Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος"

Transcript

1 Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας Γνκή θαη Λεηηνπξγία ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΚΑΗ ΤΜΠΑΝΣΟ -Τιηθό ώκα θαη Τιηθόο Κόζκνο -Αηζεξηθό ώκα θαη Αηζεξηθόο Κόζκνο -Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ -Αηνκηθή Φπρή θαη Φπρηθόο Κόζκνο -Αηνκηθό Πλεύκα θαη Πλεπκαηηθόο Κόζκνο Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΤΛΗΚΟ-ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΧΜΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ-ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΜΟ 1.1 Σα κνλνκεξή κνληέια γηα ηε δνκή ηνπ Αλζξψπνπ 1.2 Σν Οιηζηηθφ Μνληέιν γηα ηε δνκή ηνπ Αλζξψπνπ 1.3 Τιηθν-Δλεξγεηαθφ Δπίπεδν 1.4 Έλαο θφζκνο Όιεο θαη Δλέξγεηαο 1.5 Νφκνο ηεο Δλφηεηαο θαη Γηαηήξεζεο ηεο Όιεο 1.6 Νφκνο ηεο Δλφηεηαο θαη Γηαηήξεζεο ηεο Δλέξγεηαο 1.7 Νφκνο ηεο Ηζνδπλακίαο Μάδαο θαη Δλέξγεηαο 1.8 Υψξνο 1.9 Υξφλνο 1.10 χκπαλ 1.11 Γελ ππάξρεη ηίπνηα κεηα-θπζηθφ 1.12 Αληηζηνηρίεο κεηαμχ Φπζηθήο θέςεο θαη Δζσηεξηζηηθήο θέςεο 1.13 χγθιηζε Φπζηθήο θέςεο θαη Δζσηεξηζηηθήο θέςεο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΑΗΘΔΡΗΚΟ ΧΜΑ ΚΑΗ ΑΗΘΔΡΗΚΟ ΚΟΜΟ 2.1 Εσηθή Δλέξγεηα 2.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο

4 3 2.3 Βεινληζκφο θαη Εσηθή Δλέξγεηα 2.4 Αχξα θαη Εσηθή Δλέξγεηα 2.5 Λίκπηλην, Οξγφλε θαη Εσηθή Δλέξγεηα 2.6 Δλαιιαθηηθέο Ηαηξηθέο θαη Εσηθή Δλέξγεηα 2.7 Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή θαη Εσηθή Δλέξγεηα 2.8 Καηεζηεκέλεο θαη Οιηζηηθέο απφςεηο 2.9 Ο Δλεξγεηαθφο Άλζξσπνο 2.10 Τιηθφ ψκα, Καηψηεξν Δλεξγεηαθφ ψκα θαη Εσηθή Δλέξγεηα 2.11 Ζ Εσηθή Δλέξγεηα κεζνιαβεί κεηαμχ Γηαλνεηηθήο Φπρήο θαη ψκαηνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΑΣΟΜΗΚΖ ΦΤΥΖ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΟ ΚΟΜΟ ΑΣΟΜΗΚΟ ΠΝΔΤΜΑ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΟΜΟ 3.1 Γηάθξηζε Δγθεθάινπ απφ Γηαλνεηηθή Φπρή 3.2 Αηζζεηηθή θαη πλεηδεζηαθή Φπρή 3.3 Γηαλνεηηθή Φπρή 3.4 Ζ εγγελήο αδπλακία ηεο Γηαλνεηηθήο Φπρήο λα γλσξίζεη ην Πλεπκαηηθφ Δπίπεδν 3.5 Σν Αηνκηθφ Πλεχκα θαη νη πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο 3.6 ρέζε Ηδηνζπγθξαζίαο κε ηελ Σξηαδηθή Γνκή ηνπ Αλζξψπνπ 3.7 Δίκαζηε θαηά θχξην ιφγν Αηνκηθέο Φπρέο 3.8 Ζ ζεκαζία ηεο απφ-ηαχηηζεο απφ ηελ Ηδηνζπγθξαζία καο

5 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΚΑΗ ΤΜΠΑΝΣΟ 4.1 «Καη εηθφλαλ θαη θαζ νκνίσζηλ» 4.2 Τιηθφ ψκα «θαη εηθφλαλ» ηνπ Τιηθνχ Κφζκνπ 4.3 Δλεξγεηαθφ ψκα «θαη εηθφλαλ» ηνπ Δλεξγεηαθνχ Κφζκνπ 4.4 Τιηθφ ψκα θαη Οξπθηφ Βαζίιεην 4.5 Αηζεξηθφ ψκα «θαη εηθφλαλ» ηνπ Αηζεξηθνχ Κφζκνπ 4.6 Γελ ππάξρεη ηίπνηα κεηα-θπζηθφ! 4.7 Θεσξία ησλ Πέληε Απιψλ ηνηρείσλ: Γε, Όδσξ, Αήξ, Ππξ, Αηζήξ 4.8 Γνκή Οξπθηψλ, Φπηψλ, Εψσλ θαη Αλζξψπνπ βάζεη ησλ Πέληε ηνηρείσλ 4.9 Αηνκηθή Φπρή: θέςεηο θαη πλαηζζήκαηα 4.10 Αηζζεηηθή Φπρή 4.11 Απφ πνπ έξρνληαη νη θέςεηο θαη ηα πλαηζζήκαηα καο; 4.12 Πνηφο ν ξφινο ηνπ εγθεθάινπ θαη πνηφο ηεο Φπρήο; 4.13 Γηαλνεηηθή Φπρή θαη πλεηδεζηαθή Φπρή 4.14 Οκνηνπαζεηηθή Ηδηνζπγθξαζία θαη Γηαλνεηηθή Φπρή 4.15 Σξφπνη νκνηνπαζεηηθήο δηάγλσζεο: Ρεπεξηνξάηδηλγθ, Ηδηνζπγθξαζηαθή Γηάγλσζε 4.16 Μπνξνχκε κε ηε Γηαλνεηηθή Φπρή λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν; 4.17 Πλεπκαηηθφο Κφζκνο, Παξάδεηζνο, Νήζνο ησλ Μαθάξσλ, Κφζκνο ησλ Ηδεψλ 4.18 Ο κχζνο ηεο Πηψζεο ησλ Πξσηφπιαζησλ απφ ηνλ Παξάδεηζν 4.19 Ο κχζνο ηεο απφδνζεο ηνπ Ππξφο ζηνλ Άλζξσπν απφ ηνλ Πξνκεζέα

6 Άιιν Εψν θαη άιιν Άλζξσπνο 4.21 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Οξπθηψλ θαη Φπηψλ 4.22 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Εψσλ θαη δηαθνξέο ηνπο απφ ηνπο Αλζξψπνπο 4.23 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Αλζξψπσλ 4.24 Δπηθνηλσλία Φπηψλ-Αλζξψπσλ θαη Φπηψλ-πκπαληηθψλ Γπλάκεσλ 4.25 Νφκνο ηεο Αέλαεο Ρνήο, πζηνιή θαη Γηαζηνιή ηνπ χκπαληνο 4.26 Υξπζή Δπνρή, Αξγπξή Δπνρή, Υάιθηλε Δπνρή θαη ηδεξά Δπνρή 4.27 Δμέιημε ησλ Πιαλεηψλ θαη ησλ Αλζξψπσλ - Θεσξία ηεο Γαίαο 4.28 Κάξκα, Αζηξνινγηθέο επηδξάζεηο θαη Οκνηνπαζεηηθή Ηδηνζπγθξαζία 4.29 Ηδέα θαη θέςε 4.30 Φσο θαη ζθνηάδη, Αγάπε θαη κίζνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΦΤΥΗΚΟ ΚΟΜΟ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΟΜΟ 5.1 Αλαζθφπεζε ηεο Γνκήο ηνπ Αλζξψπνπ 5.2 Αηζζεηήξηα ξγαλα ηνπ Τιηθνχ ψκαηνο θαη φξηα ηνπο 5.3 Αηζζεηήξηα ξγαλα ηνπ Αηζεξηθνχ ψκαηνο 5.4 Αηζζεηήξηα ηεο Αηνκηθήο Φπρήο θαη ηνπ Αηνκηθνχ Πλεχκαηνο 5.5 ξηα γλψζεο ησλ δηαθφξσλ φλησλ θαη ηνπ Αλζξψπνπ 5.6 πλεηδεζηαθή, Γηαλνεηηθή θαη Αηζζεηηθή Φπρή 5.7 Πλεπκαηηθφο Κφζκνο ή Κφζκνο ησλ Ηδεψλ ηνπ Πιάησλα 5.8 Φπρηθφο Κφζκνο ή Κφζκνο ησλ θέςεσλ θαη πλαηζζεκάησλ 5.9 Πσο πξνθαινχληαη ηα Αλψηεξα θαη Καηψηεξα πλαηζζήκαηα

7 εκαζία ησλ ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ζην νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ 5.11 Ση θάλεη κηα ζθέςε ή έλα ζπλαίζζεκα αλψηεξν ή θαηψηεξν; 5.12 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Αλψηεξσλ θαη Καηψηεξσλ θέςεσλ θαη πλαηζζεκάησλ 5.13 Ζ ηεξάξρεζε ησλ ζπκπησκάησλ ζην νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ 5.14 Ζ ζεκαζία ηεο πξφζεζεο, ηνπ «ζέισ», ζην νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ 5.15 Πσο ηα ζέισ καο θαη ε ζπκπεξηθνξά καο, καο δηακνξθψλνπλ 5.16 Ζ δηαθνξά ηνπ σθξάηε απφ ηνλ Πιάησλα 5.17 Καηψηεξα πλαηζζήκαηα θαη ζρέζε ηνπο κε ηελ Πξνζθφιιεζε 5.18 Πσο ηα Γηαλνεηηθά Πξφηππα πξνθαινχλ αζζέλεηα θαη δπζηπρία 5.19 Σακπέιιεο, ππνθεηκεληθφηεηα θαη θαλαηηζκφο 5.20 ρέζε ηδηνζπγθξαζίαο κε ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο

8 7 ΠΡΟΛΟΓΟ Καζεκεξηλά πξνβιεκαηηδφκαζηε γηα «ην γηαηί θαη ην δηφηη» δηαθφξσλ πξαγκάησλ. Γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπο. Δίηε πξφθεηηαη γηα έλα νξπθηφ πέηξσκα, είηε πξφθεηηαη γηα ην ακάμη καο, γηα ην θνκπηνχηεξ καο, είηε γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα «ζαχκαηα» ηεο ηερλνινγίαο. Θέινπκε λα μέξνπκε γηα ην πψο είλαη θηηαγκέλα θαη γηα ην πψο ιεηηνπξγνχλ. κσο γη απηφ ην «ζαχκα», ην πξαγκαηηθφ ζαχκα ηεο Φχζεο θαη ηνπ Θενχ πνπ νλνκάδεηαη αλζξψπηλν νλ δελ δείρλνπκε ην ίδην ελδηαθέξνλ. Σν αθήλνπκε ζηνπο «εηδηθνχο» επηζηήκνλεο φπσο πρ ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο βηνιφγνπο. Αιιά θαη απηνί φηαλ αζρνινχληαη κε ην αλζξψπηλν νλ ην βιέπνπλ ζπλήζσο ζαλ έλα Τιηθφ ψκα, ζαλ έλα Τιηθφ Οξγαληζκφ. Παξαδέρνληαη ηελ χπαξμε κφλν απηνχ πνπ κπνξνχλ λα αηζζαλζνχλ κε ηηο πέληε καο αηζζήζεηο ή απηνχ πνπ κπνξνχλ λα δπγίζνπλ ή λα δνπλ ζην ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην. Αθφκε θαη κεηά ηελ επαλάζηαζε πνπ έθεξε ε αλαθάιπςε ηεο χπαξμεο ηνπ Κφζκνπ ηεο Δλέξγεηαο θαη ηεο ελφηεηαο Όιεο θαη Δλέξγεηαο ηίπνηα δελ άιιαμε ζηελ Ηαηξηθή Δπηζηήκε. Δμαθνινπζνχκε πεηζκαηηθά σο κχσπεο λα αζρνινχκαζηε δηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά κφλν κε ην Τιηθφ ψκα ηνπ Αλζξψπνπ. ιε απηή ε πάιινπζα δσή πνπ ζθχδεη κέζα θαη έμσ καο ζε φιν ην δσληαλφ θφζκν εμεγείηαη κφλν ζαλ ζσκαηηθή ιεηηνπξγία, ζαλ θάηη πνπ πεγάδεη απφ ηελ χιε θαη πνπ ράλεηαη κεηά ζάλαην. ιε δε ηελ ςπρηθή χπαξμε ηνπ Αλζξψπνπ ηελ πεξηνξίδνπκε ζε θάηη πνπ δηαδξακαηίδεηαη κφλν κέζα ζηνλ πιηθφ εγθέθαιν καο ζαλ άιιε βηνρεκηθή έθθξηζε. Καη βέβαηα θαλέλαο ιφγνο γηα Πλεπκαηηθφ Κφζκν. Καη θαλέλαο ιφγνο γηα ηελ χπαξμε άιισλ Κφζκσλ ζην χκπαλ πέξαλ ηνπ Τιηθνχ, άληε θαη ηνπ Τιηθν-Δλεξγεηαθνχ.

9 8 Οηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε Φπρηθφ Κφζκν, Πλεπκαηηθφ Κφζκν ή Θεφ εμνβειίδεηαη απφ ηελ «Δπηζηήκε» ζην ρψξν ηνπ «Μεηαθπζηθνχ» ιεο θαη ππάξρεη θάηη «πέξαλ» ηεο Φχζεο. Ή γίλεηαη δψξν ζαλ «απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα» ηεο Θξεζθείαο. Δπηπρψο πνπ ε Φηινζνθία επηκέλεη πεηζκαηηθά λα ζεσξεί αξκνδηφηεηα ηεο ην λα πξνβιεκαηηζηεί γηα ηα πάληα θαη ηα χκπαληα θαη κάιηζηα επηπρψο πνπ εμαθνινπζεί πεηζκαηηθά λα ςάρλεη γηα ην λφεκα ηεο δσήο ηνπ Αλζξψπνπ. Γπζηπρψο ην ζέκα δελ είλαη ζεσξεηηθφ ή «θηινζνθηθφ». Γελ είλαη ιφγηα ηνπ αέξα. Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο πνπ ζα δψζνπκε ζην «ηη είλαη ν Άλζξσπνο», «πνηα ε ζρέζε ηνπ κε ην χκπαλ θαη ην Θεφ», θαη «πνην είλαη ην λφεκα ηεο δσήο» έηζη θαη ζα πνξεπηνχκε ζηε δσή καο. ηελ πξνζσπηθή καο δσή, ζηελ εζηθή καο, ζηελ πγεία καο, ζηηο ζρέζεηο καο, ζηνλ πνιηηηζκφ καο. Με ην λα ζηξνπζνθακειίδνπκε ρψλνληαο ην θεθάιη καο ζην ρψκα, ζηνλ Τιηθφ Κφζκν, αξλνχκελνη λα δνχκε ηνπο αλψηεξνπο θφζκνπο κέζα καο θαη έμσ καο δε ζεκαίλεη φηη παχνπλ λα καο επεξεάδνπλ. πνηνο δελ επηιέγεη, φπνηνο δε ρξεζηκνπνηεί απηφ ην δψξν ηνπ Αλζξψπνπ πνπ ιέγεηαη ειεχζεξε βνχιεζε θαη ζθέςε νδεγείηαη ζην λα δεη αγφκελνο θαη θεξφκελνο απφ ηηο «κπζηήξηεο» θαη «αλεμήγεηεο» θαηαζηάζεηο ηεο δσήο θαη ηεο «Μνίξαο».

10 9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΤΛΗΚΟ-ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΧΜΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΟ-ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΟΜΟ 1.1 Σα κνλνκεξή κνληέια γηα ηε δνκή ηνπ Αλζξώπνπ 1.2 Σν Οιηζηηθό Μνληέιν γηα ηε δνκή ηνπ Αλζξώπνπ 1.3 Τιηθν-Δλεξγεηαθό Δπίπεδν 1.4 Έλαο θόζκνο Ύιεο θαη Δλέξγεηαο 1.5 Νόκνο ηεο Δλόηεηαο θαη Γηαηήξεζεο ηεο Ύιεο 1.6 Νόκνο ηεο Δλόηεηαο θαη Γηαηήξεζεο ηεο Δλέξγεηαο 1.7 Νόκνο ηεο Ηζνδπλακίαο Μάδαο θαη Δλέξγεηαο 1.8 Υώξνο 1.9 Υξόλνο 1.10 ύκπαλ 1.11 Γελ ππάξρεη ηίπνηα κεηα-θπζηθό 1.12 Αληηζηνηρίεο κεηαμύ Φπζηθήο θέςεο θαη Δζσηεξηζηηθήο θέςεο 1.13 ύγθιηζε Φπζηθήο θέςεο θαη Δζσηεξηζηηθήο θέςεο

11 Σα κνλνκεξή κνληέια γηα ηε δνκή ηνπ Αλζξώπνπ Απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ έλα απφ ηα ζεκειηψδε εξσηήκαηα ηεο Φηινζνθίαο, ηεο Φπρνινγίαο, ηεο Θενινγίαο αιιά θαη ηνπ θαζελφο αλζξψπνπ ππήξμε ην: «Πνηνο είκαη;» Δίκαη ην ζψκα κνπ; Δίκαη ν ραξαθηήξαο κνπ; Ζ πξνζσπηθφηεηα κνπ; Ζ εηθφλα πνπ δείρλσ ζηνπο άιινπο; Ζ εηθφλα πνπ νη άιινη έρνπλ γηα κέλα; Μήπσο είκαη νη ζθέςεηο κνπ; Σα ζπλαηζζήκαηα κνπ; Ζ ζπκπεξηθνξά κνπ; Σα πάζε θαη νη επηζπκίεο κνπ; Ζ ζπλείδεζε κνπ; Σν ππνζπλείδεην κνπ; Ή κήπσο είκαη ε ςπρή κνπ; Ή ηα δηαλνεηηθά κνπ πξφηππα; Ή νη αξρέο κνπ; Μήπσο είκαη έλα κέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο ή θνηλσλίαο; Δίκαη άξαγε έξκαην θαηαζηάζεσλ ή νδεγφο ησλ γεγνλφησλ; Οηθνλνκηθή, θνηλσληθή ή ζξεζθεπηηθή κνλάδα ή κέινο ηνπ χκπαληνο; Έλα κπξκήγθη ζηελ απεξαληνζχλε ηνπ χκπαληνο ή κηα ζηαγφλα απφ ηε ζετθή νπζία; Ο Φξφηλη πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ηνλ Άλζξσπν ζαλ ζεμνπαιηθή θπξίσο νληφηεηα. Ο Μαξμ ηνλ είδε ζαλ νηθνλνκηθή κνλάδα. Οη θνηλσληνιφγνη ηνλ βιέπνπλ ζαλ θνηλσληθή κνλάδα. Ο Γαξβίλνο ζαλ εμειηγκέλν κέινο ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ. Πνιινί ςπρνιφγνη ηαπηίδνπλ ηνλ Άλζξσπν κε ηα δηαλνεηηθά ηνπ πξφηππα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Πνιιέο ζξεζθείεο πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηνλ Άλζξσπν ζαλ ςπρή, ζαλ ζξεζθεπηηθφ νλ. ην ίδην ζθάικα ζα ππνπέζεη θαη φπνηνο πξνζπαζήζεη λα εμεγήζεη ηνλ Άλζξσπν απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζαλ ηδηνζπγθξαζηαθή κνλάδα. 1.2 Σν Οιηζηηθό Μνληέιν γηα ηε δνκή ηνπ Αλζξώπνπ Ο Πινχηαξρνο πξηλ απφ δπφκηζη θαη πιένλ ρηιηάδεο ρξφληα έδσζε κηα πνιχ σξαία εηθφλα ηεο αλζξψπηλεο ζχγρπζεο. «Ζ Αιήζεηα», είπε, «ήηαλ έλαο θαζξέθηεο ζηνλ Οπξαλφ. Έπεζε ζηε Γε θη έγηλε ρίιηα θνκκάηηα. Απφ ηφηε νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηελ Αιήζεηα. πνηνο βξεη έλα θνκκάηη ηνπ θαζξέθηε λνκίδεη φηη έρεη βξεη φιε ηελ Αιήζεηα».

12 11 Ο Άλζξσπνο ινηπφλ, ν θάζε άλζξσπνο είλαη φια απηά καδί θαη θάηη παξαπάλσ. Έρεη ην ψκα ηνπ, ηελ Φπρή ηνπ θαη ην Πλεχκα ηνπ. Δίλαη απζχπαξθηε κνλάδα αιιά ηαπηφρξνλα θαη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ χκπαληνο. Γελ είλαη ινηπφλ πξφζεζε κνπ λα δεκηνπξγήζσ έλα θαηλνχξην κνληέιν γηα ηελ «πιήξε» εμήγεζε ελφο ηφζν πνιχπινθνπ, ζαπκαζηνχ θαη ζετθνχ φληνο φπσο ν Άλζξσπνο. Κάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα είλαη θαηαδηθαζκέλε εμ αξρήο ζε απνηπρία γηαηί εθφζνλ ν Άλζξσπνο απνηειείηαη απφ ψκα, Φπρή θαη Πλεχκα θάζε δηαλνεηηθή πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο δε κπνξεί λα εηζέιζεη νπζηαζηηθά ζηελ αλψηεξε ςπρηθή νληφηεηα ηνπ αλζξψπνπ δειαδή ζηε πλείδεζε θαη ζην Αηνκηθφ Πλεχκα. Δίλαη ζαλ λα πξνζπαζεί θαλείο κε ην κηθξνζθφπην λα δεη ηηο ζθέςεηο ελφο αλζξψπνπ. Μεηά απφ εθαηνληάδεο ρξφληα ζπιινγηθήο επηζηεκνληθήο πξνζπάζεηαο θαηαθέξακε λα «γλσξίζνπκε» ειάρηζηα πξάγκαηα απφ ην ψκα θαη αθφκε πην ειάρηζηα απφ ην Μπαιφ. Πξνο ηη ινηπφλ απηφ ην βηβιίν; Ζ ειάρηζηε πξφζεζε κνπ είλαη λα κεηαδψζσ ηελ εκπεηξία κνπ απφ ην θαηλφκελν ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ θαη λα δείμσ πσο επεξεάδεη ε Ηδηνζπγθξαζία ηε ζπλνιηθή δσή ηνπ θάζε αλζξψπνπ. Μηα κηθξή ζπκβνιή ζηελ απηνγλσζία ηνπ θάζε αηφκνπ. Καη ζα είκαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηελ πξνζπάζεηα απηή αλ ν αλαγλψζηεο θαηαλνήζεη φηη ν Άλζξσπνο είλαη κηα αδηάζπαζηε Οιφηεηα πνπ απνηειείηαη απφ πνιιά κέξε. Καη φηη έλα απφ απηά ηα κέξε είλαη θαη ην ηδηνζπγθξαζηαθφ ηνπ έλδπκα, ε Ηδηνζπγθξαζία ηνπ. Θα είκαη αθφκε πην επραξηζηεκέλνο αλ επηπιένλ θαηαλνήζεη φηη δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ Ηδηνζπγθξαζία ηνπ. πσο αθξηβψο δελ ηαπηίδεηαη κε ηα ξνχρα πνπ θνξάεη. Καη ζαθψο ζα είκαη ηδηαίηεξα επραξηζηεκέλνο αλ βνεζήζσ έζησ θαη θαη ειάρηζην ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην Κνζκηθφ Παηρλίδη δηαδξακαηίδεηαη εληφο ηνπ. Κη φηη φιεο ηηο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηνπ ζα ηηο βξεη κέζα ηνπ θαη φρη έμσ απ απηφλ. Σν κνληέιν πνπ πξνηείλσ θαη ην νπνίν ζα αλαιπζεί πην ζπζηεκαηηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα δελ είλαη «δηθφ κνπ». Δίλαη κηα ζχλζεζε πνιιψλ επί

13 12 κέξνπο ζεσξήζεσλ απφ ηνπο ρψξνπο ηεο Ηαηξηθήο, ηεο Φπρνινγίαο, ηεο Φηινζνθίαο θαη ηεο Θενινγίαο. Ζ αμία ηνπ κνληέινπ, θαηά ηελ γλψκε κνπ δελ έγθεηηαη ζηελ αλαθνξά ησλ δηαθφξσλ, γλσζηψλ ζηνπο πεξηζζνηέξνπο κεξψλ ηνπ Αλζξψπνπ. Αθνξά πεξηζζφηεξν θαηά πξψηνλ ηελ πξνζπάζεηα ηεξάξρεζεο ηνπο θαη θαηά δεχηεξν ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα δείμσ πψο ιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηνπο ηα δηάθνξα κέξε ηνπ Αλζξψπνπ. Ζ πξφζεζε κνπ είλαη λα βνεζεζεί ν αλαγλψζηεο λα γίλεη παξαηεξεηήο ησλ δηαθφξσλ ηνπ κεξψλ θαη έηζη λα γίλεη πην ειεχζεξνο, απνηαπηηδφκελνο απφ ην έλα ή άιιν κέξνο ηνπ. Να κπνξεί δειαδή λα πεη: «Μα ηψξα γηαηί ζθέθηεθα ή έλνησζα ή έδξαζα έηζη ή αιιηψο; Απηφ πνπ βηψλσ πξνέξρεηαη απφ ην ψκα κνπ, ηελ Ηδηνζπγθξαζία κνπ, ηηο εγγξαθέο ηεο θνηλσλίαο ή απφ ηελ Φπρή κνπ;» Έλα άηνκν πνπ απνθηά κηα ηέηνηα ηθαλφηεηα ελδνπαξαηήξεζεο έρεη ήδε θάλεη ην πξψην βήκα ζην λα κπνξεί λα δηνξζψλεη ηε δσή ηνπ πξνο ην θαιχηεξν. Ζ ελδνζθφπεζε ηνπ απηή έρεη έλα αθφκε επηπιένλ φθεινο. Σν άηνκν ζπλεηδεηνπνηεί ζηαδηαθά φηη ν Μηθξφθνζκνο ηνπ εαπηνχ ηνπ είλαη θηηαγκέλνο «θαη εηθφλαλ θαη θαζ νκνίσζηλ» ηνπ Μαθξφθνζκνπ ηνπ χκπαληνο. Καη ζαλ δνκή αιιά θαη ζαλ πκπαληηθνί Νφκνη πνπ ηνλ δηέπνπλ. Μ απηφ ηνλ ηξφπν νδεγείηαη ζην λα βηψλεη πιένλ ηνλ εαπηφ ηνπ φρη κφλν ζαλ μερσξηζηή κνλάδα αιιά θαη ζαλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ χκπαληνο. Μπνξεί έηζη λα μεθχγεη απφ ηνλ εγσηζκφ ηνπ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε κέγηζηε ζετθή αμία πνπ απνθηά ζαλ «ζαξμ εμ ηεο ζαξθφο» ηεο Οιφηεηαο. Γηα λα κπνξέζνπκε ινηπφλ λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα «Πνηνο είκαη;» θαη λα δνχκε ηε ζρέζε ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο κε ηνλ εαπηφ καο είλαη αλαγθαίν λα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ Δζσηεξηθή Γνκή ηνπ Αλζξψπνπ. Ο δηαρσξηζκφο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ή Δπηπέδσλ Όπαξμεο ηνπ Αλζξψπνπ είλαη κηα ηερλεηή θαηάζηαζε πνπ επηρεηξείηαη εδψ θαζαξά γηα ιφγνπο δηαλνεηηθήο θαηαλφεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Άλζξσπνο απνηειεί κηα αδηάζπαζηε ελφηεηα ησλ κεξψλ ηνπ. Καη αλ ζέινπκε λα είκαζηε

14 13 αθφκε πην ζσζηνί ν Άλζξσπνο θαη ην χκπαλ δελ είλαη μερσξηζηά κέξε αιιά απνηεινχλ πάιη θαη απηά κηα αδηάζπαζηε ελφηεηα. 1.3 Τιηθν-Δλεξγεηαθό Δπίπεδν Ο Άλζξσπνο απνηειείηαη απφ ψκα, Φπρή θαη Πλεχκα. Ή θαιχηεξα απφ Τιηθνελεξγεηαθφ, Φπρηθφ θαη Πλεπκαηηθφ Δπίπεδν. Ζ κηθξφηεξε ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ είλαη ην Κχηηαξν. Σν αλζξψπηλν ψκα απνηειείηαη απφ δηζεθαηνκκχξηα θχηηαξα δηαθφξσλ εηδψλ. Σα θχηηαξα δηαθνξνπνηνχληαη, δειαδή εμεηδηθεχνληαη ζε κπτθά, λεπξηθά, θχηηαξα ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, επηζειηαθά θιπ. Πνιιά ζπλεξγαδφκελα θχηηαξα ζρεκαηίδνπλ ηνπο Ηζηνχο φπσο πρ ην κπτθφ ηζηφ, ην λεπξηθφ ηζηφ, ην ζπλδεηηθφ ηζηφ θιπ. πλδπαζκνί ηζηψλ ζρεκαηίδνπλ ηα ξγαλα. Πνιιά ζπλεξγαδφκελα φξγαλα ζρεκαηίδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηα Οξγαληθά πζηήκαηα φπσο πρ ην Πεπηηθφ χζηεκα ή ην Αλαπλεπζηηθφ χζηεκα. Πνιιά δε αξκνληθά ζπλεξγαδφκελα νξγαληθά ζπζηήκαηα ζρεκαηίδνπλ ηνλ Αλζξψπηλν Οξγαληζκφ. Γειαδή ην ψκα ηνπ θαζελφο καο. Ζ ηεξαξρηθή ινηπφλ θιίκαθα απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, απφ ην απινχζηεξν ζην πην ζχλζεην είλαη: Κχηηαξα - Ηζηνί - ξγαλα - Οξγαληθά πζηήκαηα - Οξγαληζκφο(ψκα). πσο ζα αλαιχζνπκε πην εθηεηακέλα ζηε ζπλέρεηα ν Άλζξσπνο δελ απνηειείηαη κφλν απφ Τιηθφ ψκα. πσο ν Φπζηθφο Κφζκνο έμσ καο είλαη Τιηθν-Δλεξγεηαθφο δειαδή απνηειείηαη απφ Τιηθά Αληηθείκελα αιιά θαη απφ δηάθνξεο κνξθέο Δλέξγεηαο έηζη θαη ην Φπζηθφ ψκα ηνπ Αλζξψπηλνπ ληνο απνηειείηαη ψκα θαη απφ Όιε θαη απφ Καηψηεξεο Μνξθέο Δλέξγεηαο φπσο ζεξκφηεηα, ρεκηθή ελέξγεηα, ειεθηξηθή ελέξγεηα θιπ. Σν Τιηθφ ψκα ηνπ θάζε αλζξψπνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ: 1.Δμσηεξηθέο Αηζζήζεηο (φξαζε, αθνή, φζθξεζε, γεχζε, αθή)

15 14 2.Δζσηεξηθέο Αηζζήζεηο (πείλα, δίςα, ζεμνπαιηθή δηέγεξζε, πφλνο θιπ) 3.σκαηηθέο Λεηηνπξγίεο (πρ πέςε, αλαπλνή, θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, θίλεζε θιπ). 1.4 Έλαο θόζκνο Ύιεο θαη Δλέξγεηαο Ο φξνο Τιηθφο Κφζκνο είλαη ζήκεξα νπζηαζηηθά αδφθηκνο, κε ηελ έλλνηα φηη δελ πεξηιακβάλεη κφλν Όιε αιιά θαη Δλέξγεηα. Αο δνχκε φκσο ελ ζπληνκία ηελ εμέιημε ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη αληίιεςεο ζην ζέκα απηφ. Παιαηφηεξα ν άλζξσπνο αληηιακβαλφηαλ ηνλ Τιηθφ Κφζκν ζαλ έλα ζχλνιν απφ πιηθά αληηθείκελα πάλσ ζηα νπνία επηδξνχζαλ δηάθνξεο θπζηθέο δπλάκεηο. Οη δπλάκεηο απηέο δξνχζαλ πάλσ ζηα πιηθά ζψκαηα κέζσ ηεο απ επζείαο ζρέζεο κε απηά, δειαδή κέζσ επαθήο. Οη λφκνη ηεο Μεραληθήο Φπζηθήο αθνξνχζαλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πιηθψλ αληηθεηκέλσλ θάησ απφ ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ δπλάκεσλ. Ζ πξψηε κνξθή ελέξγεηαο πνπ κειεηήζεθε ήηαλ ε ζεξκηθή Δλέξγεηα. Αξγφηεξα εμεηάζηεθαλ δηάθνξεο άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο φπσο ν Μαγλεηηζκφο, ν Ζιεθηξηζκφο, ν Ήρνο, ην Φσο θαη νη δηάθνξεο αθηηλνβνιίεο. 1.5 Νόκνο ηεο Δλόηεηαο θαη Γηαηήξεζεο ηεο Ύιεο Ζ εμέιημε ηεο Υεκείαο απνθάιπςε φηη φιεο νη ρεκηθέο ελψζεηο, αθφκε θαη νη πην ζχλζεηεο απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο πεξίπνπ 100 απιψλ ζηνηρείσλ ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα. πσο πρ ηνπ Τδξνγφλνπ, ηνπ Ομπγφλνπ, ηνπ Άλζξαθα θ.α. Ζ κειέηε ησλ αηφκσλ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ έδεημε, πξνο αθφκε κεγαιχηεξε έθπιεμε ησλ επηζηεκφλσλ φηη αθφκα θαη απηά ηα 100 πεξίπνπ άηνκα απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ηξηψλ κφλν βαζηθψλ ππναηνκηθψλ ζηνηρείσλ. Γειαδή ησλ πξσηνλίσλ θαη λεηξνλίσλ πνπ απνηεινχλ ηνλ

16 15 ππξήλα ηνπ αηφκνπ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ απνηεινχλ ην ειεθηξνληθφ λέθνο. Απηή ε ηεξάζηηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ ηνπ Τιηθνχ Κφζκνπ πξνέξρεηαη απφ απηά ηα ηξία βαζηθά πιηθά. Ζ αλαθάιπςε ηεο δνκήο ηνπ Αηφκνπ καο βνήζεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ ελφηεηα ηνπ Τιηθνχ Κφζκνπ. Μαο έδσζε επίζεο κηα θαηλνχξηα εηθφλα φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ Υψξνπ. πλεηδεηνπνηήζακε φηη έλα θνκκάηη ζηδήξνπ δε κπνξεί λα ζεσξεζεί «ζπκπαγέο». Κη απηφ γηαηί είλαη έλαο ζπλδπαζκφο πνιιψλ δηζεθαηνκκπξίσλ θαη ηξηζεθαηνκκπξίσλ αηφκσλ ζε θαλνληθή δηάηαμε απνζηάζεσλ. Δπηπιένλ αληηιεθζήθακε φηη θάζε άηνκν ζηδήξνπ έρεη θαη κηα εζσηεξηθή δηάηαμε απνζηάζεσλ κεηαμχ ηνπ ππξήλα θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ λέθνπο. Σειηθά έλα θαηλνκεληθά ζπκπαγέο πιηθφ είλαη ζηελ νπζία έλαο «θελφο» ρψξνο δηάζπαξηνο απφ αξαηά κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα! Γηακνξθψζεθε επίζεο κηα θαηλνχξγηα «ειεθηξηθή» άπνςε γηα ηα άηνκα θαη ηα πιηθά αληηθείκελα. Ζ άπνςε απηή καο ιέεη φηη φια ηα αληηθείκελα δελ είλαη ειεθηξηθψο αδηάθνξα αιιά ππαθνχνπλ ζηε δπαδηθφηεηα ηνπ ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ ειεθηξηζκνχ. Μηα επίζεο πνιχ ζεκαληηθή αλαθάιπςε ήηαλ φηη νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ησλ πιηθψλ ζε άιιε κνξθή χιεο δελ νδεγνχζε πνηέ ζε απψιεηα. Θα κπνξνχζακε θάιιηζηα λα κηιήζνπκε γηα ην Νφκν ηεο Γηαηήξεζεο ηεο Όιεο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην πνζφλ ηεο Όιεο πνπ ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε πιηθή κεηαηξνπή παξακέλεη ακεηάβιεην. 1.6 Νόκνο ηεο Δλόηεηαο θαη Γηαηήξεζεο ηεο Δλέξγεηαο Απφ ηελ άιιε κεξηά ε αλαθάιπςε ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο καο έθαλε λα αληηιεθζνχκε φηη εθηφο απφ ηα πιηθά αληηθείκελα ν «Τιηθφο» Κφζκνο δηαηξέρεηαη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο. Πρ ζθεθηείηε φηη αλά πάζα ζηηγκή βνκβαξδηδφκαζηε απφ ζεξκηθή ελέξγεηα, ειηαθή αθηηλνβνιία, ξαδηνθσληθά θαη ηειενπηηθά θχκαηα, κηθξνθχκαηα, ερεηηθά θχκαηα, αθηηλνβνιία απφ ηελ ηειεφξαζε, δηάθνξα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα θ.α.

17 16 Ζ λέα ινηπφλ αληίιεςε είλαη φηη ν ρψξνο πιένλ γχξσ καο δελ απνηειείηαη κφλν απφ πιηθά αληηθείκελα αιιά βξίζεη δηαθφξσλ κνξθψλ ελέξγεηαο. Γηαπηζηψζακε επίζεο ζηαδηαθά φηη πνιιέο κνξθέο ελέξγεηαο δελ είλαη φπσο λνκίδακε αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο αιιά δηαθέξνπλ κφλν φζνλ αθνξά ην κήθνο θχκαηνο ηνπο. Πρ ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία, ην νξαηφ θσο, ε ππεξηψδεο αθηηλνβνιία, νη αθηίλεο Υ ησλ αθηηλνινγηθψλ κεραλεκάησλ, νη αθηίλεο γ θαη άιιεο αθηηλνβνιίεο είλαη φιεο ειεθηξνκαγλεηηθέο αθηηλνβνιίεο πνπ δηαθέξνπλ κφλν φζνλ αθνξά ην κήθνο θχκαηνο ηνπο. Μηα άιιε δηαπίζησζε είλαη φηη κηα ελέξγεηα κπνξεί θάιιηζηα λα κεηαηξαπεί ζε άιιε κνξθή ελέξγεηαο. Πρ ν θνηλφο ιακπηήξαο ππξαθηψζεσο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα ζπζθεπή κεηαηξνπήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε νξαηή θσηεηλή αθηηλνβνιία. Βέβαηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο αξρηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαηξέπεηαη ηαπηφρξνλα ζε ζεξκηθή ελέξγεηα θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ζε άιιεο κνξθέο κε νξαηήο αθηηλνβνιίαο. Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο λφκνο πνπ δηέπεη νπνηαδήπνηε ελεξγεηαθή κεηαηξνπή είλαη ν Νφκνο ηεο Γηαηήξεζεο ηεο Δλέξγεηαο. Με απιά ιφγηα ν λφκνο απηφο καο ιέεη φηη ην ζπλνιηθφ πνζφλ ηεο Δλέξγεηαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε κηα νπνηαδήπνηε ελεξγεηαθή κεηαηξνπή παξακέλεη ην ίδην. Γειαδή ε Δλέξγεηα πξηλ θαη κεηά ηε κεηαηξνπή είλαη ε ίδηα. Πρ ζην παξάδεηγκα ηνπ ιακπηήξα ε Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηεο Φσηεηλήο, ηεο Θεξκηθήο θαη ησλ άιισλ κνξθψλ Δλέξγεηαο πνπ παξάγνληαη ζηε δηάξθεηα ελφο δεδνκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Με απιά ιφγηα θακηά ελέξγεηα δε ράλεηαη αιιά απιά κεηαζρεκαηίδεηαη ζε άιιεο κνξθέο.

18 Νόκνο ηεο Ηζνδπλακίαο Μάδαο θαη Δλέξγεηαο Ο Τιηθφο Κφζκνο θαηλφηαλ παιαηφηεξα φηη απνηειείην απφ δχν δηαθνξεηηθνχο Κφζκνπο. Γειαδή ηνλ Κφζκν ηεο Όιεο θαη ηνλ Κφζκν ηεο Δλέξγεηαο. κσο ν Ατλζηάηλ κε ηε δηαηχπσζε ηνπ Νφκνπ ηεο Ηζνδπλακίαο Μάδαο θαη Δλέξγεηαο (Δλέξγεηα = Μάδα ρ Σαρχηεηα Φσηφο(ζην ηεηξάγσλν)) ελνπνίεζε, «πάληξεςε» ζα ιέγακε κε απφιπηε επηηπρία ηνπο δχν Κφζκνπο. Πιένλ Δλέξγεηα θαη Όιε ζεσξνχληαη δχν κνξθέο ηνπ ηδίνπ πξάγκαηνο. Ζ Δλέξγεηα κπνξεί λα ζπκππθλσζεί ζε Όιε(πινπνίεζε αθηηλνβνιίαο θαη παξαγσγή ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ) θαη ε Όιε λα κεηαηξαπεί ζε Δλέξγεηα (ππξεληθή έθξεμε). Ζ ζχγρξνλε Κβαληηθή Φπζηθή έρεη γεθπξψζεη ην παηξνπαξάδνην ράζκα κεηαμχ πιηζηψλ θαη ηδεαιηζηψλ. Μεηαμχ «νξζνινγηζηψλ» θαη «εζσηεξηζηψλ». Θα πξέπεη λα παξαδερζνχκε πιένλ φηη ν φξνο «Τιηθφο Κφζκνο» είλαη αδφθηκνο. Με ηελ έλλνηα φηη είλαη έλαο θφζκνο θαη Όιεο αιιά θαη Δλέξγεηαο. ηη ε Όιε δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ζπκππθλσκέλε Δλέξγεηα. ηη ε Όιε είλαη κηα «ρνληξνθνκκέλε» κνξθή χπαξμεο ηεο Δλέξγεηαο. Καη φηη νη λφκνη πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ Όιε είλαη πεξηνξηζκέλεο εμεηδηθεχζεηο ησλ γεληθφηεξσλ Φπζηθψλ Νφκσλ πνπ αθνξνχλ ηελ Δλέξγεηα. Ζ Δλέξγεηα ζαλ θχζε θαη ζαλ ηδηφηεηεο είλαη θαηά πνιχ αλψηεξε ηεο Όιεο. Πρ ζην Τιηθφ Δπίπεδν ηα πιηθά αληηθείκελα έρνπλ κηα έληνλε εμάξηεζε απφ ην Υψξν. Γειαδή έρνπλ απζηεξά θαζνξηζκέλν κήθνο, πιάηνο, χςνο, αδξάλεηα ζηελ θίλεζε, θίλεζε κε ηξηβέο, αξγή θίλεζε θαη πεξηνξηζκέλεο ηδηφηεηεο. Σα πιηθά αληηθείκελα εμαζθνχλ επίδξαζε ζε άιια κφλν κέζσ ηεο άκεζεο επαθήο ζην Υψξν. Ζ ζρέζε ηνπο κε ην Υξφλν είλαη ζρέζε έληνλεο εμάξηεζεο απφ έλαλ «απφιπην» Υξφλν. Αληίζεηα ζην Δλεξγεηαθφ Δπίπεδν νη δηάθνξεο κνξθέο Δλέξγεηαο δελ έρνπλ απζηεξή ζρέζε κε ην Υψξν. Γελ πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζηαηηθφ ζρήκα θαη κνξθή αιιά δηαρένληαη πνιχ πεξηζζφηεξν. Κηλνχληαη κε πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα θαη κε ειάρηζηεο «ηξηβέο». Δπηπιένλ έρνπλ πνιχ πην επξείεο, πνιχπινθεο θαη «ιεπηέο» ηδηφηεηεο. Οη δηάθνξεο

19 18 κνξθέο Δλέξγεηαο εμαζθνχλ ηελ επίδξαζε ηνπο ζε αληηθείκελα ή ζε άιιεο κνξθέο Δλέξγεηαο φρη κέζσ ηεο επαθήο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ Υψξνπ αιιά κέζσ ελφο ηξηζδηάζηαηνπ Δλεξγεηαθνχ Πεδίνπ. Δπηπιένλ ε ζρέζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ Δλέξγεηαο κε ην Υξφλν δελ είλαη πιένλ παζεηηθή αιιά ελεξγεηηθή. Κη απηφ γηαηί κπνξνχλ, φπσο δείρλεη ε Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο λα «θακππιψλνπλ» ηνλ εληαίν Υσξνρξφλν. 1.8 Υώξνο Ζ ζχγρξνλε Φπζηθή Δπηζηήκε έρεη αιιάμεη φρη κφλν ηηο απφςεηο καο γηα ηελ Όιε θαη ηελ Δλέξγεηα αιιά αθφκα θαη ηηο θιαζζηθέο καο απφςεηο γηα ην Υψξν θαη ην Υξφλν, άξα θαη γηα ην χκπαλ. Παιαηφηεξεο απφςεηο γηα ην Υψξν: 1.Έλα πιηθφ ζψκα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηαζεξή κάδα ε νπνία δελ αιιάδεη θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ζέζε ηνπ ζην ρψξν θαη απφ ηελ θίλεζε ηνπ 2.Ζ θπζηθή θαηάζηαζε ελφο ζψκαηνο είλαη ε αθηλεζία θαη φρη ε θίλεζε. Έλα ζψκα θηλείηαη κφλν αλ νδεγεζεί απφ κηα δχλακε ή ψζεζε 3.Ζ ζέζε ελφο πιηθνχ ζψκαηνο κπνξεί λα δνζεί απφιπηα αλ δψζνπκε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζε ζρέζε κε θάηη αθίλεην θαη ζηαζεξφ 4.Ο Υψξνο είλαη επίπεδνο, νκνηνγελήο θαη αλεμάξηεηνο απφ ηε κάδα ησλ ζσκάησλ πνπ πεξηθιείεη θαη απφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο Δλέξγεηαο πνπ πεξηθιείεη 5.Ο Υψξνο είλαη κηα αλεμάξηεηε θαη απφιπηε θαηάζηαζε. Γελ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην Υξφλν. Δίλαη δε ηξηζδηάζηαηνο(κήθνο, πιάηνο, χςνο) 6.Έλα πιηθφ ζψκα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε αλεμάξηεηε απφ ηνλ παξαηεξεηή 7.Ο Υψξνο είλαη έλα ζηαζεξφ ππφβαζξν πνπ πάλσ ηνπ ζπκβαίλνπλ ηα δηάθνξα γεγνλφηα αιιά ν ίδηνο δελ επεξεάδεηαη απφ απηά

20 19 Νεψηεξεο απφςεηο γηα ην Υψξν: 1.Ζ κάδα ελφο πιηθνχ ζψκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ. ζν πην γξήγνξα θηλείηαη έλα ζψκα θαη εθφζνλ πιεζηάδεη πνιχ κεγάιεο ηαρχηεηεο φπσο ε ηαρχηεηα ηνπ θσηφο, ηφζν ε ελέξγεηα πνπ απνθηά πξνζηίζεηαη ζηε κάδα ηνπ 2.Γελ ππάξρεη ηίπνηα αθίλεην ζην χκπαλ. ια θηλνχληαη αθφκε θαη αλ θαίλνληαη αθίλεηα. Οπζηαζηηθά δε κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα θίλεζε αλ δε ξσηήζνπκε «ζε ζρέζε κε ηη;». Πρ ηα βξάρηα θαίλνληαη αθίλεηα αιιά θηλνχληαη πξψηνλ κε ηελ ίδηα θίλεζε πνπ θάλεη ε Γε γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο, δεχηεξνλ κε ηελ θίλεζε ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ Ήιην, ηξίηνλ κε ηελ θίλεζε πνπ θάλεη ην Ζιηαθφ καο χζηεκα κέζα ζηνλ Γαιαμία καο θαη ηέηαξηνλ κε ηελ θίλεζε ηνπ Γαιαμία καο ζε έλα δηαζηειιφκελν χκπαλ. Οπζηαζηηθά δελ ππάξρεη θαλέλα ζηαζεξά αθίλεην ζεκείν ζην χκπαλ νχηε θαη ππάξρεη θάπνην «Κέληξν ηνπ χκπαληνο» 3.Γελ ππάξρεη απφιπηα θαζνξηζκέλε ζέζε ελφο πιηθνχ αληηθεηκέλνπ ζην Υψξν γηαηί δελ ππάξρεη θαλέλα ζηαζεξφ θαη αθίλεην ζεκείν ζην χκπαλ. Άξα ε ζέζε ηνπ είλαη πάληα ζρεηηθή 4.Ο Υψξνο ή θαιχηεξα ν Υσξνρξφλνο δελ είλαη επίπεδνο αιιά «θακππισκέλνο», δειαδή θπξησκέλνο απφ ηελ παξνπζία κέζα ηνπ κάδαο θαη ελέξγεηαο. 5.Ο ηξηζδηάζηαηνο Υψξνο δελ είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην Υξφλν. Απνηεινχλ καδί έλα εληαίν ηεηξαδηάζηαην ζχζηεκα κε ηέζζεξεηο δηαζηάζεηο (κήθνο, πιάηνο, χςνο, ρξφλνο) 6.Γε κπνξνχκε λα πξνζδψζνπκε ζε έλα γεγνλφο κηα απφιπηε ζέζε ζην Υψξν γηαηί νη ζέζεηο ησλ γεγνλφησλ θαη νη κεηαμχ ηνπο απνζηάζεηο ζα είλαη δηαθνξεηηθέο αλάινγα κε ην πνπ βξίζθεηαη ν παξαηεξεηήο 7.Ο Υψξνο είλαη καδί κε ην Υξφλν κηα δπλακηθή πνζφηεηα. Γειαδή φηαλ έλα ζψκα θηλείηαη ή φηαλ αζθείηαη κηα δχλακε, επηδξά ζηελ θακππιφηεηα ηνπ Υψξνπ θαη ηνπ Υξφλνπ. Ζ δνκή ηνπ Υσξνρξφλνπ κε ηε ζεηξά ηεο επηδξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θηλνχληαη ηα ζψκαηα θαη αζθνχληαη νη δπλάκεηο. Ο Υψξνο θαη ν Υξφλνο φρη κφλν επεξεάδνπλ αιιά θαη επεξεάδνληαη απφ νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζην χκπαλ

21 Υξόλνο Αλ γηα ην Υψξν ππήξρε θάπνηα ππνςία ζρεηηθφηεηαο γηα ην Υξφλν φκσο κέρξη πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο ππήξρε κηα έληνλα παγησκέλε αληίιεςε ελφο απφιπηνπ Υξφλνπ. Απηή ε αληίιεςε αλαηξέζεθε άξδελ κε ηε δηαηχπσζε ηεο Θεσξίαο ηεο ρεηηθφηεηαο απφ ηνλ Ατλζηάηλ. Παιαηφηεξεο αληηιήςεηο γηα ην Υξφλν: 1.Ο Υξφλνο έρεη κηα αξρή(ηε «δεκηνπξγία» ηνπ χκπαληνο) θαη πηζαλψο θαη έλα ηέινο(ηελ «θαηαζηξνθή» ηνπ χκπαληνο) 2.Ο Υξφλνο είλαη γξακκηθφο θαη κε κηα κφλν δπλαηή θαηεχζπλζε, δειαδή πξνο ηα εκπξφο 3.Ο Υξφλνο είλαη πάληα απφιπηα ζηαζεξφο θαη αλεμάξηεηνο απφ ηα γεγνλφηα, ηε Μάδα θαη ηελ Δλέξγεηα 4.Ο Υξφλνο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ην Υψξν 5.Ο Υξφλνο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηνλ παξαηεξεηή χγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ην Υξφλν: 1.Γε κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ην Υξφλν «έμσ» απφ ην χκπαλ. Σν χκπαλ φκσο πεξηέρεη πιήξσο ηνλ εαπηφ ηνπ. Γελ έρεη φξην ή άθξε, νχηε αξρή θαη ηέινο. Απιψο ππήξρε, ππάξρεη θαη ζα ππάξρεη 2.Ο Υξφλνο δελ είλαη γξακκηθφο αιιά κπνξεί λα θακππισζεί απφ ηνλ επεξεαζκφ ηεο κάδαο ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ. Άξα κπνξεί λα επηβξαδπλζεί ή λα επηηαρπλζεί 3.Ο Υξφλνο δελ είλαη ζηαζεξφο αιιά επεξεάδεηαη ζηα πιαίζηα ελφο ηεηξαδηάζηαηνπ Υσξνρξφλνπ απφ ηα γεγνλφηα, ηε κάδα θαη ηελ ελέξγεηα πνπ εκπεξηέρεη 4.Ο Υξφλνο θαη ν Υψξνο δελ είλαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο αιιά απνηεινχλ κηα θνηλή ηεηξαδηάζηαηε θαηάζηαζε, ην Υσξνρξφλν

22 21 5.Ο Υξφλνο γηα ηνλ θάζε παξαηεξεηή «θπιάεη» δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ην πνπ βξίζθεηαη θαη πσο θηλείηαη 1.10 ύκπαλ Ζ αιιαγή ησλ απφςεσλ καο γηα ην Υψξν θαη ην Υξφλν άιιαμε ακέζσο θαη ηηο απφςεηο καο γηα ην χκπαλ. Αξρηθά ππήξρε ε άπνςε φηη ην χκπαλ απνηειείηαη απφ ηελ αθίλεηε θαη επίπεδε Γε πνπ ήηαλ ην θέληξν ηνπ χκπαληνο ελψ ν Οπξαλφο ήηαλ έλα είδνο «ζθεπήο» κε αζηέξηα θαη πιαλήηεο. Ο Ήιηνο γηα ηνπο αξραίνπο αιιά θαη κέρξη ην Μεζαίσλα γχξηδε γχξσ απφ ηε Γε. ηαδηαθά θαηαλνήζακε φηη ε Γε είλαη ζθαηξηθή θαη θηλείηαη φπσο θαη νη άιινη πιαλήηεο ηνπ Ζιηαθνχ καο πζηήκαηνο ηαπηφρξνλα γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη γχξσ απφ ηνλ Ήιην ζε ειιεηςνεηδή ηξνρηά. Καηαλνήζακε επίζεο φηη πνιιά γεηηνληθά Ζιηαθά πζηήκαηα ζπληζηνχλ έλα Γαιαμία θαη φηη ην χκπαλ απνηειείηαη απφ άπεηξνπο Γαιαμίεο. Οη Γαιαμίεο δε βάζεη ηεο Θεσξίαο ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο (Big Bang) θηλνχληαη κεηά ηε Μεγάιε Έθξεμε ζπλερψο απνκαθξπλφκελνη κεηαμχ ηνπο ζε έλα ζπλερψο δηαζηειιφκελν χκπαλ. Σν νπνίν κάιηζηα χκπαλ ζε θάπνηα απψηαηε θαη απφκαθξε ζηηγκή ζα αξρίζεη λα ζπζηέιιεηαη γηα λα επηζηξέςεη ζε κηα θαηάζηαζε απφιπηεο πζηνιήο. Οπφηε πηζαλφλ λα γίλεη πάιη κηα Μεγάιε Έθξεμε θαη λα αξρίζεη έλαο λένο θχθινο Γηαζηνιήο πζηνιήο Γελ ππάξρεη ηίπνηα κεηα-θπζηθό Κξίζεθε αλαγθαίν λα κηιήζνπκε θάπσο εθηεηακέλα γηα ηηο ζχγρξνλεο απφςεηο γηα ηελ Όιε, ηελ Δλέξγεηα, ην Υψξν, ην Υξφλν θαη ην χκπαλ. Κη απηφ γηαηί παιαηφηεξα φια ηα θαηλφκελα πνπ αθνξνχζαλ ηνλ Φπρηθφ θαη Πλεπκαηηθφ Κφζκν εζεσξνχλην «κεηαθπζηθέο» θαηαζηάζεηο. Ο ιφγνο γη απηή ηελ παξαλφεζε ήηαλ φηη νη γλψζεηο καο γηα ην Φπζηθφ

23 22 Κφζκν ήηαλ γλψζεηο κεραληζηηθέο. Γειαδή γλψζεηο Μεραληθήο Φπζηθήο. Έηζη ήηαλ πνιχ δχζθνιν ε κεραληζηηθή καο ζθέςε λα θαηαλνήζεη Αλψηεξνπο Κφζκνπο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο ιεηηνπξγνχλ κε πνιχ πην ιεπηέο θαη επξείεο πνηφηεηεο αθξηβψο γηαηί ιεηηνπξγνχλ «ελεξγεηαθά». Γη απηφ ην ιφγν θαη ηέηνηα ζέκαηα εζεσξνχλην ζαλ κεηα-θπζηθά. Γειαδή ζαλ ζέκαηα πνπ είηε ήηαλ πξντφλ θαληαζίαο είηε δελ ππάθνπαλ ζε θπζηθνχο λφκνπο Αληηζηνηρίεο κεηαμύ Φπζηθήο θέςεο θαη Δζσηεξηζηηθήο θέςεο Ζ ζχγρξνλε Κβαληηθή-Δλεξγεηαθή θέςε, ηελ νπνία αο νλνκάζνπκε Φπζηθή θέςε ηαηξηάδεη απφιπηα κε ηηο θαιχηεξεο εθθξάζεηο ηεο Δζσηεξηζηηθήο ή ηεο Θενινγηθήο ή ηεο Γηαιεθηηθήο θέςεο. Πρ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δε ζπδεηάκε πιένλ γηα έλα Κφζκν πνπ έγηλε θάπνηα ζηηγκή θαη εμειίζζεηαη κφλν πξνο ζηα κπξνο. πδεηάκε πιένλ γηα ηελ θπθιηθή ελαιιαγή Μεγάιεο Έθξεμε(Big Bang) - Γηαζηειιφκελν χκπαλ - πζηειιφκελν χκπαλ - Απφιπηε πκπχθλσζε Μεγάιε Έθξεμε. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ζπδεηάκε γηα ηε ζρεηηθφηεηα αθφκε θαη ζεκειησδψλ κεγεζψλ φπσο ηνπ Υψξνπ θαη ηνπ Υξφλνπ. Καζψο επίζεο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα λα ππάξρνπλ δηάθνξα Δπίπεδα Όπαξμεο κε δηθνχο ηνπο λφκνπο. Βέβαηα νη επί κέξνπο απηνί λφκνη είλαη εμεηδηθεπκέλνη κελ αλά Δπίπεδν Όπαξμεο αιιά ζηελ νπζία πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζεκειηψδεηο λφκνπο ηεο Φχζεο, ηνπ χκπαληνο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο αλαθεξφκαζηε ζηελ χπαξμε ηνπ Κφζκνπ ηεο Γπαδηθφηεηαο θαη Πνηθηινκνξθίαο αιιά θαη ζηελ ηαπηφρξνλε αληίιεςε

24 23 ηεο Δλφηεηαο θαη πκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ Αληηζέησλ. Παξάιιεια θαη νη δχν ηξφπνη ζθέςεο αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε ελφο Κφζκνπ Μνλαδηθφηεηαο πέξαλ θαη πάλσ απφ ηνλ Κφζκν ηεο Γπαδηθφηεηαο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε κεηάδνζε επηδξάζεσλ πρ θεπηνκνξθψλ ή Ζιεθηξνκαγλεηηθήο Δλέξγεηαο γίλεηαη ζρεδφλ ζηηγκηαία δειαδή κε ηελ ηιηγγηψδε ηαρχηεηα ηνπ θσηφο( ρηιηφκεηξα ην δεπηεξφιεπην). Δπηπιένλ ε κεηάδνζε απηή γίλεηαη ζηα πιαίζηα ελφο Υσξνρξφλνπ πνιχ δηαθνξεηηθνχ απφ ηε ζπκβαηηθή άπνςε γηα απφιπην Υψξν θαη Υξφλν. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κηιάκε πιένλ γηα Πεδία. Γηα ζπληνληζκφ θαη απνζπληνληζκφ. Γηα ηδηνζπρλφηεηα θαη ξνή ελέξγεηαο. Γηα θφξηηζε θαη απνθφξηηζε. Γηα αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο επηδξάζεηο. Γηα επεξεαζκφ ησλ παξαηεξήζεσλ απφ ηε ζέζε ηνπ παξαηεξεηή. Γηα ζρεηηθφηεηα. Γηα αληαιιαγή ελέξγεηαο κε ην πεξηβάιινλ. Γηα ελφηεηα θαη αιιειεπίδξαζε χιεο θαη ελέξγεηαο. Καζψο θαη γηα πνιιά άιια ύγθιηζε Φπζηθήο θέςεο θαη Δζσηεξηζηηθήο θέςεο Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ζχγρξνλνη Γπηηθνί επηζηήκνλεο, δειαδή Ππξεληθνί Φπζηθνί, Αζηξνλφκνη, Μαζεκαηηθνί, φινη ηνπο κε παξαδνζηαθή νξζνινγηθή ζθέςε ηείλνπλ κεηά απφ καθξνρξφληεο έξεπλεο θαη επηηεχγκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπο λα θηινζνθνχλ γηα ην χκπαλ θαη ην Θεφ ή λα ζηξέθνληαη ζε ζενινγηθέο ή εζσηεξηζηηθέο εξκελείεο ηνπ χκπαληνο. Ζ ζχγρξνλε Κβαληηθή Φπζηθή, ε κνληέξλα Αζηξνλνκία, ηα ζχγρξνλα Μαζεκαηηθά δηεχξπλαλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο καο απφ ηνλ παξαδνζηαθφ «κεραληζηηθφ» ή πιηζηηθφ ζην ζχγρξνλν ηξφπν ζθέςεο. Απηφο ν ζχγρξνλνο ηξφπνο ζθέςεο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί «ελεξγεηαθφο» ή «δηαιεθηηθφο» ή «θπζηθφο» ή «νηθνπκεληθφο». Απηφο ν ηξφπνο ζθέςεο είλαη θαη ν πην θαηάιιεινο γηα λα γίλνπλ αληηιεπηνί νη Αλψηεξνη Κφζκνη ηνπ Πλεχκαηνο θαη ηεο Φπρήο. Μέρξη ηψξα νη εζσηεξηζηηθέο πεξηγξαθέο

25 24 ηέηνησλ Κφζκσλ γηλφληνπζαλ απνδεθηέο ιφγσ «πίζηεο» θαη φρη ιφγσ θαηαλφεζεο. Γελ ηζρπξίδνκαη φηη κπνξεί πνηέ, ε θαηψηεξε ζε ζρέζε κε ην Πλεχκα, Αηνκηθή Φπρή λα θαηαλνήζεη ηηο πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηα πλεπκαηηθά θαηλφκελα. Απηά κπνξνχλ κφλν λα «βησζνχλ» κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Αηνκηθνχ Πλεχκαηνο. Γη απηφ θαη θακηά Φπζηθή θέςε, φληαο απφ ηε θχζε ηεο ςπρηθή δηεξγαζία δε κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη αλψηεξεο κνξθέο πλεπκαηηθήο γλψζεο φπσο ε Πξνζεπρή, ν Γηαινγηζκφο, ε αιεζηλή Πίζηε, ε Πλεπκαηηθή Αγάπε. Αιιά παξφια απηά ε ζχγρξνλε Φπζηθή θέςε πξνζθέξεη έλα αλψηεξν «Δλεξγεηαθφ Μνληέιν» γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ Αλψηεξσλ Κφζκσλ ηνπ Πλεχκαηνο θαη ηεο Φπρήο.

26 25 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΑΗΘΔΡΗΚΟ ΧΜΑ ΚΑΗ ΑΗΘΔΡΗΚΟ ΚΟΜΟ 2.1 Εσηθή Δλέξγεηα 2.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο 2.3 Βεινληζκόο θαη Εσηθή Δλέξγεηα 2.4 Αύξα θαη Εσηθή Δλέξγεηα 2.5 Λίκπηλην, Οξγόλε θαη Εσηθή Δλέξγεηα 2.6 Δλαιιαθηηθέο Ηαηξηθέο θαη Εσηθή Δλέξγεηα 2.7 Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή θαη Εσηθή Δλέξγεηα 2.8 Καηεζηεκέλεο θαη Οιηζηηθέο απόςεηο 2.9 Ο Δλεξγεηαθόο Άλζξσπνο 2.10 Τιηθό ώκα, Καηώηεξν Δλεξγεηαθό ώκα θαη Εσηθή Δλέξγεηα 2.11 Ζ Εσηθή Δλέξγεηα κεζνιαβεί κεηαμύ Γηαλνεηηθήο Φπρήο θαη ώκαηνο 2.1 Εσηθή Δλέξγεηα Ση είλαη απηφ πνπ ππάξρεη θαη δσνπνηεί έλα πιηθφ ζψκα κεξηθά δεπηεξφιεπηα πξηλ απφ ην ζάλαην; Ση είλαη απηφ πνπ φηαλ «ραζεί» ή θαιχηεξα φηαλ θχγεη κεξηθά δεπηεξφιεπηα κεηά ην ζάλαην ην πιηθφ ζψκα ράλεη θάζε δσηηθφηεηα θαη κέλεη ρσξίο δσή, «άςπρν», λεθξφ;

27 26 Λίγν πξηλ θαη ιίγν κεηά ην ζάλαην, ην Τιηθφ ψκα είλαη ην ίδην. Αλ κπνξνχζαλ απηνζηηγκήο λα γίλνπλ φιεο νη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη κεηξήζεηο δεπηεξφιεπηα πξηλ θαη δεπηεξφιεπηα κεηά ην ζάλαην ηφηε δε ζα βξίζθακε θακία απνιχησο δηαθνξά ζην πιηθφ επίπεδν. Κη φκσο θάηη έθπγε, θάηη «ράζεθε». αλ θάπνηνο λα απνζχλδεζε κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή απφ ηελ παξνρή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ζ ζπζθεπή είλαη ε ίδηα θαη πξηλ θαη κεηά. Αιιά φια αξρίδνπλ λα αιιάδνπλ. Σν ψκα δηαιχεηαη. Σα φξγαλα απνζπληνλίδνληαη. Οη ιεηηνπξγίεο ζηακαηνχλ. Οη ηζηνί θαηαζηξέθνληαη. Σα θχηηαξα πεζαίλνπλ. Γελ έρεη θακία ηδηαίηεξε ζεκαζία αλ απηφ πνπ θεχγεη ην νλνκάζνπκε «Φπρή» ή «Εσνπνηφ Γχλακε» ή «Πλεχκα» ή «Δλέξγεηα» ή «Αχξα» ή νηηδήπνηε άιιν. Οχηε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, γηα ην αληηθείκελν απηήο ηεο ζπδήηεζεο ηνπιάρηζηνλ, ην πνπ πάεη απηφ πνπ έθπγε. Ση γίλεηαη κεηά. Αλ μαλάξρεηαη κε άιιε κνξθή. Αλ πεγαίλεη ζε άιινπο θφζκνπο. Αλ αλαζηαίλεηαη ή αλ θξίλεηαη ζε κηα Γεπηέξα Παξνπζία. Σν ζεκαληηθφ γηα ηε ζπδήηεζε καο είλαη φηη ππάξρεη κηα «Εσηθή Δλέξγεηα» πνπ είλαη ππεχζπλε φπσο ιέεη θαη ην φλνκα ηεο γηα ην θαηλφκελν ηεο Εσήο. 2.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο Απηή ε Εσηθή Δλέξγεηα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 1.Τπάξρεη ζε φια ηα έκβηα φληα θαη είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ χπαξμε ηεο δσήο. Ζ απψιεηα ηεο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη απψιεηα ηεο δσήο δειαδή ζάλαην. Ζ δε είζνδνο ηεο ζην ψκα γίλεηαη θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή πξηλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ λένπ νξγαληζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. 2.Δίλαη αηνκηθή θαη αλεμάξηεηε απφ ηηο αληίζηνηρεο Δλέξγεηεο ησλ γνλέσλ. Αξρηθά ην έκβξπν δσνπνηείηαη απφ ηε Εσηθή Δλέξγεηα ηεο κεηέξαο ηνπ θαη θάπνηα ζηηγκή απνθηά ηε δηθή ηνπ αλεμάξηεηε Εσηθή Δλέξγεηα

28 27 3.Δίλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ αχμεζε θαη ηελ «ελήιηθε» δηακφξθσζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ έκβηνπ φληνο 4.Δίλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε φισλ ησλ ζσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη νη κεηαβνιέο ηεο επεξεάδνπλ σο έλα βαζκφ θαη ηηο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο 5.Δίλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή βιαπηηθή επίδξαζε θαη γη απηφ θχξηα ππεχζπλε γηα ηα θαηλφκελα πγείαο θαη αζζέλεηαο 6.Αληηδξά άκεζα, έληνλα θαη κε κηα έκθπηε ζνθία ζηα δηάθνξα βιαπηηθά εξεζίζκαηα αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο θαη θαλφλεο θνηλνχο ζε φια ηα κέιε ηνπ ηδίνπ έκβηνπ φληνο 7.Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο θαηψηεξεο ελέξγεηαο κέζα ζην ζψκα ή λα εθπέκπεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο πξνο ηα έμσ 8.Δπεξεάδεηαη θαη επεξεάδεη άιιεο Εσηθέο Δλέξγεηεο άιισλ έκβησλ φλησλ 9.Βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο Δλέξγεηαο ηνπ Τιηθνχ Κφζκνπ, ηνπ Φπρηθνχ Κφζκνπ θαη ηνπ Πλεπκαηηθνχ Κφζκνπ 10.Δίλαη ην ελδηάκεζν επίπεδν κεηαμχ ψκαηνο θαη Φπρήο 2.3 Βεινληζκόο θαη Εσηθή Δλέξγεηα Καηά θαηξνχο δηάθνξνη θιάδνη γλψζεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε Εσηθή Δλέξγεηα. Ο Βεινληζκφο εδψ θαη δπφ ρηιηάδεο ρξφληα κίιεζε γηα ηελ ελέξγεηα απηή θαη ηελ νλφκαζε CHI (Tζη). χκθσλα κε ην Βεινληζκφ ε ελέξγεηα απηή δηαθξίλεηαη ζε «αξζεληθή» Γηαλγθ θαη ζε «ζειπθή» Γηλλ. Γηαηξέρεη φιν ηνλ νξγαληζκφ κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηαθψλ θαλαιηψλ ηα νπνία είλαη γλσζηά ζαλ «Δλεξγεηαθνί Μεζεκβξηλνί». Ζ ελέξγεηα απηή βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε αληαιιαγήο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηελ Κνζκηθή Δλέξγεηα. Σν άηνκν παίξλεη ελέξγεηα θπξίσο κέζσ ηεο ηξνθήο απφ ηε Εσηθή Δλέξγεηα ησλ θξέζθσλ θπηψλ ή ησλ θξεζθν-ζθαγκέλσλ δψσλ θαη κέζσ ηεο αλαπλνήο απφ ηελ Κνζκηθή Εσηθή Δλέξγεηα.

29 28 Οπνηνδήπνηε κπινθάξηζκα ηεο ξνήο ηεο ελέξγεηαο Σζη ζηνπο Μεζεκβξηλνχο ιφγσ επίδξαζεο πιηθψλ ή ελεξγεηαθψλ ή ςπρηθψλ ζηξεο πξνθαιεί πιεζψξα ηεο ζε έλα ζεκείν θαη έιιεηςε ηεο ζε άιιν κε απνηέιεζκα εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαη λφζσλ. Ζ ρξήζε ησλ βειφλσλ ζηνλ Βεινληζκφ έρεη ζαλ ζθνπφ λα ζπλδέζεη ηε κπινθαξηζκέλε ελέξγεηα ηνπ ζψκαηνο κε ηελ Κνζκηθή Δλέξγεηα θαη λα ηελ εμηζνξξνπήζεη κε απνηέιεζκα ηελ επαλαθνξά ζε θαηάζηαζε πγείαο. Ζ πξνζθνξά ηνπ Βεινληζκνχ ζηελ ελεξγεηαθή ζεψξεζε ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ χκπαληνο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθή. ην Βεινληζκφ ν Άλζξσπνο βξίζθεηαη πάληα ζε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κε ηελ Κνζκηθή Δλέξγεηα. Οη ηξνθέο πνπ ηξψκε, ηα πιηθά εξεζίζκαηα πνπ δερφκαζηε, ηα ελεξγεηαθά εξεζίζκαηα θαζψο θαη ηα ςπρηθά εξεζίζκαηα ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο Γηλλ θαη Γηαλγθ αληίζεησλ επηδξάζεσλ. Οη επηδξάζεηο απηέο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγεηαθή εμηζνξξφπεζε ή απνξχζκηζε ηνπ αηφκνπ. Ο Βεινληζκφο αληηζηνίρηζε ηα δηάθνξα φξγαλα θαη ηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο κε ηνπο Δλεξγεηαθνχο Μεζεκβξηλνχο. Κάηη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ είλαη φηη αληηζηνίρηζε θαη ηα δηάθνξα ςπρηθά ζπλαηζζήκαηα κε ζπγθεθξηκέλνπο Μεζεκβξηλνχο θαη φξγαλα. ε πνιχ ζπγγεληθά κε ην Βεινληζκφ πιαίζηα θηλείηαη θαη ην ηάηζνπ θαη ε Μαθξνβηνηηθή. Σν ηάηζνπ ιεηηνπξγεί κε παξφκνηα θηινζνθία θαη ηερληθή φπσο ν Βεινληζκφο αιιά αληί γηα βειφλεο ρξεζηκνπνηεί έλα εηδηθφ ελεξγεηαθφ καζάδ. Ζ δε Μαθξνβηνηηθή εμεηάδεη ηελ ελεξγεηαθή επίδξαζε ησλ ηξνθψλ Γηλλ θαη Γηαλγθ ζηελ ελεξγεηαθή δνκή αιιά θαη ζηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ. 2.4 Αύξα θαη Εσηθή Δλέξγεηα Σν δεχγνο Κίξιηαλ θαη ν Βξεηαλφο αθηηλνιφγνο Κίιλεξ αλαθάιπςαλ εξεπλψληαο αλεμάξηεηα εδψ θαη δεθαεηίεο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο φρη κφλν γίλεηαη νξαηή ε «Αχξα» ηνπ Αλζξψπνπ αιιά θαη θσηνγξαθίδεηαη κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα κειεηεζεί επηζηεκνληθά. Ζ κειέηε απηή

30 29 νδήγεζε ζην λα αλαπηπρζεί ην δηαγλσζηηθφ θαη ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα Ηαηξηθήο ηεο Αχξαο. Ζ Αχξα δε ζεσξείηαη πιένλ ζαλ έλα κεηαθπζηθφ θαηλφκελν. Δπηπιένλ καο έρεη βνεζήζεη λα εξκελεχζνπκε πάξα πνιιά θαηλφκελα πνπ είραλ ζεσξεζεί κεηαθπζηθά φπσο πρ ην «θσηνζηέθαλν» ησλ Αγίσλ ή ηηο ελεξγεηαθέο επηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. αλ Αχξα νξίδνπκε ζήκεξα έλα ελεξγεηαθφ πεδίν πνπ ππάξρεη φρη κφλν γχξσ απφ ηνλ άλζξσπν αιιά θαη γχξσ απφ θάζε έκβην νλ. Σν ελεξγεηαθφ απηφ πεδίν ππάξρεη γχξσ απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη αθηηλνβνιεί απφ κέζα πξνο ηα έμσ. Ζ Αχξα ζπλδέεηαη κε ηα 7 ελεξγεηαθά θέληξα ηνπ αλζξψπνπ ηα επνλνκαδφκελα απφ ηελ εζσηεξηζηηθή παξάδνζε «ηζάθξαο». Γλσξίδνπκε ζήκεξα φηη πνιιέο αιιαγέο ζηε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ρξσκαηνινγία ηεο Αχξαο. Πρ ε εηθφλα ηεο Αχξαο ελφο αηφκνπ πνπ έρεη αθαηξέζεη ηε ζθσιεθνεηδή ηνπ απφθπζε παξνπζηάδεη έλα έιιεηκκα ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή. Ή φηη ε Αχξα κηαο εγθχνπ γίλεηαη δηπιή πεξίπνπ ζηνλ ηξίην κήλα ηεο εγθπκνζχλεο ηεο. Ή φηη ε Αχξα πλεπκαηηθά εμειηγκέλσλ αλζξψπσλ είλαη πνιχ πην κεγάιε, έληνλε θαη κε ζπγθεθξηκέλα ρξψκαηα. Ή φηη νη Αχξεο δχν εξσηεπκέλσλ αλζξψπσλ έιθνληαη ελψ δχν αηφκσλ πνπ ηζαθψλνληαη απσζνχληαη θιπ. 2.5 Λίκπηλην, Οξγόλε θαη Εσηθή Δλέξγεηα Ο Φξφηλη κίιεζε γηα ηε «Λίκπηλην» δειαδή ηε ζεμνπαιηθή ελέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ. Θεψξεζε φηη νη δηάθνξεο λεπξψζεηο αιιά θαη πνιιά ςπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα πξνέξρνληαη απφ ην κπινθάξηζκα ηεο ξνήο ηεο Λίκπηλην ιφγσ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ςπρηθψλ ζπγθξνχζεσλ ηνπ αηφκνπ. Ζ ςπραλαιπηηθή κέζνδνο ζεξαπείαο ηελ νπνία αλέπηπμε έρεη ζαλ απψηεξν ζηφρν ηελ ειεχζεξε ξνή ηεο ζεμνπαιηθήο ελέξγεηαο ζην ζψκα.

31 30 Ο Βίιρεικ Ράηρ, καζεηήο θαη ζπλερηζηήο ηνπ έξγνπ ηνπ Φξφηλη αιιά ζε δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε πξνζπάζεζε λα κεηξήζεη ηε Λίκπηλην, ηελ ελέξγεηα γηα ηελ νπνία κίιεζε ν Φξφηλη. Καηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη κηα ζπζθεπή κέηξεζεο θαη δηαπίζησζε φηη δελ είρε λα θάλεη κφλν κε κηα «ζεμνπαιηθή» ελέξγεηα αιιά κε ην ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ δπλακηθφ ηνπ αηφκνπ ην νπνίν νλφκαζε «Οξγφλε». Ζ Οξγφλε θαηά ην Ράτρ, θπθινθνξεί ζην αλζξψπηλν ζψκα ζε θαλάιηα θαη ην κπινθάξηζκα ηεο πξνθαιεί αζζέλεηα. Ο Ράτρ κπφξεζε λα δεη ην χκπαλ ζαλ Δλεξγεηαθφ χζηεκα κε ην νπνίν ε θάζε Δλεξγεηαθή Μνλάδα (άλζξσπνο ή έκβην φλ) βξίζθεηαη ζε ζπλερή ζρέζε ελεξγεηαθήο αιιειεπίδξαζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πφζν φκνηεο είλαη νη απφςεηο εξεπλεηψλ πνπ μεθίλεζαλ απφ ηειείσο δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο θαη ηξφπν ζθέςεο γηα λα θαηαιήμνπλ ζηα ίδηα ζρεδφλ ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα νη απφςεηο ηνπ Ράτρ γηα ηε θχζε ηεο αλζξψπηλεο ελέξγεηαο είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκεο κε ηηο απφςεηο ηνπ Βεινληζκνχ ή ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο. Ο Ράτρ κειέηεζε ηελ αλζξψπηλε θπζηνινγία θαη ηδηαίηεξα ηηο αιινηψζεηο ηνπ αίκαηνο ζε ελεξγεηαθά κπινθαξηζκέλνπο αλζξψπνπο. Γηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη έλα ρξφλην ελεξγεηαθφ κπινθάξηζκα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ. Καζηέξσζε κάιηζηα έλα αηκαηνινγηθφ ηεζη πξψηκεο αλίρλεπζεο ηνπ θαξθίλνπ. Ο Ράτρ νλφκαζε «Οξγνλνζπζζσξεπηή» ηελ πεηξακαηηθή ζπζθεπή γηα ηε κέηξεζε ηεο Οξγφλεο. Κάλνληαο θάπνηεο κηθξέο κεηαηξνπέο ηελ θαζηέξσζε ζαλ ζεξαπεπηηθή ζπζθεπή γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο δηαηαξαγκέλεο Οξγφλεο ησλ αζζελψλ. Οη έξεπλεο ηνπ επεθηάζεθαλ θαη ζηε κειέηε ηεο Κνζκηθήο Οξγφλεο, δειαδή ηεο Κνζκηθήο Δλέξγεηαο. Μειέηεζε ηδηαίηεξα ηε ζρέζε ησλ θαηξηθψλ κεηαβνιψλ κε ηηο κεηαβνιέο ηεο Οξγφλεο θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο ξαδηελέξγεηαο ζηελ Κνζκηθή Οξγφλε.

32 Δλαιιαθηηθέο Ηαηξηθέο θαη Εσηθή Δλέξγεηα Ζ Υεηξνπξαθηηθή θαη ε Οζηενπαζεηηθή, δχν ζπγγελείο θιάδνη ηεο Οιηζηηθήο Ηαηξηθήο αλαθέξνληαη επίζεο ζην Δλεξγεηαθφ Πεδίν ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Πεξηγξάθνπλ ηελ αζζέλεηα ζαλ κπινθάξηζκα ηεο ξνήο ηεο «λεπξηθήο ελέξγεηαο» απφ ηνλ εγθέθαιν πξνο ην λσηηαίν κπειφ θαη απφ εθεί πξνο φια ηα φξγαλα θαη ηκήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Ζ ζεξαπεπηηθή ηνπο πξνζπάζεηα είλαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ρεηξηζκνχο ηνπ ζψκαηνο, δηαηξνθηθέο θαη άιιεο νδεγίεο λα μεκπινθάξνπλ ηε ξνή ηεο ελέξγεηαο θαη λα επαλαθέξνπλ ηνλ νξγαληζκφ ζε θαηάζηαζε πγείαο. Ζ Υξσκνζεξαπεία, ε Ζρνζεξαπεία θαη ε Μνπζηθνζεξαπεία αζρνινχληαη κε ηελ ελεξγεηαθή θχζε ηνπ ήρνπ θαη ηνπ ρξψκαηνο θαη κειεηνχλ ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηνλ ήρν θαη ην ρξψκα. Με ηε ρξήζε ηνπ ήρνπ, ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ έγρξσκνπ θσηφο πξνζπαζνχλ λα ξπζκίζνπλ ηε δηαηαξαγκέλε ξνή ηεο ελέξγεηαο ελφο αλζξψπνπ. Γηάθνξα άιια Οιηζηηθά Θεξαπεπηηθά πζηήκαηα θαη ηερληθέο έρνπλ ζαλ ζηφρν ηνπο φρη ηελ άκεζε θαηαπνιέκεζε ηεο λφζνπ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αιιά ηελ ηφλσζε θαη εμηζνξξφπεζε ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Οη ηερληθέο ηνπο ζηνρεχνπλ ζην λα απμήζνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ παίξλεη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο απφ ην πεξηβάιινλ είηε κε πγηεηλή δηαηξνθή είηε κε αζθήζεηο αλαπλνήο. Κάπνηεο άιιεο ηερληθέο έρνπλ ζαλ ζηφρν λα μεκπινθάξνπλ ηε ξνή ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο είηε κε ζσκαηηθέο αζθήζεηο, είηε αλαηξψληαο ηηο ιαλζαζκέλεο δηαλνεηηθέο ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ. ηα πιαίζηα απηά θηλνχληαη ε Φπζηθή Τγηεηλή, ε Οξζνβηνλνκία, νη δηάθνξεο κνξθέο Γηφγθα, δηάθνξεο κνληέξλεο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θ.α. 2.7 Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή θαη Εσηθή Δλέξγεηα Ο Υάλεκαλ ηδξχνληαο ην ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο πξηλ απφ 200 πεξίπνπ ρξφληα αλαθέξζεθε ζηελ ελεξγεηαθή θχζε ηνπ αλζξψπνπ. Θεψξεζε φηη θάζε αζζέλεηα πξηλ πεξάζεη ζην ζψκα

33 32 θαη πξνθαιέζεη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη αλαγλσξηζηεί ζαλ λφζνο έρεη ήδε ππάξμεη ζην ελεξγεηαθφ επίπεδν. Θεψξεζε επηπιένλ φηη δηάθνξα πιηθά θαη δηαλνεηηθά θαη ελεξγεηαθά ζηξεο απνξπζκίδνπλ ηε Εσηθή Δλέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ. Ο Υάλεκαλ νλφκαζε απηή ηελ ελέξγεηα «Εσηηθή Γχλακε» θαη έδσζε έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε αζζέλεηα είλαη πξψηα ελεξγεηαθή δηαηαξαρή θαη κεηά εκθαλίδεηαη ζαλ δηαλνεηηθή θαη ζσκαηηθή δηαηαξαρή. Δθφζνλ αλαγλψξηζε ζαλ πξσηαξρηθέο αηηίεο ηεο αζζέλεηαο ηηο ελεξγεηαθέο αηηίεο θαηά ζπλέπεηα επέιεμε γηα ζεξαπεπηηθά κέζα ελεξγεηαθά θάξκαθα ηα νπνία νλφκαζε νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα. Ο ηδξπηήο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο αλαθάιπςε κηα κέζνδν πνπ νλφκαζε «Γπλακνπνίεζε» γηα λα κπνξέζεη λα κεηαηξέςεη απιέο θπηηθέο θαη νξπθηέο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο ηεο επνρήο ηνπ ζε ελεξγεηαθά νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα. Σα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα θαηά ηελ άπνςε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο δε δξνπλ άκεζα ζηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο αιιά ζηελ Εσηηθή Γχλακε ηνπ αζζελνχο. Σελ απμάλνπλ θαη ηε ξπζκίδνπλ κε απνηέιεζκα λα θηλεηνπνηνχληαη νη ζσκαηηθνί θαη ςπρηθνί ζεξαπεπηηθνί κεραληζκνί ηνπ αηφκνπ θαη λα επαλαθέξνπλ ην άηνκν ζε θαηάζηαζε πγείαο. Ζ δηάγλσζε ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ γηαηξνχ δε ζηνρεχεη πιένλ κφλν ζηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ αιιά θαη ζηε δηάγλσζε ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ. Γειαδή ζηε δηάγλσζε ηεο ηδηαίηεξεο ελεξγεηαθήο δηαηαξαρήο ηνπ. Ζ ζεξαπεπηηθή πξνζπάζεηα ζπλίζηαηαη ζην λα δνζεί ην «φκνην» κε ηελ Ηδηνζπγθξαζία ελεξγεηαθφ νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν γηα λα επέιζεη απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο. 2.8 Καηεζηεκέλεο θαη Οιηζηηθέο απόςεηο Δίλαη αιήζεηα φηη αθφκε θαη ζήκεξα ππάξρνπλ πνιιέο ακθηζβεηήζεηο φζνλ αθνξά ηα Οιηζηηθά Θεξαπεπηηθά πζηήκαηα. Κη απηφ γηαηί

34 33 πξεζβεχνπλ πνιιέο θνξέο δηακεηξηθά αληίζεηεο αληηιήςεηο γηα ηνλ Άλζξσπν θαη γηα ηελ αζζέλεηα απφ ηηο «θαηεζηεκέλεο». Γειαδή απφ απηέο πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα. Δίλαη επίζεο φκσο αιήζεηα φηη θαη νη ζεκεξηλέο «θαηεζηεκέλεο» αληηιήςεηο ππήξμαλ αθξηβψο θαη απηέο «ελαιιαθηηθέο» ζε πεξαζκέλεο επνρέο. Άιισζηε ε ηζηνξία ησλ Δπηζηεκψλ βξίζεη παξαδεηγκάησλ φπνπ πξσηνπφξνη ηεο Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο φρη κφλν πεξηγειάζηεθαλ αιιά θαη θπλεγήζεθαλ ακείιηθηα απφ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπο κέρξη λα θαζηεξσζνχλ παλεγπξηθά. ηελ επνρή ηνπο ηέηνηνη πξσηνπφξνη ζεσξήζεθαλ ζπρλά «αληηεπηζηεκνληθνί» θαη αηξεηηθνί. Θα πξέπεη θάπνηε λα πάςνπκε λα ζεσξνχκε νηηδήπνηε θαηεζηεκέλν ζαλ ζσζηφ απιά επεηδή είλαη θαζηεξσκέλν. Θα πξέπεη αληίζηνηρα λα πάςνπκε λα ζεσξνχκε ζαλ ζσζηφ νηηδήπνηε θαηλνχξην θαη «ελαιιαθηηθφ» απιά θαη κφλν επεηδή θαληάδεη ζαλ κνληέξλν θαη ξηδνζπαζηηθφ. ινη νη ηνκείο γλψζεο θαη νη ζεσξίεο δελ πξεζβεχνπλ νχηε ηελ απφιπηε αιήζεηα νχηε ην απφιπην ςέκα. Δίλαη απιά, ζξχςαια ηνπ ίδηνπ ζπαζκέλνπ «θαζξέθηε ηεο Αιήζεηαο» ηνπ Πινχηαξρνπ. Καη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ρσξίο θαλαηηζκφ λα ηα βάινπκε φια καδί θαη ζηε ζσζηή ζέζε γηα λα κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε ην κεγάιν πάδι ηεο θαηξηθήο Γλψζεο. Πέξαλ ινηπφλ απφ ηηο ακθηζβεηήζεηο, αλ ζέινπκε λα έρνπκε κηα ζθαηξηθή εηθφλα ηνπ Αλζξψπνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα πάςνπκε πιένλ λα παξαβιέπνπκε ηελ ελεξγεηαθή φςε ηνπ Αλζξψπνπ θαη λα ηελ αληηκεησπίζνπκε κε ηε δένπζα ζνβαξφηεηα. ε έλα χκπαλ πνπ ζθχδεη φρη κφλν απφ χιε αιιά θαη απφ δηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο δε κπνξνχκε λα ζεσξνχκε πιένλ ηνλ άλζξσπν κνλνδηάζηαηα ζαλ χιε. αλ πιηθφ νξγαληζκφ. αλ θαιά ζπλεξγαδφκελα φξγαλα. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ εμίζνπ παξάινγν φπσο ην λα βιέπνπκε κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή ζαλ έλα ζχλνιν απφ ζπλεξγαδφκελα εμαξηήκαηα θαη

35 34 λα αγλννχκε ηε «δσνπνηφ ηεο ελέξγεηα» δειαδή ηνλ ειεθηξηζκφ θαη ηνπο λφκνπο πνπ ηνλ δηέπνπλ. Καη αλ απηφ ηζρχεη γηα κηα απιή ειεθηξηθή ζπζθεπή πφζν κάιινλ ηζρχεη γηα έλα ηφζν πνιχπινθν θαη ζαπκαζηφ έκβην νλ φπσο ν Άλζξσπνο. 2.9 Ο Δλεξγεηαθόο Άλζξσπνο Θα κπνξνχζακε λα ζπλνςίζνπκε ηηο βαζηθέο θνηλέο αληηιήςεηο ησλ δηαθφξσλ «Δλεξγεηαθψλ» Θεξαπεπηηθψλ πζηεκάησλ γηα ηνλ «Δλεξγεηαθφ» Άλζξσπν ζηα πην θάησ: 1.Ο Άλζξσπνο εθηφο απφ χιε είλαη πάλσ απ φια κηα Δλεξγεηαθή Μνλάδα. Ζ Εσηθή ηνπ Δλέξγεηα βξίζθεηαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο πκπαληηθήο Δλέξγεηαο 2.Ζ Εσηθή Δλέξγεηα ππάξρεη ζε θάζε έκβην νλ θαη είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε γηα φια ηα θαηλφκελα ηεο δσήο δειαδή αχμεζε, αλαπαξαγσγή, κεηαβνιηζκφο, θίλεζε, ζεμνπαιηθφηεηα θα 3.Ζ Εσηθή Δλέξγεηα ηνπ θάζε έκβηνπ φληνο έρεη ηελ ίδηα θχζε κε ηε πκπαληηθή Δλέξγεηα θαη ππαθνχεη ζηνπο ίδηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο 4.Ζ Εσηθή Δλέξγεηα εηζέξρεηαη θαη απνζχξεηαη απφ θάζε έκβην νλ πξνθαιψληαο αληίζηνηρα ηα θαηλφκελα γέλλεζεο θαη ζαλάηνπ. ηνλ Άλζξσπν ε απφζπξζε ηεο είλαη απνηέιεζκα ηεο απφζπξζεο ηεο Αηνκηθήο Φπρήο απφ ην ψκα 5.Ζ ηξνθή θαη ε αλαπλνή επεξεάδνπλ φρη κφλν άκεζα ην ψκα αιιά θαη ηε Εσηθή Δλέξγεηα ηνπ αηφκνπ ιφγσ θαη ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο ππφζηαζεο 6.Οη δηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο επεξεάδνπλ άκεζα ηε Εσηθή Δλέξγεηα ηνπ αηφκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ απηήο ην Φπρηθφ θαη σκαηηθφ Δπίπεδν 7.Σα δηάθνξα ςπρηθά εξεζίζκαηα, αξλεηηθά ή ζεηηθά επεξεάδνπλ ηε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηε ξνή ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο

36 35 8.Οπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο επεξεάδνπλ άκεζα θαη έληνλα θαηψηεξα επίπεδα φπσο ην ψκα, ελψ ζε ιηγφηεξν βαζκφ επεξεάδνπλ θαη ηε Γηαλνεηηθή Φπρή 9.Ζ Εσηθή Δλέξγεηα θπθινθνξεί ζην ψκα ζε Δλεξγεηαθνχο Μεζεκβξηλνχο νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα νξγαληθά ζπζηήκαηα θαη φξγαλα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο 2.10 Τιηθό ώκα, Καηώηεξν Δλεξγεηαθό ώκα θαη Εσηθή Δλέξγεηα Ο Άλζξσπνο απνηειείηαη απφ ψκα, Αηνκηθή Φπρή θαη Αηνκηθφ Πλεχκα. Σν Πλεχκα ζεσξείηαη ζαλ ε ιεπηνθπέζηεξε θαη θαζαξφηεξε κνξθή ελέξγεηαο θαη ε Φπρή ζαλ κηα ρνλδξνεηδέζηεξε θαη πην ζπκππθλσκέλε κνξθή ελέξγεηαο. Σν δε ψκα ζεσξείηαη ζαλ ε πην ζπκππθλσκέλε κνξθή ελέξγεηαο. Γειαδή ζαλ ε πην πξσηφγνλε κνξθή πνπ κπνξεί λα πάξεη ε θαζαξή ελέξγεηα. Θεσξνχκαη επίζεο φηη ην Τιηθφ ψκα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηνλ Τιηθφ Κφζκν, ε Αηνκηθή Φπρή ζε άκεζε ζρέζε κε ηνλ Φπρηθφ Κφζκν θαη ην Αηνκηθφ Πλεχκα ζε άκεζε ζρέζε κε ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν. Οη παιαηφηεξεο καο απφςεηο γηα ηνλ Τιηθφ Κφζκν ήηαλ φηη απνηειείηαη απφ πιηθά αληηθείκελα. ηαδηαθά αλαθαιχθζεθαλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ θαηαθιχδνπλ ην Φπζηθφ καο Κφζκν φπσο ε Θεξκφηεηα, ν Μαγλεηηζκφο, ηα Ραδηνθσληθά Κχκαηα, ηα Ζιεθηξνκαγλεηηθά Κχκαηα θα. Απηφ ην γεγνλφο καο έθαλε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη απηέο νη κνξθέο ελέξγεηαο είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Φπζηθνχ καο Κφζκνπ. Θα πξέπεη πιένλ λα κηιάκε γηα ηνλ Τιηθν-Δλεξγεηαθφ Κφζκν ζηνλ νπνίν δνχκε, δεδνκέλνπ φηη χιε θαη ελέξγεηα αιιεινδηαπιέθνληαη ρσξνρξνληθά. Απηέο φκσο νη θαηψηεξεο κνξθέο ελέξγεηαο θπβεξλνχλ θπξίσο ηνλ «άςπρν» Κφζκν. Ζ κειέηε ησλ έκβησλ φλησλ καο αλάγθαζε λα παξαδερηνχκε θαη λα κειεηήζνπκε ηε Εσηθή Δλέξγεηα, ηηο ηδηφηεηεο ηεο νπνίαο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. Ζ Εσηθή Δλέξγεηα δσνπνηεί θαη θπβεξλά φια ηα έκβηα φληα. Έηζη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απφ θάησ

37 36 πξνο ηα πάλσ κέρξη ηελ Αηνκηθή Φπρή δηαθξίλνπκε ηξία δηαπιεθφκελα «ζψκαηα». Σν Τιηθφ ψκα πνπ αλήθεη ζηνλ Τιηθφ Κφζκν, ην Καηψηεξν Δλεξγεηαθφ ψκα πνπ αλήθεη ζηνλ Καηψηεξν Δλεξγεηαθφ Κφζκν θαη ηε Εσηθή Δλέξγεηα ή Αηζεξηθφ ψκα πνπ αλήθεη ζηελ Κνζκηθή Δλέξγεηα ή Αηζεξηθφ Κφζκν Ζ Εσηθή Δλέξγεηα κεζνιαβεί κεηαμύ Γηαλνεηηθήο Φπρήο θαη ώκαηνο Ζ Εσηθή Δλέξγεηα κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο Φπρήο θαη ηνπ ψκαηνο. πσο ζα δνχκε ζην θεθάιαην πνπ αθνξά ηε ζθέςε, θάζε ζθέςε πνπ δελ είλαη νπδέηεξε παξάγεη Γηαλνεηηθά πλαηζζήκαηα. Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ηε ξνή ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ο Βεινληζκφο έρεη ηαπηνπνηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αληηζηνηρία Γηαλνεηηθψλ πλαηζζεκάησλ κε ζπγθεθξηκέλνπο Δλεξγεηαθνχο Μεζεκβξηλνχο θαη ζπγθεθξηκέλα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο. Πρ ν θφβνο επεξεάδεη ην ζπθψηη. Γελ είλαη ηπραίεο ζε κεγάιν βαζκφ νξηζκέλεο εθθξάζεηο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. πσο πρ «θηηξίληζε απφ ηνλ θφβν ηνπ»(ίθηεξνο - ζπθψηη) ή «κνπ έθνςεο ηα ήπαηα(ζπθψηη)» ή «απφ ηε ζηελνρψξηα ηνπ ριφκηαζε(αλαηκία) θαη άζπξηζαλ ηα καιιηά ηνπ» ή «απφ ην ζπκφ ηνπ έπαζε έκθξαγκα(θαξδηά)» Έηζη ινηπφλ ε δηαηαξαρή ηεο ξνήο ηεο Εσηθήο Δλέξγεηαο πξνθαιεί δηαηαξαρέο ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ πνπ κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε λφζν θαη ζε αλαηνκηθέο δηαηαξαρέο. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη ε Εσηθή Δλέξγεηα ηνπ Αλζξψπνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ππεχζπλε γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Αχξαο. Οη δε δηαηαξαρέο ηεο απεηθνλίδνληαη ζην θάζκα ηεο Αχξαο πνπ αληηζηνηρεί ζ απηήλ.