پنج ره: Command History

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "پنج ره: Command History"

Transcript

1 هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب: آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب: پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب: نح نو شت ن د ست ورات رد پنج ره:... COMMAND 11 ان واع متغ ی راه و م قدارد ه ی هب متغی راه رد م تل ب: متغ ی راهی عددی:

2 متغ ی ر اهی رشته ای( string )...11 متغ ی راهی سم بلیک:...11 د ست ور : whos...11 د ست ور :...11 clear د ست ورclc :...11 عملگ راهی ریا ض ی رد م تل ب: مش خ ص شده با ن ماد رد م تل ب:...11 عملگ راهی ریا ض ی ص شده با د ست ور رد م تل ب:...11 مشخ عملگ راهی ریا ض ی ن ماداهی رپکارربد رد م تل ب:...11 است فاده از HELP م تل ب: باز رکدن پنج ره Help م تل ب:...12 د ست ور :FORMAT

3 ا ی جاد نقاط با فوا ص ل خط ی: ا ی جاد نقاط با فوا ص ل ل گار یتم ی: رگد رکدن اعداد اع شاری رد م تل ب: د ست ور :round...11 د ست ور :fix...11 د ست ور :...11 ceil د ست ور : floor...11 س اه رد م تل ب: ربداراه و مارت ی ربداراه رد م تل ب:...11 ساخت ربداراهی با عنارص اقعده مند:...11 س اه رد م تل ب: مارت ی 3

4 س اه رد م تل ب:...11 نح وه تع ری ف مارت ی د ست ور :...11 ones د ست ور : zeros...11 د ست ور eye (ساخت مارت ی س هما ن ی)...11 مارت ی س تصاد ف ی :rand...11 د ست ور randperm رد م تل ب:...11 د ست ور inv رد م تل ب:...11 د ست ور det رد م تل ب: س رد م تل ب: م حاسبه رتان هاده یک مارت ی ا ن جام عملیات اهی ریا ض ی رب روی عنارص یک مارت ی س: اشاره هب عنارص مخ تلف یک مارت ی س: د ست ور size رد م تل ب:

5 س رد م تل ب:...11 می نیم م (min) یک مارت ی م حاسب ه س رد م تل ب:...11 یم م (max) یک مارت ی م حاسبه مازک د ست ور length رد م تل ب:...11 س باال مثلث ی و اپ یی ن مثل ث ی: ساخ ت مارت ی اتصال مارت ی س اه هب یک د یگ ر رد م تل ب: :Sum چ ند جمله ای رد : MATLAB د ست ور :...11 polyval د ست ور : roots د ست ور :...11 poly د ست ور :conv...11 د ست ور :deconv

6 تع ری ف متغی راه رد م تل ب هب صورت سم بلیک: ح ل معادالت خط ی : روش مارت ی س:...11 مج ه ول با د ست ورsolve : ح ل د ست گاه چند معادهل و چ ند مش ت ق گی ری از عبارت اهی سم بلیک با د ست ور : DIFF...11 مش ت ق رمتبه دوم و رمتبه اهی باالرت با د ست ور : diff ح ل معادهل د یف را نس یل ی رد م تل ب با د ست ور : DSOLVE ح ل معادالت با رشایط رمزی : نس ی ل رمتبه دوم و باالرت : ح ل م عادالت د یف را د ست گاه م عادالت د یف را نس ی ل خط ی ا ن تگ رال گی ری رد م تل ب با د ست ور : INT

7 ا نتگ رال ان مع ی ن:...12 ا نتگ رال مع ی ن:...11 م حاسب ه ا ن تگ رال اهی چندگاهن: م حاسب ه حد رد م تل ب با د ست ور : LIMIT م حاسبه حد راست یا حد چپ با د ست ور : limit...11 م حاسبه حد ب ی نها ی ت:...11 م حاسبه اللپسا و کس س اللپسا : M-FILEاه رد م تل ب:...11 ساخ ت یک m-file رد م تل ب: نو شت ن تو ضی حات رد : m-file ساخت حلق ه رد م تل ب با : for

8 ارجای د ست ورات رش ط ی با د ست ور if رد م تل ب: د ست ور if هب هم راه : else د ست ور if هب هم راه : elseif...11 د ست ور 11...:while م رگا ف یک ی ت وا ب ع رد م تل ب: رت سی د ست ور : ezplot...11 مش خ ص رکدن عن وان ربای ش ک ل رخو ج ی:...11 د ست ور : plot د ست ور xlabel و د ست ور : ylabel...11 تعی ی ن رنگ خط وط منحن ی اهی ر س م شده با د ست ور PLOT رد م تل ب: شی وه اهی مخ تلف نما ی ش خط وط منحن ی ربای د ست ور PLOT رد م تل ب: ش ک ل هب صورت چهارخاهن با د ست ور grid رد م تل ب: نما ی ش پ س زمین ه 8

9 تعی ی ن رنگ پ س زمین ه ش ک ل اه با د ست ور whitebg رد م تل ب:...11 ر س م چ ند ش ک ل کنار ه م : :Hold on :Figure :Subplot د ست ور LEGEND رد م تل ب:...11 د ست ور PLOT3 رد م تل ب: کنت رل رد م تل ب: یا فت ن ات ب ع تبد ی ل با د ست ور : tf...11 یا فت ن صف راه و قطب های : MATLAB با B(S)/A(S) بسط هب کس راهی زج ئ ی با : MATLAB

10 11... یا فت ن اپ س خ هب ورودی د لخ واه : اپ س خ رضهب...11 ر س م نم وداراهی اپ س خ لپله با :... MATLAB 11 یا فت ن ات ب ع تبد ی ل مت وا ل ی موازی و فیدبک دار )حلقه بسته( با : MATLAB...11 ر س م م کان هند س ی ریشه اه با : MATLAB نم ودار ان یک و ئیس ت با د ست ور nyquist رد م تل ب: ر س م ر س م نم وداراهی بوده با : MATLAB سیم ولی نک (SIMULINK) رد م تل ب:

11 معرفی نرم افزار متلب: متلب یک سیستم جامع نرم افزاری برای محاسبات ریاضی و محاسبات تکنیکی می باشد. نرم افزار متلب از زبان برنامه نویسی سطح باال استفاده می کند که شامل صدها دستور برای محاسبات ریاضی می باشد اما نباید نگران تعداد زیاد دستورها در متلب باشید زیرا معموال برای پروژه خود تنها به تعداد اندکی از آنها نیاز دارید و همچنین با Help قوی نرم افزار می توانید دستوراتی را که الزم دارید بیابید. کاربردهای نرم افزار متلب بسیار وسیع می باشد. شما با متلب حتی می توانید صدا و یا انیمیشن بسازید. شرکت توسعه دهنده نرم افزار متلب شرکت MathWorks می باشد. آشنایی با محیط اصلی نرم افزار متلب: هنگامی که وارد محیط نرم افزار متلب بشوید پنجره اصلی نرم افزار خود شامل پنجره های زیر می باشد : پنجره : Command در پنجره Command می توانیم دستورات خود را نوشته و سپس با فشار دادن کلید enter از کیبورد نتایج اجرای دستورات را در همین پنجره مشاهده کنیم. پنجره : Workspace در پنجره Workspace لیستی از متغیرهایی که به وسیله دستورات در متلب تعریف شده است نمایش داده می شود. پنجره : Folder Current در پنجره Current Folder می توانیم پوشه ای که در آن فایل های متلب مورد نظرمان وجود دارد را مشاهده کنیم و به آسانی پوشه و یا فایل های مورد نظرمان را بیابیم. 11

12 پنجره : History Command در پنجره Command History لیستی از دستوراتی که در متلب اجرا کرده ایم نمایش داده می شود. نحوه اجرای دستورات در متلب: بهترین روش برای یادگیری متلب این است که از دستورات ساده شروع کنید و نتایج آن را مشاهده کنید هرگاه دستوری را در متلب اشتباه وارد کنید متلب پیغام خطایی در پنجره Command نمایش می دهد که نوع خطا و همچنین محل خطا را برای شما مشخص می کند. پس با دستورات ساده شروع کنید نتایج و یا پیام های خطا را مشاهده کرده و به تدریج به سراغ دستورات پیچیده تر بروید. نوشتن دستورات در پنجره: Command ابتدا باید در پنجره Command کلیک کنید تا فعال شود سپس می توانید دستورات مورد نظر خود را وارد کرده و با فشار دادن کلید enter از کیبورد نتیجه اجرای دستورات را در همان پنجره ببینید. دستور ساده زیر را وارد می کنیم: 1+3 نتیجه به صورت زیر در پنجره Command نمایش داده می شود: ans = 4 ansنمایشگر ابتدای کلمه answer می باشد. هنگامی که در متلب برای نتیجه یک محاسبه نامی انتخاب نشده باشد خود نرم افزار متلب نام ans را برای آن انتخاب می کند یعنی این که متغیری به نام ans با مقدار 2 ایجاد می کند. چنانچه برای محاسبات بعدی به این عدد احتیاج داشته باشید باید حتما نام دیگری برای آن انتخاب کنید )مثال (1+3=a زیرا نرم افزار متلب به دستور بعدی که نام متغیری برای آن در نظر گرفته نشده باشد دوباره نام ans را اختصاص می دهد و عمال مقدار قبلی آن پاک می شود. 12

13 نکته : چنانچه تمایل داشته باشید که دستورات قبلی و نتایج آنها که در پنجره Command نمایش داده شده اند پاک شوند تنها کافی است که بر روی قسمتی از پنجره Command کلیک سمت راست کرده و گزینه Clear Command Window را انتخاب نمایید. باید دقت داشته باشید که با این کار تنها دستورات و نتایج نشان داده شده در پنجره Command پاک می شوند اما متغیرهایی که توسط این دستورات در متلب تعریف شده اند همچنان وجود دارند و می توان از آنها استفاده نمود. دستوری که متغیرها را به طور کامل از متلب پاک می کند دستور clear می باشد که در دروس بعدی در مورد آن صحبت خواهیم کرد. همچنین چنانچه برنامه متلب را ببندید تمامی متغیرهای تعریف شده در متلب پاک می شوند و دفعه بعد که متلب را باز کنید هیچ متغیری در آن تعریف نشده است. نکته : چنانچه بخواهید نتیجه اجرای خطی از دستورات در پنجره Command نمایش داده نشود تنها کافی است که در پایان آن خط از دستورات عالمت ));(( را بنویسید. با به کار بردن این عالمت در پایان هر خط متلب دستورات آن خط را اجرا کرده و نتیجه محاسبات را در متغیرها ذخیره می کند اما نتیجه محاسبات را در پنجره Command نمایش نخواهد داد. انواع متغیرها و مقداردهی به متغیرها در متلب: یکی از ویژگی های متلب این است که احتیاجی نیست که حتما نوع متغیر را در همان ابتدای برنامه مشخص کنیم و با مقادیری که در طول برنامه به متغیر نسبت داده می شود نوع متغیر به صورت خود به خود تعیین می شود. در تعریف نام متغیرها باید دقت داشته باشید که متلب نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حروف حساس می باشد. در نرم افزار متلب انواع مختلفی از متغیرها وجود دارد که عبارتند از: متغیرهای عددی: این متغیرها می توانند دارای مقادیر عددی باشند. به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید بخواهیم به متغیر A مقدار 2 را نسبت بدهیم. باید بنویسیم: A=2 13

14 A = 2 متغیر های رشته ای (string) چنانچه متغیری را بخواهیم به صورت یک رشته از حروف تعریف کنیم باید از عالمت ' استفاده کنیم. s='this is a string' s = this is a string نکته : دقت شود که استفاده از عالمت ' برای ایجاد رشته ها ضروری است و چناچه از این عالمت استفاده نشود با پیغام خطا مواجه می شویم. این موضوع را در مثال زیر نشان داده ایم: s=this is a string??? s=this is a string Error: Unexpected MATLAB expression. متغیرهای سمبلیک: گاهی نیاز است که متغیر تنها به صورت سمبلیک )مثال با حرف (x تعریف شود تا با آن معادالتی را به صورت نمادین حل کنیم. در مورد متغیرهای سمبلیک در مباحث دیگر به صورت مفصل صحبت خواهیم کرد. 14

15 چند دستور ساده: : دستور whos چنانچه تعداد متغیرهایی که در متلب تعریف کرده اید از حدی بیشتر شود به سختی می توانید نام آنها را به یاد آورید. برای آنکه بتوانید تمامی متغیرهایی که در متلب تعریف کرده اید را به صورت فهرست وار ببینید تنها کافی است که دستور whos را اجرا کنید. لیست تمامی متغیرهای تعریف شده در متلب در خروجی نمایش داده می شود و نوع هر متغیر فضای اختصاص داده شده به آن و اندازه آن را می توانید مشاهده کنید. whos Name Size Bytes Class Attributes A 1x1 112 sym B 1x1 112 sym C 1x1 112 sym ans 1x1 112 sym x 1x1 112 sym y 1x1 112 sym اما باید دقت کنید که در فهرست فوق مقادیر متغیرها نمایش داده نشده است. برای مشاهده مقدار هر متغیر تنها کافی است که نام متغیر را در پنجره command نوشته و سپس کلید enter از کیبورد را فشار دهید مقدار متغیر نمایش داده خواهد شد. عالوه براین Workspace به صورت گرافیکی لیستی از تمامی متغیرهای تعریف شده در متلب را نمایش می دهد. : دستور clear این دستور برای پاک کردن متغیرهای تعریف شده در متلب به کار می رود. این دستور را می توان به شیوه های زیر به کار برد: clear تمامی متغیرهای تعریف شده در متلب را پاک می کند clear all تمامی متغیرهای تعریف شده در متلب را پاک می کند clear x y تنها متغیرهای x و y را پاک می کند نکته بسیار مهم : یک برنامه نویس متلب معموال اولین دستوری که در برنامه خود به کار می برد دستور clear all می باشد زیرا امکان این که متغیرهایی که قبال در متلب توسط برنامه های قبلی تعریف شده اند در 15

16 برنامه جدید اختالل ایجاد کنند زیاد است. این نکته در اجرای برنامه های طوالنی و پیچیده از اهمیت زیادی برخوردار است. دستورclc : دستور clc در متلب برای پاک کردن اطالعات نمایش داده شده در پنجره command به کار می رود. یعنی هر زمان که خواستید تمامی اطالعات نمایش داده شده در پنجره) command البته تا این لحظه و نه برای اطالعاتی که در آینده نمایش داده می شوند( پاک شوند تنها کافی است که دستور زیر را بنویسید: clc البته روش دیگری نیز برای پاک کردن اطالعات نمایش داده در پنجره command نیز وجود دارد که به صورت دستی است برای این منظور ابتدا باید بر روی پنجره command کلیک سمت راست نموده و سپس گزینه Clear Command Window را انتخاب کنید. عملگرهای ریاضی در متلب: در متلب برای استفاده از عملگرهای ریاضی دو شیوه به کار رفته است. شیوه اول برای عملگرهای بسیار رایج می باشد مانند جمع تفریق ضرب تقسیم و... که متلب برای هر کدام از آنها یک نماد را در نظر گرفته است یعنی شما در هنگام نوشتن دستورات تنها کافی است که از کیبورد نماد مربوط به آن عملگر را در خط دستورات وارد کنید )مثال زدن دکمه مربوط به نماد * از کیبورد برای عملگر ضرب(. شیوه دوم استفاده از تابع است. متلب برای عملگرهای ریاضی که میزان استفاده از آنها زیاد نیست دستوراتی را ساخته است و شما باید نام آن دستورات و نحوه استفاده از آنها را بدانید )مثال برای عملگر رادیکال 2 دستور sqrt در نظر گرفته شده است(. در ادامه عملگرهای مربوط به هر دو شیوه را شرح خواهیم داد. 16

17 عملگرهای ریاضی مشخص شده با نماد در متلب: همان طور که گفتیم برای هر یک از این عملگرهای ریاضی در متلب یک نماد خاص اختصاص یافته است. در جدول زیر نمادهای مربوط به عملگرهای ریاضی در متلب آمده است: عملگر نماد در متلب جمع + تفریق - ضرب * تقسیم / به توان ^ 3*2-(3*4)/2+4^2 ans = 16 برای به توان 2 رساندن عدد 3 این گونه می نویسیم: 3^2 ans = عملگرهای ریاضی مشخص شده با دستور در متلب: در متلب برای هر کدام از این عملگرهای ریاضی یک دستور در نظر گرفته شده است. برای نمونه تعدادی از این عملگرها را در جدول زیر آورده ایم: عملگر دستور در متلب رادیکال 2 sqrt (لگاریتم طبیعی) Ln log Log بر مبنای ( 01 (لگاریتم log10 17

18 با دستور sqrt رادیکال 2 عدد 4 را محاسبه می کنیم: A=sqrt(4) A = 2 A=log10(100) با دستورlog10 لگاریتم بر مبنای 01 یا log2 لگاریتم بر مبنای 2 و... لگاریتم بر مبنای 01 عدد 011 را محاسبه می کنیم: A = 2 نمادهای پرکاربرد در متلب: در نرم افزار متلب برای برخی مقادیر که معموال پرکاربرد می باشند نمادهایی منحصر به فرد در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال برای عدد مشهور ))پی(( که در ریاضیات بسیار به کار می رود نماد pi انتخاب شده است. به مثال زیر توجه کنید: A=pi A =

19 برخی از نمادهای پرکاربرد در نرم افزار متلب را در جدول زیر نمایش داده ایم: عدد مشهور پی ( ) بینهایت موهومی کوچکترین عدد ممکن (اپسیلون) ( e-016 ) به صورت یک عدد تعریف نشده است (مبهم) (در حالت 1/1 رخ می دهد ( بزرگترین عدد حقیقی مثبت ( e+308 ) کوچکترین عدد حقیقی مثبت (2.2251e-308 ) pi Inf i eps NaN realmax realmin استفاده از Help متلب: استفاده از Help متلب می تواند در موارد مختلف به شما کمک کند. در اینجا می خواهم نکته ای را به شما بگویم که بسیار مهم است )) Help : متلب در برخی مواقع بهترین انتخاب نیست((! بله درست خواندید. گاهی اوقات Help متلب می تواند بسیار آزاردهنده باشد و آن زمانی است که شما می خواهید دستوری را برای یک عمل خاص بیابید اما نام آن دستور را نمی دانید و مجبورید با کلماتی که آن عمل خاص را توصیف می کنند به جستجو بپردازید. به دلیل حجم زیاد دستورها و ابزارهای مختلف متلب باید خوش شانس باشید که کلمه درست را بیابید و با آن کلمه نام دستور مورد نظرتان را پیدا کنید. در این گونه موارد اگر از جستجو در Help متلب خسته شدید در اینترنت به جستجو بپردازید و در کتاب های آموزش متلب در فصل هایی جستجو کنید که حدس می زنید آن دستور در آنها کاربرد دارد. اما زمانی که نام دستور را بدانید Helpمتلب مرجع بسیار مناسبی است زیرا نحوه دقیق استفاده از آن دستور و همچنین دستورهای با عملکرد مشابه آن دستور را به شما نشان خواهد داد. 19

20 باز کردن پنجره Help متلب: در پنجره اصلی نرم افزار متلب از منوی Help گزینه Product Help را انتخاب کنید. پنجره Help متلب باز می شود. در پنجره Help قسمتی برای جستجو وجود دارد که می توانید با آن کلمه یا کلمات مورد نظر خود را وارد کرده و به جستجو در صفحات Help متلب بپردازید. دستور :format به صورت پیش فرض در متلب اعداد تا 4 رقم اعشار نمایش داده می شوند. اگر بخواهیم به فرمت طوالنی تر تبدیل کنیم که تعداد ارقام بیشتری را نشان دهد: Format long تا 01 رقم اعشار نمایش میدهد. format long pi ans = Format short برای نمایش اعداد تا 2 رقم اعشار : Format bank اگر بخواهیم به فرمت قبل برگردد: هر بار که برنامه ی متلب را ببندیم و باز کنیم به فرمت قبل خود که همان 4 رقم اعشار است بر می گردد. نکته : موارد دیگر format را میتوانید به راحتی در help مشاهده کنید. 20

21 ایجاد نقاط با فواصل خطی: linspace(a,b) که a عدد ابتدا و b عدد انتهاست. پیش فرض این است که 011 نقطه تعریف شده است. Linspace(1,5,5) ans = نقطه می دهد با فواصل یکسان. ایجاد نقاط با فواصل لگاریتمی: دستور logspace اعداد را به صورت لگاریتمی به صورت های زیر نمایش میدهد. logspace (a,b) دستور فوق بین a^10 و b^10 پنجاه عدد انتخاب میکند logspace (a,b,n) این دستور مانند دستور قبل عمل میکند با این تفاوت که عدد آخر) n ( تعداد نقاط را برای ما مشخص میکند. logspace (1,2,5) ans =

22 گرد کردن اعداد اعشاری در متلب: گاهی تعدادی عدد داریم که دارای بخش اعشاری می باشند اما می خواهیم آنها را به یک عدد صحیح تبدیل کنیم )گرد کنیم(. در متلب برای این منظور چند تابع در نظر گرفته شده است که انتخاب از میان آنها به این بستگی دارد که عمل گرد کردن را به چه صورت بخواهیم انجام دهیم. در جدول زیر این دستورات و تفاوت کاربرد آنها را به طور مختصر شرح داده ایم: گرد کردن به سمت نزدیکترین عدد صحیح گرد کردن به سمت صفر گرد کردن به سمت مثبت بینهایت گرد کردن به سمت منفی بینهایت دستور round دستور fix دستور ceil دستور floor دستور :round چنانچه از دستور round برای گرد کردن عدد اعشاری مورد نظرمان استفاده کنیم آنگاه آن عدد اعشاری به نزدیکترین عدد صحیح تبدیل خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید: round(1.9) ans = 2 دستور :fix فرض کنید از دستور fix برای گرد کردن یک عدد اعشاری استفاده کنیم چون آن عدد اعشاری بین دو عدد صحیح قرار گرفته است باید یکی از آن دو به عنوان گرد شده آن عدد اعشاری انتخاب شود. وقتی می گوییم گرد کردن به سمت صفر یعنی اینکه از بین آن دو عدد صحیح عددی انتخاب می شود که به صفر نزدیکتر باشد. به مثال زیر توجه کنید: fix(1.9) ans = 1 22

23 : دستور ceil اگر از دستور ceil برای گرد کردن یک عدد اعشاری استفاده کنیم از میان دو عدد صحیحی که در دو طرف عدد اعشاری قرار گرفته اند عددی انتخاب می شود که به مثبت بینهایت نزدیکتر باشد. به مثال زیر توجه کنید: ceil(1.2) ans = 2 : دستور floor اگر از دستور floor برای گرد کردن یک عدد اعشاری استفاده کنیم از میان دو عدد صحیحی که در دو طرف عدد اعشاری قرار گرفته اند عددی انتخاب می شود که به منفی بینهایت نزدیکتر باشد. به مثال زیر توجه کنید: floor(1.9) ans = 1 23

24 بردارها و ماتریس ها در متلب: نرم افزار متلب بر اساس کار کردن با بردارها و ماتریس ها ساخته شده است. بردارها در متلب: یک بردار فهرستی از اعداد می باشد که پشت سرهم چیده شده اند. به هر کدام از این اعداد یک عنصر بردار می گوییم. بردارها را با روش های مختلفی می توان در متلب تعریف نمود. روش اول : استفاده از عالمت کاما )) (( برای جدا کردن عناصر بردار و قرار دادن آنها درون براکت A=[1,2,3,4] A = روش دوم : استفاده از فاصله برای جدا کردن عناصر بردار و قرار دادن آنها درون براکت A=[ ] A = ساخت بردارهای با عناصر قاعده مند: فرض کنید بخواهیم برداری تعریف کنیم که عناصر آن شامل اعداد 0 تا 9 باشد که به ترتیب پشت سرهم باشند برای این گونه موارد نرم افزار متلب شیوه ای از عالمت گذاری را به کار می برد که در مثال زیر نشان داده شده است و دیگر الزم نیست که این 9 عدد را به شیوه های ذکر شده قبلی در بردار تعریف کنیم: A=1:9 24

25 A = عدد 0 اولین عدد است و آن قدر به آن یک واحد یک واحد اضافه می شود تا به آخرین عدد که برابر 9 است برسیم. حال فرض کنید که به جای اعداد 0 تا 9 می بایست اعداد 0 تا 911 را به عنوان عناصر بردار تعریف می کردیم مطمئنا نوشتن اعداد 0 تا 911 کار ساده ای نیست اما شیوه فوق این کار را به راحتی انجام می دهد. نکته : مراقب باشید که اگر دستوراتی می نویسید که بردارهای با طول بسیار بزرگ ایجاد می کنند حتما در انتهای آن خط از دستورات از عالمت ));(( استفاده کنید تا مقادیر عناصر بردار در پنجره Commandنمایش داده نشود. نمایش بردارهای با طول بزرگ در پنجره Command می تواند بسیار آزاردهنده باشد و باعث شود که برنامه نویس نتواند به راحتی نتایج خط های مختلف از دستورات را که مفید است در پنجره Command دنبال کند. برای شیوه ذکر شده نوع دیگری از عالمت گذاری نیز وجود دارد که در مثال زیر نشان داده شده است: A=1:1:9 A = تنها تفاوت در این است که میزان افزایش که برابر 0 واحد است را در عالمت گذاری ذکر کرده ایم. در واقع دستور 1:9=A نوعی اختصار برای دستور 1:1:9=A در متلب می باشد. فرض کنید بخواهیم اعداد زوج بین 1 تا 01 را به عنوان عناصر یک بردار در متلب تعریف کنیم می نویسیم: A=0:2:10 A = اولین عنصر بردار برابر 1 است و هر بار 2 واحد به آن اضافه می شود تا عنصر بعدی بردار ساخته شود تا زمانی که به عدد 01 برسیم که آخرین عنصر بردار می باشد. میزان افزایش عناصر بردار می تواند یک عدد اعشاری باشد. به مثال زیر توجه کنید: 25

26 فرض کنید بخواهیم اعداد بین 1 تا 2 را با فاصله 1.2 به عنوان عناصر یک بردار در متلب تعریف کنیم می نویسیم: A=1:0.2:2 A = میزان تغییر منظم عناصر بردار می تواند به صورت کاهشی باشد. برای این منظور باید یک عدد منفی را متناسب با میزان کاهش مشخص کنیم. به مثال زیر توجه کنید: A=9:-1:1 A = ماتریس ها در متلب: یک ماتریس آرایه ای مستطیلی از اعداد می باشد. قبال بردارها را معرفی کردیم باید دقت داشته باشید که یک بردار ستونی در واقع ماتریسی می باشد که تنها دارای یک ستون است و یک بردار ردیفی در واقع ماتریسی می باشد که تنها دارای یک ردیف می باشد. نحوه تعریف ماتریس ها در متلب: برای تعریف ماتریس ها در متلب چندین روش وجود دارد : روش اول : تعریف عناصر ماتریس با استفاده از عالمت )) (( برای جدا کردن عناصر و استفاده از عالمت ));(( برای جدا کردن ردیف ها از یکدیگر. به مثال زیر توجه کنید: A=[1,2,3;4,5,6;7,8,9] A =

27 روش دوم : تعریف عناصر ماتریس با استفاده از فاصله برای جدا کردن عناصر و استفاده از عالمت ));(( برای جدا کردن ردیف ها از یکدیگر. به مثال زیر توجه کنید: A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] A = روش سوم : نرم افزار متلب برای ایجاد برخی ماتریس های خاص دارای دستوراتی می باشد. برخی از این دستورها عبارتند از: : دستور ones این دستور ماتریسی ایجاد می کند که تمامی عناصر آن دارای مقدار عددی 0 می باشند. به مثال زیر توجه کنید: ماتریسی می سازیم که دارای 2 ردیف و 3 ستون باشد و تمامی عناصر آن دارای مقدار عددی 0 باشند: A=ones(2,3) A = : دستور zeros این دستور ماتریسی ایجاد می کند که تمامی عناصر آن دارای مقدار عددی 1 می باشند. به مثال زیر توجه کنید: ماتریسی می سازیم که دارای 3 ردیف و 2 ستون باشد و تمامی عناصر آن دارای مقدار عددی 1 باشند: A=zeros(3,2) 27

28 A = دستور eye (ساخت ماتریس همانی) ماتریس همانی ماتریسی می باشد که عناصر روی قطر اصلی آن برابر 0 و سایر عناصر آن برابر 1 باشد. چنانچه از دستور eye به صورت eye(n) استفاده کنیم آنگاه دستور eye یک ماتریس همانی با nردیف و n ستون را برمی گرداند. به مثال زیر توجه کنید: A=eye(4) A = نکته : همچنین با دستور eye می توان ماتریس هایی با تعداد ردیف و تعداد ستون غیر مساوی ساخت که عناصر روی قطر اصلی آنها برابر 0 و سایر عناصر آنها برابر 1 باشد. به مثال زیر توجه کنید: A=eye(4,3) A =

29 ماتریس تصادفی :rand rand(n,m) rand(n) ماتریس تصادفی با درجه وارد شده میسازد این دستور ماتریس n*m میسازد که درایه های آن تصادفی می باشد این دستور ماتریسی مربعی میسازد که درایه های آن تصادفی می باشد دستور randperm در متلب: چنانچه از دستور randperm به صورت randperm(n) استفاده کنیم انگاه این دستور در خروجی یک بردار را برمی گرداند که در آن بردار اعداد صحیح 0 تا n به صورت تصادفی قرار گرفته اند. به مثال زیر توجه کنید: A=randperm(9) A = دستور inv در متلب: با دستور inv در متلب می توانیم معکوس یک ماتریس را محاسبه کنیم. به مثال زیر توجه کنید: A=[ ;4 5 6;7 8 9] B=inv(A) A = B = 29

30 دستور det در متلب: با استفاده از دستور det در متلب می توانیم دترمینان یک ماتریس را محاسبه کنیم. به مثال زیر توجه کنید: A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] B=det(A) A = B = e-016 نکته : جهت محاسبه دترمینان و معکوس یک ماتریس حتما باید ماتریس مربعی باشد. محاسبه ترانهاده یک ماتریس در متلب: ترانهاده یک ماتریس ماتریسی می باشد که در آن نسبت به ماتریس اولیه جای سطرها و ستون ها با هم عوض شده باشد. یعنی عناصر سطر اول به جای عناصر ستون اول و عناصر ستون اول نیز به جای عناصر سطر اول قرار گیرند و عناصر سایر سطرها و ستون ها نیز به همین شکل جایشان با یکدیگر عوض شود. در متلب برای آنکه ترانهاده یک ماتریس را محاسبه کنیم باید پس از نام آن ماتریس عالمت ' را به کار ببریم. به مثال زیر توجه کنید: A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] B=A' 30

31 A = B = انجام عملیات ریاضی بر روی عناصر یک ماتریس: در برنامه های متلب بسیار زیاد پیش می آید که بخواهیم یک عمل ریاضی را بر روی تمامی عناصر یک ماتریس انجام دهیم. نرم افزار متلب برای این موارد از نوعی عالمت گذاری استفاده می کند که در مثال زیر بیان شده است: فرض کنیم بخواهیم تمامی عناصر ماتریس A را به توان 2 برسانیم می نویسیم: A=[ ] B=A.^2 A = B = نکته : اهمیت عالمت نقطه )).(( بسیار زیاد است زیرا این عالمت است که مشخص می کند که عمل ریاضی مشخص شده بر روی هر عنصر ماتریس صورت گیرد و در صورتی که عالمت نقطه گذاشته نشود آن عمل ریاضی بر روی کل ماتریس انجام می شود که مطمئنا نتیجه ای غیر از آنچه می خواستیم به ما خواهد داد. در صورت نگذاشتن عالمت نقطه چنانچه آن عمل ریاضی قابل اجرا بر روی کل ماتریس نباشد متلب یک پیغام خطا را در خروجی نمایش می دهد زیرا متلب سعی می کند که آن عمل ریاضی را بر

32 روی کل ماتریس اجرا کند. برای روشن شدن این موضوع به مثال زیر توجه کنید که در واقع همان مثال قبلی بدون عالمت نقطه )).(( می باشد: A=[ ] B=A^2 A = ??? Error using mpower Inputs must be a scalar and a square matrix. To compute elementwise POWER, use POWER (.^) instead. پیام خطای فوق به این دلیل است که متلب می خواهد کل ماتریس A را به توان 2 برساند و نمی تواند این کار را انجام دهد زیرا تنها اعداد اسکالر و ماتریس های مربعی را می توان به توان 2 رساند. فرض کنید عناصر متناظر دو ماتریس A و B را بخواهیم تک تک در هم ضرب کنیم می نویسیم: A=[ ] B=[ ] C=A.*B A = B = C = نگذاشتن عالمت نقطه )).(( در دستور فوق باعث می شود که متلب یک پیغام خطا را در خروجی نمایش دهد. نکته : برای دو عملگر ریاضی - و + احتیاجی نیست که عالمت نقطه گذاشته شود زیرا نرم افزار متلب به طور خودکار این عملگرها را بر روی تک تک عناصر ماتریسها اجرا می کند. به مثال زیر توجه کنید: 32

33 A=[ ] B=[ ] C=A-B A = B = C = اشاره به عناصر مختلف یک ماتریس: اشاره به یک ردیف یا یک ستون ماتریس: گاهی الزم است که به یک ردیف یا یک ستون یک ماتریس اشاره داشته باشیم. برای این منظور می توان از عالمت )):(( استفاده نمود. به مثال زیر توجه کنید: A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] B=A(2,:) A = B = همان طور که مشاهده می کنید در دستور B=A(2,:) عدد 2 برای شماره ردیف و عالمت )):(( برای شماره ستون به کار رفته است یعنی اینکه عناصری مورد نظرمان است که شماره ردیف آنها برابر 2 باشد اما شماره ستون آنها می تواند شماره هر ستونی باشد. بنابراین حاصل برابر تمامی عناصر ردیف دوم ماتریس A می باشد. 33

34 اشاره به چند عنصر متوالی از یک ردیف یا یک ستون ماتریس: ممکن است بخواهیم از یک ردیف یا یک ستون تنها به چند عنصر متوالی آن اشاره کنیم. به مثال زیر توجه کنید: A=[ ; ; ] B=A(2,2:4) A = B = در دستور B=A(2,2:4) عدد 2 برای شماره ردیف و عبارت 2:4 برای شماره ستون نوشته شده است. بنابراین B برابر عناصری از ماتریس A خواهد بود که شماره ردیف آنها برابر 2 و شماره ستون آنها از 2 تا 4 می باشد )2:4. ) A=[ ; ; ] B=A(1:2,2:4) A = اشاره به چند عنصر غیر متوالی از یک ردیف یا یک ستون ماتریس: B = گاهی ممکن است عناصر مورد نظرمان متوالی نباشند در اینگونه موارد نمی توانیم از عالمت )):(( استفاده کنیم و باید شماره ردیف یا ستون عناصر مورد نظرمان را درون عالمت های ] و [ قرار بدهیم. به مثال زیر توجه کنید: 34

35 A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] B=A(2,[1 3]) A = B = 4 6 در دستور ([3 B=A(2,[1 عدد 2 برای شماره ردیف و عبارت [3 1] برای شماره ستون به کار رفته است. عبارت [3 1 ]برای شماره ستون به این معنی است که ستون شماره 0 و ستون شماره 3 مورد نظرمان بوده است. دستور size در متلب: فرض کنید که ماتریسی داریم که می خواهیم بدانیم اندازه آن چقدر است برای این منظور دستور sizeدر متلب مورد استفاده قرار می گیرد. به مثال زیر توجه کنید: A=[1 2 3;4 5 6] B=size(A) A = B = 2 3 مشاهده می کنید که دستور B=size(A) تعداد ردیف ها و تعداد ستون های ماتریس A را محاسبه کرده است و به ترتیب عدد مربوط به آنها را در متغیر B ذخیره کرده است. 35

36 محاسبه مینیمم (min) یک ماتریس در متلب: در متلب برای محاسبه مینیمم (min) یک ماتریس از دستور min استفاده می شود. اگر A یک ماتریس دو بعدی باشد دستور min(a) برداری را بر می گرداند که در آن مینیمم هر ستون ماتریس Aمشخص شده است و دستور min(min(a)) مینیمم ماتریس A را محاسبه می کند. به مثال زیر توجه کنید: A=[1 2;3 4] B=min(A) C=min(min(A)) A = B = 1 2 C = 1 محاسبه ماکزیمم (max) یک ماتریس در متلب: در متلب برای محاسبه ماکزیمم (max) یک ماتریس از دستور max استفاده می شود. اگر A یک ماتریس دو بعدی باشد دستور max(a) برداری را بر می گرداند که در آن ماکزیمم هر ستون A=[1 2;3 4] B=max(A) C=max(max(A)) ماتریس A مشخص شده است و دستور ((A) max(max ماکزیمم ماتریس A را محاسبه می کند. به مثال زیر توجه کنید: 36

37 A = B = 3 4 C = 4 دستور length در متلب: در متلب با استفاده از دستور length می توانیم طول یک بردار )تعداد کل عناصر بردار( را محاسبه کنیم. به مثال زیر توجه کنید: A=[7 8 9] B=length(A) A = B = 3 البته دستور length برای ماتریس ها نیز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اگر دستور length را برای یک ماتریس به کار ببریم این دستور تعداد ردیف ها و تعداد ستون های ماتریس را محاسبه می کند و هر کدام از این دو عدد که بزرگتر باشد را در خروجی نمایش خواهد داد. به مثال زیر توجه کنید : A=[1 2 3;4 5 6] B=length(A) A = 37

38 B = 3 ساخت ماتریس باال مثلثی و پایین مثلثی: در متلب از دستور triu برای ساخت ماتریس باالمثلثی و از دستور tril برای ساخت ماتریس پایین مثلثی استفاده می شود. : ساخت ماتریس باالمثلثی با دستور triu یک ماتریس باالمثلثی ماتریسی می باشد که عناصری از ان که زیر قطر اصلی قرار دارند برابر با 1 باشند. چنانچه از دستور triu برای یک ماتریس استفاده کنیم آنگاه دستور triu آن ماتریس را به یک ماتریس باال مثلثی تبدیل خواهد کرد. به مثال زیر توجه کنید: A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] B=triu(A) A = B = مشاهده می کنید که عناصر روی قطر اصلی و باالی قطر اصلی باقی مانده اند و سایر عناصر ماتریس برابر 1 قرار داده شده اند تا یک ماتریس باال مثلثی ساخته شود. 38

39 : ساخت ماتریس پایین مثلثی با دستور tril یک ماتریس پایین مثلثی ماتریسی می باشد که عناصری از آن که باالی قطر اصلی قرار دارند برابر 1 باشند. چنانچه از دستور tril برای یک ماتریس استفاده کنیم آنگاه دستور tril آن ماتریس را به یک ماتریس پایین مثلثی تبدیل خواهد کرد. به مثال زیر توجه کنید: A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9] B=tril(A) A = B = مشاهده می کنید که عناصر روی قطر اصلی و عناصر پایین قطر اصلی باقی مانده اند و سایر عناصر ماتریس برابر 1 قرار داده شده اند تا یک ماتریس پایین مثلثی ساخته شود. اتصال ماتریس ها به یکدیگر در متلب: در متلب می توانیم دو یا چند ماتریس را به یکدیگر متصل کنیم و یک ماتریس بزرگتر بسازیم. به مثال زیر توجه کنید: A=[1 2;3 4] B=[5 6;7 8] C=[A B] A =

40 B = C = مشاهده می کنید که ماتریس C از الحاق دو ماتریس A و B ساخته شده است :Sum این دستور مجموع سطر ها یا ستون ها را در یک ماتریس محاسبه میکند نحوه استفاده از این دستور بدین گونه است: sum(a,dim) در صورتی که dim وارد نشود 0 در نظر گرفته میشود.)مجموع درایه های هر ستون نمایش داده میشود( s=[1 2 3;4 5 6]; b=sum(s,2) b = 6 15 دستور باال مجموع درایه های موجود در سطر را با هم جمع میکند نکته: dot ضرب داخلی و cross ضرب خارجی دو بردار را انجام میدهد. 40

41 : چندجمله ای در MATLAB فرم کلی یک چندجمله ای به صورت می باشد که در MATLAB با بردار سطری [n a n-2 [a 0 a 1... a نمایش داده می شود. a n-1 مثال( نمایش چندجمله ای 5.2-x+ f(x)=3x 4 0.5x- 3 در MATLAB به صورت زیر می باشد : >> p=[ ] p = : دستور polyval برای محاسبه مقدار چندجمله ای در یک نقطه خاص از دستورpolyval استفاده می شود. مثال( مقدار چمدجمله ای فوق را در نقطه 1=x پیدا کنید. >> polyval(p,1) ans = : دستور roots برای پیدا کردن ریشه ها از دستور roots استفاده می شود. مثال( ریشه های چندجمله ای فوق را پیدا کنید. >> x=roots(p) x = 41

42 i i : دستور poly دستور poly جند جمله ای متناظر با ریشه های وارد شده را میسازد. q=poly(x) q = همانطور که مشاهده میکنید ضریب بزرگترین توان 0 میباشد که با ضرب کردن ضرایب در 3 همان چند جمله ای x حاصل خواهد شد دستور :conv برای ضرب دو چندجمله ای در یکدیگر از تابع conv استفاده می شود. مثال( برای ضرب دو چندجمله ای +6x-2 f(x)=3x 3-5x 2 و g(x)=x 5 +3x 4 -x به صورت زیر عمل می شود. >> a=[ ]; >> b=[ ]; >> h=conv(a,b) h =

43 دستور :deconv برای تقسیم دو چند جمله ای از دستور deconv استفاده میکنیم به صورت پیش فرض با اجرای دستور فوق خارج قسمت نمایش داده میشود برای مشاهده باقیمانده میتوان به صورت زیر عمل کرد: a=[ ]; b=[ ]; [p,q]=deconv(b,a) deconv(b,a) همان b/a میباشد p = q = که p خارج قسمت و q باقیمانده تقسیم b بر a میباشد. تعریف متغیرها در متلب به صورت سمبلیک: وقتی می گوییم در متلب یک متغیر به صورت سمبلیک تعریف شود منظور این است که عدد خاصی را به آن متغیر نسبت نمی دهیم و تنها با نماد آن سر و کار داریم. در درس ریاضی بسیاری از معادالت به همین صورت حل می شوند و رایجترین نمادها x و y می باشند. : دستور syms دستور syms در متلب برای تعریف متغیرها به صورت سمبلیک به کار می رود. به عنوان مثال اگر بخواهیم دو متغیر x و y را به صورت سمبلیک تعریف کنیم باید اینگونه بنویسیم: syms x y حال می توانیم معادالتی را به صورت سمبلیک بر حسب دو متغیر x و y بنویسیم. با مثال زیر این موضوع را بهتر توضیح می دهیم: 43

44 syms x y (x+y)*(x+y)^5 ans = (x + y)^6 نکته : فرض کنید x و y را به صورت سمبلیک تعریف نکنیم و تنها دستور زیر را اجرا نماییم ( چنانچه قبال آن دو را در متلب تعریف کرده باشیم باید ابتدا دستور clear all را اجرا کنیم: ) (x+y)*(x+y)^5 در این صورت با پیغام خطای زیر مواجه می شویم:??? Undefined function or variable 'x'. این پیغام خطا به این دلیل است که نرم افزار متلب به طور پیش فرض برای متغیر x و y مقدار می خواهد مگر آنکه قبال این دو متغیر به صورت سمبلیک تعریف شده باشند. حل معادالت خطی : روش ماتریس: بسیاری از معادالت خطی قابل نمایش به فرم ماتریسهای ساده می باشند و می توان با قوانین مربوط به ماتریسها به راحتی اقدام به حل اینگونه معادالت نمود. برای مثال دستگاه زیر را در نظر بگیرید : دستگاه فوق را می توان به فرم زیر نیز نوشت : 44

45 برای حل اینگونه معادالت هیچ محدودیتی وجود ندارد البته در حالت کلی اگر دترمینان ماتریس A صفر باشد دستگاه جواب ندارد. در زیر برنامه حل مثالی که در باال بیان گردید مشاهده می شود. >> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 0]; >> B=[366;804;351]; >> x=inv(a)*b x = حل دستگاه چند معادله و چند مجهول با دستورsolve : دستور solve در متلب برای حل معادالت به کار می رود و چنانچه بخواهیم یک دستگاه چند معادله و چند مجهول را حل کنیم باید معادالت را به دستور solve بدهیم تا این دستور پاسخ دستگاه را محاسبه کند. به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید بخواهیم دستگاه دو معادله و دو مجهول را حل کنیم. برای این منظور دو معادله را درون پرانتز دستور solve می نویسیم. هر معادله باید درون دو عالمت ' قرار بگیرد: clear all close all clc S=solve('x+2*y=7','x-y=1') S=[S.x S.y] دستور S=solve('x+2*y=7','x-y=1') دستگاه دو معادله و دو مجهول را حل می کند و عبارت S.y] S=[S.x نیز برای نمایش نتایج به دست آمده از حل دستگاه دو معادله و دو مجهول است S = x: [1x1 sym] y: [1x1 sym]. S = [ 3, 2] 45

46 فرض کنید بخواهیم دستگاه سه معادله و سه مجهول را حل کنیم می نویسیم: clear all close all clc S=solve('x+y+z=6','x-y^2+2*z=7','x+y-z=0') S=[S.x S.y S.z] S = x: [2x1 sym] y: [2x1 sym] z: [2x1 sym] S = [ 2, 1, 3] [ 5, -2, 3] مشاهده می کنید که دستگاه سه معادله و سه مجهول فوق دارای دو سری پاسخ می باشد. : مشتق گیری از عبارت های سمبلیک با دستور diff معموال در ریاضیات بسیار پیش می آید که بخواهیم مشتق عبارتی را محاسبه نماییم. در متلب برای آنکه بتوانیم از عبارتی مشتق بگیریم ابتدا باید متغیرهای به کار رفته در آن عبارت را با دستور syms به صورت سمبلیک تعریف کنیم. سپس با دستور diff می توانیم مشتق آن عبارت را محاسبه نماییم. به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید بخواهیم مشتق عبارت را محاسبه کنیم. می نویسیم: syms x diff(x^4) ans = 4*x^3 46

47 مشاهده می کنید که مشتق عبارت در خروجی نمایش داده شده است. دستور syms x باعث می شود که در متلب متغیر x به صورت سمبلیک تعریف شود. نکته : می توانیم ابتدا با دستور inline تابعی را به صورت f(x) تعریف کنیم و سپس از این تابع برحسب متغیر x مشتق بگیریم. به مثال زیر توجه کنید: syms x f=inline('x^4','x') diff(f(x)) f = Inline function: f(x) = x^4 ans = 4*x^3 : مشتق مرتبه دوم و مرتبه های باالتر با دستور diff برای گرفتن مشتق مرتبه دوم و یا مرتبه های باالتر باید در دستور diff مرتبه مشتق را مشخص کنیم. به مثال زیر توجه کنید: syms x diff(x^4,2) ans = 12*x^2 مشاهده می کنید که مشتق مرتبه دوم عبارت در خروجی نمایش داده شده است. مرتبه دوم بودن مشتق را با نوشتن عدد 2 در درون پرانتز دستور diff مشخص کرده ایم. نکته : اگر بخواهیم از عبارت مشتق مرتبه n ام بگیریم باید دستور diff(x^4,n) را اجرا کنیم. 47

48 : حل معادله دیفرانسیلی در متلب با دستور dsolve دستور dsolve برای حل معادله دیفرانسیلی در متلب به کار می رود. فرض کنید y تابعی از متغیر x باشد. معادله دیفرانسیلی شامل مشتق مرتبه اول و یا مرتبه های باالتر از y خواهد بود. اما چگونه باید y' را برای دستور dsolve مشخص کنیم روش مورد استفاده این است که به جای y' از نماد D استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید بخواهیم معادله دیفرانسیلی را حل کنیم. می نویسیم: dsolve('x*dy+1=y','x') ans = C2*x + 1 مشاهده می کنید که پاسخ معادله دیفرانسیلی در خروجی نمایش داده شده است. حل معادالت با شرایط مرزی : کافی است شرایط مرزی را در تابع dsolve وارد نماییم. >> syms x y >> y=dsolve('dy=y*x','y(1)=1','x') y = 1/exp(1/2)*exp(1/2*x^2) برای آشنایی بیشتر به حل مثال دیگری می پردازیم : >> syms x y >> y=dsolve('dy=1+x+y^2+x*y^2','x') بعد از حل معادله برای نمایش بهتر y می توان دستور pretty را اجرا نمود. y = tan(x+1/2*x^2+c1) 48

49 حل معادالت دیفرانسیل مرتبه دوم : و باالتر همان طور که گفتیم مشتق مرتبه اول y' را با نماد Dy برای دستور dsolve مشخص می کنیم اما اگر مشتق مرتبه دوم و یا باالتر باشد آنگاه باید ابتدا نماد D را نوشته سپس عدد مربوط به مرتبه مشتق را بنویسیم و در آخر نیز نماد y نوشته شود. مثال برای تعریف y'' باید نماد D2y و برای تعریف y '''باید نماد D3y را به کار ببریم معادالت مرتبه دوم : در این حالت نیز همانند معادالت مرتبه اول از تابع dsolve استفاده می کنیم. به عنوان مثال معادله زیر را به کمک MATLAB حل می کنیم. >> syms x y >> y=dsolve('d2y-dy-6*y=0','x') y = C1*exp(-2*x)+C2*exp(3*x). دستگاه معادالت دیفرانسیل خطی در این حالت باز هم از دستور dsolve استفاده می شود با این تفاوت که تمامی معادالت را وارد دستور می نماییم. 49 >> syms y1 y2 >> [y1,y2]=dsolve('dy1=2*y1-5*y2','dy2=5*y1-6*y2') y1 = 1/5*exp(-2*t)*(4*C1*sin(3*t)+3*C1*cos(3*t)+4*C2*cos(3*t)-3*C2*sin(3*t)) به عنوان مثالی دیگر دستگاه معادالت زیر را حل می کنیم. y2 = exp(-2*t)*(c1*sin(3*t)+c2*cos(3*t))

50 >> syms x y >> [x y]=dsolve('dx-2*x-3*y=2*exp(2*t)','-x+dy-4*y=3*exp(2*t)') x = -3*exp(t)*C2+exp(5*t)*C1-5/3*exp(2*t) y = exp(t)*c2+exp(5*t)*c1-2/3*exp(2*t) : انتگرال گیری در متلب با دستور int معموال انتگرال گیری به دو شیوه صورت می گیرد. در شیوه اول حدود باال و پایین انتگرال مشخص نیست و ما تنها به صورت سمبلیک انتگرال را محاسبه می کنیم. در شیوه دوم حدود باال و پایین انتگرال مشخص می باشد و با توجه به حد باال و حد پایین مقدار انتگرال محاسبه می شود و نتیجه به صورت عدد در خروجی نمایش داده می شود. در متلب دستور int به هر دو شیوه ذکر شده می تواند انتگرال را محاسبه نماید. در ادامه هر دو شیوه را شرح خواهیم داد. انتگرال نامعین: زمانی که حد باال و حد پایین انتگرال مشخص نباشد باید تنها عبارت زیر انتگرال و همچنین متغیری که باید بر حسب آن انتگرال گرفته می شود را برای دستور int مشخص کنیم. به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید بخواهیم انتگرال را محاسبه نماییم. می نویسیم: syms x int(4*x^3,x) ans = x^4 50

51 نکته : دقت شود مثال باال را به صورت int('4*x^3','x') نیز می توان نوشت اما استفاده از دستور syms توصیه می شود زیرا این شیوه اجرای دستور) int بدون دستور syms) در آینده از نرم افزار متلب حذف خواهد شد. انتگرال معین: در صورتی که حد باال و حد پایین انتگرال مشخص باشند باید این دو حد را در دستور int بنویسیم. به مثال زیر توجه کنید: syms x int(4*x^3,0,1) ans = 1 محاسبه انتگرال های چندگانه: برای محاسبه انتگرال های چندگانه باید از دستور int به صورت تو در تو استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید بخواهیم انتگرال را محاسبه کنیم. می نویسیم: syms x y int(int(x^2+y^2,y,0,sin(x)),0,pi) ans = pi^2-32/9 51

52 : محاسبه حد در متلب با دستور limit در متلب برای محاسبه حد از دستور limit استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید بخواهیم حد را محاسبه کنیم. می نویسیم: syms x limit(sin(x)/x,x,0) ans = 1 در دستور limit(sin(x)/x,x,0) نماد x را نوشته ایم تا مشخص کنیم که حد برای متغیر x می باشد و عدد 1 نیز همان عددی است که باید متغیر x به سمت آن میل کند. : محاسبه حد راست یا حد چپ با دستور limit برای این که با دستور limit حد راست یا حد چپ یک عبارت را محاسبه نماییم باید درون پرانتز دستور limit عبارت 'right' یا 'left' را بنویسیم. به مثال زیر توجه کنید: حد که به صورت حد چپ می باشد را محاسبه می کنیم: syms x limit(abs(x)/x,x,0,'left') ans = -1 52

53 محاسبه حد بی نهایت: برای محاسبه حد بی نهایت تنها کافی است از نماد Inf استفاده کنیم که در متلب برای نمایش بی نهایت به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید می خواهیم حد را محاسبه کنیم. می نویسیم: syms x limit((x^3-x^2+x)/(5*x^3-3),x,inf) ans = 1/5 محاسبه الپالس و عکس الپالس: : دستور laplace دستور laplace در متلب برای محاسبه تبدیل الپالس به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید بخواهیم از تابع تبدیل الپالس بگیریم. کدهای زیر را می نویسیم: syms t f=t^2+t; laplace(f) ابتدا با استفاده از دستور syms t متغیر t را به صورت سمبلیک تعریف کرده ایم. سپس f بر حسب tنوشته شده است. در آخر نیز دستور laplace(f) تبدیل الپالس f را محاسبه خواهد کرد. ans = 1/s^2 + 2/s^3 53

54 : دستور ilaplace دستور ilaplace برای محاسبه معکوس تبدیل الپالس در متلب به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید : این بار از تبدیل الپالس مثال قبل تبدیل الپالس معکوس می گیریم: syms s f=1/s^2 + 2/s^3; ilaplace(f) ans = t^2 + t مشاهده می کنید که دقیقا همان تابع تعریف شده در مثال قبل می باشد. m-fileها در متلب: چنانچه بخواهید برنامه ای طوالنی و پیچیده بنویسید دیگر پنجره Command جوابگوی نیاز شما نیست و به محیطی فراتر از آن برای نوشتن دستورات و تصحیح کردن آنها نیاز دارید. متلب برای این گونه موارد امکان ساخت m-file ها را فراهم کرده است. شما می توانید در یک m-file تمامی دستورات خود را نوشته و تنها بر روی یک دکمه گرافیکی کلیک کرده و سپس نتیجه اجرای دستورات را در پنجره Command ببینید. ساخت یک m-file در متلب: برای ساخت یک m-file جدید می توانید از هر یک از روش های زیر استفاده کنید : - 1 در باالی پنجره اصلی نرم افزار متلب بر روی گزینه New script کلیک کنید. این گزینه به شکل می باشد. - 2 با نگه داشتن کلید Ctrl و فشار دادن کلید N از کیبورد این کار را انجام دهید. - 3 در پنجره Command بنویسید edit و سپس کلید enter از کیبورد را فشار بدهید. هر یک از روش های باال را که انتخاب کنید نتیجه این است که متلب یک پنجره خالی باز می کند که می توانید در آن دستورات خود را اجرا کنید. توصیه می شود اولین دستوری که در یک m-file می نویسید دستور clear all باشد تا تمامی متغیرهایی که قبال در متلب تعریف شده است را پاک کند و اختاللی در روند اجرای برنامه ایجاد 54

55 نشود. باید دقت داشته باشید که در نرم افزار متلب m-fileها برای دو هدف اصلی به کار می روند کاربرد اول آن نوشتن برنامه های پیچیده وطوالنی و کاربرد دوم آن ساخت تابع می باشد. ساخت تابع با استفاده از m-file را در مباحث بعدی توضیح خواهیم داد. در این مبحث تنها در مورد نوشتن برنامه در m-file ها صحبت خواهیم کرد. پس از آنکه دستورات برنامه را در m-file نوشتیم ابتدا باید با استفاده از گزینه Save در باالی همان پنجره m-file آن را ذخیره کنیم. همچنین با نگه داشتن کلید Ctrl و فشار دادن کلید S می توانید این کار را انجام دهید. سپس برای اجرای برنامه باید بر روی گزینه Save and run که به شکل می باشد کلیک کنید تا نتایج برنامه در پنجره Command نمایش داده شود. همانطور که از نام این گزینه مشخص است این گزینه عمل ذخیره کردن را هم انجام می دهد یعنی اگر تغییراتی در برنامه ایجاد کنید و سپس بر روی این گزینه کلیک کنید این تغییرات در m-file ذخیره می شود. اگر قبال فایل ذخیره نشده باشد ابتدا از شما می خواهد که نامی برای آن انتخاب کرده و سپس آن را ذخیره کنید. : program.m) می باشند )به عنوان مثال. m دارای پسوند m-fileها : نوشتن توضیحات در m-file زمانی که یک برنامه طوالنی بنویسید به دلیل حجم زیاد دستورات ممکن است بخشی از روند برنامه نویسی را فراموش کنید. گذشت زمان نیز بسیار تاثیرگذار است و گاهی آن قدر از زمان نوشتن برنامه گذشته است که خود برنامه نویس مجبور می شود برنامه را بارها بخواند تا درک کند که از چه روش هایی استفاده کرده است و گاهی نوشتن یک برنامه جدید به صرفه تر است و زمان کمتری نیاز دارد. بر حسب تجربه ثابت شده است که با استفاده از 2 تکنیک زیر می توان این مشکل را تا حد زیادی برطرف کرد. - 1 انتخاب هوشمندانه نام متغیرها به گونه ای که هدف استفاده از آنها را بتوان از نامشان به طور کامل درک کرد. - 2 می توانیم هنگام نوشتن برنامه توضیحاتی را در کنار کدها بنویسیم تا با خواندن آنها خود برنامه نویس یا هر شخص دیگری به راحتی درک کند که روش های استفاده شده در برنامه چیست. در متلب چنانچه از عالمت درصد ))%(( استفاده کنیم تمامی نوشته های بعد از عالمت درصد به صورت توضیح در نظر گرفته می شوند. به مثال زیر توجه کنید: x=2 % ali eskandari y=3 x = 55

56 2 y = 3 همان طور که مشاهده می کنید eskandari ali به عنوان دستور در نظر گرفته نشده و در خروجی نیز نمایش داده نشده است. باید دقت داشته باشید که متلب نوشته های بعد از عالمت درصد را تنها در خط فعلی به صورت توضیح در نظر می گیرد و نوشته های خط بعد را به صورت دستور )نه توضیح( در نظر می گیرد. بنابراین چنانچه بخواهیم توضیحاتی را در چند خط پشت سرهم بنویسیم باید در ابتدای هر کدام از آن خط ها از عالمت درصد استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید: x=2 % ali eskandari % this is a simple code y=3 x = 2 y = 3 نکته : برای اجرای برنامه از یا F5 استفاده میکنیم. : ساخت حلقه در متلب با for گاهی اوقات تعدادی دستور داریم که باید به دفعات زیاد اجرا شوند اگر بخواهیم به صورت معمولی آنها را بنویسیم مجبور می شویم کدهای مربوط به آنها را به دفعات زیاد تکرار کنیم اما انتخاب مناسب برای اجرای دستورات تکراری ساخت یک حلقه می باشد. در متلب ساده ترین روش برای ساخت حلقه استفاده از for می باشد. در مثال زیر نحوه استفاده از for را برای ساخت یک حلقه شرح داده ایم: 56

57 فرض کنید بخواهیم حاصل 01*9*8*7*6*1*4*3*2*0=!01 را با نرم افزار متلب محاسبه کنیم برای این منظور کدهای زیر را می نویسیم: k=1; for m=2:10 k=k*m; end k k = در کدهای فوق مشخص کرده ایم که مقدار m از 2 تا 01 باید باشد و در هر بار اجرای دستورات حلقه mبرابر مقدار یکی از اعداد این بازه خواهد بود )2 و 3 و... و 9 و 01(. ابتدا مقدار k را قبل از شروع حلقه برابر 0 تعریف کرده ایم. سپس حلقه for شروع می شود. ابتدا مقدار m برابر 2 که اولین عدد است قرار داده می شود kدر 2=m ضرب می شود و چون دستورات حلقه تمام شده است و مقدار بعدی 3=m در نظر گرفته می شود و این بار مقدار جدید k در 3=m ضرب می شود و همین طور این روند ادامه می یابد تا زمانی که 10=m نیز در مقدار جدید k ضرب شود و چون دیگر مقدار جدیدی برای m وجود ندارد حلقه پایان می یابد و در آخر مقدار k نمایش داده می شود. اجرای دستورات شرطی با دستور if در متلب: از دستور if در متلب برای اجرای دستورات شرطی استفاده می شود. یعنی اینکه در ابتدا شرط یا شرط هایی توسط متلب چک می شود و اگر آن شرط یا شرط ها برآورده شده باشد آنگاه متلب دستورات مشخص شده را اجرا خواهد کرد. به مثال زیر توجه کنید: A=5 if A>=0 B=A end if A<=0 B=-A end A = 5 B = 5 57

58 همان طور که مشاهده می کنید از دو دستور if استفاده کرده ایم. هدف این است که مقدار B برابر قدرمطلق A باشد بنابراین اگر A مساوی یا بزرگتر از صفر باشد باید B را برابر A قرار دهیم و اگر A مساوی یا کوچکتر از صفر باشد باید B را برابر A قرار دهیم. دقت کنید که در پایان دستور if حتما باید end نوشته شود تا نرم افزار متلب بداند که دستور if پایان یافته است. : دستور if به همراه else همان طور که گفتیم زمانی که از دستور if در متلب استفاده می کنیم متلب شرط یا شرط هایی را چک می کند و در صورت برآورده شدن آنها دستورات را اجرا می کند. اما شاید بخواهیم به متلب اعالم کنیم که اگر شرط یا شرط ها برآورده نشدند آنگاه چه دستوراتی را اجرا کند. در اینگونه موارد دستور if را با else به کار می بریم. به مثال زیر توجه کنید: در مثال قبلی از دو دستور if استفاده کردیم اما این بار همان مثال را تنها با یک دستور if می نویسیم: A=5 if A>=0 B=A else B=-A end A = 5 B = 5 هدف این بوده است که B برابر قدرمطلق A باشد ابتدا متلب چک می کند که A مساوی یا بزرگتر از صفر هست یا نه اگر باشد آنگاه B را برابر A قرار می دهد و چون شرط برآورده شده است دستورات نوشته شده برای else را نادیده می گیرد. اما اگر A مساوی یا بزرگتر از صفر نباشد آنگاه متلب تنها دستورات مربوط به else را اجرا می کند. 58

59 : دستور if به همراه elseif گاهی نیاز داریم که چندین شرط به صورت پی در پی چک شوند اگر اولین شرط صحیح بود دستورات مربوط به ان اجرا شوند و دستورات مربوط به سایر شرط ها نادیده گرفته شوند اما اگر شرط اول برآورده نشده بود شرط دوم چک شود و در صورت برآورده شدن شرط دوم دستورات مربوط به آن اجرا شود و دستورات مربوط به شرط های باقیمانده نادیده گرفته شود در صورت برآورده نشدن شرط دوم آنگاه شرط سوم چک شود و همین طور تا آخر. در اینگونه موارد باید از دستور if به همراه elseif استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید: همان مثال قبل را این بار با استفاده از elseif می نویسیم. تنها تفاوت این است که حالت خاص A=0 را جداگانه بررسی کرده ایم: A=5 if A>0 B=A elseif A==0 B=0 else B=-A end A = 5 B = 5 دقت شود که برای چک کردن شرط تساوی حتما باید از دو عالمت تساوی به صورت == استفاده شود زیرا عالمت = در متلب برای نسبت دادن مقدار به متغیرها در نظر گرفته شده است و بنابراین برای چک کردن شرط تساوی مجبوریم از عالمت == استفاده کنیم. دستور :while در این دصتور دقیقا مانند if شرطی وارد میشود ولی نحوه کنترل برنامه بدین صورت است که تا زمانی که شرط صادق باشد دستورات داخل عبارت while تکرار خواهند شد. 59

60 همان مثال قبل را این بار با استفاده از elseif می نویسیم. تنها تفاوت این است که حالت خاص A=0 را جداگانه بررسی کرده ایم: clc close all clear all x=.5 while (sin(x)<.8) x=x+.1; end x sin (x) x = ans =

61 ترسیم گرافیکی توابع در متلب: : دستور ezplot در متلب با استفاده از دستور ezplot می توانیم توابع را به صورت گرافیکی رسم کنیم. تنها کافی است که ابتدا عبارت تابع و سپس محدوده ای که می خواهیم تابع در آن محدوده رسم شود را مشخص کنیم. به مثال زیر توجه کنید: ezplot('x^2+2*x+1',[-3,3]) متلب یک پنجره جدید را باز کرده و نتیجه را به صورت یک شکل نمایش می دهد: عبارت ]3,3-[ محدوده ای که می خواهیم تابع رسم شود را مشخص کرده است. دقت شود که برای تعریف عبارت مربوط به تابع از عالمت ' استفاده کردیم در صورتی که بخواهیم از این عالمت استفاده نکنیم باید قبل از استفاده از دستور ezplot متغیر x را برای متلب به صورت سمبلیک تعریف کنیم. به مثال زیر توجه کنید: syms x ezplot(x^2+2*x+1,[-3,3]) 61

62 نتیجه دقیقا همان شکل مثال قبل می باشد. مشخص کردن عنوان برای شکل خروجی: چنانچه بخواهیم که شکل ترسیم شده توسط دستور) ezplot و یا هر روش دیگر( دارای عنوان خاصی باشد باید در خط بعدی پس از دستور ezplot از دستور title استفاده کنیم. این دستور یک رشته )مشخص شده با عالمت '( را دریافت کرده و به صورت عنوان در باالی شکل نمایش می دهد. به مثال زیر توجه کنید: ezplot('x^2-3*x',[-3,3]) title 'plot function' مشاهده می کنید که عبارت plot function در باالی شکل نمایش داده شده است. فرض کنید بخواهیم حدود محورهای افقی و عمودی را تغییر بدهیم برای این کار باید از دستور axis استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید: 62

63 ezplot('x^2-3*x',[-3,3]) title 'plot function' axis([ ]) در دستور axis درون براکت چهار عدد نوشته شده است که دو تای اول حدود محور افقی و دو تای دوم حدود محور عمودی را مشخص می کند. چنانچه تمایل داشته باشیم که تنها حدود یکی از محورها را تغییر دهیم می توانیم از دستور axis استفاده کنیم به این صورت که باید هر چهار عدد نوشته شود و تنها دو عدد مربوط به محوری که می خواهیم حدودش تغییر کند را باید تغییر دهیم. اما این کار را با دستورهای xlim و ylim نیز می توانیم انجام دهیم. به مثال زیر توجه کنید: ezplot('x^2-3*x',[-3,3]) title 'plot function' xlim([-5 5]) 63

64 ezplot('x^2-3*x',[-3,3]) title 'plot function' ylim([-5 30]) 64

65 برای بستن پنجره ای که شکل را نمایش می دهد می توانید به روش های زیر عمل کنید : - 1 در پنجره Command کلمه close را تایپ کرده و کلید enter را فشار دهید ( close اجرای دستور ). - 2 بر روی دکمه close در باالی خود پنجره نمایش دهنده شکل کلیک کنید. - 3 از منوی file گزینه close را انتخاب کنید. : دستور plot دستور plot بردارهایی از اعداد را دریافت کرده و آنها را به صورت شکل ترسیم می کند. در واقع دستور plot مقادیر گسسته را که هر کدام به صورت یک نقطه می باشند پشت سرهم قرار می دهد و سپس آنها را با خط به هم وصل می کند تا بتوانیم آنها را به صورت یک شکل پیوسته ببینیم و بدین ترتیب به ارتباط کلی آنها پی ببریم. به مثال زیر توجه کنید: x=[ ] y=[ ] plot(x,y) 65

66 حال فرض کنید بخواهیم تابعی بر حسب متغیر x را برای بازه ای از تغییرات x رسم کنیم ابتدا باید متغیر x را به صورت برداری از نقاط آن بازه تعریف کنیم. بازه مورد نظر ما پیوسته است و شامل تعداد بینهایت عدد می باشد اما ما باید تعداد نقاط را به گونه ای انتخاب کنیم که حداقل تعدادی باشند که شکل تابع را به خوبی نمایش بدهند. به مثال زیر توجه کنید: x=-1:0.1:1; plot(x,x.^2-2.*x) در دستور فوق دقت کنید که در تعریف تابع پس از x یک عالمت نقطه )).(( نوشته شده است. وجود این عالمت ضروری است و مشخص می کند که هر عنصر بردار x باید به توان 2 برسد نه این که کل بردار x به توان 2 برسد. : دستور xlabel و دستور ylabel همان طور که می دانید در نرم افزار متلب دستورات مختلفی همچون plot و ezplot برای ترسیم شکل و منحنی ها به کار می روند. این دستورات به محورهای افقی و عمودی یا عنوان اختصاص نمی دهند و یا اگر عنوان اختصاص بدهند ممکن است آن عنوان مد نظر ما نبوده باشد. ممکن است بخواهیم در شکل ترسیم شده توسط این دستورات محورهای افقی و عمودی دارای عنوان خاصی باشند. برای این منظور در متلب از دو دستور xlabel و ylabel استفاده می شود. 66

67 از دستور xlabel در متلب برای تعیین یک عنوان برای محور افقی شکل استفاده می شود و همچنین دستور ylabel نیز برای تعیین یک عنوان برای محور عمودی شکل به کار می رود. برای آشنایی با نحوه استفاده از دو دستور xlabel و ylabel به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید بخواهیم تابع را در بازه [1,1-] با دستور plot رسم کنیم. می نویسیم: x=-1:0.1:1; plot(x,x.^2) مشاهده می کنید که شکل خروجی دارای عنوان برای محور افقی و عنوان برای محور عمودی نمی باشد. حال این بار با دستور xlabel و دستور ylabel برای هر دو محور شکل عنوان تعیین می کنیم x=-1:0.1:1; plot(x,x.^2) xlabel('x axis') ylabel('y axis') : 67

68 مشاهده می کنید که دستور axis') xlabel('x تعیین کرده است که محور افقی دارای عنوان x axis باشد و دستور axis') ylabel('y نیز تعیین کرده است که محور عمودی دارای عنوان y axis باشد. 68

69 تعیین رنگ خطوط منحنی های رسم شده با دستور plot متلب: در در متلب با استفاده از دستور plot می توانیم منحنی های مختلف را رسم کنیم. اما دستور plot خطوط منحنی را با یک رنگ پیش فرض نمایش می دهند. چنانچه بخواهیم خطوط منحنی با رنگی دیگر نمایش داده بشوند باید عبارت مربوط به آن رنگ را درون پرانتز این دستورات بنویسیم. برای تعیین رنگ باید در میان دو عالمت ' یک حرف انگلیسی را که نشان دهنده آن رنگ می باشد بنویسیم. در متلب برای هر رنگ یک حرف انگلیسی در نظر گرفته شده است. لیست این حروف در جدول زیر نمایش داده شده است: رنگ حرف متناظر برای آن رنگ Red r Green g Blue b Cyan c Magenta m Yellow y Black k White w اگرچه در تعدادی از مباحث اشاراتی به شیوه های مختلف نمایش منحنی ها در متلب داشتیم اما در این مبحث قصد داریم تمامی حالت ها را به طور کامل توضیح دهیم و برای هر یک نیز مثالی نمایش بدهیم. یک تابع را در نظر گرفته و تمامی شیوه ها را برای نمایش آن به کار خواهیم برد. شیوه های مختلف نمایش خطوط منحنی برای دستور plot در متلب: همان طور که می دانید دستور plot در متلب برای ترسیم منحنی ها به کار می رود. این دستور برای نحوه نمایش خطوط منحنی ها دارای یک پیش فرض می باشد اما می توان این پیش فرض را تغییر داد تا خطوط منحنی ها با اشکال و شیوه های دیگری نمایش داده شوند. برای این کار به دستور جدیدی نیاز نیست و تنها باید درون پرانتز دستور plot عبارت مربوط به شیوه نمایش مورد نظرمان را بنویسیم. به مثال زیر توجه کنید: 69

70 فرض کنید بخواهیم تابع را در بازه [1,1-] با دستور plot رسم کنیم. می نویسیم: x=-1:0.1:1; plot(x,x.^3) این شیوه نمایش منحنی شیوه نمایش پیش فرض برای دستور plot می باشد. حال شیوه های دیگر را به کار می بریم: 70

71 : شیوه های نمایش خطوط منحنی Specifiers) (Line Style شیوه های نمایش خطوط منحنی Specifiers) (Line Style در جدول زیر خالصه شده است: t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'-') t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'--') 71

72 t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),':') 72

73 t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'-.') 73

74 : شیوه های نمایش نقاط Specifiers) (Marker شیوه های نمایش نقاط Specifiers) (Marker در جدول زیر خالصه شده است: t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'+') 74

75 t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'o') t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'*') 75

76 t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'.') t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'x') 76

77 t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'square') t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'diamond') t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'^') 77

78 t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'v') 78

79 t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'>') t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'<') 79

80 t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'pentagram') t=0:pi/20:2*pi; plot(t,sin(t),'hexagram') 80

81 نمایش پس زمینه شکل به صورت چهارخانه با دستور grid در متلب: با دستور grid در متلب می توانیم پس زمینه یک شکل را به صورت چهارخانه درآوریم. مثال فرض کنید با دستور plot یک منحنی را رسم کرده باشیم. چنانچه با دستور grid پس زمینه منحنی را به صورت چهارخانه درآوریم در این صورت راحت تر می توانیم مقادیر متناظر با هر نقطه از منحنی را تشخیص بدهیم. به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید بخواهیم را در بازه [1,1-] با استفاده از دستور plot رسم کنیم. ابتدا این منحنی را به صورت معمولی و بدون استفاده از دستور grid رسم می کنیم: x=-1:0.1:1; plot(x,x.^3) این بار همان منحنی را به همراه دستور grid ترسیم می کنیم: x=-1:0.1:1; plot(x,x.^3) grid 81

82 مشاهده می کنید که پس زمینه شکل به صورت چهارخانه نمایش داده شده است و بدین ترتیب می توان خیلی راحت تر مقادیر مربوط به هر نقطه از منحنی را تشخیص داد. تعیین رنگ پس زمینه شکل ها با دستور whitebg در متلب: همان طور که می دانید نرم افزار متلب به طور خودکار رنگ پس زمینه شکل ها را سفید در نظر می گیرد اما ممکن است در مواردی بخواهیم رنگ پس زمینه شکل رنگ دیگری باشد. در این موارد می توانیم از دستور whitebg در متلب استفاده کنیم. باید دقت کنید که اگر رنگ پس زمینه شکل ها را تغییر دادید و دوباره خواستید به حالت اولیه یعنی رنگ سفید برگردد باید مجددا از دستور whitebgاستفاده کرده و این بار رنگ سفید را انتخاب کنید. به مثال زیر توجه کنید: ابتدا شکلی را به صورت معمولی و با پس زمینه سفید رسم می کنیم: clear all close all clc t=0:0.1:2*pi; x=sin(t); plot(t,x,'^') 82

83 حال این بار با دستور whitebg رنگ پس زمینه را به سبز تغییر می دهیم: مشاهده می کنید که باید رنگ مورد نظرمان را درون پرانتز دستور whitebg بنویسیم. clear all close all clc t=0:0.1:2*pi; x=sin(t); plot(t,x,'^') whitebg('green') 83

84 برای اینکه شکل هایی که از این به بعد رسم می کنیم با پس زمینه سفید اجرا شوند باید دستور زیر را بنویسیم: whitebg('white') رسم چند شکل کنار هم: :Hold on با استفاده از این دستور مانع پاک شدن صفحه نمایش میشویم تا نمودار های بعدی نیز بر روی نمودار فعلی بیافتند. t=0:.01:2*pi y1=sin(t) y2=t y3=t-(t.^3)/6+(t.^5)/120-(t.^7)/5040 plot(t,y1) hold on plot(t,y2) hold on 84

85 :Figure دستور figure باعث ایجاد یک صفحه رسم دیگر میشود به گونه ای که شماره figure در درایه آن نوشته میشود t=-1:0.1:30; t2=-5:0.1:5; x=sin(t); y=cos(x); plot(t,x,'xr',t,y,'^b'); legend('sint','cosx') figure(2); plot(t2,sinc(t2),'^b'); grid legend('tan(t2)') :Subplot متلب برای هر شکل که باید در خروجی نمایش داده شود پنجره ای جدید را باز می کند. اما ممکن است که نیاز داشته باشیم که چندین شکل به طور جداگانه اما کنار هم و در یک پنجره رسم شوند تا بتوانیم آنها را با هم مقایسه کنیم. برای این منظور در متلب از دستور subplot استفاده می شود. نحوه استفاده از دستور subplot را در مثال زیر شرح می دهیم: فرض کنید بخواهیم 4 تابع و را با دستور ezplot رسم کنیم و همچنین بخواهیم که نتیجه به صورت 4 شکل جداگانه اما در یک پنجره و در کنار هم نمایش داده شود برای این منظور کدهای زیر را می نویسیم: subplot(2,2,1) ezplot('x',[-3,3]) title('y=x') subplot(2,2,2) ezplot('x^2',[-3,3]) title('y=x^2') subplot(2,2,3) ezplot('x^3',[-3,3]) title('y=x^3') subplot(2,2,4) ezplot('x^4',[-3,3]) title('y=x^4') 85

86 مشاهده می کنید که چهار شکل مورد نظرمان در کنار هم و در یک پنجره نمایش داده شده اند. اما اکنون شرح بدهیم که چگونه با دستور subplot تعداد شکل ها و موقعیت آنها در کنار هم را تعیین کرده ایم. اگر به کدها نگاه کنید متوجه خواهید شد که برای هر شکل 3 خط کد نوشته ایم خط اول با دستور subplot است که تعیین می کند موقعیت آن شکل در کنار سایر شکل ها چگونه باید باشد خط دوم با دستور ezplot است که برای رسم تابع مورد نظرمان می باشد و خط سوم عنوانی را به شکل اختصاص می دهد تا آن را در کنار سایر شکل ها به راحتی تشخیص بدهیم. چون 4 شکل داریم بنابراین 4 بار از دستور subplot در کدها استفاده کردیم. برای 4 شکل مقادیری که باید درون پرانتز هر دستور subplot نوشته شود به صورت شکل زیر می باشد: 86

87 با توجه به شکل باال مشاهده می کنید که در پنجره نمایش شکل ها 2 ردیف و 2 ستون متشکل از شکل ها خواهیم داشت. بنابراین عدد اول درون پرانتز دستور subplot نشان دهنده تعداد کل ردیف ها و عدد دوم درون پرانتز دستور subplot نشان دهنده تعداد کل ستون ها برای چیدمان شکل ها در کنار هم می باشد. برای هر موقعیت یک عدد در نظر گرفته شده است که چون 4 شکل داریم این عدد از 0 تا 4 می تواند باشد. این عدد سومین عدد درون پرانتز دستور subplot خواهد بود. بنابراین با دستور subplot قبل از هر دستور ezplot موقعیت شکل مربوط به آن دستور ezplot را مشخص کرده ایم. دستور legend در متلب: شاید در مقاالت زیاد دیده باشید که در یک شکل مثال سه منحنی با عالمت های متفاوت کشیده شده باشد و نویسنده برای اینکه خوانندگان گیج نشوند لیستی از عالمت های به کار رفته برای ترسیم سه منحنی و عنوانی در مقابل آنها در کنار شکل قرار می دهد. این نوع نمایش لیست عالمت ها و اطالعات هر منحنی برای چندین منحنی به کار رفته در یک شکل با دستور legend در متلب ایجاد می شود. به مثال زیر توجه کنید: ابتدا شکلی را به صورت معمولی شامل سه منحنی رسم می کنیم: clear all close all clc t=0:0.1:2*pi; x=sin(t); y=cos(t); z=tan(t); hold on plot(t,x,'*r') plot(t,y,'^') plot(t,z,'+g') axis([0 2*pi ]) 87

88 اکنون با افزودن دستور legend می خواهیم مشخص کنیم که هر منحنی مربوط به کدامیک از توابع clear all close all clc t=0:0.1:2*pi; x=sin(t); y=cos(t); z=tan(t); hold on plot(t,x,'*r') plot(t,y,'^') plot(t,z,'+g') axis([0 2*pi ]) legend('sin(t)','cos(t)','tan(t)') cosو sin tan می باشد: 88

89 مشاهده می کنید که کادری در باال و سمت راست شکل نمایش داده شده است که مشخص کرده است که هر منحنی نمایش دهنده کدام تابع می باشد. همچنین می توانید این کادر را با موس در شکل جابجا کنید. دستور plot3 در متلب: دستور plot3 در متلب برای رسم خطوط به صورت سه بعدی به کار می رود. یک مثال مشهور در این زمینه را شرح می دهیم: t=0:pi/50:10*pi; plot3(sin(t),cos(t),t) xlabel('sin(t)') ylabel('cos(t)') zlabel('t') grid axis square 89

90 دقت شود که محور عمودی برای متغیر t خواهد بود و دو محور افقی نیز به صورت دو تابع از متغیر t می باشند. دستورات ylabelو xlabel zlabel برای تعیین عنوان برای محورهای مختصات می باشند. دستور grid نیز باعث می شود که مقیاس ها بر روی دیواره های پشت شکل نمایش داده شوند تا سه بعدی بودن شکل به خوبی نمایش داده شود. دستور axis square نیز تعیین کرده است که دو محور افقی شکل با اندازه ای یکسان نمایش داده شوند که باعث می شود تغییرات دایره ای شکل منحنی در جهت سطوح افقی به خوبی مشاهده شود. 90

91 : tf کنترل در متلب: یافتن تابع تبدیل با دستور ابتدا یک ماتریس ضرایب صورت تعریف میکنیم: num=[ ]; سپس ماتریس دیگری با ضرایب مخرج تعریف میکنیم: den=[ ]; بااستفاده از دستور tf(num,den) تابع تبدیل کسر num den را به ما نمایش خواهد داد: tf(num,den) Transfer function: s^3 + 2 s^ s^4 + s^3 + 2 s^2 + 3 s + 4 : یافتن صفرها و قطبهای B(S)/A(S) با MATLAB در MATLAB برای یافتن صفرها قطبها و بهره k تابع B(s)/A(s) می توان دستور زیر را بکار برد : سیستم تعریف شده به صورت زیر را در نظر بگیرید : برای یافتن صفرها (z) قطبها (p) و بهره (k) دستورات زیر را وارد می کنیم : >> num=[ ]; >> den=[ ]; >> [z,p,k]=tf2zp(num,den) 91

92 در اینصورت کامپیوتر خروجی زیر را بدست می دهد : z = -3-1 p = k = 4 : بسط به کسرهای جزئی با MATLAB تابع B(s)/A(s) زیر را در نظر بگیرید. که در آن بعضی ai ها و bi ها ممکن است صفر باشد. در MATLAB ضرایب چندجمله ایهای صورت و مخرج در بردارهای ردیفی مشخص می شوند. یعنی : دستور 92 باقیمانده ها (r) قطبها (p) و جمالت غیرکسری (k) نسبت دو چندجمله ای B(s) بدست می دهد. بسط به کسرهای جزئی( B(s)/A(s عبارت است از : و A(s) را

93 مثال ) تابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید : برای این تابع با اجرای دستور معرفی شده خواهیم داشت : >> num=[ ]; >> den=[ ]; >> [r,p,k]=residue(num,den) r = p = k = 2 توجه کنید که باقیمانده ها در بردار ستونی r محل قطبها در بردار ستونی p و خارج قسمت در بردار ردیفی k برگردانده می شود. یعنی بسط کسرهای جزئی B(s)/A(s) بدست آمده با MATLAB عبارت است از : 93

94 یافتن پاسخ به ورودی دلخواه : برای یافتن پاسخ به ازای ورودی دلخواه می توان دستور Isim را به کار برد. دستور زیر پاسخ به ورودی زمانی r بدست می دهند. مثال ) سیستمی با تابع تبدیل حلقه بسته زیر را در نظر بگیرید. C(s) R(s) = 1 s 3 + s 2 + s پاسخ این سیستم به ورودی R = e-t را رسم کنید. در محیط MATLAB یک m-file ایجاد کرده و کدهای زیر را در آن وارد می کنیم. num=[ 1]; den=[ ]; t=0:0.1:15; r=exp(-t); c=lsim(num,den,r,t); plot(t,c,'o',t,r,'-') title('response to Exponential Input') xlabel('tsec') ylabel('input and Output') 94

95 پس از اجرا خروجی برنامه به صورت زیر خواهد بود. پاسخ ضربه با اجرای دستورات زیر میتوان پاسخ ضربه یک سیستم را با MATLAB به دست اورد. impulse(num,den( impulse(a,b,c,d( [y,x,t]=impulse(num,den,t( [y,x,t]=impulse(a,b,c,d,t) 95

96 تابع تبدیل G(s)=1/s^2+0.2s+1 را به ازای ورودی ضربه بررسی میکنیم: num = [0 0 1]; den = [ ]; t=0:0.01:60; [y,x,t]=impulse(num,den,t) plot(t,y) grid on title('impulse Response of G(s)=25/(sˆ2+4s+25) ) xlabel ( t Sec ) ylabel('output ) 96

97 : رسم نمودارهای پاسخ پله با MATLAB سیستم با تابع تبدیل حلقه بسته زیر را در نظر بگیرید. منحنی پاسخ پله c(t) را به ازای ξ های مختلف رسم کنید. برای رسم منحنی پاسخ پله این سیستم کنترلی یک m-file ایجاد کرده و کدهای زیر را درون آن وارد می کنیم. t=0:.1:10 zeta=[ ] for n=1:6 sys(n)=tf([1],[1 2*zeta(n) 1]) end step(2*t,sys) و پس از اجرا خواهیم داشت : 97

98 : یافتن تابع تبدیل متوالی موازی و فیدبک دار )حلقه بسته( با MATLAB در تحلیل سیستمهای کنترل غالبا الزم می شود که تابع تبدیل اتصالهای متوالی موازی و فیدبک دار )حلقه بسته( را حساب کنیم. فرض کنید دو جزء با توابع تبدیل G1(s) و G2(s) به صورتهای نشان داده شده در زیر به هم متصل اند سیستمهای متوالی شده سیستمهای موازی شده سیستمهای فیدبک دار )حلقه بسته( که برای بدست آوردن تابع تبدیل سیستمهای متوالی شده موازی شده یا فیدبک دار )حلقه بسته( می توان دستورهای زیر را به کار برد : 98

99 مثال حالت زیر را در نظر بگیرید : برنامه زیر تابع تبدیل هر یک از آرایشهای G1(s) و G2(s) را نشان می دهد. >> num1=[0 0 10]; >> den1=[1 2 10]; >> num2=[0 5]; >> den2=[1 5]; >> [num,den]=series(num1,den1,num2,den2); >> printsys(num,den) num/den = s^3 + 7 s^ s + 50 >> [num,den]=parallel(num1,den1,num2,den2); >> printsys(num,den) num/den = 5 s^ s s^3 + 7 s^ s + 50 >> [num,den]=feedback(num1,den1,num2,den2); >> printsys(num,den) num/den = 10 s s^3 + 7 s^ s به دستور زیر توجه کنید : این دستور num/den سیستم مورد نظر را نشان می دهد 99

100 : رسم مکان هندسی ریشه ها با MATLAB در رسم مکان هندسی ریشه ها با MATLAB با سیستمهایی کار می کنیم که معادله آنها را بتوان به شکل معادله زیر نوشت. که در آن num چندجمله ای صورت و den چندجمله ای مخرج است. یعنی : پاسخ این سیستم به ورودی R = e-t را رسم کنید.توجه کنید که هر دو بردار num و den باید بر حسب توانهای نزولی نوشته شوند. دستور MATLAB برای رسم نمودار مکان هندسی ریشه ها به صورت زیر است : با دادن این فرمان نمودار مکان هندسی ریشه ها روی صفحه ترسیم می شود. بردار بهره k به طور خودکار تعیین می شود. بردار بهره تمام مقادیز بهره ای را که طبهای حلقه بسته به ازای آنها محاسبه می شود در بردارد. اگر بخواهیم مکان هندسی ریشه ها با عالمت o یا x رسم شوند باید دستورهای زیر را بکار بریم : مثال ) سیستم کنترل شکل زیر را در نظر بگیرید. 100

101 مکان هندسی ریشه ها روی محورهایی با مقیاس برابر رسم کنید. در محیط MATLAB یک m-file ساخته و کدهای زیر را در آن وارد می کنیم. num=[ ]; den=[ ]; rlocus(num,den) v=[ ]; axis(v); grid; در اینصورت نمودار مکان هندسی ریشه ها بدین صورت خواهد شد. رسم نمودار نایکوئیست با دستور nyquist در متلب: نمودار نایکوئیست در درس های کنترل خطی و پردازش سیگنال به کار می رود و معموال برای بررسی پایداری سیتم های دارای فیدبک استفاده می شود. نمودار نایکوئیست یک تابع به این صورت رسم می شود که قسمت حقیقی تابع بر روی محور افقی و قسمت موهومی تابع بر روی محور عمودی رسم می شود اما این می شود یک نقطه به ازای یک فرکانس خاص و چون تابع تابعی از فرکانس است این تابع را برای فرکانس های مختلف رسم می کنیم که نتیجه آن به صورت خط های نمودار نایکوئیست می باشد. دستور nyquist در متلب برای رسم نمودار نایکوئیست یک تابع به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید: 101

102 فرض کنید بخواهیم نمودار نایکوئیست تابع را رسم کنیم. می نویسیم: clear all close all clc H=tf([2 5 1],[1 2 3]) nyquist(h) ضرایب صورت و مخرج تابع را به دستور tf می دهیم تا تابع را بسازد و سپس نمودار نایکوئیست تابع ساخته شده را با دستور nyquist رسم می کنیم. مشاهده می کنید که خود دستور nyquist عنوان های محورها را مشخص کرده است. نکته : شاید بخواهید مقادیر قسمت های حقیقی و موهومی تابع را برای یک فرکانس خاص بیابید برای این منظور تنها کافی است که در باالی پنجره شکل باز شده بر روی گزینه Data Cursor به شکل کلیک کنید و سپس بر روی یک نقطه از نمودار کلیک کنید تا اطالعات مربوط به آن نقطه یعنی فرکانس و بخش های حقیقی و موهومی تابع در آن نقطه نمایش داده شود. نتیجه به صورت شکل زیر می باشد: 102

103 نکته : با استفاده از دستور grid می توانیم دوایر circles) M M) را در نمودار نایکوئیست رسم کنیم. به مثال زیر توجه کنید: هم مثال قبل را این بار با دستور grid می نویسیم: clear all close all clc H=tf([2 5 1],[1 2 3]) nyquist(h) grid 103

104 : رسم نمودارهای بوده با MATLAB دستور bode دامنه و زاویه فاز پاسخ فرکانسی سیستمهای خطی پیوسته مستقل از زمان را حساب می کند. مثال ) تابع تبدیل زیر را در نظر بگیرید. نمودار بوده این تابع تبدیل را رسم کنید. وقتی سیستم به شکل زیر تعریف شده است برای رسم نمودار بوده این سیستم کدهای زیر را در MATLAB وارد می کنیم. >> num=[0 0 25]; >> den=[1 4 25]; >> bode(num,den) 104

105 105

106 سیمولینک (SIMULINK) در متلب: در نرم افزار متلب برای باز کردن پنجره مربوط به سیمولینک (SIMULINK) در پنجره Command دستور simulink را نوشته و سپس کلید enter از کیبورد را فشار بدهید یا راه ساده تر آن کلیک بر روی Simulink در نوار ابزار متلب میباشد پنجره Simulink Library Browser باز می شود که به شکل زیر می باشد: 106

107 از منوی File گزینه New و سپس گزینه Model را انتخاب کنید. یک پنجره خالی به شکل زیر باز می شود: این پنجره را پنجره Model می نامیم. آنچه که از این به بعد باید انجام دهیم این است که بلوک هایی (blocks) را که می خواهیم از library های سیمولینک انتخاب کنیم و آنها را در پنجره Model کپی کنیم. در اینجا میخواهیم پاسخ سیستم کنترلی s+1 2s 2 +3s+3 با ضریب بهره 011 را به فیدبک s/1 به ازای ورودی پله در سیمولینک مشاهده کنیم. بنابراین از پنجره Simulink Library Browser گزینه Continuous را انتخاب می کنیم. بلوک های library Continuous به صورت شکل زیر نمایش داده می شوند: 107

108 . برای قرار دادن بلوک تابع تبدیل در پنجره Model ابتدا در پنجره Simulink Library Browser بر روی بلوک تابع تبدیل Fcn) (Transfer با موس کلیک کنید )کلیک سمت چپ( و بدون رها کردن کلید موس موس را بر روی محلی در پنجره model ببرید و سپس کلید موس را رها کنید. یک بلوک تابع تبدیل در پنجره Model نمایش داده خواهد شد. سپس به یک بلوک انتگرال گیر نیاز داریم. بلوک انتگرال گیر (integrator) را مانند قبل به Model اضاف میکنیم و سپس از Commonly Used Blocks بهره( Gain ) را اضاف میکنیم و برای ورودی پله از Source ورودی پله) Step ( را اضاف میکنیم.تا بدین جا شکلی مانند زیر خواهیم داشت: حال برای آنکه دو بلوک را به یکدیگر رسم کنیم باید ابتدا بر روی خروجی بلوک اول با موس کلیک کنیم )کلیک سمت چپ( و بدون رها کردن کلید موس موس را بر روی ورودی بلوک دوم ببریم و سپس کلید موس را رها کنیم. یک فلش بین دو بلوک رسم خواهد شد که نشان دهنده اتصال دو بلوک به یکدیگر می باشد. البته برای اتصال دو بلوک به یکدیگر روش دیگری نیز وجود دارد و آن این است که ابتدا بلوک منبع block) (source را با موس انتخاب کنیم و سپس کلید Ctrl از کیبورد را پایین نگه داریم و سپس بر روی بلوک مقصد block) (destination با موس کلیک کنیم )کلیک سمت چپ(. میتوانیم برای زیبا تر شدن شکل بلوک انتگرال را با کلیک راست کردن Format>Flip Block بچرخانیم شکل بلوک ها به صورت زیر خواهد بود: اما اگر در شکل باال دقت کنید متوجه می شوید که میزان بهره بلوک های بهره برابر 0 می باشد و البع تبدیل به صورت پیشفرض میباشد باید تابع تبدیل و مقدار بهره آنها را تغییر بدهیم. برای این منظور باید بر روی هر کدام از بلوک های بهره دو بار کلیک )دابل کلیک( کنیم تا پنجره Function Blockباز Parameters شود. در مورد تابع تبدیل در numerator ماتریس ضرایب صورت و denominator ماتریس ضرایب مخرج را مینویسیم و در مورد بهره مقدار gain را برابر 011 قرار میدهیم. 108

109 بلوک های الزم برای مدل سازی را در پنجره Model قرار دادیم اما اکنون به بلوکی نیاز داریم تا خروجی را با آن مشاهده کنیم. برای این منظور از Sinks Library بلوک Scope را انتخاب کرده و آن را در پنجره مدل قرار می دهیم اما چون بلوک تابع تبدیل تنها یک خروجی دارد باید یک انشعاب از خروجی آن بگیریم. برای این منظور موس را بر روی وسط فلشی که دو بلوک انتگرال گیر و تابع تبدیل را به هم متصل کرده است می بریم و سپس کلید Ctrl از کیبورد را فشار داده و پایین نگه می داریم آنگاه با موس کلیک می کنیم )کلیک سمت چپ( و همان طور که کلید موس را نگه داشته ایم نشانگر موس را بر روی ورودی بلوک Scope می بریم و آنگاه کلید موس را رها می کنیم. یک فلش در بین دو بلوک ساخته خواهد شد. شکل بلوک ها به صورت زیر در می آید: حال برای مشاهده نتیجه ابتدا باید مدل ساخته شده را Save کنیم. از منوی File گزینه Save را انتخاب کنید و سپس با نامی دلخواه مدل ساخته شده را در محل مورد نظرتان Save کنید. برای آنکه بتوانید مشاهده کنید که در حین شبیه سازی چه اتفاقاتی می افتد باید قبل از شبیه سازی بر روی بلوک Scope با موس دو بار کلیک کنید تا پنجره نمایش آن باز شود. در این پنجره پس از شبیه سازی مقدار u به صورت تابعی از t رسم خواهد شد. این پنجره به شکل زیر می باشد: حال برای مشاهده شبیه سازی از منوی Simulation گزینه Start را انتخاب کنید. شبیه سازی انجام می شود و مقدار u به صورت تابعی از t به صورت شکل زیر نمایش داده می شود: 109

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

فهرست خودآزمایی فصل اول ٨ فعالیت ١ ٣ ٢ اولین برنامه به زبان #C 18 ٤ ٢ الگوی یک برنامه ساده به زبان #C 18

فهرست خودآزمایی فصل اول ٨ فعالیت ١ ٣ ٢ اولین برنامه به زبان #C 18 ٤ ٢ الگوی یک برنامه ساده به زبان #C 18 فهرست اول آشنایی با مفاهیم پایهای پردازش دادهها ١ ١ دادهها و اطالعات ١ 2 1 انواع زبانهای برنامهنویسی ٥ خودآزمایی فصل اول ٨ فعالیت ١ آشنایی با زبان #C دوم 12 ١ ٢ آشنایی با زبان #C 14 ٢ ٢ شروع برنامهنویسی

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

رشتۀ کامپیوتر گروه تحصیلی کامپیوتر

رشتۀ کامپیوتر گروه تحصیلی کامپیوتر برنامه سازی 2 رشتۀ کامپیوتر گروه تحصیلی کامپیوتر زمىنۀ خدمات شاخۀ آموزش فنى وحرفهاى عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت فهرست نویسی شناسه افزوده شناسه افزوده شماره کتاب شناسی ملی برنامه

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی 1 2 پیچیدگی زمانی Complexity) (Time مثال : 1 تابع زیر جمع عناصر یک آرایه را در زبان C محاسبه می کند. در این برنامه اندازه ورودی همان n یا تعداد عناصر آرایه است و عمل

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی درس تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها دکتر منصور زینلی فصل اول سیگنال: نشانه یا عالمت هر کمیت فیزیکی) قابل اندازه گیری ) است. انواع سیگنال : سیگنالپیوستهدرزمانکهبهصورت x(t) نشان داده میشود و t یک متغیر

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

بخش ششم: عملیات در پایگاه داده رابطهای

بخش ششم: عملیات در پایگاه داده رابطهای هب انم آنکه جان را فک رت آموخت بخش ششم: عملیات در پایگاه داده رابطهای مرتضی امینی نیمسال دوم 92-91 )محتویات اسالیدها برگرفته از یادداشتهای کالسی استاد محمدتقی روحانی رانکوهی است.( یادآوری: مدل دادهای 2

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی. Info. Info

راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی. Info. Info راهنمای استفاده از پایگاه اطالعاتی Info Info Info 2 معرفی جستجو جستجو بر اساس كليدواژه 3 3 Quick Search 4 Basic Search 4 Recall Search Advanced Search مشاهدة نتایج مرور در ليست مجالت نکاتی در ارتباط با

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

عملکردهای سه بعدی که توسط این بهنگام سازی ثابت افزار ارائه میشوند در این کتابچه رشح داده شده اند.

عملکردهای سه بعدی که توسط این بهنگام سازی ثابت افزار ارائه میشوند در این کتابچه رشح داده شده اند. عملکردهای سه بعدی که توسط این بهنگام سازی ثابت افزار ارائه میشوند در این کتابچه رشح داده شده اند. لطفا به "دفرتچه راهنام" و Handbook" α" گنجانده شده در CD-ROM ضمیمه مراجعه فرمایید. عملکردهای سه بعدی تصاویر

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

می توانید قهوه هایی نظیر الته ماکیاتو کاپوچینو و الته را به راحتی تهیه نمایید.

می توانید قهوه هایی نظیر الته ماکیاتو کاپوچینو و الته را به راحتی تهیه نمایید. : راهنمای فارسی 42606 اسپرسو ساز مشتری گرامی : با تشکر از حسن انتخاب شما جهت انتخاب محصوالت با کیفیت گاستروبک دستگاهی که خریداری نموده اید دستگاه اسپرسو ساز حرفه ای با کارکرد بسیار آسان می باشد. با این

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

راهنمای نوشتن مقاله در سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

راهنمای نوشتن مقاله در سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران راهنمای نوشتن مقاله در سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران نام و نام خانوادگی نویسنده اول ۱ نام و نام خانوادگی نویسنده دوم ۱ و نام و نام خانوادگی نویسنده سوم ۱ ۲ ۱ رتبه علمی نویسنده در صورت تمایل

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

:56 INT MENU تلفن شما دارای یک فیش آداپتور صرفه جویی در انرژی بوده و از انرژی کمتری استفاده می کند.

:56 INT MENU تلفن شما دارای یک فیش آداپتور صرفه جویی در انرژی بوده و از انرژی کمتری استفاده می کند. 1 Gigaset AL110 هشدار پیام های جدید موجود در لیست تماس ها/ لیست دستگاه پیغام گیر )صندوق پستی شبکه( بواسطه ) ص. 8( یک آیکون چشمک زن بر روی صفحه نمایش مشخص می شوند. دکمه های نمایشگر فشار دادن یک دکمه عملکردی

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا تخمین تورش Bias و قابلیت تکرار با استفاده از نمونه های بیماران Spreadsheet,B version 3 خالصه این برنامه طراحی اوليه ای است برای تخمين تورش بين دو روش دوتائی measurements( )single or duplicate استفاده نمود..Bias

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ( 2 3 4 69 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

KW-V820BT KW-V820BTM دستور العمل ها مانیتور همراه با گیرنده DVD به کشور و ناحیه فروش متفاوت باشد.

KW-V820BT KW-V820BTM دستور العمل ها مانیتور همراه با گیرنده DVD به کشور و ناحیه فروش متفاوت باشد. KW-V820BT KW-V820BTM مانیتور همراه با گیرنده DVD دستور العمل ها این دفترچه راهنما برای توصیف مدلهای مذکور در زیر استفاده شده است. موجود بودن آن مدل و ویژگیهای آن )عملکردها( ممکن است بسته به کشور و ناحیه

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com طراحی و ساخت هایبرید 18 درجه باند وسیع بر پایه ي مقسم توان گایسل 1 مهدي فرتوك زاده سید 3 حسین محسنی ارمکی مرتضی کازرونی 1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر mahdi.fartookzadeh@gmail.com دانشگاه صنعتی مالک اشتر mohseni@ee.iust.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

استراتژی و کمپین ها تاکتیک ها

استراتژی و کمپین ها تاکتیک ها استراتژی و کمپین ها تاکتیک ها تکنولوژی و دفاع از حقوق بشر ایوان مارویچ 1 استراتژی چیست تسی: سون»هنر جنگ«2 سطوح استراتژی: استراتژی کمپین ها (عملیات) تاکتیک ها 3 استراتژی Στρατηγός (یونان باستان) فرمانده

Διαβάστε περισσότερα

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده سعید رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ saeedrahmani383@yahoo.com حیدرعلی شایانفر عضو قطب اتوماسیون و بهرهبرداري

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A120/A220/A220A ECO DECT اين گوشی در یک نگاه 1 ± :56 INT MENU. صفحه نمایش نشان داده می شوند.New messages

Gigaset A120/A220/A220A ECO DECT اين گوشی در یک نگاه 1 ± :56 INT MENU. صفحه نمایش نشان داده می شوند.New messages 1 لطفا توجه داشته باشید پیام های جدید در لیست تماس ها/لیست دستگاه پیام گیر/لیست صندوق پستی شبکه ) صفحه 6( با این پیام در صفحه نمایش نشان داده می شوند.New messages کلیدهای نمایشگر: با فشردن یک کلید عملکرد

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

Forecasting in Business

Forecasting in Business پیش بینی و برآورد در کسب و کار Forecasting in Business برگرداننده: سعادت صادقی Page 1 of 28 فهرست مطالب چکیده فصل...... 3 روشهای پیش بینی و برآورد.... 3 برآوردهای تخمینی... 8 برآوردهای مبتنی بر روند زمانی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931 جزوه درس : محیطهایچندرسانهای گردآوری : مجید دستجردی پاییز 2931 بسم اهلل الرحمن الرحیم اهداف درس مطالعه اجزا سیستم های چندرسانه ای شامل متن تصویر ویدئو صدا و انیمیشن که درنهایت منجر به ایجاد مهارتهای الزم

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا

بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا )س( سال چهارم شمارة 1 بهار و تابستان 1393 بررسی م دهای فونونهای اپتیکی در یک نانوساختار نیمهرسانا 1 عباس شاهبندی قوچانی تاریخ دریافت: 92/7/13 تاریخ تصویب: 92/11/9 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

چکیده با روش کوادراتور دیفرانسیلی گسسته شده و مقادیر بدست آمده از حل معادالت استاتیکی در دستگاه معادالت گسسته شده

چکیده با روش کوادراتور دیفرانسیلی گسسته شده و مقادیر بدست آمده از حل معادالت استاتیکی در دستگاه معادالت گسسته شده دوره 47 شماره زمستان 1394 صفحه 71 تا 8 Vol. 47, No., Wintr 015, pp. 71-8 نشریه علمی ی امیرکبیر )مهندسی مکانیک( AmirKabir Jounrnal of Scinc & Rsarch (Mchanical Enginring) (ASJR-ME) تحليل عددي و تجربي ارتعاشات

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب

محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب دوره 48 شماره 2 تابستان 1395 صفحه 115 تا 124 Vol. 48, No. 2, Summer 2016, pp. 115-124 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering ASJR-ME

Διαβάστε περισσότερα

شکل.Hemmer et al, 2004 and[ ]Tortia, 2006 پژوهشها

شکل.Hemmer et al, 2004 and[ ]Tortia, 2006 پژوهشها شبکه در الپالس دیل تب روش به کوتاه اتصال جریان گذرای حالت محاسبات اتوترانسفورماتور تغذیه سیستم با AC برقی آهن راه ناریا تهران صنعت و علم دانشگاه آهن راه مهندسي دانشكده استادیار مکاتبات( صندیدزاده)مسئول

Διαβάστε περισσότερα

تغییرات انرژی حالت پایه چارمونیم در فضای

تغییرات انرژی حالت پایه چارمونیم در فضای ون 55 مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای دورة ششم شمارة دوازدهم زمستان 5931 تغییرات انرژی حالت پایه چارمونیم در فضای چکیده و ک ی ل غالمرضا برون خدیجه قاسمیان گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه ایران

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

شهرام درخشان. Archive of SID چکیده میگیرد. مقدمه عمدتا" وانگ[ 5 ] شارما[ 6 ] همچنین استپانوف[ 2 ] گانتار[ 4 ] نویسندگان مقاله[ 6 ]

شهرام درخشان. Archive of SID چکیده میگیرد. مقدمه عمدتا وانگ[ 5 ] شارما[ 6 ] همچنین استپانوف[ 2 ] گانتار[ 4 ] نویسندگان مقاله[ 6 ] 765 نشریه دانشکده فنی جلد 9 شماره 6 اسفند 184 از صفحه 765 تا 771 تحلیل رفتار پمپ و اراي ه بهترین نقطه کارکرد به عنوان توربین ا ن در حالت چرخش چکیده سید احمد نوربخش استاد دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده 4 ماشین های سنکرون 163 ماشینهای سنکرون هدف های رفتاری: انواع ماشین های سنکرون را نام ببرد. ساختمان ظاهری و داخلی ماشین سنکرون را از روی شکل توضیح دهد. اساس کار موتورهای سنکرون را توضیح دهد. لغزش در موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

پاياننامهي كارشناسي ارشد رشتهي فیزيک گرايش حالت جامد

پاياننامهي كارشناسي ارشد رشتهي فیزيک گرايش حالت جامد دانشکده علوم پایه پاياننامهي كارشناسي ارشد رشتهي فیزيک گرايش حالت جامد Mg 3 P 2 دكتر ويشتاسب سلیمانیان شهريور 2931 چکیده: در این پایاننامه با استفاده از بسته محاسباتی کوانتوم اسپرسو و استفاده از امواج

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره تا اسفند 9 AeroP حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد

Διαβάστε περισσότερα