يﺎ ﺦ ـﻫ ﺳﺎﭘ ﺎﺑ ﯽﺟوز ي هد ﺎﻫ اد ياﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "يﺎ ﺦ ـﻫ ﺳﺎﭘ ﺎﺑ ﯽﺟوز ي هد ﺎﻫ اد ياﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ"

Transcript

1 مجله علمی دانشگاه علم پزشکی سمنان- جلد 8 شماره پاییز 385 تعیین حجم نمنه درمطالعات جرشده * سیدمهدي ساداتهاشمی (Ph.D) راهب قربانی (Ph.D) بهرز کاهیی (Ph.D) ۱- دانشگاه علم پزشكي سمنان دانشكده پزشكي گره پزشكي اجتماعي ٢- زارت علم تحقيقات فنا ري چکیده سابقه هدف: با دادههاي جرشده هنگامی ماجه میشیم که هدف مطالعه نشان دادن تا ثیر یک عامل خاص بر ري یک نتیجه معین باشد در آن براي بررسی تا ثیر اصلی آن عامل نمنهها به لحاظ سایر عامل با یکدیگر یکسان یا جرشده باشند. در مطالعات مذکر پاسخ میتاند از هر نع (اسمی رتبهاي فاصلهاي یا نسبتی) باشد. از آن جایی که مطالعات مذکر بهطر گستردهاي در علم پزشکی انجام میشد تعداد نمنه به کارگرفته شده در آنها بایستی کفایت لازم براي اجراي آزمنهاي معنیداري را داشته باشد لذا برآن شدیم تا با درنظرگرفتن ماهیت پاسخ در چنین مطالعاتی رابط رشهاي مناسب براي تعیین حجم نمنه را اراي ه کرده نتایج را به مطالعات مرد- شاهدي جرشده با چند شاهد براي یک مرد تعمیم دهیم. همچنین براي نشان دادن به کارگیري عملی رابط ریاضی از مثالهاي عملی در حیطه پزشکی استفاده نمدهایم. ماد رشها: در این قسمت رابط مربط به تعیین حجم نمنه در حالتهاي دادههاي زجی با پاسخهاي کمی (فاصلهاي یا نسبتی) دادههاي زجی رتبهاي دادههاي زجی اسمی را معرفی تشریح نمدهایم. یافتهها: به منظر درك بیشتر خانندگان با استفاده از مثالهاي کاربردي که از مطالعات اقعی در زمینه علم پزشکی برگرفته شدهاند نحه استفاده از رابط تعیین حجم نمنه در مطالعات زجی را تشریح نمدهایم. نتیجهگیري: چنانچه طراحی یک مطالعه بر مبناي مقایسههاي زجی جرشده باشد تعیین حجم نمنه با استفاده از رابط معرفی شده در این مقاله تان آزمنها صحت نتایج به دست آمده را افزایش خاهد داد. اژههاي کلیدي: حجم نمنه مطالعات جرشده مطالعات مرد-شاهدي مطالعات قبل بعد مطالعات تقاطعی مقدمه يکي از مهمترين ماردي که بايستي در يک پژهش در نظر گرفته شد تعداد نمنه است. زيرا اجراي يک ا زمن معنيدار ا ماري در يک مطالعه تحليلي يا برا رد دقيقي از يک پارامتر در يک مطالعه تصيفي نيازمند بهکارگيري تعداد مناسبي از نمنه ميباشد. کمتر بدن تعداد از ا نچه لازم است منجر به اريب شدن ا زمنها افت تان ا نها بيشتر بدن ا ن منجر به مشکلاتي از قبيل افزايش هزينه زمان در برخي از مطالعات باليني که در حيطه علم پزشکي قرار ميگيرند منجر به در مخاطره قرار گرفتن تعداد افراد بيشتري ميشد. در همه اناع مطالعات کمي عامل گناگني بر انتخاب مناسب تعداد نمنه دخالت دارند که عبارتند از ١- پراکندگي (اريانس ( صفت مرد بررسي ٢- تقع پژهشگر از نتايج ا ماري (اين قسمت در قالب خطاي نع ال دم قرار ميگيرد که خاننده علاقهمند ميتاند جزييات مربط به ا نها را در منبع [١] ملاحظه نمايد) ٣- در مطالعات مقايسهاي در نظر گرفتن مقدار اختلافي که بايد ا شکار شد. مطالعات جر شده زجي منجر به پديد ا مدن دادههاي نيسنده مسي ل. تلفن: -٣٣٣٢٩١٢ ٠٢٣١ نمابر: -٣٣٣٢٩١٢ ٠٢٣١ تاريخ دريافت: ٨٥/٩/٧ تاريخ پذيرش: ٥٥ ٨٥/١٢/٢ *

2 مجله علمي دانشگاه علم پزشكي سمنان زجي ميشند هدف ا نها نشان دادن تا ثير يك عامل خاص برري يك نتيجه معين ميباشد در ا نها براي بررسي تا ثير اصلي ا ن عامل نمنهها به لحاظ ساير عاملي که به ا نها مخدشگر گفته ميشد با يكديگر يكسان يا جرشده باشند. اين کار بنا به دلايل گناگن ميتاند باعث کاهش يافتن تعداد نمنه نسبت به حالتي شد که همان مطالعه با ر ش غيرزجي نيز قابل اجراست [٢ ٣]. در حيطه تحقيقات پزشكي داشتي يکي از مهمترين کاربردهاي يک مطالعه زجي كنترل عامل مخدشكننده ميباشد. كارا زماييهاي باليني اعم از تقاطعي (Cross-over) قبل بعد نيز مطالعات مرد- شاهد در اين حيطه قرار ميگيرند [٤ ٧]). در همه ا نها هر مرد با شاهدي كه به لحاظ عامل مخد شگري چن سن جنس... (كه در مطالعه اثر ا نها بر نتيجه مرد تجه نميباشد) با ي يكسان است جر شده تحت بررسي قرار ميگيرد. به عنان مثال در كارا زماييهاي باليني به ر ش تقاطعي يا رش قبل بعد شاهد جر شده عبارت است از خد فرد در مرحله بعدي. در مطالعات مذكر پاسخ ميتاند از هر نع (اسمي رتبهاي فاصلهاي يا نسبتي) باشد. در حالتي كه پاسخ از نع كيفي (اسمي يا رتبهاي) باشند چنانچه در يك زج پاسخ مرد با شاهد يكسان باشد به ا ن زج سازگار (Concordant) در غير اين صرت ناسازگار جلد ٨ شماره ١ پاييز ١٣٨۵ (Discordant) گفته ميشد [٨ ٩]. از ا ن جايي كه مطالعات مذكر به طر گستردهاي در علم پزشكي انجام ميشد تعداد نمنه به كارگرفته شده در ا نها بايستي كفايت لازم براي اجراي ا زمنهاي معنيداري را داشته باشد لذا بر ا ن شديم تا با در نظرگرفتن ماهيت پاسخ در چنين مطالعاتي رابط رابط مناسب براي تعيين حجم نمنه را اراي ه كرده نتايج را به مطالعات مرد- شاهدي جرشده با چند شاهد براي يك مرد تعميم دهيم. همچنين براي نشان دادن به كارگيري عملي رابط رياضي از مثالهاي عملي در حيطه پزشكي استفاده نمدهايم. ماد رشها ) حجم نمنه براي دادههاي زجی با پاسخهاي کمی (فاصلهاي یا نسبتی). -) آزمنهاي پارامتري. فرض كنيد Y Y به ترتيب پاسخهاي زج مرد-شاهد باشند. تفات بين زجها كه عبارت است از δ Y Y از لحاظ باليني مرد تجه ميباشد (به عنان مثال در يك مطالعه براي بررسي تا ثير يك داري خاص در كاهش كلسترل خن Y اندازه كلسترل فرد قبل ازمطالعه Y اندازه كلسترل خن فرد پس از مصرف دار ميباشد در اين صرت δ تفات كلسترل قبل بعد از درمان است). حداقل حجم نمنه لازم براي ا شكار كردن اين تفات به كمك يك ا زمن معنيداري دطرفه در از رابطه زير به دست β سطح معنيداري α تان (١) ميا يد [١٠]: z α + z β σ δ α z n + δ Y در اين رابطه σ δ عبارت است از اريانس Y z β z α α β صدكهاي تزيع نرمال استاندارد متناظر با هستند. همچنين دمين قسمت معادله (١) عامل تصحيحي است كه استفاده از ا زمن tي زجي را براي بررسي اختلاف معنيدار Y Y مجاز ميكند. زيرا با تقريب خيلي خبي سطح معنيداري α را براي اجراي اين ا زمن ثابت نگهميدارد [١١]. اگر اريانس بين مارد (يا بين شاهدها) σ δ σ ( ρ) σ باشد ا نگاه كه درا ن ρ ضريب همبستگي پيرسن بين Y Y است [١٢]. فريسان پكاك استفاده از معادله (١) را هنگامي مجاز ميدانند كه ρ در بازه عددي (٠/٧٥ ٠/٧٥-) قرار داشته باشد براي ساير مقادير كه خارج از اين بازه هستند استفاده از تحليل حساسيت بر ري حجم نمنه را پيشنهاد نمدهاند [١٣]. ٥٦

3 تعيين حجم نمنه درمطالعات جرشده سيدمهدي ساداتهاشمي همکاران -) آزمن ناپارامتري یلکاکسن. هرگاه به جاي استفاده از ا زمنهاي پارامتري نظير z يا t استفاده از ا زمن ناپارامتري يلكاكسن مدنظر محقق باشد درصرتي كه دادهها كمي باشند نتر رشي را براي تعيين حجم نمنه پيشنهاد نمده است [١٤] كه جزي يات ا ن به شرح زير ميباشد: اگر d i d j تفاضل پاسخهاي د زج i j باشند كه به طرتصادفي از جامعه زجها انتخاب شدهاند ا نگاه فرض كنيد تحت فرض P 0 احتمال اين باشد كه d i + d j بنابراين > 0 H 0 كه ت ا كيد بر عدم تفات زجها يعني صفر بدن تفاضل ا نها دارد خاهيم داشت. حال P فرض كنيد كه پژهشگر براي فرض مقابل مقدار احتمال P را كانديد كرده باشد در اين صرت حداقل حجم نمنه لازم براي اج راي ا زمن ناپ ارامتري دطرفه رتب ه علام ت يلكاكسن در سطح معنيداري α تان β عبارت است از: (٢) z α + z n ( P ) β مشكل اين رش در غيرمجاز بدن همرتبهها در ا ن است. لذا چنانچه براي متغيرهاي رتبهاي از ا ن استفاده شد با كاهش تعداد طبقات متغير يا افزايش تعداد همرتبهها دقت ا ن ر به كاهش ميگذارد. ) حجم نمنه براي دادههاي زجی رتبهاي. سط ح فرض كنيد متغير پاسخ رتبهاي داراي ( K > K( d Y i Y رتبههاي Yi امين زج Yi i i i باشد تفاضل رتبههاي اين زج باشد. بنابراين امكان ( K ) تعداد زج با تفاضل غيرصفر که در تعيين حجم نمنه نقش اصلي را ايفا ميکنند جد دارد. براي مثال در يك d i براي مقياس سه سطحي امكان چهار اختلاف غيرصفر جد دارد i نسبت كه عبارتند از ٢-١- ١ ٢. حال فرض كنيد كه تعداد زجهاي مرد انتظار براي تفا ضل d i به کل ز جها باشد ا نگاه مقدار مرد انتظار براي تفات كل رتبهها يعني σ عبارت است از: (٣) µ ( K ) j d j µ Y Y اريانس ا ن يعني j σ ( K ) j d µ j j ) تعداد كل طبقات ناجر ميباشد. كه در ا نها ( K از جايگذاري µ σ در رابط (٣) به جاي معادله (١) ميتان تعداد زجهاي ناجر يا لذا δ σ δ در را به دست n d ا رد. چنانچه مقياس داراي K سطح باشد احتمال اين كه K K يك زج به صرت جر باشد عبارت است از K احتمال ناجر بدن ا ن عبارت است از پس تعداد كل زجهاي لازم عبارت است از: K. K K (٤) nd Knd n K K K 3) حجم نمنه براي دادههاي زجی اسمی. -3) دادههاي زجی دحالته. براي تعيين حجم نمنه در اين گنه حالات نسبت زجهاي ناسازگار در نظر گرفته ميشد استفاده از ا زمن مكنمار مناسب است [١٤ ١٥]. براي يك مطالعه زجي مرد- شاهدي نمادگذاري طبق جدل ١ ميباشد. اين نمادگذاري با اندكي تغيير براي مطالعات تقاطعي قبل بعد نيز قابل استفاده است. مرد جدل ١. نمادگذاري نتايج يك مطالعه مرد-شاهدي زجي با پاسخ شاهد با عامل ماجهه دارد با عامل ماجهه ندارد دحالته با عامل ماجهه دارد با عامل ماجهه ندارد 00 0 در اين جدل نسبتهاي مربط به ز جهاي سازگار عبارت است از: 00 نسبته اي مربط ب ه زجهاي ناسازگار عبارت است از:. 0 هرگاه ٥٧

4 ه ب مجله علمي دانشگاه علم پزشكي سمنان جلد ٨ شماره ١ پاييز ١٣٨۵ ψ 0 نسبت بخت مرد به شاهد باشد ا نگاه برا رد تعداد زجهاي ناسازگار براي نشان دادن اين بخت در سطح از رابطه زير بهدست β معنيداري دطرفه α تان ميا يد ك ه تسط كنت [١٠] ارا ي ه شده است: (٥) z n d α ( ψ + ) + z ( ψ + ) ( ψ ) β ( ψ ) d براي محاسبه تعداد كل زجها (كه شامل زجهاي سازگار ناسازگار ميباشد) بايستي را بر n d (كه d 0 + احتمال مرد انتظار مشاهده يك زج ناسازگار يا ناجر است) تقسيم نمد. بنابراين n d n در d عمل بهجاي ها از هايي استفاده ميشد كه از مطالعه p برا رد ا نها يعني مقدماتي يا مطالعات مشابه بهدست ا مدهاند. قرار دارد. زيرا ψ يك رش ديگر براساس مشخص بدن بامعلم بدن ψ ميتان نسبتهاي مرد انتظار زجهاي مرد شاهد با عامل ١ ماجهه دارد با عامل ٢ ماجهه دارد هرطبقه را تعيين نمد كه عبارتنداز: 0 ψ ψ +. ψ + تفات مرد انتظار در نسبت زجهاي ناسازگار را با اريانس ا ن را با µ 0 داريم [٨]: σ نشان ميدهيم (٦) ψ µ ψ + σ 4ψ ψ ( + ) به جاي δ µ لذا با جايگذاري σ δ σ به جاي در معادله (١) ميتان تعداد زجهاي ناسازگار را بهدست ا رد كه با بازنيسي ا ن داريم: (٧) n d 4ψ z α + z β α z ( ψ ) -3) دادههاي زجی چندحالته اسمی. در اين حالت نظير + حالت قبل نسبت زجهاي ناسازگار در نظر گرفته ميشد با در نظرگرفتن اين مطلب كه هر مرد يا شاهد فقط در يكي ازK سطح ممك ن از ماجهه قرار ميگيرد نمادگذاري طبق جدل ٢ خاهد بد. جدل ٢. نمادگذاري نتايج يك مطالعه مرد-شاهدي زجي با پاسخ چندحالته با عامل ١ ماجهه دارد با عاملk ماجهه دارد با عامل ٢ ماجهه دارد k k ` kk... با عاملk ماجهه دارد نسبت زجهاي سازگار عبارت است از k k. KK ا زمن برابري د κ (كاپا)ي ابسته در اين حالت مناسب است تعيين حجم نمنه ميتاند براساس ا ن انجام شد اما تاكنن مرد بررسي قرار نگرفته تسط نيسندگان مقاله تحت بررسي است. با اين جد يك ر ش ساده در عين حال عملي با ادغام طبقات در يكديگر تا رسيدن به د سطح براي پاسخ سپس استفاده از رش بند قبل قابل اجرا ميباشد. در اين صرت براي هر ادغام يك حجم نمنه در ايت حجم نمنه... n K n n خاهيم داشت كه ينه n از بين ا نها انتخاب خاهدشد ) n n ميتاند بزرگترين ينه دست ا مده يا nي باشد كه تان ٥٨

5 تعيين حجم نمنه درمطالعات جرشده كليه ا زمنها با در نظر گرفتن ا ن از يك حداقل مرد انتظار كمتر نباشد). سيدمهدي ساداتهاشمي همکاران 4) نسبت شاهد- مرد بزرگتر از یک. ممكن است يك مطالعه اپيدميلژي طري طراحي شده باشد كه در ا ن لازم باشد كه تعداد افراد شاهدي كه با يك مرد جر ميشند بيش از يك باشد. اين مسا له هنگامي ر خ ميدهد كه تعداد مارد زياد نبده اما در عض تعداد شاهدها به نسبت زياد سهلالصل باشند. در چنين طرح مطالعهاي ميتان با جد نادر بدن مارد تان مطالعه را افزايش داد.[١٧] فرض كنيد يك مرد با c شاهد جرشده باشد لذا هر احد جرشده شامل + c نفر خاهد بد. براي محاسبه تعداد احدهاي لازم ابتدا ميتان تسط معادلات ذكر شده در قسمتهاي قبل تعداد ز جهاي حالت يك شاهد به يك n E مرد يعني c را محاسبه سپس باتقسيم ا ن بر + c تعداد كل احدها را به دست ا رد. بنابراين اين صرت تعداد كل مارد عبارت است از شاهدها عبارت است از ne ( + c) nu. c در تعداد كل n u. بنابراين كل افرادي كه n c cn u. n T nc در مطالعه ارد ميشند برابراست با + nu با اين رش تان ا زمن در سطح تان ا زمن طرح يك به يك باقي خاهد ماند با اين تفات كه تعداد مارد لازم با افزايش تعداد شاهدها كاهش يافته است. نتایج براساس مثالهاي کاربردي ١) خاتمي همكاران [١٨] براي بررسي نتايج درماني چاقي مرضي تسط رش جراحي گاسترپلاستي عمدي (VGB) مطالعهاي را طراحي كردند كه در ا ن ٣٠ بيمار تحت عمل جراحي قرار گرفتند. ميزان مفقيت عمل با كاهش زن بيماران پس از طي يك دره يكماهه سنجيده شد. ميانگين انحراف معيار كاهش زن بيماران پس از درمان به ترتيب ١١/٠٣ ٢/٤٨ كيلگرم بده است. هرگاه محقق ديگري درصدد تكرار اين مطالعه بده بر اين بار باشد كه كاهش زن با رش مذكر بهطر متسط حداقل ٣ كيلگرم خاهد بد ا نگاه براي اثبات اين ادعا در سطح معنيداري ٥% تان ٩٠% چه تعداد بيمار را بايد مرد بررسي قرار دهد با استفاده از معادله (١) جايگذاري پارامترهاي σ δ δ β 0. α 0.05 در ا ن نتيجه ميشد n بيمار. ٢) محمد همکاران [١٩] با اراي ه يک مثال به ا زمن مقايسه فشارخن سيستل قبل پس از تجيز يک داري خاص اشاره نمدهاند چنانچه محققي درصدد باشد تا با استفاده از اطلاعات مذکر ا زمن مشاي در سطح معنيداري دطرفه ٠/٠٥ تان ٠/٩٥ انجام دهد بايد چه تعداد نمنه را بررسي کند p به کمک جدل دادههاي اراي ه شده در اين منبع برا رد عبارت است از مقدار ٠/٨٣ (يعني تعداد حالتهاي مجزايي که > 0 d i + d j تقسيم بر تعداد کل حالتهاي مجزا اعم از بزرگتر يا کمتر بدن اين مجمع از صفر) در اين صرت با در نظر گرفتن β 0.05 n نفر. α 0.05 بهکارگيري معادله (٢) بهدست ميا ريم: 40 ٣) در يك كارا زمايي باليني كاپچيك همكارانش [٢٠] از تركيب الكتركانيلسي-كلزاپين براي درمان ٣٦ بيمار راني استفاده نمدند پس از پايان دره درمان بدي كامل را در ٢٤ نفر خب در ٣ نفر نسبي در ١ نفر خفيف در ٤ نفر عدم درمان را در ٤ نفر مشاهده نمدند. هر گاه محققي درصدد باشد تا مطالعه مذكر را در سطح معنيداري ١% تان ٩٩% تكرار كند چه تعداد بيمار را بايستي مرد ا زمن قرار دهد از ا نجا كه اين مطالعه به صرت قبل بعد انجام شده است همه نمنهها در شرع مطالعه در شديدترين درجه بيماري بدهاند با انتساب مقادير ٣ ٢ ١ ٠ ٤ به شدتهاي d i ها كه بيماري از بيماري كامل تا سلامت كامل مقادير نشاندهنده شدت درمان هستند نيز چنين خاهند بد i هاي مربط به ا نها به ترتيب عبارتند از: ٠/١١ ٠/١١ ٥٩

6 ٠ مجله علمي دانشگاه علم پزشكي سمنان جلد ٨ شماره ١ پاييز ١٣٨۵ ٠/٠٨ ٠/٠٣ /٦٧. σ µ 3.09 داريم: µ از قرار دادن بنابراين با بهكارگيري معادله ) ٣) σ به ترتيب به جاي δ σ δ در n d 7 معادله (١) تعداد زجهاي ناجر عبارت است از لذا طبق رابطه (٤) تعداد كل زجها عبارت خاهد بد از: knd 5 n k 4 يعني ٩ بيمار بايستي در اين مطالعه قبل بعد از درمان مرد ا زمن قرار بگيرند. ٤) در يك مطالعه مرد شاهدي ك ه تسط بران همكارانش [٢١] انجام شد هدف بررسي اثر خدا زمايي سرطان بيضه بر ري ميزان ابتلا به اين سرطان بده است. مارد كساني بدند كه مبتلا به سرطان بيضه شاهدها به اين بيماري مبتلا نبده با شاهدها جر شده بدند. جدل ٣ ضعيت مارد شاهدها را با تجه به انجام خدا زمايي سرطان بيضه نشان ميدهد: جدل ٣. ضعيت مارد شاهدها را با تجه به انجام خدا زمايي سرطان بيضه مرد شاهد انجام ا زمن سرطان بيضه عدم انجام ا زمن سرطان بيضه انجام ا زمن سرطان بيضه عدم انجام ا زمن سرطان بيضه ١١ ٤ ٢٤١ ٣ هرگاه محققي درصدد باشد كه اين مطالعه را به صرت مشاي تكرار كند براي خطاي ٥ درصد تان ٩٠ درصد چه تعداد زج لازم دارد از جدل ٣ داريم ψ 3 براي 0.05 α β از فرمل (٥) بهدست ميا ريم: d داريم كه از تقسيم اين تعداد بر n d n زج يعني در كل ١١٨٦ نمنه لازم است. هرگاه به جاي رابطه (٥) حجم نمنه را از رابط (٦) n d (٧) محاسبه كنيم خاهيم داشت:. n 445 اگر بهدلايلي دسترسي به ٥٩٣ فرد مبتلا به سرطان بيضه مقدر نباشد محقق درصدد باشد كه با هر فرد بيمار ١٠ نفر شاهد را جر كند ا نگاه با همان مفرضات حجم نمنه چقدر خاهد بد در اين حالت طبق رابط ذكر شده در بند ٢-٤ براي لذا n c 370 n u 37 c نفر خاهد بد. n t بحث نتیجهگیري در اين مقاله به تفصيل به نحه تعيين حجم نمنه در مطالعات زجي رابط ا نها در حالات گناگني كه بر اساس ماهيت پاسخ مرد بررسي پديد ميا يند پرداختيم. هم چنين سعي نمديم تا با اراي ه مثالهاي کاربردي نحه استفاده از اين رابط را تشريح كنيم. يك نكته اساسي در اين بحث دخيل كردن همبستگي بين زجها در محاسبه حجم نمنهها ميباشد زيرا همانطر كه استفاده از ا زمنهايي كه بر مبناي نمنههاي مستقل انجام ميشند به دليل چشمپشي از اين همبستگيها پايستار (Conservative) بده ميتانند منجر به نتايج گمراهکنندهاي شند استفاده از رابط تعيين حجم نمنه براي گرهه يا مستقل نيز ميتاند به طر کاذب باعث افزاي ش يا کاهش تعداد نمنهها شد که در حالت ال باعث اتلاف هزينه زمان گاهي نيز در معرض خطر قرار دادن تعداد بيشتري از بيماران شد در حالت دم باعث کاهش صحت اعتبار نتايج به دست ا مده شد. براي رشنتر شدن اين مطالب فرض کنيد در يک مطالعه جرشده هدف مقايسه ميانگين د گره براي نشان دادن اختلافي به اندازه ٢ δ در سطح معنيداري دطرفه ٠/٠٥ α تان باشد. β ٠/٩٥ در اينصرت اگر اريانس مشترک د گره به طر مثال ٤ σ باشد ا نگاه جدل ٤ نمدار ١ تغييرات حجم نمنه ٦٠

7 ين ب تعيين حجم نمنه درمطالعات جرشده سيدمهدي ساداتهاشمي همکاران لازم (با استفاده از نتايج قسمت ١-١) را برحسب تغييرات ρ يا ضريب همبستگي د گره نشان ميدهند. ρ جدل ٤. تغييرات حجم نمنه لازم برحسب تغييرات يا ضريب همبستگي بين د گره -١-٠/٩-۰/۸-٠/٧-٠/٦-٠/٥-٠/٤-٠/٣-٠/٢-٠/١ ٠ ٠/١ ٠/٢ ٠/٣ ٠/٤ ٠/٥ ٠/٦ ٠/٧ ٠/٨ ٠/٩ مقدار همبستگی ١ ٥٤ ٥٢ ٤٩ ٤٦ ٤٤ ٤١ ٣٩ ٣٦ ٣٤ ٣١ ٢٨ ٢٦ ٢٣ ٢١ ١٨ ١٥ ١٣ ١٠ ٨ ٥ تعداد نمنه* ٢ *به عدد بالا گرد شده اند يا ضريب همبستگي بين د گره نمدار ١. تغييرات حجم نمنه لازم برحسب تغييرات ρ حالت مستقل حجم نمنه همبستگي با بررسي اين جدل نمدار مشاهده ميشد كه با افزايش همبستگي مثبت بين د گره حجم نمنه نسبت به حالت مستقل (٠ ρ ( ر به کاهش ميگذارد برعکس با افزايش همبستگي منفي ر به افزايش ميگذارد. بدن اينکه نيازي به شبيهسازي باشد مشاهده ميشد که بدن دخيل کردن همبستگي چنانچه اين همبستگي مثبت باشد تعداد نمنه برحسب استقلال د گره بيش از ا نچه لازم است برعکس اگر اين همبستگي منفي باشد تعداد نمنه کمتر از تعداد لازم خاهد بد که منجر به کاهش تان ا زمن خاهد شد. البته همانطر که در بند ١-١ ذکر شد اعتبار اين رابطه تا ا نجاست که ρ در بازه عددي (٠/٧٥ ٠/٧٥-) قرار داشته يعني باشد در اين حالت خاص تعداد نمنه ديگر نميتاند کمتر از ٩ بيشتر از ٤٨ باشد. در حالتي که با پاسخه يا رتبهاي سرکار داريم ا دکاک [٢٢] رشي را پيشنهاد نمده که بر مبناي رشه يا بيزي عمل ميکند. با اين جد از ا نجايي که رشهاي بيزي به دليل پيچيدگيهايشان در تعيين تابع پيشين هنز جايگاه مستحکمي در مطالعات پزشکي (بهخصص در بين متخصصين غيرا ماري) نيافتهاند لذا استفاده از ا نها به سادگي ميسر نميباشد. رشهاي اراي ه شده در اين مقاله را ميتان با در نظر گرفتن پارهاي ملاحظات براي ماقعي که با مطالعات تقاطعي سر کار داريم نيز به کار گرفت. خاننده علاقهمند ميتاند براي ا شنايي بيشتر با جزييات لازم به منابع [٢٣ ٢٤] مراجعه نمايد. منابع [] Rosner B. Fundamentals of Biostatistics. 3 rd ed. Massachusetts: PWS-Kent Publishing Co, 990. [] Fliess JL. The design and analysis of clinical experiments. New York: John Wiley & Sons, 999. [3] Connet JE, Smith JA, McHugh RB. Sample size and power for pair-matched case-control studies. Statistics in Medicine, 987; 6:53-9. [4] Bland JM, Altman DG. Matching. BMJ, 994; 309(696):8. [5] Senn S. The design and analysis of cross-over trials. Wiley, 99. [6] Schlesselmann JJ. Case-control studies. New York: Oxford University Press, 98. [7] Campbell MJ, Machin D. Medical statistics: A commonsense approach. nd ed. Chichester: JohnWiley & Sons Ltd; 99. [8] Lachenbruch PA. On the sample size for studies based upon mcnemar's test. Statistics in Medicine, 99; :5-5. [9] Machin D, Campbell M, Fayers P, Pinol A. Sample size tables for clinical studies, nd Ed. London, Edinburgh, Malden and Carlton: Blackwell Science, 997. [] Connor RJ. Sample size for testing differences in proportions for the paired-sample design. Biometrics, 987; 43():07-. [] Guenther WC. Sample size formulas for normal theory t tests, American Statistician, 98; 35(4):43-4. [] Kupper LL, Hafner KB. How appropriate are popular sample size formulas? American Statistician, 989; 43:-5. ٦١

8 مجله علمي دانشگاه علم پزشكي سمنان جلد ٨ شماره ١ پاييز ١٣٨۵ [3] Frison L, Pocock SJ. Repeated measures in clinical trials: analysis using mean summary statistics and its implications for design. Stat Med, 99; (3): [4] Noether GE. Sample size determination for some common nonparametric tests, J Am Statist Assoc, 987; 8(398): [5] Parker RA, Bergman DJ. Sample size for individually matched case-control studies. Biometrics, 986; 4:99-6. [6] Royston P. Exact conditional and unconditional sample size for pair-matched studies with binary outcome: a practical guide. Stat Med, 993; (7): [7] Miettinen OS. Individual matching with multiple controls in the case of all-or-none responses. Biometrics, 969; 5(): [١٨] خاتمي سيدمسعد مهرز شعبان پناهي فرزاد اسعدي مهدي. بررسي نتايج درماني عارض عمل جراحي گاسترپلاستي عمدي (VGB) در چاقي مرضي. كمش مجله علمي پژهشي دانشگاه سمنان ١٣٨٣ دره ٥ ار تابستان [١٩] محمد كاظم ملكافضلي حسين اپتيان ارتك س. رشهاي ا ماري شاخصهاي داشتي. چاپ م. ران: ابلاغ ١٣٧٧ ص ١١٨-١٢١. [0] Kupchick M, Spivak B, Mester R, Reznik I, Gonen N, Weizman A, et al. Combined electroconvulsive-clozapine therapy. Clinical Neurophamacology, 000; 3():4-6. [] Brown LM, Pottern LM, Hoover RN. Testicular cancer in young men: the search for causes of the epidemic increase in the Umited States. J Epidemiol Commun Health, 987; 4: [] Adcock CJ. The baysian approach to determination of sample size-some comments on the paper by Joseph Wolfson and du Berger. Statistician, 995; 44:55-6. [٢٣] سليماني رام فقيه زاده سقراط کاظم نژاد انشيران بابايي غلامرضا. تاثير انتقالي بر حجم نمنه تان ا زمن در مطالعات متقاطع ٢*٢. پژهش در علم پزشکي ١٣٨٢ دره ٨ خرداد تير شماره ٢ ص ١٦-١١. [4] Lachin JM. Introduction to sample size determination and power analysis for clinical trials. Control Clin Trials, 98; :93-3..١٥٧-١٦٢ شماره ٤- ص ٣ ٦٢

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه

تحقيقي.  چكيده ياي سگي بود. مقدمه چكيده آگاهي و نگرش زنان 40-45 ساله اصفهان نسبت به پديده ياي سگي 4 3 2 1 1 انسيه نوروزي نيره كثيري دولتآبادي احمدعلي اسلامي اكبر حسنزاده سهيلا داوري مقدمه: ياي سگي يكي از مراحل انتقال طبيعي رشد است كه در

Διαβάστε περισσότερα

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده: مقدمه :

Archive of SID.  چكيده: مقدمه : 57 مقاله پژوهشي بررسي ارتباط علاي م روانپزشكي با اعتياد به اينترنت دردانشجويان دانشگاه هاي شهر اصفهان سيد سلمان علوي* دكتر محمدرضا مرآثي** فرشته جنتي فرد*** دكتر مهدي اسلامي**** دكتر محمد حقيقي***** پذيرش

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا تخمین تورش Bias و قابلیت تکرار با استفاده از نمونه های بیماران Spreadsheet,B version 3 خالصه این برنامه طراحی اوليه ای است برای تخمين تورش بين دو روش دوتائی measurements( )single or duplicate استفاده نمود..Bias

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه

بهار ١٣٨۶ چکيده باشيم. ١- مقدمه حل مسي له تخصيص منابع پروژه های چند حالته با منابع محدود بوسيله الگوريتم ژنتيک چکيده مسعود قاسم زاده ٨٢٣٢٠٠٢۵ [masood.ghz@gmail.com] دانشکده برق رايانه و فناوری اطلاعات دانشگاه ا زاد واحد قزوين بهار ١٣٨۶

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد حميد اميرنژاد دانشجوي دكتري اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس صادق خليليان استاديار

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه

حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه حل مناقشات در مديريت تخصيص منابع ا ب با استفاده از نظريه بازي مطالعه موردي: حوضه ا بريز درياچه اروميه ۱ محمد دانش يزدي ۲ احمد ابريشمچي ۳ مسعود تجريشي ا خرين اصلاحات دريافتي ٩٢/٢/٢٠ پذيرش ٩٢/٢/٢٧) (دريافت

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study was to test the direct and indirect

The purpose of this study was to test the direct and indirect Direct and indirect impact of attitude, locus of control, selfmanagement skills and soccial commences on drug use among at risk adolescents بررسي اثر مستقيم و غير مستقيم بازخورد نسبت به مصرف مواد كانون

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی

حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد ماخ و زاویه حمله بر اساس دینامیک سیالات محاسباتی چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران تهران سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره تا اسفند 9 AeroP حساسیتسنجی پایداري عرضی هواپیما نسبت به موقعیت عمودي بال عدد

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα