Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Άρθρο 14 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΥΛΙΚΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Το Ταµείο χορηγεί στα άµεσα ασφαλισµένα µέλη και τα έµµεσα της ιδίας οικογενείας τα παρακάτω µέσα και όργανα για την αποκατάσταση της υγείας τους ή για βελτίωση ή ανακούφιση της κατάστασης τους και πάντοτε ύστερα από γνωµάτευση ειδικού γιατρού ή Νοσοκοµείου και την προσκόµιση λοιπών δικαιολογητικών. Για την προµήθεια των υψηλού κόστους θεραπευτικών µέσων κ.λ.π. του παρόντος άρθρου, ο ασφαλισµένος πριν προβεί στην αγορά, θα υποβάλλει αίτηση για την έγκριση καταρχήν χορήγησης από τα διαθέσιµα που ενδεχοµένως έχει η Υπηρεσία και σε αντίθετη περίπτωση έγκριση της σχετικής δαπάνης αγοράς σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό. Καθόσον αφορά στα υψηλού κόστους χορηγούµενα είδη, το Ταµείο καλύπτει το 70% της δαπάνης της οικονοµικότερης προσφοράς. Για τα υψηλού κόστους χορηγούµενα είδη του παρόντος άρθρου απαιτείται η υποβολή πέραν των άλλων δικαιολογητικών και δύο προσφορών ως και των σχετικών προσπέκτους µε τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα όπου ενδείκνυται, οι ειδικές εξετάσεις που έγιναν σε νοσοκοµείο (π.χ. µελέτη ύπνου για τη χορήγηση συσκευής C-PAP, BI-PAP) κλπ. Οίκοθεν ταυτόχρονα το Ταµείο θα εξασφαλίζει αντίστοιχες προσφορές και θα καταβάλλεται η δαπάνη µε βάση την οικονοµικότερη προσφορά. Eιδικά για τη συσκευή C-PAP, BI-PAP πέραν των ανωτέρω απαιτείται λεπτοµερής και αιτιολογηµένη γνωµάτευση διευθυντού του πνευµονολογικού τµήµατος Κρατικού Νοσοκοµείου µε πλήρη αναφορά στα κάτωθι: α) Ιστορικό του ασθενούς µε έµφαση στη βαρύτητα των συµπτωµάτων και στην ύπαρξη καρδιαγγειακών επιπλοκών. β) Αναλυτική έκθεση από την πρώτη και τη δεύτερη µελέτη (µε το ίδιο µηχάνηµα) σε διαφορετικές φάσεις στις οποίες θα εµφαίνεται η σταδιοποίηση του ύπνου, ο ποσοτικός προσδιορισµός των διαταραχών της αναπνευστικής λειτουργίας και η διόρθωση των διαταραχών µε τη χρήση της συσκευής C-PAP. Το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου διά των ελεγκτών γιατρών του, για την αναγκαιότητα χορήγησης των παροχών του παρόντος άρθρου. Κατά την εξόφληση της δαπάνης ο ασφαλισµένος υποχρεούται να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για το ότι παρέλαβε το είδος (προϊόν), ότι ήδη το χρησιµοποιεί και θα το επιστρέψει στο Ταµείο αφ ης στιγµής εκλείψει ο λόγος χορήγησης του. Αντικατάσταση των ειδών του παρόντος επιτρέπεται µετά την παρέλευση επταετίας από την προηγούµενη χορήγηση Πέλµατα πλατυποδίας: Το Ταµείο χορηγεί πέλµατα πλατυποδίας µε συµµετοχή 100% επί του Κρατικού τιµολογίου. Εφόσον δεν προβλέπεται από το Κ.Τ. το Ταµείο καταβάλλει το 70% επί του τιµολογίου αγοράς. ικαίωµα αντικατάστασης τους έχει ο µέτοχος

2 µετά από ένα (1) έτος, εκτός από τους ανήλικους που τα αντικαθιστούν και νωρίτερα λόγω ανάπτυξης του σώµατος Ζώνες, κηλεπίδεσµοι, κηδεµόνες: Χορηγεί ζώνες, κηλεπιδέσµους, κηδεµόνες σύµφωνα µε το εκάστοτε ι- σχύον κρατικό τιµολόγιο. Εφόσον δεν προβλέπεται το είδος (όχι ο τύπος ή µάρκα) από το Κ.Τ. το Ταµείο καταβάλλει το 70% επί του τιµολογίου αγοράς. ικαίωµα αντικατάστασης µετά από δύο (2) έτη Ελαστικές κάλτσες, ορθοπεδικά παπούτσια: Χορηγούνται ελαστικές κάλτσες µέχρι δύο ζεύγη το χρόνο κατόπιν ειδικής γνωµατεύσεως γιατρού σε περιπτώσεις θροµβώσεων, κιρσών, φλεβίτιδων κλπ. µε συµµετοχή του Ταµείου που προβλέπεται από το Τιµολόγιο του παρόντος Κανονισµού. Επίσης χορηγούνται ορθοπεδικά υποδήµατα (όχι ανατοµικά) για προβλήµατα δυσπλασίας ποδών (όπως π.χ. βλαισοποδία ή ραιβοποδία κλπ.) που διατίθενται µόνο από ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ µέχρι δύο ζεύγη το χρόνο και κατόπιν ειδικής γνωµατεύσεως γιατρού στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά η πάθηση και τα ειδικά χαρακτηριστικά των προς αγορά ορθοπεδικών υποδηµάτων. Το Ταµείο καλύπτει το 100% της δαπάνης σύµφωνα µε το Κ.Τ. Εφόσον δεν προβλέπεται το είδος (όχι ο τύπος ή η µάρκα) από το Κ.Τ., το Ταµείο καλύπτει το 70% της αξίας µε ανώτατη επιβάρυνση 150,00 ανά ζεύγος Ορθοπεδικά - αναπηρικά - χειρουργικά µηχανήµατα: α) Το Ταµείο χορηγεί ορθοπεδικά και αναπηρικά µηχανήµατα όπως και κάθε άλλο απαραίτητο βοηθητικό µέσο σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον κρατικό τιµολόγιο. Εφόσον κάποιο είδος δεν προβλέπεται από το κρατικό τιµολόγιο η Υπηρεσία του Ταµείου θα το κοστολογεί κατ' αναλογία µε άλλα παρεµφερή είδη που εµπεριέχονται στον πίνακα ορθοπεδικών ειδών του Εθνικού Ιδρύµατος Αποκαταστάσεως Αναπήρων (Κ.Τ.). ικαίωµα αντικατάστασης µετά µία πενταετία. β) i. Σε περίπτωση κατάκλισης µόνιµης ή παροδικής το Ταµείο καλύπτει κατά 100% τη δαπάνη αγοράς ή ενοικίου αεροστρώµατος, αφού πρώτα ο µέτοχος απευθυνθεί εγγράφως στο Ταµείο. Εφόσον το Ταµείο δεν έχει διαθέσιµο αερόστρωµα, εγκρίνει την αγορά νέου. ii. Για ακραίες περιπτώσεις κινητικής αναπηρίας (τετραπληγία) καθολική κινητική αδυναµία, ανεξάρτητα από την αιτία στην οποία οφείλεται, το Ταµείο καλύπτει τη δαπάνη αγοράς ορθοπεδικού κρεβατιού, µε ποσοστό συµµετοχής του Ταµείου 70% και µε ανώτατη επιβάρυνση του Τ.Π..Θ. τα 700,00. γ) Το Ταµείο χορηγεί κοινά αναπηρικά αµαξίδια στους πάσχοντες από ολική παραπληγία ή ακρωτηριασµό των κάτω άκρων σύµφωνα µε το εκάστοτε ι- σχύον τιµολόγιο του επίσηµου κρατικού πίνακα ορθοπεδικών κατασκευών και

3 σύµφωνα µε τις υπ' αριθµ. 7α/10619/92 ή Υ8α/9095/93 αποφάσεις τουυ.υ.π. και Κ.Α. Για την αναγνώριση της δαπάνης ο ασφαλισµένος πρέπει να έχει κινητική αναπηρία άνω του 80% που θα πιστοποιείται από γνωµάτευση /ντή Κρατικού Νοσοκοµείου µε ειδικότητα Ορθοπεδικού, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και Νευρολόγου - Νευροχειρουργού. Για τη χορήγηση του αµαξιδίου ο ασφαλισµένος υποχρεούται να απευθυνθεί στην Υπηρεσία του Ταµείου εγγράφως. Εφόσον το Ταµείο δεν έχει διαθέσιµα αµαξίδια καλύπτει τη δαπάνη αγοράς νέου. απάνες επισκευής και ανταλλακτικών βαρύνουν τον ασφαλισµένο. Αντικατάσταση αναγνωρίζεται µετά την πάροδο τετραετίας από την προηγούµενη αγορά για τους µέχρι 18 ετών και πενταετίας για τους άνω των 18 ετών. Σε απόλυτα εξειδικευµένες παθήσεις όπως ολική βαρειά παραπληγία και ακρωτηριασµό άµφω κάτω άκρων το Ταµείο εγκρίνει για τους ασφαλισµένους ηλικίας από ετών τη χορήγηση ηλεκτροκίνητου αµαξιδίου µε την υποβολή αιτήσεως προς το.σ. και προσκόµισης γνωµατεύσεως /ντή γιατρού Κλινικής Κρατικού Νοσοκοµείου, αναλόγου µε την πάθηση ειδικότητας, στην οποία θα πιστοποιείται αφενός η σωµατική ανικανότητα και αφετέρου η νοητική ικανότητα για τη χρήση του αµαξιδίου και θα αιτιολογείται πλήρως η ανάγκη χρήσης ηλεκτροκίνητου αµαξιδίου, απόφασης αρµοδίας Επιτροπής, τριών προσφορών και προσπέκτους µε τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ως και δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι δεν πήρε παρόµοιο είδος την τελευταία πενταετία ή δεκαετία κατά περίπτωση από κανένα φορέα. Για τη χορήγηση αναπηρικών ηλεκτροκίνητων αµαξιδίων θα αιτιολογείται πλήρως το όλως εξαιρετικό της κάθε περίπτωσης, θα προσκοµίζεται εξοφληµένο τιµολόγιο πώλησης, στο οποίο θα αναγράφονται ο κωδικός, η ονο- µασία και η ακριβής περιγραφή του πωληθέντος αµαξιδίου, καθώς και το όνο- µα του εγχωρίου κατασκευαστή ή του προµηθευτή οίκου του εξωτερικού. Το Ταµείο καταβάλλει το 70% του τιµολογίου αγοράς µε ανώτατο όριο το ι- σόποσο του 5πλασίου της τιµής του κοινού ελαφρού τύπου αµαξιδίου που προβλέπεται από την παρ. 1 της Υπουργ. αποφάσεως (ΦΕΚ 595/Β/93) όπως ισχύει εκάστοτε. Αντικατάσταση αναγνωρίζεται µετά την πάροδο πενταετίας για τους µέχρι 18 ετών ασφαλισµένους και δεκαετία για τους άνω των 18 ετών και πάντα εφόσον συντρέχει ανάγκη αντικατάστασης. απάνες επισκευής και ανταλλακτικών βαρύνουν τους ασφαλισµένους. δ) Όλα τα είδη της παρούσης παραγράφου χορηγούνται κατόπιν προεγκρίσεως του Ταµείου και επιστρέφονται στο Ταµείο αφ' ης στιγµής εκλείψει ο λόγος της χορήγησης τους. Οι επισκευές δεν βαρύνουν το Ταµείο. Για την αγορά των ειδών υψηλού κόστους πρέπει να προσκοµίζονται τουλάχιστον δύο προσφορές.

4 ε) Το Ταµείο χορηγεί χειρουργικά µηχανήµατα µιας χρήσεως όπως συρραπτικά, λαπαροσκοπικά, τροκάρ (διατρητικά) µε συµµετοχή 70% Ακουστικό βαρηκοΐας: Το Ταµείο χορηγεί ακουστικό βαρηκοΐας µε συµµετοχή που προβλέπεται από το τιµολόγιο του παρόντος κανονισµού. Αντικατάσταση επιτρέπεται µετά από πενταετία λόγω φθοράς από φυσιολογική χρήση ή λόγω απώλειας. Είναι δυνατή η αντικατάσταση ύστερα από τριετία για βαρήκοα παιδιά µέχρι 15 ετών και ύστερα από τετραετία για τους λοιπούς ασφαλισµένους µε την προϋπόθεση ότι η ακουστική οξύτητα των παρουσιάζει σηµαντική µείωση, γεγονός που θα προκύπτει από συγκριτικά ακουογράµµατα. Για την καταβολή της δαπάνης, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, απαιτείται πρόσφατο ακουόγραµµα και η εγγύηση του προµηθευτού. Η χορήγηση του δεύτερου ακουστικού σε εν ενεργεία δικηγόρους δύναται να εξεταστεί από το.σ. σε περιπτώσεις ελαφράς απόκλισης της ακουστικής ικανότητας άµφω. Επισκευές δεν αναγνωρίζονται από το Ταµείο. Ειδικές περιπτώσεις θα εξετάζονται από το.σ Πιεσόµετρα: Το Ταµείο χορηγεί πιεσόµετρο, µε συµµετοχή που προβλέπεται από το Τι- µολόγιο του παρόντος Κανονισµού κατόπιν γνωµατεύσεως του αρµοδίου γιατρού. Της παροχής δικαιούνται ασφαλισµένοι που πάσχουν από τις χρόνιες παθήσεις υπέρταση και καρδιοπάθεια και οι οποίοι υποβάλλονται σε σχετική φαρµακευτική αγωγή για τις παθήσεις αυτές. ικαίωµα αντικατάστασης µετά την παρέλευση 5ετίας. Χορηγείται µόνον σ' ένα µέλος της οικογένειας Ματογυάλια (Οπτικά): Το Ταµείο χορηγεί στα µέλη του ένα ζεύγος γυαλιών ή φακούς επαφής. Για τα µέλη ηλικίας πέραν των 40 ετών χορηγεί εφόσον συντρέχει λόγος δύο ζευγάρια, ένα για κοντά και ένα για µακριά (ή ένα ζευγάρι φακών επαφής) ή ένα ζευγάρι διπλεστιακά ή πολυεστιακά ή πολυεστιακούς φακούς επαφής. Ο σκελετός µπορεί να αντικατασταθεί µετά από τρία χρόνια και εφόσον συντρέχει λόγος αντικατάστασης του (φθορά, θραύση, κ.λ.π.) εκτός από την περίπτωση των παιδιών µέχρι 18 ετών που µπορούν να τον αλλάξουν σε µικρότερο διάστηµα όχι µικρότερο του έτους και εφόσον πιστοποιείται η αλλαγή των διαστάσεων του προσώπου από τον θεράποντα οφθαλµίατρο.

5 Τα κρύσταλλα αντικαθίστανται εφόσον συντρέχει λόγος και πάντως όχι πριν από την παρέλευση 18 µηνών από την προηγούµενη χορήγηση εκτός από τις περιπτώσεις που βεβαιωµένα αλλάζει ο βαθµός οπτικής οξύτητας κατά τουλάχιστον µισή διοπτρία και όχι νωρίτερα από 12 µήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για παιδιά ηλικίας µέχρι 14 ετών, δυνατόν να εξετασθεί το ενδεχόµενο αλλαγής κρυστάλλων σε µικρότερο χρονικό διάστηµα. Τα µατογυάλια χορηγούνται ύστερα από γνωµάτευση (σκαρίφηµα) του οφθαλµιάτρου ή οπτοµέτρη ο οποίος όµως έχει το κατά νόµο προς τούτο αναγκαίο επαγγελµατικό τυπικό προσόν (άδεια, πτυχίο κ.λ.π.). Το Ταµείο καταβάλλει την αξία των φακών, ανάλογα µε την οπτική οξύτητα για λευκά - απλά κρύσταλλα, όπως το τιµολόγιο του Ταµείου. Για αστιγµατισµό όπως το τιµολόγιο του Ταµείου. Για διπλεστιακά όπως το τιµολόγιο του Ταµείου. Για πολυεστιακά όπως το τιµολόγιο του Ταµείου. Για καταρρακτικούς φακούς εφόσον δεν χορηγήθηκε ενδοφακός όπως το σχετικό Τιµολόγιο του Ταµείου. Για φακούς επαφής κερατοκωνικούς οι οποίοι αντικαθίστανται µετά από τρία χρόνια στη διάρκεια των οποίων δυνατόν να χορηγούνται και άλλα γυαλιά, όπως το τιµολόγιο του Ταµείου. Για ενδοφακούς κατά την επέµβαση καταρράκτου για κάθε φακό, ό- πως το τιµολόγιο του Ταµείου. Για πρίσµατα διπλωπίας όπως το Τιµολόγιο του Ταµείου. Επίσης χορηγεί οργανικά κρύσταλλα µόνο για παιδιά έως 14 ετών όπως το σχετικό τιµολόγιο του Ταµείου. Χορηγούνται περαιτέρω οργανικά κρύσταλλα σε ενήλικες έχοντες µυωπία πάνω από 4,25 βαθµούς. Σε περίπτωση επέµβασης διόρθωσης µυωπίας µε τη µέθοδο Laser η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται µε την προσκόµιση µεταξύ άλλων και των οπτοµετρήσεων προ και µετά την επέµβαση, σε χρόνο που από την δεύτερη οπτοµέτρηση θα προκύπτει η οριστική (πραγµατική) µέτρηση της µυωπίας και όχι πριν την παρέλευση 3 µηνών από την επέµβαση. Πριν ή µετά την εκκαθάριση και καταβολή της σχετικής δαπάνης αγοράς οπτικών, το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα να παραπέµπει τους ασφαλισµένους σε ελεγκτή οφθαλµίατρο Συσκευή υποδόριας έγχυσης - Φιάλη οξυγόνου - Συσκευή µέτρησης σακχάρου Αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης Συσκευή εισπνοής ινσουλίνης Το Ταµείο χορηγεί στα µέλη του κατόπιν προεγκρίσεως: α) Ρυθµιζόµενη συσκευή υποδόριας έγχυσης για αποσιδήρωση του οργανισµού πασχόντων από µεσογειακή αναιµία µε κάλυψη της δαπάνης, κατά 80%. β) Συσκευή οξυγόνου άπαξ και αέριο οξυγόνο στους πάσχοντες από πνευ- µονική ανεπάρκεια µε κάλυψη της δαπάνης κατά 100% επί του Τιµολογίου Αγοράς. Η συσκευή οξυγόνου επιστρέφεται στο Ταµείο αφ' ης στιγµής εκλείψει η αναγκαιότητα της χρησιµοποίησης.

6 γ) Συσκευή µέτρησης σακχάρου για τους ινσουλινοεξαρτώµενους διαβητικούς, καρδιοπαθείς διαβητικούς, νεφροπαθείς διαβητικούς και καρκινοπαθείς διαβητικούς µε συµµετοχή του Ταµείου 80% και µε ανώτατο όριο κάλυψης 60,00. δ) Αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως εκάστοτε προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. ε) Συσκευή εισπνοής ινσουλίνης για τους ινσουλινοεξαρτώµενους µε κάλυψη της δαπάνης κατά 80% και σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις ό- πως εκάστοτε προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ΠΡΟΘΕΤΙΚΑ Καρδιολογικής - Καρδιοχειρουργικής - Ορθοπεδικής - Αγγειοπλαστικής. Το Ταµείο χορηγεί υλικά, όπως υλικά οστεοσύνθεσης βίδες, πλάκες, αρθροπλαστικής, µοσχεύµατα, βηµατοδότη, βαλβίδα, ασκό κλπ., µε κάλυψη 100% για νοσηλευόµενους σε κρατικά νοσοκοµεία και 80% για νοσηλευόµενους σε ιδιωτικές κλινικές, εκτός συγκεκριµένων περιπτώσεων που θα συµφωνηθεί διαφορετικό ποσοστό συµµετοχής του Ταµείου διά συµβάσεων µε ιδιωτικές κλινικές Υγειονοµικό υλικό για κατ' οίκον νοσηλεία Για την αντιµετώπιση ή θεραπεία των χρονιών παθήσεων το Ταµείο χορηγεί µε ποσοστό συµµετοχής 100% την αγορά υλικών παραφύσει στοµίων και βελόνες µιας χρήσεως ΜΟΝΟ για χρήση ινσουλίνης για τους διαβητικούς και για τους πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιµία και Λευχαιµία ως επίσης µε συµ- µετοχή 80% υγειονοµικό υλικό, καθετήρες FOLEY, WESTERN, τραχειοσωλήνες, ουροσυλλέκτες κ.λ.π., σύριγγες, ταινίες µέτρησης σακχάρου ΜΟΝΟ για χρήση ινσουλίνης για τους διαβητικούς και για τους πάσχοντες από Μεσογειακή Α- ναιµία και Λευχαιµία. Οι παροχές της παρούσης παραγράφου χορηγούνται κατόπιν ιατρικής γνωµατεύσεως στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση και αναλυτικά το Υ- γειονοµικό Υλικό που πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως και η συχνότητα χρήσης του ιάφορα θεραπευτικά µέσα - όργανα - µηχανήµατα Το Ταµείο παρέχει ακόµη, κατόπιν προεγκρίσεως, θεραπευτικά µέσα ή όργανα που δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο ή δεν κοστολογούνται από τον παρόντα κανονισµό µε συµµετοχή 70% και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο προοίµιο του παρόντος άρθρου, αφού τα εντάξει στην ανάλογη κατηγορία του άρθρου αυτού. εν χορηγούνται δαπάνες για όργανα που υποκαθιστούν υπηρεσίες παρεχόµενες από θεραπευτικά εργαστήρια (π.χ. συσκευές µασάζ, συσκευή ηλεκτροµαλάξεων, όργανα αδυνατίσµατος κλπ.). Όλα τα είδη της παρούσης παραγράφου επιστρέφονται στο Ταµείο αφ' ής στιγµής εκλείψει ο λόγος της χορήγησής τους. Τυχόν δαπάνες επιδιόρθωσης και ανταλλακτικών βαρύνουν τον ασφαλισµένο. Επίσης αναγνωρίζει τη δαπάνη ενοικίασης θεραπευτικών µέσων του αρθρ. 14 µε συµµετοχή του Ταµείου 70% (όπου αυτό νοείται και ενδείκνυται). Το.Σ.

7 δυνατόν να εξετάζει αιτήµατα και εκ των υστέρων, εκτιµώντας τους λόγους για τους οποίους δεν τηρήθηκε εµπρόθεσµα η ως άνω διαδικασία Το Τ.Π..Θ. δύναται, δι ελεγκτών, να ελέγχει την προµήθεια των ειδών του παρόντος άρθρου, ως επίσης και την καλή λειτουργία τους (µε επίσκεψη κατ οίκον).

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 4 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.40155/14631/601 Έγκριση Κανονισμού Υγείας Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2456 3 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1233 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.90380/5383/738 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β 2456)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3054 18 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΜΠ5 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β /3 11 2011) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΖ, 30 Ιουνίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Μέτρα για την ανακούφιση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΤΜΗΜΑ V Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πινάκων Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η Διαταγής ΔΓ/ΓΕΝ-ΙΙ Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ : Περί Παροχών Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα