! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +"

Transcript

1 ! #!!! %

2 ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +!

3 # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + %

4 IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen? Eine Untersuchung des deutschen und amerikanischen Marktes Is Video-on-Demand the future of film and television? An examination of the German and the American markets Seiten Mittweida, Hochschule Mittweida (FH), University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2013 Abstract &! &!!! ( ) )! + &! )! %,!!.!! %! +!! &, % &! %!,! %!!! (! / & %,! (! &!!! % & %! ( ) /!!! / & %,

5 V! 4! ! ! ! ) ) 6, ( 7! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,3,,,,,,,, 0 &!! %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 )2!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 %!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,!! 9 % : )6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 : #)2(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 (;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 9!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 <,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6 VI ;, < 1, 2!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 1,.! ( ) ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 1,,, 1,,,, 1,,,, 1,,, 1,,, ) ); = 2;>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 2 )( ) ) =2( >,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? % )( ) ) = ( >,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? ) ) = 2 >,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 )( ) ) = ( >,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 1, ;! +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,1,, 1,1,, 1,1,, /,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 ( ).!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 1,1,1, Α &,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 1,1,1,, 1,1,1,, 1,1,1,, 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 & Β (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11 1,3!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,15 1,3,, 1,3,,, 1,3,,, 1,3,,, 1,3,,1, %!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18 (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 Χ +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,31 < = 4! >?? >

7 VII 5 4 4!,,,,,, +,,, Ε #,,, & Β (,,, +,,,Ε! Ε,,, % Ε #,,,. Β,,, Ε 4 Ε,,,, %#,,, ;!,,, )2 ),,, )2 );,,, 2!,,, (,,, ( ;,,,,,, ) )2!!,,,,,, <,,,! Ε #,,, Φ Ε #,,, )( ) )

8 ,,,6 Ε,,,6!,,,6! 2 +,,, %,,, :.) :.) Χ # ΒΒΒ,,, :,,, + :.,,,/ Ε #,,,/ 2 + #,,,:! Χ,,,: % Ε +,,,: #): )(,,, 2 +,,, # #,,, ΓΗ Ι Γ = Η & %! >,,,,,, % )( ) ),,,2 + Β ϑ (,,,2 +,,,2 )( ) ),,,2! 4 #,,,( 6 #,,,( ) ),,,! +.! 9 2(. %6,,,,,, / VIII

9 IX 55 4! %% 4 ΒΒΒ!. +! ϑ!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 %% ( % /2 : Χ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %% #) %!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %% 1 Β )/ & = ) >,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %% 3 ( )/ &! Χ + %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %% 5 / % + & 8 % %,,,,,,,,,,,,,,, 7 %% 7 4!! / ) 6 )/ &,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 %%?! % + 6 : % 1, Κ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 %% 8 Α ) &&!! (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,17

10 X Tabellenverzeichnis 2 % )Χ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 2 %! &! 81? =, ) >,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 2 % 4 % % Λ 8) 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 2 % 1 2!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 2 % 3 Α!! < Ε Χ,, 2 % 5 ( ) %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 % 7! )( ):!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1? 2 %? (! /,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,31

11 1 1 Einleitung % Ε!! Α %!!, Α!.!!!! Λ! Α %!!!!! 6 %, /! ( ( Ε ) #!,!! Β 4 % + ( +!! Β ;! + + : + <Λ,!! %! ( ):! #! 3,! <! (!!& &!, Ε! :! <Λ 4, /!! %! Β Α! % &, /! + %!!! %!! +! Ε &! % % %!!! & + &!! %, % ( ) ) ( %!,!!! %! % : %, %!!!.! ( ) )!!!!, % Μ! +! &!!. %,!!!! Ν% % %! % ( ) ) ) % & % & (, 1 (,! ϑϑ,# %, ϑ ϑ Ο %,,

12 Kapitel 1: Einleitung 2! Λ! %! %&,! )!, Β! Μ / & +!, + Α &!! Λ! ( ) ), % ( ) )! & (!,! + %!!!.! +!! #, %! % &! <!! Μ % ( ) ) + & Α ( ϑε ) #! & %,

13 3! #!!! % & ( & ) +,!. / & 1 5!! 6 1 % + / 4 4! :1 ;6 ; < : 1 ( 5 = ) < & % = & + ) & 4!>, 7. ) < :??,! 1 1 Α ;Β Χ % : 1 6 Ε & % /? 1 & &! 1!! / Α 1! 1, ( / 1 Β 1 1 #5 5 / &0ΦΦ : Φ : & &1!!, / 1 #1 / 1!!51 5

14 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter 4 < : & & &Γ! < : Γ 1 % 7 < : Ε Γ Χ Η 1 9 && Η : Η # < < : ; 2! & Γ 1 1 % Α % / Γ + / % : & Α : 1 & < Α : % Γ Β % : Ι1 % : % 1 % Α ϑ%α Κ1 1 :; %% # / < 1 Ι 1!! 1! Λ 1 =..!! + ;% & 1 6! 2 Λ %% Λ : %: %

15 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter 5 / / Γ ; ; 1 ϑ Κ ϑ Κ / % 9 & ; Α # + 9 & Γ & 9Χ? Χ Β (!!! #! 1 % = 4 )Γ ) Χ Γ Γ 9 & 4 ϑ Κ % Α 1 1 & 1 9 & Α Ι 1 9Χ? # % &&& ( ) # / &0ΦΦ Μ Φ Φ ; ; ; ; Φ1! 9Χ? Λ 9 & Χ? ( Χ Β Λ Ι 6 1 ) ;Ι? 5 &0ΦΦ : Φ Ν Λ67: (6Β Ο Λ& : Π ΘΡ1! 1!0 5Φ 0

16 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter 6 % ) 7 Α ; & 1 ) 6 % & 1 % / 4 Γ Χ / 4 2 / )Γ Γ Χ / = & 1 2 Γ 6 3 ( %;Α % = 4 %;Α!! % & Γ / ϑ!! Κ %;Β Γ ϑ Α Κ! ## ##% ##& # # # + Φ ( 5 ( 5(# # 5!5, 5 5! >, 5 ( 5! # (,(, > 6 #! (( 5#( (,5 #, 5#> Β #(,!(!, > Α 5,!!( ( 5 ( 5 > > Σ / 3 (! >,> 55> ( > 5#> ; # +, #., Λ & 1 Τ Α 1! 1

17 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter 7 5 % < % ; = Β 4 7 Υ Γ Α % 4 /< ; # < ;/ & Γ. < 1 4 % /< ; 6 & 4 %/% < ς. 2 Γ 6 Β;! /< ; 1 1 % Γ Α % : % %Α % %/% 7? % 1 1 & % <%; Γ 1 < ;? Γ!!# ; :; Α Υ Γ ) ; : 1 Γ 4 ;? ; Χ Γ / 4? Τ # /< Λ / < : %/% Λ % / %! 6 Β; Λ!Μ5, 6 Μ <%; Λ!Μ!#! 6 Μ ; : Λ & % Γ 1 & & Γ % 4 Α / 4

18 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter 8 % & 4 % 2 4 Γ ) 4. Γ 1 1 < Γ Γ % ς 2 )4 1 Γ 4 7 Χ Γ 2 /? Χ &Γ Ω Ω 1 & = Χ

19 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter 9 ( 6 7 & Η / % ##( Η 0 12 # + % 4 % ; 3Γ 6 Α : Χ Γ 1 Ι = ( ) & Ι % 1 +. & ς ( +? % % Χ = 5! <Γ < Γ ς & Γ= % Υ Γ 1 1 &, / 1 Τ 0 % : & % 1!! / &0ΦΦ : Φ Φ & Φ< :>! >!Α >!& 1!!! 5 / 1 Τ 0 % : & % 1!! 1,, / &0ΦΦ : Φ Φ & Φ< :>! >!Α >!& 1!!!

20 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter 10 Γ 1 % Β. & 1 / & && < % Χ Γ Γ? 4 / ,! < & 1 Γ &, 5. 5! < & 7 ( % 4 % + / & % 5 # 7Α 9;/ 4 / % Ξ Ψ Χ 4 Ξ ΨΖ 7 1 Γ = 1 Γ Χ & Α 1 6 7Α 9;/ %, ) 6 Β; :! 5, ) : & & % 6 Β 9 ; : 4!! ΒΓ ϑ Κ / 1 ) 1 Ι 1 < 0 6 Β Ω % 1 # 1 # / 1 ) 1 Ι 1 < 0 6 Β Ω % 1 # 1 5 ) 1 0 < ; / 1!! 1! 6 Β Λ 6 Β / 1 ) 1 Ι 1 < 0 6 Β Ω % 1 # 1,#

21 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter / 5, / 59 : 8, ; +3 Γ / # <%Α/ ( 5 % 4 + Γ & < %; % <%; Γ Γ? 4 3 ( + % 1 & 4 + 7!! 1! & % 6 % Α 9; %;1 <%; Τ % 1. & = / &0ΦΦ & Φ & Φ Φ Φ Φ7Α 9;6 Β; 9 Π & 1! Λ Ι 1 % Γ ( Λ < % Α 1!Μ!#! & & 5 / &0ΦΦ : Φ Φ & Φ< :>! >!Α >!& 1!!!

22 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 12 ) +,./ Τ Χ 4 Β [ & 1 &? < : ( + ;% Β = Β, Γ? Β = Α & = 4 < : 5! Χ % Γ 4 1 < = 6 # 7 <? Β 36 / &0ΦΦ & ΦΙ Φ, #, ; ;( ;## ; (, & 1!!! 3 Λ 1 %! 9 : Μ1 ) ; Χ : ; : # / 1 51

23 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 13 Β 6! 1 # + ) 1 <Γ. Ι ( & ) % = 1 Χ Γ!1 + ;% Γ! ) % 4 %;!! Α & 1 Α?. & & >? ϑ!! Κ Ι 9 ( ) & 1 + ;% (! % && #!! + ;% + % Ι & 1 6 ΒΓ Γ 1 % ;% 1 & 1 Γ Χ % 0 % & = % / Ξ ΨΕ ( % Γ?. Χ 4 <!! %/%Φ/ 1 6 :;Α/; ;Α/; 4 1 / Α 1! 1 (! / &0ΦΦ Μ 3 Φ ΦΝ Λ 1! (

24 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 14 / &0%+ ## 1 ( ## 1,./+ / Φ%/% 6 :;Α/ Α/ Α > (#,1!!!,1!!> #! (1(!1!1 # 1, #1 55> #5 1, 1 ( 1!( >! (1 51# 1, 1( 1 > 5 515!1, 1 ( 1,15!>!!! 51# 1, 1!1 5 1( 15>!! 1(# #1 515, 1( ( 1 1 > 3 = # ΑΒ 3ΧΧ+ 7 6! ; Α3. % Γ!!# ; :?.?. 1!! Τ ;/ 1 /? ( 4? % < 1 4? = Β /? Β 1 Χ =? 1 4 & 7 / & (( )Γ /? Γ 1 1 &? Γ!! 4 1 / 5 1 / 5 % Ε 5 % Ε Φ Ε % Γ ( ) 7 4 Γ 1 ( &0ΦΦ Φ Φ5##5 (Φ< ; ; ; ; :1! ( Λ ς % (( & 0ΦΦ & Μ Φ 9 1 5! (5 &0ΦΦ Φ 1 5!

25 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse ? + Γ % 5! && 55 <Γ < < ; ;6 (> 1 / % 4 5 & ) (, % ;Α/; 4 = Τ Α 9) % Γ 6 :;Α/; < Τ : : % = )? % &, ) 6 :; Α/; ) 1 Χ 6 < Τ Χ 4 4 & )!,!15 + ;% 4 ) ϑ Α Κ (, &0ΦΦ Φ Φ Π Φ ; ; :; & Φ1!!!

26 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 16 2,./ ##&+ # 3, ##& # # # # # # 0 # 3 Α/ ]5 1# ]5 1! ],!15 ],(15 ],51! ], 1! ],#1!? ] 1 ] 51# ] #15 ] 1, ],1! ](!15 ]((15. (1# ] 1# ] 1( ]!1 ]!1 ]!1! ] 1# Ι ] (1 ] 51 ] 51 ],1( ],1 ] 1 ] 1. ] 515 ] (1 ] 1 ] 1 ] 1, ] 1 ] 1, Α 4 ]!1 ] 1 ]#1 ] 1 ],15 ]51 ]51! = ]51 ],1 ],1( ],1# ] 1 ] 1( 1, # &1% ?: Η 6 3ΧΧ!3Χ# Α.? & 1 Γ 7 (#,! #! 6 ( 1 Μ 5! Γ 1 Γ % & 1 &? <! 5 6 :;Α/ % 6 :;Α/ / % #! + 6 :;Α/ 4,,1 > ;1 6 :;Α/ 5 47 / &0ΦΦ Φ Φ Μ & &Φ ; 3 ; ; ; & Φ1 (! (# Λ ϑ Μ1 7 9 Α 9)Κ ( 6 Λ Χ < & ; & 5! Μ Λ / &0ΦΦ Φ! Φ! Φ #Φ ; ; ; Φ1! 5 / &0ΦΦ Φ Φ ; ; ; ; 5; ; 5,(#Φ ; ; ; ; ;3 ;! 3& Φ1!!

27 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 17? Χ % & 6 + ; ;Α/ < Τ ;Φ & (? ϑ! Κ % ϑ!!κ % + < Υ Γ & %/Ι Γ % 4 %/Ι 5( Β ;Α/ Γ % ! (( > < Χ Γ %/Ι 1 & 6 % Γ 1 1 ) <!!# 1( > 4 Α/;!1, > 4? 1! 1 >1 Γ,1 > / & 9 & 4 Γ & Α 5, % = /? ; 4 + ( 7 /? 1 5 < Τ Λ < Μ Τ 6 :;Α/; + 1 ( ; ϑ< Τ 9 ΜΚ? < Τ ( 5( Λ % / Ι ϑ & Κ1 & ; 55 / &0ΦΦ Φ Φ Π Φ ; ; :; & Φ1!! 5, / &0ΦΦ Φ Φ Π Φ ; ; :; & Φ1!!

28 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 18 ;! % Φ Α/; 4 ; ; 5 % Γ 1 Χ Γ %/Ι 1 1 Β ;Α/ ; & 7 + % Γ 4 1 Γ & 1? = % 1 ) & Γ 2 1 Γ %/Ι Χ. 1 Υ %.. 1 ) + 1 ) Γ? Γ! ;7 ) 5# ΙϑΓΓΓΚ Ε = % = %%? %? Ε % %? ΓΛ1 7 Χ 1 & 99 ϑ 9 9 5,! Τ? Χ Ω 4 ; 4 Ω 1 7, & & 5 / &0ΦΦ Φ Φ Π Φ ; ; ; ; ; ; ; ; Φ1!! 5# / &0ΦΦ & Φ Φ :Φ ; ; ; ; ; ; ; ; Μ; ; ; ; ; Φ! Φ!(Φ Φ?Υ 2 9 ΑΠ : 1!! 5 &0ΦΦ & Φ Φ :Φ ; ; ; ; ; ; ; Μ; ; ; ; ; Φ! Φ!(Φ Φ?Υ 2 9 ΑΠ : 1!!,! Ξ_Ψ Ι Γ Β ; & 4 ;) Α 1 6 Χ Γ Ε, 7 Λ 1 Μ 9 & : % ΙΑΒ Χ &

29 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 19 % / &4! 6 1 +,!1 > % / 1 1# > % & Α &! ϑ Α (Κ # #! / ) 8 < : 6 < 4 Α Α 6 9 Ω Χ + 1 Χ (!! ), (,# 5! +!5! ) % : (, # ΓΓ %!!! ) (! ( < +!!,! ) (!# 5 5 % Ω ϑ Κ 7 Α + (! 9 # 5, % 4 & +!(!#! :! ( Α +!,! # # Ο 5 + #!(! + (,! 5 Α Η & Χ 1 +!! ( 5,! +!!!! 9 : Μ! Α % #Χ 3Χ## Μ3?! 5 4 Γ, , ; 1! 1 5, / ; 1! 1

30 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse % & Α! (( + ;,( Χ 4 / ) Ι 3 5, # # 1 #! Α &,5! , 1 > / / 3 1 Γ %!! 1,, % % 51# Α +, (9 % = + 6 )Γ + 1 % 6 3 Χ = / 1 1! ; / Α &!! 5,# % & & Γ 6 6 ). Α % ( 1 & = & Τ,( / ; 1! 1,5 / : 1!!(1!,,, / ; & 1!! 1, / Α 1!,# / ; 1! 1,

31 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 21 % % / Β ;? 3Γ!! / 4 1 % = ϑ Κ1 / & 4 Γ,! # ; 4 % ; (>! ( ; # & 1 &Γ 4 % ΒΓ 4 ; / ; & / 4 % 4 & 4 + Χ Β 1 : Χ < ϑ Φ : Κ ; Χ < ϑ 1 Κ 1 1 Ι < Ι & Υ Α,1# 1 ; Γ Χ 1 7 3Γ Γ ) 1, / Τ 1!!(1 #! / ; 1! 1 / Τ 1!!(1

32 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 22 : ( (9 1 8! # ;, < 8:, ( ; 1!, 1, (1(# 1 # ;!1 5!1,#? 7!1 # ; 51 # 1,5 % ;??? ;ΦΑ/;Φ7 1 ( % ϑ Κ!1!1,!1,!1 6 3 ;!1!1,, Φ/ Φ/!1!!15 1 1# 1 5 1(#! 1 (!1!# % 51!!,1!?!15! / ; 6 1!,1, &!1#!1(!!1!!1!( ;Φ? ;1 Ι ;!1,!1(!!1!1 # ; 1!5!15 7 ϑ6 Κ 1,(!1! & ;6 Γ 15!!1!1(! ) 4? ; 51(5 1!!!1!!1!, #1!!1#5 ϑ Χ Κ!1 # % +Ι? Χ 1# ; +Ι? Χ %? ;6!1 6 3!1 9 # 1%& ##100 %1 % 31 Ν??2, 3Χ## ; 1! 1

33 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 23 )Γ +! Α 4 1 3Γ ( 7 ; Β Μ? % / & %/% ; :? ;? Χ + 7 & Γ & % 6 :;Α/; Γ = Ε ϑ Κ + Ε!.Α / # ( &0ΦΦ Φ Φ Φ Φ, Φ Φ ; ; ; ; ; ; :; Φ1!!

34 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 24 % / ; ; % ;6 Ω Γ= Ω % ) Μ 6 1 Γ Γ? < 1

35 25 4 Video-On-Demand Ι6?? Ι4!! Ο 74 ; =? 4? = % % = = 4?: = < Ι? 4 Ο? 2 Γ / = 4 = = =?? ( 7 5? Ε Γ; = % ΓΟ. / % % Γ 1 % Γ 1 Χ % 7 1 Ε Γ Ε Γ &? / 6 4 / 4? Χ 1 / 1 / Γ Γ % 0 /? Β ; %?. 7?, % / % / %; 3? 4 + Α 1 & & Γ / %; 1 Β ; ; 1 Γ + Γ Γ Γ / % & 1!! 1, / / % & 1!! 1 ((

36 Kapitel 4: Video-On-Demand Technische Details und Funktionsweise des Streaming!!!! #!! # % & () +, %. /+,.0 ())1! +,.2!! 3 +! +,.2( %! 4 %! ( % +,.272 8! 4 % : ; %! 7<<1 % : 7=>6+,.2> 8 8 % 8 % + +,.2( 8 &? 1 /+,10! 2 % 8 %2 % 8!! %! % Α!! %!! % 3 %!Β 3! % 8! 8! %,!,! Χ 2 8, 99! 8 4 % 7<<) (9

37 Kapitel 4: Video-On-Demand 27 9 %! Ε! %,! % % % %! Φ #! 4 4! 2 8! %!!!!!! %, % Α %!, %!! % Γ! Ε 3 8 : 2? 8! 97< Α! 8 %! % : 4! Η! % 5 (2+! 2 % + 6 9) 4.2 Geschäftsmodelle von Video-on-Demand 8!! 8 % %! % % Φ %! % %! % +!! %! 8 8 %! % Download-to-Rent (DTR) ;Η,? ! & % 1< ;! < 4! 8!! % >! ( 4 + 3!! 8! % 7<<) 1< 9)! 3? 7<(( 1 <!! Η! 7<(7 1( (! 3,8! 7<<9 >=

38 Kapitel 4: Video-On-Demand 28 4 ;Η %! % +!! > 7 ( ( ; %! 2 2 /; 0 ; %,?2 2 2 /,, 0! Ι.! 7 Φ!!! Α!% % % Φ &! % % 8 4 >! Φ Α % % & 1 %! % Ι % 8 8! 4! % % ; 2!! 3! 3 28!!! % : % > > 7 ( 7 % / 0!. ; % 8 % 8 %!!% Α 8!,! %! %. 4! 4! % 3!!!! %!! 5 7! % 7<(( ()( 1! Β66 ϑ 6 ϑ6!! Κ 6 Κ Κ <1 (7 7<(7 >! <1 (7 7<(7 5! 3,8! 7<<9 >9

39 Kapitel 4: Video-On-Demand 29 ;! %!!! 2! 8!!! +!!!! 8 = Download-to-Own (DTO) 4! 2; 2! 4 2; 24 9! 4 3 +!! 4! 2?! %!!! %!! + % %!!! 3! /! Η + 0!. % 8 %! Η %! 2 %! )! Ε Α %! 3 % Free-Video-on-Demand (FVoD)! 8! % % Φ % % Χ, 2Η!! Χ+ 2Η!! Χ, 2Η!!! Φ! % % % Α %!!? Φ!!!! ;! 4! % %! 8 % Λ! % 2 %! % Η +,! Η 3 =! 3,8! 7<< ; 24 Μ. %!! % 4,! #! 3,8! 7<<9 > )! 2 Μ Η %! %!!! % 2 ΧΦ!! Α % 3

40 Kapitel 4: Video-On-Demand 30 3!,!!! % %! %!!! )< 8 % %! 4 +! % 2 %! %! 8 % 8 +!!! + Ι 3! %,?2; 2!!! Φ 8 ;Η,, < ; +! 2 6 Φ 8 3! ;,, >! ;,, ? )<! 3,8! 7<<9 ()

41 Kapitel 4: Video-On-Demand Digitale Rechteverwaltung! Η %! /!! Η + Η+0!! 3! + +! Η+!! %! % Η %!! 8 2!! % %! 4! 2?! % + % % Η+ % % % % 3 Η+ Η %!? Β Χ, % 8 Χ!? 8! Χ Ν 8!! ΧΦ %! % ΧΦ + Η+ + % % %!! 8! )( 3 8 %,?2 2!!!! Η % 3 % & 4! Η % > % 8 %! Ε Η %! & % Η % Η+24 % 4 Α! 2 3 Φ % Η+2 4 % % : 8!!!!.! % & %! )(!! Η! 7<(< >>

42 Kapitel 4: Video-On-Demand ! % % Χ!? 8! 8! 2. %!% : %!! % 24 % ; 4.4 Marktsituation in den USA Φ! 4 %! 8 % 4 % 2 Φ. % Η!!!! !! % 3! 24 (<<Ο ( 27)2Π! / 8! >0! # %& & (&) &! (7 Π 3!! 8! !.!! & / 8! 50 )7 Β66 6Η 67<(76! 2! Η (> <( 7<(7

43 Kapitel 4: Video-On-Demand 33 + #,. / & ( & (& 0 8!! Π 7<(7 % % % % +! % Φ 8 7)Ο ( 2=>2Π %! 5Ο % % 28 8! Ε 8 1 )1 Β66 % 6 % 6() 9>>6 % % 2 2! % 2 2% 6 <> <( 7<(1

44 Kapitel 4: Video-On-Demand Netflix allgemein Ε 4 % % 12! ())9 + % Η! Η : + % &! %!!%! 4! 2?!! %! Ε, % : )> 7<<9 2!! 2! %!! % % Β!!!!!! +!! % % % % 1 %! 4! 2?! % Η % %! %! 2!!! 7<((! 2, ; % 3, 4 % Φ!!!!! %! 8 %! Ε %! Ε Φ Η 123! 8 1 % Α! ) <<7 4 3 ϑ2 3 &Ν, (5 2!! 8 : % % 1 + Π 7<(( 17< 2!! 3 % 8! 1 3, 4 8 < 2!! +!! %! Ι (<1 >> 2!! )= & 8 1( 7<(( % 1 7 5<<!! 2 + % ;! 2 )9 )>! : 7<(( 5< )5! 3 ϑ (5 <( 7<(7 )=! Β66! % 6 % ϑ % (= (7 7<(7 )9! 3! 8! Η 7<(( 1

45 Kapitel 4: Video-On-Demand Das Angebot und technische Details 1 % 8!.! Θ!! 2! % %! 8% 8 Η % 2 2!! ) 3 8! Ε Α % 1 %!! 2! Ε Ι 7<(7 5 6 ; % 6 2 %! )) 8 7<(1!! 2, 8 3 %. %!! 1 % 8 2? 9 ))Ρ6+ Α %!! 28.! % 8 1!!! % 8 8 % +! %! %! 2 2! %! 2 %! % +! % %!! 2 % 2(. 8 % 4! 2? % % %!!!,!? 1 % 4! 2?2,!?! ;! ;!. (<< 2 % % :! :! Π % 3! 4! 1 %! % Γ! Γ! )! : 7<(( 5( ))! Β66 % 67<(76< ! ! Κ Κ( 7>51! (( (7 7<(7 (<<! Β66! % 6!! (5 (< 7<(7

46 Kapitel 4: Video-On-Demand 36 % ( %! 1 + 6! 12 Γ! 8 4 = + 6 : 8! (< < Α! % Α! % 2!!,!? 1 8!!! %! Ε! % (<( Das VoD-Geschäftsmodell 3 % %! & %! %! %!! + Ι,, % +.+ Φ 8 Α! % Ε 8!! Η!? + & ; Φ?!!!! % 8!!! %!!!!! 7 /()5>0, /()9)0. /() >0 7 0 /7<(<0. /7<((0 ( & & <<<!!! &!!! %,! (<1.! % 8!, Γ!! % 1!! (<> >9< +!! 2!! (<5 8 Π % Θ! %! 2 % ( < <<< +!! 2!! /! 8! = % Μ 8! 0 (<(! : 7<(( 51 (<7! Β66 %! % 6 2%! 67<(76<(6 2(<< ! (5 (7 7<(7 (<1!! 6Η : % 3! Σ! ( (< 7<(7 (<>, 3! (<5! 8! =Β 3! Γ1 7<(( %! Θ %

47 Kapitel 4: Video-On-Demand / 9 # & 7 & (( ( 8!! 8 % % 3 %! 1!!!! %!!!! 2!! 4! % %! % 1 8! %! Ι + %! % 3 % 3 Ε 8!!! 1 % ; 2!! % :!! % Ε 8!! %! %.!? : 2 4 ;2 &! 8 % %!,! 8,?2; 2 : 4 : 2 9 9, ( < (<=! Β66% 2! 2!?! 67<(76<(6! 2 2! 2 %!! (5 (7 7<(7

48 Kapitel 4: Video-On-Demand 38 3 % % % % 28 % % % 2!, ; %! % Ι % 4 %, Ε 4 8 7<(7! 1 Ν / 2,!! 3 %! % %!!!!!! Α % / ( = 8 8 7<(1! % (<) 4. %!! 79 +!! 3 8 &. Ε! ((< 4! %! Ε + %, % % Α! ((( 1 % +!!!! 24 % %!! + 2 3! Φ % % > 4 8! 2+ ((7 % 2+! 8 Ε!! % + 2& 2 Η %, ((1! 1 % % Π % % % %,! % % ; 2 8 2! %!!!!! %! (<9! Β66 %! % 6 2%! 67<(76<76 25< ! 2 2 6?2 2! 2 2()9< (5 (< 7<(7 (<! (21! 7<<1 7<<= Ν (<)! Β66! % 67<((6((6! 2 % ! 60 (5 (7 7<(7 ((< Β66! % 6 (5 (7 7<(7 (((! 3! 8! Η 7<(( 7 ((7 Μ!!% % &!! %! Ε, ((1! 3! 8! Η 7<(( =

49 Kapitel 4: Video-On-Demand 39 Φ % 2+ %! Π %!! %! 8% Die Konkurrenz 1! % 8!! +!! 2+ > > > ( :! Ε 1?!! 7<<9,! Α %! :6 / / > : 6 :6 / >. 1! : %! ; 2! % % 3! % 8 / 8! 90 <.. 1? # ((! 8!! 8? %! Ε! % 8 Π ((> Β66!! % 6! 6! Κ! 6 2! 2 2! % (> <( 7<(1

50 Kapitel 4: Video-On-Demand 40 3? 2!%!!! % Φ! % % 4! %? Α!% Ε!! 8! Φ % 1! 3! % 4 9 )) 2!! %! Ε Α ((5 8 % %!! %!! %! % 8!! %!!! % 2; Ν 34 ; Φ,?2; 2 :4 % : Ι! 2Φ!? 8!! >(< % ((= 8 %!%! % 1! Γ!? ;! 8! 1=< Α! 23 % Ε! % % %!! 3! 8!!? Α ( 5 +!!! 8 % %! % 1Β 79 +!! 8!!? Α 3 7<(< +!! % /! % 8! 0 ((9 ((5! Β66! % 6! Τ %Μ Υ Κ Μ==7=9=727Υ Κ Μ Ο18Ο7 Ο7! % Ο7 (= (7 7<(7 ((=! Β66! % 6 (= (7 7<(7 ((9! Β66!! % 67<(76<(6(767<((27<(72 2? 6 (= (7 7<(7

51 Kapitel 4: Video-On-Demand 41 = #. /? Α /! 3 & (! 3 & (( ((=!! % %! % Ι. % =<Ο >7< +!! 2!! % (() + 8 % Π 7<(7 %.! > > > 7 8 7<<= 2 # 8! 2!! 2!! 3 # 1,!?! 7<< 3 # 8!! 3 # Φ % 8 %! %!,!? 1 Ν 4! 2?2,!? % 8! : ;! # (& Φ!! % ϑ!! (( Β66! % 67<(76<(6(76! 2 2>7<2!! 6 (= (7 7<(7 (()! Β66!! % 67<(76<(6(767<((27<(72 2? 6 (= (< 7<(7 (7<! Β66 % 6 6!Τ Μ ; Υ % Μ(<<<91)()( <5 (7 7<(7

52 Kapitel 4: Video-On-Demand 42 % % 1 Α %!! 8! Γ! #! 2Γ! %!! % 2( % % %! % Γ! %! 3! 2 2Η! 2 2 Θ8 Ι 3 #!! % Α 9) 2!! Π 8! % % (7(! % ;Η2 ; 28 Ι % % < )) 2!! 1 )) 2!! 8! )) 2!! % %! % (> )) 2!!! : 2! % % () )) 2!!!! ( Ε 8!!!! ; 2 7<(7 #,?2; %! Ε 8! %!! 8 12, Α >, (71!! % 8! 1! % 8 1 % 8!! # 75 <<< (7> 24 % Ν 44 +; 4Η8,4 % ( !! %! % # 9 (7(! Β66 % 6 6!Τ Μ ; Υ % Μ(<<<91)()( <5 (7 7<(7 (77! Β66?! % 6 >! / ;? Η&0 <5 (7 7<(7 (71! Β66 % 6 %! % 6719<<16 2 <5 (7 7<(7 (7>! Β66 % 6 %! % 6719<<160 2 <5 (7 7<(7 (75! Β66?! % 6 =5 7 / ;? Η&0 <5 (7 7<(7

53 Kapitel 4: Video-On-Demand 43! %! % 8!, %!!!!! %! % (7= # %! % 8 8, % %! % Φ 8 % 8, 4 % 1! %! 8! % % %! %, %! 8! % 28 % # 2!! & 4!!, > > > 1 ;! % 7!,!! + +!! % 8! Ι! 4 %, % 8! >5 <<<!!!!!! %!!! % ;Η ;! 8! (< < 8 %!!!!2: 4 7<<)!! 8! ; 8! ; 2; 24!% + %! +! 8! ; %!! 3 % %! Ε. % 3 :! 8! ; 7<<)! %!! 8! 2. + %,,, (7=! Β66 % % >5<5215(1Κ9215>< = 9! 2 <5 (7 7<(7

54 Kapitel 4: Video-On-Demand 44 % 7 %!!!! Ε!! Χ+!? /84 0 Χ3.! / Ν0 Χ:? / 4 0 %,?2; 2, Χ 8? /,4 0 Χ:! / 0,!! %! %! (79 Φ % %!!!! % 3!2,!! 7> %! %! 7<(( +! %!! Θ %! Ε! % 2 (7!! %!!. 8% Υ 8! (7) Φ!! 6 /()>70! %!!!,! % 8 ; 8!! : 7=> % (79! Β66! % ><<( <( <( 7<(1 (7! Β66 % 67<((6< 6796>()2! 2 % 2 2 2! <( <( 7<(1 (7)! Μ! %!

55 Kapitel 4: Video-On-Demand Marktsituation in Deutschland Χ! 2 % %!!? % %! (1<!! + Ι!! % 8! %!!!! % % 7> %! % %! ; Π! (1( (17 %!! 2+ % % %!! % + 8! 8 % % % 8!! >> 8 (11! % 2 + Ε! % %! % 2! Π Θ Φ % % %! 2+.! & 8Η 6Α 2! 9> 9Ο (1> 4!! % 1 + (15 75Ο 7<(7 %! (1= 8 % 5<Ο!! :! 28 %! &2 : 2Γ!!! (19 (1< 8 4 % 7<<) 1) (1(! % 3? 7<(( 5 (17! (7 Η 7<<) ς(( 133! Β66 % 6 6!!1Κ Κ Κ Κ Κ Κ917! 7> (( 7<(7 (1>! Β66 2 2! 6 Τ Μ! <<< 7> (( 7<(7 (15! Β66 2 2! 6 Τ Μ1512 7> (( 7<(7 (1=! Β66 2 2! 6 Τ Μ15) 7> (( 7<(7 (19! 3? 7<(( 1

56 Kapitel 4: Video-On-Demand 46 8!! % %! %! Α 8!.! %! %! % %! % &, Α 4!! 4! 2? %!!! 8!! 2! % % + %,?2 2; 2! %! Χ!!!! %!!!!! 8 (1 8!!! % 4 %!! % 2+ %! %! 8!! % % 3 %!Β!! %!! % ;! % & 4! 2? %!! Α % 4! : 2Γ! %!!!!! 4! 2 ; ϑ! % 4! 2?! %! %! 1! 2 %! Χ: 7 /7<((0 ) ))Ω (1) # > )9Ω 4! 2? )9Ω (>< 4, % % 28 % 8!? % 3 % 3!! Π % 7<(( 8!! > 7 +!! %! Α % >1Ο Ι!! % 17 + Ω Π (>( Γ! (1 3? 7<(( 7 (1)! Β66 6 2(=(=<7! 75 (( 7<(7 (><! Β Μ Κ Κ Κ(ΤΚΚ Κ Κ ΜΟ 5+Ο 5ΑΟ 5Ο (Υ!Μ 2 % 2! Ο1 Υ! 2? Μ Ξ7Υ Μ<Υ?Μ< 75 (( 7<(7 (>(! 4!! + Β %. Ι 7<((

57 Kapitel 4: Video-On-Demand 47 7<(7 Α! 4 7<( !! 1( + Ω % &!! % (< ( +!!! ;!!% 1 + Ω % (>7 Χ ##.. 4 (!0 Φ 8!!!!! Π % 8!!! 7 5 +!! 3 Π 7<(( %! % % Ε + % Η % >Ο 8.! %! % %!! ; / ;0 % :!.! % 8 % 2 2 / 0! %!,?2 2 /, 0! Π! % (>>! % %! ;!! % Φ % % :! ; 2 % (>7 4!! + Β ;! 7) (( 7<(7 (>1 4 4 Η Β % 7<(( /7<((0 77 (>>! 4 4 Η Β % 7<(( /7<((0 77

58 Kapitel 4: Video-On-Demand 48.. %!! % &.! % % 4! %! % Α!!% %! & 2!? % %!! Ψϑ!! % 3! %! 2 1 % + %! %! Η % 8 + 7<((!!, (!! Η;&2.,! 8! #! +! 3 (>5 3 %,!!! % 2 %! % % > Β >!%,!!!!%!! %! %!! (>= 8 Ψ! %, Ι % Φ +! 4 Ι %!! %! % % % Α %!!!% %! % +!! aktuelle Angebote in Deutschland > 5 ( ( + 9 1, ( + 8. Α <<= %! 1 Ε 8 / ;!! 90 >5 <<< (>9 (>5! % 8 7<(7 9< (>=! % 8 7<(7 9< (>9! Β66 6 % ( (7 7<(7

59 Kapitel 4: Video-On-Demand 49! # %%%& ( )% ) +!,. / 0 1 # %%%&. Β. 4 %.!, ( 2 % % Η;&. >= )( 15 >( (> <7) ) 9< ) 7 5 ) (9 ; 9 75) % ; 3!? % + % 5 >> 5 (5= > 5<( > 7)1 < 5. Α.. %!!! % ;Η2 ; , &!%! 2! % : 2Γ! > %! % 1, < >)Ω 5 ))Ω! 7 ))Ω! (>) 4 ;! % ) ))Ω (> ))Ω! ; 2 % 8,!% 4! % 2 %, %! 8 %! Ε! %!! %! % + 4! % 2!!! + 8 %! %, 2 Θ!! (52! (>! Β66 % % % 6 6 6, ΚΗ! 67<((6=6; Κ ΚΦ % Κ! 2 Κ Κ Κ, Κ Κ Κ Κ Κ.? < (( 7<(7 (>)! + <7 <( 7<(7

60 Kapitel 4: Video-On-Demand 50 +!! 1 Ε! %! %!! & %,! & : 2 Α Α 2 / 2 7 Α % 4 84 % 8! % %. Ε 8! %!% % % 2;! 1 & 1!! Α %!% %! 2! % 8!! % & (5< 3 %!!% % & %! 28 % Α +! Φ!, 28 % %. 8! Ι!!!%! 2?! (5(! 1! Α!!!! 8 >5 <<< ;!!! % % 4!! & %, 8 1 % Φ! ; 2; 24,!? 1. % 1 8 8!! % % Α! % 8! : 2 % ;!% 2; 24 (5<! Β66 ϑ 6 ϑ6!! Κ 6 Ζ > <7 <( 7<(1 (5(! Β (1)1! <7 <( 7<(1

61 Kapitel 4: Video-On-Demand % +!!.!! ; 2 Π % & % %! % > 5 ( 7! 4 7<<1 ;!! % 2 % % Χ[ Ε! + 2.!? 2+?! :!!? [ %! 8. (57,!! %!! % ;! 2 %!!.! Ι % 8!! (< <<<! +!! (51 Ψ! % 1! & 2 % & Ω< >)! Ω( )) 2 Ω> )) ; 2 :!!? 2!! % Ω1 )) Ω(> )) Ι % 8! 4! ϑ! (5> 8 % 8!!! % 75< ;! 24 % 1<< (55 3 : 2! %! % %!! >7! (5=!! 1 3 % Α 8 3 %,?2 2 ; 28! %!!! 4 (57 : 7<(( >= (51! Β66! 6%67> >767>7177>7 7> (( 7<(7 154!! <7 <( 7<(1 (55! Β66! 6 <7 <( 7<(1 (5=! Β66! 6% <7 <( 7<(1

62 Kapitel 4: Video-On-Demand 52! % 4! % (59 > 5 ( 1 &!. % 8!!! 2 % % / 8 + % 8 + % 264! 2?2! Ψ! % 1 %! %,! 3 % % %! Ε! % 28 %!! ( 1(7! (5! / 24 % 1 % : %! % / 264! 2?2!!%! % : % % 8,! 5< <<< ;! % (5) 3! Φ %!!% / %! % % % 64! 2? % % %! % Π %!% 8 2, %!! % 8!! %! % 8 +! + 24 % /!! % %! 8! ;!! % : 4 (< + 6. % ;!!! /,!? 1 Ν 1=<0?2. /4! 2?2,!? ; ; 4 0 (=< (59! Β66!! 6%67>6<(6 (6 =67><( ( = <7 <( 7<(1 (5! Β66!! 6 6! <7 <( 7<(1 (5)! Β66!! 6 <7 <( 7<(1 (=<! Β66!! <7 <( 7<(1

63 Kapitel 4: Video-On-Demand 53 %!! 2; %! 8!,!? + %!! 3 & 2? 8! 2! 4?! (< 5 %! % 8 / ; % %! 7<(( +!! Α!!! %! 8!! %? %! (=( > 5 ( > ; 8 % % + % 8! ; 28! 3 7< <<< ;! % ( 5<< (< < 2Γ! 8 % % % Ψϑ! 8! 2. /;! % 0,! % 8! ;. 4! ϑ!! ; 2 ; ! % %! Ε! % & 2!% 8! % (=7 161! Β66 % 6!6% 6! 2!! 2 2 2!! 2 Κ Κ9<<)7=! / <7 <( 7<(10 (=7! Β66 % 6!6; ; ! Κ> =<99(! 1

64 Kapitel 5: Fazit 54 5 Fazit 8! 8!! 2 2 Α!! % %. %!! 2+! % Ι! + %! % #! % % %! ;!! 2 3! 3, 4! 3, 4 ; ;Η ; 1 95 <<< ;! >5 <<< ;! ! 2 + ;Φ Φ 4? ; 2 4 % 4 Ν 2! %! + 2 7<? Ν Φ 4, 2, %!?, ( 7! 7 ; % 2Η! + % 2Η! !! 2 ;! )) 2!! 6+ +! Β (> ))Ω6+! Β () ))Ω6+! 79 +!! /7<(70 ( ) +!! /7<<)0 (=1 = % 2+ Ι % %!!! &! 8 % Φ % 3 % %!%! Α!! 8 (=1! Β66 % 6! 6 6<)((75Κ,! Κ(Κ,; Κ Κ7<<)Κ 38& (5 <( 7<(1

65 Kapitel 5: Fazit 55. % + Ε 8! %! % 8! %! % % Ι %,! %! % 8!!!! % 8!! 1!!! % 2 8 % % 8!!% Η % % % 4! % 28!%! %, %! % +! 3 %! % 28 8! %,! % % % % %! % % ; Π 3 %!! % % % % 8 %! % 8!! 2 2! 8! 4! 2?!!!! % + 8!!! % %!!! % 4! 2 ; ϑ!? % % Η % %! % 8! 8 % % %. %!! 4 8! % %! %!! % %!!! ; 2 %!!! % % % %! Ε! % 8? 8 % 2 % 8 %!!% % %! % & % % Ι! 4 1! 3 % %!!

66 Kapitel 5: Fazit 56! Α!!! Α! 8!!% %!! Η %!,!! 1 % % %! Ε! % 2 %!!! / 2 Ε 2.!! % % Ε % Α %! % % % +! % %! 2 2! 8! 2 2! 2! +!! Γ! 8! % %

67

68 X Literaturverzeichnis 8&; 3 Η Η Β +? 4! %! 4 ( ( 8! Φ 7<<( 8&; 3 Η Η Β +? 4! %! 4 7 ( 8! Φ 7<<> 4Η 8 Β! Θ % Η 3! 2 + : % %! +? 8! % % 4 %! 7<<) 4Η : Φ! Η & : Β,8& Θ ( 8! 4! () 9 Η3 +833! ; + %!Β + 2 %! % Ι % 4 % Η + 2! %! + : % %! +? 8! % % 4 %! 7<<> 8 & ; : Φ Β! % % ( 8! 7<<5.8, Η! Β %! % 4 %!! % %! % + : % %! +? 8! % % 4 %! 7<< : Β %! % 4 % % %! + : % %! +? 8! % % 4 %! 7<(< : :Η Η Β 3 :!!? %! % ()= Β ; 8 %! 8 ()= ( 8! Β 6 & 7<<1 : 3 ;Α Β 8! ;! % % ! + : % %! +? 8! % % 4 %! 7<(( : ;: Η Β. % % % ( 8! 6 Φ ()) & :+833 Π Β 4 %. + : % %! +? 8! % %! 7<<( + ] 3 + %!Β + ( 8! 7<<>

69 Literaturverzeichnis XI 3 Φ &&2 + ;:.?Β ;?! % 6? %! ( 8! ())9 :& 3!Β Θ + : % %! +? 8! % % 4 %! 7<<5 :ΗΛ Η 3 %! Β %!Β! ( 8! Η % : ())5 :Φ8Η;+833 Η! /: 0Β, % + 2 ;2 % ( 8! :! :! 7<(( Φ 4 Η Π Β : %! 2 % 8!, 7<<9 (7 Η 7<<) 4 4 Η Β % 4!! + 7<(( 82 % % 7<<) % %!!! 7<<) 82 7<(7 Α!! %!! 7<(7 +, % 8 % 8 % ; %! + % +,88 7<(( 3,8! % 8!!!! 7<<9 3! 8! Η 7<(( 3! % 7<((! ϑ!! /<> <) 7<(70Β % 3!! 3! Β66 % 6 %! % 6719<<16 /<5 (7 7<(70 8 /7<(70Β : 7 Β Μ Κ Κ Κ(ΤΚΚ Κ Κ ΜΟ 5+Ο 5ΑΟ 5Ο (Υ!Μ % 2! Ο1 Υ! 2? Μ Ξ7Υ Μ<Υ?Μ< /75 (( 7<(70

70 Literaturverzeichnis XII 8 /7<(70Β 8 Β66 % 6 6!Τ Μ ; Υ % Μ(<<<91)()( /<5 (7 7<(70 8 /7<(70Β : [: Β66?! % 6 >! Β66 % 6 6 Μ Κ! Κ159 <5177Κ(9Τ Μ ; Υ Μ7 5 )<5<((Υ Μ Ο18 2 Ο7 Ο187=75191<((Ο7 Ο18 7=>>) (<((Ο7 Ο18 7=>>) 7<((Ο7 Ο <((Ο7 Ο187 5 )<5<((Ο7 Κ Κ Κ Κ 2 Ο187=5>>5><((Υ Κ Κ Μ8;, Ν< ΗΥ Κ Κ Μ! 2 (Υ Κ Κ Μ( Φ1<; 9ΦΝ58>]<( Φ] Υ Κ Κ Μ(<(Υ Κ Κ Μ(>1 5>>=>7Υ Κ Κ Μ <(( /<5 (7 7<(70 8 /7<(70Β,!! Β66?! % 6 =5 7 / 0 Β66 % 6 6 Μ, :,44Κ Κ; Τ Μ ; Υ Μ(Υ Μ Ο187 =>5>)<((Ο7 Κ 5Ο187>9<)55<((Υ Κ Κ Μ8;, Ν< ΗΥ Κ Κ Μ! 2 (Υ Κ Κ Μ(134=9< 5: 17 4;,;Υ Κ Κ Μ(<(Υ Κ Κ Μ(>()) 1><7Υ Κ Κ Μ7=9= 7<(( /<5 (7 7<(70 8Η 2Α 2! /7<(70Β %!! Β66 2 2! 6 Τ Μ! <<< /7> (( 7<(70 8Η 2Α 2! /7<(70Β + Β66 2 2! 6 Τ Μ1512 /7> (( 7<(70 8Η 2Α 2! /7<(70Β Β66 2 2! 6 Τ Μ15) /7> (( 7<(70 48Η 3 + /79 <( 7<(70Β ; (<< + 3! Β66 %! % 6 2%! 67<(76<(6 2(<< ! /(5 (7 7<(70 48Η 3 + /<) <7 7<(70Β ; 5< ; 3! Β66 %! % 6 2%! 67<(76<76 25< ! 2 2 6?2 2! 2 2()9< /(5 (< 7<(70 4 % + Ι /7<(70Β 8 Β66 % Ι % 6 6Τ Μ /(7 (7 7<(70 : 3 Π /(7 <( 7<(70Β : :! Ρ>7< +!! Η 7<(( Β66! % 67<(76<(6(76! 2 2>7<2!! 6 /(= (7 7<(70 % % /<9 <= 7<((0Β %!! 2 2, Β66 % % % 6 6 6, ΚΗ! 67<((6=6; Κ ΚΦ % Κ! Κ Κ Κ, Κ Κ Κ Κ Κ.? /< (( 7<(70! /7<(70Β 3! % 8! Β66! % 67<((6((6! 2 % ! 6 /(5 (7 7<(70

71 Literaturverzeichnis XIII + /7<(70Β + Ι 8 Β66 % 6! Ι /(> (( 7<(70, ; 3 Π? /Φ 7<<50Β :!!?? Β66 % % 6 %65 5)1>6: 2! 2 2 2? /(1 (( 7<(70 Φ % /( <) 7<(70Β ; Η % Β Η!!Σ ; Β66 % 67<(76<)6( 6 2!!2 2 6 /() (( 7<(70 %! /<) <( 7<(70Β &! +!! 3 Β66 % 6!6% 6! 2!! 2 2 2!! 2 Κ Κ9<<)7=! /<7 <( 7<(10 Η 4 Η. Η 4 /(= (7 7<(<0Β Σ;Η 3Σ Σ;Η 3Β & %?ΣΒ 8?. Β66 % 6! 6 2% /(( (( 7<(70. &4 Η; Π /71 < 7<(70Β 3 3! + Β 8! ;? + Β66 % 67<(76< ! ! Κ Κ( 7>51! /(( (7 7<(70. /75 (( 7<<)0Β 3,; 28! % Β66 % 6! 6 6<)((75Κ,! Κ(Κ,; Κ Κ7<<)Κ 2 38& /(5 <( 7<(10 :!!?! % /7<(70Β :? :!!? Β66!!?! % 6? /(< (( 7<(70 :! /7<(70Β + :! Β66! % 6 /(5 (( 7<(70 :! /7<(70 Β66! % 6! Τ %Μ Υ Κ Μ==7=9=727Υ Κ Μ Ο18Ο7 Ο7! % Ο7 /(= (7 7<(70 /7<(70 +!!! 7<(( Β66 % 6 % 6! Τ? Μ7<(( 7<((Υ! Κ? Μ Υ Μ % /<( (( 7<(70 ; /7<(10Β ; _ Β66! % ><<( /<( <( 7<( %! /71 <> 7<(70Β 8! % ; :! 3! ;! Β66 % 6 6 %!?6 2 2! % 2 2 2! 2 2! 2 2 2! <(76<>6716 Γ8ϑ%) %;Κ?! /7< (( 7<(70

72 Literaturverzeichnis XIV &8Η Π /(7 <( 7<(70Β 7<(( 7<(7 4? Β66!! % 67<(76<(6(767<((27<(72 2? 6 /(= (7 7<(70 Η8Α ; ; /79 < 7<((0Β 8! % ; Η! ; Β66 % 67<((6< 6796>()2! 2 % 2 2 2! /<( <( 7<(10 &! /7<(10 Β66!! 6 /<7 <( 7<(10 + /7<(70Β 4! Β66 % % 6! 6 2 2! (5=> 6! %! 2Ι 27<((Ι 6 7< (( 7<(7 + /7<(70Β : Β66 6 2(=(=<7! /75 (( 7<(70 + /7<(70 Β66 /<1 (7 7<(70 + /7<(70Β Φ + Β66 ϑ 6 ϑ6!! Κ 6 Κ Κ /<1 (7 7<(70 + /7<(70Β 3, Β66 6 % /7( (7 7<(70 +,88 /7<(70Β ; 8 % +, % ;!?Β Π ; 8 Φ! Β66 6Η % 6= =(9 2 %92> >= ( 71 ) /(< (< 7<(70 3 ϑ /7<(70Β 3! % % Γ Υ? Β66 ϑ % 6?!6! /(5 <( 7<(70 3! /7<(70 Β66! % 6!! /(5 (< 7<(70 3! /7<(70Β? Β66! % 6+ /(5 (( 7<(70 3! /7<(70Β % Γ Β66! % 6 % ϑ % /(= (7 7<(70

73 Literaturverzeichnis XV 3! /79 <9 7<((0Β Φ 3! :! % : Β66!! % 6! 6! Κ! 6 2! 2 2! % /(> <( 7<(10 3! /7> <7 7<(70Β!! Η! Β %! Β66!! % 6! 6 Κ 6! 2 2!2! 2 %! /7< (( 7<(70 3! /<( < 7<(70Β?,; ;. % ;! Β66!! % 6! 6 Κ 6 2 2?2 6 /7< (( 7<(70,8Η Η Π /<7 < 7<(70Β 8 Η Β66 % % >5<5215(1Κ9215>< = 9! /<5 (7 7<(70 ΗΛ & Η + /<1 <5 7<((0Β 7 < Β66 % 6!6; ; ! Κ> =<99(! /<1 <( 7<(10 8&+ 3! /(5 <9 7<((0Β : % 3! Σ! Β66! % 6! 2! 67<((6<96( % 2! 2! 6 /( (< 7<(70 / 7<(70Β! % % 7<(< 7<(7 Β66 % 6 % 6() 9>>6 % % 2 2! % 2 % 6 /<> <( 7<(10 /Π 7<(10Β 8! 8? %! Β66 % (=1)9)6 6! ?2 %! 6 /7< <( 7<(10 ;,: 3 + %!! /7<(70Β :? ;! Β66? 6%! 6 6:?Ο7< Ο7<;! Ο7< /(< (< 7<(70 ; % /7<(70Β Β66 % 6 6!!1Κ Κ Κ Κ Κ Κ917! /7> (( 7<(70 &8 ;:8, && /( <( 7<(70Β! 3! Σ %! Β66% 2! 2!?! 67<(76<(6! 2 2! 2 %!! /(5 (7 7<(70! /7<(70Β %! Β66! 6%67> >767>7177>7 /7> (( 7<(70 Φ /7<(70Β,8& 3; 8+ Β66! 6 6% 6(6( 63; 2,8&2 8+Κ /(7 (7 7<(70

74 Literaturverzeichnis XVI ] /7<(70Β Φ Β ; + Φ Β66? % 6 % Τ Μ,3? >,& 7 Υ Μ!? Κ Ζ /(( (( 7<(7 <Β756(Β1)0 ] /7<(10 Β66? % 6 6 Κ! /<1 <( 7<(10 Α :Η? ? /<= <= 7<(70Β!! Β66 6Η 67<(76! 2! Η 6 2 /(> <( 7<(10

75 XVII Eigenständigkeitserklärung :! % %! 8! 2 & :!!!!! % Ε Γ!!!!%! % % 8! %! % %, 2! ;; + ΠΠΠΠ 3 %

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 65(1) του 1996

Αριθμός 65(1) του 1996 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 287 Ν. 65(Ι)/96 Αρ. 3056, 3.5.96 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014

Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω. στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Εξοικονομώ - Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις Α Προκήρυξη, Δεκέμβριος 2014 Ταυτότητα Σχεδίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Α ό και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ 2014-20202020 Άξονας Προτεραιότητας: ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προϋπολογισμός: # 1.115.000,00 # Κριτήριο Κατακύρωσης: Χαμηλότερη Τιμή 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,,

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,, 1983 1995 23/83 51/83 39/84 79/86 94/86 135/88 51/89 138/91 67( ) / 92 100( ) / 92 2( ) / 93 70(1)/99 109(1)/99 119(1)/99 16(1)/01 20(1)/01 150(1)/02 102 ( ) /95 33/64 35/75 72/77 59/81.. 79/86... 2/86

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ

Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ Τριγωνομετρικός κύκλος Δ. Ε. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΘΗΜAΤΙΚΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Β ημφ, εφφ σφφ Μ Δ συνφ Α www.commonmaths.weebly.com Σελίδα 1 N Β, 90 ο Α, ο H O 1ο 3ο E Σ Δ, 180 ο 360 ο Ν, 70 ο 4ο 1 ο Τεταρτημόριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των Οδηγών Εφαρμογής ως προς την επιλεξιμότητα της δαπάνης ορκωτού λογιστή Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των Οδηγών Εφαρμογής ως προς την επιλεξιμότητα της δαπάνης ορκωτού λογιστή Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 18, 115 10, Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Κατή,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη Τηλέφωνο : 213-1514303 Fax : 210-3842509 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... IX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες [1] Σύνταγμα της Ελλάδος [1975/1986/2001]...3 [2] Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα περιεχόμενα. xvii xxii xxv xxvii xxix. Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη

Σύντομα περιεχόμενα. xvii xxii xxv xxvii xxix. Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη Σύντομα περιεχόμενα Πώς θα χρησιμοποιήσετε το βιβλίο Ξενάγηση Πρόλογος Συντελεστές Ευχαριστίες του εκδότη xvii xxii xxv xxvii xxix 1 Έρευνα στις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και την οικονομία, ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (ΚΜΣ) I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο οικονομικής επικαιρότητας

Δελτίο οικονομικής επικαιρότητας ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δελτίο οικονομικής επικαιρότητας Αρ. 2 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013) Συντάκτρια: Δέσποινα Δαουτάκου, Σύμβουλος ΟΕΥ Β Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 11-09-2014 ΑΠ. 732/11 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Ορισμός Μελών της Ομάδας Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ο.Π.Π.Ε.) του Αναδόχου για το έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σκοπός της μελέτης ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική ευθύνη και αρμοδιότητα της ΑνΑΔ είναι η προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις προτεραιότητες της οικονομίας. Η προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η ΠΑΛΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΜΠΛΟΥΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 21/7/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ Προς: Δημόσια Διαβούλευση Σε εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Λογιστική...3 1.0 Στόχοι Κεφαλαίου... 3 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Εξέλιξη της Λογιστικής...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16-03-10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Αγ.Κων/νου 16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ι.ΦΡΑΔΕΛΑΚΗΣ Τηλ. 210 5238384 Fax: 210 5227405

Αθήνα 16-03-10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Αγ.Κων/νου 16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ι.ΦΡΑΔΕΛΑΚΗΣ Τηλ. 210 5238384 Fax: 210 5227405 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ & ΑΝΑΛ.ΥΓ.ΥΛ.. ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Αγ.Κων/νου 16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ι.ΦΡΑΔΕΛΑΚΗΣ Τηλ. 210 5238384 Fax: 210 5227405 Υποκ/τα, Αθήνα 16-03-10 Αρ.Πρωτ.Υ00/11 Προς : Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΡΓΟ: Βελτίωση του αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Χανδρινού Πλατανόβρυσης ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 796-32/29-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7,

γςω 6Ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ γςω 0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ %: %7, γςω6ω ΩςΠΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩγςΩ0ΗΛςΩΗΥςΦΚ ΙΩ:7, 6Ω ΓΩς Ο+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΡςΗΙ:ΗΛςΟΗΛΘ6ΩΥ Η+ΡΟΟ ΕΥΞΘΘ ΞςΥΛΦΚΩΗΥ 7ΞΥΘΛΗΥΓ ΩΞΠ :6ΖΛΘϑΛΘΥΡΦς ΗΛςΛΩ]ΗΥ +ΗΛΓΛ6ΩΗΛΘΛΘϑΗΥ 3ΥΡΩΡΦΡΟ ΟΙΥΗΓ ΥΩΡς 7ΞΥΘΛΗΥΕΗΡΕ ΦΚΩΗΥ5ΡΕΗΥΩΛϑΘΗΥ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ( ποσά σε ευρώ ) 1ου ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 595.281.120,66 758.380.223,93 1.353.661.344,59 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 43,98% 56,02% 100,00% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1.2.1) Εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα... 11 1.2.2) Αυτόνομο (φυτικό) νευρικό σύστημα... 21

Περιεχόμενα 1.2.1) Εγκεφαλονωτιαίο νευρικό σύστημα... 11 1.2.2) Αυτόνομο (φυτικό) νευρικό σύστημα... 21 1 :. 2009 2 3 4 : 5 Περιεχόμενα... 5... 6 1... 7 1.1)... 7 1.2)... 11 1.2.1)... 11 1.2.2) ( )... 21 1.3)... 24 1.4)... 29 2... 29 2.1)... 29 2.2) -... 31 2.2.1)... 31 2.2.2)... 34 2.3)... 52 2.3.1)...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1. Έννοιες... 1 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013

Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 3 σε 1 Windows 8.1 Word 2013 Excel 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΜΑΙΡΗ ΓΚΛΑΒΑ Μαθηματικός, MSc Computer Science _CONT_3 se 1.indd iii 18/8/2014 9:13:02 πμ τίτλος: 3 ΣΕ 1 WINDOWS 8.1 - WORD 2013 - EXCEL 2013 ΓΡΗΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi Πίνακας Περιεχομένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ V Σε ποιους απευθύνεται αυτό το βιβλίο... vi Διάρθρωση του βιβλίου... vi 1η Ενότητα: Κινητός ιστός... vii 2η Ενότητα: Κινητές εφαρμογές στην πλατφόρμα Android... vii 3η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

1ος Όμιλος 1η Αγωνιστική

1ος Όμιλος 1η Αγωνιστική 1ος Όμιλος 1 1 1 1 2ος Όμιλος 3ος Όμιλος 4ος Όμιλος 5ος Όμιλος ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υπουργική Απόφαση 8356/2005 «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθµολόγηση, αριθµός και τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.» (ΦΕΚ Β 350/17.3.2005)

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ISBN 9963 43 730 3 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα)

ωδικός εματικής Προτεραιότητας (46)/ Επεξεργασία ύδατος (λύματα) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ξενοφώντος 7 Ταχ. Κώδικας : 10557 Αθήνα Πληροφορίες : Θεόδωρος Ψυρρής Τηλέφωνο : 210 3253123, Fax : 210 3216653 e-mail : tpsirris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ζαγορά, 10-09 - 2014 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 9482 Ταχ. Δ/νση : Ζαγορά Πηλίου Ταχ. Κωδ. : 370 01 Πληροφορίες: Γάκη Σπυριδούλα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18:00-20:00 103, 106, 201, 202, 203, 204 2 ΔΕΛΟΓ01-2-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Α - Ω ΔΕΛΟΓ01-2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 18:00-20:00 103, 106, 201, 202, 203, 204 2 ΔΕΛΟΓ01-2-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Α - Ω ΔΕΛΟΓ01-2 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xvii Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης... xxi Ευχαριστίες... xxiii Οδικός Χάρτης... xxvii

Πρόλογος... xvii Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης... xxi Ευχαριστίες... xxiii Οδικός Χάρτης... xxvii Πρόλογος... xvii Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης... xxi Ευχαριστίες... xxiii Οδικός Χάρτης... xxvii 1 Τι κάνει το CDMA να δουλεύει στην έξυπνη συσκευή μου;... 1 1.1. Μία Σύντομη Απάντηση... 1 1.2. Μία Εκτενής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων. Κεφάλαιο 1. Τοποθέτηση Προϊόντων. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων. Κεφάλαιο 1. Τοποθέτηση Προϊόντων. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων Κεφάλαιο 1 Τοποθέτηση Προϊόντων Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 1: Τοποθέτηση Προϊόντων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στην Τοποθέτηση Προϊόντων Συγγραφείς:

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA)

H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA) H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA) Σύνοψη Η LCA (Life Cycle Assessment) είναι µια τυποποιηµένη µέθοδος η οποία επιτρέπει την ολοκληρωµένη καταγραφή, ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos

Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos Lebenslauf, Dr. Lambis Tassakos 1959 Geboren in Athen 1963 1965 Deutschland-Aufenthalt (Bielefeld) Deutscher Kindergarten, erste private Griechische Grundschule in Deutschland 1966 1976 Griechenlandaufenthalt

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Λ. Πέλκα Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210-7450854, Αθήνα, 3 Μαΐου 2011 Fax: 210-7473666 Α.Π.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Λ. Πέλκα Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210-7450854, Αθήνα, 3 Μαΐου 2011 Fax: 210-7473666 Α.Π. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Α1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Λ. Πέλκα Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ.Α.Π.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Εξεταστικά Κέντρα Ένας οργανισμός που πιστοποιείται και εγγράφεται ως Εξεταστικό Κέντρο πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους που ορίζονται σε αυτόν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 12: Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Περιβαλλοντολόγος, PhD, MSc Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 03 ΕΩΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Στόχος του προγράμματος είναι, η πιλοτική εκπαίδευση στο πλαίσιο των 55 ωρών ενός ικανού πυρήνα πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα