ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN 12845

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN 12845"

Transcript

1 ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΚΑΤΑ EN ΓΔΩΡΓΙΟ ΑΝΔΣΗ GRUNDFOS ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ 6/2015

2 ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ Έγγξαθα κε ππνρξεσηηθέο πξνϋπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ ππξόζβεζεο (όπσο θαηαηνληζηήξσλ (springler), πδξνλέθσζεο, αεξίνπ θαη αθξνύ). Πεξηιακβάλνπλ σο έλα βαζκό θαη ηηο γεληθέο απαηηήζεηο ησλ κεξώλ ηνπ ζπζηήκαηνο, όπσο απόδνζε, πξνδηαγξαθέο θαη ηππνπνίεζε (listings). Τα πξόηππα ππξνπξνζηαζίαο κπνξεί λα γξάθνληαη από: 1.αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνύο (NFPA, VDS, BS θιπ.), 2.αζθαιηζηηθέο ελώζεηο (CEA) ή 3.θξαηηθνύο θνξείο (CNBOP, OKF θιπ.) γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θηλδύλνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ππξθαγηώλ.

3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ Τα 30 κέιε ηνπ CEN είλαη ηα ζώκαηα εζληθώλ πξνηύπσλ ησλ ρσξώλ: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland θαη United Kingdom. Σα κέιε ηνπ CEN είλαη δεζκεπκέλα λα πξνζαξκνζηνύλ ζηνπο Δζσηεξηθνύο Καλνληζκνύο ηνπ CEN/CENELEC πνπ νξίδνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηνπ πξνηύπνπ EN ζηα ηνπηθά πξόηππα ρσξίο θακηά αιινίσζε.

4 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ - ΒΑΗΚΑ ρεδηαζκόο κε βάζε ηελ απόδνζε : πεξηγξάθεη ηνλ ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο παξέρεη αλαιύζεηο ησλ δηαθόξσλ ζελαξίσλ ππξθαγηάο Αμηνινγεί ιύζεηο κε βάζε ην θξηηήξην ηεο απνδεθηήο απνηειεζκαηηθόηεηαο Απνηέιεζκα: ην θαιύηεξν ρξήζηκν απνηέιεζκα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

5 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ - ΒΑΗΚΑ Ο ζηαζεξόο παξάγνληαο ζηε δηακόξθσζε ηνπ πξνηύπνπ είλαη ε αζθάιεηα, ε νπνία ππνδειώλεη θαη εμαζθαιίδεη: εθεδξεία πεξηζώξην αζθαιείαο πιενλάζκαηα επηθάιπςε Απνηέιεζκα: λα παξέρεηαη ε ελδεδεηγκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα θάησ από όιεο ηηο πξνβιέςηκεο ζπλζήθεο

6 H[m] ΚΑΜΠΤΛΖ ΑΠΟΓΟΖ ΑΝΣΛΗΑ H0 = HMAX Stable curve EN12845 (10.1) Η αληιία ζα πξέπεη λα έρεη ζηαζεξή θακπύιε H(Q), δειαδή ηέηνηα όπνπ ε κέγηζηε πίεζε λα είλαη ε πίεζε θόληξα ζε θιεηζηή βάλα θαη ε ζπλνιηθή πίεζε λα κεηώλεηαη ζπλερώο κε ηελ αύμεζε ηεο παξνρήο Q[m /h] Minimum limit Recomended duty range Maximum limit Κάζε αληιία έρεη κηα ζπληζηώκελε πεξηνρή ιεηηνπξγίαο αλάκεζα ζε θαζνξηζκέλα όξηα παξνρήο πνπ εμαξηώληαη από ηελ θαηαζθεπή ηεο. Σν EN ( ) πξνδηαγξάθεη όηη ην δηαζέζηκν ΝPSH ζηελ είζνδν ηεο αληιίαο πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην απαηηνύκελν NPSH θαηά ηνπιάρηζηνλ 1 m ζηε κέγηζηε παξνρή ηεο αληιίαο (εμαζθάιηζε απνθπγήο ιεηηνπξγίαο κε ζπειαίσζε)

7 P[kW] Minimum limit ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΗΥΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΗΝΖΣΖΡΑ Recomended duty range Maximum limit Q[m 3 /h] Οη αληιίεο κε κε ππεξθνξηώλνπζα θακπύιε απνξξνθνύκελεο ηζρύνο ζα νδεγνύληαη από ειεθηξνθηλεηήξεο ή κεραλέο, ηθαλέο λα απνδώζνπλ ηνπιάρηζηνλ ην κέγηζην ηεο απαηηνύκελεο ηζρύνο (θνξπθή ηεο θακπύιεο ηζρύνο).

8 P[kW] Minimum limit ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΗΥΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΗΝΖΣΖΡΑ Recomended duty range Q[m 3 /h] Maximum limit Οη αληιίεο κε ππεξθνξηώλνπζα θακπύιε απνξξνθνύκελεο ηζρύνο, ζα πξέπεη λα νδεγνύληαη από ειεθηξνθηλεηήξεο ή κεραλέο, ηθαλέο λα απνδίδνπλ ηελ κέγηζηε ηζρύ γηα θάζε πεξίπησζε θόξηηζεο ηεο αληιίαο, από ηε κεδεληθή παξνρή έσο ηελ παξνρή πνπ αληηζηνηρεί ζε απαηηνύκελν NPSH 16m ή ην κέγηζην ζηαηηθό ύςνο αλαξξόθεζεο ζπλ 11m, όπνην είλαη κεγαιύηεξν.

9 ΔΦΔΓΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ Tν ζεκείν επηινγήο ηεο αληιίαο (νλνκαζηηθή παξνρή θαη πίεζε) ζα πξέπεη λα είλαη ην δπζκελέζηεξν πηζαλό ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο Γηα εγθαηαζηάζεηο Υςεινύ Κηλδύλνπ (HHProcess θαη HHStorage), ε αληιία ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ην 140 % ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο ζε πίεζε όρη κηθξόηεξε από ην 70% ηεο νλνκαζηηθήο πίεζεο. Σην δηάγξακκα είλαη: 1 Γπζκελέζηεξν ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 2 Ολνκαζηηθή παξνρή θαη πίεζε αληιίαο 3 Μέγηζηε δήηεζε παξνρήο 4 Δπκελέζηεξν ζεκείν ιεηηνπξγίαο x Παξνρή y Πίεζε

10 ΚΑΜΠΤΛΖ ΑΠΟΓΟΖ ΑΝΣΛΗΑ Κάζε απηόκαην ππξνζβεζηηθό ζπγθξόηεκα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από: Τερληθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο αληιίαο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: Κακπύιε πίεζεο Κακπύιε απνξξνθνύκελεο ηζρύνο Κακπύιε NPSH Κακπύιε απνδηδόκελεο ηζρύνο από ηνλ θηλεηήξα Καηά ηην επιλογή ηηρ ανηλίαρ θα ππέπει να λαμβάνονηαι ςπότη οι ππαγμαηικέρ ζςνθήκερ ώζηε να καλύπηεηαι η απαίηηζη ( ) : NPSH διαθέζιμο NPSH απαιηούμενο + 1 [m]

11 ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΚΑΗ ΝΣΖΕΔΛΟΜΖΥΑΝΔ Οη ειεθηξνθηλεηήξεο ή νη ληεδεινκεραλέο ζα πξέπεη λα απνδίδνπλ ηε κέγηζηε ηζρύ πνπ απαηηείηαη ζηελ θνξπθή ηεο θακπύιεο ηεο αληιίαο (10.1.a) ή λα επηιέγνληαη γηα ηελ ηζρύ πνπ αληηζηνηρεί ζε παξνρή κε NPSHr 16m (10.1.b). Απαίηεζε γηα ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο από ηελ Οδεγία EuP Από ηνλ Ιαλνπάξην 2015 νη ειεθηξνθηλεηήξεο πξέπεη λα είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο IE3 ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο Ecodesign. Μεραλέο Diesel Η νλνκαζηηθή ζπλερήο απόδνζε (Rated continuous power) ζύκθσλα κε ην ISO 3046 (10.9.1) ύζηεκα ςύμεο ησλ θηλεηήξσλ diesel Αεξόςπθηνη (αλεκηζηήξαο κε ηκάληεο) P 30kW Υδξόςπθηνη κε ςπγείν θαη αλεκηζηήξα κε ηκάληεο P>30kW Υδξόςπθηνη από ην λεξό ηεο ππξόζβεζεο θαηεπζείαλ ζηα πδξνρηηώληα ησλ θπιίλδξσλ ή κέζσ ελαιιάθηε ςπρόκελνπ από ην λεξό ηεο αληιίαο γηα P>30kW.

12 ΣΤΠΟ ΑΝΣΛΗΑ 10.1 Αληιίεο end-suction θαη back-pull-out κε spacer coupling ώζηε λα κπνξεί λα απνζπλαξκνινγεζεί ην πδξαπιηθό κέξνο ρσξίο απνζύλδεζε ησλ ζσιελώζεσλ από ην ζώκα ηεο αληιίαο. Αληιία back-pull-out Ιζρύεη θαη γηα ειεθηξνθηλεηήξεο θαη γηα ληεδεινκεραλέο

13 ΑΛΛΟΗ ΣΤΠΟΗ ΑΝΣΛΗΑ Αμνληθή νξηδόληηα SPLIT-CASE Τν ζώκα ηεο αληιίαο δηαηξείηαη ζε δύν κηζά. Τα πεξηζηξεθόκελα κέξε επηζεσξνύληαη αθαηξώληαο ην επάλσ κηζό. Οξηδόληηα πνιπβάζκηα Φξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο πνιύ ςειώλ θηηξίσλ πνπ νη κνλνβάζκηεο αληιίεο δελ επαξθνύλ από άπνςε πίεζεο. Τν service ησλ εζσηεξηθώλ κεξώλ απαηηεί ηε απνζύλδεζε ηεο αληιίαο από ην δίθηπν, πξάγκα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην πξόηππν θαη πξέπεη λα δειώλεηαη από ηνλ κειεηεηή θαη ηνλ εγθαηαζηάηε.

14 ΑΛΛΟΗ ΣΤΠΟΗ ΑΝΣΛΗΩΝ Πνκόλεο Με ην πδξαπιηθό κέξνο βπζηζκέλν ζην λεξό θαη ηνλ θηλεηήξα ζηελ επηθάλεηα. Μπνξεί λα παίξλεη θίλεζε από ειεθηξνθηλεηήξα ή ληεδεινκεραλή ΤΠΟΒΡΤΥΙΔ ΑΝΣΛΙΔ Αληιία θαη ειεθηξνθηλεηήξαο απεπζείαο ζπλδεδεκέλνη, θαη νη δύν θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ. Τν πξόηππν ΔΝ πεξηνξίδεη ηε ρξήζε ηέηνησλ αληιηώλ ζε άληιεζε από δεμακελή, αθνύ δελ δέρεηαη κηα γεώηξεζε σο πεγή πδξνδόηεζεο γηα ζθνπνύο ππξόζβεζεο.

15 ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΣΛΗΩΝ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ Γηαηάμεηο πνιιώλ αληιηώλ % 100% Όπνπ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο 2 αληιίαο, ζα πξέπεη ε θάζε κηα αλεμάξηεηα λα κπνξεί λα απνδώζεη ηελ πξνδηαγξαθόκελε παξνρή θαη πίεζε. 100% + 100% ηεο νλνκαζηηθήο απόδνζεο (1 εθεδξηθή) 50% 50% 50% E/P MTP Όπνπ ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο 3 αληιίεο, ζα πξέπεη ε θάζε κηα αλεμάξηεηα λα κπνξεί λα απνδώζεη ην 50% ηεο πξνδηαγξαθόκελεο παξνρήο ζηελ πξνδηαγξαθόκελε ζπλνιηθή πίεζε. 50%+50%+50 ηεο νλνκαζηηθήο παξνρήο (1 εθεδξηθή) Όπνπ πεξηζζόηεξεο από κηα αληιίεο ηξνθνδνηνύληαη από αμηόπηζηε πεγή λεξνύ, δελ ζα πξέπεη πάλσ από κία λα νδεγείηαη από ειεθηξνθηλεηήξα *. * Οη γελλήηξηεο δελ απνηεινύλ κέξνο ηνπ EN 12845, θαη επνκέλσο ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο πνπ ηξνθνδνηνύληαη από γελλήηξηα δελ εκπίπηνπλ ζην πξόηππν.

16 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ

17 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γιάηαξη πλήπυζηρ ζε πεπίπηυζη απνηηικήρ αναππόθηζηρ

18 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πιήζνο πηεδνζηαηώλ Γύν πηεδνζηάηεο γηα θάζε αληιία, ζπλδεδεκέλνη έηζη ώζηε ν θαζέλαο λα κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ αληιία. Τν ζσιελάθη πξνο ηνλ πηεδνζηάηε λα έρεη εζσηεξηθή δηάκεηξν ηνπιάρηζηνλ 15 mm. Γηάηαμε εθθίλεζεο αληιίαο νινθιεξσκέλε κνλάδα κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο Μπξνύληδηλν ζώκα Απνθξαθηηθή βάλα Βαιβίδα αληεπ/θήο Μαλόκεηξν Βάλα απνζηξάγγηζεο Σύλδεζε κε ην δνρείν πιήξσζεο

19 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Δθθίλεζε θαη παύζε ηεο αληιίαο Η πξώηε αληιία μεθηλά απηόκαηα όηαλ ε πίεζε ζην ζπιιέθηε θαηάζιηςεο πέζεη ην πνιύ σο 0,8xP όπνπ P είλαη ε πίεζε ζηελ θαηάζηαζε θιεηζηώλ βαλώλ/θξνπλώλ/springlers. Όπνπ ππάξρνπλ δύν αληιίεο, ε δεύηεξε μεθηλά πξηλ ε πίεζε πέζεη ζηα 0,6xP. Άπαμ θαη μεθηλήζνπλ νη αληιίεο ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ κέρξη λα ηηο ζηακαηήζεη θάπνηνο ρεηξνθίλεηα.

20 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Δθθίλεζε ληεδεινθίλεησλ αληιηώλ Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα απηόκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο, ζπλ έλαο δηαθόπηεο αλαγθαζηηθήο ρεηξνθίλεηεο εθθίλεζεο κε θάιπκκα ζξαύζεο. Άξα ε κεραλή ζα κπνξεί λα μεθηλά απηόκαηα κε ζήκα από ηνπο πηεδνζηάηεο θαη ρεηξνθίλεηα από ην θαιπκκέλν κπνπηόλ. Η απηόκαηε εθθίλεζε ζα θάλεη 6 πξνζπάζεηεο (κηδαξίζκαηα), 5-10s δηάξθεηαο ε θάζε κηα, κε κέγηζηε ελδηάκεζε παύζε 10s. Μεηά από θάζε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα ζα ελαιιάζζεη ηηο κπαηαξίεο (ππνρξέσζε γηα 2 κπαηαξίεο). H diesel ζηακαηά επίζεο κόλν ρεηξνθίλεηα από θαηάιιειν κπνπηόλ ζηνλ πίλαθα.

21 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Απνκάζηεπζε γηα ςύμε ηεο αληιίαο θαη ηεο κεραλήο diesel 10.5 Γηάηαμε πνπ εμαζθαιίδεη ζπλερή ξνή δηα ηεο αληιίαο ώζηε λα ςύρεηαη όζν ιεηηνπξγεί απέλαληη ζε θιεηζηή βάλα. Οη έμνδνη πξέπεη λα είλαη εκθαλείο - θαη μερσξηζηέο γηα θάζε αληιία. Η παξνρή ηεο απνκάζηεπζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε επηπιένλ ηεο πξνδηαγξαθόκελεο νλνκαζηηθήο παξνρήο θαηά ηελ επηινγή ηεο αληιίαο.

22 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ πλζήθεο αλαξξόθεζεο Θεηηθή πίεζε αλαξξόθεζεο Σηε ζπλήζε πεξίπησζε νξηδόληησλ θπγνθεληξηθώλ αληιηώλ κε ζεηηθή πίεζε αλαξξόθεζεο, ε εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο εμήο: Σνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ηνπ νθέιηκνπ όγθνπ ηεο δεμακελήο λα είλαη πάλσ από ηνλ άμνλα ηεο αληιίαο Ο άμνλαο ηεο αληιίαο λα κελ είλαη πεξηζζόηεξν από 2m ςειόηεξα από ηελ ειάρηζηε ζηάζκε αλαξξόθεζεο από ηε Γεμακελή. Έλα πνηήξη ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη όηαλ ν άμνλαο ηεο αληιίαο είλαη ςειόηεξα από ηελ ειάρηζηε ζηάζκε αλαξξόθεζεο Καλνληθή ζηάζκε Άμνλαο αληιίαο X (min) 2/3 νθέιηκνπ όγθνπ Max = 2 m

23 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ πλζήθεο αλαξξόθεζεο Αξλεηηθή αλαξξόθεζε Σύκθσλα κε ην EN 12845, ε αξλεηηθή αλαξξόθεζε επηηξέπεηαη κόλν κε ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: Σν ύςνο αλαξξόθεζεο από ηελ ειάρηζηε ζηάζκε λα κελ ππεξβαίλεη ηα 3,2 m. Έλα πνηήξη ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη όηαλ ν άμνλαο ηεο αληιίαο είλαη ςειόηεξα από ηελ ειάρηζηε ζηάζκε αλαξξόθεζεο Άμνλαο αληιίαο Max = 3,2 m Καλνληθή ζηάζκε X (min) ηελ

24 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Αλαξξόθεζε αληιηώλ , Η δηάκεηξνο ηεο ζύλδεζεο αλαξξόθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε ε ηαρύηεηα ηνπ λεξνύ πξνο ηελ αληιία λα κελ ππεξβαίλεη ηα: ,8 m/sec, ζεηηθή πίεζε αλαξξόθεζεο ,5 m/sec, αξλεηηθή πίεζε ύνδεζμορ ανηιζηάθμιζη ρ Η αλαξξόθεζε θάζε αληιίαο ζπλδέεηαη κε έλα έθθεληξν ζπζηνιηθό κε νξηδόληηα άλσ πιεπξά θαη κέγηζηε γσλία θάησ 20. Ανεξάπηηηερ αναπποθήζε ιρ Κενόμεηπο ζηην αναππόθηζη ηυν κύπιυν ανηλιών Αποθπακηικέρ βάνερ πος κλειδώνοςν, με ένδειξη καηάζηαζηρ

25 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πιήξσζε αληιίαο Κάζε αληιία πξέπεη λα έρεη ρσξηζηή δηάηαμε πιήξσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη: Μηα δεμακελή ςειόηεξα από ηελ αληιία Έλα ζσιήλα από ηε δεμακελή, Απνθξαθηηθή βάλα, Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο. Η δεμακελή, ε αληιία θαη ν ζσιήλαο αλαξξόθεζεο ζα δηαηεξνύληαη κόληκα γεκάηα αθόκα θαη αλ ππάξρεη δηαξξνή από ην πνηήξη Αλ ε ζηάζκε ζηε δεμακελή πέζεη θάησ από ηα 2/3, ε αληιία ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη.

26 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Υσξεηηθόηεηα δεμακελήο πιήξσζεο θαη δηάκεηξνο ζσιήλα πιήξσζεο

27 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Βάλεο θαη εμαξηήκαηα ζηελ θαηάζιηςε 10.5 Μηα αληεπίζηξνθε θαη κηα απνθξαθηηθή βάλα ηνπνζεηνύληαη ζηελ θαηάζιηςε θάζε αληιίαο Τπρόλ δηαζηνιηθό εμάξηεκα ζηελ έμνδν ηεο αληιίαο ζα πξέπεη λα αλαπηύζζεηαη κε γσλία κέρξη 20 Οη βάλεο ζηελ θαηάζιηςε κπαίλνπλ κεηά από ελδερόκελν δηαζηνιηθό εμάξηεκα. Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη κέζα εμαέξσζεο όισλ ησλ θνηινηήησλ ηνπ ζώκαηνο ηεο αληιίαο. Σν κέγεζνο ησλ εμαξηεκάησλ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ηαρύηεηεο πνπ πξνβιέπεη ην πξόηππν θαη ηηο αληίζηνηρεο απώιεηεο πίεζεο ώζηε λα απνθεπρζεί ζεκαληηθή κείσζε ηεο απόδνζεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πξηλ αθόκα ηε ζύλδεζε ζην ππξνζβεζηηθό δίθηπν.

28 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Μαλόκεηξα Γεληθά ππνδηαηξέζεηο 0,5 bar ζε θιίκαθα ησλ 16 bar. Η κέγηζηε θιίκαθα λα κελ ππεξβαίλεη ην 150% ηεο κέγηζηεο πίεζεο. πλδέζεηο παξνρήο λεξνύ Κάζε αληιία ζα έρεη έλα καλόκεηξν γιπθεξίλεο ηνπνζεηεκέλν κεηά ηε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο θαη πξηλ ηελ απνθξαθηηθή βάλα ζηελ αλαξξόθεζε. Αθαίξεζε Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηελ αθαίξεζε ησλ καλνκέηξσλ ρσξίο λα αδεηάζεη ην ζπγθξόηεκα.

29 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Ολνκαζηηθή πίεζε Όιεο νη ζσιελώζεηο ηνπ δηθηύνπ ζα πξέπεη λα δνθηκαζηνύλ επί ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο ζε ζηαηηθή πίεζε ηνπιάρηζηνλ 15 bar ή 1,5 θνξέο ηε κέγηζηε πίεζε ζηελ νπνία ζα ππνβιεζεί ην ζύζηεκα, όπνην από ηα δύν είλαη κεγαιύηεξν. ε ζπκθσλία κε ην παξαπάλσ, όια ηα εμαξηήκαηα θαη ζσιελώζεηο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ PN16.

30 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Αληιία δηαηήξεζεο πίεζεο ή jockey Η αληιία jockey μεθηλά απηόκαηα γηα λα δηαηεξεί ην ζύζηεκα ππό πίεζε ζε πεξίπησζε δηαξξνώλ ώζηε λα κελ μεθηλήζνπλ νη θύξηεο αληιίεο αδηθαηνιόγεηα. Η αληιία jockey πξέπεη λα ππνινγίδεηαη έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί λα παξέρεη αξθεηή παξνρή θαη πίεζε νύηε γηα έλα αλνηθηό sprinkler. Γοσεία Έηζη ζε πεξίπησζε πξαγκαηηθήο αλάγθεο ζα μεθηλήζεη νπσζδήπνηε θύξηα αληιία. Ανηλία Jockey

31 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γνθηκέο απόδνζεο 8.5 Γηαηάμεηο δνθηκήο εγθαηάζηαζεο Οη εγθαηαζηάζεηο Sprinkler πξέπεη λα δηαζέηνπλ κόληκεο δηαηάμεηο κέηξεζεο παξνρήο θαη πίεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηα θεθάιαηα 7.3 θαη b Όπνπ ε παξνρή λεξνύ πξνέξρεηαη από απηόκαην πηεζηηθό ζπγθξόηεκα, ε δηάηαμε κέηξεζεο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζην ζπγθξόηεκα. Να πξνβιεθζεί ε απνκάθξπλζε ησλ λεξώλ ηεο δνθηκήο.

32 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟ ΒΔ ΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γηάηαμε κέηξεζεο παξνρήο b Αποθπακηική βάνα με βολάν Παποσόμεηπο Ο βξόγρνο κέηξεζεο παξνρήο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ αθξηβή θαη αμηόπηζηε κέηξεζε ηνπ ζεκείνπ ιεηηνπξγίαο. Αποθπακηική βάνα πος κλειδώνει με ένδειξη θέζηρ Η απνθξαθηηθή βάλα κε βνιάλ επηηξέπεη ηε ξύζκηζε ηεο παξνρήο ζηελ επηζπκεηή ηηκή. Τα καλόκεηξα ζηελ θαηάζιηςε θαη αλαξξόθεζε επηηξέπνπλ ησλ ππνινγηζκό ηεο παξαγόκελεο πίεζεο.

33 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πίλαθαο ειεθηξνθίλεηεο αληιίαο , Γεληθόο δηαθόπηεο πνπ θιεηδώλεη θαη κε ηελ πόξηα. Δθθίλεζε DOL κέρξη θαη ηα 30 kw, Δθθίλεζε S/D από 37 kw θαη άλσ Μπνπηόλ Start / Stop (ρεηξνθίλεηα) Γηαθόπηεο ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο πνπ λα θιεηδώλεη ζην AUTO κε αθαηξνύκελν θιεηδί, Μπνπηόλ ειέγρνπ ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ. Μπνπηόλ γηα ηνλ έιεγρν εθθίλεζεο θάζε κηάο αληιίαο από θάζε έλα πηεδνζηάηε (1 & 2)

34 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πίλαθαο ληεδεινθίλεηεο αληιίαο , Γεληθόο δηαθόπηεο πνπ θιεηδώλεη θαη κε ηελ πόξηα Φσηεηλή νζόλε LCD πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ Μπνπηόλ Start / Stop (ρεηξνθίλεηα) Γηαθόπηεο ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο πνπ θιεηδώλεη ζην AUTO κε αθαηξνύκελν θιεηδί, Μπνπηόλ έθηαθηεο αλάγθεο κε θάιπκκα πνπ ζπάδεη Γηάηαμε δνθηκήο εθθίλεζεο έθηαθηεο αλάγθεο, Μπνπηόλ ειέγρνπ ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ, 2 θνξηηζηέο κπαηαξηώλ κε έιεγρν αθξηβείαο γηα καθξά θαη απνδνηηθή δσή ησλ κπαηαξηώλ, Μπνπηόλ δνθηκήο εθθίλεζεο αλά αληιία γηα θάζε πηεδνζηάηε (1 θαη 2)

35 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Δπηηήξεζε ιεηηνπξγίαο ειεθηξνθίλεηεο αληιίαο Διέγρνληαη (annex l) : Η ειεθηξηθή παξνρή πξνο ηνλ θηλεηήξα θαη ζηηο 3 θάζεηο (AC) Αληιία ζε εηνηκόηεηα Αληιία ζε ιεηηνπξγία αζηνρία εθθίλεζεο (έιιεηςε πίεζεο). Σα παξαπάλσ πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη κε: Αλεμάξηεηε νπηηθή έλδεημε ζην αληιηνζηάζην Οπηηθή έλδεημε ζε άιινλ ζπλερώο επαλδξσκέλν ρώξν Αθνπζηηθό ζήκα ζηνλ επαλδξσκέλν ρώξν (αληιία ζε ιεηηνπξγία ή βιάβε) Κίηξηλε έλδεημε Αθνπζηηθό ζήκα 75 db κε δπλαηόηεηα ζίγεζεο. Διεύζεξε επαθή αλαγγειίαο θαζελόο από ηα αλσηέξσ ζήκαηα

36 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Δπηηήξεζε ιεηηνπξγίαο ληεδεινθίλεηεο αληιίαο Σα παξαθάησ πξέπεη λα αλαγγέινληαη ηνπηθά θαη ζε κηα κόληκα επαλδξσκέλε ζέζε (annex I): Η ρξήζε θάζε δηαθόπηε πνπ εκπνδίδεη ηελ αληιία λα μεθηλήζεη απηόκαηα Αζηνρία ηεο κεραλήο λα εθθηλήζεη κεηά από 6 πξνζπάζεηεο Η αληιία ζε ιεηηνπξγία Βιάβε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο diesel. Οη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζεκαζκέλεο Δλεύθεπη επαθή αναγγελίαρ καθενόρ από ηα ανυηέπυ ζήμαηα

37 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Ηιεθηξηθή παξνρή Κύξηα παξνρή ζηνλ πίλαθα ειεθηξηθήο αληιίαο. Θα πξέπεη λα είλαη μερσξηζηή θαη εηδηθά γηα ρξήζε ηνπ ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, Όπνπ απηό επηηξέπεηαη, λα γίλεηαη ε ζύλδεζε πξηλ από ηνλ γεληθό δηαθόπηε ηνπ θηηξίνπ, όπνπ απηό δελ επηηξέπεηαη, ε ζύλδεζε λα γίλεηαη θαηεπζείαλ από ηνλ γεληθό δηαθόπηε, Οη αζθάιεηεο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ηεο αληιίαο λα είλαη κεγάιεο, θαηάιιειεο λα αληέμνπλ ην ξεύκα εθθίλεζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 20 s ύλδεζε κεηαμύ θεληξηθνύ πίλαθα δηαλνκήο θαη πίλαθα αληιίαο. Σν ξεύκα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θαισδίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ην 150 % ηνπ κέγηζηνπ πηζαλνύ λα εκθαληζηεί ζε πιήξεο θνξηίν.

38 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γεμακελή θαπζίκνπ Η δεμακελή θαπζίκνπ ζα πεξηέρεη αξθεηό θαύζηκν γηα ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο ζε πιήξεο θνξηίν επί: 3 h γηα LH; 4 h γηα OH; 6 h γηα HHP θαη HHS. Όπνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο κεραλέο, απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ αληίζηνηρεο δεμακελέο θαη γξακκέο ηξνθνδνζίαο, μερσξηζηά ε θάζε κηα.

39 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Αληαιιαθηηθά γηα ηε ληεδεινθίλεηε αληιία Γηα ηε ληεδεινθίλεηε αληιία ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα ηα αθόινπζα αληαιιαθηηθά: a)γύν ζεη θίιηξνπ θαπζίκνπ θαη ηζηκνύρεο b)γύν ζεη θίιηξνπ ιαδηνύ θαη ηζηκνύρεο c)γύν ζεη ινπξηά (όπνπ ππάξρνπλ) d)έλα πιήξεο ζεη από ζπλδέζκνπο, θιάληδεο θαη ζσιελάθηα e)γύν κπεθ θαπζίκνπ.

40 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Γνθηκή πξνκεζεπηή θαη πηζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ Κάζε πιήξεο ληεδεινθίλεην πηεζηηθό ζπγθξόηεκα ζα δνθηκαζηεί από ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηνπιάρηζηνλ 1,5 h ζηελ νλνκαζηηθή παξνρή. Σα αθόινπζα ζα θαηαγξαθνύλ ζην πηζηνπνηεηηθό πνπ πξέπεη λα ην ζπλνδεύεη: a)η ηαρύηεηα ηεο κεραλήο θόληξα ζε θιεηζηή βάλα b)η ηαρύηεηα ηεο κεραλήο κε ηελ νλνκαζηηθή παξνρή c)η πίεζε θόληξα ζε θιεηζηή βάλα d)η πίεζε ζηελ αλαξξόθεζε ηεο αληιίαο e)η πίεζε ζηελ θαηάζιηςε θαηά ηελ νλνκαζηηθή παξνρή f)η ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο g)η ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ςύμεο h)η παξνρή ηνπ λεξνύ ςύμεο i)η ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνύ ηεο κεραλήο

41 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Πνηόηεηα ζήκαλζε <CE> Η ζήκαλζε <CE> ζηα απηόκαηα ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα ζεκαίλεη όηη απηά πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ησλ Οδεγηώλ: Γηα ηα κεραλήκαηα 2006/42/EC πνπ θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο αζθαιείαο Γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα 2004/108/EC Γηα ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πξνο ρξήζε εληόο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ ηάζεο 2006/95/EC.

42 ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΗ Πξνγξακκαηηζκέλε εξγαζία Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη Να εθηειέζεη έλα πξόγξακκα επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ (20.2), Να νξίζεη έλα πξόγξακκα δνθηκώλ, service θαη ζπληήξεζεο (20.3) Να θξαηάεη αξρείν, πεξηιακβαλνκέλνπ εκεξνινγίνπ, πνπ ζα δηαηεξεί εληόο ηνπ ρώξνπ. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θαλνλίδεη ην πξόγξακκα γηα δνθηκή, service θαη ζπληήξεζε λα γίλεηαη κε ζύκβαζε κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ή αλαιόγσο εμνπζηνδνηεκέλε εηαηξεία.

43 ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΗ Πξόγξακκα ρξήζηε επηζεώξεζεο θαη ειέγρνπ Δβδνκαδηαίν Μεληαίν Πξόγξακκα Service and ζπληήξεζεο 20.3 Δπηπιένλ όζσλ ζπληζηνύλ νη πξνκεζεπηέο ησλ κεξώλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα εθηεινύληαη αθόκα: Πξόγξακκα ηξηκήλνπ Πξόγξακκα εμακήλνπ Πξόγξακκα εηήζην Πξόγξακκα 3εηίαο Πξόγξακκα 10εηίαο Με θαζνξηζκέλν πξνζσπηθό Από εμνπζηνδνηεκέλε εηαηξεία

44 Ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα

45 GRUNDFOS Ο κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο αληιηώλ ζηνλ θόζκν 85 ζπγαηξηθέο εηαηξίεο > ππάιιεινη > 17 εθαηνκκύξηα αληιίεο εηήζηα παξαγσγή Δηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ > 4,5 δηο.

46 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Σππνπνηεκέλν πξόγξακκα Series Y, κε 2 θύξηεο αληιίεο endsuction, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα πδξαπιηθή απόδνζε, ε κία νδεγείηαη από ειεθηξνθηλεηήξα θαη ε άιιε από ληεδεινκεραλή Series T, κε 2 θύξηεο αληιίεο endsuction, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα πδξαπιηθή απόδνζε θαη νδεγνύληαη από ληεδεινθηλεηήξεο. Παξάδεηγκα

47 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ FIRE SYSTEM ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ - protection ΔΝ you can count on Καηαζθεπή ζπνλδπισηή Παξάδεηγκα ππξνζβεζηθνύ κε 1 αληιία

48 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ FIRE SYSTEM ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ - protection ΔΝ you can count on Καηαζθεπή ζπνλδπισηή Παξάδεηγκα ππξνζβεζηηθνύ κε 2 αληιίεο

49 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Αποηελούν ηο ππόηςπο ποιόηηηαρ

50 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Πληπόηηηα ςλοποίηζηρ πζηνιηθόο ζωιήλαο αλαξξόθεζεο κε ζρήκα θαη κέγεζνο ζύκθωλα κε ην πξόηππν Αληιία Jockey Πηεζηηθό δνρείν Βξόγρνο κέηξεζεο παξνρήο, πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθόο Αλίρλεπζε πίεζεο παξαγόκελεο από ηελ αληιία Γεμακελή πιήξωζεο κε ηα πξνδηαγεγξακκέλα εμαξηήκαηα Γεμακελή θαπζίκνπ κε ιεθάλε ζπιινγήο ηπρόλ δηαξξνώλ Υεηξνθίλεηε αληιία γηα ην γέκηζκα ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ Γεμακελή θαπζίκνπ κε ζωιήλα εμαεξηζκνύ ύλδεζε γηα ην sprinkler ηνπ αληιηνζηαζίνπ Γπλαηόηεηα δνθηκήο ηεο ληεδεινθίλεηεο αληιίαο

51 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Πποαιπεηικά ηα ζςνοδεύοςν: εη δηαθνπηώλ έλδεημεο ηεο ζέζεο ηωλ θύξηωλ απνθξαθηηθώλ βαλώλ H.2.2 Μνλάδεο απνκαθξπζκέλεο αλαγγειίαο βιάβεο κε ζεηξήλα θαη θώηα εη αληαιιαθηηθώλ γηα ηε ληεδεινκεραλή

52 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΔΝ Γιάγπαμμα διαζηάζευν Γηαζέζηκν ζε PDF θαη DWG

53 ΑΤΣΟΜΑΣΑ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ Η Grundfos δηαζέηεη θαη ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα ζύκθωλα κε άιινπο θαλνληζκνύο, πέξαλ ηνπ ΔΝ Π.ρ. θαηά: NFPA (UL/FM approved) VDS BS UNI κ.α. Δηδηθέο θαηαζθεπέο

54 Δπραξηζηνύκε γηα ηελ Πξνζνρή Σαο!

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 746 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 19-02-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-434 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 15

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα