Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΛΑΔΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΕΕΩΝ Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ηηο 14 Ινπλίνπ 2013, ην πκβνύιην ηεο ΕΕ εμνπζηνδόηεζε ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή λα αξρίζεη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε κηαο πλνιηθήο Εκπνξηθήο θαη Επελδπηηθήο πκθσλίαο κε ηηο ΗΠΑ (Δηαηιαληηθή Εκπνξηθή θαη Επελδπηηθή πκθσλία / Transatlantic Trade and Investment Partnership-TTIP). Επηγξακκαηηθά, νη δηαπξαγκαηεύζεηο απνζθνπνύλ (κεηαμύ άιισλ) ζε κηα ζπκθσλία ε νπνία ζα: - πεξηέρεη απνθιεηζηηθά δηαηάμεηο πνπ ζα αθνξνύλ ζην εκπόξην θαη ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπόξην, νη νπνίεο λα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε. - επηβεβαηώλεη όηη ε Δηαηιαληηθή πκθσλία Εκπνξίνπ θαη Επελδύζεσλ βαζίδεηαη ζε θνηλνύο θαλόλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο θαη πξνώζεζεο ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δηεζλνύο αζθάιεηαο. - είλαη θηιόδνμε, πεξηεθηηθή θαη ηζνδπγηζκέλε θαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηνπο θαλόλεο θαη ππνρξεώζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Εκπνξίνπ (ΠΟΕ). - πξνβιέπεη ακνηβαία θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, θαζώο επίζεο θαη θαλόλεο ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπόξην, κε πςειό επίπεδν θηινδνμίαο ην νπνίν πάεη πέξαλ ησλ δεζκεύζεσλ ηνπ ΠΟΕ. - είλαη δεζκεπηηθή ζε όια ηα επίπεδα θπβέξλεζεο. - απνηειείηαη από ηξία βαζηθά κέξε: (α) πξόζβαζε ζηελ αγνξά, (β) ξπζκηζηηθά ζέκαηα θαη κε δαζκνινγηθά εκπόδηα (NTBs) θαη (γ) θαλόλεο. Καη ηα ηξία απηά κέξε ζα δηαπξαγκαηεύνληαη παξάιιεια θαη ζα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ single undertaking δηαζθαιίδνληαο έηζη έλα ηζνδπγηζκέλν απνηέιεζκα. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 1 από 13

2 ύκθσλα κε ηε δηεξεπλεηηθή κειέηε (scoping exercise) πνπ θπθινθόξεζε ε Επξσπατθή Επηηξνπή, ε ζπκθσλία ζα πξέπεη: - ζε όηη αθνξά ζην εκπόξην αγαζώλ λα ζηνρεύεη ζηελ εμάιεηςε όισλ ησλ δαζκώλ, ελώ παξάιιεια λα εμεηάδεη ηηο επηινγέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πην επαίζζεησλ πξντόλησλ. επίζεο, ζηελ εμάιεηςε ή πεξηνξηζκό ηνπ εκπνξηθνύ θόζηνπο ιόγσ ησλ ξπζκηζηηθώλ εκπνδίσλ ζην εκπόξην, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ απνθιίζεσλ -όπνπ είλαη δπλαηόλ- κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ ξπζκηζηηθώλ πιαηζίσλ ησλ δύν ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ. - ζε όηη αθνξά ζην εκπόξην ππεξεζηώλ θαη επελδύζεσλ, λα επηδηώμεη ηε δηαηήξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ επηπέδνπ απηόλνκεο θηιειεπζεξνπνίεζεο, αιιά θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ νπνηαδήπνηε κειινληηθή θηιειεπζεξνπνίεζε (ratchet clause). Επίζεο ζα πξέπεη λα πξνζβιέπεη ζηελ επίηεπμε βειηησκέλεο πξόζβαζεο ζηελ αγνξά ππεξεζηώλ, κέζσ ελόο απνηειεζκαηηθνύ αλνίγκαηνο ζεκαληηθώλ ηνκέσλ, όπσο νη κεηαθνξέο. Γεληθά, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ηεο κε-δηάθξηζεο, κέζσ ηεο άλεπ όξσλ εζληθήο κεηαρείξηζεο. - αλαθνξηθά κε ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο, λα ζηνρεύζεη ζηε βειηίσζε ηεο πξόζβαζεο ησλ εηαηξηώλ ηεο ΕΕ ζηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδεη ν ελ ιόγσ ηνκέαο ζηηο ΗΠΑ, κεηαμύ άιισλ, κέζσ (ζηαδιακή καηάπγηζη ηος Buy America ): (α) ηεο αύμεζεο ηεο θάιπςεο ζε νκνζπνλδηαθό επίπεδν, (β) ηεο αύμεζεο ηεο θάιπςεο ζε ππό-νκνζπνλδηαθό επίπεδν κε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πνιηηεηώλ αιιά θαη θάιπςε ησλ πνιηηεηώλ εθείλσλ πνπ δεζκεύνληαη ήδε από ην Government Procurement Agreement (GPA), θαη (γ) ηεο ζηαδηαθήο θαηάξγεζεο ησλ εκπνξηθώλ θξαγκώλ ζηηο δηαζπλνξηαθέο ζπκβάζεηο. 2. ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΔ-ΗΠΑ Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο ΕΕ-ΗΠΑ ηελ πεξίνδν , εληζρύζεθαλ παξά ηελ ζεκαληηθή πηώζε πνπ παξνπζίαζαλ ηελ πεξίνδν 2008 θαη Σν ζπλνιηθό εκπόξην πξντόλησλ, κεηαμύ ησλ δύν κεξώλ, ην 2012 αλήιζε ζε 497,6 δηο. Σν εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο ΕΕ κε ηηο ΗΠΑ γηα ηελ πεξίνδν παξνπζηάδεηαη πιενλαζκαηηθό, κε πξννπηηθή λα δηεπξπλζεί αθόκε πεξηζζόηεξν ζηα ακέζσο επόκελα ρξόληα. Να ζεκεησζεί όηη ν κέζνο εηήζηνο ξπζκόο κεηαβνιήο γηα ηηο εμαγσγέο γηα ηελ πεξίνδν ήηαλ 4,2% ελώ ν αληίζηνηρνο γηα ηηο εηζαγσγέο ήηαλ 3,1%. ΕΕ: εμπόπιο με ΗΠΑ ( ) (εκαη. ) Η ΔΔ εμάγεη ζηηο ΗΠΑ θπξίσο κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθό εμνπιηζκό (41,4%), ρεκηθά (22,7%), δηάθνξά βηνκεραληθά είδε (11,5%) θαη βηνκεραληθά πξντόληα(10,1%). Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 2 από 13

3 Αληίζηνηρα, νη ΗΠΑ εμάγνπλ ζηελ ΔΔ θπξίσο κεραλήκαηα θαη κεηαθνξηθό εμνπιηζκό (43,5%), βηνκεραληθά πξντόληα (19,1% + 10,5%), ελώ ππάξρνπλ επίζεο ζεκαληηθέο εμαγσγέο ηξνθίκσλ θαη δώλησλ δώσλ (15,5%). Εμπόπιο ΕΕ-ΗΠΑ (2012): Πποϊόνηα Όζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο, παξά ην γεγνλόο όηη ηηο πεξηόδνπο 2009 θαη 2010 ην εκπνξηθό ηζνδύγην εκθαλίδεηαη λα είλαη ειιεηκκαηηθό γηα ηελ ΕΕ, ην 2011 ήηαλ πιενλαζκαηηθό, ηεο ηάμεο ησλ 5,3 δηο. επξώ. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 3 από 13

4 Εμπόπιο ΕΕ-ΗΠΑ ( ): Υπηπεζίερ (διζ. ) 3. ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΥΔΔΙ ΚΤΠΡΟΤ-ΗΠΑ 3.1 Δκπόξην Πξντόλησλ Σν 2012 ην ζπλνιηθό εκπόξην πξντόλησλ κεηαμύ Κύπξνπ θαη ΗΠΑ, παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πηώζε ηεο ηάμεο ηνπ 55 %, ε νπνία όκσο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ εηζαγσγώλ (-53,18%) θαη όρη ηόζν ζηελ κείσζε ησλ εμαγσγώλ (-7,9%). Σν εκπνξηθό ηζνδύγην θαηά ηελ πεξίνδν είλαη έληνλα αξλεηηθό γηα ηελ Κύπξν, όκσο, ην 2012 ην έιιεηκκα έρεη θζάζεη ζηα ρακειόηεξα ηνπ επίπεδα από ην Κύππορ: εμπόπιο με ΗΠΑ ( ) Ο πιο πάνω πίνακαρ δεν πεπιλαμβάνει επανεξαγωγέρ πποϊόνηων. Σν 2012 ε Κύπξνο εηζήγαγε από ηηο ΗΠΑ θπξίσο έξγα ηέρλεο ( ), κεραλήκαηα (θσδηθνί , , , ), θξνύηα θαη μεξνύο θαξπνύο (θσδηθνί , , ) θαζώο θαη νξπθηά θαύζηκα θαη ιάδηα ( ). Ειζαγωγέρ Κύππος από ΗΠΑ (2012): Πποϊόνηα COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION TOTAL , , ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS , OTHER MACHINES, OTHER THAN MOBILE HYDRAULIC-POWERED MINE ROOF SUPPORTS OR CENTRAL GREASING SYSTEMS , MCHY,FOR FILTERING OR PURIFYING WATER , FRESH OR DRIED ALMONDS, (WITHOUT SHELLS), (EXC BITTER) , AERIALS & AERIAL REFLECTORS OF ALL KINDS PARTS SUITABLE FOR USE THEREWITH,EXCL TO , PETROLEUM COKE (EXC CALCINED) , MCHS FOR THE RECEPTION,CONVERSION & TRANSMIS OR REGENERATION OF VOICE IMAGES OR O DATA,INC SWITCHING & ROUTING APP , FLANGES OF STAINLESS STEEL , OTHER APP O/T FOR NERVE STIMULATION, ANAESTHETIC, TRANSFUSION, DIATHERMIC, RENAL DIALYSIS, ENDOSCOPES & INSTRUMENTS FOR MEASURING BLOOD-PRESSURE Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 4 από 13

5 COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION , BOURBON WHISKEY, IN CONTAINERS HOLDING = < 2 L , BOARDS, SHEETS, PANELS, AND SIMILAR ART (NOT ORNAMENTED), OF PLASTER OR COMPOSITIONS BASED ON PLASTER, (EXC ) , PORTABLE AUTOMATIC DATA-PROCESSING MCHS WTING < 10 KG,CONSISTING OF AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT A KEYBOARD & A DISPLAY , FRESH OR DRIED SHELLED PISTACHIOS , PARTS AND ACCESSORIES OF BODIES -INC CABS-, (EXC BUMPERS AND SAFETY SEAT BELTS), FOR VEHICLES OF TO , (EXC ) , FOOD PRS (EXC TO ) CONTAINING NO MILK FATS SUCROSE, ISOGLUCOSE OR STRARCH OR < 1.5 MILK FAT, 5% SUCROSE, GLUCOSE OR STARCH , FILTERING OR PURIFYING MCHY & APPARATUS FOR LIQUIDS,EXCL TO , KRAFT PAPER AND PAPERBOARD WEIGHING >= 225 G/M2 (EXC AND ) OF WHICH < 80 % BY WEIGHT OF THE TOTAL FIBRE CONTENT CONSISTS OF WOOD FIBRES , FRESH OR DRIED PISTACHIOS IN SHELL , UNBLEACHED KRAFTLINER (UNCOATED) IN ROLLS OR SHEETS (EXC TO ) , BEAUTY OR MAKE UP PRP FOR THE CARE OF THE SKIN (O/T MEDICAMENTS), INC SUN- SCREEN OR SUNTAN PRP (EXC TO , OTHER PARTS OF AEROPLANES OR HELICOPTERS , ELECTRO-DIAGNOSTIC APPARATUS, NES (EXC TO ) , PARTS OF OTHER THAN CAST IRON OR CAST STEEL Παξάιιεια, ην 2012 ε Κύπξνο εμήγαγε ζηηο ΗΠΑ θαηά θύξην ιόγν γαιαθηνθνκηθά πξντόληα (θσδηθνί θαη % ησλ εμαγσγώλ), ςάξηα (θσδηθνί θαη % ησλ εμαγσγώλ) θαζώο θαη Οξπθηέο ύιεο (θσδηθόο % ησλ εμαγσγώλ). εκαληηθέο είλαη επίζεο θαη νη εμαγσγέο πνηώλ νη νπνίεο ζπλνιηθά αληηπξνζσπεύνπλ πεξίπνπ ην 3% ησλ εμαγσγώλ. Εξαγωγέρ Κύππος ππορ ΗΠΑ (2012): Πποϊόνηα COMMODITY VALUE ( ) % of total NET MASS (kg) COMMODITY DESCRIPTION TOTAL , CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WEIGHT OF NON-FATTY MATTER > 52% BUT =< 62%, EXC FRESH OR FERMENTED , FRESH OR CHILLED EUROPEAN SEABASS (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) , MINERAL SUBSTANCES O/T VERMICULITE, PERLITE & CHLORITES, UNEXPANDED OR KIESERITE, EPSOMITE (NATURAL MAGNESIUM SULPHATES) , FRESH OR CHILLED GILT-HEAD SEA BREAM "SPARUS AURATA" (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) , PERSONAL PROPERTY BELONGING TO NATURAL PERSONS TRANSFERRING THEIR NORMAL PLACE OF RESIDENCE , MATTRESS SUPPORTS , INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVELLING; HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS (EXC ELECTRONIC), (EXC RANGEFINDERS, ETC) , SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION , TRICYCLES,SCOOTERS,PEDAL CARS & SIMILAR WHEELED TOYS;DOLLS'CARRIAGES; OF PLASTICS , TUBES,PIPES AND HOSES OF VULCANISED RUBBER O THAN HARD RUBBER,W FITTINGS REINFORCED OR O/W COMBINED ONLY W METAL , WINE OF AN ACTUAL ALC STRENGTH > 15%BUT < 22% VOL (EXC ) IN CONTAINERS <= 2L ,23 60 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPLIANCES (EXC , , , AND ) , CHEESE (EXC TO ) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 5 από 13

6 Όζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ησλ θπξηόηεξσλ εμαγσγηθώλ πξντόλησλ ηεο Κύπξνπ ζηηο ΗΠΑ, ηόζν νη εμαγσγέο γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ (0406) όζν θαη απηέο ησλ ςαξηώλ (0302) θαίλεηαη λα αθνινπζνύλ ηελ ίδηα ηάζε κε απηή ησλ ζπλνιηθώλ εγρώξησλ εμαγσγώλ, γεγνλόο πνπ επαιεζεύεη ηε βαξύηεηα ησλ δύν απηώλ πξντόλησλ ζην εκπόξην ηεο Κύπξνπ κε ζηηο ΗΠΑ. Όζνλ αθνξά ζηηο εμαγσγέο ςαξηώλ, ζε αληίζεζε κε ην ιαβξάθη ( ) ην νπνίν είρε ππνζηεί ζεκαληηθή κείσζε ην 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011 (πεξίπνπ 50%), νη εμαγσγέο ζε ηζηπνύξεο ( ) ηελ πεξίνδν αθνινπζνύλ αλνδηθή πνξεία ηεο ηάμεο ηνπ 20%. Οη εμαγσγέο Οξπθηώλ πιώλ ( ) γηα ηε ίδηα πεξίνδν, δηαηεξνύλ κηα ζηαζεξή πνξεία, παξά ηε κείσζε ην Αξλεηηθή πνξεία θαίλεηαη λα αθνινπζνύλ θαη ηα Πνηά, αιθννινύρα πγξά θαη μίδη (-21%). Εξαγωγέρ Κύππος ππορ ΗΠΑ ( ): Εξέλιξη κςπιόηεπων πποϊόνηων Cheese and curd (0406) Fish, fresh or chilled (0302) Mineral substances ( ) Instruments and appliances (9015) Beverages, Spirits and Vinegar (22) Πέξαλ ησλ πην πάλσ, επηζεκαίλνληαη νη ζρεηηθά ππνινγίζηκεο εμαγσγέο ζε αιάηη ( ), θαθέ (0901) θαη ειαηόιαδν (1509), νη νπνίεο ηα ηειεπηαία ρξόληα παξνπζηάδνπλ απμνκεηώζεηο Salt suitable for human consumption ( ) Coffee (0901) Olive oil and its fractions (1509) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 6 από 13

7 3.2 Δκπόξην Τπεξεζηώλ Σν ζπλνιηθό εκπόξην ππεξεζηώλ ηεο Κύπξνπ κε ηηο ΗΠΑ ην 2011 αλήιζε ζε 279 εθαη. Σν ηζνδύγην είλαη πιενλαζκαηηθό γηα ηελ Κύπξν. Εμπόπιο Υπηπεζιών Κύππος-ΗΠΑ ( εκαη.) Οη εμαγσγέο ππεξεζηώλ ηεο Κύπξνπ πξνο ηηο ΗΠΑ (2011: 147,8 εθ.), αθνξνύλ θπξίσο ζε κεηαθνξέο (40%), ρξεκαηνπηζησηηθέο (19%) θαη ηαμηδησηηθέο (14%) ππεξεζίεο. Οη εηζαγσγέο ππεξεζηώλ αλέξρνληαη ζε 131 εθαη. (2011) θαη αθνξνύλ θπξίσο κεηαθνξέο (33%) θαη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο (10%). 3.3 Δπελδύζεηο ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Κύπξνπ, ην 2011, ππήξμαλ επελδύζεηο από θαη πξνο ηηο ΗΠΑ θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηώλ. Παξόια απηά γηα ιόγνπο εκπηζηεπηηθόηεηαο κόλν νη εηζξνέο επελδύζεσλ από ηηο ΗΠΑ ζην ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ είλαη γλσζηέο ( 68 εθαη.). ε όηη αθνξά ζην απόζεκα επελδύζεσλ (stock), ην 2011, ππήξραλ ακθίδξνκεο επελδύζεηο, νη νπνίεο επηθεληξώζεθαλ απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ (stocks in: 3,1 εθαη. θαη stocks out: 27 εθαη.). Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 7 από 13

8 4. ΓΑΜΟΙ Γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο Κύπξνπ, απαηηείηαη ε ζπκβνιή ησλ ζπλαξκόδησλ Τπεξεζηώλ, θαζώο θαη ησλ επηκειεηεξίσλ θαη επηρεηξήζεσλ, πνπ έρνπλ πξαθηηθή αληίιεςε ησλ πξννπηηθώλ / πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Οη πην θάησ πιεξνθνξίεο, παξαηίζεληαη σο ππνβνεζεηηθέο. Ννείηαη όηη ν θαηάινγνο πξντόλησλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηα Παξαξηήκαηα δελ είλαη εμαληιεηηθόο. 4.1 Δμαγσγηθά Πξντόληα Κύπξνπ Σα επηζεηηθά ζπκθέξνληα ηεο Κύπξνπ ζα πξέπεη λα εληνπηζηνύλ: - ζε πξντόληα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ ήδε ππνινγίζηκεο εμαγσγέο ζηηο ΗΠΑ. - ζε ζεκαληηθά εμαγσγηθά πξντόληα ηεο Κύπξνπ, ηα νπνία ζην παξόλ ζηάδην δελ εμάγνληαη ζηηο ΗΠΑ. - ζε άιια πξντόληα γηα ηα νπνία ππάξρεη εθηίκεζε γηα εμαγσγηθέο πξννπηηθέο. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα πην πάλσ πξντόληα θαη ησλ αληίζηνηρσλ δαζκώλ πνπ επηβάιινπλ νη ΗΠΑ, παξαηίζεηαη ζην Παράρτημα Α. 4.2 Δηζαγσγέο από ΗΠΑ Σα ακπληηθά ζπκθέξνληα ηεο Κύπξνπ ζα πξέπεη λα εληνπηζηνύλ: - ζε πξντόληα γηα ηα νπνία ππάξρεη ζεκαληηθή παξαγσγή/θαηαλάισζε ζηελ Κύπξν, ρσξίο απαξαίηεηα λα πξαγκαηνπνηνύληαη ππνινγίζηκεο εμαγσγέο. - ζε πξντόληα γηα ηα νπνία ππάξρνπλ εμαγσγέο ζηα άιια θξάηε-κέιε ηεο ΕΕ, νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεαζηνύλ ζε ζεκαληηθό βαζκό από ηελ ελδερόκελε δηεπθόιπλζε πξόζβαζεο ζε αληαγσληζηηθά πξντόληα από ηηο ΗΠΑ. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα πην πάλσ πξντόληα παξαηίζεηαη ζην Παράρτημα Β. 4.3 Δπηζεηηθά/Ακπληηθά πκθέξνληα - Τπεξεζίεο Όπσο αλαιύεηαη ζην ζεκείν 3.2, ην εκπόξην ππεξεζηώλ κεηαμύ Κύπξνπ-ΗΠΑ είλαη πεξηνξηζκέλν ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο ππεξεζηώλ ηεο Κύπξνπ. Δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο αλαιπηηθώλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ (ιόγσ εκπηζηεπηηθόηεηαο), αλακέλεηαη ε ζπκβνιή (θπξίσο) ησλ επηκειεηεξίσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ ηνκέσλ γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε δηεπθόιπλζε πξόζβαζε ζηελ αγνξά ησλ ΗΠΑ (επιθεηικά ζςμθέπονηα), θαζώο θαη ησλ ηνκέσλ νη νπνίεο ελδερνκέλσο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζνύλ (αμςνηικά ζςμθέπονηα). 4.4 Δπελδύζεηο Δελ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμύ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαη ησλ ΗΠΑ γηα Ακνηβαία Πξνώζεζε θαη Πξνζηαζία ησλ Επελδύζεσλ. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 8 από 13

9 4.5 Πξνβιήκαηα Δελ έρνπλ αλαθεξζεί/παξνπζηαζηεί επίζεκα νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα θαηά ηελ εμαγσγή θππξηαθώλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ ζηηο ΗΠΑ ή από θύπξηνπο επελδπηέο ζηηο ΗΠΑ. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο από πιεπξάο ΗΠΑ γηα ηα πξντόληα δηπιήο ρξήζεο, ε Κύπξνο κεηά από ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο έρεη πεηύρεη ηε ζπκπεξίιεςε θεηκέλνπ ζηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο ζπζηάζεηο πνπ λα ιακβάλεη ππόςε ην αίηεκα ηεο γηα ίζε κεηαρείξηζε. Επηπξόζζεηα, ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ην θαζεζηώο/δπλαηόηεηα εμαγσγήο θππξηαθώλ θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ζηηο ΗΠΑ. Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 9 από 13

10 Παξάξηεκα Α: Βαζηθά Δμαγσγηθά Πξντόληα Κύπξνπ (γηα ηνλ εληνπηζκό επηζεηηθώλ ζπκθεξόλησλ) HS CODE DESCRIPTION CY exports to USA CY exports to the world ( ) Tariff applied by USA ( ) 1 Προϊόντα για τα οποία υπάρχουν ήδη εξαγωγζσ ςτισ ΗΠΑ CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WEIGHT OF NON-FATTY MATTER > 52% BUT =< 62%, EXC FRESH OR FERMENTED % or 1,803 USD/Kg FRESH OR CHILLED EUROPEAN SEABASS (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) % MINERAL SUBSTANCES O/T VERMICULITE, PERLITE & CHLORITES, UNEXPANDED OR KIESERITE, EPSOMITE (NATURAL MAGNESIUM SULPHATES) % FRESH OR CHILLED GILT-HEAD SEA BREAM "SPARUS AURATA" (EXCL FISH FILLETS & O FISH MEAT OF HD 0304, LIVERS & ROES) % PERSONAL PROPERTY BELONGING TO NATURAL PERSONS TRANSFERRING THEIR NORMAL PLACE OF RESIDENCE N/A MATTRESS SUPPORTS % INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVELLING; HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS (EXC ELECTRONIC), (EXC RANGEFINDERS, ETC) % SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION % TRICYCLES,SCOOTERS,PEDAL CARS & SIMILAR WHEELED TOYS;DOLLS'CARRIAGES; OF PLASTICS % TUBES,PIPES AND HOSES OF VULCANISED RUBBER O THAN HARD RUBBER,W FITTINGS REINFORCED OR O/W COMBINED ONLY W METAL % of FOB value WINE OF AN ACTUAL ALC STRENGTH > 15%BUT < 22% VOL (EXC ) IN CONTAINERS <= 2L ,9 cent/ ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPLIANCES (EXC , , , AND ) ,9%-17% of FOB value CHEESE (EXC TO ) ,5% of FOB value TUBES,PIPES AND HOSES OF VULCANISED RUBBER O THAN HARD RUBBER,W FITTINGS NOT REINFORCED OR O/W COMBINED W O MAT ,5% of FOB value ROASTED COFFEE (EXC DECAFFEINATED) % OTHER ARTICLES OF IRON OR STEEL O/T OPEN-DIE FORGED, CLOSED-DIE FORGED OR SINTERED ,9% of FOB value Σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα τησ Κφπρου, τα οποία ςτο παρόν ςτάδιο δεν εξάγονται ςτισ ΗΠΑ O MEDICAMENTS CNTNG VITAMINS OR O PROD OF HD 2936 OR CNTG ALKALOIDS OR DERIVS THEREOF BUT NOT CNTG HORM, O PROD OF HD 2937 OR ANTIBIOTICS % NEW POTATOES O/T SEED OR FOR THE MANUFACTURE OF STARCH ,5 cent/kg CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES OF REFINED COPPER % of FOB value MEDICAMENTS CNTG OTHER ANTIBIOTICS THAN PENICILLINS % FRESH OR DRIED CITRUS HYBRIDS (EXC TO ) ,9-2,5 cent/kg PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES % 1 Πηγή: Market Access Database (http://madb.europa.eu) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 10 από 13

11 HS CODE DESCRIPTION CY exports to USA CY exports to the world ( ) Tariff applied by USA ( ) PORTLAND CEMENT, (EXC WHITE) % CIGARETTES CONTAINING TOBACCO ( W/O CLOVES ) N/A MEDICAMENTS CNTG PENICILLINS OR DERIVS THEREOF W A PENICILLANIC ACID STRUCTURE OR STREPTOMYCINS OR THEIR DERIVS % FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT ,9-2,5 cent/kg BENTONITE % OLD POTATOES (EXC TO ), FRESH OR CHILLED ,5 cent/kg FLOUR OF DURUM WHEAT ,3 cent/kg PREP OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, INCLUDING PREMIXES CONTG STARCH,GLUCOSE ETC O/T BEET PULP WITH ADDED MOLASSES ,4%b of FOB value FRESH OR CHILLED VEGETABLES, EXCL COMMODITY CODES ,6% of FOB value CARTRIDGES FOR SHOTGUNS % BARS, RODS, WIRE AND SECTIONS; PLATES; SHEETS AND STRIPS OF A THICKNESS, > 0.15 MM OF GOLD INCLUDING GOLD PLATED WITH PLATINUM, FOR (NON-MONETARY) USES % FRESH OR DRIED TANGERINES ,9 cent/kg FROZEN ORANGE JUICE, OF DENSITY =< 1.33, OF VALUE =< 30 ECU PER 100 KG, WITH ADDED SUGAR > 30 %, (UNFERMENTED, NOT CONTAINING ADDED SPIRIT) ,85 cent/l FRESH OR CHILLED SALAD VEGETABLES (O/T LETTUCE & CHICORY) % of FOB value GYPSUM; ANHYDRITE % MILK & CREAM OF A FAT CTNT BY WT > 21 % BUT =< 45 %, IN IMMEDIATE PACKINGS =< 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR CTNG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER) ,2-77,2 cent/l RAW SKINS & HIDES OF SWINE (INC PECCARY) NOT TANNED,PARCHMENT-DRESSED OR FURTH PREPR % CHEESE OF FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT, BY WGT, OF NON-FATTY MATTER > 72 % EXC FRESH OR FERMENTED ,6% of FOB value FR SWEET ORANGES ,9 cent/kg BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND OTHER BASES FOR THE GOODS OF TO , (EXC EQUIPPED WITH THEIR APPARATUS) ,7% of FOB value FRESH OR CHILLED DOMESTIC SWINE CARC AND 1/2 CARCASSES % ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INC SPENT ANIMAL BLACK n/a O/T EQUIPMENT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING, PROPPING OR PIT-PROPPING O/T BRIDGES, TOWERS & DOORS NOT SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET % APPLE JUICE, UNFERMENT, NOT CNTG ADDED SPIRIT, W AN ADDED SUGAR CONTENT>30% BY WT, OF A BRIX VALUE>20 BUT =<67 & A VALUE=<18 EUROS PER 100KG NET WT % O ARTICLES OF PLAS & ART OF O MAT OF HD 3901 TO 3914,EXCL TO ,6 % FOB of value NAPKINS & NAPKIN LINERS FOR BABIES OF PAPER PULP,PAPER, CELLULOSE WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES ,6% of FOB value Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 11 από 13

12 Παξάξηεκα Β: Δμαγσγέο ζηελ ΔΔ / εγρώξηα παξαγσγή (γηα ηνλ εληνπηζκό ακπληηθώλ ζπκθεξόλησλ) HS CODE DESCRIPTION CY EXPORTS TO THE EU ( ) IMPORTS TO CY FROM US ( ) IMPORTS TO ΤΗΕ EU FROM US ( ) TARRIFF APPLIED TO US 2 Third Country Tariff Βαςικά κυπριακά εξαγωγικά προϊόντα ςε ΕΕ CHEESE OF A FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT BY WEIGHT OF NON-FATTY MATTER > 52% BUT =< 62%, EXC FRESH OR FERMENTED O MEDICAMENTS CNTNG VITAMINS OR O PROD OF HD2936 OR CNTG ALKALOIDS OR DERIVS THEREOF BUT NOT CNTG HORM, O PROD OF HD2937 OR ANTIBIOTICS EUR / 100 kg % NEW POTATOES O/T SEED OR FOR THE MANUFACTURE OF STARCH Declaration of subheading submitted to restrictions ( ) CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES OF REFINED COPPER % MEDICAMENTS CNTG OTHER ANTIBIOTICS THAN PENICILLINS % PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES % FRESH OR DRIED GRAPEFRUIT ,40% OLD POTATOES (EXC TO ), FRESH OR CHILLED ,50% BENTONITE ,00% MEDICAMENTS CNTG PENICILLINS OR DERIVS THEREOF W A PENICILLANIC ACID STRUCTURE OR STREPTOMYCINS OR THEIR DERIVS ,00% FRESH OR DRIED CITRUS HYBRIDS (EXC TO ) ,00% FRESH OR CHILLED VEGETABLES, EXCL COMMODITY CODES ,80% OIL OR PETROL-FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES %-1,7% SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION ,60% FRESH OR CHILLED SALAD VEGETABLES (O/T LETTUCE & CHICORY) ,40% FITTINGS %-6,50% RAW SKINS & HIDES OF SWINE (INC PECCARY) NOT TANNED,PARCHMENT-DRESSED OR FURTH PREPR % FR SWEET ORANGES ,20% INTAKE AIR FILTERS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES %-1,70% FRESH OR CHILLED DOMESTIC SWINE CARC AND 1/2 CARCASSES EUR / 100 kg 2 Source: TARIC (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric) Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 12 από 13

13 HS CODE DESCRIPTION CY EXPORTS TO THE EU ( ) IMPORTS TO CY FROM US ( ) IMPORTS TO ΤΗΕ EU FROM US ( ) TARRIFF APPLIED TO US Third Country Tariff ACTIVATED NATURAL MINERAL PRODUCTS; ANIMAL BLACK, INC SPENT ANIMAL BLACK ,70% CHEESE OF FAT CONTENT BY WGT =< 40% AND WATER CONTENT, BY WGT, OF NON-FATTY MATTER > 72 % EXC FRESH OR FERMENTED EUR / 100 kg MILK & CREAM OF A FAT CTNT BY WT > 21 % BUT =< 45 %, IN IMMEDIATE PACKINGS =< 2 L, (NOT CONCENTRATED NOR CTNG ADDED SUGAR OR O SWEETENING MATTER) EUR / 100 kg FROZEN ALBACORE OR LONGFINNED TUNAS, EXC FOR INDUSTRIAL MFR OF PDT OF ,00% BEAUTY OR MAKE UP PRP FOR THE CARE OF THE SKIN (O/T MEDICAMENTS), INC SUN- SCREEN OR SUNTAN PRP (EXC TO ,00% PROFILES (EXC HOLLOW) OF ALUMINIUM ALLOYS ,50% PREP OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING, INCLUDING PREMIXES CONTG STARCH,GLUCOSE ETC O/T BEET PULP WITH ADDED MOLASSES ,60% LEMONS (CITRUS LEMON, CITRUS LIMONUM) FRESH OR DRIED Duty rate linked to entry prices system NON-ALCOHOLIC BEVERAGES (EXC WATERS AND MILK OR MILKFATS), (NOT INC FRUIT OR VEG JUICES OF HDG N 20.09), (EXC ) ,60% FOOD PRS (EXC TO ) CONTAINING NO MILK FATS SUCROSE, ISOGLUCOSE OR STRARCH OR < 1.5 MILK FAT, 5% SUCROSE, GLUCOSE OR STARCH Προϊόντα με ςημαντική εγχώρια παραγωγή/κατανάλωςη ,80% BEER MADE FROM MALT % PAINTS AND VARNISHES (INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS) BASED ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS MEDIUM; SOLUTIONS AS DEFINED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTER PAINTS AND VARNISHES (INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS) BASED ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS MEDIUM PARTICLE BOARD, ORIENTED STRAND BOARD (OSB) AND SIMILAR BOARD (FOR EXAMPLE, WAFERBOARD) OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES ,50% ,50% % 4411 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT BONDED WITH RESINS OR OTHER ORGANIC SUBSTANCES % 4412 PLYWOOD, VENEERED PANELS AND SIMILAR LAMINATED WOOD % ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS - BOXES, CASES, CRATES AND SIMILAR ARTICLES ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, OF PLASTICS - OF POLYMERS OF ETHYLENE ,50% ,50% WINDOWS, FRENCH WINDOWS AND THEIR FRAMES % DOORS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS %-3% WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IN THE KITCHEN ,70% Υπηπεζία Εμποπίος Σελίδα 13 από 13

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή κατά των Διακρίσεων

Αρχή κατά των Διακρίσεων Αρχή κατά των Διακρίσεων Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Εμππεξέηεζε θαη ηε Μεηαρείξηζε Επηβαηηθνύ Κνηλνύ Δηαθόξσλ Εζληθνηήησλ από κέξνπο Εηαηξεηώλ πνπ εθηεινύλ Δεκόζηεο πγθνηλσλίεο θαη Οδεγώλ Λεσθνξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Δλληνικό ηαηιζηικό Ηνζηιηούηο Πξαθηηθά 15 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηαηηζηηθήο(2002) Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Εαταρίας Μπραγοσδάκης,MSc.,Τπ.Γιδάκηορας,

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού

Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού Επενδςηική ζύμππαξη Ελλάδορ Καηάπ: Η πεπίπηωζη ηος Αζηακού ηηρ Θεοθίληρ Μηλαθιανάκη Παξαδνζηαθά κεηαμύ Διιάδνο θαη αξαβηθώλ ρσξώλ επηθξαηεί έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν θιίκα θηιίαο, νπνύ νη δύν πιεπξέο ππνζηεξίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα