Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ. από Γεληθή Λνγηζηηθή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ. από Γεληθή Λνγηζηηθή"

Transcript

1 Γηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ από Γεληθή Λνγηζηηθή ύληνκε Πεξηγξαθή Ρνε Δξγαζηώλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 1

2 ύληνκε πεξηγξαθή Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο (ΠΟΛ 1022/2014), όιεο νη επηρεηξήζεηο ππνρξεώλνληαη πιένλ λα ππνβάιινπλ πεξηνδηθά ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ (ΓΓΠΣ) θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, πειαηώλ θαη πξνκεζεπηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κεληαία ζηνηρεία εζόδσλ (πσιήζεσλ ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο) κεληαία ζηνηρεία εμόδσλ (αγνξώλ θαη ινηπώλ δαπαλώλ) γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ Γηπινγξαθηθά Βηβιία. ηξηκεληαία ζηνηρεία εμόδσλ (αγνξώλ θαη ινηπώλ δαπαλώλ) γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνύλ Απινγξαθηθά Βηβιία. Γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο αλαπηύρζεθε έλα λέν ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη ππνβνιήο ζηε ΓΓΠΣ εγγξαθώλ ΜΥΦ πνπ ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην πθηζηάκελν ζύζηεκα δηαρείξηζεο θαη ππνβνιήο ΚΔΠΥΟ. Τν λέν ζύζηεκα κπνξεί λα δεκηνπξγεί καδηθά εγγξαθέο ΜΥΦ ρξεζηκνπνηώληαο σο πξσηνγελή δεδνκέλα ηα δεδνκέλα ηνπ ππνζπζηήκαηνο Λνγηζηηθήο ή ηεο Δκπνξηθήο δηαρείξηζεο ή ζπλδπαζκό ησλ δύν ππνζπζηεκάησλ λα δέρεηαη εγγξαθέο ΜΥΦ πνπ ρεηξνθίλεηα θαηαρσξίδεη ν ρξήζηεο λα ππνβάιιεη ζηε ΓΓΠΣ ηηο εγγξαθέο ΜΥΦ Σην παξόλ εγρεηξίδην πεξηγξάθνπκε ηνλ ηξόπν Γεκηνπξγίαο εγγξαθώλ θαη Υπνβνιήο ζηνηρείσλ από ηα άξζξα ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. Αλ ζηελ εγθαηάζηαζε γηα θάπνηα νκάδα εγγξαθώλ ελεξγνπνηεζεί ε δεκηνπξγία εγγξαθώλ από παξαζηαηηθά ηεο Δκπνξηθήο δηαρείξηζεο, ζπκβνπιεπηείηε ην αλάινγν εγρεηξίδην. Δπηπιένλ έρεη θπθινθνξήζεη ε λέα εθαξκνγή SFP Σπγθεληξσηηθή, πνπ δηαζέηεη ιεηηνπξγηθόηεηα γηα θαηαρώξεζε, επεμεξγαζία θαη ππνβνιή ησλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ ζηε ΓΓΠΣ. Η εθαξκνγή δίλεη παξάιιεια ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ από αξρεία ascii, excel, xml ζύκθσλα κε ηνλ κνξθόηππν ηεο ΓΓΠΣ ή βάζεηο δεδνκέλσλ. Με απηό ηνλ ηξόπν επηηπγράλεηαη ελνπνίεζε δεδνκέλσλ από δηαθνξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ή θαη εθαξκνγέο, πνπ αθνξνύλ ην ίδην ΑΦΜ θαη πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζπγθεληξσηηθά. Δπηζηξνθή 2

3 Ρνή εξγαζηώλ Παξακεηξνπνίεζε ηνηρεία εγθαηάζηαζεο πλαιιαζζόκελνη Λνγαξηαζκνί Σππνπνηεκέλα άξζξα Άξζξα Γεκηνπξγία εγγξαθώλ Μαδηθή δεκηνπξγία εγγξαθώλ Καλόλεο δεκηνπξγίαο από άξζξα ηνηρεία εγγξαθήο Δμόδνπ ηνηρεία εγγξαθήο Δζόδνπ Καλόλεο δεκηνπξγίαο από άξζξα Μαδηθή δηαγξαθή εγγξαθώλ Τπνβνιή ζηνηρείωλ Δγγξαθέο πνπ απνζηέιινληαη Έιεγρνο απνηειεζκάηωλ 3

4 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Παξακεηξνπνίεζε ηνηρεία εγθαηάζηαζεο Από Επγαλεία Πλήπηρ καηάλογορ παπαμέηπων Οπγάνωζη Λειηοςπγία Γενικέρ πληποθοπίερ Σηοισεία Εηαιπείαρ : Σην πεδίν ΑΦΜ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ ηεο επηρείξεζεο. Από Επγαλεία Πλήπηρ καηάλογορ παπαμέηπων Οπγάνωζη Λειηοςπγία Γενικέρ πληποθοπίερ Σηοισεία Καηαζηάζεων - Σηοισεία ΜΥΦ : Σηηο παξακέηξνπο Γεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΤΦ δειώλνπκε από πνην Υπνζύζηεκα (Παξαζηαηηθώλ ή Λνγηζηηθώλ άξζξσλ) ζα δεκηνπξγεζνύλ νη εγγξαθέο ΜΥΦ. Μπνξνύκε λα νξίζνπκε δηαθνξεηηθό θύθισκα γηα ηηο Πωιήζεηο (ρνλδξηθέο θαη ιηαληθέο), ηηο Αγνξέο θαη ηηο ινηπέο Γαπάλεο. Οη ηηκέο πνπ ζα επηιέμνπκε κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ αθόκα θαη αλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εγγξαθέο από έλα ππνζύζηεκα. Απηό, όκσο, ζεκαίλεη όηη αλ μαλαδεκηνπξγεζνύλ εγγξαθέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο γηα ην ίδην εκεξνκεληαθό δηάζηεκα, νη ππάξρνπζεο εγγξαθέο ζα δηαγξαθνύλ θαη ζα μαλαδεκηνπξγεζνύλ από ην λέν ππνζύζηεκα. 4

5 Σηηο παξακέηξνπο ηνηρεία Τπνβνιήο ΜΤΦ κπνξεί λα θαζνξηζζεί έιεγρνο νξίνπ, θαηά ηνλ νπνίν αλ ην δηάζηεκα κεηαμύ ηεο ιήμεο εκεξνκελίαο ηνπ αξρείνπ πνπ ππνβάιιεηαη θαη ηεο εκεξνκελίαο εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή, είλαη κεγαιύηεξν από ην Όξην Ηκεξώλ πνπ θαζνξίδνπκε ζην επόκελν πεδίν. Ο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη Πξνεηδνπνηεηηθόο ή Απαγνξεπηηθόο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ. Αλ δελ επηζπκνύκε θαλέλαλ έιεγρν, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηηκή Καζόινπ. Πεξίνδνο Τπνβνιήο ηνηρείωλ εμόδωλ: Γειώλνπκε Μεληαία ή Τξηκεληαία αλάινγα αλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ Έμνδα, ππνβάιινληαη ζε κεληαία βάζε ή ζε ηξηκεληαία. Τπνθαηάζηεκα : ζπκπιεξώλεηαη κε ηνλ Κσδηθό ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, αλ ππάξρεη εηδηθόο θσδηθόο ππνθαηαζηήκαηνο. Σηα πεδία Όλνκα Υξεζηε θαη Κωδηθνο δειώλνληαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απηόκαηε απνζηνιή ηεο θαηάζηαζεο ζηελ ΓΓΠΣ κέζσ web service. Δπηζηξνθή πλαιιαζζόκελνη Σε θάζε πειάηε θαη πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα νξηζηεί ε θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο θαηαζηάζεηο θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ. Σηελ ζειίδα ησλ Σηνηρείσλ δηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ Τν πεδίν πκκεηέρεη ζην ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ ζα πξέπεη λα νξηζηεί : Καζόινπ αλ ν ζπλ/λνο δελ κεηέρεη ζηηο θαηαζηάζεηο ΚΔΠΥΟ θαη ΜΥΦ Τπόρξενο αλ ζπκκεηέρεη ζηηο θαηαζηάζεηο ΚΔΠΥΟ θαη ΜΥΦ Με Τπόρξενο ΚΔΠΤΟ Τπόρξενο ΜΤΦ, αλ δελ κε ζπκκεηέρεη ζηηο θαηαζηάζεηο Κεππν αιιά πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηηο θαηαζηάζεηο ΜΥΦ. Τν Πεδίν Τπνβάιιεη Γήιωζε ζα πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλν ζε όινπο ηνπο πειάηεο θαη όινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ θαη εθείλνη ππνβάιινπλ δειώζεηο ΜΥΦ. Τν πεδίν ζα πξέπεη λα κελ είλαη επηιεγκέλν ζηνπο πξνκεζεπηέο πνπ δελ ππνβάιινπλ δήισζε ΜΥΦ (είλαη γηα παξάδεηγκα Ιδηώηεο) νπόηε γηα ηα παξαζηαηηθά ηνπο πνπ ζα ζηαινύλ κε ην group ησλ expenses ζα απνθηήζνπλ ηελ θαηάιιειε έλδεημε. Καη ηα δύν πεδία κπνξνύλ λα ελεκεξσζνύλ καδηθά, από ηελ ελέξγεηα ηεο Μαδηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ κελνύ Δπεμεξγαζία ηεο ιίζηα Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ. 5

6 Δπηζηξνθή Λνγαξηαζκνί Θα πξέπεη λα ειεγρζνύλ νη ινγαξηαζκνί σο πξνο ηνλ ζσζηό ραξαθηεξηζκό ηνπο : Οη ινγαξηαζκνί πνπ ζα πεξηιεθζνύλ είλαη : Έζοδα, Έξοδα, Αγοπέρ/Αποθέμαηα, Πάγια, Φπα Εζόδων και Φπα Εξόδων. 6

7 Γηα θάζε ινγαξηαζκό κε Φαξαθηεξηζκό δηαθνξεηηθό από «Πειάηεο» ή «Πξνκεζεπηήο» είλαη εθηθηό λα θαζνξηζηεί αλ ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΥΦ, ή όρη δειώλνληάο ην ζην πεδίν «πκκεηέρεη ΜΤΦ» Δπηπιένλ γηα ηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ θαηαρσξνύληαη Πσιήζεηο ιηαληθήο ή Έμνδα ινηπώλ δαπαλώλ (νπόηε νη εγγξαθέο απηώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ζα πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ηηο δύν αληίζηνηρεο νκάδεο ηεο θαηάζηαζεο ) ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ην πεδίν «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» Τελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πεδίνπ εμεγνύκε παξαθάησ ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ από άξζξα. Σηνπο ινγαξηαζκνύο πνπ θαηαρσξείηαη ΦΠΑ κε εθπηπηόκελν ζα πξέπεη λα επηιερζεί ην πεδίν Φπα κε εθπηπηόκελν. Τελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πεδίνπ εμεγνύκε παξαθάησ ζην ΦΠΑ κε εθπηπηόκελν. 7

8 Σηνπο ινγαξηαζκνύο κε Φαξαθηεξηζκό «Πειάηεο» ή «Πξνκεζεπηήο» ε ζπκκεηνρή ή όρη ζηε ΜΥΦ δειώλεηαη κέζσ ηεο ζειίδαο ηνπ ζπλαιιαζζόκελνπ θαη ηνπ πεδίνπ «πκκεηέρεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ». Τν πεδίν είλαη πηπζζόκελε ιίζηα κε ηηο ηηκέο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε ζπλαιιαζζνκέλσλ ηεο Δκπνξηθήο δηαρείξηζεο. 8

9 Μεηά ηελ αλαβάζκηζε από πξνεγνύκελε έθδνζε, αλ έλαο ινγαξηαζκόο εμαηξείηαη από ην ΚΔΠΥΟ, εμαηξείηαη θαη από ηε ΜΥΦ. Αλ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί πνπ ελώ εμαηξνύληαη ηνπ ΚΔΠΥΟ ζπκκεηέρνπλ ζηε ΜΥΦ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ΜΥΦ». Σππνπνηεκέλα Άξζξα Σηα ηππνπνηεκέλα άξζξα κπνξεί λα νξηζηεί ην αλ ηα άξζξα πνπ δεκηνπξγνύληαη από απηά ζα ζπκκεηέρνπλ ε όρη ζηε ΜΥΦ. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ πεδίνπ πηπζζόκελεο ιίζηαο «Δλεκεξώλεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ» Οη δπλαηέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη ηαπηόζεκεο ηνπ νκσλύκνπ πεδίνπ ηεο ζεηξάο παξαζηαηηθνύ: Δμαηξείηαη Απηόκαηα Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο Λνηπέο Γαπάλεο Έζνδα Ληαληθήο 9

10 Καηά ηε δεκηνπξγία άξζξνπ από ηππνπνηεκέλν άξζξν, ην πεδίν «Δλεκεξώλεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ» ηνπ ηππνπνηεκέλνπ αληηγξάθεηαη ζην παξαγόκελν άξζξν. Μεηά ηελ αλαβάζκηζε από πξνεγνύκελε έθδνζε, ην ελ ιόγσ πεδίν ιακβάλεη ηελ ηηκή «Απηόκαηα». Άξζξα Γηα θάζε άξζξν κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΥΦ κέζσ ηνπ πεδίνπ «Δλεκεξώλεη ΚΔΠΤΟ/ΜΤΦ». Οη δπλαηέο ηηκέο ηνπ πεδίνπ είλαη ηαπηόζεκεο ηνπ νκσλύκνπ πεδίνπ ηεο ζεηξάο παξαζηαηηθνύ: Δμαηξείηαη Απηόκαηα Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο Λνηπέο Γαπάλεο Έζνδα Ληαληθήο 10

11 Δπηζηξνθή 11

12 Γεκηνπξγία εγγξαθώλ Μαδηθή δεκηνπξγία εγγξαθώλ Η δηαδηθαζία ηεο καδηθήο δεκηνπξγίαο ησλ εγγξαθώλ θαιείηαη από Πεξηνδηθέο Δξγαζίεο Δγγξαθέο ΜΥΦ- Γεκηνπξγία Δγγξαθώλ. Σηνλ δηάινγν δειώλνπκε δειώζνπκε Από Έσο Ηκεξνκελία, θαη νκάδα εγγξαθώλ από ηελ νπνία ζα δεκηνπξγεζνύλ νη εγγξαθέο ΜΥΦ. Η εθαξκνγή, κε βάζε ηελ παξακεηξνπνίεζε πνπ έρνπκε δειώζεη ζηα Σηνηρείσλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δγθαηάζηαζεο, δεκηνπξγεί ηηο εγγξαθέο ΜΥΦ από αληίζηνηρν ππνζύζηεκα (Δκπνξηθό ή Λνγηζηηθή). Μπνξνύκε λα επηιέμνπκε λα δεκηνπξγεζνύλ εγγξαθέο ΜΥΦ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ κόλν, γηα παξάδεηγκα κόλν Έζνδα Φνλδξηθήο θαη Έμνδα Φνλδξηθήο, θαη ζε δεύηεξε εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο λα δεκηνπξγήζνπκε εγγξαθέο γηα ηηο ππόινηπεο νκάδεο. Δπηζηξνθή Καλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ ΜΤΦ άξζξα. Τα απνηέιεζκα ηεο καδηθήο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ κπνξνύκε λα ηα δνύκε ζηηο αληίζηνηρεο ιίζηεο εγγξαθώλ. Από Πεπιοδικέρ Επγαζίερ Εγγπαθέρ ΜΥΦ- Εγγπαθέρ Εξόδων εκθαλίδνληαη θαη κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε ηηο εγγξαθέο πνπ αθνξνύλ ην group ησλ Δμόδωλ πνπ ζα ππνβιεζνύλ αλά ΑΦΜ θαζώο θαη ηηο εγγξαθέο ησλ Λνηπώλ Γαπαλώλ. Από Πεπιοδικέρ Επγαζίερ Εγγπαθέρ ΜΥΦ Εγγπαθέρ Εζόδων εκθαλίδνληαη νη εγγξαθέο πνπ ζα πεξηιεθζνύλ ζην group Δζόδωλ θαηά ΑΦΜ θαζώο θαη νη Ληαληθέο Πωιήζεηο. 12

13 Γεληθνί θαλόλεο γηα όια ηα άξζξα κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα δεκηνπξγεζνύλ εγγξαθέο ΜΤΦ από άξζξα: Υπάξρνπλ νη παξαθάησ θαλόλεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ άξζξσλ ώζηε ην ζύζηεκα λα παξάμεη εγγξαθέο ΜΥΦ ζηηο επηζπκεηέο νκάδεο : Οη ινγαξηαζκνί ησλ θαζαξώλ αμηώλ λα είλαη Φαξαθηεξηζκέλνη Έζνδα ή Έμνδα ή Αγνξέο Απνζέκαηα ή Πάγηα θαη είλαη ραξαθηεξηζκέλνη όηη «Σπκκεηέρνπλ ζηελ ΜΥΦ» Οη ινγαξηαζκνί ησλ αμηώλ Φπα λα είλαη Φαξαθηεξηζκέλνη ΦΠΑ Δζόδσλ ή ΦΠΑ Δμόδσλ θαη είλαη ραξαθηεξηζκέλνη όηη «Σπκκεηέρνπλ ζηελ ΜΥΦ». Τα πηζησηηθά πξέπεη θαηαρσξνύληαη κε αληίζεηε θνξά εγγξαθώλ (Γηα παξάδεηγκα ην πηζησηηθό πώιεζεο θαηαρσξείηαη κε Φξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ Δζόδσλ θαη πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ πειάηε) Τα αθπξσηηθά θαηαρσξνύληαη κε αξλεηηθά πξόζεκα (Γηα παξάδεηγκα αθπξσηηθό πσιήζεσλ θαηαρσξείηαη κε αξλεηηθή πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ Δζόδσλ θαη αξλεηηθή Φξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ Πειάηε) Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ίδην άξζξν ινγαξηαζκνί Δζόδσλ θαη Δμόδσλ ή Αγνξώλ ή Παγίσλ ηαπηόρξνλα. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ίδην άξζξν ινγ/ζκνί ηύπνπ ΦΠΑ Δζόδσλ θαη ΦΠΑ Δμόδσλ ηαπηνρξνλα. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο αμίεο ζηηο εγγξαθέο ινγ/ζκώλ ηύπνπ ΦΠΑ Δζόδσλ θαη ΦΠΑ Δμόδσλ ή ζηνπο ινγαξηαζκνύο Δζόδσλ θαη Δμόδσλ/Αγνξώλ ηαπηόρξνλα. Δηδηθά γηα ηηο νκάδεο ηύπνπ Δζόδωλ/ Δμόδωλ ρνλδξηθήο : Πξέπεη λα ππάξρεη ζπλαιιαζζόκελνο ζην άξζξν δειαδή: Να ππάξρεη ινγαξηαζκόο ραξαθηεξηζκέλνο Πειάηεο ή Πξνκεζεπηήο ζπλδεδεκέλνο κε ΑΦΜ ή Να ππάξρεη ινγαξηαζκόο ραξαθηεξηζκέλνο Πειάηεο ή Πξνκεζεπηήο ρσξίο ζύλδεζε κε ΑΦΜ αιιά θαηά ηελ θαηαρώξεζε ηνπ άξζξνπ ζηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ πειάηε ή πξνκεζεπηή λα έρνπκε επηιέμεη ΑΦΜ Πειάηε ή Πξνκεζεπηή ή Να κελ ππάξρεη ινγαξηαζκόο Πειάηε ή Πξνκεζεπηή ζην άξζξν αιιά ζηηο εγγξαθέο ησλ ινγαξηαζκώλ πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλνη Έζνδα ή Δμνδα ή Αγνξέο λα έρνπκε επηιέμεη ΑΦΜ πειάηε ή πξνκεζεπηή αληηζηνηρα. Πξέπεη λα ππάξρεη κόλν έλαο ζπλαιιαζζόκελνο ζην άξζξν. Ο ζπλαιιαζζόκελνο πνπ έρεη επηιερζεί ζπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ. 13

14 Πωο ελεκεξώλεηαη ην πεδίν «Σξόπνο ελεκέξωζεο» ηεο εγγξαθήο ΜΤΦ από ηα άξζξα. Αλ ζην άξζξν έρεη νξηζζεί Δλεκεξώλεη ΚΔΠΥΟ/ΜΥΦ : «Απηόκαηα» Αλ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί Δζόδσλ (ή Δμόδσλ/Αγνξώλ ή Παγίσλ) θαη ππάξρεη Σπλ/λνο ζην άξζξν ειέγρεηαη ην πεδίν «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ησλ ινγαξηαζκώλ Δζόδσλ (ή Δμόδσλ/Αγνξώλ) θαη : Αλ όινη νη ινγαξηαζκνί έρνπλ επηιεγκέλν ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ηόηε ε εγγξαθή ΜΥΦ ζα είλαη Ληαληθήο ή Γαπαλώλ Αλ έζησ θαη έλαο δελ έρεη επηιεγκέλν ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ηόηε ε εγγξαθή ΜΥΦ είλαη Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο. Αλ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί Δζόδσλ (ή Δμόδσλ/Αγνξώλ ή Παγίσλ) θαη δελ ππάξρεη θαη ζπλ/λνο ηόηε ε εγγξαθή ΜΥΦ ζα είλαη Ληαληθήο ή Γαπαλώλ. Αλ ζην άξζξν έρεη νξηζηεί «Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο» Γελ ειέγρεηαη ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ησλ ινγαξηαζκώλ Δζόδσλ ή Δμόδσλ / Αγνξώλ ή Παγίσλ γηα ην αλ είλαη ιηαληθήο ή δαπαλώλ. Αλ ππάξρεη ζπλ/λνο ν άξζξν δεκηνπξγεί εγγξαθή θαηεγνξίαο Έζνδα/Έμνδα Υνλδξηθήο. Αλ δελ ππάξρεη δελ δεκηνπξγείηαη θαζόινπ εγγξαθή. Αλ ζην άξζξν έρεη νξηζζεί «Λνηπέο Γαπάλεο» ή «Έζνδα ιηαληθήο» Γελ ειέγρεηαη ην flag «Ληαληθήο/ Γαπάλεο» ησλ ινγαξηαζκώλ γηα ην αλ είλαη ιηαληθήο ή δαπαλώλ θαη νύηε αλ ππάξρεη ζπλ/λνο ζην άξζξν, ε εγγξαθή ΜΥΦ είλαη ηύπνπ Ληαληθήο ή Γαπάλεο Καηά ζπλέπεηα : Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Πωιήζεωλ Υνλδξηθήο πξέπεη : Να έρεη ηηκή ζην πεδίν Δλεκεξώλεη ΚΔΠΥΟ/ΜΥΦ ζην άξζξν Απηόκαηα ή Έζνδα/Έμνδα Φνλδξηθήο. Να ππάξρεη ζπλ/λνο ζην άξζξν. Να ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί Δζόδσλ (θαη αλ ππάξρεη ΦΠΑ, θαη Φπα εζόδσλ). Αλ έρεη ηελ ηηκή Απηόκαηα λα ππάξρεη έζησ έλαο ινγαξηαζκόο πνπ λα κελ έρεη επηιεγκέλν ζηελ θαξηέια ηνπ ην Ληαληθή/Γαπάλεο. Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Αγνξώλ Υνλδξηθήο πξέπεη Να ηζρύνπλ νη ίδηεο πξνϋπνζέζεηο κε ην άξζξν Πωιήζεωλ Υνλδξηθήο αιιά νη ινγαξηαζκνί λα είλαη νη αληίζηνηρνη ησλ Έμνδν/Αγνξώλ ή Πάγηα. Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Πωιήζεωλ ιηαληθήο πξέπεη Να έρεη κόλν ινγαξηαζκνύο Δζόδσλ θαη Φπα εζόδσλ. Να έρεη ζην άξζξν Απηόκαηα ή Έζνδα ιηαληθήο Φνλδξηθήο. Αλ έρεη ηελ ηηκή Απηόκαηα λα έρνπλ όινη νη ινγαξηαζκνί επηιεγκέλν ην Ληαληθή/Γαπάλεο. Αλ ζέινπκε έλα άξζξν λα δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ΜΥΦ Λνηπέο Γαπάλεο πξέπεη Να έρεη κόλν ινγαξηαζκνύο Δμόδσλ ή Αγνξώλ θαη Φπα εμόδσλ ή Παγία Να έρεη ζην άξζξν Απηόκαηα ή Γαπάλεο Φνλδξηθήο. Αλ έρεη ηελ ηηκή Απηόκαηα λα έρνπλ όινη νη ινγαξηαζκνί Δμόδσλ/Αγνξώλ επηιεγκέλν ην Ληαληθή/Γαπάλεο ή αλ αθνξά αγνξά παγίνπ λα κελ ππάξρεη ζπλ/λνο. Δπηζηξνθή 14

15 ηνηρεία εγγξαθήο ΜΤΦ Δμόδνπ. Κωδηθόο ζπλ/λνπ : Δλεκεξώλεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε ε εγγξαθή. Σύπνο Παξαζηαηηθνύ: Τηκνιόγην ή Πηζησηηθό ή Αθπξσηηθό αλάινγα κε ηνλ ηξόπν θαηαρώξεζεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ άξζξνπ. Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα Ηκεξνκελία: H εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ Πιήζνο Παξαζηαηηθώλ : 1 Αμία : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ «Έμνδν» ή «Αγνξέο απνζέκαηα» ηνπ άξζξνπ, πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ». Αμία ΦΠΑ : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ «Φπα Έμνδσλ» ηνπ άξζξνπ, πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ». Σξόπνο Δλεκέξωζεο : Δμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηνπ αληηζηνηρνπ πεδίνπ ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε. Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα. Δπηζηξνθή 15

16 ηνηρεία εγγξαθήο ΜΤΦ Δζόδνπ. Κωδηθόο ζπλ/λνπ : Δλεκεξώλεηαη από ηνλ Πειάηε ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε ε εγγξαθή. Σύπνο Παξαζηαηηθνύ: Τηκνιόγην ή Πηζησηηθό ή Αθπξσηηθό αλάινγα κε ηνλ ηξόπν θαηαρώξεζεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ άξζξνπ. Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα Ηκεξνκελία: H εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ. Πιήζνο Παξαζηαηηθώλ : 1 Αμία : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ «Έζνδν» ηνπ άξζξνπ, πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ». Αμία ΦΠΑ : Δίλαη ην ζύλνιν ησλ αμηώλ ησλ εγγξαθώλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηύπνπ «Φπα Έζνδσλ» ηνπ άξζξνπ, πνπ έρνπλ επηιεγκέλν ην πεδίν «Σπκκεηέρεη ζηελ ΜΥΦ». Σξόπνο Δλεκέξωζεο : Δμαξηάηαη από ηελ ηηκή ηνπ αληηζηνηρνπ πεδίνπ ηνπ άξζξνπ από ην νπνίν πξνήιζε. Αλαιπηηθόηεξα ζηνπο θαλόλεο δεκηνπξγίαο εγγξαθώλ πνπ αλαιύνπκε ζηελ ζπλέρεηα. Με ην πιήθηξν εγγξαθή ΜΥΦ. ερνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαθεξζνύκε ζην άξζξν από ην νπνην πξνέθπςε ε 16

17 ΦΠΑ πνπ δελ εθπίπηεη Σύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΓΓΠΣ, ν ηξόπνο απεηθόληζεο ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ πεξηέρνπλ πνζά κε εθπηπηόκελνπ ΦΠΑ, δηαθέξεη αλ γηα ηελ ζπλαιιαγή έρεη εθδνζεί Τηκνιόγην από ην αλ γηα ηελ ζπλαιιαγή έρεη εθδνζεί Απόδεημε Ληαληθήο Πώιεζεο ή ΑΠΥ. Έηζη αλ έρεη εθδνζεί Τηκνιόγην, ε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ νκάδα ησλ Δμόδσλ ρνλδξηθήο, κε αμία ηελ θαζαξή αμία ηεο ζπλαιιαγήο θαη ΦΠΑ ηνλ ΦΠΑ ηεο ζπλαιιαγήο. Αλ έρεη εθδνζεί Απόδεημε (ΛΠ ή ΠΟΥ) ε ζπλαιιαγή ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ νκάδα ησλ Λνηπώλ δαπαλώλ ελεκεξώλνληαο κόλν ηελ Αμία κε ην ζύλνιν ηεο Καζαξήο αμίαο ζπλ ηνλ ΦΠΑ. Παξέρνληαη ηξείο δπλαηόηεηεο θαηαρώξεζεο ηέηνησλ άξζξσλ ζηελ εθαξκνγή, πνπ κε ηελ θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε, κπνξεί λα επηηεπρζεί απηή ε απεηθόληζε, απηόκαηα. Α. Σξόπνο : Υξεζηκνπνηώληαο έλαλ ινγαξηαζκό γηα λα θαηαρωξήζνπκε ζπγθεληξωηηθά ην έμνδν θαη ωο πξνο ηελ θαζαξή αμία ηνπ θαη ωο πξνο ην ΦΠΑ ηνπ. (αλ πρ είλαη 100 επξώ θαζαξή αμία θαη 23 επξώ θπα,θαηαρσξνύκε ην άξζξν βάδνληαο ρξέσζε 123 ζηνλ ινγαξηαζκό εμόδνπ θαη ζηελ πίζησζε ηνλ ινγαξηαζκό 38 ή ηνλ 50). Παξάδεηγκα θαηαρώξεζεο άξζξνπ κε απηόλ ηνλ ηξόπν : 17

18 Γηα λα αθνινπζήζνπκε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα πξέπεη: α/ O ινγαξηαζκόο ηνπ εμόδνπ λα έρεη θαηεγνξία ΦΠΑ θαη επηιεγκέλα ηα : Σπκκεηέρεη Μπθ Πεξηέρεη πνζά ΦΠΑ Φπα κε εθπηπηόκελν. 18

19 Δπηπιένλ ζα πξέπεη ζηα Σηνηρεία θαηαζηάζεσλ ην πεδίν «Γηαρσξηζκόο αμηώλ ΦΠΑ» λα κελ είλαη ηζεθαξηζκέλν Β ηξόπνο Σην άξζξν θαηαρωξίδνπκε κία γξακκή κε ηελ θαζαξή αμία, κε ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ εμόδνπ θαη ζε άιιε γξακκή θαηαρωξίδνπκε ηνλ ίδην ινγαξηαζκό κε ηελ αμία ΦΠΑ. Τν άξζξν πηζηώλεηαη κε ινγαξηαζκό πξνκεζεπηή ή κε ινγαξηαζκό ηακείνπ Παξάδεηγκα θαηαρώξεζεο άξζξνπ κε απηόλ ηνλ ηξόπν : 19

20 Η παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε ηελ παξαπάλσ αιιά ζηα ζηνηρεία θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηζεθαξηζκέλν ην «Γηαρσξηζκόο αμηώλ ΦΠΑ». 20

21 Γ ηξόπνο: Με ηνλ ηξίην ηξόπν ρξεζηκνπνηνύκε δύν ινγαξηαζκνύο εμόδνπ, έλαλ γηα ηελ θαζαξή αμία θαη έλαλ γηα ην ΦΠΑ. Καηαρσξνύκε κηα γξακκή κε ηνλ ινγαξηαζκό ηνπ εμόδνπ ηελ θαζαξή αμία, θαη ζε άιιε γξακκή κε ηνλ ινγαξηαζκό ηελ αμία ΦΠΑ. Παξάδεηγκα θαηαρώξεζεο άξζξνπ κε απηόλ ηνλ ηξόπν: 21

22 Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε απηό πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ν λα έρεη επηιεγκέλν Φαξαθηεξηζκό ΦΠΑ Δμόδσλ. -Φπα Με εθπηπηόκελν 22

23 Καηά ηελ δεκηνπξγία ησλ εγγξαθώλ, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν πνπ ζα αθνινπζήζνπκε γηα ηελ θαηαρώξεζεο ησλ άξζξσλ, ηζρύνπλ ηα εμήο : Aλ ε εγγξαθή πνπ ζα πξνθύςεη είλαη ηύπνπ Έζνδα/Έμνδα ρνλδξηθήο, ε εγγξαθή ΜΥΦ πνπ ζα πξνθύςεη λα έρεη σο αμία ηελ θαζαξή αμία ηνπ άξζξνπ θαη σο αμία θπα ην πνζό ηνπ κε εθπηπηόκελνπ ΦΠΑ. Αλ πξνθύςεη εγγξαθή Λνηπώλ Γαπαλώλ ε εγγξαθή ΜΥΦ πνπ ζα πξνθύςεη λα έρεη σο αμία ην άζξνηζκα ηεο θαζαξήο αμίαο ηνπ άξζξνπ ζπλ ην πνζό ηνπ κε εθπηπηόκελνπ ΦΠΑ. Δπηζηξνθή Μαδηθή δηαγξαθή εγγξαθώλ ΜΤΦ Η καδηθή δηαγξαθή εγγξαθώλ ΜΥΦ πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ ελέξγεηα Διαγπαθή εγγπαθών ηνπ κελνύ Πεξηνδηθέο εξγαζίεο\δξγαζίεο ΜΥΦ. Σηνλ εκθαληδόκελν δηάινγν επηιέγεηαη : ην εκεξνινγηαθό δηάζηεκα ησλ εγγξαθώλ ΜΥΦ πνπ ζα δηαγξαθνύλ ζεκεηώλεηαη ην πεδίν «Γηαγξαθή όισλ ησλ εγγξαθώλ ΜΥΦ» γηα δηαγξαθή όισλ ησλ εγγξαθώλ αθόκα θαη απηώλ πνπ δελ έρνπλ πξνθύςεη από καδηθή δεκηνπξγία αιιά έρνπλ θαηαρσξεζεί από ηνλ ρξήζηε Σπγθεθξηκέλε νκάδα εγγξαθώλ. Αλ νξηζκέλεο από ηηο πξνο δηαγξαθή εγγξαθέο έρνπλ ήδε απνζηαιεί ζηε ΓΓΠΣ εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα. Δπηζηξνθή 23

24 Τπνβνιή ζηνηρείωλ Η ππνβνιή ζηνηρείσλ ΜΥΦ ζηε ΓΓΠΣ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ελέξγεηα «Μεραλνγξαθηθά αξρεία ΜΥΦ» ηνπ κελνύ ησλ πεξηνδηθώλ εξγαζηώλ «Δξγαζίεο ΜΥΦ». Μπνξνύλ λα νξηζηνύλ ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Υξήζε: Δπηιέγεηαη ην έηνο ζην νπνίν αθνξά ε ππνβνιή Έμνδα Υνλδξηθήο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη πσιήζεηο ρνλδξηθήο. Λνηπέο Γαπάλεο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη ινηπέο δαπάλεο. Έζνδα Υνλδξηθήο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη πσιήζεηο ρνλδξηθήο. Έζνδα Ληαληθήο: Δπηιέγεηαη αλ επηζπκνύκε λα ππνβιεζνύλ νη πσιήζεηο ιηαληθήο. Μήλαο ή Σξίκελν : Γίπια από θάζε θαηεγνξία εγγξαθώλ επηιέγεηαη ν Μήλαο ή ην Τξίκελν ζην νπνίν αθνξά ε ππνβνιή. Αλ ε επηρείξεζε ηεξεί Απινγξαθηθά βηβιία θαη έρεη δεισζεί θαηάιιεια ζηε ζρεηηθή 24

25 παξάκεηξν ( Πεξίνδνο ππνβνιήο ζηνηρείσλ εμόδσλ, ζηα Σηνηρεία θαηάζηαζεο), ηόηε αλ επηιεγεί έζησ κία θαηεγνξία εγγξαθώλ Δμόδνπ, ηόηε ή πεξίνδνο ππνβνιήο είλαη ηξηκεληαία. Αλ επηιερζεί ηαπηόρξνλε απνζηνιή κίαο νκάδαο Δζόδσλ κε έζησ κία νκάδα Δμόδσλ, πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηνλ κήλα ππνβνιήο ησλ Δζόδσλ θαη ηνλ κήλα ή ην ηξίκελν ππνβνιήο ησλ Δμόδσλ. Έηζη αλ ε απνζηνιή ησλ Δμόδσλ είλαη κεληαία, ηόηε ν κήλαο ππνβνιήο ησλ Δζόδσλ πξέπεη λα είλαη ίδηνο κε ηνλ κήλα ππνβνιήο ησλ Δμόδσλ. Αλ ε απνζηνιή ησλ Δμόδσλ είλαη ηξηκεληαία, ηόηε ν κήλαο ησλ ππνβνιήο ησλ Δζόδσλ πξέπεη λα είλαη ν ηειεπηαίνο κήλαο ηνπ ηξηκήλνπ ππνβνιήο ησλ Δμόδσλ. Υπάξρνπλ δύν ηξόπνη απνζηνιήο ζηε ΓΓΠΣ, απεπζείαο απνζηνιή ζηελ ΓΓΠΣ ή δεκηνπξγία αξρείνπ γηα απνζηνιή. Απνζηνιή ζηε ΓΓΠ: Δπηιέγεηαη όηαλ επηζπκνύκε λα ππνβάιινπκε ηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο ΜΥΦ ζηε ΓΓΠΣ. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ην όλνκα ρξήζηε θαη ν θσδηθόο πνπ έρνπκε δειώζεη ζηα Σηνηρεία Δηζόδνπ ζηα Σηνηρεία θαηαζηάζεσλ. Απνζήθεπζε ζε αξρείν: Δπηιέγεηαη όηαλ επηζπκνύκε λα εμάγνπκε ηηο επηιεγκέλεο εγγξαθέο ΜΥΦ ζε αξρείν, κε ζθνπό ηε ρεηξνθίλεηε ππνβνιή ηνπ ζηε ΓΓΠΣ, ή ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζε εμσηεξηθέο εθαξκνγέο. Η δηαδηθαζία εθηειείηαη επηιέγνληαο ην θνπκπί «Σπλέρεηα». Αλ ε εκεξνκελία εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή ππεξβαίλεη ην πξνθαζνξηζκέλν όξην εκεξώλ (ζηα Σηνηρεία θαηαζηάζεσλ) εληόο ηνπ επόκελνπ κήλα από απηόλ πνπ ππνβάιιεηαη θαη ηαπηόρξνλα έρεη νξηζηεί έιεγρνο νξίνπ εκεξώλ, εκθαλίδεηαη πξνεηδνπνηεηηθό ή απαγνξεπηηθό κήλπκα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. Τν απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Οι εγγπαθέρ ηων εζόδων ανα ΑΦΜ αποζηέλλονηαι πάνηα ζςγκενηπωηικά ανά ΑΦΜ και ηύπο παπαζηαηικού (Τιμολόγια και Πιζηωηικά) Δεν ςποζηηπίζεηαι η αναλςηική ανα παπαζηαηικό αποζηολή Τα groups ηων Σςγκενηπωηικών Εζόδων Σςγκενηπωηικών Εξόδων και Λιανικήρ αποζηέλλονηαι πάνηα με ηην λογική ηηρ ανηικαηαζηαζηρ (Replace) Δεν ςποζηηπίζεηαι η λογική ηηρ πποζθήκηρ (Incremental) αποζηολήρ ζηοισείων Δπηζηξνθή 25

26 Δγγξαθέο πνπ απνζηέιινληαη -Γηαρείξηζε αθπξωηηθώλ θαη αθπξωκέλωλ παξαζηαηηθώλ. Σηε δηαδηθαζία ππνβνιήο πεξηιακβάλνληαη κόλν νη εγγξαθέο ΜΥΦ ηύπνπ Σηκνιόγην θαη Πηζηωηηθό. Γελ πεξηιακβάλνληαη εγγξαθέο ΜΥΦ ηύπνπ «Αθπξωηηθό» ή «Αθπξωηηθό πηζηωηηθνύ» θαζώο νη εγγξαθέο από ηηο νπνίεο πξνήιζαλ, δειαδή παξαζηαηηθά ή άξζξα πνπ έρνπλ αθπξσζεί. Αλ ηα αθπξσηηθά έρνπλ αθπξώζεη παξαζηαηηθά ή άξζξα πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ζηε ΓΓΠΣ ζε πξνεγνύκελε πεξίνδν, εκθαλίδεηαη ζρεηηθό πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα ζην ρξήζηε θαη είλαη επζύλε ηεο επηρείξεζεο λα ππνβάιιεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ζηελ εθνξία γηα ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν. Δπηζηξνθή Έιεγρνο απνηειεζκάηωλ Γηαρείξηζε πεξηόδωλ ππνβνιήο Αλ επηιεγεί ε απεπζείαο απνζηνιή ηνπ αξρείνπ ζηελ ΓΓΠΣ, ηόηε θπιάζζνληαη από ηελ εθαξκνγή ηα ζηνηρεία ηεο απνζηνιήο. Τα απνηειέζκαηα ηεο θάζε απνζηνιήο είλαη δηαζέζηκα από ην Πεξηνδηθέο Δξγαζίεο Δξγαζίεο ΜΥΦ - Πεξίνδνη ππνβνιήο ζηνηρείσλ ΜΥΦ. Η εθαξκνγή δεκηνπξγεί κία εγγξαθή γηα θάζε νκάδα εγγξαθώλ απνζηνιήο θαη γηα θάζε πεξίνδν ππνβνιήο. 26

27 Σηα ζηνηρεία πνπ θπιιάζνληαη ζε θάζε ππνβνιή είλαη : ε νκάδα εγγξαθώλ πνπ ππνβιήζεθε Τν εκεξνκεληαθό δηαζηεκα πνπ αθνξνύζε, ηνλ θωδηθό απνζηνιήο ηεο, ην λνπκεξν απηό ην δίλεη ΓΓΠΣ ην απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο κε ηηκέο Λαλζαζκέλε : Αλ ε ΓΓΠΣ εληνπηζε ζθάικα ζην αξρείν κε απνηειεζκα λα κελ ην βξίζθεη απνδεθηό Πξνο Δπεμεξγαζία : Αλ ε ΓΓΠΣ δελ έρεη επεμεξγαζζεί αθόκα ην αξρείν Οινθιεξσκέλε : Αλ ε ΓΓΠΣ δερηεθε ην αξρείν. Αλ έρεη ελεκέξσζεη ηειηθά ηελ ΓΓΠΣ όηαλ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ Απνηέιεζκα είλαη νινθιεξσκέλε, ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο ππνβνιήο, θαη ην κήλπκα ιάζνπο αλ ε απνζηνιή επέζηξεςε ιάζνο νπνηε θαη ην απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο είλαη Λαλζαζκέλε.. Υπάξρεη ε πεξίπησζε, ιόγσ κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ θαηά ηελ απνζηνιή ζηελ ΓΓΠΣ, ε απνζηνιή λα κείλεη ζε θαηαζηαζε Πξνο επεμεξγαζία από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία. Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα ελεκεξσζνύκε εθ ησλ πζηέξσλ γηα ηελ εμέιημε απηήο ηεο ππνβνιήο, θαιόληαο ηελ ελέξγεηα Δλεκέξσζε απνηειέζκαηνο Υπνβνιήο κέζα από ηελ θόξκα ηνπ απνηειέζκαηνο. 27

28 Η εθαξκνγή, θαιεί πάιη ηελ ΓΓΠΣ θαη ελεκεξώλεηαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο απνζηνιήο, απνζηέιινληαο ηνλ θσδηθό ηεο. Σηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη κήλπκα κε ην απνηέιεζκα ηεο θιήζεο θαη ε εθαξκνγή ελεκεξώλεη ηελ εγγξαθή θαηάιιεια. Αλ ε λέα θαηάζηαζε είλαη νινθιεξσκέλε, ή αλ επέζηξεςε ιάζνο νπόηε θαη ε θαηάζηαζε ζα γπξίζεη ζε Λαλζαζκέλε θαη ζα θαηαγξαθεί ην κήλπκα ζθάικαηνο. Δπηπιένλ ζα από ελεκεξσζεί ην πεδίν Δλεκέξσζε ΓΓΠΣ. Δπηζηξνθή 28

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ` Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ύληνκε Πεξηγξαθή Ρνε Εξγαζηώλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο (ΠΟΛ 1022/2014),

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή

Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Δηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ γηα ππνβνιή ζηε ΓΓΠ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Τπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ Παξακεηξνπνίεζε εηαηξίαο Αξρεία

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή

Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Γεληθή Λνγηζηηθή Γεληθή & Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Ελεξγνπνίεζε ππνβνιήο θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή Τπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ Παξακεηξνπνίεζε εηαηξίαο Πεξίνδνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ

Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ Τπνινγηζκόο θαη Τπνβνιή Παξαθξαηνύκελσλ Φόξσλ Ακνηβώλ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Με θαηάιιειε παξακεηξνπνίεζε είλαη δπλαηόλ από ηηο θαηαρσξηζκέλεο θηλήζεηο λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΔΚΓΟΗ 8.0.2

ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΔΚΓΟΗ 8.0.2 ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΔΚΓΟΗ 8.0.2 Γενικά Η έθδνζε 8.0.2 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάηω Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε Δκπνξηθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΔΚΓΟΗ 8.1.1

ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΔΚΓΟΗ 8.1.1 ΔΓΧΔΙΡΙΓΙΟ ΔΚΓΟΗ 8.1.1 Γενικά Η έθδνζε 8.1.1 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάηω Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε Πεξηνδηθέο εξγαζίεο Δπηθνηλωλία κε άιια ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ

Γηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ Γηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνβνιή ζηε ΓΓΠ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Γηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α.

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Δηεύζπλζε Υπεξεζηώλ Λνγηζκηθνύ Έθδνζε 1.00 Γεθέκβξηνο 2010 Εηζαγωγή Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ζην xline ERP νη ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Σν απόιπην εξγαιείν ηνπ ύγρξνλνπ Λνγηζηή

Σν απόιπην εξγαιείν ηνπ ύγρξνλνπ Λνγηζηή Σν απόιπην εξγαιείν ηνπ ύγρξνλνπ Λνγηζηή Ο νξηζκόο ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο γηα Λνγηζηέο Να παξάγεη ΩΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ Να είλαη γξήγνξε Να είλαη εύρξεζηε Να είλαη πιήξεο Να είλαη ζύγρξνλε ηόρνο ηνπ SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Οξίδνληεο N.G. / Εκπνξηθή Δηαρείξηζε. Δηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ γηα ππνβνιή ζηε ΓΓΠ

Οξίδνληεο N.G. / Εκπνξηθή Δηαρείξηζε. Δηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ γηα ππνβνιή ζηε ΓΓΠ Οξίδνληεο N.G. / Εκπνξηθή Δηαρείξηζε Δηαρείξηζε θαηαζηάζεωλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ γηα ππνβνιή ζηε ΓΓΠ ύληνκε πεξηγξαθή Ρνή εξγαζηώλ Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce VERSION CMS 4.0 ΔΘΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 4.0.1-2009 ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΧΖ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2009 Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x θαη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο έλησπο Περηοδηθής Δήιωζες Φ.Π.Α.

Νέο έλησπο Περηοδηθής Δήιωζες Φ.Π.Α. Νέο έλησπο Περηοδηθής Δήιωζες Φ.Π.Α. ύληοκε περηγραθή Ροή εργαζηώλ Αλαισηηθή περηγραθή 1 ύληοκε περηγραθή Σηελ Λέα έθδνζε πεξηιακβάλεηαη ε απαξαίηεηε παξακεηξνπνίεζε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ λένπ εληύπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επόμενη γενιά εθαπμογών είναι γεγονόρ!

Η επόμενη γενιά εθαπμογών είναι γεγονόρ! Η επόμενη γενιά εθαπμογών είναι γεγονόρ! Tερλνινγηθά πξσηνπνξηαθή νηθνγέλεηα εκπνξνινγηζηηθώλ εθαξκνγώλ γηα κεζαίεο επηρεηξήζεηο, δηάδνρνο ηεο δεκνθηινύο εκπνξηθήο εθαξκνγήο Eurofasma. ύγρξνλε θαη πινύζηα

Διαβάστε περισσότερα

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια)

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) Νίθνο Γηαηξάθνο Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά (http://infolab.cs.unipi.gr) Μελέτη Περίπτωσης 1 Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηώλ είλαη, λα έρεη ελεκεξσζεί ε Premium

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα