Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ"

Transcript

1 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ Σν αζβέζηην είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαίξεζε θαη επηκήθπλζε ησλ θπηηάξσλ. Ρπζκίδεη ηελ πξόζιεςε K, Mg, Na θαη δξαζηεξηνπνηεί νξηζκέλα έλδπκα. Ο βαζηθόο ξόινο ηνπ όκσο είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ θπηηαξηθώλ δνκώλ. Ιζρπξνπνηεί ηα θπηηαξηθά ηνηρώκαηα θαη απμάλεη ηελ πιαζηηθόηεηά ηνπο. Πεξηνξίδεη ηηο θπζηνινγηθέο αλσκαιίεο ησλ θαξπώλ θαη απμάλεη ηελ αληνρή ηνπο ζε κπθεηνινγηθέο θαη βαθηεξηαθέο πξνζβνιέο ηδίσο θαηά ηε ζπληήξεζή ηνπο ζηνπο ςπθηηθνύο ζαιάκνπο. Έηζη απμάλεηαη ε ζπληεξεζηκόηεηά ηνπο. Γελ κεηαθηλείηαη εύθνια κέζα ζηα θπηά γη απηό θαη νη ειιείςεηο ηνπ εκθαλίδνληαη ζηα ηαρέσο απμαλόκελα κέξε ησλ θπηώλ (λεαξά θύιια θαη θαξπνί). Έηζη, παξόιν πνπ ζπλήζσο ππάξρεη ζε αθζνλία ζην έδαθνο, πνιύ ζπρλά παξαηεξνύληαη ειιείςεηο αζβεζηίνπ, γη απηό θαη ν εθνδηαζκόο ησλ θπηώλ κε αζβέζηην πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη λα ζπκπιεξώλεηαη κε δηαθπιιηθέο εθαξκνγέο. Οη ειιείςεηο αζβεζηίνπ επηδεηλώλνληαη ζε πεξηόδνπο μεξαζίαο αιιά θαη ζε πεξηόδνπο έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ ιόγσ έθπιπζεο ηνπ αζβεζηίνπ. Δκθαλίδεηαη πεξηζζόηεξν ζε κεγάινπο θαξπνύο θαη ζε πςειά επίπεδα παξαγσγήο. Δθαξκνγή κεγάισλ πνζνηήησλ νξγαληθώλ ιηπαζκάησλ θαζώο θαη ππεξβνιηθέο ιηπάλζεηο κε άδσην θαη θάιην (πςειή ζρέζε N/Ca, K/Ca) επηηείλνπλ ην πξόβιεκα. Κάπνηεο θαιιηέξγεηεο αιιά θαη πνηθηιίεο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε επαηζζεζία. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη ζηελ έιιεηςε αζβεζηίνπ ρξεζηκνπνηείηαη από εδάθνπο δηάθνξεο κνξθέο αζβεζηίνπ είηε κόλν ηνπ είηε ζε ζπλδπαζκό κε άιια ιηπάζκαηα. Γηα ηηο δηαθπιιηθέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηείηαη ην ληηξηθό θαη ην ρισξηνύρν αζβέζηην. Σα πξντόληα απηά είλαη θζελά αιιά ε εθαξκνγή ηνπο σο έρνπλ ζηελ απιή ηνπο κνξθή ζπρλά εγθπκνλεί θηλδύλνπο. Σν ληηξηθό αζβέζηην κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαςαιίζκαηα ζηνπο θαξπνύο, λα κεηώζεη ην κέγεζνο θαη ην ρξώκα ησλ θξνύησλ θαη λα πεξηνξίζεη ηε δηάξθεηα απνζήθεπζεο ιόγσ ηνπ αλόξγαλνπ αδώηνπ πνπ πεξηέρεη. Σν ρισξηνύρν αζβέζηην κε αιθαιηθό ph (~8) κπνξεί λα πξνθαιέζεη πδξόιπζε ησλ θπηνθαξκάθσλ, γη απηό θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ηνπ. Καη έηζη όκσο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θπηνηνμηθόηεηα ζε θύιια θαη θαξπνύο εηδηθά ζηα λεαξά ζηάδηα θαη λα κεηώζεη ηελ θσηνζύλζεζε. Μεηαμύ ησλ δύν ην ρισξηνύρν αζβέζηην απνξξνθάηαη πην γξήγνξα θαη δίλεη θαιιίηεξε πξνζηαζία θαηά ηελ απνζήθεπζε ησλ θξνύησλ ζηα ςπγεία. Καη ηα δύν όκσο κε εηδηθή επεμεξγαζία θαη ηελ πξνζζήθε θαη άιισλ ζηνηρείσλ θαη παξαγόλησλ κπνξνύλ λα γίλνπλ εμαηξεηηθά εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε έιιεηςε αζβεζηίνπ. 1

2 Γηα ην ζθνπό απηό ε Κ+Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ δηαζέηεη δύν αμηόινγα ζθεπάζκαηα ηεο γλσζηήο ζεηξάο ΒΙΟΦΟΛ. Σν ΒΙΟΦΟΛ ΑΒΔΣΙΟΤ θαη ην ΒΙΟΦΟΛ ΑΜΙΝΟΚΑΛ. Δίλαη πξντόληα πςειήο ηερλνινγίαο ηεο εηαηξείαο AGLUCON ζπγαηξηθήο ηεο SCHERING Γεξκαλίαο. Λόγσ ηνπ εηδηθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο ηνπο παξνπζηάδνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο αγνξάο. ΒΙΟΦΟΛ ΑΒΔΣΙΟΤ Σν ΒΙΟΦΟΛ ΑΒΔΣΙΟΤ είλαη εμεηδηθεπκέλν δηαθπιιηθό ιίπαζκα πινύζην ζε αζβέζηην, ζε κνξθή πδαηηθνύ θξπζηαιιηθνύ αησξήκαηνο (SUSPENSION). Έρεη πςειή πεξηεθηηθόηεηα αλά κνλάδα όγθνπ ζε καθξνζηνηρεία θαη ηρλνζηνηρεία. Πεξηέρεη εηδηθνύο πξνζηαηεπηηθνύο παξάγνληεο πνπ ην θάλνπλ αζθαιέο γηα ηα θπηά θαη δελ παξνπζηάδεη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ θνηλώλ αζβεζηνύρσλ ζθεπαζκάησλ σο πξνο ηε ζπλδπαζηηθόηεηα θαη θπηνηνμηθόηεηα. Πεξηέρεη βηνινγηθνύο παξάγνληεο όπσο νξκόλεο αλάπηπμεο, βηηακίλε Β1, θιπ. πνπ ην θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθό. Πεξηέρεη εηδηθνύο παξάγνληεο νη νπνίνη κεηώλνπλ ηε ζθιεξόηεηα ηνπ ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο θαη ξπζκίδνπλ ην ph ηνπ ζε επηζπκεηό βαζκό. Πεξηέρεη εηδηθνύο δηαβξέθηεο πνπ βνεζνύλ ζηελ νκνηόκνξθε εμάπισζε ηνπ ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο ζηα θύιια θαη δελ επηηξέπνπλ ην γξήγνξν ζηέγλσκα, ηελ εμάηκηζε θαη ην μέπιπκά ηνπ από ηε βξνρή. Όια ηα ηρλνζηνηρεία πνπ πεξηέρεη βξίζθνληαη ζε πιήξε ρειηθή κνξθή κε απνηέιεζκα λα απνξξνθώληαη θαη λα αθνκνηώλνληαη άξηζηα από ηα θπηά. Έηζη ην αζβέζηην πνπ πεξηέρεη είλαη ζεκαληηθά δξαζηηθόηεξν από ηα ζπλήζε άιαηα αζβεζηίνπ. πγρξόλσο κε ηνλ πιήξε εθνδηαζκό ησλ θπηώλ κε αζβέζηην ζπκπιεξώλνπκε από ην θύιισκα θαη ηηο απαξαίηεηεο πνζόηεηεο ζε άδσην, καγλήζην θαη άιια ηρλνζηνηρεία. Δθηόο από ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο. Απμάλεη ηε δηάξθεηα ζπληήξεζεο θαη ηελ αληνρή ησλ θαξπώλ ζε θπζηνινγηθέο αλσκαιίεο θαη ζε κπθεηνινγηθέο θαη βαθηεξηαθέο πξνζβνιέο ηδίσο θαηά ηε ζπληήξεζή ηνπο ζηνπο ςπθηηθνύο ζαιάκνπο, πξάγκα πνιύ ζεκαληηθό γηα ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά. Γεληθή δόζε: θ.εθ./ζηξ. ή θ.εθ./100ι.λεξνύ αλάινγα κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ έληαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Φξνληίδνπκε λα ςεθάδνληαη θαιά νη θαξπνί γηαηί ην Ca είλαη δπζθίλεην θαη δελ κεηαθέξεηαη εύθνια από ηα θύιια ζηνπο θαξπνύο. Δπαλάιεςε ησλ ςεθαζκώλ κεηά από κέξεο. 2

3 ΤΝΘΔΗ ΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ % β/β % β/ν Πξνέξρεηαη από πλνιηθό άδσην Ν 10,0 16,0 Νηηξηθό άδσην ΝΟ 3 -Ν 8,5 13,6 Νηηξηθό αζβέζηην Ακκσληαθό άδσην ΝΗ 4 -Ν 0,2 0,03 Καξβακηδηθό άδσην ΝΗ 2 -Ν 1,3 2,1 Οπξία Τδαηνδηαιπηό αζβέζηην CaO 15,0 24,0 Νηηξηθό αζβέζηην Τδαηνδηαιπηό καγλήζην MgO 2,0 3,2 Υισξηνύρν καγλήζην Τδαηνδηαιπηό βόξην Β 0,05 0,08 Βνξηθό νμύ Τδαηνδηαιπηόο ρειηθόο ραιθόο Cu 0,04 0,064 Υαιθό EDTA Τδαηνδηαιπηόο ρειηθόο ζίδεξνο Fe 0,05 0,08 ίδεξν EDTA Τδαηνδηαιπηό ρειηθό καγγάλην Mn 0,10 0,16 Μαγγάλην EDTA Τδαηνδηαιπηό κνιπβδαίλην Μν 0,001 0,0016 Μνιπβδαηληθό λάηξην Τδαηνδηαιπηόο ρειηθόο ςεπδάξγπξνο Zn 0,02 0,032 Φεπδάξγπξν ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Δκθάληζε Μνξθή: Τδαηηθό θξπζηαιιηθό ελαηώξεκα Υξώκα: Διαηνπξάζηλν Ππθλόηεηα (20ºC): πεξίπνπ 1,6 g/cm 3 ph πξντόληνο (20ºC): πεξίπνπ 5 ph δηαιύκαηνο 1% (20ºC): πεξίπνπ 7,6 ΒΙΟΦΟΛ ΑΜΙΝΟΚΑΛ Σν ΒΙΟΦΟΛ ΑΜΙΝΟΚΑΛ είλαη κηα εηδηθή θόξκνπια αζβεζηίνπ, πνπ πεξηέρεη επί πιένλ καγγάλην θαη ςεπδάξγπξν θαη πξόζζεηα θπζηθά πνιππεπηίδηα θαη ακηλνμέα, ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ πξσηετληθά ζύκπινθα όπσο θαη ζηε θύζε. Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ΒΙΟΦΟΛ ΑΜΙΝΟΚΑΛ είλαη ηα παξαθάησ: Τςειή ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ ζε πγξή κνξθή. Απνπζία αλόξγαλνπ άδσην πνπ πξνθαιεί όςηκεο αλαβιαζηήζεηο θαη κεηώλεη ην ρξσκαηηζκό. Απμεκέλε βηνδηαζεζηκόηεηα αζβεζηίνπ, καγγαλίνπ θαη ςεπδαξγύξνπ ζαλ θπζηθά ζύκπινθα πνιππεπηηδίσλ ηα νπνία δηεπθνιύλνπλ ηελ απνξξόθεζε ηνπο. Σν καγγάλην θαη ν ςεπδάξγπξνο ζπλεξγνύλ ζηελ θαιιίηεξε κεηαθνξά ηνπ αζβεζηίνπ θαη έηζη πεηπραίλνπκε εμαηξεηηθό εθνδηαζκό ησλ θπηώλ κε αζβέζηην όρη κόλνλ δηα κέζνπ ησλ θύιισλ, αιιά θαη ησλ θαξπώλ ηόζν ησλ λεαξώλ όζν θαη ησλ αλεπηπγκέλσλ. 3

4 Δμαηξεηηθή θάιπςε ηεο επηθάλεηαο ησλ θύιισλ θαη ησλ θαξπώλ. Πνιύ θαιή πξνζθνιιεηηθόηεηα κε ειάρηζηεο απώιεηεο απνξξνήο. Βειηίσζε ηνπ ρξώκαηνο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ θαξπώλ. Μείσζε ησλ αζζελεηώλ απνζήθεπζεο κε εθαξκνγέο πξηλ ηε ζπγθνκηδή. Γεληθή δόζε: θ.ε./ζηξ ή θ.ε./100ι. λεξό. Οη ρακειέο δόζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη πξνιεπηηθά θαη ζε ήπηεο ειιείςεηο αζβεζηίνπ ελώ νη πςειέο ζεξαπεπηηθά, ζε έληνλεο ειιείςεηο αζβεζηίνπ θαη πςειέο παξαγσγέο. Οη ςεθαζκνί κπνξεί λα επαλαιακβάλνληαη έπεηηα από 7-10 κέξεο. ΤΝΘΔΗ ΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ %β/β %β/ν Τδαηνδηαιπηό νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ CaO 15,0 20,2 Τδαηνδηαιπηό καγγάλην Mn 0,5 0,67 Τδαηνδηαιπηόο ςεπδάξγπξνο Zn 0,5 0,67 ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Δκθάληζε Μνξθή: Τδαηηθό δηάιπκα Υξώκα: Αλνηρηό θαθέ-πνξηνθαινθίηξηλν Ππθλόηεηα (20ºC): πεξίπνπ 1,35 g/cm 3 ph πξντόληνο (20ºC): πεξίπνπ 4 ph δηαιύκαηνο 1% (20ºC): πεξίπνπ 6,8 Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα θύξηα ζπκπηώκαηα έιιεηςεο αζβεζηίνπ (θπζηνινγηθέο αλσκαιίεο) ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο θαη ν ηξόπνο αληηκεηώπηζήο ηνπο. 4

5 1.ΓΙΓΑΡΣΟΚΑΡΠΑ Α. Κειηδώζεηο (Pitting-Spotting) Πηθξή θειίδσζε (Bitter Pit): Δκθαλίδεηαη θπξίσο ζε κήια, θπδώληα. Μηθξέο, θαζηαλέο, θαζηδάλνπζεο θειίδεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαξπνύ θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ θάιπθα, νη νπνίεο πξνρσξνύλ θαη κέζα ζηε ζάξθα όπνπ απνθηνύλ ζπνγγώδε πθή, θαθέ ρξώκα θαη πηθξή γεύζε. Δηθ. 1. Bitter pit: Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ζπκπηώκαηα Δηθ. 2. Δπηθαλεηαθά ζπκπηώκαηα Bitter pit Σα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα είλαη κόλν επηθαλεηαθά ή κόλν εζσηεξηθά ζηε ζάξθα ηνπ θαξπνύ ή θαη ζηα δύν. Δκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξν ζηνπο κεγάινπο θαξπνύο θαη ζε πςειά επίπεδα παξαγσγήο θπξίσο θαηά ηελ απνζήθεπζε ζηνπο ςπθηηθνύο ζαιάκνπο (θειίδσζε απνζήθεπζεο Storage Pit), αιιά κπνξεί λα εκθαληζηνύλ θαη όζν νη θαξπνί είλαη ζηα δέλδξα (θειίδσζε θαξπώλ ζην δέλδξν-tree pit ή ζπνγγώδεο θειίδσζε-cork spot). Σα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ από πνηθηιία ζε πνηθηιία σο πξνο ηε κνξθή θαη ην βαζκό εκθάληζεο. Έηζη εθηόο από ηελ πηθξή θειίδσζε έρνπκε ηελ ζπνγγώδε (ε θειιώδε) θειίδσζε ηνπ Anjou (Cork spot d Anjou), ηελ πεξηθαθηδηθή θειίδσζε (Lendicel blotch) θαη ηελ θειίδσζε Jonathan (Jonathan Spot). Εηθ. 3. Τππηθά ζπκπηώκαηα Bitter Pit Εηθ. 4. Bitter Pit κε κπθεηνινγηθή πξνζβνιή 5

6 Εηθ. 5. Bitter Pit. Εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ζπκπηώκαηα Εηθ.6. Πεξηθαθηδηθή θειίδσζε Εηθ. 7. Κειίδσζε Jonatha Εηθ. 8. Φειιώδεο θειίδσζε ηνπ Anjou Πνιιέο θνξέο αληί «θειίδσζεο» ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο «ζηηγκάησζε».δπίζεο ν όξνο «πηθξή θειίδσζε» ή «κπίηηεξ-πίη» ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαη γηα ηηο άιιεο θειηδώζεηο. Κύξηα αηηία ησλ παξαπάλσ θειηδώζεσλ είλαη ε έιιεηςε αζβεζηίνπ θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε αληζόξξνπε ζρέζε N/Ca ή K/Ca. Τπάξρεη θαη ε μεξή θειίδσζε ή θειιώδεο θαξδηά (Drought spot Corky Core) ε νπνία όκσο νθείιεηαη θπξίσο ζε έιιεηςε Β Οη θειηδώζεηο αληηκεησπίδνληαη κε επαξθή θαη έγθαηξν εθνδηαζκό ησλ θπηώλ κε αζβέζηην όρη κόλνλ από ην έδαθνο αιιά θαη από ην θύιισκα. Γηα ηηο δηαθπιιηθέο εθαξκνγέο ε Κ+Ν Δπζπκηάδε δηαζέηεη ην ΒΙΟΦΟΛ ΑΒΔΣΙΟΤ θαη ην ΒΙΟΦΟΛ ΑΜΙΝΟΚΑΛ. Σν Β. ΑΒΔΣΙΟΤ κπνξεί λα εθαξκνζηεί από ην δέζηκν ησλ θαξπώλ κέρξη ηε ζπγθνκηδή, αιιά δίλεη θαιιίηεξα θαη πην αζθαιή απνηειέζκαηα λσξίο, από ην δέζηκν ησλ θαξπώλ κέρξη πνπ λα απνθηήζνπλ ην ηειηθό ηνπο κέγεζνο. πζηήλνληαη 3-4 εθαξκνγέο κε δόζε θ.ε./ζηξ. ή θ.ε./100ι λεξό. Οη ςεθαζκνί επαλαιακβάλνληαη κεηά από κέξεο. Σν Β. ΑΜΙΝΟΚΑΛ εθαξκόδεηαη ζηα ηειεπηαία ζηάδηα, 3-5 εβδνκάδεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή. Πξνηηκάηαη δηόηη δελ πεξηέρεη άδσην θαη ζαλ ρισξηνύρν αζβέζηην απνξξνθάηαη γξεγνξόηεξα θαη δίλεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Κάλνπκε 2-4 εθαξκνγέο κε δόζε θ.ε./ζηξ ή θ.ε./100ι λεξό. Δπαλάιεςε ησλ ςεθαζκώλ κεηά από 7-10 κέξεο. Σειεπηαία εθαξκνγή ιίγν πξηλ ηε ζπγθνκηδή. 6

7 Καη βέβαηα έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ςεθαζκώλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ην ΒΙΟΦΟΛ ΒΟΡΙΟΤ γηα θαιιίηεξε αλζνθνξία θαη θαξπόδεζε. ΒΙΟΦΟΛ ΒΟΡΙΟΤ ΒΙΟΦΟΛ ΑΜΙΝΟΚΑΛ ΒΙΟΦΟΛ ΑΒΔΣΙΟΤ Δηθ.9. Πξόγξακκα ςεθαζκώλ ησλ κήισλ κε ΒΙΟΦΟΛ. Β. Τπνβαζκίζεηο ή Καηαπηώζεηο-Μεηαρξσκαηηζκνί-Αζζέλεηεο ζάξθαο (Break-down) Δθδειώλνληαη κε επηθαλεηαθά θαθεηηάζκαηα θαη αιινηώζεηο ησλ ηζηώλ επηθαλεηαθά θαη εζσηεξηθά, κεηαρξσκαηηζκνύο θαη απνζύλζεζε ηεο ζάξθαο κε ηειηθό απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πθήο θαη ηεο γεύζεο ησλ θαξπώλ. Γηαθξίλνληαη νη παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 1.Τπνβάζκηζε ιόγσ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ (Low temperature break-down). Οθείιεηαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο αιιά επηηείλεηαη όηαλ έρνπκε ειιείςεηο Ca θαη P θαη ππεξβνιηθά επίπεδα N. 2.Τπνβάζκηζε γήξαηνο (Senescence breakdown). Η γήξαλζε είλαη θπζηνινγηθή θαηάιεμε όισλ ησλ θαξπώλ θαηά ηελ απνζήθεπζε αιιά επηηαρύλεηαη όηαλ έρνπκε ειιείςεηο Ca θαη P θαζώο θαη πςειή ζρέζε N/K θαη K/Ca. Εηθ. 10. Υπνβάζκηζε κήισλ (Break-down) Εηθ. 11. Εζσηεξηθή ππνβάζκηζε γήξαηνο ζε Red Delicious 7

8 3. Τάισζε (Water core). Ταιώδεο πθή ηεο ζάξθαο (αθηηλσηά) γύξσ από ηα ζπέξκαηα ησλ κήισλ θαη αριαδηώλ. Μπνξεί λα εκθαληζηεί όηαλ αθόκα νη θαξπνί είλαη άγνπξνη (πξώηκε ή πάισζε αλσξηκόηεηαο) νπόηε θαη κπνξεί λα δηνξζσζεί κε εθαξκνγέο αζβεζηίνπ ή αξγόηεξα ζηνπο ώξηκνπο θαξπνύο (όςηκε ή πάισζε σξηκόηεηαο) θαηά ηελ νπνία νη θαξπνί δελ επαλέξρνληαη. Οθείιεηαη ζε έιιεηςε Ca θαη πςειή ζρέζε N/Ca. Εηθ.12. Υάισζε ζηα κήια (Water core) Δηθ. 13. Αθηηλσηή πάισζε ζε κήια 4. Ταιώδεο ππνβάζκηζε (Water core breakdown) Παξαπιήζηα κε ηελ ππνβάζκηζε γήξαηνο θαη ηελ πάισζε. Οθείιεηαη ζε πςειέο ζρέζεηο N/Ca, K/Ca, Mg/Ca. Οη ππνβαζκίζεηο αληηκεησπίδνληαη κε ηε ζσζηή αγσγή ιίπαλζεο θαη θπξίσο κε ηνλ επαξθή θαη έγθαηξν εθνδηαζκό ησλ θπηώλ κε αζβέζηην. Πξέπεη όκσο θαη ε ζπιινγή ησλ θαξπώλ λα γίλεη ζην θαηάιιειν ζηάδην θαη λα απνζεθεπηνύλ ζσζηά. Σόζν ην Β. ΑΒΔΣIΟΤ όζν θαη ην Β. ΑΜΙΝΟΚΑΛ κε ηνπο ςεθαζκνύο όπσο γηα ην BITTER PIT πεξηνξίδνπλ θαη απηά ηα πξνβιήκαηα. Εηθ.14. Εζσηεξηθή ππνβάζκηζε ιόγσ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ ζε Passe Grassane Εηθ. 15. Εμσηεξηθό θαθέηηαζκα θαη ππνβάζκηζε θαξδηάο ζε θξπζηάιιηα. 8

9 Τπάξρνπλ όκσο θαη ππνβαζκίζεηο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην αζβέζηην: 1. Τπνβάζκηζε ηεο θαξδηάο (Core breakdown, Internal breakdown, Core rot, Brown heart, Mealy core). Μαιάθσκα θαη θαθέηηαζκα ησλ ηζηώλ γύξσ από ηα ζπέξκαηα (θπξίσο αριάδηα). Οθείιεηαη ζε έιιεηςε P θαη πςειή ζρέζε N/P. 2. Δξπζξνθαζηαλή θαξδηά (Core flush). Μεηαρξσκαηηζκόο ζην θέληξν ηνπ θαξπνύ (θπξίσο ζηα κήια) πνπ απνθηά ξνδ ή θαζηαλό ρξώκα. Οθείιεηαη ζε πςειή ζρέζε N/K. Γ. Δγθαύκαηα (Scald) Η επηδεξκίδα ράλεη ην θπζηνινγηθό ηεο ρξώκα πνπ είλαη θόθθηλν, πξάζηλν ή θίηξηλν θαη γίλεηαη θαζηαλόκαπξν. ε πξνρσξεκέλν ζηάδην κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηε ζάξθα. πλήζσο εθδειώλεηαη ζηα ςπγεία θαη επηδεηλώλεηαη κεηά ηελ έμνδν ησλ θαξπώλ. Παξαηεξείηαη ζε αριάδηα θαη κήια θπξίσο ζε πξάζηλεο θαη θίηξηλεο πνηθηιίεο. ηηο θόθθηλεο πνηθηιίεο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηα κέξε ηνπ θαξπνύ πνπ δελ ρξσκαηίζηεθαλ θαιά θαη παξακέλνπλ πξάζηλα. Γηαθξίλνληαη ζε καιαθά ή βαζεηά εγθαύκαηα (Soft ή deep scald), ζε επηθαλεηαθά (Superficial scald) θαη ζε εγθαύκαηα γήξαηνο(senescence scald). Η εκθάληζή ηνπο εμαξηάηαη από ην ρξόλν ζπγθνκηδήο θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο αιιά θαη από ηα επίπεδα Ca ζηνπο θαξπνύο. Φεθαζκνί ησλ κήισλ κε Β. ΑΜΙΝΟΚΑΛ θνληά ζηε ζπγθνκηδή, όπσο θαη παξαπάλσ, ή θαη εκβάπηηζε ησλ κήισλ ζε δηάιπκα 1-1,5% Β. ΑΜΙΝΟΚΑΛ πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ςπγεία πεξηνξίδεη ην πξόβιεκα. Εηθ. 16. Επηθαλεηαθό έγθαπκα (scald) ζε Granny Smith Εηθ. 17. Επηθαλεηαθό έγθαπκα ζε Red Deliciou 9

10 Εηθ.18.Επηθαλεηαθό έγθαπκα θαη Bitter Pit Εηθ. 19. Έγθαπκα από ηνλ ήιην Εηθ Τνμηθόηεηα ρισξηνύρνπ αζβεζηίνπ ζε λεαξά κήια θαη ζε θύιια κειηάο 2. ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Δπί ειιείςεσλ αζβεζηίνπ γεληθά νη θαξπνί δελ παίξλνπλ ην θαλνληθό ηνπο ρξώκα θαη παξαηεξείηαη καιάθσκα ηεο ζάξθαο, κεησκέλε αληνρή ζηηο κπθεηνινγηθέο θαη βαθηεξηαθέο πξνζβνιέο θαη πεξηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζπληήξεζεο ζηα ςπγεία. Εηθ.22. Έληνλα ζπκπηώκαηα έιιεηςεο αζβεζηίνπ ζε ξνδάθηλα 10

11 Δπί πιένλ απηώλ έρνπκε: Ρνδάθηλα-Νεθηαξίληα: Δζσηεξηθό θαθέηηαζκα ηεο ζάξθαο θαη λεθξσηηθέο θειίδεο ζηελ επηθάλεηα. Οθείιεηαη θπξίσο ζε έιιεηςε Ca θαη πςειή ζρέζε N/Ca. Από ην θαξπίδην θαη κέρξηο όηνπ νη θαξπνί θζάζνπλ ζην ηειηθό ηνπο κέγεζνο ζπζηήλνληαη 2-3 εθαξκνγέο κε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ κε δόζε θ.ε./ζηξ ή θ.ε./100ι λεξό. Κνληά ζηε ζπγθνκηδή ςεθάδνπκε κε Β. ΑΜΙΝΟΚΑΛ 1-3 θνξέο κέρξη ιίγν πξηλ ηε ζπγθνκηδή κε θ.ε./ζηξ ή θ.ε./100ι λεξό. Βεξίθνθα: Μαύξεο θειίδεο ζηελ επηδεξκίδα θαη θαθέηηαζκα ηεο ζάξθαο. Σα πξνβιήκαηα είλαη πην έληνλα όηαλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ Ca ζηνπο θαξπνύο είλαη ρακειή θαη νη ζρέζεηο K/Ca, K+Mg/Ca πςειέο. πζηήλνληαη ςεθαζκνί κε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ θαη Β. ΑΜΙΝΟΚΑΛ όπσο θαη παξαπάλσ. Κεξάζηα- Γακάζθελα: θνύξν ρξώκα επηδεξκίδαο, θειηδώζεηο επηθάλεηαο, ζπξξίθλσζε θαξπνύ θαη ζθαζίκαηα ζε πεξηόδνπο κε απμεκέλε πγξαζία. Καη εδώ αηηία είλαη ε έιιεηςε Ca θαη ε πςειή ζρέζε N/Ca. Αληηκεησπίδνληαη κε εθαξκνγέο Β. ΑΒΔΣΙΟΤ ή Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ. ηα θεξάζηα ςεθάδνπκε 3-4 θνξέο ζε πεξηόδνπο πςειήο πγξαζίαο θαη ζηξεο. ηα δακάζθελα αλά 30 κέξεο, 3-4 θνξέο αξρίδνληαο κεηά ηελ άλζηζε. Γόζεηο όπσο θαη παξαπάλσ. Εηθ.23. Σθάζηκν θεξαζηώλ Εηθ.24. Ξήξαλζε ξάρεο ζε ζηαθύιηα ΣΑΦΤΛΙΑ Δπί ειιείςεσλ αζβεζηίνπ κεηώλεηαη ε ζπλεθηηθόηεηα ηεο ζάξθαο, επηδεηλώλεηαη ην καιάθσκα, ε ζπξξίθλσζε, ην ζθάζηκν θαη ε πηώζε ησλ ξαγώλ θαη πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ν ρξόλνο ζπληήξεζεο. Δθηόο απηνύ ε μήξαλζε ηεο ξάρεο (θύξην ζύκπησκα έιιεηςεο Mg), αξθεηέο θνξέο κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζε έιιεηςε Ca. 11

12 Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ θ.ε./ζηξ ή Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ θ.ε./ζηξ. Φεθάδνπκε 2-3 θνξέο καδί κε ηα κπθεηνθηόλα αξρίδνληαο κε κηθξέο δόζεηο από ην κηθξό θαξπίδην θαη θζάλνληαο ζε πςειέο δόζεηο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ καιαθώκαηνο ησλ ξαγώλ πνπ είλαη θαη ην θξίζηκν ζηάδην. ΛΑΥΑΝΙΚΑ ΔΝΣΟ ΚΑΙ ΔΚΣΟ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Υαξαθηεξηζηηθά ηεο έιιεηςεο αζβεζηίνπ είλαη ηα εγθαύκαηα (θαςαιίζκαηα) ζηελ θνξπθή ή ζηελ πεξηθέξεηα ησλ θύιισλ θαη ην θαθέηηαζκα (λεθξώζεηο) ζην εζσηεξηθό ησλ θεθαιώλ (καύξε θαξδηά). Γηα λα πεξηνξίζνπκε ην πξόβιεκα ςεθάδνπκε κε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ ή Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ 2-3 ή θαη πεξηζζόηεξεο θνξέο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηώλ. Αθνινπζνύκε ηηο γεληθέο δόζεηο γηα ηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο θαη ειαθξώο κεησκέλεο γηα ηα ζεξκνθήπηα. Λάραλα, θνπλνππίδηα, κπξόθνια, ιάραλα Βξπμειιώλ: Αξρίδνπκε ηνπο ςεθαζκνύο ιίγν πξηλ ην ζρεκαηηζκό ησλ θεθαιώλ. Μαξνύιηα, αληίδηα, ξαδίθηα, ζέιηλα: Αξρίδνπκε ηνπο ςεθαζκνύο 2-3 εβδνκάδεο κεηά ηε κεηαθύηεπζε. Εηθ.25. θαη Εηθ.26. Πεξηθεξεηαθά εγθαύκαηα (θαςαιίζκαηα θύιισλ) Εηθ Εζσηεξηθό θαθέηηαζκα ή καύξε θαξδηά 12

13 ΣΟΜΑΣΔ ΠΙΠΔΡΙΔ Υαξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα ηεο έιιεηςεο αζβεζηίνπ είλαη ε μεξή ή ζάπηα θνξπθή (θνηλώο ηάπα). Δθηόο απηνύ ππνβαζκίδεηαη ε πνηόηεηα θαη πεξηνξίδεηαη ν ρξόλνο ζπληήξεζεο. Αληηκεησπίδνληαη κε εθαξκνγέο Β. ΑΒΔΣΙΟΤ ή Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ. Γίλνληαη επαλαιακβαλόκελνη ςεθαζκνί αλά 7-10 κέξεο αξρίδνληαο από ην δέζηκν ηεο πξώηεο ζθάιαο. Γόζεηο όπσο θαη παξαπάλσ. Εηθ Ξεξή θνξπθή (ηάπα) ζε ηνκάηεο Εηθ Ξεξή θνξπθή (ηάπα) ζε πηπεξηέο ΚΟΛΟΚΤΝΘΟΔΙΓΗ Καη εδώ εκθαλίδεηαη μεξή ή ζάπηα θνξπθή θαζώο θαη αλσκαιίεο ζην ζρήκα ησλ θαξπώλ, κείσζε ηεο ζπλεθηηθόηεηαο ηεο ζάξθαο, ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο θαη κείσζε ηεο αληνρήο θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε. Φεθάδνπκε αλά 15κεξν κε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ ή Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ αξρίδνληαο από ην δέζηκν ησλ θαξπώλ θαη κέρξη κέξεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή. Γόζεηο όπσο θαη παξαπάλσ. 13

14 Εηθ Ξεξή θνξπθή (ηάπα) ζε αγγνπξάθη θαη θαξπνύδηα ΦΡΑΟΤΛΔ Η έιιεηςε αζβεζηίνπ εθδειώλεηαη κε πεξηθεξεηαθά εγθαύκαηα (θαςαιίζκαηα) ζηα θύιια θαη ζπνγγώδεηο θαξπνύο. Αληηκεησπίδνληαη ηόζν κε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ θ.εθ/ζηξ όζν θαη κε Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ θ.ε./ζηξ. Φεθάδνπκε 2-3 θνξέο καδί κε ηα κπθεηνθηόλα ελαληίνλ ηνπ βνηξύηε. ΑΚΣΙΝΙΓΙΑ Η έιιεηςε αζβεζηίνπ πξνθαιεί πεξηθεξεηαθέο μεξάλζεηο ζηα θύιια θαη παξακνξθσκέλνπο βιαζηνύο (ξνδέηα). Μεησκέλε πεξηεθηηθόηεηα ησλ θαξπώλ ζε αζβέζηην ζπληειεί ζηε κείσζε ηεο αληνρήο θαηά ηελ απνζήθεπζε. Κάλνπκε 3 ςεθαζκνύο κε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ ή Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηόγθσζεο ησλ θαξπώλ. Οη ςεθαζκνί πξέπεη λα αξρίζνπλ λσξίο πξηλ αθόκα ρλνπδηάζνπλ νη θαξπνί. Αθνινπζνύκε ηηο γεληθέο δόζεηο. ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ Διιεηπήο εθνδηαζκόο ησλ θαξπώλ κε αζβέζηην νδεγεί ζε δηαρσξηζκό ηεο ζάξθαο από ηε θινύδα θαη ζθαζίκαηα ζηνπο θαξπνύο. Φεθάδνπκε 2-3 θνξέο κε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ ή Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ θαηά ηε δηάξθεηα δηόγθσζεο ησλ θαξπώλ αθνινπζώληαο ηηο γεληθέο δόζεηο. εκ. Σν θσηνγξαθηθό πιηθό πξνέξρεηαη από ηελ AGLUKON θαη από ην βηβιίν «ΘΡΔΨΗ ΛΙΠΑΝΗ ΦΤΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΓΔΝΓΡΩΝ» ησλ θ.θ. ηπιηαλίδε, ηκώλε θαη πξγηαλλίδε. 14

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε ΑΥΛΑΓΙΑ Καηαγσγή θαη εμάπισζε Οκάδα Γπηηθήο Αζίαο (γύξσ από ηελ Καζπία Θάιαζζα) Πεξηιακβάλεη είδε κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαιιηεξγνύκελε αριαδηά (Pyrus communis L.) Οκάδα Βόξεηαο Αζίαο (όπσο ην P. Pyrifolia)

Διαβάστε περισσότερα

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα

Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα Η ηδέα Η θεληξηθή ηδέα ηεο ζξέςεο GreenPower είλαη ην θπηό. Γλσξίδνληαο αθελόο πσο ν ριννηάπεηαο ζηελ πξάμε απνηειεί κίγκα θπηηθώλ εηδώλ θαη αθεηέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα