Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ"

Transcript

1 Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011

2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα. Δθ όζνλ δελ γίλεηαη πξνζζήθε λένπ ζπληειεζηή ζεωξνύκε πωο δεν είναι απαπαίηηηη ε έθδνζε δηπιώλ παξαζηαηηθώλ, δειαδή έλα παξαζηαηηθό κε ηηο ρξεώζεηο ωο θαη ηεο 31/08/2011 θαη έλα από ηελ 01/09/2011 ωο ηελ αλαρώξεζε ηνπ πειάηε. Οη νδεγίεο αιιαγήο θόξνπ είλαη νη ίδηεο αλεμάξηεηα από ην License ηεο Opera (Full,Express θαη Lite). Ο ρξήζηεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ηηο παξαθάηω νδεγίεο ζα πξέπεη λα έρεη πξόζβαζε ζην Configuration. Τα αλάινγα permissions δίλνληαη πάληα από ηνλ ππεύζπλν ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Μετά το Night Audit 31/8/11 Ακέζωο κεηά ην End Of Day ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάηω βήκαηα. Γεν ζα πξέπεη λα γίλεη θακία θίλεζε, από θαλέλα επηζηηηζηηθό ηκήκα πξνηνύ νινθιεξώζεηε ηηο παξαθάηω δηαδηθαζίεο. ΤΝΓΔΗ ΣΟ CONFIGURATION ΒΗΜΑ Α.1 Κάλεηε Log In ζηελ Opera. ΒΗΜΑ Α.2 Δπηιέγεηε από ηελ θεληξηθή κάζθα ην Configuration. ΒΗΜΑ Α.3 Δπηιέγεηε Cashiering Codes Transaction Codes

3 Θα πξέπεη λα βιέπεηε ηελ παξαθάηω κάζθα. ΑΛΛΑΓΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΚΑΘΔ ΣΜΗΜΑ Θα πξέπεη λα αιιάμεηε ηνλ θόξν ζε θάζε Transaction Code πνπ ζρεηίδεηαη κε θαγηηό επιζιηιζηικού ημήμαηορ (ΟΥΙ ΠΟΣΑ) θαη απηή ηε ζηηγκή έρεη ΦΠΑ 13% (π.ρ. Main Restaurant Food 13%, A la carte Restaurant Food 13%)-(ΟΙ ΚΩΓΙΚΟΙ ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ BEVERAGES, ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ Ω ΔΥΟΤΝ) Αθνινπζήζηε ηελ παξαθάηω δηαδηθαζία: ΒΗΜΑ Β.1 Δπηιέγεηε κε Edit ην ηκήκα ηνπ νπνίνπ ηνλ θόξν ζέιεηε λα αιιάμεηε. ΒΗΜΑ Β.2 Δπηιέγεηε ζην θάηω αξηζηεξά κέξνο ην «Generates»

4 ΒΗΜΑ Β.3 Πξέπεη αξρηθά λα δηαγξαθνύλ θαη νη δύν θόξνη πνπ ππάξρνπλ. Παηώληαο New εηζάγνπκε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ θαη Γεκνηηθνύ Φόξνπ πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε ζπληειεζηή ΦΠΑ. ΒΗΜΑ Β.4 Αθνύ παηήζεηε New ζα αλνίμεη ε κάζθα πνπ βιέπεηε αθξηβώο από πάλω. Δπηιέγνπκε ην δεκνηηθό θόξν πνπ επηζπκνύκε αξρηθά. Πξνρωξάκε ζην επόκελν πεδίν όπνπ ζπκπιεξώλνπκε ην πνζνζηό 0.5 (γηα ηα δεθαδηθά ρξεζηκνπνηνύκε ηειεία). Αθήλνπκε ηελ επηινγή Base θαη ηηθάξνπκε ην πεδίν Sub-Total 1 ζην menu Add Generated Amount to. Παηάκε ΟΚ γηα λα απνζεθεπηνύλ νη αιιαγέο. Δπαλαιακβάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα λα εηζάγνπκε θαη ην πνζνζηό ηνπ ΦΠΑ. Δδώ εηζάγνπκε ην Transaction Code γηα ην θόξν θαη ην πνζνζηό ηνπ, αληί όκωο γηα Base ζην menu δίπια ζην πνζνζηό ζα επηιέμεηε Sub-Total 1 θαη ζην πεδίν Add Generated Amount to επηιέγνπκε Sub-Total 2.

5 ε όλα ηα επιζιηιζηικά ημήμαηα ηο percentage 13% θα ανηικαηαζηαθεί από 23% και ο code ΦΠΑ 13 θα ανηικαηαζηαθεί από ηον ΦΠΑ 23. (ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα όζεο πεξηνρέο ηζρύεη ν κεηωκέλνο ΦΠΑ είλαη 9% θαη 16%) Αθνινπζείηε ηα παξαπάλω βήκαηα γηα όια ηα Transaction Codes πνπ ρξεηάδνληαη αιιαγή ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Ίζωο ρξεηαζηεί λα αιιάμεηε θαη ην description ζε όζα transaction codes αιιάμεηε ηνλ θόξν. Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα μαλαδείηε ην screenshot ηεο ζειίδαο 3. Η δηόξζωζε πξέπεη λα γίλεη ζην πεδίν πνπ νλνκάδεηαη description( ζην παξαδεηγκα πνπ ππάξρεη ην πεδίν είλαη θωηηζκέλν θαη αλαγξάθεη Breakfast) 2. Τν transaction code All Inclusive 13% ζα αιιαρηεί επίζεο ζε 23%. 3. Δθηόο από ηνπο transaction codes ηωλ εζηηαηνξίωλ, ζα πξέπεη λα αιιαρηεί ν θόξνο θαη ζηα transaction codes πνπ αθνξνύλ δηθαηνύκελα (Breakfast, Lunch, Dinner). Η διαδικασία αλλαγής των συντελεστών ΦΠΑ ολοκληρώθηκε. Αλλαγές ποσ πρέπει να γίνοσν καηά ηην διάρκεια ηης ημέρας 1/9 και μέτρι ηο Εnd of day ηης 1/9 Δπηπιένλ, κε βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκόζεηε ηελ πνζνζηηαία ρξέωζε πξωηλνύ (ΒΒ), εκηδηαηξνθήο(ηβ) θαη All inclusive(γηα όζα μελνδνρεία έρνπλ All Inclusive) ζηνπο ηηκνθαηαιόγνπο. Σπγθξηηηθά ηα πνζνζηά έρνπλ ωο εμήο. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΛΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΔΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΒ 8% 5% ΗΒ 20% 15% FB Γελ δηεπθξηλίδεηαη Γελ δηεπθξηλίδεηαη AI 15% 25% 10% 20% Η δηαδηθαζία αιιαγήο έρεη ωο εμήο:

6 a) BB: Τν παθέην ηνπ πξωηλνύ ζα απνηειεί ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ( Γηα λα ην δηακνξθώζεηε απηό, ζα θάλεηε edit ην παθέην ηνπ πξωηλνύ (Configuration -> Rate Management -> Packages -> Codes) θαη ζα αιιάμεηε ηνλ αξηζκό πνπ είλαη κέζα ζε παξέλζεζε ζην πεδίν formula από 8 ζε 5. b) HB: Τν παθέην ηεο εκηδηαηξνθήο ζα απνηειεί ην 15% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο ( Γηα λα ην δηακνξθώζεηε απηό, ζα θάλεηε edit ην παθέην ηεο εκηδηαηξνθήο (Configuration -> Rate Management -> Packages -> Codes) θαη ζα αιιάμεηε ηνλ αξηζκό πνπ είλαη κέζα ζε παξέλζεζε ζην πεδίν formula από 20 ζε 15. Σε πεξίπηωζε πνπ δελ έρεηε package «Ηκηδηαηξνθή» αιιά «Dinner» ηόηε ζα αιιάμεηε ην πνζνζηό ηνπ Dinner από 12 ζε 10, έηζη ώζηε καδί κε ην 5% ηνπ πξωηλνύ λα απνηεινύλ ην 15% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο. c) All Inclusive: Τν παθέην ΑΙ ζα έρεη από εδώ θαη πέξα ηελ εμήο δηάζπαζε: 30% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηεο ρξέωζεο ζα έρεη ζπληειεζηή 23% Οη ηηκνθαηάινγνη ΑΙ έρνπλ θαηά βάζε 2 παθέηα γηα ηνπο αληηζηνίρνπο ζπληειεζηέο ΦΠΑ. Δπνκέλωο ζα πξέπεη λα πάκε ζηα παθέηα λα αιιάμνπκε ην πνζνζηό κέζα ζηε formula. Σην παθέην ΑΙ13% ην eur_perc(25) πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε ην eur_perc(20). Σην παθέην ΑΙ23% ην eur_perc(15) πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε ην eur_perc(10). Η διαδικαζία αλλαγής ηων πακέηων ολοκληρώθηκε. Ανανέωζη ηιμοκαηαλόγων Θα πξέπεη ζε απηό ην ζεκείν λα γίλεη αλαλέωζε ηωλ παθέηωλ κέζα ζηνπο ηηκνθαηαιόγνπο. Απηό γηα λα γίλεη ζα πξέπεη λα πάηε ζην menu Configuration-> Rate Management-> Rate Classification-> Rate Codes.

7 Οη αιιαγέο αθνξνύλ ηελ θαξηέια Rate Header. Σην πεδίν Packages ζα πξέπεη λα αθαηξεζνύλ όια ηα παθέηα θαη λα μαλαεθαξκνζηνύλ ζηνλ ηηκνθαηάινγν. Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία απηή γηα όια ηα Rate Codes. Ανανέωζη Σιμοκαηαλόγων μέζα ζηιρ κπαηήζειρ. Αθνύ νινθιεξωζεί ε αλαλέωζε ηωλ παθέηωλ κέζα ζηνπο ηηκνθαηαιόγνπο, είκαζηε ζε ζέζε λα αξρίζνπκε ηε δηαδηθαζία αλαλέωζεο ηωλ ηηκνθαηαιόγωλ ζηηο θξαηήζεηο πνπ βξίζθνληαη πεξαζκέλεο ζην ζύζηεκα. Η αλαλέωζε ηωλ ηηκνθαηαιόγωλ κέζα ζηηο θξαηήζεηο ζα πξέπεη λα γίλεη γηα ηνπο In House ην αξγόηεξν κέρξη ην ηέινπο ηε εκέξα(1/9)θαη νη ππόινηπεο κέρξη ηελ άθημε ηνπ πειάηε ζην μελνδνρείν. Η δηαδηθαζία ζα γίλεη ξεχωπιζηά κέζα ζε θάζε θξάηεζε ζβήλνληαο ηνλ ηηκνθαηάινγν θαη επηιέγνληαο πάιη ηνλ ίδην από ηελ ιίζηα ηωλ ηηκνθαηαιόγωλ κε ζθνπό λα πάξεη ηελ αιιαγή ηωλ λέωλ παθέηωλ.

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Τα πεξηζζόηεξα ζήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νκηιία, ηα βηνινγηθά ζήκαηα, ηα ζεηζκηθά ζήκαηα, θ.ά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα