! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +"

Transcript

1 ! #!!! %

2 ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +!

3 # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + %

4 IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen? Eine Untersuchung des deutschen und amerikanischen Marktes Is Video-on-Demand the future of film and television? An examination of the German and the American markets Seiten Mittweida, Hochschule Mittweida (FH), University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2013 Abstract &! &!!! ( ) )! + &! )! %,!!.!! %! +!! &, % &! %!,! %!!! (! / & %,! (! &!!! % & %! ( ) /!!! / & %,

5 V! 4! ! ! ! ) ) 6, ( 7! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,3,,,,,,,, 0 &!! %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 )2!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 %!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,!! 9 % : )6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 : #)2(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 (;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 9!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 <,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6 VI ;, < 1, 2!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 1,.! ( ) ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 1,,, 1,,,, 1,,,, 1,,, 1,,, ) ); = 2;>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 2 )( ) ) =2( >,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? % )( ) ) = ( >,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,? ) ) = 2 >,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 )( ) ) = ( >,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 1, ;! +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,1,, 1,1,, 1,1,, /,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 ( ).!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 1,1,1, Α &,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 1,1,1,, 1,1,1,, 1,1,1,, 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 & Β (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11 1,3!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,15 1,3,, 1,3,,, 1,3,,, 1,3,,, 1,3,,1, %!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18 (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 Χ +,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,31 < = 4! >?? >

7 VII 5 4 4!,,,,,, +,,, Ε #,,, & Β (,,, +,,,Ε! Ε,,, % Ε #,,,. Β,,, Ε 4 Ε,,,, %#,,, ;!,,, )2 ),,, )2 );,,, 2!,,, (,,, ( ;,,,,,, ) )2!!,,,,,, <,,,! Ε #,,, Φ Ε #,,, )( ) )

8 ,,,6 Ε,,,6!,,,6! 2 +,,, %,,, :.) :.) Χ # ΒΒΒ,,, :,,, + :.,,,/ Ε #,,,/ 2 + #,,,:! Χ,,,: % Ε +,,,: #): )(,,, 2 +,,, # #,,, ΓΗ Ι Γ = Η & %! >,,,,,, % )( ) ),,,2 + Β ϑ (,,,2 +,,,2 )( ) ),,,2! 4 #,,,( 6 #,,,( ) ),,,! +.! 9 2(. %6,,,,,, / VIII

9 IX 55 4! %% 4 ΒΒΒ!. +! ϑ!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 %% ( % /2 : Χ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %% #) %!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %% 1 Β )/ & = ) >,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %% 3 ( )/ &! Χ + %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %% 5 / % + & 8 % %,,,,,,,,,,,,,,, 7 %% 7 4!! / ) 6 )/ &,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 %%?! % + 6 : % 1, Κ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1 %% 8 Α ) &&!! (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,17

10 X Tabellenverzeichnis 2 % )Χ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 2 %! &! 81? =, ) >,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 2 % 4 % % Λ 8) 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 2 % 1 2!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 2 % 3 Α!! < Ε Χ,, 2 % 5 ( ) %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 % 7! )( ):!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1? 2 %? (! /,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,31

11 1 1 Einleitung % Ε!! Α %!!, Α!.!!!! Λ! Α %!!!!! 6 %, /! ( ( Ε ) #!,!! Β 4 % + ( +!! Β ;! + + : + <Λ,!! %! ( ):! #! 3,! <! (!!& &!, Ε! :! <Λ 4, /!! %! Β Α! % &, /! + %!!! %!! +! Ε &! % % %!!! & + &!! %, % ( ) ) ( %!,!!! %! % : %, %!!!.! ( ) )!!!!, % Μ! +! &!!. %,!!!! Ν% % %! % ( ) ) ) % & % & (, 1 (,! ϑϑ,# %, ϑ ϑ Ο %,,

12 Kapitel 1: Einleitung 2! Λ! %! %&,! )!, Β! Μ / & +!, + Α &!! Λ! ( ) ), % ( ) )! & (!,! + %!!!.! +!! #, %! % &! <!! Μ % ( ) ) + & Α ( ϑε ) #! & %,

13 3! #!!! % & ( & ) +,!. / & 1 5!! 6 1 % + / 4 4! :1 ;6 ; < : 1 ( 5 = ) < & % = & + ) & 4!>, 7. ) < :??,! 1 1 Α ;Β Χ % : 1 6 Ε & % /? 1 & &! 1!! / Α 1! 1, ( / 1 Β 1 1 #5 5 / &0ΦΦ : Φ : & &1!!, / 1 #1 / 1!!51 5

14 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter 4 < : & & &Γ! < : Γ 1 % 7 < : Ε Γ Χ Η 1 9 && Η : Η # < < : ; 2! & Γ 1 1 % Α % / Γ + / % : & Α : 1 & < Α : % Γ Β % : Ι1 % : % 1 % Α ϑ%α Κ1 1 :; %% # / < 1 Ι 1!! 1! Λ 1 =..!! + ;% & 1 6! 2 Λ %% Λ : %: %

15 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter 5 / / Γ ; ; 1 ϑ Κ ϑ Κ / % 9 & ; Α # + 9 & Γ & 9Χ? Χ Β (!!! #! 1 % = 4 )Γ ) Χ Γ Γ 9 & 4 ϑ Κ % Α 1 1 & 1 9 & Α Ι 1 9Χ? # % &&& ( ) # / &0ΦΦ Μ Φ Φ ; ; ; ; Φ1! 9Χ? Λ 9 & Χ? ( Χ Β Λ Ι 6 1 ) ;Ι? 5 &0ΦΦ : Φ Ν Λ67: (6Β Ο Λ& : Π ΘΡ1! 1!0 5Φ 0

16 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter 6 % ) 7 Α ; & 1 ) 6 % & 1 % / 4 Γ Χ / 4 2 / )Γ Γ Χ / = & 1 2 Γ 6 3 ( %;Α % = 4 %;Α!! % & Γ / ϑ!! Κ %;Β Γ ϑ Α Κ! ## ##% ##& # # # + Φ ( 5 ( 5(# # 5!5, 5 5! >, 5 ( 5! # (,(, > 6 #! (( 5#( (,5 #, 5#> Β #(,!(!, > Α 5,!!( ( 5 ( 5 > > Σ / 3 (! >,> 55> ( > 5#> ; # +, #., Λ & 1 Τ Α 1! 1

17 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter 7 5 % < % ; = Β 4 7 Υ Γ Α % 4 /< ; # < ;/ & Γ. < 1 4 % /< ; 6 & 4 %/% < ς. 2 Γ 6 Β;! /< ; 1 1 % Γ Α % : % %Α % %/% 7? % 1 1 & % <%; Γ 1 < ;? Γ!!# ; :; Α Υ Γ ) ; : 1 Γ 4 ;? ; Χ Γ / 4? Τ # /< Λ / < : %/% Λ % / %! 6 Β; Λ!Μ5, 6 Μ <%; Λ!Μ!#! 6 Μ ; : Λ & % Γ 1 & & Γ % 4 Α / 4

18 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter 8 % & 4 % 2 4 Γ ) 4. Γ 1 1 < Γ Γ % ς 2 )4 1 Γ 4 7 Χ Γ 2 /? Χ &Γ Ω Ω 1 & = Χ

19 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter 9 ( 6 7 & Η / % ##( Η 0 12 # + % 4 % ; 3Γ 6 Α : Χ Γ 1 Ι = ( ) & Ι % 1 +. & ς ( +? % % Χ = 5! <Γ < Γ ς & Γ= % Υ Γ 1 1 &, / 1 Τ 0 % : & % 1!! / &0ΦΦ : Φ Φ & Φ< :>! >!Α >!& 1!!! 5 / 1 Τ 0 % : & % 1!! 1,, / &0ΦΦ : Φ Φ & Φ< :>! >!Α >!& 1!!!

20 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter 10 Γ 1 % Β. & 1 / & && < % Χ Γ Γ? 4 / ,! < & 1 Γ &, 5. 5! < & 7 ( % 4 % + / & % 5 # 7Α 9;/ 4 / % Ξ Ψ Χ 4 Ξ ΨΖ 7 1 Γ = 1 Γ Χ & Α 1 6 7Α 9;/ %, ) 6 Β; :! 5, ) : & & % 6 Β 9 ; : 4!! ΒΓ ϑ Κ / 1 ) 1 Ι 1 < 0 6 Β Ω % 1 # 1 # / 1 ) 1 Ι 1 < 0 6 Β Ω % 1 # 1 5 ) 1 0 < ; / 1!! 1! 6 Β Λ 6 Β / 1 ) 1 Ι 1 < 0 6 Β Ω % 1 # 1,#

21 Kapitel 2: Entwicklung von Film und Fernsehen vom analogen ins digitale Zeitalter / 5, / 59 : 8, ; +3 Γ / # <%Α/ ( 5 % 4 + Γ & < %; % <%; Γ Γ? 4 3 ( + % 1 & 4 + 7!! 1! & % 6 % Α 9; %;1 <%; Τ % 1. & = / &0ΦΦ & Φ & Φ Φ Φ Φ7Α 9;6 Β; 9 Π & 1! Λ Ι 1 % Γ ( Λ < % Α 1!Μ!#! & & 5 / &0ΦΦ : Φ Φ & Φ< :>! >!Α >!& 1!!!

22 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 12 ) +,./ Τ Χ 4 Β [ & 1 &? < : ( + ;% Β = Β, Γ? Β = Α & = 4 < : 5! Χ % Γ 4 1 < = 6 # 7 <? Β 36 / &0ΦΦ & ΦΙ Φ, #, ; ;( ;## ; (, & 1!!! 3 Λ 1 %! 9 : Μ1 ) ; Χ : ; : # / 1 51

23 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 13 Β 6! 1 # + ) 1 <Γ. Ι ( & ) % = 1 Χ Γ!1 + ;% Γ! ) % 4 %;!! Α & 1 Α?. & & >? ϑ!! Κ Ι 9 ( ) & 1 + ;% (! % && #!! + ;% + % Ι & 1 6 ΒΓ Γ 1 % ;% 1 & 1 Γ Χ % 0 % & = % / Ξ ΨΕ ( % Γ?. Χ 4 <!! %/%Φ/ 1 6 :;Α/; ;Α/; 4 1 / Α 1! 1 (! / &0ΦΦ Μ 3 Φ ΦΝ Λ 1! (

24 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 14 / &0%+ ## 1 ( ## 1,./+ / Φ%/% 6 :;Α/ Α/ Α > (#,1!!!,1!!> #! (1(!1!1 # 1, #1 55> #5 1, 1 ( 1!( >! (1 51# 1, 1( 1 > 5 515!1, 1 ( 1,15!>!!! 51# 1, 1!1 5 1( 15>!! 1(# #1 515, 1( ( 1 1 > 3 = # ΑΒ 3ΧΧ+ 7 6! ; Α3. % Γ!!# ; :?.?. 1!! Τ ;/ 1 /? ( 4? % < 1 4? = Β /? Β 1 Χ =? 1 4 & 7 / & (( )Γ /? Γ 1 1 &? Γ!! 4 1 / 5 1 / 5 % Ε 5 % Ε Φ Ε % Γ ( ) 7 4 Γ 1 ( &0ΦΦ Φ Φ5##5 (Φ< ; ; ; ; :1! ( Λ ς % (( & 0ΦΦ & Μ Φ 9 1 5! (5 &0ΦΦ Φ 1 5!

25 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse ? + Γ % 5! && 55 <Γ < < ; ;6 (> 1 / % 4 5 & ) (, % ;Α/; 4 = Τ Α 9) % Γ 6 :;Α/; < Τ : : % = )? % &, ) 6 :; Α/; ) 1 Χ 6 < Τ Χ 4 4 & )!,!15 + ;% 4 ) ϑ Α Κ (, &0ΦΦ Φ Φ Π Φ ; ; :; & Φ1!!!

26 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 16 2,./ ##&+ # 3, ##& # # # # # # 0 # 3 Α/ ]5 1# ]5 1! ],!15 ],(15 ],51! ], 1! ],#1!? ] 1 ] 51# ] #15 ] 1, ],1! ](!15 ]((15. (1# ] 1# ] 1( ]!1 ]!1 ]!1! ] 1# Ι ] (1 ] 51 ] 51 ],1( ],1 ] 1 ] 1. ] 515 ] (1 ] 1 ] 1 ] 1, ] 1 ] 1, Α 4 ]!1 ] 1 ]#1 ] 1 ],15 ]51 ]51! = ]51 ],1 ],1( ],1# ] 1 ] 1( 1, # &1% ?: Η 6 3ΧΧ!3Χ# Α.? & 1 Γ 7 (#,! #! 6 ( 1 Μ 5! Γ 1 Γ % & 1 &? <! 5 6 :;Α/ % 6 :;Α/ / % #! + 6 :;Α/ 4,,1 > ;1 6 :;Α/ 5 47 / &0ΦΦ Φ Φ Μ & &Φ ; 3 ; ; ; & Φ1 (! (# Λ ϑ Μ1 7 9 Α 9)Κ ( 6 Λ Χ < & ; & 5! Μ Λ / &0ΦΦ Φ! Φ! Φ #Φ ; ; ; Φ1! 5 / &0ΦΦ Φ Φ ; ; ; ; 5; ; 5,(#Φ ; ; ; ; ;3 ;! 3& Φ1!!

27 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 17? Χ % & 6 + ; ;Α/ < Τ ;Φ & (? ϑ! Κ % ϑ!!κ % + < Υ Γ & %/Ι Γ % 4 %/Ι 5( Β ;Α/ Γ % ! (( > < Χ Γ %/Ι 1 & 6 % Γ 1 1 ) <!!# 1( > 4 Α/;!1, > 4? 1! 1 >1 Γ,1 > / & 9 & 4 Γ & Α 5, % = /? ; 4 + ( 7 /? 1 5 < Τ Λ < Μ Τ 6 :;Α/; + 1 ( ; ϑ< Τ 9 ΜΚ? < Τ ( 5( Λ % / Ι ϑ & Κ1 & ; 55 / &0ΦΦ Φ Φ Π Φ ; ; :; & Φ1!! 5, / &0ΦΦ Φ Φ Π Φ ; ; :; & Φ1!!

28 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 18 ;! % Φ Α/; 4 ; ; 5 % Γ 1 Χ Γ %/Ι 1 1 Β ;Α/ ; & 7 + % Γ 4 1 Γ & 1? = % 1 ) & Γ 2 1 Γ %/Ι Χ. 1 Υ %.. 1 ) + 1 ) Γ? Γ! ;7 ) 5# ΙϑΓΓΓΚ Ε = % = %%? %? Ε % %? ΓΛ1 7 Χ 1 & 99 ϑ 9 9 5,! Τ? Χ Ω 4 ; 4 Ω 1 7, & & 5 / &0ΦΦ Φ Φ Π Φ ; ; ; ; ; ; ; ; Φ1!! 5# / &0ΦΦ & Φ Φ :Φ ; ; ; ; ; ; ; ; Μ; ; ; ; ; Φ! Φ!(Φ Φ?Υ 2 9 ΑΠ : 1!! 5 &0ΦΦ & Φ Φ :Φ ; ; ; ; ; ; ; Μ; ; ; ; ; Φ! Φ!(Φ Φ?Υ 2 9 ΑΠ : 1!!,! Ξ_Ψ Ι Γ Β ; & 4 ;) Α 1 6 Χ Γ Ε, 7 Λ 1 Μ 9 & : % ΙΑΒ Χ &

29 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 19 % / &4! 6 1 +,!1 > % / 1 1# > % & Α &! ϑ Α (Κ # #! / ) 8 < : 6 < 4 Α Α 6 9 Ω Χ + 1 Χ (!! ), (,# 5! +!5! ) % : (, # ΓΓ %!!! ) (! ( < +!!,! ) (!# 5 5 % Ω ϑ Κ 7 Α + (! 9 # 5, % 4 & +!(!#! :! ( Α +!,! # # Ο 5 + #!(! + (,! 5 Α Η & Χ 1 +!! ( 5,! +!!!! 9 : Μ! Α % #Χ 3Χ## Μ3?! 5 4 Γ, , ; 1! 1 5, / ; 1! 1

30 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse % & Α! (( + ;,( Χ 4 / ) Ι 3 5, # # 1 #! Α &,5! , 1 > / / 3 1 Γ %!! 1,, % % 51# Α +, (9 % = + 6 )Γ + 1 % 6 3 Χ = / 1 1! ; / Α &!! 5,# % & & Γ 6 6 ). Α % ( 1 & = & Τ,( / ; 1! 1,5 / : 1!!(1!,,, / ; & 1!! 1, / Α 1!,# / ; 1! 1,

31 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 21 % % / Β ;? 3Γ!! / 4 1 % = ϑ Κ1 / & 4 Γ,! # ; 4 % ; (>! ( ; # & 1 &Γ 4 % ΒΓ 4 ; / ; & / 4 % 4 & 4 + Χ Β 1 : Χ < ϑ Φ : Κ ; Χ < ϑ 1 Κ 1 1 Ι < Ι & Υ Α,1# 1 ; Γ Χ 1 7 3Γ Γ ) 1, / Τ 1!!(1 #! / ; 1! 1 / Τ 1!!(1

32 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 22 : ( (9 1 8! # ;, < 8:, ( ; 1!, 1, (1(# 1 # ;!1 5!1,#? 7!1 # ; 51 # 1,5 % ;??? ;ΦΑ/;Φ7 1 ( % ϑ Κ!1!1,!1,!1 6 3 ;!1!1,, Φ/ Φ/!1!!15 1 1# 1 5 1(#! 1 (!1!# % 51!!,1!?!15! / ; 6 1!,1, &!1#!1(!!1!!1!( ;Φ? ;1 Ι ;!1,!1(!!1!1 # ; 1!5!15 7 ϑ6 Κ 1,(!1! & ;6 Γ 15!!1!1(! ) 4? ; 51(5 1!!!1!!1!, #1!!1#5 ϑ Χ Κ!1 # % +Ι? Χ 1# ; +Ι? Χ %? ;6!1 6 3!1 9 # 1%& ##100 %1 % 31 Ν??2, 3Χ## ; 1! 1

33 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 23 )Γ +! Α 4 1 3Γ ( 7 ; Β Μ? % / & %/% ; :? ;? Χ + 7 & Γ & % 6 :;Α/; Γ = Ε ϑ Κ + Ε!.Α / # ( &0ΦΦ Φ Φ Φ Φ, Φ Φ ; ; ; ; ; ; :; Φ1!!

34 Kapitel 3: Der Vormarsch des Internet in die Film- und Fernsehindustrie eine Marktanalyse 24 % / ; ; % ;6 Ω Γ= Ω % ) Μ 6 1 Γ Γ? < 1

35 25 4 Video-On-Demand Ι6?? Ι4!! Ο 74 ; =? 4? = % % = = 4?: = < Ι? 4 Ο? 2 Γ / = 4 = = =?? ( 7 5? Ε Γ; = % ΓΟ. / % % Γ 1 % Γ 1 Χ % 7 1 Ε Γ Ε Γ &? / 6 4 / 4? Χ 1 / 1 / Γ Γ % 0 /? Β ; %?. 7?, % / % / %; 3? 4 + Α 1 & & Γ / %; 1 Β ; ; 1 Γ + Γ Γ Γ / % & 1!! 1, / / % & 1!! 1 ((

36 Kapitel 4: Video-On-Demand Technische Details und Funktionsweise des Streaming!!!! #!! # % & () +, %. /+,.0 ())1! +,.2!! 3 +! +,.2( %! 4 %! ( % +,.272 8! 4 % : ; %! 7<<1 % : 7=>6+,.2> 8 8 % 8 % + +,.2( 8 &? 1 /+,10! 2 % 8 %2 % 8!! %! % Α!! %!! % 3 %!Β 3! % 8! 8! %,!,! Χ 2 8, 99! 8 4 % 7<<) (9

37 Kapitel 4: Video-On-Demand 27 9 %! Ε! %,! % % % %! Φ #! 4 4! 2 8! %!!!!!! %, % Α %!, %!! % Γ! Ε 3 8 : 2? 8! 97< Α! 8 %! % : 4! Η! % 5 (2+! 2 % + 6 9) 4.2 Geschäftsmodelle von Video-on-Demand 8!! 8 % %! % % Φ %! % %! % +!! %! 8 8 %! % Download-to-Rent (DTR) ;Η,? ! & % 1< ;! < 4! 8!! % >! ( 4 + 3!! 8! % 7<<) 1< 9)! 3? 7<(( 1 <!! Η! 7<(7 1( (! 3,8! 7<<9 >=

38 Kapitel 4: Video-On-Demand 28 4 ;Η %! % +!! > 7 ( ( ; %! 2 2 /; 0 ; %,?2 2 2 /,, 0! Ι.! 7 Φ!!! Α!% % % Φ &! % % 8 4 >! Φ Α % % & 1 %! % Ι % 8 8! 4! % % ; 2!! 3! 3 28!!! % : % > > 7 ( 7 % / 0!. ; % 8 % 8 %!!% Α 8!,! %! %. 4! 4! % 3!!!! %!! 5 7! % 7<(( ()( 1! Β66 ϑ 6 ϑ6!! Κ 6 Κ Κ <1 (7 7<(7 >! <1 (7 7<(7 5! 3,8! 7<<9 >9

39 Kapitel 4: Video-On-Demand 29 ;! %!!! 2! 8!!! +!!!! 8 = Download-to-Own (DTO) 4! 2; 2! 4 2; 24 9! 4 3 +!! 4! 2?! %!!! %!! + % %!!! 3! /! Η + 0!. % 8 %! Η %! 2 %! )! Ε Α %! 3 % Free-Video-on-Demand (FVoD)! 8! % % Φ % % Χ, 2Η!! Χ+ 2Η!! Χ, 2Η!!! Φ! % % % Α %!!? Φ!!!! ;! 4! % %! 8 % Λ! % 2 %! % Η +,! Η 3 =! 3,8! 7<< ; 24 Μ. %!! % 4,! #! 3,8! 7<<9 > )! 2 Μ Η %! %!!! % 2 ΧΦ!! Α % 3

40 Kapitel 4: Video-On-Demand 30 3!,!!! % %! %!!! )< 8 % %! 4 +! % 2 %! %! 8 % 8 +!!! + Ι 3! %,?2; 2!!! Φ 8 ;Η,, < ; +! 2 6 Φ 8 3! ;,, >! ;,, ? )<! 3,8! 7<<9 ()

41 Kapitel 4: Video-On-Demand Digitale Rechteverwaltung! Η %! /!! Η + Η+0!! 3! + +! Η+!! %! % Η %!! 8 2!! % %! 4! 2?! % + % % Η+ % % % % 3 Η+ Η %!? Β Χ, % 8 Χ!? 8! Χ Ν 8!! ΧΦ %! % ΧΦ + Η+ + % % %!! 8! )( 3 8 %,?2 2!!!! Η % 3 % & 4! Η % > % 8 %! Ε Η %! & % Η % Η+24 % 4 Α! 2 3 Φ % Η+2 4 % % : 8!!!!.! % & %! )(!! Η! 7<(< >>

42 Kapitel 4: Video-On-Demand ! % % Χ!? 8! 8! 2. %!% : %!! % 24 % ; 4.4 Marktsituation in den USA Φ! 4 %! 8 % 4 % 2 Φ. % Η!!!! !! % 3! 24 (<<Ο ( 27)2Π! / 8! >0! # %& & (&) &! (7 Π 3!! 8! !.!! & / 8! 50 )7 Β66 6Η 67<(76! 2! Η (> <( 7<(7

43 Kapitel 4: Video-On-Demand 33 + #,. / & ( & (& 0 8!! Π 7<(7 % % % % +! % Φ 8 7)Ο ( 2=>2Π %! 5Ο % % 28 8! Ε 8 1 )1 Β66 % 6 % 6() 9>>6 % % 2 2! % 2 2% 6 <> <( 7<(1

44 Kapitel 4: Video-On-Demand Netflix allgemein Ε 4 % % 12! ())9 + % Η! Η : + % &! %!!%! 4! 2?!! %! Ε, % : )> 7<<9 2!! 2! %!! % % Β!!!!!! +!! % % % % 1 %! 4! 2?! % Η % %! %! 2!!! 7<((! 2, ; % 3, 4 % Φ!!!!! %! 8 %! Ε %! Ε Φ Η 123! 8 1 % Α! ) <<7 4 3 ϑ2 3 &Ν, (5 2!! 8 : % % 1 + Π 7<(( 17< 2!! 3 % 8! 1 3, 4 8 < 2!! +!! %! Ι (<1 >> 2!! )= & 8 1( 7<(( % 1 7 5<<!! 2 + % ;! 2 )9 )>! : 7<(( 5< )5! 3 ϑ (5 <( 7<(7 )=! Β66! % 6 % ϑ % (= (7 7<(7 )9! 3! 8! Η 7<(( 1

45 Kapitel 4: Video-On-Demand Das Angebot und technische Details 1 % 8!.! Θ!! 2! % %! 8% 8 Η % 2 2!! ) 3 8! Ε Α % 1 %!! 2! Ε Ι 7<(7 5 6 ; % 6 2 %! )) 8 7<(1!! 2, 8 3 %. %!! 1 % 8 2? 9 ))Ρ6+ Α %!! 28.! % 8 1!!! % 8 8 % +! %! %! 2 2! %! 2 %! % +! % %!! 2 % 2(. 8 % 4! 2? % % %!!!,!? 1 % 4! 2?2,!?! ;! ;!. (<< 2 % % :! :! Π % 3! 4! 1 %! % Γ! Γ! )! : 7<(( 5( ))! Β66 % 67<(76< ! ! Κ Κ( 7>51! (( (7 7<(7 (<<! Β66! % 6!! (5 (< 7<(7

46 Kapitel 4: Video-On-Demand 36 % ( %! 1 + 6! 12 Γ! 8 4 = + 6 : 8! (< < Α! % Α! % 2!!,!? 1 8!!! %! Ε! % (<( Das VoD-Geschäftsmodell 3 % %! & %! %! %!! + Ι,, % +.+ Φ 8 Α! % Ε 8!! Η!? + & ; Φ?!!!! % 8!!! %!!!!! 7 /()5>0, /()9)0. /() >0 7 0 /7<(<0. /7<((0 ( & & <<<!!! &!!! %,! (<1.! % 8!, Γ!! % 1!! (<> >9< +!! 2!! (<5 8 Π % Θ! %! 2 % ( < <<< +!! 2!! /! 8! = % Μ 8! 0 (<(! : 7<(( 51 (<7! Β66 %! % 6 2%! 67<(76<(6 2(<< ! (5 (7 7<(7 (<1!! 6Η : % 3! Σ! ( (< 7<(7 (<>, 3! (<5! 8! =Β 3! Γ1 7<(( %! Θ %

47 Kapitel 4: Video-On-Demand / 9 # & 7 & (( ( 8!! 8 % % 3 %! 1!!!! %!!!! 2!! 4! % %! % 1 8! %! Ι + %! % 3 % 3 Ε 8!!! 1 % ; 2!! % :!! % Ε 8!! %! %.!? : 2 4 ;2 &! 8 % %!,! 8,?2; 2 : 4 : 2 9 9, ( < (<=! Β66% 2! 2!?! 67<(76<(6! 2 2! 2 %!! (5 (7 7<(7

48 Kapitel 4: Video-On-Demand 38 3 % % % % 28 % % % 2!, ; %! % Ι % 4 %, Ε 4 8 7<(7! 1 Ν / 2,!! 3 %! % %!!!!!! Α % / ( = 8 8 7<(1! % (<) 4. %!! 79 +!! 3 8 &. Ε! ((< 4! %! Ε + %, % % Α! ((( 1 % +!!!! 24 % %!! + 2 3! Φ % % > 4 8! 2+ ((7 % 2+! 8 Ε!! % + 2& 2 Η %, ((1! 1 % % Π % % % %,! % % ; 2 8 2! %!!!!! %! (<9! Β66 %! % 6 2%! 67<(76<76 25< ! 2 2 6?2 2! 2 2()9< (5 (< 7<(7 (<! (21! 7<<1 7<<= Ν (<)! Β66! % 67<((6((6! 2 % ! 60 (5 (7 7<(7 ((< Β66! % 6 (5 (7 7<(7 (((! 3! 8! Η 7<(( 7 ((7 Μ!!% % &!! %! Ε, ((1! 3! 8! Η 7<(( =

49 Kapitel 4: Video-On-Demand 39 Φ % 2+ %! Π %!! %! 8% Die Konkurrenz 1! % 8!! +!! 2+ > > > ( :! Ε 1?!! 7<<9,! Α %! :6 / / > : 6 :6 / >. 1! : %! ; 2! % % 3! % 8 / 8! 90 <.. 1? # ((! 8!! 8? %! Ε! % 8 Π ((> Β66!! % 6! 6! Κ! 6 2! 2 2! % (> <( 7<(1

50 Kapitel 4: Video-On-Demand 40 3? 2!%!!! % Φ! % % 4! %? Α!% Ε!! 8! Φ % 1! 3! % 4 9 )) 2!! %! Ε Α ((5 8 % %!! %!! %! % 8!! %!!! % 2; Ν 34 ; Φ,?2; 2 :4 % : Ι! 2Φ!? 8!! >(< % ((= 8 %!%! % 1! Γ!? ;! 8! 1=< Α! 23 % Ε! % % %!! 3! 8!!? Α ( 5 +!!! 8 % %! % 1Β 79 +!! 8!!? Α 3 7<(< +!! % /! % 8! 0 ((9 ((5! Β66! % 6! Τ %Μ Υ Κ Μ==7=9=727Υ Κ Μ Ο18Ο7 Ο7! % Ο7 (= (7 7<(7 ((=! Β66! % 6 (= (7 7<(7 ((9! Β66!! % 67<(76<(6(767<((27<(72 2? 6 (= (7 7<(7

51 Kapitel 4: Video-On-Demand 41 = #. /? Α /! 3 & (! 3 & (( ((=!! % %! % Ι. % =<Ο >7< +!! 2!! % (() + 8 % Π 7<(7 %.! > > > 7 8 7<<= 2 # 8! 2!! 2!! 3 # 1,!?! 7<< 3 # 8!! 3 # Φ % 8 %! %!,!? 1 Ν 4! 2?2,!? % 8! : ;! # (& Φ!! % ϑ!! (( Β66! % 67<(76<(6(76! 2 2>7<2!! 6 (= (7 7<(7 (()! Β66!! % 67<(76<(6(767<((27<(72 2? 6 (= (< 7<(7 (7<! Β66 % 6 6!Τ Μ ; Υ % Μ(<<<91)()( <5 (7 7<(7

52 Kapitel 4: Video-On-Demand 42 % % 1 Α %!! 8! Γ! #! 2Γ! %!! % 2( % % %! % Γ! %! 3! 2 2Η! 2 2 Θ8 Ι 3 #!! % Α 9) 2!! Π 8! % % (7(! % ;Η2 ; 28 Ι % % < )) 2!! 1 )) 2!! 8! )) 2!! % %! % (> )) 2!!! : 2! % % () )) 2!!!! ( Ε 8!!!! ; 2 7<(7 #,?2; %! Ε 8! %!! 8 12, Α >, (71!! % 8! 1! % 8 1 % 8!! # 75 <<< (7> 24 % Ν 44 +; 4Η8,4 % ( !! %! % # 9 (7(! Β66 % 6 6!Τ Μ ; Υ % Μ(<<<91)()( <5 (7 7<(7 (77! Β66?! % 6 >! / ;? Η&0 <5 (7 7<(7 (71! Β66 % 6 %! % 6719<<16 2 <5 (7 7<(7 (7>! Β66 % 6 %! % 6719<<160 2 <5 (7 7<(7 (75! Β66?! % 6 =5 7 / ;? Η&0 <5 (7 7<(7

53 Kapitel 4: Video-On-Demand 43! %! % 8!, %!!!!! %! % (7= # %! % 8 8, % %! % Φ 8 % 8, 4 % 1! %! 8! % % %! %, %! 8! % 28 % # 2!! & 4!!, > > > 1 ;! % 7!,!! + +!! % 8! Ι! 4 %, % 8! >5 <<<!!!!!! %!!! % ;Η ;! 8! (< < 8 %!!!!2: 4 7<<)!! 8! ; 8! ; 2; 24!% + %! +! 8! ; %!! 3 % %! Ε. % 3 :! 8! ; 7<<)! %!! 8! 2. + %,,, (7=! Β66 % % >5<5215(1Κ9215>< = 9! 2 <5 (7 7<(7

54 Kapitel 4: Video-On-Demand 44 % 7 %!!!! Ε!! Χ+!? /84 0 Χ3.! / Ν0 Χ:? / 4 0 %,?2; 2, Χ 8? /,4 0 Χ:! / 0,!! %! %! (79 Φ % %!!!! % 3!2,!! 7> %! %! 7<(( +! %!! Θ %! Ε! % 2 (7!! %!!. 8% Υ 8! (7) Φ!! 6 /()>70! %!!!,! % 8 ; 8!! : 7=> % (79! Β66! % ><<( <( <( 7<(1 (7! Β66 % 67<((6< 6796>()2! 2 % 2 2 2! <( <( 7<(1 (7)! Μ! %!

55 Kapitel 4: Video-On-Demand Marktsituation in Deutschland Χ! 2 % %!!? % %! (1<!! + Ι!! % 8! %!!!! % % 7> %! % %! ; Π! (1( (17 %!! 2+ % % %!! % + 8! 8 % % % 8!! >> 8 (11! % 2 + Ε! % %! % 2! Π Θ Φ % % %! 2+.! & 8Η 6Α 2! 9> 9Ο (1> 4!! % 1 + (15 75Ο 7<(7 %! (1= 8 % 5<Ο!! :! 28 %! &2 : 2Γ!!! (19 (1< 8 4 % 7<<) 1) (1(! % 3? 7<(( 5 (17! (7 Η 7<<) ς(( 133! Β66 % 6 6!!1Κ Κ Κ Κ Κ Κ917! 7> (( 7<(7 (1>! Β66 2 2! 6 Τ Μ! <<< 7> (( 7<(7 (15! Β66 2 2! 6 Τ Μ1512 7> (( 7<(7 (1=! Β66 2 2! 6 Τ Μ15) 7> (( 7<(7 (19! 3? 7<(( 1

56 Kapitel 4: Video-On-Demand 46 8!! % %! %! Α 8!.! %! %! % %! % &, Α 4!! 4! 2? %!!! 8!! 2! % % + %,?2 2; 2! %! Χ!!!! %!!!!! 8 (1 8!!! % 4 %!! % 2+ %! %! 8!! % % 3 %!Β!! %!! % ;! % & 4! 2? %!! Α % 4! : 2Γ! %!!!!! 4! 2 ; ϑ! % 4! 2?! %! %! 1! 2 %! Χ: 7 /7<((0 ) ))Ω (1) # > )9Ω 4! 2? )9Ω (>< 4, % % 28 % 8!? % 3 % 3!! Π % 7<(( 8!! > 7 +!! %! Α % >1Ο Ι!! % 17 + Ω Π (>( Γ! (1 3? 7<(( 7 (1)! Β66 6 2(=(=<7! 75 (( 7<(7 (><! Β Μ Κ Κ Κ(ΤΚΚ Κ Κ ΜΟ 5+Ο 5ΑΟ 5Ο (Υ!Μ 2 % 2! Ο1 Υ! 2? Μ Ξ7Υ Μ<Υ?Μ< 75 (( 7<(7 (>(! 4!! + Β %. Ι 7<((

57 Kapitel 4: Video-On-Demand 47 7<(7 Α! 4 7<( !! 1( + Ω % &!! % (< ( +!!! ;!!% 1 + Ω % (>7 Χ ##.. 4 (!0 Φ 8!!!!! Π % 8!!! 7 5 +!! 3 Π 7<(( %! % % Ε + % Η % >Ο 8.! %! % %!! ; / ;0 % :!.! % 8 % 2 2 / 0! %!,?2 2 /, 0! Π! % (>>! % %! ;!! % Φ % % :! ; 2 % (>7 4!! + Β ;! 7) (( 7<(7 (>1 4 4 Η Β % 7<(( /7<((0 77 (>>! 4 4 Η Β % 7<(( /7<((0 77

58 Kapitel 4: Video-On-Demand 48.. %!! % &.! % % 4! %! % Α!!% %! & 2!? % %!! Ψϑ!! % 3! %! 2 1 % + %! %! Η % 8 + 7<((!!, (!! Η;&2.,! 8! #! +! 3 (>5 3 %,!!! % 2 %! % % > Β >!%,!!!!%!! %! %!! (>= 8 Ψ! %, Ι % Φ +! 4 Ι %!! %! % % % Α %!!!% %! % +!! aktuelle Angebote in Deutschland > 5 ( ( + 9 1, ( + 8. Α <<= %! 1 Ε 8 / ;!! 90 >5 <<< (>9 (>5! % 8 7<(7 9< (>=! % 8 7<(7 9< (>9! Β66 6 % ( (7 7<(7

59 Kapitel 4: Video-On-Demand 49! # %%%& ( )% ) +!,. / 0 1 # %%%&. Β. 4 %.!, ( 2 % % Η;&. >= )( 15 >( (> <7) ) 9< ) 7 5 ) (9 ; 9 75) % ; 3!? % + % 5 >> 5 (5= > 5<( > 7)1 < 5. Α.. %!!! % ;Η2 ; , &!%! 2! % : 2Γ! > %! % 1, < >)Ω 5 ))Ω! 7 ))Ω! (>) 4 ;! % ) ))Ω (> ))Ω! ; 2 % 8,!% 4! % 2 %, %! 8 %! Ε! %!! %! % + 4! % 2!!! + 8 %! %, 2 Θ!! (52! (>! Β66 % % % 6 6 6, ΚΗ! 67<((6=6; Κ ΚΦ % Κ! 2 Κ Κ Κ, Κ Κ Κ Κ Κ.? < (( 7<(7 (>)! + <7 <( 7<(7

60 Kapitel 4: Video-On-Demand 50 +!! 1 Ε! %! %!! & %,! & : 2 Α Α 2 / 2 7 Α % 4 84 % 8! % %. Ε 8! %!% % % 2;! 1 & 1!! Α %!% %! 2! % 8!! % & (5< 3 %!!% % & %! 28 % Α +! Φ!, 28 % %. 8! Ι!!!%! 2?! (5(! 1! Α!!!! 8 >5 <<< ;!!! % % 4!! & %, 8 1 % Φ! ; 2; 24,!? 1. % 1 8 8!! % % Α! % 8! : 2 % ;!% 2; 24 (5<! Β66 ϑ 6 ϑ6!! Κ 6 Ζ > <7 <( 7<(1 (5(! Β (1)1! <7 <( 7<(1

61 Kapitel 4: Video-On-Demand % +!!.!! ; 2 Π % & % %! % > 5 ( 7! 4 7<<1 ;!! % 2 % % Χ[ Ε! + 2.!? 2+?! :!!? [ %! 8. (57,!! %!! % ;! 2 %!!.! Ι % 8!! (< <<<! +!! (51 Ψ! % 1! & 2 % & Ω< >)! Ω( )) 2 Ω> )) ; 2 :!!? 2!! % Ω1 )) Ω(> )) Ι % 8! 4! ϑ! (5> 8 % 8!!! % 75< ;! 24 % 1<< (55 3 : 2! %! % %!! >7! (5=!! 1 3 % Α 8 3 %,?2 2 ; 28! %!!! 4 (57 : 7<(( >= (51! Β66! 6%67> >767>7177>7 7> (( 7<(7 154!! <7 <( 7<(1 (55! Β66! 6 <7 <( 7<(1 (5=! Β66! 6% <7 <( 7<(1

62 Kapitel 4: Video-On-Demand 52! % 4! % (59 > 5 ( 1 &!. % 8!!! 2 % % / 8 + % 8 + % 264! 2?2! Ψ! % 1 %! %,! 3 % % %! Ε! % 28 %!! ( 1(7! (5! / 24 % 1 % : %! % / 264! 2?2!!%! % : % % 8,! 5< <<< ;! % (5) 3! Φ %!!% / %! % % % 64! 2? % % %! % Π %!% 8 2, %!! % 8!! %! % 8 +! + 24 % /!! % %! 8! ;!! % : 4 (< + 6. % ;!!! /,!? 1 Ν 1=<0?2. /4! 2?2,!? ; ; 4 0 (=< (59! Β66!! 6%67>6<(6 (6 =67><( ( = <7 <( 7<(1 (5! Β66!! 6 6! <7 <( 7<(1 (5)! Β66!! 6 <7 <( 7<(1 (=<! Β66!! <7 <( 7<(1

63 Kapitel 4: Video-On-Demand 53 %!! 2; %! 8!,!? + %!! 3 & 2? 8! 2! 4?! (< 5 %! % 8 / ; % %! 7<(( +!! Α!!! %! 8!! %? %! (=( > 5 ( > ; 8 % % + % 8! ; 28! 3 7< <<< ;! % ( 5<< (< < 2Γ! 8 % % % Ψϑ! 8! 2. /;! % 0,! % 8! ;. 4! ϑ!! ; 2 ; ! % %! Ε! % & 2!% 8! % (=7 161! Β66 % 6!6% 6! 2!! 2 2 2!! 2 Κ Κ9<<)7=! / <7 <( 7<(10 (=7! Β66 % 6!6; ; ! Κ> =<99(! 1

64 Kapitel 5: Fazit 54 5 Fazit 8! 8!! 2 2 Α!! % %. %!! 2+! % Ι! + %! % #! % % %! ;!! 2 3! 3, 4! 3, 4 ; ;Η ; 1 95 <<< ;! >5 <<< ;! ! 2 + ;Φ Φ 4? ; 2 4 % 4 Ν 2! %! + 2 7<? Ν Φ 4, 2, %!?, ( 7! 7 ; % 2Η! + % 2Η! !! 2 ;! )) 2!! 6+ +! Β (> ))Ω6+! Β () ))Ω6+! 79 +!! /7<(70 ( ) +!! /7<<)0 (=1 = % 2+ Ι % %!!! &! 8 % Φ % 3 % %!%! Α!! 8 (=1! Β66 % 6! 6 6<)((75Κ,! Κ(Κ,; Κ Κ7<<)Κ 38& (5 <( 7<(1

65 Kapitel 5: Fazit 55. % + Ε 8! %! % 8! %! % % Ι %,! %! % 8!!!! % 8!! 1!!! % 2 8 % % 8!!% Η % % % 4! % 28!%! %, %! % +! 3 %! % 28 8! %,! % % % % %! % % ; Π 3 %!! % % % % 8 %! % 8!! 2 2! 8! 4! 2?!!!! % + 8!!! % %!!! % 4! 2 ; ϑ!? % % Η % %! % 8! 8 % % %. %!! 4 8! % %! %!! % %!!! ; 2 %!!! % % % %! Ε! % 8? 8 % 2 % 8 %!!% % %! % & % % Ι! 4 1! 3 % %!!

66 Kapitel 5: Fazit 56! Α!!! Α! 8!!% %!! Η %!,!! 1 % % %! Ε! % 2 %!!! / 2 Ε 2.!! % % Ε % Α %! % % % +! % %! 2 2! 8! 2 2! 2! +!! Γ! 8! % %

67

68 X Literaturverzeichnis 8&; 3 Η Η Β +? 4! %! 4 ( ( 8! Φ 7<<( 8&; 3 Η Η Β +? 4! %! 4 7 ( 8! Φ 7<<> 4Η 8 Β! Θ % Η 3! 2 + : % %! +? 8! % % 4 %! 7<<) 4Η : Φ! Η & : Β,8& Θ ( 8! 4! () 9 Η3 +833! ; + %!Β + 2 %! % Ι % 4 % Η + 2! %! + : % %! +? 8! % % 4 %! 7<<> 8 & ; : Φ Β! % % ( 8! 7<<5.8, Η! Β %! % 4 %!! % %! % + : % %! +? 8! % % 4 %! 7<< : Β %! % 4 % % %! + : % %! +? 8! % % 4 %! 7<(< : :Η Η Β 3 :!!? %! % ()= Β ; 8 %! 8 ()= ( 8! Β 6 & 7<<1 : 3 ;Α Β 8! ;! % % ! + : % %! +? 8! % % 4 %! 7<(( : ;: Η Β. % % % ( 8! 6 Φ ()) & :+833 Π Β 4 %. + : % %! +? 8! % %! 7<<( + ] 3 + %!Β + ( 8! 7<<>

69 Literaturverzeichnis XI 3 Φ &&2 + ;:.?Β ;?! % 6? %! ( 8! ())9 :& 3!Β Θ + : % %! +? 8! % % 4 %! 7<<5 :ΗΛ Η 3 %! Β %!Β! ( 8! Η % : ())5 :Φ8Η;+833 Η! /: 0Β, % + 2 ;2 % ( 8! :! :! 7<(( Φ 4 Η Π Β : %! 2 % 8!, 7<<9 (7 Η 7<<) 4 4 Η Β % 4!! + 7<(( 82 % % 7<<) % %!!! 7<<) 82 7<(7 Α!! %!! 7<(7 +, % 8 % 8 % ; %! + % +,88 7<(( 3,8! % 8!!!! 7<<9 3! 8! Η 7<(( 3! % 7<((! ϑ!! /<> <) 7<(70Β % 3!! 3! Β66 % 6 %! % 6719<<16 /<5 (7 7<(70 8 /7<(70Β : 7 Β Μ Κ Κ Κ(ΤΚΚ Κ Κ ΜΟ 5+Ο 5ΑΟ 5Ο (Υ!Μ % 2! Ο1 Υ! 2? Μ Ξ7Υ Μ<Υ?Μ< /75 (( 7<(70

70 Literaturverzeichnis XII 8 /7<(70Β 8 Β66 % 6 6!Τ Μ ; Υ % Μ(<<<91)()( /<5 (7 7<(70 8 /7<(70Β : [: Β66?! % 6 >! Β66 % 6 6 Μ Κ! Κ159 <5177Κ(9Τ Μ ; Υ Μ7 5 )<5<((Υ Μ Ο18 2 Ο7 Ο187=75191<((Ο7 Ο18 7=>>) (<((Ο7 Ο18 7=>>) 7<((Ο7 Ο <((Ο7 Ο187 5 )<5<((Ο7 Κ Κ Κ Κ 2 Ο187=5>>5><((Υ Κ Κ Μ8;, Ν< ΗΥ Κ Κ Μ! 2 (Υ Κ Κ Μ( Φ1<; 9ΦΝ58>]<( Φ] Υ Κ Κ Μ(<(Υ Κ Κ Μ(>1 5>>=>7Υ Κ Κ Μ <(( /<5 (7 7<(70 8 /7<(70Β,!! Β66?! % 6 =5 7 / 0 Β66 % 6 6 Μ, :,44Κ Κ; Τ Μ ; Υ Μ(Υ Μ Ο187 =>5>)<((Ο7 Κ 5Ο187>9<)55<((Υ Κ Κ Μ8;, Ν< ΗΥ Κ Κ Μ! 2 (Υ Κ Κ Μ(134=9< 5: 17 4;,;Υ Κ Κ Μ(<(Υ Κ Κ Μ(>()) 1><7Υ Κ Κ Μ7=9= 7<(( /<5 (7 7<(70 8Η 2Α 2! /7<(70Β %!! Β66 2 2! 6 Τ Μ! <<< /7> (( 7<(70 8Η 2Α 2! /7<(70Β + Β66 2 2! 6 Τ Μ1512 /7> (( 7<(70 8Η 2Α 2! /7<(70Β Β66 2 2! 6 Τ Μ15) /7> (( 7<(70 48Η 3 + /79 <( 7<(70Β ; (<< + 3! Β66 %! % 6 2%! 67<(76<(6 2(<< ! /(5 (7 7<(70 48Η 3 + /<) <7 7<(70Β ; 5< ; 3! Β66 %! % 6 2%! 67<(76<76 25< ! 2 2 6?2 2! 2 2()9< /(5 (< 7<(70 4 % + Ι /7<(70Β 8 Β66 % Ι % 6 6Τ Μ /(7 (7 7<(70 : 3 Π /(7 <( 7<(70Β : :! Ρ>7< +!! Η 7<(( Β66! % 67<(76<(6(76! 2 2>7<2!! 6 /(= (7 7<(70 % % /<9 <= 7<((0Β %!! 2 2, Β66 % % % 6 6 6, ΚΗ! 67<((6=6; Κ ΚΦ % Κ! Κ Κ Κ, Κ Κ Κ Κ Κ.? /< (( 7<(70! /7<(70Β 3! % 8! Β66! % 67<((6((6! 2 % ! 6 /(5 (7 7<(70

71 Literaturverzeichnis XIII + /7<(70Β + Ι 8 Β66 % 6! Ι /(> (( 7<(70, ; 3 Π? /Φ 7<<50Β :!!?? Β66 % % 6 %65 5)1>6: 2! 2 2 2? /(1 (( 7<(70 Φ % /( <) 7<(70Β ; Η % Β Η!!Σ ; Β66 % 67<(76<)6( 6 2!!2 2 6 /() (( 7<(70 %! /<) <( 7<(70Β &! +!! 3 Β66 % 6!6% 6! 2!! 2 2 2!! 2 Κ Κ9<<)7=! /<7 <( 7<(10 Η 4 Η. Η 4 /(= (7 7<(<0Β Σ;Η 3Σ Σ;Η 3Β & %?ΣΒ 8?. Β66 % 6! 6 2% /(( (( 7<(70. &4 Η; Π /71 < 7<(70Β 3 3! + Β 8! ;? + Β66 % 67<(76< ! ! Κ Κ( 7>51! /(( (7 7<(70. /75 (( 7<<)0Β 3,; 28! % Β66 % 6! 6 6<)((75Κ,! Κ(Κ,; Κ Κ7<<)Κ 2 38& /(5 <( 7<(10 :!!?! % /7<(70Β :? :!!? Β66!!?! % 6? /(< (( 7<(70 :! /7<(70Β + :! Β66! % 6 /(5 (( 7<(70 :! /7<(70 Β66! % 6! Τ %Μ Υ Κ Μ==7=9=727Υ Κ Μ Ο18Ο7 Ο7! % Ο7 /(= (7 7<(70 /7<(70 +!!! 7<(( Β66 % 6 % 6! Τ? Μ7<(( 7<((Υ! Κ? Μ Υ Μ % /<( (( 7<(70 ; /7<(10Β ; _ Β66! % ><<( /<( <( 7<( %! /71 <> 7<(70Β 8! % ; :! 3! ;! Β66 % 6 6 %!?6 2 2! % 2 2 2! 2 2! 2 2 2! <(76<>6716 Γ8ϑ%) %;Κ?! /7< (( 7<(70

72 Literaturverzeichnis XIV &8Η Π /(7 <( 7<(70Β 7<(( 7<(7 4? Β66!! % 67<(76<(6(767<((27<(72 2? 6 /(= (7 7<(70 Η8Α ; ; /79 < 7<((0Β 8! % ; Η! ; Β66 % 67<((6< 6796>()2! 2 % 2 2 2! /<( <( 7<(10 &! /7<(10 Β66!! 6 /<7 <( 7<(10 + /7<(70Β 4! Β66 % % 6! 6 2 2! (5=> 6! %! 2Ι 27<((Ι 6 7< (( 7<(7 + /7<(70Β : Β66 6 2(=(=<7! /75 (( 7<(70 + /7<(70 Β66 /<1 (7 7<(70 + /7<(70Β Φ + Β66 ϑ 6 ϑ6!! Κ 6 Κ Κ /<1 (7 7<(70 + /7<(70Β 3, Β66 6 % /7( (7 7<(70 +,88 /7<(70Β ; 8 % +, % ;!?Β Π ; 8 Φ! Β66 6Η % 6= =(9 2 %92> >= ( 71 ) /(< (< 7<(70 3 ϑ /7<(70Β 3! % % Γ Υ? Β66 ϑ % 6?!6! /(5 <( 7<(70 3! /7<(70 Β66! % 6!! /(5 (< 7<(70 3! /7<(70Β? Β66! % 6+ /(5 (( 7<(70 3! /7<(70Β % Γ Β66! % 6 % ϑ % /(= (7 7<(70

73 Literaturverzeichnis XV 3! /79 <9 7<((0Β Φ 3! :! % : Β66!! % 6! 6! Κ! 6 2! 2 2! % /(> <( 7<(10 3! /7> <7 7<(70Β!! Η! Β %! Β66!! % 6! 6 Κ 6! 2 2!2! 2 %! /7< (( 7<(70 3! /<( < 7<(70Β?,; ;. % ;! Β66!! % 6! 6 Κ 6 2 2?2 6 /7< (( 7<(70,8Η Η Π /<7 < 7<(70Β 8 Η Β66 % % >5<5215(1Κ9215>< = 9! /<5 (7 7<(70 ΗΛ & Η + /<1 <5 7<((0Β 7 < Β66 % 6!6; ; ! Κ> =<99(! /<1 <( 7<(10 8&+ 3! /(5 <9 7<((0Β : % 3! Σ! Β66! % 6! 2! 67<((6<96( % 2! 2! 6 /( (< 7<(70 / 7<(70Β! % % 7<(< 7<(7 Β66 % 6 % 6() 9>>6 % % 2 2! % 2 % 6 /<> <( 7<(10 /Π 7<(10Β 8! 8? %! Β66 % (=1)9)6 6! ?2 %! 6 /7< <( 7<(10 ;,: 3 + %!! /7<(70Β :? ;! Β66? 6%! 6 6:?Ο7< Ο7<;! Ο7< /(< (< 7<(70 ; % /7<(70Β Β66 % 6 6!!1Κ Κ Κ Κ Κ Κ917! /7> (( 7<(70 &8 ;:8, && /( <( 7<(70Β! 3! Σ %! Β66% 2! 2!?! 67<(76<(6! 2 2! 2 %!! /(5 (7 7<(70! /7<(70Β %! Β66! 6%67> >767>7177>7 /7> (( 7<(70 Φ /7<(70Β,8& 3; 8+ Β66! 6 6% 6(6( 63; 2,8&2 8+Κ /(7 (7 7<(70

74 Literaturverzeichnis XVI ] /7<(70Β Φ Β ; + Φ Β66? % 6 % Τ Μ,3? >,& 7 Υ Μ!? Κ Ζ /(( (( 7<(7 <Β756(Β1)0 ] /7<(10 Β66? % 6 6 Κ! /<1 <( 7<(10 Α :Η? ? /<= <= 7<(70Β!! Β66 6Η 67<(76! 2! Η 6 2 /(> <( 7<(10

75 XVII Eigenständigkeitserklärung :! % %! 8! 2 & :!!!!! % Ε Γ!!!!%! % % 8! %! % %, 2! ;; + ΠΠΠΠ 3 %

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΙ. ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΕΟΔ (α εξάμηνο 2011) Επιμ.: Λαμπρινή Γκουπιδένη / Διαμαντούλα Παπανικολάου / Σοφία Σώμη

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΙ. ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΕΟΔ (α εξάμηνο 2011) Επιμ.: Λαμπρινή Γκουπιδένη / Διαμαντούλα Παπανικολάου / Σοφία Σώμη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΙ. ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΕΟΔ (α εξάμηνο 2011) Επιμ.: Λαμπρινή Γκουπιδένη / Διαμαντούλα Παπανικολάου / Σοφία Σώμη ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ DEBBASCH CHARLES, ISAR HERVÉ, AGOSTINELLI XAVIER: Droit

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08 Εγγραφή Ελλάδα 1 20 4DIMENSIONS 4GELTRIPOLIS AROUNDTHECLOCK ATITHASOI BABOULASAE BAKLAVAS BATMEN BE_4 BIGTEAM BMW BRAINDAMAGE BUISNESSMENS BUSINESSBOYS BUSINESSMAN BUSSINESMEN CAPITAL COCAJUNIORS COMMERCIAL

Διαβάστε περισσότερα

RUHR. The Long Shadow of Port Infrastructure in Germany ECONOMIC PAPERS. Cause or Consequence of Regional Prosperity? #420

RUHR. The Long Shadow of Port Infrastructure in Germany ECONOMIC PAPERS. Cause or Consequence of Regional Prosperity? #420 RUHR ECONOMIC PAPERS Philipp Breidenbach Timo Mitze The Long Shadow of Port Infrastructure in Germany Cause or Consequence of Regional Prosperity? #420 Imprint Ruhr Economic Papers Published by Ruhr-Universität

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα ΝθΝ έ έ,νγν έ έ έ,νβν έ έ α Ν α Ν ΝΥ έν έν έ) ΝE ΓΩΓ Φ Ν 2012 Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα

Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα ΝθΝ έ έ,νγν έ έ έ,νβν έ έ α Ν α Ν ΝΥ έν έν έ) ΝE ΓΩΓ Φ Ν 2012 Νβίίη-13\ έ έν Σ \ έ έν1-2-3 α αν π Ν πα βίίη-13\ Σ «\ 1-2-3 θ,γ ΦΩ Έ,β Υ ) E Γ ΓΩΓ Έ Φ 2012 βίίη-13\ Σ «\ 1-2-3 θ,γ Έ»,β Υ )» ΦΩ E «Θ κ Θ» 1,β,γ MIS 298330, MIS 298347, MIS 29849 κ Γ κ Γ Γ Γ Φ Ω,, Θ ηί,ά,,y Γ Γ,, Ω Φ,A Γ κ«,1,,υ, Copyrightc

Διαβάστε περισσότερα

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M International Specification for Materiel Management Integrated Data Processing for Military Equipment ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΡΟΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΡΟΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΡΟΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 20142015 ΤΜΗΜΑ Θέσεις/Φοι τμήνες ΓΛΩΣΣΑ I. ΑΥΣΤΡΙΑ ( 11 θέσεις ) 1 Johannes Kepler

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΕΕΔ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Βλ. Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών)

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΕΕΔ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Βλ. Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών) ΛΗΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΕΕΔ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Βλ. Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ BERTRAND, MATHIEU; COUNCIL OF EUROPE: The right to life in

Διαβάστε περισσότερα

Database of electron inelastic mean free path for elemental solids

Database of electron inelastic mean free path for elemental solids Database of electron inelastic mean free path for elemental solids 1. Electron inelastic mean free path (IMFP) 2. Calculation method of electron inelastic mean free path 3. Figures for electron inelastic

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα