ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Άνδρασ με διόγκωςη ανώτερησ κνόμησ, εξωτερικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Άνδρασ με διόγκωςη ανώτερησ κνόμησ, εξωτερικό"

Transcript

1 Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Άνδρασ με διόγκωςη ανώτερησ κνόμησ, εξωτερικό Παρουςιάζεται από: Δ. Ραφαηλύδη, Ν. Κωτςύδη, Θ. Καζιϊνη Ακτινολογικό εργαςτήριο Γ. Ν. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ» Θεςςαλονίκησ

2 Ο αςθενόσ εξετϊςτηκε για πρώτη φορϊ ςε Ιατρικό κϋντρο τησ Αλβανύασ όπου υπερηχογραφικϊ απεικονύςτηκε ωοειδόσ ανηχογενόσ ςχηματιςμόσ, εντοπιζόμενοσ ςτην εξωτερικό επιφϊνεια τησ ανώτερησ κνόμησ. Ο αςθενόσ αναφϋρει ςυνεχό κόπωςη του ϊκρου λόγω τησ εργαςύασ του. Εικ. 1 το εγκϊρςιο και επύμηκεσ επύπεδο απεικονύςτηκε υπερηχογραφικϊ κυςτικόσ ςχηματιςμόσ ςτο ύψοσ του αυχϋνα τησ περόνησ, με αδρϋσ εςωτερικϋσ ανακλϊςεισ μεγϋθουσ 19 Χ 21 Χ 70 mm και επιχειρόθηκε αναρρόφηςη του περιεχομϋνου του με βελόνη. Σι θεωρεύται πιθανό να αναρροφόθηκε: Α. Αύμα Β. Ορώδεσ υγρό Γ. Τγρό ιξώδεσ Δ. Πόγματα 2

3 Μετϊ 15 ημϋρεσ επανεμφανύςτηκε η διόγκωςη τησ εξωτερικόσ επιφϊνειασ τησ κνόμησ. Η υπερηχογραφικό εξϋταςη ανϋδειξε ατρακτοειδό κυςτικό ςχηματιςμό, με εςωτερικϋσ αδρϋσ ανακλϊςεισ και ακουςτικό ενύςχυςη που ξεκινούςε από την ϊνω κνημοπερονιαύα ϊρθρωςη με υποηχογενό μύςχο ςχόματοσ J. Οι διαςτϊςεισ τησ χωροκατακτητικόσ εξεργαςύασ υπολογύςθηκαν ςε 14 Χ 26 Χ 73 mm. Εικ.2 Εικ. 3 την εικόνα 2 απεικονύζεται η χωροκατακτητικό εξεργαςύα επιμόκωσ, ενώ ςτην εικόνα 3 εγκϊρςια (με ϋγχρωμο Doppler). Ποια πιςτεύετε ότι εύναι η πιθανό διϊγνωςη: Α. Αιμϊτωμα Β. Μηνιςκικό κύςτη Γ. Γϊγγλιο τησ ϊνω κνημοπερονιαύασ ϊρθρωςησ Δ. Ενδομυώκό μύξωμα Ε. Ενδονεύριο γϊγγλιο περονιαύου ν. τ. Κύςτη Baker 3

4 Γϊγγλιο τησ ϊνω κνημοπερονιαύασ ϊρθρωςησ Παρϊ το ότι οι γαγγλιακϋσ κύςτεισ εύναι ςυνηθιςμϋνοι όγκοι τησ χειρόσ και τησ πηχεοκαρπικόσ, ςπϊνια εμφανύζονται παρϊ την ϊνω κνημοπερονιαύα ϊρθρωςη. ε αντύθεςη με τισ κύςτεισ Baker και τισ μηνιςκικϋσ κύςτεισ, οι γαγγλιακϋσ κύςτεισ αυτϋσ, παρϊ το ότι διογκούμενεσ πιϋζουν παρακεύμενα νεύρα, διαγιγνόςκονται ςπανιότερα. 1,2 Παρ όλα αυτϊ ςπϊνια προκαλούν ϊλγοσ ςτην ανώτερη κνόμη που μπορεύ να ακτινοβολεύ και προσ τα κϊτω. υνενούνται με την κνημοπερονιαύα ϊρθρωςη με οφιοειδό μύςχο. Δημιουργούνται από υπερβϊλλον αρθρικό υγρό που ςχηματύζεται ςτην κνημοπερονιαύα ϊρθρωςη, μια ςχεδόν ακύνητη διϊρθρωςη, μεταξύ τησ κεφαλόσ τησ περόνησ και κϊτω επιφϊνειασ τησ περιφϋρειασ του ϋξω κνημιαύου κονδύλου, μετϊ από μικροτραυματιςμούσ, κακώςεισ ποδοκνημικόσ κλπ. Σα γϊγγλια αυτϊ μπορεύ να ςυςχετύζονται και με οςτεοαρθρύτιδα. Καθώσ το αρθρικό υγρό εξϋρχεται από την ϊρθρωςη, η κύςτη επεκτεύνεται ςε χώρουσ με τοιχώματα, όπωσ οι επιχώριοι μύεσ (κύρια ο πρόςθιοσ κνημιαύοσ και ο μακρόσ περονιαύοσ ό ακόμη και προσ την περόνη), προκαλώντασ πύεςη ςε παρακεύμενεσ δομϋσ. Σα γϊγγλια αυτϊ όταν ϋχουν μεγϊλεσ διαςτϊςεισ (1-9 mm) προκαλούν φλοιικϋσ διαβρώςεισ από πύεςη των παρακεύμενων οςτών τησ κνόμησ και τησ περόνησ, υποδυόμενα κακοόθεισ βλϊβεσ. Τπερηχογραφικϊ τα γϊγγλια τησ ϊνω κνημοπερονιαύασ ϊρθρωςησ ϋχουν ςχόμα ατρακτοειδϋσ, με το κεντρικό ϊκρο προσ την ϊρθρωςη και το περιφερικό αποςτρογγυλεμμϋνο ϊκρο τουσ επεκτεύνεται εντόσ ό μεταξύ των μυών. 3 Οι κύςτεισ αυτού του τύπου χαρακτηριςτικϊ εύναι παχυτοιχωματικϋσ (πϊχοσ 1-2,5 mm), με ανώμαλο ηχογενϋσ τούχωμα και παρουςύα διαφραγματύων. Χαρακτηριςτικό επύςησ εύναι η απεικόνιςη μύςχου που ςυνδϋει την γαγγλιακό κύςτη με την ϊρθρωςη (Εικ.4). Η διαφορικό διϊγνωςη πρϋπει να γύνει από τισ μηνιςκικϋσ κύςτεισ και τα μυξώματα κυρύωσ. Σα ενδομυώκϊ μυξώματα ϋχουν παρόμοια ηχομορφολογύα αλλϊ εντοπύζονται κύρια ςτουσ μύεσ του μηρού του ώμου και των γλουτών. 4 Παρεμφερό ηχομορφολογύα παρουςιϊζουν και τα μηξοειδό λιποςαρκώματα τα οπούα με το ϋγχρωμο Doppler εμφανύζουν αυξημϋνη αγγεύωςη ςτο τούχωμα και τα διαφραγμϊτιϊ τουσ. 5 Οι μηνιςκικϋσ κύςτεισ ςχηματύζονται ςτην εξωτερικό επιφϊνεια του ϋξω μηνύςκου και εντοπύζονται ςτον υποδόριο ςχεδόν πϊντα. 6 Σα ενδονεύρια γϊγγλια εμφανύζουν τυπικό ηχομορφολογύα. Απεικονύζονται ςαν ενδονεύριεσ κυςτικϋσ μϊζεσ που προκαλούν περιφερικό παρεκτόπιςη τησ δϋςμησ των νευρικών ινών. 5 Συπικό εντόπιςη αποτελεύ το περονιαύο νεύρο που διογκώνεται ατρακτοειδώσ. Τπερηχογραφικϊ απεικονύζονται ςαν υποηχογενεύσ ςχηματιςμού παρϊ την κεφαλό τησ περόνησ. Έχει περιγραφεύ και αμφοτερόπλευρη βλϊβη. 7 Οι κύςτεισ Baker κλαςςικϊ εντοπύζονται ςτην ιγνυακό χώρα. Η διϊγνωςη και η διαφορικό διϊγνωςη των γαγγλύων τησ ϊνω κνημοπερονιαύασ ϊρθρωςησ γύνεται με την υψηλόσ διακριτικόσ ικανότητασ υπερηχογραφύα, την 4

5 αξονικό και τη μαγνητικό τομογραφύα. Οι αξονικό και η μαγνητικό τομογραφύα ϋχουν υψηλότερο κόςτοσ, ενώ η αξονικό επιπρόςθετα φορτύζει τον αςθενό με ιοντύζουςα ακτινοβολύα. Εικ. 4 Ο κυςτικόσ ςχηματιςμόσ εμφανύζει οπύςθια ενύςχυςη τησ ακουςτικόσ ιςχύοσ του. Σο τούχωμϊ του εύναι παχύ και υπερηχογενϋσ (παχειϊ βϋλη). Σο περιεχόμενο εύναι ανηχογενϋσ, με εςωτερικϋσ αδρϋσ ανακλϊςεισ, που οφεύλονται ςτη χρονιότητα και τισ προηγηθεύςεσ αναρροφόςεισ. Ο ςχηματιςμόσ ςυνδϋεται με την ϊνω κνημοπερονιαύα ϊρθρωςη με οφιοειδό υποηχογενό μύςχο (λεπτϊ βϋλη). Σο κατώτερο ϊκρο τησ βλϊβησ εύναι αποςτρογγυλωμϋνο και ςυνϋχεται με τϋνοντα. Παρϊλληλα προσ τον επιμόκη ϊξονα τησ γαγγλιακόσ κύςτησ βαύνει η πρόςθια κνημιαύα αρτηρύα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Brooks DM. Nerve compression by simple ganglia. J Bone Joint Surg Br 1952, 34: Muckart RD. Compression of the common peroneal nerve by intramuscular ganglion from the superior tibiofibular joint. J Bone Joint Surg. 1976, 58: Bianchi S, Zwass A, Abdelwahab IF et al. Sonographic evaluation of intramuscular ganglia. Clin Radiol. 1995, 50: Αbdelwahab IF, Kenan S, Herman G et al. Intramuscular myxoma, magnetic resonance features. Br J Radiol 1992, 65: Ραφαηλύδη Δ. Τπερηχογραφία μυοςκελετικού ςυςτήματοσ και μαλακών μορίων. Ροτόντα, Θεςςαλονίκη Seymour R and Lloyd DCF. Sonographic appearance of meniscal cysts. J Clin Ultrasound 1998, 26: Pedrazzini M, Pogliacomi F, Cusmano F et al. Bilateral ganglion cyst of the common peroneal nerve. Eur Radiol 2002, 12: ΩΣΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ: 1Γ, 2Γ 5

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Ψυχιατρική αςθενήσ με κοιλιακή διάταςη και μετεωριςμό από 5ώρου

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Ψυχιατρική αςθενήσ με κοιλιακή διάταςη και μετεωριςμό από 5ώρου Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Ψυχιατρική αςθενήσ με κοιλιακή διάταςη και μετεωριςμό από 5ώρου Παρουςιάζεται από: Χαρςούλα

Διαβάστε περισσότερα

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα MAΪΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Περίπτωση ανδρός με άλγος στην οσφύ Παρουσιάζεται από: Δ. Ραφαηλίδη, Αικ. Σδρόλια, Δ. Κατσίμπα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της υπερηχογραφίας στις παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος. The role of ultrasound in diseases of the peripheral nervous system

Ο ρόλος της υπερηχογραφίας στις παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος. The role of ultrasound in diseases of the peripheral nervous system 6 REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ο ρόλος της υπερηχογραφίας στις παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος Αντώνιος Κερασνούδης, Χρήστος Κρόγιας Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο St. Josef τουπανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση των δομών του μυοσκελετικού

Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση των δομών του μυοσκελετικού Ραφαηλίδης Δ. - Υπερηχογραφική απεικόνιση μυοσκελετικού Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση των δομών του μυοσκελετικού Ραφαηλίδης Δ. Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΠΗΛΑΙΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Κ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΚΑΘ. Κ. ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΠΗΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τπερηχογραφικά διαγνωστικά κριτήρια μεταξύ καλόηθους αδενώματος του. παραθυροειδούς αδένα και κακοήθους καρκινώματος του παραθυροειδούς.

Τπερηχογραφικά διαγνωστικά κριτήρια μεταξύ καλόηθους αδενώματος του. παραθυροειδούς αδένα και κακοήθους καρκινώματος του παραθυροειδούς. Differentiation Parathyroid Carcinomas of Sonography between Benign Parathyroid Adenomas and Malignant Eleni Konstantatou Serena Baroncini Paul S.Sidhu King s College London, Department of Radiology, King

Διαβάστε περισσότερα

Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part IΙ.

Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part IΙ. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 49, July - August - September 2012, pages 18-25 REVIEW Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part IΙ. Υπερηχοτομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των

Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των Ραφαηλίδης Δ. - Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των Ραφαηλίδης Δ. Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ. Ν. «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟ Ι Α. Φωτιάδου 1,. Τσέτης 2, Α. Καραντάνας 2 1 Department of Radiology, Robert Jones and Agnes Hunt Orthopaedic Hospital, Oswestry, UK 2 Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης,

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part I

Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part I Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 46, October - November - December 2011, pages 12-20 review Head and neck ultrasound: potentials in hands of an Otolaryngologist, Part I Υπερηχοτομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ιωάννης Τσιφουντούδης, Ιωάννης Καλαϊτζόγλου 10 1. Εισαγωγή Οι κακώσεις των συνδέσμων της άρθρωσης του γόνατος είναι συχνές, ιδιαίτερα στους αθλητές, και οδήγησαν τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia.

τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ www.texnologia.org Αντρϋασ Ζαντόσ Τειεπνηθνηλσλίεο Β Λπθείνπ, Αληξεαο Ζαληεο 1 www.texnologia. τηλεπικοινωνύεσ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Αντρϋασ Ζαντόσ Ζαληεο 1 τηλεπικοινωνύεσ O όροσ τηλεπικοινωνύεσ αναφϋρεται ςτην ανταλλαγό πληροφοριών και μηνυμϊτων μεταξύ δύο τόπων που βρύςκονται ςε απόςταςη, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 8 Μπεσλίκας Θεόδωρος Α. ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Α.1. Όγκοι των

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά.

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Δ.Β. Ραφαηλίδης - Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Ραφαηλίδης Δ. Β. Ακτινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Γ.Ν. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Θεσ/νίκης Η φλεγμονή του οστού στα παιδιά είναι σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα

Η κλειστή βιοψία, σε αντίθεση µε την ανοικτή, είναι µία µέθοδος λήψης εν τω βάθει ιστού, κατάλληλη για

Η κλειστή βιοψία, σε αντίθεση µε την ανοικτή, είναι µία µέθοδος λήψης εν τω βάθει ιστού, κατάλληλη για ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,65 100-107 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Η ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΒΙΟΨΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ*, A. ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ**, N. ΚΕΧΑΓΙΑΣ***,. ΒΟΥΛΤΣΙΝΟΥ**** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου

Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου 5 ΚΕΦΆΛΑΙΟ Απεικόνιση του Αρθρικού Χόνδρου Απόστολος Καραντάνας Αν. Καθ. Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, Δ/ντής Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης ΠΓΝΗ Mιχάλης Χαντές Επικ. Καθ. Ορθοπαιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές

Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές Απαιτείται δεξιότητα και εμπειρία, συγχρονισμός κινήσεων χεριού & οφθαλμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Μαρία Ραϊσάκη, Ελένη Αποστολάκη, Απόστολος Χ. Καραντάνας 14 1. Εισαγωγή Οι αθλητικές κακώσεις απαντώνται με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα σε νεαρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΔΑΤΣΡΙΦΙΜΟΤ ΜΕ ΠΗΓΕ ΥΨΣΟ ΣΗΛΕΜΑΦΟ Λ. ΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟ. Ε. ΝΣΤΝΑΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΔΑΤΣΡΙΦΙΜΟΤ ΜΕ ΠΗΓΕ ΥΨΣΟ ΣΗΛΕΜΑΦΟ Λ. ΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟ. Ε. ΝΣΤΝΑΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΔΑΤΣΡΙΦΙΜΟΤ ΜΕ ΠΗΓΕ ΥΨΣΟ ΣΗΛΕΜΑΦΟ Λ. ΑΝΘΟΠΟΤΛΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟ. Ε. ΝΣΤΝΑΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ ΔΕΡΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Περύπου 5 εκατομμύρια θύλακεσ καλύπτουν το ανθρώπινο ςώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα