Αξιολόγθςθ υποψθφίων ΔΑΣΑ 17397/ Κατθγορία προςωπικοφ Ε (Επικοινωνιακισ υποςτιριξθσ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγθςθ υποψθφίων ΔΑΣΑ 17397/17.12.2010 Κατθγορία προςωπικοφ Ε (Επικοινωνιακισ υποςτιριξθσ)"

Transcript

1 17397/ ΣΑΚΑΝΙΚΑ ΔΗΜΗΣΡΑ πατρ. ΧΡΗΣΟ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΧΡΗΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ζτοσ κτιςθσ 22, βακμόσ 6.84, ΑΟΕΕ ΦΤΙΚΗ, ζτοσ κτιςθσ 22, βακμόσ 6.1, ΠΑΝ. 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, υμμετοχι ςτο αναπτυξιακό πρόγραμμα INNOREF/INTERREG II C East, ΚΔΕΠ (πρϊθν ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ), Οικονομολόγοσ ςε αναπτυξιακά προγράμματα, ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΑΣΡΑ, Οικονομολόγοσ ςε αναπτυξιακά προγράμματα, ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ, Ωρομίςκιοσ εκπ/κόσ ΑΔΕ ΠΑΣΡΑ, ςφμβουλοσ δικτφωςθσ και επικοινωνίασ, 48 ΑΔΕ ΠΑΣΡΑ, εκπόνθςθ μελζτθσ, 1,3 ΚΔΕ ΠΑΣΡΑ, εκπόνθςθ μελζτθσ, 2,3 41,43 48 ΑΓΓΛΙΚΑ: OF IN ENGLISH, ΠΣΤΧΙΟΤ 8 ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Κάτοχοσ MSc in International Business Administration, University of Rotterdam Η προχπθρεςία ςτο 4 δεν λαμβάνεται υπ' όψιν. Η προχπθρεςία ςτα 1, 2, 3 ζχει μερικι επικάλυψθ. 6 ΚΟΣΙΦΑ ΙΩΑΝΝΑ πατρ. ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ, ζτοσ κτιςθσ 1993, βακμόσ 7.73, ΠΑΝ. 1. ΣΕΙ, Διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ Σμιματοσ, 2 2. ΣΕΙ, Διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ Σμιματοσ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΑΧΑΪΑ, Δοικθτικόσ Τπάλλθλοσ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΙΓΙΟΤ (STAGE), Δοικθτικόσ Τπάλλθλοσ, ΑΘΗΝΑ 24 ΑΕ (STAGE), Δοικθτικόσ Τπάλλθλοσ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΗΜΟΤ ΑΙΓΙΟΤ, Γραμματειακι υποςτιριξθ, ΑΓΓΛΙΚΑ: TOEIC, EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA, score 925/ ΜΟΤΛΙΝΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ πατρ. ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΟΔΟΙΑ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟ 28, βακμόσ 6.93, ΠΑΝ. 28, βακμόσ 7.8, ΠΑΝ. 1. INTERSALONICA ΑΕΓΑ, Τπάλλθλοσ Γραφείου, ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ, ΠΑΝ/ΜΙΟ, Τπθρεςίεσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,.7 3. LIDL, ταμίασ-πωλιτρια, 4 4. medi-πρινοτ, τθλεφωνιτρια, ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ), Διοικθτικι υποςτιριξθ Σμιματοσ, 7 2. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ, Διοικθτικι υποςτιριξθ τμιματοσ, 2 3. ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧ/Η ΑΜΑΛΙΑΔΑ, Διάκεςθ ςτο ΣΕΙ Αμαλιάδασ για Διοικθτικι υποςτιριξθ Σμιματοσ, ,5 ΑΓΓΛΙΚΑ: OF IN ENGLISH, ECDL EXPERT ΜΒΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επαγγελματικι ΕΠΙΣΗΜΗ, ζτοσ κτιςθσ 21, προχπθρεςια 1 προςμετράται ΣΜ. από τθ λιψθ του βαςικοφ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝ. τίτλου ςπουδων. υςτατικζσ επιςτολζσ που τεκμθριϊνουν το αντικείμενο τθσ 58, 59 ΠΑΝΑΓΙΩΣΑΡΟΤ ΑΛΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ, ζτοσ κτιςθσ 23, βακμόσ 6.54, ΠΑΝ. ΚΡΗΣΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΝΕΟΛΑΙΑ, ΠΕΡ. ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ, διαχείριςθ ςτατιςτικϊν δεδομζνων, ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, υλοποίθςθ πλάνου επικοινωνίασ, αναφορζσ αξιολόγθςθσ, 16.5 ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ, εργαςτ. ςυνεργάτθσ, γνωςτικό αντικείμενο Πλθροφορικι. Β βάκμια εκπαίδευςθ, εκπαιδευτικόσ 16,5 IN ENGLISH, Εκ τθσ προχπθρεςίασ ςτο ΣΕΙ Πάτρασ Κάτοχος MSc ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΟΣΤΠΟΙΗΗ Ε ΤΓΥΡΟΝΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, έτος κτήσης 26, ΕΜΠ ελίδα 1 από 6 Ι. Δ. Ζαχαράκθσ. Σςινόπουλοσ Α. Κοφτρασ

2 17397/ ΠΟΛΤΜΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΣΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ζτοσ κτιςθσ 24, βακμόσ 7.43, ΠΑΝ. ΔΕΠΑΠ, οργάνωςθ τουριςτικϊν, πολιτιςτικϊν & ακλθτικϊν εκδθλϊςεων,.67 Σ ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΣ. & ΚΛΑ. ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ, αρχαιολόγοσ, 16,67 1. ΑΓΓΛΙΚΑ: ENGLISH, 2. ΓΑΛΛΙΚΑ: ΚΡΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Β1 3. ΙΠΑΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΚΟ Επιμόρφωςθ ςε οργάνωςθ εκδθλϊςεων και ςχετικζσ ςυςτατικζσ επιςτολζσ 53 ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΡΕΒΒΕΚΑ πατρ. ΑΓΓΕΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ζτοσ κτιςθσ 24, βακμόσ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩ, ΠΑΝ. ΣΕΙ, Διοικθτικι υποςτιριξθ Σμιματοσ, 9 9 ΟΤΔΕΝ ECDL START υςτατικζσ επιςτολζσ που τεκμθριϊνουν το αντικείμενο τθσ 34 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, ζτοσ κτιςθσ 26, βακμόσ 6.21, ΣΕΙ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 1. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ), Διοικθτικι υποςτιριξθ Σμιματοσ, 7 2. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ, Διοικθτικι υποςτιριξθ Σμιματοσ, 2 3. ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧ/Η ΑΜΑΛΙΑΔΑ, Διάκεςθ ςτο ΣΕΙ Αμαλιάδασ για Διοικθτικι υποςτιριξθ Σμιματοσ ,5 ΑΓΓΛΙΚΑ: OF COMPETENCY IN ENGLISH ΠΣΤΧΙΟΤ 6 ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ υςτατικζσ επιςτολζσ που τεκμθριϊνουν το αντικείμενο τθσ 27 ΤΦΑΝΣΟΤ ΑΘΗΝΑ πατρ. ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ, ζτοσ κτιςθσ 25, βακμόσ 7.16, ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΕΠΙΨΤ, οργάνωςθ χοριγθςθσ ερωτθματωλογίων, 1 μινασ 1 IN ENGLISH, Εκελοντικι κοινωνικι εργαςία 78 ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ ΗΛΙΑ πατρ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ, ζτοσ κτιςθσ 1997, βακμόσ 6.29, ΠΑΝ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: εκδόςεισ διαφθμίςεων ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ, εργαςτ. ςυνεργάτθσ, γνωςτικό αντικείμενο Μεταπαραγωγι, Μάρκετινγκ, ,75 IN ENGLISH, Κάτοχοσ MSc ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ. 7 ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ, ζτοσ κτιςθσ 26, βακμόσ 5.85, ΠΑΝ. ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧ/Η ΑΜΑΛΙΑΔΑ, Διάκεςθ ςτο ΣΕΙ Αμαλιάδασ για Διοικθτικι υποςτιριξθ Σμιματοσ 3.5 3,5 ΑΓΓΙΚΑ: ΑΡΙΣΑ ΕΚ ΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΒΕΒΑΙΩΗ ΣΜΗΜΑΣΟ (5 μακιματα) MSc in ECONOMICS, ζτοσ κτιςθσ 27, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, THE NETHERLANDS 1 ΣΖΙΦΑ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΠΗΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ, ζτοσ κτιςθσ 26, βακμόσ 8.22, ΠΑΝ. 1. ΧΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, Βεβαίωςθ ΙΚΑ, χωρίσ κωδ. Δραςτθριότθτασ, 8 2. ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ (STAGE), Διοικθτικόσ Τπάλλθλοσ, ΟΣΕ - τθλεφωνιτρια 8 1. ΑΓΓΛΙΚΑ: ENGLISH, 2. ΓΑΛΛΙΚΑ: DELPH 1st DEGRE 3. ΙΣΑΛΙΚΑ: DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA 4. ΙΠΑΝΙΚΑ: NIVEL B2 1. ECDL ADVANCE, 6 ενότθτεσ 2. ΠΣΤΧΙΟΤ 5 ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ λόγω ελίδα 2 από 6 Ι. Δ. Ζαχαράκθσ. Σςινόπουλοσ Α. Κοφτρασ

3 Πολφ καλι γνϊςθ 17397/ ΒΓΕΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ πατρ. ΗΛΕΚΣ. ΜΗΧ. & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ζτοσ κτιςθσ 25, βακμόσ 8.22, ΠΑΝ. ΟΣΕ, τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ πελατϊν εαιστ, μθ προςδιοριςκζν διάςτθμα και αντικείμενο ΠΑΝ., ερευνθτικά ζργα με υποτροφία IN ENGLISH, ΑΡΙΣΗ ΕΚ ΣΟΤ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ Κάτοχοσ PhD λόγω. 69 ΣΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟ ΚΤΡΙΑΚΟ πατρ. 24, βακμόσ 8.57, ΠΑΝ. ΠΑΝ., διοικθτικό προςωπικό, 1 ΟΣΕ, τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ πελατϊν 1. ΑΓΓΛΙΚΑ: ENGLISH, 2. ΓΑΛΛΙΚΑ: ΚΡΑΣΙΚΟ MSc in ECONOMICS, ζτοσ κτιςθσ 27, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM, THE NETHERLANDS λόγω. 67, 68 ΜΕΙΧ ΘΑΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ πατρ. ΝΙΚΟΛΑ ΜΗΧ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ζτοσ κτιςθσ 21, βακμόσ 7.52, ΠΑΝ. Καμία μετά τθ λιψθ πτυχίου ΑΓΓΛΙΚΑ: OF ΑΡΙΣΗ ΕΚ ΣΟΤ ΒΑΙΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ λόγω. 29 ΣΖΙΝΗ ΧΡΗΣΟ πατρ. ΔΗΜΗΣΡΙΟ BSc in ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY MSc in POWER SYSTEMS ENGINEERING, UNIVERSITY COLLEGE LONDON, ζτοσ κτιςθσ 28, βακμόσ 7.33 ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ ΑΡΙΣΑ (εκ των ςπουδϊν και τίίτλων του ςτθν Αγγλία) ΠΣΤΧΙΟΤ 8 ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ λόγω επιπζδου αναλόγου ι ςχετικοφ τθσ 9 ΜΑΝΣΖΙΛΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ πατρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑ, ζτοσ κτιςθσ 23, βακμόσ 7.44, ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΟΤ, ΠΕ1 Διοικθτικοφ, ΙΔΕΚΕ, υπεφκυνθ εκπαίδευςθσ 3. ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, παροχι ερευνθτικοφ ζργου γνωςτικοφ αντικειμζνου Χθμείασ 4. ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, παροχι εκπαιδευτικοφ ζργου ςτα πλαίςια των μεταπτυχιακϊν τθσ ςπουδϊν γνωςτικοφ αντικειμζνου Χθμείασ 5. ΠΑΝ., ςυνδιδαςκαλία (ςυνεργάτιδα ΠΔ.47/8) γνωςτικοφ αντικειμζνου Χθμείασ ΑΓΓΛΙΚΑ: OF ΙΣΑΛΙΚΑ: ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ Β2 Κάτοχοσ MSc και PhD Χθμείασ. Πλικοσ κακϊσ ενϊ θ βεβαιϊςεων, πιςτοποιθτικϊν είναι και ςυςτατικϊν επιςτολϊν, αξιόλογθ, δεν ςυνάδει με τθν ωςτόςο μθ ςχετικϊν με το απαιτοφμενθ τθσ αντικείμενο τθσ , 56 ΖΩΛΗ ΕΛΕΝΗ πατρ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΣΙΝΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ζτοσ κτιςθσ 26, βακμόσ 7.3, ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ, ζτοσ κτιςθσ 28, βακμόσ 7.9, ΠΑΝ. ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Δ. ΠΑΛΛΗΝΗ, υπάλλθλοσ υποδοχισ, 4 ΟΣΕ, τθλεφωνιτρια, 12 ΑΓΓΛΙΚΑ: OF ΓΑΛΛΙΚΑ: DELF B2 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΚΡΑΣΙΚΟ ΒΕΒΑΙΩΗ ΣΜΗΜΑΣΟ (4 μακιματα) MSc ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΥΕΕΩΝ, έτος κτήσης 29, ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗ λόγω λόγω. ελίδα 3 από 6 Ι. Δ. Ζαχαράκθσ. Σςινόπουλοσ Α. Κοφτρασ

4 17397/ ΠΑΧΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟ 25, βακμόσ 7.89, ΠΑΝ. 1. ΠΑΝ/ΜΙΟ -ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ, Τπθρεςίεσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 2 2. ATLAS HR, Παροχι υπθρεςιϊν διαχείριςθσ ανκρωπ. δυναμικοφ, ΑΓΓΛΙΚΑ: ENGLISH, 2. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: ZERTIFICAT DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE ΠΣΤΧΙΟΤ 5 ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Η δεν τεκμθριϊνεται ωσ ανάλογθ τθσ απαιτοφμενθσ τθσ. Η γνϊςθ δεν είναι ανάλογθ τθσ απαιτοφμενθσ τθσ. 49 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΧΡΗΣΟ πατρ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ζτοσ κτιςθσ 24 βακμόσ 7.3 ΠΑΝ. 1. ΚΕΝΣΡΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΑΚΣΙΚΗ, Ωσ κλθρωτόσ, Γραμματειακι και διοικθτικι υποςτιριξθ μονάδοσ, ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ, Ωρομίςκιοσ εκπ/κόσ, ΟΣΕ, Σθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ, ΙΕΚ ΠΑΣΡΑ, Ωρομίςκιοσ εκπ/κόσ, 1 μινασ 1. ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΡΙΣΗ ΓΝΩΗ ΛΟΓΩ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΚΩΣΙΑ (MASTER OF SIENCE IN International marketing at University of West of Scotland) 2. ΓΑΛΛΙΚΑ: DELF 1ST DEGREE Κάτοχοσ MSc in International marketing at University of West of Scotland τθσ. 14, 15 ΧΑΡΙΣΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ πατρ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ζτοσ κτιςθσ 29, βακμόσ 7., ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗ Καμία μετά τθ λιψθ πτυχίου ΑΓΓΛΙΚΑ: OF λόγω 7 ΓΚΑΡΑΚΟΤΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ πατρ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ζτοσ κτιςθσ 2, βακμόσ 7.34, ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΤ Καμία μετά τθ λιψθ πτυχίου υνάγεται από τισ ςπουδζσ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο ΟΤΔΕΝ Κάτοχοσ 2 Master of Arts και PhD λόγω. Μθ πιςτοποίθςθ γνϊςθσ 36 ΣΟΚΑ ΟΛΓΑ πατρ. ΘΩΜΑ 51 ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ζτοσ κτιςθσ 22, βακμόσ 7.28, ΣΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΝ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ, ζτοσ κτιςθσ 26, βακμόσ 7.27, ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, διοικθτικόσ υπάλλθλοσ (STAGE), ΩΡΟΜΙΘΙΑ ΕΚΠΑΙΕΤΣΙΚΟ ςτθ Β βάκμια 3. ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ςε φροντιςτιρια Β βάκμιασ ΟΤΔΕΜΙΑ ΣΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΓΓΛΙΚΑ: TOEIC, OF ACHIEVEMENT IN ENGLISH, ICT EUROPE, INTERMIDIATE B λόγω ζλλειψθσ εμπειρίασ επιπζδου αναλόγου τθσ λόγω ελίδα 4 από 6 Ι. Δ. Ζαχαράκθσ. Σςινόπουλοσ Α. Κοφτρασ

5 17397/ ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ πατρ. ΑΝΔΡΕΑ 26, βακμόσ 6.58, ΠΑΝ. 1. ΙΕΚ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ, Ωρομίςκιοσ εκπ/κόσ,.6 2. Δ/ΝΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑ, Ωρομίςκιοσ εκπ/κόσ, Ε. ΝΚΟΛΑΟΤ, Βοθκόσ λογιςτι, ΓΙΔΑΡΗ, τιρθςθ λογιςτικϊν βιβλίων, 4 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΑΡΙΣΗ ΓΝΩΗ ΛΟΓΩ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΑ (MASTER OF SIENCE IN ECONOMICS at University of Essex, μθ αναγνωριςμζνο από ΔΟΑΣΑΠ) τθσ. Είναι κάτοχοσ MSc in Economics, Univ. of Essex, μθ αναγνωριςμζνο από το ΔΟΑΣΑΠ 11, 12, 13 6, 61, 62 ΚΑΣΡΗ ΧΡΗΣΟ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΙΒΑΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟ πατρ. ΣΑΣΙΣΙΚΗ, ζτοσ κτιςθσ 25, βακμόσ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ. 28, βακμόσ 6.37, ΠΑΝ. 1. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ, εργαςτ. ςυνεργάτθσ (αντικείμενο ςτατιςτικι και ποςοτικζσ μζκοδοι), 3 2. ΠΑΝ., επικουρικό διδακτικό ζργο ςτα πλαίςια των μεταπτυχιακϊν του ςπουδϊν Καμία μετά τθ λιψθ πτυχίου IN ENGLISH, ΑΓΓΛΙΚΑ: OF λόγω λόγω 46 ΒΟΤΚΕΛΑΣΟΤ ΠΟΤΛΙΑ 29, βακμόσ 6.2, ΠΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΣΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΣΡΑ, διοικθτικιλογιςτικι υποςτιριξθ, 3 ΑΓΓΛΙΚΑ: OF COMPETENCY IN ENGLISH τθσ. 8 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ ΠΟΤΔΩΝ, ζτοσ κτιςθσ ΔΗΜΗΣΡΙΟ πατρ. ΜΤΡΩΝ 27, βακμόσ 6.73, ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Καμία μετά τθ λιψθ πτυχίου ΑΓΓΛΙΚΑ: OF ΟΤΔΕΝ λόγω. Προςκόμιςθ διαφόρων τίτλων ςε γλϊςςα γαλλικι, ιςπανικι, ρωςςικι δίχωσ μετάφραςθ. Προςκόμιςθ βεβαίωςθσ Master of Arts δίχωσ μετάφραςθ και δίχωσ αναγνϊριςθ ΔΟΑΣΑΠ. 17 ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ, ζτοσ κτιςθσ 21, βακμόσ 6,69, ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 1. ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ), Διοικθτικι υποςτιριξθ Σμιματοσ, 7 2. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΕΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ, ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ), Διοικθτικι υποςτιριξθ Σμιματοσ, 41.5 IN ENGLISH, Η δεν τεκμθριϊνεται ωσ ανάλογθ τθσ απαιτοφμενθσ τθσ. ελίδα 5 από 6 Ι. Δ. Ζαχαράκθσ. Σςινόπουλοσ Α. Κοφτρασ

6 17397/ ΠΗΛΙΟΠΟΤΛΟΤ ΕΛΕΝΗ- ΙΑΚΩΒΙΝΑ πατρ. ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ, ζτοσ κτιςθσ 21, βακμόσ 6.66, ΠΑΝ. Β ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ωρομίςκια εκπαιδευτικόσ Odyssey Charter School, Wilmington, Delaware, USA, εκπαιδευτικόσ Ν. Α. άμου, ςυντονίςτρια καταςκινωςθσ ΟΣΕ, τθλεφωνιτρια ΑΓΓΛΙΚΑ: OF COMPETENCY IN ENGLISH ΒΕΒΑΙΩΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (6 μακιματα) τθσ. Δεν κατζχει το τυπικό προςόν 2 (θ πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ από το Σμ. Μακθματικϊν δεν είναι ςχετικι με τα αντικείμενα τθσ προκιρυξθσ) 66 44, 45 ΚΟΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟ πατρ. ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΟΛΙΣΑ πατρ. ΑΘΑΝΑΙΟ 28, βακμόσ 7.27, ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ 28, βακμόσ 6.46, ΠΑΝ. Καμία τεκμθριωμζνθ ΑΓΓΛΙΚΑ: IELTS ΜΗ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΕΝΗ 1. ΑΓΓΛΙΚΑ: IELTS 2. ΙΣΑΛΙΚΑ: ΚΡΑΣΙΚΟ ΟΤΔΕΝ λόγω. Δεν πιςτοποιεί το τυπικό προςόν γνϊςθσ. λόγω 24, 25 ΣΕΡΖΗ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ, ζτοσ κτιςθσ 1995, βακμόσ 6.18, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. 1. ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟ ΟΕ, βοθκόσ λογιςτι, 2 2. ΚΑΡΣΟΚΙΝΗΗ, ειδικότθτα «Οικονομικϊν επιςτθμϊν», 11.5 (STAGE) ΑΓΓΛΙΚΑ: TOEIC, OF ACHIEVEMENT Η 1 και 2 δεν αναγνωρίηεται κακϊσ δεν ςυνάδει με τθν απαιτοφμενθ από τθν προκιρυξθ. 33 ΠΑΣΙΩΣΗ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ πατρ. ΓΕΡΑΙΜΟ ΚΛΑΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ζτοσ κτιςθσ 22, βακμόσ 6.11, ΣΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΔΕΗ, γραμματειακι υποςτιριξθ, εξυπθρζτθςθ πελατϊν, 8 2. ΚΕΠ ΔΗΜΟΤ ΠΑΣΡΕΩΝ, διαχείριςθ και υποςτιριξθ προγραμμάτων (STAGE), 8 ΑΓΓΛΙΚΑ: ΚΡΑΣΙΚΟ λόγω επιπζδου αναλόγου ι ςχετικοφ τθσ ελίδα 6 από 6 Ι. Δ. Ζαχαράκθσ. Σςινόπουλοσ Α. Κοφτρασ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 2/3308/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΛΑΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΒΟΛΟΤ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λιμνου, 38334 ΒΟΛΟ Σθλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιςτοςελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο Γ Ι Α Τ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Α Η Π Ρ Ο Τ Ν Α Ψ Η Τ Μ Β Α Ε Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΙΣΛΟΙ ΓΛΩΟΜΑΘΕΙΑ - ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλώςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2 και μζτρια Β1) αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 π.δ 146/2007 «Σροποποίθςθ διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

[COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008

[COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008 [COPY/PASTE από ΦΕΚ] ΕΦΗΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΡPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Ρ. Αρ. Φφλλου 272 6 Ιουνίου 2008 * + ΡΑΑΤΗΜΑ Γ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΟΡΟΣ ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ Α) ΑΓΓΛΙΚΑ Η γνϊςθ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Διοικητικών μαθημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-2014

Τομέας Διοικητικών μαθημάτων - Αλφαβητικός Κατάλογος όλων των υποψηφίων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2013-2014 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 5 6 7 8 9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Αστικό Δίκαιο ΝΟΜΙΚΑ ΕΕ - ΕΡΓΑΣΤ. Συν. Προσόντα. Καθ. Εφαρμογών (Master + >5 χρόνια προϋπ.) ΒΙΤΣΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ Αθηνών ΜΔΕ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑΣΑ: Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2014-15 Κόρινκοσ, Οκτϊβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015-2016

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015-2016 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014-2015

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014-2015 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΦΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΜΟΝΣΕΛΑ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟ HΛΙΑ EΠΙΣΡΟΠΑΚΗ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ & Μθχανικόσ Σεχνολογίασ Η/Τ ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ 10 Γενάρθ 1967 (10/01/1967)

ΓΙΩΡΓΟ HΛΙΑ EΠΙΣΡΟΠΑΚΗ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ & Μθχανικόσ Σεχνολογίασ Η/Τ ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ 10 Γενάρθ 1967 (10/01/1967) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΓΙΩΡΓΟ HΛΙΑ EΠΙΣΡΟΠΑΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ & Μθχανικόσ Σεχνολογίασ Η/Τ ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ Χίοσ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ 10 Γενάρθ 1967 (10/01/1967)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΚΘΝΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία)

ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία) ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία) ΕΠ - ΕΠΙΣΤ. Συν. Προσόντα Επίκουρου Καθηγητή. 5 Χρηματοοικονομικά ΖΑΧΟΥΡΗΣ 1 ΠΑΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6947 78558 26142454 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία 24/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

Λαμία 24/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24/1/2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΚΟΙΝ: TEI ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα