ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN 12845

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN 12845"

Transcript

1 ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN ΓΔΩΡΓΙΟ ΑΝΔΣΗ GRUNDFOS ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 6/2015

2 ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ Έγγξαθα κε ππνρξεσηηθέο πξνϋπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο (όπσο θαηαηνληζηήξσλ (springler), πδξνλέθσζεο, αεξίνπ θαη αθξνύ). Πεξηιακβάλνπλ σο έλα βαζκό θαη ηηο γεληθέο απαηηήζεηο ησλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο, όπσο απόδνζε, πξνδηαγξαθέο θαη ηππνπνίεζε (listings). Τα πξόηππα ππξνπξνζηαζίαο κπνξεί λα γξάθνληαη από: 1.αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο (NFPA, VDS, BS θιπ.), 2.αζθαιηζηηθέο ελώζεηο (CEA) ή 3.θξαηηθνύο θνξείο (CNBOP, OKF θιπ.) γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θηλδύλνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ππξθαγηώλ.

3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ Τα 30 κέιε ηνπ CEN είλαη ηα ζώκαηα εζληθώλ πξνηύπσλ ησλ ρσξώλ: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland θαη United Kingdom. Σα κέιε ηνπ CEN είλαη δεζκεπκέλα λα πξνζαξκνζηνύλ ζηνπο Δζσηεξηθνύο Καλνληζκνύο ηνπ CEN/CENELEC πνπ νξίδνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηνπ πξνηύπνπ EN ζηα ηνπηθά πξόηππα ρσξίο θακηά αιινίσζε.

4 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ - ΒΑΗΚΑ ρεδηαζκόο κε βάζε ηελ απόδνζε : πεξηγξάθεη ηνλ ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο παξέρεη αλαιύζεηο ησλ δηαθόξσλ ζελαξίσλ ππξθαγηάο Αμηνινγεί ιύζεηο κε βάζε ην θξηηήξην ηεο απνδεθηήο απνηειεζκαηηθόηεηαο Απνηέιεζκα: ην θαιύηεξν ρξήζηκν απνηέιεζκα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

5 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ - ΒΑΗΚΑ Ο ζηαζεξόο παξάγνληαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ πξνηύπνπ είλαη ε αζθάιεηα, ε νπνία ππνδειώλεη θαη εμαζθαιίδεη: εθεδξεία πεξηζώξην αζθαιείαο πιενλάζκαηα επηθάιπςε Απνηέιεζκα: λα παξέρεηαη ε ελδεδεηγκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα θάησ από όιεο ηηο πξνβιέςηκεο ζπλζήθεο

6 H[m] ΚΑΜΠΤΛΖ ΑΠΟΓΟΖ ΑΝΣΛΗΑ H0 = HMAX Stable curve EN12845 (10.1) Η αληιία ζα πξέπεη λα έρεη ζηαζεξή θακπύιε H(Q), δειαδή ηέηνηα όπνπ ε κέγηζηε πίεζε λα είλαη ε πίεζε θόληξα ζε θιεηζηή βάλα θαη ε ζπλνιηθή πίεζε λα κεηώλεηαη ζπλερώο κε ηελ αύμεζε ηεο παξνρήο Q[m /h] Minimum limit Recomended duty range Maximum limit Κάζε αληιία έρεη κηα ζπληζηώκελε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο αλάκεζα ζε θαζνξηζκέλα όξηα παξνρήο πνπ εμαξηώληαη από ηελ θαηαζθεπή ηεο. Σν EN ( ) πξνδηαγξάθεη όηη ην δηαζέζηκν ΝPSH ζηελ είζνδν ηεο αληιίαο πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην απαηηνύκελν NPSH θαηά ηνπιάρηζηνλ 1 m ζηε κέγηζηε παξνρή ηεο αληιίαο (εμαζθάιηζε απνθπγήο ιεηηνπξγίαο κε ζπειαίσζε)

7 P[kW] Minimum limit ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΗΥΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΗΝΖΣΖΡΑ Recomended duty range Maximum limit Q[m 3 /h] Οη αληιίεο κε κε ππεξθνξηώλνπζα θακπύιε απνξξνθνύκελεο ηζρύνο ζα νδεγνύληαη από ειεθηξνθηλεηήξεο ή κεραλέο, ηθαλέο λα απνδώζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην κέγηζην ηεο απαηηνύκελεο ηζρύνο (θνξπθή ηεο θακπύιεο ηζρύνο).

8 P[kW] Minimum limit ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΗΥΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΗΝΖΣΖΡΑ Recomended duty range Q[m 3 /h] Maximum limit Οη αληιίεο κε ππεξθνξηώλνπζα θακπύιε απνξξνθνύκελεο ηζρύνο, ζα πξέπεη λα νδεγνύληαη από ειεθηξνθηλεηήξεο ή κεραλέο, ηθαλέο λα απνδίδνπλ ηελ κέγηζηε ηζρύ γηα θάζε πεξίπησζε θόξηηζεο ηεο αληιίαο, από ηε κεδεληθή παξνρή έσο ηελ παξνρή πνπ αληηζηνηρεί ζε απαηηνύκελν NPSH 16m ή ην κέγηζην ζηαηηθό ύςνο αλαξξόθεζεο ζπλ 11m, όπνην είλαη κεγαιύηεξν.

9 ΔΦΔΓΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ Tν ζεκείν επηινγήο ηεο αληιίαο (νλνκαζηηθή παξνρή θαη πίεζε) ζα πξέπεη λα είλαη ην δπζκελέζηεξν πηζαλό ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο Γηα εγθαηαζηάζεηο Υςεινύ Κηλδύλνπ (HHProcess θαη HHStorage), ε αληιία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ην 140 % ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο ζε πίεζε όρη κηθξόηεξε από ην 70% ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο. Σην δηάγξακκα είλαη: 1 Γπζκελέζηεξν ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 2 Ολνκαζηηθή παξνρή θαη πίεζε αληιίαο 3 Μέγηζηε δήηεζε παξνρήο 4 Δπκελέζηεξν ζεκείν ιεηηνπξγίαο x Παξνρή y Πίεζε

10 ΚΑΜΠΤΛΖ ΑΠΟΓΟΖ ΑΝΣΛΗΑ Κάζε απηόκαην ππξνζβεζηηθό ζπγθξόηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από: Τερληθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο αληιίαο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: Κακπύιε πίεζεο Κακπύιε απνξξνθνύκελεο ηζρύνο Κακπύιε NPSH Κακπύιε απνδηδόκελεο ηζρύνο από ηνλ θηλεηήξα Καηά ηην επιλογή ηηρ ανηλίαρ θα ππέπει να λαμβάνονηαι ςπότη οι ππαγμαηικέρ ζςνθήκερ ώζηε να καλύπηεηαι η απαίηηζη ( ) : NPSH διαθέζιμο NPSH απαιηούμενο + 1 [m]

11 ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΚΑΗ ΝΣΖΕΔΛΟΜΖΥΑΝΔ Οη ειεθηξνθηλεηήξεο ή νη ληεδεινκεραλέο ζα πξέπεη λα απνδίδνπλ ηε κέγηζηε ηζρύ πνπ απαηηείηαη ζηελ θνξπθή ηεο θακπύιεο ηεο αληιίαο (10.1.a) ή λα επηιέγνληαη γηα ηελ ηζρύ πνπ αληηζηνηρεί ζε παξνρή κε NPSHr 16m (10.1.b). Απαίηεζε γηα ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο από ηελ Οδεγία EuP Από ηνλ Ιαλνπάξην 2015 νη ειεθηξνθηλεηήξεο πξέπεη λα είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο IE3 ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο Ecodesign. Μεραλέο Diesel Η νλνκαζηηθή ζπλερήο απόδνζε (Rated continuous power) ζύκθσλα κε ην ISO 3046 (10.9.1) ύζηεκα ςύμεο ησλ θηλεηήξσλ diesel Αεξόςπθηνη (αλεκηζηήξαο κε ηκάληεο) P 30kW Υδξόςπθηνη κε ςπγείν θαη αλεκηζηήξα κε ηκάληεο P>30kW Υδξόςπθηνη από ην λεξό ηεο ππξόζβεζεο θαηεπζείαλ ζηα πδξνρηηώληα ησλ θπιίλδξσλ ή κέζσ ελαιιάθηε ςπρόκελνπ από ην λεξό ηεο αληιίαο γηα P>30kW.

12 ΣΤΠΟ ΑΝΣΛΗΑ 10.1 Αληιίεο end-suction θαη back-pull-out κε spacer coupling ώζηε λα κπνξεί λα απνζπλαξκνινγεζεί ην πδξαπιηθό κέξνο ρσξίο απνζύλδεζε ησλ ζσιελώζεσλ από ην ζώκα ηεο αληιίαο. Αληιία back-pull-out Ιζρύεη θαη γηα ειεθηξνθηλεηήξεο θαη γηα ληεδεινκεραλέο

13 ΑΛΛΟΗ ΣΤΠΟΗ ΑΝΣΛΗΑ Αμνληθή νξηδόληηα SPLIT-CASE Τν ζώκα ηεο αληιίαο δηαηξείηαη ζε δύν κηζά. Τα πεξηζηξεθόκελα κέξε επηζεσξνύληαη αθαηξώληαο ην επάλσ κηζό. Οξηδόληηα πνιπβάζκηα Φξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο πνιύ ςειώλ θηηξίσλ πνπ νη κνλνβάζκηεο αληιίεο δελ επαξθνύλ από άπνςε πίεζεο. Τν service ησλ εζσηεξηθώλ κεξώλ απαηηεί ηε απνζύλδεζε ηεο αληιίαο από ην δίθηπν, πξάγκα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην πξόηππν θαη πξέπεη λα δειώλεηαη από ηνλ κειεηεηή θαη ηνλ εγθαηαζηάηε.

14 ΑΛΛΟΗ ΣΤΠΟΗ ΑΝΣΛΗΩΝ Πνκόλεο Με ην πδξαπιηθό κέξνο βπζηζκέλν ζην λεξό θαη ηνλ θηλεηήξα ζηελ επηθάλεηα. Μπνξεί λα παίξλεη θίλεζε από ειεθηξνθηλεηήξα ή ληεδεινκεραλή ΤΠΟΒΡΤΥΙΔ ΑΝΣΛΙΔ Αληιία θαη ειεθηξνθηλεηήξαο απεπζείαο ζπλδεδεκέλνη, θαη νη δύν θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. Τν πξόηππν ΔΝ πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ηέηνησλ αληιηώλ ζε άληιεζε από δεμακελή, αθνύ δελ δέρεηαη κηα γεώηξεζε σο πεγή πδξνδόηεζεο γηα ζθνπνύο ππξόζβεζεο.

15 ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΣΛΗΩΝ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ Γηαηάμεηο πνιιώλ αληιηώλ % 100% Όπνπ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο 2 αληιίαο, ζα πξέπεη ε θάζε κηα αλεμάξηεηα λα κπνξεί λα απνδώζεη ηελ πξνδηαγξαθόκελε παξνρή θαη πίεζε. 100% + 100% ηεο νλνκαζηηθήο απόδνζεο (1 εθεδξηθή) 50% 50% 50% E/P MTP Όπνπ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο 3 αληιίεο, ζα πξέπεη ε θάζε κηα αλεμάξηεηα λα κπνξεί λα απνδώζεη ην 50% ηεο πξνδηαγξαθόκελεο παξνρήο ζηελ πξνδηαγξαθόκελε ζπλνιηθή πίεζε. 50%+50%+50 ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο (1 εθεδξηθή) Όπνπ πεξηζζόηεξεο από κηα αληιίεο ηξνθνδνηνύληαη από αμηόπηζηε πεγή λεξνύ, δελ ζα πξέπεη πάλσ από κία λα νδεγείηαη από ειεθηξνθηλεηήξα *. * Οη γελλήηξηεο δελ απνηεινύλ κέξνο ηνπ EN 12845, θαη επνκέλσο ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο πνπ ηξνθνδνηνύληαη από γελλήηξηα δελ εκπίπηνπλ ζην πξόηππν.

16 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ

17 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γιάηαξη πλήπυζηρ ζε πεπίπηυζη απνηηικήρ αναππόθηζηρ

18 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πιήζνο πηεδνζηαηώλ Γύν πηεδνζηάηεο γηα θάζε αληιία, ζπλδεδεκέλνη έηζη ώζηε ν θαζέλαο λα κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ αληιία. Τν ζσιελάθη πξνο ηνλ πηεδνζηάηε λα έρεη εζσηεξηθή δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Γηάηαμε εθθίλεζεο αληιίαο νινθιεξσκέλε κνλάδα κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο Μπξνύληδηλν ζώκα Απνθξαθηηθή βάλα Βαιβίδα αληεπ/θήο Μαλόκεηξν Βάλα απνζηξάγγηζεο Σύλδεζε κε ην δνρείν πιήξσζεο

19 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Δθθίλεζε θαη παύζε ηεο αληιίαο Η πξώηε αληιία μεθηλά απηόκαηα όηαλ ε πίεζε ζην ζπιιέθηε θαηάζιηςεο πέζεη ην πνιύ σο 0,8xP όπνπ P είλαη ε πίεζε ζηελ θαηάζηαζε θιεηζηώλ βαλώλ/θξνπλώλ/springlers. Όπνπ ππάξρνπλ δύν αληιίεο, ε δεύηεξε μεθηλά πξηλ ε πίεζε πέζεη ζηα 0,6xP. Άπαμ θαη μεθηλήζνπλ νη αληιίεο ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ κέρξη λα ηηο ζηακαηήζεη θάπνηνο ρεηξνθίλεηα.

20 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Δθθίλεζε ληεδεινθίλεησλ αληιηώλ Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο, ζπλ έλαο δηαθόπηεο αλαγθαζηηθήο ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο κε θάιπκκα ζξαύζεο. Άξα ε κεραλή ζα κπνξεί λα μεθηλά απηόκαηα κε ζήκα από ηνπο πηεδνζηάηεο θαη ρεηξνθίλεηα από ην θαιπκκέλν κπνπηόλ. Η απηόκαηε εθθίλεζε ζα θάλεη 6 πξνζπάζεηεο (κηδαξίζκαηα), 5-10s δηάξθεηαο ε θάζε κηα, κε κέγηζηε ελδηάκεζε παύζε 10s. Μεηά από θάζε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ζα ελαιιάζζεη ηηο κπαηαξίεο (ππνρξέσζε γηα 2 κπαηαξίεο). H diesel ζηακαηά επίζεο κόλν ρεηξνθίλεηα από θαηάιιειν κπνπηόλ ζηνλ πίλαθα.

21 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Απνκάζηεπζε γηα ςύμε ηεο αληιίαο θαη ηεο κεραλήο diesel 10.5 Γηάηαμε πνπ εμαζθαιίδεη ζπλερή ξνή δηα ηεο αληιίαο ώζηε λα ςύρεηαη όζν ιεηηνπξγεί απέλαληη ζε θιεηζηή βάλα. Οη έμνδνη πξέπεη λα είλαη εκθαλείο - θαη μερσξηζηέο γηα θάζε αληιία. Η παξνρή ηεο απνκάζηεπζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε επηπιένλ ηεο πξνδηαγξαθόκελεο νλνκαζηηθήο παξνρήο θαηά ηελ επηινγή ηεο αληιίαο.

22 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ πλζήθεο αλαξξόθεζεο Θεηηθή πίεζε αλαξξόθεζεο Σηε ζπλήζε πεξίπησζε νξηδόληησλ θπγνθεληξηθώλ αληιηώλ κε ζεηηθή πίεζε αλαξξόθεζεο, ε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο εμήο: Σνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ηνπ νθέιηκνπ όγθνπ ηεο δεμακελήο λα είλαη πάλσ από ηνλ άμνλα ηεο αληιίαο Ο άμνλαο ηεο αληιίαο λα κελ είλαη πεξηζζόηεξν από 2m ςειόηεξα από ηελ ειάρηζηε ζηάζκε αλαξξόθεζεο από ηε Γεμακελή. Έλα πνηήξη ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη όηαλ ν άμνλαο ηεο αληιίαο είλαη ςειόηεξα από ηελ ειάρηζηε ζηάζκε αλαξξόθεζεο Καλνληθή ζηάζκε Άμνλαο αληιίαο X (min) 2/3 νθέιηκνπ όγθνπ Max = 2 m

23 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ πλζήθεο αλαξξόθεζεο Αξλεηηθή αλαξξόθεζε Σύκθσλα κε ην EN 12845, ε αξλεηηθή αλαξξόθεζε επηηξέπεηαη κόλν κε ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: Σν ύςνο αλαξξόθεζεο από ηελ ειάρηζηε ζηάζκε λα κελ ππεξβαίλεη ηα 3,2 m. Έλα πνηήξη ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη όηαλ ν άμνλαο ηεο αληιίαο είλαη ςειόηεξα από ηελ ειάρηζηε ζηάζκε αλαξξόθεζεο Άμνλαο αληιίαο Max = 3,2 m Καλνληθή ζηάζκε X (min) ηελ

24 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Αλαξξόθεζε αληιηώλ , Η δηάκεηξνο ηεο ζύλδεζεο αλαξξόθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε ε ηαρύηεηα ηνπ λεξνύ πξνο ηελ αληιία λα κελ ππεξβαίλεη ηα: ,8 m/sec, ζεηηθή πίεζε αλαξξόθεζεο ,5 m/sec, αξλεηηθή πίεζε ύνδεζμορ ανηιζηάθμιζη ρ Η αλαξξόθεζε θάζε αληιίαο ζπλδέεηαη κε έλα έθθεληξν ζπζηνιηθό κε νξηδόληηα άλσ πιεπξά θαη κέγηζηε γσλία θάησ 20. Ανεξάπηηηερ αναπποθήζε ιρ Κενόμεηπο ζηην αναππόθηζη ηυν κύπιυν ανηλιών Αποθπακηικέρ βάνερ πος κλειδώνοςν, με ένδειξη καηάζηαζηρ

25 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πιήξσζε αληιίαο Κάζε αληιία πξέπεη λα έρεη ρσξηζηή δηάηαμε πιήξσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη: Μηα δεμακελή ςειόηεξα από ηελ αληιία Έλα ζσιήλα από ηε δεμακελή, Απνθξαθηηθή βάλα, Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο. Η δεμακελή, ε αληιία θαη ν ζσιήλαο αλαξξόθεζεο ζα δηαηεξνύληαη κόληκα γεκάηα αθόκα θαη αλ ππάξρεη δηαξξνή από ην πνηήξη Αλ ε ζηάζκε ζηε δεμακελή πέζεη θάησ από ηα 2/3, ε αληιία ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη.

26 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο πιήξσζεο θαη δηάκεηξνο ζσιήλα πιήξσζεο

27 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Βάλεο θαη εμαξηήκαηα ζηελ θαηάζιηςε 10.5 Μηα αληεπίζηξνθε θαη κηα απνθξαθηηθή βάλα ηνπνζεηνύληαη ζηελ θαηάζιηςε θάζε αληιίαο Τπρόλ δηαζηνιηθό εμάξηεκα ζηελ έμνδν ηεο αληιίαο ζα πξέπεη λα αλαπηύζζεηαη κε γσλία κέρξη 20 Οη βάλεο ζηελ θαηάζιηςε κπαίλνπλ κεηά από ελδερόκελν δηαζηνιηθό εμάξηεκα. Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη κέζα εμαέξσζεο όισλ ησλ θνηινηήησλ ηνπ ζώκαηνο ηεο αληιίαο. Σν κέγεζνο ησλ εμαξηεκάησλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηαρύηεηεο πνπ πξνβιέπεη ην πξόηππν θαη ηηο αληίζηνηρεο απώιεηεο πίεζεο ώζηε λα απνθεπρζεί ζεκαληηθή κείσζε ηεο απόδνζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πξηλ αθόκα ηε ζύλδεζε ζην ππξνζβεζηηθό δίθηπν.

28 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Μαλόκεηξα Γεληθά ππνδηαηξέζεηο 0,5 bar ζε θιίκαθα ησλ 16 bar. Η κέγηζηε θιίκαθα λα κελ ππεξβαίλεη ην 150% ηεο κέγηζηεο πίεζεο. πλδέζεηο παξνρήο λεξνύ Κάζε αληιία ζα έρεη έλα καλόκεηξν γιπθεξίλεο ηνπνζεηεκέλν κεηά ηε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο θαη πξηλ ηελ απνθξαθηηθή βάλα ζηελ αλαξξόθεζε. Αθαίξεζε Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηελ αθαίξεζε ησλ καλνκέηξσλ ρσξίο λα αδεηάζεη ην ζπγθξόηεκα.

29 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Ολνκαζηηθή πίεζε Όιεο νη ζσιελώζεηο ηνπ δηθηύνπ ζα πξέπεη λα δνθηκαζηνύλ επί ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο ζε ζηαηηθή πίεζε ηνπιάρηζηνλ 15 bar ή 1,5 θνξέο ηε κέγηζηε πίεζε ζηελ νπνία ζα ππνβιεζεί ην ζύζηεκα, όπνην από ηα δύν είλαη κεγαιύηεξν. ε ζπκθσλία κε ην παξαπάλσ, όια ηα εμαξηήκαηα θαη ζσιελώζεηο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ PN16.

30 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Αληιία δηαηήξεζεο πίεζεο ή jockey Η αληιία jockey μεθηλά απηόκαηα γηα λα δηαηεξεί ην ζύζηεκα ππό πίεζε ζε πεξίπησζε δηαξξνώλ ώζηε λα κελ μεθηλήζνπλ νη θύξηεο αληιίεο αδηθαηνιόγεηα. Η αληιία jockey πξέπεη λα ππνινγίδεηαη έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα παξέρεη αξθεηή παξνρή θαη πίεζε νύηε γηα έλα αλνηθηό sprinkler. Γοσεία Έηζη ζε πεξίπησζε πξαγκαηηθήο αλάγθεο ζα μεθηλήζεη νπσζδήπνηε θύξηα αληιία. Ανηλία Jockey

31 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γνθηκέο απόδνζεο 8.5 Γηαηάμεηο δνθηκήο εγθαηάζηαζεο Οη εγθαηαζηάζεηο Sprinkler πξέπεη λα δηαζέηνπλ κόληκεο δηαηάμεηο κέηξεζεο παξνρήο θαη πίεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηα θεθάιαηα 7.3 θαη b Όπνπ ε παξνρή λεξνύ πξνέξρεηαη από απηόκαην πηεζηηθό ζπγθξόηεκα, ε δηάηαμε κέηξεζεο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζην ζπγθξόηεκα. Να πξνβιεθζεί ε απνκάθξπλζε ησλ λεξώλ ηεο δνθηκήο.

32 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γηάηαμε κέηξεζεο παξνρήο b Αποθπακηική βάνα με βολάν Παποσόμεηπο Ο βξόγρνο κέηξεζεο παξνρήο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ αθξηβή θαη αμηόπηζηε κέηξεζε ηνπ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο. Αποθπακηική βάνα πος κλειδώνει με ένδειξη θέζηρ Η απνθξαθηηθή βάλα κε βνιάλ επηηξέπεη ηε ξύζκηζε ηεο παξνρήο ζηελ επηζπκεηή ηηκή. Τα καλόκεηξα ζηελ θαηάζιηςε θαη αλαξξόθεζε επηηξέπνπλ ησλ ππνινγηζκό ηεο παξαγόκελεο πίεζεο.

33 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πίλαθαο ειεθηξνθίλεηεο αληιίαο , Γεληθόο δηαθόπηεο πνπ θιεηδώλεη θαη κε ηελ πόξηα. Δθθίλεζε DOL κέρξη θαη ηα 30 kw, Δθθίλεζε S/D από 37 kw θαη άλσ Μπνπηόλ Start / Stop (ρεηξνθίλεηα) Γηαθόπηεο ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο πνπ λα θιεηδώλεη ζην AUTO κε αθαηξνύκελν θιεηδί, Μπνπηόλ ειέγρνπ ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ. Μπνπηόλ γηα ηνλ έιεγρν εθθίλεζεο θάζε κηάο αληιίαο από θάζε έλα πηεδνζηάηε (1 & 2)

34 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πίλαθαο ληεδεινθίλεηεο αληιίαο , Γεληθόο δηαθόπηεο πνπ θιεηδώλεη θαη κε ηελ πόξηα Φσηεηλή νζόλε LCD πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ Μπνπηόλ Start / Stop (ρεηξνθίλεηα) Γηαθόπηεο ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο πνπ θιεηδώλεη ζην AUTO κε αθαηξνύκελν θιεηδί, Μπνπηόλ έθηαθηεο αλάγθεο κε θάιπκκα πνπ ζπάδεη Γηάηαμε δνθηκήο εθθίλεζεο έθηαθηεο αλάγθεο, Μπνπηόλ ειέγρνπ ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ, 2 θνξηηζηέο κπαηαξηώλ κε έιεγρν αθξηβείαο γηα καθξά θαη απνδνηηθή δσή ησλ κπαηαξηώλ, Μπνπηόλ δνθηκήο εθθίλεζεο αλά αληιία γηα θάζε πηεδνζηάηε (1 θαη 2)

35 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Δπηηήξεζε ιεηηνπξγίαο ειεθηξνθίλεηεο αληιίαο Διέγρνληαη (annex l) : Η ειεθηξηθή παξνρή πξνο ηνλ θηλεηήξα θαη ζηηο 3 θάζεηο (AC) Αληιία ζε εηνηκόηεηα Αληιία ζε ιεηηνπξγία αζηνρία εθθίλεζεο (έιιεηςε πίεζεο). Σα παξαπάλσ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη κε: Αλεμάξηεηε νπηηθή έλδεημε ζην αληιηνζηάζην Οπηηθή έλδεημε ζε άιινλ ζπλερώο επαλδξσκέλν ρώξν Αθνπζηηθό ζήκα ζηνλ επαλδξσκέλν ρώξν (αληιία ζε ιεηηνπξγία ή βιάβε) Κίηξηλε έλδεημε Αθνπζηηθό ζήκα 75 db κε δπλαηόηεηα ζίγεζεο. Διεύζεξε επαθή αλαγγειίαο θαζελόο από ηα αλσηέξσ ζήκαηα

36 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Δπηηήξεζε ιεηηνπξγίαο ληεδεινθίλεηεο αληιίαο Σα παξαθάησ πξέπεη λα αλαγγέινληαη ηνπηθά θαη ζε κηα κόληκα επαλδξσκέλε ζέζε (annex I): Η ρξήζε θάζε δηαθόπηε πνπ εκπνδίδεη ηελ αληιία λα μεθηλήζεη απηόκαηα Αζηνρία ηεο κεραλήο λα εθθηλήζεη κεηά από 6 πξνζπάζεηεο Η αληιία ζε ιεηηνπξγία Βιάβε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο diesel. Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζεκαζκέλεο Δλεύθεπη επαθή αναγγελίαρ καθενόρ από ηα ανυηέπυ ζήμαηα

37 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Ηιεθηξηθή παξνρή Κύξηα παξνρή ζηνλ πίλαθα ειεθηξηθήο αληιίαο. Θα πξέπεη λα είλαη μερσξηζηή θαη εηδηθά γηα ρξήζε ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, Όπνπ απηό επηηξέπεηαη, λα γίλεηαη ε ζύλδεζε πξηλ από ηνλ γεληθό δηαθόπηε ηνπ θηηξίνπ, όπνπ απηό δελ επηηξέπεηαη, ε ζύλδεζε λα γίλεηαη θαηεπζείαλ από ηνλ γεληθό δηαθόπηε, Οη αζθάιεηεο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηεο αληιίαο λα είλαη κεγάιεο, θαηάιιειεο λα αληέμνπλ ην ξεύκα εθθίλεζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 20 s ύλδεζε κεηαμύ θεληξηθνύ πίλαθα δηαλνκήο θαη πίλαθα αληιίαο. Σν ξεύκα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θαισδίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ην 150 % ηνπ κέγηζηνπ πηζαλνύ λα εκθαληζηεί ζε πιήξεο θνξηίν.

38 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γεμακελή θαπζίκνπ Η δεμακελή θαπζίκνπ ζα πεξηέρεη αξθεηό θαύζηκν γηα ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο ζε πιήξεο θνξηίν επί: 3 h γηα LH; 4 h γηα OH; 6 h γηα HHP θαη HHS. Όπνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο κεραλέο, απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ αληίζηνηρεο δεμακελέο θαη γξακκέο ηξνθνδνζίαο, μερσξηζηά ε θάζε κηα.

39 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Αληαιιαθηηθά γηα ηε ληεδεινθίλεηε αληιία Γηα ηε ληεδεινθίλεηε αληιία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα αθόινπζα αληαιιαθηηθά: a)γύν ζεη θίιηξνπ θαπζίκνπ θαη ηζηκνύρεο b)γύν ζεη θίιηξνπ ιαδηνύ θαη ηζηκνύρεο c)γύν ζεη ινπξηά (όπνπ ππάξρνπλ) d)έλα πιήξεο ζεη από ζπλδέζκνπο, θιάληδεο θαη ζσιελάθηα e)γύν κπεθ θαπζίκνπ.

40 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γνθηκή πξνκεζεπηή θαη πηζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ Κάζε πιήξεο ληεδεινθίλεην πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ζα δνθηκαζηεί από ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηνπιάρηζηνλ 1,5 h ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή. Σα αθόινπζα ζα θαηαγξαθνύλ ζην πηζηνπνηεηηθό πνπ πξέπεη λα ην ζπλνδεύεη: a)η ηαρύηεηα ηεο κεραλήο θόληξα ζε θιεηζηή βάλα b)η ηαρύηεηα ηεο κεραλήο κε ηελ νλνκαζηηθή παξνρή c)η πίεζε θόληξα ζε θιεηζηή βάλα d)η πίεζε ζηελ αλαξξόθεζε ηεο αληιίαο e)η πίεζε ζηελ θαηάζιηςε θαηά ηελ νλνκαζηηθή παξνρή f)η ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο g)η ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ςύμεο h)η παξνρή ηνπ λεξνύ ςύμεο i)η ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνύ ηεο κεραλήο

41 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πνηόηεηα ζήκαλζε <CE> Η ζήκαλζε <CE> ζηα απηόκαηα ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα ζεκαίλεη όηη απηά πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ Οδεγηώλ: Γηα ηα κεραλήκαηα 2006/42/EC πνπ θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο αζθαιείαο Γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα 2004/108/EC Γηα ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πξνο ρξήζε εληόο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ ηάζεο 2006/95/EC.

42 ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΗ Πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη Να εθηειέζεη έλα πξόγξακκα επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ (20.2), Να νξίζεη έλα πξόγξακκα δνθηκώλ, service θαη ζπληήξεζεο (20.3) Να θξαηάεη αξρείν, πεξηιακβαλνκέλνπ εκεξνινγίνπ, πνπ ζα δηαηεξεί εληόο ηνπ ρώξνπ. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θαλνλίδεη ην πξόγξακκα γηα δνθηκή, service θαη ζπληήξεζε λα γίλεηαη κε ζύκβαζε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ή αλαιόγσο εμνπζηνδνηεκέλε εηαηξεία.

43 ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΗ Πξόγξακκα ρξήζηε επηζεώξεζεο θαη ειέγρνπ Δβδνκαδηαίν Μεληαίν Πξόγξακκα Service and ζπληήξεζεο 20.3 Δπηπιένλ όζσλ ζπληζηνύλ νη πξνκεζεπηέο ησλ κεξώλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα εθηεινύληαη αθόκα: Πξόγξακκα ηξηκήλνπ Πξόγξακκα εμακήλνπ Πξόγξακκα εηήζην Πξόγξακκα 3εηίαο Πξόγξακκα 10εηίαο Με θαζνξηζκέλν πξνζσπηθό Από εμνπζηνδνηεκέλε εηαηξεία

44 Ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα

45 GRUNDFOS Ο κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο αληιηώλ ζηνλ θόζκν 85 ζπγαηξηθέο εηαηξίεο > ππάιιεινη > 17 εθαηνκκύξηα αληιίεο εηήζηα παξαγσγή Δηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ > 4,5 δηο.

46 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Σππνπνηεκέλν πξόγξακκα Series Y, κε 2 θύξηεο αληιίεο endsuction, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα πδξαπιηθή απόδνζε, ε κία νδεγείηαη από ειεθηξνθηλεηήξα θαη ε άιιε από ληεδεινκεραλή Series T, κε 2 θύξηεο αληιίεο endsuction, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα πδξαπιηθή απόδνζε θαη νδεγνύληαη από ληεδεινθηλεηήξεο. Παξάδεηγκα

47 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ FIRE SYSTEM ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ - protection ΔΝ you can count on Καηαζθεπή ζπνλδπισηή Παξάδεηγκα ππξνζβεζηθνύ κε 1 αληιία

48 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ FIRE SYSTEM ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ - protection ΔΝ you can count on Καηαζθεπή ζπνλδπισηή Παξάδεηγκα ππξνζβεζηηθνύ κε 2 αληιίεο

49 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Αποηελούν ηο ππόηςπο ποιόηηηαρ

50 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Πληπόηηηα ςλοποίηζηρ πζηνιηθόο ζωιήλαο αλαξξόθεζεο κε ζρήκα θαη κέγεζνο ζύκθωλα κε ην πξόηππν Αληιία Jockey Πηεζηηθό δνρείν Βξόγρνο κέηξεζεο παξνρήο, πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθόο Αλίρλεπζε πίεζεο παξαγόκελεο από ηελ αληιία Γεμακελή πιήξωζεο κε ηα πξνδηαγεγξακκέλα εμαξηήκαηα Γεμακελή θαπζίκνπ κε ιεθάλε ζπιινγήο ηπρόλ δηαξξνώλ Υεηξνθίλεηε αληιία γηα ην γέκηζκα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ Γεμακελή θαπζίκνπ κε ζωιήλα εμαεξηζκνύ ύλδεζε γηα ην sprinkler ηνπ αληιηνζηαζίνπ Γπλαηόηεηα δνθηκήο ηεο ληεδεινθίλεηεο αληιίαο

51 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Πποαιπεηικά ηα ζςνοδεύοςν: εη δηαθνπηώλ έλδεημεο ηεο ζέζεο ηωλ θύξηωλ απνθξαθηηθώλ βαλώλ H.2.2 Μνλάδεο απνκαθξπζκέλεο αλαγγειίαο βιάβεο κε ζεηξήλα θαη θώηα εη αληαιιαθηηθώλ γηα ηε ληεδεινκεραλή

52 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Γιάγπαμμα διαζηάζευν Γηαζέζηκν ζε PDF θαη DWG

53 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Η Grundfos δηαζέηεη θαη ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα ζύκθωλα κε άιινπο θαλνληζκνύο, πέξαλ ηνπ ΔΝ Π.ρ. θαηά: NFPA (UL/FM approved) VDS BS UNI κ.α. Δηδηθέο θαηαζθεπέο

54 Δπραξηζηνύκε γηα ηελ Πξνζνρή Σαο!

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

-ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΝ12845 Δ ΔΙΚΣΤΑ ΠΤΡΟΒΔΗ

-ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΝ12845 Δ ΔΙΚΣΤΑ ΠΤΡΟΒΔΗ -ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΝ12845 Δ ΔΙΚΣΤΑ ΠΤΡΟΒΔΗ ΜΠΡΔΝΣΑ Μ. Δ.Π.Δ Καςαρκεσή, διάθερη & ρσμςήοηρη πσο/κξύ ρσγκοξςήμαςξπ από ςξ 1992 -ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, MD, MSc ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ +

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό Πίνακας 1 Πρόησπα ποσ αθορούν ζηη μεθοδολογία ηης εγκαηάζηαζης ηων ΕΔΗΕ 1. ΔΛΟΤ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα