Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ. από Γεληθή Λνγηζηηθή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ. από Γεληθή Λνγηζηηθή"

Transcript

1 Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ από Γεληθή Λνγηζηηθή ύληνκε Πεξηγξαθή Ρνε Δξγαζηώλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 1

2 ύληνκε πεξηγξαθή Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο (ΠΟΛ 1022/2014), όιεο νη επηρεηξήζεηο ππνρξεώλνληαη πιένλ λα ππνβάιινπλ πεξηνδηθά ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ (ΓΓΠΣ) θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κεληαία ζηνηρεία εζόδσλ (πσιήζεσλ ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο) κεληαία ζηνηρεία εμόδσλ (αγνξώλ θαη ινηπώλ δαπαλώλ) γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ Γηπινγξαθηθά Βηβιία. ηξηκεληαία ζηνηρεία εμόδσλ (αγνξώλ θαη ινηπώλ δαπαλώλ) γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ Απινγξαθηθά Βηβιία. Γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο αλαπηύρζεθε έλα λέν ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη ππνβνιήο ζηε ΓΓΠΣ εγγξαθώλ ΜΥΦ πνπ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη ππνβνιήο ΚΔΠΥΟ. Τν λέν ζύζηεκα κπνξεί λα δεκηνπξγεί καδηθά εγγξαθέο ΜΥΦ ρξεζηκνπνηώληαο σο πξσηνγελή δεδνκέλα ηα δεδνκέλα ηνπ ππνζπζηήκαηνο Λνγηζηηθήο ή ηεο Δκπνξηθήο δηαρείξηζεο ή ζπλδπαζκό ησλ δύν ππνζπζηεκάησλ λα δέρεηαη εγγξαθέο ΜΥΦ πνπ ρεηξνθίλεηα θαηαρσξίδεη ν ρξήζηεο λα ππνβάιιεη ζηε ΓΓΠΣ ηηο εγγξαθέο ΜΥΦ Σην παξόλ εγρεηξίδην πεξηγξάθνπκε ηνλ ηξόπν Γεκηνπξγίαο εγγξαθώλ θαη Υπνβνιήο ζηνηρείσλ από ηα άξζξα ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. Αλ ζηελ εγθαηάζηαζε γηα θάπνηα νκάδα εγγξαθώλ ελεξγνπνηεζεί ε δεκηνπξγία εγγξαθώλ από παξαζηαηηθά ηεο Δκπνξηθήο δηαρείξηζεο, ζπκβνπιεπηείηε ην αλάινγν εγρεηξίδην. Δπηπιένλ έρεη θπθινθνξήζεη ε λέα εθαξκνγή SFP Σπγθεληξσηηθή, πνπ δηαζέηεη ιεηηνπξγηθόηεηα γηα θαηαρώξεζε, επεμεξγαζία θαη ππνβνιή ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠΣ. Η εθαξκνγή δίλεη παξάιιεια ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ από αξρεία ascii, excel, xml ζύκθσλα κε ηνλ κνξθόηππν ηεο ΓΓΠΣ ή βάζεηο δεδνκέλσλ. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη ελνπνίεζε δεδνκέλσλ από δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή θαη εθαξκνγέο, πνπ αθνξνύλ ην ίδην ΑΦΜ θαη πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζπγθεληξσηηθά. Δπηζηξνθή 2

3 Ρνή εξγαζηώλ Παξακεηξνπνίεζε ηνηρεία εγθαηάζηαζεο πλαιιαζζόκελνη Λνγαξηαζκνί Σππνπνηεκέλα άξζξα Άξζξα Γεκηνπξγία εγγξαθώλ Μαδηθή δεκηνπξγία εγγξαθώλ Καλόλεο δεκηνπξγίαο από άξζξα ηνηρεία εγγξαθήο Δμόδνπ ηνηρεία εγγξαθήο Δζόδνπ Καλόλεο δεκηνπξγίαο από άξζξα Μαδηθή δηαγξαθή εγγξαθώλ Τπνβνιή ζηνηρείωλ Δγγξαθέο πνπ απνζηέιινληαη Έιεγρνο απνηειεζκάηωλ 3

4 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Παξακεηξνπνίεζε ηνηρεία εγθαηάζηαζεο Από Επγαλεία Πλήπηρ καηάλογορ παπαμέηπων Οπγάνωζη Λειηοςπγία Γενικέρ πληποθοπίερ Σηοισεία Εηαιπείαρ : Σην πεδίν ΑΦΜ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ ηεο επηρείξεζεο. Από Επγαλεία Πλήπηρ καηάλογορ παπαμέηπων Οπγάνωζη Λειηοςπγία Γενικέρ πληποθοπίερ Σηοισεία Καηαζηάζεων - Σηοισεία ΜΥΦ : Σηηο παξακέηξνπο Γεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΤΦ δειώλνπκε από πνην Υπνζύζηεκα (Παξαζηαηηθώλ ή Λνγηζηηθώλ άξζξσλ) ζα δεκηνπξγεζνύλ νη εγγξαθέο ΜΥΦ. Μπνξνύκε λα νξίζνπκε δηαθνξεηηθό θύθισκα γηα ηηο Πωιήζεηο (ρνλδξηθέο θαη ιηαληθέο), ηηο Αγνξέο θαη ηηο ινηπέο Γαπάλεο. Οη ηηκέο πνπ ζα επηιέμνπκε κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ αθόκα θαη αλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εγγξαθέο από έλα ππνζύζηεκα. Απηό, όκσο, ζεκαίλεη όηη αλ μαλαδεκηνπξγεζνύλ εγγξαθέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο γηα ην ίδην εκεξνκεληαθό δηάζηεκα, νη ππάξρνπζεο εγγξαθέο ζα δηαγξαθνύλ θαη ζα μαλαδεκηνπξγεζνύλ από ην λέν ππνζύζηεκα. 4

5 Σηηο παξακέηξνπο ηνηρεία Τπνβνιήο ΜΤΦ κπνξεί λα θαζνξηζζεί έιεγρνο νξίνπ, θαηά ηνλ νπνίν αλ ην δηάζηεκα κεηαμύ ηεο ιήμεο εκεξνκελίαο ηνπ αξρείνπ πνπ ππνβάιιεηαη θαη ηεο εκεξνκελίαο εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή, είλαη κεγαιύηεξν από ην Όξην Ηκεξώλ πνπ θαζνξίδνπκε ζην επόκελν πεδίν. Ο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη Πξνεηδνπνηεηηθόο ή Απαγνξεπηηθόο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ. Αλ δελ επηζπκνύκε θαλέλαλ έιεγρν, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηηκή Καζόινπ. Πεξίνδνο Τπνβνιήο ηνηρείωλ εμόδωλ: Γειώλνπκε Μεληαία ή Τξηκεληαία αλάινγα αλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ Έμνδα, ππνβάιινληαη ζε κεληαία βάζε ή ζε ηξηκεληαία. Τπνθαηάζηεκα : ζπκπιεξώλεηαη κε ηνλ Κσδηθό ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, αλ ππάξρεη εηδηθόο θσδηθόο ππνθαηαζηήκαηνο. Σηα πεδία Όλνκα Υξεζηε θαη Κωδηθνο δειώλνληαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απηόκαηε απνζηνιή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ΓΓΠΣ κέζσ web service. Δπηζηξνθή πλαιιαζζόκελνη Σε θάζε πειάηε θαη πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα νξηζηεί ε θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. Σηελ ζειίδα ησλ Σηνηρείσλ δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ Τν πεδίν πκκεηέρεη ζην ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ ζα πξέπεη λα νξηζηεί : Καζόινπ αλ ν ζπλ/λνο δελ κεηέρεη ζηηο θαηαζηάζεηο ΚΔΠΥΟ θαη ΜΥΦ Τπόρξενο αλ ζπκκεηέρεη ζηηο θαηαζηάζεηο ΚΔΠΥΟ θαη ΜΥΦ Με Τπόρξενο ΚΔΠΤΟ Τπόρξενο ΜΤΦ, αλ δελ κε ζπκκεηέρεη ζηηο θαηαζηάζεηο Κεππν αιιά πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηηο θαηαζηάζεηο ΜΥΦ. Τν Πεδίν Τπνβάιιεη Γήιωζε ζα πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλν ζε όινπο ηνπο πειάηεο θαη όινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ θαη εθείλνη ππνβάιινπλ δειώζεηο ΜΥΦ. Τν πεδίν ζα πξέπεη λα κελ είλαη επηιεγκέλν ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ δελ ππνβάιινπλ δήισζε ΜΥΦ (είλαη γηα παξάδεηγκα Ιδηώηεο) νπόηε γηα ηα παξαζηαηηθά ηνπο πνπ ζα ζηαινύλ κε ην group ησλ expenses ζα απνθηήζνπλ ηελ θαηάιιειε έλδεημε. Καη ηα δύν πεδία κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ καδηθά, από ηελ ελέξγεηα ηεο Μαδηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ κελνύ Δπεμεξγαζία ηεο ιίζηα Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ. 5

6 Δπηζηξνθή Λνγαξηαζκνί Θα πξέπεη λα ειεγρζνύλ νη ινγαξηαζκνί σο πξνο ηνλ ζσζηό ραξαθηεξηζκό ηνπο : Οη ινγαξηαζκνί πνπ ζα πεξηιεθζνύλ είλαη : Έζοδα, Έξοδα, Αγοπέρ/Αποθέμαηα, Πάγια, Φπα Εζόδων και Φπα Εξόδων. 6

7 Γηα θάζε ινγαξηαζκό κε Φαξαθηεξηζκό δηαθνξεηηθό από «Πειάηεο» ή «Πξνκεζεπηήο» είλαη εθηθηό λα θαζνξηζηεί αλ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΥΦ, ή όρη δειώλνληάο ην ζην πεδίν «πκκεηέρεη ΜΤΦ» Δπηπιένλ γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ θαηαρσξνύληαη Πσιήζεηο ιηαληθήο ή Έμνδα ινηπώλ δαπαλώλ (νπόηε νη εγγξαθέο απηώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ζα πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ηηο δύν αληίζηνηρεο νκάδεο ηεο θαηάζηαζεο ) ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ην πεδίν «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» Τελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πεδίνπ εμεγνύκε παξαθάησ ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ από άξζξα. Σηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ θαηαρσξείηαη ΦΠΑ κε εθπηπηόκελν ζα πξέπεη λα επηιερζεί ην πεδίν Φπα κε εθπηπηόκελν. Τελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πεδίνπ εμεγνύκε παξαθάησ ζην ΦΠΑ κε εθπηπηόκελν. 7

8 Σηνπο ινγαξηαζκνύο κε Φαξαθηεξηζκό «Πειάηεο» ή «Πξνκεζεπηήο» ε ζπκκεηνρή ή όρη ζηε ΜΥΦ δειώλεηαη κέζσ ηεο ζειίδαο ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ θαη ηνπ πεδίνπ «πκκεηέρεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ». Τν πεδίν είλαη πηπζζόκελε ιίζηα κε ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε ζπλαιιαζζνκέλσλ ηεο Δκπνξηθήο δηαρείξηζεο. 8

9 Μεηά ηελ αλαβάζκηζε από πξνεγνύκελε έθδνζε, αλ έλαο ινγαξηαζκόο εμαηξείηαη από ην ΚΔΠΥΟ, εμαηξείηαη θαη από ηε ΜΥΦ. Αλ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί πνπ ελώ εμαηξνύληαη ηνπ ΚΔΠΥΟ ζπκκεηέρνπλ ζηε ΜΥΦ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ΜΥΦ». Σππνπνηεκέλα Άξζξα Σηα ηππνπνηεκέλα άξζξα κπνξεί λα νξηζηεί ην αλ ηα άξζξα πνπ δεκηνπξγνύληαη από απηά ζα ζπκκεηέρνπλ ε όρη ζηε ΜΥΦ. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ πεδίνπ πηπζζόκελεο ιίζηαο «Δλεκεξώλεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ» Οη δπλαηέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη ηαπηόζεκεο ηνπ νκσλύκνπ πεδίνπ ηεο ζεηξάο παξαζηαηηθνύ: Δμαηξείηαη Απηόκαηα Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο Λνηπέο Γαπάλεο Έζνδα Ληαληθήο 9

10 Καηά ηε δεκηνπξγία άξζξνπ από ηππνπνηεκέλν άξζξν, ην πεδίν «Δλεκεξώλεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ» ηνπ ηππνπνηεκέλνπ αληηγξάθεηαη ζην παξαγόκελν άξζξν. Μεηά ηελ αλαβάζκηζε από πξνεγνύκελε έθδνζε, ην ελ ιόγσ πεδίν ιακβάλεη ηελ ηηκή «Απηόκαηα». Άξζξα Γηα θάζε άξζξν κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΥΦ κέζσ ηνπ πεδίνπ «Δλεκεξώλεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ». Οη δπλαηέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη ηαπηόζεκεο ηνπ νκσλύκνπ πεδίνπ ηεο ζεηξάο παξαζηαηηθνύ: Δμαηξείηαη Απηόκαηα Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο Λνηπέο Γαπάλεο Έζνδα Ληαληθήο 10

11 Δπηζηξνθή 11

12 Γεκηνπξγία εγγξαθώλ Μαδηθή δεκηνπξγία εγγξαθώλ Η δηαδηθαζία ηεο καδηθήο δεκηνπξγίαο ησλ εγγξαθώλ θαιείηαη από Πεξηνδηθέο Δξγαζίεο Δγγξαθέο ΜΥΦ- Γεκηνπξγία Δγγξαθώλ. Σηνλ δηάινγν δειώλνπκε δειώζνπκε Από Έσο Ηκεξνκελία, θαη νκάδα εγγξαθώλ από ηελ νπνία ζα δεκηνπξγεζνύλ νη εγγξαθέο ΜΥΦ. Η εθαξκνγή, κε βάζε ηελ παξακεηξνπνίεζε πνπ έρνπκε δειώζεη ζηα Σηνηρείσλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δγθαηάζηαζεο, δεκηνπξγεί ηηο εγγξαθέο ΜΥΦ από αληίζηνηρν ππνζύζηεκα (Δκπνξηθό ή Λνγηζηηθή). Μπνξνύκε λα επηιέμνπκε λα δεκηνπξγεζνύλ εγγξαθέο ΜΥΦ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ κόλν, γηα παξάδεηγκα κόλν Έζνδα Φνλδξηθήο θαη Έμνδα Φνλδξηθήο, θαη ζε δεύηεξε εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο λα δεκηνπξγήζνπκε εγγξαθέο γηα ηηο ππόινηπεο νκάδεο. Δπηζηξνθή Καλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΤΦ άξζξα. Τα απνηέιεζκα ηεο καδηθήο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ κπνξνύκε λα ηα δνύκε ζηηο αληίζηνηρεο ιίζηεο εγγξαθώλ. Από Πεπιοδικέρ Επγαζίερ Εγγπαθέρ ΜΥΦ- Εγγπαθέρ Εξόδων εκθαλίδνληαη θαη κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε ηηο εγγξαθέο πνπ αθνξνύλ ην group ησλ Δμόδωλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ αλά ΑΦΜ θαζώο θαη ηηο εγγξαθέο ησλ Λνηπώλ Γαπαλώλ. Από Πεπιοδικέρ Επγαζίερ Εγγπαθέρ ΜΥΦ Εγγπαθέρ Εζόδων εκθαλίδνληαη νη εγγξαθέο πνπ ζα πεξηιεθζνύλ ζην group Δζόδωλ θαηά ΑΦΜ θαζώο θαη νη Ληαληθέο Πωιήζεηο. 12

13 Γεληθνί θαλόλεο γηα όια ηα άξζξα κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα δεκηνπξγεζνύλ εγγξαθέο ΜΤΦ από άξζξα: Υπάξρνπλ νη παξαθάησ θαλόλεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ άξζξσλ ώζηε ην ζύζηεκα λα παξάμεη εγγξαθέο ΜΥΦ ζηηο επηζπκεηέο νκάδεο : Οη ινγαξηαζκνί ησλ θαζαξώλ αμηώλ λα είλαη Φαξαθηεξηζκέλνη Έζνδα ή Έμνδα ή Αγνξέο Απνζέκαηα ή Πάγηα θαη είλαη ραξαθηεξηζκέλνη όηη «Σπκκεηέρνπλ ζηελ ΜΥΦ» Οη ινγαξηαζκνί ησλ αμηώλ Φπα λα είλαη Φαξαθηεξηζκέλνη ΦΠΑ Δζόδσλ ή ΦΠΑ Δμόδσλ θαη είλαη ραξαθηεξηζκέλνη όηη «Σπκκεηέρνπλ ζηελ ΜΥΦ». Τα πηζησηηθά πξέπεη θαηαρσξνύληαη κε αληίζεηε θνξά εγγξαθώλ (Γηα παξάδεηγκα ην πηζησηηθό πώιεζεο θαηαρσξείηαη κε Φξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ Δζόδσλ θαη πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ πειάηε) Τα αθπξσηηθά θαηαρσξνύληαη κε αξλεηηθά πξόζεκα (Γηα παξάδεηγκα αθπξσηηθό πσιήζεσλ θαηαρσξείηαη κε αξλεηηθή πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ Δζόδσλ θαη αξλεηηθή Φξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ Πειάηε) Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ίδην άξζξν ινγαξηαζκνί Δζόδσλ θαη Δμόδσλ ή Αγνξώλ ή Παγίσλ ηαπηόρξνλα. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ίδην άξζξν ινγ/ζκνί ηύπνπ ΦΠΑ Δζόδσλ θαη ΦΠΑ Δμόδσλ ηαπηνρξνλα. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο αμίεο ζηηο εγγξαθέο ινγ/ζκώλ ηύπνπ ΦΠΑ Δζόδσλ θαη ΦΠΑ Δμόδσλ ή ζηνπο ινγαξηαζκνύο Δζόδσλ θαη Δμόδσλ/Αγνξώλ ηαπηόρξνλα. Δηδηθά γηα ηηο νκάδεο ηύπνπ Δζόδωλ/ Δμόδωλ ρνλδξηθήο : Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλαιιαζζόκελνο ζην άξζξν δειαδή: Να ππάξρεη ινγαξηαζκόο ραξαθηεξηζκέλνο Πειάηεο ή Πξνκεζεπηήο ζπλδεδεκέλνο κε ΑΦΜ ή Να ππάξρεη ινγαξηαζκόο ραξαθηεξηζκέλνο Πειάηεο ή Πξνκεζεπηήο ρσξίο ζύλδεζε κε ΑΦΜ αιιά θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηνπ άξζξνπ ζηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ πειάηε ή πξνκεζεπηή λα έρνπκε επηιέμεη ΑΦΜ Πειάηε ή Πξνκεζεπηή ή Να κελ ππάξρεη ινγαξηαζκόο Πειάηε ή Πξνκεζεπηή ζην άξζξν αιιά ζηηο εγγξαθέο ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλνη Έζνδα ή Δμνδα ή Αγνξέο λα έρνπκε επηιέμεη ΑΦΜ πειάηε ή πξνκεζεπηή αληηζηνηρα. Πξέπεη λα ππάξρεη κόλν έλαο ζπλαιιαζζόκελνο ζην άξζξν. Ο ζπλαιιαζζόκελνο πνπ έρεη επηιερζεί ζπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ. 13

14 Πωο ελεκεξώλεηαη ην πεδίν «Σξόπνο ελεκέξωζεο» ηεο εγγξαθήο ΜΤΦ από ηα άξζξα. Αλ ζην άξζξν έρεη νξηζζεί Δλεκεξώλεη ΚΔΠΥΟ/ΜΥΦ : «Απηόκαηα» Αλ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί Δζόδσλ (ή Δμόδσλ/Αγνξώλ ή Παγίσλ) θαη ππάξρεη Σπλ/λνο ζην άξζξν ειέγρεηαη ην πεδίν «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ησλ ινγαξηαζκώλ Δζόδσλ (ή Δμόδσλ/Αγνξώλ) θαη : Αλ όινη νη ινγαξηαζκνί έρνπλ επηιεγκέλν ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ηόηε ε εγγξαθή ΜΥΦ ζα είλαη Ληαληθήο ή Γαπαλώλ Αλ έζησ θαη έλαο δελ έρεη επηιεγκέλν ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ηόηε ε εγγξαθή ΜΥΦ είλαη Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο. Αλ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί Δζόδσλ (ή Δμόδσλ/Αγνξώλ ή Παγίσλ) θαη δελ ππάξρεη θαη ζπλ/λνο ηόηε ε εγγξαθή ΜΥΦ ζα είλαη Ληαληθήο ή Γαπαλώλ. Αλ ζην άξζξν έρεη νξηζηεί «Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο» Γελ ειέγρεηαη ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ησλ ινγαξηαζκώλ Δζόδσλ ή Δμόδσλ / Αγνξώλ ή Παγίσλ γηα ην αλ είλαη ιηαληθήο ή δαπαλώλ. Αλ ππάξρεη ζπλ/λνο ν άξζξν δεκηνπξγεί εγγξαθή θαηεγνξίαο Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο. Αλ δελ ππάξρεη δελ δεκηνπξγείηαη θαζόινπ εγγξαθή. Αλ ζην άξζξν έρεη νξηζζεί «Λνηπέο Γαπάλεο» ή «Έζνδα ιηαληθήο» Γελ ειέγρεηαη ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ησλ ινγαξηαζκώλ γηα ην αλ είλαη ιηαληθήο ή δαπαλώλ θαη νύηε αλ ππάξρεη ζπλ/λνο ζην άξζξν, ε εγγξαθή ΜΥΦ είλαη ηύπνπ Ληαληθήο ή Γαπάλεο Καηά ζπλέπεηα : Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Πωιήζεωλ Υνλδξηθήο πξέπεη : Να έρεη ηηκή ζην πεδίν Δλεκεξώλεη ΚΔΠΥΟ/ΜΥΦ ζην άξζξν Απηόκαηα ή Έζνδα/Έμνδα Φνλδξηθήο. Να ππάξρεη ζπλ/λνο ζην άξζξν. Να ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί Δζόδσλ (θαη αλ ππάξρεη ΦΠΑ, θαη Φπα εζόδσλ). Αλ έρεη ηελ ηηκή Απηόκαηα λα ππάξρεη έζησ έλαο ινγαξηαζκόο πνπ λα κελ έρεη επηιεγκέλν ζηελ θαξηέια ηνπ ην Ληαληθή/Γαπάλεο. Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Αγνξώλ Υνλδξηθήο πξέπεη Να ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνϋπνζέζεηο κε ην άξζξν Πωιήζεωλ Υνλδξηθήο αιιά νη ινγαξηαζκνί λα είλαη νη αληίζηνηρνη ησλ Έμνδν/Αγνξώλ ή Πάγηα. Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Πωιήζεωλ ιηαληθήο πξέπεη Να έρεη κόλν ινγαξηαζκνύο Δζόδσλ θαη Φπα εζόδσλ. Να έρεη ζην άξζξν Απηόκαηα ή Έζνδα ιηαληθήο Φνλδξηθήο. Αλ έρεη ηελ ηηκή Απηόκαηα λα έρνπλ όινη νη ινγαξηαζκνί επηιεγκέλν ην Ληαληθή/Γαπάλεο. Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Λνηπέο Γαπάλεο πξέπεη Να έρεη κόλν ινγαξηαζκνύο Δμόδσλ ή Αγνξώλ θαη Φπα εμόδσλ ή Παγία Να έρεη ζην άξζξν Απηόκαηα ή Γαπάλεο Φνλδξηθήο. Αλ έρεη ηελ ηηκή Απηόκαηα λα έρνπλ όινη νη ινγαξηαζκνί Δμόδσλ/Αγνξώλ επηιεγκέλν ην Ληαληθή/Γαπάλεο ή αλ αθνξά αγνξά παγίνπ λα κελ ππάξρεη ζπλ/λνο. Δπηζηξνθή 14

15 ηνηρεία εγγξαθήο ΜΤΦ Δμόδνπ. Κωδηθόο ζπλ/λνπ : Δλεκεξώλεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε ε εγγξαθή. Σύπνο Παξαζηαηηθνύ: Τηκνιόγην ή Πηζησηηθό ή Αθπξσηηθό αλάινγα κε ηνλ ηξόπν θαηαρώξεζεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ άξζξνπ. Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα Ηκεξνκελία: H εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ Πιήζνο Παξαζηαηηθώλ : 1 Αμία : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ «Έμνδν» ή «Αγνξέο απνζέκαηα» ηνπ άξζξνπ, πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ». Αμία ΦΠΑ : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ «Φπα Έμνδσλ» ηνπ άξζξνπ, πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ». Σξόπνο Δλεκέξωζεο : Δμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηνπ αληηζηνηρνπ πεδίνπ ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε. Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα. Δπηζηξνθή 15

16 ηνηρεία εγγξαθήο ΜΤΦ Δζόδνπ. Κωδηθόο ζπλ/λνπ : Δλεκεξώλεηαη από ηνλ Πειάηε ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε ε εγγξαθή. Σύπνο Παξαζηαηηθνύ: Τηκνιόγην ή Πηζησηηθό ή Αθπξσηηθό αλάινγα κε ηνλ ηξόπν θαηαρώξεζεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ άξζξνπ. Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα Ηκεξνκελία: H εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ. Πιήζνο Παξαζηαηηθώλ : 1 Αμία : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ «Έζνδν» ηνπ άξζξνπ, πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ». Αμία ΦΠΑ : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ «Φπα Έζνδσλ» ηνπ άξζξνπ, πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ». Σξόπνο Δλεκέξωζεο : Δμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηνπ αληηζηνηρνπ πεδίνπ ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε. Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα. Με ην πιήθηξν εγγξαθή ΜΥΦ. ερνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαθεξζνύκε ζην άξζξν από ην νπνην πξνέθπςε ε 16

17 ΦΠΑ πνπ δελ εθπίπηεη Σύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΓΓΠΣ, ν ηξόπνο απεηθόληζεο ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ πεξηέρνπλ πνζά κε εθπηπηόκελνπ ΦΠΑ, δηαθέξεη αλ γηα ηελ ζπλαιιαγή έρεη εθδνζεί Τηκνιόγην από ην αλ γηα ηελ ζπλαιιαγή έρεη εθδνζεί Απόδεημε Ληαληθήο Πώιεζεο ή ΑΠΥ. Έηζη αλ έρεη εθδνζεί Τηκνιόγην, ε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ νκάδα ησλ Δμόδσλ ρνλδξηθήο, κε αμία ηελ θαζαξή αμία ηεο ζπλαιιαγήο θαη ΦΠΑ ηνλ ΦΠΑ ηεο ζπλαιιαγήο. Αλ έρεη εθδνζεί Απόδεημε (ΛΠ ή ΠΟΥ) ε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ νκάδα ησλ Λνηπώλ δαπαλώλ ελεκεξώλνληαο κόλν ηελ Αμία κε ην ζύλνιν ηεο Καζαξήο αμίαο ζπλ ηνλ ΦΠΑ. Παξέρνληαη ηξείο δπλαηόηεηεο θαηαρώξεζεο ηέηνησλ άξζξσλ ζηελ εθαξκνγή, πνπ κε ηελ θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε, κπνξεί λα επηηεπρζεί απηή ε απεηθόληζε, απηόκαηα. Α. Σξόπνο : Υξεζηκνπνηώληαο έλαλ ινγαξηαζκό γηα λα θαηαρωξήζνπκε ζπγθεληξωηηθά ην έμνδν θαη ωο πξνο ηελ θαζαξή αμία ηνπ θαη ωο πξνο ην ΦΠΑ ηνπ. (αλ πρ είλαη 100 επξώ θαζαξή αμία θαη 23 επξώ θπα,θαηαρσξνύκε ην άξζξν βάδνληαο ρξέσζε 123 ζηνλ ινγαξηαζκό εμόδνπ θαη ζηελ πίζησζε ηνλ ινγαξηαζκό 38 ή ηνλ 50). Παξάδεηγκα θαηαρώξεζεο άξζξνπ κε απηόλ ηνλ ηξόπν : 17

18 Γηα λα αθνινπζήζνπκε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα πξέπεη: α/ O ινγαξηαζκόο ηνπ εμόδνπ λα έρεη θαηεγνξία ΦΠΑ θαη επηιεγκέλα ηα : Σπκκεηέρεη Μπθ Πεξηέρεη πνζά ΦΠΑ Φπα κε εθπηπηόκελν. 18

19 Δπηπιένλ ζα πξέπεη ζηα Σηνηρεία θαηαζηάζεσλ ην πεδίν «Γηαρσξηζκόο αμηώλ ΦΠΑ» λα κελ είλαη ηζεθαξηζκέλν Β ηξόπνο Σην άξζξν θαηαρωξίδνπκε κία γξακκή κε ηελ θαζαξή αμία, κε ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ εμόδνπ θαη ζε άιιε γξακκή θαηαρωξίδνπκε ηνλ ίδην ινγαξηαζκό κε ηελ αμία ΦΠΑ. Τν άξζξν πηζηώλεηαη κε ινγαξηαζκό πξνκεζεπηή ή κε ινγαξηαζκό ηακείνπ Παξάδεηγκα θαηαρώξεζεο άξζξνπ κε απηόλ ηνλ ηξόπν : 19

20 Η παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε ηελ παξαπάλσ αιιά ζηα ζηνηρεία θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηζεθαξηζκέλν ην «Γηαρσξηζκόο αμηώλ ΦΠΑ». 20

21 Γ ηξόπνο: Με ηνλ ηξίην ηξόπν ρξεζηκνπνηνύκε δύν ινγαξηαζκνύο εμόδνπ, έλαλ γηα ηελ θαζαξή αμία θαη έλαλ γηα ην ΦΠΑ. Καηαρσξνύκε κηα γξακκή κε ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ εμόδνπ ηελ θαζαξή αμία, θαη ζε άιιε γξακκή κε ηνλ ινγαξηαζκό ηελ αμία ΦΠΑ. Παξάδεηγκα θαηαρώξεζεο άξζξνπ κε απηόλ ηνλ ηξόπν: 21

22 Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε απηό πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ν λα έρεη επηιεγκέλν Φαξαθηεξηζκό ΦΠΑ Δμόδσλ. -Φπα Με εθπηπηόκελν 22

23 Καηά ηελ δεκηνπξγία ησλ εγγξαθώλ, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ ζα αθνινπζήζνπκε γηα ηελ θαηαρώξεζεο ησλ άξζξσλ, ηζρύνπλ ηα εμήο : Aλ ε εγγξαθή πνπ ζα πξνθύςεη είλαη ηύπνπ Έζνδα/Έμνδα ρνλδξηθήο, ε εγγξαθή ΜΥΦ πνπ ζα πξνθύςεη λα έρεη σο αμία ηελ θαζαξή αμία ηνπ άξζξνπ θαη σο αμία θπα ην πνζό ηνπ κε εθπηπηόκελνπ ΦΠΑ. Αλ πξνθύςεη εγγξαθή Λνηπώλ Γαπαλώλ ε εγγξαθή ΜΥΦ πνπ ζα πξνθύςεη λα έρεη σο αμία ην άζξνηζκα ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ άξζξνπ ζπλ ην πνζό ηνπ κε εθπηπηόκελνπ ΦΠΑ. Δπηζηξνθή Μαδηθή δηαγξαθή εγγξαθώλ ΜΤΦ Η καδηθή δηαγξαθή εγγξαθώλ ΜΥΦ πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ ελέξγεηα Διαγπαθή εγγπαθών ηνπ κελνύ Πεξηνδηθέο εξγαζίεο\δξγαζίεο ΜΥΦ. Σηνλ εκθαληδόκελν δηάινγν επηιέγεηαη : ην εκεξνινγηαθό δηάζηεκα ησλ εγγξαθώλ ΜΥΦ πνπ ζα δηαγξαθνύλ ζεκεηώλεηαη ην πεδίν «Γηαγξαθή όισλ ησλ εγγξαθώλ ΜΥΦ» γηα δηαγξαθή όισλ ησλ εγγξαθώλ αθόκα θαη απηώλ πνπ δελ έρνπλ πξνθύςεη από καδηθή δεκηνπξγία αιιά έρνπλ θαηαρσξεζεί από ηνλ ρξήζηε Σπγθεθξηκέλε νκάδα εγγξαθώλ. Αλ νξηζκέλεο από ηηο πξνο δηαγξαθή εγγξαθέο έρνπλ ήδε απνζηαιεί ζηε ΓΓΠΣ εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα. Δπηζηξνθή 23

24 Τπνβνιή ζηνηρείωλ Η ππνβνιή ζηνηρείσλ ΜΥΦ ζηε ΓΓΠΣ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ελέξγεηα «Μεραλνγξαθηθά αξρεία ΜΥΦ» ηνπ κελνύ ησλ πεξηνδηθώλ εξγαζηώλ «Δξγαζίεο ΜΥΦ». Μπνξνύλ λα νξηζηνύλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Υξήζε: Δπηιέγεηαη ην έηνο ζην νπνίν αθνξά ε ππνβνιή Έμνδα Υνλδξηθήο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη πσιήζεηο ρνλδξηθήο. Λνηπέο Γαπάλεο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη ινηπέο δαπάλεο. Έζνδα Υνλδξηθήο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη πσιήζεηο ρνλδξηθήο. Έζνδα Ληαληθήο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη πσιήζεηο ιηαληθήο. Μήλαο ή Σξίκελν : Γίπια από θάζε θαηεγνξία εγγξαθώλ επηιέγεηαη ν Μήλαο ή ην Τξίκελν ζην νπνίν αθνξά ε ππνβνιή. Αλ ε επηρείξεζε ηεξεί Απινγξαθηθά βηβιία θαη έρεη δεισζεί θαηάιιεια ζηε ζρεηηθή 24

25 παξάκεηξν ( Πεξίνδνο ππνβνιήο ζηνηρείσλ εμόδσλ, ζηα Σηνηρεία θαηάζηαζεο), ηόηε αλ επηιεγεί έζησ κία θαηεγνξία εγγξαθώλ Δμόδνπ, ηόηε ή πεξίνδνο ππνβνιήο είλαη ηξηκεληαία. Αλ επηιερζεί ηαπηόρξνλε απνζηνιή κίαο νκάδαο Δζόδσλ κε έζησ κία νκάδα Δμόδσλ, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηνλ κήλα ππνβνιήο ησλ Δζόδσλ θαη ηνλ κήλα ή ην ηξίκελν ππνβνιήο ησλ Δμόδσλ. Έηζη αλ ε απνζηνιή ησλ Δμόδσλ είλαη κεληαία, ηόηε ν κήλαο ππνβνιήο ησλ Δζόδσλ πξέπεη λα είλαη ίδηνο κε ηνλ κήλα ππνβνιήο ησλ Δμόδσλ. Αλ ε απνζηνιή ησλ Δμόδσλ είλαη ηξηκεληαία, ηόηε ν κήλαο ησλ ππνβνιήο ησλ Δζόδσλ πξέπεη λα είλαη ν ηειεπηαίνο κήλαο ηνπ ηξηκήλνπ ππνβνιήο ησλ Δμόδσλ. Υπάξρνπλ δύν ηξόπνη απνζηνιήο ζηε ΓΓΠΣ, απεπζείαο απνζηνιή ζηελ ΓΓΠΣ ή δεκηνπξγία αξρείνπ γηα απνζηνιή. Απνζηνιή ζηε ΓΓΠ: Δπηιέγεηαη όηαλ επηζπκνύκε λα ππνβάιινπκε ηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο ΜΥΦ ζηε ΓΓΠΣ. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ην όλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθόο πνπ έρνπκε δειώζεη ζηα Σηνηρεία Δηζόδνπ ζηα Σηνηρεία θαηαζηάζεσλ. Απνζήθεπζε ζε αξρείν: Δπηιέγεηαη όηαλ επηζπκνύκε λα εμάγνπκε ηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο ΜΥΦ ζε αξρείν, κε ζθνπό ηε ρεηξνθίλεηε ππνβνιή ηνπ ζηε ΓΓΠΣ, ή ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζε εμσηεξηθέο εθαξκνγέο. Η δηαδηθαζία εθηειείηαη επηιέγνληαο ην θνπκπί «Σπλέρεηα». Αλ ε εκεξνκελία εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή ππεξβαίλεη ην πξνθαζνξηζκέλν όξην εκεξώλ (ζηα Σηνηρεία θαηαζηάζεσλ) εληόο ηνπ επόκελνπ κήλα από απηόλ πνπ ππνβάιιεηαη θαη ηαπηόρξνλα έρεη νξηζηεί έιεγρνο νξίνπ εκεξώλ, εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθό ή απαγνξεπηηθό κήλπκα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. Τν απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Οι εγγπαθέρ ηων εζόδων ανα ΑΦΜ αποζηέλλονηαι πάνηα ζςγκενηπωηικά ανά ΑΦΜ και ηύπο παπαζηαηικού (Τιμολόγια και Πιζηωηικά) Δεν ςποζηηπίζεηαι η αναλςηική ανα παπαζηαηικό αποζηολή Τα groups ηων Σςγκενηπωηικών Εζόδων Σςγκενηπωηικών Εξόδων και Λιανικήρ αποζηέλλονηαι πάνηα με ηην λογική ηηρ ανηικαηαζηαζηρ (Replace) Δεν ςποζηηπίζεηαι η λογική ηηρ πποζθήκηρ (Incremental) αποζηολήρ ζηοισείων Δπηζηξνθή 25

26 Δγγξαθέο πνπ απνζηέιινληαη -Γηαρείξηζε αθπξωηηθώλ θαη αθπξωκέλωλ παξαζηαηηθώλ. Σηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πεξηιακβάλνληαη κόλν νη εγγξαθέο ΜΥΦ ηύπνπ Σηκνιόγην θαη Πηζηωηηθό. Γελ πεξηιακβάλνληαη εγγξαθέο ΜΥΦ ηύπνπ «Αθπξωηηθό» ή «Αθπξωηηθό πηζηωηηθνύ» θαζώο νη εγγξαθέο από ηηο νπνίεο πξνήιζαλ, δειαδή παξαζηαηηθά ή άξζξα πνπ έρνπλ αθπξσζεί. Αλ ηα αθπξσηηθά έρνπλ αθπξώζεη παξαζηαηηθά ή άξζξα πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ζηε ΓΓΠΣ ζε πξνεγνύκελε πεξίνδν, εκθαλίδεηαη ζρεηηθό πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα ζην ρξήζηε θαη είλαη επζύλε ηεο επηρείξεζεο λα ππνβάιιεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ζηελ εθνξία γηα ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν. Δπηζηξνθή Έιεγρνο απνηειεζκάηωλ Γηαρείξηζε πεξηόδωλ ππνβνιήο Αλ επηιεγεί ε απεπζείαο απνζηνιή ηνπ αξρείνπ ζηελ ΓΓΠΣ, ηόηε θπιάζζνληαη από ηελ εθαξκνγή ηα ζηνηρεία ηεο απνζηνιήο. Τα απνηειέζκαηα ηεο θάζε απνζηνιήο είλαη δηαζέζηκα από ην Πεξηνδηθέο Δξγαζίεο Δξγαζίεο ΜΥΦ - Πεξίνδνη ππνβνιήο ζηνηρείσλ ΜΥΦ. Η εθαξκνγή δεκηνπξγεί κία εγγξαθή γηα θάζε νκάδα εγγξαθώλ απνζηνιήο θαη γηα θάζε πεξίνδν ππνβνιήο. 26

27 Σηα ζηνηρεία πνπ θπιιάζνληαη ζε θάζε ππνβνιή είλαη : ε νκάδα εγγξαθώλ πνπ ππνβιήζεθε Τν εκεξνκεληαθό δηαζηεκα πνπ αθνξνύζε, ηνλ θωδηθό απνζηνιήο ηεο, ην λνπκεξν απηό ην δίλεη ΓΓΠΣ ην απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο κε ηηκέο Λαλζαζκέλε : Αλ ε ΓΓΠΣ εληνπηζε ζθάικα ζην αξρείν κε απνηειεζκα λα κελ ην βξίζθεη απνδεθηό Πξνο Δπεμεξγαζία : Αλ ε ΓΓΠΣ δελ έρεη επεμεξγαζζεί αθόκα ην αξρείν Οινθιεξσκέλε : Αλ ε ΓΓΠΣ δερηεθε ην αξρείν. Αλ έρεη ελεκέξσζεη ηειηθά ηελ ΓΓΠΣ όηαλ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ Απνηέιεζκα είλαη νινθιεξσκέλε, ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο ππνβνιήο, θαη ην κήλπκα ιάζνπο αλ ε απνζηνιή επέζηξεςε ιάζνο νπνηε θαη ην απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο είλαη Λαλζαζκέλε.. Υπάξρεη ε πεξίπησζε, ιόγσ κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ θαηά ηελ απνζηνιή ζηελ ΓΓΠΣ, ε απνζηνιή λα κείλεη ζε θαηαζηαζε Πξνο επεμεξγαζία από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία. Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ελεκεξσζνύκε εθ ησλ πζηέξσλ γηα ηελ εμέιημε απηήο ηεο ππνβνιήο, θαιόληαο ηελ ελέξγεηα Δλεκέξσζε απνηειέζκαηνο Υπνβνιήο κέζα από ηελ θόξκα ηνπ απνηειέζκαηνο. 27

28 Η εθαξκνγή, θαιεί πάιη ηελ ΓΓΠΣ θαη ελεκεξώλεηαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο, απνζηέιινληαο ηνλ θσδηθό ηεο. Σηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη κήλπκα κε ην απνηέιεζκα ηεο θιήζεο θαη ε εθαξκνγή ελεκεξώλεη ηελ εγγξαθή θαηάιιεια. Αλ ε λέα θαηάζηαζε είλαη νινθιεξσκέλε, ή αλ επέζηξεςε ιάζνο νπόηε θαη ε θαηάζηαζε ζα γπξίζεη ζε Λαλζαζκέλε θαη ζα θαηαγξαθεί ην κήλπκα ζθάικαηνο. Δπηπιένλ ζα από ελεκεξσζεί ην πεδίν Δλεκέξσζε ΓΓΠΣ. Δπηζηξνθή 28

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ` Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ύληνκε Πεξηγξαθή Ρνε Εξγαζηώλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο (ΠΟΛ 1022/2014),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή

Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Ελεξγνπνίεζε ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Τπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ Παξακεηξνπνίεζε εηαηξίαο Πεξίνδνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Με θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε είλαη δπλαηόλ από ηηο θαηαρσξηζκέλεο θηλήζεηο λα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α.

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Δηεύζπλζε Υπεξεζηώλ Λνγηζκηθνύ Έθδνζε 1.00 Γεθέκβξηνο 2010 Εηζαγωγή Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ζην xline ERP νη ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! Administrator syllabus v2.0

Joomla! Administrator syllabus v2.0 Joomla! Administrator syllabus v2.0 ζειίδα2 Joomla! 1. Διζαγωγή ζηο Joomla! 1. Ση είλαη θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύεη 2. Πνύ δηαηίζεηαη; 2. Δγκαηάζηαζη ηος Joomla! 3. Ανηίγπαθα αζθαλείαρ και αποκαηάζηαζη αςηών

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5)

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Λίγα λόγια για ηον Τπόλογο Αποκαηάζηαζης Πάγιας Προκαηαβολής ζελ. 3 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών

Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τι ιζσύει για ηην ςποβολή καηαζηάζεων πελαηών ππομηθεςηών Τελευταία ενημέρωση: 27/5/2014 Με ηελ ΠΟΛ 1078/ 17.3.2014 θαη ηελ ΠΟΛ 1022/7.1.14 (ΦΕΚ 179, 31/1/14) δόζεθαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ππνβνιή θαηαζηάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ CT_e_newsletter

Περιεχόμενα. Τεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ CT_e_newsletter Περιεχόμενα ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τκήκα Υπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εηζαγσγή Email marketing... 3 Σρεηηθά κε ην CT_e_newletter... 3 Μεζνδνινγία... 4 Φαξαθηεξηζηηθά...

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ»

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ: «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» Α. ΓΔΝΙΚΑ Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελόο Δληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 20 Μαξηίνπ 2011 Έθδνζε: 1.0 Περιεχόμενα Ειζαγωγή... 3 Εγκαηάζηαζη... 4 Εγθαηάζηαζε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 5 Ειιεηπήο δηαδηθαζία: εγθαηάζηαζε ρσξίο δηθαηώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα