LIFE07 ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ έσο Ηκεξνκελία αλαθνξάο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIFE07 ENV/GR/000278 Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε. Πεξίνδν αλαθνξάο απφ 01.01.2009 έσο 30.06.2010. Ηκεξνκελία αλαθνξάο
"

Transcript

1 LIFE07 ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S.) Δλδηάκεζε Έθζεζε Πεξίνδν αλαθνξάο απφ έσο Πεξηνρή έξγνπ: Ηκεξνκελία Έλαξμεο έξγνπ: 01/01/2009 Ηκεξνκελία Λήμεο έξγνπ: 30/06/2012 Ηκεξνκελία αλαθνξάο <dd/mm/yyyy> ηνηρεία Έξγνπ Πξνυπνινγηζκφο: ,00 Υξεκαηνδφηεζε Δπηηξνπήο: Δπξσπατθήο Τδξνινγηθή Λεθάλε Αλζεκνχληα Κεληξηθή Μαθεδνλία ,00 (%) ζπλνιηθνχ θφζηνπο: 49,08% (%) επηιέμηκνπ θφζηνπο: 50,00% ηνηρεία πληνληζηή Γηθαηνχρνπ Δπσλπκία Γηθαηνχρνπ: ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ Α.Δ. Πξφζσπν Δπηθνηλσλίαο: θνο σθξάηεο Φάκειινο Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: 1 ν ρικ. Θέξκεο-Σξηαδίνπ (Gold Center, Κηίξην 9) GR , Σ.Θ , Θέξκε Σειέθσλν: Fax: Project Website:

2 Πίνακας περιεχομένων 1. ΠΔΡΙΛΗΦΗ Πξφνδνο έξγνπ Αμηνιφγεζε ηεο εθηθηφηεηαο ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ πιάλνπ εξγαζίαο ηνπ έξγνπ Πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ EXECUTIVE SUMMARY General Progress Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable Problems encountered ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΡΓΟΤ Πεξηγξαθή δηνίθεζεο έξγνπ Οξγαλφγξακκα ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ηεο δνκήο δηνίθεζεο πκβάζεηο ζπληνληζηή δηθαηνχρνπ κε ζπκπξάηηνληεο δηθαηνχρνπο θαη ζπγρξεκαηνδφηεο Παξαδνηέα απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ Αιιαγέο ζην εηαηξηθφ ζρήκα θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ΣΔΥΝΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ Τινπνηεζείζεο Γξάζεηο Γξάζε 1: Γηνίθεζε & παξαθνινχζεζε έξγνπ Γξάζε 2: Λεηηνπξγία κνλάδαο δηαρείξηζεο εδάθνπο Γξάζε 3: Δθηίκεζε θηλδχλνπ δηάβξσζεο ζηηο εκηνξεηλέο πεξηνρέο Γξάζε 4: Αλάπηπμε εξγαιείνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ πξνηεξαηφηεηαο δξάζεο θαη ηελ επηινγή κέηξσλ θαηά ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο Γξάζε 6: Δθηίκεζε ππνβάζκηζεο εδάθνπο απφ ηε δηάβξσζε ζε κηα πηινηηθή αγξνηηθή πεξηνρή Γξάζε 7: Αλαγλψξηζε απνκείσζεο νξγαληθήο χιεο ζε κηα πηινηηθή αγξνηηθή πεξηνρή Γξάζε 8: Δλεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη απεηιψλ ηνπ εδάθνπο Γξάζε 9: Δθηίκεζε θηλδχλνπ αιάησζεο εδάθνπο ζηελ πηινηηθή αγξνηηθή πεξηνρή Γξάζε 10: «Αλάπηπμε Δξγαιείνπ Γηαρείξηζεο Ρππαζκέλνπ Δδάθνπο (ΔΓΡΔ)» Γξάζε 11: Δθαξκνγή ηνπ ΔΓΡΔ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (Πεξηνρή Θέξκεο) Γξάζε 13: Παξαθνινχζεζε θαη εθηίκεζε θηλδχλνπ ζηεγαλνπνίεζεο ζε κηα πηινηηθή πεξηνρή Γξάζε 14: Αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ απφ ζηεγαλνπνίεζε Γξάζε 16: ρέδην δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηνρή ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο Αλζεκνχληα Γξάζε 18: Σαπηφηεηα έξγνπ Γξάζε 19: Δλέξγεηα Γεκνζηνπνίεζεο έξγνπ: Έληππα θαη πηλαθίδεο Γξάζε 20: Ιζηνζειίδα έξγνπ Γξάζε 21: πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα θαη εθδφζεηο Πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο κέρξη ηελ 30 ε Ινπλίνπ 2011 (Έθζεζε πξνφδνπ) Γξάζε 1: Γηνίθεζε & παξαθνινχζεζε έξγνπ πληνληζηήο Γηθαηνχρνο ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ Α.Δ. 1

3 4.2.2 Γξάζε 2: Λεηηνπξγία κνλάδαο δηαρείξηζεο εδάθνπο Γξάζε 4: Αλάπηπμε εξγαιείνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ πξνηεξαηφηεηαο δξάζεο θαη ηελ επηινγή κέηξσλ θαηά ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο Γξάζε 5: ρεδηαζκφο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ θαηά ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο γηα κηα δψλε πςειήο πξνηεξαηφηεηαο (αληηθείκελν κειέηεο) Γξάζε 6: Δθηίκεζε ππνβάζκηζεο εδάθνπο απφ ηε δηάβξσζε ζε κηα πηινηηθή αγξνηηθή πεξηνρή Γξάζε 7: Αλαγλψξηζε απνκείσζεο νξγαληθήο χιεο ζε κηα πηινηηθή αγξνηηθή πεξηνρή Γξάζε 8: Δλεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ιεηηνπξγηψλ θαη απεηιψλ ηνπ εδάθνπο Γξάζε 9: Δθηίκεζε θηλδχλνπ αιάησζεο εδάθνπο ζηελ πηινηηθή αγξνηηθή πεξηνρή Γξάζε 11: Δθαξκνγή ηνπ ΔΓΡΔ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (Πεξηνρή Θέξκεο) Γξάζε 12: Βειηηζηνπνίεζε θαη ηειηθή ξχζκηζε ηνπ ΔΓΡΔ Γξάζε 13: Αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εδαθψλ απφ ηε ζηεγαλνπνίεζε Γξάζε 15: ρεδηαζκφο θαηλνηφκσλ ιχζεσλ γηα ην έιεγρν ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ζε κηα ππφ αζηηθνπνίεζε πηινηηθή πεξηνρή Γξάζε 16: ρέδην δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηνρή ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο Αλζεκνχληα Γξάζε 19. Γεκνζηνπνίεζε έξγνπ: Έληππα θαη πηλαθίδεο Γξάζε 20. Ιζηνζειίδα έξγνπ Γηάγξακκα GANTT Δπηπηψζεηο: Πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη δηαθπβέξλεζε Άκεζεο Έκκεζεο πκπιεξσκαηηθέο Γξάζεηο εθηφο έξγνπ OIKONOMIKO ANTIKEIMENO Γαπάλεο πινπνίεζεο - ρνιηαζκφο ρφιηα επί ηεο νηθνλνκηθήο έθζεζεο...49 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Γηνηθεηηθφ κέξνο...50 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Παξαδνηέα...50 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 - Σερληθφ κέξνο...50 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 - Καζνξηζκφο δεηθηψλ απνηειεζκάησλ έξγνπ (Output indicators). Έληππε έθδνζε, ε ειεθηξνληθή έθδνζε πεξηέρεηαη ζην CD ηεο έθζεζεο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5- Ηιεθηξνληθή έθδνζε ηεο ελδηάκεζεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο έθζεζεο θαη ησλ δεηθηψλ απνηειεζκάησλ έξγνπ (Output indicators)...50 πληνληζηήο Γηθαηνχρνο ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ Α.Δ. 2

4 ΛΙΣΑ ΤΝΣΟΜΔΤΔΧΝ ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ. - Ι.Δ.Β. Π.Σ.Α.-Κ.Μ. Π.Κ.Μ. Γ..Π. ΓΙ..Α. ΤΠ.ΟΙ.Ο. Γ.Τ.. Ο.Κ.Υ.Δ. Δ.Μ.Τ. Δ.Λ.Α. Δ.Γ.Ρ.Δ. GIS MARS CORINE PESERA RUSLE2 WEPP STU Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο - Ιλζηηηνχην Δγγείσλ Βειηηψζεσλ Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ Οξγαληζκφο Κηεκαηνινγίνπ & Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία Δξγαιείνπ Λήςεο Απνθάζεσλ Δξγαιείνπ Γηαρείξηζεο Ρππαζκέλνπ Δδάθνπο Geographical Information Systems Monitoring Agricultural ReSources Coordination of information on the environment Pan-European Soil Erosion Risk Assessment Revised Universal Soil Loss Equation version2 Water Erosion Prediction Project Soil Typological Unit πληνληζηήο Γηθαηνχρνο ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ Α.Δ. 1

5 1. ΠΔΡΙΛΗΦΗ 1.1 Πξφνδνο έξγνπ ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία, ηα πξνβιήκαηα θαη ηα κέρξη ζήκεξα απνηειέζκαηα θαζψο θαη νη ελέξγεηεο δηνίθεζεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ LIFE07 ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S.), κε ηνλ πιήξε ηίηιν «Αεηθνξηθή δηαρείξηζε εδάθνπο ζε κηα κεζνγηαθή Λεθάλε κε βάζε ηελ Δπξσπατθή ζεκαηηθή ηξαηεγηθή γηα ην έδαθνο». Δπηπιένλ γίλεηαη αλαθνξά ζην πιάλν εξγαζίαο ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο επφκελεο έθζεζεο πξνφδνπ, 30 Ινπλίνπ Σν έξγν LIFE Soil Sustainability (So.S.) αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ην έδαθνο ιακβάλνληαο ππφςε ηα γεσκνξθνινγηθά, πδξνινγηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ηελ πξνηεηλφκελε Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ην έδαθνο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ, ζπλεξγάδνληαη ε Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ Α.Δ., ην Ιλζηηηνχην Δγγείσλ Βειηηψζεσλ ηνπ ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ., νη εηαηξείεο INTERGEO ΔΠΔ θαη ΤΔΣΟ Ο.Δ., ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. πγρξεκαηνδφηεο ηνπ έξγνπ εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο είλαη νη Γήκνη Θέξκεο, Βαζηιηθψλ θαη Αλζεκνχληα. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο πηινηηθέο εθαξκνγέο πνπ πινπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα: - Αλαγλψξηζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο επξσπατθήο ζεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ην έδαθνο θαη ζπκβνιή ζηελ πηνζέηεζε ηεο. - Αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο ζηηο νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηεο ιεθάλεο. - Αληηκεηψπηζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ιεθάλεο. - Πξνζηαζία θαη έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο ζηηο ππφ αζηηθνπνίεζε πεξηνρέο. - Αλάπηπμε θαη δηάδνζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζηε δηαρείξηζε εδάθνπο κε βάζε ηελ Δπξσπατθή ζεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ην έδαθνο. - Αλάπηπμε ζρεδίνπ δξάζεο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο ηεο ιεθάλεο ηνπ Αλζεκνχληα κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ ην απεηινχλ. - Βειηίσζε δεμηνηήησλ επηζηεκφλσλ θαη θνξέσλ θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο εδάθνπο. Πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ είλαη ε πδξνινγηθή ιεθάλε ηνπ Αλζεκνχληα θαη ζηφρνο ε αλαγλψξηζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο ε νπνία επηηαρχλεηαη απφ ηηο δηάθνξεο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί, απφ ην ζπληνληζηή δηθαηνχρν, ε κνλάδα δηαρείξηζεο εδάθνπο, εκπινπηίζηεθε πθηζηάκελε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ θαη παξαδφζεθαλ δεδνκέλα ζηνπο ζπκπξάηηνληεο δηθαηνχρνπο ηνπ έξγνπ απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλνη. Δπηπιένλ, μεθίλεζε θαη ε παξαιαβή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ πθηζηάκελε βάζε δεδνκέλσλ ηεο κνλάδαο (δξάζε 2). Ο ζπληνληζηήο δηθαηνχρνο, κεηά απφ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη αμηνιφγεζε ησλ δηαζέζηκσλ κνληέισλ εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ δηάβξσζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θπζηνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο (ιεθάλε Αλζεκνχληα) θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, επέιεμε ην κνληέιν RUSLE σο θαηαιιειφηεξν γηα ηελ πηινηηθή πεξηνρή. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ππνινγίζζεθε ν ζπληειεζηήο πδαηηθήο δηάβξσζεο ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο (δξάζε 3). ηε ζπλέρεηα μεθίλεζε ε αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο, κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ηεο πεξηνρήο θαη ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ησλ κέηξσλ θαη ηερληθψλ πξνζηαζίαο ηνπ εδάθνπο απφ ηελ πδαηνδηάβξσζε (δξάζε 4). Ο δηθαηνχρνο ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ.- Ι.Δ.Β. πξνρψξεζε κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηινηηθήο πεξηνρήο (Γήκνο Βαζηιηθψλ) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ εδάθνπο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ιεθάλεο ελψ θαηήξηηζε θαη έζεζε ζε εθαξκνγή ην πξφγξακκα ησλ απαξαίηεησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ εδάθνπο θαη πξνρσξά κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ εδαθνινγηθνχ ράξηε (δξάζεηο 6 & 7). Δπίζεο, επέιεμε ην κνληέιν RUSLE γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηάβξσζεο ζηελ ίδηα πηινηηθή πεξηνρή. ηφρνο ησλ ελεξγεηψλ είλαη ε εθηίκεζε ηεο δηάβξσζεο θαη ηεο απνκείσζεο ηεο νξγαληθήο χιεο ζηελ πηινηηθή πεξηνρή. ην πιαίζην ηεο ίδηαο πηινηηθήο εθαξκνγήο ν δηθαηνχρνο ΠΚΜ πινπνίεζε δηαγσληζκφ θαη ηειηθά αλέζεζε ζε αλάδνρν κειεηεηή ηε κειέηε «Αιάησζεο ζηηο αγξνηηθέο εθηάζεηο ηεο πληνληζηήο Γηθαηνχρνο ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ Α.Δ. 1

6 ιεθάλεο Αλζεκνχληα» (δξάζε 9), πνπ αθνξά ζηελ ίδηα κε ηηο πξνεγνχκελεο δξάζεηο πεξηνρή, ν νπνίνο θαη μεθίλεζε ηελ πινπνίεζή ηεο. ην πιαίζην ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο απφ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο (πηινηηθή πεξηνρή Γήκνπ Θέξκεο), ν δηθαηνχρνο INTERGEO νινθιήξσζε ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ειιεληθήο θαη επξσπατθήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ξππαζκέλσλ εδαθψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο θαη αλέπηπμε ην Μνληέιν Αμηνιφγεζεο Ρππαζκέλσλ Πεδίσλ (ΜΑΡΠ) θαη ην ηξαηεγηθφ πιάλν δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο ππεδάθνπο θάζεο Ι θαη Φάζεο ΙΙ (δξάζε 10). Δπηπιένλ, θαηήξηηζε θαηάινγν θαη ράξηε κε ηα ελ δπλάκεη ξππαζκέλα πεδία ζηελ πηινηηθή πεξηνρή ψζηε λα πξνρσξήζεη κε ηε ζπκπιήξσζε εηδηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ κε επηηφπνπ επηζθέςεηο ζηα πεδία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΜΑΡΠ (δξάζε 11). Δπίζεο, ν δηθαηνχρνο ΤΔΣΟ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο ζηηο ππφ αζηηθνπνίεζε πεξηνρέο (Γήκνο Θέξκεο) επέιεμε ηελ θαηάιιειε κεζνδνινγία θαη ππνιφγηζε ην βαζκφ ζηεγαλνπνίεζε ζην Γ. Θέξκεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ρξήζεηο γεο, ην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο θαη εθηηκήζεηο ηεο πδαηνπεξαηφηεηάο ηνπ (ελέξγεηα 13). Σελ πεξίνδν απηή βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ βάζεη ηνπ νπνίνπ, ζα εμεηάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ βαζκνχ ζηεγαλνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο πξνο αζηηθνπνίεζε πεξηνρήο, ηε ζέζε απηήο, ηα δνκηθά πιηθά κε ηα νπνία ζα αζηηθνπνηεζεί θ.α. (δξάζε 14). Ο δηθαηνχρνο ΠΣΑ-ΚΜ έρεη μεθηλήζεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο ζηε ιεθάλε (δξάζε 16), κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαβνχιεπζε επί ηνπ ζρεδίνπ θαη έρεη πξνεηνηκάζεη ηελ απνζηνιή ηνπ πιηθνχ γηα ηελ αξρηθή ελεκέξσζε ηνπο. Σέινο, ην πιαίζην ησλ ελεξγεηψλ δεκνζηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ, δεκηνπξγήζεθε ε ηαπηφηεηα ηνπ έξγνπ (δξάζε 18), παξήρζεζαλ ην θπιιάδην θαη ε αθίζα ηνπ έξγνπ, δεκηνπξγήζεθε ε ιίζηα επηθνηλσλίαο θαη εγθαηαζηάζεθαλ νη πηλαθίδεο ηνπ έξγνπ ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο (δξάζε 19) θαη νινθιεξψζεθε ε αλάπηπμε ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπ έξγνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (δξάζε 20). Δπηπιένλ, έγηλε απνδεθηή ε παξνπζίαζε, απφ ηελ INTERGEO, ηνπ ΜΑΡΠ ζε πεξηβαιινληηθφ ζπλέδξην ζηελ Κέξθπξα, ηνλ Ινχιην ηνπ Αμηνιφγεζε ηεο εθηθηφηεηαο ησλ ζηφρσλ θαη ηνπ πιάλνπ εξγαζίαο ηνπ έξγνπ Σν έξγν αθνινπζεί ην πιάλν εξγαζίαο πνπ έρεη θαζνξηζζεί ζηελ εγθεθξηκέλε αλαζεσξεκέλε πξφηαζε ηνπ θαη δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή/θαη θαζπζηεξήζεηο εμαζθαιίδνληαο ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Έρνπλ ππνγξαθεί νη ζπκβάζεηο εηαηξηθήο ζρέζεηο κε φινπο ηνπο ζπκπξάηηνληεο δηθαηνχρνο (έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009) αιιά θαη κε ηνπο ζπγρξεκαηνδφηεο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο (14 Γεθεκβξίνπ 2009). Απφ ηα παξαδνηέα πνπ πξνβιέπνληαλ κέρξη ην ηέινο Ινπλίνπ 2010, έρνπλ παξαδνζεί φια, ηα πεξηζζφηεξα εληφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Αλαιπηηθά αλαθνξά γίλεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 Καηά ηελ επηζηακέλε αλάγλσζε ηεο εγθεθξηκέλεο πξφηαζεο εληνπίζζεθαλ θάπνηεο εκεξνκελίεο παξαδνηέσλ θαη ζεκείσλ νξφζεκν πνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ. Οη εκεξνκελίεο απηέο έρνπλ δηνξζσζεί ζηε θφξκα C2 ηεο πξφηαζεο πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 1. Δπίζεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην inception report θαηά ηνλ έιεγρν ηεο εθηθηφηεηαο ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ πξνέθπςε ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο δξάζεο 5 θαη ηνπ ζεκείνπ νξφζεκνπ ηεο δξάζεο 4. πγθεθξηκέλα φπσο έγηλε αληηιεπηφ γηα λα μεθηλήζεη ε δξάζε 5 έπξεπε λα έρεη νινθιεξσζεί ε δξάζε 4 ζην ηέινο ηνπ ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ πξνβιεπφηαλ φηη ην ηειεπηαίν εμάκελν ηεο δξάζεο 4 είλαη θνηλφ κε ην πξψην εμάκελν ηεο δξάζεο 5 (Ινχλην 2010 έσο Γεθέκβξην 2010). Δπνκέλσο ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δξάζεο 5 πξέπεη λα μεθηλά ζηηο 1/1/2011 θαη λα νινθιεξψλεηαη ζην ηέινο ηνπ έξγνπ, Ινχληνο 2012 (πίλαθαο C3, Παξάξηεκα 1). Η αιιαγή απηή δελ έρεη επίπησζε ζε άιιεο δξάζεηο ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ απαηηνχκελσλ παξαηεξήζεσλ πεδίνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δξάζεο 4 αιιά θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πδαηνδηάβξσζεο «decision support tool to combat erosion.. νινθιεξψλεηαη ζηηο 30/11/2010, ε εκεξνκελία ηνπ ζεκείνπ νξφζεκνπ ηεο δξάζεο, «Πξνζδηνξηζκφο ησλ δσλψλ πξνηεξαηφηεηαο δξάζεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απφ ηελ πδαηηθή δηάβξσζε - (The determination of priority action zones reflecting areas under protection from water erosion), κεηαθέξεηαη απφ ηηο 30/7/2010 ζηηο 31/12/2010 (πίλαθαο C2, Παξάξηεκα 1). Σν εξγαιείν ιήςεο απφθαζεο είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δσλψλ πξνηεξαηφηεηαο δξάζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο πληνληζηήο Γηθαηνχρνο ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ Α.Δ. 2

7 απηέο δελ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ επηπιένλ αιιαγέο θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ επφκελε δξάζε 5 θαη θαη επέθηαζε ζην αληηθείκελν θαη ην ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ. Αθφκα, ζηνλ πίλαθα C2 ησλ παξαδνηέσλ πξνζηέζεθαλ επηπιένλ δχν παξαδνηέα ζηελ δξάζε 10 πνπ πινπνηεί ν δηθαηνχρνο INTERGEO κε ηίηιν «Draft Decision Management Tool on Soil Contamination with relevant database (DMT-SC)» κε εκεξνκελία παξάδνζεο 31/1/2010 θαη «Overall Planning Strategy of Phase I and Phase II Environmental Site Assessments in potential contaminated areas» κε εκεξνκελία παξάδνζεο 28/02/2010 θαζψο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο πινπνίεζήο ηεο. Δπηπιένλ, κεηαθέξζεθε ην παξαδνηέν «Thematic guide on remediation of contaminated sites απφ ηε δξάζε 10 ζηε δξάζε 11 θαη ηξνπνπνηήζεθε ε εκεξνκελία παξάδνζεο απφ 28/2/2010 ζηηο 28/2/2011. Απηή ε αιιαγή θξίλεηαη ζεηηθή, θαζψο ζηε δηάξθεηα ηνπ επηπιένλ ρξφλνπ θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο 11 ζπιιέγνληαη θαη παξάγνληαη ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ νδεγνχ. ρεηηθά κε ηε δξάζε 22 «Thematic guides» έρεη ηξνπνπνηεζεί ην ζεκείν νξφζεκν θαζψο ζεκαληηθή ελέξγεηα γηα ηελ έθδνζε ησλ ζεκαηηθψλ νδεγψλ είλαη «ε νινθιήξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηεζζάξσλ νδεγψλ» απφ ηνπο ππεπζχλνπο δηθαηνχρνπο θαη φρη ε «έθδνζε ησλ ζεκαηηθψλ νδεγψλ» πνπ απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην ηεο δξάζεο. Δπνκέλσο ην ζεκείν νξφζεκν ηεο δξάζεο 22 ηξνπνπνηείηαη απφ «Edition of thematic guides θαη εκεξνκελία 01/01/ 2012 ζε «Completion of the content of thematic guides by the beneficiaries» θαη εκεξνκελία 30/6/2011. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ ηνπ έξγνπ απνθαζίζζεθε ε κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ εθζέζεσλ θαηά έλα κήλα (παξάξηεκα 1, FORM C2/4) εθηφο βέβαηα απφ απηή ηεο ηειηθήο. Ο ιφγνο είλαη φηη, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ, ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ρσξίζζεθε ζε εμάκελα ηα νπνία νινθιεξψλνληαη ηνλ Ινχλην θαη Γεθέκβξην θάζε έηνπο. Οη ζπκπξάηηνληεο δηθαηνχρνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο εθζέζεηο ηνπο 15 εκέξεο κεηά ηε ιήμε θάζε εμακήλνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε ζχληαμε ηνπ πιήξνπο παξαδνηένπ απφ ην ζπληνληζηή δηθαηνχρν νη εκεξνκελίεο ππνβνιήο ησλ εθζέζεσλ ζηελ ΔΔ κεηαθέξνληαη έλα κήλα αξγφηεξα, κεηάζεζε πνπ δεηήζεθε κε ην inception report θαη έγηλε απνδεθηή απφ ηελ Δ.Δ. Δπίζεο, έρνπλ γίλεη δηνξζψζεηο ζηηο εκεξνκελίεο νξφζεκσλ ησλ δξάζεσλ 2,11 θαη 13 νη νπνίεο, φπσο κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ, ζεκεηψζεθαλ εθ παξαδξνκήο ιαλζαζκέλα. Μεηά απφ απηέο ηηο δηνξζψζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζηαζεξφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο θαη ηελ αλακελφκελε ρσξίο πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, εθηηκάηαη φηη νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ παξακέλνπλ εθηθηνί φπσο θαη ην πιάλν ηνπ ελψ δελ πξνβιέπνληαη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ επφκελε πεξίνδν πινπνίεζεο. 1.3 Πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ Καηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηεο παξνχζαο παξνπζηάζζεθαλ θάπνηα πξνβιήκαηα θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σα πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά ζηε ζπλέρεηα: Γηνηθεηηθά πξνβιήκαηα Καζπζηέξεζε πέληε κελψλ ζηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ ζπληνληζηή δηθαηνχρν κε ηνλ ζπκπξάηηνληα δηθαηνχρν ΔΘΙΑΓΔ-ΙΔΒ. Τπνγξάθεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009 (βιέπε παξ. 2.3.) Καζπζηέξεζε ηξηψλ κελψλ ζηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ππεχζπλνπ πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ 3 έσο 5 ιφγσ αδπλακίαο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ αξρηθψο επηιερζέληα ζπλεξγάηε ηεο ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ. Ο λένο ζπλεξγάηεο αλέιαβε θαζήθνληα ηνλ Απξίιην 2009 κε απνηέιεζκα λα επεξεαζζεί ε πνξεία πινπνίεζεο ησλ ελεξγεηψλ 2,3 & 4 (βιέπε παξ ). Σν θαζαξφ πνζφ ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο είλαη ηειηθά κηθξφηεξν απφ , ην νπνίν έρεη δεισζεί ζηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε, ιφγσ ηνπ φηη ζε απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν ΦΠΑ, ν νπνίνο δελ είλαη επηιέμηκνο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη (βιέπε παξ. 3.3) Σερληθά πξνβιήκαηα Καζπζηέξεζε ηξηψλ κελψλ ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ελέξγεηα 2, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο 3, κε απνηέιεζκα λα κελ μεθηλήζεη θαη ε δξάζε 4 ηνλ Ινχλην 2009 αιιά δχν κήλεο αξγφηεξα (βιέπε παξ & 4.1.3). Αδπλακία ιήςεο θαη αλάιπζεο κηθξνχ αξηζκνχ δεηγκάησλ εδάθνπο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεηγκαηνιεςηψλ (Γξάζε 6 & 7), πνπ αληηκεησπίζζεθε κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο ηεο νκάδαο επεμεξγαζίαο δεηγκάησλ (βιέπε παξ & 4.1.6). πληνληζηήο Γηθαηνχρνο ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ Α.Δ. 3

8 ηελ πξφηαζε πξνβιεπφηαλ φηη ε έθηαζε ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ 6 & 7 ζα ήηαλ ζηξέκκαηα σζηφζν ηειηθά θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεηγκαηνιεςηψλ απηφ επεθηάζεθε ζηα ζηξέκκαηα πξνο φθεινο ηνπ έξγνπ θαη ηεο πεξηνρήο. Η ελέξγεηα απηή δεκηνπξγεί κηα θαζπζηέξεζε δχν κελψλ ζηελ παξάδνζε ησλ πξψησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ελψ δελ δεκηνπξγεί επηπιένλ θφζηνο ζην έξγν (βιέπε παξ , & 4.2.3, 4.2.4) Καζπζηέξεζε ζηε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε πινπνίεζεο ηεο κειέηεο «Αιάησζε ζηηο αγξνηηθέο εθηάζεηο ηεο ιεθάλεο Αλζεκνχληα» (δξάζε 9), ε νπνία ηειηθά ιφγσ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεθε κε ηνλ αλάδνρν πηζαλφλ ζα νινθιεξσζεί λσξίηεξα απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο πξφηαζεο (βιέπε παξ.4.1.8). Σεηξάκελε θαζπζηέξεζε ζηελ παξάδνζε ηεο κειέηεο «ηξαηεγηθφ πιάλν δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή ειέγρνπ ξχπαλζεο ππεδάθνπο θάζεο I θαη θάζεο ΙΙ», δξάζε 10 ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε έθηαζή ηεο θαη ν φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλεη απαίηεζε πνιχ πεξηζζφηεξεο αλζξσπνψξεο απφ απηέο πνπ είραλ αξρηθά ππνινγηζηεί. Η θαζπζηέξεζε δελ είρε επηπηψζεηο ζηελ έλαξμε ηεο δξάζεο 11 (βιέπε παξ ) Tξίκελε θαζπζηέξεζε ζηελ παξάδνζε ησλ κειεηψλ ηεο δξάζεο 13, ιφγσ αλππαξμίαο δεδνκέλσλ πδαηνπεξαηφηεηαο, ην νπνίν μεπεξάζζεθε κε εδαθνινγηθέο αλαιχζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ απφ ην ΙΔΒ-ΔΘΙΑΓΔ (βιέπε παξ ) Καζπζηέξεζε ελφο κήλα, 30/4/2009 αληί 31/3/2009, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ έξγνπ (ελέξγεηα 18) (βιέπε παξ ), ρσξίο επηπηψζεηο. Καζπζηέξεζε ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ (ελέξγεηα 20) ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν , πνπ επέθεξε επηπηψζεηο ζηελ απνζηνιή ηνπ θπιιαδίνπ ηνπ έξγνπ, φπσο πεξηγξάθεθε ζην inception report (βιέπε παξ & ) Αλ θαη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά δηφηη θπξίσο νθείινληαη ζε θαζπζηεξεκέλε πινπνίεζε ηκεκάησλ ηφζν ηνπ δηνηθεηηθνχ φζν θαη ηνπ ηερληθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη φρη ζε αδπλακία πινπνίεζεο ιφγσ δηνηθεηηθήο ή επηζηεκνληθήο αλεπάξθεηαο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ή ιφγσ ζεκαληηθήο αδπλακίαο εχξεζεο ή/θαη ζπιινγήο ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ θαη κεζφδσλ πινπνίεζεο θαζψο θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. Σα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα επηιχζεθαλ ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο είηε εθηηκάηαη φηη ζα επηιπζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηε ζπλέρεηα θαη δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ κεηέπεηηα πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ είρε επηπηψζεηο θαη ζηηο ελέξγεηεο 2, 3 & 4 κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ε πινπνίεζή ηνπο ήηαλ ε θαζπζηεξεκέλε αλάζεζε θαζεθφλησλ ππεχζπλνπ πινπνίεζεο ηνπο. Σν πξφβιεκα μεπεξάζζεθε θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο πξφηαζεο πξνζεγγίζζεθε κε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ ζπληνληζηή δηθαηνχρνπ ψζηε λα κελ επεξεάζνπλ ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Έλα πξφβιεκα ην νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί είλαη ην αλ απαηηείηαη αίηεζε ηξνπνπνίεζεο ηεο πξφηαζεο ζρεηηθά κε ην πνζφ ηεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ Γήκσλ ηεο πεξηνρήο, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ θαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 3.3. πληνληζηήο Γηθαηνχρνο ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ Α.Δ. 4

9 2. EXECUTIVE SUMMARY 2.1 General Progress At the present report, the methodology, the problems and the results so far are described as well as the management of the project LIFE07 ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S.), entitle Sustainable Soil Management in a Mediterranean basin based on the European Soil Thematic Strategy. In addition, the working plan that will be applied by the partners scheme during the next period and up to the date of interim report, 30 June 2011, is presented. The project LIFE Soil Sustainability (So.S.) refers to the recognition of various risks that threaten the soil considering the geomorphologic, hydrologic, financial and social characteristics of the region and the guidelines of European Soil Strategy. For the implementation of the project, the Development Agency of Eastern Thessaloniki ANATOLIKI S.A., the Land Research Institute of N.AG.RE.F., the companies INTERGEO LTD and HYETOS G.P., the Region of Central Macedonia and the Regional Development Fund of the Region of Central Macedonia are cooperating. Co financiers of the project, except from the European Union and the partner scheme, are the Municipalities of Thermi, Vasilika and Anthemountas. The project consists of important pilot applications that are implemented for the first time in Greece and specifically: - Identification of the directions of the European Soil Thematic Strategy and contribution on it s adoption. - Combating erosion in mountainous and semi-mountainous areas of the basin. - Confronting soil degradation in agricultural areas of the basin. - Protecting and controlling soil contamination and sealing at the under urbanization regions. - Development and dissemination of methods and techniques on soil management based on the European Soil Thematic Strategy. - Development of an action plan for the basin of Anthemountas towards the management and protection of Soil through the recognition and confrontation of the risks that threaten it. - Capacity building of the scientists and stakeholders and awareness of the local society in soil protection and management issues. The implementation area of the project is the hydrologic basin of Anthemountas and target is the recognition of soil degradation, which is accelerated by various human activities. In the implementation framework of the project, it was established and functions, by the coordinating beneficiary, the soil management unit, the existent GIS database was enriched and data were delivered to the beneficiaries that were necessary for the implementation of the actions that they are responsible for. In addition, the delivery of the first project s results and their incorporation in the existent database has started (Action 2). The coordinating beneficiary, after literature survey and evaluation of the available erosion risk assessment models and taking into account the physiographic characteristics of the implementation area (Anthemountas basin district) and the availability of data, selected the model RUSLE2 as the most suitable for the pilot area. Σhe water erosion parameter at the pilot area of the basin was estimated by applied the selected model (Action 3). In continuance, the development of the Decision management tool to combat soil erosion has started by identifying the social, economical and environmental factors existing in the area as well as by the literature survey of the measures and techniques for the soil protection from the water erosion (Action 4). The beneficiary NAGREF-LRI proceeded with the determination of the agricultural pilot area of the basin (Municipality of Vasilika) for the assessment of soil degradation in agricultural areas of the basin and prepared and started to implement the necessary sampling and laboratory soil analysis (Action 6 & 7) in order to produce the soil typological unit (STU) digital map. In addition, the model RUSLE was selected for the soil erosion risk assessment at the same pilot area. Aim of the actions is the assessment of erosion and organic matter decline in the pilot area. In the frame of the same pilot implementation, the RCM beneficiary had draw up the dossier of the tender for the public offering announcement and finally assigned with an external assistant the study Salinization in agricultural πληνληζηήο Γηθαηνχρνο ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ Α.Δ. 5

10 areas in Anthemountas basin (Action 9), that refers to the same area of the previous actions (action 6&7) In the framework of soil contamination control by anthropogenic activities (pilot area of Municipality of Thermi), the beneficiary INTERGEO has completed the overview of the related legislation, greek and european, for the contamination soil management and their remediation and has also developed the Decision Management Tool on Soil Contamination (DMT-SC) and the Overall Planning Strategy of Phase I and Phase II Environmental Site Assessments in potential contaminated areas (action 10). Furthermore, INTERGEO completed the Inventory and mapping of potential contaminated sites focusing on the completion of a questioner through on site visits and the application of DMT-SC (action 11). In addition, the HYETOS beneficiary, who is responsible for soil sealing control at the under urbanization areas (Municipality of Thermi), has selected the proper methodology and calculated the sealing rate considering land uses, the cliff and the water penetration estimations (Action 13). During this period, suitable software, which will estimate the variation of sealing rate in relation with the urbanized area, its localization, the construction materials etc, is developing. (Action 14). The RDF-CM beneficiary has started the activities for the development of Soil action plan for Anthemountas River basin District by identifying the local stakeholders which will participate in the action plan s consultation procedure and prepared the submission of material for their initial information (Action 16). Finally, in the frame of the publishing actions of the project, the identity of the project was created (Action 18), the leaflet and the poster of the project were produced, the project s communication list was created, the info boards of the project were displayed in the region of the basin (Action 19) and the final website of the project (Action 20), was displayed on the web. Moreover, the DMT-SC has been accepted to be presented by INTERGEO in a environmental conference in Corfu, Greece, in July Assessment as to whether the project objectives and work plan are still viable The project follows the work plan that has been set in the approved revised proposal and no significant problems or/and delays were observed, ensuring the viability of implementation of the targets that have been set. The partnership agreements of coordinating beneficiary with all the associated beneficiaries (until August 2009) and the contract with the co financiers have been signed (14 December 2009). The deliverables expected to be delivered until the end of June 2010, according the project s revised approved proposal, had all delivered and the majority of them on time. The deliverables presented in the paragraph 3.4. At the close reading of the approved proposal, some deliverable dates and milestones were spotted, that are not consistent with the implementation timetable of the related actions. These dates were corrected in form C2 of the proposal and can be found in Annex 1. Foremost, as it is referred and in the main part of this report, during the check of the feasibility of the various actions, it came up the necessity to update the timetable of action 5 and of the milestone of action 4. To be more specific, as it was seen, in order the action 5 to start, action 4 has firstly to be fulfilled until the end of In the timetable of the project, it was predicted that the last semester of action 4 is common with the first semester of action 5 (June 2010 to December 2010). As a result, the timetable of action 5 must be started at 1/1/2011 and ended at the end of the project, June 2012 (table C3, Annex 1). This change has no consequences in other actions of the project. In addition, due to the necessary field observations that are included in the first sub-action of action 4 and the fact that the development of the decision support tool to combat soil erosion will be completed on 30/11/2010, the Determination of priority action zones that reflect protected areas from water erosion is transferred from 30/7/2010 to 31/12/2010 (table C2, Annex 1). The decision support tool is necessary for the Determination of priority action zones. These changes are not expected to have further revisions and delays in action 5 and the timetable of the project in general. In addition, two more deliverables were added in action 10 (table C2, Annex 1) by INTERGEO: the Draft Decision Management Tool on Soil Contamination with relevant database (DMT-SC) with delivery date the 31/1/2010 and the Overall Planning Strategy of Phase I and Phase II Environmental Site Assessments in potential contaminated areas with delivery date 28/2/2010 as they are integral part of actions implementation. Furthermore, the deliverable Thematic guide on remediation of contaminated sites were reallocated from action 10 to action 11 and its delivery date has modified πληνληζηήο Γηθαηνχρνο ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ Α.Δ. 6

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Ιαλνπάξηνο 2014 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ Πξόινγνο Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Οηθνινγηθή πνηόηεηα θαη δηαρείξηζε πδάησλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΒΗΟΛΟΓΗΑ, ΓΔΩΛΟΓΗΑ θαη ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα