Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0"

Transcript

1 Καςζηήπαρ pellet PV 20a Δγρεηξίδην νδεγηώλ v 1.0

2 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 2 Πεξηγξαθή... 4 Γηαζηάζεηο... 5 Καύζηκν... 6 Δγθαηάζηαζε... 6 Απαηηήζεηο ιέβεηα... 7 Γεμακελή pellet... 9 Καπζηήξαο... 9 Δμσηεξηθόο θνριίαο Ηιεθηξηθή ζύλδεζε Λεηηνπξγία Έλαξμε Οζόλε Ρπζκίζεηο Αλαγόκσζε θαπζίκνπ πληήξεζε Αξρή ιεηηνπξγίαο Πεξηγξαθή ειεθηξνληθήο πιαθέηαο Πξνβιήκαηα θαη ιύζεηο

3 Οδηγίερ αζθαλείαρ Μελ ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαπζηήξα πξηλ ζπλδεζεί κε ηνλ ιέβεηα θαη ν ιέβεηαο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ θαπλνδόρν. πζηήλεηαη ε ρξήζε κάζθαο πξνζηαζίαο όηαλ κεηαρεηξίδεζηε pellet. Σν ιεβεηνζηάζην όπνπ εγθαζίζηαηαη ν θαπζηήξαο πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλνληζκνύο ησλ ηζρύνλησλ θαλνληζκώλ. Όιεο νη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ από εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηία. Απαγνξεύεηαη ε απνζήθεπζε εύθιεθησλ πιηθώλ δίπια ζηνλ θαπζηήξα. Πποζοσή Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ή παξέκβαζε ζηνλ θαπζηήξα ρσξίο γξαπηή άδεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Υξεζηκνπνηείηε κόλν αληαιιαθηηθά πνπ παξαδίδνληαη ή εγθξίλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα απνθπγή βιάβεο ζηνλ θαπζηήξα θαη θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ. Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο επηηξέπνληαη κόλν εθόζνλ έρεη απνζπλδεζεί ν θαπζηήξαο από ηελ ειεθηξηθή παξνρή. Πξέπεη λα αθαηξεζεί ε πιαθέηα από ηνλ θαπζηήξα. Μελ αλνίγεηε ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα ελώ ιεηηνπξγεί ν θαπζηήξαο. Ο καςζηήπαρ πληποί ηιρ παπακάηυ πποδιαγπαθέρ και οδηγίερ: Οδεγία 2004/108/EC Οδεγία 2006/95/EC Οδεγία 2001/95/EC Οδεγία 2006/42/EC EN EN EN Πεπιεσόμενα ζςζκεςαζίαρ Ο θαπζηήξαο παξαδίδεηαη κε ηα αθόινπζα εμαξηήκαηα: 1. ράξα 2. Καπζηήξαο 3. Γαθηύιηνη ζύζθηγμεο γηα ηνλ ζσιήλα (x2) 4. Φιάληδα 5. Κεξακηθό ζηεγαλσηηθό 6. 7-πνιηθόο ζύλδεζκνο 7. σιήλαο 8. Δγρεηξίδην νδεγηώλ 3

4 Πεπιγπαθή Ο θαπζηήξαο PV 20a είλαη θαπζηήξαο pellet θαη πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κε pellet μύινπ δηακέηξνπ 6 ή 8 mm. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ θαπζηήξα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαύζηκν. Η κνλαδηθή θαηαζθεπή ηνπ PV 20a επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ κε δηάθνξνπο ηύπνπο ιεβήησλ πγξώλ ή ζηεξώλ θαπζίκσλ. Ο θαπζηήξαο PV 20a ζπλδέεηαη ζηνλ ιέβεηα κε θιάληδα 90 mm (όκνηα κε θαπζηήξεο πεηξειαίνπ). Η ειεθηξηθή έλαπζε θαη ε απηόκαηε επηινγή παξαγόκελεο ηζρύνο θάλνπλ ηε ρξήζε απηνύ ηνπ θαπζηήξα παλεύθνιε. Η δηαδηθαζία ηεο θαύζεο δελ πεξηιακβάλεη πηινηηθή θιόγα. Ο θαπζηήξαο δηαζέηεη ζεξκνζηάηε αζθαιείαο, εύηεθην ζσιήλα, αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο θαη βνεζεηηθή κπαηαξία γηα πξνζηαζία έλαληη επηζηξνθήο θιόγαο. ην ζρήκα 1 θαίλνληαη ηα θύξηα εμαξηήκαηα ηνπ θαπζηήξα. 1. Δζηία θαύζεο 9. Κηλεηήξαο θνριία 2. Δζσηεξηθόο θνριίαο 10. Φπζεηήξαο 3. Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο 11. Αηζζεηήξαο ζηάζκεο θαπζίκνπ 4. Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο 12. Πεξηθόριην ζύλδεζεο 5. Ρννζηάηεο ξύζκηζεο 13. Φσηνθύηηαξν 6. Οζόλε 14. Αληίζηαζε έλαπζεο 7. Βνεζεηηθή κπαηαξία 15. ράξα 8. πλδέζεηο ρήκα 1 Κύξηα εμαξηήκαηα θαπζηήξα 4

5 Γιαζηάζειρ ρήκα 2 Δηαζηάζεηο Πίλαθαο 4 Χαξαθηεξηζηηθά L ολικό μήκορ mm 530 L1 μήκορ κοπμού καςζηήπα mm 230 L2 μήκορ εζηίαρ καύζηρ mm 170 ØD διάμεηπορ εζηίαρ καύζηρ mm 146 ØD1 διάμεηπορ λαιμού εζηίαρ καύζηρ mm 88,9 ØD2 διάμεηπορ ειζόδος ερ. κοσλία mm 60 H ολικό ύτορ mm 250 Η1 ύτορ καλύμμαηορ καςζηήπα mm 200 W ολικό πλάηορ mm 220 W1 πλάηορ καλύμμαηορ καςζηήπα mm 204 Βάπορ kg 11,2 Παποσή ηάζηρ VAC Μέγιζηη ιζσύρ W 570 Μέζη ιζσύρ W Ιζσύρ ζε αναμονή W 7 ηάθμη θοπύβος db(a) 52 Κλάζη εκπομπών 1-5 Θεπμοκπαζία λειηοςπγίαρ ν C 0-40 Ονομαζηική θεπμική ιζσύρ kw 20 Δλάσιζηη θεπμική ιζσύρ kw Καηά ΔΝ

6 Καύζιμο Ο θαπζηήξαο PV 20a ρξεζηκνπνηεί σο θαύζηκν pellets μύινπ πξώηεο πνηόηεηαο. Σα pellets είλαη έλα ζπκππθλσκέλν θαη νκνγελνπνηεκέλν θαύζηκν θαηαζθεπαζκέλν από πξηνλίδη θαη θαηάινηπα πινηνκίαο. Σα pellets ζπκπηέδνληαη ζε πςειή ζεξκνθξαζία, ρσξίο ηελ πξνζζήθε θάπνηνπ άιινπ πιηθνύ. Σα pellets ζπγθξαηνύληαη ράξε ζε έλα θπζηθό ζπζηαηηθό ηνπ μύινπ, ηελ ιηγλίλε. Σα pellets είλαη CO 2 neutral (νπδέηεξν) θαη αλαλεώζηκν θαύζηκν. Σα pellets πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλό θαη εμαεξηδόκελν ρώξν. πζηήλεηαη ε ρξήζε κάζθαο όηαλ κεηαρεηξίδεζηε pellets. ηνλ θαπζηήξα PV 20a / PV 30a κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν pellet πξώηεο πνηόηεηαο. Η αλαπιήξσζε πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ αδεηάζεη ηειείσο ε δεμακελή απνζήθεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί απηό, ν θαπζηήξαο ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί από ην κελνύ ON OFF ON, ώζηε λα ελεξγνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηξνθνδνζίαο γηα 20 ιεπηά θαη λα μαλαγεκίζεη ν θνριίαο ηξνθνδνζίαο. Πίλαθαο 2 Ιδηόηεηεο pellet Ππώηη ύλη πξηνλίδη θαη θαηάινηπα πινηνκίαο Θεπμογόνορ δύναμη kwh/ton Διδικόρ όγκορ πεξίπνπ kg/m 3 Όγκορ 1 ηόνος 1,5-1,6 m 3 Γιάμεηπορ 6-10 mm Μήκορ 3-5 x δηάκεηξνο Πεπιεκηικόηηηα ςγπαζίαρ 8-10 % Πεπιεκηικόηηηα ζηάσηηρ <1% Ιζοδςναμία με 1000 lit πεηπελαίος πεξίπνπ 2-3 m 3 Δγκαηάζηαζη Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα ρξεηάδεζηε ηα παξαθάησ εξγαιεία: Κιεηδί no. 13 γηα πξνζαξκνγή ηεο θιάληδαο ηνπ θαπζηήξα ζηνλ ιέβεηα Κιεηδί no. 10 γηα ζύλδεζε ηνπ θνξκνύ ηνπ θαπζηήξα κε ηελ εζηία θαύζεο ηαπξνθαηζάβηδν γηα πξνζαξκνγή ηνπ θαιύκκαηνο ηνπ θαπζηήξα Δμάγσλν θιεηδί (alen) 4 mm γηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θαπζηήξα ζηελ θιάληδα Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ηνλ θαπζηήξα, ν ιέβεηαο πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: Η πόξηα ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα δηαζέηεη άλνηγκα 90 mm (ζπξίδα ζηεξέσζεο θαπζηήξα) Σν πάρνο ηεο πόξηαο ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα είλαη ιηγόηεξν από 100 mm Η θαηαζθεπή ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα επηηξέπεη ην άλνηγκα ηεο πόξηαο κε ηνλ θαπζηήξα ζπλδεδεκέλν θαη λα επηηξέπεη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζηάρηεο από ηελ εζηία. Δάλ ε πόξηα ηνπ ιέβεηα είλαη πνιύ ζηελή γηα λα αλνίγεη κε ηνλ θαπζηήξα, ηόηε πξέπεη λα πξνζαξκνζηνύλ πξόζζεηνη κεληεζέδεο. Δάλ δελ ππάξρεη επαξθή ππνπίεζε (κηθξόηεξε από 5 Pa), πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί αλεκηζηήξαο ειθπζκνύ γηα ηα θαπζαέξηα. Σν ιεβεηνζηάζην όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν θαπζηήξαο πξέπεη λα πιεξνί όινπο ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηηο ζπζηάζεηο πνπ ππαγνξεύνληαη από ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ππάξρεη επαξθήο ρώξνο γηα θαζαξηζκό ηνπ θαπζηήξα, ηνπ ιέβεηα, ηεο θαπλνδόρνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζηάρηεο. Δάλ ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ ζηελ έμνδν ηεο θακηλάδαο είλαη κηθξόηεξε από 80 o C, ππάξρεη θίλδπλνο ζπκπύθλσζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλαο ζσιήλαο ζε όιν ην κήθνο ηεο θακηλάδαο. ημείυζη: πζηήλεηαη ε ρξήζε αλαιπηή θαπζαεξίσλ γηα ηελ ξύζκηζε ηνπ θαπζηήξα. Ο θαπζηήξαο πξέπεη λα ξπζκηζηεί επίζεο κε αλαιπηή όηαλ αιιάδεηε ην κέγεζνο ή ηελ πνηόηεηα ησλ pellets. 6

7 Απαιηήζειρ λέβηηα Οη θαπζηήξεο pellet απαηηνύλ ηαθηηθό θαζαξηζκό θαη γηα απηό ε θαηαζθεπή ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα επηηξέπεη ην άλνηγκα ηεο πόξηαο ρσξίο αθαίξεζε ηνπ θαπζηήξα. Σν ειάρηζην κέγεζνο ηνπ αλνίγκαηνο ζην ιέβεηα εμαξηάηαη από ηε ζέζε ησλ κεληεζέδσλ ηεο πόξηαο θαη ην αληίζηξνθν. Σν ζρήκα 6 δείρλεη ηελ πεξίπησζε. Σν ζεκείν C είλαη πνιύ ζεκαληηθό. Γηα λα δηαηεξεζεί ην πιάηνο ηεο πόξηαο ζην ειάρηζην θαη ην άλνηγκα κηθξό, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δηπιόο κεληεζέο. Καζώο νη δηπινί κεληεζέδεο πξνζζέηνπλ έλα βαζκό ειεπζεξίαο, ε πόξηα πξέπεη λα ζηεξεώλεηαη θαη ζηηο δύν πιεπξέο. πξόκελεο πόξηεο κε νδεγεηηθέο ξάγηεο είλαη επίζεο δπλαηή επηινγή. ρήκα 3 Θέζε κεληεζέδσλ θαη κέγεζνο αλνίγκαηνο ιέβεηα ρήκα 74 Δηπινί κεληεζέδεο Σν κήθνο ηνπ θινγνζαιάκνπ ηνπ ιέβεηα L (ζρήκα 5) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην δηπιάζην από ηελ εζηία θαύζεο ηνπ θαπζηήξα. Γηα ηνλ θαπζηήξα PV 20a, ην ειάρηζην απνδεθηό είλαη 350 mm (κε κήθνο L1 πεξίπνπ 190 mm). Σν ύςνο πξέπεη λα είλαη αξθεηό ώζηε λα επηηξέπεη κηα απόζηαζε H1 θάησ από ηνλ θαπζηήξα πεξίπνπ 100 mm γηα ηε ζηάρηε. Διάρηζηνο δηαζηάζεηο L θαη H γηα PV 20a: L 350mm; H 350mm 7

8 ρήκα 5 Απαηηήζεηο θινγνζαιάκνπ ιέβεηα Ο θαπζηήξαο ηνπνζεηείηαη ζηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα κε ηελ ζπκπεξηιακβαλόκελε θιάληδα θαπζηήξα πεηξειαίνπ. Ο θύθινο ησλ νπώλ γηα ηηο βίδεο θαη ην κέγεζνο ησλ θνριηώλ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο θιάληδεο. Οη δηαζηάζεηο D1 θαη D2 ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 5 ηζρύνπλ κόλν γηα ηηο εξγνζηαζηαθέο θιάληδεο. Πίλαθαο 5 Δηαζηάζεηο θιάληδαο θαπζηήξα ØD νπή γηα ηνλ ιαηκό ηεο εζηίαο θαύζεο mm 90 ØD1 δηάκεηξνο θύθινπ θνριηώλ θιάληδαο mm ØD2 νπή θνριηώλ mm 8 9 ρήκα 6 Δηαζηάζεηο εξγνζηαζηαθήο θιάληδαο 8

9 Γεξαμενή pellet Ο θαπζηήξαο, ν θνριίαο θαη ε δεμακελή pellet είλαη έλα εληαίν ζύζηεκα. Σν κέγεζνο θαη ε ζέζε ηεο δεμακελήο pellet εμαξηώληαη από ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ αληίζηνηρνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Όηαλ επηιέγεηε δεμακελή pellet πξέπεη λα ππνινγίδεηε ηα παξαθάησ: Δάλ ε δεμακελή pellet είλαη ζηνλ ίδην ρώξν κε ηνλ ιέβεηα, ηόηε ην κέγεζνο ηεο δεμακελήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 500 ιίηξα (πεξίπνπ 350 kg). Η δεμακελή πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ππξίκαρα πιηθά. Η δεμακελή πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ν θνριίαο ηξνθνδνζίαο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 45 ν. πζηήλεηαη ε ρξήζε δεμακελήο πνπ θιείλεη κε θάιπκκα. Καςζηήπαρ Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ζσζηά ηνλ θαπζηήξα πξέπεη λα θάλεηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1. Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ηνπ θαπζηήξα μεβηδώλνληαο ηηο 4 βίδεο ηνπ θαιύκκαηνο. Γελ είλαη απαξαίηεην λα αθαηξέζεηε ηηο βίδεο. 2. Αθαηξέζηε ηελ εζηία θαύζεο από ηνλ θαπζηήξα αθαηξώληαο ην πεξηθόριην Μ6 πνπ ζπλδέεη ηα δύν κέξε ηνπ θαπζηήξα. Υσξίζηε ηα δύν κέξε ηνπ θαπζηήξα ηξαβώληαο ηελ εζηία θαη πεξηζηξέθνληάο ην ειαθξά ηαπηόρξνλα. 9

10 3. Πξνζαξκόζηε ηελ θιάληδα (2) ηνπ θαπζηήξα ζηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα (1). Βεβαησζείηε όηη ην άλνηγκα ηεο θιάληδαο θαη ην άλνηγκα ηνπ ιέβεηα είλαη επζπγξακκηζκέλα. 4. Πξνζαξκόζηε ηελ εζηία θαύζεο (8). Θα πξέπεη λα βάιεηε ην θεξακηθό ζηεγαλσηηθό (4) ζηελ ζηελή πιεπξά ηεο εζηίαο θαη κεηά λα βάιεηε ηελ εζηία δηακέζνπ ηεο πόξηαο ηνπ ιέβεηα κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε ην ηνίρσκα ηεο εζηίαο λα εθάπηεηαη κε ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα. ηεξεώζηε ηελ εζηία κε δύν βίδεο (10) ζηελ θιάληδα. Πξνζνρή! Η εζηία θαύζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε ζράξα ζην εζσηεξηθό λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην νξηδόληηα. Η ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα είλαη ζηεγαλή γηα απνθπγή δηαξξνήο θαπζαεξίνπ. 5. πλδέζηε ηνλ θνξκό ηνπ θαπζηήξα κε ηελ εζηία όπσο ήηαλ πξηλ από ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ζην βήκα Δλώζηε ηα δύν ηκήκαηα ηνπ θαπζηήξα κε ην παμηκάδη Μ6 (9). Σν παμηκάδη πξέπεη λα βηδσζεί ζθηρηά αιιά όρη πάξα πνιύ. Σα ηκήκαηα ηνπ θαπζηήξα είλαη ζπλδεδεκέλα ζσζηά όηαλ δελ ππάξρεη απόζηαζε κεηαμύ ηνπ ζεκαδηνύ ζηνλ ιαηκό ζύλδεζεο (κία γξακκή ζεκαδεκέλε κε καύξν καξθαδόξν) θαη ηνπ θνξκνύ ηνπ θαπζηήξα. 7. Βεβαησζείηε πσο ηα δύν ηκήκαηα ηνπ θαπζηήξα είλαη ζπλδεδεκέλα ζσζηά. Βεβαησζείηε πσο όηαλ θνηηάδεηε κέζα από ηελ εζηία ε άθξε ηεο αληίζηαζεο έλαπζεο είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ην ηνίρσκα. Ο ζσιήλαο ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία πξέπεη λα θηάλεη έσο ην άλνηγκα. Πξνζνρή! Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα πάληα λα βεβαηώλεζηε όηη ε άθξε ηεο αληίζηαζεο είλαη ηνπνζεηεκέλε κέζα ζην άλνηγκα θαη δελ έρεη θνιιήζεη πίζσ από ην δηαρσξηζηηθό ηνίρσκα. 10

11 Δξυηεπικόρ κοσλίαρ Ο εμσηεξηθόο θνριίαο κεηαθέξεη pellets από ηελ δεμακελή pellet ζηνλ θαπζηήξα. Ο θαπζηήξαο ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνριία. Ο θνριίαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ θαπζηήξα κε έλα εηδηθό ιάζηηρν. Σν ιάζηηρν απηό είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εύηεθην πιηθό πνπ δξα σο κέηξν πξνζηαζίαο έλαληη ζε επηζηξνθή θιόγαο. Ο θνριίαο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε δεμακελή απνζήθεπζεο ή άιιε δηάηαμε, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ζην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν ζρήκα 7 δείρλεη ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ εμσηεξηθνύ θνριία. Καζώο ην ιάζηηρν είλαη ζπζθεπή αζθαιείαο, πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απζηεξά όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Η θάζεηε απόζηαζε κεηαμύ ηεο εμόδνπ ηνπ θνριία θαη ηεο εηζόδνπ ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα είλαη κεηαμύ cm θαη ε νξηδόληηα κεηαηόπηζε cm (ηππηθή θιίζε θνριία ν ). Ο εμσηεξηθόο θνριίαο δελ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί κε θιίζε κεγαιύηεξε από 45 ν. Σν ιάζηηρν πξέπεη λα είλαη ππό γσλία 50 ν ή πεξηζζόηεξν γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ειεύζεξε πηώζε ηνπ θαπζίκνπ. ρήκα 7 Εγθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ θνριία (κήθε ζε mm) Ηλεκηπική ζύνδεζη Ο θαπζηήξαο δηαζέηεη ηππηθό θηο θαπζηήξα κε 7 επαθέο. Η ειεθηξηθή ζύλδεζε πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ ιέβεηα. πλήζσο ν θαπζηήξαο ζπλδέεηαη κε ηνλ ιέβεηα κε 5-απιό θαιώδην. Δίλαη επίζεο δπλαηή ε ζύλδεζε κε 4-πιό θαιώδην. Πξνζνρή! Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζηνλ θαπζηήξα πξέπεη λα γίλνπλ από εηδηθεπκέλν επαγγεικαηία. ρήκα 8 ύλδεζε κε 5-πιό θαιώδην ρήκα 9 ύλδεζε κε 4-πιό θαιώδην 11

12 ρήκα 15 Ηιεθηξηθό ζρεδηάγξακκα Chs Σεξκαηηθό γείσζεο Μ1 Αλεκηζηήξαο Μ2 Αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ* Μ3 Δμσηεξηθόο θνριίαο Μ4 Δζσηεξηθόο θνριίαο Ot Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο PLC πιαθέηα ειέγρνπ R1 Φσηνθύηηαξν SBB Πιαθέηα ειεγθηή Se Αληίζηαζε έλαπζεο TR - Μεηαζρεκαηηζηήο Tt ζεξκνζηάηεο ιέβεηα *Ο αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ εγθαζίζηαηαη κόλν εάλ δελ ππάξρεη επαξθήο ειθπζκόο. Ο αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαπζηήξα. 12

13 Λειηοςπγία Ο θαπζηήξαο ειέγρεηαη κέζσ δηαδξαζηηθνύ κελνύ. Η νζόλε LCD (1) εκθαλίδεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ κελνύ, εμέιημε ιεηηνπξγηώλ θηι. Η θίηξηλε ιπρλία (2) ππνδεηθλύεη ηελ παξνπζία θιόγαο ζηελ εζηία θαύζεο. Δάλ ε ιπρλία απηή αλαβνζβήλεη, ν ιέβεηαο είλαη εθηόο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. Η ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαίλεηαη ζηελ νζόλε. Η πξάζηλε ιπρλία (3) ππνδεηθλύεη εάλ ππάξρεη θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα. Σν θνπκπί ειέγρνπ (4) πεξηζηξέθεηαη δεμηά ή αξηζηεξά γηα πεξηήγεζε ζην κελνύ θαη αιιαγή παξακέηξσλ. Γηα αιιαγή ησλ παξακέηξσλ, πξέπεη λα παηεζεί ην θνπκπί πξνο ηα κέζα (ιεηηνπξγία OK). ρήκα 10 Πξόζνςε θαπζηήξα Έναπξη Πξηλ από ηελ αξρηθή έλαξμε ηνπ θαπζηήξα βεβαησζείηε πσο: Ο θαπζηήξαο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηνλ ιέβεηα Ο ζεξκνζηάηεο ηνπ ιέβεηα είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί θαλνληθά Ο ζεξκνζηάηεο ηνπ ιέβεηα είλαη ξπζκηζκέλνο ζηε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία Ο εμσηεξηθόο θνριίαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ζπλδεδεκέλνο ζηνλ θαπζηήξα Ο θαπλαγσγόο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θακηλάδα, ην θιαπέ θαπζαεξίσλ είλαη αλνηθηό θαη ππάξρεη επαξθήο ειθπζκόο. Όηαλ ν θαπζηήξαο είλαη ελ ιεηηνπξγία, ε ππνπίεζε ζην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 4-6 Pa. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαπζηήξα, ελεξγνπνηήζηε ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε ηνπ ιέβεηα. Δάλ ε έλδεημε ηνπ θαπζηήξα είλαη Stopped, κεηαβείηε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαπζηήξα θαη αιιάμηε ηελ παξάκεηξν Burner από Stop ζε Start. ηελ νζόλε ηώξα εκθαλίδεηαη ε έλδεημε Waiting. Σώξα γπξίζηε ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ ιέβεηα ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Ο θαπζηήξαο ζα κεηαβεί ζε θαηάζηαζε θόξησζεο Loading. Δάλ πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε έλαπζε, πξέπεη λα γεκίζεη πξώηα ν εμσηεξηθόο θνριίαο κε pellets. ε θαλνληθή ιεηηνπξγία, απηό κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη 20 ιεπηά. Σν ρξνληθό όξην θόξησζεο είλαη 5 ιεπηά. Γηα λα απμεζεί απηό ην όξην ζηα 20 ιεπηά, ν θαπζηήξαο πξέπεη λα κεηαβεί ζε OFF θαη πάιη ON από ην κελνύ ησλ ξπζκίζεσλ. Σν ρξνληθό όξην θόξησζεο ζα γίλεη θαη πάιη 5 ιεπηά κεηά ηελ πξώηε θόξησζε. Γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ θαύζε, γπξίζηε ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ θαπζηήξα ζην ειάρηζην. Ο θαπζηήξαο ζα ηεξκαηίζεη ηελ δηαδηθαζία αθνύ θαεί όιν ην θαύζηκν. Πξνζνρή! Πνηέ κελ ζηακαηάηε ηνλ θαπζηήξα από ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε ηνπ ιέβεηα. Χξεζηκνπνηείζηε γηα απηόλ ηνλ ζθνπό ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ θαπζηήξα. Γηα λα ζηακαηήζεη κε αζθάιεηα, αθήζηε ηνλ θαπζηήξα λα θάςεη όιν ην θαύζηκν. Μελ αθήλεηε ηνλ θαπζηήξα ρσξίο επίβιεςε όηαλ ρξεηαζηεί λα δηαθόςεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 13

14 Οθόνη ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη ηα ηειεπηαία γεγνλόηα (θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο θαπζηήξα) θαη ηελ δηάξθεηά ηνπο. Όιεο νη θαηαζηάζεηο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. Η δηάξθεηα είλαη ζηε κνξθή ΛΛ:ΓΓ ( s ζην ηέινο) ή ΩΩ:ΛΛ ( m ζην ηέινο). Γηα παξάδεηγκα Igniting 01:25s ζεκαίλεη πσο ε θαηάζηαζε έλαπζεο ηνπ θαπζηήξα δηήξθεζε 1 ιεπηό θαη 25 δεπηεξόιεπην. Η ηειεπηαία ζεηξά δείρλεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε. Γηα λα θηάζεηε ζηελ ηειεπηαία ζεηξά γπξίζηε ην πιήθηξν κε σξνινγηαθή θνξά. Η δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο αλαλεώλεηαη θάζε δεπηεξόιεπην ή ιεπηό θαη αλαβνζβήλεη ε δηαρσξηζηηθή ζηήιε. Πίλαθαο 4 Καηαζηάζεηο θαπζηήξα ΚΑΣΑΣΑΗ STOPPED WAITING TESTING LOADING LOADING 2 IGNITION PREBURN BURNING BURN END END BLOW NO PELLETS NO FLAME ημειώζειρ Ο θαπζηήξαο δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. Ο θαπζηήξαο έρεη ελεξγνπνηεζεί θαη αλακέλεη εληνιή από ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ ιέβεηα. Δνθηκή ηνπ αλεκηζηήξα, κπαηαξίαο, θνριία. Σξνθνδνζία pellet γηα έλαπζε ηνπ θαπζηήξα κεηά ηελ εληνιή ηνπ ζεξκνζηάηε ιέβεηα. Δεύηεξε πξνζπάζεηα εάλ ε πξώηε δελ είλαη επηηπρήο. Μηθξή πνζόηεηα pellet είλαη ζηνλ θαπζηήξα, ε αληίζηαζε θαη ν αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγνύλ έσο όηνπ ην θσηνθύηηαξν λα εληνπίζεη θιόγα. Μόλν ν αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί, ε αληίζηαζε έρεη ζηακαηήζεη. Σα pellets αξρίδνπλ λα θαίγνληαη θαλνληθά. Καηάζηαζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο: Ο εμσηεξηθόο θνριίαο, εζσηεξηθόο θνριίαο, θαη αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγνύλ. Σν θσηνθύηηαξν πξέπεη λα εληνπίζεη θιόγα. Ο ιέβεηαο έρεη θηάζεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία θαη ν ζεξκνζηάηεο απελεξγνπνηεί ηνλ θαπζηήξα. Ο εμσηεξηθόο θνριίαο ζηακαηάεη, ν εζσηεξηθόο θνριίαο θαη ν αλεκηζηήξαο ζπλερίδνπλ έσο όηνπ θαεί όιν ην θαύζηκν. Όηαλ ην θσηνθύηηαξν δελ εληνπίδεη πιένλ θιόγα, κόλν ν αλεκηζηήξαο ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί κε ειάρηζηε ηαρύηεηα ώζηε λα δηαζθαιίζεη πσο δελ ππάξρεη άιιν θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα. Ο αηζζεηήξαο ζηάζκεο δελ εληνπίδεη pellets. Δελ ππάξρεη θιόγα ζηνλ θαπζηήξα γηα παξαπάλσ από 120 s θαηά ηελ θαύζε. OVERHEAT Η ζεξκνθξαζία ζηελ είζνδν ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία έρεη θηάζεη ζηνπο 95 o C. IGN. ERROR LEVEL ERR FEEDER ERR FAN ERROR BATTERY LOW NO POWER Δελ αλαγλσξίδεηαη θιόγα κεηά ηελ έλαπζε. Δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε πνζόηεηα θαπζίκνπ γηα ηελ έλαπζε ή δελ έρεη θαεί θαηά ηε δηαδηθαζία θαύζεο. Εκπινθή ζηνλ θνριία ή αδπλακία εληνπηζκνύ πεξηζηξνθήο θνριία. Πξόβιεκα πεξηζηξνθήο αλεκηζηήξα Η κπαηαξία δελ είλαη ζπλδεδεκέλε ή είλαη άδεηα. Δελ έρεη εληνπηζηεί παξνρή ξεύκαηνο ν θαπζηήξαο ιεηηνπξγεί κε ηελ κπαηαξία. 14

15 Ρςθμίζειρ Γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ ξπζκίζεσλ, παηήζηε ην OK. Γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ αξρηθή νζόλε, κεηαβείηε ζηελ γξακκή Log-> θαη παηήζηε ην OK. Πίλαθαο 5 Ρπζκίζεηο Παπάμεηπορ Πεπιγπαθή Μονάδα Δπγοζη. μενού ηιμή LOG-> Τπνκελνύ γηα πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο* 1 INFO-> Πιεξνθνξίεο ζπζθεπώλ θαπζηήξα * 2 Δλάσιζηη ηιμή BURNER Μεηάβαζε θαπζηήξα ON/OFF OFF ON/OFF Μέγιζηη ηιμή HOLD FLAME Δπηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε θιόγαο* 3 OFF ON/OFF/AUTO FEEDER Παξαγσγηθόηεηα εζσηεξηθνύ θνριία g/n PHOTOCELL Δπαηζζεζία θσηνθπηηάξνπ % MAX POWER Μέγηζην επίπεδν ηζρύνο kw MIN POWER Διάρηζην επίπεδν ηζρύνο kw POWER Δπηιεγκέλν επίπεδν ηζρύνο kw AIR Σαρύηεηα αλεκηζηήξα γηα επηιεγκέλε ηζρύ rps MAX TEMP Μέγηζηε επηηξεπόκελε ζεξκνθξαζία θαπζη. o C IGN. AIR Σαρύηεηα αλεκηζηήξα ζηελ έλαπζε rps END AIR Σαρύηεηα αλεκηζηήξα ζηελ θαη. end blow rps LOADING ηξνθέο θνριία θαηά ηελ θόξησζε n BURNER END ηξνθέο θνριία ζηελ θαη. burn end n LOADING 2 ηξνθέο θνριία γηα ηνλ 2 ν θύθιν θόξησζεο n PREBURN Γηάξθεηα θύθινπ preburn s LANGUAGE Δπηινγή γιώζζαο* 4 ENG FACT. SET Φόξησζε εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεσλ (εξγνζηαζηαθώλ ηηκώλ) Αναγόμυζη καςζίμος Η δεμακελή pellet πξέπεη λα αλαγνκσζεί πξηλ αδεηάζεη ηειείσο. Σν θαύζηκν κπνξεί λα πξνζηεζεί ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε ιεηηνπξγία. Γηα λα πξνζζέζεηε θαύζηκν, απιά ξίμηε έλα ζάθν pellets ζηελ δεμακελή. Δάλ ε δεμακελή αδεηάζεη πξηλ γίλεη πξνζζήθε λένπ θαπζίκνπ, ν εμσηεξηθό θνριίαο πξέπεη λα θνξησζεί μαλά όπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην Έλαξμε. Δάλ δελ γίλεη απηό, ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε Fuel error ιόγσ πάξνδνο ρξόλνπ θόξησζε κεγαιύηεξνπ από ην επηηξεπόκελν ρσξίο εληνπηζκό θαπζίκνπ. ςνηήπηζη Ο καςζηήπαρ pellet PV 20a απαιηεί ζςζηημαηική ζςνηήπηζη. Η πεξίνδνο ζπληήξεζεο εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα ησλ pellets θαη ηελ έληαζε ηεο ζέξκαλζεο. Η κέζε πεξίνδνο ζπληήξεζεο είλαη 1 εβδνκάδα. Ο θαπζηήξαο ρξεηάδεηαη θαζαξηζκό όηαλ ην ζηξώκα ζηάρηεο ζηε ζράξα ηνπ θαπζηήξα είλαη κεγαιύηεξν από cm. Καζώο αθόκα θαη πςειήο πνηόηεηαο pellet πεξηέρνπλ ζηάρηε %, ε ζράξα ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηοςλάσιζηον μία θοπά ηην εβδομάδα. Αλάινγα κε ηελ πνηόηεηα pellet, ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη ζπρλόηεξνο θαζαξηζκόο. Γηα λα θαζαξίζεηε ηνλ θαπζηήξα: 1. Απελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαπζηήξα θιείλνληαο ηνλ ζεξκνζηάηε ζην Αθήζηε ηνλ ιέβεηα λα θξπώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ώξα. 3. Αλνίμηε ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζηελ εζηία ηνπ θαπζηήξα. 15

16 4. Αθαηξέζηε ηελ ζράξα θαη θαζαξίζηε από νπνηαδήπνηε θαηάινηπα. 5. Αθαηξέζηε ηελ ζηάρηε από ηελ εζηία θαύζεο. 6. Καζαξίζηε ηνλ ιέβεηα. Η ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ ηνπ ιέβεηα εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν ηνπ ιέβεηα θαη ηελ έληαζε ηεο ζέξκαλζεο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ιέβεηα, δείηε ην εγρεηξίδην ηνπ ιέβεηα. 7. Βάιηε πίζσ ηελ ζράξα. Βεβαησζείηε πσο ην ζηνπ ηεο ζράξαο εθάπηεηαη ζηελ εζηία από κέζα. Δάλ δελ ηνπνζεηεζεί θαη επζπγξακκηζηεί ζσζηά ε ζράξα, πξνθαιείηαη αιιαγή ζηελ ξνή ηνπ αέξα θαη κεηώλεηαη ε απόδνζε ηεο θαύζεο. 8. Κιείζηε ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ ζπληήξεζε θαη αλάςηε ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ ιέβεηα ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Προσοχή! Η ζράξα ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα θαζαξίδεηαη κία θνξά ηε βδνκάδα. Απηό δηαζθαιίδεη ρσξίο πξνβιήκαηα θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα. Η ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ ιέβεηα θαη ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα είλαη ηειείσο ζηεγαλή. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη επηπιένλ ειθπζκόο ζηελ θακηλάδα ηνπ ιέβεηα. Όιεο νη ζπξίδεο θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο πξέπεη λα θιείλνληαη κε θαιύκκαηα. Κινηηήπαρ κοσλία ηποθοδοζίαρ Η θαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα ηνπ θνριία είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ αζθάιεηα. Γηα απηό ν θηλεηήξαο πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη κεηά από 2000 ώξεο ιεηηνπξγίαο. Ο σξνκεηξεηήο είλαη πξνζβάζηκνο από ην κελνύ info. Μπαηαπία Η κπαηαξία πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί όηαλ εκθαλίδεη αληίζηνηρν κήλπκα ν θαπζηήξαο, ή κεηά από 5 ρξόληα. Καζώο θαη ε κπαηαξία είλαη επίζεο ζπζθεπή αζθαιείαο, ν θαπζηήξαο ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο θαη εκπνδίδεη ηελ έλαξμε λένπ θύθινπ ιεηηνπξγίαο εάλ ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο δελ είλαη εληόο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ. Ανεμιζηήπαρ Ο αέξαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ πεξηέρεη ζθόλε πνπ κπνξεί λα επηθαζίζεη ζηα έδξαλα ηνπ αλεκηζηήξα. Η θαιύηεξε ιύζε είλαη λα δηαηεξείηαη ην ιεβεηνζηάζην όζν ην δπλαηόλ θαζαξόηεξν. Δηδάιισο ηα έδξαλα ηνπ αλεκηζηήξα κπνξεί λα θνιιήζνπλ κεηά από θάπνηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο θαη λα ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε. Δπανεκκίνηζη θεπμοζηάηη αζθαλείαρ ε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ηνπ θαπζηήξα αλαβνζβήλεη θίηξηλε έλδεημε κε ην κήλπκα OVERHEAT. Ο ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο πξέπεη λα επαλεθθηλεζεί ρεηξνθίλεηα. Ο ζεξκνζηάηεο βξίζθεηαη ζηνλ νξηδόληην ζσιήλα ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία. 1. Βεβαησζείηε πσο ν θαπζηήξαο έρεη θξπώζεη θαη απνζπλδεζεί από ηελ παξνρή ξεύκαηνο. 2. Αθαηξέζηε ην θάιπκκα μεβηδώλνληαο ηηο 4 βίδεο (2 ζε θάζε πιεπξά). 3. Παηήζηε ην κηθξό θνπκπί ζην ζεξκνζηάηε. 4. πλδέζηε κε ηελ παξνρή ξεύκαηνο. 5. Κξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί OK γηα 5 δεπηεξόιεπηα. 6. Δάλ ε έλδεημε ζπλερίζεη λα αλαβνζβήλεη, πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεηε ηνλ ζεξκνζηάηε. ρήκα 11 Επαλεθθίλεζε ζεξκνζηάηε αζθαιείαο 16

17 Απσή λειηοςπγίαρ Φόπηυζη (Loading) ηνλ θύθιν θόξησζεο, ν εζσηεξηθόο θνριίαο θνξηώλεη ηελ απαξαίηεηε πνζόηεηα θαπζίκνπ ζηελ εζηία θαύζεο γηα ηελ έλαπζε. Η ηξνθνδνηνύκελε πνζόηεηα κεηξάηαη ζύκθσλα κε ηηο πεξηζηξνθέο ηνπ θνριία. Η θόξησζε έρεη νινθιεξσζεί ζσζηά εθόζνλ ν θνριίαο νινθιεξώζεη 22 πεξηζηξνθέο*. Η ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία βαζίδεηαη ζε αηζζεηήξα ζηάζκεο θαπζίκνπ. Δάλ ν θνριίαο αλαγλσξίζεη ύπαξμε θαπζίκνπ ζηνλ θαπζηήξα γηα πεξηζζόηεξν από 1s, μεθηλάεη ν θνριίαο. Δάλ ν θνριίαο νινθιεξώζεη 1,5 πεξηζηξνθέο ρσξίο θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα ηόηε ζηακαηάεη. Ο εμσηεξηθόο θνριίαο δηαηεξεί κνλίκσο θαύζηκν ζηνλ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο θαη ιεηηνπξγεί αλάινγα κε ηνλ αηζζεηήξα ζηάζκεο. Δάλ ν θνριίαο δελ αλαγλσξίζεη ύπαξμε θαπζίκνπ ζηνλ θαπζηήξα γηα πεξηζζόηεξν από 1s, μεθηλάεη ν θνριίαο. Δάλ ν αηζζεηήξαο αλαγλσξίζεη θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα γηα πεξηζζόηεξν από 5s ν θνριίαο ζηακαηάεη. Ο κέγηζηνο ρξόλνο ηξνθνδνζίαο πεξηνξίδεηαη ζηα 5 ιεπηά ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη 20 ιεπηά κεηά από ρεηξνθίλεην μεθίλεκα. Η αληίζηαζε έλαπζεο πξνζεξκαίλεηαη ζην ηέινο ηνπ θύθινπ θόξησζεο. Όηαλ ν εζσηεξηθόο έρεη νινθιεξώζεη 10 πεξηζηξνθέο (νινθιεξσκέλεο πεξηζηξνθέο θόξησζεο* -12) ε αληίζηαζε ελεξγνπνηείηαη γηα πξνζέξκαλζε. Δάλ ε αληίζηαζε ελεξγνπνηεζεί γηα πεξηζζόηεξν από 1 ιεπηό θαηά ηελ ιεηηνπξγία θόξησζεο, ε αληίζηαζε ζβήλεη. Έναςζη (Igniting) ηελ θαηάζηαζε έλαπζεο ε αληίζηαζε ζεξκαίλεηαη θαη ν αλεκηζηήξαο θπζάεη θαπηό αέξα ζηα ηξνθνδνηνύκελα pellets θαη ηα αλάβεη. Η αληίζηαζε απελεξγνπνηείηαη κεηά από 50 δεπηεξόιεπηα ιεηηνπξγίαο γηα απνθπγή ππεξζέξκαλζεο. Η αληίζηαζε μαλαλάβεη κεηά από 20s (θαλνληθή έλαπζε) ή 10s (γξήγνξε έλαπζε). Ππο-καύζη (Preburn) Ο ζθνπόο ηεο ιεηηνπξγίαο πξν-θαύζεο είλαη λα αλάςνπλ πιήξσο ηα pellets. Γελ πξνζηίζεηαη άιιν θαύζηκν ζε απηή ηε θάζε. Ο αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί ζηελ ίδηα ηαρύηεηα όπσο ζηελ έλαπζε. Καύζη Η θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα. Πξνζηίζεηαη πεξηνδηθά θαύζηκν θαη ν αλεκηζηήξαο δηαηεξεί ηαρύηεηα ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα αέξα. Η θαηάζηαζε θαύζεο δηαξθεί έσο όηνπ ν ζεξκνζηάηεο ηνπ θαπζηήξα λα δηαθόςεη ηε ιεηηνπξγία. Έλεγσορ κοσλία Ο εμσηεξηθόο θνριίαο δηαηεξεί κόληκε ηε ζηάζκε ηνπ θαπζίκνπ ζηνλ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θαύζεο. Ο θνριίαο ειέγρεηαη από ηνλ αηζζεηήξα ζηάζκεο κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: Ο θνριίαο μεθηλάεη εθόζνλ δελ αλαγλσξίζεη ύπαξμε θαπζίκνπ ζηνλ θαπζηήξα θαη ν εζσηεξηθόο θνριίαο έρεη νινθιεξώζεη 2 πεξηζηξνθέο. Ο θνριίαο ζηακαηάεη όηαλ ν αηζζεηήξαο αλαγλσξίζεη θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα γηα πεξηζζόηεξν από 1 s. Ανίσνεςζη ζηάθμηρ καςζίμος Η ζηάζκε ηνπ pellet ζηνλ θάζεην ζσιήλα ηξνθνδνζίαο αληρλεύεηαη από ηνλ αηζζεηήξα ζηάζκεο θαπζίκνπ (νπηηθά). Σν θαύζηκν αληρλεύεηαη όηαλ ηα pellets δηαθόπηνπλ ηελ νπηηθή ίλα κεηαμύ ηνπ δεύγνπο ησλ αηζζεηήξσλ. 17

18 Ο θαπζηήξαο ζα εκθαλίζεη ζθάικα αλίρλεπζεο θαπζίκνπ ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 1. Λήμε ρξόλνπ θόξησζεο θαπζίκνπ (θαλέλα ζήκα γηα ην θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα) 2. Λήμε ρξόλνπ μεθόξησζεο θαπζίκνπ (ην ζήκα δηαξθεί πεξηζζόηεξν από ην θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα) Παπαγόμενα επίπεδα ιζσύορ Ο θαπζηήξαο έρεη 6 πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα παξαγόκελεο ηζρύνο. Γηα θάζε επίπεδν, ην πξόγξακκα ππνινγίδεη ηελ ζσζηή πνζόηεηα θαπζίκνπ αλάινγα κε ηελ ζεξκνγόλν δύλακε ηνπ θαπζίκνπ θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία. Η παξαγσγηθόηεηα ηνπ θνριία κπνξεί λα αιιαρηεί από ηηο ξπζκίζεηο, γηα ηα πεξηζζόηεξα pellets είλαη 33g αλά πεξηζηξνθή. Η ππνινγηζκέλε πνζόηεηα θαπζίκνπ δηαηξείηαη ζε πεξηνδηθνύο θύθινπο ηξνθνδνζίαο (κηθξόηεξνπο από 11s) θαηόπηλ ε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δηπιαζηάδεηαη θαη ην θαύζηκν ηξνθνδνηείηαη κε πιήξε πεξηζηξνθή ηνπ θνριία. Γηα θάζε επίπεδν ηζρύνο ππάξρεη δηαθνξεηηθή ξύζκηζε γηα ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ αλεκηζηήξα (πίλαθαο αέξα). Γιαηήπηζη θλόγαρ (Hold flame) Η θύξηα ηδέα απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη λα κεησζεί ν αξηζκόο ησλ θύθισλ έλαπζεο. Απηή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα είλαη απηόκαηε, ελεξγνπνηεκέλε ή απελεξγνπνηεκέλε. Η απηόκαηε ιεηηνπξγία ελεξγνπνηείηαη όηαλ ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ δύν εθθηλήζεσλ ηνπ θαπζηήξα είλαη κηθξόηεξν από 10 ιεπηά γηα δύν θνξέο. Η απηόκαηε ιεηηνπξγία δηαηεξείηαη γηα κία ώξα θαη ιήγεη κε ηελ θαηάζηαζε End Burn. ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε λέν θαύζηκν ηξνθνδνηείηαη κεηά από 127s κε ειάρηζηε παξνρή αέξα. Σέλορ καύζηρ (End burn) ηελ θαηάζηαζε απηή όιν ην θαύζηκν κέζα ζηελ εζηία θαύζεο θαη ηνλ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο θαίγεηαη. Γελ πξνζηίζεηαη επηπιένλ θαύζηκν από ηνλ εμσηεξηθό θνριία. Σέλορ αέπα (End blow) Μόλν ν αλεκηζηήξαο ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί κε ειάρηζηε ηαρύηεηα γηα λα δηαζθαιίζεη πσο έρεη θαεί όιν ην θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα. Ο θνριίαο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο. Απηή ε θαηάζηαζε δηαηεξείηαη έσο όηνπ λα κελ αλαγλσξίδεηαη θιόγα από ην θσηνθύηηαξν ζπλ έλα επηπιένλ ιεπηό. Πίλαθαο 6 Ρπζκίζεηο Ιζσύρ [kw] Ανεμιζηήπαρ [rps] Κύκλορ [s]* Κοσλίαρ [rot]* ½ ½ ,5 ½ ,5 ½ ,5 ½ ½ *Η δηάξθεηα ηνπ θύθινπ θαη νη πεξηζηξνθέο ηνπ θνριία δηαθέξνπλ εάλ αιιαρζεί ε παξαγσγηθόηεηα ηνπ θνριία από ηηο ξπζκίζεηο. 18

19 Πεπιγπαθή ηλεκηπονικήρ πλακέηαρ ρήκα 12 Ηιεθηξνληθή πιαθέηα Πίλαθαο 6 Ρπζκίζεηο Χ1 Πεπιγπαθή Χ2 Πεπιγπαθή 1 Αληίζηαζε έλαπζεο 1 Απνκάθξπλζε ζηάρηεο - 2 Αληίζηαζε έλαπζεο 2 Απνκάθξπλζε ζηάρηεο + 3 Ν 3 Θεηηθό ηεξκαηηθό κπαηαξίαο 4 Αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ 4 Αξλεηηθό ηεξκαηηθό κπαηαξίαο 5 Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο 5 Φσηνθύηηαξν 6 Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο 6 Φσηνθύηηαξν 7 Αλεκηζηήξαο 7 Κνριίαο ηξνθνδνζίαο (καύξν) 8 L 8 Κνριίαο ηξνθνδνζίαο + (θόθθηλν) 9 Θεξκνζηάηεο 9 Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο 10 Δμσηεξηθόο θνριίαο 10 Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο 19

20 BUT Πιήθηξα δηάδξαζεο ρξήζηε CONTR Ρύζκηζε αληίζεζεο νζόλεο LCD θαη γσλίαο ζέαζεο FAN Αηζζεηήξαο αλάδξαζεο εζσηεξηθνύ αλεκηζηήξα FDR Αηζζεηήξαο αλάδξαζεο θηλεηήξα θνριία LVL1 Πνκπόο αηζζεηήξα ζηάζκεο θαπζίκνπ (καύξε ζήκαλζε) LVL2 Πνκπόο αηζζεηήξα ζηάζκεο θαπζίκνπ (ιεπθή ζήκαλζε) TEMP1 Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο θνριία ηξνθνδνζίαο TEMP2 Αηζζεηήξαο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο TEMP3 UART RS232 δηαζύλδεζε κε εμσηεξηθό κόληεκ (5V TTL) Αζθάλειερ: Αζθάλεια Κλάζη Λειηοςπγία F1 0.5A quick Δμσηεξηθόο θνριίαο F2 0.5A quick Αλεκηζηήξαο F3 0.5A quick Αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ F4 3A quick Αληίζηαζε έλαπζεο F5 2A quick Διεγθηήο θαη θηλεηήξαο θνριία 20

21 Πποβλήμαηα και λύζειρ θάλμα Αιηία Δνέπγεια Stopped Fuel error Flame error Overheat Ignition error Level error Feeder error Fan error Battery low No power Απηή δελ είλαη νπζηαζηηθά θαηάζηαζε ζθάικαηνο. Ο θαπζηήξαο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο από ην κελνύ. Έρεη μεπεξαζηεί ν κέγηζηνο ρξόλνο θόξησζεο (5 ή 20 ιεπηά) θαη δελ έρεη θνξησζεί αξθεηό θαύζηκν από ηνλ εμσηεξηθό θνριία γηα ηελ έλαπζε. Γελ εληνπίδεηαη θαύζηκν γηα 4 ιεπηά ζηε δηάξθεηα θαύζεο. Γελ ππάξρεη θιόγα ζηελ θαηάζηαζε preburn. Γελ ππάξρεη θιόγα ζηελ θαηάζηαζε burning. Γελ έρεη εμαθαληζηεί ε θιόγα ζηελ θαηάζηαζε end blow. Ο θαπζηήξαο έρεη μεπεξάζεη ηελ ζεξκνθξαζία ππεξζέξκαλζεο όπσο έρεη νξηζηεί ζην κελνύ ξπζκίζεσλ. Πηζαλώο λα έρεη ζπκβεί επηζηξνθή θιόγαο. Γελ εληνπίδεηαη θιόγα θαηά ηε ιεηηνπξγία έλαπζεο. Γελ έρεη εμαιεηθζεί ην θαύζηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαύζεο. Ο θνριίαο δελ έρεη πεξηζηξαθεί επί 8 δεπηεξόιεπηα ζηε δηάξθεηα θαύζεο. Σν ξεύκα ζηνλ θηλεηήξα ηνπ θνριία έρεη θηάζεη ηα 0,75Α κόληκα γηα 0,2 δεπηεξόιεπηα. Ο αλεκηζηήξαο δελ θηάλεη 40 rps γηα 7 δεπηεξόιεπηα ζηελ θαηάζηαζε δνθηκήο ζε πιήξε ηζρύ Ο αλεκηζηήξαο δελ θηάλεη ζηελ απαηηνύκελε ηαρύηεηα ζηελ θαηάζηαζε θαύζεο γηα 20 s. Η ηάζε ζηελ κπαηαξία είλαη κηθξόηεξε από 12V ζε θνξηηζκέλε θαηάζηαζε (κε θνριία ελ ιεηηνπξγία) Γελ ππάξρεη ξεύκα Ο ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο έρεη δηαθόςεη ην ξεύκα (επηζηξνθή θιόγαο) Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαπζηήξα: - θξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί ΟΚ γηα ηνπιάρηζηνλ 3s - αιιάμηε ηε ξύζκηζε BURNER από OFF ζε ON - ειέγμηε ην θαύζηκν ζηε δεμακελή - ειέγμηε ηνλ θνριία θαη ηε ζύλδεζή ηνπ κε ηνλ θαπζηήξα - ειέγμηε ηνπο αηζζεηήξεο ζηάζκεο θαπζίκνπ θαη θαζαξίζηε ηνπο - ειέγμηε ηνπο αηζζεηήξεο ζηάζκεο θαπζίκνπ, θαζαξίζηε ηνπο - ειέγμηε ην θσηνθύηηαξν, θαζαξίζηε ην - ειέγμηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζηήξα από ην κελνύ INFO - ειέγμηε ηε ζύλδεζε ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο - ειέγμηε ηελ εζηία θαύζεο θαη θαζαξίζηε ηελ - ειέγμηε ηελ θακηλάδα θαη ηνλ ειθπζκό ηνπ ιέβεηα - ειέγμηε ηε ζύλδεζε θαη πεξηζηξνθή ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία - ειέγμηε ηελ αληίζηαζε θαη ηελ αζθάιεηά ηεο - ειέγμηε ην θσηνθύηηαξν - ειέγμηε ηνπο αηζζεηήξεο ζηάζκεο θαπζίκνπ, θαζαξίζηε ηνπο - ειέγμηε ηε ζύλδεζε ηνπ αηζζεηήξα ηξνθνδνζίαο - ειέγμηε ηνλ καγλήηε ζηνλ άμνλα ηνπ θνριία - ειέγμηε ηε ζύλδεζε ηνπ θνριία - ν θνριίαο κπνξεί λα έρεη κπινθάξεη - ειέγμηε ηε ζύλδεζε ηνπ αηζζεηήξα αλεκηζηήξα - ειέγμηε ηηο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ηνπ αλεκηζηήξα - ειέγμηε ηνλ καγλήηε ζηνλ άμνλα ηνπ αλεκηζηήξα - ειέγμηε ηα έδξαλα θαη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ αλεκηζηήξα - εάλ ππήξμε δηαθνπή ξεύκαηνο πεξηκέλεηε κέρξη λα θνξηηζηεί - ειέγμηε ηελ κπαηαξία, ίζσο είλαη παιηά - ειέγμηε ηε ζύλδεζε κε ην ξεύκα θαη ηα θαιώδηα - ειέγμηε ηνλ ζεξκνζηάηε αζθαιείαο - ειέγμηε ηνλ θαπζηήξα γηα επηζηξνθή θιόγαο 21

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ AUTO CO OL DRY HEAT FAN SPEED STRONG HIGH MID LOW AUTO TIMER C F SET ON OFF h ROO M S WI NG2 ON OFF SWING SLEEP CLEAN HEALTH FRESH ELE.H FUNGUSPROOF SCREEN LO CK

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD

Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Λέβηηαρ ξύλος ECOWOOD Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ Δγθαηάζηαζε Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ζην θάησ κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. βηδώζηε κία βίδα ζηνλ ηνίρν θαη θξεκάζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή από ηελ νπή ζε ζρήκα θιεηδαξόηξππαο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα