ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ ΗΠΕΙΡΟΤ, ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ν. 3199/2003 ΚΑΙ ΣΟΤ Π.Δ. 51/2007 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΟ Οκτώβριος, 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καταγραφή των κοινωνικών εταίρων Κατθγοριοποίθςθ κοινωνικϊν εταίρων... 3 Τδατικό Διαμζριςμα Ηπείρου... 3 ΦΟΡΕΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ... 3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕ ΧΡΗΣΕ / ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΕ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕ / ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΜΕ / ΦΟΡΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ... 21

3 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ το παρόν ζγγραφο καταγράφονται εξαντλθτικά οι ενδιαφερόμενοι και επθρεαηόμενοι φορείσ και Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ που κα ενθμερωκοφν και κα ςυμμετζχουν ουςιαςτικά ςτθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ. Η καταγραφι γίνεται ςε πζντε επίπεδα ανάλογα με τθ ςυμβολι των φορζων ςτθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων (decision-makers), διαχειριςτζσ, χριςτεσ/καταναλωτζσ, εμπειρογνϊμονεσ/ειδικοί, ΜΜΕ/φορείσ ενθμζρωςθσ. 1.1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΦΟΡΕΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ A/A ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 1 ΠΑΝΣΟΤΛΑ ΧΡΗΣΟΤ ΜΙΧΑΗΛ (ΠΑΟΚ) 2 ΑΡΓΤΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ (ΠΑΟΚ) 3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΩΚΡΑΣΗ ΑΘΑΝΑΙΟ (ΠΑΟΚ) 4 ΣΑΟΤΛΑ ΑΝΑΣΑΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΝΔ) 5 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΣΑΤΡΟ (ΝΔ) 6 ΣΙΡΩΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (ΠΑΟΚ) 7 ΣΑΙΝΟ ΩΣΗΡΙΟΤ ΠΑΤΛΟ (ΠΑΟΚ) 8 ΠΑΠΑΙΩΖΟ ΧΡΗΣΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΝΔ) 9 ΚΑΣΟΤΡΑ ΠΤΡΙΔΩΝΑ ΧΡΗΣΟ (ΠΑΟΚ) 10 ΣΟΤΜΑΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (ΝΔ) 11 ΠΑΠΑΧΡΗΣΟΤ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΟ (ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ) 12 ΓΚΕΡΕΚΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΣΖΕΛΑ) (ΠΑΟΚ) 13 ΔΕΝΔΙΑ ΠΤΡΙΔΩΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ-ΓΕΩΡΓΙΟ (ΝΔ)

4 14 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (ΚΚΕ) 15 ΧΑΝΣΑΒΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ΑΘΑΝΑΙΟ (ΠΑΟΚ) 16 ΠΕΣΑΛΝΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟ (ΠΑΟΚ) 17 ΣΖΗΚΑΛΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΖΗΗ (ΝΔ) 18 ΚΟΤΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΑ (ΠΑΟΚ) 19 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (ΠΑΟΚ) 20 ΒΛΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΙΩΑΝΝΗ (ΠΑΟΚ) 21 ΚΑΑΠΙΔΗ ΔΗΜΟΘΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΝΔ) 22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΙΧΑΛΗ (ΝΔ) 23 ΜΩΡΑΪΣΗ ΧΡΗΣΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ (ΘΑΝΟ) (ΠΑΟΚ) 24 ΜΑΚΡΤΠΙΔΗ ΔΙΟΝΤΙΟΤ ΑΝΔΡΕΑ (ΠΑΟΚ) 25 ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΟΦΙΑ (ΠΑΟΚ) 26 ΑΛΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΜΑΡΙΟ (ΝΔ) 27 ΣΑΜΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ (ΝΔ) 28 ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΗ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ (ΝΔ) 29 ΜΩΡΑΪΣΗ ΕΠΑΜΕΙΝΟΝΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΚΚΕ) 30 ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ (ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ) ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 31 ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ ΚΑΙ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 32 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 33 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΗΠΕΙΡΟΤ 34 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 35 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ

5 36 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΔΑΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΤ 37 ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΗΠΕΙΡΟΤ 38 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΧΕΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΤ 39 ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 40 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΔΑΣΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 41 ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 42 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΧΕΕΩΝ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 43 ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 44 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 45 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΤ 46 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 47 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΔΑΩΝ 48 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 49 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ Ν. ΑΡΣΑ 50 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑ 51 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ Ν. ΘΕΠΡΩΣΙΑ 52 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 53 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗ 54 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ 55 ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 56 ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΣΑ 57 ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΤ 58 ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗ 59 ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΣΟΣΤΛΙΟΤ

6 60 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 61 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 63 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 64 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΤΓΕΙΑ 65 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 66 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 67 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 68 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 69 ΣΜΗΜΑ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 70 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 71 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 72 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 73 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 74 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗ 75 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 76 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 77 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 78 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΑ 79 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 80 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 81 ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 82 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 83 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 84 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 85 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 88 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ 89 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 90 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ 91 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ 92 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ 93 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ 94 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΣΑ 95 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. ΑΡΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 96 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 97 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 98 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 99 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΠΡΩΣΙΑ

8 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΡΠΡΩΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 102 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 103 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 104 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 105 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 106 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 107 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 108 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 109 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 110 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 111 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 112 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 113 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 114 ΣΜΗΜΑ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 115 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 116 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 117 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 118 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ

9 119 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΗ 120 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 121 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 122 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 123 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΑ 124 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 125 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 126 ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 127 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 128 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 129 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 130 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 131 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 132 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 133 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ 134 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 135 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ 136 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ 137 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ 138 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ

10 139 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ 140 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ 141 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 142 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ 143 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ 144 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ 145 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ 146 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΟΖΑΝΗ 147 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ 148 ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΟΤ - ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ 149 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 150 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΙΟΝΙΟΤ 151 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ 152 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 153 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΔΑΣΩΝ ΙΟΝΙΟΤ 154 ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 155 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΧΕΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 156 ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 157 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΔΑΣΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 158 ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΤΣΙΚΗ

11 ΕΛΛΑΔΑ 159 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΧΕΕΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 160 ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 162 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΩΝ ΙΟΝΙΟΤ 163 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 164 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΔΑΩΝ 165 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΚΕΡΚΤΡΑ 166 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 167 ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 168 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 169 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 170 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 171 ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 172 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 173 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 174 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 175 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 176 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 177 ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 178 ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 179 ΣΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 180 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ

12 181 ΣΜΗΜΑ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 182 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 183 ΣΜΗΜΑ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 184 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 185 ΣΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 186 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 187 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 188 ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 189 ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 190 ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 191 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 192 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 193 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 194 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 195 ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 196 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 197 ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ 198 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 199 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 200 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 201 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 202 ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

13 203 ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 204 ΣΜΗΜΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΠΟΙΚΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΜΟΤ 205 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 206 ΣΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 207 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 208 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 209 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 210 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 211 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Π.Ε. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 212 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 213 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 214 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 215 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 216 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 217 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 218 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ 219 ΣΜΗΜΑ ΤΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 220 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 221 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 222 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 223 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

14 224 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 225 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 226 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 227 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ 228 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 229 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 230 ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 231 ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 232 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 233 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 234 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 235 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ΔΗΜΟΙ 236 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΗΠΕΙΡΟΤ 237 ΠΕΔ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 238 ΠΕΔ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 239 ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 240 ΔΗΜΟ ΑΡΣΑΙΩΝ 241 ΔΗΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ 242 ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΣΖΟΤΜΕΡΚΩΝ 243 ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΟΤΦΑ 244 ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ

15 245 ΔΗΜΟ ΟΤΛΙΟΤ 246 ΔΗΜΟ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 247 ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΖΟΤΜΕΡΚΩΝ 248 ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗ 249 ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΙΟΤ 250 ΔΗΜΟ ΖΙΣΑ 251 ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 252 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 253 ΔΗΜΟ ΚΟΝΙΣΑ 254 ΔΗΜΟ ΜΕΣΟΒΟΤ 255 ΔΗΜΟ ΠΩΓΩΝΙΟΤ 256 ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΤ 257 ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑ 258 ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 259 ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 260 ΔΗΜΟ ΠΑΞΩΝ 261 ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ 262 ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 263 ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 264 ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΙΔΟ 265 ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΤ

16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕ A/A 1 ΣΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ (Σ.Ο.Ε.Β.) ΑΧΕΡΟΝΣΑ ΓΛΤΚΗ 2 Σ.Ο.Ε.Β. ΠΕΔΙΑΔΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ 3 Σ.Ο.Ε.Β. ΡΑΓΙΟΤ - ΚΕΣΡΙΝΗ 4 Σ.Ο.Ε.Β. ΑΓΙΑΔΑ - ΑΠΡΟΚΛΗΙΟΤ 5 Σ.Ο.Ε.Β. ΠΑΡΑΠΟΣΑΜΟΤ 6 Σ.Ο.Ε.Β. ΒΡΤΕΛΛΑ 7 Σ.Ο.Ε.Β. ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΚΑΛΑ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 8 Σ.Ο.Ε.Β. ΤΨΗΛΗ ΖΩΝΗ ΚΑΛΑ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 9 Σ.Ο.Ε.Β. ΡΤΖΙΑΝΗ - ΚΟΡΤΣΙΑΝΗ 10 Σ.Ο.Ε.Β. ΕΛΑΙΑ ΦΙΛΙΑΣΩΝ 11 Σ.Ο.Ε.Β. ΚΕΡΑΩΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ 12 Σ.Ο.Ε.Β. ΜΠΟΙΔΑ - ΜΑΤΡΗ 13 Σ.Ο.Ε.Β. ΑΧΕΡΟΝΣΑ 14 Σ.Ο.Ε.Β. ΛΑΜΑΡΗ (ΤΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ Γ.Ο.Ε.Β. ΑΡΣΑ) 15 ΓΕΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΣΙΩΕΩΝ (Γ.Ο.Ε.Β.) ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΡΣΑ 16 Σ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΧΘΟΤ 17 Σ.Ο.Ε.Β. ΛΟΤΡΟΤ 18 Σ.Ο.Ε.Β. ΓΡΑΜΜΕΝΙΣΑ 19 Σ.Ο.Ε.Β. ΓΛΤΚΟΡΙΖΟΤ 20 Σ.Ο.Ε.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΕΛΙΟΤ 21 Γ.Ο.Ε.Β. ΛΕΚΑΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

17 22 Σ.Ο.Ε.Β. ΚΡΤΑ ΛΑΨΙΣΑ 23 Σ.Ο.Ε.Β. ΠΟΡΟΤ 24 Σ.Ο.Ε.Β. ΑΝΑΣΟΛΗ 25 Σ.Ο.Ε.Β. ΚΟΝΙΣΑ 26 Σ.Ο.Ε.Β. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 27 Σ.Ο.Ε.Β. ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ 28 Σ.Ο.Ε.Β. ΒΑΙΛΙΚΟΤ 29 Σ.Ο.Ε.Β. ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 30 Σ.Ο.Ε.Β. ΚΟΤΚΛΙΩΝ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΤ 31 Σ.Ο.Ε.Β. ΑΝΩ ΡΟΤ ΑΧΕΡΟΝΣΑ 32 Σ.Ο.Ε.Β. ΓΚΡΙΜΠΟΒΟΤ 33 Σ.Ο.Ε.Β. ΛΙΘΙΝΟΤ 34 Σ.Ο.Ε.Β. ΜΕΛΙΟΠΕΣΡΑ ΚΑΛΟΒΡΤΗ 35 ΤΝΔΕΜΟ ΤΔΡΕΤΕΩ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 36 ΤΝΔΕΜΟ ΤΔΡΕΤΗ ΠΕΔΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ Ν. ΑΡΣΑ 37 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΜΙΚΡΩΝ ΤΔΡΟΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 38 ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΝΔΟΤ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΘΝ. ΔΡΤΜΩΝ ΒΙΚΟΤ - ΑΩΟΤ & ΠΙΝΔΟΤ 39 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 40 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΣΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΣΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ 41 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΑΡΚΟΤ ΣΖΟΤΜΕΡΚΩΝ 42 ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ 43 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ (Δ.Ε.Τ.Α.) ΑΡΣΑ 44 Δ.Ε.Τ.Α. ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ

18 45 Δ.Ε.Τ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46 Δ.Ε.Τ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑ 47 Δ.Ε.Τ.Α. ΚΕΡΚΤΡΑ 48 Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΛΙΣΕΙΕΩΝ 49 Δ.Ε.Τ.Α. ΚΑΩΠΑΙΩΝ 50 Δ.Ε.Τ.Α. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΡΙΣΩΝ 51 Δ.Ε.Τ.Α. ΦΑΙΑΚΩΝ 52 Δ.Ε.Τ.Α. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 53 Δ.Ε.Τ.Α. ΕΠΕΡΙΩΝ 54 Δ.Ε.Τ.Α. ΛΕΤΚΙΜΜΑΙΩΝ ΚΕΡΚΤΡΑ 55 Δ.Ε.Τ.Α. ΘΙΝΑΛΙΩΝ - ΚΕΡΚΤΡΑ 56 Δ.Ε.Τ.Α. ΚΟΡΡΗΙΩΝ - ΚΕΡΚΤΡΑ 57 Δ.Ε.Τ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 58 Δ.Ε.Τ.Α. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΧΡΗΣΕ / ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΕ A/A ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ / ΤΛΛΟΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ / ΕΝΩΕΙ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ & ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΡΣΑ 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ & ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ & ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 5 ΕΝΩΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

19 6 ΕΝΩΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 7 ΕΝΩΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΕΡΚΤΡΑ 8 ΕΝΩΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 9 ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ ΤΒΟΣΩΝ 10 ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑ 11 ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΣΙΟΤ 12 ΕΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13 ΕΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 14 ΕΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 15 ΕΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΑΡΣΑ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 16 ΕΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ ΚΕΡΚΤΡΑ 17 ΕΝΩΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18 ΕΝΩΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΣΩΝ ΑΡΣΑ 19 ΕΝΩΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΣΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 20 ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑ 21 ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22 ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Ν. ΑΡΣΑ 23 ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ Ν. ΘΕΠΡΩΣΙΑ 24 ΤΔΡΟΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΟΤΡΝΑΡΙΟΤ 25 ΤΔΡΟΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΩΟΤ

20 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕ / ΕΙΔΙΚΟΙ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ / ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ / ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 3 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΤ 4 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΤ 5 ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑ / ΤΛΛΟΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ / ΕΝΩΕΙ 6 ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ / ΣΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΤ (ΣΕΕ) 7 ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΗΠΕΙΡΟΤ - ΝΗΩΝ (ΓΕΩΣΕΕ) 8 ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΟΕΕ) - 6ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΚΑΙ ΝΗΩΝ ΜΚΟ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΟΡΓΑΝΩΕΙ 9 WWF ΠΙΝΔΟ - ΔΡΑΗ ΠΙΝΔΟ 10 WWF ΠΙΝΔΟ - ΚΕΝΣΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΣΟ ΖΑΓΟΡΙ 11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 13 ΠΙΝΔΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΙΟΤ 15 ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΙΚΗ ΦΤΗ 16 ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΡΑΧΘΟΤ 17 ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΑΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν. ΘΕΠΡΩΣΙΑ 18 ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Ν. ΘΕΠΡΩΣΙΑ "Ο ΠΑΝΑ"

21 19 ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΒΡΟΝΣΙΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 20 ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21 ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 22 ΛΕΧΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 23 ΤΛΛΟΓΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ 24 «ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΛΑΜΑ» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ 25 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΤ ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Ε. - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 26 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ «ΗΠΕΙΡΟ Α.Ε.» 27 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 28 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΟΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΤ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ (ΕΣΑΝΑΜ Α.Ε.) 29 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ - ΑΑΕ ΟΣΑ ΜΜΕ / ΦΟΡΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ A/A ΕΦΗΜΕΡΙΔΕ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ" 2 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ" 3 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΗΠΕΙΡΩΣΙΚΟ ΑΓΩΝ" 4 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΠΡΩΙΝΟ ΛΟΓΟ" 5 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ" 6 ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕ ΗΠΕΙΡΟΤ 7 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΒΗΜΑ ΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑ"

22 8 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Η ΠΡΕΒΕΖΑ" 9 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΡΕΠΟΡΣΕΡ" 10 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΣΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ" 11 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΣΟΜΗ ΣΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ" 12 ΕΦΗΜΕΡΔΙΑ "ΦΩΝΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤ" 13 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΜΒΡΑΚΙΑ" 14 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΓΝΩΜΗ" 15 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Η ΕΡΕΤΝΑ" 16 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΗΧΩ ΣΗ ΑΡΣΑ" 17 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΝΕΑ ΣΗ ΑΡΣΑ" 18 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΒΔΕΛΛΑ" 19 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΛΕΤΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ" 20 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΘΕΠΡΩΣΙΚΗ" 21 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Ο ΔΟΡΤΦΟΡΟ" TV 22 ITV 23 ΗΠΕΙΡΟ TV1 24 IN channel (ςυνεργαηόμενο με TVC Ακινα ) 25 ART TV 26 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 27 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΠΡΕΒΕΖΑ 28 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΑΡΣΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

23 29 ΡΑΔΙΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 97,1 30 SKY RADIO 99,2 31 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 32 ΡΑΔΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΟ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΘ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 9 9 16138 16.18 33.2 14659 14.80 29.3 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 10 10 15865 15.73 32.3 14901 14.74 30.1 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (56) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17 17 1399 31.3 897 19.8 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 20 20 1303 30.7 648 12.9 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17

Διαβάστε περισσότερα

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4 Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4 Κατ.5 Αλλοδαποί- Αλλογενείσ εκτόσ ΕΕ Αλλοδαποί- Αλλογενείσ ΕΕ μη ελλην. καταγ. Τπότροφοι αλλογενείσ Τπότροφοι Ζλληνεσ εξωτερικοφ Ζλληνεσ Μους. Μειον. Θράκησ (ΓΕΛ) Πίνακασ θζςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563 16,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΧΟΛΗ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1)

Διαβάστε περισσότερα

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 234 234 22636 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π.

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ Α/Α Ε.Μ. Κ.Π. 1ο Επιςτημονικό πεδίο Ανθρωπιςτικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιςτημών Γεν.ςειρά Πολυτεκνοι Τριτεκνοι Κοιν.κριτηρια 127 Ξ.ΓΛ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19927 6768 18974 18932 129 Ξ.ΓΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΕΠ. 7.196 7.154 42 0,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 0 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 1 ΚΕΝΣΡΟ ΑΓΡΙΜΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟ 2 ΚΕΝΣΡΟ ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΡΓΗ 3 ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΡΑΦΙΣΑ 4 ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΙΔΙΩΣ. ΤΠΑΛΛΗΛΟ 5 ΚΕΝΣΡΟ ΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ- 218 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΖΕΛΙΟ ΑΝΣΩΝΗ 243 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ- 218 ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΖΕΛΙΟ ΑΝΣΩΝΗ 243 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΚΩΔ. ΧΟΛΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΙΔΡΤΜΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΓΙΩΡΓΟ 714 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Σ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΒΟΛΟ) ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ ΒΕΡΣΑΝΙ ΚΙΡ 715 ΔΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ VDB_DEP _PublicCo de ΣΜΗΜΑ ΘΕΕΙ ΚΑΛΤΦ ΘΗΚΑΝ ΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΑΝ ΚΕΝΕ ΙΔΡΤΜΑ

ΒΑΕΙ ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ VDB_DEP _PublicCo de ΣΜΗΜΑ ΘΕΕΙ ΚΑΛΤΦ ΘΗΚΑΝ ΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΑΝ ΚΕΝΕ ΙΔΡΤΜΑ ΒΑΕΙ ΜΕΣΕΓΓΡΑΦΕ 2017 ΙΔΡΤΜΑ VDB_DEP _PublicCo de ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΘΕΕΙ ΚΑΛΤΦ ΘΗΚΑΝ ΘΕΕΙ ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΑΝ ΚΕΝΕ ΘΕΕΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 20.229 17.42 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν, Α Π Ο Κ Ε Ν Σ Ρ Ω Η Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η Η ΑΙΣΘΘ ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΚΤΡΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ -2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 15 ΜΑΙΟΤ Θεςςαλονίκη Ειςαγωγή Τθν Πζμπτθ 10 Μαΐου ανακοινϊκθκε ο αρικμόσ των ειςακτζων για τα Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. τθσ χϊρασ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 1 FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL CHARTERED ACCOUNTANTS THEO BITINIS FRANCE- MOUTIERS (ΓΑΛΛΙΑ) 0033680321630 0033479311890 theo.fai@orange.fr, d.briancon@fiscalite-audit.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ»

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ» ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση Σα 94 Σμέματα που απορροφώνται (1/7) ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΓΛΨΑ, & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΨΝ ΦΨΡΨΝ ΘΡΑΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010»

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» τολεία 1/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΤ 10/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΤ 11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π. οικ. 2/53310/ΔΠΔΞ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΤΠ001 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΤΠ010 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 2 4 4 5 3 ΤΠ003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κωδικός Τμήματος 384 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 75 90 15 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 85 100 15 129 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου» ΑΠΟΥΑΗ Ο ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ ΗΠΕΙΡΟΤ

ΘΕΜΑ: «Σοποθέτηση υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου» ΑΠΟΥΑΗ Ο ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Ιωάννινα 3-2 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ: ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ/ΝΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ Σμήμα Προσωπικού Ταχ. Δ/νση Πλ. Πύρρου 1 Διοικητήριο Τ.Κ. 45 221 Τηλέυωνο : 26510 87233 Αριθμ. Πρωτ.:5019/568

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 20.229

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΙΦΧΧΡΟΦΕΥ ΑΣΡΦΡΙΦΩΟ 1 ου ΓΕΟΙΜΡΧ ΝΧΜΕΙΡΧ 2017

ΕΣΙΦΧΧΡΟΦΕΥ ΑΣΡΦΡΙΦΩΟ 1 ου ΓΕΟΙΜΡΧ ΝΧΜΕΙΡΧ 2017 ΕΣΙΦΧΧΡΟΦΕΥ ΑΣΡΦΡΙΦΩΟ 1 ου ΓΕΟΙΜΡΧ ΝΧΜΕΙΡΧ 2017 Μωδ. Χποψηφ. Επϊνυμο νομα ν. Σατρός ν. Ξητρός Υχολή Επιτυχίας Κδρυμα 17068494 ΑΘΑΟΑΥΡΓΝΡΧ ΞΑΤΙΑ ΚΤΡΙΑΚΟ ΟΦΙΑ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) - ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 17068569 ΑΘΑΟΑΥΡΓΝΡΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 9μηνο 2010 9μηνο 2009 Διαφορά Μεταβολή (%) 1 ΕΘΕΛ 203.750.500,00 228.094.000,00-24.343.500,00-11% 2 ΕΔΙΤ 151.241.795,05

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 19555

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΕΙΑ Ι.Κ.Τ- SIEMENS ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ (Με αριθμό ΑΔΑ: Ψ8ΦΕ4653Π-9ΞΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΕΙΑ Ι.Κ.Τ- SIEMENS ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΣΑΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ (Με αριθμό ΑΔΑ: Ψ8ΦΕ4653Π-9ΞΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ------ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Τ.) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ------ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/8/2017 ΠΡΩΣ.: 11234 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ E-MAIL 1 "ORASIS OPTIC"S- Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΟΠΣΙΚΑ- ΦΑΚΟΙ ΡΟΔΟ ΚΩΛΕΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟ 22410-76767 2 "OPTIC HOUSE" ΜΠΑΡΑΚΟ Γ. ΑΝΔΡΕΑ ΟΠΣΙΚΑ ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ E-MAIL 1 Dr. ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΤΙΑΣΡΟ - ΑΘΛΗΣΙΑΣΡΟ (PMR) ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 210-6034040 pmr@pmr.gr 2 "ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ" Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΟΜΟΓΕΝΕΙ-ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 (ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016

ΒΑΕΙ -- ΟΜΟΓΕΝΕΙ-ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 (ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016 ΒΑΕΙ -- ΟΜΟΓΕΝΕΙ-ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 (ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016 ΒΑΘΜΟ ΒΑΘΜΟ ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΠΡΩΣΟΤ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Οικονοµικό Έτος 2015 Κωδικός Αριθµός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ. 2. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Μπιλανάκη Ελευθερία, ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ. 2. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Μπιλανάκη Ελευθερία, ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ . ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Μπιλανάκη Ελευθερία, ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΧΟΛΕ 017 1. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΜΠ 116. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2016-2017 1 ΖΑΧΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 2 ΚΑΠΑΡΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 3 ΚΟΤΣΑ ΓΚΕΡΙΟΛΝΣ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΜΠ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 2016 (1/1/ /12/2016) 4Η ΑΝΑΡΣΗΗ Δ ΔΟΗ (8%) - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ Πρόγραμμα Β Φορέων + 2 ΔΙΟΡΘΩΕΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 2016 (1/1/ /12/2016) 4Η ΑΝΑΡΣΗΗ Δ ΔΟΗ (8%) - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ Πρόγραμμα Β Φορέων + 2 ΔΙΟΡΘΩΕΙ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 2016 (1/1/2016-31/12/2016) 4Η ΑΝΑΡΣΗΗ Δ ΔΟΗ (8%) - Πρόγραμμα Β 2016 144 Αττικισ Αττικισ Μεταμόρφωςθσ 1694 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 145 Κεντρ.Μακεδονίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ TMHMA Α ----- Σατ. Δ/νση :Αν. Σσότα 15-17 Σ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ(ΗΜ.&ΕΠ.) -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ --ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016

ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΙΜΗΕΩΝ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ(ΗΜ.&ΕΠ.) -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ --ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2016 ΙΔΡΤΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 108 81 10 6 12 8 26 251 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 200 7 15 7 7 2 12 250 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 639 ΑΙΘΗΣΙΚΗ & ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ Δ/ΝΗ Κ.Α.Φ.Ε. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Βοικεια ςτο πίτι 2016 ΑΝΑΡΣΗΗ ΕΓΚΡΙΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ (ΕΝΣΤΠΟ Α8) Ημερομθνία Ανάρτθςθσ 10θ Οκτωβρίου 2016.

Πρόγραμμα Βοικεια ςτο πίτι 2016 ΑΝΑΡΣΗΗ ΕΓΚΡΙΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ (ΕΝΣΤΠΟ Α8) Ημερομθνία Ανάρτθςθσ 10θ Οκτωβρίου 2016. Πρόγραμμα Βοικεια ςτο πίτι 2016 ΑΝΑΡΣΗΗ ΕΓΚΡΙΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΩΝ (ΕΝΣΤΠΟ Α8) Ημερομθνία Ανάρτθςθσ 10θ Οκτωβρίου 2016 Περιφζρεια Νομός Δήμος αρ.μητρώφορζας 1 15 Δυτικισ Ελλά Ηλίειασ Ζαχάρωσ 1495

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ - MIS 341233

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ - MIS 341233 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ E-MAIL 1 GALAXY Α.Ε. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΠΑΣΡΑ ΘΩΜΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ - 2610-275981 info@galaxyhotel.com.gr 2 ΔΙΒΑΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΤΜΟ ΞΕΜΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΛΑΡΙΑ

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΛΑΡΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΕΑΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΛΑΡΙΑ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΕΤΗ Σαχ. Δ/νση: Γ. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94%

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Α.Ε.Ι. 75% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Σ.Ε.Ι. 25% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε ΧΟΛΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 68% 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΑΣΟΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΛΑΡΙΑ

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΛΑΡΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΕΑΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΛΑΡΙΑ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΕΤΗ Σαχ. Δ/νση: Γ. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γαλατάς, 14 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ: 9203 ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ- ΜΕΘΑΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις του άρθρου 23 & 51 ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Σαχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Υεβρουαρίου 2015

Αθήνα, 25 Υεβρουαρίου 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ ΙΔΡΤΜΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. τρατιωτικών Επιστημών ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ ΙΔΡΤΜΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ

ΜΗΣΡΩΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ ΙΔΡΤΜΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. τρατιωτικών Επιστημών ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ ΙΔΡΤΜΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΗΣΡΩΑ ΜΕΛΩΝ για τα γνωστικά αντικείμενα α. «Διεθνείς χέσεις με έμφαση στη Διατλαντική Αμυντική υνεργασία» και β. «τρατηγική Αμυντική Ανάλυση με έμφαση στις κοινότητες ασφαλείας» Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: τοιχεία εκτζλεςησ προχπολογιςμοφ εξόδων του Τπουργείου Εςωτερικών, μηνόσ Ιουλίου 2017.

ΘΕΜΑ: τοιχεία εκτζλεςησ προχπολογιςμοφ εξόδων του Τπουργείου Εςωτερικών, μηνόσ Ιουλίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΤ,ΔΗΜ.ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΩΝ & ΕΞΟΦΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 430/15.4.11 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΡΚΑΒΑΣΟ & ΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε 2 195/13.4.11 Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. 3 597/17.4.11 4 83/1.4.11 5 601/17.4.11 6

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. /νση: Γ. Παπανδρέου 14 & Μουσών ΤΚ. 41 335 ΤΗΛ.2410683117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΙΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΟΙΞΗ Οδόσ Κανάρη αρ.3 τηλ. 213-2139800 - ΦΑΞ: 2108142421 ΕΙΗΓΗΗ Για την 3 η υνεδρίαςη με αρ. πρωτ. Προςκλήςεωσ 40 Δ.Κ.Α./13-02-2014

Διαβάστε περισσότερα

Δημοςιοποίηςη ληξιπρόθεςμων οφειλών νομικών προςώπων προσ το Δημόςιο

Δημοςιοποίηςη ληξιπρόθεςμων οφειλών νομικών προςώπων προσ το Δημόςιο Δημοςιοποίηςη ληξιπρόθεςμων οφειλών νομικών προςώπων προσ το Δημόςιο ε εφαρμογι τθσ ΠΟΛ 1185/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, δθμοςιοποιείται κατάςταςθ νομικών προςώπων κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με βαςικι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ

Ο ΑΡΧΗΓΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΛΑΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70 - ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Διμοσ ι κοινότθτα εντοπιότθτασ (4)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ 70 - ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Διμοσ ι κοινότθτα εντοπιότθτασ (4) ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ Ειδικότητα: Α/Α Π.Ε.70 ΔΑΚΑΛΩΝ #37 Αρικμόσ μθτρώο υ ΕΙΔ/ΣΗ ΣΑ Ειδ. Κατ. φνολο μορίων Διμοσ ι κοινότθτα εντοπιότθτασ (4) Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρόσ Οργανικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (08/06/2011)

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (08/06/2011) Ημ/νια Τποβολήσ Κωδικόσ Αίτηςησ Επωνυμία Επιχείρηςησ ΑΦΜ ΜΗ.Σ.Ε. Καταλφματοσ Επ. Πρόγρ. Επιχορηγοφμενο Ποςό 15/9/2009 15:09:33 01-001308 ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΟΤΠΑ 063664907 0829Κ012Α0052900 ΕΠ Ψηφιακή φγκλιςη 18.000,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ. ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Αγγλικά. ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Αθήνα ΕΚΠΑ Ιςπανικά ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ. ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Αγγλικά. ΙΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Αθήνα ΕΚΠΑ Ιςπανικά ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΗ ΣΜΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 1 ο ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΣΑΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΗ digi-content - ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΔΡΑΗ digi-content - ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΔΡΑΗ digi-content - ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/α 1 86,862 27/1/2011 ΟΜΟΡΡΤΘΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΕΩΝ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΧΡΗΣΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. 02-000018 2 55,744 27/1/2011 3 49,405 28/1/2011 ΛΕΒΕΝΣΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΟ ΚΑΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π.Ε. ΔΡΑΜΑ 7ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑ 9090077 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑ 9090015 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑ 9090079

Διαβάστε περισσότερα

Στέδιο «ΑΘΗΝΑ» για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης

Στέδιο «ΑΘΗΝΑ» για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης Στέδιο για ηην αναδιάρθρωζη ηων Ιδρσμάηων Ανώηαηης Εκπαίδεσζης Αναντιστοιχήα ΠρογρΫμματος πουδών με Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό, λόγω απουσήας έ ελλιπούς στελάχωσης Φωρικέ ΔιασπορΫ ΣμημΫτων αλλϋ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ Α/Α ΕΜΒΕΛΕ ΙΑ Όνομα χολικήσ Ομάδασ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Ε. ΣΟΤ ΚΠΕ ΠΕΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ Διάρ

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ΑΛΗ ΔΑΗ ΠΤΝΑΡ ΙΜΕΣ ΝΕΕΡΙΝ 172 ΨΤΧΟΛOΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. ΓΙΟΤΖΜΠΑΗ ΧΑΑΝ ΜΟΤΖΑΦΕΡ ΧΑΝΣΙΓΚΕ 453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ.

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ αρικμοφ ειςακτζων ςπουδαςτϊν ςτα Σμιματα και ςτισ χολζσ τθσ. τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το ακαδ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Δ/ΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Αϋ - Β ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 ΜΑΡΟΤΙ Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγθςθ υποψθφίων ΔΑΣΑ 17397/17.12.2010 Κατθγορία προςωπικοφ Ε (Επικοινωνιακισ υποςτιριξθσ)

Αξιολόγθςθ υποψθφίων ΔΑΣΑ 17397/17.12.2010 Κατθγορία προςωπικοφ Ε (Επικοινωνιακισ υποςτιριξθσ) 17397/17.12.21 76 28 ΣΑΚΑΝΙΚΑ ΔΗΜΗΣΡΑ πατρ. ΧΡΗΣΟ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΧΡΗΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΣΙΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ζτοσ κτιςθσ 22, βακμόσ 6.84, ΑΟΕΕ ΦΤΙΚΗ, ζτοσ κτιςθσ 22, βακμόσ 6.1, ΠΑΝ. 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΨΡΙΜΑΝΗ ΜΙΚΡΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 3 ΑΘΗΝΑ 2011

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΨΡΙΜΑΝΗ ΜΙΚΡΨΝ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 3 ΑΘΗΝΑ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Π.Α.Α. ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ - ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007 2013» «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΠΑΛΣΑΣΖΗ» ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΨΡΙΜΑΝΗ ΜΙΚΡΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Α Α: ΒΕΖΡ4691ΩΓ-Σ2 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 10437 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ ελίδα 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ ελίδα 1 Δευ 23/1/17 Σρίτη 24/1/2017 Σετ 25/1/17 Πεμ 26/1/17 Παρ 2 ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -.Σ.Ε.Φ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςη: Αν. Σςόχα 15-17, 115 21 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 1 ΑΒΕΛΑ ΣΕΡΓΙΑΝΗ 621652 ΠΕ70 31,75 ΣΡΙΚΑΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 ΑΒΕΛΛΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 588729 ΠΕ70 44,917 ΛΕΒΟΤ Α ΑΘΗΝΩΝ 3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ 608444 ΠΕ60 23,583 Α' ΘΕ/ΝΙΚΗ Β' ΘΕ/ΝΙΚΗ 4 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σροποποίηση της αριθ. Δ6Α ΕΞ2014/ (ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: «Σροποποίηση της αριθ. Δ6Α ΕΞ2014/ (ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ (Δ6) ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Σαχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα