ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Φεβξνπάξηνο Ινύληνο 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 30/4/2015: Κατάθλιψη στη 3 η ηλικία. (Γνύια Αγγειηθή, Ρήγα Αηθαηεξίλε, Μαθξή νθία, Καξαιή Μαξία). ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Ν. ΑΜΦΙΑ

2 ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤH 3 η ΗΛΙΚΙΑ

3 ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ Η θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο όπνπ ην αίζζεκα ζιίςεο είλαη πνιύ πην ζνβαξό από κία απιή θαζεκεξηλή ζηελνρώξηα, δελ επεξεάδεηαη από ηπρόλ επράξηζηα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ, εκπνδίδεη ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ θαη παξακέλεη γηα αξθεηέο εβδνκάδεο ή θαη κήλεο.

4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΤ ΔΠΔΙΟΓΙΟΤ 1.Καηαζιηπηηθή δηάζεζε. 2.Απώιεηα ελδηαθέξνληνο θαη επραξίζηεζεο. 3.Μεησκέλε ελέξγεηα πνπ νδεγεί ζε απμεκέλε θόπσζε θαη κεησκέλε δξαζηεξηόηεηα. 4.Μεησκέλε ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή. 5.Μεησκέλε απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε. 6.Ιδέεο ελνρήο θαη απαμίαο. 7.Ενθεξέο θαη απαηζηόδνμεο απόςεηο γηα ην κέιινλ. 8.Ιδέεο ή πξάμεηο απηνθαηαζηξνθήο θαη απηνθηνλίαο. Ήπην θαηαζιηπηηθό επεηζόδην: ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ 2 από ηα 1,2,3 θαη 2 από ηα ππόινηπα. Μέηξην θαηαζιηπηηθό επεηζόδην: ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ 2 από ηα 1,2,3 ζπλ 3 από ηα ππόινηπα. νβαξό θαηαζιηπηηθό επεηζόδην: Όια από ηα 1,2,3 θαη ηνπιάρηζηνλ 4 από ηα ππόινηπα. 9.Γηαηαξαγκέλνο ύπλνο.

5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΗ ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ Δ ΜΔΓΑΛΗ ΗΛΙΚΙΑ 1. Μείδσλ θαηάζιηςε. 2. Διάζζνλ θαηάζιηςε. 3. Γπζζπκία 4. Γηαηαξαρή πξνζαξκνγήο 5. Μηθηή αγρώδεο θαη θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή. 6. Οξγαληθή δηαηαξαρή δηάζεζεο. 7. Γηπνιηθή δηαηαξαρή. 8. Αγγεηαθή θαηάζιηςε.

6 ΠΡΟΓΙΑΘΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΗ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ ΣΟΤ ΗΛΙΚΙΧΜΔΝΟΤ 1. Γπλαηθείν θύιν. 2. Ιζηνξηθό θαηάζιηςεο. 3. Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό θαηάζιηςεο. 4. Φεξεία δηαδύγην. 5. Φηώρεηα. 6. Γηακνλή ζε νίθν ειηθησκέλσλ. 7. Οξγαληθά πξνβιήκαηα Υγείαο 8. Έιιεηςε θνηλσληθνύ πιαηζίνπ ππνζηήξημεο. 9. Πξνζσπηθόηεηα. 10. Φάξκαθα θαη αιθνόι. 11. Αιιαγέο ζηελ εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία.

7 Κιηληθή εηθόλα ηεο θαηάζιηςεο (πκπησκαηνινγία) 1. Καηαζιηπηηθό ζπλαίζζεκα 2. Απώιεηα ελδηαθέξνληνο 3. Έιιεηςε ελεξγεηηθόηεηαο ή εύθνιε θόπσζε 4. Μεηαβνιέο βάξνπο 5. Γηαηαξαρέο ηνπ ύπλνπ 6. Αίζζεκα αλεζπρίαο ή θαηαζηνιή 7. Αίζζεκα αλαμηόηεηαο θαη ελνρέο 8.Αλαπνθαζηζηηθόηεηα, δηαηαξαρή ζηε ζπγθέληξσζε 9. Απηνθηνληθόο ηδεαζκόο

8 ΓΤΚΟΛΙΔ ΣΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ ΥΔΣΙΚΟΙ ΜΔ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ σκαηηθά ζπκπηώκαηα σκαηηθή λόζνο Υξόληα θαηάζιηςε Άηππα ζπκπηώκαηα ΥΔΣΙΚΟΙ ΜΔ ΣΟ ΓΙΑΣΡΟ Γελ είλαη θαιόο αθξναηήο Γηαθόπηεη πξώηκα θαη ζπρλά Καηάρξεζε «θιεηζηώλ» εξσηήζεσλ Λίγεο εξσηήζεηο γηα ςπρνινγηθά ζπκπηώκαηα θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο

9 ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ ΣΧΝ ΗΛΙΚΙΧΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΝΟΗΛΔΤΣΗ 1. Σνβαξόηεηα ηνπ ηξέρνληνο θαηαζιηπηηθνύ επεηζνδίνπ. 2. Γηάξθεηα θαη παξάγνληεο πνπ ην ζπληεξνύλ. 3. Πξνεγεζέλ ηζηνξηθό δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο θαη ιεθζείαζαο ζεξαπείαο. 4. Φαξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό δηαηαξαρήο. 5. Τξέρνπζα παξνπζία ζπκπησκάησλ. 6. Αμηνιόγεζε ηνπ θηλδύλνπ πνπ ελέρεη ην επεηζόδην ηεο θαηάζιηςεο. 7. Κύξηνη παξάγνληεο ηεο δσήο ηνπ ειηθησκέλνπ πνπ ηνπ δεκηνπξγνύλ πξόβιεκα. 8. Κνηλσληθό θαη ππνζηεξηθηηθό δίθηπν. 9. Τξέρνληα θαη παξειζνληηθά νξγαληθά πξνβιήκαηα. 10. Τξέρνπζα θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη πνζνζηό ζπκκόξθσζεο ζε απηήλ.

10 Πόηε ζα πξέπεη λα παξαπέκπεηαη ν θαηαζιηπηηθόο γηα λνζειεία; Όηαλ ε θαηάζιηςε είλαη ζνβαξή θαη ππάξρεη θίλδπλνο απηνθηνλίαο Όηαλ ζπλππάξρνπλ άιια ςπρηθά λνζήκαηα ή εμάξηεζε από αιθνόι ή θαη λαξθσηηθά Όηαλ ν αζζελήο δελ απαληά ζηε ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο

11 Η ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ ΤΝΑΓΔΣΑΙ ΑΠΟ: Ένηαζη, ζςσνόηηηα, σπονιόηηηα Επίπηυζη ζηη λειηοςπγικόηηηα Ύπαπξη τςσυζικών ζςμπηυμάηυν Πιθανόηηηα αςηοκηονίαρ

12 ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ «Η θαηάζιηςε είλαη πξάγκαηη θνηλή δηαηαξαρή ζαλ ην θξπνιόγεκα, αιιά δελ είλαη θξπνιόγεκα»

13 ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΓΝΧΔΙ θαηά ΝΑΝDΑ (North American Nursing Diagnosis Association) Κίλδπλνο επηζεηηθόηεηαο ελαληίνλ εαπηνύ Γηαηαξαρή θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο Υξόληα ρακειή απηό-εθηίκεζε Με απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε αηνκηθώλ πξνβιεκάησλ Απειπηζία Αίζζεκα αδπλακίαο Αλεπαξθήο απηo-θξνληίδα

14 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΧΜΔΝΧΝ ΜΔ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ 1. Βαζίδεηαη ζε κηα πιήξε εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ειηθησκέλνπ. 2. Δίλαη ζπλήζσο κηα πνιπδηάζηαηε πξνζέγγηζε πνπ ζπλδπάδεη νξγαληθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο παξεκβάζεηο. 3. Απαηηείηαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. 4. Φξεηάδεηαη απνηειεζκαηηθόο ζπληνληζκόο. 5. Τα νξγαληθά πξνβιήκαηα ζα πξέπεη λα αμηνινγνύληαη θαη λα ζεξαπεύνληαη. 6. Τα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζα πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζηε θξνληίδα θαη ηε ζεξαπεία.

15 ΜΤΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ Μύζνο :πξόθιεζε πξνζνρήο Πξαγκαηηθόηεηα: θξαπγή γηα βνήζεηα Μύζνο : κόλν νη ςπρσζηθνί δηαπξάηηνπλ απόπεηξα Πξαγκαηηθόηεηα: κε ςπρσζηθνί δηαπξάηηνπλ απόπεηξα Μύζνο : όηαλ ην ιέλε δελ απηνθηνλνύλ Πξαγκαηηθόηεηα: ην ιέλε πξηλ απνπεηξαζνύλ

16 Μύθορ : καλό ζπίηι ή επγαζία ππολαμβάνοςν ηην απόπειπα Ππαγμαηικόηηηα: αςηοκηονούν ανεξάπηηηα από κοινυνική και οικονομική ςποδομή Μύζνο : Απηνθηνλνύλ κόλν νη θαηαζιηπηηθνί Πξαγκαηηθόηεηα: 15% ησλ θαηαζιηπηηθώλ Μύζνο : Αιθνόι θαη λαξθσηηθά δε ζρεηίδνληαη Πξαγκαηηθόηεηα: πλδένληαη ζηελά Μύζνο : Οη απηνθηνληθνί ζπάληα δεηνύλ βνήζεηα Πξαγκαηηθόηεηα: 50-60% δεηνύλ βνήζεηα κέζα ζην πξνεγνύκελν εμάκελν

17 ΚΑΘΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ ΑΝΑΠΑΡΙΣΑ ΜΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ, ΑΛΛΑ, ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ..

18 ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ 1. Γηα ηελ ςπρσζηθή θαηάζιηςε αληηςπρσζηθά θαη αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα. 2. Γηα ηε ζνβαξή θαηάζιηςε αληηθαηαζιηπηηθά θαη αλ δύλαηαη ςπρνινγηθή ζεξαπεία. 3. Γηα ηε κέηξηα θαηάζιηςε αληηθαηαζιηπηηθά θαη ςπρνινγηθή ζεξαπεία. 4. Γηα ηελ δπζζπκία αληηθαηαζιηπηηθά. 5. Γηα ηελ πξόζθαηεο έλαξμεο ειάζζνλνο θαηάζιηςεο έλαξμε αγσγήο θαη επαλεθηίκεζε 6. Γηα πέλζνο ή απώιεηα όπσο ζηε κέηξηα θαηάζιηςε

19 ΜΔΘΟΓΟΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ 1. Γλσζηηθή ζεξαπεία. 2. Σπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία. 3. Γηαπξνζσπηθή ζεξαπεία. 4. Σύληνκε ςπρνδπλακηθή ζεξαπεία. 5. Θεξαπεία επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 6. Αλαζθόπεζε δσήο.

20 ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΡΟΓΝΧΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ 1. Τν αξρηθό επεηζόδην ηεο θαηάζιηςεο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί επαξθώο ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ. Οη λνζειεπηέο έρνπλ ηνλ ξόιν ηεο νξγάλσζεο ησλ ςπρνινγηθώλ θαη θνηλσληθώλ παξεκβάζεσλ, ζπκπιεξσκαηηθώλ ή ελαιιαθηηθώλ ζεξαπεηώλ 2. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη αληηθαηαζιηπηηθά ε ζπκκόξθσζε ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη πεξηνδηθά θαηά ηελ νμεία θάζε, ηε θάζε ηεο ζπλέρηζεο θαη ηε θάζε ηεο ζπληήξεζεο. 3. Μηα λέα νξγαληθή λόζνο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ακέζσο. 4. Οη αζζελείο κε άλλνηα πνπ γίλνληαη θαηαζιηπηηθνί ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα ζεξαπεύνληαη θαηάιιεια. 5. Οη λνζειεπηέο κπνξνύλ λα εκπιαθνύλ ζε νκάδεο ππνζηήξημεο, νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πξόιεςε ηεο ππνηξνπήο.

21

22 Ευχαριςτοφμε για την προςοχή ςασ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Φεβξνπάξηνο Μάηνο 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 12/3/2015: Αντιμετώπιση Πόνου (Κυριάκου Αθηνά) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Ν. ΑΜΦΙΑ «Ο Υεηξόηεξνο πόλνο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο κε θαηάζιηςε ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ηνπ Παζνιόγνπ

Γηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο κε θαηάζιηςε ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ηνπ Παζνιόγνπ Γηάγλσζε θαη αληηκεηώπηζε ηνπ αζζελνύο κε θαηάζιηςε ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε ηνπ Παζνιόγνπ A. Πνιίηεο Αλ Καζ. Φπρηαηξηθήο Μνλάδα Φπρνγεξηαηξηθήο Ση είλαη θαηάζιηςε; Καη είδα κία γεξαζκέλε θπξία θνπξληαζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 1 Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ε απηή ηε ζπλάληεζε ζα κάζεηε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ιύθνπ πάλσ ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Πσο επεξεάδεηαη ε ςπρηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξνζβάιιεηαη από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ;

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; 1 ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; Ένα παιδί με ελλειμμαηική προζοτή παροσζιάδει 6 ή και περιζζόηερα από ηα παρακάηω ταρακηεριζηικά: (1) λα εκπιαθεί θαη λα νινθιεξώζεη

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ

Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ Καξθίλνο ηειηθνύ ζηαδίνπ Ωο ηειηθό ζηάδην κηαο αξξώζηηαο ραξαθηεξίδνπκε ην ζηάδην εθείλν πνπ θάζε ζεξαπεπηηθόο ρεηξηζκόο έρεη εμαληιεζεί θαη ε ηαηξηθή πξνζπάζεηα επηθεληξώλεηαη πιένλ ζηελ αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο θαη εθεβεία

Γηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο θαη εθεβεία 25ν Παλειιήλην Σπλέδξην Διιεληθή Δηαηξία Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη πξναγσγήο ηεο Υγείαο Γηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο θαη εθεβεία Γξ. Μάξζα Κνιέηζε Κιηληθή Χπρνιφγνο-Χπρνζεξαπεχηξηα mkoletsi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ

1.1 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ 1 o Πεξηερόκελα 1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ... 1 1.1.1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ... 2 1.1.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ... 5 1.1.3 ΔΠIΠΔΓΑ EΠΔΗΓΟΤΑ ΗΑΣΡΗΚΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο. Αλαθνηλώζεθαλ ζην 79 th EAS Congress, Gothenburg, Sweden,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε

Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε Ζ αληηκεηώπηζε ηνπ ειηθησκέλνπ αζζελή κε ζαθραξώδε δηαβήηε ΑΜΠΑΝΗ ΥΡΗΣΟ Παζνιόγνο-Γηαβεηνιόγνο Ο ζαθραξώδεο δηαβήηεο ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο Ζ ζπρλόηεηα ηνπ Γ ζηα άηνκα ειηθίαο > 65 έηε 10-25% Τπάξρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο

Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν. Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Σν άηνκν κε αθραξώδε Δηαβήηε ζην Οδνληηαηξείν Δξ Μηράιεο Κ Πίθνινο Ελδνθξηλνιόγνο Δηαβεηνιόγνο Οξηζκόο Ο αθραξώδεο Δηαβήηεο εηλαη κία κεηαβνιηθή πάζεζε θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκνο δελ παξάγεη ή δελ ρξεζηκνπνηεί

Διαβάστε περισσότερα