ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN 12845

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN 12845"

Transcript

1 ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN ΓΔΩΡΓΙΟ ΑΝΔΣΗ GRUNDFOS ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 6/2015

2 ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ Έγγξαθα κε ππνρξεσηηθέο πξνϋπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο (όπσο θαηαηνληζηήξσλ (springler), πδξνλέθσζεο, αεξίνπ θαη αθξνύ). Πεξηιακβάλνπλ σο έλα βαζκό θαη ηηο γεληθέο απαηηήζεηο ησλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο, όπσο απόδνζε, πξνδηαγξαθέο θαη ηππνπνίεζε (listings). Τα πξόηππα ππξνπξνζηαζίαο κπνξεί λα γξάθνληαη από: 1.αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο (NFPA, VDS, BS θιπ.), 2.αζθαιηζηηθέο ελώζεηο (CEA) ή 3.θξαηηθνύο θνξείο (CNBOP, OKF θιπ.) γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θηλδύλνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ππξθαγηώλ.

3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ Τα 30 κέιε ηνπ CEN είλαη ηα ζώκαηα εζληθώλ πξνηύπσλ ησλ ρσξώλ: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland θαη United Kingdom. Σα κέιε ηνπ CEN είλαη δεζκεπκέλα λα πξνζαξκνζηνύλ ζηνπο Δζσηεξηθνύο Καλνληζκνύο ηνπ CEN/CENELEC πνπ νξίδνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηνπ πξνηύπνπ EN ζηα ηνπηθά πξόηππα ρσξίο θακηά αιινίσζε.

4 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ - ΒΑΗΚΑ ρεδηαζκόο κε βάζε ηελ απόδνζε : πεξηγξάθεη ηνλ ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο παξέρεη αλαιύζεηο ησλ δηαθόξσλ ζελαξίσλ ππξθαγηάο Αμηνινγεί ιύζεηο κε βάζε ην θξηηήξην ηεο απνδεθηήο απνηειεζκαηηθόηεηαο Απνηέιεζκα: ην θαιύηεξν ρξήζηκν απνηέιεζκα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

5 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ - ΒΑΗΚΑ Ο ζηαζεξόο παξάγνληαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ πξνηύπνπ είλαη ε αζθάιεηα, ε νπνία ππνδειώλεη θαη εμαζθαιίδεη: εθεδξεία πεξηζώξην αζθαιείαο πιενλάζκαηα επηθάιπςε Απνηέιεζκα: λα παξέρεηαη ε ελδεδεηγκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα θάησ από όιεο ηηο πξνβιέςηκεο ζπλζήθεο

6 H[m] ΚΑΜΠΤΛΖ ΑΠΟΓΟΖ ΑΝΣΛΗΑ H0 = HMAX Stable curve EN12845 (10.1) Η αληιία ζα πξέπεη λα έρεη ζηαζεξή θακπύιε H(Q), δειαδή ηέηνηα όπνπ ε κέγηζηε πίεζε λα είλαη ε πίεζε θόληξα ζε θιεηζηή βάλα θαη ε ζπλνιηθή πίεζε λα κεηώλεηαη ζπλερώο κε ηελ αύμεζε ηεο παξνρήο Q[m /h] Minimum limit Recomended duty range Maximum limit Κάζε αληιία έρεη κηα ζπληζηώκελε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο αλάκεζα ζε θαζνξηζκέλα όξηα παξνρήο πνπ εμαξηώληαη από ηελ θαηαζθεπή ηεο. Σν EN ( ) πξνδηαγξάθεη όηη ην δηαζέζηκν ΝPSH ζηελ είζνδν ηεο αληιίαο πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην απαηηνύκελν NPSH θαηά ηνπιάρηζηνλ 1 m ζηε κέγηζηε παξνρή ηεο αληιίαο (εμαζθάιηζε απνθπγήο ιεηηνπξγίαο κε ζπειαίσζε)

7 P[kW] Minimum limit ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΗΥΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΗΝΖΣΖΡΑ Recomended duty range Maximum limit Q[m 3 /h] Οη αληιίεο κε κε ππεξθνξηώλνπζα θακπύιε απνξξνθνύκελεο ηζρύνο ζα νδεγνύληαη από ειεθηξνθηλεηήξεο ή κεραλέο, ηθαλέο λα απνδώζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην κέγηζην ηεο απαηηνύκελεο ηζρύνο (θνξπθή ηεο θακπύιεο ηζρύνο).

8 P[kW] Minimum limit ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΗΥΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΗΝΖΣΖΡΑ Recomended duty range Q[m 3 /h] Maximum limit Οη αληιίεο κε ππεξθνξηώλνπζα θακπύιε απνξξνθνύκελεο ηζρύνο, ζα πξέπεη λα νδεγνύληαη από ειεθηξνθηλεηήξεο ή κεραλέο, ηθαλέο λα απνδίδνπλ ηελ κέγηζηε ηζρύ γηα θάζε πεξίπησζε θόξηηζεο ηεο αληιίαο, από ηε κεδεληθή παξνρή έσο ηελ παξνρή πνπ αληηζηνηρεί ζε απαηηνύκελν NPSH 16m ή ην κέγηζην ζηαηηθό ύςνο αλαξξόθεζεο ζπλ 11m, όπνην είλαη κεγαιύηεξν.

9 ΔΦΔΓΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ Tν ζεκείν επηινγήο ηεο αληιίαο (νλνκαζηηθή παξνρή θαη πίεζε) ζα πξέπεη λα είλαη ην δπζκελέζηεξν πηζαλό ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο Γηα εγθαηαζηάζεηο Υςεινύ Κηλδύλνπ (HHProcess θαη HHStorage), ε αληιία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ην 140 % ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο ζε πίεζε όρη κηθξόηεξε από ην 70% ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο. Σην δηάγξακκα είλαη: 1 Γπζκελέζηεξν ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 2 Ολνκαζηηθή παξνρή θαη πίεζε αληιίαο 3 Μέγηζηε δήηεζε παξνρήο 4 Δπκελέζηεξν ζεκείν ιεηηνπξγίαο x Παξνρή y Πίεζε

10 ΚΑΜΠΤΛΖ ΑΠΟΓΟΖ ΑΝΣΛΗΑ Κάζε απηόκαην ππξνζβεζηηθό ζπγθξόηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από: Τερληθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο αληιίαο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: Κακπύιε πίεζεο Κακπύιε απνξξνθνύκελεο ηζρύνο Κακπύιε NPSH Κακπύιε απνδηδόκελεο ηζρύνο από ηνλ θηλεηήξα Καηά ηην επιλογή ηηρ ανηλίαρ θα ππέπει να λαμβάνονηαι ςπότη οι ππαγμαηικέρ ζςνθήκερ ώζηε να καλύπηεηαι η απαίηηζη ( ) : NPSH διαθέζιμο NPSH απαιηούμενο + 1 [m]

11 ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΚΑΗ ΝΣΖΕΔΛΟΜΖΥΑΝΔ Οη ειεθηξνθηλεηήξεο ή νη ληεδεινκεραλέο ζα πξέπεη λα απνδίδνπλ ηε κέγηζηε ηζρύ πνπ απαηηείηαη ζηελ θνξπθή ηεο θακπύιεο ηεο αληιίαο (10.1.a) ή λα επηιέγνληαη γηα ηελ ηζρύ πνπ αληηζηνηρεί ζε παξνρή κε NPSHr 16m (10.1.b). Απαίηεζε γηα ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο από ηελ Οδεγία EuP Από ηνλ Ιαλνπάξην 2015 νη ειεθηξνθηλεηήξεο πξέπεη λα είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο IE3 ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο Ecodesign. Μεραλέο Diesel Η νλνκαζηηθή ζπλερήο απόδνζε (Rated continuous power) ζύκθσλα κε ην ISO 3046 (10.9.1) ύζηεκα ςύμεο ησλ θηλεηήξσλ diesel Αεξόςπθηνη (αλεκηζηήξαο κε ηκάληεο) P 30kW Υδξόςπθηνη κε ςπγείν θαη αλεκηζηήξα κε ηκάληεο P>30kW Υδξόςπθηνη από ην λεξό ηεο ππξόζβεζεο θαηεπζείαλ ζηα πδξνρηηώληα ησλ θπιίλδξσλ ή κέζσ ελαιιάθηε ςπρόκελνπ από ην λεξό ηεο αληιίαο γηα P>30kW.

12 ΣΤΠΟ ΑΝΣΛΗΑ 10.1 Αληιίεο end-suction θαη back-pull-out κε spacer coupling ώζηε λα κπνξεί λα απνζπλαξκνινγεζεί ην πδξαπιηθό κέξνο ρσξίο απνζύλδεζε ησλ ζσιελώζεσλ από ην ζώκα ηεο αληιίαο. Αληιία back-pull-out Ιζρύεη θαη γηα ειεθηξνθηλεηήξεο θαη γηα ληεδεινκεραλέο

13 ΑΛΛΟΗ ΣΤΠΟΗ ΑΝΣΛΗΑ Αμνληθή νξηδόληηα SPLIT-CASE Τν ζώκα ηεο αληιίαο δηαηξείηαη ζε δύν κηζά. Τα πεξηζηξεθόκελα κέξε επηζεσξνύληαη αθαηξώληαο ην επάλσ κηζό. Οξηδόληηα πνιπβάζκηα Φξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο πνιύ ςειώλ θηηξίσλ πνπ νη κνλνβάζκηεο αληιίεο δελ επαξθνύλ από άπνςε πίεζεο. Τν service ησλ εζσηεξηθώλ κεξώλ απαηηεί ηε απνζύλδεζε ηεο αληιίαο από ην δίθηπν, πξάγκα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην πξόηππν θαη πξέπεη λα δειώλεηαη από ηνλ κειεηεηή θαη ηνλ εγθαηαζηάηε.

14 ΑΛΛΟΗ ΣΤΠΟΗ ΑΝΣΛΗΩΝ Πνκόλεο Με ην πδξαπιηθό κέξνο βπζηζκέλν ζην λεξό θαη ηνλ θηλεηήξα ζηελ επηθάλεηα. Μπνξεί λα παίξλεη θίλεζε από ειεθηξνθηλεηήξα ή ληεδεινκεραλή ΤΠΟΒΡΤΥΙΔ ΑΝΣΛΙΔ Αληιία θαη ειεθηξνθηλεηήξαο απεπζείαο ζπλδεδεκέλνη, θαη νη δύν θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. Τν πξόηππν ΔΝ πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ηέηνησλ αληιηώλ ζε άληιεζε από δεμακελή, αθνύ δελ δέρεηαη κηα γεώηξεζε σο πεγή πδξνδόηεζεο γηα ζθνπνύο ππξόζβεζεο.

15 ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΣΛΗΩΝ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ Γηαηάμεηο πνιιώλ αληιηώλ % 100% Όπνπ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο 2 αληιίαο, ζα πξέπεη ε θάζε κηα αλεμάξηεηα λα κπνξεί λα απνδώζεη ηελ πξνδηαγξαθόκελε παξνρή θαη πίεζε. 100% + 100% ηεο νλνκαζηηθήο απόδνζεο (1 εθεδξηθή) 50% 50% 50% E/P MTP Όπνπ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο 3 αληιίεο, ζα πξέπεη ε θάζε κηα αλεμάξηεηα λα κπνξεί λα απνδώζεη ην 50% ηεο πξνδηαγξαθόκελεο παξνρήο ζηελ πξνδηαγξαθόκελε ζπλνιηθή πίεζε. 50%+50%+50 ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο (1 εθεδξηθή) Όπνπ πεξηζζόηεξεο από κηα αληιίεο ηξνθνδνηνύληαη από αμηόπηζηε πεγή λεξνύ, δελ ζα πξέπεη πάλσ από κία λα νδεγείηαη από ειεθηξνθηλεηήξα *. * Οη γελλήηξηεο δελ απνηεινύλ κέξνο ηνπ EN 12845, θαη επνκέλσο ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο πνπ ηξνθνδνηνύληαη από γελλήηξηα δελ εκπίπηνπλ ζην πξόηππν.

16 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ

17 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γιάηαξη πλήπυζηρ ζε πεπίπηυζη απνηηικήρ αναππόθηζηρ

18 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πιήζνο πηεδνζηαηώλ Γύν πηεδνζηάηεο γηα θάζε αληιία, ζπλδεδεκέλνη έηζη ώζηε ν θαζέλαο λα κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ αληιία. Τν ζσιελάθη πξνο ηνλ πηεδνζηάηε λα έρεη εζσηεξηθή δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Γηάηαμε εθθίλεζεο αληιίαο νινθιεξσκέλε κνλάδα κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο Μπξνύληδηλν ζώκα Απνθξαθηηθή βάλα Βαιβίδα αληεπ/θήο Μαλόκεηξν Βάλα απνζηξάγγηζεο Σύλδεζε κε ην δνρείν πιήξσζεο

19 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Δθθίλεζε θαη παύζε ηεο αληιίαο Η πξώηε αληιία μεθηλά απηόκαηα όηαλ ε πίεζε ζην ζπιιέθηε θαηάζιηςεο πέζεη ην πνιύ σο 0,8xP όπνπ P είλαη ε πίεζε ζηελ θαηάζηαζε θιεηζηώλ βαλώλ/θξνπλώλ/springlers. Όπνπ ππάξρνπλ δύν αληιίεο, ε δεύηεξε μεθηλά πξηλ ε πίεζε πέζεη ζηα 0,6xP. Άπαμ θαη μεθηλήζνπλ νη αληιίεο ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ κέρξη λα ηηο ζηακαηήζεη θάπνηνο ρεηξνθίλεηα.

20 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Δθθίλεζε ληεδεινθίλεησλ αληιηώλ Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο, ζπλ έλαο δηαθόπηεο αλαγθαζηηθήο ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο κε θάιπκκα ζξαύζεο. Άξα ε κεραλή ζα κπνξεί λα μεθηλά απηόκαηα κε ζήκα από ηνπο πηεδνζηάηεο θαη ρεηξνθίλεηα από ην θαιπκκέλν κπνπηόλ. Η απηόκαηε εθθίλεζε ζα θάλεη 6 πξνζπάζεηεο (κηδαξίζκαηα), 5-10s δηάξθεηαο ε θάζε κηα, κε κέγηζηε ελδηάκεζε παύζε 10s. Μεηά από θάζε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ζα ελαιιάζζεη ηηο κπαηαξίεο (ππνρξέσζε γηα 2 κπαηαξίεο). H diesel ζηακαηά επίζεο κόλν ρεηξνθίλεηα από θαηάιιειν κπνπηόλ ζηνλ πίλαθα.

21 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Απνκάζηεπζε γηα ςύμε ηεο αληιίαο θαη ηεο κεραλήο diesel 10.5 Γηάηαμε πνπ εμαζθαιίδεη ζπλερή ξνή δηα ηεο αληιίαο ώζηε λα ςύρεηαη όζν ιεηηνπξγεί απέλαληη ζε θιεηζηή βάλα. Οη έμνδνη πξέπεη λα είλαη εκθαλείο - θαη μερσξηζηέο γηα θάζε αληιία. Η παξνρή ηεο απνκάζηεπζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε επηπιένλ ηεο πξνδηαγξαθόκελεο νλνκαζηηθήο παξνρήο θαηά ηελ επηινγή ηεο αληιίαο.

22 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ πλζήθεο αλαξξόθεζεο Θεηηθή πίεζε αλαξξόθεζεο Σηε ζπλήζε πεξίπησζε νξηδόληησλ θπγνθεληξηθώλ αληιηώλ κε ζεηηθή πίεζε αλαξξόθεζεο, ε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο εμήο: Σνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ηνπ νθέιηκνπ όγθνπ ηεο δεμακελήο λα είλαη πάλσ από ηνλ άμνλα ηεο αληιίαο Ο άμνλαο ηεο αληιίαο λα κελ είλαη πεξηζζόηεξν από 2m ςειόηεξα από ηελ ειάρηζηε ζηάζκε αλαξξόθεζεο από ηε Γεμακελή. Έλα πνηήξη ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη όηαλ ν άμνλαο ηεο αληιίαο είλαη ςειόηεξα από ηελ ειάρηζηε ζηάζκε αλαξξόθεζεο Καλνληθή ζηάζκε Άμνλαο αληιίαο X (min) 2/3 νθέιηκνπ όγθνπ Max = 2 m

23 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ πλζήθεο αλαξξόθεζεο Αξλεηηθή αλαξξόθεζε Σύκθσλα κε ην EN 12845, ε αξλεηηθή αλαξξόθεζε επηηξέπεηαη κόλν κε ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: Σν ύςνο αλαξξόθεζεο από ηελ ειάρηζηε ζηάζκε λα κελ ππεξβαίλεη ηα 3,2 m. Έλα πνηήξη ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη όηαλ ν άμνλαο ηεο αληιίαο είλαη ςειόηεξα από ηελ ειάρηζηε ζηάζκε αλαξξόθεζεο Άμνλαο αληιίαο Max = 3,2 m Καλνληθή ζηάζκε X (min) ηελ

24 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Αλαξξόθεζε αληιηώλ , Η δηάκεηξνο ηεο ζύλδεζεο αλαξξόθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε ε ηαρύηεηα ηνπ λεξνύ πξνο ηελ αληιία λα κελ ππεξβαίλεη ηα: ,8 m/sec, ζεηηθή πίεζε αλαξξόθεζεο ,5 m/sec, αξλεηηθή πίεζε ύνδεζμορ ανηιζηάθμιζη ρ Η αλαξξόθεζε θάζε αληιίαο ζπλδέεηαη κε έλα έθθεληξν ζπζηνιηθό κε νξηδόληηα άλσ πιεπξά θαη κέγηζηε γσλία θάησ 20. Ανεξάπηηηερ αναπποθήζε ιρ Κενόμεηπο ζηην αναππόθηζη ηυν κύπιυν ανηλιών Αποθπακηικέρ βάνερ πος κλειδώνοςν, με ένδειξη καηάζηαζηρ

25 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πιήξσζε αληιίαο Κάζε αληιία πξέπεη λα έρεη ρσξηζηή δηάηαμε πιήξσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη: Μηα δεμακελή ςειόηεξα από ηελ αληιία Έλα ζσιήλα από ηε δεμακελή, Απνθξαθηηθή βάλα, Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο. Η δεμακελή, ε αληιία θαη ν ζσιήλαο αλαξξόθεζεο ζα δηαηεξνύληαη κόληκα γεκάηα αθόκα θαη αλ ππάξρεη δηαξξνή από ην πνηήξη Αλ ε ζηάζκε ζηε δεμακελή πέζεη θάησ από ηα 2/3, ε αληιία ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη.

26 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο πιήξσζεο θαη δηάκεηξνο ζσιήλα πιήξσζεο

27 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Βάλεο θαη εμαξηήκαηα ζηελ θαηάζιηςε 10.5 Μηα αληεπίζηξνθε θαη κηα απνθξαθηηθή βάλα ηνπνζεηνύληαη ζηελ θαηάζιηςε θάζε αληιίαο Τπρόλ δηαζηνιηθό εμάξηεκα ζηελ έμνδν ηεο αληιίαο ζα πξέπεη λα αλαπηύζζεηαη κε γσλία κέρξη 20 Οη βάλεο ζηελ θαηάζιηςε κπαίλνπλ κεηά από ελδερόκελν δηαζηνιηθό εμάξηεκα. Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη κέζα εμαέξσζεο όισλ ησλ θνηινηήησλ ηνπ ζώκαηνο ηεο αληιίαο. Σν κέγεζνο ησλ εμαξηεκάησλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηαρύηεηεο πνπ πξνβιέπεη ην πξόηππν θαη ηηο αληίζηνηρεο απώιεηεο πίεζεο ώζηε λα απνθεπρζεί ζεκαληηθή κείσζε ηεο απόδνζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πξηλ αθόκα ηε ζύλδεζε ζην ππξνζβεζηηθό δίθηπν.

28 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Μαλόκεηξα Γεληθά ππνδηαηξέζεηο 0,5 bar ζε θιίκαθα ησλ 16 bar. Η κέγηζηε θιίκαθα λα κελ ππεξβαίλεη ην 150% ηεο κέγηζηεο πίεζεο. πλδέζεηο παξνρήο λεξνύ Κάζε αληιία ζα έρεη έλα καλόκεηξν γιπθεξίλεο ηνπνζεηεκέλν κεηά ηε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο θαη πξηλ ηελ απνθξαθηηθή βάλα ζηελ αλαξξόθεζε. Αθαίξεζε Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηελ αθαίξεζε ησλ καλνκέηξσλ ρσξίο λα αδεηάζεη ην ζπγθξόηεκα.

29 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Ολνκαζηηθή πίεζε Όιεο νη ζσιελώζεηο ηνπ δηθηύνπ ζα πξέπεη λα δνθηκαζηνύλ επί ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο ζε ζηαηηθή πίεζε ηνπιάρηζηνλ 15 bar ή 1,5 θνξέο ηε κέγηζηε πίεζε ζηελ νπνία ζα ππνβιεζεί ην ζύζηεκα, όπνην από ηα δύν είλαη κεγαιύηεξν. ε ζπκθσλία κε ην παξαπάλσ, όια ηα εμαξηήκαηα θαη ζσιελώζεηο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ PN16.

30 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Αληιία δηαηήξεζεο πίεζεο ή jockey Η αληιία jockey μεθηλά απηόκαηα γηα λα δηαηεξεί ην ζύζηεκα ππό πίεζε ζε πεξίπησζε δηαξξνώλ ώζηε λα κελ μεθηλήζνπλ νη θύξηεο αληιίεο αδηθαηνιόγεηα. Η αληιία jockey πξέπεη λα ππνινγίδεηαη έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα παξέρεη αξθεηή παξνρή θαη πίεζε νύηε γηα έλα αλνηθηό sprinkler. Γοσεία Έηζη ζε πεξίπησζε πξαγκαηηθήο αλάγθεο ζα μεθηλήζεη νπσζδήπνηε θύξηα αληιία. Ανηλία Jockey

31 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γνθηκέο απόδνζεο 8.5 Γηαηάμεηο δνθηκήο εγθαηάζηαζεο Οη εγθαηαζηάζεηο Sprinkler πξέπεη λα δηαζέηνπλ κόληκεο δηαηάμεηο κέηξεζεο παξνρήο θαη πίεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηα θεθάιαηα 7.3 θαη b Όπνπ ε παξνρή λεξνύ πξνέξρεηαη από απηόκαην πηεζηηθό ζπγθξόηεκα, ε δηάηαμε κέηξεζεο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζην ζπγθξόηεκα. Να πξνβιεθζεί ε απνκάθξπλζε ησλ λεξώλ ηεο δνθηκήο.

32 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γηάηαμε κέηξεζεο παξνρήο b Αποθπακηική βάνα με βολάν Παποσόμεηπο Ο βξόγρνο κέηξεζεο παξνρήο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ αθξηβή θαη αμηόπηζηε κέηξεζε ηνπ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο. Αποθπακηική βάνα πος κλειδώνει με ένδειξη θέζηρ Η απνθξαθηηθή βάλα κε βνιάλ επηηξέπεη ηε ξύζκηζε ηεο παξνρήο ζηελ επηζπκεηή ηηκή. Τα καλόκεηξα ζηελ θαηάζιηςε θαη αλαξξόθεζε επηηξέπνπλ ησλ ππνινγηζκό ηεο παξαγόκελεο πίεζεο.

33 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πίλαθαο ειεθηξνθίλεηεο αληιίαο , Γεληθόο δηαθόπηεο πνπ θιεηδώλεη θαη κε ηελ πόξηα. Δθθίλεζε DOL κέρξη θαη ηα 30 kw, Δθθίλεζε S/D από 37 kw θαη άλσ Μπνπηόλ Start / Stop (ρεηξνθίλεηα) Γηαθόπηεο ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο πνπ λα θιεηδώλεη ζην AUTO κε αθαηξνύκελν θιεηδί, Μπνπηόλ ειέγρνπ ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ. Μπνπηόλ γηα ηνλ έιεγρν εθθίλεζεο θάζε κηάο αληιίαο από θάζε έλα πηεδνζηάηε (1 & 2)

34 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πίλαθαο ληεδεινθίλεηεο αληιίαο , Γεληθόο δηαθόπηεο πνπ θιεηδώλεη θαη κε ηελ πόξηα Φσηεηλή νζόλε LCD πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ Μπνπηόλ Start / Stop (ρεηξνθίλεηα) Γηαθόπηεο ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο πνπ θιεηδώλεη ζην AUTO κε αθαηξνύκελν θιεηδί, Μπνπηόλ έθηαθηεο αλάγθεο κε θάιπκκα πνπ ζπάδεη Γηάηαμε δνθηκήο εθθίλεζεο έθηαθηεο αλάγθεο, Μπνπηόλ ειέγρνπ ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ, 2 θνξηηζηέο κπαηαξηώλ κε έιεγρν αθξηβείαο γηα καθξά θαη απνδνηηθή δσή ησλ κπαηαξηώλ, Μπνπηόλ δνθηκήο εθθίλεζεο αλά αληιία γηα θάζε πηεδνζηάηε (1 θαη 2)

35 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Δπηηήξεζε ιεηηνπξγίαο ειεθηξνθίλεηεο αληιίαο Διέγρνληαη (annex l) : Η ειεθηξηθή παξνρή πξνο ηνλ θηλεηήξα θαη ζηηο 3 θάζεηο (AC) Αληιία ζε εηνηκόηεηα Αληιία ζε ιεηηνπξγία αζηνρία εθθίλεζεο (έιιεηςε πίεζεο). Σα παξαπάλσ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη κε: Αλεμάξηεηε νπηηθή έλδεημε ζην αληιηνζηάζην Οπηηθή έλδεημε ζε άιινλ ζπλερώο επαλδξσκέλν ρώξν Αθνπζηηθό ζήκα ζηνλ επαλδξσκέλν ρώξν (αληιία ζε ιεηηνπξγία ή βιάβε) Κίηξηλε έλδεημε Αθνπζηηθό ζήκα 75 db κε δπλαηόηεηα ζίγεζεο. Διεύζεξε επαθή αλαγγειίαο θαζελόο από ηα αλσηέξσ ζήκαηα

36 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Δπηηήξεζε ιεηηνπξγίαο ληεδεινθίλεηεο αληιίαο Σα παξαθάησ πξέπεη λα αλαγγέινληαη ηνπηθά θαη ζε κηα κόληκα επαλδξσκέλε ζέζε (annex I): Η ρξήζε θάζε δηαθόπηε πνπ εκπνδίδεη ηελ αληιία λα μεθηλήζεη απηόκαηα Αζηνρία ηεο κεραλήο λα εθθηλήζεη κεηά από 6 πξνζπάζεηεο Η αληιία ζε ιεηηνπξγία Βιάβε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο diesel. Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζεκαζκέλεο Δλεύθεπη επαθή αναγγελίαρ καθενόρ από ηα ανυηέπυ ζήμαηα

37 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Ηιεθηξηθή παξνρή Κύξηα παξνρή ζηνλ πίλαθα ειεθηξηθήο αληιίαο. Θα πξέπεη λα είλαη μερσξηζηή θαη εηδηθά γηα ρξήζε ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, Όπνπ απηό επηηξέπεηαη, λα γίλεηαη ε ζύλδεζε πξηλ από ηνλ γεληθό δηαθόπηε ηνπ θηηξίνπ, όπνπ απηό δελ επηηξέπεηαη, ε ζύλδεζε λα γίλεηαη θαηεπζείαλ από ηνλ γεληθό δηαθόπηε, Οη αζθάιεηεο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηεο αληιίαο λα είλαη κεγάιεο, θαηάιιειεο λα αληέμνπλ ην ξεύκα εθθίλεζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 20 s ύλδεζε κεηαμύ θεληξηθνύ πίλαθα δηαλνκήο θαη πίλαθα αληιίαο. Σν ξεύκα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θαισδίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ην 150 % ηνπ κέγηζηνπ πηζαλνύ λα εκθαληζηεί ζε πιήξεο θνξηίν.

38 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γεμακελή θαπζίκνπ Η δεμακελή θαπζίκνπ ζα πεξηέρεη αξθεηό θαύζηκν γηα ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο ζε πιήξεο θνξηίν επί: 3 h γηα LH; 4 h γηα OH; 6 h γηα HHP θαη HHS. Όπνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο κεραλέο, απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ αληίζηνηρεο δεμακελέο θαη γξακκέο ηξνθνδνζίαο, μερσξηζηά ε θάζε κηα.

39 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Αληαιιαθηηθά γηα ηε ληεδεινθίλεηε αληιία Γηα ηε ληεδεινθίλεηε αληιία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα αθόινπζα αληαιιαθηηθά: a)γύν ζεη θίιηξνπ θαπζίκνπ θαη ηζηκνύρεο b)γύν ζεη θίιηξνπ ιαδηνύ θαη ηζηκνύρεο c)γύν ζεη ινπξηά (όπνπ ππάξρνπλ) d)έλα πιήξεο ζεη από ζπλδέζκνπο, θιάληδεο θαη ζσιελάθηα e)γύν κπεθ θαπζίκνπ.

40 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γνθηκή πξνκεζεπηή θαη πηζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ Κάζε πιήξεο ληεδεινθίλεην πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ζα δνθηκαζηεί από ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηνπιάρηζηνλ 1,5 h ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή. Σα αθόινπζα ζα θαηαγξαθνύλ ζην πηζηνπνηεηηθό πνπ πξέπεη λα ην ζπλνδεύεη: a)η ηαρύηεηα ηεο κεραλήο θόληξα ζε θιεηζηή βάλα b)η ηαρύηεηα ηεο κεραλήο κε ηελ νλνκαζηηθή παξνρή c)η πίεζε θόληξα ζε θιεηζηή βάλα d)η πίεζε ζηελ αλαξξόθεζε ηεο αληιίαο e)η πίεζε ζηελ θαηάζιηςε θαηά ηελ νλνκαζηηθή παξνρή f)η ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο g)η ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ςύμεο h)η παξνρή ηνπ λεξνύ ςύμεο i)η ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνύ ηεο κεραλήο

41 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πνηόηεηα ζήκαλζε <CE> Η ζήκαλζε <CE> ζηα απηόκαηα ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα ζεκαίλεη όηη απηά πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ Οδεγηώλ: Γηα ηα κεραλήκαηα 2006/42/EC πνπ θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο αζθαιείαο Γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα 2004/108/EC Γηα ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πξνο ρξήζε εληόο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ ηάζεο 2006/95/EC.

42 ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΗ Πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη Να εθηειέζεη έλα πξόγξακκα επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ (20.2), Να νξίζεη έλα πξόγξακκα δνθηκώλ, service θαη ζπληήξεζεο (20.3) Να θξαηάεη αξρείν, πεξηιακβαλνκέλνπ εκεξνινγίνπ, πνπ ζα δηαηεξεί εληόο ηνπ ρώξνπ. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θαλνλίδεη ην πξόγξακκα γηα δνθηκή, service θαη ζπληήξεζε λα γίλεηαη κε ζύκβαζε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ή αλαιόγσο εμνπζηνδνηεκέλε εηαηξεία.

43 ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΗ Πξόγξακκα ρξήζηε επηζεώξεζεο θαη ειέγρνπ Δβδνκαδηαίν Μεληαίν Πξόγξακκα Service and ζπληήξεζεο 20.3 Δπηπιένλ όζσλ ζπληζηνύλ νη πξνκεζεπηέο ησλ κεξώλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα εθηεινύληαη αθόκα: Πξόγξακκα ηξηκήλνπ Πξόγξακκα εμακήλνπ Πξόγξακκα εηήζην Πξόγξακκα 3εηίαο Πξόγξακκα 10εηίαο Με θαζνξηζκέλν πξνζσπηθό Από εμνπζηνδνηεκέλε εηαηξεία

44 Ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα

45 GRUNDFOS Ο κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο αληιηώλ ζηνλ θόζκν 85 ζπγαηξηθέο εηαηξίεο > ππάιιεινη > 17 εθαηνκκύξηα αληιίεο εηήζηα παξαγσγή Δηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ > 4,5 δηο.

46 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Σππνπνηεκέλν πξόγξακκα Series Y, κε 2 θύξηεο αληιίεο endsuction, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα πδξαπιηθή απόδνζε, ε κία νδεγείηαη από ειεθηξνθηλεηήξα θαη ε άιιε από ληεδεινκεραλή Series T, κε 2 θύξηεο αληιίεο endsuction, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα πδξαπιηθή απόδνζε θαη νδεγνύληαη από ληεδεινθηλεηήξεο. Παξάδεηγκα

47 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ FIRE SYSTEM ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ - protection ΔΝ you can count on Καηαζθεπή ζπνλδπισηή Παξάδεηγκα ππξνζβεζηθνύ κε 1 αληιία

48 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ FIRE SYSTEM ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ - protection ΔΝ you can count on Καηαζθεπή ζπνλδπισηή Παξάδεηγκα ππξνζβεζηηθνύ κε 2 αληιίεο

49 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Αποηελούν ηο ππόηςπο ποιόηηηαρ

50 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Πληπόηηηα ςλοποίηζηρ πζηνιηθόο ζωιήλαο αλαξξόθεζεο κε ζρήκα θαη κέγεζνο ζύκθωλα κε ην πξόηππν Αληιία Jockey Πηεζηηθό δνρείν Βξόγρνο κέηξεζεο παξνρήο, πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθόο Αλίρλεπζε πίεζεο παξαγόκελεο από ηελ αληιία Γεμακελή πιήξωζεο κε ηα πξνδηαγεγξακκέλα εμαξηήκαηα Γεμακελή θαπζίκνπ κε ιεθάλε ζπιινγήο ηπρόλ δηαξξνώλ Υεηξνθίλεηε αληιία γηα ην γέκηζκα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ Γεμακελή θαπζίκνπ κε ζωιήλα εμαεξηζκνύ ύλδεζε γηα ην sprinkler ηνπ αληιηνζηαζίνπ Γπλαηόηεηα δνθηκήο ηεο ληεδεινθίλεηεο αληιίαο

51 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Πποαιπεηικά ηα ζςνοδεύοςν: εη δηαθνπηώλ έλδεημεο ηεο ζέζεο ηωλ θύξηωλ απνθξαθηηθώλ βαλώλ H.2.2 Μνλάδεο απνκαθξπζκέλεο αλαγγειίαο βιάβεο κε ζεηξήλα θαη θώηα εη αληαιιαθηηθώλ γηα ηε ληεδεινκεραλή

52 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Γιάγπαμμα διαζηάζευν Γηαζέζηκν ζε PDF θαη DWG

53 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Η Grundfos δηαζέηεη θαη ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα ζύκθωλα κε άιινπο θαλνληζκνύο, πέξαλ ηνπ ΔΝ Π.ρ. θαηά: NFPA (UL/FM approved) VDS BS UNI κ.α. Δηδηθέο θαηαζθεπέο

54 Δπραξηζηνύκε γηα ηελ Πξνζνρή Σαο!

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

-ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΝ12845 Δ ΔΙΚΣΤΑ ΠΤΡΟΒΔΗ

-ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΝ12845 Δ ΔΙΚΣΤΑ ΠΤΡΟΒΔΗ -ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΝ12845 Δ ΔΙΚΣΤΑ ΠΤΡΟΒΔΗ ΜΠΡΔΝΣΑ Μ. Δ.Π.Δ Καςαρκεσή, διάθερη & ρσμςήοηρη πσο/κξύ ρσγκοξςήμαςξπ από ςξ 1992 -ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα