ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ"

Transcript

1 ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Είναι γνωστό ότι η διάρκεια ζωής ενός κοπτικού εργαλείου είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες κατά την κοπή των µετάλλων, επειδή επηρεάζει αποφασιστικά το κόστος κατεργασίας. Είναι συνεπώς σηµαντική η γνώση, όσο το δυνατόν ακριβέστερα, της σχέσης µεταξύ της διαρκείας ζωής του κοπτικού και των συνθηκών κοπής όπως: η ταχύτητα κοπής, η πρόωση (fz), τα βάθη κοπής (ακτινικό και αξονικό) κ.ά. Η διάρκεια ζωής αποκτά µεγαλύτερη σηµασία µε την εµφάνιση στην παραγωγή των ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών, οι οποίες αφ' ενός έχουν µεγάλες δυνατότητες από άποψη ακρίβειας, ισχύος και φάσµατος στροφών και προώσεων, αφ' ετέρου έχουν µεγάλο κόστος κτήσεως και λειτουργίας. Πρέπει λοιπόν να εργάζονται µε βέλτιστες συνθήκες κοπής και µε ελάχιστους νεκρούς χρόνους. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διεξαγωγή πειραµάτων κατά το πολυαξονικό φραιζάρισµα και η διενέργεια µετρήσεων της φθοράς του κοπτικού εργαλείου για τη µαθηµατική περιγραφή της φθοράς, και κατά προέκταση της διάρκειας ζωής του κοπτικού εργαλείου, στοιχείο που είναι βασικό για τον καθορισµό των βέλτιστων συνθηκών κοπής. Τα πειράµατα αυτά γίνονται για διάφορους συνδυασµούς εργαλείων - υλικών, καθώς και για ποικίλες συνθήκες κοπής. Η διάρκεια ζωής του κοπτικού εργαλείου εκφρασµένη σε αριθµό κοπών As για συγκεκριµένο κριτήριο φθοράς, σα συνάρτηση της ταχύτητας κοπής Vc, της πρόωσης Fz και του ακτινικού βάθους κοπής α, τα οποία καθορίζουν το πάχος hs και το µήκος l του αποβλίττου αντίστοιχα και της φθοράς ελεύθερης επιφάνειας (VB), περιγράφεται από ένα εκθετικό µαθηµατικό µοντέλο. Για κάθε συνδυασµό εργαλείου κατεργαζόµενου υλικού, πρέπει να προσδιοριστούν οι σταθεροί συντελεστές της λογαριθµισµένης πλέον εξίσωσης που περιγράφει το µοντέλο. Κατά τα πειράµατα στο πολυαξονικό φραιζάρισµα, που διεξάγονται για διάφορες συνθήκες κοπής, σαν κριτήριο φθοράς εκλέγεται το πλάτος της ζώνης φθοράς της ελεύθερης επιφάνειας (VB) του κοπτικού εργαλείου. Ταυτόχρονα υπολογίζεται και ο αντίστοιχος αριθµός κοπών As, που εύκολα µετατρέπεται σε χρόνο κοπής. Από τα διαγράµµατα των µετρήσεων µπορούν να εξαχθούν διάφορα συµπεράσµατα, όπως π.χ. για την εξέλιξη της φθοράς του εργαλείου σε διαφορετικές ταχύτητες κοπής, για την κατεργαστικότητα διαφόρων υλικών κ.α. Για τη διεξαγωγή των πειραµάτων, χρησιµοποιήθηκε η ψηφιακά καθοδηγούµενη φραιζοµηχανή DECKEL MAHO MH 600C (Εικόνα 1), καθώς και το στερεοµικροσκόπιο του Εργαστηρίου Εργαλειοµηχανών του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Παραδοτέο Αν. Καθ. αϋίδ Κων/νου 1, ΠΕ1α και ΠΕ1β 1

2 Εικόνα 1: H ψηφιακά καθοδηγούµενη φραιζοµηχανή DECKEL MAHO MH 600C του Εργαστηρίου Εργαλειοµηχανών του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Στο στερεοµικροσκόπιο έγιναν οι µετρήσεις του εύρους της φθοράς, δεδοµένου ότι το µέγεθος αυτό είναι της τάξης του δεκάτου του mm. Οι µετρήσεις καθώς και οι φωτογραφήσεις της ζώνης φθοράς έγιναν σε τακτά διαστήµατα του χρόνου κοπής. Στο τελικό βήµα έγινε η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τα πειράµατα ως εξής: - Εισαγωγή των µετρηµένων µεγεθών As, VB, στο µαθηµατικό µοντέλο και επίλυση αυτού µε τη βοήθεια µαθηµατικού λογισµικού. - Υπολογισµός των σταθερών συντελεστών του µαθηµατικού µοντέλου. - Προσδιορισµός της ελεύθερης επιφάνειας VB µε τη βοήθεια της εξίσωσης που περιγράφει το µαθηµατικό µοντέλο. Στις κατεργασίες των µετάλλων µε αφαίρεση υλικού, ένα πολύ σηµαντικό µέγεθος που εµφανίζεται, είναι η διάρκεια ζωής του κοπτικού εργαλείου T. Με τον όρο αυτό εννοούµε την ωφέλιµη ή ενεργό του ζωή, εκφρασµένη σε µονάδες χρόνου ή µονάδες άλλου µεγέθους από τη στιγµή κατά την οποία το εργαλείο αρχίζει να κατεργάζεται, µέχρι να συµπληρώσει το καθορισµένο κριτήριο φθοράς αστοχίας. Η διάρκεια ζωής του κοπτικού εργαλείου κατά το πολυαξονικό φραιζάρισµα εξαρτάται παραµετρικά από τις συνθήκες κοπής, όπως: ταχύτητα κοπής Vc, πρόωση ανά δόντι fz, το ακτινικό και αξονικό βάθος κοπής α, το λιπαντικό κ.α. Είναι λοιπόν σηµαντική η γνώση όσο το δυνατόν ακριβέστερα, της σχέσης που συνδέει τη διάρκεια ζωής µε αυτές τις παραµέτρους, T=f(Vc,f,e,a), Παραδοτέο Αν. Καθ. αϋίδ Κων/νου 1, ΠΕ1α και ΠΕ1β 2

3 ιδιαίτερα µε την εµφάνιση των ψηφιακά καθοδηγούµενων εργαλειοµηχανών (CNC). Αυτό γιατί οι CNC εργαλειοµηχανές έχουν µεγάλες δυνατότητες αλλά και υψηλό κόστος κτήσεως. Ευνόητο είναι λοιπόν να πρέπει να εργάζονται µε βέλτιστες συνθήκες κοπής, για τον καθορισµό των οποίων η διάρκεια ζωής του κοπτικού εργαλείου παίζει σηµαντικό ρόλο. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σκοπός του παρόντος πακέτου εργασίας, είναι η διεξαγωγή πειραµάτων ώστε να αντληθούν στοιχεία για τον καθορισµό της εξέλιξης της φθοράς, και κατ επέκταση της διάρκειας ζωής του κοπτικού εργαλείου. Συγκεκριµένα διεξάγονται πειράµατα κατά τα οποία µετράται το εύρος της ζώνης φθοράς της ελεύθερης επιφάνειας του κοπτικού εργαλείου VB και ο αντίστοιχος αριθµός κοπών As στον οποίο αυτή παρουσιάζεται. Το εύρος του πλάτους ζώνης της φθοράς της ελεύθερης επιφάνειας (VB) είναι το χαρακτηριστικό µέγεθος το οποίο χρησιµοποιούµε σαν κριτήριο αστοχίας του κοπτικού εργαλείου, ο δε αριθµός κοπών (As) είναι το µέγεθος που αποτελεί έκφραση της διάρκειας ζωής του κοπτικού, αφού εύκολα µετατρέπεται σε χρόνο κοπής t. Έτσι το διατεταγµένο ζεύγος (Asκρ, VBκρ) εκφράζει τον αριθµό κοπών, στον οποίο το εργαλείο έχει φτάσει στην οριακά τιθέµενη τιµή του κριτηρίου αστοχίας (VBκρ), πέρα από την οποία χρειάζεται να γίνει η αντικατάστασή του. Μετά τη µέτρηση του ζεύγους τιµών Asκρ, VBκρ, το πείραµα σταµατάει αφού έχουν αντληθεί οι απαραίτητες πληροφορίες για περαιτέρω επεξεργασία. Στη συνέχεια οι µετρηµένες τιµές των διατεταγµένων ζευγών (As, VB), καθώς και οι εκάστοτε συνθήκες κοπής του πειράµατος, εισάγονται σαν δεδοµένα σε ένα µαθηµατικό πακέτο προγραµµάτων, που βασίζεται στη διαδοχική εκτίµηση παραµέτρων (Σχήµα 1). Οι παράµετροι που εκτιµά αυτό το πακέτο είναι σταθεροί συντελεστές ενός µαθηµατικού µοντέλου, το οποίο έχει επιλεγεί για να περιγράφει το φυσικό φαινόµενο της φθοράς. Με τη βοήθεια των προσδιορισµένων συντελεστών και της εξίσωσης του µαθηµατικού µοντέλου, είναι εύκολο να υπολογιστεί το µέγεθος της φθοράς VBcal µε αναλυτικό αυτή τη φορά τρόπο για διάφορες τιµές του αριθµού κοπών. Σχήµα 1: Προσδιορισµός των σταθερών στη σχέση µαθηµατικής περιγραφής της φθοράς. Παραδοτέο Αν. Καθ. αϋίδ Κων/νου 1, ΠΕ1α και ΠΕ1β 3

4 Έχοντας λοιπόν σα στοιχεία δύο σύνολα διατεταγµένων ζευγών: α) το σύνολο (As, VBexp) το οποίο περιέχει τα µετρηµένα από τα πειράµατα µεγέθη και β) το σύνολο (As, Vbcal) το οποίο περιέχει τα θεωρητικά υπολογισµένα µεγέθη από το µαθηµατικό µοντέλο της προσοµοίωσης του φυσικού φαινοµένου, µπορούµε να κάνουµε µία αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν. Αν η διαπίστωση είναι θετική, τότε το µοντέλο µας µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια για την περιγραφή της συµπεριφοράς της φθοράς στον προσδιορισµό των βέλτιστων συνθηκών κοπής κατά το πολυαξονικό φραιζάρισµα. Σκοπός είναι ο προσδιορισµός των βέλτιστων συνθηκών κοπής µε τη βοήθεια τράπεζας πληροφοριών που περιγράφουν αντίστοιχα το εύρος του πλάτους της ζώνης φθοράς της ελεύθερης επιφάνειας και τις αναπτυσσόµενες δυνάµεις κοπής για συγκεκριµένο ζεύγος κατεργαζόµενου υλικού και κοπτικού εργαλείου, τη γεωµετρία του κατεργαζόµενου τεµαχίου, τους τεχνολογικούς περιορισµούς της εργαλειοµηχανής και τέλος τα οικονοµικά µεγέθη που χαρακτηρίζουν την κατεργασία (Σχήµα 2). Σχήµα 2. Απαιτούµενα δεδοµένα για την εκτίµηση των βέλτιστων συνθηκών κοπής µε τη βοήθεια τράπεζας πληροφοριών κατά το περιφερικό φραιζάρισµα. Παραδοτέο Αν. Καθ. αϋίδ Κων/νου 1, ΠΕ1α και ΠΕ1β 4

5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ Όπως είναι γνωστό, η διάρκεια ζωής του κοπτικού εργαλείου T είναι η εκµεταλλεύσιµη ζωή του εκφρασµένη σε µονάδες χρόνου από τη στιγµή που το εργαλείο θα αρχίσει να κατεργάζεται έως το σηµείο λειτουργίας, το οποίο καθορίζεται από συγκεκριµένο κριτήριο αστοχίας. Σαν κριτήριο για τη διάρκεια ζωής συνήθως επιλέγεται το εύρος του πλάτους της ζώνης φθοράς VB στην ελεύθερη επιφάνεια του κοπτικού εργαλείου. Η διάρκεια ζωής του κοπτικού εργαλείου, εξαρτάται από ένα ευρύ φάσµα παραγόντων οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω: 1) Είδος της κατεργασίας κοπής. 2) Κοπτικό εργαλείο. i) Υλικό του κοπτικού και φυσικές ιδιότητές του. ii) Επικάλυψη του κοπτικού και είδος αυτής. iii) Γεωµετρία του κοπτικού εργαλείου. 3) Κατεργαζόµενο υλικό (σύσταση και ιδιότητές του). 4) Τρόπος πρόσδεσης του κοπτικού εργαλείου. 5) Τρόπος πρόσδεσης του κατεργαζόµενου τεµαχίου. 6) Συνθήκες κοπής (ταχύτητα, πρόωση, βάθος κοπής). 7) υναµική συµπεριφορά του συστήµατος (εργαλειοµηχανή εργαλείο τεµάχιο). Κατά την παρούσα εργασία εξετάζεται η επιρροή στη διάρκεια ζωής µόνο των συνθηκών κοπής, θεωρώντας ότι όλοι οι άλλοι παράγοντες παραµένουν σταθεροί. Αυτή παρίσταται σε ένα τρισδιάστατο λογαριθµικό διάγραµµα στο σχήµα 3 υπό τη µορφή χωρικής επιφάνειας, στο οποίο το αξονικό βάθος κοπής α καθώς και το ακτινικό βάθος κοπής e διατηρούνται σταθερά. Στο διάγραµµα αυτό φαίνεται σε έντονο πλαίσιο η κατεξοχήν εκµεταλλεύσιµη περιοχή στην οποία εµφανίζεται η οικονοµικά βέλτιστη ταχύτητα κοπής. Η περιοχή αυτή µπορεί να προσεγγιστεί µε ένα επίπεδο στο λογαριθµικό καρτεσιανό σύστηµα του σχήµατος και έτσι η διάρκεια ζωής T να εκφραστεί µε σχετικά απλό τρόπο σα συνάρτηση T=f(Vc,f). Αναζητείται δηλαδή ένα µαθηµατικό πρότυπο που να προσοµοιώνει κατά το δυνατόν την πραγµατική σχέση µεταξύ διάρκειας ζωής συνθηκών κοπής. Για το σκοπό αυτό έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορα προσοµοιωτικά πρότυπα, τα οποία έχουν τη µορφή παραµετρικών εξισώσεων (εκθετικές, πολυωνυµικές, κ.α.), στις οποίες υπεισέρχεται ένας αριθµός σταθερών συντελεστών. Ο υπολογισµός των συντελεστών µε τη βοήθεια πειραµατικών δεδοµένων, αποτελεί την ουσία κάθε ερευνητικής εργασίας που σκοπό έχει να προσδιορίσει τις βέλτιστες συνθήκες κατεργασίας για ένα συγκεκριµένο ζεύγος κοπτικού εργαλείου κατεργαζόµενου τεµαχίου, διότι για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να είναι καταρχήν γνωστή η ακριβής συµπεριφορά της φθοράς. Παραδοτέο Αν. Καθ. αϋίδ Κων/νου 1, ΠΕ1α και ΠΕ1β 5

6 Σχήµα 3. Η διάρκεια ζωής T σα συνάρτηση της ταχύτητας κοπής Vc και της πρόωσης f για σταθερό ακτινικό και αξονικό βάθος κοπής e και αρ αντίστοιχα. ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Οι κατεργασίες κοπής των µετάλλων στην πλειοψηφία τους εκτελούνται µε τη χρήση κοπτικών εργαλείων τα οποία διαθέτουν µια ή περισσότερες κόψεις κεκλιµένες ή όχι προς την κατεύθυνση της κοπής. Οι κατεργασίες αυτές όπως και το πολυαξονικό φραιζάρισµα, το οποίο µας απασχολεί στην προκειµένη περίπτωση, εξοµοιώνονται όσον αφορά το βασικό µηχανισµό κοπής µετάλλου, µε την ορθογωνική κοπή µε κοπτικό εργαλείο µιας κόψης. Ο µηχανισµός αφαίρεσης υλικού κατά την ορθογωνική κοπή παρίσταται στο σχήµα 4. Η σχετική κίνηση κοπτικού εργαλείου και κατεργαζοµένου τεµαχίου, έχει ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση επιφανειακού στρώµατος συγκεκριµένου πάχους του υλικού µε τη µορφή αποβλήτου. Οι δύο επίπεδες επιφάνειες που σχηµατίζουν την κόψη του εργαλείου είναι: - Η επιφάνεια αποβλίτου, ή πρόσωπο, ή µέτωπο του εργαλείου, κατά µήκος της οποίας κινείται το απόβλιτο. - Η ελεύθερη επιφάνεια του εργαλείου που βρίσκεται απέναντι από την νεοσχηµατισµένη επιφάνεια του τεµαχίου. Παραδοτέο Αν. Καθ. αϋίδ Κων/νου 1, ΠΕ1α και ΠΕ1β 6

7 Το πάχος του αφαιρούµενου υλικού χαρακτηρίζεται από: - Το θεωρητικό πάχος αποβλήτου h1, δηλαδή το πάχος που αφαιρείται µε επενέργεια του κοπτικού εργαλείου. - Το πραγµατικό πάχος του αποβλήτου h2 δηλαδή το πάχος που παίρνει το απόβλητο µετά την κοπή. Βασικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά της κοπής αποτελούν οι παρακάτω γωνίες (βλέπε σχήµα 4). - Η γωνία αποβλίτου του εργαλείου γ, δηλαδή η δίεδρη γωνία µεταξύ της επιφάνειας αποβλίτου του εργαλείου και του επιπέδου που διέρχεται από την κόψη και είναι κάθετο στη νεοσχηµατισµένη επιφάνεια του εργαλείου. - Η γωνία ελευθερίας του εργαλείου α, δηλαδή η περιεχόµενη γωνία µεταξύ της ελεύθερης επιφάνειας του εργαλείου και της νεοσχηµατισµένης του τεµαχίου. - Η γωνία σφήνας του εργαλείου β, δηλαδή η γωνία µεταξύ της επιφάνειας αποβλήτου και της ελεύθερης επιφάνειας του εργαλείου. Οι παραπάνω γωνίες συνδέονται µε τη σχέση: α+β+γ=90 ο Σχήµα 4. ηµιουργία αποβλήτου. Κατά το πολυαξονικό περιφερικό φραιζάρισµα, η νεοκατεργασµένη επιφάνεια που δηµιουργείται είναι παράλληλη προς τον άξονα του εργαλείου και σχηµατίζεται µε την επενέργεια των δοντιών του κοπτικού. Η κινηµατική του φραιζαρίσµατος φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 5. Παραδοτέο Αν. Καθ. αϋίδ Κων/νου 1, ΠΕ1α και ΠΕ1β 7

8 Σχήµα 5. Κινηµατική του περιφερικού φραιζαρίσµατος. Κατά το πολυαξονικό περιφερικό φραιζάρισµα, η κύρια κίνηση είναι περιφερική και προσδίδεται στο κοπτικό εργαλείο, ενώ η δευτερεύουσα κίνηση προσδίδεται στην τράπεζα της φραιζοµηχανής µε τη µορφή πρόωσης. Η πρόωση αυτή δίδεται σε τρεις διευθύνσεις x,y,z (βλέπε σχήµα 6). Σχήµα 6. Σύστηµα συντεταγµένων σε τριαξονική φραιζοµηχανή. Όπου: n=περιστροφική ταχύτητα της ατράκτου D=ονοµαστική διάµετρος του κοπτικού L=ενεργό µήκος κατεργαζόµενου τεµαχίου Παραδοτέο Αν. Καθ. αϋίδ Κων/νου 1, ΠΕ1α και ΠΕ1β 8

9 Όλα τα γεωµετρικά στοιχεία κατά το περιφερικό φραιζάρισµα φαίνονται στο παρακάτω σχήµα 7. Σχήµα 7. Συνθήκες κοπής κατά το περιφερικό φραιζάρισµα µε κονδυλοφόρο εργαλείο. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ Στην κατεργασία του πολυαξονικού φραιζαρίσµατος µε αφαίρεση υλικού, οι συνθήκες που αναπτύσσονται στις διάφορες επιφάνειες του κοπτικού εργαλείου (τάσεις, θερµοκρασίες, κλπ.) είναι εξαιρετικά δυσµενείς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την καταπόνηση και εποµένως τη φθορά του κοπτικού εργαλείου σε διάφορα σηµεία του και µε διάφορους τρόπους. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη του περιφερικού φραιζαρίσµατος είναι τα εξής: 1. Ταχύτητα κοπής: Vc (m/min) Vc=π*D*n/ Ταχύτητα προώσεως: f (mm/min) f=fz*n*z 3. Πρόωση ανά δόντι: fz (mm/δόντι) fz=f/n*z 4. Πρόωση ανά περιστροφή του κοπτικού: fn (mm/στρ.) fn=f/n 5. Χρόνος κοπής: t (min) t=l/f Παραδοτέο Αν. Καθ. αϋίδ Κων/νου 1, ΠΕ1α και ΠΕ1β 9

10 6. Αριθµός κοπών: AS AS=n*t 7. Στιγµιαίο θεωρητικό πάχος αποβλήτου: h h=fz*sinφ Η δηµιουργία και ανάπτυξη της φθοράς συνεπάγεται αλλοίωση των διαστατικών χαρακτηριστικών του εργαλείου, µε αποτέλεσµα µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα λειτουργίας να µη µπορεί να εκπληρώσει την αποστολή του τότε λέµε ότι αυτό έχει αστοχήσει. Βασικό κριτήριο µε το οποίο καθορίζεται η αστοχία, ή µη, ενός κοπτικού εργαλείου, είναι το µέγεθος της φθοράς του, γιατί όταν αυτή µεγαλώσει αρκετά ώστε να χάνεται η διαστατική ακρίβεια, το κοπτικό θεωρείται άχρηστο παρόλο που εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα αφαιρέσεως υλικού. Τα είδη φθοράς που µπορούν να εµφανιστούν στις διάφορες επιφάνειες ενός κοπτικού εργαλείου είναι τα εξής: 1. Ανάπτυξη φθοράς στην ελεύθερη επιφάνεια του εργαλείου την οποία ονοµάζουµε ζώνη φθοράς. 2. Ανάπτυξη φθοράς στην επιφάνεια αποβλήτου του κοπτικού εργαλείου που εξαιτίας της µορφής της ονοµάζεται φθορά κρατήρα. 3. Απολέπιση στην περιοχή της κόψης και στην επιφάνεια αποβλήτου λόγω σχηµατισµού ψευδόκοψης και εξαιτίας δηµιουργίας συγκολλητών δεσµών. 4. Μικροθραύσεις, ρωγµές ή παραµορφώσεις που αποδίδονται σε µηχανικά και θερµικά αίτια. 5. Θραύση της ακµής του εργαλείου που αποδίδεται σε επιβολή κρουστικών φορτίων. Από όλα τα προαναφερθέντα είδη φθοράς, σηµαντικότερα είναι τα πρώτα δύο, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν και αποτελούν αύξουσα συνάρτηση του χρόνου κοπής. Έτσι λοιπόν συµπεραίνεται ότι το κοπτικό καταστρέφεται γιατί φθείρεται προοδευτικά στην επιφάνεια αποβλήτου και στην ελεύθερη επιφάνειά του (σχήµα 8). Παραδοτέο Αν. Καθ. αϋίδ Κων/νου 1, ΠΕ1α και ΠΕ1β 10

11 Σχήµα 8. Φθορά κρατήρα και φθορά ελεύθερης επιφάνειας. Οι συνθήκες κοπής αποτελούν τους παράγοντες που καθορίζουν τη συµπεριφορά της φθοράς του κοπτικού εργαλείου. Οι παράγοντες αυτοί αποκτούν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο, όταν αναφερόµαστε στις κατεργασίες κοπής σε ψηφιακά καθοδηγούµενες εργαλειοµηχανές (CNC). Οι εργαλειοµηχανές αυτού του είδους διαθέτουν µεγάλες δυνατότητες από άποψη ισχύος και ακρίβειας. Η µεγάλη ισχύς που µπορούµε να έχουµε, µας παρέχει την ευκολία να εκτελούµε κατεργασίες κοπής σε αριθµούς στροφών n και κατά συνέπεια ταχύτητες κοπής Vc, πολύ µεγαλύτερες από ότι στις συµβατικές µηχανές. Παράλληλα µπορεί να εκλεγεί οποιαδήποτε πρόωση µέσα από ένα ευρύ φάσµα τιµών σε περισσότερους από ένα άξονες, σε αντίθεση µε τις συµβατικές εργαλειοµηχανές στις οποίες η πρόωση επιλέγεται µεταξύ προκαθορισµένων τιµών. Η εξάντληση των υψηλών δυνατοτήτων των CNC µηχανών περιορίζεται από την ανάπτυξη δυσχερών συνθηκών στις επιφάνειες του κοπτικού εργαλείου και την ταχεία ανάπτυξη της φθοράς η οποία έχει σα συνέπεια την αστοχία και την αντικατάστασή του. Στους παραπάνω παράγοντες πρέπει να προστεθεί και µια οικονοµική παράµετρος, που αφορά το υψηλό κόστος κτήσης των CNC εργαλειοµηχανών λόγω της προηγµένης τους τεχνολογίας, οπότε το πρόβληµα της χρησιµοποίησής τους γίνεται πιο σύνθετο. Λόγω της οικονοµικής αυτής παραµέτρου επιβάλλεται η λειτουργία τους κάτω από συνθήκες που εξασφαλίζουν την καλύτερη εκµετάλλευσή τους. Ευνόητο είναι ότι αυτές πρέπει να βρίσκονται στην περιοχή υψηλών ταχυτήτων και προώσεων, που ελαχιστοποιούν το χρόνο και κατά συνέπεια το κόστος της κατεργασίας. Παραδοτέο Αν. Καθ. αϋίδ Κων/νου 1, ΠΕ1α και ΠΕ1β 11

12 Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει η επιλογή µιας οµάδας βέλτιστων συνθηκών κοπής Vc,f, για τις οποίες επιδιώκουµε να ισχύουν τα εξής: Α) Να µην ευνοούν τη γρήγορη ανάπτυξη της φθοράς. Β) Να είναι αρκετά υψηλές ώστε να επιτυγχάνεται καλή εκµετάλλευση της εργαλειοµηχανής, ελαττώνοντας τους χρόνους κατεργασίας και κατά συνέπεια το κόστος παραγωγής. Γ) Να µη βρίσκονται στην περιοχή σχηµατισµού της ψευδόκοψης, έτσι ώστε η ποιότητα της κατεργασµένης επιφάνειας να είναι υψηλή. Από όσα αναφέρθηκαν, προκύπτει ότι τον περιοριστικό προς τα πάνω ρόλο στην εκλογή των συνθηκών κοπής παίζει το µέγεθος της φθοράς και συγκεκριµένα η τιµή αυτής που χαρακτηρίζεται σαν κριτήριο αστοχίας του εργαλείου και πρέπει να εκλέγεται προσεκτικά. Παραδοτέο Αν. Καθ. αϋίδ Κων/νου 1, ΠΕ1α και ΠΕ1β 12

13 ΚΩ ΙΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Κώδικας µηχανής για τον καθαρισµό της επιφάνειας των προς κατεργασία τεµαχίων: ΕΝΤΟΛΕΣ N6030 ( ARXIMHDHS) N10 G18 N20 G54 N30 G98 X-20 Y0 Z-20 I180 J20 K180 N40 G99 X-10 Y0 Z-10 I160 J10 K160 N50 T27 M6 ( D32 ) N60 F200 S995 M3 N70 M8 N80 G0 X-20 Z8 N90 G0 Y1 N110 G1 Y-2 N120 G1 X180 N130 G0 Z32 N131 M0 N140 G1 X-20 N150 G0 Z56 N151 M0 N160 G1 X180 N170 G0 Z80 N171 M0 N180 G1 X-20 N190 G0 Z104 N191 M0 N200 G1 X180 N220 G0 Z128 N221 M0 N230 G1 X-20 N240 G0 Z152 N241 M0 N250 G1 X180 N260 G0 Z176 N261 M0 N270 G1 X-20 N280 G0 Y100 N290 M9 N300 M30 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Ονοµασία του προγράµµατος ήλωση επιπέδου κατεργασίας Ανάκτηση µηδενικού σηµείου Ορισµός παραθύρου (προσηµείωση) Ορισµός τεµαχίου (προσηµείωση) Εισαγωγή εργαλείου Πρόωση,στροφές, εξιόστροφη περιστροφή Ψυκτικό υγρό ON Αρχική τοποθέτηση εργαλείου Ανύψωση εργαλείου Ρύθµιση βάθους Προγραµµατισµένη παύση Προγραµµατισµένη παύση Προγραµµατισµένη παύση Προγραµµατισµένη παύση Προγραµµατισµένη παύση Προγραµµατισµένη παύση Προγραµµατισµένη παύση Ψυκτικό υγρό OF Τέλος προγράµµατος & επιστροφή στην αρχή Παραδοτέο Αν. Καθ. αϋίδ Κων/νου 1, ΠΕ1α και ΠΕ1β 13

14 Κώδικας µηχανής για την εκχόνδρηση των κατεργαζοµένων τεµαχίων: ΕΝΤΟΛΕΣ N6020 ( ARXIMHDHS) N10 G18 N20 G54 N30 G98 X-20 Y0 Z-20 I180 J20 K180 N40 G99 X-10 Y0 Z-10 I160 J10 K160 N5 T13 M6 ( D40 ) N6 F100 S700 M3 N7 M8 N8 G0 X-35 Z10 N9 G0 Y1 N11 G1 Y-0.6 N12 G1 X195 N13 G0 Z45 N14 G1 X-35 N15 G0 Z80 N16 G1 X195 N17 G0 Z115 N18 G1 X-35 N19 G0 Z150 N20 G1 X195 N22 G0 Z185 N23 G1 X-35 N24 G0 Y100 N25 M9 N26 M30 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Ονοµασία του προγράµµατος ήλωση επιπέδου κατεργασίας Ανάκτηση µηδενικού σηµείου Ορισµός παραθύρου (προσηµείωση) Ορισµός τεµαχίου (προσηµείωση) Εισαγωγή εργαλείου Πρόωση,στροφές, εξιόστροφη περιστροφή Ψυκτικό υγρό ON Αρχική τοποθέτηση εργαλείου Ανύψωση εργαλείου Ρύθµιση βάθους Ψυκτικό υγρό OF Τέλος προγράµµατος & επιστροφή στην αρχή Παραδοτέο Αν. Καθ. αϋίδ Κων/νου 1, ΠΕ1α και ΠΕ1β 14

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Βρισκόµαστε στο τέλος της βιοµηχανικής επανάστασης ενώ η εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τόρνευση μετατόπιση περιστροφή Φραιζάρισμα περιστροφή μετατόπιση Διάτρηση περιστροφή - Επιφανειακή λείανση περιστροφή μετατόπιση Κυλινδρική λείανση περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή. Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης φθοράς κοπτικών με χρήση της μεθόδου Σχεδιασμού Πειράματος

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή. Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης φθοράς κοπτικών με χρήση της μεθόδου Σχεδιασμού Πειράματος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Παντελής Ν. Μπότσαρης Αξιολόγηση παραμέτρων εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Παντελής Ν. Μπότσαρης Παρακολούθηση λειτουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α.ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΡΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ-2011 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ. ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ. ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΟΣ Α - ΘΕΩΡΙΑ ρ. Μηχ. Νεκτάριος Βιδάκης ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 1 A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας. «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων»

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας. «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων» Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικού συστήματος λέιζερ ισχύος και χρήση του στην κατεργασία μετάλλων» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 0 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελευθεράκης Μ. Σταύρος Α.Ε.Μ. 4124 ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ 1. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΦΘΟΡΑ ΚΕ Ανάπτυξη υψηλών τάσεων στην περιοχή της κοπής που καταπονούν το ΚΕ (πλαστική παραµόρφωση υλικού τεµαχίου στη ζώνη διάτµησης, τριβές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (C.N.C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (C.N.C. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (C.N.C.)" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ζαχαρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τεχνολογία λειτουργίας και ελέγχου.

Πτυχιακή εργασία. Τεχνολογία λειτουργίας και ελέγχου. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή εργασία Σύγχρονες μη συμβατικές εργαλειομηχανές κοπής. Τεχνολογία λειτουργίας και ελέγχου. Σπουδαστής: Iτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ M.K. & A.E. Eργαστήριο Aυτοµάτου Eλέγχου Μεταπτυχιακή Εργασία ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΟΛΟΝΟΜΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 797 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 724

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα