελ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κόλνη ζαο θνξέα. Παξαθαινύκε ζηείιηε ηα ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Risks Controls. XP-C040 : Γηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ζηελ εθαξκνγή αγνξώλ

Risks Controls. XP-C040 : Γηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ πξόζβαζεο ζηελ εθαξκνγή αγνξώλ Risks Controls Risks XP-R040 : Με εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη έρνπλ πξόζβαζε ή κπνξνύλ λα θάλνπλ αιιαγέο ζηελ εθαξκνγή αγνξώλ (νδεγώληαο ζε απάηε, αλαθξηβή δεδνκέλα, ιάζε ζηελ θσδηθνπνίεζε θιπ) XP-R050

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο:

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο: Διζαγωγή: Έρνληαο νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζην ζύζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ππνβάιιεηε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα