ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 τθν παρακάτω εργαςία κα προςπακιςουμε μεταξφ άλλων να δϊςουμε απαντιςεισ ςτα παρακάτω ερωτιματα: 1. Σί είναι οι πρωτεΐνεσ και ποιόσ ο ρόλοσ τουσ ςτο ςϊμα μασ; 2. Σί είναι τα λίπθ,ςε ποιζσ κατθγορίεσ διακρίνονται και ποιόσ είναι ο ρόλοσ τουσ; 3. Σί είναι οι υδατάνκρακεσ ςε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται, γιατί τουσ χρειαηόμαςτε; 4. Γιατί είναι χριςιμεσ οι βιταμίνεσ; 5. Ποφ είναι χριςιμεσ οι ανόργανεσ ουςίεσ; 6. Ποιζσ τροφζσ είναι πλοφςιεσ ςε μζταλλα; 7. Ποιζσ είναι οι απόψεισ που ιςχφουν ςιμερα ςχετικά με τθν πρόςλθψθ ςυμπλθρωμάτων βιταμινϊν;

2 ΠΡΩΣΕΙΝΕ Αποτελοφν τα πιο διαδεδομζνα και πολυδιάςτατα τόςο ςτθ μορφι όςο και ςτθ λειτουργία τουσ μακρομόρια. Οι πρωτεΐνεσ αποτελοφν είτε δομικά ςυςτατικά των μεμβρανϊν του κυττάρου είτε ςυνεργοφν ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ λειτουργία, όπωσ θ δθμιουργία πρωτεϊνικϊν ςυμπλοκϊν. Απoτελοφνται από αμινοξζα,τα οποία ενϊνονται μεταξφ τουσ με πεπτιδικοφσ δεςμοφσ ςχθματίηοντασ μια γραμμικι αλυςίδα,καλοφμενθ αλυςίδα πολυπεπτιδίων. Όλεσ οι πρωτεΐνεσ περιζχουν άνκρακα, οξυγόνο και άηωτο και οι περιςςότερεσ εξ αυτϊν και κείο. Τπάρχουν 20 αμινοξζα που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι πρωτεΐνθσ. Οι πρωτεΐνεσ που δεν ζχουν που δεν ζχουν και τα 20 αμινοξζα ονομάηονται ελλιπείσ. Οι πιγεσ πρωτεΐνθσ που περιζχουν και τα 20 αμινοξζα ονομάηονται πλιρεισ. Επιλζγοντασ λοιπόν τισ πλιρεισ κα εξαςφαλιςκοφν όλα τα αμινοξζα που χρειάηεται ο οργανιςμόσ μασ. Οριςμζνα αμινοξζα μποροφν να παραχκοφν ςτο ςϊμα και δεν είναι τόςο απαραίτθτα για τθ διατροφι μασ.σα αμινοξζα που δεν μποροφν να παραχκοφν από τον οργανιςμό μασ όμωσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθ διατροφι μασ. Ο ρόλοσ τθσ πρωτεΐνθσ ςτο ςϊμα μασ. Οι πρωτεΐνεσ ζχουν πολλζσ διαφορετικζσ λειτουργίεσ μζςα ςτο ςϊμα, το οποίο τισ χρθςιμοποιεί ωσ ενζργεια. Η πρωτεΐνθ χρθςιμοποιείται επίςθσ ωσ ζνα ζνηυμο που προκαλεί αντιδράςεισ μζςα ςτο ςϊμα, ςυμπεριλαμβανομζνου του μεταβολιςμοφ και του γονιδίου τθσ ανάπτυξθσ και τθσ επιδιόρκωςθσ.χρθςιμοποιείται ακόμθ για να μεταφζρει τα ςιματα από ζνα μζροσ του ςϊματοσ ςτο άλλο και να ςχθματίςει δομζσ ςυμπεριλαμβανομζνων των μυϊν.

3 θμαντικι ςτθ διατροφι μασ. Η πρωτεΐνθ είναι απαραίτθτθ για τον οργανιςμό μασ ςε ςυνδυαςμό με υδατάνκρακεσ, βιταμίνεσ,ανόργανα άλατα κ.α. Ζνασ από τουσ βαςικότερουσ λόγουσ που θ διατροφι πολλϊν ατόμων είναι τόςο ελλιπισ είναι το γεγονόσ ότι εξιςϊνουν τθν πρωτεΐνθ με τθν καλι διατροφι, νομίηοντασ ότι τα ηωικά προϊόντα είναι ο μόνοσ τρόποσ για να τθν λάβουμε ςτθ διατροφι μασ. Σα λαχανικά, τα δθμθτριακά ολικισ αλζςεωσ, τα φαςόλια,οι ξθροί καρποί και οι ςπόροι, ζχουν επίςθσ καλζσ πρωτεΐνεσ. Πράςινα λαχανικά,μπιηζλια και φαςόλια ζχουν περιςςότερθ πρωτεΐνθ ανά κερμίδα από το κρζασ και επιπλζον οι φυτικζσ πρωτεΐνεσ είναι πλοφςιεσ ςε κρεπτικά ςυςτατικά και φυτοχθμικά. Ακόμθ και τα φροφτα ζχουν μικρζσ ποςότθτεσ πρωτεΐνθσ. τα ηωικά τρόφιμα δεν υπάρχουν αντιοξειδωτικά και φυτοχθμικά. ΛΙΠΗ Σα λιπαρά αποτελοφν μια από τισ κυριότερεσ κατθγορίεσ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν των τροφίμων και κεωροφνται απαραίτθτα για τθν διατιρθςθ ενόσ υγιοφσ ςϊματοσ αποτελϊντασ βαςικι πθγι ενζργειασ. Τπάρχει μια παρεξθγθμζνθ αντιμετϊπιςθ από τουσ περιςςότερουσ, αφοφ ςυνικωσ επικεντρωνόμαςτε ςτισ βλαβερζσ τουσ ςυνζπειεσ, ενϊ το ςθμείο που πρζπει να εςτιάςουμε, εκτόσ από τθν ποςότθτα, είναι θ ποιότθτα και ο τφποσ των λιπαρϊν που καταναλϊνουμε. Ο ρόλοσ των λιπαρϊν Θεωροφνται ςθμαντικι πθγι ενζργειασ προςφζροντασ υγεία κι ευεξία ςτον οργανιςμό. 1 gr λίπουσ αποδίδει ενζργεια ίςθ με 9 Κcal, περίπου 2,5 φορζσ περιςςότερθ ενζργεια ανά μονάδα βάρουσ, από τουσ υδατάνκρακεσ και τισ πρωτεΐνεσ (4 Κcal). Χρθςιμεφουν ςαν εφεδρεία καφςιμθσ φλθσ, ςε περιόδουσ κακισ διατροφισ ι πείνασ, ι ςε περιπτϊςεισ που υπάρχουν αυξθμζνεσ ενεργειακζσ ανάγκεσ όπωσ ςε βρζφθ και παιδιά ι ςε υψθλά επίπεδα φυςικισ δραςτθριότθτασ.

4 Αποτελοφν βαςικά δομικά ςυςτατικά των ςωματικϊν κυττάρων και ςυγκεκριμζνα των κυτταρικϊν μεμβρανϊν, διαφυλάςςοντασ τθν ςτακερότθτα του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ του κυττάρου. Προφυλάςςει και διατθρεί ςτθ κζςθ τουσ τα ςπλάχνα, ενϊ δρα και ωσ μονωτικό υλικό διατθρϊντασ τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ ςτακερι. Βοθκοφν ςτθν καλφτερθ απορρόφθςθ και μεταφορά των λιποδιαλυτϊν βιταμινϊν A,D,E και K, ενϊ εξαςφαλίηουν τα απαραίτθτα ω-3 και ω-6 λιπαρά οξζα. Επίςθσ αποτελοφν πρόδρομεσ ενϊςεισ για τθν ςφνκεςθ ςθμαντικϊν βιολογικϊν μορίων (π χ θ χολθςτερόλθ είναι πρόδρομθ ουςία ςτθ ςφνκεςθ ςτεροειδϊν ορμονϊν και βιταμίνθσ D). Ενιςχφουν τα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά τθσ τροφισ, προςκζτοντασ άρωμα και γεφςθ. Σα λιπαρά ανάλογα με τθν προζλευςι τουσ διακρίνονται ςε: 1.Φυτικά: προζρχονται από τρόφιμα φυτικισ προζλευςθσ όπωσ ελαιόλαδο, θλιζλαιο, μαργαρίνεσ, spreads, ξθροί καρποί (αμφγδαλα, φιςτίκια κλπ) 2.Ζωϊκά: περιζχονται ςε τρόφιμα όπωσ κρζασ και προϊόντα τουσ (αλλαντικά), ςτα αυγά και ςτα γαλακτοκομικά προϊόντα όπωσ βοφτυρο, γάλα, τυριά, λαρδί, κρζμα γάλακτοσ κλπ. Ανάλογα με τθ ςφςταςι τουσ διακρίνονται ςε κορεςμζνα και τα ακόρεςτα, τα οποία μπορεί να είναι μονοακόρεςτα ι πολυακόρεςτα. Κορεςμζνα: αυτά που ςυναντϊνται ςυνικωσ ςτα τρόφιμα είναι το βουτυρικό, το παλμιτικό και το ςτεατικό οξφ. Τπάρχουν κυρίωσ ςε τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ, όπωσ ςτο λαρδί, ςτο βοφτυρο, ςτα λιπαρά μζρθ των κρεάτων, ςτα λιπαρά παράγωγα του κρζατοσ (π.χ. μπζικον), ςτα γλυκά, ςτα πλιρθ γαλακτοκομικά προϊόντα, τυριά και ςτα ζτοιμα ςυςκευαςμζνα γεφματα. Trans λιπαρά οξζα: είναι φυτικά ζλαια που ζχουν υποςτεί υδρογόνωςθ, μια επεξεργαςία ϊςτε να είναι ςτερεά ςε κερμοκραςία δωματίου. Παρόλο που ανικουν ςτα ακόρεςτα λιπαρά οξζα, ο μεταβολιςμόσ τουσ μοιάηει με αυτόν των κορεςμζνων, κακιςτϊντασ τα ανκυγιεινά, οπότε θ κατανάλωςι τουσ πρζπει να περιορίηεται. Βρίςκονται ςε επεξεργαςμζνα τρόφιμα, όπωσ γλυκά, μπιςκότα, κζικ αλλά και ςε τρόφιμα ηωικισ προζλευςθσ. Μονοακόρεςτα: υπάρχουν κυρίωσ ςτο ελαιόλαδο, το αβοκάντο και το κραμβζλαιο Πολυακόρεςτα: υπάρχουν ςτα φυτικά ζλαια όπωσ θλιζλαιο, ςόγια, ςθςαμζλαιο, καλαμποκζλαιο, ςτισ μαργαρίνεσ, ςτα λιπαρά ψάρια(ςαρδζλεσ, ςολομόσ) και ςτα λαχανικά. τθν κατθγορία αυτι ανικουν και τα λιπαρά

5 οξζα, λινολεϊκό (ω-6) και λινολεϊκό οξφ (ω-3) που ονομάηονται απαραίτθτα γιατί δεν μποροφν να παραχκοφν από το ςϊμα ςε επαρκείσ ποςότθτεσ και πρζπει να λαμβάνονται με τθ διατροφι γιατί κεωροφνται αναγκαία για τθν ομαλι λειτουργία του οργανιςμοφ. 1) Ωμζγα-6: το λινελαϊκό οξφ είναι ο κυριότεροσ εκπρόςωποσ τθσ ομάδασ. Βρίςκεται ςε αφκονία ςε φυτικά ζλαια, όπωσ ςτο θλιζλαιο, ςογιζλαιο, καλαμποκζλαιο, και τισ μαργαρίνεσ που φτιάχνονται από τα αντίςτοιχα ζλαια. τθν ίδια ομάδα ανικει και το αραχιδονικό οξφ που επίςθσ κεωρείται απαραίτθτο λιπαρό οξφ. Σροφζσ πλοφςιεσ ςε αυτό είναι το κρζασ, το ςυκϊτι, το λαρδί και το λίποσ των αυγϊν. 2) Ωμζγα-3: το α-λινολενικό οξφ είναι ο κυριότεροσ εκπρόςωποσ τθσ ομάδασ. Η ομάδα αυτι είναι πολφ ςθμαντικι για τθν διατιρθςθ τθσ υγείασ του οργανιςμοφ. Σο α-λινολενικό οξφ είναι απαραίτθτο για τθ φυςιολογικι ανάπτυξθ του εγκεφάλου και του νευρικοφ ςυςτιματοσ γενικότερα. Επίςθσ είναι ςθμαντικό ςυςτατικό τθσ μεμβράνθσ του αμφιβλθςτροειδοφσ χιτϊνα του ματιοφ. Επιπλζον, τα ω-3 λιπαρά οξζα αποτελοφν θ βάςθ για τθν παραγωγι των εικοςανοειδϊν, λιπαρϊν οξζων από τα οποία παράγονται ορμόνεσ όπωσ οι προςταγλανδίνεσ. Κάποιεσ από αυτζσ τισ ορμόνεσ είναι ςθμαντικζσ ςτθν διατιρθςθ τθσ υγείασ τθσ καρδιάσ κακϊσ προςτατεφουν τισ αρτθρίεσ από τθν ακθροςκλιρωςθ. Βρίςκονται ςτα ςκοφρα πράςινα λαχανικά, ςτα φυτικά ζλαια, ςτουσ ξθροφσ καρποφσ όπωσ καρφδια, λιναρόςποροσ και ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ ςτα λιπαρά ψάρια (ςαρδζλεσ) και καλαςςινά γενικότερα. Γι' αυτό και μελζτεσ που ζγιναν ςτουσ Εςκιμϊουσ τθσ Γροιλανδίασ, ζδειξαν ότι ζχουν πολφ μικρό ποςοςτό κνθςιμότθτασ από καρδιαγγειακζσ πακιςεισ. Ποιά λίπθ πρζπει να επιλζγουμε; Σα κορεςμζνα λιπαρά αυξάνουν τα επίπεδα τόςο τθσ ολικισ, όςο και τθσ "κακισ", LDL, χολθςτερόλθσ του αίματοσ. Κατά ςυνζπεια ευνοοφν τον ςχθματιςμό ακθρωματικισ πλάκασ ςτισ αρτθρίεσ και μακροπρόκεςμα αυξάνεται ο κίνδυνοσ καρδιαγγειακϊν νοςθμάτων. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ λιψθ κορεςμζνων λιπαρϊν ςε ςυνδυαςμό με παράγοντεσ όπωσ παχυςαρκία, κάπνιςμα, αλκοόλ και άγχοσ, μπορεί να οδθγιςουν ςτθν εκδιλωςθ ςτεφανιαίασ νόςου. Γι' αυτό είναι ςθμαντικό να μειωκεί θ πρόςλθψθ κορεςμζνων λιπαρϊν και να προτιμϊνται άπαχα κρζατα και γαλακτοκομικά χαμθλϊν λιπαρϊν. Εκτόσ όμωσ από τα "φανερά" λίπθ που είναι ευδιάκριτα και μποροφν να αφαιρεκοφν εφκολα, όπωσ το βοφτυρο, τα ζλαια, το εμφανζσ λίποσ ςτο κρζασ, υπάρχουν και τα "κρυμμζνα" λιπαρά ςτα μπιςκότα, ςτα

6 κζικ, ςτα τυριά, το αυγό, τουσ ξθροφσ καρποφσ, ςτα πατατάκια και ςε πολλά ζτοιμα τρόφιμα, των οποίων θ κατανάλωςθ πρζπει να περιοριςτεί, γιατί μπορεί ν' αυξιςουν επικίνδυνα το ποςοςτό ςυμμετοχισ των κορεςμζνων λιπιδίων ςτθ δίαιτα. Οι ετικζτεσ των τροφίμων πλζον αναφζρουν αναλυτικά τθν περιεκτικότθτα του τροφίμου ςε λιπαρά, οπότε μπορεί ο καταναλωτισ να κάνει πιο υγιεινζσ επιλογζσ. Αντίκετα, θ καλι χολθςτερίνθ αφαιρεί ςτθν πράξθ τθν κακι χολθςτερίνθ από τα τοιχϊματα των αρτθριϊν και τθν οδθγεί ςτο ιπαρ (ςυκϊτι), όπου καταςτρζφεται από ειδικοφσ υποδοχείσ. Ζτςι κακαρίηονται τα τοιχϊματα των αρτθριϊν από τθν κακι (LDL) χολθςτερίνθ. Σα ακόρεςτα λιπαρά οξζα αποτελοφν πιο υγιεινά λιπαρά. Σόςο τα πολυακόρεςτα όςο και τα μονοακόρεςτα λιπαρά οξζα, βοθκοφν ςτον ζλεγχο τθσ χολθςτερόλθσ και μειϊνουν τα επίπεδα τθσ ολικισ και τθσ LDL χολθςτερόλθσ, οπότε εμποδίηεται θ δθμιουργία ακθρωματικισ πλάκασ κι ζτςι απομακρφνεται ο κίνδυνοσ εμφάνιςθσ ςτεφανιαίασ νόςου. Πόςα λιπαρά πρζπει να καταναλϊνουμε κακθμερινά; Η ποςότθτα των λιπαρϊν που ενδείκνυται να καταναλϊνουμε εξαρτάται από τον τρόπο ηωισ, τθν θλικία, το φφλο και τθν φυςικι δραςτθριότθτα. ' ζνα ιςορροπθμζνο διαιτολόγιο το 30-35% τθσ θμεριςιασ προςλαμβανόμενθσ ενζργειασ πρζπει να προζρχεται από τα λιπαρά εκ των οποίων < 7% τθσ ενζργειασ να προζρχεται από κορεςμζνα λιπαρά, το 4-8% να προζρχεται από ω-6 πολυακόρεςτα λιπαρά και 0,5-1% από το α-λινολενικό οξφ, ενϊ τουλάχιςτον 200mg να προζρχονται από ω-3 λιπαρά οξζα από τα λιπαρά ψάρια, ξθροφσ καρποφσ και φυτικά ζλαια. Σο υπόλοιπο 10% περίπου πρζπει να προζρχεται από μονοακόρεςτα λιπαρά οξζα. τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ, τισ ονομαηόμενεσ Δυτικοφ τφπου, όπου θ παχυςαρκία αποτελεί πλζον παγιωμζνθ κατάςταςθ και μια από τισ ςθμαντικότερεσ αιτίεσ κανάτου, πολλζσ ζρευνεσ ζχουν γίνει, αποδεικνφοντασ ότι θ πρόςλθψθ διατροφικοφ λίπουσ αποτελεί μια από τισ βαςικζσ αιτίεσ για τθν αφξθςθ του ςωματικοφ βάρουσ. Η μείωςθ του διατροφικοφ λίπουσ ςε ςυνδυαςμό με τθν αυξθμζνθ φυςικι δραςτθριότθτα και τθν βελτίωςθ των διατροφικϊν ςυνθκειϊν, αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ παχυςαρκίασ και ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν προςπάκεια για απϊλεια βάρουσ. Επιπλζον θ μείωςθ του διατροφικοφ λίπουσ ζχει ευεργετικι επίδραςθ ςτουσ παράγοντεσ κίνδυνου και ςτισ ςχετιηόμενεσ με το υπερβάλλον βάροσ πακιςεισ, βελτιϊνοντασ παράλλθλα τθν ποιότθτα ηωισ.

7 Τδατάνκρακεσ Σι είναι οι υδατάνκρακεσ; Οι υδατάνκρακεσ είναι τα νομίςματα ενζργειασ του ςϊματόσ μασ. Σα περιςςότερα τρόφιμα που τρϊμε κακθμερινά αποτελοφνται από υδατάνκρακεσ. Ο οργανιςμόσ μασ, ςπα τουσ υδατάνκρακεσ ςε μικρότερα κομμάτια, τθ γλυκόηθ, τα οποία καίει για να πάρουμε τθν ενζργεια που χρειαηόμαςτε όλθ μζρα για να ηιςουμε. Γιατί χρειαηόμαςτε τουσ υδατάνκρακεσ; Οι υδατάνκρακεσ είναι θ βαςικι πθγι ενζργειασ του Εγκεφάλου μασ και του νευρικοφ μασ ςυςτιματοσ. Προςφζρουν τθν ενζργεια που χρειαηόμαςτε για να κινθκοφμε, να ςκεφτοφμε και να γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ λειτουργίεσ του ςϊματόσ μασ. Ποιοι είναι οι υδατάνκρακεσ; Τπάρχουν δφο κφριεσ κατθγορίεσ υδατανκράκων: οι απλοί υδατάνκρακεσ και οι ςφνκετοι. Απλοί υδατάνκρακεσ Οι απλοί υδατάνκρακεσ λζγονται αλλιϊσ και ςάκχαρα. Σουσ βρίςκουμε ςτθ ηάχαρθ και ςε όλα τα τρόφιμα που φτιάχνονται από αυτι όπωσ οι καραμζλεσ, τα γλυκά, οι ςοκολάτεσ και τα παγωτά. Οι απλοί υδατάνκρακεσ, ωςτόςο, βρίςκονται και ςε πιο κρεπτικά τρόφιμα όπωσ τα φροφτα και το γάλα. Σα ςάκχαρα δίνουν τθ γλυκιά γεφςθ ςτα τρόφιμα και για αυτό ζχουμε τθν τάςθ να μασ αρζςουν περιςςότερο. Είναι προτιμότερο να τρϊμε ςάκχαρα από φροφτα, λαχανικά και γάλα, αλλά γιατί;! Σα τρόφιμα αυτά εκτόσ από ςάκχαρα είναι γεμάτα από τόςα άλλα κρεπτικά ςυςτατικά

8 όπωσ βιταμίνεσ που μασ κάνουν να νιϊκουμε πιο ηωντανοί και ευδιάκετοι, φυτικζσ ίνεσ και αςβζςτιο, που βοθκά να αποκτάμε γερά οςτά και εντυπωςιακό ανάςτθμα. φνκετοι Τδατάνκρακεσ Ο πιο γνωςτόσ ςφνκετοσ υδατάνκρακασ είναι το άμυλο. Σο άμυλο το βρίςκουμε ςτα δθμθτριακά όπωσ το ψωμί, τα κράκερσ, τα παξιμάδια, τα όςπρια, τα μακαρόνια, το ρφηι, θ πατάτα, το καλαμπόκι ο αρακάσ, τα φαςολάκια. Σα τρόφιμα που παίρνουμε από τθ φφςθ και περιζχουν άμυλο είναι πλοφςια και ςε άλλα ςυςτατικά όπωσ βιταμίνεσ και μζταλλα. ιμερα, υπάρχουν ςυςκευαςμζνα τρόφιμα που περιζχουν επεξεργαςμζνο άμυλο, Σο επεξεργαςμζνο άμυλο είναι άμυλο που του ζχουμε αφαιρζςει κρεπτικά ςυςτατικά όπωσ οι φυτικζσ ίνεσ. Οι φυτικζσ ίνεσ όμωσ μασ κάνουν να αιςκανόμαςτε χορτάτοι. Όταν τισ αφαιρζςουμε από ζνα τρόφιμο τότε για χορτάςουμε από αυτό πρζπει να φάμε πολφ μεγαλφτερθ ποςότθτα. Για το λόγο αυτό ζνα μπολ δθμθτριακά πρωινοφ μασ χορταίνει πιο πολφ από ότι 1 μπολ ηαχαρωτά. Τδατάνκρακεσ που πρζπει να καταναλϊνουμε. Καλό είναι να ζχουμε από όλουσ τουσ υδατάνκρακεσ ςτθν κακθμερινι μασ διατροφι. Μεγαλφτερο μζροσ τθσ κακθμερινισ μασ διατροφισ ζχουν τα αμυλοφχα και μάλιςτα τα μθ επεξεργαςμζνα, για δθμθτριακά το πρωί, ψωμί του τοςτ αργότερα κλπ. Ωςτόςο, και οι απλοί υδατάνκρακεσ όπωσ τα φροφτα, τα λαχανικά, το γάλα και το γιαοφρτι είναι απαραίτθτοι κάκε μζρα ςε μικρότερεσ ποςότθτεσ και πιο αραιά μζςα ςτο μινα τα γλυκά. Πϊσ το ςϊμα μασ χρθςιμοποιεί τθ γλυκόηθ; Όταν φάμε υδατάνκρακεσ το ςϊμα μασ, τουσ ςπα ςε μικρότερα κομμάτια, τθ γλυκόηθ. Η γλυκόηθ απορροφάται από το ζντερο και βγαίνει ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ. Όταν θ ποςότθτα τθσ γλυκόηθσ αυξθκεί ςτο αίμα, το ςϊμα ενεργοποιεί το πάγκρεασ να ρίξει ςτο αίμα μια ορμόνθ τθν ινςουλίνθ. Η ινςουλίνθ είναι υπεφκυνθ να μετακινιςει τθ γλυκόηθ και να τθ βοθκιςει να μπει από το αίμα ςτα κφτταρα για να καεί. Όταν τρϊω απλοφσ υδατάνκρακεσ νιϊκω να πεινϊ αμζςωσ! Είναι φυςιολογικό; Οι απλοί υδατάνκρακεσ διαςπϊνται πολφ γριγορα από τον οργανιςμό μασ με αποτζλεςμα να βγαίνουν γριγορα ςτο αίμα. Σο ςϊμα για να προλάβει το κυκλοφοριακό κονφοφηιο τθσ γλυκόηθσ ςτζλνει πολφ μεγάλεσ ποςότθτεσ ινςουλίνθσ. Η αυξθμζνθ ινςουλίνθ βάηει πολφ περιςςότερθ γλυκόηθ μζςα ςτα κφτταρα με αποτζλεςμα το αίμα να απομζνει με λιγότερθ γλυκόηθ από το φυςιολογικό, Ο οργανιςμόσ ξεγελιζται και νομίηει πωσ δεν ζχει αρκετι ενζργεια και οπότε μασ κάνει να πεινάμε.

9 Όταν τρϊμε ςφνκετουσ υδατάνκρακεσ, αυτι θ διαδικαςία γίνεται πιο αργά, Οπότε θ γλυκόηθ τακτοποιείται από το αίμα ςτο υπόλοιπο ςϊμα πιο ομαλά και εμείσ νιϊκουμε χορτάτοι για περιςςότερθ ϊρα. Οι επιςτιμονεσ βρικαν πωσ τα τρόφιμα που αυξάνουν πολφ γριγορα τθ γλυκόηθ ςτο αίμα όπωσ τα γλυκά, μπορεί να ςχετίηονται με ςακχαρϊδθ διαβιτθ και προβλιματα καρδιάσ! Ανόργανεσ ουςίεσ και βιταμίνεσ τθν άκλθςθ, οι βιταμίνεσ (προζρχεται από τθ λατινικι λζξθ 'vita' που ςθμαίνει 'ηωι') και οι ανόργανεσ ουςίεσ (αποτελοφν το 4-5% του ςωματικοφ μασ βάρουσ) είναι πολφ ςθμαντικζσ και απαραίτθτεσ. Αντίκετα με απ ότι πιςτεφουν αρκετοί δεν είναι πθγζσ ενζργειασ. Δεν ζχουν δθλαδι, καμία κερμιδικι αξία και άρα δεν παχαίνουν. Είναι όμωσ απαραίτθτεσ για τισ περιςςότερεσ βιολογικζσ λειτουργίεσ, ανάμεςα τουσ και για τθν παραγωγι ενζργειασ από τουσ υδατάνκρακεσ, τα λίπθ και τθσ πρωτεΐνεσ. Ρυκμίηουν και κακοδθγοφν όλεσ τισ μεταβολικζσ διεργαςίεσ του οργανιςμοφ, πολλζσ από τισ οποίεσ είναι κρίςιμεσ για τθν απόδοςθ κατά τθν άςκθςθ, όπωσ είναι θ πυροδότθςθ τθσ μυϊκισ ςυςτολισ, θ ρφκμιςθ του όγκου και των υγρϊν του ςϊματοσ κτλ. Οι βιταμίνεσ είναι απαραίτθτεσ για χηματιςμό & διατήρηςη υγιϊν ιςτϊν Λειτουργία ανοςοποιητικοφ ςυςτήματοσ Ρφθμιςη του μεταβολιςμοφ Απορρόφηςη θρεπτικϊν ςυςτατικϊν Διατήρηςη νευρικοφ ςυςτήματοσ Αντιοξειδωτικά ΟΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕ ΟΤΙΕ (ΣΑ ΜΕΣΑΛΛΑ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΣΑ ΙΧΝΟΣΟΙΧΕΙΑ) υμβάλλουν ςτην δφναμη και δομή των οςτϊν, διατηρϊντασ τα δυνατά και ανεκτικά ςτισ κακϊςεισ Μετάδοςη νευρικϊν ερεθιςμϊν & ρφθμιςη ςυςταλτικότητασ μυϊν Ρφθμιςη του ph του ςϊματοσ Μεταφορά του οξυγόνου Ρφθμιςη τησ ιςορροπίασ των υγρϊν του ςϊματοσ Μεταβολιςμόσ

10 Οι βιταμίνεσ τα μζταλλα και τα ιχνοςτοιχεία, εκτόσ από λιγοςτζσ περιπτϊςεισ, δεν μποροφν να παραχκοφν ι να ςυντεκοφν από τον ανκρϊπινο οργανιςμό. Ωςτόςο, ρυκμίηουν το μεταβολιςμό, βοθκοφν ςτθν παραγωγι (από τθν τροφι) και ςτθ χριςθ ενζργειασ ςτον οργανιςμό, ενϊ κατζχουν ςθμαντικό ρόλο και ςτθ λειτουργία των κυττάρων. Η ζλλειψι τουσ, ακόμθ και ςε μικρζσ ζχει αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία, είτε αυξάνοντασ τθν ευπάκεια ςε αςκζνειεσ, είτε προκαλϊντασ ςυγκεκριμζνθ αβιταμίνωςθ. Όταν ο οργανιςμόσ δεν ζχει τθν απαραίτθτθ ποςότθτα βιταμινϊν και ανόργανων ουςιϊν, οι μεταβολικζσ διεργαςίεσ δεν εξελίςςονται κανονικά, δεν παράγεται θ απαιτοφμενθ ενζργεια με ςυνζπεια ο οργανιςμόσ να αδυνατεί να λειτουργιςει κανονικά. Μθ ςωςτι αφξθςθ του μυϊκοφ όγκου και δφναμθσ παρά τθ ςωςτι προπονθτικι διαδικαςία, μειωμζνθ αντοχι και απόδοςθ, κόπωςθ, νευρικότθτα, κατάκλιψθ, φτωχόσ μυϊκόσ ςυντονιςμόσ, αδυναμία, τριχόπτωςθ, μειωμζνθ άμυνα του οργανιςμοφ κτλ είναι κάποια από τα ςυμπτϊματα τθσ ζλλειψθ βιταμινϊν. τθν περίπτωςθ αυτι θ ακλθτικι επίδοςθ και θ ικανότθτα άκλθςθσ παρουςιάηεται μειωμζνθ. Οι βιταμίνεσ και οι ανόργανεσ ουςίεσ βρίςκονται ςε όλεσ τισ φυςικζσ τροφζσ. Ζτςι ζνα ιςορροπθμζνο διαιτολόγιο που παρζχει μια ποικιλία ηωικϊν και φυτικϊν τροφϊν από όλεσ τισ ομάδεσ τροφίμων, κατά προτίμθςθ μθ επεξεργαςμζνων (όπωσ φρζςκα φροφτα και λαχανικά) ςε τακτικι βάςθ και ςτουσ ςωςτοφσ ςυνδυαςμοφσ, μπορεί να εξαςφαλίςει ςχεδόν πάντοτε μια ςυνεχι και επαρκι παροχι βιταμινϊν, μετάλλων και ιχνοςτοιχείων και να προλάβει αβιταμινϊςεισ. Βζβαια, ενϊ αυτό ακοφγεται πολφ απλό και εφκολο να επιτευχκεί, ςτθν πράξθ για πολλοφσ είναι λίγο δφςκολο. Οι ςυνικειεσ του κακενόσ, ο τρόποσ ηωισ, θ ζλλειψθ χρόνου, το πρόγραμμα προπονιςεων, θ βιομθχανοποίθςθ των τροφϊν, θ υπερβολικι χριςθ ουςιϊν, όπωσ το αλκοόλ και το κάπνιςμα, οι διατροφικζσ προτιμιςεισ και απζχκειεσ κτλ. ζχουν οδθγιςει τουσ περιςςότερουσ ςε μια μονότονθ διατροφι, θ οποία αναπόφευκτα κα οδθγιςει τελικά ςε κάποια μορφι δυςκρεψίασ και για το ακλθτι μια ενδεχομζνωσ μείωςθ ςτθν απόδοςθ, αλλά και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ςε αδυναμία τθσ διατροφισ γενικότερα να καλφψει τισ ανάγκεσ ςε βιταμίνεσ, ιδιαίτερα των ακλθτϊν Ίςωσ λόγω τθσ γενικότερθσ αντίλθψθσ ότι θ κατανάλωςθ μιασ ποικιλίασ τροφίμων είναι ςθμαντικι για τθν άριςτθ κρζψθ μασ, μαηί με το γεγονόσ ότι το ςυγκεκριμζνο είναι δφςκολο να επιτευχκεί, ζχουν ςτραφεί τόςοι πολλοί ακλθτζσ ςτθν κατανάλωςθ διατροφικϊν ςυμπλθρωμάτων και άλλων διατροφικϊν προϊόντων. Προςπακοφν δθλαδι να μειϊςουν τθν πικανότθτα το ότι δεν τρϊνε καλά για να αποδϊςουν καλά. Φτάνουμε ζτςι πολλζσ φορζσ ςτο ςθμείο, οι ακλθτζσ από

11 υποκρεψία να οδθγοφνται ςε υπερκρεψία από τα ςυμπλθρϊματα. Καμία όμωσ από τισ δφο καταςτάςεισ δεν είναι ιδανικι. Θεωρϊντασ ότι τα 'υμπλθρϊματα διατροφισ' είναι τα προϊόντα εκείνα που περιζχουν ςυμπυκνωμζνα ζνα ι περιςςότερα κρεπτικά ςυςτατικά, των οποίων ο προοριςμόσ είναι να ςυμπλθρϊςουν (και όχι να αντικαταςτιςουν!) το θμεριςιο διαιτολόγιο του ανκρϊπου όταν θ διατροφι του δεν είναι ιςορροπθμζνθ» πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι θ κατανάλωςθ τουσ δεν πρζπει να γίνεται αλόγιςτα. Πολλά άτομα που προςλαμβάνουν κρεπτικά ςυμπλθρϊματα ςυνικωσ ζχουν καλι υγεία και θ διατροφι τουσ κεωρείται επαρκισ. Μολονότι κατά κανόνα τα ςυμπλθρϊματα δεν είναι επικίνδυνα, θ χρθςιμότθτα τουσ δεν είναι πάντα επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ και θ υπερβολικι χριςθ τουσ διαταράςςει τθν ιςορροπθμζνθ διατροφι.. Η καταπόνθςθ που προκαλεί θ άςκθςθ αυξάνει τθν χριςθ οριςμζνων βιταμινϊν, όπωσ των βιταμινϊν του ςυμπλζγματοσ Β, αλλά αυτζσ μποροφν να αναπλθρωκοφν με τθν επιπλζον τροφι που προςλαμβάνει ο ακλοφμενοσ για να καλφψει τισ ενεργειακζσ του ανάγκεσ, αρκεί να ζχει τα χαρακτθριςτικά τθσ υγιεινισ διατροφισ. Μια ποικίλθ διατροφι με πολλά φροφτα και λαχανικά μπορεί να παρζχει τισ ουςίεσ που είναι απαραίτθτεσ. θ άςκθςθ επίςθσ αυξάνει τθν ζκκριςθ οριςμζνων ανόργανων ςυςτατικϊν (ιδιαίτερα των θλεκτρολυτϊν νατρίου, καλίου και χλωρίου) μζςω των οφρων και του ιδρϊτα και θ ςυχνότθτασ ςιδθροπενίασ είναι ςχετικά υψθλι, ακόμα και ανάμεςα ςε ακλθτζσ, γι αυτό κα πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι Δεν υπάρχουν ςτοιχεία που να πιςτοποιοφν ότι θ λιψθ των παραπάνω ουςιϊν πάνω από τθν υνιςτϊμενθ Ημεριςια Δόςθ αποβαίνει προσ όφελοσ του ακλθτι. Όντωσ ςιμερα πολφ λόγοσ γίνεται για τον υποτικζμενο ρόλο των βιταμινϊν ςτθν ενίςχυςθ τθσ απόδοςθσ του ακλθτι, γι αυτό και θ χριςθ ςυμπλθρωμάτων βιταμινϊν, πολλζσ φορζσ δε ςε μεγαδόςεισ, είναι πολφ διαδεδομζνθ. Η κατανάλωςθ ςυμπλθρωμάτων ςυνικωσ αντιπροςωπεφει τθν εςφαλμζνθ φιλοςοφία «περιςςότερο από το αρκετό είναι καλφτερο από το αρκετό». Φτάνουμε ζτςι ςτο ςθμείο να ζχουμε υπερβολικι πρόςλθψθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν. Ωςτόςο, θ υπάρχουςα όμωσ επιςτθμονικι βιβλιογραφία δείχνει ότι ακλθτζσ με επαρκι πρόςλθψθ βιταμινϊν μζςω ενόσ ιςορροπθμζνου διαιτολογίου δεν βελτιϊνουν τθν απόδοςθ τουσ προςλαμβάνοντασ επιπλζον βιταμίνεσ, με εξαίρεςθ τθν βιταμίνθ Ε ςε μεγάλο υψόμετρο. Οι βιταμίνεσ και τα μζταλλα να είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ ςτθν διατροφι των ακλθτϊν, όμωσ υπάρχουν και κίνδυνοι από μεγαδόςεισ βιταμινϊν. ε ότι αφορά τισ

12 υδατοδιαλυτζσ, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δεν υπάρχει κίνδυνοσ επειδι αποβάλλονται εφκολα με τα οφρα. Πάντωσ μεγαδόςεισ νιαςίνθσ ζχουν ενοχοποιθκεί για γαςτρικό ζλκοσ, ενϊ και θ Β6 ζχει τοξικζσ επιδράςεισ ςτον οργανιςμό. Ακόμα και θ υδατοδιαλυτι βιταμίνθ C, θ οποία κεωρείται ότι ςε φυςιολογικζσ δόςεισ δρα ωσ εκκακαριςτισ ελευκζρων ριηϊν Ο2, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ςε μεγάλεσ δόςεισ είναι παράγων redox και προάγει τθν οξείδωςθ. Σα πράγματα είναι πιο ςθμαντικά για τισ λιποδιαλυτζσ βιταμίνεσ. Η αποβολι τουσ είναι αργι και μεγάλο μζροσ τουσ ςυγκρατείται ςτο ιπαρ και το λιπϊδθ ιςτό. Μεγαδόςεισ βιταμίνθσ. Α μπορεί να προκαλζςουν αδυναμία, ναυτία, πόνο ςτισ αρκρϊςεισ, θπατικι βλάβθ, ενϊ μεγαδόςεισ βιταμίνθσ D απϊλεια μυϊκοφ τόνου, διάρροια, εναπόκεςθ αςβεςτίου ςτουσ νεφροφσ κτλ. Αλόγιςτθ επίςθσ υπζρμετρθ φόρτιςθ του οργανιςμοφ με μεγάλεσ ποςότθτεσ Fe χωρίσ τθν φπαρξθ αναιμίασ, δθμιουργεί μια ςωρεία προβλθμάτων, όπωσ καταςτροφι ενδοκρινϊν αδζνων, κίρρωςθ του ιπατοσ, γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ κτλ υμπεραςματικά, είναι πολφ ςθμαντικό οι ακλθτζσ να βαςίηονται ςτθν διατροφι τουσ παρά ςτα ςυμπλθρϊματα βιταμινϊν και μετάλλων. Μια ποικίλθ και ιςορροπθμζνθ διατροφι, πλοφςια ςε κρεπτικά ςυςτατικά που περιλαμβάνει πολλοφσ ςφνκετουσ υδατάνκρακεσ εξαςφαλίηει ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ επάρκεια ςε όλα τισ απαραίτθτεσ βιταμίνεσ και μζταλλα. Σα ςυμπλθρϊματα δεν χρειάηονται εάν υπάρχει αρκετι ενεργειακι πρόςλθψθ από ποικιλία τροφίμων. Ωςτόςο, ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δίνεται ςτα επίπεδα Fe και Ca. Καλό κα είναι να ελζγχεται θ βιταμινικι κατάςταςθ του οργανιςμοφ ανά περιόδουσ και επί ελλείψεωσ να γίνει κεραπεία με ςυμπλιρωμα. Ακλθτζσ που δεν τρζφονται ικανοποιθτικά, είτε λόγω του τρόπου ηωισ τουσ, είτε λόγω πολλαπλϊν προπονιςεων διατρζχουν τον κίνδυνο ανεπαρκοφσ πρόςλθψθσ βιταμινϊν και ίςωσ χρειάηονται ςυμπλθρϊματα. Σα ςυμπλθρϊματα αυτά κα πρζπει να περιζχουν τθν ςυνιςτϊμενθ θμεριςια δόςθ κάκε βιταμίνθσ και να είναι καταςκευαςμζνα από φαρμακευτικζσ εταιρείεσ που τα κυκλοφοροφν ωσ φάρμακα με τθν ζγκριςθ του Ε.Ο.Φ. Ναι λοιπόν ςτθν ςωςτι και όχι αλόγιςτθ χριςθ.

13 Βαςικζσ βιταμίνεσ Βιταμίνθ Α ι ρετινόλθ Απαραίτθτθ για τθ νυχτερινι όραςθ. Προςτατεφει τισ μεμβράνεσ και τισ βλεννογόνουσ των ματιϊν, ενϊ παράλλθλα ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του οργανιςμοφ και ςτθν υγεία του δζρματοσ, κακϊσ διακζτει αντιοξειδωτικζσ ιδιότθτεσ. φμπλεγμα βιταμινϊν Β Βιταμίνθ Β1 ι κειαμίνθ υντελεί ςτθν ομαλι λειτουργία του νευρικοφ ςυςτιματοσ, των μυϊν και τθσ καρδιάσ. Επιπλζον, αυξάνει τθν πνευματικι δραςτθριότθτα και βοθκά ςτθν παραγωγι ενζργειασ από τουσ υδρογονάνκρακεσ, τα λίπθ και το αλκοόλ. Βιταμίνθ Β2 ι ριβοφλαβίνθ υμμετζχει ςτθ ςφνκεςθ των ενηφμων και ςτο μεταβολιςμό των λιπϊν, των πρωτεϊνϊν και των υδατανκράκων για τθν παραγωγι ενζργειασ ςτον οργανιςμό. Επίςθσ, βοθκά ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν αναπαραγωγι και ευνοεί τθν καλι υγεία των μαλλιϊν, των νυχιϊν και του δζρματοσ. Βιταμίνθ Β3 ι βιταμίνθ PP ι νιαςίνθ Απαραίτθτθ για τθν απελευκζρωςθ ενζργειασ ςτον οργανιςμό από τισ τροφζσ. υμβάλλει ςτθν καλι λειτουργία του νευρικοφ ςυςτιματοσ και ςτθν υγεία του δζρματοσ.

14 Βιταμίνθ Β5 ι παντοκενικό οξφ Απαραίτθτθ ςτον ενδιάμεςο μεταβολιςμό λιπϊν, υδατανκράκων και πρωτεϊνϊν. Βιταμίνθ Β6 ι πυριδοξίνθ Αποτελεί βαςικό ςτοιχείο για το μεταβολιςμό των αμινοξζων και των πρωτεϊνϊν. Είναι απαραίτθτθ για τθν καλι υγεία του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ, ενϊ ςυμβάλλει ςθμαντικά και ςτθ ςφνκεςθ τθσ αιμοςφαιρίνθσ. Βιταμίνθ Β8 ι βιταμίνθ Η ι βιοτίνθ Είναι βαςικό ςτοιχείο του μεταβολιςμοφ των αμινοξζων και των λιπιδίων. Χρθςιμεφςει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ τριχόπτωςθσ. Βιταμίνθ Β9 ι φολικό οξφ υντελεί ςτθν καλι λειτουργία τθσ καρδιάσ και είναι απαραίτθτθ ουςία για τθ ςφνκεςθ του DNA. Βιταμίνθ Β12 ι κοβαλαμίνθ Δρα κυρίωσ ςτο μεταβολιςμό των λιπιδίων και των πρωτεϊνϊν, ςτθ ςφνκεςθ των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και ςτο νευρικό ςφςτθμα. Βιταμίνθ C ι αςκορβικό οξφ Η εν λόγω βιταμίνθ αποτελεί ιςχυρό αντιοξειδωτικό παράγοντα κακϊσ αυξάνει τθν απορρόφθςθ του ςιδιρου. Επίςθσ, ςυμμετζχει ςτο ςχθματιςμό του κολλαγόνου, βοθκά ςτθν εποφλωςθ των πλθγϊν και ςτθν επανόρκωςθ των ιςτϊν και γενικότερα ενιςχφει τθν άμυνα του οργανιςμοφ. Βιταμίνθ D ι καλςιφερόλθ Η βιταμίνθ D ελζγχει το μεταβολιςμό του αςβεςτίου, του φωςφόρου και του μαγνθςίου που αφορά ςτθν απορρόφθςι τουσ ςτο αίμα και ςτθν ενςωμάτωςι τουσ ςτα οςτά. Βιταμίνθ Ε ι τοκοφερόλθ Ζνασ ακόμθ ιςχυρόσ αντιοξειδωτικόσ παράγοντασ. Προςτατεφει τα λιπίδια των κυτταρικϊν μεμβρανϊν, επιβραδφνοντασ τθ γιρανςι τουσ, τροφοδοτεί με οξυγόνο το ςϊμα και αυξάνει τθν αντοχι του οργανιςμοφ. Επιπλζον, επιταχφνει τθν εποφλωςθ των πλθγϊν και προςτατεφει τα αγγεία από τθν αρτθριοςκλιρυνςθ και τθ κρόμβωςθ.

15 Βαςικά μζταλλα Αςβζςτιο (Ca) Η ςπουδαιότερθ λειτουργία του είναι θ ςυμμετοχι του, μαηί με το φωςφόρο, ςτο ςχθματιςμό και ςτθ διατιρθςθ γερϊν οςτϊν και δοντιϊν. Είναι πολφ ςθμαντικό για τθν καλι λειτουργία τθσ καρδιάσ αλλά και για τθν υγεία του δζρματοσ. Σα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι μια καλι πθγι αςβεςτίου. Τπάρχουν επίςθσ μικρά ποςά ςε άλλα τρόφιμα ςυμπεριλαμβανομζνων των ψωμιϊν, ςτα δθμθτριακά, ςτα φροφτα και λαχανικά, ςτα ψάρια που μποροφμε να τα φάμε με τα κόκαλα τουσ (π.χ. κονςζρβα ςολομό και ςαρδζλεσ), ταχίνι, αμφγδαλα, ςφκα και τρόφιμα που ενιςχφονται με αςβζςτιο. Μαγνιςιο (Mg) υμμετζχει ςε πολλζσ και ουςιϊδεισ διαδικαςίεσ μεταβολιςμοφ. Παράλλθλα, ςυντελεί ςτθν απορρόφθςθ των μετάλλων αλλά και ςτθ ςωςτι χριςθ των βιταμινϊν C, E και του ςυμπλζγματοσ Β. Επίςθσ, βοθκά τθν ανάπτυξθ των οςτϊν και είναι αναγκαίο για τθ ςωςτι λειτουργία των νεφρων και των μυϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των καρδιακϊν. Πθγζσ μαγνθςίου είναι τα δθμθτριακά ολικισ αλζςεωσ, βρϊμθ, καςτανό ρφηι, όςπρια κυρίωσ φαςόλια, μπιηζλια, φαςόλια ςόγιασ, ςουςάμι, ξθροί καρποί, κυρίωσ αμφγδαλα, καρφδια, κάςιουσ ςπόροι, κυρίωσ θλιόςποροσ, γαλακτοκομικά προϊόντα, πράςινα φυλλϊδθ λαχανικά, ιδιαίτερα ςπανάκι, μπρόκολο, μαροφλι, φροφτα, κυρίωσ ςταφφλια, μπανάνα, αποξθραμζνα φροφτα, χουρμάδεσ, κρζασ, κυρίωσ μοςχάρι, κακάο και μαφρθ ςοκολάτα

16 ίδθροσ (Fe) Είναι απαραίτθτοσ για τθ μεταφορά οξυγόνου ςτο αίμα και το μυϊκό ςφςτθμα, κακϊσ και για τθν ανάπτυξθ. Ακόμθ αυξάνει τθν αντίςταςθ ςτισ αςκζνειεσ και προλαμβάνει τθν κόπωςθ. Κατάλλθλεσ τροφζσ απορροφιςιμου ςιδιρου είναι : λαχανικά ελαφρϊσ βραςμζνα, όχι ωμά(να αποφεφγεται το μπλζντερ, μειϊνει τθ διακεςιμότθτα ςε ςίδθρο),λάχανο, μπρόκολο, ςπανάκι (και το ωμό), όλα τα πράςινα λαχανικά, όλα τα όςπρια (ιδιαίτερα φακζσ + φαςόλια),από φροφτα τα ακτινίδια (τον περιςςότερο) και τα ςταφφλια, ωμοί ξθροί καρποί, ςταφίδεσ, ξθρά βερίκοκα. Φωςφόροσ (P) υμμετζχει ςτθ ςφνκεςθ οςτϊν και δοντιϊν και ςτο μθχανιςμό απελευκζρωςθσ ενζργειασ. Επιπλζον, ςυντελεί ςτθν καλι λειτουργία τθσ καρδιάσ, των νεφρϊν και των μυϊν. Καλζσ πθγζσ φωςφόρου αποτελοφν το κρζασ, τα πουλερικά, το ψάρι, το αυγό, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα καρφδια, οι φακζσ, τα δθμθτριακά και θ ςοκολάτα. Χαλκόσ (Cu) Χάρθ ςτθν αντιοξειδωτικι του δράςθ προςτατεφει τα κφτταρα από τισ ελεφκερεσ ρίηεσ. Ακόμθ, ςυμμετζχει ςτθν παραγωγι ενζργειασ, ςτο ςχθματιςμό τθσ μελανίνθσ (τθσ χρωςτικισ, δθλαδι, του δζρματοσ και των μαλλιϊν) και ςτθν οξείδωςθ των λιπαρϊν οξζων. Σροφζσ χαλκοφ αποτελοφν τα ςτρείδια, τα καλάςςια ςαλιγκάρια, οι ελιζσ, ο Αρακάσ, τα φουντοφκια κ.α. Κάλιο (K) υνεργάηεται με το νάτριο για τθ ρφκμιςθ τθσ ιςορροπίασ του νεροφ ςτο ςϊμα και τον ομαλό ρυκμό τθσ καρδιάσ. Σροφζσ που είναι πλοφςιεσ ςε κάλιο είναι: μπανάνα, αβοκάντο, πορτοκάλι, πεπόνι, αχλάδι, ςταφίδα, γλυκοπατάτα, πράςινα φυλλϊδθ λαχανικά, μπρόκολο, αγκινάρα, ξθροί καρποί χωρίσ αλάτι, όςπρια, μανιτάρια και ντομάτα. ελινιο (Se) Ζνασ ακόμθ ιςχυρόσ αντιοξειδωτικόσ παράγοντασ, το εν λόγω μζταλλο δρα από κοινοφ με τθ βιταμίνθ Ε. Επίςθσ, προςτατεφει από τθ γιρανςθ και τθ ςκλιρυνςθ των ιςτϊν μζςω τθσ οξείδωςθσ. Για να ενιςχφςουμε τθν πρόςλθψθ ςελθνίου κα πρζπει να επιλζξουμε με μζτρο τρόφιμα που προζρχονται από περιοχζσ με υψθλι περιεκτικότθτα ςελθνίου, όπωσ καρφδια Βραηιλίασ, ςκόρδο Κίνασ, μπριηόλα Αμερικισ. Σο ςκόρδο, το κρεμμφδι, το πράςο, το μπρόκολο και το κουνουπίδι, κεωροφνται ςυςςωρευτζσ ςελθνίου, γιατί δεςμεφουν το ςελινιο ςε μια ειδικι μορφι με αντικαρκινικι δράςθ.

17 Ψευδάργυροσ (Zn) Είναι απαραίτθτοσ για τθ λειτουργία και τθ διαίρεςθ των κυττάρων και ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για τθν ανάπτυξθ των παιδιϊν. Μεγάλθ είναι θ ςυμβολι του και ςτο αναπαραγωγικό ςφςτθμα τόςο των ανδρϊν όςο και των γυναικϊν. Φυτικά τρόφιμα πλοφςια ςε ψευδάργυρο είναι οι ξθροί καρποί, τα φαςόλια και τα δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ. υμπλθρϊματα Βιταμινϊν Δεν υπάρχουν ςοβαρά ςτοιχεία που να αναδεικνφουν τθν φπαρξθ εργογόνων αποτελεςμάτων, είτε για κάποια ςυγκεκριμζνθ βιταμίνθ, είτε για τουσ ςυνδυαςμοφσ βιταμινϊν ανόργανων ςυςτατικϊν ι για τα ανάλογα βιταμινϊν. Οι απόψεισ που ιςχφουν ςήμερα ςχετικά με την πρόςληψη ςυμπληρωμάτων βιταμινϊν είναι οι ακόλουθεσ: 1. Οι ανεπάρκειεσ βιταμινϊν δφναται να επθρεάςουν αρνθτικά και να μειϊςουν τθν ακλθτικι απόδοςθ. 2. Σα ςυμπλθρϊματα βιταμινϊν δεν είναι απαραίτθτα ςε ακλθτζσ που ακολουκοφν μια καλά ιςορροπθμζνθ δίαιτα. 3. Οι ακλθτζσ που κάνουν ζντονθ προπόνθςθ ίςωσ χρειάηονται παρακολοφκθςθ των επιπζδων βιταμινϊν. 4. Σα ςυμπλθρϊματα βιταμινϊν κα πρζπει να ςυςτινονται ςε ακλθτζσ που κάνουν κάποια δίαιτα απϊλειασ βάρουσ, ζχουν διατροφικζσ διαταραχζσ ι χαμθλι ενεργειακι πρόςλθψθ. Η ςυμπλθρωματικι χοριγθςθ είναι εγγυθμζνθ μόνο όταν υπάρχει ςαφισ απόδειξθ φπαρξθσ κάποιασ ανεπάρκειασ. 5. Η υπερβολικι πρόςλθψθ βιταμινϊν, ιδιαίτερα λιποδιαλυτϊν, δφναται να προκαλζςει ςυςςϊρευςι τουσ ςτο ςϊμα ςε τοξικά επίπεδα με αποτζλεςμα τθν πρόκλθςθ παρενεργειϊν.

18 ΤΜΠΕΡΑΜΑ Η υγιεινι διατροφι παρζχει όλεσ τισ κρεπτικζσ ουςίεσ που χρειάηεται το ςϊμα ϊςτε να είναι υγιζσ. Ζχει ποικιλία και είναι πλοφςια ςε φροφτα και λαχανικά, ενϊ περιζχει ελάχιςτα κεκορεςμζνα λιπαρά, τα οποία βρίςκονται ςε προϊόντα του εμπορίου, το κρζασ, το πλιρεσ γάλα, το βοφτυρο και το τυρί. Η διατροφι πρζπει να καλφπτει τισ ανάγκεσ του ςϊματοσ ςε ενζργεια. Ζνα ςωςτό διατροφικό πρόγραμμα κα πρζπει να περιλαμβάνει τροφζσ από όλεσ τισ ομάδεσ τροφίμων: γάλα, λαχανικά, ψωμί και δθμθτριακά, φροφτα, ψάρια, πουλερικά και κρζασ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διατροφι μασ αποτελείται από πρωτεΐνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ, ανόργανεσ ουςίεσ και βιταμίνεσ. Οι πρωτεΐνεσ αποτελοφνται από αμινοξζα και χρθςιμεφουν ςτον οργανιςμό ωσ ενζργεια. Σα λίπθ αποτελοφν βαςικι πθγι ενζργειασ, αυτά διακρίνονται ςε φυτικά και ηωικά. Σα ηωικά λίπθ διακρίνονται ςε πολυακόρεςτα και μονοακόρεςτα. Σα κορεςμζνα λιπαρά αυξάνουν τθν κακι χολθςτερίνθ. Παράλλθλα, από τουσ υδατάνκρακεσ παίρνουμε όλθ τθν ενζργεια που χρειαηόμαςτε για να ηιςουμε. Είναι βαςικι πθγι ενζργειασ του εγκεφάλου και του νευρικοφ ςυςτιματοσ. Διακρίνονται ςε απλοφσ και ςφνκετουσ υδατάνκρακεσ. Οι βιταμίνεσ ςυμβάλλουν ςτο ςχθματιςμό ιςτϊν, ςτθ ςωςτι λειτουργία του ανοςοποιθτικοφ, ςτθν απορρόφθςθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν κ.α. Οι ανόργανεσ ουςίεσ ςυμβάλλουν ςτθ δφναμθ των ιςτϊν, ςτθ ρφκμιςθ του ph του αίματοσ, ςτο μεταβολιςμό κ.α. Μερικζσ βαςικζσ βιταμίνεσ είναι θ βιταμίνθ Α, Β1, Β2,Β3 κ.α. Οριςμζνα βαςικά μζταλλα Ca, Mg, Fe, P, Cu κ.α. Ακόμθ, τα ςυμπλθρϊματα βιταμινϊν είναι απαραίτθτα κυρίωσ για τουσ ακλθτζσ που παρουςιάηουν κάποια ανεπάρκεια, θ υπερκατανάλωςθ τουσ προκαλεί παρενζργειεσ.

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Αιτίεσ κανάτου Danaei G, et al. Plos Med 2009; 6:e1000058 Παράγοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Μακροθρεπτικά ςυςτατικά ονομάηονται οι κρεπτικζσ ουςίεσ που προςφζρουν ενζργεια όπωσ υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λίποσ και χρειάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων Εκτόσ από τα προτεινόμενα ςυγγράμματα, ςασ κυμίηω ότι ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα e-εκπαίδευςθ (www.education.teiath.gr) του ΤΕΙ (Γενικό τμιμα βαςικών ιατρικών μακθμάτων) ι απευκείασ ςτο https://education.teiath.gr/claroline/auth/opencourses.php?fc=22

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης NutriGENE Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ DNA Test Γνῶθι σαὐτόν Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 2 1. Επιςκόπθςθ Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν... 2 2. Αποτελζςματα... 3 3. Λεπτομζρειεσ...

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ.

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Διατροφή & εγκυμοσύνη Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς Κύρια χαρακτηριστικά της διατροφής Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία.

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία. Χημειοθεραπεία Ο ςτόχοσ τθσ διατροφικισ κεραπείασ κατά τθ διάρκεια τθσ Χθμειοκεραπείασ μπορεί να είναι κεραπευτικόσ αλλά και ανακουφιςτικόσ. Θεραπευτικόσ γιατί ο αςκενισ πρζπει να είναι ςε καλι διατροφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Παγκύπρια Μέρα Διατροφής 10-5-2009 Ποικιλία - Μέτρο Ισορροπία στην Διατροφή Η Παγκύπρια μέρα Διατροφής που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10/5 (από το 2008) φέτος είναι αφιερωμένη στις βασικές αρχές της διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Τα λίπη αποτελούν μια συμπυκνωμένη πηγή ενέργειας Ενεργούν σαν διαλύτες

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων»

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων» Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Η διατροφή των εφήβων» Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παχιαδάκη Άννα Ομάδα μαθητών Β Τάξης Λυκείου: Αλεβυζάκη Ευανθία, Καλαγασίδη Βάλια, Καλοειδάς Αντώνης, Λεμονάκης Μάριος, Πετράκης Αντώνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ: ΚΑΘΘΓΘΣΘ Γ. ΧΡΟΤΟ ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 3θ Ζκδοςθ Ακινα Μάϊοσ 2013 Επιμζλεια: Θλίασ Μποφηιοσ Παιδίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας.

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας. Είναι οργανικές ενώσεις απαραίτητες για την λειτουργία του οργανισμού μας, που είτε δεν μπορεί να τις συνθέσει μόνος του, είτε τις συνθέτει αλλα σε μικρότερες από τις αναγκαίες ποσότητες. Ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες

ΙΣΤΟΡΙΑ Η χοληστερίνη εντοπίστηκε για πρώτη φορά σε πέτρες της χολής το 1784.Η σχέση της με τα καρδιαγγειακά νοσήματα ανακαλύφθηκε στις τελευταίες ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ Η χοληστερίνη ή η χοληστερόλη είναι κηρώδης στερόλης που βρίσκεται στη μεμβράνη των κυττάρων όλων των ιστών του σώματος, και στο πλάσμα του αίματος όλων των ζώων. Μικρότερες ποσότητες χοληστερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ οι χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον οργανισμό για την παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της ζωής αναβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Φιλομένη Αρμακόλα, θσζίαηρος Μαρκέλλα Σεγρέδοσ, ειδ. θσζίαηρος Κλινική Φσζικής Ιαηρικής και Αποκαηάζηαζης Νοζοκομείο ΚΑΤ Dali, Soft

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙ Το σουσάμι αποτελεί φυτικής προέλευσης τρόφιμο, που περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας φυτικές πρωτεΐνες. Είναι πλούσιο σε αμινοξέα όπως η μεθειονίνη, η τρυπτοφάνη,

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας; 3 (2 μεγάλα και 1 μικρό) 4 (2 μεγάλα και 2 μικρά) 5 (3 μεγάλα και 2 μικρά)

2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας; 3 (2 μεγάλα και 1 μικρό) 4 (2 μεγάλα και 2 μικρά) 5 (3 μεγάλα και 2 μικρά) 1. Ποιον θεωρείτε καλύτερο τρόπο, ώστε ένας αθλητής μειώσει το βάρος του; Να κάνει πιο έντονη προπόνηση Να κάνει περισσότερα μικρά γεύματα 2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΣΒΕΣΤΙΟ Πρόκειται για ένα μακρομέταλλο ή μακροστοιχείο ή μακροορυκτό ή ανόργανο στοιχείο. Αντιπροσωπεύει το 2% του σωματικού βάρους. Το 99% του ασβεστίου βρίσκεται στα οστά και τα δόντια. Το υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις

PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ H βιολογική σημασία των λιποειδών είναι μεγάλη : Eίναι δομικές μονάδες των μεμβρανών και συμμετέχουν στις διάφορες διεργασίες που γίνονται μέσω των μεμβρανών. Eίναι

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να «κόψετε» το κρέας;

Θέλετε να «κόψετε» το κρέας; > της Νεκταρίας Καρακώστα Θέλετε να «κόψετε» το κρέας; Για λόγους οικονομικούς, ηθικούς, θρησκευτικούς, λόγους υγείας και περιβαλλοντικούς, χιλιάδες καταναλωτές αναζητούν τρόπους και λύσεις σε μια προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα.

Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα. Διατροφή στα ρευματικά νοσήματα. Γενικά: Τα ಸρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για κάಸε ανಸρώπινο οργανισμό είναι περισσότερα από 50 διαφορετικά είδη. Κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: α) Αυτά που δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο σύγχρονος ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ψωμιά, Δημητριακά, Ρύζι και Μακαρόνια (6 με 11 μερίδες): Οι υδατάνθρακες παίζουν βασικό ρόλο σε όλα τα διαιτολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

Η κεραπευτικι διατροφι ςτθν Ακτινοκεραπευτικι Ογκολογία ζχει ςαν ςτόχο τα εξισ :

Η κεραπευτικι διατροφι ςτθν Ακτινοκεραπευτικι Ογκολογία ζχει ςαν ςτόχο τα εξισ : Ακτινοθεραπεία Η ακτινοκεραπεία μπορεί να προκαλζςει τθν εμφάνιςθ διατροφικϊν προβλθμάτων, τα οποία μπορεί να καταλιξουν ςε ςθμαντικι απϊλεια βάρουσ κυρίωσ λόγω των παρενεργειϊν τθσ κεραπείασ. υνικωσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Στόχοι για την αντιμετώπιση του Γνώση Δεξιότητες Πηγές Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια www.cydadiet.org www.iph.com.cy Προσφορά Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία Iacovos Photiades Foodstuff Suppliers

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Λιπών Πρωτεϊνών Αμύλου στα τρόφιμα

Ανίχνευση Λιπών Πρωτεϊνών Αμύλου στα τρόφιμα Ανίχνευση Λιπών Πρωτεϊνών Αμύλου στα τρόφιμα Τρόφιμα με λιπίδια Τρόφιμα με πρωτεΐνες Τρόφιμα με υδατάνθρακες Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.4 Σελ. 45-47 1 Εισαγωγή Πρωτεΐνες Η ονομασία πρωτεΐνες προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση

Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση Σημειώσεις για τη σχολή προπονητών-ριών Αθήνας Γ κατηγορίας Ενόργανης, Ρυθμικής Γυμναστικής & Τραμπολίνο (2014) O πρωταρχικός ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και άσκηση: τα προγράμματα και οι δράσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας

Διατροφή και άσκηση: τα προγράμματα και οι δράσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας Διατροφή και άσκηση: τα προγράμματα και οι δράσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 13η Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα