ОГЛАВЛЕНІЕ ЧЕТЫРНАДЦАТАГО TOMA. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΔΕΚΑΤΟΓ TETAPTOÏ ТОМОГ. Отдѣлъ I. Μελέτοα και υλαι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ОГЛАВЛЕНІЕ ЧЕТЫРНАДЦАТАГО TOMA. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΔΕΚΑΤΟΓ TETAPTOÏ ТОМОГ. Отдѣлъ I. Μελέτοα και υλαι."

Transcript

1 ОГЛАВЛЕНІЕ ЧЕТЫРНАДЦАТАГО TOMA. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΔΕΚΑΤΟΓ TETAPTOÏ ТОМОГ. Отдѣлъ I. ΜΕΡΟΣ Α'. ИЗСЛѢДОВАНІЯ И МАТЕРІАЛЫ Μελέτοα και υλαι. Ѳеодота Калдиполита стихотвореніе на кончину Ѳеодора Курсіота. Эдуарда Курца. θεοδότου του Καλλιπολίτου στίχοι επιτάφιοι προς θεόδωρον τον Κουρσιώτην υπό E. Kurtz 1 Μαρτύρων των άγιων του Χρίστου Ευγενίου, Κανιδίου, Ούαλεριανου seal 'Ακύλα των εν Τραπεζοΰντι (/ αρτυρησάντων, συγγραφέν παρά του άγιωτάτου Ιωάννου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ειφιλίνου, έκδ. υπό Ματθαίου Παρανίκα Житіе CB. Григеятія, епископа Омиритскаго. Α. Васидьева. Ч) βίο; του άγιου Γρηγεντίου επισκόπου Of/,ηριτων, υπό Ά. Βασίλειεφ 23 Къ исторіи Императора Иракіія. В. Болотова. Συμβολαί εις την ίστορίαν του αύτοκράτορος Ηρακλείου ύπο t Β. Βόλοτοφ 68 Къ исторіи текстовъ Житія св. Кдимента, папы римскаго, пострадавшаго въ Херсонѣ. С. Шестакова. Συμβολή εις την Ίστορίαν των κειαένων του βίου του άγιου Κλη- {λεντος, [Λαρτυρη'σαντος εν Χερσωνι, ύπο Σ. Σεστακόφ 21δ Μελέται περί της νήσου Συαης (Β ; και F) ύπο Δηρι. Χαβιαρα Новозавѣтный апокрифъ въ арабской рукописи года по Р. Хр. И. Крачковскаго. Άπόκρυφον Καινής Διαθη'κης εν άραβικω χειρογράφω Ιτους , ύπο Ί. Κρατσκόφσκη 246 ι *

2 IV Стр Залѣтки ο нѣкоторыхъ греческііхъ рукошіеяхъ жатіи святыхъ на Сонаѣ. А. Васпльева. Σηαειώσεις тгзсі τίνων έν Σιν2 ελληνικών γειοογοάοων, ύττο Ά. Β α- «λεΐίο 276 ι Объ увіатствѣ Инператора Манупла Комнпна, Хр. Лопарева. Περί της ούνίας του αύτοκράτορος Μανουηλ Κοανηνου. ύ^ο Χ ο. АотгасгЗ 334 Отдѣлъ II. ΜΕΡΟΣ Β'. 1. КРИТИКА. Α' Βιβλίων επικρίσεις. Α. Преображенскій. Григорій V патріархъ Константинопольскій. Рец. Ѳ. Кургановъ 125 Josef Wilp er t. Malby ν drevni basilice sv. Klimenta. Peltri. Лаврова 159 Der Anfang des Lexikons des Photios herausg. vonr. Reitzenstein. Рец. C. Жебелева 164 R. Reitzen stein. Hellenistische Wundererzählungen. Рец. C. Жебелева. 168 Του οσίου Θεοδώρου του Στουοίτου ΛΙεγάλη Κατηχησις. РеЦ. Χρ. Лопарева 176 Ακολουθία του ακάθιστου ύιτ-νου.рец. Χρ. Лопарева ITS Β. Κ. Ернштедтъ и Α. Α. Кунпкъ. Выдержкп Папсія Лигарпда изъ Бесѣдъ патріарха Фотія. Ο трехъ сппскахъ Фотіевыхъ бесѣдъ 865 года. Рец. Хр. Лопарева 17S Κλη^. Καονα-ας- 'Ιάκωβο; ό Πάτμιος. Рец. Χρ. Лопарева 179 Κ. Krumbacher. Ein vulgärgriechischer WeiberspiegeL Рец. M. Фасмера 358 Γ. Ν. Χατζιδάκις. Μεσαιωνικά καί νέα ελληνικά. Рец. Μ. Фасмера 361 Γ. Ν. Χατζιδάκις. Die Sprachfrage in Griechenland. Рец. M. Фасмера 365 Ernst Sa eh m ans on. Laute und Formen der magnetischen Inschriften. Pen. M. Фасмера 368 James HopeMoulton. A grammar of New Testament Greek. I. Рец. M. Фасмера 371

3 y Paul Kretschmer. Neugriechische Dialektstudien. I. Рец. Μ. Фасмера 373 Сказаніе ο 42 Аморійскпхъ мученпкахъ u церковная служба имъ. Изд. В. Васпльевскіп и П. Нпкитпнъ. Рец. Э. Курца 383 Gustave Schlumberger. L'épopée byzantine à la fin du dixième siècle. IIL Ред. A. Васильева 390 Edwin Pears. The Destruction of the Greek Empire and the Story of the Capture of Constantinople by the Turks. Рец. Α. Васильева 393 Albert Wächter. Der Verfall des Griechentums in Ivleinasien im XIV Jahrhundert. Pen,. П. Васильева. 397 C. Смирновъ. Духовный отецъ въ древнеіі восточноо церкви. Рец. П. Гидулянова 399 Н. С. Суворовъ. Къ воиросу ο тайноіі исповѣдп и ο духовникахъ въ восточной церквп. Pea. Π. Гидулянова НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ, ПОСТУПИВШІЕ въ РЕДАКЦІЮ Г г. Νέα περιοδικά σταλέντα προς την διευθυνσιν Отдѣлъ III. ΜΕΡΟΣ Γ'. 1. МЕЛКІЯ СТАТЬИ И ЗАМѢТКИ Ανακοινώσεις και σημειώσεις. Коптскіе богослужебные Каноны. Б. Тураева. Κοπτικοί λειτουργικοί κανόνες, ύττο Μ. Τουράγεβ 184 Къ вопросу ο происхожденіп коптскихъ Ѳеотокііі. Б. Тураева. Tivà wscl της καταγωγής των κοπτικών θεοτοκίων υπό Μ. Τουράγεφ 189 Ιεισαος τν?ς 11 Σετττεαβρίου 1509, ύττο Β. Α. ΜυστακίΒου 191 Die Confessio fideiàrmeniorum aus der Dubrowskischen Sammlung der Kaiserlichen Bibliothek zu St. Petersburg. Dom Antonio Staerk Ο. Ρ. Β 192 «Рѣчь тонкословія греческаго» памятнпкъ среднегреческаго языка XIII в. М. Фасмера 446

4 VI 2. ХРОНИКА. Χρονικά. Дѣятельность Русскаго Археологпческаго Института въ Консхантпнополѣ въ 1906 году. Έργασίαι του εν Κ/ττολει 'Ρωσικού 'Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου κατά το 1906 έτος 196 Chronique byzantine et médiévale de Palestine. Siméon Vailhé... : РАЗНЫЯ СВѢДѢНІЯ. *<Ч f Διάφοροι ειοησεις. f Фридрихъ Блассъ. M. Фасмера. f Friedrich Blass, ύπο Μ. Φάσαερ 200 γ Александръ ЕвморФопулъ Лавріотъ. И. Соколова. f Αλέξανδρος Εύ[λορ<ρό:7θυλος ό Ααυριώτης, ύ^ο Ί Σοκολοφ γ Γρηγόριος Γ. Μαρασλής, ύ~ο Σ Π 208 f Генрихъ Гельцеръ. Α. Васильева. f Heinrich Geizer, ύτ:ο Ά. Βασίλειεφ 210 "Εκδοσις των Notitiae episcopatuum 482 f Баронъ Впкторъ Романовичъ Розенъ. А. Васильева. f Ό βαρώνος Βίκτωρ 'Ρωαάνοβιτς Ψόζεν, ύπο Ά. Βασίλειεφ 483 Отдѣлъ IV. ΜΕΡΟΣ Δ'. ВИБЛІОГРАФІЯ. Βιβλιογραφία. Россія и Западная Европа. 'Ρωσία και Δυτική Ευρώπη. Α. Богословіе. П. Верховскаго. Θεολογία. Περιλήψεις Τ\. Βερ/όβσκι 493 Б. Филологія и псторія литературы. Μ. Φ a CM e ρ a. Φιλολογία και Ιστορία λογοτεχνίας. Περιλήψεις Μ. Φάσαερ. 501 Β. Исторія π географія. Α. Васцльева. Ιστορία και γεωγραφία. Περιλήψεις Ά. Βασίλειε ο 567

5 VII Γ. Право. П. Гидулянова. Δίκαιον. Περιλήψεις Π. Γιδουλιάνοφ 580 Д. Искусство и Археологія. Д. Айналова. Καλλιτεχνία καΐ αρχαιολογία. Περιλήψεις Δ. Άί'νάλοφ 599 Греція и Турція. Α. Пападопуло-Керамевса. Ελλάς και Τουρκία. Περιλήψεις Ά. Πατταδοπούλου-Κερα^έως Syrie Ι. Guidi! 637 Arabica. И. Крачковскаго. Arabica. Περιλήψεις Ί. Κρατσκόφσκι 64S Египетъ π Абиссинія. Б. Тураева. Αίγυπτος και Άβτ,σινία. Περιλήψεις Μ. Τουράγεφ 662 * обозначаются рецензіи. Аксаковъ, Η, Π., Къ вопросу о составѣ церковнаго собора 582 Соборъ и выборное начало въ церкви 583 Соборы и патріархи 583 Алмазовъ, А. И, Канонарій монаха Іоанна. Къ вопросу ο первоначальной судьбѣ номоканона Іоаняа Постника 587 Андреевъ, И. Д., Константинопольская церковь въ XIX в 581 Арнольди, К., Военные очерки Абиссиніи 676 Аттая, М., Описаніе арабской противомусульманской рукописи изъ собранія проф. Α. Ε. Крымскаго: «Бесѣда монаха Георгія съ улемами». 651 Баженовъ, М., Св. Іоаннъ Златоустъ и ero пастырская дѣятельность въ Антіохіп 497 Бенешевичъ, В., Завѣщаніе византійскаго боярина XI вѣка Синайскій списокъ отцовъ Нпкеііскаго перваго Вселенскаго собора Древне-славянская кормчая XIV тптуловъ безъ толкованій Молитва отцовъ Никейскаго перваго вселенскаго собора Болотовъ, В. В.? Письмо и двѣ записки проф. В. В. Болотова ο неоконченной работѣ ero o Рустикѣ 495 Бочкаревъ, В., Историко-канонпческіе очерки 586 Брокельманъ, К., Христіанско-арабская литература. Переводъ И. Крачковскаго 648 Буличъ, С. К, Очеркъ исторіи языкознанія въ Россіи 545 В., Византійскій патріархъ 582 Ванціосъ, Ахиллеіі, Экскурсія въ развалины г. Ниссы π Маставры 636 Васильевскій, В. Г., Труды. I 574 Веисъ, Никосъ, Убѣжпща безопасныхъ въ г. Каламатѣ въ XVIII вѣкѣ 631

6 Vili Виѳиноеъ, M., Къ ueropiu Виѳоніп 636 Воскресенскій, Γ. С, Погодішскш Л 27 Апостолъ π Чудовская, усвояемая св. Аианасію рукопась Новаго Завѣта 522 Восточное серебро. Атласъ древнеп серебряноіі ο золотой посуды восточнаго происхожденія 611 Вріенній. Филоѳей, Обычао рукоплескать y древнихъ хрпстіавъ Георгіадисъ, Д., Препятствія къ браку въ еемействѣ еъ псторіь ческой π канонпческои точкп зрѣнія 631 Гидуляновъ, П. В., Йзъ псторія разватія церковно-оравнтельственной власти. Восточные патріархп въ періодъ четырехъ первыхъ вселеяскпхъ соборовъ 573- *579 Глубоковскій, Н. Н.. Смыслъ ЗД-го апостольскаго правила 586 Громогласовъ, И. М., Канонпческія опредѣленія брака н значеніе ихъ при изслѣдованіп вопроса ο Формѣ Христіанскаго бракозаключенія 5S1 Гунарисъ, Константинъ, Изслѣдоваеіе названій нѣкоторыхъ мѣетностей 636 Діамантарасъ, А. С, Παράττλους Αυχίας άτ:ο Μεγίστης' Καστελλοοίζου εις Μύρα 636 Дмитріевскій, Α. Α., Оиытъ изданія греческихъ церковныхъ писателеіг древнѣйшаго времени въ русской патрологической лотературѣ.., 504 Добронравовъ, Н. П., Участіе клпра н мірянъ на соборахъ въ первые девять вѣковъ христіанства 582 Хоренисконы въ древней восточной церкви 5S7 Елевѳеріу, Параскевасъ, Объ обычаяхъ и нравахъ въливисіпсъ древнихъ временъ 636 Жебелевъ, С. Α., Чудеса св. Артеліія 523 Заболотскій, Π. Α., Новѣйшіе нѣмецкіе труды по иеторіи русскоіі литературы 506 Заволасъ, Г., Объ оетровѣ Карааоосѣ 636 Островъ Касосъ 636 Заозерскій, А Н., Смыслъ π значевіе такъ называемаго 13 правпла Лаодпкійскаго собора 5S1 ТопограФоческш смыслъ 34-го апостольскаго правила Точный смыслъ и значеніе 34-го апостольскаго правила.. SS6 Заринъ, С. Н., Аскетизмъ по иравославно-христіанскому ученіюл. 499 Значеніе аскетическаго принциаа и православеаго богословія π отношеніе ero къ современностп 499 Зоисъ, Леонпдъ X., Церковные докуленты пзъ архива древвпхъ лптературеыхъ памятнпковъ остр. Закпнѳа 632 Зомъ, Руд., Церковяый строй въ первые вѣка христіанства Ильинскій, Γ. Α., Грамота Бана Кулпна 507 Запмствовано лп названіе терема въ славянскпхъ языкахъ, 552

7 IX Стр, Истринъ, Β., Греческііі подлиншікъ такъ называемаго болгарскаго перевода хроникп Георгія Амартола 509 Редакція Толковой Палеп. IV 509 Записка ο научной дѣятельыостп Β. Μ, И 539 Іаковъ, епископъ ярославскій и ростовскіи, Ожпдаемыіі соборъ всероссійской церкви 1906 г. и предметы ero занятій Іатридисъ, Кл., 0 свѣтскихъ обычаяхъ грековъ города Бурдура во время сватовства u свадьбы 636 МонограФІя ο Γ. Βουολά-Βρύουλχ 636 Игры въ г. Бурдурѣ въ Писпдіи 636 Іосифидисъ, ГрпгорШ, 0 крѣпости ПЛІІ гаваяп святого Григорія нынѣ Коджесъ 636 Πρόνεκτο; η ΙΙραίνεκτος τχνυν Κχρά-Μουρτά/ 636 Ο деревняхъ Ая-Киріаки, Цпнаръ, Кыз-дервендъ, Генияіои, Мпхалпци, Сардогани 636 Камбурому, I., Гонящіеся за прпданьшъ въ XVIII в. и τραχώματα 631 Карскій, Е. Ф.,3VL И. Соколовъ f 539 Racco, Α. Α., Византіііекое право въ Бессарабіп 591 Ключевскій, В., Курсъ русской исторіп 573 Коковцовъ, EL Κ., π И. Ю. Крачковскій, Памяти барона Виктора Романовпча Розена 539 Константопулосъ, К. М., Къ вопросу ο топографіи хрпетіанскихъ Аеинъ 632 Коршъ, Ѳ. Е., Опытъ объяснееія зашіствованныхъ словъ въ русскомъ языкѣ 554 Крачковскій, И. 10., Памяти барона Виктора Романовпча Розена. 539 см. Коковцовъ 539 Арабская версія легенды ο Талассіонѣ 657 Арабская версія «псалій» Такла-Хайманоту 657 Крымскій, Α., Изъ бейрутской церковноіілѣтописи XVI XVIII в. 659 Описаніе анти-христіанской арабской рукоаисп пзъ собственнаго собранія: «0 иравоіі вѣрѣ шейха Зіяде ибиъ- Яхьи» 661 Кулаковскій, Юліанъ, Прошлое Тавриды 573 Кульбакинъ, С. М м Охридская рукопись апостола конца XII вѣка. 555 Лавровскій, Η, Впзантіпскій элементъ въ языкѣ договоровъ русскпхъ еъ грекамп 555 Лебедевъ, А. EL, Объ участш мірянъ на соборахъ 5S2 Предстоящіп соборъ съ точкп зрѣнія древипхъ соборовъ. 582 Уроки π примѣры изъ псторіи древнихъ соборовъ прпмѣнптельно къ предстоящему всероссійскому собору 582 Нѣсколько свѣдѣнііі изъ псторш еравовъ греческаго высшаго духовенства въ турецкій періодъ 582

8 χ Макроасъ, Димитрій. Городъ Мадакошт въ Каппадокіп Марръ, Н., Основныя таблпцы къ грамматпкѣ древне-греческаго языка съ предварптельнымъ сообщеніемъ ο родствѣ грузпнскаго языка съ семптпческпмп Ο раскопкахъ и работахъ въ Анп лѣтомъ 1906 г Металловъ, Β. Μ., Богослужебное пѣніе Русской церкви Милашъ, Нпкодпмъ, еппскопъ Далматпнскій, Рукоположеніе какъ препятствіе къ браку Михаилъ, Архим., Изъ кого долженъ состоять церковный соборъ Михайловъ, А. В. % Греческіе π древне-славянскіе паремейникп... Мищенко, проф., Къ вопросу ο составѣ предстоящаго собора,.. Моисидисъ, jvl Впѳинскія страницы. Куплія и окружающія православныя обтины Неселовскій, Α.. Чаны хиротезій π хпротоній Низе, Б., Очеркъ рпмской псторіп π источниковѣдѣнія Остроумовъ, Ст., Вопросъ ο спмоніи въ историческомъ прошломъ и въ современной русской церковной жизни Павлидисъ, Кирпллъ, Нѣсколько словъ ο г. Керасунтѣ Павлидисъ, Павелъ L, Неокесарійская епархія Пападимитріу, С, Ѳеодоръ Продромъ Папаконстантину, Π. Г., Траллы Параникасъ, Матѳей, ПаФлагонія и АЛИВЕГ Парисисъ, Николай Α., Ο селѣ Цобаниися въ Лидіи Пастіадисъ, Ѳемистоклъ Н., Изслѣдованіе Матѳея Параникаса ο Трапезунтѣ Петровскій, М., Поученіе Северіана, Епископа Гавальскаго,приписываемое Іоанну Златоустому Пиеаревъ, X, Св. Іоаннъ Златоустъ какъ учитель жизни Побѣдоносцевъ, К. П., Новый Завѣтъ Господа Нашего Іиеуса Христа Погодинъ, Л. Α., Къ вопросу ο русскихъ словарныхъ заимствованіяхъ изъ Финскаго языка Политисъ, Η, Г., Византійская пословица Поповъ, свящ. Николай, По вопросу ο составѣ предстоящаго церковнаго собора Византійскіе патріархп Радченко f, Κ, АпокрпФическое житіе Самарянки по Прологамъ Бѣлградской Народной Бнбліотекп Романски, Ст., Власптѣ и цпнцаритѣ въ България Рѣдинъ, Е. К., Памяти М. С. Дринова Сагарда, H. IL, Ново-открытое произведеніе св. йринея Ліонскаго: «Доказательство апостольской проповѣди» Симеона МетаФраста π Логоѳета Описаніе міра съ ero сотворенія π хронпка

9 XI Симони. Π. Κ., Памятникп старпнеой русской лекспкографіп ио рукописямъ XV XVII вв 562 Смирновъ П. Ѳ., Сущность зла по ученію Св. Васплія Велакаго. 496 * Смирновъ, С, Духовный отецъ въ древней восточноіі церквп. I 581 Смирновъ, Я. IL, Рисунки Кіева 1651 года по копіямъ пъъ XVIII в 612 Смоленскій, С. Β., Ο стихахъ покоянныхъ и бесѣдныхъ 541 Ο русской хоровой церковно-пѣвческоіі лотературѣ 541 Соболевскій, Α., Житіе папы Клиімента въ древнемъ церковнославянскомъ переводѣ 520 Лекціи по псторіи русскаго языка 562 Соколовъ, Β. Α., Предстоящій всеросеійскій церковный соборъ, ero составъ и задачи 582 Соколовъ, И. PL, Избраніе патріарховъ въ Византіи съ половины IX до половины XV вѣка ( ) 573. *581 Соколовъ, Петръ, Агапы или вечернп любви въ древне-христіанскомъ мірѣ 500 Спасскій, Α., Исторія догматическпхъ движеній въ эиоху вселенскихъ соборовъ Пахомій и Ѳеодоръ, первые основатели киновитскаго подвпжночества, по греческимъ и коптскимъ сказаніямъ Сперанскій, М., Завѣты 12 патріарховъ въ старинной чешской письменностп 521 Переводные Сборвики изреченій въ славянорусской ппсьменности 521 * Суворовъ, Н м Къ воаросу ο тайяой исповѣди и ο духовнпкахъ въ восточной церкви 581 Объемѣ дисщгалинарнаго суда и юрисдикціи церквп въ періодъ вселенскихъ соборовъ 581 Токатлидисъ Исаакъ, Ο Фодисани илп Вадисани нынѣ Фаца Трибуцынъ, Κ Н., Адександръ Ноколаевичъ Веселовскій 540 * Троицкій, И., Источники исторіп Епппетскаго монашества 671 Троицкій, G, Церковный соборъ π міряне 582 Тураевъ, Б., Коптскія надгробныя еадписи.., 664 Копто-сахидское письмо изъ колх В. С. Голенпщева 668 Ахзштскій паппрусъ изъ коллекціи Η. П. Лихачева 668 Такла-Хайманотъ y Коптовъ 669 Коптскіе богослужебные каноны и къ вопросу ο проосхожденіи коптскихъ θεοτόκια 669 Свитокъ оправданія 679 * Памятйики Эеіопской письменностп 681 Успенскій, К, R. Charles. The ascension of Isaiah 678 Фасмеръ, M. P., Финскія заимствованія въ русскомъ языкѣ 559 Греко-славянскіе этюды. L II 564

10 XII Фасмеръ. Μ. Ρ*, Къ воііросу ο заимствованныхъ словахъ въ славянскііхъ языкахъ Къ вопросу ο славянскпхъ элемеитахъ въ греческочъ языкѣ. 564 Къ вопросу ο языкѣ древнпхъ лакедоняяъ 564 Нѣсколько еовыхъ трудовъ no лингвистпкѣ 564 Шапка земли греческои 565 Фелекисъ, Харалампъ, ТопограФІя рудника Булгаръ въ ХалдііЬ ской еаархіи G36 Хаджидакисъ, Г. Н.> Объ отяошенііі глоссологіп къ ФПЛОЛОГІП ОрѳограФііческіе законы 632 Харисій, священяикъ, Ο греческой школѣ въ Казани π объ учителяхъ 636 Хвостовъ, Изслѣдованія по псторіи обмѣна въ эпоху эллинистііческпхъ дюнархій и Рямской тшерш Христодулидисъ, Іероѳей, Объ амассійской епархіп 636 Церетели, Г. Ф., Легенда объ Эзоиѣ по папирусу изъ Файума Шахматовъ, Α. Α., Предиеловіе къ Начальному Кіевскому Своду и Несторова Лѣтопись. I III 521 *Шестаковъ, С, Языкъ Эротокрита съ точки зрѣнія ero лексическаго со.става 560 Шишмаревъ, В., Памяти Α. Η. Веселовскаго 540 Экономи дисъ, Д., 0 литературномъ ц народномъ греческомъ языкѣ 631 Янчукъ, Н. А.,Къ вопросу объ отражеяіи аиокрифовъ въ народномъ творчествѣ 530 *% Къ исторіп литературы ο св. ІоаннЬ Златоустѣ 497 * * * Халдійская и херіанская епархія 636 Abbot, Α. Edwin, A Johannine Grammar 542 A Johannine Vocabulary 542 Abbot, Fr., The accent in vulgar and formal latin 542 Abert, H., Musikgeschichtlicher Text in den Hibeh Papyri. I 540 Abicht, E., Der gegenwärtige Stand der Handschriftenfrage bei Arrian 531 Adam, L., Über die Unsicherheit literarischen Eigenthums bei den Griechen und Römern 501 Adam, Paul, Irène et les Eunuques 538 Aegyptîsche Urkunden aus den kgl. Museen in Berlin. Griechische Urkunden. III. IV 531 Aibertis, Una gita al Harar 676 Alciphron Hetaerenbriefe... übersetzt von H. W. Fischer 501 Alexici, G,, Geschichte der rumänischen Literatur, in deutscher Bearbeitung von Dr. Karl Dieterich 501 Alien, H. F., The infinitive in Polybios, compared with the infinitive in biblical Greek 542

11 XIII Altenkirch, R M Die Beziehungen zwischen Slaven und Griechen in ihren Sprichwörtern 527 Aly. W., De Aeschyli copia verborum capita selecta 542 * Amélinau, Oeuvres de Sehenoudi 671 Anastasi jewic, D. N., Alphabete 501 Andersson, E., L'adverbe copte ss, e «de nouveau encore» 671 Anonymus, M. И. Соколовъ γ 540 Anthologia Graeca epigrammatum Palatina cum Planudea ed. H. Stadtmüller. Ill, ι 526 * Appel. Die Komposition des Aethiopischen Henochbuches 6S1 Aptowiizer, V., Mailer's «Hammurabi and syriac roman Law» 647 Arpee, Leon. Armenian Paulicianism and the key of Truth 56S Asîn y Palacios, M., Description d'un manuscrit arabe-chrétien de la bibliothèque de M. Codera (Le poète f Isâ al-hazar) 650 Asmus, E., Hypatia in Tradition und Dichtung Vergessene Physiognomica 501 Assmann, Ε., Περιστερά 543 Ast. Fr., Lexicon Platonicum sive vocum Platonicarum index 543 * Audollent, Α., Defixionum tabellae 526 * Carthage romaine 579 Ausfeld, Adolf, Der griechische Alexanderroman 501.*526 Bacha, C, 1. L'ancienne version arabe du traité du sacerdoce de saint Jean Chrysostome. 2. Le texte arabe de neuf traités de Théodore Abou Kourra, évêque de Harran. 3. Un traité des oeuvres arabes de Théodore A.-K 406 CM. Cheikho 653 et L. Cheikho, 'Abdallah ibn al-fadl al-antaki (XI siècle).,. 649 Baden, W. W., The principal figures of language and figures of thought in Isaeus and the guardianship-speeches of Demosthenes 543 Baeck, S., Die Geschichte des jüdischen Volkes und seiner Literatur 501 Balestri, Sacrorum ßibl. fragmenta 671 et Hyvernat, Acta Martyrum. I 667 Barone, M., Sull'usu del aoristo nel Ш?і της άντιδόσεω; di Isocrate con una introduzione al significato fondamentale dell'aoristo greco 543 *Bar Salibi, Dionysii, Expositio liturgiae 641 Bartoli, M. G., Das Dalmatische 543 Riflessi slavi di vocali labiali romane e romanze, greche e germaniche 543 Bassi, CM. Martini 532 Bauer, Adolf, Die Chronik des Hippolytos 495 * u. J. Stzrygowski, Eine alexandrinische Weltchronik 502 Стр,

12 XIV Baumstark, Α., Griechische Philosophen und ihre Lehren in syrischer Ueberlieferung Zwei syrische /coiar^^-dichtungen auf das Entschlafen der allerseligsten Jungfrau 642 Baunack, Joh., ττίλον piluin, Keule 543 Beccari, C, CM. Scriptores 674Л581 Bechtel, Fr., Die Vokalkontraktiou bei Homer 543 Becker, C H., Papyri Schott-Reinhardt Bedjan, Homiliae selectae Mar Jacobi Sarugensis 642 Bées, Ν. Α., Notes sur quelques inscriptions chrétiennes de Tégée 621 Beeson, CL Harry, CM. Hegeraonius 507 Beissel, A,, S. I., Geschichte der Evangelienbücher in der ersten Hälfte des Mittelalters 502, 610 Bell, J., слі. Kenyon 533 Bellomo, Α., Agapeto Diacono e la sua schedia regia 502 Berenbach, J., Zwei antihäresianische Traktate des Melchiten Paulus er Rähib 655 Berendts, Α., Die Zeugnisse vom Christentum im slavischen «De bello judaico» des Josephus 502 Analecta zum slavischen Josephus 525 Berthelot, Μ., Ή της αλχημείας γένεσις 620 Bertholet, Α., Apokryphen und Pseudepigraphen 503 *Beth, Karl, Die orientalische Christenheit der Mittelmeerländer. 580 Biernath, E., Die Guitarre seit dem III Jahrtausend vor Christus Biondi, L, Inscriptions Coptes 663 Birt, Th., Die Buchrolle in der Kunst 531 Buchwesen und Bauwesen: Traiansäule und Delphische Schlangensäule 532 Κεοαλίς als Buchterminus 544 Blass, F., Die Entstehung und der Charakter unser Evangelien Literarische Texte mit Ausschluss der christlichen 502 Textkritisches zu den Korintherbriefen 502 Varia 544 Blessig, Α., Le frontiere tra l'abissinia e la Somalia e Doncalia italiane 676 Blume, F., De Joannis Laurentii Lydi libris πζ$\ ρ;νων observationum capita duo 502 Boeckenhoffy K., Speisesatzungen mosaischer Art in mittelalterlichen Kirchenrechtsquellen des Morgen- und Abendlandes. 584 Bohnenblust, G., Beiträge zum τόττος ~ερι φιλία; 502 Boisacq, Emile, Dictionnaire étymologique de la langue grecque Boll, Fr., Neue griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Sternbilder 502 Zum griechischen Roman 503

13 XY * Bonolis, G., I titoli di nobiltà nelf Italia bizantina 579 Bonwetsch, G. N., Die unter Hippolvts Namen überlieferte Schrift «Ueber den Glauben» 494 Ein gelehrter russischer Theologe 538 CM Wellhausen 583 Ueber Wesen und Entwickelung des griechisch-orthodoxen Christentums und seiner Kirche 583 * Boor, C. de, CM. Georgius Monachus 506 Bortolucci, J., Index verborum graecorum, quae in institutionibus et digestis occurrunt 544 Boulenger, E., Grégoire de Naziance 503 Boyd, Will. K, The ecclesiastical edicts of the Theodosian Code Brandenburg, E., Phrygien und seine Stellung im kleinasiatischen Kulturkreis 531 Brandì, Κ, Der byzantinische Kaiserbrief aus St. Denis und die Schrift der frühmittelalterlichen Kanzleien 532 Braun, Osk., Syrische Texte über die erste allg. Synode von K-pel. 583 Breccia, E., D'un édifice d'époque chrétienne à El-Dekhela 660 Bréhier, Louis, La conception du pouvoir impérial en Orient pendant les premiers siècles de Père chrétienne 575 * L'Église et lorient au moyen âge 580 Brief, S., Wie beeinflusst die Vermeidung des Hiatus den Stil des Polybius? 544 Brockelmann, G, Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen 639 Die syrische und die christlich-arabische Litteratur Brockelmann, W., F. N. Finck, J. Leipoldt, E. Littmann, Geschichte der christlichen Literaturen des Orients 523 Brooke, Allan England, and Norman Mc. Lean, The Old Testament in Greek, according to the text of Cod Vaticanus 516 * Brooks, E. W., CM Chronica minora 644 Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum. I 644 Brugmann, K., Griechisch ϊννος und όνος 544 Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. IL Schrift-und Volkssprache und die Sprachfrage der heutigen Griechen 544 Γραφτή /tal δημοτική και το γλωσσικό ζτίττ^α στην Ελλάδα Buck, Charles Darling, Greek Dialect Notes 544 The general linguistic conditions in ancient Italy and Greece 544 The interrelations of the greek dialects 544 Budde, K, Geschichte der althebräischen Literatur 503 Budge, W., The Egyptian Sudan, its history und monuments 663 Buecheler f, Franz, Procopiana 524

14 XVI Buecheler, F., Gewöhnliche und ungewöhnliche Schreibung von Κύριος. 544 * Buonalutij, E.? Lo Gnosticismo 500 Burckhardt, Aug., CM. Stephanos von Taron 525 Burkharde Η., Die Archaismen des Euripides 545 Burkitt, F. Crawford, Urchristentum im Orient 5S4 * The Evangelion Da-Mepharreshê 640 Bury, J. B., The Ceremonial Book of Constantine Porphyrogennetos. 503 The Homeric and the historic Kimmerians 56S Busse, Ad., CM. Davidis 524 Caetani de Teano, Leone, Bisanzio e la chiesa orientale alla vigilia della invasione Araba 570 Calosso. Aehiele Bertini, Gli affreschi della Grotta del Salvatore presso Vallerano 607 " Cardato, G., jl^j j ^Дс jlall^ ^жгл J fili 639 Qaspar, Erich, Die Chronik von Très Tabernae in Calabrien 567 Caspari, W. % Untersuchungen zum Kirchengesang im Altertum. II. 540 Castiglione L, Collectaneorum graecorum particula altera 503 Castro, de, L'arte di Esculapio tra gli Abissini 676 Tratto franco-etiopico 676 Cavali era. F., CAI. Eustathius episcopus Antiochenus 505 Cervellini, Giambattista, Documento inedito Veneto-Cretese del Dugento 567 * Chabot, J. B., см. Sedlacek 640 Chronique de Michel le Syrien 643 * CM. Chronica minora 644 см. Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 677.*681 Chaîne, M., Xotes sur les animaux de St. Menas 671 * Grammaire éthiopienne 6S1 Chalandon, F., Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile 576 Chapot, Victor, Séleucie de Piérie 570 Cheikho, P. Louis, S. L, Les Archevêques du Sinai ^JJL* JJI. Un livre inédit de S. Ephrem sur la Virginité 643 La littérature arabe au XIX siècle 649 CM. Bâcha 649 Un poète populaire 'Issa al- Hazfir 650 D'Alep au Caire: épitre poétique d'ibrahim Hakim 650 CM. Malouf 654 Discours religieux du Patr. Elie III 655 Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales 656 Les Evangiles canoniques et les évangiles apocryphes 656 Recension arabe du martyre de St. Georges 657

15 XVII Cheikho, P. Louis, S. L, Analyse des Documents inédits sur l'histoire du Christianisme en Orient 659 Deux documents arabes, attribués à Aristote 660 L. Malouf et C. Bâcha, Seize traités théologiques d'auteurs arabes chrétiens 653 Christ f, W. v., Geschichte der griechischen Literatur 503 Die Spracheinheit der Graeko-Italer 545 Griechische Nachrichten über Italien 545 * Chronica minora. III. Ed. Brooks, Guidi, Chabot 644 Ciardi-Dupré, G., Nota sui nomi greci in -δα-ς (-δη-ς) 546 Ciccagliene, Fed., I titoli al portatore nell'italia bizantina meridionale e nella Sicilia 581 Claflin, E. Fr., The syntax of the Boeotian dialect inscriptions Clemens Alexandrînus, Opera. IL Stromata I VL Herausgeg. von Otto Stählin 495.*503 * Protrepticus und Paedagogus herausg. von E. Stählin 500 Clugnet, Léon, Vie et office de sainte Marine 498 Codinus, CM. Preger 520 Cohn, L., Eustathius Erzbischof von Thessalonike 503 Comparetti, G, e G Vitelli, Papiri graeco-egizii. L Papiri Fiorentini. 535 Connoly, P. H., I. The Diatessaron in the syriac Acts of John. IL Jacob of Serug and the Diatessaron 640 The original language of the Syriac Acts of John 640 Conway, Robert Seymour, CM. Vernon 543 Conybeare, Fred G, The armenian version of Revelation and Cyril of Alexandria's Scholia on the Incarnation and Epistle on Easter 503 Corazzini, Fr., Vocabolario nautico italiano, con le voci corrispondenti in latino, grece, francese, inglese ecc. VII 545 Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium cur. J. B. Chabot *681 Cottino, G. B., La flessione dei nomini greci in Vergilio 545 Cozza-Luzi, CM. Maius 493 * Crichton, J. A M CM. Dillmann 681 Croenert, W., Cerdicae fragmentum 503 Neue Lesungen der Didymospapyrus 503 Kolotes und Menedemos 503 Animadversiones in Photii fragmentum Berolinense 545 * Memoria graeca Herculanensis 545 Croll, GuiL, Catalogue Codicura Astrologorum Graecorum. V. 2. Codicum romanorum pars seeunda 532 Crum, W. E., CM. W. Riedel Catalogue of the Coptic Manuscripts in the British Museum. 532 A Greek diptych of the VII century 663 A Coptic ostracon ЛИШ ВпзантіЙсвіЗ Врѳненнивъ.

16 XVIII Grum, W. E., Hagiographica from Leipzig Manuscripts 668 Place names in Deubner's Kosmas und Damian 668 Crusius, 0., CM. Gerhard 527 Wilhelm von Christ f 538 Cumont, Franz, Les religions orientales dans le paganisme romain. 570 et Eugène Cumont, Studia Pontica. II 570 Cuny, Α., Le nombre duel en Grec 545 Dalametra, L, Dictionar macedo-român 545 Daniels, E., Der Staat von Venedig in seiner älteren Zeit 567 Darian, Mgr. Jos., ji^ji iij ^jj* J Jtifi\ >UcS 639 Darko, J., Adalékok Laonikos Chalkondyles torténetirói egyeniségének jellemzéséhez.* 504 Kézirati tanulmänyok Laonikos Chalkondyles torténeti müvéhez. 504 Davidis Prolegomena et in Porpbyrii ïsagogen commentarla ed. Ad. Busse. 524 Dawkins, Κ. Μ., The modern carnival in Thrace and the cult of Dionysus 526 Debrunner, Α., Die Adjektive auf αλεος 545 Ζα den konsonantischen io Praesentien im Griechischen. 545 Deiber, Fragments Coptes inédits de Jérémie 670 Deissmann, Α., 14 Evangelienfragmente auf ägyptischen Tonscherben Das neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt The philology of the Greek bible, its present and future 504 New light on the New Testament from records of the Graeco- Eoman period 546 Neues Testament. Die Sprache der griechischen Bibel 546 The problem of biblical greek 546 Delamarre, Julius, CM. Hiller von Gärtringen 534 Delaporte, K., L'Evangéliaire héracléen de Horns 640 Liste des 86 patriarches de l'église Copte 663 * Delehaye, H., Les légendes hagiographiques 500 Die hagiographischen Legenden 504 Catalogue codicum hagiographicorum bibliothecae Comitis de Leicester Holkhamiae in Anglia Denziger, Henricus, Enchiridion symbolorum et definitionum, quae de rebus fidei et morum a conciliis et summis pontificibus emanarunt 499 Deonna, W., Talismans magiques, trouvés dans l'île de Thasos 526 Dit), P., Note sur deux ouvrages apocryphes arabes intitulés: Testament de Notre Seigneur 656 Diehl, Charles, Figures byzantines

17 XIX Стр, Diehl, Charles, Figures byzantines 538 * - Études byzantines 578 Diehl, Κ, CM. Proclus Diadochus. 517 Diels, Herrn, Beiträge zur Zuckungslitteratur des Okzidents und Orients 526 Die Handschriften der antiken Aerzte. Griechische Abteilung. 532 Dieterich, Dr. K., CM. Alexici 501 Die Balkanvölker in ihrer kultur- und sozialpsychologischen Einheit 527 Römer Romäer Romanen Sprache und Volksüberlieferungen der südliehen Sporaden * Dillmann, Α., Ethiopie Grammar, translated by J. A. Crichton 681 Dioscurides, CM. Wellmann и Karabacek 516, *536 Dittenberger, W Orientis graeci inscriptiones selectae 532 Djoqq, Th Epître d' Abdallah Zakher sur les abstinences monacales 660 Fin de la controverse sur les abstinences monacales 660 Dobschlitz, E. v., Symeon Metaphrastes 498 Doehring, Α., Etymologische Beiträge zur griechischen und deutschen Mythologie 546 Domaszewski,, A. v., Beiträge zur Kaisergeschichte. II 504 Draeseke, J,, Zur Frage der Eschatologie bei Hippolytos Refut. IX, Zu Bessarion und dessen neuen Briefen 504 Drathschmidt, P., De Prisciani grammatici Caesariensis carminibus. 504 Drews, P., Untersuchungen über die sogen, klementinische Liturgie im 8. Buch der apostolischen Konstitutionen Dudden, F. Homes, Gregory the Great 568 Duhn, E. von, Pompeji, eine hellenistische Stadt in Italien 531 Dussaud, René, Les Arabes en Syrie avant l'islam 570 Dutoit, J., Zur Geschichte und Kritik der Gutturaltheorie 546 Duval, E., Anciennes littératures chrétiennes. La littérature syriaque 515 * Les homélies cathédrales de Sévère d'antioche 643 * Isoyabb Patr. III. Liber Epistularum 643 : Littérature syriaque 645 Eastman,, C. R., u. Theo Gill, Zu den altgr. und ngr. Fischnamen Eddé, G, CM. Malouf 654 Ehrlich, H., Noch einmal ΰρος 546 Eitrem. S., Notes on some greek literatury papyri 504 Observations on the Colax of Menander and the Eunuch-of Terence 504 Elderkin, Œ W^ Aspects of the Speech in the later Greek Epic 546 Efflminger, K, Studien zu den griechischen Fürstenspiegeln. I,...» 505 π*

18 xx - * Epiphanîos, Έχθεσις πρ ωτο*λησιαν herausg. von F. iî. Finck 500 Erman, Η«, Etudes de droit classique et byzantin 581 Euler, Carl, Πορφύρεος purpureus. Eine farbengeschichtliche Studie 547 *Eusebius, Werke. IV. Herausgeg, von E. Klostermann. : ; 500 Eustaihii episcopi Antiocheni in Lazarum et Mariam et Martham homilia christologica \.opera et studio F. Cavallera 505 Eusiratti in Analyticorum posteriorum librum secundum commentarium ed. M. Hayduck 524 Excerpta histonca iussu Imperatoris Constantini Porphyrogenneti confecta. I IV 505 Faïtlovitch, J., Proverbes abyssins..? 681 * Mota Musé 681 Feder, Die Zahl der Bischöfe auf dem Konzil von Nicaea Ferrara, Gr., Della voce scutula. Nota di semantica latina 547 Fick, August, Das θλ Suffix und seine Wechselformen 547 Die Indogermanen 547 Hesychglossen 547 Thrakisch 'έβρος 547 Vorgriechische Ortsnamen, als Quelle für die Vorgeschichte Griechenlands verwerthet 547 Ficker, G., Amphilochiana. I 505 Der Häretiker Eleutherius 568 * Finck, F. N., CM. Ephiphanios и Nilos Doxopatres 500 CM. Brockelmann» 523 und L. Giandschezian, Verzeichnis der armenischen Handschriften der kgl. Universitätsbibliothek zu Tübingen 532 Fink, Leo, Das Verhältniss der Aniobrücke zur mulvischen Brücke in Prokops Gotenkrieg *580 Fischer, H. W., CM. Alciphron 501 Flinders-Petrie, W. M., Gizeh and Rifeh 662 Athribis 662 Foerster, Max, Zu dem mittelenglischen ABC of Aristotle 527 * Foerster, R M CM. Libanius Forrer, R, Reallexicon der praehistorischen, klassischen und frühchristlichen Altertümer 527 Fotheringham, John Knight, The Bodleian Manuscript of Jerome's Version of the Chronicle of Eusebius.., ^ 497 Foucari, P M Etudes sur Didymus 506 fouck, L, S. L, Nicolaus Nilles S. L f І 539 Fraenkel, Ernst, Griechische Denominativa in ihrer geschichtlichen Entwicklung und Verbreitung *» Zur griechischen Wortbildung Fraenkel, SigJuund-, Zu den semitisch-griechischen Eigennamen auf. aegyptischen Inschriften... ;, > 547

19 XXI Fragments Sahidiques du Nouveau Testament. Évangile de St. Jean. 669 Franchi de' Cavalieri, P., Della furca e della sua sostituzione alle croce nel diritto penele Romano * 584 Franco, Iv., St. Klemens in Chersonesus 498 Friedländer, P., Herakles. Sagengeschichtliche Untersuchungen Friedrich, J., Die ecclesia Augustana in dem Schreiben der istrischen Bischöfe an Kaiser Mauritius vom J. 591 «570 * Friiz fi W. r Die handschriftliche Ueberlieferung der Briefe des Bischofs Synesios 506 Funk t> Fr. Xav., Angebliche Hippolytschriften 495 Didascalia et constitutiones apostolorum 583 Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen * Gabrielsson, J., Ueber die Quellen des Clemens Alexandrinus. I Ueber Favorinus und seine Παντοδαττί) Ιστορία 506 Galtier, E., Coptica 667 Gastoué, Α., Curieuses annotations de quelques manuscrits byzantins 533 L'ancienne Musique Byzantine et sa notation 540 Catalogue des manuscrits de musique byzantine de la bibliothèque nationale de Paris et des bibliothèques de la France 540 Geffcken, J., Zwei griechische Apologeten 493 Kaiser Julianus und die Streitschriften seiner Gegner 523 Geister, E., Beiträge zur Geschichte des griechischen Sprichwortes Geizer, H., Ausgewählte kleine Schriften 506 CM. Stephanos von Taron 525 Georgii Acropolitae opera, recensuit A. Heisenberg 501 * Georgii Monachi Chronicon ed. C. de Boor 506 Gercke, Alfred, CM. Seneca 523 Gerhard, G. Α., u. N. Crusius, Mythologische Epigramme in einem Heidelberger Papyrus 527 Gerland, E., Histoire de la noblesse Cretoise au moyen âge 577 * Geschichte des lateinischen Kaiserreiches von K-pel Germano, Girolamo, Grammaire et vocabulaire du grec vulgaire 558 Getzlaff, Quaestiones Babrianae et Pseudo-Dositheanae 506 Giandschezian, L., CM. Finck 532 Gibbon, Edw., Autobiographie. As originally edited by Lord Sheffield : 539 Gibson/ D., CM. Lewis 651 Gill, Theo, CM. Eastman 546 Giron, N., Légendes Coptes 665 Gladis, Carolus, De.Themistii, Libanii, Juliani in Constantinumorationibus.; ;. 523 * Glaizolle, G., Un empereur théologien Justinien ' 500

20 χχπ Gloeckner, St., Ueber den Kolnmentar des Johannes Doxopatres zu den Στάσ*ι; des Hermogenes Goble, Warwick, Constantinople Described by Alexander von Millingen 570 Goerres, Fr., Die byzantinischen Besitzungen an den Küsten des spanisch-westgotischen Reiches ( ) 578 Gollob, E, Die griechischen Handschriften der öffentlichen Bibliothek in Besançon. 533 Medizinische griechische Handschriften des Jesuitenkollegiums in Wien 533 Goltz, Ed. Freiherr v. d., Tie Taufgebete Hyppolits und andere Taufgebete der alten Kirche 494 Die Anfänge christlicher Kirchenordnung in den drei ersten Jahrhunderten 494 Unbekannte Fragmente altchristlicher Gemeindeordnungen Golubovich, P. Gir, 0. F M., Bibliotheca bio-bibliographica della Terra Santa e dell' Oriente Francescano 567.*580 Gomperz, Th., Beiträge zur Kritik und Erklärung griechischer Schriftsteller. IX 523 Gondal, L L., Das Christentum im Lande Meneliks 675 Goodspeed r E. J., Greek documents in the Museum ofthexew-york Historical Society 533 A group of greek papyrus texts 533 Greek Ostraka in America 533 CM. Grenfell 533 Index patristicus 548 Gottheil, R., I. H., A Selection from the Syriac Julian Romance.. «527.*644 Gottwald, Κ, Gregorio Nazianzeno Platonico 506 Graf, E., Der Kampf um die Musik im griechischen Altertum 540 Grafenauer, L, Legenda ο Solomonu ν slovenski narodni pesmi Graîndor, Paul, Histoire de l'île de Skyros jusqu'en Grébaut, G., Concordance de la chronologie éthiopienne avec la grégorienne 674 Littérature Éthiopienne pseudo-clémentine 677 Grégoire, H., La vie de St. Abraamios par Cyrille de Skythopolis Saint Démétriaaos, évêque de Chytri (île de Chypre) 577 Grenfell, B. P.. & A. S. Hunt, Archaeological Report 533 The Hibeh Papyri. I 533 The Tebtunis Papyri. With assisterle of E. J. Goodspeed The Oxyrrhynchus Papyri. V 533 Grierson, G. Α., Modern Hinduism and its Debt to the Xestorians. 648 Griffin, N. E., Dares and Dictys 526 Grisar, H., S. L, una vittima del despotismo bizantino. Papa S. Martino I 572

21 XXIII Gruneiseir, W. de, Lenzuoli e tessuti egiziani nei primi secoli dell' E V. considerati nel rispetto iconografico e simbolico 599 Il Cielo nella concezione religiosa ed artistica dell' alto medio evo 601 Studi iconografici in S. Maira Antiqua 603 La piccola icona Byzantina del Museo russo Alessandro III a Pietroburgo e le prime tendenze del tragico пеіг iconografia della Crocifissione 604 Intorno all' antico uso egiziano di raffigurare i defunti collocati avanti al loro sepolcro 608 Tabula eira verticem 608 I rittratti di papa Zaccaria e di Teodoto primicerio nella chiesa di S. Maria Antiqua 608 Influssi ellenistici nella formazione del tipo cristiano dell' angelo annunziante 609 Gudemann, Α., Grundriss der Geschichte der klassischen Philologie. 539 Guenther, R., Die Präpositionen in den griechischen Dialektinschriften. 548 Guerrier, Un «Testament de Notre Seigneur et Sauveur Jésus- Christ»! en Galilée Gueterbock, Karl, Byzanz und Persien in ihren diplomatisch-völkerrechtlichen Beziehungen im Zeitalter Justinians 576.*580 *Guidi, L, CM Chronica minora 644 La raccolta di Quene nel ms. d'abbadie Leggende storiche di Abissinia 679 Srofe e brevi testi amarici 680 * Synaxaire éthiopien 681 Guidi, Michelangelo, Un Βίος di Costantino 523 Gundermann, G M Lateinische Inschrift aus Afrika 548 Haeger, 0., De Theodori Prodromi in fabula erotica 'Ροδάνθη καΐ Δοσικλης fontibus 524 Hahn, Ludwig, Rom und Romanismus im griechisch-romanischen Osten 548 Zum Sprachenkampf im römischen Reich 548 Der Kampf zweier Weltsprachen 548 Roms Sprache und der Hellenismus zur Zeit des Polybios Haidacher, S., Drei unedirte Chrysostomus-Texte einer Baseler Hs. 496 Chrysostomus-Fragmente unter den Werken des hl. Ephraen Syrus 496 Die Chrysostomus-Homilie der Chananaea unter dem Xamen des Laurentius Mellifluus 496 Des hl. Chrvsostomos Büchlein über Hoffart und Kinderer- «/ Ziehung 507 Chrysostomos-Fragmente im Maximos-Florilegium und in den Sacra Parallela 507

22 XXIV Halévy, J., La légende de la reine de Saba 678 Hall, H, R., Coptic and Greek texts of the christian period from ostraka, stelae etc. in the British Museum 534*.671 Notes 664 Haller, Jos., Das Papsttum und Byzanz 572 Haluer, Edm., Lepturgus, chirurgus u. ä. bei Fronto 549 Hamilton, Mary, Incubation or the cure of disease in pagan temples and Christian churches 527 Harendza, G., De oratorio genere dicendi, quo Hieronymus in epistulis usus sit * 507 Harmon, H., Ignis a romphaea 549 Harnack, Α., Dogmengeschichte 499 * Die Chronologie der altchristlichen Literatur. II 500 Beiträge zur Einleitung in das Neue Testament II 507 Ueber die Zeitangaben in der Apostelgeschichte des Lukas CM. Wellhausen 58$ Das Verhäitniss von Kirche und Staat bis zur Gründung der Staatskirche durch Theodosius 58S "Hartmann, L. M., Geschichte Italiens im Mittelalter. II, Haselof, Arthur, I musaici di Casaranello 60& Hasluck, F. W., Notes on MSS. in the British Museum relating to Levant Geography and Travel 572 Hatch, Edwin, and Henry A. Redpath, A Concordance to the Septuagint and the other greek versions of the Old Testament Hatzidakis, G. N., Grammatisches uod Etymologisches 549 La question de la langue écrite néogrecque 549 Hauler, Dr. Ed., Wilhelm von Hartel j 539 Hauptvogel, Fr., Die dialektischen Eigentümlichkeiten der Inschriften von Thera, 549 *Haury, J., CM. Procopius Caesariensis 517 Hausrath, Α., Fabel 527 Hauvette, Α., Les épigrammes de Callimaque 524 Havers, W M Das Pronomen der Jener-Deixis 550 Hayduck, Michael, CM. Michael Ephesius 514 CM. Eustratius 524 Headlam. W. H., Emendations and explanations 507 Hegemonius, Acta Archelai, herausg. von Ch. Harry Beeson 507 Heimbucher, Max, Die Orden und Kongregationen der katholischen Kirche 570 ^Heisenberg, Α., CM. Georgius Acropolita 501 Nikolaos Mesarites. Die Palastrevolution des Johannes Kornnenos 507 Helbing, R., Grammatik der Septuaginta. Laut- und Wortlehre 550 Helssig, R, Oscar von Gebhardt 53i>

23 XXV Hense, 0., Zur Kyzikener Spruchsammlung 527 Henize, G, Actionsart und Zeitstufe der Infinitive in den homeri-. sehen Gedichten : 550 Der homerische Gebrauch der Partikeln εί, et /л und ην mit dem Konjunktiv 550 Herwerden, EL van, Ad Porphyrogeniti excerpta de sententüs ex Polybio 508 Ad Procopium 508 Adnotationes criticae ad Libanii orationum editionem Foersterianam 508 Φλάβιος Φάβιος * 508 * Appendix Iexici Graeci suppletori! et dialectic! 550 Hesseling, D. C, Essai sur la civilisation byzantine Oud en Nieuwgrieks Volksgeloof 530 De Betekens von het nieuw-grieks voor de Geschiedeniss der griekse Taal en der griekse Letterkunde 550 De Koine en de oude dialekten van Griekenland 550 Les mots maritimes, empruntés par le grec en langues romanes Εηρός 551 Essai sur la civilisation byzantine 574 Hierokles Ethische Elementarlehre 508 Hiller von Gärtringen, F., Inscriptiones Amorgi et insularum vicinarum ed. Julius Delamarre 534 Die Inschriften von Priene 534 Hinneberg, Dr. P, Die Kultur der Gegenwart, ihre Entwickelung und ihre Ziele, I, Abth. VIII 513 Hirsch, F., Byzantinisches Reich 568 Hirt, Hermann, Die Indogermanen 551 Untersuchungen zur indogermanischen Altertumskunde 551 Hoefler, Fr, 'Ιππολύτου ε?ς τά άγια Θεοφάνια. Untersuchung über die Echtheit 508 Hoffmann, Otto, Die Makedonen, ihre Sprache und ihr Volkstum Hoffmann-Kutschke, Α., Iranisches bei den Griechen 551 Hohlwein, X., La papyrologie grecque * 534 Holl, Karl, Eine angebliche Schrift Hippolyts 494 Symeon der Theologe 498 Das Fortleben der Volkssprachen in Kleinasien in nachchristlicher Zeit 551 *Holmes, W. G., The age of Justinian 579. Horna. K. n Eine unedierte Rede des Konstantinos Manasses Neue Beiträge zu den Gedichten des Eugenios von Palermo. 508 Horner, G., The Statutes of the Apostles, or Canones Ecclesiastici. 583

24 XXVI Horovitz, J., Spuren griechischer Mimen im Orient, mit einem Anhang über das ägyptische Schattenspiel von Fr. Kern 527 Howard, G., Stories of the first four councils 570 Huebler, F., Zwei Reisen nach Griechenland und Kleinasien 531 Huerth, Xaverius, De Gregorii Nazianzeni orationibus funebris 508 Hunt, A. S., CM. Grenfell 533 Hyvernat, CM. Balestri 667 Ihn, M., Aus einem Pariser Glossar 552 Cabidarius 552 Jackson, H., On an Oracle in Procopius De bello gothieo I, Jacobs, E., Francesco Patricio und seine Sammlung griechischer Handschriften in der Bibliothek des Escoriai 334 Jacobsthal, H., Der Gebrauch der Tempora und Modi in den kretischen Dialektinschriften 552 Jacquin, 0. P. M., Le Néo-Platonisme de Jean Scot 523 Jagic'y Dr. Vatroslav, Psalterium Bononiense 517 Jalaberi, Inscriptions grecques et latines de Syrie 534 Jernstedt, Victor, Opuscula 508 Jorga, The Byzantine Empire 570.*579 Jotiquet, P., Papyrus grecs. I Juelicher, Neue Linien in der Kritik der evangelischen Überlieferung 512 CM. Wellhausen 583 Junglos, J. P., Leontius von Byzanz 498 Junker, H., Koptische Poesie des 10. Jahrhunderts 666 Die neuentdeckten christlichen Handschriften in mittelnubischer Sprache 666 Eine saudische Rezension des Engelshymnus 667 Kaestner, Ioannes, De imperio Constantini III 568 Kaiser, K., Syrische Liturgie des Kyriakos von Antiochien 641 Kallenberg, Hiatusscheu bei Dionys von Halikarnass und Textkritik. 553 * Karabacek, J. de, De codicis Dioscuridei Aniciae Julianae, nunc Vindobonensis Med. Gr. I, historia, forma, picturis Arabic Palaeography 532 Zur orientalischen Altertumskunde 533 Karasek, D. J., Slavische Literaturgeschichte. LH 512 Kauffmann, Fr., Gotisch haipno 553 Kaufmann, Karl Maria, Zweiter Bericht über die Ausgrabung der Menas-Heiligtümer in der Marèotis wüste 613 Kayser, J., De veterum arte poetica quaestiones selectae 512 Kazarow, G-, Thrakisches 553 * Kehr, Κ. Α., Die Urkunden der normannisch-sizilischen Könige * Keller, S., Die sieben römischen Pfalzrichter im byzantinischen Zeitalter 580

25 - XXVII Kenyon, F. G., The existence of Greek papyri, with regard to textual criticism 513 and J. Bell, Greek Papyri in the British Museum, III 533 Kern, Fr., CM. Horovitz 527 Kesselring, G., Beitrag zum Aussterbeprozess des Infinitivs im Neugriechischen 553 Kindlmann, Th., Bildung und Betonung der griechischen Adjektiva dreier und zweier Endungen der α- und o- Deklination 553 Kirscher, B., Alfabetische Akrosticha in der syrischen Kirchenpoesie. 642 Kiizmann, Hans, üeber parenthetische Sätze und Satzverbindungen in den Eeden des Demosthenes 553 Kling, C, Die Schlacht bei Nicopolis im J * Klostermann, E., CM. Eusebius 500 Kmosko, M., CM. Parisot 641 Knecht, Aug., System des justinianischen Kirchenvermögenrechts Kneller, C. A M S. L, Zur Berufung der Konzilien Knoes, Börje, Ein spätgriechisches Gedicht über die Arbeiten des Herakles 553 Knopf, B., Der Text des neuen Testaments 513 Koch, K., Das Wolffenbüttler Palimpsest von Galens Schrift Περί των ev ταίς τροφαις δυνάμεων 513 Koerting, G., Lateinisch-romanisches Wörterbuch 553 Kokovtzov, P., Хростіанско-сирійскія и надгробныя надписи изъ Алмалыка 647 Нѣсколько новыхъ надгробныхъ камней съ христіанско-сирійскими надписями изъ Средней АЗІЕГ 674 Kont, J M Geschichte der ungarischen Literatur 513 Kornemann, Ε., Κρήνη als «Weinquell» 553 Die neueste Limesforschung ( ) im Lichte der römisch-kaiserlichen Grenzpolitik 569 Koujeas, άσκος-πέλεκυς 554 Krâl, Jos., Ein einheitliches prosodisches Prinzip des Nonnos 541 * Kretschmayr, EL, Geschichte von Venedig Kretschmer, Paul, Das Kürzungsprinzip in Ortsnamen 554 Der Plan eines Thesaurus der griechischen Sprache 554 x Der heutige Leshische Dialect, verglichen mit den übrigen neugriechischen Mundarten 554 Zur Geschichte der griechischen Dialecte 554 Krueger, EL, Kurze Anleitung zur Erlernung des Neugriechischen für solche, welche Altgriechisch können 534 * Krumbacher, K., Ein vulgärgriechischer Weiberspiegel 528 Miscellen zu Romanos. LH 541 Kuebler, B., Die Lebensstellung des Stenographen im römischen Kaiserreich 534

26 ххѵш Kuehner, Raphael, Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache II 554 Kugener, M.-A., Note sur l'inscription trilingue de Zébed 646 Un traité astronomique et météorologique syriaque attribué à Denys PAréopagite 648 Kurtz, Κ., Die Gedichte des Christophoros Mytilenaios 513 Ist Psellos so schwer zu übersetzen? 513 Unedierte Texte aus der Zeit des Kaisers Johannes Komnenos. 513 Lackner, R, De casuum, temporum, modorum usu in ephemeride Dictyis-Septimii 526 Lambert, Charles, Étude sur le dialecte éolien 555 De dialecto aeolica quaestionesselectae ad grammaticam pertinentes 555 Lambert2, Max, Die griechischen Sklavennamen 555 Langdon, St, The derivation of sabattu and other notes 555 Laqueur, R, Untersuchungen zu Textgeschichte der Bibliothek des Diodor 513 Leary, 0., The apostolical constitutions and cognate documents Leeuwen, J. van, Ad Phötii Lexicon Lefebvre. Fragments grecs des Évangiles sur Ostraka 514 Legrain, Sur les lampes à 7 becs.et la prière «quandib 670 Legrand, E., Bibliographie hellénique 534 Facsimiles d'écritures grecques du dix-neuvième siècle 535 Lehmann-Haupt, C. F., Geffckens Oracula Sibyllina 514 Leipoldt, J., CM. Brockelmann 523 Geschichte der koptischen Literatur ; *, Katalog der Handschr. d. Univ.-BibL in Leipzig in Kopt. Sprache ; 671 Lemm, 0. v., Kleine Koptische Studien. LI LXV 670 * Triadon 671 Lenel, Walter, Zur älteren Geschichte Venedigs 571 Leo, F M Zu den neuen Fragmenten bei Photios 560 Leroy, L., Note sur deux ouvrages de Sévère Ibn Àl-Moquaffa Les synagogues des Juifs 661 Lewis, A. S., and D. Gibson, Forty one Facsimilies of dated Christian Arabic Manuscripts, 651 *Libanii Opera recens. R. Foerster. I IV Liese, W., Der heilsnotwendige Glaube 499 Lietzmann, H., Die klassische Philologie und das Xeue Testament Appollinaris von Laodicea und seine Schule 514 Die Didache mit kritischem Apparat herausgegeben 514 Papyrus Jenensis J\* Griechische Papyri, ausgewählt und erklärt # 535 CM. Meinhold 535

27 XXIX Linde, P., De Epicuri vocabulis, ab optima Atthide alienis 555 Littmann, E., CM. Brockelmann 523 Geschichte der äthiopischen Litteratur 676 Abessinische Glossen 679 Canzone Tigre in onore del governatore italiano 680 Abessinische Parallelen zu einigen altarabischen Gebräuchen und Vorstellungen 680 Sternensagen ипд Astrologisches aus Nordabessinien 680 * Die Heidentaten des Dom Christoph, de Garaa 681 Loefstedt, Die neue Dictyshandschrift 514 Loewe, R, Gotisch marikreitus 555 Longo, Carlo, Natura actionis nelle fonti Bizantine, 580 Loots, F., Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte 499 Luchaire, Achille, Innocent III. La question dorient 574.*S79 Lucius, E M Die Anfange des Heiligenkults in der christlichen Kirche. 528 Ludwich, Arthur, Anekdota zur griechischen Orthographie 555 Ludwig, J., Quae fuerit vocis Άοετη vis ac natura ante Demosthenis exitum 555 tukinich, Imre, Menander Protector 514 Lundström, V., Efterskörd tili Laskaris Kananos 525 Adulis ruiner. 676 Maas, Paul, Grammatische und metrische Umarbeitungen in der Ueberlieferung des Romanos 542 Chronologie der Hymnen des Romanos 542 Magie, D., De Romanorum iuris publici vocabulis sollemnibus in Graecum sermonem conversis 556 Mahler, Ed., Der Sabbat, seine etymologische und chronologischhistorische Bedeutung 555 Maius, Aug, Nova Patrum Bibliotheca. X 493 Malion, Une école de savants Egyptiens au Moyen Age 667 * Grammaire Copte 671 Malouf, L, Poésies choisies de Ibrahim Hakim 650 CM Cheikho 653 Le bonheur du ciel d'après Elie de Nisibe 655 C. Eddé et L, Cheikho, Onze traités philosophiques d'anciens auteurs arabes musulmans et chrétiens 654 Mancini, Aug., Codices graeci monasterii Messanensis S Salvatoris. 535 * Mantuani, L. CM Karabacek Manueiis Holoboii orationes II, éd. Maximiiianus Treu 508 Margoiis, Max L., Studien im griechischen alten Testament Martini, Edg., Eustathianum 514 Antonio M. Ceriani 539 et Bassi, Catalogus Codicum Graecorum Bibliothecae Ambro sianae 532

ОГЛАВЛЕНІЕ ДВАДЦАТАГО TOMA. Отдѣлъ I.

ОГЛАВЛЕНІЕ ДВАДЦАТАГО TOMA. Отдѣлъ I. ОГЛАВЛЕНІЕ ДВАДЦАТАГО TOMA. IIEPIEXOMENOX TOT ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΤΟΜΟΥ. Отдѣлъ I. ΜΕΡΟΣ Α '. ИЗСЛѢДОВАНІЯ И МАТЕРІАЛЫ. Μελέται χαί υλαι. Изъ эпохи аріанскихъ сіюровъ. Павлинъ и Зинонъ, епископы Тирскіе. Св. Д. Лебедева.

Διαβάστε περισσότερα

ОГЛАВЛЕШЕ ДЕВЯТАГО ТОМА. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΕΝΝΑΤΟΓ ТОМОГ.

ОГЛАВЛЕШЕ ДЕВЯТАГО ТОМА. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΕΝΝΑΤΟΓ ТОМОГ. ОГЛАВЛЕШЕ ДЕВЯТАГО ТОМА. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ТОГ ΕΝΝΑΤΟΓ ТОМОГ. Отдѣлъ I. ΜΕΡΟΣ A'. ИзСЛѢДОВАНІЯ И МАТЕРІАЛЫ. Μελέταt και υλαι. Друнгъ и друнгарій. Ю. Кулаковскаго. Δροΰγγος και δρουγγάριος ύπο 'L Κουλακόφσκη

Διαβάστε περισσότερα

Literaturverzeichnis

Literaturverzeichnis Literaturverzeichnis Dieses Literaturverzeichnis bietet das ursprüngliche Verzeichnis aus Philippi I 259 295 und die Nachträge dazu aus Philippi II 837 852 sowie die seither erschienenen Titel, die zu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΜΙΛΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

ΤΟ ΟΜΙΛΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ιωάννης. Ταουσάνης ΤΟ ΟΜΙΛΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Bibliothèque Jean de Vernon IFEB

Bibliothèque Jean de Vernon IFEB 1 Bibliothèque Jean de Vernon IFEB *** Listes des acquisitions 2008 Catalogue de la bibliothèque : http://ipac.icp.fr 21 rue d Assas, 75270 Paris Cedex 06 tél. 33 (0)1 44 39 84 94 ; fax 33 (0)1 44 39 52

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Διαβάστε περισσότερα

DISSERTATION. Titel der Dissertation. Aspekte der Kindheit in Byzanz vom 6. bis 11. Jahrhundert im Spiegel hagiographischer Quellen.

DISSERTATION. Titel der Dissertation. Aspekte der Kindheit in Byzanz vom 6. bis 11. Jahrhundert im Spiegel hagiographischer Quellen. DISSERTATION Titel der Dissertation Aspekte der Kindheit in Byzanz vom 6. bis 11. Jahrhundert im Spiegel hagiographischer Quellen Verfasserin Despoina Ariantzi angestrebter akademischer Grad Doktorin der

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΛΑΠΠΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΛΑΠΠΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΛΑΠΠΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ Πολιτική Ιστορία του κράτους της

Διαβάστε περισσότερα

REGISTER ÜBER DAS BYZANT EN ISCHE UND NEUGRI EC II ISCHE ÜB KUND ENMATEBIAI, angefertigt

REGISTER ÜBER DAS BYZANT EN ISCHE UND NEUGRI EC II ISCHE ÜB KUND ENMATEBIAI, angefertigt REGISTER ÜBER DAS BYZANT EN ISCHE UND NEUGRI EC II ISCHE ÜB KUND ENMATEBIAI, angefertigt mit Unterstützung des Thereianosfonds der Königl. Bayerischen der Wissenschaften Akademie von PAUL MARC. 15 Vorbemerkung.

Διαβάστε περισσότερα

Afinogenov D., Amysterious saint: St. Theodosia, the martyr of Constantinople. Хрнстианский восток 2 (2000/2001) 3-13. 97/580 Afinogenov D.E.

Afinogenov D., Amysterious saint: St. Theodosia, the martyr of Constantinople. Хрнстианский восток 2 (2000/2001) 3-13. 97/580 Afinogenov D.E. LITERATURVERZEICHNIS Aalberts J., Νέα στοιχεῖα γιὰ τὸν Μιχαὴλ Ἀποστόλη καὶ τὸν Γεώργιο Γρηγορόπουλο στὴν Κρήτη. Thesaurismata 25 (1995) 143-159. 89/3172 Abramea A./Laiou A./Chrysos E. (eds.), Βυζάντιο,

Διαβάστε περισσότερα

HISTORY ΙΣΤΟΡΙΑ GESCHICHTE

HISTORY ΙΣΤΟΡΙΑ GESCHICHTE HISTORY ΙΣΤΟΡΙΑ GESCHICHTE last up date: 4. 2. 2004 34 new entries ANCIENT HISTORY ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ALTE GESCHICHTE Text editions of ancient authors: Literature Texteditionen antiker Autoren: Rubrik Literatur

Διαβάστε περισσότερα

APXAIOΛOΓIA. Αθήνα (2009)

APXAIOΛOΓIA. Αθήνα (2009) APXAIOΛOΓIA Eλληνόγλωσσα ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ, Χριστίνα, Ο ζωγράφος του Άργου: συμβολή στην έρευνα της βοιωτικής ερυθρόμορφης κεραμικής στο β μισό του ου αιώνα π.χ. Αθήνα (07) Αγών: [Κατάλογος έκθεσης], Αθήνα, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Begegnungen zwischen Ost und West

Begegnungen zwischen Ost und West Antiquitas Byzantium Renascentia V. (Bibliotheca Byzantina) BYZANZ UND DAS ABENDLAND Begegnungen zwischen Ost und West Eötvös-József-Collegium EltE Byzanz und das Abendland: Begegnungen zwischen Ost und

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R. M. DAWKINS. Βιβλιογραφική Συμβολή

ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R. M. DAWKINS. Βιβλιογραφική Συμβολή ΤΟ ΕΡΓΟ TOY R. M. DAWKINS. Βιβλιογραφική Συμβολή Τον Μάιο του 1985 κλείνουν τριάντα χρόνια άπό τον θάνατο (1955) του Αγγλου φιλέλληνα, διακεκριμένου ελληνιστή καί πανεπιστημιακού καθηγητή Richard Μ. Dawkins1.

Διαβάστε περισσότερα

NEUE TRENDS UND HAUPTTHEMENKREISE IM BEREICH DER BYZANTINISCHEN MUSIKALISCHEN STUDIEN, 2001 2011 1. Maria Alexandrou

NEUE TRENDS UND HAUPTTHEMENKREISE IM BEREICH DER BYZANTINISCHEN MUSIKALISCHEN STUDIEN, 2001 2011 1. Maria Alexandrou NEUE TRENDS UND HAUPTTHEMENKREISE IM BEREICH DER BYZANTINISCHEN MUSIKALISCHEN STUDIEN, 2001 2011 1 Maria Alexandrou ἰσαρίθμους γὰρ ψάμμῳ ᾠδὰς ἂν προσφέρωμέν σοι βασιλεῦ ἅγιε, οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον 2 I.

Διαβάστε περισσότερα

ARCHAEOLOGY Αναστάσιος Ορλάνδος: ο άνθρωπος και το έργον του. Αθήναι: Ακαδημία Αθηνών (1978) 15 Η αναστήλωση των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων στη Θεσσαλονίκη: Έκθεση αναστηλωτικών εργασιών, 30/11-31/12/1985

Διαβάστε περισσότερα

ARCHAEOLOGY Αναστάσιος Ορλάνδος: ο άνθρωπος και το έργον του. Αθήναι: Ακαδηµία Αθηνών (1978) 15 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. Γ., Το Νόµιµον της Μεγάλης Εκκλησίας, 1564-ci 1593: Α -Β. Αθήνα (2008-2010) 130 & οι 2

Διαβάστε περισσότερα

Bibliothèque Jean de Vernon IFEB

Bibliothèque Jean de Vernon IFEB 1 Bibliothèque Jean de Vernon IFEB *** Listes des acquisitions Février Mai 2009 Catalogue de la bibliothèque : http://ipac.icp.fr 2 Agapios Landos o Krès -- v. 1580-v.1657 Αγάπιος Λάνδος ο Κρής -- π. 1580-π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΕΦ 148 Επιγραφική (EΕ 2012 13) Διδάσκων Γ. Ζ. Τζιφόπουλος (http://www.lit.auth.gr/node/30) ΝΚ214, Δευτέρα και Πέμπτη 13.00 15.00 ή μετά από συνεννόηση 25.x.2012 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Liste des acquisitions

Liste des acquisitions BIBLIOTHEQUE JEAN DE VERNON 21, rue d Assas 75270 PARIS Cedex 06 Tél. : +33 (0)1 44 39 84 94 Courriel : bibliotheque.vernon.ifeb@icp.fr Institut Français d'etudes Byzantines IFEB Liste des acquisitions

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/)

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ. Print to PDF without this message by purchasing novapdf (http://www.novapdf.com/) ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ Aegyptus..Aegyptus. Rivista italiana di egittologia e di papirologia, Milano 1920 κ.ε. ΑΕΜ...Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, Αθήνα 1936 κ.ε. Am.Stud.Pap...American Studies in Papyrology, New Haven,

Διαβάστε περισσότερα

1) Photius, Constantinopolitanus Patriarcha (810 after 893)... 2 2) Nicetas Byzantios (second half 9th century)... 3 3) Nicetas David Paphlagonius

1) Photius, Constantinopolitanus Patriarcha (810 after 893)... 2 2) Nicetas Byzantios (second half 9th century)... 3 3) Nicetas David Paphlagonius 1 1) Photius, Constantinopolitanus Patriarcha (810 after 893)... 2 2) Nicetas Byzantios (second half 9th century)... 3 3) Nicetas David Paphlagonius (late 9th 10th century)... 3 4) Sisinius II, Constantinopolitanus

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ 2014

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ 2014 Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ 2014 APXAIOΛOΓIA Eλληνόγλωσσα ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πηνελόπη, Θέµατα νοµισµατοκοπίας και νοµισµατικής κυκλοφορίας των Πατρών: 14 µ.χ. 268 µ.χ. Τρίπολη (2012) 8 Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ARCHAEOLOGY ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πηνελόπη, Θέµατα νοµισµατοκοπίας και νοµισµατικής κυκλοφορίας των Πατρών: 14 µ.χ. 268 µ.χ. Τρίπολη (2012) 8 Αναστάσιος Ορλάνδος: ο άνθρωπος και το έργον του. Αθήναι: Ακαδηµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Όλγα ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ARCHAEOLOGY ΑΒΡΟΝΙΔΑΚΗ, Χριστίνα, Ο ζωγράφος του Άργου: συµβολή στην έρευνα της βοιωτικής ερυθρόµορφης κεραµικής στο β µισό του 5 ου αιώνα π.χ. Αθήνα (2007) 15 Amicitiae gratia: τόµος στη µνήµη Αλκµήνης

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 Ιανουάριος Ιούνιος 2014

Τεύχος 3 Ιανουάριος Ιούνιος 2014 Τεύχος 3 Ιανουάριος Ιούνιος 2014 Κέρκυρα 2014 Βιβλιογραφικό δελτίο Εξαμηνιαία έκδοση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου Τεύχος 3 Ιανουάριος-Ιούνιος 2014 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE last up date: 20 th October 2014 50 new entries AGOURIDES/Αγουρίδης, Σάββας, Θεόδωρος ο Μοοψουεστίας ως ο ερμηνευτής των Γραφών, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 1999, 432 pp. EUR 29,00 AIMILIANOS,

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό Τ.Κ. 12794 2252 Λατσιά Κύπρος Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ 2013

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ 2013 Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ 2013 APXAIOΛOΓIA Eλληνόγλωσσα Αναστάσιος Ορλάνδος: ο άνθρωπος και το έργον του. Αθήναι: Ακαδημία Αθηνών (1978) 15 Η αναστήλωση των βυζαντινών και μεταβυζαντινών

Διαβάστε περισσότερα