ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε, Με την ροτεινόµενη Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αντιµετω ίζονται κατε είγοντα θέµατα νοµοτεχνικών βελτιώσεων, διόρθωσης αστοχιών και συµ λήρωσης αραλείψεων του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Ε είγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής » (Α 222). Ειδικότερα: Ε ί του Κεφαλαίου Α Άρθρο 1 Με τις διατάξεις του αρόντος άρθρου ροβλέ ονται τα ακόλουθα : Ορίζεται ότι για τον υ ολογισµό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις ροϋ οθέσεις συνταξιοδότησης των υ αλλήλων της Βουλής, εφαρµόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ηµοσίου, κατά ερί τωση, ό ως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υ αλλήλους των Υ ουργείων. Ως µισθός για τον υ ολογισµό της σύνταξης των ανωτέρω ροσώ ων λογίζεται ο συντάξιµος µισθός τακτικού υ αλλήλου Υ ουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, µε τα ίδια έτη υ ηρεσίας, ό ως αυτός ισχύει κάθε φορά σύµφωνα µε τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις. Οι διατάξεις της αραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή α ό για όσα α ό τα αναφερόµενα σε αυτές ρόσω α υ ηρετούν κατά την ηµεροµηνία αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατός τους. Α ό την ίδια ηµεροµηνία ορίζεται ότι καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3865/2010 (Α 120). Ε ισηµαίνεται εραιτέρω ότι µε την ανωτέρω τρο ο οίηση ενσωµατώνονται λήρως οι αρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε τα Πρακτικά της 3 ης Ειδικής Συνεδρίασης της

2 Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 30 ης Οκτωβρίου 2010 (βλ. σελ.16) στα ο οία αναφέρονται συγκεκριµένα τα εξής: «αρατηρείται να εξαιρούνται κατηγορίες ολιτών, ό ως οι υ άλληλοι της Βουλής για τους ο οίους εξακολουθεί να εφαρµόζεται ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς σε όσους έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι (ν.3865/2010) χωρίς να δικαιολογείται τούτο α ό λόγους δηµοσίου συµφέροντος ενόψει των εκτεθεισών ειδικών εθνικών συνθηκών της ε ίτευξης δηµοσιονοµικής ειθαρχίας και της οικονοµικής ισορρο ίας του Κράτους, ρύθµιση ου αραµένουσα σε ισχύ είναι αντίθετη µε τα άρθρα 4,25 και 88 του Συντάγµατος.» Προκειµένου να εναρµονιστεί το ηµόσιο µε τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης τρο ο οιούνται οι διατάξεις της υ ο αραγράφου β3 της αραγράφου Β του ν. 4093/2012 ώστε εάν το συνολικό οσό των συντάξεων, συµ εριλαµβανοµένων και των ε ικουρικών καθώς και των µερισµάτων, υ ερβαίνει τα 2.000,00 και µέχρι 3.000,00 να µειώνεται το ανωτέρω συνολικό οσό κατά 15%, ενώ εάν το οσό αυτό υ ερβαίνει τα 3.000,00 να µειώνεται το συνολικό οσό των συντάξεων κατά 20% ( αράγραφος 1). Εξαιρούνται οι τετρα ληγικοί και αρα ληγικοί συνταξιούχοι του ηµοσίου α ό τις µειώσεις της ερ. α της υ ο αραγράφου β3 της αραγράφου Β του ν. 4093/2012, ό ως ισχύουν µετά την τρο ο οίησή τους µε τις διατάξεις της αρ. 2 του αρόντος ( αράγραφος 2). Κατ εξαίρεση το συνολικό ετήσιο οσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του ε ιδόµατος αδείας, τα ο οία καταργήθηκαν για όλους τους συνταξιούχους του ηµοσίου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους τετρα ληγικούς και αρα ληγικούς συνταξιούχους του ηµοσίου. Το οσό αυτό ε ιµεριζόµενο λέον σε 12µηνη βάση θα καταβάλλεται κατά µήνα µαζί µε τη σύνταξή τους ( αράγραφος 3). Ε ί του Κεφαλαίου Β Άρθρο 2 : Ε είγουσες µισθολογικές διατάξεις Με τη διάταξη της ερί τωσης 28 της υ ο αραγράφου Γ.1. του ν. 4093/2012 τρο ο οιήθηκε το άρθρο 46 του ν.3205/2003 µη λαµβάνοντας υ όψη το γεγονός ότι µεταγενέστερα έχουν τρο ο οιηθεί διατάξεις του Οργανισµού του Υ ουργείου Εξωτερικών (άρθρα 101 και 110 του ν.3566/2007) ου αφορούν την Ειδική Νοµική Υ ηρεσία, την κατάργηση της ειδικής Νοµικής Υ ηρεσίας Ευρω αϊκών Κοινοτήτων και τους υ αλλήλους του κλάδου Οικονοµικών και Εµ ορικών Υ οθέσεων. Ως α οτέλεσµα, αφενός, δεν εριλαµβάνεται ρητή αναφορά στον κλάδο Οικονοµικών και Εµ ορικών Υ οθέσεων και, αφετέρου, οι υ άλληλοι της Ειδικής Νοµικής Υ ηρεσίας αναφέρονται µε τους βαθµούς του ροϊσχύσαντος και ήδη καταργηθέντος

3 βαθµολογίου τους. Προτείνεται συνε ώς η νοµοτεχνική αναδιατύ ωση του άρθρου ώστε να α εικονίζει τη σηµερινή διοικητική ραγµατικότητα του Υ ουργείου Εξωτερικών. Άρθρο 3: Τρο ο οίηση διατάξεων αρµοδιότητας Υ ουργείου Οικονοµικών Με την αράγραφο 1 ροβλέ εται ότι το σύνολο των κανονιστικών ράξεων ου ρέ ει να εκδοθούν δυνάµει του άρθρου ρώτου του ν.4093/2012 και αφορούν την εφαρµογή του ν.3919/2011 εκδίδεται το αργότερο µέχρι Με την αράγραφο 2 γίνεται νοµοτεχνική βελτίωση σχετικά µε την ορθή αναφορά του.δ. 113/2010. Με την αράγραφο 3 τρο ο οιούνται διατάξεις ου αφορούν την ΕΛΣΤΑΤ. Κατά την εκτέλεση του ροϋ ολογισµού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τρέχοντος οικονοµικού έτους έχουν ροκύψει ροβλήµατα στην εκκαθάριση δα ανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. λόγω µη τήρησης των διατάξεων ου διέ ουν την όλη διαδικασία ραγµατο οίησης των δα ανών αυτών. Οι εν λόγω αρεκκλίσεις οφείλονταν στον ετεροχρονισµό της α ασχόλησης των συνεργατών σε σχέση µε την έκδοση των σχετικών εγκριτικών α οφάσεων, στην ε ιτακτικά ε είγουσα ανάγκη δικαστικής εκ ροσώ ησης της Αρχής κατά το ρώτο εξάµηνο του 2012, καθώς και στην αλλαγή του νοµικού λαισίου ου διέ ει την έκδοση α οφάσεων για την έγκριση υ ερωριακής α ασχόλησης υ αλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και στην ως εκ τούτου µη δυνατότητα αναδροµικής ισχύος της α όφασης ου ενέκρινε τις υ ερωρίες. Κατό ιν αυτού και ροκειµένου να καταστεί δυνατή η ληρωµή των ροαναφερόµενων δα ανών, ροτείνεται η ακόλουθη νοµοθετική ρύθµιση, όλως εξαιρετικά για την τακτο οίηση των υφιστάµενων δηµοσιονοµικών εκκρεµοτήτων. Με την αράγραφο 4 διευκρινίζεται το νοµικό καθεστώς ου θα διέ ει τις υ ό α οκρατικο οίηση εταιρείες του άρθρου δεύτερου του ν.4092/2012 µετά την α οκρατικο οίησή τους. Ε ίσης α οσαφηνίζεται, για λόγους ασφάλειας δικαίου, ότι, µέχρι την α οκρατικο οίησή τους, οι εν λόγω εταιρείες εξακολουθούν να διέ ονται α ό το οικείο σε αυτές καθεστώς, ανεξάρτητα α ό τη µεταφορά των µετοχών ου κατέχει σε αυτές το ηµόσιο στο Ταµείο Αξιο οίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου.

4 Με την αράγραφο 5 ε έρχονται ορισµένες νοµοτεχνικές αλλαγές στο.δ. 718/1977 ερί εκτελωνιστών. Άρθρο 4: Τρο ο οιήσεις του Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών Με το αρόν άρθρο ε έρχονται αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Α εικόνισης Συναλλαγών ου θεσ ίστηκε µε την υ ο αράγραφο Ε.1. του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222). Οι αλλαγές αυτές είναι α ολύτως αναγκαίες και εξαιρετικά ε είγουσες, υ ό την έννοια του άρθρου 44 αρ. 1 του Συντάγµατος, ροκειµένου να ληφθούν υ όψη αρατηρήσεις της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής ου υ οβλήθηκαν µετά την κατάθεση του ανωτέρω σχεδίου νόµου στη Βουλή και να διασφαλισθεί άρση των ο οιωνδή οτε αµφιβολιών ως ρος τη συµβατότητα των ρυθµίσεων του νέου Κώδικα µε τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και ειδικότερα της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Νοεµβρίου 2006 σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου ροστιθέµενης αξίας, ό ως έχει τρο ο οιηθεί και ισχύει. Σηµειώνεται ότι µε αφορµή τη θέσ ιση του νέου Κώδικα εξετάσθηκε για ρώτη φορά η συµβατότητα και ήδη ισχυουσών ρυθµίσεων µε το ενωσιακό δίκαιο. Ειδικότερα: - Η υ οχρέωση έκδοσης τιµολογίου για τα αγαθά ου ο υ όχρεος α εικόνισης συναλλαγών και τα ρόσω α της αραγράφου 1 του άρθρου 3 αγοράζουν α ό ρόσω α ου δεν έχουν υ οχρέωση έκδοσης τιµολογίων αντικαθίσταται α ό την α όδειξη των συναλλαγών µε τη σύνταξη, εντός των ροθεσµιών ου ροβλέ ονται στις αραγράφους 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον ο οίο εριλαµβάνονται, τα στοιχεία των συµβαλλοµένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής ( αράγραφος 1). Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και στην ερί τωση της αγοράς αγαθών ή λήψης υ ηρεσιών για λογαριασµό τρίτου (δεύτερο εδάφιο της αραγράφου 8 του άρθρου 6 αράγραφος 2). - Η ηµεροµηνία της συναλλαγής αναφέρεται στο τιµολόγιο, µόνο εφόσον δεν συµ ί τει µε την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου ενώ καταργείται η υ οχρέωση αναφοράς του αύξοντος αριθµού ή των αριθµών των δελτίων α οστολής ου εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την αραλαβή των αγαθών ου αφορά το τιµολόγιο ( ρώτο εδάφιο της αραγράφου 9 του άρθρου 6 αράγραφοι 3 και 4). - Καταργείται η υ οχρέωση συνο τικής εριγραφής σε ερί τωση αροχής ολλα λών συναφών υ ηρεσιών ως είδος (δεύτερη υ ο αράγραφος της αραγράφου 11 του άρθρου 6 αράγραφος 5).

5 - Η αράγραφος 12 του άρθρου 6 διαγράφεται ( αράγραφος 6). - Στην ερί τωση των λοι ών στοιχείων ου εκδίδονται για ωλήσεις φυσικού αερίου µέσω δικτύου, ύδατος µη ιαµατικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύµατος, θερµικής ενέργειας ή αροχής τηλε ικοινωνιακών, τρα εζικών χρηµατιστηριακών, χρηµατοδοτικών εργασιών, καθώς και στις ερι τώσεις είσ ραξης αντα οδοτικών τελών και λοι ών συναφών δικαιωµάτων, καταργείται η υ οχρέωση αράδοσης αντιτύ ου των στοιχείων στον ελάτη (στοιχείο β) της αναριθµηµένης αραγράφου 15 του άρθρου 6 αράγραφος 7) - Στην ερί τωση των α οδείξεων λιανικής, στην ο οία αναγράφεται γενική εριγραφή του είδους των αγαθών ή υ ηρεσιών ή η γενική εριγραφή του είδους ου ροκύ τει α ό το αντικείµενο εργασιών καταργείται η ροϋ όθεση της α οδοχής του στοιχείου αυτού α ό τον αντισυµβαλλόµενο (στοιχείο γ) της αναριθµηµένης αραγράφου 15 του άρθρου 6 αράγραφος 8). Ε ί του Κεφαλαίου Γ Άρθρο 5: Ε είγουσες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υ ουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Με τις αρούσες ρυθµίσεις βελτιώνεται νοµοτεχνικά η αράγραφος Ζ του άρθρου ρώτου του ν.4093/2012, και αρέχονται διευκρινήσεις ώστε να υ άρχει ειδική νοµοθετική αναφορά ότι συγκεκριµένες κατηγορίες, ό ως εργαζόµενοι ου έχουν ροσληφθεί µε διαδικασίες ου αφορούν ΑΜΕΑ ή είναι ολύτεκνοι, ροστάτες µονογονεϊκής οικογένειας µε τέκνο ου συνοικεί και τους βαρύνει φορολογικά ή εργαζόµενοι των ο οίων ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε ροσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα ή εργασιακή εφεδρεία, δεν τίθενται σε διαθεσιµότητα. Άρθρο 6: Ε είγουσες ρυθµίσεις θεµάτων Υ ουργείου Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υ οδοµών και ικτύων Οι τρο ο οιήσεις του.δ. 340/1989 ου ροτείνονται µε τις αραγράφους 1 έως 4 α οτελούν νοµοτεχνικές, κυρίως, βελτιώσεις αυτού και διασαφηνίσεις. Συγκεκριµένα στην αράγραφο 3 του άρθρου 4 του.δ. 340/1998 ροστίθεται η λέξη «α λά» ώστε να µην χρειάζεται η ε ικύρωση των τυχίων. Με τις αραγράφους 2 και 3 ε έρχονται τρο ο οιήσεις στο άρθρο 4 του.δ. 340/1998. Με την αράγραφο 4 διευκρινίζονται θέµατα σχετικά µε τα νοµικά ρόσω α αροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υ ηρεσιών.

6 Με το εδάφιο β της ερί τωσης 1 της υ ο αραγράφου Η.3 «ιάθεση αρασκευασµάτων ρώτης βρεφικής ηλικίας» του ν. 4093/2012 (Α 222) δίνεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στους Υ ουργούς Υγείας και Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων να εκδώσουν α όφαση, µε την ο οία θα ορίζονται, εφόσον κριθεί σκό ιµο, ειδικοί όροι για τον τρό ο διάθεσης του βρεφικού γάλακτος στα σηµεία ώλησης. Προκειµένου να υ άρχει ασφάλεια δικαίου σχετικά µε τη δυνατότητα άµεσης εφαρµογής της διάταξης για τη διάθεση των αρασκευασµάτων ρώτης βρεφικής ηλικίας σε σηµεία εκτός φαρµακείων, µε την αράγραφο 5 ροτείνεται η κατάργηση της νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Τέλος, ροκειµένου να µην υφίστανται αµφιβολίες σχετικά µε τη δυνατότητα άµεσης εφαρµογής των διατάξεων για τη µίσθωση οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµ ορευµατικές µεταφορές, µε την αράγραφο 6 ροτείνεται η κατάργηση της υ ο αραγράφου 13 της αραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 (Α 222), µε την ο οία (υ ο αράγραφο) αρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υ ουργό Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων να ρυθµίζονται διοικητικά θέµατα και τεχνικές λε τοµέρειες για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας µισθωµένων οχηµάτων, τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς κοκ. Άρθρο 7: Ε είγουσες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υ ουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού Στην υ ο ερί τωση γ) της ερί τωσης 2 της υ ο αραγράφου Θ.3. του άρθρου ρώτου του ν.4093/2012 µε την ροσθήκη «Τα Κέντρα ια βίου µάθησης είναι άροχοι υ ηρεσιών µη τυ ικής µεταλυκειακής εκ αίδευσης, κατάρτισης και συνεχιζόµενης ε αγγελµατικής κατάρτισης και» βελτιώνεται νοµοτεχνικά τον ορισµό των Κέντρων ια Βίου Μάθησης ώστε να µην ροκαλείται σύγχυση για τις υ ηρεσίες ου αρέχουν. Στο ρώτο εδάφιο της ερί τωσης 13 της υ ο αραγράφου Θ.3. του άρθρου ρώτου του ν.4093/2012 βελτιώνεται νοµοτεχνικά το άρθρο αντικαθιστώντας τις λέξεις «Οικοδοµικού Κανονισµού» µε «κτιριολογικών ροϋ οθέσεων» γιατί ροκαλείτο σύγχυση ερί του ορισµού του Οικοδοµικού Κανονισµού του αρόντος ή άλλου. Στο δεύτερο εδάφιο της ερί τωσης 13 της υ ο αραγράφου Θ.3. του άρθρου ρώτου του ν.4093/2012 οι λέξεις «εντός τριάντα (30) ηµερών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εντός δεκα έντε (15) ηµερών» διότι το χρονικό

7 διάστηµα των τριάντα ηµερών για υ οβολή δικαιολογητικών εκ νέου και θερα ευτικά εντός του συνολικού χρονικού διαστήµατος των τεσσάρων (4) µηνών για την αδειοδότηση ήταν µακρά και θα δυσχέραινε την ράξη εκδόσεως της αδείας. Η ερί τωση 16 της υ ο αραγράφου Θ.3. του άρθρου ρώτου του ν.4093/2012 τρο ο οιείται µε την αρούσα και βελτιώνεται νοµοτεχνικά σύµφωνα µε νεώτερη οδηγία της ECFIN. Στην ερί τωση 3 της υ ο αραγράφου Θ.4. του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012, οι λέξεις «της υ ο αραγράφου Θ.1.» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «της υ ο αραγράφου Θ.3.» λόγω λανθασµένης αρίθµησης Η αρ. 1 του άρθρου 1 του ν.3696/2008 (Α 177), ό ως τρο ο οιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.3848/2010 (Α 71) και αντικαταστάθηκε µε την ερί τωση 1 της υ ο αραγράφου Θ.7. του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται εκ νέου ώστε να βελτιωθεί νοµοτεχνικά σύµφωνα µε νεώτερη οδηγία της ECFIN Η αράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν.3696/2008, ό ως ροστέθηκε µε την ερί τωση 4 της υ ο αραγράφου Θ.7. του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφεται και βελτιώνεται νοµοτεχνικά σύµφωνα µε νεώτερη οδηγία της ECFIN Στην ερί τωση Θ.11. του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012 οι λέξεις «έως την 30ή Αυγούστου 2013» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «έως την 30 η Α ριλίου 2013». και βελτιώνεται νοµοτεχνικά σύµφωνα µε νεώτερη οδηγία της ECFIN H ερί τωση 4 της υ ο αραγράφου Θ.12. του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφεται και βελτιώνεται νοµοτεχνικά σύµφωνα µε νεώτερη οδηγία της ECFIN Η αράγραφος 2 του άρθρου 1 του.δ.38/2010 (Α 79), ό ως τρο ο οιήθηκε µε την ερί τωση 1 της υ ο αραγράφου Θ.16. του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται και βελτιώνεται νοµοτεχνικά σύµφωνα µε νεώτερη οδηγία της ECFIN Η αράγραφος 5 του άρθρου 3 του.δ.38/2010 (Α 79), ό ως ροστέθηκε µε την ερί τωση 4 της υ ο αραγράφου Θ.16. του άρθρου ρώτου του ν.

8 4093/2012, αντικαθίσταται και βελτιώνεται νοµοτεχνικά σύµφωνα µε νεώτερη οδηγία της ECFIN H ερί τωση 22 της υ ο αραγράφου Θ.16. του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται και βελτιώνεται νοµοτεχνικά σύµφωνα µε νεώτερη οδηγία της ECFIN Στην ερί τωση 1 της υ ο αραγράφου Θ.17. του άρθρου ρώτου του ν.4093/2012 οι λέξεις «καθίσταται η 31 η εκεµβρίου 2012» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µέχρι την 31 η εκεµβρίου 2013» βελτιώνεται νοµοτεχνικά σύµφωνα µε νεώτερη οδηγία της ECFIN Η ερί τωση 4 της υ ο αραγράφου Θ.17. του άρθρου ρώτου του ν.4093/2012 αντικαθίσταται ως κάτωθι γιατί δεν θερά ευε την µεταβατική ερίοδο µεταξύ των αλαιών και νέων δοµών και είχε διατυ ωθεί λανθασµένα Στην ερί τωση 5 της υ ο αραγράφου Θ.17. του άρθρου ρώτου του ν.4093/2012 η φράση «ότι δεν έχουν ε έλθει µεταβολές στα κτίρια ου ελέγχθηκαν ή αδειοδοτήθηκαν µε την ισχύουσα άδεια» αντικαθίσταται γιατί είχε διατυ ωθεί λανθασµένα. Άρθρο 8: Ανεξάρτητοι εµ ειρογνώµονες Ενεργειακοί Ε ιθεωρητές - Πιστο οιητικό Ενεργειακής Α όδοσης (ΠΕΑ) Με το αρόν άρθρο ρυθµίζονται οι ροϋ οθέσεις για να α οκτήσει κανείς την ιδιότητα του Ενεργειακού Ε ιθεωρητή και να εγγραφεί στο οικείο Μητρώο, ροκειµένου να ασκήσει την εν λόγω δραστηριότητα, οι όροι και η διαδικασία για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Ε ιθεωρητή καθώς και η ισχύς του Πιστο οιητικού Ενεργειακής Α όδοσης (ΠΕΑ). Ουσιαστικά στο άρθρο έχουν ενσωµατωθεί οι διατάξεις του.δ. 100/2010 (Α 177), µε το ο οίο ροσδιορίζονται τα ειδικότερα ροσόντα και ε ιστηµονικά εδία ροέλευσης των ανεξάρτητων εµ ειρογνωµόνων µηχανικών (δι λωµατούχων και τυχιούχων) και οι ειδικότερες διαδικασίες ιστο οίησης και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων. Με την αράγραφο 1 ροβλέ εται ότι η ιστο οίηση της ενεργειακής α όδοσης των κτιρίων και η ε ιθεώρηση των συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού διεξάγονται µε ανεξάρτητο τρό ο α ό ειδικευµένους ή/και δια ιστευµένους εµ ειρογνώµονες µηχανικούς, οι ο οίοι α οκτούν την ιδιότητα του Ενεργειακού Ε ιθεωρητή µε την εγγραφή τους στο Μητρώο

9 Ενεργειακών Ε ιθεωρητών. Κατά δε την ε ιταγή της Οδηγίας σχετικώς µε τα αντίστοιχα ροσόντα, ως ραγµατο οιήθηκε και για τα δηµόσια έργα και τις δηµόσιες συµβάσεις, η ενεργειακή ε ιθεώρηση και η ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων εµ ί τει στην έννοια του τεχνικού έργου, και ως ρόσω α ου διαθέτουν τα α αιτούµενα ροσόντα ροκειµένου να ιστο οιηθούν ορίζονται οι Μηχανικοί, ι λωµατούχοι και Πτυχιούχοι. Με την αράγραφο 2 ορίζεται ότι για την εγγραφή στα µητρώα Ενεργειακών Ε ιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφά αξ αράβολο εκατόν ενήντα (150) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα. Α ό τα νοµικά ρόσω α καταβάλλεται εφά αξ αράβολο εκατόν ενήντα (150) ευρώ για την εγγραφή τους. Τα οσά αυτών εισ ράττονται α ό τις.ο.υ. και α οδίδονται υ έρ του Πράσινου Ταµείου (ΚΑΕ 3745). Η καταβολή και η είσ ραξη των ανωτέρω οσών δύναται να λαµβάνει χώρα µέσω τρα εζικού λογαριασµού του Πράσινου Ταµείου, κατό ιν κοινής α όφαση των Υ ουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος. Στην αράγραφο 3 καθορίζονται τα ειδικότερα ροσόντα. Συγκεκριµένα ο υ οψήφιος Ενεργειακός Ε ιθεωρητής ρέ ει να διαθέτει τα αρακάτω ροσόντα : α) Να είναι ι λωµατούχος Μηχανικός, µέλος του Τεχνικού Ε ιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκ αίδευσης ή µηχανικός ου έχει α οκτήσει αναγνώριση ε αγγελµατικών ροσόντων στη χώρα µας κατ εφαρµογή της σχετικής ευρω αϊκής και εθνικής νοµοθεσίας. β) Να αρακολουθήσει εξειδικευµένο εκ αιδευτικό ρόγραµµα και να συµµετέχει ε ιτυχώς σε εξετάσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 192/2011 α όφαση του Υ ουργού Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με την αράγραφο 4 κατ αντίστοιχη εφαρµογή των διατάξεων του.δ. 100/2010 και σύµφωνα µε το γνωστικό αντικείµενο και τον κύκλο και το ε ί εδο σ ουδών, καθορίζεται ότι οι ι λωµατούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωµα διενέργειας ενεργειακών ε ιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού ανεξαρτήτως θερµικής και ψυκτικής ισχύος. Αντίστοιχα, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωµα διενέργειας ενεργειακών ε ιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερµικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως εκατό κιλοβάτ (100 kw). Μετά την άροδο τεσσάρων (4) ετών οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί δύνανται να διενεργούν ενεργειακές ε ιθεωρήσεις κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού ανεξαρτήτως θερµικής και ψυκτικής ισχύος ( αράγραφος 4). Με την αράγραφο 5 ροβλέ εται ότι οι Ενεργειακοί Ε ιθεωρητές ου έχουν ιστο οιηθεί σε χώρες της Ευρω αϊκής Ένωσης µ ορούν να εγγραφούν στο

10 Μητρώο Ενεργειακών Ε ιθεωρητών και να ασκήσουν τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Ε ιθεωρητή, µε την ε ιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του.δ. 38/2010 (Α 78). Με την αράγραφο 6 ροβλέ εται ότι οι ιστο οιηµένοι και νόµιµα εγκατεστηµένοι σε χώρες της Ευρω αϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Ε ιθεωρητές, ου δεν µετακινούνται ρος την ελληνική ε ικράτεια για µόνιµη ε αγγελµατική εγκατάσταση, αλλά ροκειµένου να ασκήσουν ροσωρινά ή εριστασιακά το εν λόγω ε άγγελµα στη χώρα µας, υ άγονται στις ρυθµίσεις των άρθρων 5 έως 9 του.δ. 38/2010. Με την αράγραφο 7 καθορίζεται ότι το α αιτούµενο εκ αιδευτικό ρόγραµµα διεξάγεται α ό Ανώτατα Εκ αιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας ή Κέντρα Ε αγγελµατικής Κατάρτισης ιστο οιηµένα α ό τον Εθνικό Οργανισµό Πιστο οίησης Προσόντων και Ε αγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ). Με την ολοκλήρωση του ρογράµµατος, σε κάθε εκ αιδευόµενο ου το αρακολούθησε ε αρκώς, χορηγείται σχετική Βεβαίωση Ε αρκούς Παρακολούθησης α ό τον εκ αιδευτικό φορέα. Με τις αραγράφους 8, 9, 10 και 11 καθορίζονται οι λε τοµέρειες της εξεταστικής διαδικασίας, ως ροβλέ ονταν και στο ροϊσχύον δίκαιο, ο τρό ος καθορισµού της εξεταστικής ε ιτρο ής και κάθε λε τοµέρεια για την συµµετοχή στη διαδικασία. Με την αράγραφο 12 ροβλέ εται ότι µε διάταγµα ου εκδίδεται µετά α ό ρόταση των Υ ουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού δύναται να καθορίζονται ειδικότερα ροσόντα και ε ιστηµονικά εδία ροέλευσης των ανεξάρτητων εµ ειρογνωµόνων µηχανικών καθώς και ειδικότερες διαδικασίες ιστο οίησης και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων. κατά γενική ε ιταγή της Οδηγίας. Με την αράγραφο 13 καθορίζονται αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Ε ιθεωρητή, µε βάση τα ροβλε όµενα εκ του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της ε αγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων εριορισµών στην ρόσβαση και άσκηση ε αγγελµάτων» (Α 32). Στην αράγραφο 14 ροβλέ ονται ασυµβίβαστα των Ενεργειακών Ε ιθεωρητών ροκειµένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της ενεργειακής ε ιθεώρησης. Η ρόβλεψη της αραγράφου 15 καθιστά ασυµβίβαστη την ιδιότητα του Ενεργειακού Ε ιθεωρητή µε αυτή του δηµοσίου υ αλλήλου ό ως αντίστοιχα ρυθµίζεται για άλλου είδους διαδικασίες εκ όνησης και υ ηρεσιών τεχνικών έργων στο εθνικό µας δίκαιο και κυρίως για λόγους αµεροληψίας και διαφάνειας ου υ αγορεύονται α ό την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία.

11 Ε ισηµαίνεται δε ότι διαφορετική ρόβλεψη δεν µ ορεί να τεθεί εφόσον δεν υφίσταται ένα Μητρώο Εµ ειρογνωµόνων Μηχανικών δηµοσίων υ αλλήλων και µάλιστα για το σύνολο της Ε ικράτειας Στην αράγραφο 16 ροβλέ εται ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ θα τηρείται ενηµερωµένος κατάλογος Ενεργειακών Ε ιθεωρητών. Τέλος στην αράγραφο 17 ροβλέ εται ότι το Πιστο οιητικό Ενεργειακής Α όδοσης (ΠΕΑ) του ν. 3661/2008 (Α 89) είναι δεκαετούς ισχύος κατ ανώτατο όριο. Ε ίσης ορίζεται ότι εφόσον υ άρχει ΠΕΑ σε ισχύ, δεν α αιτείται έκδοση νέου ΠΕΑ για τις ερι τώσεις της ώλησης ή µίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής µονάδας. Άρθρο 9: Τρο ο οίηση διατάξεων του ν.4001/2011 και ν.3889/2010 Στο άρθρο 143 του ν.4001/2011 (Α 179) καθορίζονται τα έσοδα του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν.2773/1999, µέσω του ο οίου η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η Ε ΗΕ ΑΕ ανακτά λήρως τα οσά ου καταβάλλει στους αντισυµβαλλόµενους ου αράγουν ηλεκτρική ενέργεια µε χρήση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Μεταξύ των εσόδων του ειδικού λογαριασµού είναι και το ειδικό τέλος του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκ οµ ών Αερίων Ρύ ων (ΕΤΜΕΑΡ)) ου ε ιµερίζεται σε κάθε Πελάτη εριλαµβανοµένων και των αυτο αραγωγών. Με α όφαση του Υ ουργού ΠΕΚΑ, µετά α ό γνώµη της ΡΑΕ ορίζεται µεθοδολογία ου εριλαµβάνει συντελεστές ου διαφορο οιούν το ειδικό τέλος κατά κατηγορία Πελατών. Οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών της ανωτέρω µεθοδολογίας, καθώς και οι µοναδιαίες χρεώσεις ου ε ιβάλλονται στους Πελάτες ροσδιορίζονται µε α όφαση της ΡΑΕ. Με την ροτεινόµενη ρύθµιση ροσδιορίζεται εκ νέου ο χρόνος έκδοσης της ανωτέρω α όφασης (12 ος µήνας εκάστου έτους) καθώς ε ίσης και ο χρόνος κατά τον ο οίο η α όφαση αυτή θα ρέ ει να αναθεωρείται (6 ος µήνας του ε όµενου έτους). Κρίνεται αναγκαία η θέσ ιση της ροτεινόµενης ρύθµισης ροκειµένου να εκτιµώνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα έσοδα και τα έξοδα του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού και να λαµβάνονται εγκαίρως τα αναγκαία µέτρα για την ισοσκέλιση αυτού. Κατά την αρούσα χρονική και οικονοµική συγκυρία και ρος αντιµετώ ιση του µεγάλου ελλείµµατος του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού, γεγονός ου οδηγεί σε καθυστερήσεις στην ληρωµή των αραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας α ό ΑΠΕ η θέσ ιση της ροτεινόµενης ρύθµισης της αραγράφου 1 κρίνεται ως αναγκαία και ε είγουσα µε στόχο τη σταδιακή α όσβεση του σηµερινού ελλείµµατος στο τέλος του 2014.

12 Οι ροτεινόµενες τρο ο οιήσεις των αραγράφων 2 έως 13 α οσκο ούν κυρίως στη αροχή µεγαλύτερης ευελιξίας εν όψει της ιδιωτικο οίησης των ΕΠΑ και ΕΣΦΑ. Ε ίσης, στο λαίσιο των ροτεινόµενων τρο ο οιήσεων ε ιχειρείται και η διόρθωση ορισµένων αροραµάτων και λανθασµένων αρα οµ ών ου αρεισέφρυσαν στο κείµενο του ν. 4093/2012, καθώς η βελτίωση της διατύ ωσης ορισµένων διατάξεων. Με την ερί τωση β) της αραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν.4024/2011 ορίστηκε ανώτατο όριο στους όρους ου µ ορεί να διαθέτει το Πράσινο Ταµείο για τις λειτουργικές δα άνες και την ε ίτευξη των σκο ών κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσο ρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής σε οσοστό 5% ε ί του συνόλου των διαθεσίµων του κατά το τέλος του ροηγούµενου έτους. Κρίνεται ε ιβεβληµένο, για λόγους δηµοσιονοµικής ολιτικής, το οσοστό αυτό να µειωθεί σε 2,5% ( αράγραφος 14). Άρθρο 10: Ε είγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Με την ερί τωση 6 της υ ο αραγράφου ΙΑ.4. του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) ροβλέφθηκε ότι α ό 1/1/2014 το Ε ίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους συνταξιούχους καταβάλλεται µε τη συµ λήρωση του 64 ου έτους της ηλικίας τους. Για λόγους δηµοσιονοµικούς κρίνεται αναγκαία η αύξηση του ορίου ηλικίας του δικαιούχου και η καταβολή του ε ιδόµατος αυτού µε τη συµ λήρωση του 65 ου έτους. Η χορήγηση του ΕΚΑΣ για τα τέκνα ου λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους ραγµατο οιείται µέχρι τη συµ λήρωση του α αιτούµενου ορίου ηλικίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ( αράγραφος 3). Με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσο ροθέσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Προσαρµογής Ε είγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσο ροθέσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής » και συγκεκριµένα στην υ ο αράγραφο ΙΑ.5 θεσ ίστηκαν µειώσεις α ό στο σύνολο των καταβαλλόµενων συντάξεων. Α ό τις µειώσεις αυτές ου κυµαίνονται α ό 5% έως 20% ανάλογα µε το ύψος της σύνταξης ή του συνόλου των συντάξεων εξαιρέθηκαν µόνο οι συνταξιούχοι λόγω ανα ηρίας. Για δηµοσιονοµικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η εξειδίκευση του εδίου εξαιρέσεων, ου τέθηκαν µε την αρα άνω διάταξη και συγκεκριµένα ε ί των συνταξιούχων εκείνων στους ο οίους χορηγείται το µηνιαίο εξωϊδρυµατικό ε ίδοµα, σύµφωνα µε τις αρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981, ό ως έχουν τρο ο οιηθεί και ισχύουν ( αράγραφος 4).

13 Με τις διατάξεις του ν.4093/2012 ( υ ο αράγραφος ΙΑ.6 ερί τωση 3) λόγω των έκτακτων δηµοσιονοµικών αναγκών ροβλέφθηκε η κατάργηση α ό των ε ιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και ε ιδόµατος αδείας ου χορηγούνται α ό τους ασφαλιστικούς οργανισµούς στους συνταξιούχους. Εξαίρεση ροβλέφθηκε µόνο ως ρος την καταβολή των οσών των δώρων και του ε ιδόµατος αδείας ου αντιστοιχούν στο ε ίδοµα α όλυτης ανα ηρίας και το ε ίδοµα αρα-τετρα ληγίας. Είναι όµως α αραίτητο να συνεχιστεί η καταβολή των εν λόγω οσών µόνο στους συνταξιούχους εκείνους στους ο οίους χορηγείται το µηνιαίο εξωϊδρυµατικό ε ίδοµα, σύµφωνα µε τις αρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981, ό ως ισχύουν. Ταυτόχρονα για τη διευκόλυνση των Ασφαλιστικών Οργανισµών αλλά και των ασφαλισµένων τα οσά του ε ιδόµατος ου αντιστοιχούν στο δώρο Χριστουγέννων, το δώρο Πάσχα και το ε ίδοµα αδείας θα αθροίζονται και θα ε ιµερίζονται λέον σε 12µηνη βάση και το οσό ου αντιστοιχεί κατά µήνα θα καταβάλλεται µαζί µε τη σύνταξη ( αράγραφος 6). Με τις διατάξεις του ν.4093/2012 (υ ο αράγραφος ΙΑ.6 ερί τωση 8) ροβλέφθηκε ότι, α ό η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. «Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε.» ν.3607/2007 (Α 245) καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και ληρωµών συντάξεων των δικαιούχων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του ηµοσίου. Α ό η Η ΙΚΑ Α.Ε. θα συγκεντρώνει, ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία των συντάξεων των δικαιούχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του ηµοσίου και θα υ ολογίζει το οσό της µείωσης για τους συνταξιούχους καθώς και για όσους λαµβάνουν συντάξεις α ό ερισσότερους του ενός φορέα. Για την ε ίτευξη του στόχου αυτού κρίνεται αναγκαία η θέσ ιση α ό ενιαίας ηµεροµηνίας καταβολής (η τελευταία εργάσιµη ηµέρα του ροηγούµενου µήνα) όλων των µηνιαίων συντάξεων κύριων, ε ικουρικών και µερισµάτων των Ασφαλιστικών Οργανισµών αρµοδιότητας του Υ ουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του ηµοσίου. Ε ι λέον αρέχεται η δυνατότητα µε κοινή α όφαση των Υ ουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών να ρυθµίζεται ο τρό ος εφαρµογής για Ασφαλιστικούς Οργανισµούς ου καταβάλλουν αροχές ου δεν ανάγονται σε µηνιαία βάση καθώς και κάθε αναγκαία λε τοµέρεια ( αράγραφος 7). Με την αράγραφο 8 αντικαθίσταται το χρονικό όριο για την έκδοση των Υ ουργικών α οφάσεων ου ροβλε όταν στην ερί τωση 7 της υ ο αραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222), α ό

14 σε , ώστε η εφαρµογή των ροβλε οµένων στην υ ο αράγραφο ΙΑ.7 να γίνει σε χρόνο συντοµότερο ρος αντιµετώ ιση αρρυθµιών και κενών ου µ ορούν να δηµιουργηθούν α ό την καθυστέρηση έκδοσής τους. Με τις αραγράφους 9 και 10 αντικαθίστανται και ροσαρµόζονται, αναλόγως µε τη διάρθρωση της νοµοθετικής διάταξης των ερι τώσεων 2 και 3 της υ ο αραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου ρώτου του ν.4093/2012, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της ερί τωσης 1 και του ρώτου εδαφίου της ερί τωσης 3 της υ ο αραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012. Άρθρο 11: Ε είγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υ ουργείου Υγείας Με την ροτεινόµενη ροσθήκη της αραγράφου 1 θεσ ίζεται ειδικό µέτρο ου α οσκο εί στη διασφάλιση της είσ ραξης της ε ιστροφής ου ροβλέ ει το άρθρο 11 του ν.4052/2012 α ό τους Κ.Α.Κ. Φαρµακευτικών ροϊόντων. Με τη διάταξη της αραγράφου 2 ε ιδιώκεται η αναµόρφωση του θεσµικού λαισίου σύναψης των συµβάσεων µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των αρόχων υγείας µε σκο ό την οιοτικότερη και α οτελεσµατικότερη αροχή υ ηρεσιών υγείας ρος τους ασφαλισµένους, τον εξορθολογισµού της δα άνης και τον καθορισµό ενός σαφούς νοµικού λαισίου µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Με το άρθρο 10 αρ. 1 του ν.4052/2012 (Α 41) καθορίσθηκε ότι η ε ο τεία του ΕΟΠΥΥ ασκείται α οκλειστικά α ό το Υ ουργείο Υγείας. Για το λόγο αυτό τρο ο οιείται µε την αράγραφο 3 η οικεία διάταξη ροκειµένου να εναρµονιστεί αφενός µε τη ως άνω νοµοθετική τρο ο οίηση και αφετέρου µε το γενικότερο λαίσιο λειτουργίας του Οργανισµού. Το δεύτερο εδάφιο της ερί τωσης 12 της υ ο αραγράφου ΙΒ.2 της αραγράφου ΙΒ του Άρθρου ρώτου του ν.4093/2012 (Α 222) µε το ο οίο ροβλέ εται η έκδοση κοινής α όφασης των Υ ουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας ροκειµένου να καθορισθούν τα κριτήρια, οι λε τοµέρειες, οι διαδικασίες καθώς και το εδίο εφαρµογής του ρώτου εδαφίου της εν λόγω διάταξης ου ροβλέ ει την καταβολή α ό τους ασθενείς υ έρ του ΕΟΠΥΥ του οσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή ου εκτελείται α ό τον εκάστοτε φαρµακο οιό, καθώς και την καταβολή του οσού των είκοσι έντε (25) ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία

15 σε Νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ., κρίνεται σκό ιµο να διαγραφεί διότι η διάταξη θεωρείται λήρης, ε ιτελεί τον δηµοσιονοµικό σκο ό της και δεν χρειάζεται εραιτέρω εξειδίκευση ( αράγραφος 4). Άρθρο 12: Ε είγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υ ουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων Με την αράγραφο 1, ροκειµένου να υ άρξει ευθυγράµµιση µε τη ρύθµιση της υ ο αραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου ρώτου του ν.4093/2012, για τις ερι τώσεις ό ου το νόµιµο κόστος α οζηµίωσης υ ερβαίνει τον κανόνα ου εριγράφηκε µε την ανωτέρω ρύθµιση, η α οζηµίωση α όλυσης θα ευθυγραµµίζεται µε την τελευταία. Άρθρο 13: Ε είγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υ ουργείου Τουρισµού Η διάταξη της αραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 710/1977, ό ως τρο ο οιήθηκε µε την ερί τωση 3 της υ ο αραγράφου Ι.1. του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012, τρο ο οιείται µε την αράγραφο 1 έτσι ώστε µετά την αρέλευση της ροθεσµίας των δέκα (10) ηµερών χωρίς η αρµόδια υ ηρεσία να έχει γνωστο οιήσει στον υ οβάλλοντα τους λόγους για τους ο οίους δεν δύναται να ασκήσει το ε άγγελµα του ξεναγού, τόσο η βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων ροϋ οθέσεων για την άσκηση του ε αγγέλµατος του ξεναγού, όσο και το δελτίο ταυτότητας του ξεναγού να χορηγούνται αυτόµατα και να µ ορούν να αραληφθούν α ό την αρµόδια υ ηρεσία. Η διάταξη της αραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, ό ως τρο ο οιήθηκε µε την ερί τωση 8 της υ ο αραγράφου Ι.1. του άρθρου ρώτου του ν. 4093/2012, τρο ο οιείται µε την αράγραφο 2 έτσι ώστε η κοινή α όφαση των Υ ουργών Τουρισµού και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για τον καθορισµό του αναλυτικού ρογράµµατος ταχύρυθµων ρογραµµάτων να εκδοθεί νωρίτερα α ό την αρχικά ορισθείσα ροθεσµία των δυο µηνών α ό την δηµοσίευση του νόµου, ήτοι µέχρι την Άρθρο 14 Με το ακροτελεύτιο άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος της αρούσας Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 44, αράγραφος 1, του Συντάγµατος.

16 Αθήνα, Νοεµβρίου 2012 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ηµήτριος Αβραµό ουλος Ιωάννης Στουρνάρας Πάνος Παναγιωτό ουλος Ευρι ίδης Στυλιανίδης Αντώνιος Μανιτάκης Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Κωνσταντίνος Αρβανιτό ουλος Ευάγγελος Λιβιεράτος Ιωάννης Βρούτσης Ανδρέας Λυκουρέντζος Αθανάσιος Τσαυτάρης Αντώνιος Ρου ακιώτης Νικόλαος Γεώργιος ένδιας Όλγα Κεφαλογιάννη Κωνσταντίνος Μουσουρούλης Θεόδωρος Καράογλου ηµήτριος Σταµάτης Χρήστος Σταϊκούρας Χαράλαµ ος Αθανασίου Σταύρος Καλογιάννης Κωνσταντίνος Τζαβάρας Σταύρος Καλαφάτης Μάριος Σαλµάς Μάξιµος Χαρακό ουλος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείµενο του φόρου 1. Α ό το έτος 2014 και για κάθε ε όµενο έτος ε ιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: ecocom-sofia@mfa.gr Web:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 229 19 Νοεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. δ.τ. NUTRIART A.B.E.E. ( ρ. ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα