Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0"

Transcript

1 Καςζηήπαρ pellet PV 20a Δγρεηξίδην νδεγηώλ v 1.0

2 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 2 Πεξηγξαθή... 4 Γηαζηάζεηο... 5 Καύζηκν... 6 Δγθαηάζηαζε... 6 Απαηηήζεηο ιέβεηα... 7 Γεμακελή pellet... 9 Καπζηήξαο... 9 Δμσηεξηθόο θνριίαο Ηιεθηξηθή ζύλδεζε Λεηηνπξγία Έλαξμε Οζόλε Ρπζκίζεηο Αλαγόκσζε θαπζίκνπ πληήξεζε Αξρή ιεηηνπξγίαο Πεξηγξαθή ειεθηξνληθήο πιαθέηαο Πξνβιήκαηα θαη ιύζεηο

3 Οδηγίερ αζθαλείαρ Μελ ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαπζηήξα πξηλ ζπλδεζεί κε ηνλ ιέβεηα θαη ν ιέβεηαο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ θαπλνδόρν. πζηήλεηαη ε ρξήζε κάζθαο πξνζηαζίαο όηαλ κεηαρεηξίδεζηε pellet. Σν ιεβεηνζηάζην όπνπ εγθαζίζηαηαη ν θαπζηήξαο πξέπεη λα πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλνληζκνύο ησλ ηζρύνλησλ θαλνληζκώλ. Όιεο νη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ από εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηία. Απαγνξεύεηαη ε απνζήθεπζε εύθιεθησλ πιηθώλ δίπια ζηνλ θαπζηήξα. Πποζοσή Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ή παξέκβαζε ζηνλ θαπζηήξα ρσξίο γξαπηή άδεηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Υξεζηκνπνηείηε κόλν αληαιιαθηηθά πνπ παξαδίδνληαη ή εγθξίλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα απνθπγή βιάβεο ζηνλ θαπζηήξα θαη θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ. Δξγαζίεο ζπγθόιιεζεο επηηξέπνληαη κόλν εθόζνλ έρεη απνζπλδεζεί ν θαπζηήξαο από ηελ ειεθηξηθή παξνρή. Πξέπεη λα αθαηξεζεί ε πιαθέηα από ηνλ θαπζηήξα. Μελ αλνίγεηε ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα ελώ ιεηηνπξγεί ν θαπζηήξαο. Ο καςζηήπαρ πληποί ηιρ παπακάηυ πποδιαγπαθέρ και οδηγίερ: Οδεγία 2004/108/EC Οδεγία 2006/95/EC Οδεγία 2001/95/EC Οδεγία 2006/42/EC EN EN EN Πεπιεσόμενα ζςζκεςαζίαρ Ο θαπζηήξαο παξαδίδεηαη κε ηα αθόινπζα εμαξηήκαηα: 1. ράξα 2. Καπζηήξαο 3. Γαθηύιηνη ζύζθηγμεο γηα ηνλ ζσιήλα (x2) 4. Φιάληδα 5. Κεξακηθό ζηεγαλσηηθό 6. 7-πνιηθόο ζύλδεζκνο 7. σιήλαο 8. Δγρεηξίδην νδεγηώλ 3

4 Πεπιγπαθή Ο θαπζηήξαο PV 20a είλαη θαπζηήξαο pellet θαη πξννξίδεηαη γηα ρξήζε κε pellet μύινπ δηακέηξνπ 6 ή 8 mm. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ θαπζηήξα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαύζηκν. Η κνλαδηθή θαηαζθεπή ηνπ PV 20a επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ κε δηάθνξνπο ηύπνπο ιεβήησλ πγξώλ ή ζηεξώλ θαπζίκσλ. Ο θαπζηήξαο PV 20a ζπλδέεηαη ζηνλ ιέβεηα κε θιάληδα 90 mm (όκνηα κε θαπζηήξεο πεηξειαίνπ). Η ειεθηξηθή έλαπζε θαη ε απηόκαηε επηινγή παξαγόκελεο ηζρύνο θάλνπλ ηε ρξήζε απηνύ ηνπ θαπζηήξα παλεύθνιε. Η δηαδηθαζία ηεο θαύζεο δελ πεξηιακβάλεη πηινηηθή θιόγα. Ο θαπζηήξαο δηαζέηεη ζεξκνζηάηε αζθαιείαο, εύηεθην ζσιήλα, αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο θαη βνεζεηηθή κπαηαξία γηα πξνζηαζία έλαληη επηζηξνθήο θιόγαο. ην ζρήκα 1 θαίλνληαη ηα θύξηα εμαξηήκαηα ηνπ θαπζηήξα. 1. Δζηία θαύζεο 9. Κηλεηήξαο θνριία 2. Δζσηεξηθόο θνριίαο 10. Φπζεηήξαο 3. Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο 11. Αηζζεηήξαο ζηάζκεο θαπζίκνπ 4. Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο 12. Πεξηθόριην ζύλδεζεο 5. Ρννζηάηεο ξύζκηζεο 13. Φσηνθύηηαξν 6. Οζόλε 14. Αληίζηαζε έλαπζεο 7. Βνεζεηηθή κπαηαξία 15. ράξα 8. πλδέζεηο ρήκα 1 Κύξηα εμαξηήκαηα θαπζηήξα 4

5 Γιαζηάζειρ ρήκα 2 Δηαζηάζεηο Πίλαθαο 4 Χαξαθηεξηζηηθά L ολικό μήκορ mm 530 L1 μήκορ κοπμού καςζηήπα mm 230 L2 μήκορ εζηίαρ καύζηρ mm 170 ØD διάμεηπορ εζηίαρ καύζηρ mm 146 ØD1 διάμεηπορ λαιμού εζηίαρ καύζηρ mm 88,9 ØD2 διάμεηπορ ειζόδος ερ. κοσλία mm 60 H ολικό ύτορ mm 250 Η1 ύτορ καλύμμαηορ καςζηήπα mm 200 W ολικό πλάηορ mm 220 W1 πλάηορ καλύμμαηορ καςζηήπα mm 204 Βάπορ kg 11,2 Παποσή ηάζηρ VAC Μέγιζηη ιζσύρ W 570 Μέζη ιζσύρ W Ιζσύρ ζε αναμονή W 7 ηάθμη θοπύβος db(a) 52 Κλάζη εκπομπών 1-5 Θεπμοκπαζία λειηοςπγίαρ ν C 0-40 Ονομαζηική θεπμική ιζσύρ kw 20 Δλάσιζηη θεπμική ιζσύρ kw Καηά ΔΝ

6 Καύζιμο Ο θαπζηήξαο PV 20a ρξεζηκνπνηεί σο θαύζηκν pellets μύινπ πξώηεο πνηόηεηαο. Σα pellets είλαη έλα ζπκππθλσκέλν θαη νκνγελνπνηεκέλν θαύζηκν θαηαζθεπαζκέλν από πξηνλίδη θαη θαηάινηπα πινηνκίαο. Σα pellets ζπκπηέδνληαη ζε πςειή ζεξκνθξαζία, ρσξίο ηελ πξνζζήθε θάπνηνπ άιινπ πιηθνύ. Σα pellets ζπγθξαηνύληαη ράξε ζε έλα θπζηθό ζπζηαηηθό ηνπ μύινπ, ηελ ιηγλίλε. Σα pellets είλαη CO 2 neutral (νπδέηεξν) θαη αλαλεώζηκν θαύζηκν. Σα pellets πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ζηεγλό θαη εμαεξηδόκελν ρώξν. πζηήλεηαη ε ρξήζε κάζθαο όηαλ κεηαρεηξίδεζηε pellets. ηνλ θαπζηήξα PV 20a / PV 30a κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν pellet πξώηεο πνηόηεηαο. Η αλαπιήξσζε πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ αδεηάζεη ηειείσο ε δεμακελή απνζήθεπζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί απηό, ν θαπζηήξαο ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί από ην κελνύ ON OFF ON, ώζηε λα ελεξγνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία ηξνθνδνζίαο γηα 20 ιεπηά θαη λα μαλαγεκίζεη ν θνριίαο ηξνθνδνζίαο. Πίλαθαο 2 Ιδηόηεηεο pellet Ππώηη ύλη πξηνλίδη θαη θαηάινηπα πινηνκίαο Θεπμογόνορ δύναμη kwh/ton Διδικόρ όγκορ πεξίπνπ kg/m 3 Όγκορ 1 ηόνος 1,5-1,6 m 3 Γιάμεηπορ 6-10 mm Μήκορ 3-5 x δηάκεηξνο Πεπιεκηικόηηηα ςγπαζίαρ 8-10 % Πεπιεκηικόηηηα ζηάσηηρ <1% Ιζοδςναμία με 1000 lit πεηπελαίος πεξίπνπ 2-3 m 3 Δγκαηάζηαζη Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα ρξεηάδεζηε ηα παξαθάησ εξγαιεία: Κιεηδί no. 13 γηα πξνζαξκνγή ηεο θιάληδαο ηνπ θαπζηήξα ζηνλ ιέβεηα Κιεηδί no. 10 γηα ζύλδεζε ηνπ θνξκνύ ηνπ θαπζηήξα κε ηελ εζηία θαύζεο ηαπξνθαηζάβηδν γηα πξνζαξκνγή ηνπ θαιύκκαηνο ηνπ θαπζηήξα Δμάγσλν θιεηδί (alen) 4 mm γηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θαπζηήξα ζηελ θιάληδα Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ηνλ θαπζηήξα, ν ιέβεηαο πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθόινπζεο πξνδηαγξαθέο: Η πόξηα ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα δηαζέηεη άλνηγκα 90 mm (ζπξίδα ζηεξέσζεο θαπζηήξα) Σν πάρνο ηεο πόξηαο ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα είλαη ιηγόηεξν από 100 mm Η θαηαζθεπή ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα επηηξέπεη ην άλνηγκα ηεο πόξηαο κε ηνλ θαπζηήξα ζπλδεδεκέλν θαη λα επηηξέπεη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζηάρηεο από ηελ εζηία. Δάλ ε πόξηα ηνπ ιέβεηα είλαη πνιύ ζηελή γηα λα αλνίγεη κε ηνλ θαπζηήξα, ηόηε πξέπεη λα πξνζαξκνζηνύλ πξόζζεηνη κεληεζέδεο. Δάλ δελ ππάξρεη επαξθή ππνπίεζε (κηθξόηεξε από 5 Pa), πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί αλεκηζηήξαο ειθπζκνύ γηα ηα θαπζαέξηα. Σν ιεβεηνζηάζην όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν θαπζηήξαο πξέπεη λα πιεξνί όινπο ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηηο ζπζηάζεηο πνπ ππαγνξεύνληαη από ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ππάξρεη επαξθήο ρώξνο γηα θαζαξηζκό ηνπ θαπζηήξα, ηνπ ιέβεηα, ηεο θαπλνδόρνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζηάρηεο. Δάλ ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ ζηελ έμνδν ηεο θακηλάδαο είλαη κηθξόηεξε από 80 o C, ππάξρεη θίλδπλνο ζπκπύθλσζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλαο ζσιήλαο ζε όιν ην κήθνο ηεο θακηλάδαο. ημείυζη: πζηήλεηαη ε ρξήζε αλαιπηή θαπζαεξίσλ γηα ηελ ξύζκηζε ηνπ θαπζηήξα. Ο θαπζηήξαο πξέπεη λα ξπζκηζηεί επίζεο κε αλαιπηή όηαλ αιιάδεηε ην κέγεζνο ή ηελ πνηόηεηα ησλ pellets. 6

7 Απαιηήζειρ λέβηηα Οη θαπζηήξεο pellet απαηηνύλ ηαθηηθό θαζαξηζκό θαη γηα απηό ε θαηαζθεπή ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα επηηξέπεη ην άλνηγκα ηεο πόξηαο ρσξίο αθαίξεζε ηνπ θαπζηήξα. Σν ειάρηζην κέγεζνο ηνπ αλνίγκαηνο ζην ιέβεηα εμαξηάηαη από ηε ζέζε ησλ κεληεζέδσλ ηεο πόξηαο θαη ην αληίζηξνθν. Σν ζρήκα 6 δείρλεη ηελ πεξίπησζε. Σν ζεκείν C είλαη πνιύ ζεκαληηθό. Γηα λα δηαηεξεζεί ην πιάηνο ηεο πόξηαο ζην ειάρηζην θαη ην άλνηγκα κηθξό, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δηπιόο κεληεζέο. Καζώο νη δηπινί κεληεζέδεο πξνζζέηνπλ έλα βαζκό ειεπζεξίαο, ε πόξηα πξέπεη λα ζηεξεώλεηαη θαη ζηηο δύν πιεπξέο. πξόκελεο πόξηεο κε νδεγεηηθέο ξάγηεο είλαη επίζεο δπλαηή επηινγή. ρήκα 3 Θέζε κεληεζέδσλ θαη κέγεζνο αλνίγκαηνο ιέβεηα ρήκα 74 Δηπινί κεληεζέδεο Σν κήθνο ηνπ θινγνζαιάκνπ ηνπ ιέβεηα L (ζρήκα 5) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην δηπιάζην από ηελ εζηία θαύζεο ηνπ θαπζηήξα. Γηα ηνλ θαπζηήξα PV 20a, ην ειάρηζην απνδεθηό είλαη 350 mm (κε κήθνο L1 πεξίπνπ 190 mm). Σν ύςνο πξέπεη λα είλαη αξθεηό ώζηε λα επηηξέπεη κηα απόζηαζε H1 θάησ από ηνλ θαπζηήξα πεξίπνπ 100 mm γηα ηε ζηάρηε. Διάρηζηνο δηαζηάζεηο L θαη H γηα PV 20a: L 350mm; H 350mm 7

8 ρήκα 5 Απαηηήζεηο θινγνζαιάκνπ ιέβεηα Ο θαπζηήξαο ηνπνζεηείηαη ζηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα κε ηελ ζπκπεξηιακβαλόκελε θιάληδα θαπζηήξα πεηξειαίνπ. Ο θύθινο ησλ νπώλ γηα ηηο βίδεο θαη ην κέγεζνο ησλ θνριηώλ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο θιάληδεο. Οη δηαζηάζεηο D1 θαη D2 ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 5 ηζρύνπλ κόλν γηα ηηο εξγνζηαζηαθέο θιάληδεο. Πίλαθαο 5 Δηαζηάζεηο θιάληδαο θαπζηήξα ØD νπή γηα ηνλ ιαηκό ηεο εζηίαο θαύζεο mm 90 ØD1 δηάκεηξνο θύθινπ θνριηώλ θιάληδαο mm ØD2 νπή θνριηώλ mm 8 9 ρήκα 6 Δηαζηάζεηο εξγνζηαζηαθήο θιάληδαο 8

9 Γεξαμενή pellet Ο θαπζηήξαο, ν θνριίαο θαη ε δεμακελή pellet είλαη έλα εληαίν ζύζηεκα. Σν κέγεζνο θαη ε ζέζε ηεο δεμακελήο pellet εμαξηώληαη από ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ αληίζηνηρνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Όηαλ επηιέγεηε δεμακελή pellet πξέπεη λα ππνινγίδεηε ηα παξαθάησ: Δάλ ε δεμακελή pellet είλαη ζηνλ ίδην ρώξν κε ηνλ ιέβεηα, ηόηε ην κέγεζνο ηεο δεμακελήο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 500 ιίηξα (πεξίπνπ 350 kg). Η δεμακελή πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ππξίκαρα πιηθά. Η δεμακελή πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ν θνριίαο ηξνθνδνζίαο λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 45 ν. πζηήλεηαη ε ρξήζε δεμακελήο πνπ θιείλεη κε θάιπκκα. Καςζηήπαρ Γηα λα εγθαηαζηήζεηε ζσζηά ηνλ θαπζηήξα πξέπεη λα θάλεηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1. Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ηνπ θαπζηήξα μεβηδώλνληαο ηηο 4 βίδεο ηνπ θαιύκκαηνο. Γελ είλαη απαξαίηεην λα αθαηξέζεηε ηηο βίδεο. 2. Αθαηξέζηε ηελ εζηία θαύζεο από ηνλ θαπζηήξα αθαηξώληαο ην πεξηθόριην Μ6 πνπ ζπλδέεη ηα δύν κέξε ηνπ θαπζηήξα. Υσξίζηε ηα δύν κέξε ηνπ θαπζηήξα ηξαβώληαο ηελ εζηία θαη πεξηζηξέθνληάο ην ειαθξά ηαπηόρξνλα. 9

10 3. Πξνζαξκόζηε ηελ θιάληδα (2) ηνπ θαπζηήξα ζηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα (1). Βεβαησζείηε όηη ην άλνηγκα ηεο θιάληδαο θαη ην άλνηγκα ηνπ ιέβεηα είλαη επζπγξακκηζκέλα. 4. Πξνζαξκόζηε ηελ εζηία θαύζεο (8). Θα πξέπεη λα βάιεηε ην θεξακηθό ζηεγαλσηηθό (4) ζηελ ζηελή πιεπξά ηεο εζηίαο θαη κεηά λα βάιεηε ηελ εζηία δηακέζνπ ηεο πόξηαο ηνπ ιέβεηα κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε ην ηνίρσκα ηεο εζηίαο λα εθάπηεηαη κε ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα. ηεξεώζηε ηελ εζηία κε δύν βίδεο (10) ζηελ θιάληδα. Πξνζνρή! Η εζηία θαύζεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε ζράξα ζην εζσηεξηθό λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην νξηδόληηα. Η ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα είλαη ζηεγαλή γηα απνθπγή δηαξξνήο θαπζαεξίνπ. 5. πλδέζηε ηνλ θνξκό ηνπ θαπζηήξα κε ηελ εζηία όπσο ήηαλ πξηλ από ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ζην βήκα Δλώζηε ηα δύν ηκήκαηα ηνπ θαπζηήξα κε ην παμηκάδη Μ6 (9). Σν παμηκάδη πξέπεη λα βηδσζεί ζθηρηά αιιά όρη πάξα πνιύ. Σα ηκήκαηα ηνπ θαπζηήξα είλαη ζπλδεδεκέλα ζσζηά όηαλ δελ ππάξρεη απόζηαζε κεηαμύ ηνπ ζεκαδηνύ ζηνλ ιαηκό ζύλδεζεο (κία γξακκή ζεκαδεκέλε κε καύξν καξθαδόξν) θαη ηνπ θνξκνύ ηνπ θαπζηήξα. 7. Βεβαησζείηε πσο ηα δύν ηκήκαηα ηνπ θαπζηήξα είλαη ζπλδεδεκέλα ζσζηά. Βεβαησζείηε πσο όηαλ θνηηάδεηε κέζα από ηελ εζηία ε άθξε ηεο αληίζηαζεο έλαπζεο είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ην ηνίρσκα. Ο ζσιήλαο ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία πξέπεη λα θηάλεη έσο ην άλνηγκα. Πξνζνρή! Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα πάληα λα βεβαηώλεζηε όηη ε άθξε ηεο αληίζηαζεο είλαη ηνπνζεηεκέλε κέζα ζην άλνηγκα θαη δελ έρεη θνιιήζεη πίζσ από ην δηαρσξηζηηθό ηνίρσκα. 10

11 Δξυηεπικόρ κοσλίαρ Ο εμσηεξηθόο θνριίαο κεηαθέξεη pellets από ηελ δεμακελή pellet ζηνλ θαπζηήξα. Ο θαπζηήξαο ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνριία. Ο θνριίαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ θαπζηήξα κε έλα εηδηθό ιάζηηρν. Σν ιάζηηρν απηό είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εύηεθην πιηθό πνπ δξα σο κέηξν πξνζηαζίαο έλαληη ζε επηζηξνθή θιόγαο. Ο θνριίαο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε δεμακελή απνζήθεπζεο ή άιιε δηάηαμε, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ζην ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν ζρήκα 7 δείρλεη ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ εμσηεξηθνύ θνριία. Καζώο ην ιάζηηρν είλαη ζπζθεπή αζθαιείαο, πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απζηεξά όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Η θάζεηε απόζηαζε κεηαμύ ηεο εμόδνπ ηνπ θνριία θαη ηεο εηζόδνπ ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα είλαη κεηαμύ cm θαη ε νξηδόληηα κεηαηόπηζε cm (ηππηθή θιίζε θνριία ν ). Ο εμσηεξηθόο θνριίαο δελ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί κε θιίζε κεγαιύηεξε από 45 ν. Σν ιάζηηρν πξέπεη λα είλαη ππό γσλία 50 ν ή πεξηζζόηεξν γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ειεύζεξε πηώζε ηνπ θαπζίκνπ. ρήκα 7 Εγθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ θνριία (κήθε ζε mm) Ηλεκηπική ζύνδεζη Ο θαπζηήξαο δηαζέηεη ηππηθό θηο θαπζηήξα κε 7 επαθέο. Η ειεθηξηθή ζύλδεζε πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ ιέβεηα. πλήζσο ν θαπζηήξαο ζπλδέεηαη κε ηνλ ιέβεηα κε 5-απιό θαιώδην. Δίλαη επίζεο δπλαηή ε ζύλδεζε κε 4-πιό θαιώδην. Πξνζνρή! Όιεο νη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζηνλ θαπζηήξα πξέπεη λα γίλνπλ από εηδηθεπκέλν επαγγεικαηία. ρήκα 8 ύλδεζε κε 5-πιό θαιώδην ρήκα 9 ύλδεζε κε 4-πιό θαιώδην 11

12 ρήκα 15 Ηιεθηξηθό ζρεδηάγξακκα Chs Σεξκαηηθό γείσζεο Μ1 Αλεκηζηήξαο Μ2 Αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ* Μ3 Δμσηεξηθόο θνριίαο Μ4 Δζσηεξηθόο θνριίαο Ot Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο PLC πιαθέηα ειέγρνπ R1 Φσηνθύηηαξν SBB Πιαθέηα ειεγθηή Se Αληίζηαζε έλαπζεο TR - Μεηαζρεκαηηζηήο Tt ζεξκνζηάηεο ιέβεηα *Ο αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ εγθαζίζηαηαη κόλν εάλ δελ ππάξρεη επαξθήο ειθπζκόο. Ο αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαπζηήξα. 12

13 Λειηοςπγία Ο θαπζηήξαο ειέγρεηαη κέζσ δηαδξαζηηθνύ κελνύ. Η νζόλε LCD (1) εκθαλίδεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ κελνύ, εμέιημε ιεηηνπξγηώλ θηι. Η θίηξηλε ιπρλία (2) ππνδεηθλύεη ηελ παξνπζία θιόγαο ζηελ εζηία θαύζεο. Δάλ ε ιπρλία απηή αλαβνζβήλεη, ν ιέβεηαο είλαη εθηόο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. Η ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαίλεηαη ζηελ νζόλε. Η πξάζηλε ιπρλία (3) ππνδεηθλύεη εάλ ππάξρεη θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα. Σν θνπκπί ειέγρνπ (4) πεξηζηξέθεηαη δεμηά ή αξηζηεξά γηα πεξηήγεζε ζην κελνύ θαη αιιαγή παξακέηξσλ. Γηα αιιαγή ησλ παξακέηξσλ, πξέπεη λα παηεζεί ην θνπκπί πξνο ηα κέζα (ιεηηνπξγία OK). ρήκα 10 Πξόζνςε θαπζηήξα Έναπξη Πξηλ από ηελ αξρηθή έλαξμε ηνπ θαπζηήξα βεβαησζείηε πσο: Ο θαπζηήξαο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζηνλ ιέβεηα Ο ζεξκνζηάηεο ηνπ ιέβεηα είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί θαλνληθά Ο ζεξκνζηάηεο ηνπ ιέβεηα είλαη ξπζκηζκέλνο ζηε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία Ο εμσηεξηθόο θνριίαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη ζπλδεδεκέλνο ζηνλ θαπζηήξα Ο θαπλαγσγόο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θακηλάδα, ην θιαπέ θαπζαεξίσλ είλαη αλνηθηό θαη ππάξρεη επαξθήο ειθπζκόο. Όηαλ ν θαπζηήξαο είλαη ελ ιεηηνπξγία, ε ππνπίεζε ζην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα είλαη κεηαμύ 4-6 Pa. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαπζηήξα, ελεξγνπνηήζηε ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε ηνπ ιέβεηα. Δάλ ε έλδεημε ηνπ θαπζηήξα είλαη Stopped, κεηαβείηε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ θαπζηήξα θαη αιιάμηε ηελ παξάκεηξν Burner από Stop ζε Start. ηελ νζόλε ηώξα εκθαλίδεηαη ε έλδεημε Waiting. Σώξα γπξίζηε ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ ιέβεηα ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Ο θαπζηήξαο ζα κεηαβεί ζε θαηάζηαζε θόξησζεο Loading. Δάλ πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε έλαπζε, πξέπεη λα γεκίζεη πξώηα ν εμσηεξηθόο θνριίαο κε pellets. ε θαλνληθή ιεηηνπξγία, απηό κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο θαη 20 ιεπηά. Σν ρξνληθό όξην θόξησζεο είλαη 5 ιεπηά. Γηα λα απμεζεί απηό ην όξην ζηα 20 ιεπηά, ν θαπζηήξαο πξέπεη λα κεηαβεί ζε OFF θαη πάιη ON από ην κελνύ ησλ ξπζκίζεσλ. Σν ρξνληθό όξην θόξησζεο ζα γίλεη θαη πάιη 5 ιεπηά κεηά ηελ πξώηε θόξησζε. Γηα λα ζηακαηήζεηε ηελ θαύζε, γπξίζηε ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ θαπζηήξα ζην ειάρηζην. Ο θαπζηήξαο ζα ηεξκαηίζεη ηελ δηαδηθαζία αθνύ θαεί όιν ην θαύζηκν. Πξνζνρή! Πνηέ κελ ζηακαηάηε ηνλ θαπζηήξα από ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε ηνπ ιέβεηα. Χξεζηκνπνηείζηε γηα απηόλ ηνλ ζθνπό ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ θαπζηήξα. Γηα λα ζηακαηήζεη κε αζθάιεηα, αθήζηε ηνλ θαπζηήξα λα θάςεη όιν ην θαύζηκν. Μελ αθήλεηε ηνλ θαπζηήξα ρσξίο επίβιεςε όηαλ ρξεηαζηεί λα δηαθόςεηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 13

14 Οθόνη ηελ νζόλε εκθαλίδνληαη ηα ηειεπηαία γεγνλόηα (θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο θαπζηήξα) θαη ηελ δηάξθεηά ηνπο. Όιεο νη θαηαζηάζεηο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. Η δηάξθεηα είλαη ζηε κνξθή ΛΛ:ΓΓ ( s ζην ηέινο) ή ΩΩ:ΛΛ ( m ζην ηέινο). Γηα παξάδεηγκα Igniting 01:25s ζεκαίλεη πσο ε θαηάζηαζε έλαπζεο ηνπ θαπζηήξα δηήξθεζε 1 ιεπηό θαη 25 δεπηεξόιεπην. Η ηειεπηαία ζεηξά δείρλεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε. Γηα λα θηάζεηε ζηελ ηειεπηαία ζεηξά γπξίζηε ην πιήθηξν κε σξνινγηαθή θνξά. Η δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο αλαλεώλεηαη θάζε δεπηεξόιεπην ή ιεπηό θαη αλαβνζβήλεη ε δηαρσξηζηηθή ζηήιε. Πίλαθαο 4 Καηαζηάζεηο θαπζηήξα ΚΑΣΑΣΑΗ STOPPED WAITING TESTING LOADING LOADING 2 IGNITION PREBURN BURNING BURN END END BLOW NO PELLETS NO FLAME ημειώζειρ Ο θαπζηήξαο δελ έρεη ελεξγνπνηεζεί. Ο θαπζηήξαο έρεη ελεξγνπνηεζεί θαη αλακέλεη εληνιή από ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ ιέβεηα. Δνθηκή ηνπ αλεκηζηήξα, κπαηαξίαο, θνριία. Σξνθνδνζία pellet γηα έλαπζε ηνπ θαπζηήξα κεηά ηελ εληνιή ηνπ ζεξκνζηάηε ιέβεηα. Δεύηεξε πξνζπάζεηα εάλ ε πξώηε δελ είλαη επηηπρήο. Μηθξή πνζόηεηα pellet είλαη ζηνλ θαπζηήξα, ε αληίζηαζε θαη ν αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγνύλ έσο όηνπ ην θσηνθύηηαξν λα εληνπίζεη θιόγα. Μόλν ν αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί, ε αληίζηαζε έρεη ζηακαηήζεη. Σα pellets αξρίδνπλ λα θαίγνληαη θαλνληθά. Καηάζηαζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο: Ο εμσηεξηθόο θνριίαο, εζσηεξηθόο θνριίαο, θαη αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγνύλ. Σν θσηνθύηηαξν πξέπεη λα εληνπίζεη θιόγα. Ο ιέβεηαο έρεη θηάζεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία θαη ν ζεξκνζηάηεο απελεξγνπνηεί ηνλ θαπζηήξα. Ο εμσηεξηθόο θνριίαο ζηακαηάεη, ν εζσηεξηθόο θνριίαο θαη ν αλεκηζηήξαο ζπλερίδνπλ έσο όηνπ θαεί όιν ην θαύζηκν. Όηαλ ην θσηνθύηηαξν δελ εληνπίδεη πιένλ θιόγα, κόλν ν αλεκηζηήξαο ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί κε ειάρηζηε ηαρύηεηα ώζηε λα δηαζθαιίζεη πσο δελ ππάξρεη άιιν θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα. Ο αηζζεηήξαο ζηάζκεο δελ εληνπίδεη pellets. Δελ ππάξρεη θιόγα ζηνλ θαπζηήξα γηα παξαπάλσ από 120 s θαηά ηελ θαύζε. OVERHEAT Η ζεξκνθξαζία ζηελ είζνδν ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία έρεη θηάζεη ζηνπο 95 o C. IGN. ERROR LEVEL ERR FEEDER ERR FAN ERROR BATTERY LOW NO POWER Δελ αλαγλσξίδεηαη θιόγα κεηά ηελ έλαπζε. Δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε πνζόηεηα θαπζίκνπ γηα ηελ έλαπζε ή δελ έρεη θαεί θαηά ηε δηαδηθαζία θαύζεο. Εκπινθή ζηνλ θνριία ή αδπλακία εληνπηζκνύ πεξηζηξνθήο θνριία. Πξόβιεκα πεξηζηξνθήο αλεκηζηήξα Η κπαηαξία δελ είλαη ζπλδεδεκέλε ή είλαη άδεηα. Δελ έρεη εληνπηζηεί παξνρή ξεύκαηνο ν θαπζηήξαο ιεηηνπξγεί κε ηελ κπαηαξία. 14

15 Ρςθμίζειρ Γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ ξπζκίζεσλ, παηήζηε ην OK. Γηα λα επηζηξέςεηε ζηελ αξρηθή νζόλε, κεηαβείηε ζηελ γξακκή Log-> θαη παηήζηε ην OK. Πίλαθαο 5 Ρπζκίζεηο Παπάμεηπορ Πεπιγπαθή Μονάδα Δπγοζη. μενού ηιμή LOG-> Τπνκελνύ γηα πιεξνθνξίεο θαηάζηαζεο* 1 INFO-> Πιεξνθνξίεο ζπζθεπώλ θαπζηήξα * 2 Δλάσιζηη ηιμή BURNER Μεηάβαζε θαπζηήξα ON/OFF OFF ON/OFF Μέγιζηη ηιμή HOLD FLAME Δπηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε θιόγαο* 3 OFF ON/OFF/AUTO FEEDER Παξαγσγηθόηεηα εζσηεξηθνύ θνριία g/n PHOTOCELL Δπαηζζεζία θσηνθπηηάξνπ % MAX POWER Μέγηζην επίπεδν ηζρύνο kw MIN POWER Διάρηζην επίπεδν ηζρύνο kw POWER Δπηιεγκέλν επίπεδν ηζρύνο kw AIR Σαρύηεηα αλεκηζηήξα γηα επηιεγκέλε ηζρύ rps MAX TEMP Μέγηζηε επηηξεπόκελε ζεξκνθξαζία θαπζη. o C IGN. AIR Σαρύηεηα αλεκηζηήξα ζηελ έλαπζε rps END AIR Σαρύηεηα αλεκηζηήξα ζηελ θαη. end blow rps LOADING ηξνθέο θνριία θαηά ηελ θόξησζε n BURNER END ηξνθέο θνριία ζηελ θαη. burn end n LOADING 2 ηξνθέο θνριία γηα ηνλ 2 ν θύθιν θόξησζεο n PREBURN Γηάξθεηα θύθινπ preburn s LANGUAGE Δπηινγή γιώζζαο* 4 ENG FACT. SET Φόξησζε εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεσλ (εξγνζηαζηαθώλ ηηκώλ) Αναγόμυζη καςζίμος Η δεμακελή pellet πξέπεη λα αλαγνκσζεί πξηλ αδεηάζεη ηειείσο. Σν θαύζηκν κπνξεί λα πξνζηεζεί ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε ιεηηνπξγία. Γηα λα πξνζζέζεηε θαύζηκν, απιά ξίμηε έλα ζάθν pellets ζηελ δεμακελή. Δάλ ε δεμακελή αδεηάζεη πξηλ γίλεη πξνζζήθε λένπ θαπζίκνπ, ν εμσηεξηθό θνριίαο πξέπεη λα θνξησζεί μαλά όπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην Έλαξμε. Δάλ δελ γίλεη απηό, ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε Fuel error ιόγσ πάξνδνο ρξόλνπ θόξησζε κεγαιύηεξνπ από ην επηηξεπόκελν ρσξίο εληνπηζκό θαπζίκνπ. ςνηήπηζη Ο καςζηήπαρ pellet PV 20a απαιηεί ζςζηημαηική ζςνηήπηζη. Η πεξίνδνο ζπληήξεζεο εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα ησλ pellets θαη ηελ έληαζε ηεο ζέξκαλζεο. Η κέζε πεξίνδνο ζπληήξεζεο είλαη 1 εβδνκάδα. Ο θαπζηήξαο ρξεηάδεηαη θαζαξηζκό όηαλ ην ζηξώκα ζηάρηεο ζηε ζράξα ηνπ θαπζηήξα είλαη κεγαιύηεξν από cm. Καζώο αθόκα θαη πςειήο πνηόηεηαο pellet πεξηέρνπλ ζηάρηε %, ε ζράξα ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηοςλάσιζηον μία θοπά ηην εβδομάδα. Αλάινγα κε ηελ πνηόηεηα pellet, ελδέρεηαη λα ρξεηάδεηαη ζπρλόηεξνο θαζαξηζκόο. Γηα λα θαζαξίζεηε ηνλ θαπζηήξα: 1. Απελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαπζηήξα θιείλνληαο ηνλ ζεξκνζηάηε ζην Αθήζηε ηνλ ιέβεηα λα θξπώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ώξα. 3. Αλνίμηε ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζηελ εζηία ηνπ θαπζηήξα. 15

16 4. Αθαηξέζηε ηελ ζράξα θαη θαζαξίζηε από νπνηαδήπνηε θαηάινηπα. 5. Αθαηξέζηε ηελ ζηάρηε από ηελ εζηία θαύζεο. 6. Καζαξίζηε ηνλ ιέβεηα. Η ζπρλόηεηα θαζαξηζκνύ ηνπ ιέβεηα εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν ηνπ ιέβεηα θαη ηελ έληαζε ηεο ζέξκαλζεο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ιέβεηα, δείηε ην εγρεηξίδην ηνπ ιέβεηα. 7. Βάιηε πίζσ ηελ ζράξα. Βεβαησζείηε πσο ην ζηνπ ηεο ζράξαο εθάπηεηαη ζηελ εζηία από κέζα. Δάλ δελ ηνπνζεηεζεί θαη επζπγξακκηζηεί ζσζηά ε ζράξα, πξνθαιείηαη αιιαγή ζηελ ξνή ηνπ αέξα θαη κεηώλεηαη ε απόδνζε ηεο θαύζεο. 8. Κιείζηε ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ ζπληήξεζε θαη αλάςηε ηνλ ζεξκνζηάηε ηνπ ιέβεηα ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Προσοχή! Η ζράξα ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα θαζαξίδεηαη κία θνξά ηε βδνκάδα. Απηό δηαζθαιίδεη ρσξίο πξνβιήκαηα θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα. Η ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ ιέβεηα θαη ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα είλαη ηειείσο ζηεγαλή. Γελ πξέπεη λα ππάξρεη επηπιένλ ειθπζκόο ζηελ θακηλάδα ηνπ ιέβεηα. Όιεο νη ζπξίδεο θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο πξέπεη λα θιείλνληαη κε θαιύκκαηα. Κινηηήπαρ κοσλία ηποθοδοζίαρ Η θαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα ηνπ θνριία είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ αζθάιεηα. Γηα απηό ν θηλεηήξαο πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη κεηά από 2000 ώξεο ιεηηνπξγίαο. Ο σξνκεηξεηήο είλαη πξνζβάζηκνο από ην κελνύ info. Μπαηαπία Η κπαηαξία πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί όηαλ εκθαλίδεη αληίζηνηρν κήλπκα ν θαπζηήξαο, ή κεηά από 5 ρξόληα. Καζώο θαη ε κπαηαξία είλαη επίζεο ζπζθεπή αζθαιείαο, ν θαπζηήξαο ειέγρεη ηελ θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο θαη εκπνδίδεη ηελ έλαξμε λένπ θύθινπ ιεηηνπξγίαο εάλ ε ηάζε ηεο κπαηαξίαο δελ είλαη εληόο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ νξίσλ. Ανεμιζηήπαρ Ο αέξαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ πεξηέρεη ζθόλε πνπ κπνξεί λα επηθαζίζεη ζηα έδξαλα ηνπ αλεκηζηήξα. Η θαιύηεξε ιύζε είλαη λα δηαηεξείηαη ην ιεβεηνζηάζην όζν ην δπλαηόλ θαζαξόηεξν. Δηδάιισο ηα έδξαλα ηνπ αλεκηζηήξα κπνξεί λα θνιιήζνπλ κεηά από θάπνηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο θαη λα ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε. Δπανεκκίνηζη θεπμοζηάηη αζθαλείαρ ε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ηνπ θαπζηήξα αλαβνζβήλεη θίηξηλε έλδεημε κε ην κήλπκα OVERHEAT. Ο ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο πξέπεη λα επαλεθθηλεζεί ρεηξνθίλεηα. Ο ζεξκνζηάηεο βξίζθεηαη ζηνλ νξηδόληην ζσιήλα ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία. 1. Βεβαησζείηε πσο ν θαπζηήξαο έρεη θξπώζεη θαη απνζπλδεζεί από ηελ παξνρή ξεύκαηνο. 2. Αθαηξέζηε ην θάιπκκα μεβηδώλνληαο ηηο 4 βίδεο (2 ζε θάζε πιεπξά). 3. Παηήζηε ην κηθξό θνπκπί ζην ζεξκνζηάηε. 4. πλδέζηε κε ηελ παξνρή ξεύκαηνο. 5. Κξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί OK γηα 5 δεπηεξόιεπηα. 6. Δάλ ε έλδεημε ζπλερίζεη λα αλαβνζβήλεη, πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεηε ηνλ ζεξκνζηάηε. ρήκα 11 Επαλεθθίλεζε ζεξκνζηάηε αζθαιείαο 16

17 Απσή λειηοςπγίαρ Φόπηυζη (Loading) ηνλ θύθιν θόξησζεο, ν εζσηεξηθόο θνριίαο θνξηώλεη ηελ απαξαίηεηε πνζόηεηα θαπζίκνπ ζηελ εζηία θαύζεο γηα ηελ έλαπζε. Η ηξνθνδνηνύκελε πνζόηεηα κεηξάηαη ζύκθσλα κε ηηο πεξηζηξνθέο ηνπ θνριία. Η θόξησζε έρεη νινθιεξσζεί ζσζηά εθόζνλ ν θνριίαο νινθιεξώζεη 22 πεξηζηξνθέο*. Η ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία βαζίδεηαη ζε αηζζεηήξα ζηάζκεο θαπζίκνπ. Δάλ ν θνριίαο αλαγλσξίζεη ύπαξμε θαπζίκνπ ζηνλ θαπζηήξα γηα πεξηζζόηεξν από 1s, μεθηλάεη ν θνριίαο. Δάλ ν θνριίαο νινθιεξώζεη 1,5 πεξηζηξνθέο ρσξίο θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα ηόηε ζηακαηάεη. Ο εμσηεξηθόο θνριίαο δηαηεξεί κνλίκσο θαύζηκν ζηνλ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο θαη ιεηηνπξγεί αλάινγα κε ηνλ αηζζεηήξα ζηάζκεο. Δάλ ν θνριίαο δελ αλαγλσξίζεη ύπαξμε θαπζίκνπ ζηνλ θαπζηήξα γηα πεξηζζόηεξν από 1s, μεθηλάεη ν θνριίαο. Δάλ ν αηζζεηήξαο αλαγλσξίζεη θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα γηα πεξηζζόηεξν από 5s ν θνριίαο ζηακαηάεη. Ο κέγηζηνο ρξόλνο ηξνθνδνζίαο πεξηνξίδεηαη ζηα 5 ιεπηά ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο θαη 20 ιεπηά κεηά από ρεηξνθίλεην μεθίλεκα. Η αληίζηαζε έλαπζεο πξνζεξκαίλεηαη ζην ηέινο ηνπ θύθινπ θόξησζεο. Όηαλ ν εζσηεξηθόο έρεη νινθιεξώζεη 10 πεξηζηξνθέο (νινθιεξσκέλεο πεξηζηξνθέο θόξησζεο* -12) ε αληίζηαζε ελεξγνπνηείηαη γηα πξνζέξκαλζε. Δάλ ε αληίζηαζε ελεξγνπνηεζεί γηα πεξηζζόηεξν από 1 ιεπηό θαηά ηελ ιεηηνπξγία θόξησζεο, ε αληίζηαζε ζβήλεη. Έναςζη (Igniting) ηελ θαηάζηαζε έλαπζεο ε αληίζηαζε ζεξκαίλεηαη θαη ν αλεκηζηήξαο θπζάεη θαπηό αέξα ζηα ηξνθνδνηνύκελα pellets θαη ηα αλάβεη. Η αληίζηαζε απελεξγνπνηείηαη κεηά από 50 δεπηεξόιεπηα ιεηηνπξγίαο γηα απνθπγή ππεξζέξκαλζεο. Η αληίζηαζε μαλαλάβεη κεηά από 20s (θαλνληθή έλαπζε) ή 10s (γξήγνξε έλαπζε). Ππο-καύζη (Preburn) Ο ζθνπόο ηεο ιεηηνπξγίαο πξν-θαύζεο είλαη λα αλάςνπλ πιήξσο ηα pellets. Γελ πξνζηίζεηαη άιιν θαύζηκν ζε απηή ηε θάζε. Ο αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί ζηελ ίδηα ηαρύηεηα όπσο ζηελ έλαπζε. Καύζη Η θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα. Πξνζηίζεηαη πεξηνδηθά θαύζηκν θαη ν αλεκηζηήξαο δηαηεξεί ηαρύηεηα ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα αέξα. Η θαηάζηαζε θαύζεο δηαξθεί έσο όηνπ ν ζεξκνζηάηεο ηνπ θαπζηήξα λα δηαθόςεη ηε ιεηηνπξγία. Έλεγσορ κοσλία Ο εμσηεξηθόο θνριίαο δηαηεξεί κόληκε ηε ζηάζκε ηνπ θαπζίκνπ ζηνλ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θαύζεο. Ο θνριίαο ειέγρεηαη από ηνλ αηζζεηήξα ζηάζκεο κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: Ο θνριίαο μεθηλάεη εθόζνλ δελ αλαγλσξίζεη ύπαξμε θαπζίκνπ ζηνλ θαπζηήξα θαη ν εζσηεξηθόο θνριίαο έρεη νινθιεξώζεη 2 πεξηζηξνθέο. Ο θνριίαο ζηακαηάεη όηαλ ν αηζζεηήξαο αλαγλσξίζεη θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα γηα πεξηζζόηεξν από 1 s. Ανίσνεςζη ζηάθμηρ καςζίμος Η ζηάζκε ηνπ pellet ζηνλ θάζεην ζσιήλα ηξνθνδνζίαο αληρλεύεηαη από ηνλ αηζζεηήξα ζηάζκεο θαπζίκνπ (νπηηθά). Σν θαύζηκν αληρλεύεηαη όηαλ ηα pellets δηαθόπηνπλ ηελ νπηηθή ίλα κεηαμύ ηνπ δεύγνπο ησλ αηζζεηήξσλ. 17

18 Ο θαπζηήξαο ζα εκθαλίζεη ζθάικα αλίρλεπζεο θαπζίκνπ ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 1. Λήμε ρξόλνπ θόξησζεο θαπζίκνπ (θαλέλα ζήκα γηα ην θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα) 2. Λήμε ρξόλνπ μεθόξησζεο θαπζίκνπ (ην ζήκα δηαξθεί πεξηζζόηεξν από ην θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα) Παπαγόμενα επίπεδα ιζσύορ Ο θαπζηήξαο έρεη 6 πξνθαζνξηζκέλα επίπεδα παξαγόκελεο ηζρύνο. Γηα θάζε επίπεδν, ην πξόγξακκα ππνινγίδεη ηελ ζσζηή πνζόηεηα θαπζίκνπ αλάινγα κε ηελ ζεξκνγόλν δύλακε ηνπ θαπζίκνπ θαη ηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία. Η παξαγσγηθόηεηα ηνπ θνριία κπνξεί λα αιιαρηεί από ηηο ξπζκίζεηο, γηα ηα πεξηζζόηεξα pellets είλαη 33g αλά πεξηζηξνθή. Η ππνινγηζκέλε πνζόηεηα θαπζίκνπ δηαηξείηαη ζε πεξηνδηθνύο θύθινπο ηξνθνδνζίαο (κηθξόηεξνπο από 11s) θαηόπηλ ε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δηπιαζηάδεηαη θαη ην θαύζηκν ηξνθνδνηείηαη κε πιήξε πεξηζηξνθή ηνπ θνριία. Γηα θάζε επίπεδν ηζρύνο ππάξρεη δηαθνξεηηθή ξύζκηζε γηα ηελ ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ αλεκηζηήξα (πίλαθαο αέξα). Γιαηήπηζη θλόγαρ (Hold flame) Η θύξηα ηδέα απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη λα κεησζεί ν αξηζκόο ησλ θύθισλ έλαπζεο. Απηή ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα είλαη απηόκαηε, ελεξγνπνηεκέλε ή απελεξγνπνηεκέλε. Η απηόκαηε ιεηηνπξγία ελεξγνπνηείηαη όηαλ ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ δύν εθθηλήζεσλ ηνπ θαπζηήξα είλαη κηθξόηεξν από 10 ιεπηά γηα δύν θνξέο. Η απηόκαηε ιεηηνπξγία δηαηεξείηαη γηα κία ώξα θαη ιήγεη κε ηελ θαηάζηαζε End Burn. ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε λέν θαύζηκν ηξνθνδνηείηαη κεηά από 127s κε ειάρηζηε παξνρή αέξα. Σέλορ καύζηρ (End burn) ηελ θαηάζηαζε απηή όιν ην θαύζηκν κέζα ζηελ εζηία θαύζεο θαη ηνλ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο θαίγεηαη. Γελ πξνζηίζεηαη επηπιένλ θαύζηκν από ηνλ εμσηεξηθό θνριία. Σέλορ αέπα (End blow) Μόλν ν αλεκηζηήξαο ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί κε ειάρηζηε ηαρύηεηα γηα λα δηαζθαιίζεη πσο έρεη θαεί όιν ην θαύζηκν ζηνλ θαπζηήξα. Ο θνριίαο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο. Απηή ε θαηάζηαζε δηαηεξείηαη έσο όηνπ λα κελ αλαγλσξίδεηαη θιόγα από ην θσηνθύηηαξν ζπλ έλα επηπιένλ ιεπηό. Πίλαθαο 6 Ρπζκίζεηο Ιζσύρ [kw] Ανεμιζηήπαρ [rps] Κύκλορ [s]* Κοσλίαρ [rot]* ½ ½ ,5 ½ ,5 ½ ,5 ½ ½ *Η δηάξθεηα ηνπ θύθινπ θαη νη πεξηζηξνθέο ηνπ θνριία δηαθέξνπλ εάλ αιιαρζεί ε παξαγσγηθόηεηα ηνπ θνριία από ηηο ξπζκίζεηο. 18

19 Πεπιγπαθή ηλεκηπονικήρ πλακέηαρ ρήκα 12 Ηιεθηξνληθή πιαθέηα Πίλαθαο 6 Ρπζκίζεηο Χ1 Πεπιγπαθή Χ2 Πεπιγπαθή 1 Αληίζηαζε έλαπζεο 1 Απνκάθξπλζε ζηάρηεο - 2 Αληίζηαζε έλαπζεο 2 Απνκάθξπλζε ζηάρηεο + 3 Ν 3 Θεηηθό ηεξκαηηθό κπαηαξίαο 4 Αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ 4 Αξλεηηθό ηεξκαηηθό κπαηαξίαο 5 Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο 5 Φσηνθύηηαξν 6 Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο 6 Φσηνθύηηαξν 7 Αλεκηζηήξαο 7 Κνριίαο ηξνθνδνζίαο (καύξν) 8 L 8 Κνριίαο ηξνθνδνζίαο + (θόθθηλν) 9 Θεξκνζηάηεο 9 Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο 10 Δμσηεξηθόο θνριίαο 10 Κύξηνο κεηαζρεκαηηζηήο 19

20 BUT Πιήθηξα δηάδξαζεο ρξήζηε CONTR Ρύζκηζε αληίζεζεο νζόλεο LCD θαη γσλίαο ζέαζεο FAN Αηζζεηήξαο αλάδξαζεο εζσηεξηθνύ αλεκηζηήξα FDR Αηζζεηήξαο αλάδξαζεο θηλεηήξα θνριία LVL1 Πνκπόο αηζζεηήξα ζηάζκεο θαπζίκνπ (καύξε ζήκαλζε) LVL2 Πνκπόο αηζζεηήξα ζηάζκεο θαπζίκνπ (ιεπθή ζήκαλζε) TEMP1 Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο θνριία ηξνθνδνζίαο TEMP2 Αηζζεηήξαο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο TEMP3 UART RS232 δηαζύλδεζε κε εμσηεξηθό κόληεκ (5V TTL) Αζθάλειερ: Αζθάλεια Κλάζη Λειηοςπγία F1 0.5A quick Δμσηεξηθόο θνριίαο F2 0.5A quick Αλεκηζηήξαο F3 0.5A quick Αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ F4 3A quick Αληίζηαζε έλαπζεο F5 2A quick Διεγθηήο θαη θηλεηήξαο θνριία 20

21 Πποβλήμαηα και λύζειρ θάλμα Αιηία Δνέπγεια Stopped Fuel error Flame error Overheat Ignition error Level error Feeder error Fan error Battery low No power Απηή δελ είλαη νπζηαζηηθά θαηάζηαζε ζθάικαηνο. Ο θαπζηήξαο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο από ην κελνύ. Έρεη μεπεξαζηεί ν κέγηζηνο ρξόλνο θόξησζεο (5 ή 20 ιεπηά) θαη δελ έρεη θνξησζεί αξθεηό θαύζηκν από ηνλ εμσηεξηθό θνριία γηα ηελ έλαπζε. Γελ εληνπίδεηαη θαύζηκν γηα 4 ιεπηά ζηε δηάξθεηα θαύζεο. Γελ ππάξρεη θιόγα ζηελ θαηάζηαζε preburn. Γελ ππάξρεη θιόγα ζηελ θαηάζηαζε burning. Γελ έρεη εμαθαληζηεί ε θιόγα ζηελ θαηάζηαζε end blow. Ο θαπζηήξαο έρεη μεπεξάζεη ηελ ζεξκνθξαζία ππεξζέξκαλζεο όπσο έρεη νξηζηεί ζην κελνύ ξπζκίζεσλ. Πηζαλώο λα έρεη ζπκβεί επηζηξνθή θιόγαο. Γελ εληνπίδεηαη θιόγα θαηά ηε ιεηηνπξγία έλαπζεο. Γελ έρεη εμαιεηθζεί ην θαύζηκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαύζεο. Ο θνριίαο δελ έρεη πεξηζηξαθεί επί 8 δεπηεξόιεπηα ζηε δηάξθεηα θαύζεο. Σν ξεύκα ζηνλ θηλεηήξα ηνπ θνριία έρεη θηάζεη ηα 0,75Α κόληκα γηα 0,2 δεπηεξόιεπηα. Ο αλεκηζηήξαο δελ θηάλεη 40 rps γηα 7 δεπηεξόιεπηα ζηελ θαηάζηαζε δνθηκήο ζε πιήξε ηζρύ Ο αλεκηζηήξαο δελ θηάλεη ζηελ απαηηνύκελε ηαρύηεηα ζηελ θαηάζηαζε θαύζεο γηα 20 s. Η ηάζε ζηελ κπαηαξία είλαη κηθξόηεξε από 12V ζε θνξηηζκέλε θαηάζηαζε (κε θνριία ελ ιεηηνπξγία) Γελ ππάξρεη ξεύκα Ο ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο έρεη δηαθόςεη ην ξεύκα (επηζηξνθή θιόγαο) Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαπζηήξα: - θξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί ΟΚ γηα ηνπιάρηζηνλ 3s - αιιάμηε ηε ξύζκηζε BURNER από OFF ζε ON - ειέγμηε ην θαύζηκν ζηε δεμακελή - ειέγμηε ηνλ θνριία θαη ηε ζύλδεζή ηνπ κε ηνλ θαπζηήξα - ειέγμηε ηνπο αηζζεηήξεο ζηάζκεο θαπζίκνπ θαη θαζαξίζηε ηνπο - ειέγμηε ηνπο αηζζεηήξεο ζηάζκεο θαπζίκνπ, θαζαξίζηε ηνπο - ειέγμηε ην θσηνθύηηαξν, θαζαξίζηε ην - ειέγμηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θαπζηήξα από ην κελνύ INFO - ειέγμηε ηε ζύλδεζε ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο - ειέγμηε ηελ εζηία θαύζεο θαη θαζαξίζηε ηελ - ειέγμηε ηελ θακηλάδα θαη ηνλ ειθπζκό ηνπ ιέβεηα - ειέγμηε ηε ζύλδεζε θαη πεξηζηξνθή ηνπ εζσηεξηθνύ θνριία - ειέγμηε ηελ αληίζηαζε θαη ηελ αζθάιεηά ηεο - ειέγμηε ην θσηνθύηηαξν - ειέγμηε ηνπο αηζζεηήξεο ζηάζκεο θαπζίκνπ, θαζαξίζηε ηνπο - ειέγμηε ηε ζύλδεζε ηνπ αηζζεηήξα ηξνθνδνζίαο - ειέγμηε ηνλ καγλήηε ζηνλ άμνλα ηνπ θνριία - ειέγμηε ηε ζύλδεζε ηνπ θνριία - ν θνριίαο κπνξεί λα έρεη κπινθάξεη - ειέγμηε ηε ζύλδεζε ηνπ αηζζεηήξα αλεκηζηήξα - ειέγμηε ηηο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ηνπ αλεκηζηήξα - ειέγμηε ηνλ καγλήηε ζηνλ άμνλα ηνπ αλεκηζηήξα - ειέγμηε ηα έδξαλα θαη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ αλεκηζηήξα - εάλ ππήξμε δηαθνπή ξεύκαηνο πεξηκέλεηε κέρξη λα θνξηηζηεί - ειέγμηε ηελ κπαηαξία, ίζσο είλαη παιηά - ειέγμηε ηε ζύλδεζε κε ην ξεύκα θαη ηα θαιώδηα - ειέγμηε ηνλ ζεξκνζηάηε αζθαιείαο - ειέγμηε ηνλ θαπζηήξα γηα επηζηξνθή θιόγαο 21

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ TDC 1 Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ TDC 1 Temperature-Difference-Controller Γιαβάζηε πποζεκηικά ππιν ηην εγκαηάζηαζη, ηη δοκιμαζηική και ηην οπιζηική λειηοςπγία Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Supercal 539 Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ

Supercal 539 Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ Θεξκηδνκεηξεηήο Δληαίνπ Σύπνπ Απνηέιεζκα πνιύρξνλεο επεξείαο Ο ζεξκηδνκεηξεηήο εληαίνπ ηύπνπ Superercal 539 είλαη ην απνηέιεζκα ηεο καθξόρξνλεο επεξείαο. Καηά ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηδηαίηεξε έκθαζε δόζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 20 Μαξηίνπ 2011 Έθδνζε: 1.0 Περιεχόμενα Ειζαγωγή... 3 Εγκαηάζηαζη... 4 Εγθαηάζηαζε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 5 Ειιεηπήο δηαδηθαζία: εγθαηάζηαζε ρσξίο δηθαηώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver

Διαβάστε περισσότερα

ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ

ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ ΕΠΣΕΜΒΡΘΟ 2011 Σομέαρ Α: Έωρ 20 σλμ από κένηπο Δλδεηθηηθά:Δθάιε, Βαξπκπόκπε, Νέα Ληόζηα, Αζπξόππξγνο, Πέξακα, Βνύια, Παηαλία, Παιιήλε, Πεληέιε, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1

SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL. Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 SYM-O-NET Model SR3T1 USER'S MANUAL Symmetron Serial Router SR3T1 User Manual. April 2006 1 Copyright 2005-2006, The Symmetron Company. Second Edition in English: April 2006. No part of this publication

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα