HIV θαη Ηπαηίηηδα. Γύν άγλσζηνη θίλδπλνη ζηνπο δξόκνπο ηεο Θεζζαινλίθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HIV θαη Ηπαηίηηδα. Γύν άγλσζηνη θίλδπλνη ζηνπο δξόκνπο ηεο Θεζζαινλίθεο"

Transcript

1 HIV θαη Ηπαηίηηδα Γύν άγλσζηνη θίλδπλνη ζηνπο δξόκνπο ηεο Θεζζαινλίθεο Κωνςταντινίδθσ Αδαμάντιοσ Αντϊνιοσ Γενικόσ Οικογενειακόσ Ιατρόσ Ιατρόσ Μονάδασ Streetwork Θεςςαλονίκθσ ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΘΘΕΑ

2 Παζνινγία ηνπ ρξήζηε (1) (επηβαξπληηθνί παξάγνληεο) Εκτίκεται ςε ζνα ευρφ φάςμα περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν, πολλζσ φορζσ ακραίων (κρφο, ηζςτθ, βροχι, θλιακι ακτινοβολία) Ανεπαρκισ ςίτιςθ Πολλζσ φορζσ δεν υπάρχει ςτζγθ ι αν υπάρχει είναι υποτυπϊδθσ υχνά δεν υπάρχει υποςτθρικτικό περιβάλλον Οι ςυνκικεσ υγιεινισ και διαβίωςθσ μπορεί κυμαίνονται από μζτριεσ ζωσ άκλιεσ Ηει κακθμερινά τθν επικινδυνότθτα του δρόμου Δφςκολθ πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ Ζλλειψθ αςφαλιςτικισ ικανότθτασ Απολεςμζνα ι ανφπαρκτα ζγγραφα όπωσ ταυτότθτα, διαβατιριο κλπ

3 Παζνινγία ηνπ ρξήζηε (2) (άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηώζεηο ζηελ πγεία) Επιρρεπισ ςε λοιμϊξεισ (τοπικζσ ι ςυςτθματικζσ) (λοιμϊξεισ δζρματοσ, μαλακϊν μορίων,ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα, νοςιματα ςχετιηόμενα με ΧΕΝ όπωσ HBV, HCV, HIV κλπ.) Επιρρεπισ ςε τραυματιςμοφσ (εμπλοκζσ ςε τροχαία, κφμα βιαιοπραγίασ, ςυχνζσ πτϊςεισ) Νοςιματα από τθν ψυχικι ςφαίρα (κατάκλιψθ, διπολικι διαταραχι, εμμονζσ,ψυχϊςεισ) Θρομβοεμβολικι νόςοσ

4 Επαφι του χριςτθ με τισ υπθρεςίεσ υγείασ χεδόν αποκλειςτικά ςτα επείγοντα των νοςοκομείων Πολφωρθ αναμονι Επίςκεψθ ςε μονάδα υγείασ όταν θ κατάςταςθ φτάςει ςτο απροχϊρθτο Εξζταςθ από γιατρό ςυγκεκριμζνθσ ειδικότθτασ που εςτιάηει μόνο ςτο επείγον και δεν βλζπει ολιςτικά τον αςκενι Αμφίβολθ θ παρακολοφκθςθ μετά από μια επείγουςα παρζμβαςθ

5 ΚΔΘΔΑ ΠΡΟΜΗΘΔΑ Μνλάδα Streetwork Θεζζαινλίθεο

6

7

8

9

10

11 τελζχωςθ τθσ Μονάδασ Υπεφκυνθ τθσ μονάδασ Κοινωνικόσ λειτουργόσ Ψυχολόγοσ Νοςθλευτισ Ιατρόσ Απόφοιτοι αναγνωριςμζνων κεραπευτικϊν προγραμμάτων

12 Δραςτθριότθτεσ τθσ Μονάδασ Κινθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ χρθςτϊν ςτον δρόμο Με ςτακερό πρόγραμμα επίςκεψθσ ςε γνωςτοφσ χϊρουσ όπου ςυχνάηουν χριςτεσ Οι εξορμιςεισ αυτζσ γίνονται είτε περιπατθτικά, είτε με τθν βοικεια εξοπλιςμζνου Βαν με ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο μικροφ ιατρείου Υπθρεςίεσ ςτον χϊρο μασ τουσ χϊρουσ του ΚΕΘΕΑ υπάρχει χϊροσ υποδοχισ (Οff Club) όπου οι χριςτεσ μποροφν να προςζρχονται ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ και ϊρεσ και να λαμβάνουν υπθρεςίεσ. Ψυχολογικι υποςτιριξθ, μικρά γεφματα, αλλά και ιατρικζσ υπθρεςίεσ.

13

14 ρέζε ηνπ ρξήζηε κε ο επαηίηηδεο θαη ηνλ HIV

15 Γπζηπρώο ππάξρνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη ΓΔΝ γλσξίδνπλ ηη είλαη ε επαηίηηδα θαη ηη ν HIV

16 Άλζξσπνη πνπ γλσξίδνπλ θάηη αιιά ζεσξνύλ όηη δελ ηνπο αθνξά γηαηί έρνπλ άιια πην ζνβαξά πξνβιήκαηα λα αληηκεησπίζνπλ

17 Ζνα μεγάλο ποςοςτό που ζχουν θπατίτιδα (κυρίωσ C) και απλά ηουν με αυτι

18 Αξθεηά ιηγόηεξνη είλαη απηνί κε HbsAg (+) αιιά ελώ ην γλσξίδνπλ, δελ δεηνύλ θακία βνήζεηα

19 Αμηνζέβαζηνο είλαη ν αξηζκόο απηώλ πνπ έρνπλ ιάβεη ζεξαπεία γηα ηνλ HCV Είναι αμφίβολο όμωσ αν λαμβάνουν τισ απαραίτθτεσ προφυλάξεισ για να μθν εκτεκοφν ξανά ςτον ιό

20 Οη HIV(+) αζζελείο ζπλήζσο αλαθέξνπλ όηη ιακβάλνπλ βνήζεηα θαη αγσγή Πιεξνθνξία πνπ πάληα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα γίλεηαη παξόηξπλζε λα ζπλερηζηεί ε ζηελή επαθή κε ηεο δνκέο ζηηο νπνίεο παξαθνινπζείηαη

21 Καηαγξαθή Γείγκα εμεηαζζέλησλ : 122 Θεηηθνί ζε επαηίηηδα C ( HCV(+) ) : 72, πνζνζηό 59,01 % Θεηηθνί ζε επαηίηηδα Β ( HBsAg (+) ) : 12, πνζνζηό 9,83 % Έρνπλ αξλεηηθνπνηήζεη ην Απζηξαιηαλό αληηγόλν : 6 πνζνζηό 4,91 % Δίλαη εκβνιηαζκέλνη έλαληη ηνπ HBV : 8 πνζνζηό 6,55 % Θεηηθoί ζηνλ HIV : 1 πνζνζηό 1,6 %

22 Γπζθνιίεο θαηά ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ρξήζηε ζηνλ δξόκν Πξόθεηηαη γηα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα δύζθνιε, πνιιέο θνξέο θαη επηθίλδπλε Γελ ππάξρεη αίηεκα από ηνλ ίδην Γίλεηαη ζε ρώξν δηθό ηνπ, εθεί πνπ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί θαλόλεο θαη θώδηθεο Τπάξρεη ζρεδόλ πάληα θαρππνςία (θάζε άγλσζηε θπζηνγλσκία ζηελ πηάηζα απνηειεί αληηθείκελν ακθηζβήηεζεο) Ο ρξήζηεο αλά πάζα ζηηγκή αληηκεησπίδεη πιεζώξα ζεκάησλ πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ είλαη πνιύ ζνβαξόηεξα από απηό γηα ην νπνίν ζέιεηο λα ηνλ ελεκεξώζεηο

23 Υαξαθηεξηζηηθέο αηάθεο Σώξα είκαη θαιά, παιηά έπηλα πνιύ, ηώξα έρσ ειαηηώζεη Ναη, μέξσ γηα ηελ επαηίηηδα, ηελ έρνπκε ηόζα ρξόληα θη εγώ θαη ε γπλαίθα κνπ θαη δελ πάζακε ηίπνηα Η δηθηά κνπ επαηίηηδα θνηκάηαη Ξεθίλεζα ζεξαπεία αιιά κε πείξαμε θαη ηελ ζηακάηεζα Έθαλα ηελ ζεξαπεία αιιά δελ πήγα λα ειέγμσ αλ πέηπρε Γελ ζα γίλσ εγώ πεηξακαηόδσν γηα λα θνλνκάλε απηνί από ηα θάξκαθα Γηα πνηα κηθξόβηα κνπ κηιάο, εγώ είκαη άζηεγνο θαη κε ην δόξη βξίζθσ λα θάσ

24 Δκπόδηα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνύλ Οη πεξηζζόηεξνη ρξήζηεο ζηνλ δξόκν έρνπλ κηα αληίζεζε κε ηελ νξγαλσκέλε θνηλσλία θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο Ο εξγαδόκελνο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, σο κέινο ελόο θνξέα ππό ηελ αηγίδα ηνπ θξάηνπο γίλεηαη ακέζσο θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο ρξήζηεο έρνπλ θάπνηα εκπεηξία (ζπλήζσο θαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπο) από θνξείο απεμάξηεζεο, ηδξύκαηα ςπρηθήο πγείαο, λνζνθνκεία θιπ. Γελ ππάξρεη όλεηξν θαη ειπίδα βειηίσζεο ζηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε

25 Πνην είλαη ην θιεηδί ηεο ώζηε κηα πξνζέγγηζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ; Γελ ππάξρνπλ ζίγνπξεο ιύζεηο Κάζε ρξήζηεο έρεη ηελ δηθηά ηνπ πξνζσπηθόηεηα θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ζεβαζκό Η ύπαξμή δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ ζε κηα νκάδα βνεζά πνιύ ζηελ πξνζέγγηζε Πνιύ ζεκαληηθή είλαη ε επίηεπμε ζρέζεο θαη εκπηζηνζύλεο Υξεηάδεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα ώζηε λα πεηζηεί ν ρξήζηεο όηη δελ ζέινπκε θάηη λα πάξνπκε από απηόλ αιιά κόλν λα ηνπ δώζνπκε

26 Λύζεηο θαη πξνηάζεηο Από ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο Δπάξθεηα πξνζσπηθνύ θαη θαιή ακνηβή ηνπ πλερείο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε ππεξεζηώλ κε ζύκθσλα κε ηελ παγθόζκηα βηβιηνγξαθία θαη ηελ γλώκε θαη γλώζε έκπεηξσλ πάλσ ζην ζέκα αλζξώπσλ

27 Λύζεηο θαη πξνηάζεηο Από ηελ πιεπξά ηνπ εξγαδόκελνπ πλερήο ελεκέξσζε εθπαίδεπζε θαη επηζηεκνληθή θαηάξηηζε Τπνκνλή θαη επηκνλή, επίηεπμε θαιήο ζρέζεο κε ηνλ ρξήζηε πκβίσζε ηνπο θαλόλεο θαη ηηο αμίεο ηεο πηάηζαο, πξνζαξκνγή ηεο παξέκβαζεο ζηα εθάζηνηε δεδνκέλα

28 Ευχαριςτϊ πολφ

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10. 09.2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απ. ππυη.: Γ3δ/Γ/ΦΑΤ9/2015/Γ.Π.οικ.69955 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΓΑ. θνπόο

παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΓΑ. θνπόο ΣΡ(ΤΓ) ΜΠΔΓΙΟΓΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ηξαηεγέ, Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ

ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ΕΘΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Είλαη γεγνλόο όηη ζηηο κέξεο καο νη ππνινγηζηέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ δσή ησλ αλζξώπσλ, άιινηε αξλεηηθά θαη άιινηε ζεηηθά. Η ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζπκβάιιεη όρη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Εργασία. Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ. ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε! Μαθαίνω ελληνικά στο ΤΕΠΑK

Ενότητα: Εργασία. Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ. ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε! Μαθαίνω ελληνικά στο ΤΕΠΑK Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ Ενότητα: Εργασία ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε! 1. Θα δηαιέγαηε θάπνην από ηα εηθνληδόκελα επαγγέικαηα; Πνην είλαη ην ηδαληθό επάγγεικα γηα ζαο; Εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο

Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Ενόηηηα 5 Επγαλεία Πποϊόνηορ Κεθάλαιο 2 Η Γεκηνπξγία κηαο Ιζηνζειίδαο Jürgen Undeutsch, B.A. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ πγγξαθέαο: Jürgen Undeutsch, B.A. A. Δηζαγσγή... 3 B. Βαζηθέο αξρέο θαη Οξηζκνί... 3 Γ. Πξηλ μεθηλήζεηε...

Διαβάστε περισσότερα

Θάλνο Τπρνγηόο. Σσντάκτης. Διέλε Γθίθα. Ημερομηνία

Θάλνο Τπρνγηόο. Σσντάκτης. Διέλε Γθίθα. Ημερομηνία Θάλνο Τπρνγηόο Σσντάκτης Ημερομηνία Διέλε Γθίθα 8/6/2011 Σα βηβιία είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηε δωή ηνπ. Οη εθδόζεηο ηνπ, κε ηελ επηηπρία θαη ηελ κεγάιε απήρεζε ζην αλαγλωζηηθό θνηλό. Δελ έηπρε, πέηπρε, επηκέλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα

Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα Περιοδικό : Παιδί, Υγεία και Διατροφή Αθηνά Παπαδοπούλοσ, Παιδίατρος Internet : Παράθυρο στην γνώση ή στην πλάνη; Καη ηα δύν!! Όινη καο ιίγν ή πνιύ αληηιακβαλόκαζηε όηη ην δηαδίθηπν είλαη έλα ηζρπξό εξγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ PSA? ΤΠΑΡΥΕΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΙΜΗ? ΌΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΜΕΝΟ ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ? Σν PSA είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπέξκα, παξάγεηαη ζρεδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα