На основу члана 9. став 3. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 36/09), УРЕДБУ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "На основу члана 9. став 3. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 36/09), УРЕДБУ"

Transcript

1 Редакцијски пречишћен текст На основу члана 9. став. и члана 18. став 1. Закона о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, број 6/09), Влада доноси УРЕДБУ о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха Службени гласник РС, бр. 11 од 5. марта 010, 75 од 0. октобра 010, 6 од 19. јула 01. Предмет уређивања Члан 1. Овом уредбом утврђују се услови за мониторинг и захтеви квалитета ваздуха. Члан.* Услови за мониторинг квалитета ваздуха су: критеријуми за одређивање минималног броја мерних места и локацијa за узимање узорака у случају фиксних мерења и у случају када су фиксна мерења допуњена индикативним мерењима или поступцима моделовања; методологија мерења и оцењивања квалитета ваздуха (референтне методе мерења и критеријуми за оцењивање концентрација); захтеви у погледу података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха; начин обезбеђења квалитета података за оцењивање квалитета ваздуха (према захтеву стандарда SRPS ISO/IEC 1705); обим и садржај информација о оцењивању квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити ваздуха ( Службени гласник РС, бр. 6/09 и 10/1 у даљем тексту: Закон).* *Службени гласник РС, број 6/01 Члан. Захтеви квалитета ваздуха су: граничне вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху; горње и доње границе оцењивања нивоа загађујућих материја у ваздуху; границе толеранције и толерантне вредности; концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се извештава јавност; критични нивои загађујућих материја у ваздуху; циљне вредности и (национални) дугорочни циљеви загађујућих материја у ваздуху; рокови за постизање граничних и/или циљних вредности, у случајевима када су оне прекорачене у складу са Законом. Значење израза Члан 4. Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење: 1) мерење је скуп поступака којима се одређује вредност неке величине; ) период мерења је временски размак између првог и последњег мерења; ) мерни поступак је скуп поступака, описаних према врсти, који се употребљавају за вршење појединих мерења у складу са одређеном методом;

2 4) мрежа је скуп две или више мерних станица и/или мерних места за мониторинг квалитета ваздуха; 5) станица је стационарни и/или мобилни објекат опремљен за мерење/узимање узорака, обраду и пренос података и за запажање појава значајних за мониторинг квалитета ваздуха; 6) еталонирање је скуп поступака којима се, у одређеним условима, успоставља однос између вредности величина које показује мерило или мерни систем, или вредности које представља материјализована мера или референтни материјал, и одговарајућих вредности остварених еталонима; 7) узимање узорака је поступак сакупљања појединачних узорака ваздуха и падавина; 8) граница детекције је минимална концентрација или маса загађујуће материје која се може детектовати при познатом интервалу поузданости; 9) граница квантификације је најмања количина анализиране материје која се може квантификовати уз одговарајућу прецизност и тачност а утврђује се код квантитативних анализа код којих је ниво концентрације анализиране материје који се одређује низак; 10) подешавање је поступак довођења мерног инструмента у техничко стање прикладно за његову употребу; 11) основне концентрације загађујућих материја су концентрације загађујућих материја на местима која нису директно изложена загађењу ваздуха; 1) мерна несигурност је параметар који се придружује резултату мерења и који одражава расипање измерених вредности; 1) PM 10 је фракција суспендованих честица (particulate m atter) која пролази кроз филтер чији су захтеви утврђени у стандарду SRPS EN141, којим је утврђена референтна метода за узимање узорака и мерење PM 10 фракције, са ефикасношћу од 50% захвата честица аеродинамичког пречника од 10 µм; 14) PM.5 је фракција суспендованих честица (particulate m atter) која пролази кроз филтер чији су захтеви утврђени у стандарду SRPS EN14907, којим је утврђена референтна метода за узимање узорака и мерење PM.5 фракције, са ефикасношћу од 50 % захвата честица аеродинамичког пречника од,5 µм; 15) оксиди азота (NO H ) су збир запреминских концентрација азот моноксида и азот диоксида (PPB V ), изражен у јединицама масене концентрације азот диоксида у (µg/m ); 16) арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен су укупан садржај ових елемената и њихових једињења у фракцији суспендованих честица PM 10 ; 17) полициклични ароматични угљоводоници (polycyclic arom atic hydrocarbons - PAH) су она органска једињења која у свом саставу имају најмање два кондензована ароматична прстена сачињена у потпуности од угљеника и водоника; 18) укупна гасовита жива јесу испарења елементарне живе и реактивна гасовита жива, односно једињења живе растворљива у води са довољно високим напоном паре да се нађу у гасовитој фази; 19) чађ је масена концетрација суспендованих честица еквивалентна смањењу рефлексије филтер папира услед сакупљања црних честица и мери се само у агломерацијама где преовладавају црне честице; 0) просечни индикатор изложености (average exposure indicator AEI) је просечан ниво одређен на бази мерења на основним урбаним локацијама на територији Републике Србије и који одражава изложеност становништва а користи се за прорачун националног циља за смањење изложености и обавеза по основу изложености одређеној концентрацији;** 1) обавеза по основу изложености одређеној концентрацији је ниво утврђен на основу индикатора просечне изложености, са циљем смањења штетних ефеката по здравље људи, који треба да буду достигнути у датом периоду; ) национални циљ за смањење изложености је проценат смањења просечне изложености становништва у Републици Србији установљен за референтну годину, са циљем смањења штетних ефеката по здравље људи, који ће се уколико је могуће достићи у одређеном периоду; ) EMEP (European Monitoring and Evaluation Program m e) је Програм сарадње за праћење и процену преноса загађујућих материја у ваздуху на велике удаљености у Европи;* 4) максимална дозвољена концентрација је максимална концентрација загађујуће материје у ваздуху која се не сме прекорачити у циљу избегавања озбиљних краткорочних последица по екосистеме и здравље људи;* 5) ЕPА (Environmental Protection Agency) је Агенција за заштиту животне средине Сједињених Америчких

3 Држава;* 6) укупне суспендоване честице (total suspended particles TSP) јесу честице или аеросоли које представљају комплексну смешу органских и неорганских супстанци (угљоводоника, металних оксида, канцерогена и др.) и које су пречника мањег од 100 µm;* 7) укупне таложне материје (УТМ) јесу честице пречника већег од 10 µm које се услед сопствене тежине преносе из ваздуха на разне површине (земљиште, вегетација, вода, грађевине и др.);* 8) испарљива органска једињења (volatile organic compounds VOC) јесу сва органска једињења из антропогених и биогених извора, изузев метана, која у присуству сунчеве светлости могу да синтетишу фотохемијске оксидансе у реакцији са оксидима азота.* * С лужбени глас ник Р С, број 7 5 / * * С лужбени глас ник Р С, број 6 / 0 1 Обезбеђивање услова за мониторинг и прикупљање података Члан 5. За потребе мониторинга квалитета ваздуха и прикупљања података органи Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: надлежни орган) у оквиру својих надлежности обезбеђују: 1) мерне станице и/или мерна места за фиксна мерења у државној и локалним мрежама; ) континуално и/или повремено мерење/узимање узорака загађујућих материја на фиксним локацијама; ) повремено мерење/узимање узорака загађујућих материја на мерним местима која нису обухваћена мрежом мониторинга квалитета ваздуха; 4) пренос, обраду, проверу валидности и анализу резултата добијених мерењем и/или узимањем узорака и анализом; 5) проверу квалитета мерних поступака; 6) одржавање мерних места, мерних инструмената са пратећом опремом, и опреме за пријем и пренос података, у циљу обезбеђења захтева у погледу квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха. Обавезе надлежних органа Члан 6. Надлежни органи у складу са Законом обавезни су да при успостављању и функционисању мреже мерних станица и/или мерних места, за фиксна мерења: 1) одреде фиксне макролокације; ) одреде фиксне микролокације; ) припреме и обезбеде фиксне локације; 4) обезбеде одговарајуће техничке услове за мерење и/или узимање узорака загађујућих материја на фиксним локацијама, укључујући постављање одговарајућег објекта за смештај мерних уређаја, заштиту од атмосферског електричног пражњења, прикључак за струју, стабилни напон електричне енергије, телекомуникационе везе, систем за хлађење/грејање, успостављање система за заштиту уређаја; 5) опреме мерна места за фиксно мерење опремом за сакупљање, складиштење, обраду и пренос података; 6) одржавају мерна места, мерне инструменте и опрему за праћење и пренос података на начин којим ће се обезбедити њихова пројектована функционалност.

4 Одредбе овог члана примењују се и на успостављање мерних места из члана 5. тачке. ове уредбе. Методе праћења нивоа загађености ваздуха Члан 7. Ниво загађености ваздуха прати се мерењем концентрација за сумпор диоксид, азот диоксид и оксиде азота, суспендоване честице (PM 10, PM.5 ), олово, бензен, угљен моноксид, приземни озон, арсен, кадмијум, живу, никл и* бензо(а)пирен * у ваздуху инструментима за аутоматско мерење и/или узимањем узорака и њиховом анализом. Поступак узимања узорака обухвата припрему, узимање, чување и транспорт узорака до овлашћене лабораторије. Поступак анализе узорака ваздуха обухвата лабораторијску проверу узорака ваздуха, односно њихову хемијско физичку анализу. Резултати мерења концентрација загађујућих материја упоређују се са прописаним граничним, толерантним и циљним вредностима нивоа загађујућих материја у ваздуху у циљу утврђивања нивоа загађености ваздуха. Надлежни органи могу одлучити да прате и концентрације алергогеног полена и других загађујућих материја, осим загађујућих материја из става 1. овог члана. * С лужбени глас ник Р С, број 7 5 / Одређивање минималног броја мерних места и локација за узимање узорака Члан 8. Одређивање минималног броја мерних места и локација за узимање узорака у сврху мерења концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM 10, PM.5 ), олова, бензена и угљен моноксида у ваздуху врши се у складу са Прилогом I, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. Одређивање минималног броја мерних места и локација за узимање узорака у сврху мерења концентрација и брзине таложења арсена, кадмијума, живе, никла, полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH) и бензо (а) пирена у ваздуху врши се у складу са Прилогом II Минимални број мерних места и локација за узимање узорака у сврху мерења концентрација и брзине таложења арсена, кадмијума, живе у гасовитом стању, никла, полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH) и бензо (а) пирена у ваздуху, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. Критеријуми за класификацију и одређивање минималног броја мерних места и локација за узимање узорака у сврху мерења концентрација приземног озона и критеријуми за одређивање минималног броја мерних места, локација и мерења концентрација супстанци прекурсора приземног озона дати су у Прилогу III, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. Брисан је ранији став 4. (види члан. Уредбе 75/010-5). У складу са Прилогом I Део 1 ове уредбе, расподела и број мерних места и локација за узимање узорака на којима се врше мерења за израчунавање просечног индикатора изложености суспендованим честицама PM,5, утврђују се тако да одражавају општу изложеност популације. Број мерних места и локација за узимање узорака не може бити мањи од броја који је утврђен у Прилогу I Део Одељак Ц ове уредбе.* Број мерних места и локација за узимање узорака у циљу одређивања концентрација алергогеног полена одређује се тако да једно мерно место и локација репрезентују област од око.500 km. * С лужбени глас ник Р С, број 6 / 0 1 Члан 8а*

5 У циљу мерења концентрације бензо (а) пирена у ваздуху потребно је на мањем броју мерних места и локација за узимање узорака бензо (а) пирена пратити и концентрације других значајних полицикличних ароматичних угљоводоника.* Као минимум потребно је пратити концентрације бензо (а) антрацена, бензо (б) флуорантена, бензо (ј) флуорантена, бензо (к) флуорантена, индено (1,,-цд) пирена и дибензо (a,h) антрацена. Избор мерних места и локација за узимање узорака наведених полицикличних ароматичних угљоводоника врши се тако да се могу утврдити просторна варијација и дугорочни трендови.* * С лужбени глас ник Р С, број 6 / 0 1 Мониторинг квалитета ваздуха на основним руралним локацијама Члан 9. Мониторинг квалитета ваздуха врши се и на основним руралним локацијама ван непосредног утицаја значајних извора загађења ваздуха да би се, као минимум, обезбедиле информације о укупној масеној концентрацији и хемијском саставу суспендованих честица (PM.5 ) на бази годишњег просека. Ц иљеви мерења, листа параметара који се мере, као и критеријуми за одређивање мерних места и локација за узимање узорака дати су у Прилогу IV Ц иљеви мерења, листа параметара који се мере и критеријуми за одређивање мерних места и локација на основним руралним локацијама независно од концентрација загађујућих материја, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. Референтне методе мерења за оцењивање квалитета ваздуха Члан 10. За мерење концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM 10, PM.5 ), олова, бензена, угљен моноксида и приземног озона у ваздуху примењују се референтне методе и друге методе из Прилога V Референтне методе мерења концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM 10, PM.5 ), олова, бензена, угљен моноксида и приземног озона, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.* За мерење концентрација арсена, кадмијума, живе, никла и полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH) у ваздуху у циљу оцењивања квалитета ваздуха примењују се референтне методе и друге методе из Прилога VI Референтне методе за оцењивање концентрација у ваздуху и брзине таложења арсена, кадмијума, живе у гасовитом стању, никла и полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.* За мерење концентрација загађујућих материја из члана 7. став 5. ове уредбе могу се применити методе које су прописане одговарајућим српским стандардима, а уколико таквих стандарда нема могу се применити одговарајући међународни и европски стандарди.* Мерења из ст. 1. и. овог члана врше се у циљу оцењивања квалитета ваздуха.* * С лужбени глас ник Р С, број 7 5 / Критеријуми за оцењивање Члан 11. Оцењивање квалитета ваздуха у зонама и агломерацијама врши се применом критеријума за оцењивање концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM 10, PM.5 ), олова,

6 бензена и угљен моноксида у ваздуху, у складу са Прилогом VII Критеријуми за оцењивање концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM 10, PM.5 ), олова, бензена и угљен моноксида у ваздуху у зонама и агломерацијама, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.* Оцењивање квалитета ваздуха у зонама и агломерацијама врши се и применом критеријума за оцењивање концентрација арсена, кадмијума, никла и бензо(а)пирена у ваздуху, у складу са Прилогом VIII Критеријуми за оцењивање концентрација арсена, кадмијума, никла и бензо (а) пирена у ваздуху у зонама и агломерацијама, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. * С лужбени глас ник Р С, број 7 5 / Захтеви у погледу квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха Члан 1. Захтеви у погледу квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха с обзиром на тражену тачност методе мерења, минималну расположивост података, мерну несигурност и у погледу поступка моделовања, утврђују се у складу са Прилогом IX Захтеви у погледу квалитета података за оцењивање квалитета ваздуха, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. Провера квалитета мерења Члан 1. Провера квалитета мерења, начин обраде и приказа резултата и оцена њихове поузданости и веродостојности, спроводи се према прописаним методама мерења и захтевима стандарда SRPS ISO/IEC Подешавање и еталонирање мерних инструмената обавља се према прописаним методама мерења и захтевима стандарда SRPS ISO/IEC Уверења о еталонирању мерних инструмената издата на основу испитивања обављеног у акредитованој лабораторији чувају се у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC Мерила која сходно прописима којима се уређује област метрологије подлежу обавези испитивања типа и/или оверавања, не подлежу обавези еталонирања. Оцењивање квалитета ваздуха Члан 14. Оцењивање квалитета ваздуха, односно нивоа загађујућих материја из члана 7. став 1. ове уредбе, врши се на основу прописаних метода мерења и захтева стандарда SRPS ISO/IEC 1705 и прописаних нумеричких вредности. Резултати мерења и/или оцењивања могу се поредити са граничном и толерантном вредношћу ако су нивои загађујућих материја оцењени у складу са овом уредбом. Критеријуми за проверу валидности приликом прикупљања података и израчунавања статистичких параметара дати су у Прилогу X Критеријуми за проверу валидности, граничне вредности, толерантне вредности и граница толеранције за заштиту здравља људи, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.* * С лужбени глас ник Р С, број 7 5 / Граничне и толерантне вредности и границе толеранције

7 Члан 15. Граничне и толерантне вредности и границе толеранције за сумпор диоксид, азот диоксид, суспендоване честице (PM 10, PM.5 ), олово, бензен и угљен моноксид дате су у Прилогу X Одељку Б ове уредбе. У зонама и агломерацијама у којима је ниво загађујућих материја из члана 7. став 1. ове уредбе, испод граничних вредности утврђених у Прилогу X ове уредбе, потребно је да се концентрације загађујућих материја задрже на нивоу испод граничних вредности како би се очувао најбољи квалитет ваздуха у складу са принципима одрживог развоја. За загађујуће материје за које није прописана граница толеранције, као толерантна вредност узима се њихова гранична вредност. Граничне и толерантне вредности у смислу ове уредбе су основа за: 1) оцењивање квалитета ваздуха; ) поделу зона и агломерација у категорије на основу нивоа загађења ваздуха; ) управљање квалитетом ваздуха. Граничне вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху прописане овом уредбом не могу бити прекорачене када се једном достигну. За загађујуће материје из члана 7. став 5. ове уредбе, за које овом уредбом нису прописане граничне вредности, измерене концентрације се могу поредити са граничним вредностима прописаним у релевантним документима (ЕPA, итд.).* * С лужбени глас ник Р С, број 7 5 / Горња и доња граница оцењивања и критеријуми за одређивање њиховог прекорачења Члан 16. Горње и доње границе оцењивања за сумпор диоксид, азот диоксид и оксиде азота, суспендоване честице (PM 10, PM.5 ), олово, бензен и угљен моноксид дате су у Прилогу VII Одељку А ове уредбе. Горње и доње границе оцењивања за арсен, кадмијум, никл и бензо (а) пирен дате су у Прилогу VIII Одељку А ове уредбе. Критеријуми за одређивање прекорачења горње и доње границе оцењивања из става 1. овог члана дати су у Прилогу VII Одељку Б ове уредбе. Критеријуми за одређивање прекорачења горње и доње границе оцењивања из става. овог члана дати су у Прилогу VIII Одељку Б ове уредбе. Критични нивои за заштиту вегетације Члан 17. Критични нивои сумпор диоксида и оксида азота за заштиту вегетације дати су у Прилогу XI Критични нивои сумпор диоксида и оксида азота за заштиту вегетације, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. Циљне вредности, национални и дугорочни циљеви Члан 18. Циљне вредности за суспендоване честице PM.5, приземни озон, арсен, кадмијум, никл и бензо (а) пирен

8 дате су у Прилогу XII Циљне вредности за суспендоване честице PM.5, приземни озон, арсен, кадмијум, никл и бензо (а) пирен, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.* Потребно је предузети све неопходне мере кад је то могуће, како би се обезбедило да концентрације загађујућих материја из става 1. овог члана у ваздуху не прекораче циљне вредности. У зонама и агломерацијама у којима су прекорачене циљне вредности дате у тачки. Прилога XII ове уредбе, потребно је утврдити области у којима је дошло до прекорачења, као и изворе који су томе допринели. У областима у којима је дошло до прекорачења циљних вредности потребно је предузети све неопходне мере, посебно оријентисане на главне изворе емисије, како би се достигле циљне вредности. У случају индустријских постројења за која се издаје интегрисана дозвола ово подразумева примену најбољих доступних техника, као и додатних мера заштите ваздуха прописаних интегрисаном дозволом, у складу са прописима о интегрисаном спречавању и контроли загађивања.** Национални циљ за смањење нивоа изложености суспендованим честицама PM.5 у циљу заштите здравља људи дат је у тачки 1. Прилога XIII Национални циљ за смањење изложености суспендованим честицама PM.5 и дугорочни циљеви за приземни озон, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. Ради остварења националног циља за смањење нивоа изложености суспендованим честицама PM.5 до рока предвиђеног у тачки 1. Прилога XIII ове уредбе, потребно је предузети све неопходне мере кад је то могуће, за смањење изложености суспендованим честицама PM.5. Просечни индикатор изложености суспендованим честицама PM,5 утврђује се у складу са тачком 1. Прилога XIII.** Потребно је предузети све неопходне мере кад је то могуће, како би се обезбедило остваривање дугорочних циљева за приземни озон датих у тачки. Прилога XIII ове уредбе. У зонама и агломерацијама у којима ниво приземног озона у ваздуху прекорачује дугорочне циљеве, а нижи је, или једнак циљним вредностима, потребно је припремити и предузети све могуће мере за остваривање дугорочних циљева. У зонама и агломерацијама у којима су испуњени дугорочни циљеви за ниво приземног озона, потребно је одржати тај ниво испод дугорочних циљева и уз помоћ одговарајућих мера очувати најбољи квалитет ваздуха у складу са одрживим развојем и високим нивоом заштите животне средине и здравља људи, докле то дозвољавају фактори као што су прекогранични пренос приземног озона и метеоролошки услови. * С лужбени глас ник Р С, број 7 5 / * * С лужбени глас ник Р С, број 6 / 0 1 Концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се извештава јавност Члан 19. Концентрације опасне по здравље људи за сумпор диоксид, азот диоксид и приземни озон у ваздуху дате су Прилогу XIV Концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се извештава јавност, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. У случају када се прекорачи концентрација приземног озона о којој се извештава јавност дата у Прилогу XIV Одељак Б ове уредбе или било која концентрација опасна по здравље људи из става 1. овог члана потребно је предузети неопходне кораке у циљу обавештавања јавности путем радија, телевизије, новина или интернета. Обавештавање јавности Члан 0. Подаци о концентрацијама загађујућих материја из члана 7. став 1. ове уредбе су доступни јавности и објављују се на веб страници Агенције за заштиту животне средине, односно на веб страници надлежног органа аутономне покрајне и надлежног органа јединице локалне самоуправе.

9 Надлежни орган је дужан да обавештава јавност о подацима из става 1. овог члана када дође до прекорачења толерантне вредности и путем других електронских или писаних медија. Подаци из става 1. и. овог члана морају бити јасни, разумљиви и доступни на захтев јавности. У случају загађења ваздуха из природних извора надлежни орган је дужан да обезбеди информације о концентрацијама загађујућих материја и њиховим изворима, као и доказима који показују да се прекорачења могу приписати природним изворима.* * С лужбени глас ник Р С, број 6 / 0 1 Обим и садржај информација о оцењивању квалитета ваздуха Члан 1. За сваку зону и агломерацију, на бази података добијених са мерних места и локација за узимање узорака за фиксна мерења, надлежни орган припрема информацију о оцењивању квалитета ваздуха за сваку календарску годину. Информација о оцењивању квалитета ваздуха садржи податке о: 1) правном лицу које врши мониторинг квалитета ваздуха; ) мерним местима и локацијама за узимање узорака и шематски приказ мерних места и локација за узимање узорака највећих извора загађивања; ) времену и начину узимања узорака; 4) коришћеним методама мерења и опреми за мерење; 5) обезбеђивању квалитета података према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 1705; 6) осталим подацима значајним за обезбеђивање квалитета, као што су обезбеђивање континуитета мерења, учествовање у међулабораторијским поређењима, одступања од прописане методологије и разлози за одступање; 7) оцени квалитета ваздуха. За зоне и агломерације у којима се за оцењивање квалитета ваздуха користе други извори података, који допуњују мерења или су ти други извори података једини начин оцењивања, информација о оцењивању квалитета ваздуха садржи следеће податке: 1) опис извршеног оцењивања; ) опис коришћених математичких модела и/или других метода оцењивања у складу са опште прихваћеном праксом у свету; ) извор података и информација; 4) оцена резултата добијених применом математичких модела и/или других метода оцењивања. Информација о оцењивању квалитета ваздуха садржи и кратку оцену прекорачења граничних вредности и информације о утицају на здравље људи и вегетацију. Информација о оцењивању квалитета ваздуха садржи и графичке прилоге у размери 1 : 5000 на којима су означене поједине зоне и агломерације у којима су прекорачене граничне и/или толерантне вредности и концентрације опасне по здравље људи и критични нивои загађујућих материја. Информација о оцењивању квалитета ваздуха чува се 10 година. Члан 1а* Министарство је дужно да обавести јавност о надлежним органима и правним лицима овлашћеним за:* 1) оцењивање квалитета ваздуха;* ) одобравање система мерења (методе, опрема);*

10 ) обезбеђивање тачности мерења;* 4) анализу метода оцењивања;* 5) координацију програма за обезбеђивање квалитета мерења/података;* 6) сарадњу са другим државама.* * С лужбени глас ник Р С, број 6 / 0 1 Оцена квалитета ваздуха Члан. Оцена квалитета ваздуха из члана 1. става. тачка 7. ове уредбе садржи податке о: 1) нивоу загађења када је прекорачена толерантна вредност, зонама и агломерацијама где су те вредности измерене и датумима и периодима трајања; ) нивоу загађења када је прекорачена гранична вредност, зонама и агломерацијама где су те вредности измерене и датумима и периодима трајања; ) узроцима прекорачења толерантне и/или граничне вредности; 4) прекорачењу критичних нивоа, зонама и агломерацијама где су те вредности измерене и датумима и периодима трајања; 5) зонама и агломерацијама у којима су вредности загађујућих материја испод граничних вредности; 6) аритметичкој средини, медијани, 98. перцентилу, мерној несигурности, минималној вредности, максималној вредности, граници детекције и граници квантификације; 7) просечној годишњој вредности концентрација прекурсора приземног озона; 8) методама које су примењене приликом оцењивања квалитета ваздуха. Наменска мерења* * С лужбени глас ник Р С, број 7 5 / Члан а* У зонама и агломерацијама у оквиру којих су смештени различити извори емисије загађујућих материја, као што су индустријска постројења чији производни процеси могу утицати на ниво загађености ваздуха, здравље људи и/или вегетацију, надлежни органи, у складу са чланом 7. став 5. ове уредбе могу наложити и мерење следећих загађујућих материја у ваздуху:* 1) гасовитих неорганских материја (амонијак, водоник сулфид, хлороводоник, хлор, флуороводоник);* ) органских материја (угљен дисулфид, стирен, толуен, формалдехид, 1, дихлоретан, акролеин, тетрахлоретилен);* ) канцерогених материја (акрилонитрил, арсен, хром шестовалентни, никл, винил хлорид, азбест);* 4) укупне суспендоване честице (TSP);* 5) укупне таложне материје (УТМ);* 6) чађ.* Максималне дозвољене концентрације за загађујуће материје из става 1. овог члана дате су у Прилогу XV Максималне дозвољене концентрације за заштиту здравља људи у случају наменских мерења, који је одштампан

11 уз ову уредбу и чини њен саставни део.* За мерење концентрација загађујућих материја из става 1. овог члана примењују се методе које су прописане одговарајућим међународним и европским стандардима.* * С лужбени глас ник Р С, број 7 5 / Завршна одредба Члан. Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. 05 број /010 У Београду, 18. фебруара 010. године Влада Председник, др Мирко Цветковић, с.р. НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", број 6/01) Прилог I замењен је новим Прилогом I (види члан 8. Уредбе - 6/01-0) ПРИЛОГ I ДЕО 1 ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ЗА МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА СУМПОР ДИОКСИДА, АЗОТ ДИОКСИДА И ОКСИДА АЗОТА, СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM 10, PM.5), ОЛОВА, БЕНЗЕНА И УГЉЕН МОНОКСИДА У СВРХУ ОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ОДЕЉАК A ОПШТЕ НАПОМЕНЕ За одређивање мерних места и локација за узимање узорака за мерење концентрација загађујућих материја из члана 8. став 1. ове уредбе, у сврху оцењивања квалитета ваздуха у зонама и агломерацијама, примењују се следећи критеријуми: 1. Квалитет ваздуха оцењује се на основу података прикупљених на свим мерним местима и локацијама за узимање узорака, осим на оним мерним местима и локацијама из тачке. овог одељка, сагласно критеријумима за избор макролокација и микролокација за фиксна мерења, из Одељка Б и Ц овог прилога. Кад се оцена квалитета ваздуха врши помоћу индикативних мерења или техника моделовања, примењују се и начела установљена у Одељцима Б и Ц овог прилога уколико су она релевантна за идентификацију посебних локација на којима су забележене концентрације релевантних загађујућих материја.. Примена граничних вредности, утврђених у циљу заштите здравља људи не оцењује се: 1) на подручјима где јавност нема приступ и у којима не постоји стално насеље; ) у фабричким просторијама или индустријским постројењима на које се примењују прописи о заштити

12 здравља и безбедности на раду; ) на коловозима и на пешачким острвима, изузев где већ постоји пешачки прилаз датом острву. ОДЕЉАК Б ИЗБОР МАКРОЛОКАЦ ИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА Макролокације за фиксна мерења одређују се у циљу заштите здравља људи, вегетације и природних екосистема. 1. Избор макролокација за фиксна мерења у циљу заштите здравља људи 1) мерна места и локације за узимање узорака у сврху заштите здравља људи одређују се тако да се на тим мерним местима и локацијама обезбеђује прикупљање података о: подручјима унутар зона и агломерација у којима се очекују највише концентрације којима становништво може бити директно или индиректно изложено у временском периоду који је значајан у односу на период усредњавања за поједине граничне вредности; концентрацијама у другим подручјима унутар зона и агломерација која су репрезентативна за општу изложеност становништва; ) мерна места и локације за узимање узорака се одређују тако да се избегну само мерења загађења на микролокацијама у њиховој непосредној близини, што значи да се мерно место и локација за узимања узорка одређују тако да је узорак ваздуха репрезентативан за квалитет ваздуха на делу улице дужем од 100 m када се прати загађење од саобраћаја и најмање m у индустријском подручју, где је то могуће; ) на основним урбаним локацијама, мерно место за узимање узорака одређује се тако да на ниво загађења на њима утиче допринос свих извора који се налазе у правцу дувања доминантног ветра према мерном месту. Мерно место не би требало да буде под утицајем само једног извора, осим у случајевима када је таква ситуација типична за шире урбано подручје. По правилу, мерна места за узимање узорака су репрезентативна за неколико квадратних километара; 4) на основним руралним локацијама, мерна места за узимање узорака не смеју бити под утицајем агломерација или индустријских постројења у окружењу која су удаљена мање од 5 km ; 5) на локацијама где се оцењује утицај индустријских извора, најмање једно мерно место за узимање узорака одређујe се у правцу дувања доминантног ветра од извора загађења и то у најближој стамбеној зони. На локацијама где основне концентрације загађујућих материја нису познате, одређује се додатно мерно место за узимање узорака у главном правцу дувања доминантног ветра, пре извора загађења; 6) мерна места за узимање узорака треба да, где је то могуће, буду репрезентативна за сличне локације које нису у њиховој непосредној близини.. Избор макролокација за фиксна мерења у циљу заштите вегетације и природних екосистема Мерна места и локације за узимање узорака у циљу заштите вегетације и природних екосистема одређују се тако да буду удаљена више од 0 km од агломерација или више од 5 km од других изграђених подручја, индустријских постројења, аутопутева или великих путева са интензитетом саобраћаја од преко возила дневно, што значи да мерно место и локацију за узимање узорака треба одредити тако да је узорак ваздуха репрезентативан за квалитет ваздуха у околном подручју од најмање km. Мерно место и локација за узимање узорака могу се одредити и на мањој удаљености или тако да она буду репрезентативна за квалитет ваздуха у подручју мањем од km, у зависности од географских услова или могућности заштите посебно угрожених подручја. ОДЕЉАК Ц ИЗБОР МИКРОЛОКАЦ ИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА Код избора микролокација за фиксна мерења, у мери у којој је то могуће, примењује се следеће: 1) усисна цев за узимање узорака ваздуха мора бити на отвореном тако да омогућава слободно струјање

13 ваздуха (у луку од најмање 70 ) и без препрека које би могле утицати на струјање ваздуха (то је најчешће удаљеност од неколико метара од зграда, балкона, дрвећа и других препрека или најмање 0,5 m од најближе зграде, у случају да мерно место за узимање узорака репрезентује квалитет ваздуха у околини зграде); ) у већини случајева, усисна цев за узимање узорака поставља се на висину између 1,5 m (зона дисања) и 4 m изнад тла. У одређеним околностима може бити неопходно постављање на већу висину (до 8 m ). Постављање на већу висину такође може бити прикладно уколико је мерно место репрезентативно за велико подручје; ) како би се избегао директан утицај емисија загађујућих материја које нису измешане са околним ваздухом, усисна цев за узимање узорака се не сме поставити у непосредној близини извора емисија; 4) издувна цев инструмента за узимање узорака се мора поставити тако да се избегне поновно усисавање испуштеног ваздуха; 5) за све загађујуће материје, усисна цев намењена за узимање узорака ваздуха у сврху праћења утицаја саобраћаја мора бити удаљена најмање 5 m од ивице главних раскрсница и највише 10 m од ивичњака. Код избора микролокација за фиксна мерења такође се узимају у обзир и следећи фактори: 1) извори ометања; ) безбедност; ) приступ; 4) доступност електричне енергије и телефонских линија; 5) видљивост мерног места у односу на околину; 6) сигурност за јавност и техничко особље; 7) могућност одређивања места за узимање узорака за различите загађујуће материје на истој локацији; 8) захтеви просторног планирања. ОДЕЉАК Д ДОКУМЕНТОВАНИ ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦ ИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА Поступак избора одабраних мерних места и локација за узимање узорака мора бити документован детаљним фотографијама околног подручја и детаљном мапом са уцртаним положајем локација највећих извора загађивања. Избор мерног места и локације за узимање узорака, проверава се редовним прегледом одабраних мерних места и локација, након одређеног временског периода, у циљу потврђивања валидности критеријума који су коришћени за његов избор. ДЕО КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МИНИМАЛНОГ БРОЈА МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА СУМПОР ДИОКСИДА, АЗОТ ДИОКСИДА И ОКСИДА АЗОТА, СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА (PM 10, PM.5 ), ОЛОВА, БЕНЗЕНА И УГЉЕН МОНОКСИДА У ВАЗДУХУ ОДЕЉАК А ОПШТА ПРАВИЛА 1) У свим зонама и агломерацијама у којима су фиксна мерења једини извор података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха, број мерних места и локација за узимање узорака релевантних загађујућих материја не сме бити мањи од минималног броја мерних места и локација за узимање узорака утврђених у тачки 1. Прилога I Дела. Одељка Б ове уредбе; ) У зонама и агломерацијама у којима се подаци добијени узимањем узорака на мерном месту и локацији за

14 фиксна мерења допуњују подацима који су резултат примене поступка моделовања и/или индикативних мерења, укупан број мерних места и локација за узимање узорака утврђен у тачки 1. Прилога I Дела. Одељка Б ове уредбе може се умањити за највише 50 % под следећим условима: ако додатне методе обезбеђују потребне податке за оцењивање квалитета ваздуха, имајући у виду граничне вредности или концентрације опасне по здравље људи и пружају одговарајуће информације јавности; ако су број мерних места и локација за узимање узорака и просторна покривеност другим техникама довољни да се концентрација релевантних загађујућих материја утврди у складу са захтевима у погледу квалитета података наведеним у Прилогу IX Делу 1. Одељку А ове уредбе и да се омогући да резултати оцењивања буду у складу са критеријумима наведеним у Прилогу IX Делу 1. Одељку Б ове уредбе. Приликом оцењивања квалитета ваздуха узимају се у обзир резултати моделовања и/или индикативних мерења. ОДЕЉАК Б КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МИНИМАЛНОГ БРОЈА МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦ ИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА КОНЦ ЕНТРАЦ ИЈА СУМПОР ДИОКСИДА, АЗОТ ДИОКСИДА И ОКСИДА АЗОТА, СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦ А (PM 1 0, PM.5 ), ОЛОВА, БЕНЗЕНА И УГЉЕН МОНОКСИДА У ВАЗДУХУ Минимални број мерних места и локација за фиксна мерења концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM 1 0, PM.5 ), олова, бензена и угљен моноксида у ваздуху одређује се у циљу прикупљања података о концентрацијама загађујућих материја у ваздуху ради поређења са прописаним граничним вредностима за заштиту здравља људи и са концентрацијама опасним по здравље људи, у зонама и агломерацијама у случају када су мерења на мерним местима и локацијама за фиксна мерења једини извор података у односу на насељеност подручја и на утврђене максималне концентрације. 1. Дифузни извори емисије Ако максималне концентрације прекорачују Ако су максималне концентрације између (1 ) Насељеност подручја горњу границу оцењивања горње и доње границе оцењивања (у хиљадама) Загађујуће материје изузев PM ( ) PM (збир PM 1 0 и PM.5 ) Загађујуће материје изузев PM ( ) PM (збир PM 1 0 и PM.5 ) (1 ) За азот диоксид, суспендоване честице, бензен и угљен моноксид укључити најмање једну мерну станицу за мониторинг у урбаним подручјима и једну за мониторинг утицаја саобраћаја, под условом да то не повећава број мерних станица. За ове загађујуће материје, укупан број мерних станица у урбаном подручју и укупан број мерних станица за мониторинг утицаја с аобраћаја, у оквиру броја утврђеног у горњој табели, не може с е разликовати више од пута. М ес та за узимање узорака с а прекорачењима граничне вредности за P M 1 0 у последње три године, не мењају се, осим уколико посебне околности, које се нарочито тичу просторног развоја, не захтевају измену локације мерног места. ( ) Када с е мере конц ентрац ије P M.5 и P M 1 0 на ис тој мерној с таниц и за мониторинг, рачуна с е као да је мерење врш ено на два пос ебна мерна мес та. У купан број мерних мес та и локац ија за узимање узорака P M.5 и P M 1 0, у оквиру броја утврђеног у горњој табели, не може с е разликовати више од пута, а број мерних мес та и локац ија за узимање узорака P M.5 на ос новним урбаним локац ијама у агломерац ијама и у урбаним подручјима мора да буде у с кладу с а захтевима утврђеним у Делу. О дељку Ц овог прилога.. Тачкасти извори емисије

15 Број мерних места и локација за фиксна мерења у сврху оцењивања загађења у непосредној близини тачкастих извора, одређује се с обзиром на густину емисија, очекивану расподелу загађујућих материја у ваздуху и потенцијалну изложеност становништва. ОДЕЉАК Ц МИНИМАЛНИ БРОЈ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦ ИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА У Ц ИЉУ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ПОРЕЂЕЊЕ СА Ц ИЉЕМ СМАЊЕЊА ИЗЛОЖЕНОСТИ СУСПЕНДОВАНИМ ЧЕСТИЦ АМА PM.5 РАДИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ЉУДИ За потребе фиксних мерења у сврху поређења са циљем смањења изложености суспендованим честицама PM.5 ради заштите здравља људи обезбеђује се једно мерно место за узимање узорака на милион становника, а број становника се одређује сабирањем броја становника у агломерацијама и другим градским подручјима са преко становника. Мерна места за узимање узорака могу се поклапати са мерним местима из Дела. Одељка Б овог прилога. ОДЕЉАК Д МИНИМАЛНИ БРОЈ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦ ИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА У Ц ИЉУ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА ЗА ПОРЕЂЕЊЕ СА КРИТИЧНИМ НИВОИМА ЗА ЗАШТИТУ ВЕГЕТАЦ ИЈЕ У ЗОНАМА ИЗВАН АГЛОМЕРАЦ ИЈА Када су фиксна мерења једини извор података који се користи за оцењивање квалитета ваздуха, број мерних места и локација за узимање узорака не сме бити мањи од минималног броја који је утврђен у овом Одељку. У случају када су подаци допуњени резултатима добијеним техникама моделовања и индикативним мерењима, тај минимални број мерних места и локација за узимање узорака може се умањити за максимално 50% уколико се процењене концентрације релевантне загађујуће материје утврде у складу са захтевима у погледу квалитета података наведеним у Прилогу IX Део 1 Одељак А. Ако максималне концентрације прелазе горњу границу Ако су максималне концентрације између горње и доње оцењивања границе оцењивања 1 мерна станица на сваких km 1 мерна станица на сваких km НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", број 6/01) Прилог II замењен је новим Прилогом II (види члан 8. Уредбе - 6/01-0) ПРИЛОГ II МИНИМАЛНИ БРОЈ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА У СВРХУ МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА И БРЗИНЕ ТАЛОЖЕЊА АРСЕНА, КАДМИЈУМА, ЖИВЕ У ГАСОВИТОМ СТАЊУ, НИКЛА, ПОЛИЦИКЛИЧНИХ АРОМАТИЧНИХ УГЉОВОДОНИКА (РАН) И БЕНЗО (А) ПИРЕНА У ВАЗДУХУ ОДЕЉАК А ОПШТА ПРАВИЛА У зонама и агломерацијама у којима се подаци добијени узимањем узорака на мерном месту и локацији за фиксна мерења допуњују подацима из других извора (инвентари емисија, моделовање и/или индикативна мерења) укупан број мерних места и локација за узимање узорака и просторна покривеност другим техникама морају бити довољни да се концентрација релевантних загађујућих материја утврди у складу са Прилогом II Одељак Б и Прилогом IX Део. Одељак А ове уредбе.

16 ОДЕЉАК Б ИЗБОР МАКРОЛОКАЦ ИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА Локације за узимање узорака одређују се тако да се: 1) обезбеде подаци о подручјима унутар зона и агломерација у којима је вероватно да ће становништво директно или индиректно бити изложено највишим концентрацијама упросеченим за календарску годину; ) обезбеде подаци о нивоима у другим подручјима унутар зона и агломерација који репрезентују изложеност опште популације; ) обезбеде подаци о брзини таложења која репрезентују индиректну изложеност популације кроз ланац исхране; 4) мерна места и локације за узимање узорака треба одредити тако да се избегну мерења загађења микролокација у њиховој непосредној близини. Као смерница, једно мерно место и локација за узимање узорака треба да репрезентује квалитет ваздуха у окружењу не мањем од 00 m на локацијама на којима се прати утицај саобраћаја, најмање 50х50 m у индустријским подручјима где је то могуће и неколико km на основним урбаним локацијама. Кад је циљ мерења оцена основних нивоа на мерним местима и локацијама за узимање узорака, мерно место и локација за узимање узорака не смеју бити под утицајем агломерација или индустријских подручја у њиховој близини. На локацијама где се оцењује утицај индустријских извора, најмање једно место за узимање узорака одређује се у правцу дувања доминантног ветра од извора загађења и то у најближој стамбеној зони. Тамо где основне концентрације нису познате, треба одредити додатно место за узимање узорака у главном правцу дувања доминантног ветра, пре извора загађења; Мерна места лоцирају се тако да се може пратити примена најбољих доступних техника у складу са прописима о интегрисаном спречавању и контроли загађивања. Мерна места треба такође, кад год је могуће, да репрезентују сличне локације које нису у њиховој непосредној близини. Ако је то могуће она могу да буду заједнички лоцирана са мерним местима за PM 1 0. ОДЕЉАК Ц ИЗБОР МИКРОЛОКАЦ ИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА Код избора микролокација за фиксна мерења, у мери у којој је то могуће, примењује се следеће: 1) усисна цев за узимање узорака ваздуха мора бити на отвореном тако да омогућава слободно струјање ваздуха и без препрека које би могле утицати на струјање ваздуха (то је најчешће удаљеност од неколико метара од зграда, балкона, дрвећа и других препрека или најмање 0,5 m од најближе зграде, у случају да мерно место за узимање узорака репрезентује квалитет ваздуха у околини зграде); ) у већини случајева, усисна цев за узимање узорака треба да буде на висини између 1,5 m (зона дисања) и 4 m изнад тла. У одређеним околностима може бити неопходно постављање на већу висину (до 8 m ). Постављање на већу висину такође може бити прикладно уколико је мерно место репрезентативно за велико подручје; ) како би се избегао директан утицај емисија загађујућих материја које нису измешане са околним ваздухом, усисна цев за узимање узорака се не сме поставити у непосредној близини извора емисија; 4) издувна цев инструмента за узимање узорака се мора поставити тако да се избегне поновно усисавање испуштеног ваздуха; 5) за све загађујуће материје, усисна цев намењена за узимање узорака ваздуха у сврху праћења утицаја саобраћаја мора бити удаљена најмање 5 m од ивице главних раскрсница и највише 10 m од ивичњака; 6) за мерење брзине таложења на основним руралним локацијама, уколико је то могуће и кад то није предвиђено овом уредбом, примењују се EMEP смернице и критеријуми. Код избора микролокација за фиксна мерења узимају се у обзир и следећи фактори: 1) извори ометања;

17 ) безбедност; ) приступ; 4) доступност електричне енергије и телефонских линија; 5) видљивост мерног места у односу на околину; 6) сигурност за јавност и техничко особље; 7) могућност одређивање мерних места за узимање узорака за различите загађујуће материје на истој локацији; 8) захтеви просторног планирања. ОДЕЉАК Д ДОКУМЕНТОВАНИ ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦ ИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА Поступак избора одабраних мерних места и локација за узимање узорака мора бити документован детаљним фотографијама околног подручја и детаљном мапом. Избор мерног места и локације за узимање узорака, проверава се редовним прегледом одабраних мерних места и локација, након одређеног временског периода, у циљу потврђивања валидности критеријума који су коришћени за његов избор. ОДЕЉАК Е КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ МИНИМАЛНОГ БРОЈА МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦ ИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА КОНЦ ЕНТРАЦ ИЈА АРСЕНА, КАДМИЈУМА, НИКЛА И БЕНЗО (А) ПИРЕНА У ВАЗДУХУ Минимални број мерних места и локација за фиксна мерења одређује се у циљу прикупљања података о концентрацијама арсена, кадмијума, никла и бензо (а) пирена у ваздуху ради поређења са прописаним граничним вредностима за заштиту здравља људи у зонама и агломерацијама у случају када су мерења на мерним местима и локацијама за фиксна мерења једини извор података. 1. Дифузни извори емисије Насељеност подручја (у хиљадама) Ако максималне концентрације прекорачују (1 ) горњу границу оцењивања Ако су максималне концентрације између горње и доње границе оцењивања As, Cd, Ni B(a)P As, Cd, Ni B(a)P (1 ) најмање једна мерна станица за мониторинг у урбаним подручјима и једна за мониторинг утицаја саобраћаја за бензо (а) пирен, под условом да то не повећава укупан број мерних станица. Тачкасти извори емисије Број мерних места и локација за фиксна мерења у сврху оцењивања загађења у непосредној близини тачкастих извора, одређује се с обзиром на густину емисија, очекивану расподелу загађујућих материја у ваздуху и потенцијалну изложеност становништва. Мерна места лоцирају се тако да се може пратити примена стандарда најбољих доступних техника у складу са прописима о интегрисаном спречавању и контроли загађивања.

18 ОДЕЉАК Ф 1. Одређивање мерних места и локација за узимање узорака за индикативна мерења концентрације и брзине таложења арсена, кадмијума, живе, никла, полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH) и бензо (а) пирена на основним локацијама врши се применом следећих критеријума: 1) једно мерно место одређује се на сваких km ; ) у свакој пограничној зони и агломерацији одређује се најмање једна мерна станица или једна или више заједничких мерних станица у складу са споразумом закљученим са суседним земљама, које покривају суседне зоне и агломерације у циљу обезбеђивања неопходне просторне покривености.. По потреби, ова мерења се координишу са стратегијом мониторинга и Заједничким програмом мониторинга и оцењивања преношења загађујућих материја на велике удаљености у Европи (Cooperative program for monitoring and evaluation of the long-range trasmision of air pollutants in Europe EMEP).. Одређивање мерних места и локација за узимање узорака мора се извршити тако да просторна варијација и дугорочни трендови буду узети у обзир. У случају када се оцењују регионални обрасци утицаја загађења на екосистеме може се разматрати и употреба биолошких индикатора. НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник РС", број 6/01) Прилог III замењен је новим Прилогом III (види члан 8. Уредбе - 6/01-0) ПРИЛОГ III ДЕО 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОДРЕЂИВАЊЕ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКАЦИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА У СВРХУ МЕРЕЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА ПРИЗЕМНОГ ОЗОНА ОДЕЉАК А ИЗБОР МАКРОЛОКАЦ ИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА Врста станице Урбана Ц иљеви мерења Заштита здравља људи: за оцену изложености градске популације концентрацијама приземног озона, тј. на местима где су густина насељености и концентрације приземног озона релативно високи и репрезентативни за изложеност опште популације (1 ) Критеријуми за одређивање Репрезентативност макролокација Неколико km Далеко од утицаја локалних извора емисије као што су саобраћај, бензинске пумпе, итд.; локације где постоји проветравање и где се могу мерити добро измешани нивои; локације попут стамбених и трговачких четврти градова, паркови (удаљене од дрвећа), широке улице или тргови са малим интензитетом саобраћаја или без њега, отворена подручја карактеристична за спровођење едукативних, спортских или рекреативних активности. На одређеној удаљености од подручја максималних емисија, у правцу низ ветар, пратећи главни правац/правце

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ На основу члана 93. став 2. тачка 2) Закона о водама ( Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05, 101/07, 5/08,

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Сличност троуглова

1.2. Сличност троуглова математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 110/X kv

НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 110/X kv НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА /X kv М. ГРБИЋ, Електротехнички институт Никола Тесла 1, Београд, Република Србија Д. ХРВИЋ, Електротехнички институт Никола Тесла, Београд,

Διαβάστε περισσότερα

Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv

Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv Стручни рад UDK:621.317.42:621.317.32:621.311.42 BIBLID: 0350-8528(2016),26 p.151-163 doi:10.5937/zeint26-12319 Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv Маја

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Тест Математика Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 00/0. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 1. Удео снаге и енергије ветра у производњи електричне енергије - стање и предвиђања у свету и Европи. 2. Навести називе најмање две међународне организације

Διαβάστε περισσότερα

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,

Διαβάστε περισσότερα

ЗАШТИТА ВАЗДУХА. Министарство животне средине и просторног планирања Нови Београд Омладинских бригада 1 Тел

ЗАШТИТА ВАЗДУХА. Министарство животне средине и просторног планирања Нови Београд Омладинских бригада 1 Тел ЗАШТИТА ВАЗДУХА Министарство животне средине и просторног планирања 11070 Нови Београд Омладинских бригада 1 Тел. +381113131569 www.ekoplan.gov.rs Информатор Увод ШТА ЈЕ ВАЗДУХ? Ваздух је смеша гасова

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2010/2011. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 0/06. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010. УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010. I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ. VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне

Διαβάστε περισσότερα

Класификација и класе опасности

Класификација и класе опасности На основу члана 10. став 4, члана 16. став 6, члана 17. став 2. и члана 30. став 6. Закона о хемикалијама ( Службени гласник РС, број 36/09) и тачке 8. став 5. подтачка 11) Одлуке о оснивању Агенције за

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: ОСНОВИ МЕХАНИКЕ студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 2. Садржај предавања: Систем сучељних сила у равни

Διαβάστε περισσότερα

ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА Стандардна девијација показује расподелу резултата мерења око средње вредности, али не указује на облик расподеле. У табели 1 су дате вредности за 50 поновљених одређивања

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ( Службени гласник РС, број 36/09)

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ( Службени гласник РС, број 36/09) Република Србија МИНИСТАРСТВО EКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА Сектор за инфраструктуру квалитета ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА И ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ СА ДИРЕКТИВОМ 2006/42/ЕЗ ЕВРОПСКОГ

Διαβάστε περισσότερα

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0 Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5 ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање 1. Јасмина Кнежевић

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА Булевар Краља Александра 282, Београд Број: БС 05 ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

Тест за 7. разред. Шифра ученика

Тест за 7. разред. Шифра ученика Министарство просвете Републике Србије Српско хемијско друштво Окружно/градско/међуокружно такмичење из хемије 28. март 2009. године Тест за 7. разред Шифра ученика Пажљиво прочитај текстове задатака.

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН Талес из Милета (624 548. пре н. е.) Еуклид (330 275. пре н. е.) Хилберт Давид (1862 1943) 3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни Настанак геометрије повезује

Διαβάστε περισσότερα

РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад

РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад Технички факултет у Бору Универзитет у Београду, В.Ј. 12, 19210 Бор, Србија Катедра за минералне и рециклажне технологије Тел. +381 30 424

Διαβάστε περισσότερα

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

5.2. Имплицитни облик линеарне функције математикa за VIII разред основне школе 0 Слика 6 8. Нацртај график функције: ) =- ; ) =,5; 3) = 0. 9. Нацртај график функције и испитај њен знак: ) = - ; ) = 0,5 + ; 3) =-- ; ) = + 0,75; 5) = 0,5 +. 0.

Διαβάστε περισσότερα

Семинарски рад из линеарне алгебре

Семинарски рад из линеарне алгебре Универзитет у Београду Машински факултет Докторске студије Милош Живановић дипл. инж. Семинарски рад из линеарне алгебре Београд, 6 Линеарна алгебра семинарски рад Дата је матрица: Задатак: a) Одредити

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ ГОДИНЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ 78.

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ ГОДИНЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ 78. ГОДИНА IX БРОЈ 8 СМЕДЕРЕВО, 15. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ 77. ГРАДСКО ВЕЋЕ На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник Републике Србије, број 88/2011), члана 69. Закона о јавним предузећима

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван 2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван Човек је за своје потребе градио куће, школе, путеве и др. Слика 1. Слика 2. Основа тих зграда је често правоугаоник или сложенија фигура (слика 3). Слика 3.

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ВЕЖБА БРОЈ 2 ПОЈАЧАВАЧ СНАГЕ У КЛАСИ Б 1. 2. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БР. ИНДЕКСА ГРУПА ОЦЕНА ДАТУМ ВРЕМЕ ДЕЖУРНИ

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 Метод разликовања случајева је један од најексплоатисанијих метода за решавање математичких проблема. У теорији Диофантових једначина он није свемогућ, али је сигурно

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД стручна конференција

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД стручна конференција ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД 2016. 26. стручна конференција Издавач Градски завод за јавно здравље, Београд За издавача Проф. др Душанка Матијевић Уредник Др Славиша Младеновић Организациони

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА године

Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА године СРБИЈА И ЦРНА ГОРА МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 181-668 На основу члана 36.

Διαβάστε περισσότερα

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x)

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x) ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? Врсте диференцијалних једначина. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ЈЕДНАЧИНА КОЈА РАЗДВАЈА ПРОМЕНЉИВЕ Код ове методе поступак је следећи: раздвојити

Διαβάστε περισσότερα

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011 Аксиоме припадања Никола Томовић 152/2011 Павле Васић 104/2011 1 Шта је тачка? Шта је права? Шта је раван? Да бисмо се бавили геометријом (и не само геометријом), морамо увести основне појмове и полазна

Διαβάστε περισσότερα

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СУПСТАНЦИ И СМЕША ДЕО 1. ОПШТИ ПРИНЦИПИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА Дефиниције

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СУПСТАНЦИ И СМЕША ДЕО 1. ОПШТИ ПРИНЦИПИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА Дефиниције КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СУПСТАНЦИ И СМЕША ПРИЛОГ. ДЕО. ОПШТИ ПРИНЦИПИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА.0. Дефиниције Гас је супстанца која: ) на 50 С има напон паре већи од 300 kpa (апсолутни)

Διαβάστε περισσότερα

Службени гласник РС. Бр. 125/2014 и 4/2015

Службени гласник РС. Бр. 125/2014 и 4/2015 Службени гласник РС. Бр. 125/2014 и 4/2015 На основу члана 51а. став 3. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005 и 91/2010) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник

Διαβάστε περισσότερα

Службени гласник РС, бр. 103/2016

Службени гласник РС, бр. 103/2016 Службени гласник РС, бр. 103/2016 На основу члана 51а став 3. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ ГЛАВНОГ ВЕНТИЛАТОРА ЗА ПРОВЕТРАВАЊЕ ЈАМЕ ЈАРАНДО - БАЉЕВАЦ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ ГЛАВНОГ ВЕНТИЛАТОРА ЗА ПРОВЕТРАВАЊЕ ЈАМЕ ЈАРАНДО - БАЉЕВАЦ ПОДЗЕМНИ РАДОВИ 15 (2006) 37-42 UDK 62 РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД YU ISSN 03542904 Стручни рад ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ ГЛАВНОГ ВЕНТИЛАТОРА ЗА ПРОВЕТРАВАЊЕ ЈАМЕ ЈАРАНДО - БАЉЕВАЦ ИЗВОД

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА. - удаљеност између двије тачке. 1 x2

АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА. - удаљеност између двије тачке. 1 x2 АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА d AB x x y - удаљеност између двије тачке y x x x y s, y y s - координате средишта дужи x x y x, y y - подјела дужи у заданом односу x x x y y y xt, yt - координате тежишта троугла

Διαβάστε περισσότερα

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре 0 6.. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре У обичном говору се често каже да су неки предмети симетрични. Примери таквих објеката, предмета, геометријских

Διαβάστε περισσότερα

I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ

I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ I Линеарне једначине Линеарне једначине се решавају по следећем шаблону: Ослободимо се разломка Ослободимо се заграде Познате

Διαβάστε περισσότερα

ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА. Листа мерне опреме. Мерење нивоа буке, терцна и октавна анализа буке, статистичка анализа буке, профил буке.

ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА. Листа мерне опреме. Мерење нивоа буке, терцна и октавна анализа буке, статистичка анализа буке, профил буке. Bruel&Kjaer Данска 2010 2731656 2010 2747765 Листа мерне Страна: 1/12 (инв. број-ознака лабораторијапросторија) 1/001 Преносни анализатор са мерачем нивоа звука, фреквенцијском анализом и софтвером за

Διαβάστε περισσότερα

П Р А В И Л Н И К О КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПАКОВАЊУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ ХЕМИКАЛИЈА И ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА

П Р А В И Л Н И К О КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПАКОВАЊУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ ХЕМИКАЛИЈА И ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА На основу чл. 8. и 17. Закона о хемикалијама ( Службени гласник Републике Српске, број 25/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10,

Διαβάστε περισσότερα

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2 8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х + у = z Један од најзанимљивијих проблема теорије бројева свакако је проблем Питагориних бројева, тј. питање решења Питагорине Диофантове једначине. Питагориним бројевима или

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима 50. Нацртај било које унакрсне углове. Преношењем утврди однос унакрсних углова. Какво тврђење из тога следи? 51. Нацртај угао чија је мера 60, а затим нацртај њему унакрсни угао. Колика је мера тог угла?

Διαβάστε περισσότερα

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, Већи број: 1 : 4x + 1, (4 бода) Њихов збир: 1 : 5x + 1, Збир умањен за остатак: : 5x = 55, 55 : 5 = 11; 11 4 = ; + 1 = 45; : x = 11. Дакле, први број је 45

Διαβάστε περισσότερα

КРИТИЧКА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МЕТОДА ЗА ПРО- РАЧУН РЕФЕРЕНТНЕ ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЈЕ

КРИТИЧКА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МЕТОДА ЗА ПРО- РАЧУН РЕФЕРЕНТНЕ ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЈЕ ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2012, бр. 106, стр. 57-70 BIBLID: 0353-4537, (2012), 106, p 57-70 Đukić V., Mihailović V. 2012. Critical analysis of the contemporary methods for estimating reference

Διαβάστε περισσότερα

10.3. Запремина праве купе

10.3. Запремина праве купе 0. Развијени омотач купе је исечак чији је централни угао 60, а тетива која одговара том углу је t. Изрази површину омотача те купе у функцији од t. 0.. Запремина праве купе. Израчунај запремину ваљка

Διαβάστε περισσότερα

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела Густина : V Специфична запремина : V s Q g Специфична тежина : σ V V V g Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXII ЗРЕЊАНИН 17. АПРИЛ 2014. БРОЈ: 11 57 На основу члана 97. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007) и члана 104. ст. 1. и 4.

Διαβάστε περισσότερα

1. Функција интензитета отказа и век трајања система

1. Функција интензитета отказа и век трајања система f(t). Функција интензитета отказа и век трајања система На почетку коришћења неког система јављају се откази који као узрок имају почетне слабости или пропуштене дефекте у току производње и то су рани

Διαβάστε περισσότερα

Ваљак. cm, а површина осног пресека 180 cm. 252π, 540π,... ТРЕБА ЗНАТИ: ВАЉАК P=2B + M V= B H B= r 2 p M=2rp H Pосн.пресека = 2r H ЗАДАЦИ:

Ваљак. cm, а површина осног пресека 180 cm. 252π, 540π,... ТРЕБА ЗНАТИ: ВАЉАК P=2B + M V= B H B= r 2 p M=2rp H Pосн.пресека = 2r H ЗАДАЦИ: Ваљак ВАЉАК P=B + M V= B H B= r p M=rp H Pосн.пресека = r H. Површина омотача ваљка је π m, а висина ваљка је два пута већа од полупрчника. Израчунати запремину ваљка. π. Осни пресек ваљка је квадрат површине

Διαβάστε περισσότερα

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА Београд, 21.06.2014. За штап приказан на слици одредити најмању вредност критичног оптерећења P cr користећи приближан поступак линеаризоване теорије другог реда и: а) и један елемент, слика 1, б) два

Διαβάστε περισσότερα

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у години

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у години Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у 2010. години МЕРНА МЕСТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ ЈЕДНОЧАСОВНИХ УЗОРАКА АЗОТДИОКСИДA, УГЉЕНМОНОКСИДА И УГЉЕНДИОКСИДА А1. Поликлиника, Хајдук Вељкова 2, Нови Сад NO

Διαβάστε περισσότερα

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске слика. У свакој тачки посматране средње површи, у општем случају, постоје два компонентална померања: v - померање у правцу тангенте на меридијалну

Διαβάστε περισσότερα

ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА

ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА ВАЉЕВО, 006 1 1. УВОД 1.1. ПОЈАМ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ У једној земљи Далеког истока живео је некад један краљ, који је сваке ноћи узимао нову жену и следећег

Διαβάστε περισσότερα

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде математик за VIII разред основне школе 4. Прво наћи дужину апотеме. Како је = 17 cm то је тражена површина P = 18+ 4^cm = ^4+ cm. 14. Основа четворостране пирамиде је ромб чије су дијагонале d 1 = 16 cm,

Διαβάστε περισσότερα

ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА 2 ЛОКАЛНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА (2016 2025) Ваљево, фебруар 2016. године Назив документа: Програм заштите животне средине града за период 2016. 2025. година НАРУЧИЛАЦ : ГРАДСКА

Διαβάστε περισσότερα

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА. Rosemount 8800 C Series/8800 D Series Произвођач мерила:

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА. Rosemount 8800 C Series/8800 D Series Произвођач мерила: РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, поштански фах 384 телефон: (011) 328-2736, телефакс: (011) 2181-668 На

Διαβάστε περισσότερα

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c 6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c Ако су а, b и с цели бројеви и аb 0, онда се линеарна једначина ах + bу = с, при чему су х и у цели бројеви, назива линеарна Диофантова једначина. Очигледно

Διαβάστε περισσότερα

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. октобра године, донео је ПРАВИЛНИК

Управни одбор Републичке агенције за електронске комуникације, на седници од 25. октобра године, донео је ПРАВИЛНИК На основу чл. 8. став 1. тачка 1), 23. став 1, 37. став 3. и 38. став 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, бр. 44/10 и 60/13-УС), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 1 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА

4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА 4. Закон великих бројева 4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА Аксиоматска дефиниција вероватноће не одређује начин на који ће вероватноће случајних догађаја бити одређене у неком реалном експерименту. Зато треба наћи

Διαβάστε περισσότερα

ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О.

ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О. ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О. ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ Београд, децембар 2010. године ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ

Διαβάστε περισσότερα

Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике, 1. део, Електростатика

Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике, 1. део, Електростатика Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике део Страна пасус први ред треба да гласи У четвртом делу колима променљивих струја Штампарске грешке у четвртом издању уџбеника Основи електротехнике

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА Република Србија ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА (школска 2012/13. и школска 2013/14. година) Београд, децембар 2014. Завод за

Διαβάστε περισσότερα

МАСТЕР РАД УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ. Тема: ГОРЊА И ДОЊА ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ НИЗА И НИЗА СКУПОВА И ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ У РЕЛНОЈ АНАЛИЗИ

МАСТЕР РАД УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ. Тема: ГОРЊА И ДОЊА ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ НИЗА И НИЗА СКУПОВА И ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ У РЕЛНОЈ АНАЛИЗИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ МАСТЕР РАД Тема: ГОРЊА И ДОЊА ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ НИЗА И НИЗА СКУПОВА И ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ У РЕЛНОЈ АНАЛИЗИ МЕНТОР: КАНДИДАТ: Проф. др Драгољуб Кечкић Милинко Миловић

Διαβάστε περισσότερα

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА ГОДИНА ММXVI БРОЈ 10 КРАЉЕВО 1. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА 88. На основу члана 58. став 1. тачка 19. Статута града Краљева ( Службени лист града Краљева,

Διαβάστε περισσότερα

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ОДГОВОРИ И РЕШЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ

Διαβάστε περισσότερα

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у години

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у години Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у 2009. години МЕРНА МЕСТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ ЈЕДНОЧАСОВНИХ УЗОРАКА АЗОТДИОКСИДA, УГЉЕНМОНОКСИДА И УГЉЕНДИОКСИДА А1. Поликлиника, Хајдук Вељкова 2, Нови Сад ГВИ

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Анализа ризика

Теорија одлучивања. Анализа ризика Теорија одлучивања Анализа ризика Циљеви предавања Упознавање са процесом анализе ризика Моделовање ризика Монте-Карло Симулација Предности и недостаци анализе ризика 2 Дефиниција ризика (квалитативни

Διαβάστε περισσότερα

КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1

КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 Лабораторијска вежба број 1 МОНОФАЗНИ ФАЗНИ РЕГУЛАТОР СА ОТПОРНИМ И ОТПОРНО-ИНДУКТИВНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ

Διαβάστε περισσότερα

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. Београд, 24. јануар 2012. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. = 0.2 dpl = 0.2 m P= 30 kn/m Линијско оптерећење се мења по синусном закону: 2.

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ПРОГРАМ. Година LIX Број новембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПРОГРАМ. Година LIX Број новембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 72 30. новембар 2015. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу члана 68. акона

Διαβάστε περισσότερα

Основе теорије вероватноће

Основе теорије вероватноће . Прилог А Основе теорије вероватноће Основни појмови теорије вероватноће су експеримент и исходи резултати. Најпознатији пример којим се уводе појмови и концепти теорије вероватноће је бацање новчића

Διαβάστε περισσότερα

На основу члана 15. став 2, члана 18. став 5. и члана 21. став 8. Закона о метрологији ( Службени гласник РС, број 30/10), ПРАВИЛНИК

На основу члана 15. став 2, члана 18. став 5. и члана 21. став 8. Закона о метрологији ( Службени гласник РС, број 30/10), ПРАВИЛНИК 4463 На основу члана 15. став 2, члана 18. став 5. и члана 21. став 8. Закона о метрологији ( Службени гласник РС, број 30/10), Министар привреде доноси ПРАВИЛНИК о мерним трансформаторима који се користе

Διαβάστε περισσότερα

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А В Л А Д А МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ БАЊА ЛУКА Трг Републике Српске 1

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А В Л А Д А МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ БАЊА ЛУКА Трг Републике Српске 1 Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А В Л А Д А МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ БАЊА ЛУКА Трг Републике Српске 1 Број: 15.04-96-50/16 Датум: 28.06.2016. године Министарство за просторно

Διαβάστε περισσότερα

2012. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ,,Др Милан Јовановић Батут

2012. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ,,Др Милан Јовановић Батут ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ,,Др Милан Јовановић Батут 2012. ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ и ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ ЗАГАЂЕНОСТ ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У МРЕЖИ УРБАНИХ СТАНИЦА ИНСТИТУЦИЈА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

Διαβάστε περισσότερα

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе:

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе: Њутнови закони 1 Динамика Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе: када су објекти довољно велики (>димензија атома) када се крећу брзином много мањом

Διαβάστε περισσότερα

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXVII- Бр. 2 YEAR 2007 TOME LXXXVII - N о 2

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXVII- Бр. 2 YEAR 2007 TOME LXXXVII - N о 2 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2007. СВЕСКА LXXXVII- Бр. 2 YEAR 2007 TOME LXXXVII - N о 2 Оригиналан научни рад UDC 911.372.7 БРАНИСЛАВ БАЈАТ ДРАГАН

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМA ПРИРОДНОГ ГАСА

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМA ПРИРОДНОГ ГАСА На основу члана 18. став 1. тачка 14) Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС број 119/2012, 116/2013 и 44/2014 - др. закон), члана 103. став 1. тачка 2) и члана 105. став 2. Закона о енергетици

Διαβάστε περισσότερα

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23 6.3. Паралелограми 27. 1) Нацртај паралелограм чији је један угао 120. 2) Израчунај остале углове тог четвороугла. 28. Дат је паралелограм (сл. 23), при чему је 0 < < 90 ; c и. c 4 2 β Сл. 23 1 3 Упознајмо

Διαβάστε περισσότερα

АКТУЕЛНО СТАЊЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА НА ЗЕМЉИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СРБИЈУ

АКТУЕЛНО СТАЊЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА НА ЗЕМЉИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СРБИЈУ Зборник радова, св. LVI, 2008. Collection of the Papers, vol. LVI, 2008 Оригинални научни рад УДК 551.510.534:504.12 502.17 Original scientific article Владан Дуцић Снежана Ђурђић Наташа Мартић Бурсаћ

Διαβάστε περισσότερα

Смер: Друмски саобраћај. Висока техничка школа струковних студија у Нишу ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СА ЕЛЕКТРОНИКОМ

Смер: Друмски саобраћај. Висока техничка школа струковних студија у Нишу ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СА ЕЛЕКТРОНИКОМ Испит из предмета Електротехника са електроником 1. Шест тачкастих наелектрисања Q 1, Q, Q, Q, Q 5 и Q налазе се у теменима правилног шестоугла, као на слици. Познато је: Q1 = Q = Q = Q = Q5 = Q ; Q 1,

Διαβάστε περισσότερα

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЦЕ I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЦЕ I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЦЕ I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређују се услови којима се омогућава да железница у Републици Србији буде безбедна и интероперабилна

Διαβάστε περισσότερα

ПРИМЕЊЕНА ЗАШТИТА И ЊЕНИ ТРЕНДОВИ

ПРИМЕЊЕНА ЗАШТИТА И ЊЕНИ ТРЕНДОВИ Примењена заштита и њени трендови - Златибор 2014. Међународни институт за примењено управљање знањем Нови Сад Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална

Διαβάστε περισσότερα

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Факултет организационих наука НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац Одлуком 05-01 бр. 3/59-6 од 08.06.2017. године, именовани

Διαβάστε περισσότερα

Висока школа струковних студија Београдска политехника

Висока школа струковних студија Београдска политехника САДРЖАЈ УВОД... 4 1. МЕТОДОЛОГИЈА... 4 1.1. Истраживачка методологија... 4 1.2. Проблем истраживања и истраживачка питања... 5 1.3. Операционални параметри... 5 1.4. Истраживачки инструменти... 13 1.5.

Διαβάστε περισσότερα

Метод и кључни налази

Метод и кључни налази 55 54 Мапа у Србији Мапа у Србији Метод и кључни налази Републички завод за статистику 1 2 Мапа у Србији ЗАХВАЛНИЦА АУТОРА Овај извештај је резултат заједничког рада Републичког завода за статистику (РЗС)

Διαβάστε περισσότερα

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом).

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом). СЕЧИЦА(СЕКАНТА) ЦЕНТАР ПОЛУПРЕЧНИК ТАНГЕНТА *КРУЖНИЦА ЈЕ затворена крива линија која има особину да су све њене тачке једнако удаљене од једне сталне тачке која се зове ЦЕНТАР КРУЖНИЦЕ. *Дуж(OA=r) која

Διαβάστε περισσότερα

Теоријска анализа коришћења енергије ветра у ветропарку Кањижа

Теоријска анализа коришћења енергије ветра у ветропарку Кањижа Теоријска анализа коришћења енергије ветра у ветропарку Кањижа Богдан Маравић Факултет техничких наука у Чачку Техника и информатика, 2013/2014 maravicb@gmail.com проф. др Снежана Драгићевић Апстракт У

Διαβάστε περισσότερα

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ СА РЕШЕНИМ ПРИМЕРИМА, са додатком теорије

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ СА РЕШЕНИМ ПРИМЕРИМА, са додатком теорије ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА Светог Николе 9 Београд ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ СА РЕШЕНИМ ПРИМЕРИМА са додатком теорије - за II разред IV степен - Драгана Радовановић проф математике Београд СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 36/2015 мај 2015. године Страна1 од 51 На основу

Διαβάστε περισσότερα