ΚΑΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (GLP) ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QCL) G(QC)LP 1-1 Εισαγωγή και Γενική Περιγραφή ISO και Κανονισμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (GLP) ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QCL) G(QC)LP 1-1 Εισαγωγή και Γενική Περιγραφή ISO 17025 και Κανονισμών"

Transcript

1 ΚΑΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (GLP) ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QCL) G(QC)LP 1-1 Εισαγωγή και Γενική Περιγραφή ISO και Κανονισμών Μ. ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Γενική περιγραφή προτύπου ISO Γενική περιγραφή Καλής Εργαστηριακής Πρακτικής (Good Laboratory Practices, GLP) Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας (Quality Control Laboratory (QCL) Γενικές Απαιτήσεις για σχεδιασμό 2 1

2 Τεχνικές Απαιτήσεις ISO Γενικές ( 5.1) Προσωπικό ( 5.2) Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον ( 5.3) 3 Εργαστηριακή Διαδικασία Από το Δείγμα στην Έκθεση Αποτελεσμάτων 4 2

3 Τεχνικές Απαιτήσεις - Παράγοντες που επηρεάζουν την ορθότητα και αξιοπιστία των διεξαγόμενων δοκιμών 5 Συνεργασίες στην Ποιότητα (1) 6 3

4 Συνεργασίες στην Ποιότητα (2) 7 Συνεργασίες στην Ποιότητα (3) 8 4

5 Συνεργασίες στην Ποιότητα (4) 9 Παράγοντες που επηρεάζουν την ορθότητα και αξιοπιστία των διεξαγόμενων δοκιμών Ανθρώπινοι παράγοντες Εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες Μέθοδοι δοκιμών και διακριβώσεων, Επικύρωση Μεθόδων Εξοπλισμός Ιχνηλασιμότητα μετρήσεων Δειγματοληψία Χειρισμός δειγμάτων 10 5

6 Προσωπικό (ISO 17025: 5.2) Το εργαστήριο διαθέτει προσωπικό υψηλής εκπαίδευσης και εξαιρετικής αξιοπιστίας 11 Απαιτήσεις για τη Διοίκηση Προσωπικό-1 (ISO ) Το Εργαστήριο έχει διοικητικό και τεχνικό προσωπικό (ανεξάρτητα από άλλες υπευθυνότητες) που έχουν αρμοδιότητα και πόρους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του και για τον εντοπισμό της εμφάνισης αποκλίσεων από το σύστημα ποιότητας και την ανάληψη ενεργειών εάν απαιτείται. Ελεύθερο από οποιεσδήποτε αδικαιολόγητες εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις και επιρροές. 12 6

7 Απαιτήσεις για τη Διοίκηση Προσωπικό-2 (ISO ) Διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του πελάτη. Ορίζει ευθύνες, αρμοδιότητες και σχέσεις μεταξύ όλου του προσωπικού, του οποίου οι δραστηριότητες μπορούν να επηρηρεάσουν την ποιότητα του αποτελέσματος. Παρέχει επαρκή επίβλεψη του προσωπικού δοκιμών και των εκπαιδευομένων. 13 Απαιτήσεις για τη Διοίκηση Προσωπικό-3 (ISO ) Διαθέτει τεχνική διοίκηση, η οποία έχει τη συνολική ευθύνη για τις τεχνικές λειτουργίες και την παροχή πόρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ποιότητας της λειτουργίας του εργαστηρίου. Ορίζει υπεύθυνο ποιότητας, που ανεξάρτητα από άλλα καθήκοντα, έχει καθορισμένη ευθύνη και αρμοδιότητα, ώστε να διασφαλίζεται ότι το σύστημα ποιότητας εφαρμόζεται και ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις, και έχει άμεση πρόσβαση στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης. 14 7

8 Απαιτήσεις για τη Διοίκηση Προσωπικό-4 (ISO ) Διορίζει αναπληρωτές για το βασικό προσωπικό διαχείρησης. Διασφαλίζει ότι το προσωπικό έχει επίγνωση της σχέσης και της σπουδαιότητας των δραστηριοτήτων του. Ηανωτάτη διοίκηση πρέπει να διασφαλίζει ότι καθιερώνονται οι κατάλληλες διεργασίες επικοινωνίας σχετικές με την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης. 15 Τεχνικές απαιτήσεις για το πρσωπικό-1 (ISO ) Ηδιοίκηση του εργαστηρίου πρέπει να διασφαλίζει την ικανότητα του προσωπικού που χειρίζεται συγκεκριμένο εξοπλισμό, εκτελούν δοκιμές, αξιολογούν αποτελέσματα και υπογράφουν εκθέσεις δοκιμών. Προσωπικό που είναι υπεύθυνο για γνωμοδότηση και ερμηνεία σε εκθέσεις δοκιμών να διαθέτει κατάλληλη γνώση της τεχνολογίας, περιλαμβανομένης της νομοθεσίας, και αντίληψη της σημασίας των αποκλίσεων. Πρόγραμμα εκπαίδευσης: Η διοίκηση διαμορφώνει τους στόχους για τη μόρφωση, την κατάρτιση και τις δεξιότητας του προσωπικού. Οι ανάγκες εντοπίζονται και το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ηαποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης αξιολογείται. 16 8

9 Τεχνικές απαιτήσεις για το πρσωπικό-2 (ISO ) Περιγραφή θέσεων εργασίας (κατ ελάχιστο) Σχετικά με εκτέλεση δοκιμών, σχεδιασμό δοκιμών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων, γνωμοδότηση και ερμηνεία, τροποποίηση και επικύρωση νέων μεθόδων Απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία Προσόντα και προγράμματα εκπαίδευσης Διοικητικά καθήκοντα. 17 Τεχνικές απαιτήσεις για το πρσωπικό-3 (ISO ) Εξουσιοδότηση για τη διεξαγωγή συγκεκριμένων τύπων δειγματοληψίας, δοκιμών, την έκδοση εκθέσεων δοκιμών, τη γνωμοδότηση και ερμηνεία και το χειρισμό συγκεκριμένων τύπων εξοπλισμού. Οι εξουσιοδοτήσεις συγκεκριμένων εργασιών περιλαμβάνουν την ημερομηνία επιβεβαίωσης και καταχώρισης και είναι εύκολα διαθέσιμες. 18 9

10 Απαιτήσεις για το προσωπικό καταχωρούνται 19 Εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες (ISO 17025, 5.3) Οι εγκαταστάσεις του εργαστηρίου διευκολύνουν την ορθή εκτέλεση των δοκιμών και τεκμηριώνονται. Το εργαστήριο παρακολουθεί, ελέγχει και καταγράφει τις συνθήκες, όπως απαιτούνται από τις σχετικές προδιαγραφές (βιολογική αποστείρωση, σκόνη, υγρασία, θερμοκρασία, παροχή ηλεκτρισμού, κλπ). Έλεγχος πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές, ευταξία του εργαστηρίου και αποτελεσματικός διαχωρισμός μη συμβατών δραστηριοτήτων

11 Χειρισμός δειγμάτων και ιχνηλασιμότητα δειγμάτων Το μέγεθος του δείγματος πρέπει να είναι ικανοποιητικό για: Την εκτέλεση των δοκιμών Επανάληψη των δοκιμών Φύλαξη αντιδείγματος Πρέπει να υπάρχει σχέδιο και διαδικασία δειγματοληψίας Καταχώριση και επισήμανση Όλα τα δείγματα κατά την παραλαβή τους στο εργαστήριο πρέπει να λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης. Να φυλάσσονται σε ΑΣΦΑΛΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ και ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟ χώροφύλαξης Χωριστοί αριθμοί καταχώρισης διαφορεικές παρτίδες Ετικέτα σε κάθε περιέκτη δείγματος Ιχνηλασιμότητα στον περιέκτη από τον οποίο πάρθηκε το δείγμα Συνθήκες φύλαξης Απαιτήσεις ασφάλειας Ημερομηνία λήψεως, όνομα, αριθμός παρτίδας (lot Nr), κλπ. 21 Ι Προετοιμασία για δειγματοληψία Τα εργαλεία δειγματοληψίας πρέπει να είναι διαθέσιμα στο δειγματολήπτη, π.χ. για το άνοιγμα περιεκτών (μαχαίρια, σφυριά, κλπ.), υλικό για το επανακλείσιμο του περιέκτη (ταινία κλεισίματος), αυτοκόλλητες ετικέτες για να δείξουν την απομάκρυνση ποσότητας του περιεχομένου, κλπ. Τα εργαλεία δειγματοληψίας πρέπει να είναι κατασκευασμένα από αδρανή υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο ήανοξείδωτο χάλυβα, όχι ύαλο) και να διατηρούνται πολύ καθαρά. Μετά τη χρήση, ενδελεχές πλύσιμο, ξέπλυμα με νερό ήκατάλληλο διαλύτη, στέγνωμα και φύλαξη σε καθαρές συνθήκες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά δειγματοληψίας μιας χρήσεως. Τα μέσα πλυσίματος πρέπει να είναι εντός ήδίπλα στην περιοχή δειγματοληψίας. Οι διαδικασίες καθαρισμού πρέπει να τεκμηριώνονται και να επικυρώνονται (= απόδειξη αποτελεσματικότητας). Αποστειρωμένα προϊόντα (π.χ. φαρμακευτικά) πρέπει να δειγματολειπτούνται κάτω από άσηπτες συνθήκες

12 Παραδείγματα τύπων εργαλείων δειγματοληψίας (Οδηγία WHO) 23 Παράδειγμα εντύπου δειγματοληψίας (Οδηγία WHO) 24 12

13 II Διαδικασία δειγματοληψίας (συν.) Προσοχή σε ενδείξεις ανομοιογένειας του υλικού: Διαφορές σχήματος, μεγέθους, χρώματος σωματιδίων σε ουσίες υπό μορφή κρυστάλλων / σφαιριδίων / κόνεων. Κρούστα υγρασίας σε υγροσκοπικές ουσίες. Στερεές αποθέσεις σε υγρά ήημιστερεά. Διαστρωμάτωση υγρών. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται τμήματα από το υλικό και ελέγχονται χωριστά από το υλικό με κανονική εμφάνιση. Να λαμβάνεται υπόψη προηγούμενη εμπειρία για το προϊόν ήτον προμηθευτή 25 IIΙ Φύλαξη δείγματος και διατήρηση Περιέκτες Να μην αλληλεπιδρούν με το δειγματοληπτούμενο υλικό. Να μην επιτρέπουν επιμόλυνση. Να προφυλάσσουν το δείγμα απόφως, αέρα και υγρασία. Να κλείνονται και να επισημαίνονται κατάλληλα. Να αποφεύγεται η ανάμειξη όταν ανοίγονται οι περιέκτες (βιδωτά καπάκια, χωριστά βουλώματα). Λοβιτούρες / μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα πρέπει να είναι εύκολα ανιχνεύσιμα. Να μεταφέρονται με τέτοιο τρόπο για την αποφυγή θραύσεως. Χώροιφύλαξης δειγμάτων Ασφάλεια και κατάλληλες συνθήκες φύλαξης (φως, εξαερισμός, απαιτήσεις ασφάλειας, και κάθε ειδική απαίτηση). Φύλαξη δειγμάτων σύμφωνα με τις καθορισμένες συνθήκες φύλαξης. Υλικά συσκευασίας παρόμοια με αυτά στα οποία προμηθεύεται η πρώτη ύλη

14 Προσοχή στην ανάμειξη δειγμάτων κατά το άνοιγμα των περιεκτών 27 Χρήση καθαρών εργαλείων δειγματοληψίας 28 14

15 Παραδείγματα τύπων περιεκτών για χρήση στη φύλαξη δειγμάτων πρώτων υλών και χύμα προϊόντων-1 (Οδηγία WHO) 29 Παραδείγματα τύπων περιεκτών για χρήση στη φύλαξη δειγμάτων πρώτων υλών και χύμα προϊόντων-2 (Οδηγία WHO) 30 15

16 Μη αναγνώσιμες ετικέτες 31 Σχέδιο δειγματοληψίας-ι n-plan Για υλικά που θεωρούνται ομοιογενή και από αναγνωρισμένη πηγή 1. Υπολογισμός μονάδων n για δειγματοληψία. 2. Τυχαία επιλογή μονάδων n από τους περιέκτες Ν. 3. Λήψη δείγματος από αυτές τις μονάδες. 4. Στο εργαστήριο QC ελέγχεται η εμφάνιση (καταλληλότητα) και αποδίδεται ταυτότητα σε κάθε δείγμα. 5. Εάν τα αποτελέσματα συμφωνούν ενώνονται τα δείγματα σε ένα μόνο τελικό δείγμα. 6. Λήψη «αναλυτικού δείγματος» για πλήρη έλεγχο. 7. Φύλαξη του υπόλοιπου ως «διατηρούμενο δείγμα» (retention sample)

17 Σχέδιο δειγματοληψίας-ιι p-plan Για υλικά που θεωρούνται ομοιογενή, από αναγνωρισμένη πηγή και ο κύριος σκοπός είναι ο έλεγχος ταυτότητας 1. Λήψη δείγματος από τις Ν μονάδες. 2. Στο εργαστήριο QC ελέγχεται ηεμφάνιση (καταλληλότητα) και αποδίδεται ταυτότητα σε κάθε δείγμα. 3. Εάν τα αποτελέσματα συμφωνούν σχηματίζεται το p τελικό δείγμα με κατάλληλη ανάμειξη. 4. Φύλαξη του p δείγματος για «διατήρηση» (ήπλήρη έλεγχο εάν απαιτείται). 33 Σχέδιο δειγματοληψίας-ιιι r-plan Για υλικά που θεωρούνται ανομοιογενή και/ή από μη καλώς αναγνωρισμένη πηγή Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για φυτικά προϊόντα. 1. Λήψη δείγματος από τις Ν μονάδες δειγματοληψίας. 2. Στο εργαστήριο QC ελέγχεται ηεμφάνιση (καταλληλότητα) και αποδίδεται ταυτότητα σε κάθε δείγμα. 3. Εάν τα αποτελέσματα συμφωνούν τα r δείγματα επιλέγονται τυχαία. 4. Τα r δείγματα ελέγχονται πλήρως ξεχωριστά. 5. Εάν τα αποτελέσματα συμφωνούν ενώνονται τα r δείγματα για το διατηρούμενο δείγμα

18 Εργαστηριακό περιβάλλον Θερμοκρασία Φως Άμεσο ηλιακό φως στον εξοπλισμό των πάγκων. Σχετική υγρασία Ασφάλεια Βιολογική στειρότητα Μικροβιολογικά εργαστήρια Εργαστήρια ελέγχου στειρότητας 35 Όχι κατεύθυνση ρεύματος κλιματιστικών επί του εξοπλισμού 36 18

19 Ευταξία στα ψυγεία 37 Έντυπα χειρισμού δειγμάτων 38 19

20 Ευταξία - Καθαρισμός 39 Ημερολόγια εργασίας (Workbook, Log-book) Χρήση δεμένου βιβλίου σημειώσεων με συνεχώς αριθμημένες σελίδες. Καταγραφή ημερομηνίας και ταυτότητας δειγμάτων / ελέγχων. Καταγραφή αρχικών δεδομένων και αποτελεσμάτων αμέσως με μελάνι. Συμπερίληψης και επεξήγησης εξισώσεων / τύπων, σχημάτων, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, κλπ. Όχι αλλαγή εγγραφών νέες εγγραφές για διόρθωση. Χάραξη γραμμής στο κενό χώρο Περιοδικά (π.χ. εβδομαδιαία) πρόσωπο που κατανοεί την τεχνολογία / μεθοδολογία διαβάζει και υπογράφει κάθεσελίδα με τη δήλωση: «Αποκάλυψη στον και κατανόηση από...» Disclosed to and understood by 40 20

21 Παράδειγμα φύλλου σημειώσεων αίθουσας πειραματοζώων 41 Παράδειγμα εντύπου σημειώσεων δειγμάτων τροφίμων 42 21

22 Παράδειγμα εντύπου παραλαβής δείγματος 43 G(QC)LP 1-1 Σχεδιασμός και Κατασκευή Εργαστηρίων 44 22

23 Στάδια Σχεδιασμού Εργαστηρίου Τεκμηρίωση λειτουργίας, μεγέθους και συνθηκών όλων των χώρων. Προσδιορισμός της χρήσεως των χώρων (αιθουσών και θέσεων). Διαπίστωση των καλύτερων πρακτικών με επισκέψεις σε παρόμοια εργαστήρια που κτίσθηκαν ήανακαινίσθηκαν την τελευταία 5-ετία. Καθορισμός χαρακτηριστικών / προτύπων σχεδιασμού. Ποσοτικοποίηση υπεροχών και αδυναμιών υπαρχόντων εργαστηρίων. Καθορισμός σχεδίου δράσεως. 45 Σχεδιασμός ακαδημαϊκού εργαστηρίου Περιλαμβάνει χώρο διδασκαλίας, εργαστηριακό χώρο και χώρο υποστήριξης 46 23

24 Σχεδιασμός εργαστηρίου 47 Καλώδια και συνδέσεις από την οροφή 48 24

25 Μικροβιολογικό εργαστήριο ελέγχου ποιότητας 49 Χημικό εργαστήριο ελέγχου ποιότητας 50 25

26 Σχεδιασμός και κατασκευή εργαστηρίων 51 Σχεδιασμός πολυδύναμων εργαστηρίων 52 26

27 Μέτρα Προφύλαξης 53 Σύμβολο βιο-επικινδυνότητας Biohazard 54 27

28 Θέματα βιο-ασφάλειας Βιο-ασφάλεια σε μικροβιολογικά και βιο-ιατρικά εργαστήρια Δημοσίευση από CDC/NIH Οδηγίες Guidelines Ασφάλειας Code of Practice and Gold Standard in Industry Clinical & Research Lab Lab. Animal Facilities Ακρονύμιο BMBL 55 Βιοασφάλειας Επίπεδο-1 Biosafety Level-1 (BSL-1) ή ABSL-1 Καλώς χαρακτηρισμένοι παράγοντες Παράγοντες μη γνωστοί να προκαλούν ασθένειες (σε υγιείς ενήλικες ανθρώπους) Διαθέσιμη προφυλακτική αγωγή Διαδικασίες ανοικτού πάγκου (open bench) Ζώα σε σύστημα ανοικτού κλωβού ήεξωτερικών χώρων Καλή εργαστηριακή πρακτική ABSL-1: Restricted Indoor Access 56 28

29 Βιοασφάλειας Επίπεδο-2 Παράγοντες σχετιζόμενοι με ανθρώπινες ασθένειες Διαθέσιμη αγωγή για την ασθένεια Παράγοντας που θέτει σε μέτριο κίνδυνο προσωπικό και περιβάλλον Άμεση επαφή ήέκθεση Διαδερμική έκθεση Αμυχή, Διάτρηση, Τρύπημα βελόνας Έκθεση μεμβράνης βλεννογόνου Οφθαλμοί, Στόμα, ανοικτή τομή 57 Βιοασφάλειας Επίπεδο-3 Εργασία σε υψηλή απομόνωση Biosafety Level-3 (BSL-3 ή ABSL-3) Ενδογενείς ήεξωτικοί παράγοντες Μεταφορά με αερόλυμα Σοβαρές επιδράσεις στην υγεία Διαθέσιμη ήμη αγωγή 58 29

30 Βιοασφάλειας Επίπεδο-4 Εργασία σε υψηλή απομόνωση Κατασκευή με πρακτική BSL-3/ABSL-3 Εγκαταστάσεις υψηλής απομόνωσης Χώρος υπερπίεσης BSL-3 + Class III Biosafety Cabinet Καταιωνιστήρας (ντους) χημικής απολύμανσης Συλλογή υγρών έκπλυσης κατά την απολύμανση 59 Σχεδιασμός Εργαστηρίου 60 30

31 Κατασκευή Εργαστηρίου 61 Χρησιμοποιημένος Εξοπλισμός Φθορά φυλαγμένου εξοπλισμού με το χρόνο. Καθιέρωση νέων, πλέον αυστηρών απαιτήσεων Χρησιμοποιημένα όργανα μπορεί να έχουν τροποποιηθεί Πιθανόν να μην είναι διαθέσιμα τα εγχειρίδια και τα πιστοποιητικά (documents) Διαθέσιμοι εκπαιδευμένοι χειριστές / μηχανικοί υποστήριξης? Διαθέσιμα ανταλλακτικά? 62 31

32 Νέος Εξοπλισμός Απόσταση από θέση εργαστηρίου Εκπαίδευση Υψηλό αρχικόκόστος 63 Παράπονα Το Εργαστήριο πρέπει να έχει πολιτική και διαδικασία για την επίλυση παραπόνων (ISO ) 64 32

33 Εκπαίδευση σε δεξιότητες επίλυσης ανταγωνισμού 65 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση (ISO ) Ηανωτέρα διοίκηση του Εργαστηρίου πρέπει περιοδικά να προβαίνει σε ανασκόπηση του συστήματος διαχείρισης του εργαστηρίου 66 33

34 Ερωτήσεις? 67 34

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD 2006-07-04 ICS: 03.120.20 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 2 η Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων General requirements for the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ HACCP ΑΘΗΝΑ 2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΕΤ Ομάδα Εργασίας( Απόφαση Δ.Σ ΕΦΕΤ υπ αριθ. 601/14-09-2010) Επικεφαλής: Γκαντζιός Βασίλης, Προϊστάμενος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΙΣΤΩΝ. Λειτουργικό εγχειρίδιο για αρµόδιες αρχές. Έκδοση 1.0

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΙΣΤΩΝ. Λειτουργικό εγχειρίδιο για αρµόδιες αρχές. Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ηµόσια υγεία και αξιολόγηση των κινδύνων Νοµοθεσία σε θέµατα υγείας και διεθνή ζητήµατα ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025 Δ.Γ. Κυριακίδης, Α.Λευκόπουλος,.Μήτσας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-04 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/13-11-2014 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 13-11-2014 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc)

SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) EL SANCO/1955/2005 Rev. 3 (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc) EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C(2005) τελικό ΣΧΕΔΙΟ Εγγράφου κατευθύνσεων για την εφαρμογή διαδικασιών βάσει των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 8.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 68/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κατευθυντήριες γραμμές της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα του κλάδου κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών

Οδηγός αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα του κλάδου κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών Οδηγός αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα του κλάδου κονσερβοποιίας ψαριών και θαλασσινών EUROPEAN REFERENCE OF QUALIFICATIONS IN FISH AND SEAFOOD CANNERY SECTOR ES/09/LLP-LdV/TOI/14910 ΕΤΑΙΡΟΙ: FEDERACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΡΑ 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ

ISO 17025 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ (1) 5.1.1. Ηορθότητα καιηαξιοπιστία των δοκιμώνπου εκτελούνταιαπό ένα Εργαστήριο προσδιορίζονταιαπό πολλούς παράγοντες. Οιπαράγοντες αυτοίσυμπεριλαμβάνουν συνεισφορές

Διαβάστε περισσότερα

testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration

testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration Ε.Ζερβού ΠΓΝΙ Donor selection αιμοληψία testing Medical decision to transfuse Blood sample Pre transfusion testing Collection Administration Transport to the patient Administration Monitor evaluation Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Επιβλέπων: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

O παρών Οδηγός εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 91/18.02.2009 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ

O παρών Οδηγός εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 91/18.02.2009 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ Ο Οδηγός Ορθής Πρακτικής των Αλευρομύλων γράφτηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ε.Κ. 178/2002 και 852/2004. Ο παρών οδηγός όπου έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία υπερισχύει η ισχύουσα νομοθεσία και όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων Σχέδιο ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Προς Διαβούλευση Αθήνα 01-02-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Β.ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Μέρος 1. Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 978 28 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. Ο 121/3η/27 4 2015 Τροποποίηση της αριθμ. 0 833/1876 10 2008 απόφασης ΔΣ/ΕΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα