УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010."

Transcript

1 УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010.

2 I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да ли и којој групи постројења, односно комплекса припадају, односно како да одреде врсте докумената које имају обавезу да израде на основу члана 58. Закона о заштити животне средине ( Сл. гласник РС, бр. 135/04 и 36/09) и Правилника о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно комплекса ( Сл. Гласник РС, бр. 41/10 у даљем тексту: Правилник). Класе опасности супстанци и смеша односно опасних материја се одређују у складу са горе наведеним Правилником и прописима којима се уређују класификација, паковање и обележавање хемикалија. За потребе спровођења прописа из области заштите од хемијског удеса прописана је Листа опасних материја, у којој су опасне материје појединачно наведене у Листи, Табела I, Правилника или спадају у једну или више класа опасности наведених у Листи, Табела II, Правилника. За потребе класификације опасних материја упућујемо вас и на интернет странице Европске агенције за хемикалије ( и Европске комисије Заједнички истраживачки центар ( који вам могу користити до доношења подзаконских прописа на основу Закона о хемикалијама ( Сл. гласник РС, бр. 36/09). II. OБАВЕЗЕ ОПЕРАТЕРА На основу Закона о заштити животне средине оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја, у количинама једнаким или већим од количина наведених у Табели I и II, колона 1 и 2, Правилника, дужан је да достави Обавештење, односно изради Политику превенције удеса или Извештај о безбедности и План заштите од удеса, у зависности од количина опасних материја којима врши те активности. 2

3 III. ПОЛИТИКА ПРЕВЕНЦИЈЕ УДЕСА Политику превенције удеса израђује: 1. Оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у количинама једнаким или већим од количина наведених у Листи, Табела I, колона 1, Правилника. Пример 1. Присуство опасне материје из Листе, Табела I, Правилника Разматрано постројење има два сферна резервоара за складиштење течног пропанбутана (ТНГ), са пројектованим капацитетом од по 115 m³. Смеша пропан -бутана у течном стању је опасна материја, појединачно наведена у Табели I, Правилника (редни број 18), са прописаним граничним количинама од 50 тона и 200 тона. Оператер није у стању да докаже надлежном органу да неће користити пуни капацитет складишта, тако да се претпоставља да је у постројењу присутно 230 m³ (2 115 m³) течног пропан-бутана. Течни пропан-бутан има средњу густину око 550 kg/m³, односно у постројењу је присутно = kg или 126,5 тона ТНГ-а. Ова количина је већа од прописане граничне количине од 50 тона, наведене у Табели I, колони 1, Правилника, на основу које се постројење сврстава у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса. Приликом провере да ли се постројење сврстава у групу постројења за која се израђује Извештај о безбедности и План заштите од удеса (200 тона), јасно је да је присутна количина опасне материје (126,5 тона) мања од прописане граничне количине, те се ово постројење сврстава у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса. 2. Оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја које нису појединачно наведене у Листи, Табела I, Правилника, али су класификоване у барем једну од класа опасности из Листе, Табела II, Правилника у количинама једнаким или већим од количина наведених у Листи, Табела II, колона 1, Правилника. Пример 2. Присуство опасне материје из Листе, Табела II, Правилника У разматраном постројењу је предвиђено присуство 65 тона 45% раствора формалдехида. У Листи, Табела I, Правилника, као опасна материја појединачно је наведен формалдехид у концентрацијама једнаким или већим од 90%, односно формалдехид у концентрацији од 45% није наведен у Табели I, Правилника. На основу граничних концентрација за класификацију супстанци и смеша може се утврдити да раствор формалдехида, концентрације веће од 25% има ознаку ризика R23/24/25, односно класификован је као токсична супстанца (редни број 2, Табеле 3

4 II), са прописаним граничним количинама од 50 тона и 200 тона. Присутна количина од 65 тона већа је од прописане граничне количине од 50 тона, наведене у Табели II, колони 1, Правилника, на основу које се постројење сврстава у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса. Приликом провере да ли се постројење сврстава у групу постројења за која се израђује Извештај о безбедности и План заштите од удеса (200 тона), јасно је да је присутна количина опасне материје (65 тона), мања од прописане граничне количине, те се ово постројење сврстава у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса. IV. ИЗВЕШТАЈ О БЕЗБЕДНОСТИ И ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА Извештај о безбедности и План заштите од удеса израђује: 1. Оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја у количинама једнаким или већим од количина наведених у Листи, Табела I, колона 2. Правилника. Пример 3. Присуство опасне материје из Листе, Табела I, Правилника У разматраном постројењу постоји 11 складишних резервоара за складиштење моторних бензина различите октанске вредности, керозина (за млазне авионе), дизел горива и уља за ложење, односно 2 резервоара са по 10000m³ бензина, 3 резервоара са по 5000m³ дизел горива, 3 резервоара са по 2500m³ уља за ложење и 3 резервоара са по 1500 m³ керозина. Све опасне материје су појединачно наведене у Табели I, Правилника (редни број 34), са прописаним граничним количинама од 2500 тона и тона. У овом случају тип горива и октанска вредност моторног бензина нема значаја, јер све ове опасне материје припадају групи опасних материја под једним редним бројем и имају исту прописану граничну количину. Оператер је у могућности да докаже надлежном органу де не користи један резервоар од 1500 m³ (запечаћен цевовод и постоји одобрење руководства програма за демонтажу), као и да је смањен пројектовани капацитет једног резервоара од 2500 m³, путем монтаже ме рача нивоа, заустављањем снабдевања горивом и давањем сигнала да је достигнут ниво од 1800 m³, тако да се може прихватити да је у постројењу присутно: m³ моторног бензина m³ дизел горива m³ и m³ уља за ложење и m³ керозина. Густина моторног бензина је око 765 kg/m³, па је у датом постројењу присутно = kg или тона моторног бензина. 4

5 Густина дизел горива је око 850 kg/m³, па је у датом постројењу присутно = kg или тона дизел горива. Густина уља за ложење је око 890 kg/m³, па је у датом постројењу присутно = kg или тоне уља за ложење. Густина керозина је око 780 kg/m³, па је у датом постројењу присутно = kg или тона керозина. Збир присутних количина горива је = тоне. С обзиром да је укупна присутна количина горива већа од прописане граничне количине од тона, оператер има обавезу израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса. Напомена: Приликом одређивања коју врсту докумената треба да изради, оператер у случају нових постројења треба да узме у обзир пројектоване капацитете. За постојећа постројења оператер узима у обзир максимално пројектоване капацитете, односно максималне радне капацитете, уколико је оператер донео писану одлуку да ће приликом обављања активности у постројењу користити мање капацитете од пројектованих. Ако је оператер донео одлуку о коришћењу мањих капацитета, он надлежном органу мора доставити доказ о поштовању донете одлуке, тј. да примењује одговарајућа техничка и/или организациона средства (нпр. запечаћивање непотребних складишних капацитета, програм демонтаже складишта које није у употреби и сл.), 2. Оператер севесо постројења, односно комплекса у коме се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна једна или више опасних материја које нису појединачно наведене у Листи, Табела I, Правилника, али су класификоване у барем једну од класа опасности из Листе, Табела II у количинама једнаким или већим од количина наведених у Табели II, колона 2. Правилника. Пример 4. Присуство опасне материје из Листе, Табела II, Правилника У оквиру разматраног постројења предвиђено је присуство 25 тона цијановодоника, концентрације 9%. На основу граничних концентрација за класификацију супстанци и смеша може се утврдити да раствор цијановодоника, концентрације веће од 7% има ознаку ризика R26/27/28, односно класификован је као веома токсична супстанца (редни број 1, Табеле II), са прописаним граничним количинама од 5 и 20 тона, и R50-53, веома токсичан по организме у води (редни број 9и, Табеле II), са прописаним граничним количинама од 100 тона и 200 тона. Присутна количина опасне материје (25 тона) је већа од прописане граничне количине од 20 тона, те оператер има обавезу израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса. У складу са Правилником и Листом, Табела II, напомена 1, када је супстанца или смеша класификована у две или више класа опасности, примењују се најниже граничне количине одређених класа опасности из Табеле II, у овом случају прописана гранична количина за класу опасности веома токсично. 5

6 V. САБИРАЊЕ ПРИСУТНИХ КОЛИЧИНА ОПАСНИХ МАТЕРИЈА, ПРИМЕНА ДОДАТНИХ КРИТЕРИЈУМА У случају када је у постројењу, односно комплексу присутно више опасних материја, класификованих у једну или више класа опасности, у количинама мањим од граничних количина из Табеле I и II, Правилника, тада се сабирају односи њихових количина. Када оператер постројења на основу добијених резултата има обавезу израде Политике превенције удеса (Σ 1), потребно је да изврши проверу да ли то постројење може да се сврста и у групу постројења за која се израђује Извештај о безбедности и План заштите од удеса. Пример 5. У разматраном постројењу присутне су следеће опасне материје: Хлор, CAS No , количина 5 t Појединачно наведена опасна материја у Табели I, са прописаним граничним количинама 10 и 25 тона Класификација: класе опасности - токсично, ознака ризика R23 и веома токсично по организме у води, ознака ризика R50, (остале ознаке ризика - R36, R37, R38) Пропиленоксид, CAS No , количина 3 t Појединачно наведена опасна материја у Табели I, са прописаним граничним количинама 5 и 50 тона Класификација: класе опасности - веома лако запаљиво, ознака ризика R12, (остале ознаке ризика - R20, R21, R22, R36, R37, R38, R45, R46) Епихлорхидрин, CAS No , количина 25 t Опасна материја која није наведена у Табели I Класификација: класе опасности токсично, са ознакама ризика R23/24/25 (класа опасности 2 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 50 и 200 тона и запаљиво, ознака ризика R10 (класа опасности 6 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 5000 и тона, (остале ознаке ризика - R34, R43, R45) Хлоробензен, CAS No , количина 100 t Опасна материја која није наведена у Табели I Класификација: класе опасности токсично по организме у води/дуготрајни штетни ефекти, са ознаком ризика R51/53 (класа опасности 9ии из Табеле II), са прописаним граничним количинама 200 и 500 тона и запаљиво, са ознаком ризика R10 (класа опасности 6

7 6 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 5000 и тона, (остале ознаке ризика - R20) Тетрахлоретилен, CAS No , количина 300 t Опасна материја која није наведена у Табели I Класификација: класа опасности токсично по организме у води/дуготрајни штетни ефекти, са ознаком ризика R51/53 (класа опасности 9ии из Табеле II), са прописаним граничним количинама 200 и 500 тона, (остале ознаке ризика R40) За појединачно наведене опасне материје из Листе, Табела I, Правилника, приликом сабирања се користи прописана гранична количина из колоне 1 или 2, исте табеле. Токсичност Хлор и Епихлорхидрин Политика превенције удеса: 5/ /50 = 1 Извештај о безбедности и План заштите од удеса: 5/ /200 = 0,325 < 1 Постројење је севесо постројење и сврстава се у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса (за сада), у смислу токсичности. Запаљивост Пропиленоксид, Епихлорхидрин и Хлоробензен Политика превенције удеса: 3/5 + 25/ /5000 = 0,625 < 1 Постројење није севесо постројење, у смислу запаљивости. Eко-токсичност Хлор, Хлоробензен и Тетрахлоретилен Политика превенције удеса: 5/ / /200 = 2,5 Извештај о безбедности и План заштите од удеса: 5/ / /500 = 1 Постројење је севесо постројење и сврстава се у групу постројења за која се израђује Извештај о безбедности и План заштите од удеса, у смислу еко-токсичности. 7

8 Закључак: На основу добијених резултата прорачуна укупних количина присутних опасних материја у смислу токсичности, запаљивости и екотоксичности, постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса! Пример 6. У разматраном постројењу присутне су следеће опасне материје: - Бензен, CAS No , количина 25 t Опасна материја која није наведена у Табели I Класификација: класе опасности токсично, са ознаком ризика R48/23/24/25 (класа опасности 2 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 50 и 200 тона и лако запаљиве течности, са ознаком ризика R11 (класа опасности 7б из Табеле II), са прописаним граничним количинама 5000 и тона - Амонијак, CAS No , количина 20 t Опасна материја која није наведена у Табели I Класификација: класе опасности - токсично, са ознаком ризика R23 (класа опасности 2 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 50 и 200 тона, запаљиво, са ознаком ризика R10 (класа опасности 6 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 5000 и тона) и веома токсично по организме у води, са ознаком ризика R50 (класа опасности 9и из Табеле II), са прописаним граничним количинама 100 и 200 тона - Метанол, CAS No , количина 200 t Појединачно наведена опасна материја у Табели I, са прописаним граничним количинама 500 и 5000 тона Класификација: класе опасности токсично, са ознаком ризика R23/24/25 и лако запаљиве течности, са ознаком ризика R11 Опасне материје које су појединачно наведене у Листи, Табела I, Правилника Како је присутна количина метанола мања од прописане граничне количине, наведене у Табели I, колона 1, постројење не може да се сврста у севесо постројење на основу присутне количине метанола. Опасне материје које су класификоване у класе опасности, на основу Листе, Табела II, Правилника Како је појединачна присутна количина остале две опасне материје (бензен и амонијак), које нису наведене у Табели I, мања од прописаних граничних 8

9 количина, наведених у Табели II, колона 1, за сваку од класа опасности постројење не може да се сврста у севесо постројење на основу појединачних присутних количина тих опасних материја. Оператер треба да изврши следеће прорачунавање: Токсичност - Бензен, амонијак и метанол Политика превенције удеса: 25/ / /500 = 0,5 + 0,4 + 0,4 = 1,3 >1 Извештај о безбедности и План заштите од удеса: 25/ / /5000 = , = 0,265 < 1 Постројење је севесо постројење и сврстава се у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса (за сада), у смислу токсичности. Запаљивост - Бензен, амонијак и метанол Политика превенције удеса: 25/ / /500 = , ,4 = 0,409 < 1 Добијени збир је мањи од 1, постројење није севесо постројење, у смислу запаљивости. Закључак: На основу добијених резултата прорачуна укупних количина присутних опасних материја у смислу токсичности, запаљивости и екотоксичности, постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу да изради Политику превенције удеса! Пример 7. У разматраном постројењу присутне су следеће опасне материје: - Амонијак, CAS No , количина 80 t Опасна материја која није наведена у Табели I Класификација: класе опасности - токсично, са ознаком ризика R23 (класа опасности 2 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 50 и 200 тона, запаљиво, са ознаком ризика R10 (класа опасности 6 из Табеле II), са прописаним граничним количинама 5000 и тона) и веома токсично по организме у води, са ознаком ризика R50 (класа опасности 9и из Табеле II), са прописаним граничним количинама 100 и 200 тона - Водоник, CAS No , количина 45 t Појединачно наведена опасна материја у Табели I, са прописаним 9

10 граничним количинама 5 и 50 тона Класификација: класа опасности веома лако запаљиво, са ознаком ризика R12 - Поред тога, у току производног процеса, у реактору се у сваком тренутку налази и 5 тона угљен моноксида, CAS No , класе опасности 8 из Табеле II - веома лако запаљиво, са oзнаком ризика R12 и са прописаним граничним количинама 10 и 50 тона и класе опасности 2 из Табеле II - токсично, са ознаком ризика R23 и прописаним граничним количинама 50 и 200 тона. 1. Провера да ли постројење припада групи севесо постројења за која се израђује Политика превенције удеса Већ приликом упоређивања присутне количине и прописане граничне количине за прву набројану опасну материју амонијак, уочава се да је присутна количина (80 тона), већа од прописане граничне количине (50 тона), на основу чега ово постројење припада групи севесо постројења за која се израђује Политика превенције удеса. Када је супстанца или смеша класификована у две или више класа опасности, примењују се најниже граничне количине из Листе, Табела II, Правилника. Већ на основу једне опасне материје, постројење је севесо постројење и сврстава се у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса (за сада), али је неопходно да се изврши додатна провера за друге присутне опасне материје. 2. Провера да ли постројење припада групи севесо постројења за која се израђује Извештај о безбедности и План заштите од удеса Опасне материје које су појединачно наведене у Листи, Табела I, Правилника Како је присутна количина водоника (45 тона), мања од прописане граничне количине, наведене у Табели I, колона 2 (50 тона), постројење не може да се сврста у севесо постројење за које треба да се изради Извештај о безбедности и План заштите од удеса. Опасне материје које су класификоване у класе опасности, на основу Листе, Табела II, Правилника Како је појединачна присутна количина остале две опасне материје ( амонијак и угљен моноксид), мања од прописаних граничних количина за сваку од класа опасности, наведених у Листи, Табела II, колона 2, Правилника, постројење не може да се сврста у севесо постројење за које се израђује Извештај о 10

11 безбедности и План заштите од удеса, на основу појединачних присутних количина тих опасних материја. Оператер треба да изврши следеће прорачунавање: Токсичност - Амонијак и угљен моноксид Извештај о безбедности и План заштите од удеса: 80/ /200 = ,025 = 0,425 < 1 Добијени збир је мањи од 1, постројење није севесо постројење за које треба да се изради Извештај о безбедности и План заштите од удеса (за сада), у смислу токсичности. Запаљивост - Амонијак, водоник и угљен моноксид Извештај о безбедности и План заштите од удеса: 80/ /50 + 5/50 = 0, ,9 + 0,1 = 1,0016 Добијени збир је већи од 1, те оператер треба да сврста ово севесо постројење у групу постројења за које треба да се изради Извештај о безбедности и План заштите од удеса, у смислу запаљивости. Закључак: На основу добијених резултата прорачуна укупних количина присутних опасних материја у смислу токсичности, запаљивости и екотоксичности, постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса! Пример 8. У разматраном постројењу присутне су следеће опасне материје: Опасна материја CAS No Количина, тоне Класификација Натријум цијанид Веома токсично Кобалт сулфат Опасно по животну средину - R50/53 Азотна киселина, 68% Није класификована Кисеоник Табела I, Оксидујуће Водоник пероксид Оксидујуће Амонијак, 30% Опасно по животну средину - R50 Бакар сулфат Опасно по животну средину - R50/53 Хлороводонична киселина, 35% Није класификована 11

12 Напомена: На основу граничних концентрација за класификацију супстанци и смеша може се утврдити да раствор азотне киселине у концентрацијама c 70% има ознаку ризика R8, односно класификован је у класу опасности оксидујуће (редни број 3, Табеле II), тако да се у овом случају азотна киселина концентрације 68% не разматра. Хлороводонична киселинa није појединачно наведена опасна материја у Листи, Табела I, Правилника, a на основу граничних концентрације за класификацију супстанци и смеша, може сe утврдити да хлороводонична киселина у концентрацијама c 25% има ознаке ризика R34 37, односно није класификована ни у једну класу опасности из Табеле II, тако да се не разматра. Оператер треба да изврши следеће прорачунавање: Токсичност - токсичне и веома токсичне опасне материје - Натријум цијанид - 10 тона присутно у постројењу Прописане граничне количине, Табела II, класа опасности 1, веома токсично - 5 и 20 тона Постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу израде Политике превенције удеса, у смислу токсичности. Еко-токсичност - опасно по животну средину - Кобалт сулфат - 40 тона присутно у постројењу - Амонијак, 30% тона присутно у постројењу - Бакар сулфат - 50 тона присутно у постројењу Прописане граничне количине, Табела II, класа опасности 9и, веома токсично по организме у води и 200 тона Правило за сврставање у групу постројења за која се израђује Политика превенције удеса: 40/ / /100 = 1,9 > 1 Правило за сврставање у групу постројења за које оператер има обавезу израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса: 40/ / /200 = 0.95 < 1 Постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу израде Политике превенције удеса у смислу еко-токсичности. Запаљивост експлозивно, запаљиво, лако запаљиво, лако запаљиве течности, веома лако запаљиво и оксидујуће - Кисеоник тона присутно у постројењу Прописане граничне количине из Табеле I 200 и 2000 тона, класа опасности 3 оксидујуће - Водоник пероксид тона присутно у постројењу Прописане граничне количине, Табела II, класа опасности 3 оксидујуће - 50 и 200 тона Политика превенције удеса: 150/ /50 = 2,75 > 1 12

13 Правило за сврставање у групу постројења за које оператер има обавезу израде Извештаја о безбедности и Плана заштите од удеса: 150/ /200 = 0,575 < 1 Постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу израде Политике превенције удеса у смислу запаљивости. Закључак: На основу добијених резултата прорачуна укупних количина присутних опасних материја у смислу токсичности, запаљивости и екотоксичности, постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу да изради Политику превенције удеса! VI. Правило од 2% Опасне материје које су присутне само у количинама једнаким или мањим од 2% од прописане граничне количине за дату опасну материју из Листе, Табела I и Табела II, Правилника, занемариће се код одређивања укупне количине присутних опасних материја, ако је њихова локација у постројењу, односно комплексу таква да не могу да делују као иницијатор удеса другде у постројењу, односно комплексу. Ако је постројење већ сврстано у групу постројења за које се израђује Политика превенције удеса или Извештај о безбедности и План заштите од удеса, тада се свака количина опасне материје која је једнака или мања од 2% од прописане граничне количине, мора узети у обзир приликом процене могућих узрока удеса и њихових последица. Важно је напоменути да оба критеријума морају бити испуњена, да би се применило правило од 2%: - присутна количина опасне материје једнака или мања од 2% од прописане граничне количине и - локација опасне материје. Примена правила од 2% Пример 9. Складиште ТНГ-а у коме се налазе: а) велики резервоар са 49,5 тона ТНГ-а и б) мали резервоар са 1,0 тоном ТНГ-а, који се налази на другом крају постројења, односно комплекса, у односу на велики резервоар. Први критеријум за примену правила: присутна количина ТНГ-а у малом резервоару једнака је 2% од прописане граничне количине од 50 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника. 1/50 = 0,02 = 2% 13

14 Други критеријум за примену правила: мали резервоар налази се на другом крају постројења, далеко од великог резервоара, што је довољан услов да се претпостави да не може да изазове удес на великом резервоару. Закључак: с обзиром да су испуњена оба критеријума за примену правила од 2%, присутна количина ТНГ-а у малом резервоару може се занемарити код одређивања укупне количине присутних опасних материја у постројењу, односно ово постројење није севесо постројење. Пример 10. Складиште ТНГ-а у коме се налазе: а) велики резервоар са 49,5 тона ТНГ-а и б) два мала резервоара, сваки са по 1,0 тоном ТНГ-а, који се налазе на супротним крајевима постројења, односно комплекса, како један од другог, тако и у односу на велики резервоар. Први критеријум за примену правила: сваки од два мања резервоара садржи количину ТНГ-а која је једнака 2% од прописане граничне количине од 50 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника. 1/50 = 0,02 = 2% Други критеријум за примену правила: међусобна удаљеност малих резервоара, као и њихова удаљеност од великог резервоара је довољан услов да се претпостави да ни један од њих не може изазвати удес на другом малом или на великом резервоару. Закључак: с обзиром да су испуњена оба критеријума за примену правила од 2%, присутна количина ТНГ-а у сваком од два мала резервоара се може занемарити код одређивања укупне количине присутних опасних материја у постројењу, односно ово постројење није севесо постројење. Пример 11. Складиште ТНГ-а у коме се налазе: а) велики резервоар са 49,5 тона ТНГ-а и б) два мала резервоара, сваки са по 1,0 тоном ТНГ-а, који се налазе један поред другог, али на супротном крају постројења, односно комплекса, у односу на велики резервоар. Први критеријум за примену правила: с обзиром на чињеницу да су мали резервоари један поред другог, мора се рачунати збир количина ТНГ-а у њима, што износи 2 тоне. Ова количина је већа од 2% од прописане граничне количине од 50 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника. 2/50=0,04=4%, тако да први критеријум за примену правила од 2% није испуњен. Други критеријум за примену правила: два мала резервоара налазе се један поред другог, али се на основу њихове удаљености од великог резервоара може претпоставити да они не могу да изазову удес на њему. Закључак: с обзиром да први критеријум за примену правила од 2% није испуњен, приликом одређивања укупне количине присутних опасних материја у 14

15 постројењу, присутне количине ТНГ-а у малим резервоарима не могу да се занемаре. Из тог разлога се појединачне количине ТНГ-а у сваком од резервоара сабирају: 49,5+1+1 = 51,5 t, значи да је укупна количина присутних опасних материја већа од прописане граничне количине (50 тона). Ово постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу да изради Политику превенције удеса. Пример 12. Складиште ТНГ-а у коме се налазе: а) велики резервоар са 49,5 тона ТНГ-а и б) два мала резервоара, сваки са по 0,5 тоне ТНГ-а, који се налазе један поред другог, али на супротном крају постројења, односно комплекса, у односу на велики резервоар. Први критеријум за примену правила: с обзиром на чињеницу да су мали резервоари један поред другог, мора се рачунати збир количина ТНГ-а у њима, што износи 1t. Ова количина је једнака 2% од прописане граничне количине од 50 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника. 1/50=0,02=2% Други критеријум за примену правила: на основу удаљености малих резервоара од великог резервоара може се претпоставити да они не могу изазвати удес на великом резервоару. Закључак: с обзиром да су испуњена оба критеријума за примену правила од 2%, присутна количина ТНГ-а у малим резервоарима се може занемарити код одређивања укупне количине присутних опасних материја у постројењу, односно ово постројење није севесо постројење. Пример 13. Складиште ТНГ-а у коме се налазе: а) велики резервоар са 49,5 тона ТНГ-а и б) складиште боца са ТНГ-ом, које се налази на већој удаљености од великог резервоара и у коме се складишти 100 боца са по 10кg ТНГ-а (укупно 1t). Први критеријум за примену правила: свака боца са ТНГ-ом садржи количину која је мања од 2% од прописане гранучне количине од 50 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника, а укупна количина ТНГ-а у боцама (1t) једнака је 2% од граничне количине. 1/50=0,02=2% Други критеријум за примену правила: због веће удаљености складишта боца од великог резервоара, оно не може бити узрок удеса на њему. 15

16 Закључак: с обзиром да су испуњена оба критеријума за примену правила од 2%, присутна укупна количина ТНГ-а у складишту боца се може занемарити код одређивања укупне количине присутних опасних материја у постројењу, односно ово постројење није севесо постројење. Пример 14. Складиште ТНГ-а у коме се налазе: а) велики резервоар са 49,5 тона ТНГ-а и б) складиште боца са ТНГ-ом, које се налази на већој удаљености од великог резервоара и у коме се складишти 100 боца са по 15кg ТНГ-а (укупно 1,5t). Први критеријум за примену правила: свака боца са ТНГ-ом садржи количину која је мања од 2% од прописане гранучне количине од 50 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника, међутим, укупна количина ТНГ-а у боцама (1,5t) већа је од 2% од граничне количине. 1,5/50=0,03=3%, тако да први критеријум за примену правила од 2% није испуњен. Други критеријум за примену правила: због веће удаљености складишта боца од великог резервоара, може се претпоставити да оно не може бити узрок удеса на њему. Закључак: с обзиром да први критеријум за примену правила од 2% није испуњен, приликом одређивања укупне количине присутних опасних материја у постројењу, присутна количина ТНГ-а у складишту боца не може да се занемари. Из тог разлога се појединачне количине ТНГ-а у постројењу сабирају: 49,5+1,5 = 51t, значи да је укупна количина присутних опасних материја већа од прописане граничне количине (50 тона). Ово постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу да изради Политику превенције удеса. Пример 15. У разматраном складишту налази се: а) велики резервоар са 49,5 тона ТНГ-а и б) резервоар у коме се налази 0,9 тона лако запаљиве течности (Табела II, класа опасности 7а), са прописаном граничном количином од 50 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника, и в) резервоар у коме је ускладиштено 0,1 тона веома лако запаљиве течности (Табела II, класа опасности 8), са прописаном граничном количином од 10 тона у Листи, Табела I, колона 1, Правилника; г) два мала резервоара налазе се један поред другог, али су на већој удаљености од великог резервоара. Први критеријум за примену правила: с обзиром да се мали резервоари налазе један поред другог, први корак је да се одреди да ли је укупна количина опасних материја које се складиште у малим резрвоарима већа од 2% од прописане 16

17 граничне количине, тако што се примени правило за сабирање и количина у сваком резервоару се изрази као проценат његове граничне количине: (0,9/50)+(0,1/10)= 0,018+0,01=1,8%+1,0%=2,8%. Резултат је већи од 2%, тако да први критеријум за примену правила од 2% није испуњен. Други критеријум за примену правила: на основу удаљености малих резервоара од великог резервоара може се претпоставити да они не могу изазвати удес на великом резервоару. Закључак: с обзиром да први критеријум за примену правила од 2% није испуњен, приликом одређивања укупне количине присутних опасних материја у постројењу, количине опасних материја у малим резервоарима не могу бити занемарене при одређивању којој групи постројење припада. Из тог разлога се правило за сабирање примењује за цело постројење: (49,5/50)+(0,9/50)+(0,1/10)=1,018 > 1 Резултат је већи од 1, постројење је севесо постројење за које оператер има обавезу да изради Политику превенције удеса. Напомена: У случају да су два мала резервоара на већој удаљености један од другог, као и од великог резервоара, присутне количине опасних материја у сваком од малих резервоара мање су од 2% од прописаних граничних количина, тако да се оне могу занемарити приликом одређивања укупне количине присутних опасних материја у постројењу. Закључак би у том случају био да постројење није севесо постројење. 17

налазе се у диелектрику, релативне диелектричне константе ε r = 2, на међусобном растојању 2 a ( a =1cm

налазе се у диелектрику, релативне диелектричне константе ε r = 2, на међусобном растојању 2 a ( a =1cm 1 Два тачкаста наелектрисања 1 400 p и 100p налазе се у диелектрику релативне диелектричне константе ε на међусобном растојању ( 1cm ) као на слици 1 Одредити силу на наелектрисање 3 100p када се оно нађе:

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Сличност троуглова

1.2. Сличност троуглова математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)

Διαβάστε περισσότερα

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

г) страница aa и пречник 2RR описаног круга правилног шестоугла јесте рац. бр. јесу самерљиве

г) страница aa и пречник 2RR описаног круга правилног шестоугла јесте рац. бр. јесу самерљиве в) дијагонала dd и страница aa квадрата dd = aa aa dd = aa aa = није рац. бр. нису самерљиве г) страница aa и пречник RR описаног круга правилног шестоугла RR = aa aa RR = aa aa = 1 јесте рац. бр. јесу

Διαβάστε περισσότερα

Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10

Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10 Tестирање хипотеза 5.час 30. март 2016. Боjана Тодић Статистички софтвер 2 30. март 2016. 1 / 10 Монте Карло тест Монте Карло методе су методе код коjих се употребљаваjу низови случаjних броjева за извршење

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 01/01. година ТЕСТ

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

Први корак у дефинисању случајне променљиве је. дефинисање и исписивање свих могућих eлементарних догађаја.

Први корак у дефинисању случајне променљиве је. дефинисање и исписивање свих могућих eлементарних догађаја. СЛУЧАЈНА ПРОМЕНЉИВА Једнодимензионална случајна променљива X је пресликавање у коме се сваки елементарни догађај из простора елементарних догађаја S пресликава у вредност са бројне праве Први корак у дефинисању

Διαβάστε περισσότερα

b) Израз за угиб дате плоче, ако се користи само први члан реда усвојеног решења, је:

b) Израз за угиб дате плоче, ако се користи само први члан реда усвојеног решења, је: Пример 1. III Савијање правоугаоних плоча За правоугаону плочу, приказану на слици, одредити: a) израз за угиб, b) вредност угиба и пресечних сила у тачки 1 ако се користи само први члан реда усвојеног

Διαβάστε περισσότερα

Теорија електричних кола

Теорија електричних кола др Милка Потребић, ванредни професор, Теорија електричних кола, вежбе, Универзитет у Београду Електротехнички факултет, 7. Теорија електричних кола i i i Милка Потребић др Милка Потребић, ванредни професор,

Διαβάστε περισσότερα

ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце

ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ ТРАПЕЗ Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце Ментор :Криста Ђокић, наставник математике Власотинце, 2011. године Трапез

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Тест Математика Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 00/0. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 011/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ. VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне

Διαβάστε περισσότερα

СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ

СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 8.. Линеарна једначина с две непознате Упознали смо појам линеарног израза са једном непознатом. Изрази x + 4; (x 4) + 5; x; су линеарни изрази. Слично, линеарни

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 013/014. година ТЕСТ

Διαβάστε περισσότερα

Класификација и класе опасности

Класификација и класе опасности На основу члана 10. став 4, члана 16. став 6, члана 17. став 2. и члана 30. став 6. Закона о хемикалијама ( Службени гласник РС, број 36/09) и тачке 8. став 5. подтачка 11) Одлуке о оснивању Агенције за

Διαβάστε περισσότερα

Количина топлоте и топлотна равнотежа

Количина топлоте и топлотна равнотежа Количина топлоте и топлотна равнотежа Топлота и количина топлоте Топлота је један од видова енергије тела. Енергија коју тело прими или отпушта у топлотним процесима назива се количина топлоте. Количина

Διαβάστε περισσότερα

Вектори vs. скалари. Векторске величине се описују интензитетом и правцем. Примери: Померај, брзина, убрзање, сила.

Вектори vs. скалари. Векторске величине се описују интензитетом и правцем. Примери: Померај, брзина, убрзање, сила. Вектори 1 Вектори vs. скалари Векторске величине се описују интензитетом и правцем Примери: Померај, брзина, убрзање, сила. Скаларне величине су комплетно описане само интензитетом Примери: Температура,

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Решавање линеарних једначина с једном непознатом

2.3. Решавање линеарних једначина с једном непознатом . Решимо једначину 5. ( * ) + 5 + Провера: + 5 + 0 5 + 5 +. + 0. Број је решење дате једначине... Реши једначину: ) +,5 ) + ) - ) - -.. Да ли су следеће једначине еквивалентне? Провери решавањем. ) - 0

Διαβάστε περισσότερα

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

5.2. Имплицитни облик линеарне функције математикa за VIII разред основне школе 0 Слика 6 8. Нацртај график функције: ) =- ; ) =,5; 3) = 0. 9. Нацртај график функције и испитај њен знак: ) = - ; ) = 0,5 + ; 3) =-- ; ) = + 0,75; 5) = 0,5 +. 0.

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

ОБЛАСТИ: 1) Тачка 2) Права 3) Криве другог реда

ОБЛАСТИ: 1) Тачка 2) Права 3) Криве другог реда ОБЛАСТИ: ) Тачка ) Права Jov@soft - Март 0. ) Тачка Тачка је дефинисана (одређена) у Декартовом координатном систему са своје две коодринате. Примери: М(5, ) или М(-, 7) или М(,; -5) Jov@soft - Март 0.

Διαβάστε περισσότερα

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0 Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +

Διαβάστε περισσότερα

ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИНФОРМАТИКУ

Διαβάστε περισσότερα

Упутство за избор домаћих задатака

Упутство за избор домаћих задатака Упутство за избор домаћих задатака Студент од изабраних задатака области Математике 2: Комбинаторика, Вероватноћа и статистика бира по 20 задатака. Студент може бирати задатке помоћу програмског пакета

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима 50. Нацртај било које унакрсне углове. Преношењем утврди однос унакрсних углова. Какво тврђење из тога следи? 51. Нацртај угао чија је мера 60, а затим нацртај њему унакрсни угао. Колика је мера тог угла?

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

2. Наставни колоквијум Задаци за вежбање ОЈЛЕРОВА МЕТОДА

2. Наставни колоквијум Задаци за вежбање ОЈЛЕРОВА МЕТОДА . колоквијум. Наставни колоквијум Задаци за вежбање У свим задацима се приликом рачунања добија само по једна вредност. Одступање појединачне вредности од тачне вредности је апсолутна грешка. Вредност

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 0/06. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

П Р А В И Л Н И К О КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПАКОВАЊУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ ХЕМИКАЛИЈА И ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА

П Р А В И Л Н И К О КЛАСИФИКАЦИЈИ, ПАКОВАЊУ И ОБИЉЕЖАВАЊУ ХЕМИКАЛИЈА И ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА На основу чл. 8. и 17. Закона о хемикалијама ( Службени гласник Републике Српске, број 25/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10,

Διαβάστε περισσότερα

TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА

TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА TЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА Два тачкаста наелектрисања оптерећена количинама електрицитета и налазе се у вакууму као што је приказано на слици Одредити: а) Вектор јачине електростатичког поља у тачки А; б) Електрични

Διαβάστε περισσότερα

2. EЛЕМЕНТАРНЕ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ

2. EЛЕМЕНТАРНЕ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ 2. EЛЕМЕНТАРНЕ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ 2.1. МАТЕМАТИЧКИ РЕБУСИ Најједноставније Диофантове једначине су математички ребуси. Метод разликовања случајева код ових проблема се показује плодоносним, јер је раздвајање

Διαβάστε περισσότερα

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА. k, k 0), осна и централна симетрија и сл. 2, x 0. У претходном примеру неке функције су линеарне а неке то нису.

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА. k, k 0), осна и централна симетрија и сл. 2, x 0. У претходном примеру неке функције су линеарне а неке то нису. ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 5.. Функција = a + b Функционалне зависности су веома значајне и са њиховим применама често се сусрећемо. Тако, већ су нам познате директна и обрнута пропорционалност ( = k; = k, k ),

Διαβάστε περισσότερα

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СУПСТАНЦИ И СМЕША ДЕО 1. ОПШТИ ПРИНЦИПИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА Дефиниције

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СУПСТАНЦИ И СМЕША ДЕО 1. ОПШТИ ПРИНЦИПИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА Дефиниције КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СУПСТАНЦИ И СМЕША ПРИЛОГ. ДЕО. ОПШТИ ПРИНЦИПИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА.0. Дефиниције Гас је супстанца која: ) на 50 С има напон паре већи од 300 kpa (апсолутни)

Διαβάστε περισσότερα

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2 8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х + у = z Један од најзанимљивијих проблема теорије бројева свакако је проблем Питагориних бројева, тј. питање решења Питагорине Диофантове једначине. Питагориним бројевима или

Διαβάστε περισσότερα

ПОВРШИНа ЧЕТВОРОУГЛОВА И ТРОУГЛОВА

ПОВРШИНа ЧЕТВОРОУГЛОВА И ТРОУГЛОВА ПОВРШИНа ЧЕТВОРОУГЛОВА И ТРОУГЛОВА 1. Допуни шта недостаје: а) 5m = dm = cm = mm; б) 6dm = m = cm = mm; в) 7cm = m = dm = mm. ПОЈАМ ПОВРШИНЕ. Допуни шта недостаје: а) 10m = dm = cm = mm ; б) 500dm = a

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2010/2011. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ИНФОРМАТИКУ

Διαβάστε περισσότερα

10.3. Запремина праве купе

10.3. Запремина праве купе 0. Развијени омотач купе је исечак чији је централни угао 60, а тетива која одговара том углу је t. Изрази површину омотача те купе у функцији од t. 0.. Запремина праве купе. Израчунај запремину ваљка

Διαβάστε περισσότερα

предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА

предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА Висока техничка школа струковних студија у Нишу предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА Садржај предавања: Систем

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ФИЗИКЕ ПРВИ КОЛОКВИЈУМ I група

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ФИЗИКЕ ПРВИ КОЛОКВИЈУМ I група ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ФИЗИКЕ ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 21.11.2009. I група Име и презиме студента: Број индекса: Термин у ком студент ради вежбе: Напомена: Бира се и одговара ИСКЉУЧИВО на шест питања заокруживањем

Διαβάστε περισσότερα

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ АПРИЛ, ГОДИНЕ ТЕСТ ЗА VIII РАЗРЕД

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ АПРИЛ, ГОДИНЕ ТЕСТ ЗА VIII РАЗРЕД МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУЛИКЕ СРБИЈЕ СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ АПРИЛ, 2005. ГОДИНЕ ТЕСТ ЗА VIII РАЗРЕД Шифра ученика: Пажљиво прочитајте текстове задатака. У прилогу

Διαβάστε περισσότερα

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011 Аксиоме припадања Никола Томовић 152/2011 Павле Васић 104/2011 1 Шта је тачка? Шта је права? Шта је раван? Да бисмо се бавили геометријом (и не само геометријом), морамо увести основне појмове и полазна

Διαβάστε περισσότερα

ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције. Diffie-Hellman размена кључева

ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције. Diffie-Hellman размена кључева ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције Diffie-Hellman размена кључева Преглед Биће објашњено: Diffie-Hellman размена кључева 2/13 Diffie-Hellman размена кључева први алгоритам са јавним

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Службени гласник Републике Српске, Публикација број 2 од 9. новембра године

Службени гласник Републике Српске, Публикација број 2 од 9. новембра године На основу члана 9. став 5. Закона о хемикалијама ( Службени гласник Републике Српске, број 25/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09,

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5 ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање 1. Јасмина Кнежевић

Διαβάστε περισσότερα

Могућности и планови ЕПС на пољу напонско реактивне подршке. Излагач: Милан Ђорђевић, мастер.ел.тех.и рачунар. ЈП ЕПС Производња енергије

Могућности и планови ЕПС на пољу напонско реактивне подршке. Излагач: Милан Ђорђевић, мастер.ел.тех.и рачунар. ЈП ЕПС Производња енергије Могућности и планови ЕПС на пољу напонско реактивне подршке Излагач: Милан Ђорђевић, мастер.ел.тех.и рачунар. ЈП ЕПС Производња енергије 1 Обавезе ЈП ЕПС као КПС... ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ ЧЛАН 94. Енергетски

Διαβάστε περισσότερα

Тест за 7. разред. Шифра ученика

Тест за 7. разред. Шифра ученика Министарство просвете Републике Србије Српско хемијско друштво Окружно/градско/међуокружно такмичење из хемије 28. март 2009. године Тест за 7. разред Шифра ученика Пажљиво прочитај текстове задатака.

Διαβάστε περισσότερα

ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 2 (13Е013ЕП2) октобар 2016.

ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 2 (13Е013ЕП2) октобар 2016. ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ (3Е03ЕП) октобар 06.. Батерија напона B = 00 пуни се преко трофазног полууправљивог мосног исправљача, који је повезан на мрежу 3x380, 50 Hz преко трансформатора у спрези y, са преносним

Διαβάστε περισσότερα

Анализа Петријевих мрежа

Анализа Петријевих мрежа Анализа Петријевих мрежа Анализа Петријевих мрежа Мере се: Својства Петријевих мрежа: Досежљивост (Reachability) Проблем досежљивости се састоји у испитивању да ли се може достићи неко, жељено или нежељено,

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН Талес из Милета (624 548. пре н. е.) Еуклид (330 275. пре н. е.) Хилберт Давид (1862 1943) 3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни Настанак геометрије повезује

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Површина круга и његових делова

6.5 Површина круга и његових делова 7. Тетива је једнака полупречнику круга. Израчунај дужину мањег одговарајућег лука ако је полупречник 2,5 сm. 8. Географска ширина Београда је α = 44 47'57", а полупречник Земље 6 370 km. Израчунај удаљеност

Διαβάστε περισσότερα

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23 6.3. Паралелограми 27. 1) Нацртај паралелограм чији је један угао 120. 2) Израчунај остале углове тог четвороугла. 28. Дат је паралелограм (сл. 23), при чему је 0 < < 90 ; c и. c 4 2 β Сл. 23 1 3 Упознајмо

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 Метод разликовања случајева је један од најексплоатисанијих метода за решавање математичких проблема. У теорији Диофантових једначина он није свемогућ, али је сигурно

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: ОСНОВИ МЕХАНИКЕ студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 2. Садржај предавања: Систем сучељних сила у равни

Διαβάστε περισσότερα

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, Већи број: 1 : 4x + 1, (4 бода) Њихов збир: 1 : 5x + 1, Збир умањен за остатак: : 5x = 55, 55 : 5 = 11; 11 4 = ; + 1 = 45; : x = 11. Дакле, први број је 45

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 017/018. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Теорија електричних кола

Теорија електричних кола Др Милка Потребић, ванредни професор, Теорија електричних кола, вежбе, Универзитет у Београду Електротехнички факултет, 7. Теорија електричних кола Милка Потребић Др Милка Потребић, ванредни професор,

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

Теорија друштвеног избора

Теорија друштвеног избора Теорија друштвеног избора Процедура гласања је средство избора између више опција, базирано на подацима које дају индивидуе (агенти). Теорија друштвеног избора је студија процеса и процедура доношења колективних

Διαβάστε περισσότερα

I Наставни план - ЗЛАТАР

I Наставни план - ЗЛАТАР I Наставни план - ЗЛААР I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУО недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње Σ А1: ОАЕЗНИ ОПШЕОРАЗОНИ ПРЕДМЕИ 2 5 25 5 2 1. Српски језик и књижевност 2 2 4 2 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ОПАСНИХ СУПСТАНЦИ И СМЈЕША

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ОПАСНИХ СУПСТАНЦИ И СМЈЕША ПРИЛОГ 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ОПАСНИХ СУПСТАНЦИ И СМЈЕША У овом прилогу дати су критеријуми за класификацију супстанци и смјеша у класе опасности и разлике унутар тих класа, као

Διαβάστε περισσότερα

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре 0 6.. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре У обичном говору се често каже да су неки предмети симетрични. Примери таквих објеката, предмета, геометријских

Διαβάστε περισσότερα

Семинарски рад из линеарне алгебре

Семинарски рад из линеарне алгебре Универзитет у Београду Машински факултет Докторске студије Милош Живановић дипл. инж. Семинарски рад из линеарне алгебре Београд, 6 Линеарна алгебра семинарски рад Дата је матрица: Задатак: a) Одредити

Διαβάστε περισσότερα

ОГРАНИЧЕЊА И ЗАБРАНЕ ЗА ДУГОТРАЈНЕ ОРГАНСКЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ СУПСТАНЦЕ (РОРѕ)

ОГРАНИЧЕЊА И ЗАБРАНЕ ЗА ДУГОТРАЈНЕ ОРГАНСКЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ СУПСТАНЦЕ (РОРѕ) ПРИЛОГ 2. ОГРАНИЧЕЊА И ЗАБРАНЕ ЗА ДУГОТРАЈНЕ ОРГАНСКЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ СУПСТАНЦЕ (РОРѕ) ДИО А Листа забрањених РОРѕ супстанци из Стокхолмске конвенције о дуготраjним органским загађивачима Назив супстанце CAS

Διαβάστε περισσότερα

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ На основу члана 93. став 2. тачка 2) Закона о водама ( Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05, 101/07, 5/08,

Διαβάστε περισσότερα

УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ

УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ ПРИЛОГ 6. УСАГЛАШЕНА КЛАСИФИКАЦИЈА И ОБИЉЕЖАВАЊЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ Овај прилог се састоји из 3 дијела: Дио 1. овог Прилога обезбеђује увођење у списак усаглашене класификације и обиљежавања

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x)

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x) ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? Врсте диференцијалних једначина. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ЈЕДНАЧИНА КОЈА РАЗДВАЈА ПРОМЕНЉИВЕ Код ове методе поступак је следећи: раздвојити

Διαβάστε περισσότερα

Стручни рад ПРИМЕНА МЕТОДЕ АНАЛИТИЧКИХ ХИЕРАРХИJСКИХ ПРОЦЕСА (АХП) КОД ИЗБОРА УТОВАРНО -ТРАНСПОРТНЕ МАШИНЕ

Стручни рад ПРИМЕНА МЕТОДЕ АНАЛИТИЧКИХ ХИЕРАРХИJСКИХ ПРОЦЕСА (АХП) КОД ИЗБОРА УТОВАРНО -ТРАНСПОРТНЕ МАШИНЕ ПОДЗЕМНИ РАДОВИ 15 (2006) 43-48 UDK 62 РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД YU ISSN 03542904 Стручни рад ПРИМЕНА МЕТОДЕ АНАЛИТИЧКИХ ХИЕРАРХИJСКИХ ПРОЦЕСА (АХП) КОД ИЗБОРА УТОВАРНО -ТРАНСПОРТНЕ МАШИНЕ ИЗВОД

Διαβάστε περισσότερα

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА Београд, 21.06.2014. За штап приказан на слици одредити најмању вредност критичног оптерећења P cr користећи приближан поступак линеаризоване теорије другог реда и: а) и један елемент, слика 1, б) два

Διαβάστε περισσότερα

Примена првог извода функције

Примена првог извода функције Примена првог извода функције 1. Одреди дужине страница два квадрата тако да њихов збир буде 14 а збир површина тих квадрата минималан. Ре: x + y = 14, P(x, y) = x + y, P(x) = x + 14 x, P (x) = 4x 8 Први

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 1. Удео снаге и енергије ветра у производњи електричне енергије - стање и предвиђања у свету и Европи. 2. Навести називе најмање две међународне организације

Διαβάστε περισσότερα

Универзитет у Крагујевцу Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Катедра за основне машинске конструкције и технологије материјала

Универзитет у Крагујевцу Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Катедра за основне машинске конструкције и технологије материјала Теоријски део: Вежба број ТЕРМИЈСКА AНАЛИЗА. Термијска анализа је поступак који је 903.год. увео G. Tamman за добијање криве хлађења(загревања). Овај поступак заснива се на принципу промене топлотног садржаја

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 1 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ

I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ I Линеарне једначине Линеарне једначине се решавају по следећем шаблону: Ослободимо се разломка Ослободимо се заграде Познате

Διαβάστε περισσότερα

ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА Стандардна девијација показује расподелу резултата мерења око средње вредности, али не указује на облик расподеле. У табели 1 су дате вредности за 50 поновљених одређивања

Διαβάστε περισσότερα

ЗАШТИТА ПОДАТАКА. Шифровање јавним кључем и хеш функције. Diffie-Hellman размена кључева

ЗАШТИТА ПОДАТАКА. Шифровање јавним кључем и хеш функције. Diffie-Hellman размена кључева ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције Diffie-Hellman размена кључева Преглед Биће објашњено: Diffie-Hellman размена кључева 2 Diffie-Hellman размена кључева први алгоритам са јавним кључем

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске слика. У свакој тачки посматране средње површи, у општем случају, постоје два компонентална померања: v - померање у правцу тангенте на меридијалну

Διαβάστε περισσότερα

8.2 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 2 Задатак вежбе: Израчунавање фактора појачања мотора напонским управљањем у отвореној повратној спрези

8.2 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 2 Задатак вежбе: Израчунавање фактора појачања мотора напонским управљањем у отвореној повратној спрези Регулциј електромоторних погон 8 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА Здтк вежбе: Изрчунвње фктор појчњ мотор нпонским упрвљњем у отвореној повртној спрези Увод Преносн функциј мотор којим се нпонски упрвљ Кд се з нулте

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Циљеви предавања

Теорија одлучивања. Циљеви предавања Теорија одлучивања Бајесово одлучивање 1 Циљеви предавања Увод у Бајесово одлучивање. Максимална а постериори класификација. Наивна Бајесова класификација. Бајесове мреже за класификацију. 2 1 Примене

Διαβάστε περισσότερα

Тест за I разред средње школе

Тест за I разред средње школе Министарство просветe и спортa Републике Србије Српско хемијско друштво Републичко такмичење из хемије 21.05.2005. Тест за I разред средње школе Име и презиме Место и школа Разред Не отварајте добијени

Διαβάστε περισσότερα

РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА Електријада 2004

РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА Електријада 2004 РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА Електријада 004 ТРАНСФОРМАТОРИ Tрофазни енергетски трансформатор 100 VA има напон и реактансу кратког споја u 4% и x % респективно При номиналном оптерећењу

Διαβάστε περισσότερα

Тест за III и IV разред средње школе

Тест за III и IV разред средње школе Министарство просветe и спортa Републике Србије Српско хемијско друштво Републичко такмичење из хемије 21.05.2005. Тест за III и IV разред средње школе Име и презиме Место и школа Разред Не отварајте добијени

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА О ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА - УДРУЖЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ -

ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА О ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА - УДРУЖЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА О ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА - УДРУЖЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ - ЦЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ И ЦЕНЕ САКУПЉАЊА, ОДВОђЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА НА НИВОУ ГРУПАЦИЈЕ ВОДОВОДА

Διαβάστε περισσότερα

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде математик за VIII разред основне школе 4. Прво наћи дужину апотеме. Како је = 17 cm то је тражена површина P = 18+ 4^cm = ^4+ cm. 14. Основа четворостране пирамиде је ромб чије су дијагонале d 1 = 16 cm,

Διαβάστε περισσότερα

Скупови (наставак) Релације. Професор : Рака Јовановић Асиситент : Јелена Јовановић

Скупови (наставак) Релације. Професор : Рака Јовановић Асиситент : Јелена Јовановић Скупови (наставак) Релације Професор : Рака Јовановић Асиситент : Јелена Јовановић Дефиниција дуалне скуповне формуле За скуповне формулу f, која се састоји из једног или више скуповних симбола и њихових

Διαβάστε περισσότερα

I Тачка 1. Растојање две тачке: 2. Средина дужи y ( ) ( ) 2. II Права 1. Једначина прамена правих 2. Једначина праве кроз две тачке ( )

I Тачка 1. Растојање две тачке: 2. Средина дужи y ( ) ( ) 2. II Права 1. Једначина прамена правих 2. Једначина праве кроз две тачке ( ) Шт треба знати пре почетка решавања задатака? АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ I Тачка. Растојање две тачке:. Средина дужи + ( ) ( ) + S + S и. Деоба дужи у односу λ: 4. Површина троугла + λ + λ C + λ и P

Διαβάστε περισσότερα

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 2016/17. бр. LI-4

МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 2016/17. бр. LI-4 МАТЕМАТИЧКИ ЛИСТ 06/7. бр. LI-4 РЕЗУЛТАТИ, УПУТСТВА ИЛИ РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ИЗ РУБРИКЕ ЗАДАЦИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ III разред. а) 50 4 = 00; б) 0 5 = 650; в) 0 6 = 6; г) 4 = 94; д) 60 : = 0; ђ) 0 : = 40; е) 648 :

Διαβάστε περισσότερα

СИСТЕМ ЗАШТИТЕ НА РАДУ

СИСТЕМ ЗАШТИТЕ НА РАДУ ВЕЖБЕ ИЗ ПРЕДМЕТА: СИСТЕМ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 13.2.2013. Не буди говедо, штампај двострано. 1 САДРЖАЈ ВЕЖБЕ 1: УВОД У СИСТЕМ ЗАШТИТЕ НА РАДУ... 3 1.1. УВОД... 3 1.2. СТАНДАРДИ СЕРИЈЕ OHSAS 18000 СТАНДАРДИ

Διαβάστε περισσότερα

Градска Управа за пољопривреду и заштиту животне средине. Трг Светог Димитрија 13. Сремска Митровица. Broj: Datum: год.

Градска Управа за пољопривреду и заштиту животне средине. Трг Светог Димитрија 13. Сремска Митровица. Broj: Datum: год. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА Стари шор 47 Mat.br. 08039801 Reg.br. 8238022472 šif.del. 86-90 PIB 100791703 ž.račun. 840-209667-75 tel/faks: 022/ 610-511, 636-509 e-mail: info@zdravlje-sm.org.rs

Διαβάστε περισσότερα

Слика бр.1 Површина лежишта

Слика бр.1 Површина лежишта . Конвенционалне методе процене.. Параметри за процену рудних резерви... Површина лежишта Површине лежишта ограничавају се спајањем тачака у којима је истражним радом утврђен контакт руде са јаловином.

Διαβάστε περισσότερα

L кплп (Калем у кплу прпстпперипдичне струје)

L кплп (Калем у кплу прпстпперипдичне струје) L кплп (Калем у кплу прпстпперипдичне струје) i L u=? За коло са слике кроз калем ппзнате позната простопериодична струја: индуктивности L претпоставићемо да протиче i=i m sin(ωt + ψ). Услед променљиве

Διαβάστε περισσότερα

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом).

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом). СЕЧИЦА(СЕКАНТА) ЦЕНТАР ПОЛУПРЕЧНИК ТАНГЕНТА *КРУЖНИЦА ЈЕ затворена крива линија која има особину да су све њене тачке једнако удаљене од једне сталне тачке која се зове ЦЕНТАР КРУЖНИЦЕ. *Дуж(OA=r) која

Διαβάστε περισσότερα