Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ"

Transcript

1 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΟΤ ΣΑ ΦΤΣΑ Σν αζβέζηην είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαίξεζε θαη επηκήθπλζε ησλ θπηηάξσλ. Ρπζκίδεη ηελ πξόζιεςε K, Mg, Na θαη δξαζηεξηνπνηεί νξηζκέλα έλδπκα. Ο βαζηθόο ξόινο ηνπ όκσο είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ θπηηαξηθώλ δνκώλ. Ιζρπξνπνηεί ηα θπηηαξηθά ηνηρώκαηα θαη απμάλεη ηελ πιαζηηθόηεηά ηνπο. Πεξηνξίδεη ηηο θπζηνινγηθέο αλσκαιίεο ησλ θαξπώλ θαη απμάλεη ηελ αληνρή ηνπο ζε κπθεηνινγηθέο θαη βαθηεξηαθέο πξνζβνιέο ηδίσο θαηά ηε ζπληήξεζή ηνπο ζηνπο ςπθηηθνύο ζαιάκνπο. Έηζη απμάλεηαη ε ζπληεξεζηκόηεηά ηνπο. Γελ κεηαθηλείηαη εύθνια κέζα ζηα θπηά γη απηό θαη νη ειιείςεηο ηνπ εκθαλίδνληαη ζηα ηαρέσο απμαλόκελα κέξε ησλ θπηώλ (λεαξά θύιια θαη θαξπνί). Έηζη, παξόιν πνπ ζπλήζσο ππάξρεη ζε αθζνλία ζην έδαθνο, πνιύ ζπρλά παξαηεξνύληαη ειιείςεηο αζβεζηίνπ, γη απηό θαη ν εθνδηαζκόο ησλ θπηώλ κε αζβέζηην πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη λα ζπκπιεξώλεηαη κε δηαθπιιηθέο εθαξκνγέο. Οη ειιείςεηο αζβεζηίνπ επηδεηλώλνληαη ζε πεξηόδνπο μεξαζίαο αιιά θαη ζε πεξηόδνπο έληνλσλ βξνρνπηώζεσλ ιόγσ έθπιπζεο ηνπ αζβεζηίνπ. Δκθαλίδεηαη πεξηζζόηεξν ζε κεγάινπο θαξπνύο θαη ζε πςειά επίπεδα παξαγσγήο. Δθαξκνγή κεγάισλ πνζνηήησλ νξγαληθώλ ιηπαζκάησλ θαζώο θαη ππεξβνιηθέο ιηπάλζεηο κε άδσην θαη θάιην (πςειή ζρέζε N/Ca, K/Ca) επηηείλνπλ ην πξόβιεκα. Κάπνηεο θαιιηέξγεηεο αιιά θαη πνηθηιίεο παξνπζηάδνπλ κεγαιύηεξε επαηζζεζία. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη ζηελ έιιεηςε αζβεζηίνπ ρξεζηκνπνηείηαη από εδάθνπο δηάθνξεο κνξθέο αζβεζηίνπ είηε κόλν ηνπ είηε ζε ζπλδπαζκό κε άιια ιηπάζκαηα. Γηα ηηο δηαθπιιηθέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηείηαη ην ληηξηθό θαη ην ρισξηνύρν αζβέζηην. Σα πξντόληα απηά είλαη θζελά αιιά ε εθαξκνγή ηνπο σο έρνπλ ζηελ απιή ηνπο κνξθή ζπρλά εγθπκνλεί θηλδύλνπο. Σν ληηξηθό αζβέζηην κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαςαιίζκαηα ζηνπο θαξπνύο, λα κεηώζεη ην κέγεζνο θαη ην ρξώκα ησλ θξνύησλ θαη λα πεξηνξίζεη ηε δηάξθεηα απνζήθεπζεο ιόγσ ηνπ αλόξγαλνπ αδώηνπ πνπ πεξηέρεη. Σν ρισξηνύρν αζβέζηην κε αιθαιηθό ph (~8) κπνξεί λα πξνθαιέζεη πδξόιπζε ησλ θπηνθαξκάθσλ, γη απηό θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ηνπ. Καη έηζη όκσο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θπηνηνμηθόηεηα ζε θύιια θαη θαξπνύο εηδηθά ζηα λεαξά ζηάδηα θαη λα κεηώζεη ηελ θσηνζύλζεζε. Μεηαμύ ησλ δύν ην ρισξηνύρν αζβέζηην απνξξνθάηαη πην γξήγνξα θαη δίλεη θαιιίηεξε πξνζηαζία θαηά ηελ απνζήθεπζε ησλ θξνύησλ ζηα ςπγεία. Καη ηα δύν όκσο κε εηδηθή επεμεξγαζία θαη ηελ πξνζζήθε θαη άιισλ ζηνηρείσλ θαη παξαγόλησλ κπνξνύλ λα γίλνπλ εμαηξεηηθά εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε έιιεηςε αζβεζηίνπ. 1

2 Γηα ην ζθνπό απηό ε Κ+Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ δηαζέηεη δύν αμηόινγα ζθεπάζκαηα ηεο γλσζηήο ζεηξάο ΒΙΟΦΟΛ. Σν ΒΙΟΦΟΛ ΑΒΔΣΙΟΤ θαη ην ΒΙΟΦΟΛ ΑΜΙΝΟΚΑΛ. Δίλαη πξντόληα πςειήο ηερλνινγίαο ηεο εηαηξείαο AGLUCON ζπγαηξηθήο ηεο SCHERING Γεξκαλίαο. Λόγσ ηνπ εηδηθνύ ηξόπνπ παξαγσγήο ηνπο παξνπζηάδνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο αγνξάο. ΒΙΟΦΟΛ ΑΒΔΣΙΟΤ Σν ΒΙΟΦΟΛ ΑΒΔΣΙΟΤ είλαη εμεηδηθεπκέλν δηαθπιιηθό ιίπαζκα πινύζην ζε αζβέζηην, ζε κνξθή πδαηηθνύ θξπζηαιιηθνύ αησξήκαηνο (SUSPENSION). Έρεη πςειή πεξηεθηηθόηεηα αλά κνλάδα όγθνπ ζε καθξνζηνηρεία θαη ηρλνζηνηρεία. Πεξηέρεη εηδηθνύο πξνζηαηεπηηθνύο παξάγνληεο πνπ ην θάλνπλ αζθαιέο γηα ηα θπηά θαη δελ παξνπζηάδεη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ θνηλώλ αζβεζηνύρσλ ζθεπαζκάησλ σο πξνο ηε ζπλδπαζηηθόηεηα θαη θπηνηνμηθόηεηα. Πεξηέρεη βηνινγηθνύο παξάγνληεο όπσο νξκόλεο αλάπηπμεο, βηηακίλε Β1, θιπ. πνπ ην θάλνπλ πην απνηειεζκαηηθό. Πεξηέρεη εηδηθνύο παξάγνληεο νη νπνίνη κεηώλνπλ ηε ζθιεξόηεηα ηνπ ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο θαη ξπζκίδνπλ ην ph ηνπ ζε επηζπκεηό βαζκό. Πεξηέρεη εηδηθνύο δηαβξέθηεο πνπ βνεζνύλ ζηελ νκνηόκνξθε εμάπισζε ηνπ ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο ζηα θύιια θαη δελ επηηξέπνπλ ην γξήγνξν ζηέγλσκα, ηελ εμάηκηζε θαη ην μέπιπκά ηνπ από ηε βξνρή. Όια ηα ηρλνζηνηρεία πνπ πεξηέρεη βξίζθνληαη ζε πιήξε ρειηθή κνξθή κε απνηέιεζκα λα απνξξνθώληαη θαη λα αθνκνηώλνληαη άξηζηα από ηα θπηά. Έηζη ην αζβέζηην πνπ πεξηέρεη είλαη ζεκαληηθά δξαζηηθόηεξν από ηα ζπλήζε άιαηα αζβεζηίνπ. πγρξόλσο κε ηνλ πιήξε εθνδηαζκό ησλ θπηώλ κε αζβέζηην ζπκπιεξώλνπκε από ην θύιισκα θαη ηηο απαξαίηεηεο πνζόηεηεο ζε άδσην, καγλήζην θαη άιια ηρλνζηνηρεία. Δθηόο από ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο. Απμάλεη ηε δηάξθεηα ζπληήξεζεο θαη ηελ αληνρή ησλ θαξπώλ ζε θπζηνινγηθέο αλσκαιίεο θαη ζε κπθεηνινγηθέο θαη βαθηεξηαθέο πξνζβνιέο ηδίσο θαηά ηε ζπληήξεζή ηνπο ζηνπο ςπθηηθνύο ζαιάκνπο, πξάγκα πνιύ ζεκαληηθό γηα ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά. Γεληθή δόζε: θ.εθ./ζηξ. ή θ.εθ./100ι.λεξνύ αλάινγα κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ έληαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Φξνληίδνπκε λα ςεθάδνληαη θαιά νη θαξπνί γηαηί ην Ca είλαη δπζθίλεην θαη δελ κεηαθέξεηαη εύθνια από ηα θύιια ζηνπο θαξπνύο. Δπαλάιεςε ησλ ςεθαζκώλ κεηά από κέξεο. 2

3 ΤΝΘΔΗ ΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ % β/β % β/ν Πξνέξρεηαη από πλνιηθό άδσην Ν 10,0 16,0 Νηηξηθό άδσην ΝΟ 3 -Ν 8,5 13,6 Νηηξηθό αζβέζηην Ακκσληαθό άδσην ΝΗ 4 -Ν 0,2 0,03 Καξβακηδηθό άδσην ΝΗ 2 -Ν 1,3 2,1 Οπξία Τδαηνδηαιπηό αζβέζηην CaO 15,0 24,0 Νηηξηθό αζβέζηην Τδαηνδηαιπηό καγλήζην MgO 2,0 3,2 Υισξηνύρν καγλήζην Τδαηνδηαιπηό βόξην Β 0,05 0,08 Βνξηθό νμύ Τδαηνδηαιπηόο ρειηθόο ραιθόο Cu 0,04 0,064 Υαιθό EDTA Τδαηνδηαιπηόο ρειηθόο ζίδεξνο Fe 0,05 0,08 ίδεξν EDTA Τδαηνδηαιπηό ρειηθό καγγάλην Mn 0,10 0,16 Μαγγάλην EDTA Τδαηνδηαιπηό κνιπβδαίλην Μν 0,001 0,0016 Μνιπβδαηληθό λάηξην Τδαηνδηαιπηόο ρειηθόο ςεπδάξγπξνο Zn 0,02 0,032 Φεπδάξγπξν ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Δκθάληζε Μνξθή: Τδαηηθό θξπζηαιιηθό ελαηώξεκα Υξώκα: Διαηνπξάζηλν Ππθλόηεηα (20ºC): πεξίπνπ 1,6 g/cm 3 ph πξντόληνο (20ºC): πεξίπνπ 5 ph δηαιύκαηνο 1% (20ºC): πεξίπνπ 7,6 ΒΙΟΦΟΛ ΑΜΙΝΟΚΑΛ Σν ΒΙΟΦΟΛ ΑΜΙΝΟΚΑΛ είλαη κηα εηδηθή θόξκνπια αζβεζηίνπ, πνπ πεξηέρεη επί πιένλ καγγάλην θαη ςεπδάξγπξν θαη πξόζζεηα θπζηθά πνιππεπηίδηα θαη ακηλνμέα, ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ πξσηετληθά ζύκπινθα όπσο θαη ζηε θύζε. Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ΒΙΟΦΟΛ ΑΜΙΝΟΚΑΛ είλαη ηα παξαθάησ: Τςειή ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ ζε πγξή κνξθή. Απνπζία αλόξγαλνπ άδσην πνπ πξνθαιεί όςηκεο αλαβιαζηήζεηο θαη κεηώλεη ην ρξσκαηηζκό. Απμεκέλε βηνδηαζεζηκόηεηα αζβεζηίνπ, καγγαλίνπ θαη ςεπδαξγύξνπ ζαλ θπζηθά ζύκπινθα πνιππεπηηδίσλ ηα νπνία δηεπθνιύλνπλ ηελ απνξξόθεζε ηνπο. Σν καγγάλην θαη ν ςεπδάξγπξνο ζπλεξγνύλ ζηελ θαιιίηεξε κεηαθνξά ηνπ αζβεζηίνπ θαη έηζη πεηπραίλνπκε εμαηξεηηθό εθνδηαζκό ησλ θπηώλ κε αζβέζηην όρη κόλνλ δηα κέζνπ ησλ θύιισλ, αιιά θαη ησλ θαξπώλ ηόζν ησλ λεαξώλ όζν θαη ησλ αλεπηπγκέλσλ. 3

4 Δμαηξεηηθή θάιπςε ηεο επηθάλεηαο ησλ θύιισλ θαη ησλ θαξπώλ. Πνιύ θαιή πξνζθνιιεηηθόηεηα κε ειάρηζηεο απώιεηεο απνξξνήο. Βειηίσζε ηνπ ρξώκαηνο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ θαξπώλ. Μείσζε ησλ αζζελεηώλ απνζήθεπζεο κε εθαξκνγέο πξηλ ηε ζπγθνκηδή. Γεληθή δόζε: θ.ε./ζηξ ή θ.ε./100ι. λεξό. Οη ρακειέο δόζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη πξνιεπηηθά θαη ζε ήπηεο ειιείςεηο αζβεζηίνπ ελώ νη πςειέο ζεξαπεπηηθά, ζε έληνλεο ειιείςεηο αζβεζηίνπ θαη πςειέο παξαγσγέο. Οη ςεθαζκνί κπνξεί λα επαλαιακβάλνληαη έπεηηα από 7-10 κέξεο. ΤΝΘΔΗ ΘΡΔΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ %β/β %β/ν Τδαηνδηαιπηό νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ CaO 15,0 20,2 Τδαηνδηαιπηό καγγάλην Mn 0,5 0,67 Τδαηνδηαιπηόο ςεπδάξγπξνο Zn 0,5 0,67 ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ Δκθάληζε Μνξθή: Τδαηηθό δηάιπκα Υξώκα: Αλνηρηό θαθέ-πνξηνθαινθίηξηλν Ππθλόηεηα (20ºC): πεξίπνπ 1,35 g/cm 3 ph πξντόληνο (20ºC): πεξίπνπ 4 ph δηαιύκαηνο 1% (20ºC): πεξίπνπ 6,8 Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα θύξηα ζπκπηώκαηα έιιεηςεο αζβεζηίνπ (θπζηνινγηθέο αλσκαιίεο) ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο θαη ν ηξόπνο αληηκεηώπηζήο ηνπο. 4

5 1.ΓΙΓΑΡΣΟΚΑΡΠΑ Α. Κειηδώζεηο (Pitting-Spotting) Πηθξή θειίδσζε (Bitter Pit): Δκθαλίδεηαη θπξίσο ζε κήια, θπδώληα. Μηθξέο, θαζηαλέο, θαζηδάλνπζεο θειίδεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαξπνύ θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ θάιπθα, νη νπνίεο πξνρσξνύλ θαη κέζα ζηε ζάξθα όπνπ απνθηνύλ ζπνγγώδε πθή, θαθέ ρξώκα θαη πηθξή γεύζε. Δηθ. 1. Bitter pit: Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ζπκπηώκαηα Δηθ. 2. Δπηθαλεηαθά ζπκπηώκαηα Bitter pit Σα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα είλαη κόλν επηθαλεηαθά ή κόλν εζσηεξηθά ζηε ζάξθα ηνπ θαξπνύ ή θαη ζηα δύν. Δκθαλίδνληαη πεξηζζόηεξν ζηνπο κεγάινπο θαξπνύο θαη ζε πςειά επίπεδα παξαγσγήο θπξίσο θαηά ηελ απνζήθεπζε ζηνπο ςπθηηθνύο ζαιάκνπο (θειίδσζε απνζήθεπζεο Storage Pit), αιιά κπνξεί λα εκθαληζηνύλ θαη όζν νη θαξπνί είλαη ζηα δέλδξα (θειίδσζε θαξπώλ ζην δέλδξν-tree pit ή ζπνγγώδεο θειίδσζε-cork spot). Σα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ από πνηθηιία ζε πνηθηιία σο πξνο ηε κνξθή θαη ην βαζκό εκθάληζεο. Έηζη εθηόο από ηελ πηθξή θειίδσζε έρνπκε ηελ ζπνγγώδε (ε θειιώδε) θειίδσζε ηνπ Anjou (Cork spot d Anjou), ηελ πεξηθαθηδηθή θειίδσζε (Lendicel blotch) θαη ηελ θειίδσζε Jonathan (Jonathan Spot). Εηθ. 3. Τππηθά ζπκπηώκαηα Bitter Pit Εηθ. 4. Bitter Pit κε κπθεηνινγηθή πξνζβνιή 5

6 Εηθ. 5. Bitter Pit. Εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ζπκπηώκαηα Εηθ.6. Πεξηθαθηδηθή θειίδσζε Εηθ. 7. Κειίδσζε Jonatha Εηθ. 8. Φειιώδεο θειίδσζε ηνπ Anjou Πνιιέο θνξέο αληί «θειίδσζεο» ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο «ζηηγκάησζε».δπίζεο ν όξνο «πηθξή θειίδσζε» ή «κπίηηεξ-πίη» ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά θαη γηα ηηο άιιεο θειηδώζεηο. Κύξηα αηηία ησλ παξαπάλσ θειηδώζεσλ είλαη ε έιιεηςε αζβεζηίνπ θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε αληζόξξνπε ζρέζε N/Ca ή K/Ca. Τπάξρεη θαη ε μεξή θειίδσζε ή θειιώδεο θαξδηά (Drought spot Corky Core) ε νπνία όκσο νθείιεηαη θπξίσο ζε έιιεηςε Β Οη θειηδώζεηο αληηκεησπίδνληαη κε επαξθή θαη έγθαηξν εθνδηαζκό ησλ θπηώλ κε αζβέζηην όρη κόλνλ από ην έδαθνο αιιά θαη από ην θύιισκα. Γηα ηηο δηαθπιιηθέο εθαξκνγέο ε Κ+Ν Δπζπκηάδε δηαζέηεη ην ΒΙΟΦΟΛ ΑΒΔΣΙΟΤ θαη ην ΒΙΟΦΟΛ ΑΜΙΝΟΚΑΛ. Σν Β. ΑΒΔΣΙΟΤ κπνξεί λα εθαξκνζηεί από ην δέζηκν ησλ θαξπώλ κέρξη ηε ζπγθνκηδή, αιιά δίλεη θαιιίηεξα θαη πην αζθαιή απνηειέζκαηα λσξίο, από ην δέζηκν ησλ θαξπώλ κέρξη πνπ λα απνθηήζνπλ ην ηειηθό ηνπο κέγεζνο. πζηήλνληαη 3-4 εθαξκνγέο κε δόζε θ.ε./ζηξ. ή θ.ε./100ι λεξό. Οη ςεθαζκνί επαλαιακβάλνληαη κεηά από κέξεο. Σν Β. ΑΜΙΝΟΚΑΛ εθαξκόδεηαη ζηα ηειεπηαία ζηάδηα, 3-5 εβδνκάδεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή. Πξνηηκάηαη δηόηη δελ πεξηέρεη άδσην θαη ζαλ ρισξηνύρν αζβέζηην απνξξνθάηαη γξεγνξόηεξα θαη δίλεη θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Κάλνπκε 2-4 εθαξκνγέο κε δόζε θ.ε./ζηξ ή θ.ε./100ι λεξό. Δπαλάιεςε ησλ ςεθαζκώλ κεηά από 7-10 κέξεο. Σειεπηαία εθαξκνγή ιίγν πξηλ ηε ζπγθνκηδή. 6

7 Καη βέβαηα έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ςεθαζκώλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ην ΒΙΟΦΟΛ ΒΟΡΙΟΤ γηα θαιιίηεξε αλζνθνξία θαη θαξπόδεζε. ΒΙΟΦΟΛ ΒΟΡΙΟΤ ΒΙΟΦΟΛ ΑΜΙΝΟΚΑΛ ΒΙΟΦΟΛ ΑΒΔΣΙΟΤ Δηθ.9. Πξόγξακκα ςεθαζκώλ ησλ κήισλ κε ΒΙΟΦΟΛ. Β. Τπνβαζκίζεηο ή Καηαπηώζεηο-Μεηαρξσκαηηζκνί-Αζζέλεηεο ζάξθαο (Break-down) Δθδειώλνληαη κε επηθαλεηαθά θαθεηηάζκαηα θαη αιινηώζεηο ησλ ηζηώλ επηθαλεηαθά θαη εζσηεξηθά, κεηαρξσκαηηζκνύο θαη απνζύλζεζε ηεο ζάξθαο κε ηειηθό απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πθήο θαη ηεο γεύζεο ησλ θαξπώλ. Γηαθξίλνληαη νη παξαθάησ πεξηπηώζεηο: 1.Τπνβάζκηζε ιόγσ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ (Low temperature break-down). Οθείιεηαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο αιιά επηηείλεηαη όηαλ έρνπκε ειιείςεηο Ca θαη P θαη ππεξβνιηθά επίπεδα N. 2.Τπνβάζκηζε γήξαηνο (Senescence breakdown). Η γήξαλζε είλαη θπζηνινγηθή θαηάιεμε όισλ ησλ θαξπώλ θαηά ηελ απνζήθεπζε αιιά επηηαρύλεηαη όηαλ έρνπκε ειιείςεηο Ca θαη P θαζώο θαη πςειή ζρέζε N/K θαη K/Ca. Εηθ. 10. Υπνβάζκηζε κήισλ (Break-down) Εηθ. 11. Εζσηεξηθή ππνβάζκηζε γήξαηνο ζε Red Delicious 7

8 3. Τάισζε (Water core). Ταιώδεο πθή ηεο ζάξθαο (αθηηλσηά) γύξσ από ηα ζπέξκαηα ησλ κήισλ θαη αριαδηώλ. Μπνξεί λα εκθαληζηεί όηαλ αθόκα νη θαξπνί είλαη άγνπξνη (πξώηκε ή πάισζε αλσξηκόηεηαο) νπόηε θαη κπνξεί λα δηνξζσζεί κε εθαξκνγέο αζβεζηίνπ ή αξγόηεξα ζηνπο ώξηκνπο θαξπνύο (όςηκε ή πάισζε σξηκόηεηαο) θαηά ηελ νπνία νη θαξπνί δελ επαλέξρνληαη. Οθείιεηαη ζε έιιεηςε Ca θαη πςειή ζρέζε N/Ca. Εηθ.12. Υάισζε ζηα κήια (Water core) Δηθ. 13. Αθηηλσηή πάισζε ζε κήια 4. Ταιώδεο ππνβάζκηζε (Water core breakdown) Παξαπιήζηα κε ηελ ππνβάζκηζε γήξαηνο θαη ηελ πάισζε. Οθείιεηαη ζε πςειέο ζρέζεηο N/Ca, K/Ca, Mg/Ca. Οη ππνβαζκίζεηο αληηκεησπίδνληαη κε ηε ζσζηή αγσγή ιίπαλζεο θαη θπξίσο κε ηνλ επαξθή θαη έγθαηξν εθνδηαζκό ησλ θπηώλ κε αζβέζηην. Πξέπεη όκσο θαη ε ζπιινγή ησλ θαξπώλ λα γίλεη ζην θαηάιιειν ζηάδην θαη λα απνζεθεπηνύλ ζσζηά. Σόζν ην Β. ΑΒΔΣIΟΤ όζν θαη ην Β. ΑΜΙΝΟΚΑΛ κε ηνπο ςεθαζκνύο όπσο γηα ην BITTER PIT πεξηνξίδνπλ θαη απηά ηα πξνβιήκαηα. Εηθ.14. Εζσηεξηθή ππνβάζκηζε ιόγσ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ ζε Passe Grassane Εηθ. 15. Εμσηεξηθό θαθέηηαζκα θαη ππνβάζκηζε θαξδηάο ζε θξπζηάιιηα. 8

9 Τπάξρνπλ όκσο θαη ππνβαζκίζεηο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ην αζβέζηην: 1. Τπνβάζκηζε ηεο θαξδηάο (Core breakdown, Internal breakdown, Core rot, Brown heart, Mealy core). Μαιάθσκα θαη θαθέηηαζκα ησλ ηζηώλ γύξσ από ηα ζπέξκαηα (θπξίσο αριάδηα). Οθείιεηαη ζε έιιεηςε P θαη πςειή ζρέζε N/P. 2. Δξπζξνθαζηαλή θαξδηά (Core flush). Μεηαρξσκαηηζκόο ζην θέληξν ηνπ θαξπνύ (θπξίσο ζηα κήια) πνπ απνθηά ξνδ ή θαζηαλό ρξώκα. Οθείιεηαη ζε πςειή ζρέζε N/K. Γ. Δγθαύκαηα (Scald) Η επηδεξκίδα ράλεη ην θπζηνινγηθό ηεο ρξώκα πνπ είλαη θόθθηλν, πξάζηλν ή θίηξηλν θαη γίλεηαη θαζηαλόκαπξν. ε πξνρσξεκέλν ζηάδην κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηε ζάξθα. πλήζσο εθδειώλεηαη ζηα ςπγεία θαη επηδεηλώλεηαη κεηά ηελ έμνδν ησλ θαξπώλ. Παξαηεξείηαη ζε αριάδηα θαη κήια θπξίσο ζε πξάζηλεο θαη θίηξηλεο πνηθηιίεο. ηηο θόθθηλεο πνηθηιίεο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηα κέξε ηνπ θαξπνύ πνπ δελ ρξσκαηίζηεθαλ θαιά θαη παξακέλνπλ πξάζηλα. Γηαθξίλνληαη ζε καιαθά ή βαζεηά εγθαύκαηα (Soft ή deep scald), ζε επηθαλεηαθά (Superficial scald) θαη ζε εγθαύκαηα γήξαηνο(senescence scald). Η εκθάληζή ηνπο εμαξηάηαη από ην ρξόλν ζπγθνκηδήο θαη ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο αιιά θαη από ηα επίπεδα Ca ζηνπο θαξπνύο. Φεθαζκνί ησλ κήισλ κε Β. ΑΜΙΝΟΚΑΛ θνληά ζηε ζπγθνκηδή, όπσο θαη παξαπάλσ, ή θαη εκβάπηηζε ησλ κήισλ ζε δηάιπκα 1-1,5% Β. ΑΜΙΝΟΚΑΛ πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ςπγεία πεξηνξίδεη ην πξόβιεκα. Εηθ. 16. Επηθαλεηαθό έγθαπκα (scald) ζε Granny Smith Εηθ. 17. Επηθαλεηαθό έγθαπκα ζε Red Deliciou 9

10 Εηθ.18.Επηθαλεηαθό έγθαπκα θαη Bitter Pit Εηθ. 19. Έγθαπκα από ηνλ ήιην Εηθ Τνμηθόηεηα ρισξηνύρνπ αζβεζηίνπ ζε λεαξά κήια θαη ζε θύιια κειηάο 2. ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Δπί ειιείςεσλ αζβεζηίνπ γεληθά νη θαξπνί δελ παίξλνπλ ην θαλνληθό ηνπο ρξώκα θαη παξαηεξείηαη καιάθσκα ηεο ζάξθαο, κεησκέλε αληνρή ζηηο κπθεηνινγηθέο θαη βαθηεξηαθέο πξνζβνιέο θαη πεξηνξηζκόο ηνπ ρξόλνπ ζπληήξεζεο ζηα ςπγεία. Εηθ.22. Έληνλα ζπκπηώκαηα έιιεηςεο αζβεζηίνπ ζε ξνδάθηλα 10

11 Δπί πιένλ απηώλ έρνπκε: Ρνδάθηλα-Νεθηαξίληα: Δζσηεξηθό θαθέηηαζκα ηεο ζάξθαο θαη λεθξσηηθέο θειίδεο ζηελ επηθάλεηα. Οθείιεηαη θπξίσο ζε έιιεηςε Ca θαη πςειή ζρέζε N/Ca. Από ην θαξπίδην θαη κέρξηο όηνπ νη θαξπνί θζάζνπλ ζην ηειηθό ηνπο κέγεζνο ζπζηήλνληαη 2-3 εθαξκνγέο κε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ κε δόζε θ.ε./ζηξ ή θ.ε./100ι λεξό. Κνληά ζηε ζπγθνκηδή ςεθάδνπκε κε Β. ΑΜΙΝΟΚΑΛ 1-3 θνξέο κέρξη ιίγν πξηλ ηε ζπγθνκηδή κε θ.ε./ζηξ ή θ.ε./100ι λεξό. Βεξίθνθα: Μαύξεο θειίδεο ζηελ επηδεξκίδα θαη θαθέηηαζκα ηεο ζάξθαο. Σα πξνβιήκαηα είλαη πην έληνλα όηαλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ Ca ζηνπο θαξπνύο είλαη ρακειή θαη νη ζρέζεηο K/Ca, K+Mg/Ca πςειέο. πζηήλνληαη ςεθαζκνί κε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ θαη Β. ΑΜΙΝΟΚΑΛ όπσο θαη παξαπάλσ. Κεξάζηα- Γακάζθελα: θνύξν ρξώκα επηδεξκίδαο, θειηδώζεηο επηθάλεηαο, ζπξξίθλσζε θαξπνύ θαη ζθαζίκαηα ζε πεξηόδνπο κε απμεκέλε πγξαζία. Καη εδώ αηηία είλαη ε έιιεηςε Ca θαη ε πςειή ζρέζε N/Ca. Αληηκεησπίδνληαη κε εθαξκνγέο Β. ΑΒΔΣΙΟΤ ή Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ. ηα θεξάζηα ςεθάδνπκε 3-4 θνξέο ζε πεξηόδνπο πςειήο πγξαζίαο θαη ζηξεο. ηα δακάζθελα αλά 30 κέξεο, 3-4 θνξέο αξρίδνληαο κεηά ηελ άλζηζε. Γόζεηο όπσο θαη παξαπάλσ. Εηθ.23. Σθάζηκν θεξαζηώλ Εηθ.24. Ξήξαλζε ξάρεο ζε ζηαθύιηα ΣΑΦΤΛΙΑ Δπί ειιείςεσλ αζβεζηίνπ κεηώλεηαη ε ζπλεθηηθόηεηα ηεο ζάξθαο, επηδεηλώλεηαη ην καιάθσκα, ε ζπξξίθλσζε, ην ζθάζηκν θαη ε πηώζε ησλ ξαγώλ θαη πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ν ρξόλνο ζπληήξεζεο. Δθηόο απηνύ ε μήξαλζε ηεο ξάρεο (θύξην ζύκπησκα έιιεηςεο Mg), αξθεηέο θνξέο κπνξεί λα νθείιεηαη θαη ζε έιιεηςε Ca. 11

12 Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ θ.ε./ζηξ ή Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ θ.ε./ζηξ. Φεθάδνπκε 2-3 θνξέο καδί κε ηα κπθεηνθηόλα αξρίδνληαο κε κηθξέο δόζεηο από ην κηθξό θαξπίδην θαη θζάλνληαο ζε πςειέο δόζεηο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ καιαθώκαηνο ησλ ξαγώλ πνπ είλαη θαη ην θξίζηκν ζηάδην. ΛΑΥΑΝΙΚΑ ΔΝΣΟ ΚΑΙ ΔΚΣΟ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ Υαξαθηεξηζηηθά ηεο έιιεηςεο αζβεζηίνπ είλαη ηα εγθαύκαηα (θαςαιίζκαηα) ζηελ θνξπθή ή ζηελ πεξηθέξεηα ησλ θύιισλ θαη ην θαθέηηαζκα (λεθξώζεηο) ζην εζσηεξηθό ησλ θεθαιώλ (καύξε θαξδηά). Γηα λα πεξηνξίζνπκε ην πξόβιεκα ςεθάδνπκε κε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ ή Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ 2-3 ή θαη πεξηζζόηεξεο θνξέο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηώλ. Αθνινπζνύκε ηηο γεληθέο δόζεηο γηα ηηο ππαίζξηεο θαιιηέξγεηεο θαη ειαθξώο κεησκέλεο γηα ηα ζεξκνθήπηα. Λάραλα, θνπλνππίδηα, κπξόθνια, ιάραλα Βξπμειιώλ: Αξρίδνπκε ηνπο ςεθαζκνύο ιίγν πξηλ ην ζρεκαηηζκό ησλ θεθαιώλ. Μαξνύιηα, αληίδηα, ξαδίθηα, ζέιηλα: Αξρίδνπκε ηνπο ςεθαζκνύο 2-3 εβδνκάδεο κεηά ηε κεηαθύηεπζε. Εηθ.25. θαη Εηθ.26. Πεξηθεξεηαθά εγθαύκαηα (θαςαιίζκαηα θύιισλ) Εηθ Εζσηεξηθό θαθέηηαζκα ή καύξε θαξδηά 12

13 ΣΟΜΑΣΔ ΠΙΠΔΡΙΔ Υαξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα ηεο έιιεηςεο αζβεζηίνπ είλαη ε μεξή ή ζάπηα θνξπθή (θνηλώο ηάπα). Δθηόο απηνύ ππνβαζκίδεηαη ε πνηόηεηα θαη πεξηνξίδεηαη ν ρξόλνο ζπληήξεζεο. Αληηκεησπίδνληαη κε εθαξκνγέο Β. ΑΒΔΣΙΟΤ ή Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ. Γίλνληαη επαλαιακβαλόκελνη ςεθαζκνί αλά 7-10 κέξεο αξρίδνληαο από ην δέζηκν ηεο πξώηεο ζθάιαο. Γόζεηο όπσο θαη παξαπάλσ. Εηθ Ξεξή θνξπθή (ηάπα) ζε ηνκάηεο Εηθ Ξεξή θνξπθή (ηάπα) ζε πηπεξηέο ΚΟΛΟΚΤΝΘΟΔΙΓΗ Καη εδώ εκθαλίδεηαη μεξή ή ζάπηα θνξπθή θαζώο θαη αλσκαιίεο ζην ζρήκα ησλ θαξπώλ, κείσζε ηεο ζπλεθηηθόηεηαο ηεο ζάξθαο, ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο θαη κείσζε ηεο αληνρήο θαηά ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε. Φεθάδνπκε αλά 15κεξν κε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ ή Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ αξρίδνληαο από ην δέζηκν ησλ θαξπώλ θαη κέρξη κέξεο πξηλ ηε ζπγθνκηδή. Γόζεηο όπσο θαη παξαπάλσ. 13

14 Εηθ Ξεξή θνξπθή (ηάπα) ζε αγγνπξάθη θαη θαξπνύδηα ΦΡΑΟΤΛΔ Η έιιεηςε αζβεζηίνπ εθδειώλεηαη κε πεξηθεξεηαθά εγθαύκαηα (θαςαιίζκαηα) ζηα θύιια θαη ζπνγγώδεηο θαξπνύο. Αληηκεησπίδνληαη ηόζν κε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ θ.εθ/ζηξ όζν θαη κε Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ θ.ε./ζηξ. Φεθάδνπκε 2-3 θνξέο καδί κε ηα κπθεηνθηόλα ελαληίνλ ηνπ βνηξύηε. ΑΚΣΙΝΙΓΙΑ Η έιιεηςε αζβεζηίνπ πξνθαιεί πεξηθεξεηαθέο μεξάλζεηο ζηα θύιια θαη παξακνξθσκέλνπο βιαζηνύο (ξνδέηα). Μεησκέλε πεξηεθηηθόηεηα ησλ θαξπώλ ζε αζβέζηην ζπληειεί ζηε κείσζε ηεο αληνρήο θαηά ηελ απνζήθεπζε. Κάλνπκε 3 ςεθαζκνύο κε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ ή Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηόγθσζεο ησλ θαξπώλ. Οη ςεθαζκνί πξέπεη λα αξρίζνπλ λσξίο πξηλ αθόκα ρλνπδηάζνπλ νη θαξπνί. Αθνινπζνύκε ηηο γεληθέο δόζεηο. ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΗ Διιεηπήο εθνδηαζκόο ησλ θαξπώλ κε αζβέζηην νδεγεί ζε δηαρσξηζκό ηεο ζάξθαο από ηε θινύδα θαη ζθαζίκαηα ζηνπο θαξπνύο. Φεθάδνπκε 2-3 θνξέο κε Β. ΑΒΔΣΙΟΤ ή Β. ΑΜΟΝΟΚΑΛ θαηά ηε δηάξθεηα δηόγθσζεο ησλ θαξπώλ αθνινπζώληαο ηηο γεληθέο δόζεηο. εκ. Σν θσηνγξαθηθό πιηθό πξνέξρεηαη από ηελ AGLUKON θαη από ην βηβιίν «ΘΡΔΨΗ ΛΙΠΑΝΗ ΦΤΛΛΟΒΟΛΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΓΔΝΓΡΩΝ» ησλ θ.θ. ηπιηαλίδε, ηκώλε θαη πξγηαλλίδε. 14

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΡΟΓΗΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΡΟΓΗΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΡΟΓΗΑ Δρζξνί θαη αζζέλεηεο ηεο Ρνδηάο ηηο ζπλζήθεο ηεο ρώξαο καο, ε Ρνδηά δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα κε ερζξνύο θαη αζζέλεηεο, σζηόζν ρξεηάδεηαη ζπλερήο έιεγρνο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΟΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΩΜΔΝΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΤΘΙΗ ΦΩΦΟΡΟΤ ΑΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΛΤΜΑΣΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΟΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΩΜΔΝΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΤΘΙΗ ΦΩΦΟΡΟΤ ΑΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΛΤΜΑΣΑ 12 ν πλέδξην Υεκείαο Διιάδνο Κύπξνπ ΥΗΜΕΙΑ, ΠΤΛΩΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΜΕΣΑ ΚΡΙΗ ΕΠΟΥΗ 8-10 ΜΑΪΟΤ 2015, ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΒΙΟΓΙΑΘΔΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΚΣΩΜΔΝΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΤΘΙΗ ΦΩΦΟΡΟΤ ΑΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ ΛΤΜΑΣΑ Ραπτοπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ HACCP ΣΟ ΤΜΠΤΚΝΩΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΚΛΔΠΔΣΟΤΝΑ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟΤ ΥΑΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ ΥΡΙΣΙΝΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ MBA AGRIBUSINESS Περιγραφή Προϊόντος Χημεία ΤΣΑΣΙΚΑ Νεξφ Λίπνο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα

Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα Η ηδέα Η θεληξηθή ηδέα ηεο ζξέςεο GreenPower είλαη ην θπηό. Γλσξίδνληαο αθελόο πσο ν ριννηάπεηαο ζηελ πξάμε απνηειεί κίγκα θπηηθώλ εηδώλ θαη αθεηέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας

ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ. Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος. Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΚΝΗΜΟ- ΕΞΑΝΘΗΜΑ Αλεξάνδπα Αλεξοπούλος Επίκοσρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΝΗΜΟΤ Γεληθεπκέλνο Σνπηθόο Γηαιείπσλ πλερήο ΠΑΘΟΥΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΝΗΜΟΤ Πξνθαιείηαη κέζσ ρεκνκεηαβηβαζηώλ κεηά από εξεζηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΦΤΣΧΝ Κευάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΡΣΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΦΤΣΑ.

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΦΤΣΧΝ Κευάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΡΣΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΦΤΣΑ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΦΤΣΩΝ Βαζηθά καζήκαηα κνξθνινγίαο θαη θπζηνινγίαο πεξκαηνθύησλ ΔΗΑΓΧΓΖ Σράπεζα θεμάτων Δισαγωγής 1. Πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ε δσή θαη θάησ από πνηεο ζπλζήθεο? 2. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ Η ΜΗ ΣΟΤ ΠΑΘΟΓΟΝΟΤ ΒΑΚΣΗΡΙΟΤ PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ΑCTINIDIAE ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ:. ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ & ΦΤΣΟΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ- ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα