1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΜΑΤΑ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΑΒΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: «Κάθε φορά θα σου λέω μία λέξη. Εσύ θα την ακούς προσεχτικά και στη συνέχεια θα μου τη λες χωρισμένη σε κομματάκια». Στη συνέχεια παρουσιάζουμε στο παιδί 2-3 παραδείγματα ώστε να καταλάβει πώς χωρίζουμε τη λέξη, (π.χ. κότα ) σε τμήματα (π.χ. κό-τα). Ασκήσεις συλλαβικής κατάτμησης 1 καλά 21 παιδί 2 νερό 22 αίμα 3 σιγά 23 πλοίο 4 τώρα 24 πάει 5 πόδι 25 μπαίνω 6 κιθάρα 26 μάχεται 7 τηγάνι 27 πηγαίνω 8 μεγάλα 28 γελάει 9 σελίδα 29 ειρήνη 10 παγωτό 30 παιχνίδι 11 φωνή 31 παίξε 12 ψητό 32 χοίρος 13 ξύλα 33 γεύμα 14 βέλος 34 κατεβαίνω 15 ζώα 35 τρίζει 16 βαρέλι 36 σφαγείο 17 γέφυρα 37 ξυρίζει 18 χωράφι 38 μουσείο 19 θυμάρι 39 χορεύει 20 παζάρι 40 ψυγείο ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΟΥΤΣΟΣ 1

2 1.2 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΩΝΗΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: «Κάθε φορά θα σου λέω μία λέξη. Εσύ θα την ακούς προσεχτικά και στη συνέχεια θα μου τη λες χωρισμένη σε κομματάκια». Στη συνέχεια παρουσιάζουμε στο παιδί 2-3 παραδείγματα ώστε να καταλάβει πώς χωρίζουμε τη λέξη, (π.χ.το ) σε τμήματα (π.χ. τ-ο ) Ασκήσεις φωνημικής κατάτμησης 1 να 21 κοράκι 2 γη 22 καλάμι 3 το 23 παρέα 4 έλα 24 γεμίζω 5 ένα 25 φαγητό 6 εσύ 26 ζυμάρι 7 πως 27 κεράσι 8 εδώ 28 βυθός 9 έξω 29 φόβος 10 εάν 30 ίσως 11 από 31 ήχος 12 στο 32 τιμόνι 13 γάλα 33 ήθελα 14 λoξός 34 ψιχάλα 15 βίδα 35 χαμηλά 16 ξίδι 36 χόρεψα 17 φιλί 37 μαγαζί 18 τάξη 38 ταξίδι 19 ξένος 39 μολύβι 20 νάνος 40 φανέλα ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΟΥΤΣΟΣ 2

3 2 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΦΩΝΗΜΑΤΑ 2.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΛΛΑΒΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ: «Κάθε φορά θα σου λέω μια λέξη, όχι ολόκληρη αλλά χωρισμένη σε κομματάκια. Εσύ θα ακούς προσεχτικά τα κομματάκια που σου λέω, θα τα ενώνεις μόνος σου και θα μου λες τη λέξη που φτιάχνουν.» Στη συνέχεια παρουσιάζουμε στο παιδί 2-3 παραδείγματα ώστε να καταλάβει αυτό που του ζητούμε να κάνει. Π.χ. ακούγοντας τα τμήματα μή-λο (εκφωνούμενα ένα δευτερόλεπτο ) να πει τη λέξη μήλο. Ασκήσεις σύνθεσης συλλαβών 1 κά-τω κάτω 21 στε-φά-νι στεφάνι 2 μέ-σα μέσα 22 λά-στι-χο λάστιχο 3 πί-σω πίσω 23 σφί-ξι-μο σφίξιμο 4 πό-δι πόδι 24 μπα-στού-νι μπαστούνι 5 πί-νω πίνω 25 τζι-τζί-κι τζιτζίκι 6 κα-πέ-λο καπέλο 26 γυ-μνα-στής γυμναστής 7 ψά-ρε-μα ψάρεμα 27 τα-χτι-κός ταχτικός 8 πα-γω-το παγωτό 28 σε-ντό-νια σεντόνια 9 θά-λασ-σα θάλασσα 29 βδο-μά-δα βδομάδα 10 ξυ-λά-κι ξυλάκι 30 φε-γγά-ρι φεγγάρι 11 κου-τι κουτί 31 μα-στί-χα μαστίχα 12 τζά-μι τζάμι 32 μα-σχά-λη μασχάλη 13 κρέ-ας κρέας 33 στρί-βω στρίβω 14 στρώ-νω στρώνω 34 μι-σθός μισθός 15 στα-βλος στάβλος 35 δί-σκος δίσκος 16 νε-φρό νεφρό 36 γκρί-ζος γκρίζος 17 σχο-λή σχολή 37 νυ-χτι-κό νυχτικό 18 λά-σπη λάσπη 38 αυ-τι αυτί 19 μα-ντρί μαντρί 39 φεύ-γω φεύγω 20 τσά-ντα τσάντα 40 λευ-κός λευκός ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΟΥΤΣΟΣ 3

4 2.2 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΩΝΗΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ: «Κάθε φορά θα σου λέω μια λέξη, όχι ολόκληρη αλλά χωρισμένη σε κομματάκια. Εσύ θα ακούς προσεχτικά τα κομματάκια που σου λέω, θα τα ενώνεις μόνος σου και θα μου λες τη λέξη που φτιάχνουν.» Στη συνέχεια παρουσιάζουμε στο παιδί 2-3 παραδείγματα ώστε να καταλάβει αυτό που του ζητούμε να κάνει. Π.χ. ακούγοντας τα τμήματα τ-α (εκφωνούμενα ένα δευτερόλεπτο) να πει τη λέξη τα Ασκήσεις φωνημικής σύνθεσης 1 μ-ε με 21 ρ-ό-δ-α ρόδα 2 κ-α κα 22 ν-ε-ρ-ό νερό 3 λ-ο λο 23 μ-έ-λ-ι μέλι 4 δ-ι δι 24 κ-ή-π-ο-ς κήπος 5 ν-η νη 25 π-ό-λ-η πόλη 6 π-ε πε 26 π-α-γ-ω-τ-ό παγωτό 7 ρ-α ρα 27 ψ-ά-ρ-ε-μ-α ψάρεμα 8 σ-ι σι 28 κ-α-π-έ-λ-ο καπέλο 9 τ-ο το 29 ξ-υ-λ-ά-κ-ι ξυλάκι 10 π-α-ς πας 30 π-ο-τ-ή-ρ-ι ποτήρι 11 μ-α-ς μας 31 θ-ά-λ-α-σ-σ-α θάλασσα 12 φ-ω-ς φως 32 Π-ά-σ-χ-α Πάσχα 13 έ-λ-α έλα 33 δ-ί-σ-κ-ο-ς δίσκος 14 ό-τ-ι ότι 34 κ-ρ-έ-α-ς κρέας 15 ε-γ-ώ εγώ 35 φ-τ-ι-ά-χ-ν-ω φτιάχνω 16 δ-έ-μ-α δέμα 36 ά-λ-ο-γ-ο άλογο 17 φ-ό-ρ-α φόρα 37 μ-ο-λ-ύ-β-ι μολύβι 18 μ-ή-λ-ο μήλο 38 φ-α-ν-έ-λ-α φανέλα 19 τ-ώ-ρ-α τώρα 39 χ-ό-ρ-ε-ψ-α χόρεψα 20 χ-έ-ρ-ι χέρι 40 ψ-ι-χ-ά-λ-α ψιχάλα ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΟΥΤΣΟΣ 4

5 3 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΞΗΣ 3.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ΣΥΛΛΑΒΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ: Κάθε φορά θα σου λέω μια λέξη και, αμέσως μετά, ένα κομματάκι αυτής της λέξης το οποίο θα πρέπει να το βγάλουμε από τη λέξη. Εσύ θα ακούς προσεχτικά τη λέξη και το κομματάκι που πρέπει να βγάλουμε και θα μου λες το υπόλοιπο μέρος της λέξης που μένει, αν βγάλουμε από αυτή το κομματάκι που σου είπα. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε στο παιδί 2-3 παραδείγματα ώστε να καταλάβει αυτό που του ζητούμε να κάνει. Π.χ. ακούγοντας τη λέξη τό-πι και το τμήμα π.χ. τοπου πρέπει να αφαιρεθεί, θα πρέπει να απαντήσει πι. Ασκήσεις απαλοιφής συλλαβής (Στην παρένθεση αναγράφεται το φώνημα που πρέπει να απαλειφθεί. Η αναμενόμενη απάντηση του παιδιού γράφεται με έντονα γράμματα): 1 μέλι (με) λι 21 παίζω (παί) ζω 2 γάτα (γά) τα 22 λέξεις (λέ) ξεις 3 ρόδα (ρό) δα 23 βγαίνω βγαί (νω) 4 πίσω (πί) σω 24 μπαίνω μπαί (νω) 5 τυρί (τυ) ρί 25 τιμόνι τι (μό) νι 6 πόδι πό (δι) 26 κίνηση κίνη (ση) 7 πόλη πό (λη) 27 μηχανή μηχα (νή) 8 έλα έ (λα) 28 κυνήγι κυνή (γι) 9 όλα (ό) λα 29 μήνυμα μήνυ (μα) 10 πέτα (πέ) τα 30 καπέλο καπέ (λο) 11 λίγο (λί) γο 31 παρέα (πα) ρέα 12 κήπος (κή) πος 32 ρωτάω ρω (τά) ω 13 τέλος (τέ) λος 33 σοβαρά σοβα (ρά) 14 κλαίει (κλαί) ει 34 μολύβι μολύ (βι) 15 καιρός (και) ρός 35 φάκελος φάκε (λος) 16 ψέμα ψέ (μα) 36 ψάθινο ψάθι (νο) 17 ζώα ζώ (α) 37 ψαρεύει (ψα) ρεύει 18 φέρε φέ (ρε) 38 ξυρίζει (ξυ) ρίζει 19 ψηλά ψη (λά) 39 φορείο φο (ρεί) ο 20 πεζά πε (ζά) 40 βαραίνω βα (ραί) νω ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΟΥΤΣΟΣ 5

6 3.2 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ΦΩΝΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ: Κάθε φορά θα σου λέω μια λέξη και, αμέσως μετά, ένα κομματάκι αυτής της λέξης το οποίο θα πρέπει να το βγάλουμε από τη λέξη. Εσύ θα ακούς προσεχτικά τη λέξη και το κομματάκι που πρέπει να βγάλουμε και θα μου λες το υπόλοιπο μέρος της λέξης που μένει, αν βγάλουμε από αυτή το κομματάκι που σου είπα. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε στο παιδί 2-3 παραδείγματα ώστε να καταλάβει αυτό που του ζητούμε να κάνει. Π.χ. ακούγοντας τη λέξη τ-όπι και το τμήμα π.χ. τ- που πρέπει να αφαιρεθεί, θα πρέπει να απαντήσει όπι. Ασκήσεις απαλοιφής φωνήματος. (Στην παρένθεση αναγράφεται το φώνημα που πρέπει να απαλειφθεί. Η αναμενόμενη απάντηση του παιδιού γράφεται με έντονα γράμματα): 1 τα (τ) α 21 τώρα (τ) ώρα 2 μι (μ) ι 22 γάλα (γ) άλα 3 φα (φ) α 23 τυρί τυρ (ί) 4 νε (ν) ε 24 ψητό ψητ (ό) 5 αν α (ν) 25 τόξο (τ) όξο 6 θι (θ) ι 26 θέλω θέλ (ω) 7 πως (π) ως 27 φακή φακ (ή) 8 φως (φ) ως 28 ξύλο (ξ) ύλο 9 μες με (ς) 29 θολά (θ) ολά 10 στο (σ) το 30 φιλί φιλ (ί) 11 μας (μ) ας 31 τάξη τάξ (η) 12 πας (π) ας 32 πείρα (π) είρα 13 εγώ (ε) γώ 33 καπέλο καπέλ (ο) 14 έξω (έ) ξω 34 χωράφι (χ) ωράφι 15 εσύ εσ (ύ) 35 ποτάμι (π) οτάμι 16 έλα έλ (α) 36 μητέρα (μ) ητέρα 17 είπα (είπ) α 37 παγωτό (π) αγωτό 18 είχα είχ (α) 38 τιμόνι (τ) ιμόνι 19 είναι (είν) αι 39 κίνηση (κ) ίνηση 20 πίσω πίσ (ω) 40 κιθάρα (κ) ιθάρα ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΟΥΤΣΟΣ 6

7 4 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΕΞΗΣ 4.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΑΒΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: «Κάθε φορά θα σου λέω μια μικρή λέξη που έχει δύο κομματάκια. Εσύ θα ακούς προσεχτικά τη λέξη και θα μου τη λες ανάποδα, δηλαδή αρχίζοντας από το τελευταίο κομματάκι προς το πρώτο». Στη συνέχεια παρουσιάζουμε στο παιδί 2-3 παραδείγματα ώστε να καταλάβει ότι αυτό που του ζητούμε να κάνει είναι να πει τη λέξη με την αντίστροφη σειρά των συλλαβών της. Π.χ. ακούγοντας τη λέξη κότα να απαντήσει τακο, τη λέξη πόδι ως διπο κ.ο.κ. Ασκήσεις αντιστροφής της σειράς των συλλαβών 1 σόδα δα-σο 21 ήχος χος-η 2 σόλα λα-σο 22 βίδα δα-βι 3 γελώ λω-γε 23 χωράφι φι-ρα-χω 4 τόσο σο-το 24 ταράζω ζω-ρα-τα 5 πάμε με-πα 25 θυμάρι ρι-μα-θυ 6 μιλώ λω-μι 26 φάνηκε κε-νη-φα 7 πέτα τα-πε 27 παζάρι ρι-ζα-πα 8 μετά τα-με 28 καλάθι θι-λα-κα 9 πόλη λη-πο 29 φύσηξε ξε-ση-φυ 10 μήλο λο-μη 30 βαγόνι νι-γο-βα 11 βόλος λος-βο 31 ξυρίζω ζω-ρι-ξυ 12 φακή κη-φα 32 γεμίζω ζω-μι-γε 13 θεός ος-θε 33 φανέλα λα-νε-φα 14 ξανά να-ξα 34 παιδί δι-παι 15 ξένος νος-ξε 35 πίνει νει-πι 16 ψητό το-ψη 36 χύνει νει-χυ 17 ταξί ξι-τα 37 λύνει νει-λυ 18 γάζα ζα-γα 38 οίκος κος-οι 19 φάβα βα-φα 39 σκοινί νι-σκοι 20 φόβος βος-φο 40 πείρα ρα-πει ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΟΥΤΣΟΣ 7

8 4.2 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΦΩΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: «Κάθε φορά θα σου λέω μια μικρή λέξη που έχει ένα κομματάκι. Εσύ θα ακούς προσεχτικά τη λέξη και θα μου τη λες ανάποδα, δηλαδή αρχίζοντας από το τελευταίο φώνημα προς το πρώτο». Στη συνέχεια παρουσιάζουμε στο παιδί 2-3 παραδείγματα ώστε να καταλάβει ότι αυτό που του ζητούμε να κάνει είναι να πει τη λέξη με την αντίστροφη σειρά των φωνημάτων της. Π.χ. ακούγοντας τη λέξη αν να απαντήσει να, τη λέξη αχ ως χα κ.ο.κ. Ασκήσεις αντιστροφής της σειράς των φωνημάτων. 1 το ο-τ 21 λι ι-λ 2 με ε-μ 22 μες σ-ε-μ 3 θα α-θ 23 την ν-η-τ 4 σε ε-σ 24 δεν ν-ε-δ 5 μα α-μ 25 πως σ-ω-π 6 λα α-λ 26 τος σ-ο-τ 7 σι ι-σ 27 μεν ν-ε-μ 8 κα α-κ 28 θες σ-ε-θ 9 πο ο-π 29 πες σ-ε-π 10 γο ο-γ 30 τον ν-ο-τ 11 τι ι-τ 31 λεν ν-ε-λ 12 λε ε-λ 32 φας σ-α-φ 13 κο ο-κ 33 σας σ-α-σ 14 μι ι-μ 34 σολ λ-ο-σ 15 ξι ι-ξ 35 ταν ν-α-τ 16 δε ε-δ 36 δες σ-ε-δ 17 χι ι-χ 37 φως σ-ω-φ 18 φα α-φ 38 μες σ-ε-μ 19 νο ο-ν 39 της σ-η-τ 20 πε ε-π 40 ταν ν-α-τ ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΓΟΥΤΣΟΣ 8

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Τα γράμματα της γλώσσας μας κάνουν το αλφάβητο και είναι 24: α, Α = άλφα ν, Ν = νι β, Β = βήτα ξ, Ξ = ξι γ, Γ = γάμα ο, Ο = όμικρον δ, Δ = δέλτα π, Π = πι ε, Ε = έψιλον

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικο ιδακτικές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των Μ.. στην ανάγνωση και ορθογραφηµένη γραφή. (Κ. Υφαντή)

Εκπαιδευτικο ιδακτικές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των Μ.. στην ανάγνωση και ορθογραφηµένη γραφή. (Κ. Υφαντή) Εκπαιδευτικο ιδακτικές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση των Μ.. στην ανάγνωση και ορθογραφηµένη γραφή. (Κ. Υφαντή) Η θεώρηση που επικρατούσε µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60 σχετικά µε την µελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Β ηµοτικού

Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί. Β ηµοτικού Ηλίας Γ. Καρκανιάς - Έφη Ι. Σουλιώτου Εκπαιδευτικοί Β ηµοτικού 1 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή µέρους ή του συνόλου του παρόντος έργου µε οποιοδήποτε τρόπο ή µορφή, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο.

Ευχαριστούμε όλους όσους μοιράστηκαν μαζί μας την ανάγκη έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου και βοήθησαν με κάθε τρόπο. στην Ούζμα... Το βιβλίο αυτό τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα το Μάιο του 2012. Διακινείται έξω από τον εμπορευματικό κόσμο και μακριά από κάθε χαρακτηριστικό του. Ανεκτίμητο, χωρίς κανένα αντίτιμο και εχθρικό

Διαβάστε περισσότερα

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û»

ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ªÂ ÙÔ «ÛÂÈ» Î È Ì ÙÔ «Û» Ú ÙËÚÒ ÙÈ ÂÈÎfiÓ ÙÔ μè Ï Ô ÙÔ Ì ıëù (σελίδα 21) Παρατήρησε τις εικόνες. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στις εικόνες αυτές, που είναι ίδιες, βλέπουμε δυο μικρά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι,

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!!

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02. Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... ΣΑΛΟΣ!! ΜΕΓΑΛΟ ΔΩΡΟ! με το voukino apple υπολογιστής ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ 499,90 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΛΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 02 Η απάντηση των Τρικαλινών στην Μέρκελ... vs Ζάτς Κωνστάντο!!! Αργυρούσης vs Χατζηνικολάου Δέχτηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Πάλι μαζί! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ

Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Πάλι μαζί! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Πάλι μαζί! 2 Α Τ ε ύ χ ο ς Γ λ ώ σ σ α ς ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Πρόταση είναι μια ομάδα από λέξεις που μας δίνουν ένα ολοκληρωμένο νόημα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μια πρόταση αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΤΥΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΥΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η άτυπη αξιολόγηση της ανάγνωσης γίνεται μέσα στην τάξη από τον εκπαιδευτικό και αφορά τρία επίπεδα: Τη φωνολογική επίγνωση Τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0005-02.indb 1 29/1/2013 12:27:00 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ελένη Καραντζόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Καλλιόπη Κύρδη,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία μ ένα δέντρο

Συμφωνία μ ένα δέντρο LOGOTEXNIA 72-109_A_B DHMOTIKOY 23/1/2013 12:35 µµ Page 72 Συμφωνία μ ένα δέντρο Έχω φίλο μου πιστό ένα δέντρο φουντωτό. Συμφωνία του χω κάνει με χαρτί και με μελάνι. Να του δίνω εγώ νερό. Να μου δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Τζαμαλή Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013. Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE!

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013. Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE! ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013 Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE! τα νέα από τη διεύθυνση Διόρθωση/ επιμέλεια κειμένων Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ. Κορακοφωληά. (δ έκδοση) Επιμέλεια: Στάθης Γκουρβέλος

ΤΑΚΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ. Κορακοφωληά. (δ έκδοση) Επιμέλεια: Στάθης Γκουρβέλος Κορακοφωληά (δ έκδοση) Επιμέλεια: Στάθης Γκουρβέλος ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2007 2 ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΗΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σας ευνουχίσανε Τους ευνουχίζετε Θα ευνουχίσουνε

Διαβάστε περισσότερα

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη & Θεόδωρο Λιούλιο 1 Περιεχόµενα Φθόγγοι Γράµµατα Δίψηφα Φωνήεντα Δίψηφα Σύµφωνα Λέξεις Συλλαβές Προτάσεις Έκθλιψη και Αφαίρεση Διατήρηση του (ν) Συλλαβισµός

Διαβάστε περισσότερα

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να 1 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1 η ενότητα ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα α με τόνο ή χωρίς τόνο να διαβάσετε με φωνή τις λέξεις που σχηματίζονται και να τις

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 Εικόνα- πάνω δεξιά σάρα, σύμβολο κλειδί στη γνωριμία με τα γράμματα.

Σελίδα 1 Εικόνα- πάνω δεξιά σάρα, σύμβολο κλειδί στη γνωριμία με τα γράμματα. Σελίδα 1 Εικόνα- πάνω δεξιά σάρα, σύμβολο κλειδί στη γνωριμία με τα γράμματα. Zούσε κάποτε, μπορεί να τριγυρίζει κάπου εδώ γύρω και σήμερα, μια σαρανταποδαρούσα με σαράντα πόδια και με το ένα πόδι της

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα