ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα), εκδίδει και χoρθγεί ςτov αιτοφντα πελάτθ τθσ (Χριςτθ): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΡΣΑ 1. Η Κάρτα είναι εικονικι, δθλαδι δεν διακζτει πλαςτικό δελτίο ςϊμα και προπλθρωμζνθ, ϊςτε για τθ χριςθ τθσ απαιτείται θ φόρτιςι τθσ από τον Χριςτθ με μετρθτά, προκειμζνου να δθμιουργείται και να υφίςταται το απαραίτθτ ο υπόλοιπο για τθ διενζργεια των ςυναλλαγϊν μζςω αυτισ. Η Κάρτα παρζχει ςτο Χριςτθ τθ δυνατότθτα διενζργειασ ςυναλλαγϊν (αγορϊν) από απόςταςθ (μζςω Διαδικτφου, ταχυδρομικζσ, τθλεφωνικζσ παραγγελίεσ), ςε επιχειριςεισ ι φορείσ που ςυνεργάηονται με τθν MasterCard Worldwide και φζρουν το ςιμα MasterCard. 2. Για τθν ζκδοςθ και χοριγθςθ τθσ Κάρτασ απαιτείται υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ από το Χριςτθ μζςω του Internet Banking τθσ Σράπεηασ, ανεπιφφλακτθσ αποδοχισ εκ μζρουσ του Χριςτθ των παρόντων Όρων και αποδοχι τθσ αίτθςθσ εκ μζρουσ τθσ Σράπεηασ, θ οποία παρζχεται επίςθσ μζςω Internet Banking. Με τον τρόπο αυτό ολοκλθρϊνεται θ ζκδοςθ τθσ Κάρτασ. Για τθ χοριγθςθ και χριςθ τθσ Κάρτασ, απαιτείται να ζχει προθγθκεί θ εγγραφι του Χριςτθ ςτθν υπθρεςία Internet Banking τθσ Σράπεηασ, με τθν αποδοχι των παρόντων Όρων, κακϊσ και θ φπαρξθ κατακετικοφ λογαριαςμοφ του Χριςτθ ςτθν Σράπεηα. Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για τθν ζκδοςθ τθσ Κάρτασ, ο Χριςτθσ πρζπει να επιλζξει το επικυμθτό Ημεριςιο Όριο υναλλαγϊν από τισ επιλογζσ που του παρζχονται μζςω του Internet Banking τθσ Σράπεηασ. 3. Με τθν αποδοχι τθσ αίτθςθσ του Χριςτθ, θ Σράπεηα εκδίδει τθν Κάρτα και χορθγεί ςτον Χριςτθ θλεκτρονικά τα ςτοιχεία τθσ Κάρτασ, δθλαδι τον αρικμό τθσ, τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ και τον τριψιφιο κωδικό επαλικευςθσ (CVC2). 4. Η Κάρτα ανικει κατά πλιρθ κυριότθτα ςτθν Σράπεηα. Ο Χριςτθσ και μόvo αυτόσ, απoκτά τo δικαίωμα χριςθσ τθσ Κάρτασ ςφμφωνα με τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ όρουσ. Η κάκε μορφισ εκχϊρθςθ του δικαιϊματοσ τθσ χριςθσ τθσ Κάρτασ ςε οποιονδιποτε τρίτο απαγoρεφεται αυςτθρά. ΦΟΡΣΙΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ 5. Η Κάρτα εκδίδεται και χορθγείται ςτον Χριςτθ άδεια και ενεργι. Κατά τθν πρϊτθ φόρτιςθ τθσ Κάρτασ, ο Χριςτθσ κα καταβάλει το ποςό, το οποίο κα αποτελεί το «Διακζςιμο Όριο υναλλαγϊν», κακϊσ και τα τυχόν ζξοδα ζκδοςθσ και φόρτιςθσ τθσ 1

2 Κάρτασ. Με τθν πραγματοποίθςθ κάκε ςυναλλαγισ από τον Χριςτθ, το Διακζςιμο Όριο υναλλαγϊν κα μειϊνεται αυτόματα ιςόποςα, πλζον τυχόν επιβαρφνςεων. 6. Η φόρτιςθ τθσ Κάρτασ μπορεί να γίνει μζςω του ςυςτιματοσ Internet Banking και Phone Banking τθσ Σράπεηασ με εντολι του Χριςτθ για μεταφορά από υφιςτάμενο κατακετικό (ταμιευτθρίου ι τρεχοφμενο) λογαριαςμό που ο Χριςτθσ τθρεί ςτθν Σράπεηα ι με όποιο άλλο τρόπο γνωςτοποιιςει μελλοντικά θ Σράπεηα ςτο Χριςτθ. Σο ελάχιςτο ποςό τθσ επιλεγόμενθσ φόρτιςθσ ανζρχεται ςε 10 και το ανϊτατο ςε ανά ςυναλλαγι φόρτιςθσ, ενϊ το ανϊτατο ποςό φόρτιςθσ τθσ Κάρτασ θμερθςίωσ ανζρχεται ςε Η Σράπεηα δεν οφείλει τόκουσ οποιαςδιποτε μορφισ επί του εκάςτοτε υπολοίπου τθσ Κάρτασ. ΧΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ - ΤΝΑΛΛΑΓΕ 7. Ο Χριςτθσ δικαιoφται vα χρθςιμoπoιεί τθv Κάρτα ωσ μζςo πλθρωμισ μόνο για τισ ςυvαλλαγζσ από απόςταςθ, που περιγράφονται ςτο ν όρο 1. Δεν παρζχεται δυνατότθτα ςυναλλαγϊν που απαιτοφν φυςικι παρουςία τθσ κάρτασ, ςυναλλαγϊν με άτοκεσ δόςεισ, ςυναλλαγϊν μεταφοράσ υπολοίπου, αναλιψεων μετρθτϊν και παγίων εντολϊν. Σο ετιςιο όριο αγορϊν του Χριςτθ με τθν Κάρτα ανζρχεται ςε ε περίπτωςθ ςυvαλλαγισ ςε ςυvάλλαγμα, θ αξία τθσ μετατρζπεται ςε ΕΤΡΩ και παρακρατείται ποςοςτό 1% επί του ποςοφ τθσ ςυναλλαγισ ωσ αςφάλεια για τυχόν ςυναλλαγματικι διαφορά, το οποίο είναι διακζςιμο πάλι μετά τθν εκκακάριςθ τθσ ςυναλλαγισ. τoυσ λoγαριαςμoφσ τoυ άρκρoυ 12 εμφαvίηεται τo αvτίτιμo τωv ςυvαλλαγϊv αυτϊv και τo vόμιςμα ςτo oπoίo πραγματoπoιικθκαv, για τθv πλθρoφόρθςθ τoυ Χριςτθ. 9. Με τθv παροφςα o Χριςτθσ εξoυςιoδoτεί αvζκκλθτα τθv Σράπεηα vα εξoφλεί αντ αυτοφ και για λογαριαςμό του τισ Επιχειριςεισ με το αντίτιμο των ςυναλλαγϊν που πραγματοποίθςε ςε αυτζσ, χρεϊνοντασ τθν Κάρτα με το αντίςτοιχο πο ςό. 10. Η Κάρτα είναι μζςο εξόφλθςθσ του τιμιματοσ νόμιμθσ ςυναλλαγισ, το οποίο όπωσ και τουσ λοιποφσ όρουσ αυτισ, ο Χριςτθσ ζχει ςυμφωνιςει πριν και ανεξάρτθτα από τθ χριςθ τθσ. Η Σράπεηα δεν ςυνδζεται με τισ επιχειριςεισ για τουσ ςκοποφσ που περιγράφονται ςτουσ παρόντεσ Όρουσ κατ αποκλειςτικότθτα και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ προσ τον Χριςτθ για τυχόν ακζτθςθ εκπλιρωςθσ ι μθ ακριβι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων των επιχειριςεων, οφτε και για οποιαδιποτε ςυμβατικι ι εξωςυμβατικι ηθμία του, ϊςτε ο Χριςτθσ δε δικαιοφται να προβάλει ζναντι τθσ Σράπεηασ οποιαδιποτε ςχετικι ζνςταςθ ι απαίτθςθ, εκτόσ εάν ο νόμοσ ορίηει διαφορετικά. Εά v θ επιχείρθςθ εκδϊςει για οποιονδιποτε λόγο υπζρ τ oυ Χριςτθ πιςτωτικό ςθμείωμα, θ Σράπεηα κα 2

3 πιςτϊςει με τo ιςόπoςo τo λoγαριαςμό τθσ Κάρτασ του, μόvo όταν τo παραπάvω ςθμείωμα προςκομιςκεί ςτθ v Σράπεηα. ΕΠIΒΑΡΤΝΕI 11. Η ζκδοςθ, φόρτιςθ και εκφόρτιςθ τθσ Κάρτασ, δφνανται να επιβαρφνονται με ζξοδα, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε τιμολογιακι πολιτικι τθσ Σράπεηασ, θ οποία γνωςτοποιείτ αι ςτο Χριςθ κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ για ζκδοςθ τθσ Κάρτασ και πριν τθν αποδοχι των Όρων Χοριγθςθσ και Χριςθσ τθσ Κάρτασ. Η Σράπεηα διατθρεί το δικαίωμα ςυμπλιρωςθσ ι και τροποποίθςθσ των επιβαρφνςεων τθσ Κάρτασ για ςπουδαίο λόγο, όπωσ θ διακφμανςθ του πλθκωριςμοφ, το κόςτοσ εργαςίασ, ο αναλαμβανόμενο σ ειδικόσ και γενικόσ κίνδυνοσ, θ αναπροςαρμογι των επιβαρφνςεων των διεκνϊν οργανιςμϊν, οι ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και του ανταγωνιςμοφ, που ςυγχρόνωσ αποτελοφν και τα κριτιρια αναπροςαρμογισ. Οι εκάςτοτε νζεσ επιβαρφνςεισ γνωςτοποιοφνται ςτο Χριςτθ μζςω του Internet Banking και ιςχφουν από τθν θμερομθνία γνωςτοποίθςθσ, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρκρου 19 πιο κάτω. Σα εκάςτοτε ιςχφοντα ζξοδα παρατίκενται ςτο Σιμολόγιο εργαςιϊν τθσ Σράπεηασ που είναι διακζςιμο ςτο Χριςτθ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ ιςχφουςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ και βρίςκεται αναρτθμζνο ςε κάκε Κατάςτθμα τθσ Σράπεηασ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 12. Η Σράπεηα παρζχει ςτο Χριςτθ αναλυτικι ενθμζρωςθ για τθν κίνθςθ τθσ Κάρτασ μζςω του Internet Banking, με τθ μορφι θλεκτρονικοφ λογαριαςμοφ (Λογαριαςμόσ), ςτ ον οποίο αvαφζρovται τα ποςά πoυ ζχoυv εξoφλθκεί από τθv Σράπεηα για λογαριαςμό του Χριςτθ ςτισ Επιχειριςεισ κατά τo χρovικό διάςτθμα πoυ καλφπτει ο λογαριαςμόσ, τυχόν υφιςτάμενα υπζρ του Χριςτθ πιςτωτικά υπόλοιπα, τυχόν χρεωςτικό υπόλοιπο, ζξοδα και λοιπζσ επιβαρφvςεισ, κακϊσ και το φψοσ του Διακεςίμου Ορίου υναλλαγϊν (αγορϊν). Ενθμζρωςθ για όλα τα παραπάνω παρζχεται επίςθσ και μζςω του Phone Banking. Οι κατά τα παραπάνω λογαριαςμοί εξάγονται από τα εμπορικά βιβλία τθσ Σράπεηασ, ϊςτε ο Χριςτθσ αναγνωρίηει ότι αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ τθσ οφειλισ και γενικά των χρεϊςεων από τθ χριςθ τθσ Κάρτασ, επιτρεπόμενθσ ανταπόδειξθσ. Αδιάκοπθ ςειρά λογαριαςμϊν του άρκρου αυτοφ αποτελεί ακριβζσ απόςπαςμα από τα βιβλία τθσ Σράπεηασ που απεικονίηει τθν κίνθςθ του λογαριαςμοφ τθσ κάρτασ για το χρονικό διάςτθμα που καλφπτει. Εάν ο Χριςτθσ αμφιςβθτεί το περιεχόμενο λογαριαςμοφ, οφείλει να το γνωςτοποιιςει ςτθν Σράπεηα, το πο λφ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμζρα τθσ ενθμζρωςθσ, με ζγγραφο, ςτο οποίο κα αναφζρονται με λεπτομζρειεσ τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν το λάκοσ. Άπρακτθ παρζλευςθ τθσ πρ oθγoφμεvθσ πρoκεςμίασ απoτελεί αvεπιφφλακτθ απoδoχι και αvαγvϊριςθ εκ μζρoυσ τoυ Χριςτθ τoυ 3

4 περιεχoμζvoυ τoυ λoγαριαςμoφ, ϊςτε o λoγαριαςμόσ αυτόσ, πoυ είvαι ακριβζσ απόςπαςμα από τα βιβλία τθσ Σράπεηασ, απ oτελεί πλιρθ απόδειξθ των ςυναλλαγϊν του Χριςτθ και τυχόν οφειλισ του προσ τθν Σράπεηα, επιτρεπόμενθσ ανταπόδειξθσ. ΙΧΤ ΑΚΤΡΩΗ/ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΚΑΡΣΑ 13. Κάκε Κάρτα ζχει περιοριςμζνθ χρονικι ιςχφ, μζχρι τθν θμερομθνία που γνωςτοποιείται ςτο Χριςτθ κατά τθ χοριγθςι τθσ. 14. Ο Χριςτθσ δφναται να ακυρϊςει-επιςτρζψει οποτεδιποτε τθν Κάρτα μζςω Internet Banking και Phone Banking τθσ Σράπεηασ. H ακφρωςθ υλοποιείται μόνο εφόςον το υπόλοιπο τθσ Κάρτασ είναι μθδενικό, δθλαδι δεν υπάρχει διακζςιμο υπόλοιπο, χρεωςτικό υπόλοιπο ι δεςμεφςεισ από εξουςιοδοτιςεισ ςυναλλαγϊν που δεν ζχουν εκκακαριςτεί. ΕΚΦΟΡΣΙΗ 15. Ο Χριςτθσ μπορεί να ειςπράξει οπ οτεδιποτε το διακζςιμο υπόλοιπο τθσ Κάρτασ του, εφ όςον τθρεί τισ διατάξεισ των παρόντων Όρων και θ Κάρτα του δεν παρουςιάηει χρεωςτικό υπόλοιπο, μεταφζροντασ το διακζςιμο υπόλοιπο από τθν Κάρτα ςτο λογαριαςμό του μζςω Internet Banking και Phone Banking τθσ Σράπεηασ, αφοφ καταβάλει τα ζξοδα που τυχόν προβλζπονται ςτο Σιμολόγιο εργαςιϊν τθσ Σράπεηασ που είναι διακζςιμο ςτον κάτοχο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ ιςχφουςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ και βρίςκεται αναρτθμζνο ςε κάκε Κατάςτθμα τθσ Σράπεηασ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΒΑΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ 16. Η Σράπεηα δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ χοριγθςθσ και χριςθσ τθσ Κάρτασ και να ακυρϊςει τθν Κάρτα, ςε κάκε περίπτωςθ ανακρίβειασ ι ελλείψεων των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ για τθν κατάρτιςι τθσ, παράβαςθσ οποιουδιποτε των παρόντων Όρων, που όλοι ςυμφωνοφνται ουςιϊδεισ, παράβαςθσ εκ μζρουσ του Χριςτθ του νομοκετικοφ πλαιςίου που διζπει τθ χριςθ τθσ Κάρτασ, κακϊσ για οποιαδιποτε άλλθ εφλογθ αιτία. ε κάκε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθ σ εκ μζρουσ τθσ Σράπεηασ, παφει θ ιςχφσ τθσ Κάρτασ και ο Χριςτθσ υποχρεοφται να απζχει από τθ χριςθ τθσ. 17. Η Σράπεηα δικαιοφται να ςυμψθφίςει το υπόλοιπο τθσ Κάρτασ με τυχόν λθξιπρόκεςμεσ απαιτιςεισ τθσ κατά του Χριςτθ που απορρζουν από οποιαδιποτε άλλθ ςυμβατικι ςχζςθ τουσ ςυνδζει. ΑΠΩΛΕIΑ - ΔIΑΡΡΟΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 18. α) Ο Χριςτθσ oφείλει vα μεριμvά για τθv απoτελεςματικι φφλαξθ των ςτοιχείων τθσ Κάρτασ που του ζχουν γνωςτοποιθκεί και για τθ μθ διαρροι τουσ ςε οποιονδιποτε τρίτο. Συχόv απϊλεια ι διαρροι των ςτοιχείων τθσ Κάρτασ πρζπει vα γvωςτoπoιoφvται άμεςα 4

5 ςτθv Σράπεηα με κάκε πρόςφoρo τρόπo και με ζγγραφo. ε περίπτωςθ τθλεφωνικισ γνωςτοποίθςθσ, αυτι καταγράφεται ςε μαγνθτικό μζςο. Ο Χριςτθσ ουδεμία ευκφνθ φζρει για οποιαδιποτε χριςθ τθσ Κάρτασ μετά τθ γ νωςτοποίθςθ. β) Η παράλειψθ άμεςθσ ειδοποίθςθσ τθσ Σράπεηασ κεωρείται βαριά αμζλεια εκ μζρουσ του Χριςτθ, εκτόσ εάν θ μθ ειδοποίθςθ οφείλεται ςε γεγονόσ ανωτζρασ βίασ και για όςο αυτό διαρκεί. Εφόςον θ παράλειψθ τθσ ειδοποίθςθσ οφείλεται ςε βαριά αμζλεια ι δόλο του Χριςτθ, ο τελευταίοσ ζχει πλιρθ ευκφνθ για τθν τυχόν διενζργεια ςυναλλαγϊν από τρίτο πρόςωπο. Ο Χριςτθσ υπoχρεoφται vα πρoςφζρει ςτθv Σράπεηα κάκε δυvατι ςυvδρoμι για τov περιoριςμό τωv δυςμεvϊv ςυvεπειϊv από τθv κατά τα παραπάvω απϊλεια ι διαρροι. ΣΡΟΠΟΠΟIΗΗ ΤΜΒΑΗ 19. Η Σράπεηα διατθρεί το δικαίωμα μονομεροφσ ςυμπλιρωςθσ ι και τροποποίθςθσ των παρόντων Όρων, μόνο για ειδικό, οριςμζνο και ςπουδαίο λόγο. Η τροποποίθςθ ςυντελείται μόνο μετά από προθγοφμενθ γνωςτοποίθςθ του περιεχομζνου τθσ ςτο Χριςτθ μζςω του Internet Banking, ο οποίοσ ςε περίπτωςθ μθ αποδοχισ τθσ τροποποίθςθσ δικαιοφται να ηθτιςει τθν καταγγελία τθσ διεπόμενθσ από τουσ παρόντεσ όρουσ ςφμβαςισ του με τθν Σράπεηα, εξοφλϊντασ τυχόν χρεωςτικό υπόλοιπο τθσ Κάρτασ του και παφοντασ εφεξισ τθ χριςθ τθσ Κάρτασ. Συχόν υπόλοιπο που υφίςταται ςτθν Κάρτα μετά τθν ωσ άνω καταγγελία, αποδίδεται ςτο Χριςτθ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 15 των παρόντων Όρων. Η παράλειψθ από το Χριςτθ να ανακοινϊςει τισ αντιρριςεισ του ςτθν Σράπεηα εντόσ χ ρονικοφ διαςτιματοσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατά τα ανωτζρω γνωςτοποίθςθ ι θ χριςθ τθσ Κάρτασ μετά τθ γνωςτοποίθςθ, ςυνιςτά ανεπιφφλακτθ αποδοχι εκ μζρουσ του Χριςτθ τθσ ςχετικισ τροποποίθςθσ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 20. Ο Χριςτθσ πρζπει vα ειδoπoιεί με ζγγραφo τθv Σράπεηα χωρίσ κακυςτζρθςθ ςε κάκε περίπτωςθ μεταβολισ των ςτοιχείων του, π oυ ζχoυv αvαφερκεί ςτθv αίτθςι τoυ για τθν ζκδοςθ τθσ Κάρτασ. Κάκε γνωςτοποίθςθ, αίτθςθ ι όχλθςθ τθσ Σράπεηασ κα αποςτζλλεται ςτθν τελευταία δθλωκείςα από το Χριςτθ διεφκυνςθ, ταχυ δρομικι ι/και θλεκτρονικι, και ο κάτοχοσ δεν μπορεί να προβάλει οποιαδιποτε ςχετικι ζνςταςθ. Ο κάτοχοσ παρζχει με τθν παροφςα ρθτά και ανεπιφφλακτα τθ ςυγκατάκεςι του προσ τθν Σράπεηα να επικοινωνεί μαηί του οποιαδιποτε ϊρα τθσ θμζρασ, ςε περίπτωςθ υπόνο ιασ διενζργειασ αντικανονικισ ςυναλλαγισ με τθν κάρτα, για επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων του. ε περίπτωςθ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ αυτι καταγράφεται για λόγουσ προςταςίασ των ςυμφερόντων του κατόχου. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΤΡΟΣΗΣΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 5

6 21. Η τυχόν ακυρότθτα ενόσ ι περιςςότερων από τουσ παρόντεσ Όρουσ, δεν κίγει το κφροσ των υπολοίπων. Συχόν κακυςτζρθςθ τθσ Σράπεηασ να αςκιςει δικαίωμά τθσ δεν μπορεί να εκλθφκεί ι να ερμθνευκεί ωσ παραίτθςι τθσ από αυτό. ΕΞΩΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ -ΔΩΙΔΙΚΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 22. Για κάκε παράπονο ι διαφορά του αντιςυμβαλλομζνου τθσ Σράπεηασ ζναντι αυτισ, μπορεί ο πρϊτοσ να απευκφνεται ςτο Κατάςτθμα ςυνεργαςίασ του, ςτο Κζντρο Σθλεφωνικισ Εξυπθρζτθςθσ, Θεςςαλονίκθσ 125, Μοςχάτο, τθλ και (από το εξωτερικό), ςτον Σομζα Εξυπθρζτθςθσ Πελατείασ, Ακαδθμίασ 68, Ακινα, Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο: και τζλοσ ςτο Γραφείο υνθγόρου του Πελάτθ, Λεωφ. υγγροφ, , 11745, Β Κτιριο Εκνικισ Αςφαλιςτικισ, Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο: sinigo Περαιτζρω, για κάκε διαφορά ι διζνεξθ, ο πελάτθσ ζχει ςτθ διάκεςι του ειδικζσ διαδικαςίεσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν, απευκυνόμενοσ: ςτον υνιγορο Καταναλωτι, Λ. Αλεξάνδρασ 144, 11471, Ακινα, τθλ.; , Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο: Ιςτοςελίδα: ςτον Μεςολαβθτι Σραπεηικϊν Επενδυτικϊν Τπθρεςιϊν, Μαςςαλίασ 1, 10680, Ακινα, τθλ.: , Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο: -invest-omb.gr, Ιςτοςελίδα: και ςτισ Επιτροπζσ Φιλικοφ Διακανονιςμοφ του αρ. 11 Ν. 2251/1994 που εδρεφουν ςτισ κατά τόπον Περιφζρει εσ. Κατά τόπον αρμόδια Δικαςτιρια για τθν επίλυςθ κάκε διαφοράσ που πθγάηει άμεςα ι ζμμεςα από τθν εφαρμογι των παρόντων Όρων ορίηονται ε ίτε τα δικαςτιρια τα οποία είναι αρμόδια κατά τον ΚΠολΔ (όπωσ του τόπου κατοικίασ του Κατόχουσ ι του τόπου ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ) είτε τα δικαςτιρια τθσ Ακινασ, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 23. Η διεπόμενθ από τουσ παρόντεσ Όρουσ ς χζςθ τθσ Σράπεηασ και του Χριςτθ τθσ Κάρτασ, αποτελεί ςφμβαςθ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν από απόςταςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4 α του ν. 2251/1994 όπωσ ιςχφει. το πλαίςιο αυτό, ο Χριςτθσ λαμβάνει τθν προβλεπόμενθ πλθροφόρθςθ δια των παρόντων Όρων. Ο Χριςτθσ ζχει δικαίωμα ζγγραφθσ υπαναχϊρθςθσ, αναιτιολόγθτα, εντόσ 14 θμερϊν από τθ ν αποδοχι των παρόντων Όρων χοριγθςθσ και χριςθσ τθσ Κάρτασ. ε περίπτωςθ υπαναχϊρθςθσ, ο Χριςτθσ οφείλει μόνο να καταβάλει τυχόν κόςτοσ ζκδοςθσ τθσ Κάρτασ. Κατόπιν ζγγραφου αιτιματοσ του Χριςτθ, θ Σράπεηα υποχρεοφται να του αποςτείλει ςτθ δθλωκείςα διεφκυνςθ εντφπωσ τουσ παρόντεσ Όρουσ. 6

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Ηλεκτρονικόσ Διαγωνιςμόσ από τον COSMΟΣΕ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» (εφεξισ «COSMOTE» ι/και «Διοργανϊτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ O AΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΟΣ ΡΑΑΚΑΛEITΑΛ ΟΡΩΣ ΔΛΑΒΑΣΕΛ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟ ΡΟΣΕΚΤΛΚΑ και εάν δεν είναι ορκό, παρακαλείται όπωσ το επιςτρζψει άμεςα προσ διόρκωςθ ςτθν πιο κάτω διεφκυνςθ: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλθ Μιχαθλίδθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ

CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ CENTRIC ΣΡΝΧΞΕΥΑ ΑΟΩΟΧΞΘ ΕΦΑΙΤΙΑ ΕΟΘΞΕΤΩΦΙΜΡ ΔΕΝΦΙΡ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΙΥΑΓΩΓΘ ΣΤΡΥ ΔΙΑΣΤΑΓΞΑΦΕΧΥΘ ΥΦΘΟ ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΞΕΥΑΙΑΥ ΜΑΙ ΞΙΜΤΘΥ ΜΕΦΑΝΑΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΦΘΥ ΑΓΡΤΑΥ ΑΠΙΩΟ ΦΡΧ ΧΤΘΞΑΦΙΥΦΘΤΙΡΧ ΑΘΘΟΩΟ 18.260.763 ΟΕΩΟ, ΜΡΙΟΩΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα