Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"

Transcript

1 Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ πξόζθιεζε θαη ηελ επθαηξία πνπ κνπ δίδεηαη γηα κηα ζύληνκε πεξηήγεζε ζηα δύζπινα ελίνηε λεξά ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο ζηελ Ειιάδα θαη γηα κηα παξνπζίαζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ζε έλα ζεβαζηό αθξναηήξην, πνπ έρεη δηαθνξεηηθή ελ κέξεη λνκηθή παηδεία. Γενικές αρτές οργάνωζης ηοσ ελληνικού δικαιοδοηικού ζσζηήμαηος. Πξέπεη από ηελ αξρή λα επηζεκαλζεί όηη ε νξγάλσζε ηεο Δηθαηνζύλεο ζηελ Ειιάδα είλαη εληειώο δηαθνξεηηθή από εθείλε ησλ ΗΠΑ. Εδώ θαη πεξίπνπ 100 έηε, νη δηνηθεηηθέο δηαθνξέο, εθείλεο, δειαδή, πνπ αλάγνληαη ζε δηαθνξέο κεηαμύ ησλ πνιηηώλ θαη θάζε είδνπο δεκνζίσλ αξρώλ, δελ δηθάδνληαη από ηα θνηλά δηθαζηήξηα, εθείλα πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ πνηληθώλ αθελόο θαη ησλ αζηηθώλ θαη εκπνξηθώλ ππνζέζεσλ αθεηέξνπ, αιιά από δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, πνπ ζπγθξνηνύλ κία μερσξηζηή δηθαηνδνζία. ηελ Ειιάδα, επνκέλσο, ππάξρεη ζύζηεκα δύν ρσξηζηώλ ηζόηηκσλ δηθαηνδνζηώλ, α) αζηηθήο θαη πνηληθήο δηθαηνδνζίαο, θαη β) δηνηθεηηθήο δηθαηνδνζίαο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη, όπσο ζηελ Γαιιία θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο άιιεο ρώξεο ηεο επεηξσηηθήο Επξώπεο, ζεσξείηαη πξνηηκόηεξν λα εθδηθάδνπλ ηηο ηδηόξξπζκεο απηέο δηαθνξέο δηθαζηήξηα ζπγθξνηνύκελα από εμεηδηθεπκέλνπο δηθαζηέο, πνπ επηιέγνληαη θαη εθπαηδεύνληαη γη απηό ην ζθνπό θαη κπνξνύλ λα θηλεζνύλ κε κεγαιύηεξε επθνιία ζην επαίζζεην πεδίν ησλ ζρέζεσλ ηνπ πνιίηε κε ηελ Δηνίθεζε. Σν ειιεληθό ζύζηεκα έρεη, εηδηθόηεξα, σο πξόηππν ην γαιιηθό ζύζηεκα, κε ζπλύπαξμε αθελόο κελ ηαθηηθώλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ (δηνηθεηηθώλ πξσηνδηθείσλ θαη δηνηθεηηθώλ εθεηείσλ) θαη αθεηέξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο, σο αλώηαηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαζηεξίνπ. Τπάξρεη, επίζεο, θαη ην Ειεγθηηθό πλέδξην, σο ην αλώηαην δεκνζηνλνκηθό δηθαζηήξην. Σόζν ε ζπγθξόηεζε ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο όζν θαη ν ηξόπνο επηινγήο ησλ δηθαζηώλ είλαη, επίζεο δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ην αγγινζαμσληθό ζύζηεκα.

2 ηελ Ειιάδα, ηα δηθαζηήξηα είλαη, ζπλήζσο, γηα ηηο ζνβαξέο ηνπιάρηζηνλ ππνζέζεηο, πνιπκειή, ιεηηνπξγνύλ ζπιινγηθά θαη δελ πξνβάιιεηαη ην πξόζσπν ζπγθεθξηκέλνπ δηθαζηή, αιιά ην δηθαζηήξην σο ζύλνιν. Σα δηθαζηήξηα έρνπλ, ζπλήζσο, ελαιιαζζόκελε ζύλζεζε. Έηζη, είλαη πνιύ δπζρεξέζηεξν λα πξνβιεθζεί ε έθβαζε κηάο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο κε βάζε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθαζηή, ζε ζρέζε κε ζπζηήκαηα όπνπ ηα δηθαζηήξηα είλαη κνλνκειή θαη ην πξόζσπν θαη ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαζηή παίδεη ζεκαληηθό ξόιν. Σα δηθαζηήξηα, επίζεο, κε εμαίξεζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πνηληθώλ ππνζέζεσλ, ζπγθξνηνύληαη απνθιεηζηηθά από «επαγγεικαηίεο» δηθαζηέο, κε ζπλέπεηα ην «ιατθό» ζηνηρείν λα κελ εκπιέθεηαη ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο. Εμ άιινπ, ζην ειιεληθό λνκηθό ζύζηεκα, γίλεηαη, βεβαίσο, θαη αξρήλ, ζεβαζηή ε λνκνινγία ησλ αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ από ηα θαηώηεξα δηθαζηήξηα, δελ ππάξρεη, όκσο, ε θπξηαξρηθή ζεκαζία ηνπ precedent. Έηζη, αξκνδηόηεηα ηνπ θάζε δηθαζηεξίνπ είλαη λα εξκελεύεη θαη λα εθαξκόδεη ην ύληαγκα θαη ηνλ λόκν θαηά ηνλ ηξόπν θαη ηηο εξκελεπηηθέο κεζόδνπο πνπ ππαγνξεύεη ε λνκηθή επηζηήκε. Ο έιιελαο δηθαζηήο νθείιεη, βεβαίσο, λα έρεη πιήξσο θαηαλνήζεη ην πξαγκαηηθό θάζε ππνζέζεσο πνπ άγεηαη ελώπηόλ ηνπ, αθεηεξία, όκσο, ηεο επηιύζεώο ηεο δελ είλαη πξνερόλησο ε νκνηόηεηα ηνπ πξαγκαηηθνύ ηεο κε άιιεο πξνεγνύκελεο ππνζέζεηο αιιά ε εξκελεία ηνπ θαλόλα δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε. Σν ζύζηεκα απηό κπνξεί, ζηελ αξρή, λα νδεγήζεη ζε δηρνγλσκίεο, αβεβαηόηεηεο θαη ακθηζβεηήζεηο, ηειηθώο, όκσο, ε λνκνινγία ελνπνηείηαη θαη νη δηαθνξέο επηιύνληαη ζην επίπεδν ηνπ αλώηαηνπ δηθαζηεξίνπ. ηελ Ειιάδα, εμ άιινπ ππάξρεη, όπσο ζηηο ΗΠΑ, ζύζηεκα δηάρπηνπ θαη παξεκπίπηνληνο ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ησλ λόκσλ από θάζε δηθαζηήξην, ην ζύζηεκα δε απηό, πνπ έρεη ππεξεθαηνληαεηή βίν, ιεηηνπξγεί, ζε γεληθέο γξακκέο, ηθαλνπνηεηηθά, κε ηνλ έιεγρν λα ζπγθεληξώλεηαη, ηειηθά, ζηα αλώηαηα δηθαζηήξηα. Σύζηημα επιλογής ηων δικαζηών Οη δηθαζηέο ζηελ Ειιάδα επηιέγνληαη κε εληαίν «θεληξηθό» ηξόπν θαη αθνινπζνύλ ην ζύζηεκα ηεο ζηαδηνδξνκίαο. Όινη νη δηθαζηέο θαη ησλ δύν δηθαηνδνζηώλ είλαη ππνρξεσηηθά απόθνηηνη κίαο ζρνιήο δηθαζηώλ, πνπ

3 εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε. Η εηζαγσγή ζηε ρνιή απηή γίλεηαη κε δηαγσληζκό, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ιάβνπλ κέξνο λνκηθνί (θπξίσο δηθεγόξνη), από 28 έσο 45 εηώλ. Όζνη επηηπγράλνπλ, θαηαλέκνληαη ζε ηξία ηκήκαηα, δηνηθεηηθώλ δηθαζηώλ, πνιηηηθώλ θαη πνηληθώλ δηθαζηώλ θαη εηζαγγειέσλ, θαη θαηαξηίδνληαη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ζε ηξία ζηάδηα επί 16 κήλεο. Αλ επηηύρνπλ ζηηο εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο ηεο ζρνιήο θαη ζε εμεηάζεηο απνθνίηεζεο, δηνξίδνληαη δηθαζηέο. Έθηνηε, ζηαδηνδξνκνύλ ζηελ δηθαηνζύλε, από ηελ νπνία απνρσξνύλ κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65 νπ έηνπο θαη, πξνθεηκέλνπ γηα αλώηαηνπο δηθαζηέο, ηνπ 67 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα ηε δηνηθεηηθή δηθαηνζύλε, νξηζκέλνη κελ εηζάγνληαη θαη επζείαλ ζην πκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο, ζηαδηνδξνκώληαο ζηνπο βαζκνύο ηνπ Εηζεγεηή, ηνπ Παξέδξνπ θαη ηνπ πκβνύινπ ηεο Επηθξαηείαο, άιινη ζην Ειεγθηηθό πλέδξην θαη άιινη ζηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, ζηαδηνδξνκώληαο ζηνπο βαζκνύο ηνπ Πξσηνδίθε, ηνπ Πξνέδξνπ Πξσηνδηθώλ, ηνπ Εθέηε θαη ηνπ Πξνέδξνπ Εθεηώλ. Καηά ην ύληαγκα, ην 1/5 ησλ ζέζεσλ πκβνύισλ ηεο Επηθξαηείαο θαιύπηεηαη κε πξναγσγή από δηθαζηέο ησλ ηαθηηθώλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ. Γενική εκηίμηζη ηοσ ζσζηήμαηος Όπσο πξνθύπηεη από ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ζηελ Ειιάδα έρεη επηιεγεί έλα δηθαζηηθό ζύζηεκα, κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ ύπαξμε ρσξηζηώλ δηθαηνδνζηώλ, ηνλ ζπιινγηθό ραξαθηήξα απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο, ηελ επηινγή θαη εμέιημε ησλ δηθαζηώλ κε ην ζύζηεκα ηεο ζηαδηνδξνκίαο, ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ, θαηά θαλόλα, κε δύν βαζκνύο νπζηαζηηθήο δίθεο θαη αλαηξεηηθό έιεγρν, θαη δηάρπην δηθαζηηθό έιεγρν, κε βάζε ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ θαλόλα δηθαίνπ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε. Φπζηθά, ην ηέιεην ζύζηεκα δελ ππάξρεη. Θα κπνξνύζε θαλείο λα επηρεηξήζεη ώξεο αλάπηπμεο θαη δηαιόγνπ γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θάζε ζπζηήκαηνο. Πεξηνξίδνκαη λα δηαηππώζσ ηε γλώκε κνπ όηη ην ζύζηεκα, ζηε βαζηθή δνκή ηνπ, έρεη πεξηζζόηεξα πιενλεθηήκαηα από κεηνλεθηήκαηα θαη όηη, πάλησο, νη δπζιεηηνπξγίεο πνπ παξαηεξνύληαη δελ νθείινληαη ζ απηό αιιά ζε επί κέξνπο πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή.

4 Η διοικηηική δίκη. Γιαδικαζία, προβλήμαηα. Η δηνηθεηηθή δίθε, γηα ηζηνξηθνύο ιόγνπο πνπ, όκσο, εμαθνινπζνύλ λα δηθαηνινγνύληαη από ηα πξάγκαηα, είλαη δηαξζξσκέλε πεξηζζόηεξν πνιύπινθα από όηη ε πνιηηηθή δίθε. Έηζη, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία δηνηθεηηθώλ δηαθνξώλ, άιιεο, νη ζεκαληηθόηεξεο, εθδηθάδνληαη ζε πξώην θαη ηειεπηαίν βαζκό από ην πκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο, άιιεο εθδηθάδνληαη, δηαδνρηθά, από ην δηνηθεηηθό πξσηνδηθείν, ην δηνηθεηηθό εθεηείν, κε ελδερόκελν αλαηξεηηθό έιεγρν από ην πκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο, άιιεο εηζάγνληαη θαη επζείαλ ζην δηνηθεηηθό εθεηείν, κε ελδερόκελν έιεγρν δεύηεξνπ βαζκνύ ή αλαηξεηηθό από ην πκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο θαη άιιεο εθδηθάδνληαη απνθιεηζηηθά από ην δηνηθεηηθό εθεηείν, ρσξίο πεξαηηέξσ έιεγρν από ην πκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο. Η πνηόηεηα ησλ δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ, θαζώο θαη ησλ δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ πνπ ηηο εθδίδνπλ είλαη, θαηά ηελ γλώκε κνπ, ηθαλνπνηεηηθή θαη, πάλησο, δελ πζηεξεί θαζόινπ γηα λα κελ πσ, θαηά ηελ πείξα κνπ, όηη ππεξέρεη από ηνλ κέζν επξσπατθό όξν. Γεληθά, άιισζηε, νη έιιελεο λνκηθνί δηαθξίλνληαη ζε όια ηα δηεζλή fora γηα ην ηθαλνπνηεηηθό ηνπο επίπεδν. Δηάθνξεο ελζηάζεηο, πνπ ζπνξαδηθά πξνβάιινληαη, γηα παξεκπόδηζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ ρώξα από κία ερζξηθή ζηηο επελδύζεηο δηθαηνζύλε θαη γηα απμεκέλν πνζνζηό αβεβαηόηεηαο ζηελ έθβαζε ππνζέζεσλ ζρεηηθώλ κε επελδύζεηο, δελ λνκίδσ όηη, γεληθά, επζηαζνύλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ, πξέπεη πεξηζζόηεξν λα απνδνζνύλ ζε έλαλ αηειή θαζνξηζκό ησλ επηηξεπνκέλσλ ζε θάζε πεξηνρή ηεο ρώξαο ρξήζεσλ γεο, ζε ζπρλέο αιιαγέο λνκνζεηηθνύ θαζεζηώηνο, ηδίσο ζηνλ θνξνινγηθό ηνκέα, θαη ζε πιεκκειή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο δεκόζηαο δηνηθήζεσο, παξά ζηε δηθαηνζύλε. Τπάξρεη, όκσο, έλα βαζηθό πξόβιεκα, πνπ είλαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο. Η ζπζζώξεπζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ε κέζε δηάξθεηα εθδίθαζήο ηνπο δελ ηηκνύλ ηελ ειιεληθή δηνηθεηηθή δηθαηνζύλε, θαη απηό έρεη επηζεκαλζεί θαη από ην Επξσπατθό Δηθαζηήξην Δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ. Ση πξέπεη θαη ηη ζα κπνξνύζε λα γίλεη; Πνιιά, αιιά απηά ζέινπλ

5 πνιύσξε αλάπηπμε. Σν βαζηθόηεξν είλαη θαη ην πην δύζθνιν : Αιιαγή λννηξνπίαο από όινπο. Πεξηνξίδνκαη, πάλησο, εδώ ζε έλα αηζηόδνμν κήλπκα : Με ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί από ην 2009 θαη κεηά (λόκνη 3772/2009, 3900/2010, 4055/2012), ε Ειιάδα εμαθνινπζεί κελ λα παξακέλεη ζε κία από ηηο ρακειόηεξεο ζέζεηο ηνπ ζρεηηθνύ πίλαθα ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Ε.Ε., παξνπζηάδεη όκσο, γηα όιε ηε δηνηθεηηθή δηθαηνζύλε, δειαδή ην ηε, ηα δηνηθεηηθά εθεηεία θαη ηα δηνηθεηηθά πξσηνδηθεία, γηα ηα έηε 2011 έσο 2014, κία ζηαζεξνπνίεζε, κε πησηηθή ηάζε, ησλ εηζαγνκέλσλ ελδίθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ, θαη κία νπζηώδε κείσζε, πνπ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ην 20%, ησλ εθθξεκώλ ζηα δηθαζηήξηα ππνζέζεσλ. Είλαη κία νπζηώδεο βειηίσζε. Δελ απνκέλεη παξά λα αθήζνπκε λα ιεηηνπξγήζνπλ πιήξσο νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ήδε ζεζπηζζεί, ρσξίο ηελ αλάγθε ιήςεσο λέσλ νπζησδώλ κέηξσλ, κε ηελ ειπίδα όηη, ζε όρη πνιιά ρξόληα, ε θαηάζηαζε ζα πξνζεγγίζεη ην κέζν όξν ησλ ινηπώλ θξαηώλ κειώλ ηεο Ε.Ε. Στέζεις δικαζηών δικηγόρων. Απνκέλεη έλα δήηεκα αθόκε : Πνηεο είλαη νη ζρέζεηο δηθαζηώλ θαη δηθεγόξσλ ; Κπξίσο : Ση πεξηκέλεη ν έιιελαο δηνηθεηηθόο δηθαζηήο από ηνλ δηθεγόξν; Σα γεληθά είλαη ρηιηνεηπσκέλα. Ο δηθεγόξνο είλαη ζπιιεηηνπξγόο κε ηνλ δηθαζηή ηεο δηθαηνζύλεο. Καηά ηελ αληίιεςή κνπ, νη ζρέζεηο είλαη ζε πνιύ θαιό επίπεδν, νη δε δηνηθεηηθνί δηθαζηέο είλαη, γεληθά, πην «αλνηρηνί» ζηελ επαθή κε ηνλ δηθεγόξν θαη ηνλ δηάδηθν. Σν εηδηθόηεξν : Η δίθε δελ δηεμάγεηαη απηεπάγγειηα. Σν βαζηθόηεξν ζηνηρείν ηεο, ην εηζαγσγηθό δηθόγξαθν, νξηνζεηείηαη θαη ζπληάζζεηαη από ηνλ δηθεγόξν. Παξά ηελ, όρη πάλησο επξεία, δπλαηόηεηα απηεπαγγέιηνπ ειέγρνπ νξηζκέλσλ δεηεκάησλ από ηνλ δηνηθεηηθό δηθαζηή, εθείλνο πεξηκέλεη από ην δηθεγόξν κία ζαθή θαη πεξηεθηηθή ζέζε ηνπ ηζηνξηθνύ ηεο ππνζέζεσο θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ γελλώληαη, θαη κία επηζήκαλζε θαη αλάδεημε ησλ ιόγσλ, γηα ηνπο νπνίνπο, θαηά ηελ γλώκε ηνπ, πάζρεη ε πξνζβαιιόκελε δηνηθεηηθή πξάμε. Η έξεπλα ηεο ζρεηηθήο ηπρόλ πθηζηακέλεο λνκνινγίαο γίλεηαη απηεπάγγειηα από ηνλ δηθαζηή, σζηόζν βνεζάεη ε επηζήκαλζε από ηνλ δηθεγόξν ζπλαθώλ απνθάζεσλ. Ο ελεκεξσκέλνο δηθεγόξνο πξέπεη λα έρεη θαηαλνήζεη ηνλ ηξόπν πνπ ν δηθαζηήο πξνζεγγίδεη ζπλήζσο θάζε θαηεγνξία ππνζέζεσλ θαη νη

6 πξνβαιιόκελεο αηηηάζεηο πξέπεη λα θηλνύληαη ζην πιαίζην απηό. ην δηθεγόξν επίζεο αλήθεη ην θύξην βάξνο λα ζέζεη ππ όςηλ ηνπ δηθαζηή ηπρόλ δεηήκαηα εθαξκνγήο θαλόλσλ δηθαίνπ ηεο Ε. Ε. ζηελ ππόζεζή ηνπ θαη λα δεηήζεη ηελ εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ απηώλ. Σώξα, ηί πεξηκέλνπλ νη δηθεγόξνη από ηνπο δηθαζηέο; Τπάξρεη ζηελ ζπλέρεηα ηεο ζπδεηήζεσο εμαηξεηηθή εθπξνζώπεζε ησλ δηθεγόξσλ θαη πεξηκέλσ, κε ηελ ίδηα αλππνκνλεζία κε ζαο, λα αθνύζσ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. αο επραξηζηώ πνιύ. Αζαλάζηνο Ράληνο Αζήλα, Ινύληνο 2015

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙ ΣΗΝ ΓΙΑΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΔΠIΣΉΜΗ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (*) Κύξηε Τπνπξγέ. εβαζκηώηαηε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Κπξίεο θαη θύξηνη,

ΠΔΡΙ ΣΗΝ ΓΙΑΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΔΠIΣΉΜΗ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (*) Κύξηε Τπνπξγέ. εβαζκηώηαηε. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη. Κπξίεο θαη θύξηνη, ΠΔΡΙ ΣΗΝ ΓΙΑΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΔΠIΣΉΜΗ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (*) Κύξηε Τπνπξγέ εβαζκηώηαηε Αγαπεηνί ζπλάδειθνη Κπξίεο θαη θύξηνη, Δίλαη κεγάιε ηηκή γηα κέλα ε απνλνκή ηνπ Βξαβείνπ εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη

Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Σαηενηολογία και εκπαίδεσζη Αθνύγνληαο ηνλ ηίηιν ηεο ζύληνκεο εηζήγεζήο κνπ, όινη ζα αλαξσηηνύληαη: ππάξρεη θαζόινπ θαη πνηά είλαη ε ζρέζε κεηαμύ απηώλ ησλ δύν όξσλ; Η επθνιόηεξε απάληεζε ζην δήηεκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ Ησαλλίδε Δ., Αγξαθηώηεο Γ., (2008) «Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο : Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γπλαηθώλ γηα ηελ αληηζύιιεςε θαη ηηο εθηξώζεηο» ζην Κνξλάξνπ Δ., Ρνπκειηώηε Α. (επηκ), Γσναίκα και Υγεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ. Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΩΘΤΠΟΤΡΓΟΤ Μόζρα, 9 Απξηιίνπ 2015 Οκηιία ηνπ Πξσζππνπξγνύ Αιέμε Σζίπξα κε ζέκα «Διιελν-ξσζηθέο ζρέζεηο θαη ε Δπξώπε. Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο» ζην Κξαηηθό Παλεπηζηήκην Γηεζλώλ ρέζεσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα