MANUALE USO E MANUTENZIONE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MANUALE USO E MANUTENZIONE"

Transcript

1 OS 305 E SO 3005 E MANUALE USO E MANUTENZIONE OPERATOR INSTRUCTION BOOK MANUEL D UTILISATION ET D ENTRETIEN MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO MANUAL DE USO E MANUTENO ΕΓΧΕΙΡΙΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

2 A B

3 11 C D E F

4 H G I

5 L N M O

6 DICHIARAZIONE CE DI CONFORMIT EC DECLARATION OF CONFORMITY DCLARATION DE CONFORMIT CE DECLARACIN CE DE CONFORMIDAD DECLARAO CE DE CONFORMIDADE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CΕ CE UYGUNLUK BEYANI La Ditta sottoscritta / We the undersigned / La socit soussigne / La empresa firmante A empresa abaixo assinada / Η κάτωθι υπογεγραμμένη εταιρία / Aaida imzas bulunan firma AK EMAK s.p.a. - Bagnolo in Piano (RE) dichiara sotto la propria responsabilit che la macchina a lato indicata conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle seguenti direttive e normative applicate: declare that the machine indicated alongside is in conformity with Machine Directive 2006/42/EC and with the following applicable directives and standards: M dclare sous sa propre responsabilit que la machine ci-contre est conforme la Directive Machines 2006/42/CE et aux directives et rglementations cidessous : declara bajo su propia responsabilidad que la mquina indicada junto a estas lneas cumple la Directiva Mquinas 2006/42/CE y las siguientes directivas y normas aplicadas: SE declara, sob sua responsabilidade, que a mquina indicada ao lado est em conformidade com a Directiva Mquinas 2006/42/CE e as seguintes directivas e normas aplicadas: δηλώνει υπεύθυνα ότι το μηχάνημα που αναφέρεται παραπλεύρως συμμορφούται με την Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ και τις ακόλουθες εφαρμοζόμενες οδηγίες και κανονισμούς: sorumluluu kendisine ait olmak zere yanda belirtilmi olan makinenin 2006/42/CE Makineler Ynergesine ve aadaki uygulanmi ynerge ve standartlara uygun olduunu beyan eder: EC DIRECTIVES APPLIED DIRECTIVES CE APPLIQUES / DIRECTIVAS CE APLICADAS DIRECTIVAS CE APLICADAS / ΕΦΑΡΜΟZΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚ / UYGULANAN AB YNERGELER 2006/42/CE /108C NORMATIVE APPLICATE / STANDARDS APPLIED NORMES APPLIQUES / NORMAS APLICADAS NORMAS APLICADAS / ΕΦΑΡΜΟZΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ / UYGULANAN STANDARTLAR UNI EN ISO UNI EN ISO UNI EN 953 UNI EN 349 UNI EN 294 UNI EN 1037 CEI EN UNI EN ISO 3746 EN ISO EN ISO EN EN EN EN EN Fausto Bellamico Bagnolo in Piano, 31/07/2011 Firma del delegato / Signature of company officer / Signature du dlgu Firma del apoderado / Assinatura do delegado Υπογραφή αντιπροσώπου / Yetkilinin imzasi

7 Italiano English Franais Espaol Eλληvikά Portugus Eλληvikά...42 Portugus...52 Trke Trke

8 Italiano 1 - INTRODUZIONE Per un corretto impiego dello scuotitore e per evitare incidenti, non iniziate il lavoro senza aver letto questo manuale con la massima attenzione. Troverete su questo manuale le spiegazioni di funzionamento dei vari componenti e le istruzioni per i necessari controlli e per la manutenzione. NOTA Le descrizioni e le illustrazioni contenute nel presente manuale si intendono non rigorosamente impegnative. La Ditta si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza impegnarsi ad aggiornare di volta in volta questo manuale. Questo manuale da considerarsi parte integrante della fornitura del prodotto; qualora risultasse rovinato o illeggibile in qualsiasi parte occorre richiederne immediatamente una copia alla ditta EMAK s.p.a. Il costruttore declina ogni responsabilit per uso improprio del prodotto, per danni causati in seguito ad operazioni non contemplate in questo manuale o irragionevoli. La macchina deve essere utilizzata solo per soddisfare le esigenze per cui stata espressamente concepita (lo scuotimento dei rami); ogni altro uso ritenuto proibito. Ogni intervento che modifichi la struttura della macchina deve essere autorizzato espressamente solo dall ufficio tecnico del costruttore. Utilizzare solo ed esclusivamente ricambi originali; il costruttore non si ritiene responsabile per i danni causati in seguito all utilizzo di ricambi non originali. Tutti i diritti di riproduzione del presente manuale sono riservati al costruttore. MODELLO SERIAL No ACQUISTATO DAL SIG. Non spedire! Allegare solo all eventuale richiesta di garanzia tecnica. DATA CONCESSIONARIO 2-72

9 SOMMARIO Pagina 1 INTRODUZIONE 1.1 Funzioni e utilizzo del manuale di uso e manutenzione Ricevimento del prodotto Garanzia AVVERTENZE ANTINFORTUNISTICHE 2.1 Avvertenze Avvertenze generali Uso Manutenzione SPECIFICHE TECNICHE 3.1 Identificazione del prodotto Descrizione del prodotto Parti a corredo Uso previsto Composizione dell attrezzo Dati tecnici Apparati di sicurezza Simbologia e avvertimenti INSTALLAZIONE 4.1 Avviamento USO DELL'ATTREZZO 5.1 Avvio dell attrezzo Arresto dell'attrezzo Inconvenienti, cause, rimedi MANUTENZIONE 6.1 Manutenzione ordinaria Generalit Pulizia e messa a riposo Lubrificazione Sostituzione rebbi Pulizia testa meccanica Manutenzione straordinaria Manutenzione della testa di raccolta Tabella manutenzione periodica DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI COMPONENTIALE

10 1.1 Funzioni e utilizzo del manuale di uso e manutenzione Per salvaguardare l incolumit dell operatore ed evitare possibili danneggiamenti, prima di compiere qualsiasi operazione sull attrezzo indispensabile aver preso conoscenza di tutto il manuale uso e manutenzione. Le presenti istruzioni hanno la funzione di descrivere il funzionamento del prodotto ed il suo utilizzo sicuro, economico e conforme alle normative. L osservanza delle istruzioni contribuisce ad evitare pericoli, a ridurre i costi di riparazione e di fermata e ad aumentare la durata del prodotto. Il presente manuale deve essere integro e leggibile in ogni sua parte. Ogni operatore addetto all uso del prodotto o responsabile della manutenzione, deve conoscerne la collocazione e deve avere la possibilit di consultarlo in ogni momento. 1.2 Ricevimento del prodotto Al ricevimento del prodotto necessario verificare che: durante il trasporto esso non abbia riportato danni; la fornitura corrisponda a quanto ordinato e comprenda le eventuali parti a corredo (vedi Descrizione del prodotto - cap. Specifiche tecniche ). In caso di problemi, contattare il servizio assistenza tecnica del costruttore, fornendo gli estremi del prodotto riportati sulla targhetta di identificazione (vedi Identificazione del prodotto cap. Specifiche tecniche ). 1.3 Garanzia Questa macchina stata concepita e realizzata attraverso le pi moderne tecniche produttive. La Ditta costruttrice garantisce i propri prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto per utilizzo privato e hobbistico. La garanzia limitata a 12 mesi in caso di uso professionale. Condizioni generali di garanzia 1) La garanzia viene riconosciuta a partire dalla data d'acquisto. La Ditta costruttrice tramite la rete di vendita ed assistenza tecnica sostituisce gratuitamente le parti difettose dovute a materiale, lavorazioni e produzione. La garanzia non toglie all'acquirente i diritti legali previsti dal codice civile contro le conseguenze dei difetti o vizi causati dalla cosa venduta. 2) Il personale tecnico interverr il pi presto possibile nei limiti di tempo concessi da esigenze organizzative. 3) Per richiedere l'assistenza in garanzia necessario esibire al personale autorizzato il sotto riportato certificato di garanzia timbrato dal rivenditore, compilato in tutte le sue parti e corredato di fattura d'acquisto o scontrino fiscalmente obbligatorio comprovante la data d'acquisto. 4) La garanzia decade in caso di: - Assenza palese di manutenzione, - Utilizzo non corretto del prodotto o manomissioni, - Utilizzo di lubrificanti o combustibili non adatti, - Utilizzo di parti di ricambio o accessori non originali, - Interventi effettuati da personale non autorizzato. 5) La Ditta costruttrice esclude dalla garanzia i materiali di consumo e le parti soggette ad un normale logorio di funzionamento. 6) La garanzia esclude gli interventi di aggiornamento e miglioramento del prodotto. 7) La garanzia non copre la messa a punto e gli interventi di manutenzione che dovessero occorrere durante il periodo di garanzia. 8) Eventuali danni causati durante il trasporto devono essere immediatamente segnalati al trasportatore pena il decadere della garanzia. 9) Per i motori di altre marche (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, ecc.) montati sulle nostre macchine, vale la garanzia concessa dai costruttori del motore. 10) La garanzia non copre eventuali danni, diretti o indiretti, causati a persone o cose da guasti della macchina o conseguenti alla forzata sospensione prolungata nell'uso della stessa. All atto della richiesta di riparazione in garanzia, in accordo con le disposizioni sopra citate, il prodotto da riparare deve essere sempre accompagnato dal certificato di garanzia correttamente compilato, con allegata rispettiva prova d acquisto (fattura o altro documento avente valore legale). 2 - AVVERTENZE ANTINFORTUNISTICHE 2.1 Avvertenze ATTENZIONE! Rischi dovuti all esposizione dell operatore alla rumorosit e/o vibrazioni della macchina o dell attrezzatura. ATTENZIONE! La testa meccanica deve essere azionata esclusivamente con le Unit di potenza prodotte dalla ditta EMAK s.p.a. I modelli compatibili sono: OS 305 E, SO 3005 E. 4-72

11 Tabella prodotti: sono elencate le unit che opportunamente assemblate permettono di realizzare le varie combinazioni di attrezzi: TABELLA PRODOTTI 1 - Unit di potenza 2 - Asta telescopica media 4 - Testa 3 - Asta telescopica lunga 1) LIVELLO SONORO Valori di pressione acustica continuo equivalente ponderato A posto operatore (LpA) e valore di potenza acustica dell attrezzatura (LwA), misurati secondo la normativa UNI EN ISO 3746: Combinazioni attrezzi Livello sonoro UNI EN 3746 LpA eq LwA dba 84 dba dba 83 dba 2) LIVELLO VIBRAZIONI Il valore quadratico medio ponderato in frequenza dell accelerazione trasmessa al sistema mano-braccio al quale esposto l utilizzatore misurato secondo la EN ISO 5349/1-2: Combinazioni attrezzi Livello vibrazioni a heq EN ISO ,35 m/s ,99 m/s 2 ATTENZIONE! Restano a carico del datore di lavoro o dell utilizzatore gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro (Dir. 2003/10/CE, Dir. 2002/44/CE nonch il D. Lgs nr. 81/2008): consegnare idonei dispositivi di protezione individuali, informare sui rischi, sorveglianza sanitaria, ecc Avvertenze generali ATTENZIONE! Utilizzare l attrezzo solo da terra in condizioni stabili e sicure. Indossare un equipaggiamento di protezione idoneo alle operazioni da effettuare; indossare gli occhiali di protezione e verificare che gli indumenti siano attillati al corpo. Evitare di portare cravatte, collane, cinture o capelli lunghi non raccolti che potrebbero impigliarsi o infilarsi tra gli organi in movimento. Utilizzare scarpe con suole antiscivolo e guanti antivibrazione (Fig. F). Obbligo di indossare cuffie antirumore. Una persona sotto l'effetto dell'alcool o che assuma farmaci che riducono la prontezza di riflessi o droghe non autorizzata a movimentare o comandare l attrezzo, n ad eseguire su essa operazioni di manutenzione o riparazione. Affidare o prestare l attrezzo solo a persone che conoscono le istruzioni per l'uso o addestrate da persone autorizzate. Tenere lontano dall attrezzo bambini ed animali. Non manomettere i dispositivi di sicurezza. L'utente responsabile di pericoli o incidenti nei confronti di altre persone o loro propriet. 5-72

12 Non utilizzare l attrezzo quando si in equilibrio precario. Non usare l attrezzo operando su una scala. Tenere i pettini e, in generale, gli organi in movimento lontani dal viso. Prima di qualsiasi manutenzione, spegnere l attrezzo. Distaccare il cavo di alimentazione dalla batteria (13). Prima di qualsiasi manutenzione ordinaria, leggere attentamente il manuale di uso e manutenzione. Per manutenzioni non espressamente indicate sul manuale rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato. Utilizzare l attrezzo solo per gli scopi descritti nel par. Descrizione del prodotto. Ogni altro utilizzo pu essere causa di infortuni. Quando l attrezzo non viene utilizzato, spegnere l interruttore ON-OFF (posizione OFF) (7). Conservare l attrezzo in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e sollevato dal suolo. Non permettere ad altre persone di restare nel raggio di 15 metri durante l uso dell attrezzo. Non usare carburante (miscela) per operazioni di pulizia. Mantenere sempre pulite ed asciutte le impugnature da olio e carburante. Controllare giornalmente lo scuotitore per assicurarsi che ogni dispositivo, di sicurezza e non, sia funzionante. Non effettuare operazioni o riparazioni che non siano di normale manutenzione. Rivolgersi ad officine autorizzate. Lo scuotitore deve essere equipaggiato con gli attrezzi (aste e rastrelli) consigliati dal costruttore. Durante il lavoro controllare spesso i rastrelli fermando il motore. Sostituire i rastrelli appena appaiono crepe o rotture. Non avviare il motore senza l asta montata. 2.2 Uso Indossare occhiali protettivi o una visiera, scarpe di sicurezza, guanti antivibrazione e cuffie antirumore (fig. F). Assumere una posizione di lavoro stabile e sicura. Utilizzare l attrezzo solo per gli scopi descritti nel par. Descrizione del prodotto. Ogni altro utilizzo pu essere causa di infortuni. Il led (9) acceso segnala che l attrezzo funzionante. Non aprire l impugnatura (1). Non esporre l attrezzo alla pioggia. Conservarlo in un luogo asciutto. Non trasportare l attrezzo tenendolo per il cavo di alimentazione (13). Quando l attrezzo non viene utilizzato per la raccolta, spegnere l interruttore ON-OFF (7) (pos. OFF) per evitare un inutile consumo della batteria. Il led (9) lampeggiante segnala che l attrezzo bloccato causa surriscaldamento del motore o superamento della soglia di massima potenza. Per riattivare l attrezzo spegnere e riaccendere [agendo sull interruttore ON-OFF(7)]. 2.3 Manutenzione ATTENZIONE! Prima di effettuare una qualsiasi operazione di manutenzione o registrazione meccanica dell attrezzo, indossare scarpe di sicurezza, guanti antiperforazione ed occhiali. Ogni intervento di riparazione o manutenzione ordinaria pu essere eseguito da un operatore che abbia i requisiti fisici ed intellettivi necessari. Le operazioni di manutenzione straordinaria o riparazione devono essere eseguite da un manutentore meccanico. Durante le operazioni di manutenzione o di riparazione le persone non autorizzate devono tenersi distanti dall attrezzo. La disattivazione dei dispositivi di protezione o sicurezza deve essere effettuata esclusivamente per operazioni di manutenzione straordinaria e solo da un manutentore meccanico, il quale provveder a garantire l incolumit degli operatori ed evitare qualsiasi danno all attrezzo, nonch a ripristinare l efficacia dei dispositivi stessi al termine della manutenzione. Prima di effettuare una qualsiasi operazione di manutenzione o registrazione meccanica sull attrezzo, spegnerlo. Tutte le operazioni di manutenzione non contemplate nel presente manuale devono essere eseguite nei centri di assistenza autorizzati s.p.a. indicati da EMAK 6-72

13 3 - SPECIFICHE TECNICHE 3.1 Identificazione del prodotto I dati identificativi dell attrezzo sono riportati sulla targhetta (5) posta sull esterno dell impugnatura, sulla scatola dell imballo e sulla dichiarazione CE di conformit presente all interno del manuale. 3.2 Descrizione del prodotto L'unit di potenza elettromeccanica OS 305 E - SO 3005 E, alimentata a batteria, un prodotto destinato all azionamento di utensili per la raccolta. Lo schema TABELLA PRODOTTI (par ) riassume la gamma di prodotti compatibili con l'unit di potenza. L'unit di potenza abbinata all asta e alla testa di raccolta costituisce la generica tipologia di attrezzo completo che viene destinata alla raccolta di olive e caff. L unit di potenza dotata di un sistema di risparmio energetico e di salvaguardia degli organi meccanici. Il sistema riduce automaticamente la velocit dopo 6 secondi dall uscita dalla chioma dell albero, riducendo cos il consumo. Reinserendo l attrezzo nella chioma, riparte automaticamente alla velocit impostata. L'unit di potenza alimentata da una batteria a 12V (non fornita insieme alla macchina). La capacit della batteria (Ampere) determina solo la durata di lavoro. L'unit di potenza costituita dal corpo impugnatura, dal motoriduttore, dalla scheda elettronica di comando. Sul corpo dell impugnatura (1) sono collocati l interruttore ON-OFF (7) che comanda l accensione e lo spegnimento dell attrezzo, il selettore di velocit (8) 1080 o 1140 giri/ min, che permette di variare la velocit di rotazione del motore ed un led (9) luminoso rosso per la verifica dello stato di acceso o spento. Sul corpo montato un connettore (4) che collega, tramite un cavo (13) di alimentazione di 15 m, l'unit di potenza con la batteria. Il collegamento con la batteria avviene tramite morsetti (6). In testa al corpo impugnatura (1) vi un morsetto (3) su cui montare l asta di prolunga telescopica (11), che trasmette il moto all utensile. La testa meccanica il terminale che completa l abbacchiatore elettromeccanico prodotto da EMAK spa e destinato alla raccolta. L abbacchiatore elettromeccanico costituito da 3 prodotti: la testa, l asta di prolunga e l Unit di potenza. La vibrazione della coppia dei rastrelli (15) di cui dotato viene trasmessa ai rami degli alberi provocando il distacco dei suoi prodotti. La testa meccanica pu essere montata sull asta telescopica (11), che ne consente un facile uso da terra. ATTENZIONE In condizioni di utilizzo con sforzi oltre al limite massimo impostato sulla scheda elettronica di comando, pu avvenire un momentaneo arresto dell attrezzo (comandato dall elettronica per prevenire possibili danneggiamenti). Il riavvio avviene dopo aver estratto l attrezzo dai rami ed aver spento e riacceso l interruttore (7) ON-OFF della scheda elettronica di comando. 3.3 Parti a corredo Manuale uso & manutenzione. 3.4 Uso previsto L attrezzo stato progettato e costruito per l utilizzo secondo i modi e con i limiti precedentemente descritti. ATTENZIONE! Ogni uso diverso da considerarsi improprio e perci potenzialmente pericoloso per l incolumit degli operatori, nonch tale da far decadere la garanzia contrattuale. Se l attrezzo viene utilizzato per scopi diversi da quelli sopra elencati, pu danneggiarsi gravemente e causare danni a cose e persone. 7-72

14 3.5 Composizione dell attrezzo POS. DENOMINAZIONE FUNZIONE FOTO 1 Impugnatura Alloggia il motoriduttore, la scheda elettronica e gli interruttori A 2 Viti fissaggio Permettono il bloccaggio dell asta di prolunga A-C 3 Morsetto fissaggio asta Fissa le aste di prolunga A-C 4 Connettore gusci Collega l unit di potenza con il cavo di alimentazione A-C 5 Targhetta Riporta i dati identificativi B 6 Pinza per batteria Collega il cavo di alimentazione con i poli della batteria E 7 Interruttore ON-OFF Accende e spegne l attrezzo B 8 Selettore velocit Consente di selezionare la velocit di rotazione del motore B 9 Led Indica se l attrezzo acceso o spento B 10 Albero di trasmissione prolunga Trasmette il moto dell unit di potenza alla testa meccanica C 11 Asta telescopica Supporta l attrezzo C-D-I 12 Connettore cavo alimentazione Collega i cavi di alimentazione con l unit di potenza C-E 13 Cavo di alimentazione Collega l unit di potenza con la batteria C-E 14 Guscio Alloggia la trasmissione e supporta il gruppo rastrelli G 15 Rebbi Agiscono sui rami per staccare i frutti G 16 Supporto portarebbi Alloggia i rebbi G-N 17 Tappo lubrificazione rastrelli Permette la lubrificazione delle maglie dei rastrelli G 18 Tappo lubrificazione biella Permette la lubrificazione della biella H 19 Morsetto fissaggio asta Fissa le aste di prolunga H 20 Viti fissaggio asta Permettono il fissaggio dell asta di prolunga H-I 21 Dentini Bloccano il rebbo nella sede N-O 22 Albero di trasmissione prolunga Trasmette il moto dell Unit di potenza alla testa meccanica I 23 Maglia di giunzione Trasmette il moto i rastrelli L 24 Biella Trasmette il moto ai rastrelli M 3.6 Dati tecnici Potenza: w Velocit I rotazione del motore: ±20 rpm Velocit II rotazione del motore: ±20 rpm Tensione batterie:...12 V Peso attrezzo:...3,0 kg 3.7 Apparati di sicurezza Dispositivo di sicurezza integrato: arresta automaticamente l attrezzo qualora si verifichi un surriscaldamento anomalo del motore. Led (9) luminoso ON-OFF : segnala che l attrezzo funzionante. Protezione inversione dei poli nel collegamento con la batteria, integrata nella scheda elettronica di comando. Limite max. assorbimento motore: 20 A. Limite min. e max. di tensione della batteria: 9V 14V. 8-72

15 3.8 Simbologia e avvertimenti Avvertenze generali Obbligo protezione capo Obbligo leggere libretto uso e manutenzione Obbligo abbigliamento idoneo Distanza sicurezza 4 - INSTALLAZIONE 4.1 Avviamento Estrarre l attrezzo dall apposito contenitore. Montare l abbacchiatore sull asta (11), innestare l albero (22) di trasmissione e serrare le viti (20) del morsetto. Estrarre l'unit di potenza (1) ed il cavo (13) dall apposito contenitore. Montare l'unit di potenza sull asta con l attrezzo prescelto, innestare l albero (10) di trasmissione e serrare le viti (2) del morsetto (3). Collegare il cavo (13) di alimentazione al connettore (4) rispettando gli accoppiamenti maschio-femmina e sfruttando l antierrore per orientare i PIN dei connettori. Accendere l attrezzo premendo l interruttore (7) ON-OFF e controllare che il led (9) si accenda. Montare l abbacchiatore sull asta (11), innestare l albero (25) di trasmissione e serrare le viti (20) del morsetto. ATTENZIONE! Al momento dell accensione dell'unit di potenza, l attrezzo montato sull asta inizia a funzionare immediatamente. Fare attenzione a posizionare l attrezzo in modo che sia lontano da persone o cose. Il mancato rispetto dell'avvertenza potenzialmente pericoloso per l incolumit degli operatori. 5 - USO DELL'ATTREZZO Attenzione alle linee elettriche Obbligo protezioni mani Obbligo protezioni piedi 5.1 Avvio dell attrezzo Prima di iniziare ad operare con l attrezzo, indossare gli indumenti di protezione come illustrato in figura F e controllare che tutti i sistemi di sicurezza e protezione siano funzionanti e montati correttamente. Prima di iniziare il lavoro collegare i morsetti alla batteria; il morsetto rosso deve essere collegato al polo positivo, mentre il morsetto nero deve essere collegato al polo negativo. Impugnare l attrezzo afferrandolo con una mano nella zona dell asta vicina all impugnatura. Con l altra mano accendere l interruttore (7) ON-OFF (pos. ON). L attrezzo pronto per l utilizzo. ATTENZIONE! Utilizzare l attrezzo solo per gli scopi descritti nel par. Descrizione del prodotto. Ogni altro utilizzo pu essere causa di infortuni. Azionare l attrezzo solo quando inserito tra i rami. Un uso improprio causa di maggior usura dell attrezzo e non consente di economizzare il consumo della batteria. 9-72

16 5.2 Arresto dell'attrezzo L attrezzo deve essere spento al termine della sessione di lavoro, pertanto: spegnere l interruttore (7) ON-OFF (pos. OFF); avere cura di appoggiare l attrezzo evitando di far gravare il peso dello stesso sui pettini e/o di piegare o mettere in tensione il connettore ed il cavo (13) di alimentazione; evitare di schiacciare il cavo (13), poggiandovi sopra dei pesi o l attrezzo stesso. 5.3 Inconvenienti, cause, rimedi INCONVENIENTE CAUSA RIMEDIO L attrezzo non funziona. Batteria scarica. Ricaricare la batteria. Errato montaggio dell asta con l unit di Smontare l asta e verificare il corretto potenza. inserimento dell attacco del motore nell innesto dell asta. Errato collegamento morsetti. Invertire i poli. L attrezzo non ha la forza adeguata. Batteria scarica. Ricaricare la batteria. Arresto momentaneo dell attrezzo durante Surriscaldamento del motore dovuto a Uscire dalla vegetazione, attendere lo l utilizzo. vegetazione folta. sblocco automatico e riavviare. 6 - MANUTENZIONE 6.1 Manutenzione ordinaria ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria, spegnere l interruttore (7) ON-OFF (pos. OFF) e staccare il cavo (13) dall attrezzo. Tutte le operazioni di manutenzione non contemplate nel presente manuale devono essere eseguite nei centri di assistenza autorizzati. Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria, si raccomanda di mettere in sicurezza la testa raccoglitrice. Se montata sull asta, spegnere l attrezzo e disconnettere il cavo di alimentazione. Infine smontare la testa dall asta Generalit Prima di qualunque manutenzione ordinaria: Spegnere l interruttore ON-OFF (pos. OFF). Indossare guanti di protezione antiperforazione. Smontare la testa dall asta. Superamento soglia max corrente Pulizia e messa a riposo Effettuare le seguenti operazioni: Spegnere l interruttore (7) ON-OFF (pos. OFF). Distaccare il cavo (13) di alimentazione dalla batteria e dall'attrezzo. Per eliminare le impurit entrate dalle alette di raffreddamento del motore, soffiare con aria compressa dalle feritoie, avendo cura di non avvicinare eccessivamente la pistola alle alette stesse Lubrificazione Ogni 24 ore lubrificare la testa meccanica: Lubrificazione delle maglie (23) di giunzione: svitare il tappo (17) poi, per mezzo di un ingrassatore, lubrificare utilizzando grasso a sapone di litio + PTFE (cod ). Lubrificazione della biella (24): svitare il tappo (18) poi, per mezzo di un ingrassatore, introdurre nel foro della biella del grasso a sapone di litio + PTFE (cod ). Azionare l attrezzo a vuoto per qualche secondo e ripetere l operazione finch il grasso non fuoriesca Sostituzione dei rebbi I rebbi danneggiati devono essere sfilati dalla loro sede (16): Allargare i dentini (21) che trattengono il rebbo con un cacciavite (fig.n). Sfilare il rebbo danneggiato nel senso indicato dalla freccia. Infi lare nella sede il nuovo rebbo fino a fare uscire i dentini (21) di trattenuta (fig.o)

17 6.1.5 Pulizia della testa meccanica Ogni 240 ore di lavoro, aprire la testa meccanica e rimuovere polvere e impurit che vi siano penetrate. Lubrificare la biella (24) e le maglie (23) di giunzione. Per la lubrificazione vedi par Lubrificazione. 6.2 Manutenzione straordinaria ATTENZIONE! Qualunque operazione di manutenzione straordinaria deve essere eseguita presso un centro di assistenza autorizzato EMAK s.p.a Manutenzione della testa di raccolta Tutte le indicazioni per la manutenzione della testa di raccolta sono indicate nel manuale dato in dotazione all attrezzo. 6.3 Tabella manutenzione periodica Manutenzione Verificare il corretto serraggio delle viti. Verificare la pulizia delle feritoie di raffreddamento. Verificare l integrit del cavo e dei connettori. Tagliando di revisione da eseguire presso un Centro di assistenza autorizzato EMAK S.P.A. Lubrificazione delle maglie (23) di giunzione del rastrello. Lubrificazione della biella (24). Dopo 8 ore di lavoro 7 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DEI COMPONENTI Dopo 100 ore di lavoro Dopo 240 ore di lavoro o al termine di ogni stagione di lavoro INFORMAZIONE AGLI UTENTI ai sensi delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonch allo smaltimento dei rifiuti Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L utente dovr, pertanto, conferire l apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L adeguata raccolta differenziata per l avvio successivo dell apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui composta l apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell utente comporta l applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale

18 English 1 - INTRODUCTION To ensure correct use of the shaker and avoid the risk of accidents, be certain to read this manual carefully before commencing work. The manual explains how the various components are designed to operate and gives instructions on the necessary inspection and maintenance procedures. NOTE The descriptions and illustrations contained in this manual are not binding. The right is reserved by the company to make changes to the product with no obligation to amend or update documentation when such changes are introduced. This manual is considered an integral and essential part of the product; should it become damaged or illegible, whether entirely or part, contact EMAK s.p.a. immediately and order a replacement copy. The manufacturer will accept no liability whatever for improper use of the product, or for damage resulting from operations not described in this manual or incompatible with good sense. The machine must be used only to perform the kind of operations for which it is expressly intended (shaking the branches of trees); any other kind of use is prohibited. Any repair or adjustment tending to alter the structure of the machine must be expressly authorized by the manufacturer s engineering department. Use only original replacement parts; the manufacturer declines any liability for damage attributable to the use of non-original replacement parts. All reproduction rights on this publication are reserved by the manufacturer. MODEL SERIAL No PURCHASED BY DATE DEALER Do not mail! Attach only in the event of submitting a claim under warranty

19 SUMMARY Page 1 INTRODUCTION 1.1 Consulting the Use & Maintenance Manual Receiving the product Warranty SAFETY PRECAUTIONS 2.1 Precautions General precautions Use Maintenance SPECIFICATIONS 3.1 Product identification Product description Parts supplied Recommended use Tool parts Technical details Safety devices Warning symbols INSTALLATIONS 4.1 Starting USE OF THE TOOL 5.1 Starting the tool Stopping the tool Troubleshooting MAINTENANCE 6.1 Routine maintenance General Cleaning and storing Lubrication Teeth replacing Harvesting head cleaning Special maintenance Harvesting head maintenance Periodic maintenance schedule DISMANTLING AND DISPOSING OF THE COMPONENT

20 1.1 Consulting the use & maintenance manual Before working on the equipment, carefully read and understand this use & maintenance manual in order to safeguard the operator and to avoid damaging the machine. These instructions describe how to operate the equipment safely, economically and in compliance with the current safety regulations. Following these instructions helps avoid dangerous situations, reduces repair costs and down-time and extends the service life of the machine. This manual is to be kept legible and in good condition. The operating and maintenance staff must have it at hand, so that it can be read whenever needed. 1.2 Receiving the product When receiving the product, make sure: the product has not been damaged during transport; the product supplied is the same as that ordered. Check that all parts have been delivered (refer to Product Description, Specifications chapter). If problems arise, contact the manufacturer s service department quoting all details indicated on the nameplate (refer to Product Description, Specifications chapter). 1.3 Warranty This machine has been designed and manufactured using the most modern techniques. The manufacturer guarantees its products for 24 months from the date of purchase, for private and hobby use. The warranty is limited to 12 months in case of professional use. Limited warranty 1) The warranty period starts on the date of sale. The manufacturer, acting through the sales and technical assistance network, shall replace free of charge any parts proven defective in material, machining or manufacturing. The warranty does not affect the purchaser's rights as established under legislation governing the consequences of defects in the machine. 2) Technical personnel will undertake the necessary repairs in the minimum time possible, compatible with organisational needs. 3) To make any claim under the warranty, this certificate of warranty, fully compiled, bearing the dealer's stamp, and accompanied by the invoice or receipt showing the date of purchase, must be displayed to the personnel authorised to approve work. 4) The warranty shall be null and void if: - the machine has evidently not been serviced correctly, - the machine has been used for improper purposes or has been modified in any way, - unsuitable lubricants and fuels have been used, - non-original spare parts and accessories have been fitted, - work has been done on the machine by unauthorised personnel. 5) The warranty does not cover consumables or parts subject to normal wear. 6) The warranty does not cover work to update or improve the machine. 7) The warranty does not cover any preparation or servicing work required during the warranty period. 8) Damage incurred during transport must be immediately brought to the attention of the carrier: failure to do so shall render null and void the warranty. 9) Engines of other manufacturers (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, etc.) fitted to our machines are covered by the warranties of the engine manufacturer. 10) The warranty does not cover injury or damage caused directly or indirectly to persons or things by defects in the machine or by periods of extended disuse of the machine resulting from the said defects. For warranty claims, according to the above mentioned points, it is necessary to enclose the warranty card, properly filled in, and the corresponding document with the date of purchase (invoice or any other document with legal value). 2 - SAFETY PRECAUTIONS 2.1 Precautions WARNING! Risks due to the operator s contact with the tool and/or machine noise and vibrations. WARNING! The mechanical head can be operated only by means of a EMAK s.p.a. power unit. The compatible models are the following: OS 305 E, SO 3005 E

21 Product assembling possibilites: the following is a list of the possible unit combinations in order to create the most adequate tool for the task to be carried out: ASSEMBLING POSSIBILITIES 1 - Power Unit 2 - Medium telescopic extension pole 4 - Harvesting head 3 - Long telescopic extension pole 1) SOUND LEVEL Continuous A-weighted sound pressure level at the operator s ear (LpA), and sound power level of the tool (LwA), both calculated according to the UNI EN ISO 3746 rules: Tools combinations LpA eq UNI EN 3746 sound level LwA dba 84 dba dba 83 dba 2) VIBRATIONS LEVEL Average weighted hand-transmitted vibration value in frequency, the user is exposed to, measured in compliance with EN ISO 5349/1-2: Tools combinations EN ISO 5349 a heq vibrations level ,35 m/s ,99 m/s 2 WARNING! The accomplishments concerning working environment safety and health regulations indicated by the current laws (2003/10/ EC Directive, 2002/44/EC Directive and 81/2008 Law Decrete) have to be carried out either by the employer or by the end-user: supplying the adequate individual protecting devices, informing about working risks, performing sanitary survey, etc General precautions WARNING! Use the tool only while standing on the ground in a safe and stable position. Always use adequate clothing as called for by the job. Wear tight clothing. Do not wear ties, necklaces or belts which may get caught in the moving parts. Use goggles, safety shoes and antivibration gloves (Picture F). It is compulsory to use a noise-abatement headset. Do not operate, service or repair the equipment, if you are under the influence of alcohol or drugs, which could impair your alertness or co-ordination. Only well trained and qualified personnel, who have read this use and maintenance manual carefully, are allowed to use the tool. Keep children and animals away from the tool. Do not alter the safety and protective devices

22 The operator is the only responsible for injuries caused to other people or for damages caused to their belongings. Do not use the tool when you are in an unstable position or off balance. It is forbidden to operate the tool while standing on a ladder. Keep the rakes and any other moving part away from your face. Before any maintenance operations are carried-out, switch the tool off. Disconnect the power supply cable from the battery (13). Before any routine maintenance operation, read this use and maintenance manual carefully. For any other maintenance operation, which is not described in this manual, take the tool to a EMAK s.p.a. authorised service point. The tool shall be used for the purposes described in par. Product description only. Other uses could cause injuries and/or damages. When the tool is not used, select the switch (7) OFF mode. Keep the machine in a dry place, away from heat sources and raised off the ground. Do not allow other persons within a 15-metre radius of the machine during operation. Do not use fuel (mixture) for cleaning purposes. Always keep the handles clean and dry, free of oil and fuel. Check the shaker daily when in use to ensure that all devices, safety or otherwise, are in good working order. Do not attempt to carry out any operation or repair other than routine maintenance. Contact an Authorized Service Centre. The shaker must be equipped with the attachments (rods and rakes) recommended by the manufacturer. During operation, stop the engine and check the rakes at regular intervals. Replace the rakes as soon as cracks or breaks appear. Do not start the engine without the rod connected. 2.2 Use Always wear goggles or a visor, safety shoes and antivibration gloves and a noise-abatement headset (picture F). The working position must be stable and safe. The tool shall be used only for the purposes described in par. Product Description. Other uses could cause injuries and/or damages. When the led light (9) is on, it indicates that the tool is working. Do not open the handgrip (1). Do not leave the tool in the rain. Keep it in a dry place. Do not carry the tool by the power supply cable (13). When the tool is not used for harvesting, select the switch (7) OFF mode in order to avoid useless battery consumption. The flashing led light (9) indicates that the tool has stopped due to engine overheating or max power level overcoming. In order to start the tool again, switch it off and then on by means of the ON/OFF switch (7). 2.3 Maintenance WARNING! Before performing any maintenance operations or adjustments of the mechanical parts of the equipment, wear protective shoes, gloves and goggles Routine maintenance and repairs can be carried out only by an operator with the necessary physical and intellectual qualifications. Special maintenance and repairs can be carried out only by a service mechanic. Keep bystanders away when servicing or repairing the machine. Only service mechanics are authorized to inactivate the safety devices provided on the machine when maintenance is to be performed. It is their responsibility to safeguard the operators and the machine. The safety devices shall be activated as soon as the maintenance operations have been completed. Before any maintenance operations or mechanical adjustments are carried-out, switch the tool off. All maintenance procedures not dealt with in this manual are to be performed at a EMAK s.p.a. authorized service point

23 3 - SPECIFICATIONS 3.1 Product identification The tool identification details are indicated on the plate (5) on the handgrip, on the tool box and in the CE compliance certificate in this manual. 3.2 Product description The electro-mechanical, battery supplied OS 305 E - SO 3005 E unit has been created to operate harvesting tools. The scheme "PRODUCT ASSEMBLY" POSSIBILITIES (in par ) shows the possible combinations among power unit, extension pole and harvesting head, in order to find the best solution for the task to be carried out. The power unit is fitted with an energy saving and mechanical parts protecting system. The system automatically decreases the speed after 6 seconds since the tool has got out of the branches, this way reducing its wear-and-tear. When the rakes touch the branches, it automatically reaches at the selected speed. The unit is supplied by the power of a 12V battery (not supplied with the machine). The battery capacity (ampere) determines the work duration only. The power unit is composed by a hand grip body, a gearbox and an electronic control card. On the hand grip body (1) there are an ON/OFF switch (7) which starts and stops the tool, a speed selector (8) which varies the engine rotation speed, either 1080 or 1140 rpm and a red led light (9) which shows if the tool is on or off. On the body there is a connector (4) which joins the power unit with the battery by means of a 15 m power supply cable (14). The connection with the battery is by means of a clamp joint (6). On the top of the hand grip body (1) there is a clamp connection (3) for telescopic extension pole, (11) which transmits motion to the tool. The mechanical head is the top part of an electro-mechanical harvesting tool manufactured by EMAK s.p.a. The electro-mechanical harvester is composed by three parts: the harvesting head, the extension pole and the power unit. The rake vibrations are transmitted to the branches and cause the fruit falling. The harvesting head can be assembled onto a telescopic extension pole (11), allowing to work from the ground. WARNING! In case of excessive efforts a temporary stop of the tool could occur. This would be driven by the electronic card in order not to damage the unit. After having removed the tool from the branches and having switched off and then on the electronic card by means of the ON/OFF switch (7), the tool can be started again. 3.3 Parts supplied Use & maintenance manual. 3.4 Recommended use The tool was created to be used according to the ways and limits previously described. WARNING! Any other use has to be considered improper and potentially dangerous for the operators safety. This would make any warranty claims void. If it is not used for the purposes it was designed for, the tool may get damaged and cause serious injuries to personnel and bystanders and damages to things

24 3.5 Tool parts POS. DESCRIPTION FUNCTION PICT.NO. 1 Hand grip Contains the gearbox, the electronic card and the switches A 2 Extension pole locking screws Allow to lock the extension polea A-C 3 Extension pole fixing clamp connection Locks the extension pole A-C 4 Shells connector Connects the power unit with the power supply cable A-C 5 Plate Shows the identification details B 6 Battery pliers Connect the power supply cable with the battery poles E 7 ON/OFF switch Starts and stops the tool B 8 Speed selector Allows to choose the engine rotation speed B 9 Led light Shows if the tool is on or off B 10 Extension pole shaft Transmits motion from the power unit to the harvesting head C 11 Telescopic extension pole Holds the tool C-D-I 12 Power supply cable connector Connects the power unit with the power supply cable C-E 13 Power supply cable Connects the power unit with the battery C-E 14 Shell Contains the transmission unit and holds the rakes G 15 Teeth Comb the branches making the fruit fall G 16 Teeth support Contains the teeth G-N 17 Rake lubrication plug Allows to lubricate the rake links G 18 Con rod lubrication plug Allows to lubricate the con rod H 19 Extension pole clamp connection Locks the extension pole H 20 Extension pole fixing screws Fix the extension pole H-I 21 Small protrusions Lock the tooth in its seat N-O 22 Extension pole shaft Transmits motion from the power unit to the harvesting head I 23 Link Transmits motion to the rakes L 24 Con rod Transmits motion to the rakes M 3.6 Technical details Power: w Engine rotation speed I: ±20 rpm Engine rotation speed II: ±20 rpm Battery voltage:...12 V Tool weight:...3,0 kg 3.7 Safety devices Built-in safety device: stops the tool automatically in case of motor overheating. ON-OFF led light (9): indicates the tool is working. Poles inversion protection in the connection with the battery: is built in the electronic control card. Engine max. absorption limit: 20 A. Min. and max. battery voltage: 9V 14V

25 3.8 Warning symbols General warning Wear protective headgear Read Operator Instruction Book Wear suitable clothing Keep safe distance 4 - INSTALLATION 4.1 Starting Remove the tool from its box. Assemble the tool onto the extension pole (11), insert the shaft (22) and tighten the screws (20) of the clamp connection. Remove the power unit (1) and the cable (13) from their box. Assemble the power unit onto the extension pole with the chosen harvesting head. Insert the shaft (10) and tighten the screws (2) of the clamp connection (3). Join the power supply cable (13) with the connector (4) taking care of the male and female connections. Use the anti-error device for the proper connectors insertion. Start the tool by means of the ON/OFF switch (7) and check the led light (9) is on. Assemble the tool onto the extension pole (11), insert the shaft (25) and tighten the screws (20) of the clamp connection. WARNING! When starting the power unit, the harvesting head assembled on the extension pole begins moving immediately. Be very careful when positioning the tool. It shall be far from people and things. Negletting this warning could mean creating dangers for the operator. 5 - USE OF THE TOOL Beware overhead power cables Wear protective gloves Use protective footwear 5.1 Starting the tool Before starting working, wear adequate clothing (see picture F) and check that all the safety devices are well assembled and can operate properly. Before starting work, connect the terminals to the battery; the red terminal must be connected to the positive pole, while the black terminal must be connected to the negative pole. Hold the tool with one hand on the extension pole, close to the hand grip, and use the other hand to select the ON mode of switch (7). The tool is now ready to be used. WARNING! Use the tool only for the aims described in chapter Product description. Any other use may cause injuries. Start the tool only when it is among the branches. Any improper use damages the tool and causes excessive battery power consumption

26 5.2 Stopping the tool The tool must always be switched off at the end of any working session: Select the OFF mode of the switch (7). Lean the tool without leaving its weight on the rakes and without bending or tensioning the connector and the power supply cable (13). Do not squash the cable (13) by putting weights or the tool onto it. 5.3 Troubleshooting FAULTS CAUSE REMEDY The tool does not work. Flat battery. Re-charge the battery. Wrong connection of the extension pole Remove the extension pole and check the with the power unit. insertion of the engine connection in the extension pole fitting. Incorrect terminal connection. Reverse the poles. The tool is not powerful enough. Flat battery. Re-charge the battery. Temporary tool stopping during the use. Motor overheating due to thick trees. Get out of the tree, wait for the automatic unlocking phase and start the tool again. Exceeding current limits. 6 - MAINTENANCE 6.1 Routine maintenance WARNING! Before any routine maintenance operations, select the OFF mode of the switch (7) and disconnect the cable (13) from the tool. All maintenance operations which are not described in this manual shall be carried out only by authorized service points. Before any routine maintenance operations, if the harvesting head is assembled on the tool, switch the tool off (see the power unit manual), disconnect the power supply cable and then remove the head from the extension pole General Before any routine maintenance operation: Select the OFF mode of the switch (7). Wear protective gloves. Disconnect the harvesting head from the extension pole Cleaning and storing Carry out the following operations: Select the OFF mode of the switch (7). Disconnect the power supply cable (13) from the battery and from the tool. To clear out impurities which have infiltrated the engine cooling fins, blow compressed air into the vent slots, taking care not to bring the blower nozzle too close to the fins themselves Lubrication Lubricate the harvesting head each 24 work hours by carrying out the following operations: Links (23) lubrication: unscrew the plug (17), then use a greaser to add + PTFE lithium soap grease (code ). Con rod (24) lubrication: unscrew the plug (18), then use a greaser to add + PTFE lithium soap grease (code ). Make the tool idle for few seconds and repeat the operation till the grease comes out Teeth replacing The damaged teeth have to be removed from their seat (16) by carrying out the following operations: Separate the small protrusions (21), locking the tooth in its seat, by means of a screwdriver (see picture N). Remove the damaged tooth following the arrow direction. Put the new tooth into its seat till the small locking protrusions (21) come out (picture O)

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF IT - Manuale d uso per l utente GR EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente CLAS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35 Egregio Signore, desideriamo

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico...

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Intended use

ENGLISH. Intended use SC800 ENGLISH English Intended use Your Black & Decker Hair Dryer has been designed for drying hair as described in this manual. This product is intended for household use only. Safety instructions Warning!

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di averle fornito

Διαβάστε περισσότερα

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH CMP-EHUB25 ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH 14 COMMUTATORE ETHERNET A 8 PORTE 20 8-PORTOS ETHERNET-KAPCSOLÓ 17 CONMUTADOR

Διαβάστε περισσότερα

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap CJ750 ENGLISH (Original instructions) Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap Intended use Your Black & Decker citrus juicer

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

1 Italiano La vostra troncatrice portatile CARDI è un utensile elettrico progettato per eseguire tagli rettilinei su materiali lapidei, come cemento armato, mattoni, muratura, pietra naturale, metalli

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης GB GR BAT Lindenstraße 35 72074 Tübingen Deutschland 0453234

Διαβάστε περισσότερα

u Do not block the vents of the appliance. u Avoid inhaling dust when emptying the appliance or the dustbag. u Always empty the product outside.

u Do not block the vents of the appliance. u Avoid inhaling dust when emptying the appliance or the dustbag. u Always empty the product outside. WBV1450 WBV1405P A 10 B C D E 2 F G 3 ENGLISH (Original instructions) Intended use Your Black & Decker vacuum cleaner has been designed for wet and dry vacuum cleaning purposes. This appliance is intended

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10

www.blackanddecker.eu 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 www.blackanddecker.eu 5 4 3 2 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 5 4 3 6 2 7 9 8 A 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker blender has been designed for blending, mixing and crushing of solid and liquid

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation

3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2004 Sony Corporation 3-087-936-53(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2004 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

BR925LR BR950R. www.blackanddecker.eu

BR925LR BR950R. www.blackanddecker.eu www.blackanddecker.eu BR925LR BR950R English (Original instructions) 4 Italiano (Traduzione del testo originale) 10 Ελληνικά (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών) 17 2 3 ENGLISH ENGLISH Intended use Your

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM BL300 English (Original Instructions) 2 (Original Instructions) English Intended use Your Black & Decker blender has been designed for blending, mixing and crushing of solid and liquid

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente GENUS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35 Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Specifications

Χαρακτηριστικά Specifications Χαρακτηριστικά Specifications Η Metron επενδύει στο σχεδιασμό τεχνολογικό προϊόντων τολμά και σχεδιάζει έναν ανελκυστήρα, ο οποίος: - Δεν απαιτεί μηχανοστάσιο - Δεν απαιτεί αυξημένες διαστάσεις φρεατίου

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation

3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer. εφαρµογών υπολογιστή. Digital Video Camera Recorder. 2003 Sony Corporation 3-084-946-52(1) Manuale delle applicazioni del computer Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή IT GR Digital Video Camera Recorder 2003 Sony Corporation Da leggere subito Per utilizzare la videocamera, leggere il

Διαβάστε περισσότερα

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10

Contents MRL TRACTION LIFTS TYPE: BASIC 2 MRL. Version: 1.3 Page: 2/10 Date:4-Jan-10 Page: 2/10 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT LEFT... 5 Plan view... 5 ADJACENT ENTRANCES GUIDE RAILS AT LEFT... 6 Plan view...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application

Version: 1.2 Page: 1/9 MRL TRACTION LIFTS. Date: 14-Apr- 0904-Jan-10 TYPE: ECO II. Range of Application Page: 1/9 Range of Application Page: 2/9 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE... 5 Plan view... 5 THROUGH CAR... 6 Plan view... 6 GENERAL SECTION

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πτυσσόμενου Ηλεκτροκίνητου Αμαξιδίου/Folded Power Wheelchair User Manual 0808387/0808714/0808715/0807450

Οδηγίες Χρήσης Πτυσσόμενου Ηλεκτροκίνητου Αμαξιδίου/Folded Power Wheelchair User Manual 0808387/0808714/0808715/0807450 Οδηγίες Χρήσης Τα πτυσσόμενα ηλεκτροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια προσφέρουν ευελιξία στην καθημερινή ζωή των ατόμων που δεν είναι σε θέση να περπατήσουν ή έχουν δυσκολία κίνησης γενικότερα./ Folded wheelchairs

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION BASIC II MRL ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application

TRACTION MRL LIFTS TYPE: ECO 2i. Version: 1.0 Page: 1/11 Date:1-Jul-10. Range of Application Page: 1/11 Range of Application Page: 2/11 Index 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION 450KG... 4 TECHNICAL SPECIFICATION 630KG... 5 TECHNICAL SPECIFICATION 1000KG... 6 TECHNICAL SPECIFICATION 1200KG...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Intended use Your Black & Decker citrus juicer has been designed for juicing citrus fruits. This product is intended for household use only.

Intended use Your Black & Decker citrus juicer has been designed for juicing citrus fruits. This product is intended for household use only. CJ200 English (Original Instructions) Parts 1. Reamer 2. Pulp strainer 3. Jug (500ml capacity) 4. Motor Base Intended use Your Black & Decker citrus juicer has been designed for juicing citrus fruits.

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ

TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ ITA / ENG / ΕΛ TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ Design by LUCIANO PEGORARO The Best Technology

Διαβάστε περισσότερα

MAX ENGLISH 5 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11

MAX ENGLISH 5 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11 MAX 1000ml 500ml ENGLISH 5 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11 2 3 1 4 5 MAX 1000ml 6 500ml 2 5 A B 4 5 7 C D 4 RESET 3 E 3 9 F 8 11 10 G H 4 ENGLISH ENGLISH Intended use Your Black & Decker water filter has been designed

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno it caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore en high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

DC1005. www.blackanddecker.eu

DC1005. www.blackanddecker.eu www.blackanddecker.eu DC1005 1 2 7 3 6 5 4 2 (Original instructions) ENGLISH Intended use Your BLACK+DECKER DC1005 Travel Kettle has been designed for boiling water as described in this manual. Do not

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610 LASER PRINTER ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P Basic Model : ML-1610 SERVICE Manual LASER PRINTER The keynote of Product - Speed : 17ppm (Ltr) / 16ppm(A4), 600dpi - Paper Path : MPF Type Cassette - Emulation

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-071-133-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη

NIAGARA C 25 CF - 25 FF - 30 FF. NIAGARA C Green 25-35. Manuale d'uso per l'utente. Βιβλίο χρήσης για το χρήστη Manuale d'uso per l'utente Βιβλίο χρήσης για το χρήστη IT GR CALDAIA MURALE A GAS CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ CALDAIA MURALE A GAS A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

(ES) ADVERTENCIA: LEER ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS ANTES EL USO DE APARADO. (DE) ACHTUNG: DIE ANWEISUNGEN BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN.

(ES) ADVERTENCIA: LEER ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS ANTES EL USO DE APARADO. (DE) ACHTUNG: DIE ANWEISUNGEN BITTE VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN. (IT) ATTENZIONE: LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL UTILIZZO. (EN) WARNING: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. (FR) ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LES ISTRUCTIONS AVANT L USAGE. (DE) ACHTUNG: DIE

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 7 Ελληνικά 12

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 7 Ελληνικά 12 www.blackanddecker.eu 4 5 6 3 1 2 13 7 8 12 11 10 9 English 3 Italiano 7 Ελληνικά 12 7 A B 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker iron has been designed for ironing garments made of linen, cotton,

Διαβάστε περισσότερα

SK3050W SK3050O SK5050

SK3050W SK3050O SK5050 SK3050W SK3050O SK5050 ENGLISH Your Black & Decker kitchen scale have been designed for weighing food and food products. This product is intended for household use only. Important safeguards Warning! When

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου

Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 3-078-154-41 (1) Istruzioni per l uso della funzione di rete/ Οδηγίες λειτουργίας δικτύου 2002 Sony Corporation Marchi di fabbrica Memory Stick e sono marchi registrati di Sony Corporation. I marchi BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

MAX ENGLISH 4 ITALIANO 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 10

MAX ENGLISH 4 ITALIANO 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 10 MAX 1000ml 500ml ENGLISH 4 ITALIANO 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 10 2 3 1 4 5 MAX 1000ml 6 500ml 2 5 A B 4 5 7 C D 4 3 E 3 ENGLISH ENGLISH Intended use Your Black & Decker water filter has been designed to deliver pure

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 3-088-340-42(1) Manuale delle istruzioni della videocamera [IT] / Οδηγός Χρήσης Κάµερας [GR] Manuale delle istruzioni della videocamera Da leggere subito Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Digital

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-089-914-43 (1) Istruzioni per l uso [IT]/Οδηγίες λειτουργίας [GR] Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di utilizzare l apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT (2-23) NL (24-45) PT (46-67) GR (68-91)

Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing IT (2-23) NL (24-45) PT (46-67) GR (68-91) Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Instruções para o uso Οδηγίες χρήσεως CS 330 CS 360 CS 370 CS 400 Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l uso e accertarsi di averne compreso

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-080-368-32( Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

English...1 Ελληνικά...9. The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc. www.silvercrest.cc

English...1 Ελληνικά...9. The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc. www.silvercrest.cc English...1 Ελληνικά...9 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc www.silvercrest.cc English Always read this user manual before using the device for the first time and

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα