ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;"

Transcript

1 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι το κορεςμζνο λίποσ που περιζχει κα μπλοκάρει τισ αρτθρίεσ ςασ και κα ςασ προκαλζςει καρδιοπάκεια; Αγοράηετε τα νζα προϊόντα (ποτά, γιαοφρτια και μαργαρίνεσ) με φυτικζσ ςτερόλεσ, γιατί πιςτεφετε ότι κάνουν καλό ςτθν καρδιά ςασ, αφοφ μειϊνουν τθ χολθςτερίνθ; Τι κα λζγατε αν μακαίνατε ότι το βοφτυρο είναι μια πιο υγιεινι επιλογι από τισ μαργαρίνεσ; Αςφαλϊσ όλα αυτά ςασ προκαλοφν ζκπλθξθ. Και αυτό διότι ςασ ζχουν κάνει να πιςτεφετε ότι το βοφτυρο είναι ανκυγιεινό και ότι κα πρζπει να το αντικαταςτιςετε με τθ μαργαρίνθ. Και ςαν να μθν ζφκανε αυτό, από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 90 μια ποικιλία τροφϊν που μειϊνουν τθ χολθςτερίνθ ζχουν εμφανιςτεί ςτα ςουπερμάρκετ ςε όλο τον κόςμο. Αυτά τα προϊόντα είναι ςτθ μορφι ποτϊν, γιαουρτιοφ και μαργαρίνθσ. Τα ενεργά ςυςτατικά ςε αυτά τα προϊόντα είναι οι φυτικζσ ςτερόλεσ, οι οποίεσ λζγεται ότι μειϊνουν τθ χολθςτερίνθ ςτο ςϊμα μπλοκάροντασ τθν απορρόφθςθ χολθςτερίνθσ ςτο ζντερο. Οι εταιρείεσ αυτϊν των προϊόντων κερδίηουν εκατομμφρια χριματα κάκε χρόνο από τισ πωλιςεισ τουσ, αφοφ πάρα πολλοί ςπεφδουν να τα αγοράςουν, ζχοντασ ακοφςει ότι μειϊνουν τθ χολθςτερίνθ. Και αφοφ μειϊνουν τθ χολθςτερίνθ, είναι καλά για τθν καρδιά. Και όμωσ θ αλικεια είναι εντελϊσ διαφορετικι. Η μαργαρίνθ είναι θ χειρότερθ διατροφικι επιλογι που μπορείτε να κάνετε για τθν υγεία τθσ καρδιά ςασ και για τθν γενικότερθ υγεία ςασ. Τα ςυςτατικά που περιζχει μποροφν να προκαλζςουν πλικοσ αςκενειϊν, μεταξφ των οποίων καρδιοπάκεια και καρκίνο. Η μαργαρίνθ είναι μια πλαςτικι τροφι χωρίσ κάποια διατροφικι αξία. Όςο για τισ φυτικζσ ςτερόλεσ, τισ οποίεσ προςκζτουν ςτισ μαργαρίνεσ, ςκεφτείτε καλά πριν τισ καταναλϊςτε ξανά, αφοφ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι προκαλοφν ακθροςκλιρωςθ.

2 Πικανϊσ αυτά να τα ακοφτε για πρϊτθ φορά, και είναι φυςικό αυτό, αφοφ οι εταιρείεσ μαργαρινϊν και διατροφικϊν προϊόντων που μειϊνουν τθ χολθςτερίνθ αποςιωποφν ότι τα προίόντα τουσ είναι επικίνδυνα για τθν υγεία. Όπωσ και οι φαρμακευτικζσ εταιρείεσ ςτατινϊν, ζτςι και οι εταιρείεσ αυτϊν των προϊόντων εκμεταλλεφονται τον φόβο ςασ για τθ χολθςτερίνθ ι μάλλον αυτοί ςασ ζχουν προκαλζςει αυτόν τον φόβο, για να πουλάνε τα προϊόντα τουσ. Και όμωσ θ χολθςτερίνθ, είναι μια ουςία ωφζλιμθ για τον οργανιςμό ςασ. Ασ εξετάςουμε γιατί οι μαργαρίνεσ και τα προϊόντα με φυτικζσ ςτερόλεσ είναι επικίνδυνα για τθν υγεία ςασ. Σι είναι μαργαρίνθ; Οι εταιρείεσ που παραςκευάηουν μαργαρίνεσ μασ λζνε ότι τα προϊόντα τουσ είναι υγιεινά εναλλακτικά του βουτφρου. Οι μαργαρίνεσ παραςκευάηονται από φυτικά ζλαια όπωσ θλιζλαιο και ελαιοκράμβθ. Αυτά τα λάδια παράγονται με μθχανικι πίεςθ των ςπόρων. Η επεξεργαςία των ςπόρων, για να γίνει λάδι, ςθμαίνει ότι το τελικό προϊόν ζχει κερμανκεί ςε υψθλι κερμοκραςία και ζχει εκτεκεί ςε διάφορα χθμικά. Αυτά τα ραφιναριςμζνα λάδια χάνουν μεγάλο ποςοςτό των ςυςτατικϊν τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ. Αυτό ιςχφει όχι μόνο για τα λάδια που γίνονται μαργαρίνεσ αλλά για όλα τα φυτικά λάδια με εξαίρεςθ το ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο. Τα λάδια αυτά περιζχουν μεγάλεσ ποςότθτεσ ωμζγα 6 λιπαρϊν οξζων. Όπωσ κα δοφμε, θ υπερκατανάλωςθ ωμζγα 6 λιπαρϊν οξζων προκαλεί πολλά προβλιματα υγείασ. Η αδικαιολόγθτθ ςφνδεςθ ανάμεςα ςτα κορεςμζνα λίπθ και τθν καρδιοπάκεια παρείχε μια ευκαιρία για τθ βιομθχανία τροφϊν. Επζτρεψε ςτθ βιομθχανία να εμφανιςτεί με εναλλακτικά του βουτφρου, τα οποία μποροφςαν να διατεκοφν ςτθν αγορά ωσ μια «πιο υγιεινι επιλογι». Για να γίνει όμωσ αυτό, ζπρεπε να ξεπεραςτεί ζνα πρόβλθμα. Οι τροφζσ που περιζχουν κορεςμζνο λίποσ (όπωσ το βοφτυρο) είναι ςτερεζσ ςε κερμοκραςία δωματίου. Αυτό οφείλεται ςτθ μοριακι δομι τουσ που τα επιτρζπει να αλείφονται εφκολα. Οι τροφζσ που περιζχουν περιςςότερα ακόρεςτα λίπθ (όπωσ τα φυτικά λάδια) είναι υγρά ςε κερμοκραςία δωματίου. Η βιομθχανία τροφϊν χρειάηεται ζνα προϊόν που να είναι και χαμθλό ςε κορεςμζνο λίποσ και ςτερεό (ι δυνάμενο να αλείφεται) ςε κερμοκραςία δωματίου. τθ φφςθ δεν υπάρχει τζτοιο ςυςτατικό. Μια τροφι που περιζχει περιςςότερα ακόρεςτα λίπθ είναι υγρι ςε κερμοκραςία δωματίου. Ωσ εκ τοφτου θ βιομθχανία τροφίμων πρζπει να δθμιουργιςει ζναν νζο τφπο λίπουσ. Αυτό το νζο λίποσ ονομάηεται υδρογονωμζνο λίποσ (trans λιπαρό οξφ) και ζχει χρθςιμοποιθκεί πολφ ςτθν παραςκευι μαργαρινϊν. Σα υδρογονωμζνα λίπθ δθμιουργοφνται με τθν προςκικθ μορίων υδρογόνου ςτθ χθμικι δομι των λαδιϊν κάτω από υψθλι πίεςθ, ςε πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ και με τθν παρουςία νικελίου, αλουμινίου και άλλων βαρζων μετάλλων. Μερικοί ειδικοί ανθςυχοφν ότι κατάλοιπα αυτϊν των μετάλλων μζνουν ςτα υδρογονωμζνα λίπθ και καταλιγουν ςτα ςϊματα των ανκρϊπων που τα τρϊνε. Όταν βομβαρδίηουμε υδρογόνο ςε ακόρεςτο λίποσ, δθμιουργοφμε ζναν περίεργο τφπο μορίου που δεν ςυναντάται ςτθ φφςθ. Είναι ζνα μόριο με ζνα άτομο υδρογόνου ςτθν άλλθ πλευρά του διπλοφ δεςμοφ του άνκρακα. Η φφςθ κάνει

3 όλουσ τουσ διπλοφσ δεςμοφσ με υδρογόνο ςτθν ίδια πλευρά, κάτι που είναι γνωςτό ωσ δεςμόσ cis. Με τθ διαδικαςία τθσ υδρογόνωςθσ δθμιουργοφμε δεςμοφσ trans. Τα λίπθ που περιζχουν δεςμοφσ trans ονομάηονται trans λιπαρά οξζα ι υδρογονωμζνα ζλαια. Σα trans λιπαρά οξζα είναι αφφςικα και επικίνδυνα για τθν υγεία μασ. Ακόμα και αν θ πρϊτθ φλθ που χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι τθσ μαργαρίνθσ (τα φυτικά ζλαια) είχε κάποια ομοιότθτα με φυςικι τροφι πριν υδρογονωκεί, δεν μπορεί να ονομάηεται τϊρα φυςικι τροφι. Σο τελικό προϊόν (αφοφ κερμανκεί και του προςτεκοφν υδρογόνα) είναι ξζνο ςτο ανκρϊπινο ςϊμα. Η διαδικαςία τθσ μετατροπισ των φυτικϊν λαδιϊν ςε πιο ςτερεά λίπθ είναι επικυμθτι για τθ βιομθχανία τροφίμων. Αυτι θ διαδικαςία κάνει τα φυςιολογικά πολυακόρεςτα λιπαρά οξζα να ςυμπεριφζρονται ςαν κορεςμζνα λίπθ ςτα φαγθτά. Σα trans λιπαρά ζχουν μεγαλφτερθ διάρκεια. Είναι αφφςικα ςτερεά ςε κερμοκραςία δωματίου και μποροφν να χρθςιμοποιοφνται ωσ επάλειψθ και μαγειρικό λίποσ. Επειδι αυτά μποροφν να παραχκοφν τόςο φτθνά και επειδι θ προςκικθ τουσ βοθκά τα ςυςκευαςμζνα φαγθτά να διαρκοφν ςχεδόν για πάντα, θ βιομθχανία τροφίμων προτιμά να χρθςιμοποιεί trans λιπαρά φτιαγμζνα από φτθνό ςογιζλαιο, καλαμποκζλαιο ι βαμβακζλαιο παρά από πιο ακριβά ηωικά λίπθ ι τροπικά ζλαια. Οι πρϊτεσ φλεσ λοιπόν είναι φτθνζσ και το τελικό προϊόν μπορεί να μείνει ςτα ράφια των supermarkets για πολλοφσ μινεσ προτοφ χαλάςει. Αντίκετα το φρζςκο βοφτυρο πρζπει να αντικακίςταται τακτικά. Είναι τϊρα καλά γνωςτό ότι τα trans λιπαρά που βρίςκονται ςτισ μαργαρίνεσ είναι πολφ τοξικά για το ανκρϊπινο ςϊμα και κζτουν ςθμαντικοφσ κινδφνουσ υγείασ. Από το 2006 οι παραςκευαςτζσ τροφίμων ςτθν Αμερικι υποχρεϊκθκαν να γράφουν τθν ποςότθτα των trans λιπαρϊν ςτα προϊόντα τουσ. Οι κίνδυνοι των trans λιπαρϊν Ασ εξετάςουμε τουσ κινδφνουσ των trans λιπαρϊν οξζων. Σα trans λιπαρά οξζα προκαλοφν καρδιοπάκεια, καρκίνο, προβλιματα με τα οςτά, ορμονικι ανιςορροπία, δερματικζσ πακιςεισ, ςτειρότθτα, δυςκολίεσ ςτθν εγκυμοςφνθ και προβλιματα με τον κθλαςμό, και χαμθλι απόκτθςθ βάρουσ και προβλιματα ανάπτυξθσ ςτα παιδιά. Αυτά τα λίπθ, τα οποία λζνε ςτουσ ανκρϊπουσ να τα καταναλϊνουν, για να μειϊςουν τα επίπεδα τθσ χολθςτερίνθσ, αυξάνουν τθ χολθςτερίνθ και επίςθσ τον κίνδυνο για καρδιοπάκεια. Ζχουν δθμοςιευκεί μερικζσ μεγάλεσ μελζτεσ που δείχνουν ότι θ κατανάλωςθ trans λιπαρϊν οξζων κεωρείται παράγοντασ κινδφνου για καρδιοπάκεια (1). Προκαλοφν φλεγμονι και βλάβθ ςτα ενδοκθλιακά κφτταρα που βρίςκονται μζςα ςτο τοίχωμα των αρτθριϊν. Ερευνθτζσ ζχουν βρει ότι τα trans λιπαρά είναι επιηιμια ςτθν ικανότθτα των αιμοφόρων αγγείων να διαςτζλλονται, ζνασ δείκτθσ για κίνδυνο καρδιοπάκειασ. «Αυτό ςθμαίνει ότι τα trans λιπαρά οξζα αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδιοπάκεια περιςςότερο από ό, τι θ πρόςλθψθ κορεςμζνων λιπϊν», ςυμπζραναν οι επιςτιμονεσ ςτο πανεπιςτιμιο Wageningen

4 ςτθν Ολλανδία. Πρότειναν ότι αν οι τθγανιτζσ πατάτεσ μαγειρεφονταν ςε κορεςμζνο λίποσ αντί για υδρογονωμζνα φυτικά ζλαια, κα ιταν πιο αςφαλείσ. Είναι ειρωνικό ότι για χρόνια οι παραςκευαςτζσ μαργαρίνθσ προωκοφςαν τα προϊόντα τουσ ωσ «υγιεινά για τθν καρδιά». Τα trans λιπαρά μποροφν να προκαλζςουν καρκίνο. Η βιοχθμικόσ και διατροφολόγοσ Mary Enig ςτθ διδακτορικι τθσ διατριβι το 1984 ζδειξε ότι τα trans λιπαρά παρεμποδίηουν ςυςτιματα ζνηυμων ςτο ςϊμα που κάνουν τα καρκινογόνα αβλαβι και αυξάνουν τα ζνηυμα που κάνουν τα καρκινογόνα πιο τοξικά. Το 2002 το Institute of Medicine του National Academy of Sciences ςυμπζρανε ότι δεν υπάρχει αςφαλζσ επίπεδο trans λιπαρϊν ςτθ διατροφι. Μαργαρίνεσ με λιγότερα trans λιπαρά; Η γνϊςθ τθσ βλαπτικότθτασ των trans λιπαρϊν και θ υποχρεωτικι καταγραφι τθσ ποςότθτάσ τουσ ςτα προϊόντα ανάγκαςαν τουσ παραςκευαςτζσ να μειϊςουν τθν ποςότθτα των trans λιπαρϊν ςτθ μαργαρίνθ. Οι εταιρείεσ αυτζσ δεν υπειςζρχονται ςε λεπτομζρειεσ για το πϊσ πετυχαίνουν κάτι τζτοιο. Αλλά και πάλι το τελικό προϊόν είναι ξζνο για το ανκρϊπινο ςϊμα. Επιπλζον θ πρϊτθ φλθ των μαργαρινϊν είναι τα πολυακόρεςτα λίπθ, τα οποία περιζχουν μεγάλεσ ποςότθτεσ ωμζγα-6 λιπαρϊν οξζων και είναι βλαβερά για τθν υγεία ςασ. Σι είναι πολυακόρεςτα λίπθ Τα πολυακόρεςτα λιπαρά οξζα ζχουν δφο ι περιςςότερουσ διπλοφσ δεςμοφσ. Σα δφο πολυακόρεςτα λιπαρά οξζα που βρίςκονται πιο ςυχνά ςτα φαγθτά μασ είναι το λινολεϊκό οξφ με δφο διπλοφσ δεςμοφσ (που ονομάηεται ωμζγα-6) και λινολενικό οξφ με τρεισ διπλοφσ δεςμοφσ (που ονομάηεται ωμζγα-3). (Το νοφμερο ωμζγα δείχνει τθ κζςθ του πρϊτου διπλοφ δεςμοφ). Επειδι το ςϊμα δεν μπορεί να καταςκευάςει αυτά τα λιπαρά οξζα, ονομάηονται «απαραίτθτα» και πρζπει να λαμβάνονται από τα φαγθτά. Τα πολυακόρεςτα λιπαρά δεν πιηουν εφκολα. Παραμζνουν υγρά, ακόμα και όταν ψφχονται. Σο πρόβλθμα δεν είναι με τα ωμζγα-3, αλλά με τα ωμζγα-6. Σα ωμζγα-3 ζχουν αντιφλεγμονϊδθ δράςθ, ενϊ τα ωμζγα-6 προάγουν τθ φλεγμονι. Η υπερκατανάλωςθ ωμζγα-6 λιπαρϊν οξζων προκαλεί πολλά προβλιματα υγείασ. Όταν αυτά τα λίπθ υποβάλλονται ςτθ κερμότθτα ι ςτο οξυγόνο, όπωσ ςτθν ζκκλιψθ, ςτθν επεξεργαςία και ςτο μαγείρεμα, ςχθματίηονται ελεφκερεσ ρίηεσ. Είναι αυτζσ οι ελεφκερεσ ρίηεσ, όχι τα κορεςμζνα λίπθ, που μποροφν να προκαλζςουν καρκίνο και καρδιοπάκεια. Ζτςι τα βιομθχανικά επεξεργαςμζνα πολυακόρεςτα ζλαια όπωσ το καλαμποκζλαιο, το ςογιζλαιο και το θλιζλαιο πρζπει να αποφεφγονται. Από τα λάδια αυτά παραςκευάηονται οι μαργαρίνεσ.

5 Σα πολυακόρεςτα λίπθ είναι βλαβερά για τθν υγεία ςασ Τα πολυακόρεςτα ζλαια οξειδϊνονται εφκολα και περιζχουν μεγάλεσ ποςότθτεσ ωμζγα-6 λιπαρϊν οξζων και ζτςι βλάπτουν τθν υγεία μασ. Όταν πάρα πολλά πολυακόρεςτα λίπθ δίνονται ςε πειραματόηωα, τα λευκά αιμοςφαίριά τουσ βλάπτονται τόςο, ϊςτε τα ηϊα πεκαίνουν πιο εφκολα από μεταδοτικζσ αςκζνειεσ και καρκίνο. Τα πολυακόρεςτα λίπθ προκαλοφν ακθροςκλιρωςθ. Μια νζα κεωρία για τθν αιτία τθσ ακθροςκλιρωςθσ είναι ότι δεν είναι θ φυςιολογικι χολθςτερίνθ αλλά θ οξειδωμζνθ χολθςτερίνθ που είναι επικίνδυνθ. Και οξειδωμζνθ χολθςτερίνθ ςθμαίνει χολθςτερίνθ που ζχει πάκει βλάβθ από τισ ελεφκερεσ ρίηεσ. Αλλά πϊσ θ χολθςτερίνθ οξειδϊνεται; Οι ελεφκερεσ ρίηεσ είναι θ αιτία τθσ οξείδωςθσ και πθγι των ελευκζρων ριηϊν είναι πιο πικανόν τα πολυακόρεςτα φυτικά ζλαια. Για παράδειγμα οι επιςτιμονεσ μποροφν να μειϊςουν τισ λιπϊδεισ γραμμϊςεισ (που αποκαλοφνται ακθροςκλιρωςθ) ςε κουνζλια με οικογενειακι υπερχολθςτερολαιμία (που ονομάηονται κουνζλια Watanable) με το φάρμακο probucol, το οποίο ςτα κουνζλια δεν μειϊνει τθ χολθςτερίνθ του αίματοσ. Η εξιγθςθ μπορεί να είναι ότι το probucol όπωσ θ βιταμίνθ E είναι ζνα αντιοξειδωτικό που εμποδίηει τισ επικζςεισ των ελευκζρων ριηϊν. Από τθν άλλθ θ μείωςθ τθσ χολθςτερίνθσ ςε αυτά τα κουνζλια, δεν μειϊνει τισ λιπϊδεισ γραμμϊςεισ. Αν τα πολυακόρεςτα λιπαρά οξζα προάγουν τθν οξείδωςθ τθσ χολθςτερίνθσ και ςυνεπϊσ τθν ακθροςκλιρωςθ, πρζπει να αποφεφγουμε να τρϊμε πολλά από αυτά. Αλλά οι υποςτθρικτζσ τθσ ςφνδεςθσ τθσ καρδιοπάκειασ με τθ διατροφι επιμζνουν ότι είναι ςθμαντικότερο να μειϊςουμε τθ χολθςτερίνθ αποφεφγοντασ το κορεςμζνο λίποσ και ςυνεχίηουν να ςυνιςτοφν τα πολυακόρεςτα ωσ υποκατάςτατο. Σα κορεςμζνα λίπθ δεν μποροφν να βρεκοφν ςε μεγάλθ ποςότθτα ςτθν ακθρωματικι πλάκα. Αυτό ςθμαίνει ότι θ κατανάλωςθ κορεςμζνου λίπουσ δεν προκαλεί καρδιοπάκεια. Αντίκετα τα λιπαρά οξζα που βρίςκονται ςτθν αρτθριακι πλάκα είναι κυρίωσ ακόρεςτα (74%), από τα οποία 41% είναι πολυακόρεςτα. Άρα τα πολυακόρεςτα λίπθ είναι αυτά που προκαλοφν καρδιοπάκεια. Η κατανάλωςθ λοιπόν μαργαρίνθσ μπορεί να προκαλζςει καρδιοπάκεια, διότι θ μαργαρίνθ είναι πλοφςια πθγι πολυακόρεςτων λιπϊν. Γιατί πρζπει να αποφεφγετε τθ μαργαρίνθ. Εκτόσ από τα trans λιπαρά οξζα και τα ωμζγα-6 λιπαρά οξζα υπάρχουν πάρα πολλά ανκυγιεινά ςυςτατικά ςτθ μαργαρίνθ : Ελεφκερεσ ρίηεσ: Οι ελεφκερεσ ρίηεσ είναι αποτζλεςμα τθσ βιομθχανικισ επεξεργαςίασ των φυτικϊν ελαίων ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Οι ελεφκερεσ ρίηεσ προκαλοφν πολυάρικμα προβλιματα υγείασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καρδιοπάκειασ και του καρκίνου.

6 υνκετικζσ βιταμίνεσ: Συνκετικι βιταμίνθ Α και άλλεσ βιταμίνεσ προςτίκενται ςτθ μαργαρίνθ. υντθρθτικά: Πολυάρικμα πρόςκετα αμφιβόλου αςφάλειασ προςτίκενται ςτισ μαργαρίνεσ. Λευκαντικά και χρωςτικζσ: Το φυςικό χρϊμα των μερικϊσ υδρογονωμζνων φυτικϊν ελαίων είναι γκρι, ζτςι οι παραςκευαςτζσ τα λευκαίνουν. Κίτρινο χρϊμα ζπειτα προςτίκεται ςτθ μαργαρίνθ. Σεχνθτά αρϊματα: Αυτά καλφπτουν τθν απαίςια γεφςθ και μυρωδιά των μερικϊσ υδρογονωμζνων ελαίων και παρζχουν μια ψεφτικθ γεφςθ βουτφρου. Μονο- και δι-γλυκερίδια: Αυτά περιζχουν trans λιπαρά οξζα που οι παραςκευαςτζσ δεν ζχουν ςτθ λίςτα των ετικετϊν των προϊόντων τουσ. Αυτά χρθςιμοποιοφνται ςε υψθλζσ ποςότθτεσ ςτισ «χαμθλζσ ςε trans λιπαρά» μαργαρίνεσ. Πρωτεΐνθ ςόγιασ: Αυτι θ πολφ επεξεργαςμζνθ ςκόνθ προςτίκεται ςτισ «χαμθλζσ ςε trans λιπαρά» μαργαρίνεσ, για να τισ κάνουν ςτερεζσ. Η ςκόνθ ςόγιασ μπορεί να προκαλζςει δυςλειτουργία του κυρεοειδοφσ, πεπτικζσ διαταραχζσ και άλλα προβλιματα υγείασ. τερόλεσ: Οι ςτερόλεσ προςτίκενται ςτισ μαργαρίνεσ, για να τουσ δϊςει ιδιότθτεσ μείωςθσ τθσ χολθςτερίνθσ. Αυτά τα ςυςτατικά δρουν ςαν οιςτρογόνα και μποροφν να προκαλζςουν ενδοκρινικά προβλιματα. Πριν τθν εμφάνιςθ και τθν τεράςτια αφξθςθ τθσ χριςθσ των μαργαρινϊν (και άλλων υδρογονωμζνων λιπϊν) τα ποςοςτά κανάτων από καρδιοπάκεια και καρκίνο, ιταν μόνο 3%, θ παχυςαρκία ιταν μόνο 5% και ο διαβιτθσ ιταν ανφπαρκτοσ. Η μαργαρίνθ παίηει ζναν ςθμαντικό ρόλο ςτθ χειροτζρευςθ τθσ υγείασ μασ, διότι είναι αφφςικθ τα ςϊματά μασ δεν είναι ςχεδιαςμζνα να τθν καταναλϊνουν. Η μαργαρίνθ είναι «πλαςτικι τροφι». Η μοριακι δομι τθσ μαργαρίνθσ μοιάηει με αυτιν ενόσ πλαςτικοφ. Η μαργαρίνθ απζχει ζνα μόριο από το να είναι ζνα πλαςτικό! Η μαργαρίνθ δεν είναι αλθκινι τροφι. Αν αφιςετε τθ μαργαρίνθ ζξω από το ψυγείο για μερικζσ θμζρεσ, κα παρατθριςετε ότι κανζνα ζντομο δεν κα τθν πλθςιάςει και ότι δεν κα χαλάςει ι κα μυρίηει διαφορετικά. Αυτό ςυμβαίνει, διότι δεν ζχει διατροφικι αξία. Σίποτα δεν αναπτφςςεται ςε αυτιν, οφτε αυτοί οι μικροοργανιςμοί δεν κα μπορζςουν να αναπτυχκοφν. Γιατί; Διότι θ μαργαρίνθ είναι ςχεδόν ζνα πλαςτικό. Φυτικζσ ςτερόλεσ Οι φυτικζσ ςτερόλεσ είναι ςυςτατικά που είναι παρόμοια με τθ χολθςτερίνθ. Βρίςκονται ςε φυτά και μποροφν να κεωρθκοφν ωσ το φυτικό ιςοδφναμο τθσ χολθςτερίνθσ. Και τα φυτά και οι άνκρωποι χρειάηονται ςτερόλεσ για τισ μεμβράνεσ κάκε κυττάρου. Τα φυτά χρθςιμοποιοφν ςτερόλεσ γι αυτό τον ςκοπό, ενϊ οι άνκρωποι χρειάηονται χολθςτερίνθ.

7 Οι φυτικζσ ςτερόλεσ είναι ςυςτατικά των μεμβρανϊν των φυτϊν. Βρίςκονται φυςιολογικά ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςε πολλζσ φυτικζσ τροφζσ όπωσ όςπρια, λαχανικά, ςπόρουσ και ξθροφσ καρποφσ, αλλά είναι δφςκολο να λάβουμε υψθλζσ δόςεισ ςτερολϊν τρϊγοντασ αυτζσ τισ τροφζσ. Για να κάνουν ευκολότερο να επιτευχκοφν αποτελεςματικζσ δόςεισ ςτερολϊν, οι παραςκευαςτζσ ζχουν δθμιουργιςει τροφζσ ενιςχυμζνεσ με φυτικζσ ςτερόλεσ. Οι ςτερόλεσ προςτίκενται πιο εφκολα ςε τροφζσ με υψθλότερο περιεχόμενο λίπουσ, όπωσ μαργαρίνεσ, αλλά μποροφν επίςθσ να βρεκοφν ςε χαμθλά ςε λίπθ ι χωρίσ λίπθ προϊόντα, όπωσ χυμό πορτοκαλιοφ, γάλα και γιαοφρτι. Κανείσ δεν ξζρει ςίγουρα πϊσ οι φυτικζσ ςτερόλεσ μειϊνουν τα επίπεδα τθσ χολθςτερίνθσ, αλλά κεωρείται ότι, όταν μπαίνουν ςτο πεπτικό ςφςτθμα, ανταγωνίηονται με τθ χολθςτερίνθ για χϊρο ςτον εντερικό ςωλινα. Οι φυτικζσ ςτερόλεσ μποροφν να εμποδίηουν αποτελεςματικά τθν απορρόφθςθ μζρουσ τθσ χολθςτερίνθσ. Αυτό μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα μικρι μείωςθ των επιπζδων τθσ LDL ςτο αίμα. Οι περιςςότεροι άνκρωποι καταναλϊνουν μικρι ποςότθτα φυτικϊν ςτερολϊν με τθ φυςιολογικι τουσ διατροφι. Για παράδειγμα υπολογίηεται ότι οι Βρετανοί καταναλϊνουν 0,25 γραμμάρια ςτερολϊν τθν θμζρα. Για να επιτυγχάνεται όμωσ κάποια επίδραςθ ςτα επίπεδα τθσ LDL, είναι απαραίτθτο να καταναλϊνονται γφρω ςτα 2 γραμμάρια φυτικϊν ςτερολϊν τθν θμζρα. Αυτό αντιςτοιχεί με τθν ποςότθτα φυτικϊν ςτερολϊν που βρίςκονται ςε 150 μιλα ι 425 ντομάτεσ. Τα προϊόντα που περιζχουν φυτικζσ ςτερόλεσ ζχουν επεξεργαςτεί ζτςι ϊςτε να μποροφν να καταναλϊνονται εφκολα 2 γραμμάρια φυτικϊν ςτερολϊν με φυςιολογικι κακθμερινι χριςθ, όπωσ επάλειψθ ςτο ψωμί. Αυτό το επίπεδο κατανάλωςθσ φυτικϊν ςτερολϊν δεν είναι φυςιολογικό για το ανκρϊπινο ςϊμα. Οι παραςκευαςτζσ των μαργαρινϊν που περιζχουν φυτικζσ ςτερόλεσ ιςχυρίηονται ότι τα προϊόντα τουσ μειϊνουν τα επίπεδα τθσ LDL 10-15%. Αν και οι δοκιμζσ που ζγιναν για αυτά τα προϊόντα περιζλαβαν μικρό αρικμό ανκρϊπων, υπάρχουν μελζτεσ που δείχνουν ότι αυτζσ οι μειϊςεισ είναι εφικτζσ. Αυτζσ οι μειϊςεισ αποτελοφν μείωςθ τθσ LDL τθσ τάξεωσ των 15,5 mg/dl. Σο αν όμωσ αυτό μεταφράηεται ςε πραγματικό όφελοσ, δθλαδι αν θ μείωςθ τθσ LDL προλαμβάνει τθν καρδιοπάκεια, είναι άλλο κζμα. Οι παραςκευαςτζσ αυτϊν των τροφϊν που μειϊνουν τθ χολθςτερίνθ επωφελοφνται από τθν άποψθ ότι θ μείωςθ των επιπζδων τθσ LDL είναι ευεργετικι και ότι με κάποιο τρόπο κα οδθγιςει ςε βελτίωςθ ςτθν υγεία. Αν και υπάρχουν κάποιεσ αποδείξεισ ότι αυτά τα προϊόντα μποροφν να μειϊςουν λίγο τθν LDL, δεν υπάρχουν αποδείξεισ ότι κάποιοσ πραγματικά κα ευεργετθκεί από τθν κατανάλωςι τουσ. Η μείωςθ τθσ LDL δεν προλαμβάνει τθν καρδιοπάκεια και θ χολθςτερίνθ είναι ευεργετικι για τθν υγεία μασ. Κάποιεσ μαργαρίνεσ γράφουν ςτθ ςυςκευαςία τουσ ότι δεν ςυνιςτάται να καταναλϊνονται περιςςότερα από 3 γραμμάρια του προϊόντοσ τθν θμζρα. Αυτι είναι θ μζγιςτθ θμεριςια πρόςλθψθ που προτάκθκε ςε μια αναφορά που δθμοςίευςε θ European Commission Scientific

8 Committee on Food. Αυτό το μζγιςτο επίπεδο κατανάλωςθσ κεωρικθκε ςωςτό λόγω τθσ πικανότθτασ ότι υψθλζσ προςλιψεισ μποροφν να επιφζρουν παρενζργειεσ. Οι παραςκευαςτζσ λζνε ότι διάφορεσ μελζτεσ ζχουν βρει ότι τα προϊόντα τουσ είναι αςφαλι, αλλά αυτζσ οι μελζτεσ περιζλαβαν μικρό αρικμό ανκρϊπων. Μια μελζτθ βρικε ότι θ ςυχνότθτα των γαςτρεντερικϊν παραπόνων αυξικθκε, όταν θ δόςθ αυξικθκε. Αλλά μόνο 21 άνκρωποι ςυμπεριλιφκθκαν ςε κάκε ομάδα, ζτςι είναι αδφνατο να εξαχκοφν ςθμαντικά ςυμπεράςματα. Παρ όλα αυτά οι φυτικζσ ςτερόλεσ ζχουν μακρόχρονεσ αρνθτικζσ επιδράςεισ. Συγκεκριμζνα προκαλοφν ακθροςκλιρωςθ και ςτζνωςθ αορτικισ βαλβίδασ. Ο Dr. Plat και οι ςυνάδελφοί του ςτο τμιμα Ανκρϊπινθσ Βιολογίασ του πανεπιςτθμίου Maastricht ςτθν Ολλανδία βρικαν ότι οι φυτικζσ ςτερόλεσ είναι περιςςότερο υπεφκυνεσ από τθ χολθςτερίνθ για τθν πρόκλθςθ ακθροςκλιρωςθσ. Παρ ότι οι φυτικζσ ςτερόλεσ μειϊνουν τθ χολθςτερίνθ, μια μελζτθ που δθμοςιεφκθκε ςτο ιατρικό περιοδικό Atherosclerosis το 2006 ανζφερε ότι θ πλάκα ςε μερικοφσ αςκενείσ με ακθροςκλιρωςθ αποτελείτο από ςτερόλεσ. Με άλλα λόγια οι φυτικζσ ςτερόλεσ μποροφν να ςυμβάλλουν ςε ακθροςκλιρωςθ. Tα ευριματα ςε ανκρϊπουσ με μια ςπάνια κλθρονομικι αςκζνεια που ονομάηεται ςιτοςτερολαιμία ζρχονται ςε ςυμφωνία. Οι άνκρωποι αυτοί απορροφοφν πολφ περιςςότερεσ φυτικζσ ςτερόλεσ από το φυςιολογικό και όλοι αναπτφςςουν ακθροςκλιρωςθ νωρίσ ςτθ ηωι τουσ. Στθν πραγματικότθτα θ χολθςτερίνθ των τροφϊν, δεν αποτελεί αιτία ακθροςκλιρωςθσ. Οι φυτικζσ όμωσ ςτερόλεσ, όπωσ αποδεικνφεται από τισ προαναφεκείςεσ μελζτεσ αποτελοφν αιτία ακθροςκλιρωςθσ. Μια φιλανδικι μελζτθ που δθμοςιεφκθκε το 2008 ζδειξε ότι οι φυτικζσ ςτερόλεσ ςυςςωρεφονται ςτθν αορτικι βαλβίδα, μειϊνοντασ τθ ροι του αίματοσ και αυξάνοντασ τον κίνδυνο για ςτζνωςθ αορτικισ βαλβίδασ. Επειδι οι φυτικζσ ςτερόλεσ ζχουν βρεκεί ότι μειϊνουν τα επίπεδα τθσ ολικισ χολθςτερίνθσ και τθσ LDL, θ FDA (θ Διοίκθςθ Τροφίμων και Φαρμάκων τθσ Αμερικισ) ενζκρινε τισ ετικζτεσ τροφίμων που περιζχουν φυτικζσ ςτερόλεσ να αναγράφουν ότι τα ςυςτατικά τουσ μποροφν να μειϊνουν τον κίνδυνο για καρδιαγγειακι αςκζνεια. Οι φυτικζσ ςτερόλεσ μειϊνουν τθν απορρόφθςθ των λιποδιαλυτϊν ςυςτατικϊν, όπωσ βιταμίνθ Α, βιταμίνθ D, βιτα-καροτίνθ, λυκοπζνιο, λουτεΐνθ, ςυνζνηυμο Q10, βιταμίνθ Κ και ακόμα απαραίτθτα λιπαρά οξζα. Διάφορεσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι θ απορρόφθςθ των καροτενίων μειϊνεται 25%. Μερικζσ μελζτεσ ζχουν επίςθσ δείξει ότι θ βιταμίνθ Ε μειϊνεται 8% (5). Βοφτυρο αντί για μαργαρίνθ Σο βοφτυρο είναι προτιμότερο από τθ μαργαρίνθ. Σο βοφτυρο είναι μια τζλεια τροφι. Αυτό μπορεί να ςασ προκαλεί ζκπλθξθ μετά από τόςθ δυςφιμιςθ του βουτφρου και προπαγάνδα υπζρ τθσ μαργαρίνθσ. Οι άνκρωποι αποφεφγουν το βοφτυρο, διότι περιζχει κορεςμζνα λίπθ. Οι ικφνοντεσ υγείασ ζχουν πείςει τον κόςμο ότι τα κορεςμζνα λίπθ είναι επιβλαβι για τθν υγεία και ότι προκαλοφν καρδιοπάκεια. Μια μελζτθ που δθμοςιεφκθκε ςτο American Journal of Clinical Nutrition το 2010 ζδειξε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεισ ότι τα κορεςμζνα λίπθ

9 ςυνδζονται με αυξθμζνο κίνδυνο για καρδιοπάκεια και εγκεφαλικό. Αντίκετα υπάρχει μελζτθ που δείχνει ότι το βοφτυρο προςτατεφει από τθν καρδιοπάκεια. Μια επικεϊρθςθ ζδειξε ότι οι άνδρεσ που ζτρωγαν βοφτυρο διζτρεχαν τον μιςό κίνδυνο για ανάπτυξθ καρδιοπάκειασ ςε ςφγκριςθ με αυτοφσ που χρθςιμοποιοφςαν μαργαρίνθ. Σο βοφτυρο είναι υγιεινι τροφι για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ : - Είναι πλοφςια πθγι βιταμίνθσ Α. Περιζχει επίςθσ και τισ άλλεσ λιποδιαλυτζσ βιταμίνεσ (D, Ε και Κ2). - Είναι πλοφςιο ςε ςθμαντικά μζταλλα και ιχνοςτοιχεία, ςυμπεριλαμβανομζνου του μαγγανίου, του χρωμίου, του ψευδαργφρου, του χαλκοφ, και του ςελθνίου (ζνα ιςχυρό αντιοξειδωτικό). Το βοφτυρο είναι επίςθσ άριςτθ πθγι ιωδίου. - Παρζχει ςθμαντικζσ ποςότθτεσ λιπαρϊν οξζων βραχείασ και μεςαίασ αλυςίδασ, που υποςτθρίηουν τθν ανοςοποιθτικι λειτουργία, ενιςχφουν τον μεταβολιςμό και ζχουν αντιμικροβιακζσ ιδιότθτεσ. Συγκεκριμζνα καταπολεμοφν πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ ςτο εντερικό ςωλινα. Το βοφτυρο παρζχει επίςθσ τθν ιδανικι ιςορροπία ωμζγα 3 και ωμζγα 6 λιπαρϊν οξζων. Σο αραχιδονικό οξφ ςτο βοφτυρο είναι ςθμαντικό για τθν εγκεφαλικι λειτουργία, τθν υγεία του δζρματοσ και τθν ιςορροπία των προςταγλανδινϊν. - Περιζχει ςυηευγμζνο λινολεϊκό οξφ (CLA). Όταν το βοφτυρο προζρχεται από αγελάδεσ που τρζφονται με γραςίδι, περιζχει υψθλά επίπεδα CLA, ενόσ ςυςτατικοφ που μασ προςτατεφει από τον καρκίνο και βοθκά το ςϊμα να παραςκευάηει μφεσ αντί να αποκθκεφει λίποσ. - Περιζχει γλυκοςπινγκολιπίδεσ. Αυτζσ είναι μια ειδικι κατθγορία λιπαρϊν οξζων που προςτατεφουν από τισ γαςτρεντερικζσ μολφνςεισ, ιδιαίτερα ςε πολφ νζουσ και θλικιωμζνουσ. Τα παιδιά που πίνουν γάλα χαμθλό ςε λιπαρά ζχουν υψθλότερα ποςοςτά διάρροιασ από ό, τι τα παιδιά που πίνουν πλιρεσ γάλα. - Περιζχει χολθςτερίνθ. Παρά τθν όλθ παραπλθροφόρθςθ κατά τθσ χολθςτερίνθσ, θ χολθςτερίνθ είναι μια ουςία απαραίτθτθ για τον οργανιςμό μασ. Χρειάηεται για τθ διατιρθςθ τθσ εντερικισ υγείασ και για τθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου και του νευρικοφ ςυςτιματοσ των νζων. Η κατανάλωςθ βουτφρου μασ προςτατεφει από πολλζσ αςκζνειεσ, όπωσ καρδιοπάκεια, καρκίνο, οςτεοπόρωςθ, άςκμα, παχυςαρκία, γαςτρεντερικζσ μολφνςεισ και βρογχοκιλθ. Επίλογοσ Η χολθςτερίνθ δεν προκαλεί ακθροςκλιρωςθ. Αυτό φαίνεται από το γεγονόσ, ότι οι μαργαρίνεσ και άλλα προϊόντα που περιζχουν φυτικζσ ςτερόλεσ προκαλοφν ακθροςκλιρωςθ, παρά το ότι μειϊνουν τθ χολθςτερίνθ. Οι εταιρείεσ παραςκευισ μαργαρινϊν και φυτικϊν ςτερολϊν μασ ζχουν κάνει να πιςτζψουμε ότι τα

10 προϊόντα τουσ είναι ωφζλιμα για τθν υγεία μασ και για τθν καρδιά μασ. Ζτςι εγκαταλείπουμε το βοφτυρο με το οποίο ζχουν τραφεί γενιζσ και γενιζσ και προτιμάμε τισ μαργαρίνθ, παρά το γεγονόσ ότι θ μαργαρίνθ είναι μια πλαςτικι τροφι χωρίσ καμμιά διατροφικι αξία. Οι άνκρωποι όμωσ κα ωφελοφςαν πολφ περιςςότερο τθν υγεία τουσ, αν εγκατζλειπαν τθ μαργαρίνθ και ςτθ κζςθ του κατανάλωναν το αγνό και γεμάτο βιταμίνεσ, μζταλλα και ιχνοςτοιχεία βοφτυρο. Μάριοσ Δθμόπουλοσ. Διατροφολόγοσ. Μζλοσ του American Council of Applied Clinical Nutrition. Διαςκευι και επεξεργαςία: Καραμανζασ Ιωακείμ

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 τθν παρακάτω εργαςία κα προςπακιςουμε μεταξφ άλλων να δϊςουμε απαντιςεισ ςτα παρακάτω ερωτιματα: 1. Σί είναι οι πρωτεΐνεσ και ποιόσ ο ρόλοσ τουσ ςτο ςϊμα μασ; 2. Σί είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό.

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Η λιψθ επαρκοφσ ποςότθτασ μετάλλων από τισ τροφζσ, βοθκά ςτθν ρφκμιςθ του οργανικοφ ιςοηυγίου ςε νερό, ςτθν ομαλότερθ διακίνθςθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, ςτθν διατιρθςθ τθσ φυςιολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων

Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων Σε μια ιςορροπθμζνθ διατροφι οι διάφορεσ τροφζσ, περιζχουν φυςικά κρεπτικά ςυςτατικά που χρειάηεται το ςϊμα μασ, υπάρχουν όμωσ και τα λειτουργικά τρόφιμα, (functional foods),

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ Με τον όρο φυτοχθμικά ορίηονται οι χθμικζσ ουςίεσ που παράγονται ςτα φυτά και μποροφν να επθρεάςουν τθν υγεία, αλλά δεν είναι απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά. Τπάρχουν πολλά επιςτθμονικά δεδομζνα για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ!

Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ! Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ! Το αδυνάτιςμα, δεν είναι απλά κζμα απϊλειασ βάρουσ, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Ζέρβας Γ., Χατζηγεωργίου Ι. και Γαλλιάκις Κ. Εργαςτήριο Φυςιολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

SUPERBAND PREMIUM ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET

SUPERBAND PREMIUM ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET Τι είναι το εντομοαπωθητικό βραχιόλι SuperBand Σο Superband είναι ζνα αδιάβροχο, μη τοξικό και αςφαλζσ εντομοαπωκθτικό βραχιόλι το οποίο καταςκευάηεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Λζγεται, ότι το εντερικό ςφςτθμα είναι ο δεφτεροσ μασ, εγκζφαλοσ!!! Είναι το μόνο όργανο που διακζτει αυτόνομο, ανεξάρτθτο νευρικό ςφςτθμα.

Λζγεται, ότι το εντερικό ςφςτθμα είναι ο δεφτεροσ μασ, εγκζφαλοσ!!! Είναι το μόνο όργανο που διακζτει αυτόνομο, ανεξάρτθτο νευρικό ςφςτθμα. Εάν εξωγιινοι μποροφςαν να ορμιςουν από εξωτερικό χϊρο και να αποςπάςουν ζναν άνκρωπο για να δουν από τι είμαςτε φτιαγμζνοι, κα κατζλθγαν ςτο ςυμπζραςμα, ότι κφτταρο για κφτταρο, είμαςτε κυρίωσ βακτιρια.

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τρουών

Εισαγωγή στερεών τρουών Εισαγωγή στερεών τρουών Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ,

Διαβάστε περισσότερα

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΛΕΙΨΘΣ ΤΟΦΙΜΩΝ Ο ΚΑΛΥΤΕΟΣ ΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΟΥΜΕ ΑΡΟ ΤΥΧΟΝ ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΡΩΟΥΝ Αςκζνειεσ όπωσ το: άςκμα, θμικρανίεσ, διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός. Χ. Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ 1 0 1 ελίδα 1

1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός. Χ. Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ 1 0 1 ελίδα 1 1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός Γενικά : Οποιοδιποτε κφτταρο αποτελείται από χθμικζσ ενϊςεισ του άνκρακα που ονομάηονται οργανικζσ ενϊςεισ. Οι ενϊςεισ που αποτελοφν ςυςτατικά του κφτταρου χωρίηονται

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο.

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο. Ο Βαςικόσ Τπαίτιοσ πίςω από τθν Χολθςτερίνθ τθν Παχυςαρκία και τθ Χρόνια Κόπωςθ Dr. Δθμιτρθσ Τςουκαλάσ Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου UNI.NA. Federico II Ειδικόσ ςτα Χρόνια Νοςιματα και ςτισ Μεταβολικζσ Διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με: Θ ενζργεια και το ςϊμα ςασ - Πόςθ ενζργεια χρειάηεςτε θμερθςίωσ - Πόςθ ενζργεια χρθςιμοποιείτε θμερθςίωσ - Πϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Λόγοι για τουσ οποίουσ κάνουμε γονιδιωματικι βιβλιοκικθ Για οργανιςμοφσ που κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν. Για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ. Για να κάνουμε μελζτθ ςτθν εξελικτικι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ Η χοληστερίνη ή η χοληστερόλη είναι κηρώδης στερόλης που βρίσκεται στη μεμβράνη των κυττάρων όλων των ιστών του σώματος, και στο πλάσμα του αίματος όλων των ζώων. Μικρότερες ποσότητες χοληστερίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Αιτίεσ κανάτου Danaei G, et al. Plos Med 2009; 6:e1000058 Παράγοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας. Ηλεκτρονικά ΙΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πρόγραμμα Επιμόρυωσης Τποψηυίων Καθηγητών Σεχνολογίας Ηλεκτρονικά ΙΙ Πέμπτη 3/3/2011 Διδάζκων: Γιώργος Χαηζηιωάννοσ Τηλέθωνο: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!!

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!! Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΙΡΑ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΠΟΝΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ω ΒΑΗ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ Ε ΑΤΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΟΟ ΠΕΡΝΑΣΕ ΣΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ Α ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο.

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ (ΚΤΚΛΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) Θζμα Α Α1: γ, Α2: δ, Α3: Λ Λ Α4: α. Παραςκευι κορεςμζνου μονοκαρβονικοφ οξζοσ, με υδρόλυςθ νιτριλίων ςε όξινο

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΟΠΑΝΟΤ ΕΤΘΑΛΙΑ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2015-16 3 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Γεωργική τεχνολογία Είναι ζνασ επιςτθμονικόσ Κλάδοσ τθσ Γεωπονίασ και τθσ Σεχνολογίασ Δθλαδι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα