ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 τθν παρακάτω εργαςία κα προςπακιςουμε μεταξφ άλλων να δϊςουμε απαντιςεισ ςτα παρακάτω ερωτιματα: 1. Σί είναι οι πρωτεΐνεσ και ποιόσ ο ρόλοσ τουσ ςτο ςϊμα μασ; 2. Σί είναι τα λίπθ,ςε ποιζσ κατθγορίεσ διακρίνονται και ποιόσ είναι ο ρόλοσ τουσ; 3. Σί είναι οι υδατάνκρακεσ ςε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται, γιατί τουσ χρειαηόμαςτε; 4. Γιατί είναι χριςιμεσ οι βιταμίνεσ; 5. Ποφ είναι χριςιμεσ οι ανόργανεσ ουςίεσ; 6. Ποιζσ τροφζσ είναι πλοφςιεσ ςε μζταλλα; 7. Ποιζσ είναι οι απόψεισ που ιςχφουν ςιμερα ςχετικά με τθν πρόςλθψθ ςυμπλθρωμάτων βιταμινϊν;

2 ΠΡΩΣΕΙΝΕ Αποτελοφν τα πιο διαδεδομζνα και πολυδιάςτατα τόςο ςτθ μορφι όςο και ςτθ λειτουργία τουσ μακρομόρια. Οι πρωτεΐνεσ αποτελοφν είτε δομικά ςυςτατικά των μεμβρανϊν του κυττάρου είτε ςυνεργοφν ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ λειτουργία, όπωσ θ δθμιουργία πρωτεϊνικϊν ςυμπλοκϊν. Απoτελοφνται από αμινοξζα,τα οποία ενϊνονται μεταξφ τουσ με πεπτιδικοφσ δεςμοφσ ςχθματίηοντασ μια γραμμικι αλυςίδα,καλοφμενθ αλυςίδα πολυπεπτιδίων. Όλεσ οι πρωτεΐνεσ περιζχουν άνκρακα, οξυγόνο και άηωτο και οι περιςςότερεσ εξ αυτϊν και κείο. Τπάρχουν 20 αμινοξζα που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι πρωτεΐνθσ. Οι πρωτεΐνεσ που δεν ζχουν που δεν ζχουν και τα 20 αμινοξζα ονομάηονται ελλιπείσ. Οι πιγεσ πρωτεΐνθσ που περιζχουν και τα 20 αμινοξζα ονομάηονται πλιρεισ. Επιλζγοντασ λοιπόν τισ πλιρεισ κα εξαςφαλιςκοφν όλα τα αμινοξζα που χρειάηεται ο οργανιςμόσ μασ. Οριςμζνα αμινοξζα μποροφν να παραχκοφν ςτο ςϊμα και δεν είναι τόςο απαραίτθτα για τθ διατροφι μασ.σα αμινοξζα που δεν μποροφν να παραχκοφν από τον οργανιςμό μασ όμωσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθ διατροφι μασ. Ο ρόλοσ τθσ πρωτεΐνθσ ςτο ςϊμα μασ. Οι πρωτεΐνεσ ζχουν πολλζσ διαφορετικζσ λειτουργίεσ μζςα ςτο ςϊμα, το οποίο τισ χρθςιμοποιεί ωσ ενζργεια. Η πρωτεΐνθ χρθςιμοποιείται επίςθσ ωσ ζνα ζνηυμο που προκαλεί αντιδράςεισ μζςα ςτο ςϊμα, ςυμπεριλαμβανομζνου του μεταβολιςμοφ και του γονιδίου τθσ ανάπτυξθσ και τθσ επιδιόρκωςθσ.χρθςιμοποιείται ακόμθ για να μεταφζρει τα ςιματα από ζνα μζροσ του ςϊματοσ ςτο άλλο και να ςχθματίςει δομζσ ςυμπεριλαμβανομζνων των μυϊν.

3 θμαντικι ςτθ διατροφι μασ. Η πρωτεΐνθ είναι απαραίτθτθ για τον οργανιςμό μασ ςε ςυνδυαςμό με υδατάνκρακεσ, βιταμίνεσ,ανόργανα άλατα κ.α. Ζνασ από τουσ βαςικότερουσ λόγουσ που θ διατροφι πολλϊν ατόμων είναι τόςο ελλιπισ είναι το γεγονόσ ότι εξιςϊνουν τθν πρωτεΐνθ με τθν καλι διατροφι, νομίηοντασ ότι τα ηωικά προϊόντα είναι ο μόνοσ τρόποσ για να τθν λάβουμε ςτθ διατροφι μασ. Σα λαχανικά, τα δθμθτριακά ολικισ αλζςεωσ, τα φαςόλια,οι ξθροί καρποί και οι ςπόροι, ζχουν επίςθσ καλζσ πρωτεΐνεσ. Πράςινα λαχανικά,μπιηζλια και φαςόλια ζχουν περιςςότερθ πρωτεΐνθ ανά κερμίδα από το κρζασ και επιπλζον οι φυτικζσ πρωτεΐνεσ είναι πλοφςιεσ ςε κρεπτικά ςυςτατικά και φυτοχθμικά. Ακόμθ και τα φροφτα ζχουν μικρζσ ποςότθτεσ πρωτεΐνθσ. τα ηωικά τρόφιμα δεν υπάρχουν αντιοξειδωτικά και φυτοχθμικά. ΛΙΠΗ Σα λιπαρά αποτελοφν μια από τισ κυριότερεσ κατθγορίεσ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν των τροφίμων και κεωροφνται απαραίτθτα για τθν διατιρθςθ ενόσ υγιοφσ ςϊματοσ αποτελϊντασ βαςικι πθγι ενζργειασ. Τπάρχει μια παρεξθγθμζνθ αντιμετϊπιςθ από τουσ περιςςότερουσ, αφοφ ςυνικωσ επικεντρωνόμαςτε ςτισ βλαβερζσ τουσ ςυνζπειεσ, ενϊ το ςθμείο που πρζπει να εςτιάςουμε, εκτόσ από τθν ποςότθτα, είναι θ ποιότθτα και ο τφποσ των λιπαρϊν που καταναλϊνουμε. Ο ρόλοσ των λιπαρϊν Θεωροφνται ςθμαντικι πθγι ενζργειασ προςφζροντασ υγεία κι ευεξία ςτον οργανιςμό. 1 gr λίπουσ αποδίδει ενζργεια ίςθ με 9 Κcal, περίπου 2,5 φορζσ περιςςότερθ ενζργεια ανά μονάδα βάρουσ, από τουσ υδατάνκρακεσ και τισ πρωτεΐνεσ (4 Κcal). Χρθςιμεφουν ςαν εφεδρεία καφςιμθσ φλθσ, ςε περιόδουσ κακισ διατροφισ ι πείνασ, ι ςε περιπτϊςεισ που υπάρχουν αυξθμζνεσ ενεργειακζσ ανάγκεσ όπωσ ςε βρζφθ και παιδιά ι ςε υψθλά επίπεδα φυςικισ δραςτθριότθτασ.

4 Αποτελοφν βαςικά δομικά ςυςτατικά των ςωματικϊν κυττάρων και ςυγκεκριμζνα των κυτταρικϊν μεμβρανϊν, διαφυλάςςοντασ τθν ςτακερότθτα του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ του κυττάρου. Προφυλάςςει και διατθρεί ςτθ κζςθ τουσ τα ςπλάχνα, ενϊ δρα και ωσ μονωτικό υλικό διατθρϊντασ τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ ςτακερι. Βοθκοφν ςτθν καλφτερθ απορρόφθςθ και μεταφορά των λιποδιαλυτϊν βιταμινϊν A,D,E και K, ενϊ εξαςφαλίηουν τα απαραίτθτα ω-3 και ω-6 λιπαρά οξζα. Επίςθσ αποτελοφν πρόδρομεσ ενϊςεισ για τθν ςφνκεςθ ςθμαντικϊν βιολογικϊν μορίων (π χ θ χολθςτερόλθ είναι πρόδρομθ ουςία ςτθ ςφνκεςθ ςτεροειδϊν ορμονϊν και βιταμίνθσ D). Ενιςχφουν τα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά τθσ τροφισ, προςκζτοντασ άρωμα και γεφςθ. Σα λιπαρά ανάλογα με τθν προζλευςι τουσ διακρίνονται ςε: 1.Φυτικά: προζρχονται από τρόφιμα φυτικισ προζλευςθσ όπωσ ελαιόλαδο, θλιζλαιο, μαργαρίνεσ, spreads, ξθροί καρποί (αμφγδαλα, φιςτίκια κλπ) 2.Ζωϊκά: περιζχονται ςε τρόφιμα όπωσ κρζασ και προϊόντα τουσ (αλλαντικά), ςτα αυγά και ςτα γαλακτοκομικά προϊόντα όπωσ βοφτυρο, γάλα, τυριά, λαρδί, κρζμα γάλακτοσ κλπ. Ανάλογα με τθ ςφςταςι τουσ διακρίνονται ςε κορεςμζνα και τα ακόρεςτα, τα οποία μπορεί να είναι μονοακόρεςτα ι πολυακόρεςτα. Κορεςμζνα: αυτά που ςυναντϊνται ςυνικωσ ςτα τρόφιμα είναι το βουτυρικό, το παλμιτικό και το ςτεατικό οξφ. Τπάρχουν κυρίωσ ςε τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ, όπωσ ςτο λαρδί, ςτο βοφτυρο, ςτα λιπαρά μζρθ των κρεάτων, ςτα λιπαρά παράγωγα του κρζατοσ (π.χ. μπζικον), ςτα γλυκά, ςτα πλιρθ γαλακτοκομικά προϊόντα, τυριά και ςτα ζτοιμα ςυςκευαςμζνα γεφματα. Trans λιπαρά οξζα: είναι φυτικά ζλαια που ζχουν υποςτεί υδρογόνωςθ, μια επεξεργαςία ϊςτε να είναι ςτερεά ςε κερμοκραςία δωματίου. Παρόλο που ανικουν ςτα ακόρεςτα λιπαρά οξζα, ο μεταβολιςμόσ τουσ μοιάηει με αυτόν των κορεςμζνων, κακιςτϊντασ τα ανκυγιεινά, οπότε θ κατανάλωςι τουσ πρζπει να περιορίηεται. Βρίςκονται ςε επεξεργαςμζνα τρόφιμα, όπωσ γλυκά, μπιςκότα, κζικ αλλά και ςε τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ. Μονοακόρεςτα: υπάρχουν κυρίωσ ςτο ελαιόλαδο, το αβοκάντο και το κραμβζλαιο Πολυακόρεςτα: υπάρχουν ςτα φυτικά ζλαια όπωσ θλιζλαιο, ςόγια, ςθςαμζλαιο, καλαμποκζλαιο, ςτισ μαργαρίνεσ, ςτα λιπαρά ψάρια(ςαρδζλεσ, ςολομόσ) και ςτα λαχανικά. τθν κατθγορία αυτι ανικουν και τα λιπαρά

5 οξζα, λινολεϊκό (ω-6) και λινολεϊκό οξφ (ω-3) που ονομάηονται απαραίτθτα γιατί δεν μποροφν να παραχκοφν από το ςϊμα ςε επαρκείσ ποςότθτεσ και πρζπει να λαμβάνονται με τθ διατροφι γιατί κεωροφνται αναγκαία για τθν ομαλι λειτουργία του οργανιςμοφ. 1) Ωμζγα-6: το λινελαϊκό οξφ είναι ο κυριότεροσ εκπρόςωποσ τθσ ομάδασ. Βρίςκεται ςε αφκονία ςε φυτικά ζλαια, όπωσ ςτο θλιζλαιο, ςογιζλαιο, καλαμποκζλαιο, και τισ μαργαρίνεσ που φτιάχνονται από τα αντίςτοιχα ζλαια. τθν ίδια ομάδα ανικει και το αραχιδονικό οξφ που επίςθσ κεωρείται απαραίτθτο λιπαρό οξφ. Σροφζσ πλοφςιεσ ςε αυτό είναι το κρζασ, το ςυκϊτι, το λαρδί και το λίποσ των αυγϊν. 2) Ωμζγα-3: το α-λινολενικό οξφ είναι ο κυριότεροσ εκπρόςωποσ τθσ ομάδασ. Η ομάδα αυτι είναι πολφ ςθμαντικι για τθν διατιρθςθ τθσ υγείασ του οργανιςμοφ. Σο α-λινολενικό οξφ είναι απαραίτθτο για τθ φυςιολογικι ανάπτυξθ του εγκεφάλου και του νευρικοφ ςυςτιματοσ γενικότερα. Επίςθσ είναι ςθμαντικό ςυςτατικό τθσ μεμβράνθσ του αμφιβλθςτροειδοφσ χιτϊνα του ματιοφ. Επιπλζον, τα ω-3 λιπαρά οξζα αποτελοφν θ βάςθ για τθν παραγωγι των εικοςανοειδϊν, λιπαρϊν οξζων από τα οποία παράγονται ορμόνεσ όπωσ οι προςταγλανδίνεσ. Κάποιεσ από αυτζσ τισ ορμόνεσ είναι ςθμαντικζσ ςτθν διατιρθςθ τθσ υγείασ τθσ καρδιάσ κακϊσ προςτατεφουν τισ αρτθρίεσ από τθν ακθροςκλιρωςθ. Βρίςκονται ςτα ςκοφρα πράςινα λαχανικά, ςτα φυτικά ζλαια, ςτουσ ξθροφσ καρποφσ όπωσ καρφδια, λιναρόςποροσ και ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ ςτα λιπαρά ψάρια (ςαρδζλεσ) και καλαςςινά γενικότερα. Γι' αυτό και μελζτεσ που ζγιναν ςτουσ Εςκιμϊουσ τθσ Γροιλανδίασ, ζδειξαν ότι ζχουν πολφ μικρό ποςοςτό κνθςιμότθτασ από καρδιαγγειακζσ πακιςεισ. Ποιά λίπθ πρζπει να επιλζγουμε; Σα κορεςμζνα λιπαρά αυξάνουν τα επίπεδα τόςο τθσ ολικισ, όςο και τθσ "κακισ", LDL, χολθςτερόλθσ του αίματοσ. Κατά ςυνζπεια ευνοοφν τον ςχθματιςμό ακθρωματικισ πλάκασ ςτισ αρτθρίεσ και μακροπρόκεςμα αυξάνεται ο κίνδυνοσ καρδιαγγειακϊν νοςθμάτων. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ λιψθ κορεςμζνων λιπαρϊν ςε ςυνδυαςμό με παράγοντεσ όπωσ παχυςαρκία, κάπνιςμα, αλκοόλ και άγχοσ, μπορεί να οδθγιςουν ςτθν εκδιλωςθ ςτεφανιαίασ νόςου. Γι' αυτό είναι ςθμαντικό να μειωκεί θ πρόςλθψθ κορεςμζνων λιπαρϊν και να προτιμϊνται άπαχα κρζατα και γαλακτοκομικά χαμθλϊν λιπαρϊν. Εκτόσ όμωσ από τα "φανερά" λίπθ που είναι ευδιάκριτα και μποροφν να αφαιρεκοφν εφκολα, όπωσ το βοφτυρο, τα ζλαια, το εμφανζσ λίποσ ςτο κρζασ, υπάρχουν και τα "κρυμμζνα" λιπαρά ςτα μπιςκότα, ςτα

6 κζικ, ςτα τυριά, το αυγό, τουσ ξθροφσ καρποφσ, ςτα πατατάκια και ςε πολλά ζτοιμα τρόφιμα, των οποίων θ κατανάλωςθ πρζπει να περιοριςτεί, γιατί μπορεί ν' αυξιςουν επικίνδυνα το ποςοςτό ςυμμετοχισ των κορεςμζνων λιπιδίων ςτθ δίαιτα. Οι ετικζτεσ των τροφίμων πλζον αναφζρουν αναλυτικά τθν περιεκτικότθτα του τροφίμου ςε λιπαρά, οπότε μπορεί ο καταναλωτισ να κάνει πιο υγιεινζσ επιλογζσ. Αντίκετα, θ καλι χολθςτερίνθ αφαιρεί ςτθν πράξθ τθν κακι χολθςτερίνθ από τα τοιχϊματα των αρτθριϊν και τθν οδθγεί ςτο ιπαρ (ςυκϊτι), όπου καταςτρζφεται από ειδικοφσ υποδοχείσ. Ζτςι κακαρίηονται τα τοιχϊματα των αρτθριϊν από τθν κακι (LDL) χολθςτερίνθ. Σα ακόρεςτα λιπαρά οξζα αποτελοφν πιο υγιεινά λιπαρά. Σόςο τα πολυακόρεςτα όςο και τα μονοακόρεςτα λιπαρά οξζα, βοθκοφν ςτον ζλεγχο τθσ χολθςτερόλθσ και μειϊνουν τα επίπεδα τθσ ολικισ και τθσ LDL χολθςτερόλθσ, οπότε εμποδίηεται θ δθμιουργία ακθρωματικισ πλάκασ κι ζτςι απομακρφνεται ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ ςτεφανιαίασ νόςου. Πόςα λιπαρά πρζπει να καταναλϊνουμε κακθμερινά; Η ποςότθτα των λιπαρϊν που ενδείκνυται να καταναλϊνουμε εξαρτάται από τον τρόπο ηωισ, τθν θλικία, το φφλο και τθν φυςικι δραςτθριότθτα. ' ζνα ιςορροπθμζνο διαιτολόγιο το 30-35% τθσ θμεριςιασ προςλαμβανόμενθσ ενζργειασ πρζπει να προζρχεται από τα λιπαρά εκ των οποίων < 7% τθσ ενζργειασ να προζρχεται από κορεςμζνα λιπαρά, το 4-8% να προζρχεται από ω-6 πολυακόρεςτα λιπαρά και 0,5-1% από το α-λινολενικό οξφ, ενϊ τουλάχιςτον 200mg να προζρχονται από ω-3 λιπαρά οξζα από τα λιπαρά ψάρια, ξθροφσ καρποφσ και φυτικά ζλαια. Σο υπόλοιπο 10% περίπου πρζπει να προζρχεται από μονοακόρεςτα λιπαρά οξζα. τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, τισ ονομαηόμενεσ Δυτικοφ τφπου, όπου θ παχυςαρκία αποτελεί πλζον παγιωμζνθ κατάςταςθ και μια από τισ ςθμαντικότερεσ αιτίεσ κανάτου, πολλζσ ζρευνεσ ζχουν γίνει, αποδεικνφοντασ ότι θ πρόςλθψθ διατροφικοφ λίπουσ αποτελεί μια από τισ βαςικζσ αιτίεσ για τθν αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ. Η μείωςθ του διατροφικοφ λίπουσ ςε ςυνδυαςμό με τθν αυξθμζνθ φυςικι δραςτθριότθτα και τθν βελτίωςθ των διατροφικϊν ςυνθκειϊν, αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ παχυςαρκίασ και ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν προςπάκεια για απϊλεια βάρουσ. Επιπλζον θ μείωςθ του διατροφικοφ λίπουσ ζχει ευεργετικι επίδραςθ ςτουσ παράγοντεσ κίνδυνου και ςτισ ςχετιηόμενεσ με το υπερβάλλον βάροσ πακιςεισ, βελτιϊνοντασ παράλλθλα τθν ποιότθτα ηωισ.

7 Τδατάνκρακεσ Σι είναι οι υδατάνκρακεσ; Οι υδατάνκρακεσ είναι τα νομίςματα ενζργειασ του ςϊματόσ μασ. Σα περιςςότερα τρόφιμα που τρϊμε κακθμερινά αποτελοφνται από υδατάνκρακεσ. Ο οργανιςμόσ μασ, ςπα τουσ υδατάνκρακεσ ςε μικρότερα κομμάτια, τθ γλυκόηθ, τα οποία καίει για να πάρουμε τθν ενζργεια που χρειαηόμαςτε όλθ μζρα για να ηιςουμε. Γιατί χρειαηόμαςτε τουσ υδατάνκρακεσ; Οι υδατάνκρακεσ είναι θ βαςικι πθγι ενζργειασ του Εγκεφάλου μασ και του νευρικοφ μασ ςυςτιματοσ. Προςφζρουν τθν ενζργεια που χρειαηόμαςτε για να κινθκοφμε, να ςκεφτοφμε και να γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ λειτουργίεσ του ςϊματόσ μασ. Ποιοι είναι οι υδατάνκρακεσ; Τπάρχουν δφο κφριεσ κατθγορίεσ υδατανκράκων: οι απλοί υδατάνκρακεσ και οι ςφνκετοι. Απλοί υδατάνκρακεσ Οι απλοί υδατάνκρακεσ λζγονται αλλιϊσ και ςάκχαρα. Σουσ βρίςκουμε ςτθ ηάχαρθ και ςε όλα τα τρόφιμα που φτιάχνονται από αυτι όπωσ οι καραμζλεσ, τα γλυκά, οι ςοκολάτεσ και τα παγωτά. Οι απλοί υδατάνκρακεσ, ωςτόςο, βρίςκονται και ςε πιο κρεπτικά τρόφιμα όπωσ τα φροφτα και το γάλα. Σα ςάκχαρα δίνουν τθ γλυκιά γεφςθ ςτα τρόφιμα και για αυτό ζχουμε τθν τάςθ να μασ αρζςουν περιςςότερο. Είναι προτιμότερο να τρϊμε ςάκχαρα από φροφτα, λαχανικά και γάλα, αλλά γιατί;! Σα τρόφιμα αυτά εκτόσ από ςάκχαρα είναι γεμάτα από τόςα άλλα κρεπτικά ςυςτατικά

8 όπωσ βιταμίνεσ που μασ κάνουν να νιϊκουμε πιο ηωντανοί και ευδιάκετοι, φυτικζσ ίνεσ και αςβζςτιο, που βοθκά να αποκτάμε γερά οςτά και εντυπωςιακό ανάςτθμα. φνκετοι Τδατάνκρακεσ Ο πιο γνωςτόσ ςφνκετοσ υδατάνκρακασ είναι το άμυλο. Σο άμυλο το βρίςκουμε ςτα δθμθτριακά όπωσ το ψωμί, τα κράκερσ, τα παξιμάδια, τα όςπρια, τα μακαρόνια, το ρφηι, θ πατάτα, το καλαμπόκι ο αρακάσ, τα φαςολάκια. Σα τρόφιμα που παίρνουμε από τθ φφςθ και περιζχουν άμυλο είναι πλοφςια και ςε άλλα ςυςτατικά όπωσ βιταμίνεσ και μζταλλα. ιμερα, υπάρχουν ςυςκευαςμζνα τρόφιμα που περιζχουν επεξεργαςμζνο άμυλο, Σο επεξεργαςμζνο άμυλο είναι άμυλο που του ζχουμε αφαιρζςει κρεπτικά ςυςτατικά όπωσ οι φυτικζσ ίνεσ. Οι φυτικζσ ίνεσ όμωσ μασ κάνουν να αιςκανόμαςτε χορτάτοι. Όταν τισ αφαιρζςουμε από ζνα τρόφιμο τότε για χορτάςουμε από αυτό πρζπει να φάμε πολφ μεγαλφτερθ ποςότθτα. Για το λόγο αυτό ζνα μπολ δθμθτριακά πρωινοφ μασ χορταίνει πιο πολφ από ότι 1 μπολ ηαχαρωτά. Τδατάνκρακεσ που πρζπει να καταναλϊνουμε. Καλό είναι να ζχουμε από όλουσ τουσ υδατάνκρακεσ ςτθν κακθμερινι μασ διατροφι. Μεγαλφτερο μζροσ τθσ κακθμερινισ μασ διατροφισ ζχουν τα αμυλοφχα και μάλιςτα τα μθ επεξεργαςμζνα, για δθμθτριακά το πρωί, ψωμί του τοςτ αργότερα κλπ. Ωςτόςο, και οι απλοί υδατάνκρακεσ όπωσ τα φροφτα, τα λαχανικά, το γάλα και το γιαοφρτι είναι απαραίτθτοι κάκε μζρα ςε μικρότερεσ ποςότθτεσ και πιο αραιά μζςα ςτο μινα τα γλυκά. Πϊσ το ςϊμα μασ χρθςιμοποιεί τθ γλυκόηθ; Όταν φάμε υδατάνκρακεσ το ςϊμα μασ, τουσ ςπα ςε μικρότερα κομμάτια, τθ γλυκόηθ. Η γλυκόηθ απορροφάται από το ζντερο και βγαίνει ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ. Όταν θ ποςότθτα τθσ γλυκόηθσ αυξθκεί ςτο αίμα, το ςϊμα ενεργοποιεί το πάγκρεασ να ρίξει ςτο αίμα μια ορμόνθ τθν ινςουλίνθ. Η ινςουλίνθ είναι υπεφκυνθ να μετακινιςει τθ γλυκόηθ και να τθ βοθκιςει να μπει από το αίμα ςτα κφτταρα για να καεί. Όταν τρϊω απλοφσ υδατάνκρακεσ νιϊκω να πεινϊ αμζςωσ! Είναι φυςιολογικό; Οι απλοί υδατάνκρακεσ διαςπϊνται πολφ γριγορα από τον οργανιςμό μασ με αποτζλεςμα να βγαίνουν γριγορα ςτο αίμα. Σο ςϊμα για να προλάβει το κυκλοφοριακό κονφοφηιο τθσ γλυκόηθσ ςτζλνει πολφ μεγάλεσ ποςότθτεσ ινςουλίνθσ. Η αυξθμζνθ ινςουλίνθ βάηει πολφ περιςςότερθ γλυκόηθ μζςα ςτα κφτταρα με αποτζλεςμα το αίμα να απομζνει με λιγότερθ γλυκόηθ από το φυςιολογικό, Ο οργανιςμόσ ξεγελιζται και νομίηει πωσ δεν ζχει αρκετι ενζργεια και οπότε μασ κάνει να πεινάμε.

9 Όταν τρϊμε ςφνκετουσ υδατάνκρακεσ, αυτι θ διαδικαςία γίνεται πιο αργά, Οπότε θ γλυκόηθ τακτοποιείται από το αίμα ςτο υπόλοιπο ςϊμα πιο ομαλά και εμείσ νιϊκουμε χορτάτοι για περιςςότερθ ϊρα. Οι επιςτιμονεσ βρικαν πωσ τα τρόφιμα που αυξάνουν πολφ γριγορα τθ γλυκόηθ ςτο αίμα όπωσ τα γλυκά, μπορεί να ςχετίηονται με ςακχαρϊδθ διαβιτθ και προβλιματα καρδιάσ! Ανόργανεσ ουςίεσ και βιταμίνεσ τθν άκλθςθ, οι βιταμίνεσ (προζρχεται από τθ λατινικι λζξθ 'vita' που ςθμαίνει 'ηωι') και οι ανόργανεσ ουςίεσ (αποτελοφν το 4-5% του ςωματικοφ μασ βάρουσ) είναι πολφ ςθμαντικζσ και απαραίτθτεσ. Αντίκετα με απ ότι πιςτεφουν αρκετοί δεν είναι πθγζσ ενζργειασ. Δεν ζχουν δθλαδι, καμία κερμιδικι αξία και άρα δεν παχαίνουν. Είναι όμωσ απαραίτθτεσ για τισ περιςςότερεσ βιολογικζσ λειτουργίεσ, ανάμεςα τουσ και για τθν παραγωγι ενζργειασ από τουσ υδατάνκρακεσ, τα λίπθ και τθσ πρωτεΐνεσ. Ρυκμίηουν και κακοδθγοφν όλεσ τισ μεταβολικζσ διεργαςίεσ του οργανιςμοφ, πολλζσ από τισ οποίεσ είναι κρίςιμεσ για τθν απόδοςθ κατά τθν άςκθςθ, όπωσ είναι θ πυροδότθςθ τθσ μυϊκισ ςυςτολισ, θ ρφκμιςθ του όγκου και των υγρϊν του ςϊματοσ κτλ. Οι βιταμίνεσ είναι απαραίτθτεσ για χηματιςμό & διατήρηςη υγιϊν ιςτϊν Λειτουργία ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ Ρφθμιςη του μεταβολιςμοφ Απορρόφηςη θρεπτικϊν ςυςτατικϊν Διατήρηςη νευρικοφ ςυςτήματοσ Αντιοξειδωτικά ΟΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕ ΟΤΙΕ (ΣΑ ΜΕΣΑΛΛΑ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΣΑ ΙΧΝΟΣΟΙΧΕΙΑ) υμβάλλουν ςτην δφναμη και δομή των οςτϊν, διατηρϊντασ τα δυνατά και ανεκτικά ςτισ κακϊςεισ Μετάδοςη νευρικϊν ερεθιςμϊν & ρφθμιςη ςυςταλτικότητασ μυϊν Ρφθμιςη του ph του ςϊματοσ Μεταφορά του οξυγόνου Ρφθμιςη τησ ιςορροπίασ των υγρϊν του ςϊματοσ Μεταβολιςμόσ

10 Οι βιταμίνεσ τα μζταλλα και τα ιχνοςτοιχεία, εκτόσ από λιγοςτζσ περιπτϊςεισ, δεν μποροφν να παραχκοφν ι να ςυντεκοφν από τον ανκρϊπινο οργανιςμό. Ωςτόςο, ρυκμίηουν το μεταβολιςμό, βοθκοφν ςτθν παραγωγι (από τθν τροφι) και ςτθ χριςθ ενζργειασ ςτον οργανιςμό, ενϊ κατζχουν ςθμαντικό ρόλο και ςτθ λειτουργία των κυττάρων. Η ζλλειψι τουσ, ακόμθ και ςε μικρζσ ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία, είτε αυξάνοντασ τθν ευπάκεια ςε αςκζνειεσ, είτε προκαλϊντασ ςυγκεκριμζνθ αβιταμίνωςθ. Όταν ο οργανιςμόσ δεν ζχει τθν απαραίτθτθ ποςότθτα βιταμινϊν και ανόργανων ουςιϊν, οι μεταβολικζσ διεργαςίεσ δεν εξελίςςονται κανονικά, δεν παράγεται θ απαιτοφμενθ ενζργεια με ςυνζπεια ο οργανιςμόσ να αδυνατεί να λειτουργιςει κανονικά. Μθ ςωςτι αφξθςθ του μυϊκοφ όγκου και δφναμθσ παρά τθ ςωςτι προπονθτικι διαδικαςία, μειωμζνθ αντοχι και απόδοςθ, κόπωςθ, νευρικότθτα, κατάκλιψθ, φτωχόσ μυϊκόσ ςυντονιςμόσ, αδυναμία, τριχόπτωςθ, μειωμζνθ άμυνα του οργανιςμοφ κτλ είναι κάποια από τα ςυμπτϊματα τθσ ζλλειψθ βιταμινϊν. τθν περίπτωςθ αυτι θ ακλθτικι επίδοςθ και θ ικανότθτα άκλθςθσ παρουςιάηεται μειωμζνθ. Οι βιταμίνεσ και οι ανόργανεσ ουςίεσ βρίςκονται ςε όλεσ τισ φυςικζσ τροφζσ. Ζτςι ζνα ιςορροπθμζνο διαιτολόγιο που παρζχει μια ποικιλία ηωικϊν και φυτικϊν τροφϊν από όλεσ τισ ομάδεσ τροφίμων, κατά προτίμθςθ μθ επεξεργαςμζνων (όπωσ φρζςκα φροφτα και λαχανικά) ςε τακτικι βάςθ και ςτουσ ςωςτοφσ ςυνδυαςμοφσ, μπορεί να εξαςφαλίςει ςχεδόν πάντοτε μια ςυνεχι και επαρκι παροχι βιταμινϊν, μετάλλων και ιχνοςτοιχείων και να προλάβει αβιταμινϊςεισ. Βζβαια, ενϊ αυτό ακοφγεται πολφ απλό και εφκολο να επιτευχκεί, ςτθν πράξθ για πολλοφσ είναι λίγο δφςκολο. Οι ςυνικειεσ του κακενόσ, ο τρόποσ ηωισ, θ ζλλειψθ χρόνου, το πρόγραμμα προπονιςεων, θ βιομθχανοποίθςθ των τροφϊν, θ υπερβολικι χριςθ ουςιϊν, όπωσ το αλκοόλ και το κάπνιςμα, οι διατροφικζσ προτιμιςεισ και απζχκειεσ κτλ. ζχουν οδθγιςει τουσ περιςςότερουσ ςε μια μονότονθ διατροφι, θ οποία αναπόφευκτα κα οδθγιςει τελικά ςε κάποια μορφι δυςκρεψίασ και για το ακλθτι μια ενδεχομζνωσ μείωςθ ςτθν απόδοςθ, αλλά και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςε αδυναμία τθσ διατροφισ γενικότερα να καλφψει τισ ανάγκεσ ςε βιταμίνεσ, ιδιαίτερα των ακλθτϊν Ίςωσ λόγω τθσ γενικότερθσ αντίλθψθσ ότι θ κατανάλωςθ μιασ ποικιλίασ τροφίμων είναι ςθμαντικι για τθν άριςτθ κρζψθ μασ, μαηί με το γεγονόσ ότι το ςυγκεκριμζνο είναι δφςκολο να επιτευχκεί, ζχουν ςτραφεί τόςοι πολλοί ακλθτζσ ςτθν κατανάλωςθ διατροφικϊν ςυμπλθρωμάτων και άλλων διατροφικϊν προϊόντων. Προςπακοφν δθλαδι να μειϊςουν τθν πικανότθτα το ότι δεν τρϊνε καλά για να αποδϊςουν καλά. Φτάνουμε ζτςι πολλζσ φορζσ ςτο ςθμείο, οι ακλθτζσ από

11 υποκρεψία να οδθγοφνται ςε υπερκρεψία από τα ςυμπλθρϊματα. Καμία όμωσ από τισ δφο καταςτάςεισ δεν είναι ιδανικι. Θεωρϊντασ ότι τα 'υμπλθρϊματα διατροφισ' είναι τα προϊόντα εκείνα που περιζχουν ςυμπυκνωμζνα ζνα ι περιςςότερα κρεπτικά ςυςτατικά, των οποίων ο προοριςμόσ είναι να ςυμπλθρϊςουν (και όχι να αντικαταςτιςουν!) το θμεριςιο διαιτολόγιο του ανκρϊπου όταν θ διατροφι του δεν είναι ιςορροπθμζνθ» πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι θ κατανάλωςθ τουσ δεν πρζπει να γίνεται αλόγιςτα. Πολλά άτομα που προςλαμβάνουν κρεπτικά ςυμπλθρϊματα ςυνικωσ ζχουν καλι υγεία και θ διατροφι τουσ κεωρείται επαρκισ. Μολονότι κατά κανόνα τα ςυμπλθρϊματα δεν είναι επικίνδυνα, θ χρθςιμότθτα τουσ δεν είναι πάντα επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ και θ υπερβολικι χριςθ τουσ διαταράςςει τθν ιςορροπθμζνθ διατροφι.. Η καταπόνθςθ που προκαλεί θ άςκθςθ αυξάνει τθν χριςθ οριςμζνων βιταμινϊν, όπωσ των βιταμινϊν του ςυμπλζγματοσ Β, αλλά αυτζσ μποροφν να αναπλθρωκοφν με τθν επιπλζον τροφι που προςλαμβάνει ο ακλοφμενοσ για να καλφψει τισ ενεργειακζσ του ανάγκεσ, αρκεί να ζχει τα χαρακτθριςτικά τθσ υγιεινισ διατροφισ. Μια ποικίλθ διατροφι με πολλά φροφτα και λαχανικά μπορεί να παρζχει τισ ουςίεσ που είναι απαραίτθτεσ. θ άςκθςθ επίςθσ αυξάνει τθν ζκκριςθ οριςμζνων ανόργανων ςυςτατικϊν (ιδιαίτερα των θλεκτρολυτϊν νατρίου, καλίου και χλωρίου) μζςω των οφρων και του ιδρϊτα και θ ςυχνότθτασ ςιδθροπενίασ είναι ςχετικά υψθλι, ακόμα και ανάμεςα ςε ακλθτζσ, γι αυτό κα πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι Δεν υπάρχουν ςτοιχεία που να πιςτοποιοφν ότι θ λιψθ των παραπάνω ουςιϊν πάνω από τθν υνιςτϊμενθ Ημεριςια Δόςθ αποβαίνει προσ όφελοσ του ακλθτι. Όντωσ ςιμερα πολφ λόγοσ γίνεται για τον υποτικζμενο ρόλο των βιταμινϊν ςτθν ενίςχυςθ τθσ απόδοςθσ του ακλθτι, γι αυτό και θ χριςθ ςυμπλθρωμάτων βιταμινϊν, πολλζσ φορζσ δε ςε μεγαδόςεισ, είναι πολφ διαδεδομζνθ. Η κατανάλωςθ ςυμπλθρωμάτων ςυνικωσ αντιπροςωπεφει τθν εςφαλμζνθ φιλοςοφία «περιςςότερο από το αρκετό είναι καλφτερο από το αρκετό». Φτάνουμε ζτςι ςτο ςθμείο να ζχουμε υπερβολικι πρόςλθψθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν. Ωςτόςο, θ υπάρχουςα όμωσ επιςτθμονικι βιβλιογραφία δείχνει ότι ακλθτζσ με επαρκι πρόςλθψθ βιταμινϊν μζςω ενόσ ιςορροπθμζνου διαιτολογίου δεν βελτιϊνουν τθν απόδοςθ τουσ προςλαμβάνοντασ επιπλζον βιταμίνεσ, με εξαίρεςθ τθν βιταμίνθ Ε ςε μεγάλο υψόμετρο. Οι βιταμίνεσ και τα μζταλλα να είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ ςτθν διατροφι των ακλθτϊν, όμωσ υπάρχουν και κίνδυνοι από μεγαδόςεισ βιταμινϊν. ε ότι αφορά τισ

12 υδατοδιαλυτζσ, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δεν υπάρχει κίνδυνοσ επειδι αποβάλλονται εφκολα με τα οφρα. Πάντωσ μεγαδόςεισ νιαςίνθσ ζχουν ενοχοποιθκεί για γαςτρικό ζλκοσ, ενϊ και θ Β6 ζχει τοξικζσ επιδράςεισ ςτον οργανιςμό. Ακόμα και θ υδατοδιαλυτι βιταμίνθ C, θ οποία κεωρείται ότι ςε φυςιολογικζσ δόςεισ δρα ωσ εκκακαριςτισ ελευκζρων ριηϊν Ο2, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ςε μεγάλεσ δόςεισ είναι παράγων redox και προάγει τθν οξείδωςθ. Σα πράγματα είναι πιο ςθμαντικά για τισ λιποδιαλυτζσ βιταμίνεσ. Η αποβολι τουσ είναι αργι και μεγάλο μζροσ τουσ ςυγκρατείται ςτο ιπαρ και το λιπϊδθ ιςτό. Μεγαδόςεισ βιταμίνθσ. Α μπορεί να προκαλζςουν αδυναμία, ναυτία, πόνο ςτισ αρκρϊςεισ, θπατικι βλάβθ, ενϊ μεγαδόςεισ βιταμίνθσ D απϊλεια μυϊκοφ τόνου, διάρροια, εναπόκεςθ αςβεςτίου ςτουσ νεφροφσ κτλ. Αλόγιςτθ επίςθσ υπζρμετρθ φόρτιςθ του οργανιςμοφ με μεγάλεσ ποςότθτεσ Fe χωρίσ τθν φπαρξθ αναιμίασ, δθμιουργεί μια ςωρεία προβλθμάτων, όπωσ καταςτροφι ενδοκρινϊν αδζνων, κίρρωςθ του ιπατοσ, γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ κτλ υμπεραςματικά, είναι πολφ ςθμαντικό οι ακλθτζσ να βαςίηονται ςτθν διατροφι τουσ παρά ςτα ςυμπλθρϊματα βιταμινϊν και μετάλλων. Μια ποικίλθ και ιςορροπθμζνθ διατροφι, πλοφςια ςε κρεπτικά ςυςτατικά που περιλαμβάνει πολλοφσ ςφνκετουσ υδατάνκρακεσ εξαςφαλίηει ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ επάρκεια ςε όλα τισ απαραίτθτεσ βιταμίνεσ και μζταλλα. Σα ςυμπλθρϊματα δεν χρειάηονται εάν υπάρχει αρκετι ενεργειακι πρόςλθψθ από ποικιλία τροφίμων. Ωςτόςο, ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δίνεται ςτα επίπεδα Fe και Ca. Καλό κα είναι να ελζγχεται θ βιταμινικι κατάςταςθ του οργανιςμοφ ανά περιόδουσ και επί ελλείψεωσ να γίνει κεραπεία με ςυμπλιρωμα. Ακλθτζσ που δεν τρζφονται ικανοποιθτικά, είτε λόγω του τρόπου ηωισ τουσ, είτε λόγω πολλαπλϊν προπονιςεων διατρζχουν τον κίνδυνο ανεπαρκοφσ πρόςλθψθσ βιταμινϊν και ίςωσ χρειάηονται ςυμπλθρϊματα. Σα ςυμπλθρϊματα αυτά κα πρζπει να περιζχουν τθν ςυνιςτϊμενθ θμεριςια δόςθ κάκε βιταμίνθσ και να είναι καταςκευαςμζνα από φαρμακευτικζσ εταιρείεσ που τα κυκλοφοροφν ωσ φάρμακα με τθν ζγκριςθ του Ε.Ο.Φ. Ναι λοιπόν ςτθν ςωςτι και όχι αλόγιςτθ χριςθ.

13 Βαςικζσ βιταμίνεσ Βιταμίνθ Α ι ρετινόλθ Απαραίτθτθ για τθ νυχτερινι όραςθ. Προςτατεφει τισ μεμβράνεσ και τισ βλεννογόνουσ των ματιϊν, ενϊ παράλλθλα ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του οργανιςμοφ και ςτθν υγεία του δζρματοσ, κακϊσ διακζτει αντιοξειδωτικζσ ιδιότθτεσ. φμπλεγμα βιταμινϊν Β Βιταμίνθ Β1 ι κειαμίνθ υντελεί ςτθν ομαλι λειτουργία του νευρικοφ ςυςτιματοσ, των μυϊν και τθσ καρδιάσ. Επιπλζον, αυξάνει τθν πνευματικι δραςτθριότθτα και βοθκά ςτθν παραγωγι ενζργειασ από τουσ υδρογονάνκρακεσ, τα λίπθ και το αλκοόλ. Βιταμίνθ Β2 ι ριβοφλαβίνθ υμμετζχει ςτθ ςφνκεςθ των ενηφμων και ςτο μεταβολιςμό των λιπϊν, των πρωτεϊνϊν και των υδατανκράκων για τθν παραγωγι ενζργειασ ςτον οργανιςμό. Επίςθσ, βοθκά ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν αναπαραγωγι και ευνοεί τθν καλι υγεία των μαλλιϊν, των νυχιϊν και του δζρματοσ. Βιταμίνθ Β3 ι βιταμίνθ PP ι νιαςίνθ Απαραίτθτθ για τθν απελευκζρωςθ ενζργειασ ςτον οργανιςμό από τισ τροφζσ. υμβάλλει ςτθν καλι λειτουργία του νευρικοφ ςυςτιματοσ και ςτθν υγεία του δζρματοσ.

14 Βιταμίνθ Β5 ι παντοκενικό οξφ Απαραίτθτθ ςτον ενδιάμεςο μεταβολιςμό λιπϊν, υδατανκράκων και πρωτεϊνϊν. Βιταμίνθ Β6 ι πυριδοξίνθ Αποτελεί βαςικό ςτοιχείο για το μεταβολιςμό των αμινοξζων και των πρωτεϊνϊν. Είναι απαραίτθτθ για τθν καλι υγεία του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ, ενϊ ςυμβάλλει ςθμαντικά και ςτθ ςφνκεςθ τθσ αιμοςφαιρίνθσ. Βιταμίνθ Β8 ι βιταμίνθ Η ι βιοτίνθ Είναι βαςικό ςτοιχείο του μεταβολιςμοφ των αμινοξζων και των λιπιδίων. Χρθςιμεφςει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ τριχόπτωςθσ. Βιταμίνθ Β9 ι φολικό οξφ υντελεί ςτθν καλι λειτουργία τθσ καρδιάσ και είναι απαραίτθτθ ουςία για τθ ςφνκεςθ του DNA. Βιταμίνθ Β12 ι κοβαλαμίνθ Δρα κυρίωσ ςτο μεταβολιςμό των λιπιδίων και των πρωτεϊνϊν, ςτθ ςφνκεςθ των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και ςτο νευρικό ςφςτθμα. Βιταμίνθ C ι αςκορβικό οξφ Η εν λόγω βιταμίνθ αποτελεί ιςχυρό αντιοξειδωτικό παράγοντα κακϊσ αυξάνει τθν απορρόφθςθ του ςιδιρου. Επίςθσ, ςυμμετζχει ςτο ςχθματιςμό του κολλαγόνου, βοθκά ςτθν εποφλωςθ των πλθγϊν και ςτθν επανόρκωςθ των ιςτϊν και γενικότερα ενιςχφει τθν άμυνα του οργανιςμοφ. Βιταμίνθ D ι καλςιφερόλθ Η βιταμίνθ D ελζγχει το μεταβολιςμό του αςβεςτίου, του φωςφόρου και του μαγνθςίου που αφορά ςτθν απορρόφθςι τουσ ςτο αίμα και ςτθν ενςωμάτωςι τουσ ςτα οςτά. Βιταμίνθ Ε ι τοκοφερόλθ Ζνασ ακόμθ ιςχυρόσ αντιοξειδωτικόσ παράγοντασ. Προςτατεφει τα λιπίδια των κυτταρικϊν μεμβρανϊν, επιβραδφνοντασ τθ γιρανςι τουσ, τροφοδοτεί με οξυγόνο το ςϊμα και αυξάνει τθν αντοχι του οργανιςμοφ. Επιπλζον, επιταχφνει τθν εποφλωςθ των πλθγϊν και προςτατεφει τα αγγεία από τθν αρτθριοςκλιρυνςθ και τθ κρόμβωςθ.

15 Βαςικά μζταλλα Αςβζςτιο (Ca) Η ςπουδαιότερθ λειτουργία του είναι θ ςυμμετοχι του, μαηί με το φωςφόρο, ςτο ςχθματιςμό και ςτθ διατιρθςθ γερϊν οςτϊν και δοντιϊν. Είναι πολφ ςθμαντικό για τθν καλι λειτουργία τθσ καρδιάσ αλλά και για τθν υγεία του δζρματοσ. Σα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι μια καλι πθγι αςβεςτίου. Τπάρχουν επίςθσ μικρά ποςά ςε άλλα τρόφιμα ςυμπεριλαμβανομζνων των ψωμιϊν, ςτα δθμθτριακά, ςτα φροφτα και λαχανικά, ςτα ψάρια που μποροφμε να τα φάμε με τα κόκαλα τουσ (π.χ. κονςζρβα ςολομό και ςαρδζλεσ), ταχίνι, αμφγδαλα, ςφκα και τρόφιμα που ενιςχφονται με αςβζςτιο. Μαγνιςιο (Mg) υμμετζχει ςε πολλζσ και ουςιϊδεισ διαδικαςίεσ μεταβολιςμοφ. Παράλλθλα, ςυντελεί ςτθν απορρόφθςθ των μετάλλων αλλά και ςτθ ςωςτι χριςθ των βιταμινϊν C, E και του ςυμπλζγματοσ Β. Επίςθσ, βοθκά τθν ανάπτυξθ των οςτϊν και είναι αναγκαίο για τθ ςωςτι λειτουργία των νεφρων και των μυϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των καρδιακϊν. Πθγζσ μαγνθςίου είναι τα δθμθτριακά ολικισ αλζςεωσ, βρϊμθ, καςτανό ρφηι, όςπρια κυρίωσ φαςόλια, μπιηζλια, φαςόλια ςόγιασ, ςουςάμι, ξθροί καρποί, κυρίωσ αμφγδαλα, καρφδια, κάςιουσ ςπόροι, κυρίωσ θλιόςποροσ, γαλακτοκομικά προϊόντα, πράςινα φυλλϊδθ λαχανικά, ιδιαίτερα ςπανάκι, μπρόκολο, μαροφλι, φροφτα, κυρίωσ ςταφφλια, μπανάνα, αποξθραμζνα φροφτα, χουρμάδεσ, κρζασ, κυρίωσ μοςχάρι, κακάο και μαφρθ ςοκολάτα

16 ίδθροσ (Fe) Είναι απαραίτθτοσ για τθ μεταφορά οξυγόνου ςτο αίμα και το μυϊκό ςφςτθμα, κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ. Ακόμθ αυξάνει τθν αντίςταςθ ςτισ αςκζνειεσ και προλαμβάνει τθν κόπωςθ. Κατάλλθλεσ τροφζσ απορροφιςιμου ςιδιρου είναι : λαχανικά ελαφρϊσ βραςμζνα, όχι ωμά(να αποφεφγεται το μπλζντερ, μειϊνει τθ διακεςιμότθτα ςε ςίδθρο),λάχανο, μπρόκολο, ςπανάκι (και το ωμό), όλα τα πράςινα λαχανικά, όλα τα όςπρια (ιδιαίτερα φακζσ + φαςόλια),από φροφτα τα ακτινίδια (τον περιςςότερο) και τα ςταφφλια, ωμοί ξθροί καρποί, ςταφίδεσ, ξθρά βερίκοκα. Φωςφόροσ (P) υμμετζχει ςτθ ςφνκεςθ οςτϊν και δοντιϊν και ςτο μθχανιςμό απελευκζρωςθσ ενζργειασ. Επιπλζον, ςυντελεί ςτθν καλι λειτουργία τθσ καρδιάσ, των νεφρϊν και των μυϊν. Καλζσ πθγζσ φωςφόρου αποτελοφν το κρζασ, τα πουλερικά, το ψάρι, το αυγό, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα καρφδια, οι φακζσ, τα δθμθτριακά και θ ςοκολάτα. Χαλκόσ (Cu) Χάρθ ςτθν αντιοξειδωτικι του δράςθ προςτατεφει τα κφτταρα από τισ ελεφκερεσ ρίηεσ. Ακόμθ, ςυμμετζχει ςτθν παραγωγι ενζργειασ, ςτο ςχθματιςμό τθσ μελανίνθσ (τθσ χρωςτικισ, δθλαδι, του δζρματοσ και των μαλλιϊν) και ςτθν οξείδωςθ των λιπαρϊν οξζων. Σροφζσ χαλκοφ αποτελοφν τα ςτρείδια, τα καλάςςια ςαλιγκάρια, οι ελιζσ, ο Αρακάσ, τα φουντοφκια κ.α. Κάλιο (K) υνεργάηεται με το νάτριο για τθ ρφκμιςθ τθσ ιςορροπίασ του νεροφ ςτο ςϊμα και τον ομαλό ρυκμό τθσ καρδιάσ. Σροφζσ που είναι πλοφςιεσ ςε κάλιο είναι: μπανάνα, αβοκάντο, πορτοκάλι, πεπόνι, αχλάδι, ςταφίδα, γλυκοπατάτα, πράςινα φυλλϊδθ λαχανικά, μπρόκολο, αγκινάρα, ξθροί καρποί χωρίσ αλάτι, όςπρια, μανιτάρια και ντομάτα. ελινιο (Se) Ζνασ ακόμθ ιςχυρόσ αντιοξειδωτικόσ παράγοντασ, το εν λόγω μζταλλο δρα από κοινοφ με τθ βιταμίνθ Ε. Επίςθσ, προςτατεφει από τθ γιρανςθ και τθ ςκλιρυνςθ των ιςτϊν μζςω τθσ οξείδωςθσ. Για να ενιςχφςουμε τθν πρόςλθψθ ςελθνίου κα πρζπει να επιλζξουμε με μζτρο τρόφιμα που προζρχονται από περιοχζσ με υψθλι περιεκτικότθτα ςελθνίου, όπωσ καρφδια Βραηιλίασ, ςκόρδο Κίνασ, μπριηόλα Αμερικισ. Σο ςκόρδο, το κρεμμφδι, το πράςο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι, κεωροφνται ςυςςωρευτζσ ςελθνίου, γιατί δεςμεφουν το ςελινιο ςε μια ειδικι μορφι με αντικαρκινικι δράςθ.

17 Ψευδάργυροσ (Zn) Είναι απαραίτθτοσ για τθ λειτουργία και τθ διαίρεςθ των κυττάρων και ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν. Μεγάλθ είναι θ ςυμβολι του και ςτο αναπαραγωγικό ςφςτθμα τόςο των ανδρϊν όςο και των γυναικϊν. Φυτικά τρόφιμα πλοφςια ςε ψευδάργυρο είναι οι ξθροί καρποί, τα φαςόλια και τα δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ. υμπλθρϊματα Βιταμινϊν Δεν υπάρχουν ςοβαρά ςτοιχεία που να αναδεικνφουν τθν φπαρξθ εργογόνων αποτελεςμάτων, είτε για κάποια ςυγκεκριμζνθ βιταμίνθ, είτε για τουσ ςυνδυαςμοφσ βιταμινϊν ανόργανων ςυςτατικϊν ι για τα ανάλογα βιταμινϊν. Οι απόψεισ που ιςχφουν ςήμερα ςχετικά με την πρόςληψη ςυμπληρωμάτων βιταμινϊν είναι οι ακόλουθεσ: 1. Οι ανεπάρκειεσ βιταμινϊν δφναται να επθρεάςουν αρνθτικά και να μειϊςουν τθν ακλθτικι απόδοςθ. 2. Σα ςυμπλθρϊματα βιταμινϊν δεν είναι απαραίτθτα ςε ακλθτζσ που ακολουκοφν μια καλά ιςορροπθμζνθ δίαιτα. 3. Οι ακλθτζσ που κάνουν ζντονθ προπόνθςθ ίςωσ χρειάηονται παρακολοφκθςθ των επιπζδων βιταμινϊν. 4. Σα ςυμπλθρϊματα βιταμινϊν κα πρζπει να ςυςτινονται ςε ακλθτζσ που κάνουν κάποια δίαιτα απϊλειασ βάρουσ, ζχουν διατροφικζσ διαταραχζσ ι χαμθλι ενεργειακι πρόςλθψθ. Η ςυμπλθρωματικι χοριγθςθ είναι εγγυθμζνθ μόνο όταν υπάρχει ςαφισ απόδειξθ φπαρξθσ κάποιασ ανεπάρκειασ. 5. Η υπερβολικι πρόςλθψθ βιταμινϊν, ιδιαίτερα λιποδιαλυτϊν, δφναται να προκαλζςει ςυςςϊρευςι τουσ ςτο ςϊμα ςε τοξικά επίπεδα με αποτζλεςμα τθν πρόκλθςθ παρενεργειϊν.

18 ΤΜΠΕΡΑΜΑ Η υγιεινι διατροφι παρζχει όλεσ τισ κρεπτικζσ ουςίεσ που χρειάηεται το ςϊμα ϊςτε να είναι υγιζσ. Ζχει ποικιλία και είναι πλοφςια ςε φροφτα και λαχανικά, ενϊ περιζχει ελάχιςτα κεκορεςμζνα λιπαρά, τα οποία βρίςκονται ςε προϊόντα του εμπορίου, το κρζασ, το πλιρεσ γάλα, το βοφτυρο και το τυρί. Η διατροφι πρζπει να καλφπτει τισ ανάγκεσ του ςϊματοσ ςε ενζργεια. Ζνα ςωςτό διατροφικό πρόγραμμα κα πρζπει να περιλαμβάνει τροφζσ από όλεσ τισ ομάδεσ τροφίμων: γάλα, λαχανικά, ψωμί και δθμθτριακά, φροφτα, ψάρια, πουλερικά και κρζασ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διατροφι μασ αποτελείται από πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ, ανόργανεσ ουςίεσ και βιταμίνεσ. Οι πρωτεΐνεσ αποτελοφνται από αμινοξζα και χρθςιμεφουν ςτον οργανιςμό ωσ ενζργεια. Σα λίπθ αποτελοφν βαςικι πθγι ενζργειασ, αυτά διακρίνονται ςε φυτικά και ηωικά. Σα ηωικά λίπθ διακρίνονται ςε πολυακόρεςτα και μονοακόρεςτα. Σα κορεςμζνα λιπαρά αυξάνουν τθν κακι χολθςτερίνθ. Παράλλθλα, από τουσ υδατάνκρακεσ παίρνουμε όλθ τθν ενζργεια που χρειαηόμαςτε για να ηιςουμε. Είναι βαςικι πθγι ενζργειασ του εγκεφάλου και του νευρικοφ ςυςτιματοσ. Διακρίνονται ςε απλοφσ και ςφνκετουσ υδατάνκρακεσ. Οι βιταμίνεσ ςυμβάλλουν ςτο ςχθματιςμό ιςτϊν, ςτθ ςωςτι λειτουργία του ανοςοποιθτικοφ, ςτθν απορρόφθςθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν κ.α. Οι ανόργανεσ ουςίεσ ςυμβάλλουν ςτθ δφναμθ των ιςτϊν, ςτθ ρφκμιςθ του ph του αίματοσ, ςτο μεταβολιςμό κ.α. Μερικζσ βαςικζσ βιταμίνεσ είναι θ βιταμίνθ Α, Β1, Β2,Β3 κ.α. Οριςμζνα βαςικά μζταλλα Ca, Mg, Fe, P, Cu κ.α. Ακόμθ, τα ςυμπλθρϊματα βιταμινϊν είναι απαραίτθτα κυρίωσ για τουσ ακλθτζσ που παρουςιάηουν κάποια ανεπάρκεια, θ υπερκατανάλωςθ τουσ προκαλεί παρενζργειεσ.

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό.

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Η λιψθ επαρκοφσ ποςότθτασ μετάλλων από τισ τροφζσ, βοθκά ςτθν ρφκμιςθ του οργανικοφ ιςοηυγίου ςε νερό, ςτθν ομαλότερθ διακίνθςθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, ςτθν διατιρθςθ τθσ φυςιολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ Με τον όρο φυτοχθμικά ορίηονται οι χθμικζσ ουςίεσ που παράγονται ςτα φυτά και μποροφν να επθρεάςουν τθν υγεία, αλλά δεν είναι απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά. Τπάρχουν πολλά επιςτθμονικά δεδομζνα για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Αιτίεσ κανάτου Danaei G, et al. Plos Med 2009; 6:e1000058 Παράγοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με: Θ ενζργεια και το ςϊμα ςασ - Πόςθ ενζργεια χρειάηεςτε θμερθςίωσ - Πόςθ ενζργεια χρθςιμοποιείτε θμερθςίωσ - Πϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Μακροθρεπτικά ςυςτατικά ονομάηονται οι κρεπτικζσ ουςίεσ που προςφζρουν ενζργεια όπωσ υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λίποσ και χρειάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο.

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο. Ο Βαςικόσ Τπαίτιοσ πίςω από τθν Χολθςτερίνθ τθν Παχυςαρκία και τθ Χρόνια Κόπωςθ Dr. Δθμιτρθσ Τςουκαλάσ Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου UNI.NA. Federico II Ειδικόσ ςτα Χρόνια Νοςιματα και ςτισ Μεταβολικζσ Διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Λζγεται, ότι το εντερικό ςφςτθμα είναι ο δεφτεροσ μασ, εγκζφαλοσ!!! Είναι το μόνο όργανο που διακζτει αυτόνομο, ανεξάρτθτο νευρικό ςφςτθμα.

Λζγεται, ότι το εντερικό ςφςτθμα είναι ο δεφτεροσ μασ, εγκζφαλοσ!!! Είναι το μόνο όργανο που διακζτει αυτόνομο, ανεξάρτθτο νευρικό ςφςτθμα. Εάν εξωγιινοι μποροφςαν να ορμιςουν από εξωτερικό χϊρο και να αποςπάςουν ζναν άνκρωπο για να δουν από τι είμαςτε φτιαγμζνοι, κα κατζλθγαν ςτο ςυμπζραςμα, ότι κφτταρο για κφτταρο, είμαςτε κυρίωσ βακτιρια.

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός. Χ. Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ 1 0 1 ελίδα 1

1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός. Χ. Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ 1 0 1 ελίδα 1 1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός Γενικά : Οποιοδιποτε κφτταρο αποτελείται από χθμικζσ ενϊςεισ του άνκρακα που ονομάηονται οργανικζσ ενϊςεισ. Οι ενϊςεισ που αποτελοφν ςυςτατικά του κφτταρου χωρίηονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων Εκτόσ από τα προτεινόμενα ςυγγράμματα, ςασ κυμίηω ότι ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα e-εκπαίδευςθ (www.education.teiath.gr) του ΤΕΙ (Γενικό τμιμα βαςικών ιατρικών μακθμάτων) ι απευκείασ ςτο https://education.teiath.gr/claroline/auth/opencourses.php?fc=22

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. Τι είναι οι υδατάνθρακες;

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. Τι είναι οι υδατάνθρακες; ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Τι είναι οι υδατάνθρακες; Οι υδατάνθρακες είναι τα νομίσματα ενέργειας του σώματός μας. Τα περισσότερα τρόφιμα που τρώμε καθημερινά αποτελούνται από υδατάνθρακες. Ο οργανισμός μας, σπα τους

Διαβάστε περισσότερα

Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ!

Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ! Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ! Το αδυνάτιςμα, δεν είναι απλά κζμα απϊλειασ βάρουσ, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Ζέρβας Γ., Χατζηγεωργίου Ι. και Γαλλιάκις Κ. Εργαςτήριο Φυςιολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Ασβέστιο Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου Βρέφη 0-12 μηνών Παιδιά 1-3 ετών Παιδιά 4-8 ετών Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών Ενήλικες 19-50 ετών Ενήλικες > 50 ετών Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΛΕΙΨΘΣ ΤΟΦΙΜΩΝ Ο ΚΑΛΥΤΕΟΣ ΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΟΥΜΕ ΑΡΟ ΤΥΧΟΝ ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΡΩΟΥΝ Αςκζνειεσ όπωσ το: άςκμα, θμικρανίεσ, διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης NutriGENE Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ DNA Test Γνῶθι σαὐτόν Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 2 1. Επιςκόπθςθ Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν... 2 2. Αποτελζςματα... 3 3. Λεπτομζρειεσ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τρουών

Εισαγωγή στερεών τρουών Εισαγωγή στερεών τρουών Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων

Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων Σε μια ιςορροπθμζνθ διατροφι οι διάφορεσ τροφζσ, περιζχουν φυςικά κρεπτικά ςυςτατικά που χρειάηεται το ςϊμα μασ, υπάρχουν όμωσ και τα λειτουργικά τρόφιμα, (functional foods),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΩΤΕΪΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙ ΡΩΤΕΪΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΩΤΕΪΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρωτεΐνθ ζχει πρωταρχικι ςθμαςία για οποιονδιποτε ηωντανό οργανιςμό γιατί αποτελεί το δομικό υλικό με το οποίο κτίηονται κι «επιςκευάηονται» όλα τα κφτταρα. Χωρίσ τισ πρωτεΐνεσ θ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ

ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ. Β τετράμθνο 2012-2013. «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΗΘΘ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΣΕΛΘ ΜΑΡΙΝΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΙΧΑΙ ΚΛΑΙΝΣΙ ΠΛΩΣΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ ΠΛΑΣΙΚΩΝ «Νερό: Πθγι Ηωισ» Α λυκείου. 10ο Γ.Ε.Λ. Πάτρασ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Προβλθματικι ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΣΑΚΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕ ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ

ΓΕΝΙΚΕ ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ Σα νζα για τθν πρόλθψθ του καρκίνου είναι καλφτερα ςιμερα και κα είναι ακόμα καλφτερα ςτο μζλλον. Τπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείσ να κάνεισ για

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ.

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Διατροφή & εγκυμοσύνη Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς Κύρια χαρακτηριστικά της διατροφής Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ. ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ.) ΤΓΙΕΙΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ: ΧΕΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ Ρτυχιακι εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο.

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ (ΚΤΚΛΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) Θζμα Α Α1: γ, Α2: δ, Α3: Λ Λ Α4: α. Παραςκευι κορεςμζνου μονοκαρβονικοφ οξζοσ, με υδρόλυςθ νιτριλίων ςε όξινο

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ Δφο είναι οι κυριότερεσ πακιςεισ που αφοροφν τθ ςεξουαλικι λειτουργία του άνδρα, ανεξάρτθτα από τθν θλικία του: Α) θ ςτυτική δυςλειτουργία Β) Διαταραχζσ εκςπερμάτιςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ Η χοληστερίνη ή η χοληστερόλη είναι κηρώδης στερόλης που βρίσκεται στη μεμβράνη των κυττάρων όλων των ιστών του σώματος, και στο πλάσμα του αίματος όλων των ζώων. Μικρότερες ποσότητες χοληστερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τα νηστίσιμα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 14 Φεβρουάριος :44

Γνωρίστε τα νηστίσιμα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 14 Φεβρουάριος :44 Γράφει: Κωνσταντίνου Κρήνη, Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος Τα λαχανικά, τα όσπρια, οι πατάτες, τα δημητριακά, τα ζυμαρικά, οι ξηροί καρποί, οι ελιές, τα φρούτα, τα θαλασσινά, ο ταραμάς, τα τουρσί ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Τα λίπη αποτελούν μια συμπυκνωμένη πηγή ενέργειας Ενεργούν σαν διαλύτες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Παγκύπρια Μέρα Διατροφής 10-5-2009 Ποικιλία - Μέτρο Ισορροπία στην Διατροφή Η Παγκύπρια μέρα Διατροφής που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10/5 (από το 2008) φέτος είναι αφιερωμένη στις βασικές αρχές της διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας.

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας. Είναι οργανικές ενώσεις απαραίτητες για την λειτουργία του οργανισμού μας, που είτε δεν μπορεί να τις συνθέσει μόνος του, είτε τις συνθέτει αλλα σε μικρότερες από τις αναγκαίες ποσότητες. Ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: «Μαθαίνω να φτιάχνω λαχανόκηπο ςτην αυλή του ςχολείου μου» Υπεφθυνη Εκπαιδευτικόσ: Παπαβαςιλείου Βαςιλική, ΠΕ19

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: «Μαθαίνω να φτιάχνω λαχανόκηπο ςτην αυλή του ςχολείου μου» Υπεφθυνη Εκπαιδευτικόσ: Παπαβαςιλείου Βαςιλική, ΠΕ19 Γυμνάςιο Βαλτινοφ Σρικάλων Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: «Μαθαίνω να φτιάχνω λαχανόκηπο ςτην αυλή του ςχολείου μου» Υπεφθυνη Εκπαιδευτικόσ: Παπαβαςιλείου Βαςιλική, ΠΕ19 υμμετζχοντεσ Μαθητζσ: Βαςδζκθσ Αποςτόλθσ

Διαβάστε περισσότερα

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ NEW ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 Ώρεσ Δευτέρα Σρίτη Σετάρτη Πέμπτη Παραςκευή άββατο Κυριακή 08:00-09:00 YOGA Α 09:00-10:00 PILATES Ι 10:00-11:00 PILATES YOGA PILATES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Λόγοι για τουσ οποίουσ κάνουμε γονιδιωματικι βιβλιοκικθ Για οργανιςμοφσ που κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν. Για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ. Για να κάνουμε μελζτθ ςτθν εξελικτικι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαίσθητη στη ζέστη το οξυγόνο το αλκαλικό περιβάλλον και τις λάμπες UV. Μερικές τροφές πλούσιες σε Βιταμίνη Β1 (100g τροφής /mg Βιταμίνης)

Ευαίσθητη στη ζέστη το οξυγόνο το αλκαλικό περιβάλλον και τις λάμπες UV. Μερικές τροφές πλούσιες σε Βιταμίνη Β1 (100g τροφής /mg Βιταμίνης) Τις Βιταμίνες τις χωρίζουμε σε δυο κατηγορίες α) Υδατοδιαλυτές Βιταμίνες (B ομάδα και C) β) Λιποδιαλυτές Βιταμίνες (A, D, E, K) α) Υδατοδιαλυτές Βιταμίνες (B ομάδα και C) Βιταμίνη Β1 (Θιαμίνη) Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων»

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων» Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων» Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παχιαδάκη Άννα Ομάδα μαθητών Β Τάξης Λυκείου: Αλεβυζάκη Ευανθία, Καλαγασίδη Βάλια, Καλοειδάς Αντώνης, Λεμονάκης Μάριος, Πετράκης Αντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΕΞΙ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΠΑΡΑΣΡΑΣΘΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΣΑ ΕΞΙ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΠΑΡΑΣΡΑΣΘΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αλεξάκθ Ζλενα Α1 ΣΑ ΕΞΙ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΑ ΠΑΡΑΣΡΑΣΘΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Σφμφωνα με μία άποψθ είμαςτε ό, τι τρϊμε. Κάποτε θ ςχζςθ του ανκρϊπου με τθν τροφι του ιταν απλι. Κυνθγοφςε, ψάρευε, φφτευε και ικανοποιοφςε

Διαβάστε περισσότερα