Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!"

Transcript

1 Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο εγϊ και είναι δφςκολο να παραδεχτοφμε ότι κάναμε λάκοσ. Δυςτυχϊσ όμωσ αυτό ςυμβαίνει ςε αυτιν τθν περίπτωςθ. Δεν ςασ κρφβω ότι κάναμε λάκοσ. Ωσ χειρουργόσ καρδιάσ με 25 χρόνια εμπειρίασ, ζχω εκτελζςει πάνω από εγχειριςεισ ανοικτισ καρδιάσ, ςιμερα είναι θ μζρα μου για να διορκϊςω το λάκοσ με τα ιατρικά και τα επιςτθμονικά δεδομζνα. Ζχω εκπαιδευτεί για πολλά χρόνια με άλλουσ εξζχοντεσ γιατροφσ με τθν ζνδειξθ διαμορφωτζσ τθσ κοινισ γνϊμθσ. Βομβαρδιηόμαςτε με τθν επιςτθμονικι βιβλιογραφία και ςυνεχϊσ με ςεμινάρια εκπαίδευςθσ, εμείσ ωσ διαμορφωτζσ τθσ κοινισ γνϊμθσ επιμζναμε ότι θ καρδιακι νόςοσ προζκυψε από το απλό γεγονόσ τθσ αυξθμζνθσ χολθςτερόλθσ ςτο αίμα. Η μόνθ αποδεκτι κεραπεία ιταν θ ςυνταγογράφθςθ φαρμάκων για τθ μείωςθ τθσ χολθςτερόλθσ και μια διατροφι με αυςτθροφσ περιοριςμοφσ ςε πρόςλθψθ λίπουσ. Με το τελευταίο βζβαια επιμζναμε ότι κα μειϊςουμε τθ χολθςτερόλθ και τισ καρδιακζσ πακιςεισ. Αποκλίςεισ από τισ ςυςτάςεισ αυτζσ, κεωρείτο αίρεςθ και κα μποροφςε ενδεχομζνωσ να οδθγιςει ςε ιατρικι αμζλεια. Δεν λειτουργεί Οι ςυςτάςεισ αυτζσ δεν είναι πλζον επιςτθμονικά ι θκικά δικαιολογθμζνεσ. Η ανακάλυψθ πριν από μερικά χρόνια ότι θ πραγματικι αιτία των καρδιακϊν πακιςεων, είναι θ φλεγμονι ςτο τοίχωμα τθσ αρτθρίασ ςιγά-ςιγά οδθγεί ςε μια παραδειγματικι ςτροφι ςτον τρόπο που κα πρζπει να αντιμετωπίηονται οι καρδιακζσ πακιςεισ και οι άλλεσ χρόνιεσ πακιςεισ.

2 Αυτζσ οι μακροςκελείσ διατροφικζσ ςυςτάςεισ ζχουν δθμιουργιςει τισ επιδθμίεσ τθσ παχυςαρκίασ και του διαβιτθ, οι ςυνζπειεσ των οποίων επιςκιάηουν οποιαδιποτε άποψθ ιςτορικισ μάςτιγασ τθσ κνθςιμότθτασ, του ανκρϊπινου πόνου και των ολζκριων οικονομικϊν ςυνεπειϊν. Παρά το γεγονόσ ότι το 25 % του πλθκυςμοφ παίρνει ακριβά φάρμακα ςτατίνθσ και, παρά το γεγονόσ ότι ζχει μειωκεί θ περιεκτικότθτα ςε λίποσ ςτθν διατροφισ μασ, οι περιςςότεροι Αμερικανοί κα πεκάνουν φζτοσ από καρδιακι νόςο από ό, τι ποτζ πριν. Στατιςτικά ςτοιχεία από το American Heart Association δείχνουν ότι 75 εκατομμφρια Αμερικανοί υποφζρουν ςιμερα από καρδιακι νόςο, 20 εκατομμφρια ζχουν διαβιτθ και 57 εκατομμφρια ζχουν προ-διαβιτθ. Αυτζσ οι διαταραχζσ επθρεάηουν όλο και νεότερουσ ανκρϊπουσ ςε μεγαλφτερουσ αρικμοφσ κάκε χρόνο. Απλό, χωρίσ να υπάρχει φλεγμονι ςτο ςϊμα, δεν υπάρχει κανζνασ τρόποσ θ χολθςτερόλθ να ςυςςωρευτεί ςτα τοιχϊματα των αιμοφόρων αγγείων και να προκαλζςει καρδιακι νόςο και εγκεφαλικά επειςόδια. Χωρίσ φλεγμονι, θ χολθςτερόλθ κα κυκλοφορεί ελεφκερα ςε όλο το ςϊμα, όπωσ ςτθ φφςθ. Είναι θ φλεγμονι που προκαλεί τθ χολθςτερόλθ να παγιδευτεί Η φλεγμονι δεν είναι περίπλοκθ είναι απλϊσ θ φυςικι άμυνα του οργανιςμοφ ςασ ςε ζνα ξζνο ειςβολζα, όπωσ τα βακτιρια, οι τοξίνεσ ι οι ιοί. Ο κφκλοσ τθσ φλεγμονισ είναι ο τζλειοσ τρόποσ που το ςϊμα, ςασ προςτατεφει από αυτά τα βακτιρια και τουσ ιοφσ ειςβολείσ. Ωςτόςο, εάν επί χρόνια εκκζτουμε το ςϊμα μασ ςε τοξίνεσ από τα τρόφιμα, το ανκρϊπινο ςϊμα δεν είχε ποτζ ςχεδιαςτεί για αυτιν τθν επεξεργαςία και αυτι θ κατάςταςθ που εμφανίηεται ονομάηεται χρόνια φλεγμονι. Η χρόνια φλεγμονή είναι επιβλαβήσ, όμωσ η οξεία φλεγμονή είναι ευεργετική. Ποιο λογικό άτομο κα εκκζςει τον εαυτό του εςκεμμζνα επανειλθμμζνα ςε τρόφιμα ι άλλεσ ουςίεσ που είναι γνωςτό ότι προκαλοφν ηθμία ςτο ςϊμα ; Λοιπόν, οι καπνιςτζσ ίςωσ, αλλά τουλάχιςτον κάνουν αυτι τθν επιλογι ςυνειδθτά. Οι υπόλοιποι από εμάσ απλά ακολουκοφμε τθ ςυνιςτϊμενθ κφρια διατροφι που είναι χαμθλι ςε λιπαρά και υψθλι ςε περιεκτικότθτα ςε πολυακόρεςτα λίπθ και υδατάνκρακεσ, μθν ξζροντασ ότι ζτςι ακριβϊσ προκαλοφμε επαναλαμβανόμενεσ βλάβεσ ςτα αιμοφόρα αγγεία μασ. Αυτι θ επαναλαμβανόμενθ ηθμία δθμιουργεί χρόνια φλεγμονι οδθγεί ςε καρδιακι νόςο, εγκεφαλικό επειςόδιο, διαβιτθ καρκίνο και παχυςαρκία. Επιτρζψτε μου να επαναλάβω ότι : Η ηθμία και θ φλεγμονι ςτα αιμοφόρα αγγεία μασ, προκαλείται από τθ χαμθλι ςε λιπαρά δίαιτα που ςυνιςτάται για χρόνια από τθν επικρατοφςα ιατρικι. Ποιοί είναι οι μεγαλφτεροι ζνοχοι τθσ χρόνιασ φλεγμονισ;

3 Πολφ απλά, είναι θ υπερφόρτωςθ του ςϊματοσ μασ από απλοφσ, ιδιαίτερα επεξεργαςμζνουσ υδατάνκρακεσ ( ηάχαρθ, αλεφρι και όλα τα προϊόντα που παράγονται από αυτά ) και θ υπερβολικι κατανάλωςθ ωμζγα 6 φυτικά ζλαια όπωσ το ςογιζλαιο, αραβοςιτζλαιο και θλιζλαιο που βρίςκονται ςε πολλά επεξεργαςμζνα τρόφιμα. Ασ φανταςτοφμε για μια ςτιγμι το τρίψιμο με μια ςκλθρι βοφρτςα επανειλθμμζνα πάνω ςτο μαλακό δζρμα μζχρι να γίνει αρκετά κόκκινο και ςχεδόν να αρχίςει να αιμορραγεί και να το κάνουμε αυτό αρκετζσ φορζσ τθν θμζρα, κάκε μζρα για πζντε χρόνια. Αν κα μποροφςατε να ανεχτείτε αυτό το επίπονο βοφρτςιςμα, κα ζχετε μια αιμορραγία, πριξιμο ςτθ μολυςμζνθ περιοχι που κα γίνετε χειρότερο με κάκε επαναλαμβανόμενθ ηθμία. Αυτόσ είναι ζνασ καλόσ τρόποσ για να απεικονίςουμε τθ φλεγμονϊδθ διαδικαςία που κα μποροφςε να ςυμβαίνει ςτο ςϊμα μασ αυτι τθ ςτιγμι. Ανεξάρτθτα από το ποφ λαμβάνει χϊρα θ φλεγμονϊδθσ διεργαςία, εξωτερικά ι εςωτερικά, είναι το ίδιο. Ζχω κοίταξει μζςα ςε χιλιάδεσ και χιλιάδεσ αρτθρίεσ. Μία άρρωςτθ αρτθρία μοιάηει ςαν κάποιοσ να πιρε μια βοφρτςα και να βουρτςίηει επανειλθμμζνα το τοίχωμά τθσ. Αρκετζσ φορζσ τθν θμζρα, κάκε μζρα, τα τρόφιμα που τρϊμε δθμιουργοφν μικρά τραφματα επιδεινϊνοντασ τα, με περιςςότερουσ τραυματιςμοφσ, με αποτζλεςμα το ςϊμα να ανταποκρίνεται ςυνεχϊσ και καταλλιλωσ με φλεγμονι. Ενϊ απολαμβάνετε τθν αποπλανθτικι προτίμθςθ από ζνα κομμάτι τοφρτασ, το ςϊμα μασ ανταποκρίνεται ανθςυχθτικά ςαν ζνασ ξζνοσ ειςβολζασ να του κιρυξε τον πολζμο. Τα τρόφιμα φορτωμζνα με ηάχαρθ και απλοφσ υδατάνκρακεσ που υποβάλλονται ςε επεξεργαςία με ωμζγα 6 λιπαρά,για για ζξι δεκαετίεσ ιταν ο ςτυλοβάτθσ τθσ αμερικανικισ διατροφισ. Αυτά τα τρόφιμα μασ ζχουν ςιγά-ςιγά δθλθτθρίαςθ όλουσ. Πϊσ μπορεί ζνα απλό κομμάτι τοφρτασ να μασ δθμιουργιςει ζνα καταρράκτθ φλεγμονισ και να μασ κάνει άρρωςτουσ; Φανταςτείτε να χυκεί ςιρόπι ςτο πλθκτρολόγιό ςασ και κα ζχετε μια οπτικι εικόνα για το τι ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό του κυττάρου. Όταν καταναλϊνουμε απλοφσ υδατάνκρακεσ όπωσ θ ηάχαρθ, το ςάκχαρο του αίματοσ αυξάνεται ραγδαία. Σε απάντθςθ, το πάγκρεασ εκκρίνει ινςουλίνθ του οποίου πρωταρχικόσ ςκοπόσ είναι να οδθγθκεί θ ηάχαρθ ςε κάκε κφτταρο, όπου αποκθκεφεται για ενζργεια. Εάν το κφτταρο είναι γεμάτο και δεν χρειάηεται γλυκόηθ, απορρίπτεται για να αποφευχκεί θ επιπλζον ηάχαρθ και αυτι γίνεται ςιρόπι, κόλλα. Όταν τα κφτταρα είναι πλιρθ και απορρίπτουν τθν επιπλζον γλυκόηθ, οι αυξιςεισ του ςακχάρου ςτο αίμα, παράγουν περιςςότερθ ινςουλίνθ και θ γλυκόηθ μετατρζπεται ςε αποκθκευμζνο λίποσ.

4 Τι ςημαίνουν όλα αυτά και τι ζχουν να κάνουν με τη φλεγμονή; Το ςακχάρο ςτο αίμα ελζγχεται ςε ζνα πολφ ςτενό εφροσ. Τα επιπλζον μόρια ςακχάρου ενϊνονται με μια ποικιλία πρωτεϊνϊν που με τθ ςειρά τουσ τραυματίηουν τα τοιχϊματα των αιμοφόρων αγγείων. Αυτι θ επαναλαμβανόμενθ βλάβθ ςτα τοιχϊματα των αιμοφόρων αγγείων του αίματοσ πυροδοτεί τθν φλεγμονι. Όταν τα επίπεδα ςακχάρου ςτο αίμα ςασ ανεβαίνουν αρκετζσ φορζσ τθν θμζρα, κάκε μζρα, είναι ακριβϊσ όπωσ το να τρίβετε με γυαλόχαρτο το εςωτερικό των ευαίςκθτων αιμοφόρων αγγείων ςασ. Ενϊ μπορεί να μθν είςτε ςε κζςθ να το δείτε, να είςτε ςίγουροι ότι ζτςι ακριβϊσ ςυμβαίνει. Το είδα ςε πάνω από αςκενείσ χειρουργείου ςε διάρκεια 25 χρόνων και όλα ζχουν ζνα κοινό παρονομαςτι τθν φλεγμονι ςτισ αρτθρίεσ τουσ. Ασ πάμε πίςω ςτο κομμάτι τθσ τοφρτασ. Αυτό το φαινομενικά ακϊο γλφκιςμα, δεν περιζχει μόνο ςάκχαρα, αλλά ψινεται με ζνα από τα πολλά ωμζγα- 6 λιπαρά φυτικά ζλαια, όπωσ θ ςόγια. Τα τςίπσ και οι τθγανιτζσ πατάτεσ είναι εμποτιςμζνεσ με λάδι ςόγιασ. Τα επεξεργαςμζνα τρόφιμα παράγονται με ωμζγα 6 λιπαρά για μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ. Ενϊ τα ωμζγα-6 είναι απαραίτθτα και είναι μζροσ τθσ κάκε κυτταρικισ μεμβράνθσ για τον ζλεγχο του τι ςυμβαίνει μζςα και ζξω από το κφτταρο πρζπει να είναι ςτθ ςωςτι ιςορροπία με τα ωμζγα-3. Εάν θ ιςορροπία διαταράςεται από τθν κατανάλωςθ υπερβολικϊν ωμζγα- 6 λιπαρϊν, θ κυτταρικι μεμβράνθ παράγει χθμικζσ ουςίεσ που ονομάηονται κυτοκίνεσ που προκαλοφν άμεςα φλεγμονι. Η ςημερινή κυρίαρχη αμερικανική διατροφή ζχει δημιουργήςει μια ακραία ανιςορροπία αυτών των δφο λιπαρών. Η αναλογία τησ ανιςορροπίασ κυμαίνεται από 15:01 ζωσ και 30:1 υπζρ των ωμζγα- 6 λιπαρών. Ετςι δημιουργείται ζνα τεράςτιο ποςό των κυτοκινών που προκαλοφν φλεγμονή. Στο ςημερινό περιβάλλον των τροφίμων, η αναλογία 3:1 θα είναι ήταν η πιο άριςτη και υγιήσ. Για να δείτε πόςο χειρότερα είναι τα πράγματα, το υπερβολικό βάροσ που δθμιουργείται από τθν κατανάλωςθ αυτϊν των τροφίμων δθμιουργεί υπερφόρτωςθ ςτα λιπϊδθ κφτταρα που εκκρίνουν μεγάλεσ ποςότθτεσ από προ- φλεγμονϊδεισ χθμικζσ ουςίεσ που χειροτερεφουν τθ βλάβθ που προκλικθκε από τθν απότομθ αφξθςθ του ςακχάρου του αίματοσ. Η διαδικαςία που ξεκίνθςε με ζνα κομμάτι τοφρτασ μετατρζπεται ςε ζνα φαφλο κφκλο με τθν πάροδο του χρόνου που δθμιουργεί καρδιακζσ πακιςεισ, υψθλι πίεςθ αίματοσ, διαβιτθ ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ και, τζλοσ, τθ νόςο του Αλτςχάιμερ, κακϊσ θ φλεγμονϊδθσ διεργαςία ςυνεχίηεται αμείωτθ. Δεν υπάρχει καμία διαφυγι το γεγονόσ ότι όςο περιςςότερο καταναλϊνουμε ζτοιμα και επεξεργαςμζνα τρόφιμα, τόςο περιςςότερο θ φλεγμονι αυξάνεται λίγο-λίγο κάκε μζρα. Το ανκρϊπινο ςϊμα δεν μπορεί να τα επεξεργαςτεί, οφτε είχε ςχεδιαςτεί για να καταναλϊνουμε, τρόφιμα που είναι γεμάτα με τα ςάκχαρα και είναι εμποτιςμζνα με ωμζγα 6 λιπαρϊν.

5 Υπάρχει όμωσ ζνα αντίδοτο για τθν φπουλθ φλεγμονι, και αυτό είναι να επιςτρζψουμε ςτα τρόφιμα που είναι πιο κοντά ςτθ φυςικι τουσ κατάςταςθ. Για να χτίςετε μφσ, τρϊτε περιςςότερθ πρωτεΐνθ. Επιλζξτε υδατάνκρακεσ που είναι ςφνκετοι, όπωσ πολφχρωμα φροφτα και λαχανικά. Μειϊςτε τθν φλεγμονι με τθν εξάλειψθ των ω 6 λιπαρϊν που τθν προκαλοφν, όπωσ το καλαμποκζλαιο,το ςογιζλαιο, τα φυτικά ζλαια και τα επεξεργαςμζνα τρόφιμα που γίνονται από αυτά. Μία κουταλιά τθσ ςοφπασ λάδι καλαμποκιοφ περιζχει mg ωμζγα 6. Το λάδι ςόγιασ περιζχει mg. Αντ αυτοφ, χρθςιμοποιιςτε ελαιόλαδο ι βοφτυρο από ηϊα που τρζφονται με χόρτα. Τα ηωικά λίπθ περιζχουν λιγότερο από 20 % ωμζγα 6 και είναι πολφ λιγότερο πικανό να προκαλζςουν φλεγμονι από τα δικεν υγιι φυτικά ζλαια, που επιςθμαίνονται ςαν πολυακόρεςτα. Ξεχάςτε την «επιςτήμη» που ςασ ζχει κάνει το κεφάλι ςασ τφμπανο για δεκαετίεσ. Η επιςτιμθ ότι τα κορεςμζνα λιπαρά προκαλοφν από μόνα τουσ καρδιακζσ πακιςεισ είναι ανφπαρκτθ. Η επιςτιμθ ότι τα κορεςμζνα λιπαρά αυξάνουν τθ χολθςτερόλθ του αίματοσ είναι επίςθσ πολφ αδφναμθ. Δεδομζνου ότι γνωρίηουμε πλζον ότι θ χολθςτερόλθ δεν είναι θ αιτία των καρδιακϊν πακιςεων, θ ανθςυχία για το κορεςμζνο λίποσ ςιμερα, είναι ακόμθ πιο παράλογθ. Η κεωρία τθσ χολθςτερόλθσ οδιγθςε ςτθν διατροφι με κακόλου λίποσ, προτάςεισ με τρόφιμα χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε λιπαρά που με τθ ςειρά του αυτό δθμιοφργθςε τα ίδια τρόφιμα που προκαλοφν πλζον μια επιδθμία τθσ φλεγμονισ. Η κυρίαρχθ ιατρικι ζκανε ζνα τρομερό λάκοσ όταν ςυμβοφλευε τουσ ανκρϊπουσ να αποφεφγουν τα κορεςμζνα λιπαρά υπζρ των τροφϊν με υψθλι περιεκτικότθτα ςε ωμζγα-6 λιπαρά φυτικά ζλαια. Ετςι φτάςαμε να ζχουμε τϊρα μια επιδθμία τθσ αρτθριακισ φλεγμονισ που οδθγεί ςε καρδιακζσ πακιςεισ και άλλουσ ςιωπθλοφσ δολοφόνουσ. Αυτό που μπορείτε να κάνετε, είναι να επιςτρζψετε ςτα ολοκλθρωμζνα τρόφιμα που ςασ ςζρβιρε θ γιαγιά ςασ και όχι ςε αυτά που τα αντικατζςτθςε θ μαμά ςασ, από τουσ διαδρόμουσ των ςουπερμάρκετ, τα εντελϊσ βιομθχανοποιθμζνα τρόφιμα. Με τθν εξάλειψθ των φλεγμονωδϊν τροφίμων και προςκζτοντασ τα απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά από φρζςκα μθ επεξεργαςμζνα τρόφιμα, κα αντιςτρζψετε τθν χρόνια βλάβθ ςτισ αρτθρίεσ ςασ και ςε όλο το ςϊμα ςασ από τθν κατανάλωςθ τθσ τυπικισ αμερικανικισ διατροφισ. Επιμζλεια μετάφραςθσ και επεξεργαςίασ κειμζνου. Ευαγγζλου Μαριάννα - βιοχημικόσ Msc

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης NutriGENE Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ DNA Test Γνῶθι σαὐτόν Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 2 1. Επιςκόπθςθ Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν... 2 2. Αποτελζςματα... 3 3. Λεπτομζρειεσ...

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ"

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ ΤΙΤΛΟΣ: "ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ" Σσγγραφέας: Γιάννης Βαροσφάκης Εκδόζεις: ΑΑ. Λιβάνη www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΜΕΡΟ Α... 3 Hot Spots:... 4 Ποιοσ είναι όμωσ ο Παγκόςμιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα