ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ. Τεύχος ΝΕΜ/ΥΣ1.Ι-6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / MT. (ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 6)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ. Τεύχος ΝΕΜ/ΥΣ1.Ι-6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / MT. (ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 6)"

Transcript

1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ Τεύχος ΝΕΜ/ΥΣ1.Ι-6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / MT (ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 6) AΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

2 ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΤ (ΕΡ & ΣΡ) ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΨΥΞΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ- ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ) ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΟΚΙΜΕΣ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - 1 -

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ 1.2. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 1.3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 1.4. ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - 2 -

4 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή καλύπτει το σχεδιασµό, την εκπόνηση όλων των απαιτουµένων λειτουργικών και κατασκευαστικών ηλεκτροµηχανολογικών µελετών, την προµήθεια όλου του απαραίτητου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, τη µελέτη και κατασκευή όλων των σχετικών έργων Πολιτικού Μηχανικού, την ανέγερση, την παραλαβή και τέλος την θέση σε λειτουργία Υποσταθµού (Υ/Σ) Μεταφοράς, υπαιθρίου τύπου, 150 kv/μτ (όπου, ΜΤ το επίπεδο Μέσης Τάσης στο οποίο θα λειτουργεί ο εκάστοτε Υ/Σ και το οποίο µπορεί να είναι 20 kv ή kv). Το επίπεδο ΜΤ για κάθε Υ/Σ θα καθορίζεται στο Παράρτηµα της εκάστοτε ιακήρυξης/σύµβασης. Το ειδικό αντικείµενου του Έργου (πλήθος και θέση Υ/Σ, διάρθρωση Υ/Σ, ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά) περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την κατασκευαστική και λειτουργική συµβατότητα του Έργου που θα σχεδιάσει, µε τις υπάρχουσες δυνατότητες, απαιτήσεις και τυποποιήσεις της ΕΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα επιµέρους λειτουργικά συγκροτήµατα εξοπλισµού που απαρτίζουν τον Υ/Σ και καταγράφεται συνοπτικά ο εξοπλισµός κάθε συγκροτήµατος. Ο προς κατασκευή Υ/Σ απαρτίζεται από συνδυασµό των τµηµάτων αυτών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης Πλήρεις πύλες εναέριων Γραµµών Μεταφοράς (ΓΜ) 150 kv Περιλαµβάνουν: - Έναν τριπολικό διακόπτη (A/ ) 150 kv, 2000 Α, 31,5 kα. - Έναν τριπολικό χειροκίνητο αποζεύκτη (Α/Ζ) γραµµής 150 kv µε γειωτή, 1250 Α. - Έναν ανά ζυγό 150 kv, ηλεκτροκίνητο τριπολικό αποζεύκτη (Α/Ζ) ζυγών, 1250 A. - Tρείς µονοπολικούς Μ/Σ εντάσεως 150 kv, /1-1-1 Α. - Tρείς µονοπολικούς επαγωγικούς Μ/Σ τάσεως, / 3 : 120/ 3-120/ 3 120/ 3 V. - Mία κυµατοπαγίδα για σύστηµα 150 kv - Έναν πυκνωτή ζεύξεως για σύστηµα 150 kv. - Συσκευές και συστήµατα επιτήρησης, προστασίας, ελέγχου και µετρήσεων. - Τα απαιτούµενα ικριώµατα στήριξης του ως άνω υπαίθριου εξοπλισµού. - Τα απαιτούµενα ικριώµατα προσδεσης της ΓΜ 150 kv ή τις κατάλληλες διατάξεις κατεβασµάτων από την ΓΜ προς τον εξοπλισµό, σε περίπτωση διέλευσης της ΓΜ από τον Υ/Σ, σύµφωνα πάντα µε το σχέδιο Προβλεπόµενης Ανάπτυξης του Υ/Σ του Τόµου ΙΙΙ

5 Πλήρεις πύλες καλωδιακών ΓΜ 150 kv Περιλαµβάνουν: - Έναν τριπολικό διακόπτη (A/ ) 150 kv, 2000 Α, 31,5 kα. - Έναν τριπολικό χειροκίνητο αποζεύκτη (Α/Ζ) γραµµής 150 kv µε γειωτή, 1250 Α. - Έναν ανά ζυγό 150 kv, ηλεκτροκίνητο τριπολικό αποζεύκτη (Α/Ζ) ζυγών, 1250 A. - Tρείς µονοπολικούς Μ/Σ εντάσεως 150 kv, /1-1-1 Α. - Tρείς µονοπολικούς επαγωγικούς Μ/Σ τάσεως, / 3 : 120/ 3-120/ 3 120/ 3 V. - Tρία αλεξικέραυνα 150 kv οξειδίων µετάλλων, χωρίς διάκενα. - Συσκευές και συστήµατα επιτήρησης, προστασίας, ελέγχου και µετρήσεων. - Τρία ακροκιβώτια καλωδίων 150 kv, εφόσον περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του Έργου (Παράρτηµα). - Τα απαιτούµενα ικριώµατα στήριξης του ως άνω υπαίθριου εξοπλισµού Απλές πύλες Γ Μ 150 kv Περιλαµβάνουν: - Έναν τριπολικό χειροκίνητο αποζεύκτη (Α/Ζ) γραµµής 150 kv µε γειωτή, 1250 Α. - Mία κυµατοπαγίδα για σύστηµα 150 kv. - Έναν πυκνωτή ζεύξεως για σύστηµα 150 kv. - Τα απαιτούµενα ικριώµατα στήριξης του ως άνω υπαίθριου εξοπλισµού. - Τα απαιτούµενα ικριώµατα προσδεσης της ΓΜ 150 kv ή τις κατάλληλες διατάξεις κατεβασµάτων από την ΓΜ προς τον εξοπλισµό, σε περίπτωση διέλευσης της ΓΜ από τον Υ/Σ, σύµφωνα πάντα µε το σχέδιο Προβλεπόµενης Ανάπτυξης του Υ/Σ του Τόµου ΙΙΙ. Όταν σε έναν Υ/Σ προβλέπεται κατασκευή απλών πυλών, αυτές θα κατασκευάζονται πάντα µε πρόβλεψη για µετατροπή τους σε πλήρεις, µε τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εργασίες και οι χρόνοι διακοπής λειτουργίας του Υ/Σ, που θα απαιτηθούν για αυτήν τη µετατροπή. Συγκεκριµένα, µία απλή πύλη θα χωροθετείται και θα σχεδιάζεται, λαµβάνοντας υπόψη την εγκατάσταση του µελλοντικού εξοπλισµού της πλήρους ανάπτυξης ως εξής: - τοποθέτηση στην παρούσα φάση, µονωτήρων στήριξης στις θέσεις µελλοντικής εγκατάστασης των Μ/Σ έντασης, των Μ/Σ τάσης και των Α/Ζ Ζυγών 150 kv της πύλης. Οι βάσεις και τα ικριώµατα στήριξης που θα κατασκευάζονται στην παρούσα φάση για την εγκατάσταση των µονωτήρων στήριξης θα είναι κατάλληλα για την µελλοντική τους χρήση (δηλαδή την εγκατάσταση των Μ/Σ έντασης, των Μ/Σ τάσης και των Α/Ζ Ζυγών), ώστε να µην χρειάζεται να αποξηλωθούν. - κατάλληλη τοποθέτηση, στην παρούσα φάση, των υπολοίπων στοιχείων εξοπλισµού, ώστε να µην παρεµποδίζεται η µελλοντική εγκατάσταση του απιτούµενου εξοπλισµού για την πλήρη ανάπτυξη της πύλης ( ιακόπτη 150 kv - 4 -

6 κλπ) και να ελαχιστοποιούνται οι απαιτούµενοι χρόνοι διακοπής του Υ/Σ για την κατασκευή των έργων µελλοντικής ανάπτυξης Ζυγοί 150 kv Περιλαµβάνουν : - ιάταξη ζυγών 150 kv (απλοί ή διπλοί ζυγοί), όπως αυτή εµφανίζεται στο σχέδιο προβλεπόµενης ανάπτυξης του Υ/Σ. - Tρείς µονοπολικούς επαγωγικούς Μ/Σ τάσεως σχέσεως : / 3 : 120/ 3-120/ 3 120/ 3-120/ 3. - Τα απαιτούµενα ικριώµατα στήριξης του ως άνω υπαίθριου εξοπλισµού Πύλες διασύνδεσης ζυγών για Υ/Σ µε διπλούς ζυγούς 150 kv Περιλαµβάνουν : - Έναν τριπολικό διακόπτη 150 kv, 2000 Α, 31,5 ka. - ύο τριπολικούς ηλεκτροκίνητους Α/Ζ ζυγών, 150 kv, 2000 Α. - Τρεις µονοπολικούς Μ/Σ εντάσεως 150 kv, /1-1-1 Α. - Συσκευές και συστήµατα, επιτήρησης προστασίας ελέγχου και µετρήσεων. - Τα απαιτούµενα ικριώµατα στήριξης του ως άνω υπαίθριου εξοπλισµού Πύλες τοµής ζυγών 150 kv Περιλαµβάνουν : - Έναν τριπολικό χειροκίνητο Α/Ζ ζυγών, 150 kv, 2000 Α. - Τα απαιτούµενα ικριώµατα στήριξης του ως άνω υπαίθριου εξοπλισµού Πύλες Μ/Σ ισχύος 150 kv / ΜΤ Περιλαµβάνουν : Ενα Μ/Σ 150 kv / ΜΤ, ισχύος (40/50 MVA ή 20/25 MVA) και συνδεσµολογίας όπως προδιαγράφεται κατά περίπτωση, ανά Υ/Σ στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης. Έναν τριπολικό διακόπτη 150 kv, 2000 Α, 31,5 ka. Έναν ανά ζυγό 150 kv, ηλεκτροκίνητο τριπολικό Α/Ζ ζυγών 150 kv, 1250 Α. Τρεις µονοπολικούς Μ/Σ έντασης 150 kv, /1-1-1 Α. Τρία Αλεξικέραυνα 150 kv για την προστασία του Μ/Σ από υπερτάσεις στην πλευρά 150 kv, εφόσον αποδειχθούν απαραίτητα από κατάλληλη µελέτη υπερτάσεων και συνεργασίας µονώσεων που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος του Έργου. Τρία Αλεξικέραυνα MT για προστασία του Μ/Σ από υπερτάσεις. Τρεις Μ/Σ εγχύσεως παλµού ελέγχου µετρητών διπλού τιµολογίου (εξοπλισµός χορηγούµενος από ΕΗ). Έναν Μ/Σ εσωτερικής υπηρεσίας ΜΤ/0.4 kv, απαραίτητο για την εξασφάλιση βοηθητικής ισχύος για τις λειτουργίες του Υ/Σ, ισχύος τουλάχιστον 150 kva. Μια αντίσταση γειώσεως ουδετέρου κόµβου του Μ/Σ ισχύος, 12 Ω, 20 kv

7 Έναν Α/Ζ 20 kv για άµεση γείωση του ουδετέρου κόµβου του Μ/Σ Ισχύος και έναν Α/Ζ 20 kv για γείωση του ουδετέρου κόµβου µέσω της αντίστασης. Συσκευές και συστήµατα επιτήρησης προστασίας ελέγχου και µετρήσεων. Τα απαιτούµενα ικριώµατα στήριξης του ως άνω υπαίθριου εξοπλισµού Πύλες Μέσης Τάσης (ΜΤ) Θα αναπτυχθούν µέσα σε κλειστούς µεταλλοεπενδυµένους πίνακες που θα εγκατασταθούν εντός του κτηρίου. ιακρίνονται σε : Πύλες ΜΤ εισόδου από Μ/Σ (TM) Πύλες ΜΤ αναχωρήσεων εναέριων γραµµών ιανοµής (OLM) Πύλες ΜΤ αναχωρήσεων υπόγειων γραµµών ιανοµής (ULM) Πύλες ανύψωσης και διασύνδεσης ζυγών ΜΤ (BRM - BSM) Πύλες πυκνωτών αντιστάθµισης ΜΤ (CM) Πύλες ΜΤ σύνδεσης ανεξάρτητου Παραγωγού (IPPM) Το πλήθος και οι τύποι των µεταλλοεπενδυµένων Πινάκων ΜΤ που απαιτούνται ανά Υ/Σ καθορίζονται στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης Συγκροτήµατα πυκνωτών αντιστάθµισης ΜΤ Περιλαµβάνουν : - Βαθµωτά συγκροτήµατα πυκνωτών ΜΤ, παράλληλης σύνδεσης, 4 MVar ανά βαθµίδα, συνολικής ισχύος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκροτήµατος πυκνωτών θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής TD ιακόπτες για ζεύξη/απόζευξη πυκνωτών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην προδιαγραφή TD Αυτεπαγωγές ξηρού τύπου απόσβεσης ρευµάτων ηλέκτρισης πυκνωτών ΜΤ, 150 A σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην προδιαγραφή TD-07. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η εγκατάσταση συγκροτήµατος πυκνωτών ΜΤ στον Υ/Σ στην παρούσα φάση, ο Ανάδοχος υποχρεούται απλά να προβλέψει και εξασφαλίσει τον απαιτούµενο χώρο για την µελλοντική του εγκατάσταση Συγκρότηµα βοηθητικών παροχών Χαµηλής Τάσης (ΧΤ) Θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 7 του Τόµου Τεχνικής Περιγραφής του Έργου και τις επιµέρους αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισµού. Συνοπτικά, περιλαµβάνει : ύο συγκροτήµατα συσσωρευτών 110 V, έκαστο χωρητικότητας ίσης µε το 50% της συνολικά απαιτούµενης για τον Υ/Σ. ύο φορτιστές 110 V, έκαστος ικανότητας φόρτισης ίσης µε το 100% της συνολικά απαιτούµενης για τα δύο συγκροτήµατα συσσωρευτών. Έναν Γενικό Πίνακα ιανοµής Συνεχούς Ρεύµατος 110 V (ΓΠΣΡ), όπως περιγράφεται στα σχετικά κεφάλαια της προδιαγραφής. Έναν Γενικό Πίνακα ιανοµής Εναλασσόµενου Ρεύµατος (ΓΠΕΡ) και υποπίνακες για τις κτηριακές καταναλώσεις (φωτισµού, θέρµανσης κλπ), όπως περιγράφονται στα σχετικά κεφάλαια της προδιαγραφής

8 Kτήριο Ελέγχου Υ/Σ Οι διαστάσεις (µήκος x πλάτος) του Κτηρίου Ελέγχου που θα κατασκευαστεί από τον Ανάδοχο, καθορίζονται για κάθε Υ/Σ στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης, ενώ η προτεινόµενη διάταξη αιθουσών και το είδος των προβλεπόµενων χώρων εµφανίζονται στα σχέδια ενδεικτικών κατόψεων του Τόµου ΙΙΙ. Σε περίπτωση που η µελλοντική ανάπτυξη του Υ/Σ προβλέπει κτήριο µεγαλύτερων διαστάσεων από αυτό της παρούσας φάσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να το κατασκευάσει µε τέτοιο τρόπο (διάταξη, χωροθέτηση αιθουσών, πεζοδρόµηση κ.λ.π.) ώστε να διευκολύνει πλήρως την µελλοντική επεκτασιµότητα του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ΕΗ. Το ωφέλιµο ύψος του κτηρίου, µετρούµενο από τελική στάθµη δαπέδου έως την κάτω παρειά της µεγαλύτερης εσωτερικής δοκού θα είναι κατ ελάχιστον 3,30 m. 1.3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Σε κάθε Υ/Σ διακρίνονται δύο στάδια κατασκευής, τα οποία περιγράφονται στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης. Το αρχικό στάδιο κατασκευής ενός Υ/Σ αποτελεί το Αντικείµενο του Έργου και καλύπτει τις τρέχουσες απαιτήσεις ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς, ενώ το τελικό στάδιο κατασκευής ενός Υ/Σ, είναι εκείνο το οποίο θα υλοποιηθεί στο µέλλον για την κάλυψη των προβλεπόµενων απαιτήσεων ανάπτυξης, σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. Για κάθε Υ/Σ στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται : η ολοκληρωµένη ανέγερση του αρχικού σταδίου του Υ/Σ. Στην έννοια αυτή εµπεριέχονται η εκπόνηση όλων των προβλεπόµενων αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτροµηχανολογικών µελετών για τον Υ/Σ, η προµήθεια και η εγκατάσταση του εξοπλισµού για όλα τα κύρια και υποστηρικτικά συστήµατα του Υ/Σ, η κατασκευή όλων των Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Υ/Σ (κτήρια, βάσεις στήριξης ικριωµάτων κ.λ.π.), η εκτέλεση όλων των προβλεπόµενων δοκιµών και η τελική ενεργοποίηση του Υ/Σ. η πρόβλεψη στο διατιθέµενο οικόπεδο και στο κτήριο του Υ/Σ, όλων των χώρων που απαιτούνται για το τελικό στάδιο του Υ/Σ, καθώς και η διαµόρφωση των διατάξεων και των λειτουργικών σχηµάτων κάθε Υ/Σ κατά τρόπο, ο οποίος θα εξασφαλίζει την ευχερή µελλοντική επέκτασή του µέχρι το τελικό στάδιο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εργασίες και οι χρόνοι που θα απαιτηθούν για αυτήν τη µετατροπή. Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις ανά Υ/Σ καθώς και τα λεπτοµερή όρια υποχρεώσεων του Αναδόχου για κάθε Υ/Σ περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η εκπόνηση όλων των απαραίτητων υπολογιστικών και κατασκευαστικών µελετών και η κατασκευή ολοκληρωµένου Υ/Σ, που θα λειτουργούν µε ασφάλεια και αξιοπιστία, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Έργου. Τα όρια του Έργου έχουν ως ακολούθως: Έργα Πολιτικού Μηχανικού (ΕΠΜ) Το αντικείµενο των ΕΠΜ είναι ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός, η µελέτη και η κατασκευή όλων των απαραίτητων δοµικών έργων για τον Υ/Σ, συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων, των διαµορφώσεων των χώρων, των βάσεων, των δρόµων κ.λ.π., όπως εµφανίζονται στα αντίστοιχα συνηµµένα σχέδια και περιγράφονται στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας προδιαγραφής

9 Ο διατιθέµενος από την ΕΗ χώρος για την ανέγερση του Υ/Σ θα αναφέρεται εφεξής στο κείµενο ως οικόπεδο και περιλαµβάνει: α) τον χώρο ανάπτυξης του Υ/Σ που θα αναφέρεται ως γήπεδο του Υ/Σ β) τον χώρο ανάπτυξης των στύλων ιανοµής. Αναλυτικότερα, στις εργασίες Πολιτικού Μηχανικού περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: Όλες οι προβλεπόµενες στην σχετική παράγραφο της παρούσας προδιαγραφής, µελέτες Έργων Πολιτικού Μηχανικού του Υ/Σ. Όλες οι απαιτούµενες εγκρίσεις και άδειες από τις αρχές. Η διαµόρφωση του χώρου του Υ/Σ. Η κατασκευή του κτηρίου του Υ/Σ µε όλες τις ηλεκτροµηχανολογικές του εγκαταστάσεις. Η µελέτη και κατασκευή των βάσεων στήριξης του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού. Η αποστράγγιση του χώρου των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου. Το σύστηµα αποστράγγισης ελαίων Μ/Σ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τους σχετικούς κανονισµούς. Ο δρόµος εντός του Υ/Σ, για τη µεταφορά, εγκατάσταση και αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και την εξυπηρέτηση του κτηρίου. Ο δρόµος προσπέλασης προς τον Υ/Σ (εφόσον απαιτείται για κάποιον Υ/Σ στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης, στο οποίο θα καθορίζονται και οι διαστάσεις του υπόψη δρόµου). Η διαµόρφωση χώρου στάθµευσης και πλατείας ελιγµών µεγάλου οχήµατος (12 m x 12 m, περίπου). Τα κανάλια καλωδίων εντός και εκτός του κτηρίου του Υ/Σ για όλες τις απαιτούµενες οδεύσεις καλωδίων, συµπεριλαµβανοµένων και των οδεύσεων προς εξοπλισµό που θα χορηγήσει η ΕΗ. Οποιαδήποτε χαντάκια, κανάλια και σήραγγες απαιτηθούν, θα κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι η διάταξη του κτηρίου, οι διαδροµές των καλωδίων και των σωληνώσεων ή οποιοδήποτε έργο πολιτικού µηχανικού περιλαµβάνεται στο Έργο δεν θα επιφέρει είσοδο ή συσσώρευση νερού σε οποιαδήποτε περιοχή και κυρίως, όπου είναι εγκατεστηµένος ηλεκτρολογικός και µηχανολογικός εξοπλισµός ή διατάξεις ελέγχου και οργάνων. Όλο το σύστηµα χαντακιών, καναλιών και σηράγγων θα πρέπει να µελετηθεί και κατασκευαστεί µε κατάλληλες κλίσεις, ώστε τα τυχόν εισερχόµενα νερά να διοχετεύονται σε ειδικά φρεάτια αποστράγγισης, καταλλήλου µεγέθους και εφοδιασµένα µε αυτόµατο σύστηµα εκκένωσης. Τα παραπάνω θα πρέπει να αποδεικνύονται από κατάλληλη µελέτη αποστράγγισης. Το κανάλι αποστράγγισης στην πίσω πλευρά του κτηρίου του Υ/Σ (καθόλο το µήκος της) στις θέσεις εξόδου των καλωδιακών αναχωρήσεων MT, για αποφυγή συγκέντρωσης υδάτων και εισροής τους στο κτήριο. Οι εργασίες επίστρωσης του γηπέδου του Υ/Σ µε χαλίκι ή άσφαλτο, σύµφωνα µε τη µελέτη γείωσης. Οι περιφράξεις του οικοπέδου του Υ/Σ (η κύρια περίφραξη στα όρια του γηπέδου του Υ/Σ, η απλή περίφραξη στον χώρο ανάπτυξης στύλων ιανοµής και η ξύλινη περίφραξη γαλβανικής αποµόνωσης µεταξύ τους). Η δενδροφύτευση του Υ/Σ, εφόσον και όπως απαιτείται από την αντίστοιχη περιβαλλοντική µελέτη που έχει εκπονηθεί για κάθε Υ/Σ καθώς και η εγκατάσταση συστήµατος αυτοµάτου ποτίσµατος

10 Όλες οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις. Οι λεπτοµέρειες για τα παραπάνω ΕΠΜ. αναφέρονται στο Κεφάλαιο 14 του παρόντος Τόµου. Επίσης τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις ανά Υ/Σ καταγράφονται στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης Η/Μ εξοπλισµός ισχύος Το Έργο περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση, δοκιµή και θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισµού που απαιτείται για κάθε Υ/Σ 150 kv/mt. Για έναν τυπικό Υ/Σ, το αντικείµενο του Έργου εκτείνεται από τα ικριώµατα πρόσδεσης των ΓΜ 150 kv ή τις διατάξεις κατεβασµάτων από ΓΜ 150 kv (σύµφωνα µε τα σχέδια του Τόµου ΙΙΙ και το Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης), έως τις εξόδους των πινάκων των αναχωρήσεων ιανοµής MT. Σχετικά µε τις αναχωρήσεις ιανοµής MT, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνουν την προµήθεια και την εγκατάσταση των ακροκεφαλών των καλωδίων, το είδος των οποίων θα καθορισθεί από την ΕΗ, καθώς και την κατασκευή του καναλιού όδευσης των καλωδίων αναχωρήσεων ιανοµής MT, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχέδια του Τόµου ΙII. Η προµήθεια και εγκατάσταση των καλωδίων αναχωρήσεων ιανοµής MT από τους πίνακες MT µέχρι τους τερµατικούς στύλους ιανοµής, αποτελεί υποχρέωση της ΕΗ. Τα ως άνω καλώδια είναι, ως επί το πλείστον, µονοπολικά, αλουµινίου, XLPE, διατοµής 240 mm 2, ο τελικός τύπος ωστόσο, θα επιβεβαιώνεται από την ΕΗ κατά την φάση εκπόνησης της σχετικής µελέτης από τον Ανάδοχο. Σηµειώνεται ότι η εγκατάσταση των ακροκεφαλών των καλωδίων θα γίνει από τον Ανάδοχο σε όσα καλώδια έχουν ήδη εγκατασταθεί από την ΕΗ έως την ηµεροµηνία της πλήρους ηλέκτρισης του κάθε Υ/Σ (συµπεριλαµβανοµένων και των Ζυγών MT). Η εγκατάσταση ακροκεφαλών στα λοιπά (µελλοντικά) καλώδια αποτελεί υποχρέωση της ΕΗ. Στην πλευρά 150 kv, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται και τα ικριώµατα πρόσδεσης των Γραµµών Μεταφοράς, τα οποία θα µελετηθούν και κατασκευαστούν από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις σχετικές παραγράφους του παρόντος Τόµου. Αντίστοιχα, σε περίπτωση απευθείας κατεβασµάτων από την ΓΜ 150 kv, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι διατάξεις κατεβασµάτων (µονωτήρες στήριξης επί των ικριωµάτων τους). Οι Γραµµές Μεταφοράς, ως επί το πλείστον, απαρτίζονται από πολύκλωνους αγωγούς Αλουµινίου µε κατάλληλη χαλύβδινη µηχανική ενίσχυση (ACSR), διαµέτρου 25,04 mm ή 18,38 mm ανάλογα τον τύπο της γραµµής, ωστόσο, ο τελικός τύπος του αγωγού θα επιβεβαιώνεται από την ΕΗ, κατά την φάση εκπόνησης της σχετικής µελέτης από τον Ανάδοχο. Η σύνδεση των Γραµµών Μεταφοράς 150 kv καθώς και οι συνδέσεις των καθόδων από τις Γραµµές Μεταφοράς στους αντίστοιχους ακροδέκτες του εξοπλισµού θα γίνουν από την ΕΗ. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται µόνο η προµήθεια του συνδετικού υλικού δηλαδή, των καθόδων (αγωγών σύνδεσης) καθώς και των κατάλληλων σφιγκτήρων για την σύνδεση των καθόδων τόσο στην Γραµµή Μεταφοράς, όσο και στον εξοπλισµό ισχύος του Υ/Σ. Επιπλέον, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνονται και τα υλικά πρόσδεσης της Γραµµής Μεταφοράς στο τερµατικό ικρίωµα του Υ/Σ

11 Εξοπλισµός Προστασίας, Ελέγχου, Μετρήσεων και Επικοινωνίας του Υ/Σ µε τα αποµακρυσµένα κέντρα ελέγχου Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η µελέτη και κατασκευή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου, προστασίας και µετρήσεων για τον Υ/Σ, το οποίο θα είναι σε πλήρη συµφωνία µε τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής. Ο τρόπος υλοποίησης (συµβατικό ή ψηφιακό σύστηµα) καθορίζεται για κάθε Υ/Σ στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης. Ο έλεγχος του εξοπλισµού του Υ/Σ θα µπορεί να πραγµατοποιείται από τα παρακάτω ιεραρχικά επίπεδα: α) Τοπικά από χειριστήρια επί του εξοπλισµού (µηχανικοί ή ηλεκτρικοί χειρισµοί π.χ. κοµβία, µανιβέλες, χειριστήρια). β) Από το επίπεδο ελέγχου πύλης (µονάδες ελέγχου πύλης 150 kv και MT). γ) Από το επίπεδο κεντρικού ελέγχου του Υ/Σ (οθόνη Η/Υ ή Πίνακας/Μιµικό διάγραµµα ελέγχου και ενδείξεων). δ) Από τα αποµακρυσµένα κέντρα επιτήρησης, εκτός του Υ/Σ, µέσω τηλεµεταβιβαζόµενων εντολών και συγκεκριµένα : από το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) που αποτελεί κεντρική θέση ελέγχου του συστήµατος Μεταφοράς. από τα Περιφερειακά Κέντρα ιανοµής (ΠΚ ) που αποτελούν τις κεντρικές θέσεις ελέγχου του δικτύου ιανοµής. Οι επιµέρους απαιτήσεις για την σωστή συνεργασία του Υ/Σ µε τα προαναφερόµενα Κέντρα Ελέγχου προδιαγράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους του Κεφαλαίου 4 του παρόντος Τόµου. Ο απαιτούµενος εξοπλισµός επικοινωνίας µε τα συστήµατα «SCADA», στα αποµακρυσµένα κέντρα ελέγχου θα χορηγηθεί από την ΕΗ. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η πρόβλεψη χώρου εντός του κτηρίου Υ/Σ για την εγκατάσταση αυτού του εξοπλισµού καθώς και η µελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση πινάκων προσαρµογής (IR και TDB). Η ΕΗ θα εγκαταστήσει επιπρόσθετα, στην αίθουσα συσσωρευτών, συστοιχία συσσωρευτών 48 V ΣΡ και φορτιστή για το σύστηµα «SCADA» της Μεταφοράς. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι η πρόβλεψη χώρου, η εξασφάλιση των απαιτούµενων παροχών από τους πίνακες ΧΤ και η κατασκευή των οδεύσεων των καλωδίων σύνδεσης του παραπάνω εξοπλισµού Συνδέσεις µε τα δίκτυα της περιοχής Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνδεθεί µε τα δίκτυα της περιοχής (ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνικό κλπ.) προκειµένου να εξασφαλίσει τις απαραίτητες παροχές για τη σωστή λειτουργία του Υ/Σ. Όλες οι συνδέσεις µε τα δίκτυα της περιοχής (ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνικό δίκτυο κλπ.), που περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, αφορούν στις διαδροµές, στα υλικά και στις εργασίες µέχρι τα όρια του οικοπέδου του Υ/Σ. Σχετικά µε την αποχέτευση τoυ κτηρίου του Υ/Σ, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η σύνδεση µε παρακείµενο δίκτυο, προβλέπεται η κατασκευή συστήµατος βόθρων (σηπτικού και απορροφητικού), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις κατά τόπους πολεοδοµικές διατάξεις. Σχετικά µε την ύδρευση του Υ/Σ, θα κατασκευαστεί δεξαµενή νερού, κατάλληλων διαστάσεων (ωφέλιµης χωρητικότητας 5 m 3, κατ ελάχιστον), η οποία σε συνδυασµό µε την εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήµατος θα εξασφαλίζει σταθερή πίεση για την υδροδότηση του Υ/Σ. Η δεξαµενή θα τροφοδοτείται από το

12 δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται και η κατασκευή του τµήµατος δικτύου ύδρευσης από την δεξαµενή έως τον µετρητή, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε θέση που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη. Σε περίπτωση εγκατάστασης από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ήµου, µεταλλικής σωλήνωσης ύδρευσης, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται η αποµόνωση της εν λόγω σωλήνωσης από το δίκτυο γείωσης του Υ/Σ, µε εγκατάσταση παρεµβαλόµενου πλαστικού τµήµατος σωλήνωσης, το οποίο θα έχει µήκος απόµάκρυνσης από τον πλέγµα γείωση του Υ/Σ τουλάχιστον 10 m, ώστε να αποφεύγεται η ανύψωση του δυναµικού εδάφους και η µεταφορά επικίνδυνων τάσεων επαφής σε αποµακρυσµένες από τον Υ/Σ θέσεις. Σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος µπορεί να επιλέξει την κατασκευή κοινής δεξαµενής για τις ανάγκες ύδρευσης-πυρόσβεσης του Υ/Σ, εφόσον τηρούνται οι προυποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική παράγραφο του Κεφαλαίου 10. Σχετικά µε την τηλεφωνική σύνδεση τoυ Υ/Σ µε το δίκτυο του ΟΤΕ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φέρει τα τηλεφωνικά καλώδια µέσα σε υπόγειο, εγκιβωτισµένο εντός σκυροδέµατος, σωλήνα PVC από το κτήριο του Υ/Σ µέχρι τα όρια του οικοπέδου του Υ/Σ, σε σηµείο που θα του υποδειχθεί επί τόπου του Εργου από την Επίβλεψη. Σχετικά µε την εξασφάλιση της βοηθητικής παροχής από το δίκτυο της ΕΗ/ ιανοµής για την εφεδρική τροφοδότηση των φορτίων του Υ/Σ, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνουν την προµήθεια και εγκατάσταση του καλωδίου σύνδεσης από τον υπόψη Μ/Σ ιανοµής έως τον γενικό Πίνακα Εναλασσόµενου Ρεύµατος του Υ/Σ (ΓΠΕΡ) καθώς και την κατασκευή, σε θέση που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη, βάσης τοποθέτησης ενός Μετρητή Ενέργειας για την ως άνω παροχή Λοιπές Υποχρεώσεις Όλες οι έρευνες, οι απαραίτητες για τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών και τον προσδιορισµό δεδοµένων που απαιτούνται για τον σωστό σχεδιασµό και µελέτη του Έργου, εντάσσονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου (γεωτεχνική έρευνα για τη σωστή έδραση και στατική επάρκεια των κατασκευών σε µόνιµες αλλά και σε σεισµικές καταπονήσεις, διερευνήσεις ηλεκτρικών χαρακτηριστικών εδάφους, ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής κλπ). Επίσης στις υποχρεώσεις του Αναδόχου εντάσσεται η λήψη των απαιτουµένων αδειών από τις αρµόδιες αρχές για την κατασκευή του Έργου (π.χ. οικοδοµικές άδειες). Τέλος, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συµπεριλαµβάνεται η πλήρης συµµόρφωση και υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες εγκρίσεις των αρµοδίων αρχών, όπως παρουσιάζονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η οποία έχει εξασφαλιστεί από την ΕΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πρόγραµµα εκτέλεσης Έργου που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Εµπορικό Τεύχος της Σύµβασης, περιλαµβάνονται το χρονοδιάγραµµα του Έργου και το επιµέρους αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υποβολής µελετών και σχεδίων του Έργου. Το χρονοδιάγραµµα του Έργου θα καλύπτει µε πληρότητα και σαφήνεια όλες τις κατηγορίες και τις φάσεις των εργασιών που θα εκτελέσει, για να επιτύχει την έγκαιρη κατασκευή και παράδοση στην ΕΗ του προβλεπόµενου Υ/Σ (µελέτη και κατασκευή Έργων Πολιτικού Μηχανικού, προµήθεια εξοπλισµού εργοστασιακής προέλευσης,

13 κατασκευαστικές και λειτουργικές µελέτες ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, ανέγερση και καλωδίωση εξοπλισµού, συρµάτωση διατάξεων προστασίας και ελέγχου, δοκιµές, παραλαβές κλπ). Το επιµέρους αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υποβολής µελετών και σχεδίων του Έργου θα απαρτίζεται από πλήρεις καταλόγους που θα καταγράφουν όλα τα σχέδια και µελέτες που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος για το Έργο. Στους καταλόγους αυτούς θα αναγράφεται ο τίτλος του σχεδίου/µελέτης, η αρίθµηση του κατά τον Ανάδοχο και η εκτιµώµενη ηµεροµηνία υποβολής του στην Επιχείρηση. Επίσης θα προβλεφθεί διαθέσιµος χώρος για συµπλήρωση από την ΕΗ, µίας επιπλέον αριθµοδότησης του κάθε εγγράφου που θα δοθεί εγκαίρως στον Ανάδοχο, ώστε να συµπεριληφθεί στην πινακίδα των σχεδίων στην «όπως η κατασκευή» έκδοση τους

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv 2.3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΚΤΥΩΝ 20 kv 2.4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2.5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 2.6. ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.7. MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ 2.9. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΙΑ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

15 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατασκευή κάθε Υ/Σ θα γίνει σύµφωνα µε τις συνθήκες λειτουργίας, τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του Συστήµατος Μεταφοράς 150 kv και του ικτύου ιανοµής, τις απαιτήσεις για στατική και σεισµική ασφάλεια κτηρίου και εξοπλισµού και τους κανονισµούς, όπως αυτά περιγράφονται στη συνέχεια. Επίσης, στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι µελέτες, τα σχέδια και φυλλάδια που απαιτούνται για το Έργο, καθώς και θέµατα σχετικά µε τη µεταφορά του εξοπλισµού, τις προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και τα χρονοδιαγράµµατα του Έργου ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv Σύµφωνα µε το Άρθρο 247 «Προδιαγραφές λειτουργίας του Συστήµατος» του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 655/Β/ ), τα βασικά ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά του ιασυνδεδεµένου Συστήµατος Μεταφοράς 150 kv είναι : Oνοµαστική τάση του Συστήµατος Mέγιστη τάση (για διαστασιολόγηση εξοπλισµού) Εύρος τάσης σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας Εύρος τάσης σε έκτακτες συνθήκες (διαταραχές) Ονοµαστική συχνότητα Εύρος συχνότητας (σε κανονικές συνθήκες) Εύρος συχνότητας (διαταραχές) Εύρος συχνότητας (ακραίες διαταραχές) Ικανότητα φόρτισης ΓΜ 150 kv τύπου 636 mcm (υπό ονοµαστικές συνθήκες) Στάθµη σφάλµατος (για διαστασιολόγηση εξοπλισµού ΥΤ) Στάθµη σφάλµατος (για διαστασιολόγηση δικτύου γείωσης) ιάρκεια σφάλµατος (µόνο για διαστασιολόγηση δικτύου γείωσης) ιάρκεια σφάλµατος (για διαστασιολόγηση εξοπλισµού) Επίπεδο µόνωσης για κεραυνική κρουστική τάση (1.2/50 µs) για τον Υ/Σ Επίπεδο µόνωσης για τάση συχνότητας δικτύου (50 Ηz, 1 min) Ουδέτερος Μ/Σ Απόσταση ασφαλείας µεταξύ αγωγού και µεταλλικών µερών εντός του χώρου του Υ/Σ Ύψος µεταλλικών µερών υπό τάση πάνω από kv 170 kv 142,5 kv kv 135 kv kv 50 Hz 49,85 Hz 50,15 Ηz 49,75 Hz 50,20 Ηz 49,50 Hz 50,50 Ηz 202 ΜVA 31 ka 30 ka εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Παράρτηµα της ακήρυξης/σύµβασης 0,5 s Ανά στοιχείο, όπως καθορίζεται στις επιµέρους προδιαγραφές εξοπλισµού. 750 kv 325 kv Γειωµένος mm mm

16 χώρους προσβάσιµους σε πεζούς εντός του Υ/Σ Ύψος κάτω τµήµατος µονωτήρων εντός του Υ/Σ Ελάχιστο µήκος ερπυσµού / κατηγορία ρύπανσης (κατά IEC 815) Βοηθητικές παροχές Χαµηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύµατος (ΣΡ) Εναλασσόµενου Ρεύµατος (ΕΡ) mm Ορίζονται ανά Υ/Σ στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης 110 V 230/400 V, 50 Hz Τα ως άνω χαρακτηριστικά θα ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασµό των Υ/Σ εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΚΤΥΩΝ 20 kv Ονοµαστική τάση 20 kv Τάση λειτουργίας 21 kv Μέγιστη τάση λειτουργίας 24 kv Ονοµαστικό ρεύµα ζυγών 20 kv A Στάθµη σφάλµατος (διαστασιολόγηση εξοπλισµού) 16 ka ιάρκεια σφάλµατος (διαστασιολόγηση εξοπλισµού) Τάση αντοχής σε υπερτάσεις κεραυνών Για εξοπλισµό εσωτερικού χώρου Για εξοπλισµό υπαίθριο 1 s 125 kv 150 kv Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά του ικτύου 20 kv θα ληφθούν υπόψη στον σχεδιασµό του Υ/Σ, εκτός εάν κάποια από αυτά διαφοροποιούνται στις επιµέρους προδιαγραφές των στοιχείων εξοπλισµού 20 kv ή στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στην σχεδίαση του Έργου θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω περιβαλλοντικά στοιχεία, εκτός εάν διαφοροποιούνται στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υψόµετρο Θερµοκρασία περιβάλλοντος Θερµοκρασία εσωτερικών xώρων Πάχος στρώµατος πάγου Συχνότητα κεραυνών < m -10 C + 50 C 0 C + 40 C 13 mm Κατά ΕΛΟΤ 1412, χάρτης ηµερών καταιγίδας ανά έτος. Όριο θορύβου επί της περίφραξης του οικοπέδου 50 dba, εκτός εάν προκύπτει απαίτηση για χαµηλότερη στάθµη, από την περιβαλλοντική µελέτη του Υ/Σ.

17 2.5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Όλες οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο για την ανέγερση ενός Υ/Σ, είτε έχουν άµεση σχέση µε τον Υ/Σ, είτε αφορούν έµµεση υποστήριξη της κατασκευής, πρέπει να είναι σύµφωνες µε την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία, τους Ελληνικούς Κανονισµούς και να τύχουν της έγκρισης των Ελληνικών Αρχών, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση αντίθεσης µεταξύ Ελληνικών και ιεθνών κανονισµών θα υπερισχύουν οι Ελληνικοί. Είναι υποχρέωση του Αναδόχου, η έκδοση όλων των αδειών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του Έργου ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ AΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Οι στατικοί και οι αντισεισµικοί υπολογισµοί, οι έλεγχοι και οι δοκιµές που θα διεξαχθούν, τόσο για τα κτηριακά έργα οπλισµένου σκυροδέµατος, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, όσο και για τα ικριώµατα και διατάξεις στήριξης του Η/Μ εξοπλισµού, θα στηριχθούν στους υπάρχοντες συναφείς κανονισµούς για ικανοποίηση των απαιτήσεων ασφαλείας στις σεισµικές και λοιπές παραµέτρους φόρτισης και των απαιτήσεων συµπεριφοράς, όπως αυτές παρέχονται στα επόµενα. Σε κάθε περίπτωση θα λαµβάνεται η δυσµενέστερη περιβάλλουσα εκ των δύο. Τυχόν επιπρόσθετες ειδικές σεισµικές απαιτήσεις για κάθε Υ/Σ, πέραν των προβλεπόµενων από τους κανονισµούς για την ζώνη σεισµικότητας που ανήκει, θα καθορίζονται στο Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης. Οι κανονισµοί που θα ακολουθηθούν στην εκπόνηση των στατικών και αντισεισµικών µελετών είναι οι ακόλουθοι: 1) Νέος Κανονισµός για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισµένο Σκυρόδεµα, ΦΕΚ 227/Β/95. 2) Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 97, ΦΕΚ 315Β/17 Απριλίου 97. 3) Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός, τελευταία ισχύουσα έκδοση. 4) Κανονισµός Φορτίσεως οµικών Έργων, Β..10 εκεµβρίου 45, ΦΕΚ 171 Α/46. 5) DIN 1055 Φορτία Υπολογισµού των Κατασκευών. 6) ΙΕΕΕ (draft 6), (draft 1) Recommended Practices for Seismic Design of Substations MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος θα υποβάλει πλήρη κατάλογο των υπολογιστικών και υποστηρικτικών µελετών, τις οποίες θα εκπονήσει για να τεκµηριώσει τις επιλογές του, αναφορικά µε τον σχεδιασµό του Υ/Σ και µε τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιήσει. Ο κατάλογος αυτός θα περιέχει κατ ελάχιστον τις µελέτες που προβλέπονται στις παραγράφους και και θα αναφέρει δίπλα σε κάθε µελέτη, την εκτιµώµενη από τον Ανάδοχο ηµεροµηνία υποβολής της στην ΕΗ. Η ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα, αφενός να αποδεχτεί την πληρότητα του καταλόγου αυτού ή να απαιτήσει την περαιτέρω υποβολή και συµπληρωµατικών µελετών και αφετέρου να τροποποιήσει τους προβλεπόµενους χρόνους υποβολής, εφόσον θεωρεί ότι δεν εξυπηρετούν την οµαλή εξέλιξη του Εργου. Οι µελέτες υποστήριξης του σχεδιασµού θα αφορούν τα ηλεκτρικά και τα µηχανικά χαρακτηριστικά του Υ/Σ, των επιµέρους στοιχείων του και του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού και θα αναφέρονται αφενός σε µόνιµη κατάσταση λειτουργίας και αφετέρου

18 σε καταπονήσεις λόγω δυναµικών µηχανικών φαινοµένων ή σφαλµάτων και µεταβατικών καταστάσεων του ηλεκτρικού δικτύου και σε µηχανικές σεισµικές καταπονήσεις. Πλήρεις υπολογιστικές µελέτες θα υποβληθούν και για τα Ε.Π.Μ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην ΕΗ, προς έγκριση, τις λεπτοµερείς υπολογιστικές µελέτες που αναφέρονται παραπάνω, σε τρία (3) αντίγραφα. Για όσες από τις προηγούµενες µελέτες έχει χρησιµοποιηθεί για την εκπόνησή τους Η/Υ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει και ένα αντίτυπο της αντίστοιχης µελέτης σε ηλεκτρονική µορφή. Όσες µελέτες, εκπονούνται µέσω προγραµµάτων Η/Υ θα υποβάλλονται προς έγκριση, συνοδευόµενες απαραίτητα από τεκµηρίωση της αξιοπιστίας του εν λόγω προγράµµατος, ανάλυση και περιγραφή της δοµής και των αλγορίθµων του, καθώς επίσης και από επεξηγηµατικές αναφορές στα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα του. Σε κάθε περίπτωση που η τεκµηρίωση/ανάλυση του υπολογιστικού προγράµµατος είναι ελλιπής και η ελέγχουσα Υπηρεσία της ΕΗ εκφράζει επιφυλάξεις για την αποδοχή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει εκ νέου την εν λόγω µελέτη µε µεθοδολογία ελέγξιµη και κατανοητή, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς. Ο Ανάδοχος θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα συλλέξει και θα χρησιµοποιήσει στις µελέτες του. Εάν κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού, αποδειχθεί ότι απαιτούνται και πρόσθετες µελέτες, αυτές θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο, αδαπάνως για την ΕΗ. Η έγκριση των προηγούµενων µελετών από την ΕΗ δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε και περιορίζει την ευθύνη του για την ορθότητα και πληρότητα των αποτελεσµάτων Κατάλογος µελετών έργων Η/Μ 1. Μελέτη γειώσεων, ανύψωσης δυναµικού εδάφους και υπολογισµού βηµατικές τάσεων και τάσεων επαφής. Θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό IEEE/ANSI Std Ως ρεύµα σφάλµατος προς γη θα ληφθεί η τιµή Ι = 30 ka, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στo Παράρτηµα της ιακήρυξης/σύµβασης. Για την µελέτη γείωσης θα ληφθεί υπόψη η τιµή ειδικής αντίστασης εδάφους, που θα µετρήσει επιτόπου του Έργου, ο Ανάδοχος. Η µεθοδολογία µέτρησης, οι µετρούµενες τιµές της ειδικής αντίστασης εδάφους, καθώς και οι περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την διάρκεια της µέτρησης (θερµοκρασία υγρασία, έδαφος ξηρό ή υγρό ή υπό βροχή κλπ) θα υποβληθούν ως παράρτηµα της µελέτης γείωσης. Για τον προσδιορισµό της ειδικής αντίστασης εδάφους, ρ (Ω * m), θα γίνουν µετρήσεις µε τη µέθοδο Wenner (τεσσάρων ηλεκτροδίων σε ίσες µεταξύ τους αποστάσεις) επί τριών τουλάχιστον διαφορετικών αξόνων του οικοπέδου, εφόσον η τιµή του ρ προκύπτει µικρότερη των 300 Ω * m και επί πέντε τουλάχιστον αξόνων στην αντίθετη περίπτωση. Οι µετρήσεις σε κάθε άξονα θα γίνουν κατ ελάχιστον για αποστάσεις ηλεκτροδίων 2, 4, 8, 12 και 16 (m). Για κάθε απόσταση ηλεκτροδίων θα υπολογίζεται ο µέσος όρος των τιµών των µετρήσεων που γίνονται σε κάθε άξονα και στη συνέχεια: α) στην περίπτωση που οι τιµές των µετρήσεων δεν παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά (δηλαδή το έδαφος εµφανίζει οµοιογένεια ως προς το βάθος), ως ισοδύναµη ειδική αντίσταση εδάφους θα λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών που αντιστοιχούν σε κάθε απόσταση ηλεκτροδίων. β) στην περίπτωση που οι τιµές των µετρήσεων παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά (δηλαδή το έδαφος εµφανίζει ανοµοιογένεια ως προς το βάθος),

19 θα γίνονται επιπλέον µετρήσεις, σε όλους τους άξονες, µε µεγαλύτερες αποστάσεις ηλεκτροδίων (20 m και 24 m τουλάχιστον) και η ειδική αντίσταση εδάφους θα προσδιορίζεται από το µοντέλο δυο στρωµάτων εδάφους µε τιµές ρ 1 και ρ 2 και βάθος άνω στρώµατος h. Σε αυτήν την περίπτωση, η µελέτη του δικτύου γείωσης συνιστάται να εκπονείται µε κατάλληλο πρόγραµµα Η/Υ, το οποίο διαθέτει την δυνατότητα εκτίµησης µοντέλου εδάφους δύο στρωµάτων (ρ 1, ρ 2, h). Σε περίπτωση εκπόνησης υπολογιστικής µελέτης, βασισµένης στις εξισώσεις του κανονισµού IEEE/ANSI Std , ως ισοδύναµη ειδική αντίσταση του εδάφους για τους υπολογισµούς, θα λαµβάνεται n τιµή που προκύπτει από το ολοκλήρωµα ρ= 0 r ρ(x)dx, όπου r η ακτίνα του περιγεγραµµένου, στο οικόπεδο, κύκλου και x η µεταβλητή του βάθους. Επίσης, σε κάθε περίπτωση, που η τιµή της ειδικής αντίστασης εδάφους προκύπτει µεγαλύτερη των 300 Ω * m, επιβάλλεται η χρήση προγραµµάτων Η/Υ για προσοµοίωση του δικτύου γείωσης µε πεπερασµένα στοιχεία. Στην µελέτη του δικτύου γείωσης του Υ/Σ θα περιλαµβάνεται και αναλυτικός έλεγχος των µέγιστων αναπτυσσόµενων τάσεων (βηµατικών και τάσεων επαφής), στον χώρο του Υ/Σ καθώς επίσης και των µεταφερόµενων επικίνδυνων τάσεων, εκτός του Υ/Σ. Για τον σκοπό αυτό θα εξετάζονται : η ανύψωση του δυναµικού του εδάφους σε σχέση µε το δυναµικό του δικτύου γείωσης («GPR») κατά την διάρκεια σφάλµατος, από τον χώρο του Υ/Σ µέχρι τα σηµεία απόσβεσης του δυναµικού έξω από τον Υ/Σ. οι αναπτυσόµενες σε περίπτωση σφάλµατος, βηµατικές τάσεις και τάσεις επαφής µέσα στον χώρο του Υ/Σ, καθώς και οι αναπτυσόµενες βηµατικές τάσεις εκτός του Υ/Σ, σε σχέση µε τα επιτρεπτά από τον κανονισµό ΙΕΕΕ 80/2000 όρια ασφαλείας, κατά µήκος επαρκών αξόνων κάθετων στις ισοδυναµικές γραµµές που αναπτύσσονται στον Υ/Σ. Σηµειώνεται ότι τα όρια ασφαλείας για τις βηµατικές τάσεις και τις τάσεις επαφής διαφοροποιούνται ανάλογα µε το υλικό της επιφανειακής επίστρωσης ενός χώρου (χαλίκι, ασφαλτος, χώµα κλπ) 2. Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας του Υ/Σ από άµεση προσβολή κεραυνών. Θα εκπονηθεί ως υποστηρικτική µελέτη, σύµφωνα µε τον κανονισµό DIN VDE 0101/89, για να τεκµηριώσει την επάρκεια της διάταξης αντικεραυνικής προστασίας που θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος για να προστατέψει όλον τον υπαίθριο εξοπλισµό και το κτήριο του Υ/Σ. Η αντικεραυνική προστασία του κτηρίου και του υπαιθριου εξοπλισµού θα σχεδιαστούν για αποτελεσµατικότητα, Ε = 0.95, δηλαδή για στάθµη προστασίας, P = ΙI, κατά ΕΛΟΤ Μελέτη συντονισµού µονώσεων για την προστασία του Υ/Σ από έµµεση προσβολή κρουστικών κεραυνικών κυµάτων που οδεύουν µέσω Γραµµών Μεταφοράς. Η εν λόγω µελέτη θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC-71, DIN VDE Μελέτη τεκµηρίωσης γεωµετρικού σχεδιασµού και επάρκειας αποστάσεων ασφαλείας της ηλεκτρολογικής διάταξης του Υ/Σ, στις δυσµενέστερες περιβαλλοντικές και ηλεκτρολογικές συνθήκες

20 Θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον κανονισµό ΕΛΟΤ HD 637 S1. Οι εύκαµπτοι αγωγοί θα ελέγχονται για την τήρηση των επιτρεπόµενων αποστάσεων ασφαλείας σε κανονική λειτουργία, σε ανεµοπίεση 55 kp/m 2 (DIN VDE 0210) και σε βραχυκύκλωµα (IEC 865). 5. Μελέτες ηλεκτρικής επάρκειας όλων των αγωγών ισχύος (ζυγών 150 kv, αγωγών των πυλών 150 kv, ζυγών MT, αγωγών MT) σε συνθήκες ονοµαστικής λειτουργίας αλλά και σφάλµατος. Οι αγωγοί ισχύος 150 kv θα διαστασιολογηθούν σύµφωνα µε τα παρακάτω: - Ονοµαστικό ρεύµα Ζυγών 150 kv Υ/Σ : 1000 Α - Ονοµαστικό ρεύµα Πύλης ΓΜ 150 kv : 780 Α - Ονοµαστικό ρεύµα Πύλης Μ/Σ 40/50 MVA, πλευράς 20 kv : 1450 Α Οι προαναφερόµενες ικανότητες φόρτισης των υπαίθριων αγωγών ισχύος θα υπολογίζονται σύµφωνα µε τον κανονισµό IEEE Std 738/93 για τις παρακάτω κλιµατολογικές συνθήκες : θερµοκρασία περιβάλλοντος 40 o C επιτρεπτή ανύψωση θερµοκρασίας : έως τους 70 o C για τους αγωγούς Cu έως τους 85 o C για τους αγωγούς ACSR, Al και κραµάτων αυτού (εκτός εάν πιστοποιείται από τον κατασκευαστή του συγκεκριµένου υλικού, υψηλότερη θερµοκρασία) ταχύτητα ανέµου 1.1 m/s και γωνία πρόσπτωσης 45 ο. ισχύς ηλιακής ακτινοβολία 980 W/m Υπολογισµοί τανύσεων βελών εύκαµπτων αγωγών ισχύος και µελέτη µηχανικής αντοχής του εξοπλισµού (υπολογισµός δυνάµεων που αναπτύσσονται στον εξοπλισµό στήριξης-σύνδεσης των αγωγών ισχύος και αντικεραυνικής προστασίας) σε µέγιστες καταπονήσεις τόσο σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας όσο και σε συνθήκες σφάλµατος, κατά IEC 865. Οι υπολογισµοί για τα βέλη και τις τανύσεις των εύκαµπτων αγωγών θα γίνουν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο του κανονισµού ΕΛΟΤ HD 637 S1, δηλαδή θα ληφθεί υπόψη η δυσµενέστερη τάνυση από τον παρακάτω συνδυασµό περιπτώσεων : Θερµοκρασία -20 ο C χωρίς πάγο και χωρίς άνεµο Θερµοκρασία -5 ο C µε πάγο 13 mm (πυκνότητα 900 kg/m 3 ) και χωρίς άνεµο Θερµοκρασία +5 ο C µε άνεµο 20 kp/m 2 Στον υπολογισµό των βελών θα λαµβάνονται υπόψη, οι µέγιστες µετατοπίσεις των ικριωµάτων στα σηµεία ανάρτησης των αγωγών καθώς και η συνεισφορά των µονωτήρων ανάρτησης, εφόσον υπάρχουν. Το ζεύγος δύναµης τάνυσης-µέγιστου βέλους θα πρέπει να ληφθεί ως δεδοµένο στην µελέτη υπολογισµού των δυνάµεων που αναπτύσσονται στα σηµεία στήριξης των αγωγών ισχύος σε συνθήκες βραχυκυκλώµατος. Η εν λόγω µελέτη θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό IEC 865. Από την µελέτη αυτή θα πρέπει να προκύπτουν µε σαφήνεια και ακρίβεια, οι

21 µέγιστες µηχανικές καταπονήσεις που στατικά ή κρουστικά µπορεί να µεταβιβαστούν επί των ικριωµάτων ή των διατάξεων ανάρτησης και επί των στοιχείων του εξοπλισµού στα σηµεία σύνδεσης των αγωγών. 7. Μελέτες ικριωµάτων (σε περίπτωση ύπαρξης ικριωµάτων στήριξης/ανάρτησης εξοπλισµού ισχύος είτε στο ύπαιθρο είτε εντός του κτηρίου). Θα µελετηθούν για στατικές και δυναµικές καταπονήσεις τόσο σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας όσο και σε συνθήκες σφάλµατος ή σεισµού. Οι µελέτες ικριωµάτων θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς DIN 18800, DIN VDE 0210, EUROCODE 3 και τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (τελευταία ισχύουσα έκδοση). Στις µελέτες ικριωµάτων θα ληφθούν υπόψη οι δυνάµεις που προκύπτουν από τα ζεύγη τανύσεων-βελών και την προαναφερθείσα µελέτη µηχανικής αντοχής σε βραχυκύκλωµα. Για την διευκόλυνση του ελέγχου των µελετών ικριωµάτων, τα ως άνω στοιχεία θα παρουσιάζονται σε Πίνακα εδοµένων µε παραποµπές στις σχετικές µελέτες από τις οποίες έχουν προκύψει οι υπόψη τιµές. Επισηµαίνεται η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην συνάφεια των προαναφερθέντων µελετών µε την µελέτη αντοχής ικριωµάτων και στην συνεργασία των τιµών των µεγεθών που προκύπτουν ως αποτελέσµατα σε µία µελέτη και ταυτόχρονα χρησιµοποιούνται ως δεδοµένα στην άλλη (πχ η σταθερά ελατηρίου «resulting spring constant» που επιλέγεται για να χρησιµοποιηθεί ως δεδοµένο στον υπολογισµό των δυνάµεων που αναπτύσσονται στα ικριώµατα στήριξης Ζυγών 150 kv κατά το βραχυκύκλωµα θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τις µετατοπίσεις ικριωµάτων κατά την δυναµική φόρτιση λόγω βραχυκυκλώµατος). Αντίστοιχα, επειδή τα αποτελέσµατα του ελέγχου αντοχής των ικριωµάτων (αναπτυσσόµενες δυνάµεις και ροπές στις βάσεις των ικριωµάτων) αποτελούν τα δεδοµένα για τον στατικό έλεγχο των βάσεων θεµελίωσης των ικριωµάτων (µελέτες ΕΠΜ), τα σχετικά αποτελέσµατα θα πρέπει να εµφανίζονται συνοπτικά σε Πίνακα. Οι µεταφερόµενες δυνάµεις και ροπές στην βάση του ικριώµατος πρέπει να αναφέρονται στον υπόψη Πίνακα χωρίς τους συντελεστές ασφαλείας που ελήφθησαν υπόψη για τις φορτίσεις των ικριωµάτων. Στις µελέτες ικριωµάτων θα λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω κανονικά και δυναµικά φορτία, µε τους αναφερόµενους κατά περίπτωση συντελεστές ασφαλείας και θα υπολογίζονται όλοι οι συνδυασµοί δράσεων που εµφανίζονται στον πίνακα φορτίσεων που ακολουθεί. Κανονικά φορτία 1) Στατική τάνυση αγωγών αναρτηµένων στο ικρίωµα 2) Ιδιον βάρος 3) Βάρος φερόµενου εξοπλισµού 4) Βάρος ανθρώπου εργαζόµενου επί του ικριώµατος (1000 Ν) 5) Ανεµοπίεση στον φερόµενο εξοπλισµό (1200 N/m 2 ) 6) Ανεµοπίεση στο ικρίωµα (C * 1200 N/m 2, όπου C : συντελεστής σκίασης ικριώµατος τιµής, C = 2) υναµικά φορτία

22 1) υνάµεις από βραχυκύκλωµα (κατά IEC 865-1) 2) ύναµη από λειτουργία Α/ 150 kv (από τα δεδοµένα του κατασκευαστή) 3) Φορτία από σεισµό, τα οποία θα υπολογίζονται µε βάση τις παρακάτω παραδοχές : Συντελεστής σπουδαιότητας κατασκευής, γ1 = 1.3 Συντελεστής συµπεριφοράς, q = 1.5 Συντελεστής απόσβεσης, η = 1.08 (ζ = 4, κοχλιωτές συνδέσεις) Συντελεστής θεµελίωσης, θ = 1 Συντελεστής φασµατικής ενίσχυσης, βο = 2.5 Οριζόντια σεισµική επιτάχυνση, α, όπως προβλέπεται από τον Ελληνικό αντισεισµικό κανονισµό, ανά γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει ο Υ/Σ. Συντελεστές ασφαλείας Για όλα τα κανονικά φορτία θα ληφθεί συντελεστής ασφαλείας =2,5 Για όλα τα δυναµικά φορτία θα ληφθεί συντελεστής ασφαλείας =1,5 Πίνακας συνδυασµών δράσεων (σεναρίων) µε ενσωµατωµένους τους συντελεστές ασφαλείας κανονικών και δυναµικών φορτίσεων Ίδιον βάρος Βάρος εξοπλι σµού Ανεµοπίεση επί του εξοπλισµού και του ικριώµατος Στατική τάνυση αγωγού υνάµεις από βραχυκύκλωµα Φορτίο εργαζοµέ νου στο ικρίωµα Φορτίο από σεισµό z z x y x y x y z x y z Σενάριο 1 2,5 2,5 Σενάριο 2 Σενάριο 3 Σενάριο 4 Σενάριο 5 Σενάριο 6 Σενάριο 7 Σενάριο 8 Σενάριο 9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 0,45 0,45 2,5 2,5 2,5 2,5 0,45 1,5 0,45 2,5 2,5 2,5 2,5 0,45 0,45 1,5 8. Μελέτες ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίου Υ/Σ. Όλες οι απαιτούµενες µελέτες (κλιµατισµός, αερισµός-εξαερισµός, πυρασφάλεια, ύδρευση, αποχέτευση, φωτισµός, ηλεκτρολογικές µελέτες ισχυρών και ασθενών ρευµάτων κλπ) θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ελληνικό κανονισµό και τις αντίστοιχες ΤΟΤΕΕ

23 9. Φωτοµετρικές µελέτες για όλα τα συστήµατα φωτισµού (κανονικός φωτισµός κτηρίου, περιµετρικός φωτισµός, οδικός φωτισµός, φωτισµός ανάγκης κτηρίου, εξωτερικός φωτισµός ανάγκης). Ενδείκνυται η εκπόνηση των ως άνω µελετών µε υπολογιστικό πρόγραµµα του υποπροµηθευτή των φωτιστικών σωµάτων που θα εγκατασταθούν στο Έργο ή άλλο παρόµοιο. 10. Μελέτες υπολογισµού φορτίων, σφαλµάτων, πτώσης τάσης και επιλογής διατοµών καλωδίων για όλα τα κυκλώµατα ΧΤ (ισχύος, ελέγχου, βοηθητικά κ.λ.π.). 11. Μελέτες υπολογισµού µέγιστου φορτίου και στάθµης σφάλµατος για όλους τους πίνακες βοηθητικών παροχών ΧΤ (Ε.Ρ & ΣΡ) και διαστασιολόγηση των αντίστοιχων ζυγών, καλωδίων, οργάνων ζεύξης, προστασίας κ.λ.π. 12. Μελέτες απαιτούµενης χωρητικότητας συστοιχίας συσσωρευτών 110 V και ισχύος φορτιστών. 13. Μελέτη ανάλυσης βοηθητικών φορτίων Υ/Σ. Θα εκπονηθεί για τα φορτία πλήρους (µελλοντικής) ανάπτυξης του Υ/Σ, όπως αυτή προδιαγράφεται στο Παράρτηµα προκειµένου να γίνει η επιλογή της ονοµαστικής ισχύος του/των Μ/Σ εσωτερικής υπηρεσίας που θα εγκατασταθούν στον Υ/Σ. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς αυτή δεν θα είναι µικρότερη από 150 kva. 14. Μελέτες λειτουργικών σχηµάτων ελέγχου, προστασίας, αλληλασφαλίσεων και συνεργασίας προστασιών στον Υ/Σ. 15. Μελέτες τεκµηρίωσης επάρκειας χαρακτηριστικών Μ/Σ τάσης και Μ/Σ έντασης. Θα εκπονηθούν µελέτες για την επάρκεια της ικανότητας επιφόρτισης των δευτερευόντων τυλιγµάτων των Μ/Σ έντασης και των Μ/Σ τάσης, καθώς και για την τεκµηρίωση της ικανοποιητικής συνεργασίας τους µε τους προσφερόµενους ηλεκτρονόµους ( knee point, πτώση τάσης, ευαισθησία ηλεκτρονόµων κ.λ.π.) Κατάλογος µελετών έργων Π/Μ 1. Εδαφοτεχνικές και γεωλογικές µελέτες. 2. Τοπογραφικές µελέτες. 3. Μελέτες διαµόρφωσης χώρου. 4. Μελέτες αντοχής βάσεων Η/Μ εξοπλισµού σε στατικές και δυναµικές φορτίσεις. Για τις εν λόγω µελέτες θα εξεταστούν όλοι οι συνδυασµοί φορτίσεων, όπως περιγράφονται στον πίνακα φορτίσεων των ικριωµάτων και επιπλέον οι ίδιοι συνδυασµοί χωρίς τους συντελεστές ασφαλείας. Η σχεδίαση των βάσεων θα εξασφαλίζει την επάρκεια αντοχής τους σε όλες τις

24 περιπτώσεις. 5. Μελέτες αποστράγγισης οικοπέδου. 6. Μελέτες οδοποιΐας και καναλιών διέλευσης καλωδίων. 7. Μελέτες περίφραξης. 8. Αρχιτεκτονικές µελέτες. 9. Μελέτες στατικών και αντισεισµικών υπολογισµών. 10. Μελέτες ηχοµόνωσης και θερµοµόνωσης για το κτήριο του Υ/Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ Ο Ανάδοχος θα υποβάλει πλήρη κατάλογο των λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων τα οποία θα εκπονήσει για να υποστηρίξει την κατασκευή και λειτουργία του Υ/Σ. Ο εν λόγω κατάλογος θα περιέχει κατ ελάχιστον τα σχέδια που προβλέπονται στις παραγράφους και και θα αναφέρει δίπλα σε κάθε σχέδιο, την εκτιµώµενη από τον Ανάδοχο ηµεροµηνία υποβολής του. Η ΕΗ διατηρεί το δικαίωµα, αφενός να αποδεχτεί την πληρότητα του καταλόγου αυτού ή να απαιτήσει και συµπληρωµατικά σχέδια και αφετέρου να τροποποιήσει τους προβλεπόµενους χρόνους υποβολής, εφόσον θεωρεί ότι δεν εξυπηρετούν την οµαλή εξέλιξη του Εργου. Ο Ανάδοχος του Έργου θα εκπονήσει και θα υποβάλει στην ΕΗ προς έγκριση, σε έξι (6) αντίγραφα, λεπτοµερή κατασκευαστικά και λειτουργικά σχέδια για τον Υ/Σ και τον επιµέρους εξοπλισµό, σχηµατικά διαγράµµατα, σχέδια καλωδιώσεων εξοπλισµού και συρµατώσεων πινάκων κ.λ.π. Σχετικά µε την µορφή των σχεδίων, σηµειώνονται τα παρακάτω: Κάθε σχέδιο που θα υποβάλλεται στην ΕΗ προς θεώρηση θα είναι ενυπόγραφο από τον µηχανικό µελετητή, θα φέρει έναν σαφή τίτλο που θα καθορίζει το περιεχόµενο του και µία σαφή και µονοσήµαντη αρίθµηση. Κάθε επανυποβολή του σχεδίου µε τροποποιήσεις θα χαρακτηρίζεται κατάλληλα, από συµπληρωµατική αρίθµηση αναθεώρησης και θα συνοδεύεται από λεπτοµερή περιγραφή και ένδειξη των στοιχείων του σχεδίου που τροποποιούνται. Κάθε υποβαλλόµενο σχέδιο, προκειµένου να ελεγχθεί, θα φέρει αναλυτικό υπόµνηµα µε αναφορές σε όλα τα εµφανιζόµενα στοιχεία του εξοπλισµού, σύµβολα κ.λ.π. Επίσης, θα συνοδεύεται από ακριβείς αναφορές και παραποµπές σε άλλα συσχετιζόµενα σχέδια. Η θεώρηση των σχεδίων από την ΕΗ δεν απαλλάσσει τον Aνάδοχο από τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του, για ανέγερση ενός πλήρους κατασκευαστικά και λειτουργικά Υ/Σ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα προδιαγραφή και στους επιµέρους σχετικούς κανονισµούς. Αναφορικά µε τα σχέδια της οικοδοµικής άδειας του Υ/Σ που υποβάλει ο Ανάδοχος στην τοπική Πολεοδοµία, σηµειώνεται ότι ένα αντίγραφο (κατά προτίµηση εγκεκριµένο) των σφραγισµένων από την Πολεοδοµία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σχεδίων της οικοδοµικής άδειας θα υποβληθούν στην Επιχείρηση, αµέσως µόλις εγκριθούν από τις εν λόγω αρχές. Μετά την κατασκευή και το τέλος των εργασιών παραλαβής, ο Aνάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΗ : τελικά σχέδια µε αναφορά «όπως η κατασκευή», εµπλουτισµένα µε όλες τις τροποποιήσεις που προέκυψαν κατά την κατασκευή και παραλαβή του Έργου και αριθµηµένα πλέον της αρχικής τους αρίθµησης, µε τον αριθµό καταχώρησης σχεδίου ΕΗ, που θα του γνωστοποιεί εγκαίρως, η υπηρεσία. Η υποβολή των σχεδίων «όπως η κατασκευή» θα γίνεται µε τους παρακάτω τρόπους:

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2)

Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1. ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) - 1 - Προδιαγραφή ΕΗ/ ΝΕΜ-ΥΣ1 ΤΟΜΟΣ Ι Αναθεώρηση 2 ( ΝΕΜ-ΥΣ1.Ι-2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υ/Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kv / M.T. ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, εκέµβριος 2004 -2- ΤΟΜΟΣ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ. για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤEXNIKA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Υποβρύχια καλώδια 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 150 kv Υφιστάµενο Σύστηµα 400

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...9 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 1.2. ΣΚΟΠΟΣ...9 1.3. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤ...9 1.4. ΣΤΑ ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...11 1.5. ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...12 1.5.1. Έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΔΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 30MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ» Δ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VOLTERRA Α.Ε. ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ

ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ ΚΥΤ 400 kv/150 kv/mt ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΟΥΦ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1. Το αντικείµενο του Έργου είναι η ολοκληρωµένη µελέτη, η προµήθεια εξοπλισµού, η ανέγερση, η δοκιµή και η παράδοση στη ΕΗ έτοιµου για εµπορική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µεταξύ του «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» της Παραγωγού Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Γ. Κεφάλας, Α. Ηλιόπουλος ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρµα οδού Αεροπορίας 16777 Ελληνικό Τηλ. +30 210 9978000, Fax + 30 210 9911543 e-mail: gkefalas@tramsa.gr, aniliopoulos@tramsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 27/2Α ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΓΙΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Υπεύθυνος Μελετητής: Γεράσιμος Καμπίτσης, Διπλ.Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΣΥΡΟΥ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΣΥΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού 104 43 - ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΣΥΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 671.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 671. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής εργοστασιακά προκατασκευασµένων πινάκων Μέσης Τάσης κατάλληλων για εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cns\tefhi\MAPS.dc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8 ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΠΑΡΟΥ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΠΑΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού 104 43 - ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 150kV/MT ΠΑΡΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» 1.612.400,00 (µε ΦΠΑ) Μάιος 2013 K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600a/5222 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Kύθνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1 6.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΡΗΤΗΣ) 1 6.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 6.1.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Α/Γ) 2 6.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ X ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Άρθρο 281 Γενικές προδιαγραφές σχεδιασµού και λειτουργίας 1. Για την ασφαλή και αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. NEΜ / ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ ΚΥΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 30 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο 4 Σεπτέµβριος 2005 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΗΦΙΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc N0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε.

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19. I. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός αυτής της προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτήσεων της ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ υρραχίου 89 & Κηφισού ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25 / 19 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα