ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΩΝ TETRA STP8038 ΣΖ SEPURA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΩΝ TETRA STP8038 ΣΖ SEPURA"

Transcript

1 ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΩΝ TETRA STP8038 ΣΖ SEPURA Κνκβίν επηινγώλ Πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο θαη επηινγήο νκάδωλ νκηιίαο Πιήθηξν ηεξκαηηζκν ύ θιήζεο Πιήθηξν PTT Πιήθηξα πινήγεζεο Αξηζηεξό πιήθηξν επηινγώλ Πιήθηξν επείγνπζαο αλάγθεο LED Λεηηνπξγίαο (ηξίρξωκν) Αθνπζηηθό Duplex θαη κηθξόθωλν Half- Duplex Τπνδνρή Handsfree (αδηάβξνρνο ζπλδέηεο) LED Bluetooth (κπιέ) Πιήθηξν αλαπάληεηωλ γεγνλόηωλ Γεμηό πιήθηξν επηινγώλ Πξάζηλν πιήθηξν ηειεθώλνπ Κόθθηλν πιήθηξν ηειεθώλνπ Αιθαξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην Μηθξόθωλν Duplex

2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΛΖΚΣΡΩΝ Κνκβίν επηινγώλ: Με απηό ην πεξηζηξνθηθό θνπκπί είλαη δπλαηή ε επηινγή νκάδωλ νκηιίαο θαη κελπκάηωλ θαηάζηαζεο (ζε ζπλεξγαζία κε ην πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο) θαζώο θαη ε απμνκείωζε ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ. Πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο: Με ηελ πίεζε απηνύ ηνπ πιήθηξνπ ελεξγνπνηείηαη θαη απελεξγνπνηείηαη (γηα ηελ απελεξγνπνίεζε πξέπεη λα πηεζηεί ζπλέρεηα γηα 3-4 δεπηεξόιεπηα) ν πνκπνδέθηεο. Αθνύ ελεξγνπνηεζεί, ην πιήθηξν ζε ζπλεξγαζία κε ην θνκβίν επηινγώλ ρξεζηκεύεη γηα ηελ επηινγή νκάδωλ νκηιίαο θαζώο θαη κελπκάηωλ θαηάζηαζεο. Πιήθηξα πινήγεζεο: Με ηα ελ ιόγω πιήθηξα πξαγκαηνπνηείηαη ε πξόζβαζε ζην κελνύ θαη ε κεηαθίλεζε ζηηο δηάθνξεο επηινγέο ηνπ. Σπγθεθξηκέλα πηέδνληαο ην πιήθηξν κε ην βέινο πξνο ηα θάηω επηηπγράλεηαη ε πξόζβαζε ζην κελνύ όπνπ κπνξνύλ λα ζπληαρζνύλ θαη λα απνζεθεπηνύλ κελύκαηα θεηκέλνπ, πξόζβαζε ζε επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ πνκπνδέθηε θαη ζηνλ ηειεθωληθό θαηάινγν θιπ. Καηά ηελ ζύληαμε κελύκαηνο θεηκέλνπ ηα βέιε δεμηά θαη αξηζηεξά ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ κεηαθίλεζε ζηελ νζόλε επί ηεο γξακκήο ηνπ ζπληαζζόκελνπ κελύκαηνο. Πξάζηλν πιήθηξν ηειεθώλνπ: Μέζω απηνύ ηνπ πιήθηξνπ επηηπγράλεηαη ε δηελέξγεηα θιήζεωλ ηειεθώλνπ θαη ε απνζηνιή κελπκάηωλ θεηκέλνπ. Επίζεο ρξεζηκεύεη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε επηινγώλ ρξήζεο ηνπ πνκπνδέθηε. Κόθθηλν πιήθηξν ηειεθώλνπ: Απηό ην πιήθηξν ρξεζηκεύεη γεληθά γηα ηελ αθύξωζε θιήζεωλ θαη επηκέξνπο επηινγώλ θαζώο θαη γηα ηελ δηαγξαθή εηζεξρνκέλωλ κελπκάηωλ. Όηαλ επηζπκνύκε λα αιιάμνπκε νκάδα νκηιίαο ελώ είκαζηε ζε αθξόαζε ζπλνκηιίαο ρωξίο λα ζπκκεηέρνπκε, κπνξνύκε λα αθπξώζνπκε ηελ αθξόαζε παηώληαο ην θόθθηλν πιήθηξν ηειεθώλνπ θαη λα δηελεξγήζνπκε ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία.

3 Πιήθηξν ηεξκαηηζκνύ θιήζεωλ: Με απηό ην πιήθηξν δηελεξγείηαη άκεζνο ηεξκαηηζκόο θιήζεο (νκαδηθήο ή αηνκηθήο). Πιήθηξν αλαπάληεηωλ γεγνλόηωλ: Με απηό ην πιήθηξν δηελεξγείηαη απηόκαηε πξόζβαζε ζηηο αλαπάληεηεο εηζεξρόκελεο θιήζεηο θαη κελύκαηα θεηκέλνπ. Αξηζηεξό θαη Γεμηό πιήθηξα επηινγώλ: Με απηά ηα πιήθηξα δηελεξγείηαη απηόκαηε πξόζβαζε ζε επηκέξνπο κελνύ, ε επηινγή ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ζηελ θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ πνκπνδέθηε, κέζω ηνπ εηδηθνύ εξγαιείνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Πιήθηξν PTT: Με απηό ην πιήθηξν δηελεξγνύληαη νη νκαδηθέο θαη αηνκηθέο θιήζεηο. Αιθαξηζκεηηθό πιεθηξνιόγην: πιήθηξα κε αξηζκνύο θαη γξάκκαηα πνπ ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ εηζαγωγή αξηζκώλ πξνο θιήζε (αηνκηθέο θαη ηειεθωληθέο θιήζεηο) θαζώο θαη γηα ηελ ζύληαμε κελπκάηωλ θεηκέλνπ. Τα ελ ιόγω πιήθηξα (κε έλα πάηεκά ηνπο 2 δεπηεξνιέπηωλ) ρξεζηκεύνπλ γηα άκεζε πξόζβαζε ζε ιεηηνπξγίεο ηνπ πνκπνδέθηε πνπ επηιέγνληαη κέζω ηνπ κελνύ. Σξίρξωκν LED ιεηηνπξγίαο: Όηαλ ελεξγνπνηείηαη ν πνκπνδέθηεο, ην ιακπάθη αλάβεη πξάζηλν γηα ιίγν. Καηά ηελ δηάξθεηα νκαδηθήο θιήζεο ην ιακπάθη είλαη θόθθηλν όηαλ ν πνκπνδέθηεο εθπέκπεη θαη πξάζηλν όηαλ ιακβάλεη. Όηαλ ν πνκπνδέθηεο δέρεηαη αηνκηθή θαη ηειεθωληθή θιήζε, ην ιακπάθη αλαβνζβήλεη ζε πνξηνθαιί ρξώκα. Μπιέ LED Bluetooth: Όηαλ ελεξγνπνηείηαη ην Bluetooth, ην ιακπάθη αλαβνζβήλεη ζε κπιε ρξώκα.

4 ΒΑΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ Δλεξγνπνίεζε, απελεξγνπνίεζε, Δπηινγή νκάδωλ νκηιίαο: Αθνύ ελεξγνπνηήζνπκε ηνλ πνκπνδέθηε κε ην θαηάιιειν πιήθηξν, κε ην ίδην πιήθηξν θαη κε έλα απιό πάηεκα εκθαλίδνληαη νη απνζεθεπκέλεο νκάδεο νκηιίαο (γηα λα επηιεγεί ε εκθαληδόκελε νκάδα νκηιίαο, παηάκε ηαπηόρξνλα ην πιήθηξν PTT). Με δύν παηήκαηα εκθαλίδνληαη ηα απνζεθεπκέλα κελύκαηα θαηάζηαζεο. ηελ πεξίπηωζε πνπ ππάξρνπλ αξθεηέο νκάδεο νκηιίαο απνζεθεπκέλεο ζηνλ πνκπνδέθηε, ε επηινγή ηεο επηζπκεηήο νκάδαο νκηιίαο κπνξεί λα γίλεη άκεζα ωο εμήο: πηέδνπκε ζηηγκηαία ην πιήθηξν on/off θαη ζηελ ζπλέρεηα πιεθηξνινγνύκε ηνλ αύμνληα αξηζκό ηεο επηζπκεηήο νκάδαο νκηιίαο π.ρ. 15. ηελ νζόλε ηνπ πνκπνδέθηε δίπια από ην όλνκα ηεο θάζε νκάδαο νκηιίαο, εκθαλίδεηαη ν αύμωλ αξηζκόο απνζήθεπζήο ηεο. Οκαδηθή θιήζε: Επηιέγνπκε κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ ελεξγνπνίεζεο θαη πεξηζηξέθνληαο ην θνκβίν επηινγώλ, ηελ επηζπκεηή νκάδα νκηιίαο θαη παηάκε ην PTT. Αθνύ επηιεγεί ε νκάδα νκηιίαο, κπνξνύκε λα επηθνηλωλήζνπκε κε ηα κέιε ηεο θξαηώληαο παηεκέλν ην PTT όζν ρξόλν κηιάκε. Όηαλ εθπέκπνπκε, κπνξνύκε λα κηιήζνπκε ζηνλ θαινύληα αθνύ πξώηα αθνύζνπκε από ην κεγάθωλν ηνπ πνκπνδέθηε ην beep, πνπ δειώλεη όηη καο έρεη αθηεξωζεί από ην δίθηπν θαλάιη νκηιίαο. Ταπηόρξνλα ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ή έλδεημε MILHSTE. Σηε ζπλέρεηα αθήλνπκε ην PTT γηα λα ιάβνπκε απάληεζε θαη κπνξνύκε λα απαληήζνπκε κε ηελ ζεηξά καο, παηώληαο θαη πάιη PTT. Η αθξόαζε ηεο νκηιίαο γίλεηαη από ην κεγάθωλν ζην πξόζζην κέξνο ηνπ πνκπνδέθηε. Αηνκηθή θιήζε: Εηζάγνπκε κε ηα αξηζκεηηθά πιήθηξα, ηελ ηαπηόηεηα ηνπ κέινπο πνπ ζέινπκε λα θαιέζνπκε. Αθνύ πιεθηξνινγήζνπκε ηελ ηαπηόηεηα, κέζω ηνπ θνκβίνπ πινήγεζεο (πάλω-θάηω βέιε) δηαιέγνπκε ην εηθνλίδην ηνπ πνκπνδέθηε θαη παηάκε γηα ιίγν ην PTT. Μεηά ηελ απάληεζε ηνπ θαινύκελνπ, απαληάκε κε ηελ ζεηξά καο πηέδνληαο ζπλέρεηα ην PTT.

5 Σειεθωληθή θιήζε: Εηζάγνπκε κε ηα αξηζκεηηθά πιήθηξα, ηνλ αξηζκό ηνπ κέινπο πνπ ζέινπκε λα θαιέζνπκε. Αθνύ πιεθηξνινγήζνπκε ηνλ αξηζκό, κέζω ηνπ θνκβίνπ πινήγεζεο (πάλω-θάηω βέιε) δηαιέγνπκε ην εηθνλίδην ηνπ ηειεθώλνπ θαη παηάκε ην πξάζηλν πιήθηξν. Αθνύ καο απαληήζεη ν θαινύκελνο κπνξνύκε λα απαληήζνπκε αθξηβώο όπωο όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε έλα ζηαζεξό ηειέθωλν ζε πιήξε ακθίδξνκε επηθνηλωλία. ύληαμε θαη απνζηνιή κελύκαηνο θεηκέλνπ: Πηέδνληαο γηα 2 δεπηεξόιεπηα ην πιήθηξν κε ηνλ αξηζκό 3, έρνπκε απηόκαηε πξόζβαζε ζηελ θάξηα ζύληαμεο κελπκάηωλ θεηκέλνπ. Αθνύ πηέζνπκε πξνο ηα θάηω ην πιήθηξν πινήγεζεο (Edit) κπνξνύκε λα ζπληάμνπκε ην κήλπκά καο ρξεζηκνπνηώληαο ην πιεθηξνιόγην. Όηαλ ηειεηώζνπκε, πηέδνπκε ην πιήθηξν πινήγεζεο πξνο ηα πάλω θαη ζηελ ζπλέρεηα ην πξάζηλν πιήθηξν ηειεθώλνπ γηα λα ην απνζεθεύζνπκε θαη μαλά ην πξάζηλν γηα λα πιεθηξνινγήζνπκε ηελ ηαπηόηεηα ηνπ παξαιήπηε (αθνύ έρνπκε επηιέμεη ην εηθνλίδην ηνπ πνκπνδέθηε, ρξεζηκνπνηώληαο ην πιήθηξν πινήγεζεο). Όηαλ έρνπκε πιεθηξνινγήζεη θαη ηελ ηαπηόηεηα ηνπ παξαιήπηε, παηάκε ην πξάζηλν πιήθηξν γηα ηελ απνζηνιή ηνπ κελύκαηνο. Δπηινγή πξνθίι ρξήζεο: Μέζα από ηηο PY8MISEIS κπνξεί ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ην επηζπκεηό πξνθίι ρξήζεο, επηιέγνληαο αλάκεζα ζηα EXOTERIKOI XOROI, ESOTERIKOI XOROI & A8OPYBO. Όπωο γίλεηαη θαηαλνεηό από ηελ νλνκαζία ηωλ πξνθίι ρξήζεο, ν ρξήζηεο επηιέγεη ην αληίζηνηρν πξνθίι, επηιέγνληαο νπζηαζηηθά λα επηρεηξεί κε δπλαηνύο ήρνπο ( EXOTERIKOI XOROI ) έωο θαη ζε αζόξπβε θαηάζηαζε ( A8OPYBO ). Αθνύ γίλεη ε πξόζβαζε ζην κελνύ ηωλ πξνθίι ρξήζεο επηιέγεηαη ην επηζπκεηό κε ην πάηεκα ηνπ πξάζηλνπ πιήθηξνπ ηειεθώλνπ.

6 ΒΑΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ Απμνκείωζε έληαζεο ήρνπ: Με ην πεξηζηξνθηθό θνκβίν κπνξνύκε λα απμνκεηώζνπκε ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ. Αληίζηνηρε έλδεημε εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ πνκπνδέθηε. Απελεξγνπνίεζε ήρωλ εηδνπνίεζεο: Εθόζνλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα απελεξγνπνηήζεη ηνπο ήρνπο ζεκαηνδνζίαο ηνπ πνκπνδέθηε (beeps), κπνξεί λα ην θάλεη κέζω πξόζβαζεο ζηελ αληίζηνηρε θαξηέια ηνπ κελνύ. Πηέδνληαο πξνο ηα θάηω ην πιήθηξν πινήγεζεο, εηζέξρεηαη ζην κελνύ όπνπ κε ηα βειάθηα πινήγεζεο δεμηά/αξηζηεξά βξίζθεη ηελ θάξηα RY8MISEIS. Εθόζνλ εληνπίζεη ηελ ελ ιόγω θάξηα, πάιη κε ην πιήθηξν πινήγεζεο πξνο ηα θάηω, εηζέξρεηαη ζηελ θάξηαο θαη βξίζθεη ηελ επηκέξνπο θωλή ENERGOI HXOI. Μπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ή απελεξγνπνηήζεη ηνπο ήρνπο πηέδνληαο ην πξάζηλν ή ην θόθθηλν πιήθηξα ηειεθώλνπ. Η επαλαθνξά ζηελ θαηάζηαζε αλακνλήο ηνπ πνκπνδέθηε επηηπγράλεηαη πηέδνληαο δηαδνρηθά ην πιήθηξν πινήγεζεο πξνο ηα πάλω. ΠΡΟΟΥΖ: Εθόζνλ επηιεγεί ε απελεξγνπνίεζε ηωλ ήρωλ ζεκαηνδνζίαο/πξνεηδνπνίεζεο, ηαπηόρξνλα εθηόο από ηα beeps απελεξγνπνηείηαη θαη ν ήρνο πξνεηδνπνίεζεο εηζεξρόκελεο θιήζεο. Παξακέλεη ελεξγή κόλν ε εκθάληζε ζηελ νζόλε ηεο εηζεξρόκελεο θιήζεο Ρύζκηζε ώξαο & εκεξνκελίαο: Με ην πιήθηξν πινήγεζεο πξνο ηα θάηω, κπαίλνπκε ζην κελνύ θαη κε ηα πιήθηξα πινήγεζεο πξνο ηα αξηζηεξά ή δεμηά, βξίζθνπκε ηελ θάξηα RY8MISEIS. Με ην πιήθηξν πινήγεζεο πξνο ηα θάηω κπαίλνπκε ζηηο ξπζκίζεηο θαη πάιη κε ηα πιήθηξα πινήγεζεο πξνο ηα δεμηά ή αξηζηεξά βξίζθνπκε ηελ θάξηα OPA. Εηζάγνπκε ηελ ηξέρνπζα ώξα θαη ηελ εκεξνκελία (ν θέξζνξαο κεηαθέξεηαη ζην επόκελν πεδίν απηόκαηα). Όηαλ έρνπκε νινθιεξώζεη ηελ εηζαγωγή ώξαο θαη εκεξνκελίαο, επηβεβαηώλνπκε πιεθηξνινγώληαο ην πξάζηλν πιήθηξν ηειεθώλνπ θαη βγαίλνπκε από ην κελνύ κε ηo πιήθηξν πινήγεζεο πξνο ηα πάλω.

7 Δλεξγνπνίεζε Bluetooth: Με ην πιήθηξν πινήγεζεο πξνο ηα θάηω, κπαίλνπκε ζην κελνύ θαη κε ηα πιήθηξα πινήγεζεο πξνο ηα αξηζηεξά ή δεμηά, βξίζθνπκε ηελ θάξηα BLUETOOTH. Ελεξγνπνηνύκε ην Bluetooth πιεθηξνινγώληαο ην πξάζηλν πιήθηξν ηειεθώλνπ θαη βγαίλνπκε από ην κελνύ κε ηo πιήθηξν πινήγεζεο πξνο ηα πάλω. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΟΜΔΝΑ ΠΛΖΚΣΡΑ (SOFT KEYS) Πιήθηξα άκεζεο πξόζβαζεο ζην κελνύ (γηα ελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο πηέδνπκε γηα 3 δεπηεξόιεπηα ζπλέρεηα ηα πιήθηξα): Πιήθηξν 0: Λίζηα θαη επεμήγεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε πιήθηξνπ. Πιήθηξν 1: Ειεύζεξν (ελαιιαθηηθά, κεηαγωγή από TMO ζε DMO) Πιήθηξν 2: Ελεξγνπνίεζε Bluetooth (ζηα ηεξκαηηθά πνπ ην δηαζέηνπλ) Πιήθηξν 3: Σύληαμε κελύκαηνο θεηκέλνπ. Πιήθηξν 4: Ιζηνξηθό θιήζεωλ (πξνϋπνζέηεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηωλ αηνκηθώλ ή ηειεθωληθώλ θιήζεωλ). Εθόζνλ εκθαλίδεηαη ζην πάλω δεμί κέξνο ηεο νζόλεο ε έλδεημε αλαπάληεηεο εηζεξρόκελεο θιήζεο, πηέδνπκε ην πιήθηξν έωο όηνπ εκθαληζηνύλ ηα ζηνηρεία ηεο θιήζεο Πιήθηξν 5: Αλαζηξνθή ηεο νζόλεο. Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη ρξήζηκε όηαλ ν πνκπνδέθηεο θέξεηαη ζηελ δώλε. Πιήθηξν 6: Τειεπηαίεο εηζεξρόκελεο θιήζεηο (Call History) Πιήθηξν 7: Τειεθωληθόο θαηάινγνο Πιήθηξν 8: Εηζεξρόκελα κελύκαηα Πιήθηξν 9: Ελεξγνπνίεζε κεγάιωλ ραξαθηήξωλ ζηελ νζόλε. Πιήθηξν *: Κιείδωκα ηνπ πιεθηξνινγίνπ

8 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε: Σει.: (Σκήκα Ραδηνεπηθνηλωληώλ) θαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζαο επραξηζηεί πνπ πξνηηκήζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-F8. O πνκπνδέθηεο απηόο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη βαζηζκέλνο ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, παξέρνληαο ζαο ζηαζεξή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία. Έρεη

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Άζζεξνο 2011 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1... 4 Δηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word... 4 1.1 Δηζαγσγή... 4 1.2 Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ... 5 1.3 Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο

Θ. ΕΘ ΑΓΩΓΗ κέγηζηεο ελδείμεηο Θ. ΕΘΑΓΩΓΗ Οη Επξπδσληθέο ζπλδέζεηο Ίληεξλεη είλαη ζήκεξα απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ πνιπκεζηθό πεξηερόκελν, όπσο κνπζηθή, θσηνγξαθίεο πςειήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ 1 TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ Μετάφραςη-Επιμέλεια: Ξανθή Κωνςταντινίδου Ph.D. Εκπαιδεφτρια ςχολών ΕΠΟ Χρθςιμοποιείται μόνο online με κωδικό και με ςυνδρομι Δεν αντιγράφεται-δεν χρθςιμοποιείται ταυτόχρονα ο ίδιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα