УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010."

Transcript

1 УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010.

2 I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да ли и којој групи постројења, односно комплекса припадају, односно како да одреде врсте докумената које имају обавезу да израде на основу члана 58. Закона о заштити животне средине ( Сл. гласник РС, бр. 135/04 и 36/09) и Правилника о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса ( Сл. Гласник РС, бр. 41/10 у даљем тексту: Правилник). Класе опасности супстанци и смеша односно опасних материја се одређују у складу са горе наведеним Правилником и прописима којима се уређују класификација, паковање и обележавање хемикалија. За потребе спровођења прописа из области заштите од хемијског удеса прописана је Листа опасних материја, у којој су опасне материје појединачно наведене у Листи, Табела I, Правилника или спадају у једну или више класа опасности наведених у Листи, Табела II, Правилника. За потребе класификације опасних материја упућујемо вас и на интернет странице Европске агенције за хемикалије ( и Европске комисије Заједнички истраживачки центар ( који вам могу користити до доношења подзаконских прописа на основу Закона о хемикалијама ( Сл. гласник РС, бр. 36/09). II. OБАВЕЗЕ ОПЕРАТЕРА На основу Закона о заштити животне средине оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја, у количинама једнаким или већим од количина наведених у Табели I и II, колона 1 и 2, Правилника, дужан је да достави Обавештење, односно изради Политику превенције удеса или Извештај о безбедности и План заштите од удеса, у зависности од количина опасних материја којима врши те активности. 2

3 III. ПОЛИТИКА ПРЕВЕНЦИЈЕ УДЕСА Политику превенције удеса израђује: 1. Оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у количинама једнаким или већим од количина наведених у Листи, Табела I, колона 1, Правилника. Пример 1. Присуство опасне материје из Листе, Табела I, Правилника Разматрано постројење има два сферна резервоара за складиштење течног пропанбутана (ТНГ), са пројектованим капацитетом од по 115 m³. Смеша пропан -бутана у течном стању је опасна материја, појединачно наведена у Табели I, Правилника (редни број 18), са прописаним граничним количинама од 50 тона и 200 тона. Оператер није у стању да докаже надлежном органу да неће користити пуни капацитет складишта, тако да се претпоставља да је у постројењу присутно 230 m³ (2 115 m³) течног пропан-бутана. Течни пропан-бутан има средњу густину око 550 kg/m³, односно у постројењу је присутно = kg или 126,5 тона ТНГ-а. Ова количина је већа од прописане граничне количине од 50 тона, наведене у Табели I, колони 1, Правилника, на основу које се постројење сврстава у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса. Приликом провере да ли се постројење сврстава у групу постројења за која се израђује Извештај о безбедности и План заштите од удеса (200 тона), јасно је да је присутна количина опасне материје (126,5 тона) мања од прописане граничне количине, те се ово постројење сврстава у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса. 2. Оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја које нису појединачно наведене у Листи, Табела I, Правилника, али су класификоване у барем једну од класа опасности из Листе, Табела II, Правилника у количинама једнаким или већим од количина наведених у Листи, Табела II, колона 1, Правилника. Пример 2. Присуство опасне материје из Листе, Табела II, Правилника У разматраном постројењу је предвиђено присуство 65 тона 45% раствора формалдехида. У Листи, Табела I, Правилника, као опасна материја појединачно је наведен формалдехид у концентрацијама једнаким или већим од 90%, односно формалдехид у концентрацији од 45% није наведен у Табели I, Правилника. На основу граничних концентрација за класификацију супстанци и смеша може се утврдити да раствор формалдехида, концентрације веће од 25% има ознаку ризика R23/24/25, односно класификован је као токсична супстанца (редни број 2, Табеле 3

4 II), са прописаним граничним количинама од 50 тона и 200 тона. Присутна количина од 65 тона већа је од прописане граничне количине од 50 тона, наведене у Табели II, колони 1, Правилника, на основу које се постројење сврстава у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса. Приликом провере да ли се постројење сврстава у групу постројења за која се израђује Извештај о безбедности и План заштите од удеса (200 тона), јасно је да је присутна количина опасне материје (65 тона), мања од прописане граничне количине, те се ово постројење сврстава у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса. IV. ИЗВЕШТАЈ О БЕЗБЕДНОСТИ И ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА Извештај о безбедности и План заштите од удеса израђује: 1. Оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у количинама једнаким или већим од количина наведених у Листи, Табела I, колона 2. Правилника. Пример 3. Присуство опасне материје из Листе, Табела I, Правилника У разматраном постројењу постоји 11 складишних резервоара за складиштење моторних бензина различите октанске вредности, керозина (за млазне авионе), дизел горива и уља за ложење, односно 2 резервоара са по 10000m³ бензина, 3 резервоара са по 5000m³ дизел горива, 3 резервоара са по 2500m³ уља за ложење и 3 резервоара са по 1500 m³ керозина. Све опасне материје су појединачно наведене у Табели I, Правилника (редни број 34), са прописаним граничним количинама од 2500 тона и тона. У овом случају тип горива и октанска вредност моторног бензина нема значаја, јер све ове опасне материје припадају групи опасних материја под једним редним бројем и имају исту прописану граничну количину. Оператер је у могућности да докаже надлежном органу де не користи један резервоар од 1500 m³ (запечаћен цевовод и постоји одобрење руководства програма за демонтажу), као и да је смањен пројектовани капацитет једног резервоара од 2500 m³, путем монтаже ме рача нивоа, заустављањем снабдевања горивом и давањем сигнала да је достигнут ниво од 1800 m³, тако да се може прихватити да је у постројењу присутно: m³ моторног бензина m³ дизел горива m³ и m³ уља за ложење и m³ керозина. Густина моторног бензина је око 765 kg/m³, па је у датом постројењу присутно = kg или тона моторног бензина. 4

5 Густина дизел горива је око 850 kg/m³, па је у датом постројењу присутно = kg или тона дизел горива. Густина уља за ложење је око 890 kg/m³, па је у датом постројењу присутно = kg или тоне уља за ложење. Густина керозина је око 780 kg/m³, па је у датом постројењу присутно = kg или тона керозина. Збир присутних количина горива је = тоне. С обзиром да је укупна присутна количина горива већа од прописане граничне количине од тона, оператер има обавезу израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса. Напомена: Приликом одређивања коју врсту докумената треба да изради, оператер у случају нових постројења треба да узме у обзир пројектоване капацитете. За постојећа постројења оператер узима у обзир максимално пројектоване капацитете, односно максималне радне капацитете, уколико је оператер донео писану одлуку да ће приликом обављања активности у постројењу користити мање капацитете од пројектованих. Ако је оператер донео одлуку о коришћењу мањих капацитета, он надлежном органу мора доставити доказ о поштовању донете одлуке, тј. да примењује одговарајућа техничка и/или организациона средства (нпр. запечаћивање непотребних складишних капацитета, програм демонтаже складишта које није у употреби и сл.), 2. Оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја које нису појединачно наведене у Листи, Табела I, Правилника, али су класификоване у барем једну од класа опасности из Листе, Табела II у количинама једнаким или већим од количина наведених у Табели II, колона 2. Правилника. Пример 4. Присуство опасне материје из Листе, Табела II, Правилника У оквиру разматраног постројења предвиђено је присуство 25 тона цијановодоника, концентрације 9%. На основу граничних концентрација за класификацију супстанци и смеша може се утврдити да раствор цијановодоника, концентрације веће од 7% има ознаку ризика R26/27/28, односно класификован је као веома токсична супстанца (редни број 1, Табеле II), са прописаним граничним количинама од 5 и 20 тона, и R50-53, веома токсичан по организме у води (редни број 9и, Табеле II), са прописаним граничним количинама од 100 тона и 200 тона. Присутна количина опасне материје (25 тона) је већа од прописане граничне количине од 20 тона, те оператер има обавезу израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса. У складу са Правилником и Листом, Табела II, напомена 1, када је супстанца или смеша класификована у две или више класа опасности, примењују се најниже граничне количине одређених класа опасности из Табеле II, у овом случају прописана гранична количина за класу опасности веома токсично. 5

6 V. САБИРАЊЕ ПРИСУТНИХ КОЛИЧИНА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА, ПРИМЕНА ДОДАТНИХ КРИТЕРИЈУМА У случају када је у постројењу, односно комплексу присутно више опасних материја, класификованих у једну или више класа опасности, у количинама мањим од граничних количина из Табеле I и II, Правилника, тада се сабирају односи њихових количина. Када оператер постројења на основу добијених резултата има обавезу израде Политике превенције удеса (Σ 1), потребно је да изврши проверу да ли то постројење може да се сврста и у групу постројења за која се израђује Извештај о безбедности и План заштите од удеса. Пример 5. У разматраном постројењу присутне су следеће опасне материје: Хлор, CAS No , количина 5 t Појединачно наведена опасна материја у Табели I, са прописаним граничним количинама 10 и 25 тона Класификација: класе опасности - токсично, ознака ризика R23 и веома токсично по организме у води, ознака ризика R50, (остале ознаке ризика - R36, R37, R38) Пропиленоксид, CAS No , количина 3 t Појединачно наведена опасна материја у Табели I, са прописаним граничним количинама 5 и 50 тона Класификација: класе опасности - веома лако запаљиво, ознака ризика R12, (остале ознаке ризика - R20, R21, R22, R36, R37, R38, R45, R46) Епихлорхидрин, CAS No , количина 25 t Опасна материја која није наведена у Табели I Класификација: класе опасности токсично, са ознакама ризика R23/24/25 (класа опасности 2 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 50 и 200 тона и запаљиво, ознака ризика R10 (класа опасности 6 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 5000 и тона, (остале ознаке ризика - R34, R43, R45) Хлоробензен, CAS No , количина 100 t Опасна материја која није наведена у Табели I Класификација: класе опасности токсично по организме у води/дуготрајни штетни ефекти, са ознаком ризика R51/53 (класа опасности 9ии из Табеле II), са прописаним граничним количинама 200 и 500 тона и запаљиво, са ознаком ризика R10 (класа опасности 6

7 6 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 5000 и тона, (остале ознаке ризика - R20) Тетрахлоретилен, CAS No , количина 300 t Опасна материја која није наведена у Табели I Класификација: класа опасности токсично по организме у води/дуготрајни штетни ефекти, са ознаком ризика R51/53 (класа опасности 9ии из Табеле II), са прописаним граничним количинама 200 и 500 тона, (остале ознаке ризика R40) За појединачно наведене опасне материје из Листе, Табела I, Правилника, приликом сабирања се користи прописана гранична количина из колоне 1 или 2, исте табеле. Токсичност Хлор и Епихлорхидрин Политика превенције удеса: 5/ /50 = 1 Извештај о безбедности и План заштите од удеса: 5/ /200 = 0,325 < 1 Постројење је севесо постројење и сврстава се у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса (за сада), у смислу токсичности. Запаљивост Пропиленоксид, Епихлорхидрин и Хлоробензен Политика превенције удеса: 3/5 + 25/ /5000 = 0,625 < 1 Постројење није севесо постројење, у смислу запаљивости. Eко-токсичност Хлор, Хлоробензен и Тетрахлоретилен Политика превенције удеса: 5/ / /200 = 2,5 Извештај о безбедности и План заштите од удеса: 5/ / /500 = 1 Постројење је севесо постројење и сврстава се у групу постројења за која се израђује Извештај о безбедности и План заштите од удеса, у смислу еко-токсичности. 7

8 Закључак: На основу добијених резултата прорачуна укупних количина присутних опасних материја у смислу токсичности, запаљивости и екотоксичности, постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса! Пример 6. У разматраном постројењу присутне су следеће опасне материје: - Бензен, CAS No , количина 25 t Опасна материја која није наведена у Табели I Класификација: класе опасности токсично, са ознаком ризика R48/23/24/25 (класа опасности 2 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 50 и 200 тона и лако запаљиве течности, са ознаком ризика R11 (класа опасности 7б из Табеле II), са прописаним граничним количинама 5000 и тона - Амонијак, CAS No , количина 20 t Опасна материја која није наведена у Табели I Класификација: класе опасности - токсично, са ознаком ризика R23 (класа опасности 2 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 50 и 200 тона, запаљиво, са ознаком ризика R10 (класа опасности 6 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 5000 и тона) и веома токсично по организме у води, са ознаком ризика R50 (класа опасности 9и из Табеле II), са прописаним граничним количинама 100 и 200 тона - Метанол, CAS No , количина 200 t Појединачно наведена опасна материја у Табели I, са прописаним граничним количинама 500 и 5000 тона Класификација: класе опасности токсично, са ознаком ризика R23/24/25 и лако запаљиве течности, са ознаком ризика R11 Опасне материје које су појединачно наведене у Листи, Табела I, Правилника Како је присутна количина метанола мања од прописане граничне количине, наведене у Табели I, колона 1, постројење не може да се сврста у севесо постројење на основу присутне количине метанола. Опасне материје које су класификоване у класе опасности, на основу Листе, Табела II, Правилника Како је појединачна присутна количина остале две опасне материје (бензен и амонијак), које нису наведене у Табели I, мања од прописаних граничних 8

9 количина, наведених у Табели II, колона 1, за сваку од класа опасности постројење не може да се сврста у севесо постројење на основу појединачних присутних количина тих опасних материја. Оператер треба да изврши следеће прорачунавање: Токсичност - Бензен, амонијак и метанол Политика превенције удеса: 25/ / /500 = 0,5 + 0,4 + 0,4 = 1,3 >1 Извештај о безбедности и План заштите од удеса: 25/ / /5000 = , = 0,265 < 1 Постројење је севесо постројење и сврстава се у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса (за сада), у смислу токсичности. Запаљивост - Бензен, амонијак и метанол Политика превенције удеса: 25/ / /500 = , ,4 = 0,409 < 1 Добијени збир је мањи од 1, постројење није севесо постројење, у смислу запаљивости. Закључак: На основу добијених резултата прорачуна укупних количина присутних опасних материја у смислу токсичности, запаљивости и екотоксичности, постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу да изради Политику превенције удеса! Пример 7. У разматраном постројењу присутне су следеће опасне материје: - Амонијак, CAS No , количина 80 t Опасна материја која није наведена у Табели I Класификација: класе опасности - токсично, са ознаком ризика R23 (класа опасности 2 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 50 и 200 тона, запаљиво, са ознаком ризика R10 (класа опасности 6 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 5000 и тона) и веома токсично по организме у води, са ознаком ризика R50 (класа опасности 9и из Табеле II), са прописаним граничним количинама 100 и 200 тона - Водоник, CAS No , количина 45 t Појединачно наведена опасна материја у Табели I, са прописаним 9

10 граничним количинама 5 и 50 тона Класификација: класа опасности веома лако запаљиво, са ознаком ризика R12 - Поред тога, у току производног процеса, у реактору се у сваком тренутку налази и 5 тона угљен моноксида, CAS No , класе опасности 8 из Табеле II - веома лако запаљиво, са oзнаком ризика R12 и са прописаним граничним количинама 10 и 50 тона и класе опасности 2 из Табеле II - токсично, са ознаком ризика R23 и прописаним граничним количинама 50 и 200 тона. 1. Провера да ли постројење припада групи севесо постројења за која се израђује Политика превенције удеса Већ приликом упоређивања присутне количине и прописане граничне количине за прву набројану опасну материју амонијак, уочава се да је присутна количина (80 тона), већа од прописане граничне количине (50 тона), на основу чега ово постројење припада групи севесо постројења за која се израђује Политика превенције удеса. Када је супстанца или смеша класификована у две или више класа опасности, примењују се најниже граничне количине из Листе, Табела II, Правилника. Већ на основу једне опасне материје, постројење је севесо постројење и сврстава се у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса (за сада), али је неопходно да се изврши додатна провера за друге присутне опасне материје. 2. Провера да ли постројење припада групи севесо постројења за која се израђује Извештај о безбедности и План заштите од удеса Опасне материје које су појединачно наведене у Листи, Табела I, Правилника Како је присутна количина водоника (45 тона), мања од прописане граничне количине, наведене у Табели I, колона 2 (50 тона), постројење не може да се сврста у севесо постројење за које треба да се изради Извештај о безбедности и План заштите од удеса. Опасне материје које су класификоване у класе опасности, на основу Листе, Табела II, Правилника Како је појединачна присутна количина остале две опасне материје ( амонијак и угљен моноксид), мања од прописаних граничних количина за сваку од класа опасности, наведених у Листи, Табела II, колона 2, Правилника, постројење не може да се сврста у севесо постројење за које се израђује Извештај о 10

11 безбедности и План заштите од удеса, на основу појединачних присутних количина тих опасних материја. Оператер треба да изврши следеће прорачунавање: Токсичност - Амонијак и угљен моноксид Извештај о безбедности и План заштите од удеса: 80/ /200 = ,025 = 0,425 < 1 Добијени збир је мањи од 1, постројење није севесо постројење за које треба да се изради Извештај о безбедности и План заштите од удеса (за сада), у смислу токсичности. Запаљивост - Амонијак, водоник и угљен моноксид Извештај о безбедности и План заштите од удеса: 80/ /50 + 5/50 = 0, ,9 + 0,1 = 1,0016 Добијени збир је већи од 1, те оператер треба да сврста ово севесо постројење у групу постројења за које треба да се изради Извештај о безбедности и План заштите од удеса, у смислу запаљивости. Закључак: На основу добијених резултата прорачуна укупних количина присутних опасних материја у смислу токсичности, запаљивости и екотоксичности, постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса! Пример 8. У разматраном постројењу присутне су следеће опасне материје: Опасна материја CAS No Количина, тоне Класификација Натријум цијанид Веома токсично Кобалт сулфат Опасно по животну средину - R50/53 Азотна киселина, 68% Није класификована Кисеоник Табела I, Оксидујуће Водоник пероксид Оксидујуће Амонијак, 30% Опасно по животну средину - R50 Бакар сулфат Опасно по животну средину - R50/53 Хлороводонична киселина, 35% Није класификована 11

12 Напомена: На основу граничних концентрација за класификацију супстанци и смеша може се утврдити да раствор азотне киселине у концентрацијама c 70% има ознаку ризика R8, односно класификован је у класу опасности оксидујуће (редни број 3, Табеле II), тако да се у овом случају азотна киселина концентрације 68% не разматра. Хлороводонична киселинa није појединачно наведена опасна материја у Листи, Табела I, Правилника, a на основу граничних концентрације за класификацију супстанци и смеша, може сe утврдити да хлороводонична киселина у концентрацијама c 25% има ознаке ризика R34 37, односно није класификована ни у једну класу опасности из Табеле II, тако да се не разматра. Оператер треба да изврши следеће прорачунавање: Токсичност - токсичне и веома токсичне опасне материје - Натријум цијанид - 10 тона присутно у постројењу Прописане граничне количине, Табела II, класа опасности 1, веома токсично - 5 и 20 тона Постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу израде Политике превенције удеса, у смислу токсичности. Еко-токсичност - опасно по животну средину - Кобалт сулфат - 40 тона присутно у постројењу - Амонијак, 30% тона присутно у постројењу - Бакар сулфат - 50 тона присутно у постројењу Прописане граничне количине, Табела II, класа опасности 9и, веома токсично по организме у води и 200 тона Правило за сврставање у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса: 40/ / /100 = 1,9 > 1 Правило за сврставање у групу постројења за које оператер има обавезу израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса: 40/ / /200 = 0.95 < 1 Постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу израде Политике превенције удеса у смислу еко-токсичности. Запаљивост експлозивно, запаљиво, лако запаљиво, лако запаљиве течности, веома лако запаљиво и оксидујуће - Кисеоник тона присутно у постројењу Прописане граничне количине из Табеле I 200 и 2000 тона, класа опасности 3 оксидујуће - Водоник пероксид тона присутно у постројењу Прописане граничне количине, Табела II, класа опасности 3 оксидујуће - 50 и 200 тона Политика превенције удеса: 150/ /50 = 2,75 > 1 12

13 Правило за сврставање у групу постројења за које оператер има обавезу израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса: 150/ /200 = 0,575 < 1 Постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу израде Политике превенције удеса у смислу запаљивости. Закључак: На основу добијених резултата прорачуна укупних количина присутних опасних материја у смислу токсичности, запаљивости и екотоксичности, постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу да изради Политику превенције удеса! VI. Правило од 2% Опасне материје које су присутне само у количинама једнаким или мањим од 2% од прописане граничне количине за дату опасну материју из Листе, Табела I и Табела II, Правилника, занемариће се код одређивања укупне количине присутних опасних материја, ако је њихова локација у постројењу, односно комплексу таква да не могу да делују као иницијатор удеса другде у постројењу, односно комплексу. Ако је постројење већ сврстано у групу постројења за које се израђује Политика превенције удеса или Извештај о безбедности и План заштите од удеса, тада се свака количина опасне материје која је једнака или мања од 2% од прописане граничне количине, мора узети у обзир приликом процене могућих узрока удеса и њихових последица. Важно је напоменути да оба критеријума морају бити испуњена, да би се применило правило од 2%: - присутна количина опасне материје једнака или мања од 2% од прописане граничне количине и - локација опасне материје. Примена правила од 2% Пример 9. Складиште ТНГ-а у коме се налазе: а) велики резервоар са 49,5 тона ТНГ-а и б) мали резервоар са 1,0 тоном ТНГ-а, који се налази на другом крају постројења, односно комплекса, у односу на велики резервоар. Први критеријум за примену правила: присутна количина ТНГ-а у малом резервоару једнака је 2% од прописане граничне количине од 50 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника. 1/50 = 0,02 = 2% 13

14 Други критеријум за примену правила: мали резервоар налази се на другом крају постројења, далеко од великог резервоара, што је довољан услов да се претпостави да не може да изазове удес на великом резервоару. Закључак: с обзиром да су испуњена оба критеријума за примену правила од 2%, присутна количина ТНГ-а у малом резервоару може се занемарити код одређивања укупне количине присутних опасних материја у постројењу, односно ово постројење није севесо постројење. Пример 10. Складиште ТНГ-а у коме се налазе: а) велики резервоар са 49,5 тона ТНГ-а и б) два мала резервоара, сваки са по 1,0 тоном ТНГ-а, који се налазе на супротним крајевима постројења, односно комплекса, како један од другог, тако и у односу на велики резервоар. Први критеријум за примену правила: сваки од два мања резервоара садржи количину ТНГ-а која је једнака 2% од прописане граничне количине од 50 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника. 1/50 = 0,02 = 2% Други критеријум за примену правила: међусобна удаљеност малих резервоара, као и њихова удаљеност од великог резервоара је довољан услов да се претпостави да ни један од њих не може изазвати удес на другом малом или на великом резервоару. Закључак: с обзиром да су испуњена оба критеријума за примену правила од 2%, присутна количина ТНГ-а у сваком од два мала резервоара се може занемарити код одређивања укупне количине присутних опасних материја у постројењу, односно ово постројење није севесо постројење. Пример 11. Складиште ТНГ-а у коме се налазе: а) велики резервоар са 49,5 тона ТНГ-а и б) два мала резервоара, сваки са по 1,0 тоном ТНГ-а, који се налазе један поред другог, али на супротном крају постројења, односно комплекса, у односу на велики резервоар. Први критеријум за примену правила: с обзиром на чињеницу да су мали резервоари један поред другог, мора се рачунати збир количина ТНГ-а у њима, што износи 2 тоне. Ова количина је већа од 2% од прописане граничне количине од 50 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника. 2/50=0,04=4%, тако да први критеријум за примену правила од 2% није испуњен. Други критеријум за примену правила: два мала резервоара налазе се један поред другог, али се на основу њихове удаљености од великог резервоара може претпоставити да они не могу да изазову удес на њему. Закључак: с обзиром да први критеријум за примену правила од 2% није испуњен, приликом одређивања укупне количине присутних опасних материја у 14

15 постројењу, присутне количине ТНГ-а у малим резервоарима не могу да се занемаре. Из тог разлога се појединачне количине ТНГ-а у сваком од резервоара сабирају: 49,5+1+1 = 51,5 t, значи да је укупна количина присутних опасних материја већа од прописане граничне количине (50 тона). Ово постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу да изради Политику превенције удеса. Пример 12. Складиште ТНГ-а у коме се налазе: а) велики резервоар са 49,5 тона ТНГ-а и б) два мала резервоара, сваки са по 0,5 тоне ТНГ-а, који се налазе један поред другог, али на супротном крају постројења, односно комплекса, у односу на велики резервоар. Први критеријум за примену правила: с обзиром на чињеницу да су мали резервоари један поред другог, мора се рачунати збир количина ТНГ-а у њима, што износи 1t. Ова количина је једнака 2% од прописане граничне количине од 50 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника. 1/50=0,02=2% Други критеријум за примену правила: на основу удаљености малих резервоара од великог резервоара може се претпоставити да они не могу изазвати удес на великом резервоару. Закључак: с обзиром да су испуњена оба критеријума за примену правила од 2%, присутна количина ТНГ-а у малим резервоарима се може занемарити код одређивања укупне количине присутних опасних материја у постројењу, односно ово постројење није севесо постројење. Пример 13. Складиште ТНГ-а у коме се налазе: а) велики резервоар са 49,5 тона ТНГ-а и б) складиште боца са ТНГ-ом, које се налази на већој удаљености од великог резервоара и у коме се складишти 100 боца са по 10кg ТНГ-а (укупно 1t). Први критеријум за примену правила: свака боца са ТНГ-ом садржи количину која је мања од 2% од прописане гранучне количине од 50 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника, а укупна количина ТНГ-а у боцама (1t) једнака је 2% од граничне количине. 1/50=0,02=2% Други критеријум за примену правила: због веће удаљености складишта боца од великог резервоара, оно не може бити узрок удеса на њему. 15

16 Закључак: с обзиром да су испуњена оба критеријума за примену правила од 2%, присутна укупна количина ТНГ-а у складишту боца се може занемарити код одређивања укупне количине присутних опасних материја у постројењу, односно ово постројење није севесо постројење. Пример 14. Складиште ТНГ-а у коме се налазе: а) велики резервоар са 49,5 тона ТНГ-а и б) складиште боца са ТНГ-ом, које се налази на већој удаљености од великог резервоара и у коме се складишти 100 боца са по 15кg ТНГ-а (укупно 1,5t). Први критеријум за примену правила: свака боца са ТНГ-ом садржи количину која је мања од 2% од прописане гранучне количине од 50 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника, међутим, укупна количина ТНГ-а у боцама (1,5t) већа је од 2% од граничне количине. 1,5/50=0,03=3%, тако да први критеријум за примену правила од 2% није испуњен. Други критеријум за примену правила: због веће удаљености складишта боца од великог резервоара, може се претпоставити да оно не може бити узрок удеса на њему. Закључак: с обзиром да први критеријум за примену правила од 2% није испуњен, приликом одређивања укупне количине присутних опасних материја у постројењу, присутна количина ТНГ-а у складишту боца не може да се занемари. Из тог разлога се појединачне количине ТНГ-а у постројењу сабирају: 49,5+1,5 = 51t, значи да је укупна количина присутних опасних материја већа од прописане граничне количине (50 тона). Ово постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу да изради Политику превенције удеса. Пример 15. У разматраном складишту налази се: а) велики резервоар са 49,5 тона ТНГ-а и б) резервоар у коме се налази 0,9 тона лако запаљиве течности (Табела II, класа опасности 7а), са прописаном граничном количином од 50 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника, и в) резервоар у коме је ускладиштено 0,1 тона веома лако запаљиве течности (Табела II, класа опасности 8), са прописаном граничном количином од 10 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника; г) два мала резервоара налазе се један поред другог, али су на већој удаљености од великог резервоара. Први критеријум за примену правила: с обзиром да се мали резервоари налазе један поред другог, први корак је да се одреди да ли је укупна количина опасних материја које се складиште у малим резрвоарима већа од 2% од прописане 16

17 граничне количине, тако што се примени правило за сабирање и количина у сваком резервоару се изрази као проценат његове граничне количине: (0,9/50)+(0,1/10)= 0,018+0,01=1,8%+1,0%=2,8%. Резултат је већи од 2%, тако да први критеријум за примену правила од 2% није испуњен. Други критеријум за примену правила: на основу удаљености малих резервоара од великог резервоара може се претпоставити да они не могу изазвати удес на великом резервоару. Закључак: с обзиром да први критеријум за примену правила од 2% није испуњен, приликом одређивања укупне количине присутних опасних материја у постројењу, количине опасних материја у малим резервоарима не могу бити занемарене при одређивању којој групи постројење припада. Из тог разлога се правило за сабирање примењује за цело постројење: (49,5/50)+(0,9/50)+(0,1/10)=1,018 > 1 Резултат је већи од 1, постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу да изради Политику превенције удеса. Напомена: У случају да су два мала резервоара на већој удаљености један од другог, као и од великог резервоара, присутне количине опасних материја у сваком од малих резервоара мање су од 2% од прописаних граничних количина, тако да се оне могу занемарити приликом одређивања укупне количине присутних опасних материја у постројењу. Закључак би у том случају био да постројење није севесо постројење. 17

1.2. Сличност троуглова

1.2. Сличност троуглова математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)

Διαβάστε περισσότερα

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Тест Математика Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 00/0. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Класификација и класе опасности

Класификација и класе опасности На основу члана 10. став 4, члана 16. став 6, члана 17. став 2. и члана 30. став 6. Закона о хемикалијама ( Службени гласник РС, број 36/09) и тачке 8. став 5. подтачка 11) Одлуке о оснивању Агенције за

Διαβάστε περισσότερα

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ. VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне

Διαβάστε περισσότερα

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

5.2. Имплицитни облик линеарне функције математикa за VIII разред основне школе 0 Слика 6 8. Нацртај график функције: ) =- ; ) =,5; 3) = 0. 9. Нацртај график функције и испитај њен знак: ) = - ; ) = 0,5 + ; 3) =-- ; ) = + 0,75; 5) = 0,5 +. 0.

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2 8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х + у = z Један од најзанимљивијих проблема теорије бројева свакако је проблем Питагориних бројева, тј. питање решења Питагорине Диофантове једначине. Питагориним бројевима или

Διαβάστε περισσότερα

П Р А В И Л Н И К О КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПАКОВАЊУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ ХЕМИКАЛИЈА И ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА

П Р А В И Л Н И К О КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПАКОВАЊУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ ХЕМИКАЛИЈА И ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА На основу чл. 8. и 17. Закона о хемикалијама ( Службени гласник Републике Српске, број 25/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10,

Διαβάστε περισσότερα

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СУПСТАНЦИ И СМЕША ДЕО 1. ОПШТИ ПРИНЦИПИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА Дефиниције

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СУПСТАНЦИ И СМЕША ДЕО 1. ОПШТИ ПРИНЦИПИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА Дефиниције КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СУПСТАНЦИ И СМЕША ПРИЛОГ. ДЕО. ОПШТИ ПРИНЦИПИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА.0. Дефиниције Гас је супстанца која: ) на 50 С има напон паре већи од 300 kpa (апсолутни)

Διαβάστε περισσότερα

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0 Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима 50. Нацртај било које унакрсне углове. Преношењем утврди однос унакрсних углова. Какво тврђење из тога следи? 51. Нацртај угао чија је мера 60, а затим нацртај њему унакрсни угао. Колика је мера тог угла?

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 0/06. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Службени гласник Републике Српске, Публикација број 2 од 9. новембра године

Службени гласник Републике Српске, Публикација број 2 од 9. новембра године На основу члана 9. став 5. Закона о хемикалијама ( Службени гласник Републике Српске, број 25/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09,

Διαβάστε περισσότερα

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011 Аксиоме припадања Никола Томовић 152/2011 Павле Васић 104/2011 1 Шта је тачка? Шта је права? Шта је раван? Да бисмо се бавили геометријом (и не само геометријом), морамо увести основне појмове и полазна

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2010/2011. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре 0 6.. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре У обичном говору се често каже да су неки предмети симетрични. Примери таквих објеката, предмета, геометријских

Διαβάστε περισσότερα

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23 6.3. Паралелограми 27. 1) Нацртај паралелограм чији је један угао 120. 2) Израчунај остале углове тог четвороугла. 28. Дат је паралелограм (сл. 23), при чему је 0 < < 90 ; c и. c 4 2 β Сл. 23 1 3 Упознајмо

Διαβάστε περισσότερα

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, Већи број: 1 : 4x + 1, (4 бода) Њихов збир: 1 : 5x + 1, Збир умањен за остатак: : 5x = 55, 55 : 5 = 11; 11 4 = ; + 1 = 45; : x = 11. Дакле, први број је 45

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН Талес из Милета (624 548. пре н. е.) Еуклид (330 275. пре н. е.) Хилберт Давид (1862 1943) 3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни Настанак геометрије повезује

Διαβάστε περισσότερα

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ОПАСНИХ СУПСТАНЦИ И СМЈЕША

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ОПАСНИХ СУПСТАНЦИ И СМЈЕША ПРИЛОГ 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ОПАСНИХ СУПСТАНЦИ И СМЈЕША У овом прилогу дати су критеријуми за класификацију супстанци и смјеша у класе опасности и разлике унутар тих класа, као

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 Метод разликовања случајева је један од најексплоатисанијих метода за решавање математичких проблема. У теорији Диофантових једначина он није свемогућ, али је сигурно

Διαβάστε περισσότερα

10.3. Запремина праве купе

10.3. Запремина праве купе 0. Развијени омотач купе је исечак чији је централни угао 60, а тетива која одговара том углу је t. Изрази површину омотача те купе у функцији од t. 0.. Запремина праве купе. Израчунај запремину ваљка

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5 ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање 1. Јасмина Кнежевић

Διαβάστε περισσότερα

Семинарски рад из линеарне алгебре

Семинарски рад из линеарне алгебре Универзитет у Београду Машински факултет Докторске студије Милош Живановић дипл. инж. Семинарски рад из линеарне алгебре Београд, 6 Линеарна алгебра семинарски рад Дата је матрица: Задатак: a) Одредити

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: ОСНОВИ МЕХАНИКЕ студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 2. Садржај предавања: Систем сучељних сила у равни

Διαβάστε περισσότερα

Тест за 7. разред. Шифра ученика

Тест за 7. разред. Шифра ученика Министарство просвете Републике Србије Српско хемијско друштво Окружно/градско/међуокружно такмичење из хемије 28. март 2009. године Тест за 7. разред Шифра ученика Пажљиво прочитај текстове задатака.

Διαβάστε περισσότερα

УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ

УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ ПРИЛОГ 6. УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ Овај прилог се састоји из 3 дијела: Дио 1. овог Прилога обезбеђује увођење у списак усаглашене класификације и обиљежавања

Διαβάστε περισσότερα

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ На основу члана 93. став 2. тачка 2) Закона о водама ( Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05, 101/07, 5/08,

Διαβάστε περισσότερα

I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ

I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ I Линеарне једначине Линеарне једначине се решавају по следећем шаблону: Ослободимо се разломка Ослободимо се заграде Познате

Διαβάστε περισσότερα

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x)

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x) ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? Врсте диференцијалних једначина. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ЈЕДНАЧИНА КОЈА РАЗДВАЈА ПРОМЕНЉИВЕ Код ове методе поступак је следећи: раздвојити

Διαβάστε περισσότερα

ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА Стандардна девијација показује расподелу резултата мерења око средње вредности, али не указује на облик расподеле. У табели 1 су дате вредности за 50 поновљених одређивања

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 1. Удео снаге и енергије ветра у производњи електричне енергије - стање и предвиђања у свету и Европи. 2. Навести називе најмање две међународне организације

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Циљеви предавања

Теорија одлучивања. Циљеви предавања Теорија одлучивања Бајесово одлучивање 1 Циљеви предавања Увод у Бајесово одлучивање. Максимална а постериори класификација. Наивна Бајесова класификација. Бајесове мреже за класификацију. 2 1 Примене

Διαβάστε περισσότερα

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом).

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом). СЕЧИЦА(СЕКАНТА) ЦЕНТАР ПОЛУПРЕЧНИК ТАНГЕНТА *КРУЖНИЦА ЈЕ затворена крива линија која има особину да су све њене тачке једнако удаљене од једне сталне тачке која се зове ЦЕНТАР КРУЖНИЦЕ. *Дуж(OA=r) која

Διαβάστε περισσότερα

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА Београд, 21.06.2014. За штап приказан на слици одредити најмању вредност критичног оптерећења P cr користећи приближан поступак линеаризоване теорије другог реда и: а) и један елемент, слика 1, б) два

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 1 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде математик за VIII разред основне школе 4. Прво наћи дужину апотеме. Како је = 17 cm то је тражена површина P = 18+ 4^cm = ^4+ cm. 14. Основа четворостране пирамиде је ромб чије су дијагонале d 1 = 16 cm,

Διαβάστε περισσότερα

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске слика. У свакој тачки посматране средње површи, у општем случају, постоје два компонентална померања: v - померање у правцу тангенте на меридијалну

Διαβάστε περισσότερα

ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА

ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА ВАЉЕВО, 006 1 1. УВОД 1.1. ПОЈАМ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ У једној земљи Далеког истока живео је некад један краљ, који је сваке ноћи узимао нову жену и следећег

Διαβάστε περισσότερα

Тест за I разред средње школе

Тест за I разред средње школе Министарство просветe и спортa Републике Србије Српско хемијско друштво Републичко такмичење из хемије 21.05.2005. Тест за I разред средње школе Име и презиме Место и школа Разред Не отварајте добијени

Διαβάστε περισσότερα

Данка Вујанац. Бојење графова. мастер рад

Данка Вујанац. Бојење графова. мастер рад Данка Вујанац Бојење графова мастер рад Нови Сад, 2015 Садржај Предговор... 2 Увод... 3 Глава 1. Основни појмови графа... 5 Глава 2. Бојење чворова... 11 Глава 3. Бојење грана... 22 Глава 4. Бојење планарних

Διαβάστε περισσότερα

НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 110/X kv

НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 110/X kv НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА /X kv М. ГРБИЋ, Електротехнички институт Никола Тесла 1, Београд, Република Србија Д. ХРВИЋ, Електротехнички институт Никола Тесла, Београд,

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ВЕЖБА БРОЈ 2 ПОЈАЧАВАЧ СНАГЕ У КЛАСИ Б 1. 2. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БР. ИНДЕКСА ГРУПА ОЦЕНА ДАТУМ ВРЕМЕ ДЕЖУРНИ

Διαβάστε περισσότερα

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c 6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c Ако су а, b и с цели бројеви и аb 0, онда се линеарна једначина ах + bу = с, при чему су х и у цели бројеви, назива линеарна Диофантова једначина. Очигледно

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван 2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван Човек је за своје потребе градио куће, школе, путеве и др. Слика 1. Слика 2. Основа тих зграда је често правоугаоник или сложенија фигура (слика 3). Слика 3.

Διαβάστε περισσότερα

4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА

4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА 4. Закон великих бројева 4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА Аксиоматска дефиниција вероватноће не одређује начин на који ће вероватноће случајних догађаја бити одређене у неком реалном експерименту. Зато треба наћи

Διαβάστε περισσότερα

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела Густина : V Специфична запремина : V s Q g Специфична тежина : σ V V V g Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу

Διαβάστε περισσότερα

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе:

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе: Њутнови закони 1 Динамика Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе: када су објекти довољно велики (>димензија атома) када се крећу брзином много мањом

Διαβάστε περισσότερα

6.1. Појам и основни елементи. Углови четвороугла. Централна симетрија. Врсте четвороуглова. B Сл. 1

6.1. Појам и основни елементи. Углови четвороугла. Централна симетрија. Врсте четвороуглова. B Сл. 1 6. Четвороугао 6.1. Појам и основни елементи. Углови четвороугла. Централна симетрија. Врсте четвороуглова А Сл. 1 А На приложеним сликама сигурно уочаваш геометријске фигуре које су ти познате (троугао,

Διαβάστε περισσότερα

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ СА РЕШЕНИМ ПРИМЕРИМА, са додатком теорије

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ СА РЕШЕНИМ ПРИМЕРИМА, са додатком теорије ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА Светог Николе 9 Београд ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ СА РЕШЕНИМ ПРИМЕРИМА са додатком теорије - за II разред IV степен - Драгана Радовановић проф математике Београд СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

ТЕОРИЈА ИГАРА-ЈАМБ Матурски рад из математике

ТЕОРИЈА ИГАРА-ЈАМБ Матурски рад из математике XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА ТЕОРИЈА ИГАРА-ЈАМБ Матурски рад из математике Ученица Исидора Ивановић Професорка Марина Радовановић Београд јун 2016. Садржај Резиме 1 Увод 1 Пермутације 2 Варијације 3 Вероватноће

Διαβάστε περισσότερα

Испитвање тока функције

Испитвање тока функције Милош Станић Техничка школа Ужицe 7/8 Испитвање тока функције Испитивање тока функције y f подразумева да се аналитичким путем дође до сазнања о понашању функције, као и њеним значајним тачкама у координантном

Διαβάστε περισσότερα

Енергетски трансформатори рачунске вежбе

Енергетски трансформатори рачунске вежбе 16. Трофазни трансформатор снаге S n = 400 kva има временску константу загревања T = 4 h, средњи пораст температуре после једночасовног рада са номиналним оптерећењем Â " =14 и максимални степен искоришћења

Διαβάστε περισσότερα

Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv

Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv Стручни рад UDK:621.317.42:621.317.32:621.311.42 BIBLID: 0350-8528(2016),26 p.151-163 doi:10.5937/zeint26-12319 Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv Маја

Διαβάστε περισσότερα

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje Matematički fakultet, Univerzizet u Beogradu Katedra za računarstvo i informatiku Objektno orijentisano programiranje vežbe školska 2016/ 2017 Biljana Stojanović Nemanja Mićović Nikola Milev 1 Наслеђивање

Διαβάστε περισσότερα

Тест за II разред средње школе

Тест за II разред средње школе Министарство просветe и спортa Републике Србије Српско хемијско друштво Међуокружно такмичење из хемије 31.03.2007. Тест за II разред средње школе Име и презиме Место и школа Разред Не отварајте добијени

Διαβάστε περισσότερα

КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1

КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 Лабораторијска вежба број 1 МОНОФАЗНИ ФАЗНИ РЕГУЛАТОР СА ОТПОРНИМ И ОТПОРНО-ИНДУКТИВНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ

Διαβάστε περισσότερα

Дух полемике у филозофији Јован Бабић

Дух полемике у филозофији Јован Бабић Дух полемике у филозофији Јован Бабић У свом истинском смислу филозофија претпостаља једну посебну слободу мишљења, исконску слободу која подразумева да се ништа не подразумева нешто што истовремено изгледа

Διαβάστε περισσότερα

Универзитет у Београду Математички факултет. Јована Поповић. Анализа повезаности секундарне структуре протеина и различитих

Универзитет у Београду Математички факултет. Јована Поповић. Анализа повезаности секундарне структуре протеина и различитих Универзитет у Београду Математички факултет Јована Поповић Анализа повезаности секундарне структуре протеина и различитих начина класификација аминокиселина Мастер рад Београд 2016 Универзитет у Београду

Διαβάστε περισσότερα

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао

61. У правоуглом троуглу АВС на слици, унутрашњи угао код темена А је Угао ЗАДАЦИ ЗА САМОСТАЛНИ РАД Задаци за самостлни рад намењени су првенствено ученицима који се припремају за полагање завршног испита из математике на крају обавезног основног образовања. Задаци су одабрани

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА Булевар Краља Александра 282, Београд Број: БС 05 ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА. - удаљеност између двије тачке. 1 x2

АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА. - удаљеност између двије тачке. 1 x2 АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА d AB x x y - удаљеност између двије тачке y x x x y s, y y s - координате средишта дужи x x y x, y y - подјела дужи у заданом односу x x x y y y xt, yt - координате тежишта троугла

Διαβάστε περισσότερα

Aлати и основне функције

Aлати и основне функције Bежба 1 Aлати и основне функције 1.1. КАКО ПОЧЕТИ РАД У MATLAB У MATLAB се дистрибуира у компримованом формату на CD-овима. Инсталацијом, датотеке са ових CD-ова премештају се на диск, декомпримују се

Διαβάστε περισσότερα

Тест за I разред средње школе

Тест за I разред средње школе Министарство просветe и спортa Републике Србије Српско хемијско друштво Републичко такмичење из хемије Ниш, 24.05.2003. Тест за I разред средње школе Име и презиме Место и школа Разред Не отварајте добијени

Διαβάστε περισσότερα

Ваљак. cm, а површина осног пресека 180 cm. 252π, 540π,... ТРЕБА ЗНАТИ: ВАЉАК P=2B + M V= B H B= r 2 p M=2rp H Pосн.пресека = 2r H ЗАДАЦИ:

Ваљак. cm, а површина осног пресека 180 cm. 252π, 540π,... ТРЕБА ЗНАТИ: ВАЉАК P=2B + M V= B H B= r 2 p M=2rp H Pосн.пресека = 2r H ЗАДАЦИ: Ваљак ВАЉАК P=B + M V= B H B= r p M=rp H Pосн.пресека = r H. Површина омотача ваљка је π m, а висина ваљка је два пута већа од полупрчника. Израчунати запремину ваљка. π. Осни пресек ваљка је квадрат површине

Διαβάστε περισσότερα

Aнализа производње енергије из отпадне биомасе на фармама у околини града Бора

Aнализа производње енергије из отпадне биомасе на фармама у околини града Бора Aнализа производње енергије из отпадне биомасе на фармама у околини града Бора Аутор: Јелена Петковић 936/2013 Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2013/14 е-mail: jelenapetkovic.petkovic@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ТАЧКЕ КОЈЕ ЕКСПЛОДИРАЈУ ПОГЛАВЉЕ 5 ДЕЉЕЊЕ ПОЧИЊЕМО

ТАЧКЕ КОЈЕ ЕКСПЛОДИРАЈУ ПОГЛАВЉЕ 5 ДЕЉЕЊЕ ПОЧИЊЕМО ТАЧКЕ КОЈЕ ЕКСПЛОДИРАЈУ ПОГЛАВЉЕ 5 ДЕЉЕЊЕ Сабирање, одузимање, множење. Сад је ред на дељење. Ево једног задатка с дељењем: израчунајте колико је. Наравно да постоји застрашујући начин да то урадите: Нацртајте

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Анализа ризика

Теорија одлучивања. Анализа ризика Теорија одлучивања Анализа ризика Циљеви предавања Упознавање са процесом анализе ризика Моделовање ризика Монте-Карло Симулација Предности и недостаци анализе ризика 2 Дефиниција ризика (квалитативни

Διαβάστε περισσότερα

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЛАБОРАТОРИЈЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 36/2015 мај 2015. године Страна1 од 51 На основу

Διαβάστε περισσότερα

ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О.

ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О. ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О. ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ Београд, децембар 2010. године ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ

Διαβάστε περισσότερα

Математички модел осциловања система кугли око равнотежног положаја под утицајем гравитационог поља

Математички модел осциловања система кугли око равнотежног положаја под утицајем гравитационог поља Универзитет у Машински факултет Београду Математички модел осциловања система кугли око равнотежног положаја под утицајем гравитационог поља -семинарски рад- ментор: Александар Томић Милош Живановић 65/

Διαβάστε περισσότερα

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z.

(1) Дефиниција функције више променљивих. Околина тачке (x 0, y 0 ) R 2. График и линије нивоа функције f: (x, y) z. Дефиниција функције више променљивих Околина тачке R График и линије нивоа функције : Дефиниција Величина се назива функцијом променљивих величина и на скупу D ако сваком уређеном пару D по неком закону

Διαβάστε περισσότερα

26. фебруар године ТЕСТ ЗА 8. РАЗРЕД. Шифра ученика

26. фебруар године ТЕСТ ЗА 8. РАЗРЕД. Шифра ученика Република Србија Министарство просвете, науке и технолошког развоја ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 26. фебруар 2017. године ТЕСТ ЗА 8. РАЗРЕД Шифра ученика (три слова и три броја) Тест има 20 задатака.

Διαβάστε περισσότερα

КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УПИС НА САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ЈУН год.

КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УПИС НА САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ЈУН год. КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УПИС НА САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ЈУН 7. год. Тест има задатака. Време за рад је 8 минута. Задаци са редним бројем -6 вреде по поена задаци 7- вреде по 5 поена задаци 5- вреде

Διαβάστε περισσότερα

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ОДГОВОРИ И РЕШЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ

Διαβάστε περισσότερα

Службени гласник РС, бр. 103/2016

Службени гласник РС, бр. 103/2016 Службени гласник РС, бр. 103/2016 На основу члана 51а став 3. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Тежиште и ортоцентар троугла

4.4. Тежиште и ортоцентар троугла 50. 1) Нацртај правоугли троугао и конструиши његову уписану кружницу. ) Конструиши једнакокраки троугао чија је основица = 6 m и крак = 9 m, а затим конструиши уписану и описану кружницу. Да ли се уочава

Διαβάστε περισσότερα

3. Емпиријске формуле за израчунавање испаравања (4)

3. Емпиријске формуле за израчунавање испаравања (4) 3.1 3. Емпиријске формуле за израчунавање испаравања (4) 3.1 Основни појмови o испаравању 3.2 Кружење воде у природи У атмосфери водена пара затвара један круг који је познат под именом кружење воде или

Διαβάστε περισσότερα

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА Република Србија Аутономна покрајина Војводина Град Нови Сад Градска управа за заштиту животне средине П Р О Ј Е К А Т МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА Директор Департмана

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ( Службени гласник РС, број 36/09)

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА ( Службени гласник РС, број 36/09) Република Србија МИНИСТАРСТВО EКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА Сектор за инфраструктуру квалитета ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА О БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА И ТАБЕЛА УСКЛАЂЕНОСТИ СА ДИРЕКТИВОМ 2006/42/ЕЗ ЕВРОПСКОГ

Διαβάστε περισσότερα

Смер: Друмски саобраћај. Висока техничка школа струковних студија у Нишу ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СА ЕЛЕКТРОНИКОМ

Смер: Друмски саобраћај. Висока техничка школа струковних студија у Нишу ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СА ЕЛЕКТРОНИКОМ Испит из предмета Електротехника са електроником 1. Шест тачкастих наелектрисања Q 1, Q, Q, Q, Q 5 и Q налазе се у теменима правилног шестоугла, као на слици. Познато је: Q1 = Q = Q = Q = Q5 = Q ; Q 1,

Διαβάστε περισσότερα

Утицај баланса фитохормона на мултипликацију изданака и ожиљавање врсте Dianthus serotinus Waldst. & Kit.

Утицај баланса фитохормона на мултипликацију изданака и ожиљавање врсте Dianthus serotinus Waldst. & Kit. ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2007, бр. 95, стр. 83-94 BIBLID: 0353-4537, (2007), 95, p 83-94 Марија Марковић Михаило Грбић Драгана Скочајић Данијела Ђунисијевић-Бојовић UDK: 630*232.32:577.175.1

Διαβάστε περισσότερα

1. Стандард бинарног кодовања ненумеричких података је: а) BCD код б) ASCII код в) PCI код г) Не знам

1. Стандард бинарног кодовања ненумеричких података је: а) BCD код б) ASCII код в) PCI код г) Не знам . Стандард бинарног кодовања ненумеричких података је: а) BCD код б) ASCII код в) PCI код. Од наведених цифара, бинарном бројном систему не припада цифра: а) б) в) 0 3. Од наведених знакова, не представља

Διαβάστε περισσότερα

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ 28.02.2015 - III разред 1. Запиши све троцифрене бројеве мање од 888 чији је збир цифара 23. 2. У свако празно поље треба уписати по једну од цифара 0, 1, 2, 2, 4. Како треба уписати цифре да би се након

Διαβάστε περισσότερα

МАСТЕР РАД УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ. Тема: ГОРЊА И ДОЊА ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ НИЗА И НИЗА СКУПОВА И ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ У РЕЛНОЈ АНАЛИЗИ

МАСТЕР РАД УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ. Тема: ГОРЊА И ДОЊА ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ НИЗА И НИЗА СКУПОВА И ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ У РЕЛНОЈ АНАЛИЗИ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ МАСТЕР РАД Тема: ГОРЊА И ДОЊА ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ НИЗА И НИЗА СКУПОВА И ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ У РЕЛНОЈ АНАЛИЗИ МЕНТОР: КАНДИДАТ: Проф. др Драгољуб Кечкић Милинко Миловић

Διαβάστε περισσότερα

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач

Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, Наставник као истраживач Приредиле: др Сања Филиповић др Александра Јоксимовић Флу, 2015. 1 Наставник као истраживач 2 Циљ курса је развијање компетенција студената, будућих наставника да: истражују и унапређују сопствену праксу

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА Република Србија ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА (школска 2012/13. и школска 2013/14. година) Београд, децембар 2014. Завод за

Διαβάστε περισσότερα

Антиоксиданси и слободни радикали

Антиоксиданси и слободни радикали Милош Мојовић Антиоксиданси и слободни радикали Антиоксиданси и слободни радикали су неизоставни део нашег свакодневног живота. Имамо их у сваком делу тела, свакој ћелији, храни коју конзумирамо. АО и

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД ОЛИВЕРА ТОДОРОВИЋ СРЂАН ОГЊАНОВИЋ MATEMATИKA УЏБЕНИК за први разред основне школе1 ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ БЕОГРАД 1 ПРЕДМЕТИ У ПРОСТОРУ И ОДНОСИ МЕЂУ ЊИМА... 7 1. Горе, доле, изнад, испод... 8 2. Лево, десно...

Διαβάστε περισσότερα

EFFECT OF NaCl AND PHYTOHORMONES ON SEED GERMINATION OF WHEAT, CHAMOMILE AND BASIL

EFFECT OF NaCl AND PHYTOHORMONES ON SEED GERMINATION OF WHEAT, CHAMOMILE AND BASIL УТИЦАЈ NaCl И ФИТОХОРМОНA НА КЛИЈАЊЕ СЕМЕНА ПШЕНИЦЕ, КАМИЛИЦЕ И БОСИЉКА EFFECT OF NaCl AND PHYTOHORMONES ON SEED GERMINATION OF WHEAT, CHAMOMILE AND BASIL Кандидат: АЛЕКСА МИЋИЋ Друга крагујевачка гимназија,

Διαβάστε περισσότερα

6.7. Делтоид. Делтоид је четвороугао који има два пара једнаких суседних страница.

6.7. Делтоид. Делтоид је четвороугао који има два пара једнаких суседних страница. 91.*Конструиши трапез у размери 1:200, ако је дато: = 14 m, = 6 m, = 8 m и β = 60. 92.*Ливада има облик трапеза. Нацртај је у размери 1:2000, ако су јој основице 140 m и 95 m, један крак 80 m, и висина

Διαβάστε περισσότερα