Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα"

Transcript

1

2 Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και ςυχνό αιτύα αιφνιδύου θανϊτου ςτουσ νϋουσ κϊτω των 35 ετών Τουλϊχιςτον ςτο 50% των περιπτώςεων εύναι κληρονομικό με βϊςη τον αυτοςωματικό επικρατούντα τύπο (ΒΑ Ιταλύα) Η Νόσος της Νάξου αποτελεί μια σπανιότερη κληρονομική μορφή της που μεταβιβάζεται με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο και ενδημεί στην Ανατολική Μεσόγειο.(Νησιά του Αιγαίου, Τουρκία, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία) Η συχνότητα της νόσου στα ελληνικά νησιά είναι 1/1000

3

4 Περιγρϊφηκε το 1985 από τον καρδιολόγο Νύκο Πρωτονοτϊριο Ση χρονιϊ εκεύνη 2 αιφνύδιοι θϊνατοι νεαρών ανδρών 20 και 25 ετών ςυγκλόνιςαν το νηςύ υνεχόσ αύξηςη των περιςτατικών και μελϋτη των οικογενειών καταδεικνύουν την κληρονομικότητα τησ νόςου και την εντόπιςό τησ ςτα ορεινϊ χωριϊ τησ Νϊξου Σην προηγούμενη δεκαετύα η νόςοσ εντϊχθηκε ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ «Υειδιππύδησ» ςε ςυνεργαςύα με την καρδιολογικό κλινικό του Ιπποκρατεύου Νοςοκομεύου

5 Σελευταύοσ καρπόσ τησ ςυντονιςμϋνησ αυτόσ προςπϊθειασ αποτελεύ η ταυτοπούηςη του υπεύθυνου γονιδύου, το οπούο κωδικοποιεύ μια πρωτεΐνη (πλακοςφαιρύνη), η οπούα αποτελεύ μϋροσ των δεςμοςωμϊτων, των ςχηματιςμών εκεύνων που ςυνδϋουν τα κύτταρα μεταξύ τουσ Μεταλλϊξεισ ςε ϊλλα γονύδια που ευθύνονται για τισ υπόλοιπεσ μορφϋσ τησ ARVC αφορούν ςτισ πρωτεΐνεσ δεςμοπλακύνη και πλακοφύλινη

6 Η Νόςοσ τησ Νϊξου χαρακτηρύζεται ιςτολογικϊ από προοδευτικό απώλεια μυοκαρδιακών κυττϊρων και αντικατϊςταςη τουσ από ινολιπώδη ιςτό Η παθολογική εξεργασία εντοπίζεται στο χώρο εξόδου, στο οπίσθιο τοίχωμα και στην κορυφή της δεξιάς κοιλίας προσβάλλοντας τις υποεπικαρδιακές και μέσες στιβάδες του μυοκαρδίου

7

8 Φαινότυπος Βοστρυχοειδές τριχωτό κεφαλής (woolly hair) Πελματοπαλαμιαία υπερκεράτωση (Palmoplantar Keratoderma)

9 Φαινότυπος

10 Ο αιφνύδιοσ θϊνατοσ δυςτυχώσ αποτελεύ ςυχνϊ την πρώτη και μοναδικό εκδόλωςη τησ νόςου, ιδιαύτερα εϊν πρόκειται για ϊτομα που αθλούνται Αρχικϊ ςυμπτώματα κατϊ την εφηβικό ό νεαρό ενόλικο ζωό αποτελούν Αύςθημα προκϊρδιων παλμών Ζϊλη, προςυγκοπτικϊ επειςόδια Συγκοπό

11 Κλινικϋσ εκδηλώςεισ ε διϊχυτη προςβολό τησ δεξιϊσ κοιλύασ ό και των δύο κοιλιών εμφανύζονται εκδηλώςεισ δεξιϊσ καρδιακόσ ανεπϊρκειασ Εύκολη κόπωςη Ούδημα κϊτω ϊκρων Ηπατομεγαλύα υλλογό αςκιτικού υγρού Γαςτρεντερικϋσ διαταραχϋσ

12 Παρϊταςη QRS >110 msec ςτισ δεξιϋσ προκϊρδιεσ V1-V3 Κύμα Ε ςτισ δεξιϋσ προκϊρδιεσ απαγωγϋσ Ανεςτραμμϋνα κύματα Σ ςτισ δεξιϋσ προκϊρδιεσ απαγωγϋσ Αυξημϋνη μεταβλητότητα QT

13 Τπερηχοκαρδιογρϊφημα Τμηματικϋσ υποκινηςύεσ Mικρϊ ανευρύςματα Σακοειδόσ ό διϊχυτη διϊταςη τησ δεξιϊσ κοιλύασ Μαγνητικό τομογραφύα(μ.r.i. )

14 1. Κοιλιακϋσ αρρυθμύεσ Συχνϋσ ϋκτακτεσ κοιλιακϋσ ό VT ςε ΗΚΓ, Holter 2. Διαταραχϋσ επαναπόλωςησ Ανεςτραμμϋνα Τ ςτισ V1-V3 ςε ϊτομα > 12 ετών 3. Διαταραχϋσ εκπόλωςησ Διεύρυνςη QRS > 110ms ςτισ V1-V3 Κύματα ε Θετικϊ όψιμα δυναμικϊ Μεύζονα διαγνωςτικϊ κριτόρια

15 4. Μορφοκινητικϋσ διαταραχϋσ δεξιϊσ κοιλύασ Τμηματικό υποκινηςύα ό/και διϊταςη Ανεύρυςμα ό/και ςοβαρό υποκινηςύα/διϊταςη 5. Ιςτολογικό εικόνα μυοκαρδύου Ινολιπώδησ αντικατϊςταςη 6. Οικογενειακό ιςτορικό Ιςτολογικϊ διαγνωςμϋνη ARVC Κλινικϊ διαγνωςμϋνη ARVC Αιφνύδιοσ θϊνατοσ από πιθανό ARVC < 35 ετών

16 Η φυςικό ιςτορύα τησ νόςου εύναι ςυνϊρτηςη: τησ ηλεκτρικόσ αςτϊθειασ ενόσ παθολογικού μυοκαρδύου που δυνητικϊ εγκυμονεύ τον αιφνύδιο αρρυθμιογενό θϊνατο τησ προοδευτικόσ απώλειασ μυοκαρδύου που οδηγεύ ςε δυςλειτουργύα τησ δεξιϊσ ό και των δυο κοιλιών με τελικό αποτϋλεςμα την καρδιακό ανεπϊρκεια

17 Ο αιφνύδιοσ θϊνατοσ εύναι ςυχνότεροσ ςτουσ εφόβουσ και τουσ νεαρούσ ενόλικεσ (ιδύωσ κατϊ τη διϊρκεια αθλητικόσ δραςτηριότητασ) Η καρδιακό ανεπϊρκεια εμφανύζεται ςε ϋνα ποςοςτό 20% των αςθενών και αποτελεύ ςημαντικό αιτύα θανϊτου ό καρδιακόσ μεταμόςχευςησ O μηχανιςμόσ του θεωρεύται ότι εύναι κυρύωσ αρρυθμιογενόσ λόγω κοιλιακόσ ταχυκαρδύασ ό κοιλιακόσ μαρμαρυγόσ Σε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ παρουςιϊζεται αιφνύδια επιδεύνωςη τησ νόςου, κυρύωσ ςε νεαρούσ αςθενεύσ, ςε ςυνδυαςμό με ενδεύξεισ ςυνυπϊρχουςασ μυοκαρδύτιδοσ

18 Η εμφϊνιςη τησ νόςου ςε νεαρό ηλικύα Τα λιποθυμικϊ επειςόδια Το οικογενειακό ιςτορικό αιφνιδύου θανϊτου Σοβαρό προςβολό των δύο κοιλιών Επειςόδια κοιλιακόσ ταχυκαρδύασ

19 Οικογϋνειεσ με ιςτορικό κληρονομικού καρδιαγγειακού νοςόματοσ Οικογϋνειεσ με ιςτορικό νεανικού αιφνύδιου καρδιαγγειακού θανϊτου Νϋοι με επειςόδια απώλειασ ςυνεύδηςησ, ιδύωσ κατϊ την ϊςκηςη

20 ΑΝΣΙΑΡΡΤΘΜΙΚΑ ΥΑΡΜΑΚΑ με ςυχνότερα χρηςιμοποιούμενα ςχόματα την amiodarone, τη sotalol και τη ςυνδυαςμϋνη χορόγηςη amiodarone + β- blockers ΚΑΣΑΛΤΗ ΜΕ ΤΧΙΤΦΝΟ ΡΕΤΜΑ (RF ablation), ςε νεαρούσ αςθενεύσ με υποτροπιϊζοντα επειςόδια μονόμορφησ VT από το χώρο εξόδου τησ δεξιϊσ κοιλύασ (μη ανταποκρινόμενησ ςε φαρμακευτικό αγωγό)

21 ΕΜΥΤΣΕΤΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΑΚΟΤ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΠΙΝΙΔΨΣΗ αναταχθεύσ αιφνύδιοσ θϊνατοσ VT ό VF που ανθύςταται ςτη φαρμακευτικό αγωγό και αναπαρϊγεται κατϊ τον ΗΦΕ ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΣΑΦΤΚΑΡΔΙΑ (εκτομό τησ αρρυθμιογόνου εςτύασ, αποςύνδεςη τησ δεξιϊσ κοιλύασ )

22 Νοσηλευτική παρέμβαση

23 Η δύαιτα αφορϊ κανόνεσ υγιεινόσ διατροφόσ και ςταθεροπούηςησ Το βαςικό εύναι το βϊροσ να παραμεύνει ςτα φυςιολογικϊ πλαύςια που απαιτεύ το ύψοσ και η ηλικύα

24 Παρότρυνςη για αποφυγό κατανϊλωςησ αλκοόλ Παρότρυνςη για διακοπό καπνύςματοσ

25 Αποφυγό ϋντονησ δραςτηριότητασ γυμναςτικόσ Ψυχολογικό Υποςτόριξη

26 Η Μονϊδα Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Παθόςεων - Ειδικό Κϋντρο Καρδιϊσ Αθλητών και Νϋων τησ Α Καρδιολογικόσ Κλινικόσ του Παν/μύου Αθηνών ϋχει ςαν αντικεύμενο τη μελϋτη των κληρονομικών καρδιαγγειακών νοςημϊτων και την πρόληψη του αιφνύδιου θανϊτου των νϋων.

27 Μϋςα ςε διϊςτημα 8,5 χρόνων ( ), κατεγρϊφηςαν 349 αιφνύδιοι θϊνατοι ςτην περιοχό τησ Αττικόσ και των Κυκλϊδων. Αυτό πρακτικϊ ςημαύνει ότι ϋχουμε τουλϊχιςτον 3-4 αιφνύδιουσ θανϊτουσ νϋων το μόνα ςτην περιοχό αυτό. Η πρώτη αιτύα αιφνιδύου θανϊτου των νϋων και ςτην Ελλϊδα ςε ποςοςτό που ξεπερνϊει το 50%, εύναι οι αρρυθμιογόνεσ κληρονομικϋσ μυοκαρδιοπϊθειεσ.

28 Οι ςτόχοι του ειδικού αυτού Τμόματοσ εύναι οι εξόσ: 1 Καταγραφό του νεανικού αιφνιδύου θανϊτου ςτην Ελλϊδα 2. Παρακολούθηςη αςθενών και οικογενειών που ϋχουν ιςτορικό κληρονομικού καρδιαγγειακού νοςόματοσ ό νεανικού αιφνιδύου καρδιακού θανϊτου. 3. Ο ϋλεγχοσ αθλουμϋνων και αθλητών με καρδιαγγειακϊ προβλόματα. 4. Ο ςυντονιςμόσ και η ςυμμετοχό ςτο Ευρωπαώκό Δύκτυο Πρόληψησ του Αιφνιδύου Θανϊτου με ανϊλογα Τμόματα, όπωσ αυτϊ τησ Αγγλίασ, Ιςπανίασ, Ιταλίασ, Γαλλίασ, Γερμανίασ, Ουγγαρίασ, Ιρλανδίασ και Κύπρου.

29 Επειδό η νόςοσ εύναι ςπϊνια, εύναι πολύ δύςκολο να εξαχθούν ςυμπερϊςματα από ϋνα μόνο ερευνητικό κϋντρο και γι αυτό όδη οργανώνονται πολυκεντρικϋσ μελϋτεσ τόςο ςτην Ευρώπη, όςο και ςτην Αμερικό, ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει και η Ελλϊδα (Πρόγραμμα Φειδιππύδησ-ΕΚΚΑΝ ), με ςτόχο την απϊντηςη ςτα ερωτόματα που ακόμα υπϊρχουν τόςο ςτη διϊγνωςη όςο και ςτη θεραπευτικό αντιμετώπιςη τησ νόςου

30 Η αντιμετώπιςη του προβλόματοσ των αιφνύδιων θανϊτων ϋγκειται ςτη δυνατότητα πρώιμησ διϊγνωςησ και ϋγκαιρου προςδιοριςμού του κινδύνου για αιφνύδιο θϊνατο ςε ϋνα νεαρό ϊνθρωπο ώςτε να εύναι δυνατό να αποφευχθεύ

31

32 Νοςηλευτικό παρϋμβαςη Παρότρυνςη να μην γυμνϊζεται Ψυχικό ενύςχυςη του αςθενούσ Ενημϋρωςη αςθενούσ για το διαιτολόγιο που πρϋπει να ακολουθεύ Παρότρυνςη για αποφυγό καπνύςματοσ

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογικός Έλεγχος για Άθληση

Καρδιολογικός Έλεγχος για Άθληση Καρδιολογικός Έλεγχος για Άθληση (www.pegkaspanagiotis.gr) Καρδιολογικός Έλεγχος για Άθληση...1 Γενικά...2 Αίτια- μηχανισμοί αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε αθλητές...3 Πρωτόκολλο καρδιολογικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Δρ. Πιέρος Γεωργίου, Δρ. Ανδρέας Χριστοδούλου, Καρδιολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού Γυναίκα ασθενής ετών 60, παχύσαρκη (106kg) και ύψος 1,65cm προσήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρουσα Περίπτωση. Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια/Δυσπλασία Δεξιάς Κοιλίας

Ενδιαφέρουσα Περίπτωση. Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια/Δυσπλασία Δεξιάς Κοιλίας Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2010, 51: 301-311 Αρρυθμιογόνος Μυοκαρδιοπάθεια/Δυσπλασία Δεξιάς Κοιλίας Δημητριος Αβραμιδης, 1 Νικολαος Πρωτονοταριος, 2 Αγγελικη Ασημακη, 3 Ευαγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον»

Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Ελϋνη Βαβουρϊκη «Ηλιτϐμηνον» Παρότι α) η πρόωρη γϋννηςη εύναι η μόνη, βαςικό αιτύα που ςυνδϋεται με την παιδικό θνητότητα και νοςηρότητα τόςο ςτισ αναπτυγμϋνεσ όςο και ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ, και β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΡΑΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Αιφνίδιος θάνατος των αθλητών

Αιφνίδιος θάνατος των αθλητών Καρδιολογική Γνώμη (2009) 4(4):270-278 Αιφνίδιος θάνατος των αθλητών Άρης Αναστασάκης Μονάδα Κληρονομικών Παθήσεων, Ειδικό Κέντρο Καρδιάς Αθλητών και Νέων, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4

υγγραφϋασ: Ειςαγωγό Τόμος VΙII Τεύχος 4 ISSN: 1790-6881 Τόμος VΙII Τεύχος 4 Η Ελλϊδα μετϊ την κρύςη* υγγραφϋασ: Καθηγητόσ Γκύκασ Α. Φαρδούβελησ Οικονομικόσ Σύμβουλοσ Ομίλου& Επικεφαλήσ Οικονομικών Ερευνών Ανακοίνωςη ςτο Επιςτημονικό Συμπόςιο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ)

«ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΤΣΗΜΑ ΕΝΣΟΠΙΜΟΤ ΘΕΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» (06171ΕΜ) πουδαςτήσ: Κρομμύδασ Δημότριοσ (Κ.Α..:

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα»

Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη. «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Κοινωφελϋσ Ίδρυμα Ιωϊννη. Λϊτςη Μελϋτεσ 2009 «Διαλεκτικό Εικόνασ και Λόγου ςτην Ελληνικό Γελοιογραφύα» Δρ. Κατερύνα Πϊςτρα Ειρόνη Μπαλτϊ Παναγιώτησ Δημητρϊκησ Εύη Μπανταβϊνου Μαρύα Λαδϊ Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ

Διαβάστε περισσότερα