Μετάφραση αγγλικής λογιστικής ορολογίας (D-P) Περιµένης Θεόδωρος, Α/Μ 200/02, Σχολή Σ Ο, Τµήµα λογιστικής Υπεύθυνος καθηγητής : Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετάφραση αγγλικής λογιστικής ορολογίας (D-P) Περιµένης Θεόδωρος, Α/Μ 200/02, Σχολή Σ Ο, Τµήµα λογιστικής Υπεύθυνος καθηγητής : Θ."

Transcript

1 Μετάφραση αγγλικής λογιστικής ορολογίας (D-P) Περιµένης Θεόδωρος, Α/Μ 200/02, Σχολή Σ Ο, Τµήµα λογιστικής Υπεύθυνος καθηγητής : Θ. Γκιούρης ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Days Sales Outstanding (DSO): How long on average it takes a company to collect the money owed to it. Debenture: This is a type of share issued by a limited company. It is the safest type of share in that it is really a loan to the company and is usually tied to some of the company's assets so should the company fail, the debenture holder will have first call on any assets left after the company has been wound up. Debit: A column in a journal or ledger to record the 'To' side of a transaction (eg. if you are paying money into your bank account you would debit the bank when making the journal entry). Debtors: A list of customers who owe money to the business. Debtors (control account): An account in the nominal ledger which contains the overall balance of the Sales Ledger. Deferred expenditure: Expenses incurred which do not apply to the current accounting period. Instead, they are debited to a 'Deferred expenditure' account in the non-current assets area of your chart of accounts. When they become current, they can then be transferred to the profit and loss account as normal. Depreciation: The value of assets usually decreases as time goes by. The amount or percentage it decreases by is called depreciation. This is normally calculated at the end of every accounting period (usually a year) at a typical rate of 25% of its last value. It is shown in both the profit & loss account and balance sheet of a business. See straight-line depreciation. Dilutive: If a company acquires another and says the deal is 'dilutive to earnings', it means that the resulting P/E (price/earnings) ratio of the acquired company is greater than the acquiring company. Example: Company 'A' has an earnings per share (EPS) of $1. The current share price is $10. This gives a P/E ratio of 10 (current share price is 10 times the EPS). Company 'B' has made a net profit for the year of $20,000. If company 'A' values 'B' at, say, $220,000 (P/E ratio=11 [220,000 valuation/20,000 profit]) then the deal is dilutive because company 'A' is effectively decreasing its EPS (because it now has more shares and it paid more for them in comparison with its own share price). (see Accretive ) Dividends: These are payments to the shareholders of a limited company.

2 Double-entry book-keeping: A system which accounts for every aspect of a transaction - where it came from and where it went to. This from and to aspect of a transaction (called crediting and debiting) is what the term double-entry means. Modern double-entry was first mentioned by G Cotrugli, then expanded upon by L Paccioli in the 15th century. Drawings: The money taken out of a business by its owner(s) for personal use. This is entirely different to wages paid to a business's employees or the wages or remuneration of a limited company's directors (see 'Wages'). EBIT: Earnings before interest and tax (profit before any interest or taxes have been deducted). EBITA: Earnings before interest, tax and amortization (profit before any interest, taxes or amortization have been deducted). EBITDA: Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (profit before any interest, taxes, depreciation or amortization have been deducted). Encumbrance: A liability (eg. a mortgage is an encumbrance on a property). Also, any money set aside (ie. reserved) for any purpose. Entry: Part of a transaction recorded in a journal or posted to a ledger. Equity: The value of the business to the owner of the business (which is the difference between the business's assets and liabilities). Error of Commission: A double-entry term which means that one or both sides of a double-entry has been posted to the wrong account (but is within the same class of account). Example: Petrol expense posted to Vehicle maintenance expense. Error of Ommission: A double-entry term which means that a transaction has been ommitted from the books entirely. Error of Original Entry: A double-entry term which means that a transaction has been entered with the wrong amount. Error of Principle: A double-entry term which means that one or both sides of a doubleentry has been posted to the wrong account (which is also a different class of account). Example: Petrol expense posted to Fixtures and Fittings. Expenses: Goods or services purchased directly for the running of the business. This does not include goods bought for re-sale or any items of a capital nature (see Stock and Fixed Assets ). A B C D E F G H I J K l M N O P Q R S T U V W X Y Z HOME FIFO: First In First Out. A method of valuing stock.

3 Fiscal year: The term used for a business's accounting year. The period is usually twelve months which can begin during any month of the calendar year (eg. 1st April 2001 to 31st March 2002). Fixed Assets: These consist of anything which a business owns or buys for use within the business and which still retains a value at year end. They usually consist of major items like land, buildings, equipment and vehicles but can include smaller items like tools. (see Depreciation ) Fixtures & Fittings: This is a class of fixed asset which includes office furniture, filing cabinets, display cases, warehouse shelving and the like. Flash earnings: A news release issued by a company that shows its latest quarterly results. Flow of Funds: This is a report which shows how a balance sheet has changed from one period to the next. FOB: An abbreviation of Free On Board. It generally forms part of an export contract where the seller pays all the costs and insurance of sending the goods to the port of shipment. After that, the buyer then takes full responsibility. If the goods are to travel by train, it's called FOR (Free On Rail). Freight collect: The buyer pays the shipping costs. Gearing (AKA: leverage): The comparison of a company's long term fixed interest loans compared to its assets. In general two different methods are used: 1. Balance sheet gearing is calculated by dividing long term loans with the equity (or proprietor's net worth). 2. Profit and Loss gearing: Fixed interest payments for the period divided by the profit for the period. General Ledger: See Nominal Ledger. Goodwill: This is an extra value placed on a business if the owner of a business decides it is worth more than the value of its assets. It is usually included where the business is to be sold as a going concern. Gross loss: The balance of the trading account assuming it has a debit balance. Gross margin: The difference between the selling price of a product or service and the cost of that product or service often shown as a percentage. Eg. if a product sold for 100 and cost 60 to buy or manufacture, the gross margin would be 40%. Gross margin can also be expressed on a the total revenue and costs of producing that revenue as well as on an item by item basis. Gross profit: The balance of the trading account assuming it has a credit balance. Growth and Acquisition (G & A): Describes a way a company can grow. Growth means expanding through its normal operations, Acquisition means growth through buying up other companies.

4 A B C D E F G H I J K l M N O P Q R S T U V W X Y Z HOME Historical Cost: Assets, stock, raw materials etc. can be valued at what they originally cost (which is what the term 'historical cost' means), or what they would cost to replace at today's prices (see Price change accounting ). Impersonal Accounts: These are accounts not held in the name of persons (ie. they do not relate directly to a business's customers and suppliers). There are two types, see Real and Nominal. Imprest System: A method of topping up petty cash. A fixed sum of petty cash is placed in the petty cash box. When the petty cash balance is nearing zero, it is topped up back to its original level again (known as 'restoring the Imprest'). Income: Money received by a business from its commercial activities. See 'Revenue'. Inland Revenue: The government department usually responsible for collecting your tax. Insolvent: A company is insolvent if it has insufficient funds (all of its assets) to pay its debts (all of its liabilities). If a company's liabilities are greater than its assets and it continues to trade, it is not only insolvent, but in the UK, is operating illegally (Insolvency act 1986). Intangible assets: Assets of a non-physical or financial nature. An asset such as a loan or an endowment policy are good examples. See tangible assets. Integration Account: See Control Account. Inventory: A subsidiary ledger which is usually used to record the details of individual items of stock. Inventories can also be used to hold the details of other assets of a business. See Perpetual, Periodic. Invoice: A term describing an original document either issued by a business for the sale of goods on credit (a sales invoice) or received by the business for goods bought (a purchase invoice). A B C D E F G H I J K l M N O P Q R S T U V W X Y Z HOME Journal(s): A book or set of books where your transactions are first entered. Journal entries: A term used to describe the transactions recorded in a journal. Journal Proper: A term used to describe the main or general journal where other journals specific to subsidiary ledgers are also used. K - no entries

5 Landed Costs: The total costs involved when importing goods. They include buying, shipping, insuring and associated taxes. Ledger: A book in which entries posted from the journals are re-organised into accounts. Leverage: See Gearing. Liabilities: This includes bank overdrafts, loans taken out for the business and money owed by the business to its suppliers. Liabilities are included on the right hand side of the balance sheet and normally consist of accounts which have a credit balance. LIFO: Last In First Out. A method of valuing stock. LILO: Last In Last Out. A method of valuing stock. Long term liabilities: These usually refer to long term loans (ie. a loan which lasts for more than one year such as a mortgage). Loss: See Net loss. Management accounting: Accounts and reports are tailor made for the use of the managers and directors of a business (in any form they see fit - there are no rules) as opposed to financial accounts which are prepared for the Inland Revenue and any other parties not directly connected with the business. See Cost accounting. Manufacturing account: An account used to show what it cost to produce the finished goods made by a manufacturing business. Matching principle: A method of analysing the sales and expenses which make up those sales to a particular period (eg. if a builder sells a house then the builder will tie in all the raw materials and expenses incurred in building and selling the house to one period - usually in order to see how much profit was made). Maturity value: The (usually projected) value of an intangible asset on the date it becomes due. MD & A: Management Discussion and Analysis. Usually seen in a financial report. The information disclosed has deen derived from analysis and discussions held by the management (and is presented usually for the benefit of shareholders). Memo billing (aka memo invoicing): Goods ordered and invoiced on approval. There is no obligation to buy. Memorandum accounts: A name for the accounts held in a subsidiary ledger. Eg. the accounts in a sales ledger. Minority interest: A minority interest represents a minority of shares not held by the holding company of a subsidiary. It means that the subsidiary is not wholly owned by the holding

6 company. The minority shareholdings are shown in the holding company accounts as long term liabilities. Moving average: A way of smoothing out (i.e. removing the highs and lows) of a series of figures (usually shown as a graph). If you have, say, 12 months of sales figures and you decide on a moving average period of 3 months, you would add three months together, divide that by three and end up with an average for each month of the three month period. You would then plot that single figure in place of the original monthly points on your graph. A moving average is useful for displaying trends. See Normalize. Multiple-step income statement (aka Multi-step): An income statement (aka Profit and Loss ) which has had its revenue section split up into sub-sections in order to give a more detailed view of its sales operations. Example: a company sells services and goods. The statement could show revenue from services and associated costs of those revenues at the start of the revenue section, then show goods sold and cost of goods sold underneath. The two sections totals can then be amalgamted at the end to show overall sales (or gross profit). See Single-step income statement. Narrative: A comment appended to an entry in a journal. It can be used to describe the nature of the transaction, and often in particular, where the other side of the entry went to (or came from). Net loss: The value of expenses less sales assuming that the expenses are greater (ie. if the profit and loss account shows a debit balance). Net of Tax: The price less any tax. Eg. if you sold some goods for $12 inclusive of $2 sales tax, then the 'net of tax' price would be $10 Net profit: The value of sales less expenses assuming that the sales are greater (ie. if the profit and loss account shows a credit balance). Net worth: See Equity. Nominal Accounts: A set of accounts held in the nominal ledger. They are termed 'nominal' because they don't usually relate to an individual person. The accounts which make up a Profit and Loss account are nominal accounts (as is the Profit and Loss account itself), whereas an account opened for a specific customer is usually held in a subsidiary ledger (the sales ledger in this case) and these are referred to as personal accounts. Nominal Ledger: A ledger which holds all the nominal accounts of a business. Where the business uses a subsidiary ledger like the sales ledger to hold customer details, the nominal ledger will usually include a control account to show the total balance of the subsidiary ledger (a control account can be termed 'nominal' because it doesn't relate to a specific person). Normalize: This term can be applied to many aspects of accounting. It means to average or smooth out a set of figures so they are more consistent with the general trend of the business. This is usually done using a Moving average.

7 A B C D E F G H I J K l M N O P Q R S T U V W X Y Z HOME Opening the books: Every time a business closes the books for a year, it opens a new set. The new set of books will be empty, therefore the balances from the last balance sheet must be copied into them (via journal entries) so that the business is ready to start the new year. Ordinary Share: This is a type of share issued by a limited company. It carries the highest risk but usually attracts the highest rewards. Original book of entry: A book which contains the details of the day to day transactions of a business (see Journal ). Overheads: These are the costs involved in running a business. They consist entirely of expense accounts (eg. rent, insurance, petrol, staff wages etc.). Paid-up Share capital: The value of issued shares which have been paid for. See Calledup Share capital. P.A.Y.E (UK only): 'Pay as you earn'. The name given to the income tax system where an employee's tax and national insurance contributions are deducted before the wages are paid. Pareto optimum: An economic theory by Vilfredo Pareto. It states that the optimum allocation of a society's resources will not happen whilst at least one person thinks he is better off and where others perceive themselves to be no worse. Pay on delivery: The buyer pays the cost of the goods (to the carrier) on receipt of them. Periodic inventory: A Periodic Inventory is one whose balance is updated on a periodic basis, ie. every week/month/year. See Inventory. PE ratio: An equation which gives you a very rough estimate as to how much confidence there is in a company's shares (the higher it is the more confidence). The equation is: current share price multiplied by earnings and divided by the number of shares. 'Earnings' means the last published net profit of the company. Perpetual inventory: A Perpetual Inventory is one whose balance is updated after each and every transaction. See Inventory. Personal Accounts: These are the accounts of a business's customers and suppliers. They are usually held in the Sales and Purchase Ledgers. Petty Cash: A small amount of money held in reserve (normally used to purchase items of small value where a cheque or other form of payment is not suitable). Petty Cash Slip: A document used to record petty cash payments where an original receipt was not obtained (sometimes called a petty cash voucher).

8 Point of Sale (POS): The place where a sale of goods takes place, eg. a shop counter. Post Closing Trial Balance: This is a trial balance prepared after the balance sheet has been drawn up, and only includes balance sheet accounts. Posting: The copying of entries from the journals to the ledgers. Preference Shares: This is a type of share issued by a limited company. It carries a medium risk but has the advantage over ordinary shares in that preference shareholders get the first slice of the dividend 'pie' (but usually at a fixed rate). Pre-payments: One or more accounts set up to account for money paid in advance (eg. insurance, where part of the premium applies to the current financial year, and the remainder to the following year). Price change accounting: Accounting for the value of assets, stock, raw materials etc. by their current market value instead of the more traditional Historic Cost. Prime book of entry: See Original book of entry. Profit: See Gross profit, Net profit, and Profit and Loss Account. Profit and Loss Account: An account made up of revenue and expense accounts which shows the current profit or loss of a business (ie. whether a business has earned more than it has spent in the current year). Profit margin: The percentage difference between the costs of a product and the price you sell it for. Eg. if a product costs you $10 to buy and you sell it for $20, then you have a 100% profit margin. This is also known as your 'mark-up'. Pro-forma accounts (pro-forma financial statements): A set of accounts prepared before the accounts have been officially audited. Often done for internal purposes or to brief shareholders or the press. Pro-forma invoice: An invoice sent that requires payment before any goods or services have been despatched. A B C D E F G H I J K l M N O P Q R S T U V W X Y Z HOME Provisions: One or more accounts set up to account for expected future payments (eg. where a business is expecting a bill, but hasn't yet received it). Purchase Invoice: See Invoice. Purchase Ledger: A subsidiary ledger which holds the accounts of a business's suppliers. A single control account is held in the nominal ledger which shows the total balance of all the accounts in the purchase ledger.

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Days Sales Outstanding (DSO) : Πόσο καιρό,κατά µέσον όρο,παίρνει σε µια επιχείρηση για να συλλέξει τα χρήµατα που οφείλονται σε αυτή. Χρεώγραφο : Eίναι ένας τύπος µεριδίου που εκδίδεται από µια εταιρία περιορισµένης ευθύνης. Είναι ο ασφαλέστερος τύπος µεριδίου δεδοµένου ότι είναι πραγµατικά ένα δάνειο στην επιχείρηση και είναι συνήθως δεµένο σε µερικά από τα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης ώστε εάν αποτύχει η επιχείρηση, ο κάτοχος χρεωγράφων θα έχει τον πρώτο λόγο όσον αφορά οποιαδήποτε στοιχεία του Ενεργητικού που αφήνονται αφότου έχει διαλυθεί η επιχείρηση. Χρέωση : Μια στήλη σε ένα ηµερολόγιο ή ένα καθολικό για να καταγράψει στην πλευρά µιας συναλλαγής (π.χ. εάν πληρώνετε τα χρήµατα στον τραπεζικό λογαριασµό σας θα χρεώνατε την τράπεζα την δηµιουργία της ηµερολογιακής εγγραφής. Χρεώστες : Μια λίστα πελατών που οφείλουν χρήµατα στην επιχείρηση. Χρεώστες (λογαριασµός ελέγχου) : Ένας λογαριασµός στο Ονοµαστικό Καθολικό ο οποίος περιέχει το γενικό Ισοζύγιο του Καθολικού Πωλήσεων. Αναβεβληµένες δαπάνες : απάνες που υφίστανται,οι οποίες δεν ισχύουν για την τρέχουσα λογιστική περίοδο. Αντ' αυτού, χρεώνονται σε έναν λογαριασµό "αναβεβληµένων δαπανών" του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού, του γενικού λογιστικού σχεδίου. Όταν γίνουν τρέχοντες, µπορούν έπειτα να µεταφερθούν στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης κανονικά. Απόσβεση : Η αξία των στοίχειων του Ενεργητικού συνήθως µειώνεται καθώς περνάει ο χρόνος.το ποσό ή το ποσοστό που µειώνεται ονοµάζεται απόσβεση. Αυτό υπολογίζεται κανονικά στο τέλος κάθε λογιστικής περιόδου (συνήθως ένα έτος) σε ένα χαρακτηριστικό ποσοστό 25% της τελευταίας αξίας του. Παρουσιάζεται και στον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης και στον ισολογισµό µιας επιχείρησης. Βλέπε Μέθοδο Σταθερής Απόσβεσης. dilutive: Αν µια εταιρία αποκτήσει µια άλλη και πει οτι η διαπραγµάτευση είναι 'dilutive to earnings',σηµαίνει ότι η προκύπτουσα P/E (τιµή/κέρδη) αναλογία της επίκτητης επιχείρησης είναι µεγαλύτερη από την αποκτώσα εταιρεία. Παράδειγµα : Η εταιρία Α έχει κέρδη ανά µετοχή (EPS) 1 $. Η τρέχουσα τιµή της µετοχής είναι 10 $. Αυτό δίνει µια P/E αναλογία 10 (η τρέχουσα τιµή της µετοχής είναι 10 φορές τα EPS). Η εταιρία Β έχει πραγµατοποιήσει ένα καθαρό κέρδος για το έτος $ Αν η εταιρία Α εκτιµά την Β σε, για παράδειγµα, $ (P/E αναλογία=1,1 [ εκτίµηση/ κέρδος]) τότε η διαπραγµάτευση είναι dilutive επειδή η επιχείρηση "Α" µειώνει αποτελεσµατικά τα EPS (επειδή έχει τώρα περισσότερες

10 µετοχές και πλήρωσε περισσότερο για αυτές σε σύγκριση µε την τιµή της δικιάς της µετοχής). (Βλέπε Αυξητική.) Μερίσµατα : Αυτά είναι πληρωµές στους µετόχους µιας εταιρίας περιορισµένης ευθύνης. Λογιστική διπλής καταχώρησης : Ένα σύστηµα το οποίο τηρεί λογαριασµούς για κάθε πτυχή µιας συναλλαγής απο που ήρθε και που πήγε. Αυτή η «απο» και «προς» πτυχή µιας συναλλαγής (αποκαλούµενο πιστώνω και χρεώνω) είναι η σηµασία του όρου διπλή καταχώρηση. Η σύγχρονη διπλή καταχώρηση αναφέρθηκε αρχικά από τον G Cotrugli, έπειτα επεκτάθηκε περαιτέρω απο τον L Paccioli το 15 ο αιώνα. Απολήψεις : Τα χρήµατα που λαµβάνονται από µια επιχείρηση από τον/τους ιδιοκτήτη/τες της για προσωπική χρήση. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό απο τις αµοιβές που πληρώνονται στους υπαλλήλους µιας επιχείρησης ή τις αµοιβές ή την ανταµοιβή των διευθυντών µιας εταιρίας περιορισµένης ευθύνης. (Βλέπε «Αµοιβές»). EBIT : Αποδοχές προ τόκων και φόρων (το κέρδος πριν από οποιοδήποτε τόκο ή φόρους που έχουν αφαιρεθεί). EBITA : Αποδοχές προ τόκων, φόρων και χρεωλυσίας (το κέρδος πριν από οποιοδήποτε τόκο, φόρους ή χρεωλυσία έχει αφερεθεί). EBITDA : Αποδοχές προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και χρεωλυσίας (το κέρδος πριν από οποιοδήποτε τόκο, φόρους, αποσβέσεις ή χρεωλυσία έχει αφερεθεί). Επιβάρυνση : Μια ευθύνη (π.χ. µια υποθήκη είναι µια επιβάρυνση σε µια ιδιοκτησία). Επίσης, οποιαδήποτε χρήµατα που τίθενται κατά µέρος (δηλ. δεσµευµένα) για οποιοδήποτε σκοπό. Καταχώριση : Μέρος µιας συναλλαγής που καταγράφεται σε ένα ηµερολόγιο ή που καταχωρείται σε ένα καθολικό. Καθαρή Αξία : Η αξία της επιχείρησης στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης (που είναι η διαφορά µεταξύ των στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης και των στοιχείων του παθητικού). Error of Commission : Ένας όρος της διπλογραφικής µεθόδου ο οποίος σηµαίνει οτι η µια ή και οι δυο πλευρές µιας διπλογραφίας έχουν καταχωρηθεί σε λάθος λογαριασµό (αλλά είναι µέσα στην ίδια κατηγορία λογαριασµού). Παράδειγµα : Η δαπάνη της βενζίνης έχει καταχωρηθεί στη δαπάνη συντήρησης οχηµάτων. Λάθος Παράληψης : Ένας όρος της διπλογραφικής µεθόδου ο οποίος σηµαίνει οτι σε µια συναλλαγή υπάρχει παράληψη από τα βιβλία εξ ολοκλήρου. Λάθος αρχικής καταχώρησης : Ένας όρος της διπλογραφικής µεθόδου ο οποίος σηµαίνει οτι µια συναλλαγή έχει καταχωρηθεί µε λάθος ποσό. Error of Principle : Ένας όρος της διπλογραφικής µεθόδου ο οποίος σηµαίνει οτι η µια ή και οι δυο πλευρές µιας διπλογραφίας έχουν καταχωρηθεί σε λάθος λογαριασµό (ο οποίος επίσης διαφορετική κατηγορία λογαριασµού). Παράδειγµα : Η δαπάνη της βενζίνης έχει καταχωρηθεί στους Εξοπλισµούς και Πάγια.

11 απάνες : Τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν άµεσα για την λειτουργία της επιχείρησης. Αυτό δεν περιλαµβάνει τα αγαθά που αγοράζονται για τη µεταπώληση ή οποιαδήποτε στοιχεία κεφαλαιακής φύσης. (Βλέπε Απόθεµα και Πάγια Ενεργητικά). FIFO : Πρώτη Εισαγωγή πρώτη Εξαγωγή. Μια µέθοδος εκτίµησης των αποθεµάτων. Οικονοµικό Έτος : Ο όρος που χρησιµοποιείται για την λογιστική χρήση µιας επιχείρησης. Η περίοδος είναι συνήθως δώδεκα µήνες που µπορούν να αρχίσουν κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε µήνα του ηµερολογιακού έτους (π.χ. 1η Απριλίου 2001 µέχρι 31η Μαρτίου 2002). Πάγια Ενεργητικά : Αυτά αποτελούνται από οτιδήποτε το οποίο κατέχει µια επιχείρηση ή αγοράζει για χρήση µέσα στην επιχείρηση και που διατηρεί ακόµα µια αξία στο τέλος του έτους. Αποτελούνται συνήθως από σηµαντικά στοιχεία όπως το έδαφος, τα κτήρια, τον εξοπλισµό και τα οχήµατα αλλά µπορούν να περιλάβουν τα µικρότερα στοιχεία όπως τα εργαλεία. (Βλέπε Απόσβεση). Εξοπλισµός και Πάγια : Αυτό είναι µια κατηγορία πάγιου ενεργητικού που περιλαµβάνει την επίπλωση γραφείων, τα ντουλάπια αρχειοθέτησης, προθήκες, ράφια αποθηκών εµπορευµάτων και τα όµοια τους. Flash earnings : Ένα δελτίο τύπου που εκδίδει µια εταιρία το οποίο παρουσιάζει τα τελευταία τριµηνιαία αποτελέσµατα. Ροή Κεφαλαίων : Είναι µια έκθεση που δείχνει πώς ένας ισολογισµός έχει αλλάξει από µια περίοδο στην επόµενη. FOB: Μια σύντµηση του «ελεύθερος επί του πλοίου». Αποτελεί γενικά µέρος µιας σύµβασης εξαγωγής όπου ο πωλητής πληρώνει όλες τις δαπάνες και την ασφάλεια της αποστολής των αγαθών στο λιµένα της αποστολής. Μετά από αυτό, ο αγοραστής παίρνει έπειτα την πλήρη υπευθυνότητα. Εάν τα αγαθά πρόκειται να ταξιδεψουν µε το τραίνο, καλείται FOR (ελεύθερος επί της ράγας). Freight collect : Ο αγοραστής πληρώνει τα έξοδα αποστολής. Αναλογία φερεγγυότητας (γνωστό και ως : µόχλευση) : Η σύγκριση των µακροπρόθεσµων δανείων σταθερού επιτοκίου µιας επιχείρησης έναντι των στοιχείων Ενεργητικού. Γενικά δύο διαφορετικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται: 1. Η Αναλογία φερεγγυότητας του Ισολογισµού υπολογίζεται µε τη διαίρεση των µακροπρόθεσµων δανείων µε τη καθαρή αξία (ή την καθαρή αξία του ιδιοκτήτη). 2. Η αναλογία φερεγγυότητας Κέρδους και απώλειας : Σταθερές πληρωµές τόκων για την περίοδο που διαιρείται µε το κέρδος για την περίοδο. Γενικό Καθολικό : Βλέπε Ονοµαστικό Καθολικό Υπεραξία Επιχειρήσεως : Είναι µια πρόσθετη αξία που τοποθετείται σε µια επιχείρηση εάν ο ιδιοκτήτης µιας επιχείρησης αποφασίζει ότι αξίζει περισσότερο από την αξία των στοιχείων του Ενεργητικού της. Συµπεριλαµβάνεται συνήθως όπου η επιχείρηση πρόκειται να πωληθεί ως λειτουργούσα.

12 Μικτή Ζηµιά : Το ισοζύγιο του εµπορικού λογαριασµού υποθέτοντας οτι έχει πιστωτικό υπόλοιπο. Μικτό Περιθώριο : Η διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης ενός προϊόντος ή της υπηρεσίας και το κόστος εκείνου του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρουσιάζεται συχνά ως ποσοστό. Πχ. Εάν ένα προϊόν πωλήθηκε για 100 και κόστισε 60 για να αγοραστεί ή να κατασκευαστεί, το ακαθάριστο περιθώριο θα ήταν 40%. Το ακαθάριστο περιθώριο µπορεί επίσης να εκφραστεί στο συνολικό εισόδηµα και τις δαπάνες παραγωγής αυτού του εισοδήµατος καθώς επίσης σε ένα αντικείµενο. Ακαθάριστο κέρδος : Το ισοζύγιο του εµπορικού λογαριασµού υποθέτοντας οτι έχει χρεωστικό υπόλοιπο. Ανάπτυξη και Πρόσκτηση (G & A) : Περιγράφει έναν τρόπο που µπορεί µια επιχείρηση να αναπτυχθεί. Ανάπτυξη σηµαίνει επέκταση µέσω των κανονικών δραστηριοτήτων, Πρόσκτηση σηµαίνει ανάπτυξη αγοράζοντας άλλες επιχειρήσεις. Ιστορικό Κόστος : Στοιχεία Ενεργητικού, µετοχές, πρώτες ύλες κτλ. µπορούν να εκτιµηθούν βάσει της αρχικής τους τιµής (που είναι αυτό που ο όρος "ιστορικό κόστος" σηµαίνει) ή τι θα κόστιζαν για να αντικατασταθούν σε σηµερινές τιµές (δείτε τη λογιστική µεταβολής των τιµών). Γενικοί Λογαριασµοί : Αυτοί είναι λογαριασµοί που δεν κρατιούνται στο όνοµα των προσώπων (δηλ. δεν αφορούν άµεσα τους πελάτες και τους προµηθευτές µιας επιχείρησης). Υπάρχουν δύο τύποι, βλέπε πραγµατικός και ονοµαστικός. Έσοδα : Χρήµατα που παραλαµβάνονται από µια επιχείρηση απο τις εµπορικές δραστηριότητές του. Βλέπε "το εισόδηµα". Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων : Η κυβερνητική υπηρεσία συνήθως αρµόδια για τη συλλογή του φόρου σας. Αφερέγγυος : Μια επιχείρηση είναι αφερέγγυα εάν έχει ανεπαρκή κεφάλαια (όλα τα στοιχεία Ενεργητικού της) για να πληρώσει τα χρέη της (όλα στοιχεία του παθητικού της). Εάν τα στοιχεία του παθητικού µιας επιχείρησης είναι µεγαλύτερα από τα στοιχεία ενεργητικού και συνεχίζει να δραστηριοποιείται εµπορικά, είναι όχι µόνο αφερέγγυη, αλλά στο Ηνωµένο Βασίλειο, λειτουργεί παράνοµα (πράξη αφερεγγυότητας 1986). Ασώµατες ακινητοποιήσεις: Στοιχεία ενεργητικού µη φυσικής ή οικονοµικής φύσης. Ένα στοιχείο ενεργητικού όπως ένα δάνειο ή µια πολιτική χρηµατοδότησης είναι καλά παραδείγµατα. Βλέπε υλικά στοιχεία ενεργητικού. Ολοκληρωτικός λογαριασµός : Βλέπε Γενικός Λογαριασµός. Κατάλογος απογραφής : Ένα θυγατρικό καθολικό που χρησιµοποιείται συνήθως για να καταγράψει τις λεπτοµέρειες των µεµονωµένων στοιχείων του αποθέµατος. Οι κατάλογοι µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για να κρατήσουν τις λεπτοµέρειες άλλων στοιχείων ενεργητικού µιας επιχείρησης. Βλέπε διαρκή, περιοδικός. Τιµολόγιο : Ένας όρος που περιγράφει ένα αρχικό έγγραφο που εκδίδεται είτε από µια επιχείρηση για την πώληση των αγαθών µε την πίστωση (ένα τιµολόγιο

13 πωλήσεων) είτε που παραλαµβάνεται από την επιχείρηση για τα αγαθά που αγοράζονται (ένα τιµολόγιο αγορών). Ηµερολόγιο(α) : Ένα βιβλίο ή ένα σύνολο βιβλίων όπου οι συναλλαγές σας εισάγονται αρχικά. Ηµερολογιακές Εγγραφές : Ένας όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις συναλλαγές που καταγράφονται σε ένα περιοδικό. Journal Proper : Ένας όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει το κύριο ή γενικό ηµερολόγιο όπου άλλα ηµερολόγια συγκεκριµένα για τα θυγατρικά καθολικά χρησιµοποιούνται επίσης. Κ : Καµία καταχώρηση Τιµή εκφορτωθέντος εµπορεύµατος : Οι συνολικές δαπάνες που περιλαµβάνονται κατά την εισαγωγή των αγαθών. Περιλαµβάνουν την αγορά, το κόστος µεταφοράς, την ασφάλιση και τους σχετικούς φόρους. Καθολικό: Ένα βιβλίο στο οποίο οι καταχωρήσεις που αποτυπώθηκαν στα περιοδικά αναδιοργανώνονται στους λογαριασµούς. Μόχλευση : Βλέπε Αναλογία φερεγγυότητας Παθητικό : Αυτό περιλαµβάνει ανάληψη πέραν του πιστωτικού ορίου απο τράπεζες, δάνεια που λαµβάνονται έξω για την επιχείρηση και τα χρήµατα που οφείλονται από την επιχείρηση στους προµηθευτές της. Τα στοιχεία του παθητικού συµπεριλαµβάνονται στη δεξιά πλευρά του ισολογισµού και αποτελούνται κανονικά από τους λογαριασµούς που έχουν πιστωτική υπόλοιπο. LIFO : Τελευταία εισαγωγή, πρώτη εξαγωγή. Μια µέθοδος εκτίµησης των αποθεµάτων. LILO : Τελευταία εισαγωγή, τελευταία εξαγωγή. Μια µέθοδος εκτίµησης των αποθεµάτων Μακροπρόθεσµα στοιχεία του παθητικού : Αυτά αναφέρονται συνήθως στα µακροπρόθεσµα δάνεια (δηλ. ένα δάνειο που διαρκεί για περισσότερα από ένα έτη όπως µια υποθήκη). Ζηµία : Βλέπε καθαρή ζηµία. ιοικητική Λογιστική : Λογαριασµοί και εκθέσεις κόβονται και ράβονται για να χρησιµοποιηθούν απο τους διοικούντες και τους διευθυντές µιας επιχείρησης (σε οποιαδήποτε µορφή ταιριάζουν δεν υπάρχουν κανόνες) σε αντιδιαστολή µε τους οικονοµικούς λογαριασµούς που προετοιµάζονται για το Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων και οποιαδήποτε άλλα συµβαλλόµενα µέρη που συνδέονται όχι άµεσα µε την επιχείρηση. Βλέπε λογιστική δαπανών.

14 Κατασκευαστικός Λογαριασµός : Ένας λογαριασµός που χρησιµοποιείται για να παρουσιάσει τι κόστισε για να παραγάγει τα τελικά αγαθά που έγιναν από µια επιχείρηση κατασκευής. Αρχή ταιριάσµατος : Μια µέθοδος ανάλυσης των πωλήσεων και των δαπανών που αποτελούν εκείνες τις πωλήσεις σε µια ιδιαίτερη περίοδο (π.χ. εάν ένας κατασκευαστής σπιτιών πουλήσει ένα σπίτι έπειτα ο κατασκευαστής θα συνδέσει όλες τις πρώτες ύλες και τις δαπάνες που υφίστανται στην οικοδόµηση και την πώληση του σπιτιού σε µια περίοδο - συνήθως προκειµένου να δει πόσο κέρδος πραγµατοποιήθηκε). Αξία ωρίµανσης : Η (συνήθως προβαλλόµενη) αξία µιάς ασώµατης ακινητοποίησης κατά την ηµεροµηνία που γίνεται ληξηπρόθεσµο. MD & A: ιοικητική Συζήτηση και Ανάλυση. Παρατηρείται συνήθως σε µια οικονοµική έκθεση. Οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται προέρχονται από την ανάλυση και τις συζητήσεις που διοργανώνονται από τη διοίκηση (και παρουσιάζεται συνήθως προς όφελος των µετόχων). Memo billing (γνωστό και ως τιµολόγηση υποµνηµάτων) : Αγαθά που παραγγέλνονται και τιµολογούνται κατά την έγκριση. εν υπάρχει υποχρέωσει αγοράς. Υποµνηµατικοί Λογαριασµοί : Ένα όνοµα για τους λογαριασµούς που τηρούνται σε ένα θυγατρικό καθολικό. Π.χ. οι λογαριασµοί σε ένα καθολικό πωλήσεων. Μειοψηφική συµµετοχή : Μια µειοψηφική συµµετοχή αντιπροσωπεύει µια µειονότητα των µετοχών που δεν κατέχει η µητρική εταιρία µιας θυγατρικής. Σηµαίνει ότι η θυγατρική δεν είναι εν πλήρη κυριότητα από την µητρική εταιρία. Η µειψηφία εταιρικών συµµετοχών παρουσιάζονται στους λογαριασµούς της µητρικής ως µακροπρόθεσµα στοιχεία του παθητικού. Κινητός Μέσος Όρος : Ένας τρόπος εξοµάλυνσης (δηλ. αφαιρώντας τις ψηλά και τα χαµηλότατα σηµεία) µιας σειράς αριθµών (που παρουσιάζονται συνήθως ως γραφική παράσταση). Εάν έχετε, για παράδειγµα, τους αριθµούς πωλήσεων 12 µηνών και αποφασίζατε µε µια περίοδο κινούµενου µέσου όρου 3 µηνών, θα προσθέτατε τρεις µήνες µαζί, θα διαιρούσατε αυτούς µε το τρία και θα καταλήγατε µε έναν µέσο όρο για κάθε µήνα της περιόδου τριών µηνών. Θα σχεδιάζατε έπειτα εκείνο τον ενιαίο αριθµό αντί των αρχικών µηνιαίων σηµείων στη γραφική παράστασή σας. Ένας κινούµενος µέσος όρος είναι χρήσιµος για να δείχνει τις τάσεις. Βλέπε οµαλοποιησή. Εισοδηµατική ήλωση Πολλαπλών Βηµάτων (γνωστό και ως Πολλαπλά Βήµατα) : Μια εισοδηµατική δήλωση (γνωστό και ως Κέρδος και απώλεια) που έχει το τµήµα εισοδήµατός της χωρισµένο σε υποενότητες προκειµένου να δοθεί µια πιό λεπτοµερής άποψη των διαδικασιών πωλήσεών της. Παράδειγµα: µια επιχείρηση πωλεί υπηρεσίες και τα αγαθά. Η δήλωση θα µπορούσε να παρουσιάσει εισόδηµα από τις υπηρεσίες και τις σχετικές δαπάνες εκείνων των εισοδηµάτων στην έναρξη του τµήµατος εισοδήµατος, κατόπιν να παρουσιάσει τα αγαθά που πωλήθηκαν και κόστος των αγαθών που πωλήθηκαν κάτω από. Τα σύνολα δύο τµηµάτων µπορούν έπειτα να συγχωνευτούν στο τέλος για να παρουσιάσουν τις γενικές πωλήσεις (ή ακαθάριστο κέρδος). Βλέπε εισοδηµατική δήλωση ενός βήµατος.

15 Αιτιολογία : Ένα σχόλιο που επισυνάπτεται σε µια εγγραφή σε ένα ηµερολόγιο. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει τη φύση της συναλλαγής, και συχνά ειδικότερα, που πήγε η άλλη πλευρά της εγγραφής (ή απο που προήλθε) Καθαρή Ζηµία : Η αξία των δαπανών µείον τις πωλήσεις υποθέτοντας ότι οι δαπάνες είναι µεγαλύτερες (δηλ. Εάν ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο). Καθαρός του Φόρου : Η τιµή µειωµένη απο οποιονδήποτε φόρο. Π.χ. εάν πωλήσατε µερικά αγαθά για $12 συµπεριλαµβανοµένου του φόρου $2 επί των πωλήσεων, τότε η "καθαρή απο φόρους" τιµή θα ήταν $10. Καθαρό κέρδος: Η αξία των πωλήσεων µειωµένη απο τις δαπάνες υποθέτοντας ότι οι πωλήσεις είναι µεγαλύτερες (δηλ. εάν ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο). Καθαρή Αξία : Βλέπε Καθαρή Αξία Ονοµαστική Λογαριασµοί : Ένα σύνολο λογαριασµών που τηρείται στο ονοµαστικό καθολικό. Καλούνται "ονοµαστικοί" επειδή δεν αφορούν συνήθως ένα µεµονωµένο πρόσωπο. Οι λογαριασµοί που αποτελούν έναν λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης είναι ονοµαστικοί λογαριασµοί (όπως είναι ο ίδιος ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης), ενώ ένα λογαριασµό που ανοίγουν για έναν συγκεκριµένο πελάτη τηρείται συνήθως σε ένα θυγατρικό καθολικό (το καθολικό πωλήσεων σε αυτήν την περίπτωση) και αυτοί αναφέρονται ως προσωπικοί λογαριασµοί. Ονοµαστικό καθολικό: Ένα καθολικό που κρατά όλους τους ονοµαστικούς λογαριασµούς µιας επιχείρησης. Όπου η επιχείρηση χρησιµοποιεί ένα θυγατρικό καθολικό όπως το καθολικό πωλήσεων για να κρατήσει τις λεπτοµέρειες πελατών, το ονοµαστικό καθολικό θα περιλάβει συνήθως έναν λογαριασµό ελέγχου για να παρουσιάσει το συνολικό ισοζύγιο του θυγατρικού καθολικού (ένας λογαριασµός ελέγχου µπορεί να κληθεί "ονοµαστικό" επειδή δεν αφορά ένα συγκεκριµένο πρόσωπο). Οµαλοποιώ : Αυτός ο όρος µπορεί να εφαρµοστεί σε πολλές πτυχές της λογιστικής. Σηµαίνει να βγάζω µέσο όρο ή να εξοµαλύνω ένα σύνολο αριθµών έτσι ώστε να είναι περισσότερο σύµφωνοι µε την γενικότερη τάση της επιχείρησης. Αυτό γίνεται συνήθως χρησιµοποιώντας έναν κινητό µέσο όρο. Άνοιγµα Βιβλίων : Κάθε φορά που κλείνει µια επιχείρηση τα βιβλία για ένα έτος, ανοίγει ένα νέο σύνολο. Το νέο σύνολο βιβλίων θα είναι κενό, εποµένως τα υπόλοιπα από τον τελευταίο ισολογισµό πρέπει να αντιγραφούν σε αυτά (µέσω ηµερολογιακών εγγραφών) έτσι ώστε η επιχείρηση να είναι έτοιµη για να αρχίσει το νέο έτος Κοινή Μετοχή : Αυτό είναι ένας τύπος µετοχής που εκδίδεται από µια εταιρία περιορισµένης ευθύνης. Εγκυµονεί τον υψηλότερο κίνδυνο αλλά συνήθως προσελκύει τις υψηλότερες ανταµοιβές. Αρχικό βιβλίο εγγραφών : Ένα βιβλίο που περιέχει τις λεπτοµέρειες των καθηµερινών συναλλαγών µιας επιχείρησης (βλέπε ηµερολόγιο).

16 Γενικά Έξοδα : Αυτές είναι οι δαπάνες που περιλαµβάνονται στη διεύθυνση µιας επιχείρησης. Αποτελούνται εξ ολοκλήρου από τους λογαριασµούς δαπάνης (π.χ. µίσθωµα, ασφάλεια, βενζίνη, αµοιβές προσωπικού κ.λπ.). Κατατεθειµένο κεφάλαιο µετοχής : Η αξία των µετοχών που έχουν πληρωθεί. Βλέπε καλούµενο κεφάλαιο µετοχής. P.A.Y.E. (Ηνωµένο Βασίλειο µόνο) : "Πληρώστε καθώς κερδίζετε". Το όνοµα που δίνεται στο σύστηµα φόρου εισοδήµατος όπου οι συνεισφορές του φόρου και εθνικής ασφάλειας ενός υπαλλήλου αφαιρούνται πριν από τις αµοιβές πληρώνεται. Βέλτιστο του Παρέτου : Μια οικονοµική θεωρία από τον Vilfredo Παρέτο. ηλώνει ότι η βέλτιστη κατανοµή των πόρων µιας κοινωνίας δεν θα συµβεί ενώ τουλάχιστον ένα άτοµο σκέφτεται ότι είναι καλύτερος και όπου άλλοι αντιλαµβάνονται τους εαυτούς τους να µην είναι χειρότεροι. Πληρωµή κατά την παράδοση : Ο αγοραστής πληρώνει το κόστος των αγαθών (στο µεταφορέα) στην παραλαβή τους. Περιοδικός κατάλογος : Ένας περιοδικός κατάλογος είναι ένας του οποίου το υπόλοιπο ενηµερώνεται σε περιοδική βάση, δηλ. κάθε βδοµάδα/µήνα/χρόνο. Βλέπε Κατάλογο. Αναλογία PE : Μια εξίσωση που σας δίνει µια κατά προσέγγιση εκτίµηση ως προς πόση εµπιστοσύνη υπάρχει στις µετοχές µιας επιχείρησης (όσο υψηλότερη είναι τόσο µεγαλύτερη εµπιστοσύνη). Η εξίσωση είναι: τρέχουσα τιµή µετοχής που πολλαπλασιάζεται µε τις αποδοχές και που διαιρείται µε τον αριθµό µετοχών. "Οι αποδοχές" σηµαίνουν το τελευταίο δηµοσιευµένο καθαρό κέρδος της επιχείρησης. ιαρκής κατάλογος : Ένας διαρκής κατάλογος είναι ένας του οποίου το υπόλοιπο ενηµερώνεται µετά από κάθε συναλλαγή. Βλέπε κατάλογο. Προσωπικοί λογαριασµοί: Αυτοί είναι οι λογαριασµοί των πελατών και των προµηθευτών µιας επιχείρησης. Κρατιούνται συνήθως στο Καθολικό Αγορών και Πωλήσεων. Μικρό ταµείο : Ένα µικρό χρηµατικό ποσό που κρατιέται ως απόθεµα (κανονικά χρησιµοποιείται για να αγοραστούν αντικείµενα µικρής αξίας όπου µια επιταγή ή άλλη µορφή πληρωµής δεν είναι κατάλληλη). Petty Cash Slip : Ένα έγγραφο που χρησιµοποιείται για να καταγράψει τις ασήµαντες πληρωµές µετρητών όπου µια αρχική απόδειξη δεν λήφθηκε (µερικές φορές ονοµάζεται απόδειξη πληρωµής µικρού ταµείου). Σηµείο Πώλησης (POS) : Το σηµείο όπου µια πώληση των αγαθών πραγµατοποιείται, π.χ. ένας πάγκος καταστήµατος. Post Closing Trial Balance : Αυτό είναι ένα δοκιµαστικό ισοζύγιο που προετοιµάζεται αφότου έχει συνταχτεί ο ισολογισµός, και περιλαµβάνει µόνο τους λογαριασµούς ισολογισµών.

17 Καταχώρηση : Η αντιγραφή των καταχωρήσεων από τα περιοδικά στα καθολικά. Προνοµιούχες Μετοχές : Αυτό είναι ένα είδος µετοχής που εκδίδεται από µια εταιρία περιορισµένης ευθύνης. Εγκυµονεί έναν µέσο κίνδυνο αλλά έχει το πλεονέκτηµα έναντι των τακτικών µετοχών στο ότι οι κάτοχοι προνοµιούχων µετοχών πέρνουν την πρώτη φέτα της «πίτας» του µερίσµατος (αλλά συνήθως σε ένα σταθερό ποσοστό). Προπληρωµές : Ένας ή περισσότεροι λογαριασµοί που οργανώνονται για να αποτελέσουν τα χρήµατα που πληρώνονται εκ των προτέρων (π.χ. ασφάλεια, όπου µέρος του ασφαλίστρου ισχύει για το τρέχον οικονοµικό έτος, και το υπόλοιπο στο επόµενο έτος). Λογιστική µεταβολής των τιµών : Λογιστική για την αξία των στοιχείων ενεργητικού, του αποθέµατος, των πρώτων υλών κ.λπ. µε βάση την τρέχουσα αγοραστική αξία τους αντί του παραδοσιακότερου ιστορικού κόστους. Πρωταρχικό βιβλίο εγγραφών : Βλέπε Αρχικο βιβλίο εγγραφών. Κέρδος: Βλέπε ακαθάριστο κέρδος, καθαρό κέρδος, και το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης. Λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης: Ένας λογαριασµός φτιαγµένος από λογαριασµούς εισοδήµατος και δαπάνης ο οποίος δείχνει το τρέχον κέρδος ή απώλεια µιας επιχείρησης (δηλ. εάν µια επιχείρηση έχει κερδίσει περισσότερο από έχει ξοδεψει στο τρέχον έτος). Περιθώριο κέρδους: Η διαφορά ποσοστού µεταξύ των δαπανών ενός προϊόντος και της τιµής που πωλείται. Π.χ. εάν ένα προϊόν σας κοστίζει $10 για να αγοράσει και το πωλείτε για $20, κατόπιν έχετε ένα περιθώριο κέρδους 100%. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως "εµπορικό περιθώριο". Pro-forma λογαριασµοί (pro-forma financial statements) : Ένα σύνολο λογαριασµών που προετοιµάζεται πριν ελεγχθούν επίσηµα οι λογαριασµοί. Συχνά γίνεται για εσωτερικούς λόγους ή για να ενηµερώσει τους µετόχους ή τον Τύπο. Pro forma Τιµολόγιο : Ένα τιµολόγιο που στέλνεται και απαιτεί την πληρωµή ενώπιον οποιονδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών έχουν αποσταλεί. Προβλέψεις : Ένας ή περισσότεροι λογαριασµοί που οργανώνονται για τις αναµενόµενες µελλοντικές πληρωµές (π.χ. όπου µια επιχείρηση αναµένει έναν λογαριασµό, αλλά δεν το έχει λάβει ακόµα). Τιµολόγιο Αγορών : Βλέπε Τιµολόγιο Καθολικό αγορών: Ένα θυγατρικό καθολικό που κρατά τους λογαριασµούς των προµηθευτών µιας επιχείρησης. Ένας ενιαίος λογαριασµός ελέγχου κρατιέται στο ονοµαστικό καθολικό που παρουσιάζει το συνολικό ισοζύγιο όλων των λογαριασµών στο καθολικό αγορών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ -- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-- ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Answer 1 (a) Profit and Loss and Appropriation of Y. Yiannakou and G. Georgiou for the year ended 31 Dec 2008 Selling & Distribution exps

Διαβάστε περισσότερα

ACCOUNTING LEVEL I ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Ι

ACCOUNTING LEVEL I ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Ι ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Αριθµός Μητρώου Σωµατείου 2655) ACCOUNTING LEVEL I ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Ι 1. Which of the following equations is correct? A. Assets + Capital = Liabilities

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

2. Which one of the following accounts is not belonging to Fixed Assets? A. Building B. Stock C. Furniture D. Machinery

2. Which one of the following accounts is not belonging to Fixed Assets? A. Building B. Stock C. Furniture D. Machinery ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α 2007 ΕΠΙΠΕ Ο Ι 1. Η Καθαρή Περιουσία (Κεφάλαιο) είναι ένα από τα στοιχεία που συνθέτουν τη Λογιστική Εξίσωση του Ισολογισµού. Ποια από τις πιο κάτω εξισώσεις είναι η σωστή; Α. Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 2005 Ποσα κλειομεν. Ποσα προηγ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσα κλειομενης χρησεως 2014 Ποσα προηγούμενης χρησεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρησεως 2014

Διαβάστε περισσότερα

(10 σελίδες 30 ερωτήσεις)

(10 σελίδες 30 ερωτήσεις) 11 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Ι (10 σελίδες 30 ερωτήσεις) INSTRUCTIONS TO CANDIDATES - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ For each question, choose and circle the best answer A,

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870

Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 KASTRO LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 256,796 251,778 Interests 23 92 Total Income 256,820 251,870 Operating Expenses 28,202 34,189 Extra Solidarity Tax 33,338 87,156 Interests 27,400 39,777

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α 2006 ΕΠΙΠΕ ΟΥ Ι. 1. Which of the following statements is incorrect? 2. Which one of the following is a nominal account?

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α 2006 ΕΠΙΠΕ ΟΥ Ι. 1. Which of the following statements is incorrect? 2. Which one of the following is a nominal account? ΛΟΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΑ 2006 ΕΠΙΠΕΟΥ Ι 1. Which of the following statements is incorrect? ssets Liabilities = apital apital Liabilities = ssets ssets = apital + Liabilities ssets apital = Liabilities 1. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α 2006 ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΙΙ. 1. In a commercial firm, an accumulated fund would be known as:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α 2006 ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΙΙ. 1. In a commercial firm, an accumulated fund would be known as: ΛΟΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΑ 2006 ΕΠΙΠΕΟΥ ΙΙ 1. In a commercial firm, an accumulated fund would be known as: Fixed ssets Total ssets Net urrent ssets apital 1. Σε µια εµπορική επιχείρηση, το «Συσσωρευµένο Αποθεµατικό»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1(CET1 Capital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

8η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2012. Ε Π Ι Π Ε Δ Ο 1 (15 pages)(30 questions)

8η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2012. Ε Π Ι Π Ε Δ Ο 1 (15 pages)(30 questions) 1 8η ΛΟΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΑ 2012 Ε Π Ι Π Ε Ο 1 (15 pages)(30 questions) INSTRUCTIONS TO CNDIDTES: ΟΗΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΑΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ: For each question, choose and circle the best answer,, C, or D ια κάθε ερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES

For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES For Immediate Release February 15, 2004 HATZIOANNOU ANNOUNCES YEAR END RESULTS FOR 2003 Hatzioannou, the leading European group in the second skin manufacturing and retailing, announced its year-end 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Sales 1,153,542 965,373 Interests 81 23 Total Income 1,153,622 965,396

Sales 1,153,542 965,373 Interests 81 23 Total Income 1,153,622 965,396 ERTIF VERWALTUNG GMBH PHOTOVOLTAICS LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 1,153,542 965,373 Interests 81 23 Total Income 1,153,622 965,396 Operating Expenses 111,452 76,567 Extra Solidarity Tax

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων

Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων Γλωσσάριο Χρηματοοικονομικών όρων Αδυναμία αποπληρωμής χρέους (Default) Αδυναμία του δανειζόμενου να αποπληρώσει τόκους ή / και το κεφάλαιο κατά την ημερομηνία που αυτά γίνονται ληξηπρόθεσμα. Ανάθεση (Assign)

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ «STEELMET S.A.» A.M. 115252741U ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ «STEELMET S.A.» A.M. 115252741U ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ «STEELMET S.A.» A.M. 115252741U ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της STEELMET S.A (Bulgaria) περιλαµβάνουν τον Ισολογισµό, το Λογαριασµό Αποτελεσµάτων της χρήσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. A fully continuous 20-payment years, 30-year term life insurance of 2000 is issued to (35). You are given n A 1

1. A fully continuous 20-payment years, 30-year term life insurance of 2000 is issued to (35). You are given n A 1 Chapter 7: Exercises 1. A fully continuous 20-payment years, 30-year term life insurance of 2000 is issued to (35). You are given n A 1 35+n:30 n a 35+n:20 n 0 0.068727 11.395336 10 0.097101 7.351745 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 Ε Π Ι Π Ε Δ Ο 2 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 Ε Π Ι Π Ε Δ Ο 2 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2015 Ε Π Ι Π Ε Δ Ο 2 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ For each question, choose and circle the correct answer A, B, C, or D. Για κάθε ερώτηση, επιλέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

H FXCM Inc. Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου 2013 και τις Λειτουργικές Μετρήσεις του Απριλίου 2013

H FXCM Inc. Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου 2013 και τις Λειτουργικές Μετρήσεις του Απριλίου 2013 H FXCM Inc. Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1 ου Τριμήνου 2013 και τις Λειτουργικές Μετρήσεις του Απριλίου 2013 Κυριότερα Σημεία του 1 ου Τριμήνου: Αύξηση 20% στα Έσοδα και Άνοδος 76% στα EBITDA

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΕΥΦΥΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΜΕΛΗ ΤΙΤΛΟΣ Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή Ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ασκώντας τις εξουσίες που του

υπόκειται στο μηδενικό συντελεστή Ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ασκώντας τις εξουσίες που του Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4236 Κ.Δ.Π. 555/2005 Αρ. 4055, 2.12.2005 Αριθμός 555 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1)

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1) Name: Date: Nuclear Physics 5. A sample of radioactive carbon-4 decays into a stable isotope of nitrogen. As the carbon-4 decays, the rate at which the amount of nitrogen is produced A. decreases linearly

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Ë ÃË Ä ¹ à ¹ ¹ ª º ¹ à ¹ ƹ ª»ÃË Ã ¹ªÆ¹º. ùëåýïù Äà ª Á Æà ¹ ª» ÃË ¹ ¹ ºÃ ¹ Áª ƹ ÆÃË Æà ºË Ä ÃË Ë Ä ª ¹ Á ÆË ª Ä Ã Ä»» Æ Á

Ë ÃË Ä ¹ à ¹ ¹ ª º ¹ à ¹ ƹ ª»ÃË Ã ¹ªÆ¹º. ùëåýïù Äà ª Á Æà ¹ ª» ÃË ¹ ¹ ºÃ ¹ Áª ƹ ÆÃË Æà ºË Ä ÃË Ë Ä ª ¹ Á ÆË ª Ä Ã Ä»» Æ Á Ë ÃË Ä ¹ à ¹ ¹ ª º ¹ à ¹ ƹ ª»ÃË Ã ¹ªÆ¹º ùëåýïù Äà ª Á Æà ¹ ª» ÃË ¹ ¹ ºÃ ¹ Áª ƹ ÆÃË Æà ºË Ä ÃË Ë Ä ª ¹ Á ÆË ª Ä Ã Ä»» Æ Á ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ) 1 Συγγραφή, ηλεκτρονική σελίδωση και επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

& ARISTOVOULOS G. PETZETAKIS S.A. - Parent Company

& ARISTOVOULOS G. PETZETAKIS S.A. - Parent Company PETZETAKIS GROUP & ARISTOVOULOS G. PETZETAKIS S.A. - Parent Company Financial Statements According IFRS Not Audited 1st Quarter 2005 ( English & Greek ) G:\reporting IFRS 31.03.05.xls 15/6/2005 PETZETAKIS

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα [ 1 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα Νίκος Στυλιανόπουλος, Πανεπιστήµιο Κύπρου Λευκωσία, εκέµβριος 2009 [ 2 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Πόσο σηµαντική είναι η απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα