άγνωστος Χ στην Ποίηση Μέρος αυτής της ανακοίνωσης παρουσιάστηκε a στο H 30ο κ υμπόσιο ε Ποίησης η ά εντατική 4 ί θ ξ α ζ γ ή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "άγνωστος Χ στην Ποίηση Μέρος αυτής της ανακοίνωσης παρουσιάστηκε a στο H 30ο κ υμπόσιο ε Ποίησης η ά εντατική 4 ί θ ξ α ζ γ ή"

Transcript

1 π Α ί γ ν Ι Ο Σ A virus master game ill N v i r u s E N T R EA κέ ξ α entre mourir et ne pas mourir 9 π α ν ικός δ α ι μ ό ν ι ο a H κ ε η ά εντατική 4 ί θ ξ α ζ γ ή p a n d e m i c Α no body Η οι φωνζσ υςτερίασ και οι απόψεισ δαιμονοποίθςθσ του εμβολίου των αμερικανών, των εσρωπαίων, των πολιτικών, των διπλωματών κ.λπ. ε ηφο είλαη, ζα πεξάζεη! ο π άγνοια η π ζ ι α θ ή In 1976, a poem swine influenza π (H N ) caused severe respiratory illness in 13 writers and novelists with 1 death. The virus was detected only on February 8th and did not spread beyond all night long poetic reading. E ζχεις το γονίδιο Stage H i π Α ί γ Κωστή Τριανταφύλλου Ι Ο Σ virus master game A άγνωστος Χ στην Ποίηση ill N v i r u s E N T R EA κε ξ α entre mourir et ne pas mourir 9 π α ν ικός δ α ι μ ό ν ι ο Μέρος αυτής της ανακοίνωσης παρουσιάστηκε a στο H 30ο κ υμπόσιο ε Ποίησης η ά εντατική 4 ί θ ξ α ζ γ ή p a n d e m i c Α no body Η οι φωνης υστερίας και οι απόψεις δαιμονοποίθσθς του εμβολίου των αμερικανών, των εσρωπαίων, των πολιτικών, των διπλωματών κ.λπ. ε ηφο είλαη, ζα πεξάζεη! ο π άγνοια η π ζ ι α θ ή In 1976, a poem swine influenza π (H N ) caused severe respiratory illness in 13 writers and novelists with 1 death. The virus was detected only on February 8th and did not spread beyond all night long poetic reading. E ζχεις το γονίδιο Stage H i but no matter how hard you try Ο H 9 αγονία d e m there's going to be some waste p H N I the flu virus enters their nose, eyes or throat έτεις το μικρόβιο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Ιούλιος 2010 multinational operation chance operation life owner π έγνοια an operation that affects mental contents πανικός c Ο D p a n d e m o n i u m multinational operation but no matter how hard you try Ο H 9 αγωνία έτεις το μικρόβιο O π π Α ί γ ν Ι Ο Σ virus master game A ill N v i r u s n d e m i c Α no body Η οι φωνζσ υςτερίασ και οι απόψεισ δαιμονοποίθςθσ του εμβολίου των αμερικανών, των εσρωπαίων, των πολιτικών, των διπλωματών κ.λπ. ε ηφο είλαη, ζα πεξάζεη! ο π άγνοια η π ζ ι α θ ή In 1976, a poem swine influenza π (H N ) caused severe respiratory illness in 13 writers and novelists with 1 death. The virus was detected only on February 8th and did not spread beyond all night long poetic reading. E N T R EA κέ ξ α entre mourir et ne pas mourir 9 π α ν ικός δ α ι μ ό ν ι ο a H κ ε η ά εντατική 4 ί θ ξ α π γ ή p a n d e m i c Α no body Η οι φωνζσ υςτερίασ και οι απόψεισ δαιμονοποίθςθσ του εμβολίου των αμερικανών, των εσρωπαίων, των πολιτικών, των O

2 Κσζηή Τξηαληαθχιινπ άγνωστος Χ στην Ποίηση Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui chantent tout haut Voilà la poésie ce matin, Guillaume Apollinaire, Zone, Πνίεζε Τέινο. Δηζάγεηε Νφκηζκα Γηα Να Σπλερίζεηε. Δλεξγνπνηεί απηή ε «παηρληδνκεραλή» πνιιά δηιιήκαηα θαη αλαζεσξεί ηα παηρλίδηα πνπ μέξακε; Πψο παίξλεη κπξνο ε πνίεζε; Δίλαη κηα έμππλε κεραλή; Τη ξίζθν παίξλνπκε γηα λα ηελ θηλεηνπνηήζνπκε; Γηα πνην παηρλίδη; Γηα κεγάιεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ππήξρε κηα κνλφηνλε επαλάιεςε κηα ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε θαη φπσο πάληα, κε θσηεηλέο εμαηξέζεηο εδψ θη εθεί, ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο θαη ρξνληθέο ζηηγκέο. Ο 20φο αηψλαο έθαλε ηελ δηαθνξά, νη ελαιιαγέο ήηαλε ηφζν γξήγνξεο θαη ηφζν δεκηνπξγηθέο πνπ ε κία λα δηαζπάηαη κέζα ζε ηξείο άιιεο πνηεηηθέο ηάζεηο ή θηλήκαηα ή αηνκηθέο πεξηπηψζεηο. 1 Κη αλ είλαη απηφ ην λφκηζκα πνπ ν Φάξνληαο δεηνχζε απφ ηνπο πεζακέλνπο γηα λα ηνπο πεξάζεη απέλαληη; Μα γηα πνπ πξνρσξάεη ε πνίεζε ηεο πεηξακαηηθήο αλαδήηεζεο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο εθθξαζηηθήο ησλ ζεκεξηλψλ πξνβιεκαηηζκψλ κε ηα δεδνκέλα πνπ καο πξνζθέξνληαη ή καο πεξηβάιινπλ; Μήπσο ε κεραλή ζήκεξα ζ απηνχο πνπ «θεξδίδνπλ» ξίρλεη έλα αλαςπθηηθφ θαη έλα ipad κε 500 ηίηινπο γηα ηελ πιαδ; Μήπσο πάιη απηή ε κεραλή δελ ηνπο ιέεη πσο θεξδηζκέλνη είλαη φινη φζνη θηλεηνπνηνχλ ηε ζπλέρεηα ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο; Καη κήπσο πάιη δελ ηνπο ιέεη πσο αθηλεηνπνηείηαη, απηή ε ππνηηζέκελε «πνηεηηθή κεραλή», αδξαλνπνηείηαη, εγθισβηζκέλε ζηηο γλσζηέο ζπληαγέο πνπ δελ πξνσζνχλ ηελ πνηεηηθή αίζζεζε! Αλ δεηήζεηε απφ έλα ιεμηθφ λα ζαο νξίζεη ηελ έλλνηα ηεο «δπλακηθήο πνίεζεο», κάιινλ δελ ζα έρεηε απνηέιεζκα, ελψ ην ίδην ζα ζπκβεί θαη κε άιιεο ζχλζεηεο αηζζήζεηο πνπ δελ νξίδνληαη εχθνια - αο δψζνπκε ινηπφλ ηελ άδεηα ζ απηή ηελ πνηεηηθή κεραλή λα παίμεη έλα άγλσζην παηρλίδη. Αλ ζηηο έλλνηεο/ιέμεηο/αηζζήζεηο έθιεςαλ ηελ ςπρή θαη ζην ζηφκα ηνπο βάιαλε έλα λφκηζκα γηα ηνλ Φάξνληα, εκείο αο ηνπο δψζνπκε ην δσληαλφ εθείλν λφεκα κε ην πάζνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αλαηξέςνπλ ηελ ησξηλή ηνπο αρξεζηία. Τν δίιεκκα ζρεηηθηζκόο ή ζάλαηνο δελ ππάξρεη κηα πνπ είλαη δηαπηζησκέλε ηαπηνινγία, αθνχ ν ζρεηηθηζκφο θαηαξγεί ηηο δηαθξίζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ καο επηηξέπνπλ λα ζθεθηφκαζηε θαη λα θξίλνπκε, νδεγψληαο ζηε δηαλνεηηθή αδξάλεηα θαη αθηλεζία - φπσο θαη ε πηψρεπζε ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ πνπ ππάξρεη πεξηζζφηεξν ζαλ έλα βνιηθφ ςέκα. Αο πνχκε ινηπφλ ηα πξάγκαηα κε ην φλνκά ηνπο: κε θάζε κέζν ζχγρξνλν/δπλακηθφ αο εκςπρψζνπκε απηή ηελ έλλνηα/ιέμε/αίζζεζε/δξψκελν, έηζη πνπ ε πνίεζε λα κηιήζεη / λα νξακαηηζηεί γηα λα ηελ μαλααλαθαιχςνπλ νη λένη ζηαζψηεο/εκπλεπζηέο ηεο. Πνην είλαη ην λφκηζκα πνπ πξέπεη λα πιεξψζνπκε γηα λα γλσξίζνπκε ηελ πνίεζε ηνπ αχξην; Γλσξίδνληαο ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο είκαζηε πεπεηζκέλνη γηα ην κέιινλ ηεο πνίεζεο κε πξσηνπνξηαθή ρξήζε/νηθεηνπνίεζε απηψλ ησλ ηερλνινγηθψλ λέσλ κέζσλ θαη εθαξκνγψλ; Ζ ζπλνιηθή αηζζεηηθή θξηηηθή καηηά ζηελ πνίεζε ηφζσλ αηψλσλ -φζν απηφ κπνξεί λα γίλεη- κήπσο καο απνδεζκεχεη, απφ ηελ κεκςίκνηξε εηεξφλνκε ζπκπεξηθνξά πνπ ζέιεη ζήκεξα λα θπξηαξρεί ζε θάζε γιψζζα θαη 2

3 ηφπν, επηηξέπνληαο έηζη έλα +νιηθφ απειεπζεξσκέλν πξφηαγκα πνηεηηθήο αίζζεζεο λα δηαρπζεί κέζα ζηα αλζξψπηλα γισζζηθά δίθηπα; ἐν ἀρχῇ ᾖν ἡ ποίησις Όποιος δεν ξεχάσει τον πρώτο του έρωτα, δε θα γνωρίσει τον τελευταίο. Γράφουν οι Ρώσοι φουτουριστές ποιητές, στην Μόσχα το 1912, στο Ράπισμα στο κοινό γούστο. 3 Γεδνκέλν είλαη πσο πνηεηέο ήηαλ απηνί πνπ δεκηνχξγεζαλ ηα ζεκαληηθφηεξα θηλήκαηα ηνπ 20νχ αηψλα. Τνλ Φνπηνπξηζκφ ν Marinetti, ην Νηαληά ηεο Επξίρεο ν Ball, ην Νηαληά ηνπ Βεξνιίλνπ ν Hausmann, ν Khlebnikov ηνλ ξσζηθφ Κπβν-Φνπηνπξηζκφ, ν Dotremont ην θίλεκα Cobra, ν Breton ην θίλεκα ηνπ Σνπξξεαιηζκνχ. Οη Αξραίνη Έιιελεο αζθήζεθαλ ζε φισλ ησλ εηδψλ ηα πνηεηηθά «παηρλίδηα». Ζ πνίεζε είρε ην +νιηθφ πάζνο ηνπ έξσηα. Απφ ηηο αθξνζηηρίδεο, ηηο παιηλδξνκήζεηο, ηηο κεηξηθέο απμνκεηψζεηο κέζα ζηνλ ζηίρν ζηα ιεηπνγξάκκαηα, ηηο ζχλζεηεο πνιχηερλεο παξνπζηάζεηο έσο ηελ αιιαγή ζπληαθηηθήο δνκήο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Οη ηερληθέο αλαδεηήζεηο ζπλδπάζηεθαλ κε ηνπο γξίθνπο, ηα αηληγκαηηθά επηγξάκκαηα, πνπ ρξεηαδφληνπζαλ κειέηε. 2 Τνλ 4ν αηψλα ηεο δηθήο καο επνρήο δεκηνπξγήζεθε ε ηερληθή ησλ πνηεκάησλ-ερψ, κέζα ζηελ ζπλνιηθή νλνκαζία πνπ ηνπο δίλαλε ησλ ηερλνπαηγλίσλ. Μέζα ζ απηή ηελ θαηεγνξία εγγξάθεηαη έλα κέξνο ησλ νπηηθνπνηεκέλσλ/παξαζηαηηθψλ πνηεκάησλ, απηψλ δειαδή πνπ ε ζηηρνπνίεζε κε ηελ εγγξαθή ζε έλα αληηθείκελν ή θφξκα, ρξεηαδφηαλε εηδηθή ζηηρνπξγηθή εθεπξεηηθφηεηα. Μπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζε κηα ζεηξά απφ ηέηνηεο πνηεηηθέο παξνπζίεο/θαηαγξαθέο ζηελ αξραηφηεηα απφ ηνλ Θεφθξηην, ηνλ Γνζηάδα θαη ηνλ Σηκία, ζηελ ζπλέλνρε ζπλχπαξμε ησλ carmina figurate θαη ζηελ ζπλερή ρξήζε γηα δηαθφζκεζε ησλ θεηκέλσλ αιιά θαη γηα ζξεζθεπηηθή ρξήζε ηφζν ζηελ Φξηζηηαληθή φζν θαη ζηελ Δβξατθή ζξεζθεία. Απφ ηελ παξαζηαηηθή θαιιηγξαθία (calligraphie figurée) έσο ηελ ηππνγξαθηθή ηεο πιένλ εθδνρή, δειαδή ηνλ Rabelais, έσο ηνπο θπθιηθνχο ιαβχξηλζνπο ηνπ 1663 ζην βηβιίν Metametrica ηνπ Lobkowicz, θηάλνπκε ζηνλ Guillaume Apollinaire, ηνλ F.T. Marinetti, ηνλ Giacomo Balla θαη φινπο ηνπο άιινπο. Μεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν, ζρεκαηηθά αλαθέξσ πσο ε «ζπλχπαξμε» πνίεζεο θαη πεδνγξαθίαο δεκηνχξγεζε ην θίλεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνίεζεο (poésie concrète). Αληίζηνηρα ε «ζπλχπαξμε» εηθφλαο θαη πνίεζεο πξφηεηλε ηελ νπηηθή πνίεζε (poésie visuelle) φπσο θαη ερεηηθή πνίεζε (poésie sonore) νλνκάζηεθε ε ζρέζε κνπζηθήο θαη πνίεζεο. Οη θαηαβνιέο είλαη πνιιέο αιιά αλαπηχρζεθαλ απηφλνκα, ελψ ζήκεξα απηέο ηηο ηάζεηο νηθεηνπνηνχληαη ηα λέα κέζα γηα λα πξνσζήζνπλ ηα κελχκαηά ηνπο. Τν ηππσκέλν πνίεκα είλαη ε εηθφλα ηνχ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. αιιηψο εηπσκέλε απηή ε θξάζε, ην πνίεκα έρεη δπφ ηνπιάρηζηνλ ζαθείο κνξθέο απηή πνπ αθνχγεηαη θαη απηή πνπ βιέπεηαη /δηαβάδεηαη. Θπκάκαη ζε κηα ζπδήηεζε λα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο επηηχκβηεο εζψγιπθεο/εμψγιπθεο παξαζηάζεηο κε ηηο επηγξαθέο ηνπο ζηνλ Κεξακεηθφ, φπσο θαη ζηελ Ηαπσληθή παξάδνζε αληαιιαγήο θαξηψλ, φπνπ ππάξρεη εηθφλα θαη ιφγνο καδί θαη ζπκβνιίδεη θάπνηα εηδηθή θαηάζηαζε, αιιά θαη ζηνπο Ηαπσληθνχο ζπξενχο φπνπ ε εηθφλα εκπιέθεηαη κε έλα δίζηηρν. Όκσο ηίπνηα απφ φια απηά δελ έρνπλ λα θάλνπλ άκεζα κε απηφ ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ζχγρξνλεο πνηεηηθήο έξεπλαο. Καη φια ηα παξαπάλσ καδί δείρλνπλ κηα ζρέζε, πνπ γηα λα γίλεη φκσο πνηεηηθφ είδνο πξέπεη λα ππάξρεη επαηζζεζία, παξέκβαζε, έκπλεπζε, πνηφηεηα, πνηεηηθή κέζεμε θαη νχησ θαζεμήο. Απηή ε πνίεζε ζπκκεηέρεη ζηελ γεληθή θίλεζε ησλ ηερλψλ θαη κάιηζηα φπσο είδακε ηελ εθεπξίζθεη θαη ηελ νξγαλψλεη. Ζ πνίεζε αλνίγεηαη ζε 3

4 ζπλεξγαζίεο θαη απνθηά κηα δηπιή ηαπηφηεηα, κηα ηξηπιή πξνζσπηθφηεηα, κηα πνιιαπιή νληφηεηα. Ζ πνίεζε απειεπζεξψλεηαη. Γίλεηαη πνιππνηεηηθή, πνιπκεζηθή, ηερλνινγηθή, νινθιεξσηηθή, κε καληθέζηα, θεζηηβάι θαη πεξηνδηθά θαη δξψκελα θαη νινλπθηίεο φπνπ δελ βαξηνχληαη λα αθνχλε, λα βιέπνπλ, λα ηξνκάδνπλ, λα επαλεθεπξίζθνπλ, λα αηζζάλνληαη ηελ πνίεζε. Πνίεζε Γξάζε, Άκεζε Πνίεζε, Πνίεκα Παξηηηνχξα, Πνίεζε Δχξεκα, Τπραία Πνίεζε, Πνίεζε Κνιάδ, Πνίεζε Πξάμε. Τν καγλεηφθσλν κε ηαηλία επηηξέπεη ηηο πξψηεο εξεπλεηηθέο ζπλζέζεηο ηφζν κνπζηθψλ φζν θαη ερεηηθψλ πνηεηψλ φπσο ν Bernard Heidsieck. Τα ηερλνινγηθά κέζα θέξαλε θαηλνχξηεο πξνζεγγίζεηο ζην πνηεηηθφ θαηλφκελν θαη θαηλνχξηεο ζρέζεηο πνηεηηθέο. Έηζη ε πνίεζε ζπλαληήζεθε/εκπινπηίζηεθε κε άιιεο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο θη έθηηαμε έλα ηεξάζηην θαηάινγν ζρέζεσλ θαη λέσλ πνηεηηθψλ κνξθψλ: Βηληενπνίεζε, Σεκεησηηθή Πνίεζε, Οινγξαθηθή Πνίεζε, Σεκεηνινγηθή Πνίεζε, Cinepoesia, Ζιεθηξνπνίεζε, Γηαδηθηπαθή Πνίεζε, Κπβεξλνπνίεζε, Βηνπνίεζε Ζ πνίεζε πνπ έγηλε βηληενπνίεζε μεθίλεζε κε αλαινγηθά δεδνκέλα, ε ςεθηαθή επνρή έδσζε κηα άιιε πξννπηηθή. Απηή ε πνίεζε έρεη θαηαβνιέο ζηνλ Marcel Duchamp θαη ζην ζχληνκν θηλεκαηνγξαθηθφ ηνπ έξγν Anémic Cinema ηνπ 1926 θαη βέβαηα ζηνλ Ακεξηθαληθφ Πεηξακαηηθφ Κηλεκαηνγξάθν - φια απηά πξηλ απφ ην βίληεν. Τφηε απηέο νη παξαγσγέο είηαλε ηδηαίηεξα πξνβεβιεκέλεο, ππήξραλ ιίγεο αλάινγεο πξνζπάζεηεο θαη φινη ζέιαλε λα ελεκεξσζνχλ. Βηληενπνίεζε είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην κέζνλ ηνπ βίληεν γηα λα δεκηνπξγήζεη πνηεηηθή κέζεμε. Χεθηαθή πνίεζε είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα πνηεηηθνπνηεί ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία. Ζ πνηεηηθή απαγγειία πνπ θαηαγξάθεηαη θαη ηπγράλεη ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο είλαη έλαο δηάινγνο ησλ ηερλψλ, κηα πνιχηερλε/πνιππνηεηηθή έθθξαζε ηεο νπνίαο φκσο ην κέζνλ είλαη ζαλ ην ραξηί πνπ έρεη θαη δηάθνζκν ή ηελ ζπλνδεία θάπνηαο κνπζηθήο ζηελ απαγγειία ηνπ πνηήκαηνο, έηζη μεθίλεζε φκσο ε βηληενπνίεζε. Σήκεξα κε κηα ηεξάζηηα παξαγσγή βίληεν πνηεκάησλ πνπ αλεβαίλνπλ ζην δηαδίθηπν ή ζπκκεηέρνπλ ζε πνιχσξα θεζηηβάι ε πξαγκαηηθή ζέαζή ηνπο είλαη κηθξή θαη ην απνηέιεζκά ηνπο ράλεηαη ζην πιήζνο! Απηφ δελ ζεκαίλεη πσο ε πξαθηηθή απηή ζηακαηάεη, θάζε άιιν: ζε θάπνηεο ρψξεο φπσο ζηελ δηθηά καο πξφζθαηα ην αλαθάιπςαλ θαη δξαζηεξηνπνηήζεθαλ αλάινγα. «Ζ πξψηε πνιππνηεηηθή αλαγλψξηζε/θαηνρχξσζε βξίζθεηαη ζηελ απνδνρή ηνπ ερεηηθνχ πνηήκαηνο θαη απφ ην 1980 θαη κεηά κε ηελ ρξήζε ησλ πξνβνιψλ δηαθαλεηψλ θαη απφ ην 1990 κε ηελ βηληενπνίεζε», γξάθεη ν Enzo Minarelli ζην θείκελφ ηνπ «Quelles images, quelle image dans la vidéopoésie?». 2 Απφ ηελ κία ε ζπγρψλεπζε εηδψλ δεκηνπξγεί κηα αίζζεζε ρσξίο αηζζεηηθή ηαπηφηεηα γηαηί φια γίλνληαη ζπγθερπκέλα θαη αιιειεπηθαιχπηνληαη, απφ ηελ άιιε ν Italo Calvino 3 δηαθσλεί κε ηελ ηδέα ηεο νιηθήο πνηεηηθήο παξνπζίαο κφλνλ κέζα απφ ην γισζζηθφ ηδίσκα. Απηφ πνπ έλσζε ην θαληαζηαθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα είλαη απηφ ηεο επαλάζηαζεο, ηεο εθβηνκεράληζεο, αιιά θαη ησλ ηζηνξηθψλ πξσηνπνξηψλ ζηελ ηέρλε (παξ φιν πνπ ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο δελ είηαλε φπσο ζήκεξα άκεζε) θαη είλαη βέβαην πσο κεηά ην 1970 απηφ πνπ κνηάδεη ελνπνηεκέλν ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο είλαη ην ηέινο κηαο επνρήο αμηψλ, ε εκπνξεπκαηηθή αμηνιφγεζε θη ν θαηαλαισηηζκφο. Δδψ ινηπφλ πξσηνπνξία πψο κπνξεί λα ππάξμεη αλ πάεη πίζσ ε θνηλσλία; Πξνο ηα πνχ πξψηνο ζηελ πνξεία; Μα φπνηνο πάεη κπξνζηά νηθνλνκηθά είλαη πξσηνπφξνο! Σηνλ αληίπνδα αθξηβψο απηνχ ηνπ εκπνξεπκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ππάξρνπλ νη πεηξακαηηθνί, νη πεξηζσξηαθνί, νη εξεπλεηηθνί πνηεηέο/θαιιηηέρλεο πνπ κε απζεληηθφηεηα εξεπλνχλ γηα λα δψζνπλ ην ζηίγκα ηεο απειεπζεξσκέλεο πνίεζεο θαη ηέρλεο. Δδψ ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο έιιεηςεο γέλλεζεο απηφρζνλνπ θηλήκαηνο κε δηεζλή εκβέιεηα, αιιά θαη ηεο φπνηαο επηξξνήο/δηαζχλδεζεο ησλ δηεζλψλ θηλεκάησλ ζηα θαζ εκάο. Ζ πνίεζε ζηα θαζ εκάο έρεη ην κεξίδην ζπληήξεζεο πνπ 4

5 έρνπλ θαη νη άιιεο ρψξεο. Γεζπφδεη ζηελ ινγνηερληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ηζηνξηθψλ θαηαβνιψλ αιιά θαη ζχγρξνλσλ δεκηνπξγηψλ πνπ λα εγγξάθνληαη ζηελ πξσηνπνξία θαη ζηελ έξεπλα λέσλ πνηεηηθψλ. Παξάγεηαη αλνχζηα επαλάιεςε, κε παξεκβαηηθή πνίεζε πνπ πεξηζσξηνπνηεί ην πνηεηηθφ γεγνλφο. Γελ αξθεί έλα θαιφ πνίεκα γηα λα δηθαηνινγείηαη ε ηέηνηα παξαγσγή αδηάβαζησλ πνηεηηθψλ ζπιινγψλ. Σηελ παξαπάλσ γεληθή νξηνζέηεζε - θαη φπσο ζε θάζε ηέηνηα - είλαη δεδνκέλν πσο μερσξηζηέο ζαπκαζηέο πνηεηηθέο θσλέο έρνπλ ζθξαγίζεη ηελ πνηεηηθή δσή απηνχ ηνπ ηφπνπ, ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ φκσο είλαη φπσο ην πεξηέγξαςα. Δίλαη εχθνιν λα θξχβεζαη πίζσ απφ ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ, ηελ ελλνηνδνηηθή αμία ηεο ίδηαο ηεο γιψζζαο, γηα λα κελ έρεηο νπζηαζηηθή παξέκβαζε ζηε ζεκεξηλή γιψζζα θαη ηελ ζεκεξηλή πνηεηηθή ηεο αίζζεζε. Ο ρξφλνο αλήθεη ζηελ πνίεζε, φκσο ε αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ ζαλ ρξφλνπ δεκηνπξγίαο θαη φρη επαλάιεςεο κπνξεί λα εκπλεχζεη ην δπλακηθφ θαληαζηαθφ ηεο πνίεζεο. Σήκεξα ππάξρνπλ λένη πνπ ςάρλνπλ θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηεηηθή αίζζεζε αιιά θαη απνθεχγνπλ ηελ ζπληεξεηηθή ηεο πξνζέγγηζε. Όρη πσο δελ ππάξρεη ζηνπο λένπο αθφκε θαη ε κεηακνληέξλα ινγηθή ηνπ ζρεηηθηζκνχ θαη ηεο ζπληήξεζεο! Σε πνηνπο ρξεηάδεηαη ε πξσηνπνξηαθή ινγηθή ζήκεξα; Πνηνη είλαη νη πνηεηέο πνπ παξάγνπλ ζεκαληηθή πνίεζε ζήκεξα (φινη ζα απαληνχζαλε ην ίδην;) ή πνηνη λνηψζνπλ πξσηνπφξνη θαη ζέινπλ λα ην απνδείμνπλ κε ηηο πνηεηηθέο ηνπο παξαγσγέο; Μήπσο νη απζεληηθνί πξσηνπφξνη/πνηεηέο έηζη θη αιιηψο δελ ην ζέηνπλ θαη κάιηζηα δελ ην δηεθδηθνχλ κέζα ζε κηα ηέηνηα ειιεληθή ινγνηερληθή πξαγκαηηθφηεηα; Μήπσο ζα έπξεπε λα ζπκβεί ην αληίζεην θαη λα δνζεί ε κάρε; Μήπσο απηφο ν ραξαθηεξηζκφο ππνηηκά ην κεγαιείν ηεο πξσηφηππεο έκπλεπζεο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ κηα ζηξαηησηηθήο εθαξκνγήο/πξνέιεπζεο θαηαβνιή, ηεο ιέμεο πξσηνπνξία; Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο απηφλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ, αο αθνχκε/δηαβάδνπκε «εξεπλεηηθφο», «αλαλεσηηθφο», αο ςάμνπκε λέεο ελλνηνδνηήζεηο γη απηά ηα κεγάια πνηεηηθά γεγνλφηα πνπ κφιηο θαη ηα καζαίλνπκε/ηα παξαθνινπζνχκε θαη πνιιέο θνξέο εμαθαλίδνληαη, αθήλνληαο έλα ειάρηζην ίρλνο. Έρσ ζπλεζίζεη απηφ ην γεγνλφο απφ εηθαζηηθά έξγα Τέρλεο-Τερλνινγίαο πνπ έρνπλ κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά εμαθάληζεο. Αιιά θαη απφ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, απφ ρνξεπηηθέο, απφ εηθαζηηθά δξψκελα, απφ πνηεηηθά δξψκελα- φπνπ πήξα ελέξγεηα θαη πλεπκαηηθή ηξνθή θαη ηα ραξαθηήξηζα αξηζηνπξγήκαηα, δηακάληηα θαη κεηά απφ ιίγν θαηξφ δελ ζπκφκνπλα ηνπο ζπληειεζηέο, ήμεξα πσο ηνπο είδα ζην ηάδε θεζηηβάι ζηελ ηάδε Γθαιεξί - απηφ αξθεί. Καη απηφ πνπ πήξα, αξθεί. Δθεί επηηφπνπ κέζα ζην έξγν, ζηελ αηκφζθαηξά ηνπ ζην πεξηβάιινλ απηφ ελεξγνπνηεκέλνο έλα θνκκάηη ηέρλεο θη εγψ. Ναη ν ξφινο ηεο πξσηνπνξίαο είλαη θαη λα δηαρέεηαη, λα ζθνξπίδεη ην πλεχκα ηεο γηα λα ζπλερίδεη λα αλαπλέεη δεκηνπξγηθά απηφο ν ρψξνο. Ζ ζεηηθή πιεπξά είλαη λα δψζεη δσή έηζη πνπ πην εχθνια λα νξζψζεη ην αλάζηεκά ηεο γηα λα μεπεξαζηνχλ νη επαλαιήςεηο θαη νη κνλφηνλεο πιεθηηθέο πνηεηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. Θέισ λα κελ γίλεη ζχγρπζε θαη ηαπηηζηεί ε πνιηηηθή πξσηνπνξία κε ηελ θαιιηηερληθή, παξφηη βέβαηα κία ιέμε έρεη πνιιέο ρξήζεηο θαη ππεξεηεί πνιινχο ζθνπνχο. Γηα παξάδεηγκα ε επηζηεκνληθή /ηερλνινγηθή πξσηνπνξία νξίδεηαη σο ηέηνηα γηαηί δεηάεη απηφκαηα λα μεπεξαζηεί, απηφο είλαη λφκνο ηεο επηζηεκνληθήο εμέιημεο θαη έξεπλαο. Όρη πσο ηφηε πνπ ηαπηίζηεθαλ ε πνιηηηθή/θνηλσληθή πξσηνπνξία κε ηελ θαιιηηερληθή ήηαλε δπλαηφ λα ηα δηαρσξίζεηο, γηαηί ζηα ηζηνξηθά θηλήκαηα έρνπκε κηα κάιινλ εχθνιε ηαπηνινγηθή πξνζέγγηζε. Υπήξμε ελζνπζηαζκφο γηα ηα θαηλνχξηα θνηλσληθά επηηεχγκαηα, απηφ νδήγεζε πνιινχο πνηεηέο ζην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην δεδνκέλν ζαλ απάληεζε ζηα ππάξρνληα πνηεηηθά είδε πνπ θπξηαξρνχζαλ θαη είραλ λα θάλνπλ κε εξκεηηθέο κνξθέο πνίεζεο. Δίλαη 5

6 βέβαην πσο νη ειπίδεο γηα λα δήζεη θαη λα δήζεη θαιχηεξα έλαο θφζκνο θέξλνπλ αηζηνδνμία θη ε γηνξηή ησλ ηερλψλ είλαη πξν ησλ ππιψλ, ζαλ ην πξσηλφ ρακφγειν ελφο παηδηνχ. Απηφ δελ ζεκαίλεη πσο ην έλα ηαπηίδεηαη κε ην άιιν. Με άιια ιφγηα ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο γξάθηεθαλ αξηζηνπξγήκαηα φπσο θαη ζε ζπλζήθεο θξάηεζεο κεηαθξάζηεθαλ αξηζηνπξγήκαηα. Μπνξψ ινηπφλ εδψ λα πξνζζέζσ απηή ηελ δχζθνιε θαη αληηθαηηθή αιιά θαη αλαγθαία αιεζηλή, ζέισ λα πηζηεχσ, παξαηήξεζή κνπ ζρεηηθά κε ην πσο ζα θηψραηλε ηελ πνίεζε ν πνιηηηθφο/ηδενινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο ή ν ιατθηζκφο θαη ζρεηηθά κε ην πψο, αληίζηνηρα, ζα αιινίσλε ηνλ αλαγθαίν νξζφ ιφγν ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο ε πνηεηηθή δπλαηφηεηα, κηα πνπ είλαη απφ ηελ κηα έλαο δεκηνπξγηθφο ιφγνο δηεθπεξαίσζεο θη αληηκεηψπηζεο ζχλζεησλ ηδενινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θη απφ ηελ άιιε ν σθεαλφο ηεο θαληαζίαο ηεο πνίεζεο πνπ δελ ζα είρε πνχ λα εγγξαθεί θαη πνηεο ζαθαηεκέλεο απφ ηελ πνιηηηθή ιέμεηο λα επηδηνξζψζεη. Πξνζσπηθά, γη απηφ είπα πσο είλαη κηα αληηθαηηθή κνπ ζθέςε, ζέισ λα πηζηεχσ θαη εχρνκαη ην αληίζεην, πσο ζα εκπινχηηδε δειαδή θαη ζα αλέπηπζζε ην θαληαζηαθφ δεδνκέλν απηψλ ησλ πνιηηηθψλ κπαιψλ ζηελ πνίεζε φκσο δελ ζα πξφζζεηε ηίπνηα! Σπλερίδνληαο απηή ηελ παξαηήξεζή κνπ, ζέισ κε παξάπνλν λα ζπκπιεξψζσ πσο νη πνιηηηθνί κνπ ζπλνκηιεηέο, αιιά θαη ζχληξνθνη αθφκε, δελ δψζαλε πνηέ βάζε ζηελ πνίεζε ή ζηελ Τέρλε, κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, κεηαμχ απηψλ θαη ν Κ. Καζηνξηάδεο πνπ θαη ζηα εγθαίληα εθζέζεψλ κνπ εξρφηαλε, πνπ αγαπνχζε ηελ πνίεζε, ηελ αξραία Διιεληθή γιψζζα, ηε κνπζηθή είρε κηα +νιηθή καηηά, επξεία εγθπθινπαηδηθή κφξθσζε, αληρλεπηηθή γλψζε θαη ζπλέλσλε ζε κία θηινζνθηθή πξφηαζε πνιιά δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα θαη κε κηα απειεπζεξσηηθή, θξηηηθή θαη πνιπεπηζηεκνληθή εκπλεπζκέλε παξνπζίαζε. Έηζη ην 1971, κέζα ζηελ λέα θξηρηή θαηαδπλάζηεπζε απηνχ ηνπ ηφπνπ, κεηά απφ ηελ πνίεζε ηεο ήηηαο, κεηά απφ ηελ πνίεζε ηεο ρακέλεο γεληάο, κεηά απφ ηελ κε πξφβιεςε ηεο επεξρφκελεο θαηαζηξνθηθήο γηα ηνλ ηφπν δηθηαηνξίαο ηφζν απφ ηνλ Α. Παπαλδξένπ φζν θη απφ ηελ Αξηζηεξά, κεηά ινηπφλ απφ φια απηά θαη κέζα ζηελ εκηπαξαλνκία κε βαζαληζηήξηα θη εμνξίεο, φζνη ήκαζηαλ έμσ ή θαη φζνη επέζηξεςαλ απφ θπιαθέο θη εμνξίεο ζπγθξνηήζακε ηελ άηππε ειιεληθή νκάδα νζηαιηζκόο ή Βαξβαξόηεηα ε νπνία πξνζπάζεζε λα θέξεη έλαλ θαηλνχξην πξνβιεκαηηζκφ γηα έλα θαηλνχξην φξακα αλαηξνπήο, φξακα δσήο, κε κεηαθξάζεηο θαη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο ηφζν ζηελ λνκηκφηεηα κε ζπδεηήζεηο θαη παξεκβάζεηο ζε ρψξνπο πνιηηηθήο δηεθπεξαίσζεο ηδεψλ, φζν θαη ζηελ παξαλνκία. Παξ φιε ηελ ηδηφηππε θνηλσληθή θαηάζηαζε ππήξραλ πνιιέο πνιηηηθέο νκάδεο απφ δηαθνξεηηθνχο ηδενινγηθνχο ρψξνπο. «Πξάμε», ινηπφλ ην φλνκα ησλ εθδφζεσλ. Παξάιιεια ιίγα ρξφληα πξηλ παξνπζηάδσ ηνπο πνηεηέο θαη ηελ θίλεζε ηνπ Λσηνχ θαη ζπλερίδσ κε ην πεξηνδηθφ Πξάμε κε κεηαθξάζεηο ρξήζηκεο φζν γηα ηνλ πνηεηηθφ ιφγν ηφζν θαη γηα ηνλ θνηλσληθφ ιφγν. Σε απηφ ην πεξηνδηθφ πξσηνεκθαλίδεηαη θαη ν πνηεηήο Αλδξέαο Παγνπιάηνο, ε Φνχληα κε θπλεγάεη θαη βξίζθνκαη ζηελ Γαιιία, ήηαλε Ηνχιηνο ηνπ Οη πξψηεο κεηαθξάζεηο απφ ηηο εθδφζεηο Πξάμε θαη ηνπο θίινπο ηεο νκάδαο πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηέο είλαη ηνπ Κ. Καζηνξηάδε δεκνζηνπνηήζεθαλ δε κε ην ςεπδψλπκν Cardan. Δλψ εθδφζεθαλ επίζεο θείκελα ηνπ Μαξμ αιιά θαη ηνπ Λεθφξ. Ζ νκάδα θαη κεηά ηελ Φνχληα ζπλερίζηεθε, ε θπβέξλεζε ηνπ 1976 έθιεηζε ην πεξηνδηθφ θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο έθδνζεο Ζξψδε Μπαθνγηάλλε ζηε θπιαθή. Ο Σπχξνο Σηίλαο δνχζε αθφκε θαη είηαλε πάληα ελεξγφο ζπκπαξαζηάηεο. Καη βέβαηα απφ ηφηε πνιιέο νκάδεο ζπγθξνηήζεθαλ έσο ζήκεξα πνπ λέεο πάιη νκάδεο πξνβιεκαηηζκνχ θαη ζπδήηεζεο ππάξρνπλ εξεπλψληαο ην πξφηαγκα ηεο απηνλνκίαο κε πνιηηηθέο παξεκβάζεηο αιιά θαη έθδνζε πεξηνδηθνχ, ην Μάγκα είλαη ην ηειεπηαίν ηέηνην έληππν. Όξακα αλαηξνπήο γηα κηα θαιχηεξε δσή πάληνηε ππάξρεη φζν ην ζέινπκε θαη ην θάλνπκε εθηθηφ κε ηηο 6

7 παξεκβάζεηο καο. Όηαλ κηα ηδενινγία ζέιεη γεξφ μεζθφληζκα θαη θακηά θνξά θαη πέηακα, επαλαζηάηεο είλαη απηνί πνπ ην θαηεδαθίδνπλ γηα λα μαλαγελλεζεί ην ρακφγειν ηεο ειπίδαο ζηα ρείιε φισλ καο. Καη φπσο βιέπεηε ηφζελ ψξα κηιάσ γηα ηελ αλζξψπηλε ζπλζήθε κε βάζε απηά πνπ ε Αξηζηεξά φξηζε ζαλ ην ηέινο ηνπ επαλαζηαηηθνχ νξάκαηνο, ιεο θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο θαη ε επαλαηνπνζέηεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη θάηη αμεπέξαζην! Όηαλ ν αηκφο δηαθεχγεη απ ην θαδάλη πνπ βξάδεη θαη δελ μέξνπκε λα δηαβάζνπκε ηα κελχκαηα ηνπ θαπλνχ, ηα ζήκαηα ηεο απνγνήηεπζεο, ηα ζεκεία παληθνχ, νξγήο θαη ηελ θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ πνπ καο πεξηβάιιεη - ε αλζξψπηλε ζπλζήθε ζα κπιερηεί ζε κηα απ ηα ίδηα. Ο πνηεηήο είλαη θαη πνιίηεο, κπνξεί λα είλαη θαη ελ δπλάκεη επαλαζηάηεο, ξηδνζπάζηεο θαη κπνξεί ην έλα κε ην άιιν λα ηξαβάλε ην δξφκν ηνπο κε κηα απηνζπλείδεζε εκπιεθνκέλσλ - θαη πσο αιιηψο- γεγνλφησλ, αιιά ηφζν κφλνλ φζν ππάξρνπλ κέζα ζην ίδην θνξκί θαη ζηνλ ίδην θνηλσληθφ ηζηφ. ποίηση σε εξέλιξη Αλλά υπάρχουν και μερικές τέχνες που μεταχειρίζονται όλα τα μέσα για τα οποία μιλήσαμε, εννοώ δηλαδή και ρυθμό και τραγούδι, και μέτρο, όπως είναι η ποίηση των διθυράμβων και των νόμων, καθώς και η τραγωδία και η κωμωδία., 1/1447b, Ποιητική, Αριστοτέλους. Οη αθίζεο φξηδαλ γηα ηνλ Guillaume Apollinaire ηελ πνίεζε εθείλν ην πξσί, νη αθίζεο ζήκεξα, κεηά ηφζα ρξφληα δηαθήκηζεο, είλαη απηέο πνπ φξηζαλ ηελ δηθή ηνπο απηφλνκε χπαξμε πνπ θαηαζηξαηεγεί ηελ ιέμε/έλλνηα, ζηελ νπζία ηελ δπζθήκεζαλ θαη θπζηθά ηελ πνίεζή ηεο, νξίδνληαο θη έλα αηζζεηηθφ πιαίζην ζε κηα γηγαληηαία πξνζέγγηζε φπνπ ν άλζξσπνο είλαη πνιχ κηθξφο κπξνζηά ζηελ εηθφλα ηνπ ζηελ αθίζα. Όια έρνπλ αιιάμεη θαη νη πξνζιακβάλνπζεο επίζεο. Γηα πνηα ηέρλε κεηά ην Άνπζβηηο αλαξσηηέηαη ν Αληφξλν; Ζ κάρε γηα ηελ «επηβίσζε» κηαο γιψζζαο κε πνην ηξφπν γίλεηαη; Παξαθξάδνληαο κπνξεί θαλείο λα πεη γηα πηα πνίεζε κεηά ηνλ ήδε θεξπγκέλν πξνιεπηηθφ πφιεκν ή ηελ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή ή ηελ απάζεηα γηα ηα θνηλά θαη ηελ θξίζε ησλ αμηψλ. Ζ πνίεζε είλαη έλαο έξσηαο πνπ δελ ηειεηψλεη, αιιά θάζε θνξά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζαλ αίζζεζε ζε αέλαε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο πνιχπινθεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο. Κάπνηε ε Διιεληθή είηαλε κηα δηεζλήο γιψζζα. Ζ αιιαγή ζπληειέζζεθε φκσο. Μα γηα ην γισζζηθφ δήηεκα θαη ηνλ αλαιθαβεηηζκφ δελ θηαίεη ε πνίεζε! Ενχκε ζε κηα πεξίνδν πνπ φια δείρλνπλ πσο ζε ιίγα ρξφληα κε ηελ ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο, ηελ ιεηςπδξία, ηελ εξεκνπνίεζε, ηελ αχμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηελ θηψρεηα, ζα έρνπκε ην έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ αλαιθάβεηνπο, αιιά δσληαλνχο κάιινλ αθφκε! Όια απηά ινηπφλ γξάθνληαη γηα ηνπο πιεζπζκνχο εθείλνπο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζηνηρεηψδε ηεο δσήο, ζηε κφξθσζε θαη ζηα αγαζά εθείλα ηνπ ηερλνινγηθά ιεγφκελνπ πξνεγκέλνπ θφζκνπ. Τν πνίεκα ζην δηαδίθηπν ζε λαλνδεπηεξφιεπηα βξίζθεηαη κπξνζηά κνπ ζηε γιψζζα κνπ, ελψ γξάθηεθε πξηλ απφ έλα ιεπηφ ζηελ Κηλεδηθή γιψζζα ηεο Νφηηαο Κίλαο! Φπζηθά θαη δελ πηζηεχσ πσο ε κεηάθξαζε είλαη φπσο αλ ην κεηέθξαδα εγψ, αλ ήμεξα Κηλεδηθά θαη κάιηζηα εηδηθήο δηαιέθηνπ. Όκσο πηζηεχσ λα αληηιακβάλεζηε ηη ζεκαίλεη απηφ ζαλ πνηεηηθή εμέιημε θαη κάιηζηα ζε δέθα ρξφληα κεηά απφ ζήκεξα. Αλ ζθεθηνχκε ην πνίεκα ησλ αλαπλνψλ ηνπ 7

8 Bernard Heidsieck ή ηελ ερεηηθή πνίεζε ηνπ Kurt Schwitters ή ηνπ Henri Chopin δελ ρξεηάδεηαη κεηάθξαζε, φπσο άιισζηε θαη ε αξραία Διιεληθή Πνίεζε γηα ηνπο Γάιινπο θίινπο κνπ δελ ρξεηάδεηαη κεηάθξαζε. Δίλαη γλσζηή αιήζεηα πσο ιίγνη γλσξίδνπλ ηελ Διιεληθή γηα λα δηαβάζνπλ ηελ πνίεζή ηεο! Καη είλαη επίζεο δεδνκέλν πσο ε γιψζζα ηεο πνίεζεο κεηαθξάδεηαη αιιά ε πνηεηηθή αίζζεζε είλαη ακεηάθξαζηε. Δμ άιινπ «ν πνηεηήο δελ είλαη κφλνλ κεηξνπνηόο θαη κπζνπνηόο, είλαη αθφκε λνεκαηνπνηόο, δεκηνπξγφο λνεκάησλ θαη ζεκαζηψλ. Δίλαη αθφκε εηθνλνπνηόο, δεκηνπξγφο εηθφλσλ θαη κεινπνηόο, δεκηνπξγφο κνπζηθήο.» φπσο γξάθεη, ζε γαιιηθή γιψζζα, ν Κ. Καζηνξηάδεο 4. Τα βηβιία ηη ζα γίλνπλ; Όια ζα είλαη ζε ipad θαη ζην Issuu.com; Ζ γιψζζα ζα ζηακαηήζεη λα παξάγεη πνίεζε; «Οη άλζξσπνη ζα δηαβάδνπλ;», ξσηάεη κηα βηβιηνπψιεο ησλ Αζελψλ ζε ηειενπηηθή εθπνκπή. Όρη, δελ είλαη ηφζν ηζνπεδσηηθά απηά πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ καο. Πξάγκαηη κέζα απφ ην δηαδίθηπν κπνξείο λα θαηεβάζεηο έλα βηβιίν ή έλα ηκήκα ηνπ θαη πνιιέο θνξέο επί πιεξσκή. Ζ ρεηξφηεξε εξψηεζε είλαη αλ εθηφο απφ ηνπο εηδηθνχο ε πνίεζε ζα αγγίμεη έλα επξχηεξν θνηλφ. Απηφ φκσο ήηαλε έλα παληνηηλφ αίηεκα. Ο Σεθέξεο πξηλ πάξεη ην Νφκπει είρε πνπιήζεη ειάρηζηα αληίηππα ηεο ηειεπηαίαο ηνπ πνηεηηθήο ζπιινγήο. Δδψ είλαη πνπ πέξα απφ ηελ πνηεηηθή νηθνγέλεηα πνπ αλήθεη ν θαζέλαο καο αλαξσηηέκαη πνιχ αλ ε πνίεζε ζα ζπλερίζεη λα δηεηζδχεη κε ηελ παιηά κέζνδν. Νέεο κνξθέο κπνξνχλ λα δηαδψζνπλ δπλακηθφηεξα θαη λα δηεγείξνπλ ην πνηεηηθφ αηζζεηήξην κέζα απφ πνιχηερλεο /πνιππνηεηηθέο παξνπζηάζεηο θαη βέβαηα ην δηαδίθηπν πνπ επηηξέπεη ηελ δηάδνζε, ηελ θξηηηθή παξνπζίαζε θαη ηελ δηάρπζε μεπεξλψληαο ηηο θησρέο ινγηθέο ηεο δηαλνκήο ζε βηβιηνπσιεία θαη ηεο αλάξηεζεο ή φρη ζηελ βηηξίλα. Καη βέβαηα κέζα ζε απηφλ ηνλ ηεξάζηην φγθν αζεκαληφηεηαο θαη θαζαξίαο εληφο θη εθηφο δηαδηθηχνπ γχξσ απφ ηελ πνίεζε, ηίζεηαη έλα βαζηθφ εξψηεκα: ηη λα δηαβάζνπκε; Βηβιία ρσξίο ηέινο, βηβιία πνίεζεο πνπ αλαδεηθλχνπλ έλα ηεξάζηην θαηαξξάθηε ελέξγεηαο θαη κηα ρηνλνζηηβάδα λνεκάησλ, βηβιία πνίεζεο πνπ εηζρσξείο θαη λνηψζεηο κεηά ζα λα θνξάο θάπνην θέιπθνο γηα λα δεηο θαη λα κπξίζεηο ηε δσή, βηβιία Λεπθή επηηαγή ζηελ επφκελε ιεπθή ζειίδα πνίεκα γηα ην ιεπθφ, γηα ην αγέλλεην, γηα ην επφκελν. Αληρλεπηήο πνίεκα δηαζηεκηθφο θαθφο ή ζθάθαλδξν γηα απχζκελνπο ρψξνπο, λ αλαπλένπκε ζηα κεζνδηαζηήκαηα ηεο ζθέςεο θαη ηνπ νλείξνπ, λα μεράζνπκε λ αλαπλένπκε θαη λα βπζηζηνχκε θαη λ αθεζνχκε ζην πξνηεηλφκελν λέν αιθαβεηάξη, ζηελ ηρλειαζία ησλ πνηεηηθψλ αηζζήζεσλ, καθξηά απ ην βηβιίν αιιά θαη κέζα ζηηο αγέλλεηεο ζειίδεο. Σηελ πεξίνδν ησλ δηαδηθηπαθψλ ςεθηαθψλ πνιηηηζκψλ φιν θαη πην πνιχ ζα ζπλαληάκε πξνζεγγίζεηο ζηελ πνίεζε κε ελζσκάησζε μέλσλ/εμσγελψλ πξνο ηελ θεηκεληθή πνίεζε ζηνηρείσλ. Πνιππνηεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ καο πάεη πίζσ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα αιιά δείρλεη θαη ην δξφκν γηα επαλελλνηνδφηεζε απηήο ηεο πνηεηηθήο αίζζεζεο. Δίλαη κηα πξννδεπηηθή πεξίνδνο πνηεηηθψλ αλαδεηήζεσλ; Ή είλαη κηα πεξίνδνο αλαδίπισζεο ζηα θεθηεκέλα; Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 έλα πέπιν ζησπήο αξρίδεη λα απιψλεηαη κηα πνπ ε εκπνξεπκαηηθή αμία ησλ πάλησλ άξρηδε λα αλζίδεη θαη κηα κεηακνληέξλα θαηάζηαζε κηα λέα δνπιεία, έλαο λένο αλαιθαβεηηζκφο γελλήζεθε κέζα ζε κηα ζρεηηθηζηηθή απάζεηα. Έηζη, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο απηάξεζθεο δελ πξνζπάζεζαλ λα ππεξπεδήζνπλ, λα ρηππεζνχλ κε ην επεξρφκελν θελφ λνήκαηνο αιιά βνιεχηεθαλ θιείζηεθαλ ζην θαβνχθη ηνπο απηνιηβαληδφκελεο ή νξγαλψλνληαο θαιχηεξα ηα ηνπ νίθνπ ηνπο απνθεχγνληαο ηελ δηαπνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη δηαδεκηνπξγηθφηεηα. Έηζη, ε θξηηηθή αληηκεηψπηζε ζχξζεθε ζηα ζηελά νηθνγελεηαθά πιαίζηα. Ήξζε φκσο ην δηαδίθηπν θαη αλαγθαζηηθά κπήθαλε νη πιεξνθνξίεο ζηα ζπίηηα καο. Κάηη άιιαμε. Νένη βξήθαλ άιιν πεδίν δξάζεο ιακπξφ λα αζθήζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. Πέξαζαλ πάλσ απφ ην θελφ απηψλ ησλ ηξηψλ δεθαεηηψλ ζε έλα 8

9 ζαπκάζην δηαδηθηπαθφ θφζκν πιεξνθνξίαο. Όρη φκσο θαη θξηηηθήο. Έηζη ην ηνπηθφ ρσξηφ γηγαληψζεθε ζην πιαλεηηθφ θαη ε ίδηα λννηξνπία θπξηάξρεζε. Γηαηί πιένλ πνηνο κπνξεί λα θξίλεη ηη, ζε έλαλ θφζκν θαηαθνκκαηηαζκέλν ζε ηκήκαηα πιεξνθνξίαο πνπ δελ ηα γλσξίδνπκε θαη είλαη θπζηθφ θαη πνηέ λα κελ έξζνπκε ζε επαθή καδί ηνπο. Οη θεληξηθέο δηαδηθηπαθέο πχιεο θαη νη ζπγθεληξσηηθνί ηζηφηνπνη πεξλάλε θάπνηα γεληθά πνηεηηθά ζηνηρεία, πεξηζζφηεξν εθδνηηθά, νη αλάινγνη ηφπνη έξεπλαο ηα δηθά ηνπο, νη πνιπκεζηθνί ηα δηθά ηνπο θαη κε απηή ηελ εηδίθεπζε θηάλνπκε ζην ν θαζέλαο ηα ηνπ νίθνπ ηνπ, απηφ δειαδή πνπ ην θελφ λνήκαηνο πξνψζεζε. Σήκεξα βέβαηα απηφ ζπκβαίλεη θαη ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ πινχηνπ πνηεηηθήο πιεξνθφξεζεο. Αιιά αθφκα θαη ζηα ηνπ νίθνπ ηνπο ε θξηηηθή καηηά είλαη πεξηνξηζκέλε. Κάπνηνο ιέεη απηφ είλαη έλα θαιφ πνίεκα γη απηνχο ηνπο ιφγνπο. Σσζηά θαη πξέπεη λα ην πεη, φκσο πνηνο αζθεί αληίινγν; Δίλαη ζαλ κηα ζπλερήο απηνδηαθήκηζε κε πεξηνξηζκέλν θνηλφ θαη νη δπλαηφηεηεο δηαιφγνπ ελψ είλαη άπεηξεο, ιφγσ ηεξάζηηνπ φγθνπ πνηεηηθήο πιεξνθφξεζεο αιιά θαη γηα άιινπο επλφεηνπο ιφγνπο, ειάρηζηνη αζρνινχληαη κε ην ζρνιηαζκφ. Δίλαη δηαθαλήο ε ιεηηνπξγία ηεο θξηηηθήο θαη ησλ βξαβείσλ ή πξέπεη λα επαλεμεηαζζνχλ νη νκάδεο πίεζεο ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο θαη ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη ηεο πνηεηηθήο δεκηνπξγίαο ζηελ εμέιημή ηεο; Όια απηά βέβαηα αλ πξαγκαηηθά θαη άθνβα καο ελδηαθέξεη ε εμέιημε ηεο πνίεζεο, ε πξνψζεζή ηεο θαη ην μαλαδσληάλεκά ηεο θαη αλ καο ελδηαθέξεη ε λέα γεληά λα είλαη πνηεηηθά κνξθσκέλε αιιά θαη λα έρεη ζηα ρέξηα ηεο ηα εξγαιεία πνπ ζα δψζνπλ ζηελ γιψζζα θαη ηηο πνηεηηθέο αηζζήζεηο ηεο, λέν έλαπζκα ζε δξφκνπο ππέξβαζεο θαη ζχλζεζεο. Δλ δπλάκεη πξσηνπνξηαθή πνίεζε είλαη εθείλε πνπ έρεη ηελ ειεπζεξία λα εθαξκφζεη θάζε γισζζηθή έξεπλα θαη ηξφπν παξνπζίαζήο ηεο, ζε αληίζεζε κε κηα πνίεζε πνπ επαλαιακβάλεη θαη αζηακάηεηα μαλαεπηζθέπηεηαη ηηο θιεξνλνκεκέλεο θφξκεο ηνπ παξειζφληνο. Αλαλεσηηθή πνίεζε ινηπφλ κε επηλνεηηθή δεκηνπξγηθφηεηα. Γερφκαζηε κε ζηγνπξηά ηελ έξεπλα ζηελ επηζηήκε, γηαηί φρη ζηε ινγνηερλία; Φξεζηκνπνηνχκε κε βεβαηφηεηα ηελ πξσηνπνξηαθή εθαξκνγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, γηαηί λα κελ απνιαχζνπκε ηελ πνηεηηθή πξσηνπνξηαθή ζχλζεζε αηζζήζεσλ κηαο αλεμάληιεηεο έξεπλαο; Άθνβα ινηπφλ λα ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα ηελ ιέμε «πξσηνπνξηαθφ» παξά ιέμεηο κε πιάγηα αλαθνξά πνπ έξρνληαη απφ κηα λενζπληεξηηηθή ζηάζε θαη ππνθξχπηνπλ ηνλ θαθφ ζρνιηαζκφ φπσο πβξηδηθφ, πεηξακαηηθφ θαη άιιεο παξφκνηεο. Όηαλ, ηελ δεθαεηία ηνπ 60, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλε γηαηί νη ηζηνξηθνί πξσηνπφξνη ήηαλε ελ δσή θαη δξψληεο, γηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ ινηπφλ απφ ηελ ηζηνξηθή πξσηνπνξία δεκηνπξγήζεθαλ απηέο νη ιέμεηο. Ήζεια λα ζπκίζσ πσο ζηελ Διιάδα πξσηνπαξνπζηάδνληαη ζε πεξηνδηθά φπσο ην αγγιφθσλν Residu, Αζήλα 1965, θεηκεληθά πεηξάκαηα απφ ηνλ Ron Zimardi θαη νπηηθά πνηήκαηα απφ ηνλ Charles Henri Ford, φπσο πξνεγνχκελα ζην πεξηνδηθφ Κνριίαο, πνπ θπθινθνξεί ζηελ Θεζζαινλίθε ην 1946, ζην εμψθπιιν ηνπ αξηζκνχ 7-8, παξνπζηάδεηαη ζε κεηάθξαζε ζρεκαηηθφ/νπηηθφ πνίεκα ηνπ Guillaume Apollinaire, Σν ιαβσκέλν πεξηζηέξη θαη ην ζηληξηβάλη. Κάπνηε ιέγνληαο πνίεζε ελλννχζεο θαη θηινζνθία αξγφηεξα έγηλε μερσξηζηή πξνζέγγηζε ηεο ζθέςεο. Κάπνηε ιέγνληαο πνίεζε ζθεθηφκαζηαλ κέηξν, ηξαγνχδη θαη κνπζηθή, αξγφηεξα μερψξηζαλ ζαλ είδε ηέρλεο. Αξγφηεξα ε θιαζζηθή πνίεζε ακθηζβεηείηαη, ην δεηνχκελν επαλαπξνζδηνξίδεηαη, πνιιέο θνξέο κάιηζηα ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ηέρλεο. Τν ίδην ςάμηκν γηα δξφκνπο ειεχζεξεο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο θη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπο γίλεηαη θαη ζηηο άιιεο ηέρλεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ζηελ δεθαεηία ηνπ 60 αιιά θαη ζήκεξα. Δίλαη πξνθαλέο πσο ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έδσζε ειπίδεο ζηελ θαηαλάισζε, είλαη έλα ζηνηρείν θαη απηφ πνπ ελνπνηεί ην θαληαζηαθφ ησλ Γπηηθψλ θνηλσληψλ πνπ ειπίδνπλ ζε λέεο ξεμηθέιεπζεο εθεπξέζεηο. Σήκεξα δνχκε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ απνηπρία ζηελ κνλεηαξηζηηθή απηνδηαρείξηζε ηνπ 9

10 θαπηηαιηζκνχ, κε κε ειεγρφκελεο θξίζεηο αιιά κε ζηηγκηαία απνζφβεζε θαηάξξεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε πεξηζσξηνπνίεζε κεγάισλ ιατθψλ ηκεκάησλ, κε θαηαβαξάζξσζε αξρψλ θαη αμηψλ, κε αλππνιεςία ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. Γλσζηφ απνηέιεζκα απιεζηίαο ησλ θεξδνζθφπσλ θαη έιιεηςεο ζπκκεηνρήο θαη παξέκβαζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θφζκνπ. Γελ αξθεί ην φηη έλα έξγν είλαη αληηθνλθνξκηζηηθφ ή ελάληηα ζηελ κφδα θαη ζην θαηεζηεκέλν γηα λα είλαη πξσηνπνξηαθφ. Μπνξεί ινηπφλ λα είλαη αληηθνκθνξκηζηηθφ ή ελάληηα ζηελ κφδα, δξψληαο κε ηα ίδηα κέζα ηνπ θαηεζηεκέλνπ θαη απεπζπλφκελνη απηνί νη δεκηνπξγνί ζην ίδην αθξηβψο θαληαζηαθφ ζηνηρείν κε ζάηηξα ξεμηθέιεπζε ή θαη κε επαλαζηαηηθή θαηαθξαπγή αληίζεζεο. Μεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν αιιά παξάιιεια κε ην αληηπνιεκηθφ θίλεκα ελάληηα ζηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ, κπνξεί έλα θίλεκα φπσο απηφ ηνπ Underground ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή λα είρε ηέηνηα πνιιά ζηνηρεία αληηζέζεσλ, αιιά ην ελδηαθέξνλ είλαη πσο ζπκπεξηέιαβε ηελ έξεπλα θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηε κίμε αηζζήζεσλ, ζπλνκίιεζε κε άιια θηλήκαηα ελδηάκεζσλ ηερλψλ θαη δελ αξθέζηεθε ζηελ πνίεζε θαη ηελ κνπζηθή, αιιά έγηλε ηξφπνο δσήο, θηλεκαηνγξάθνο θη αγθάιηαζε έλαλ νιφθιεξν θφζκν. Τν Underground, ελψ ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη κφλνλ θαη ζηελά ηνπο κνπζηθνχο πνπ ην δεκηνχξγεζαλ, απιψζεθε ζε πνηεηέο θαη ζπγγξαθείο, έγηλε ζπλψλπκν ηφηε θαη κε ηνλ πεηξακαηηθφ θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ νπηηθή πνίεζε θαη ηελ ερεηηθή πνίεζε θη έλαλ νιφθιεξν θφζκν αλαλεσηηθήο ηέρλεο απφ ζέαηξν, πνηεηηθά δξψκελα έσο θφκημ. Απηφ βέβαηα ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή φπνπ ε παξνπζία ηνπ Underground ήηαλε γεγελήο θαη ππφ αλάπηπμε. Τειηθά ραξαθηεξίζαλε ζπλνιηθά κηα γεληά, απηή ησλ Beat. Έγηλε θίλεκα θη έηζη φια θηλήζεθαλ γχξσ ηνπ ή μεπήδεζαλ απ απηφ. Δίρε νπσζδήπνηε αληαπφθξηζε θαη ζε άιια κέξε αιιά εθθξαζκέλε επηιεθηηθά, αλάινγα θαη κε ην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ πνπ αλέβαηλε ζηελ εθάζηνηε ζθελή. Πνηνη ήηαλε νη ζεαηέο ηνπ πεηξακαηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ; Μα βέβαηα άλζξσπνη πνπ είραλε ζρέζε κε κηα άιιε καηηά ζπλνιηθά ηνπ θφζκνπ, ηεο πνίεζεο, ηεο δσήο, ηεο ηέρλεο. Αλ θαη πάιη δελ καο αξθεί ην λα αλαηξέπνληαη ηα πάληα ζ απηνχο ηνπο κηθξφθνζκνπο γηα λα ηνπο νξίζνπκε ζαλ κηα πξσηνπνξία, ηφηε απφ πνχ μεπεδάεη απηή ε άιιε θαηαλφεζε ησλ πξαγκάησλ αλ δελ είλαη απφ απηνχο ηνπο γελλαίνπο ζρεκαηηζκνχο ζηε κέζε ηεο θνηκψκελεο αθαζηαθήο νπδέηεξεο ιανζάιαζζαο ηνπ ηίπνηα; Μέζα ζ απηή ηελ θαηαλαισηηθή αζεκαληφηεηα φπνπ νη ζπγγξαθείο θη νη θαιιηηέρλεο ππάξρνπλ φζν ηνπο ππνζηεξίδεη ην κάξθεηηλγθ θαη ηνπο ηδνγάξνπλ ζην θαδίλν θαη ζηελ πηάηζα, ε ηζηνξία ηη θαηαγξάθεη; Μηα θνχζθα πνπ ιηψλεη κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο αθήλνληαο πίζσ ηεο ρηιηάδεο βηβιία θη έξγα ηέρλεο άρξεζηα, φληαο εκπνξεχκαηα πνπ αλαθπθιψλνπλ κφδεο θαη ηεξηίπηα ηξφπνπ δσήο. Σηελ δηεζλνπνηεκέλε αιιά θαη ζηελ ηνπηθή ζθελή αληηγξάθνληαο θη επαλαιακβάλνληαο κφδεο αθνινπζνχλ εζεινηπθιψληαο ηηο επηηαγέο ησλ θπξίαξρσλ αηζζεηηθψλ ξεπκάησλ φληαο εηεξφλνκνη ζηπινβάηεο ελφο θανήζνπο πνιηηηζκνχ ζε παξαθκή. Γηα πνιινχο αηψλεο ππήξμε κηα νπζηαζηηθή ζησπή. Έηζη θαη ηψξα πξνρσξάκε κέζα απφ απηφ ην ηεξάζηην ηξηζδηάζηαην πνιπθσληθφ ππεξπαξαγσγηθφ ζε ινγνηερλία θαη ζε αληηθείκελα βνπεηφ, ζηε ζησπή. Ζ πξσηνπνξία πάληα ππάξρεη, φκσο δελ πνπιάεη! Γίλεη δσή ζηελ πνίεζε, ζηελ ηέρλε θαη ζηελ Γεκνθξαηία. Αο αλαθαιχςνπκε ηελ πξσηνπνξία, αο είκαζηε δεθηηθνί ζηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ζηελ έξεπλα θαη κπνξεί ζε θάπνην πνηεηηθφ βηβιίν ή ζε θάπνηα πνηεηηθή δξάζε/πξάμε/κίμε αηζζήζεσλ λα βξνχκε θαη λα αλαθαιχςνπκε θαη λα νξίζνπκε ηελ λέα αλαδήηεζε, ηελ λέα έξεπλα. Δίλαη φια ζέκα ηεο γιψζζαο θαη λα κελ ηελ θνβφκαζηε. Μπνξνχλ φινη λα είλαη πξσηνπφξνη; Μαθάξη. Μπνξνχλ φινη λα πάξνπλ έλα βξαβείν; Πνηνη απφ ηνπο πξσηνπφξνπο πνηεηέο βξαβεχηεθαλ; Καη δελ είλαη θαθφ λα ππάξρνπλ ρξήκαηα γηα ηνπο πνηεηέο θαη ηνπο θαιιηηέρλεο θη αο ιέγνληαη βξαβεία. 10

11 +ολική αίσθηση Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1974 πνπ θπθινθνξεί ζηελ Αζήλα ην πνηεηηθφ βηβιίν κνπ Απνζπάζκαηα ηνπ Κσζηή, απφ ηνλ Λ. Γηνβάλε, έσο θαη ζήκεξα πνιιέο θνξέο ρξεηάζηεθα/ρξεζηκνπνίεζα ηελ αηζζεηηθή πξνζέγγηζε πνπ ραξαθηήξηζα ζαλ +νιηθή πξφηαζε. Φξεζηκνπνηψ απηή ηελ ηδηαίηεξε γξαθή, φρη ζαλ γξαθηζηηθφ ινγνπαίγλην, αιιά γηα λα ππάξμεη δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ ιέμε «ζπλνιηθή», πνπ είλαη ήδε ελλνηνδνηεκέλε ιέμε - ζην θείκελφ κνπ απηφ παξνπζηάδσ ηηο δηαθνξέο ηνπο αιιά θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ηνπο ζρέζεηο. Έηζη, γηα λα επαλέιζσ, ην βηβιίν κνπ απηφ παξνπζηάζηεθε κε κηα +νιηθή πνηεηηθή κηα πνηεηηθή ζε εμέιημε ζηηο ζειίδεο ελφο βηβιίνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε πνπ εμαπιψζεθε κε ζαθήλεηα ζην γιππηφ κνπ Σν εξσηεκαηηθό ηεο Γεο, φπσο θαη ζηηο αηνκηθέο εθζέζεηο Mediassemblages, Ρεπζηόηεηα ζηεξενπνηεκέλε θαη ζηα πεξηβάιινληά κνπ Λαβύξηλζνο ή ην θελό κλεκείν, Ηιεθηξηθό πεδίν μεθίλεζε ηφζν ζαλ πξφηαζε παξνπζίαζεο θαη ζχλζεζεο ελφο έξγνπ φζν θαη ζαλ +νιηθή πξνζέγγηζε/πξφηαζε δσήο. Έλα +νιηθφ έξγν ηέρλεο. Έηζη ε πξψηε θνξά πνπ νξγαλψλσ κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε επαλαλάγλσζεο ησλ κνξθψλ πνπ κε βνεζάλε εθθξαζηηθά κέζα απφ ηελ ηζηνξία, γίλεηαη ζην πξψην κνπ πνηεηηθφ βηβιίν, πνπ φρη κφλνλ πεξηέρεη ηκήκαηα απφ δηθά κνπ αλέθδνηα βηβιία θαη επηγξαθέο δξφκσλ θαη παξαηλέζεηο / ζθέςεηο γηα ηνλ αλαγλψζηε αιιά θαη ζθέςεηο γηα απηή ηελ ίδηα ηελ πξάμε ηεο έθδνζεο, φπσο θαη ηκήκαηα απφ άιινπο ζπγγξαθείο κε κηα ηδηαίηεξε παξέκβαζε. Ζ πνίεζε πνπ βγαίλεη ζηε δσή θαη ε δσή πνπ κπαίλεη ζηελ πνίεζε. Γελ θνβάκαη ην θαηλνχξην ζηελ πνηεηηθή αίζζεζε αιιά ην παιηφ θη απηνχο πνπ βνιεχνληαη γχξσ ηνπ, ην θαζηεξσκέλν, ην ζίγνπξν. Ζ πεπαηεκέλε ζήκεξα είλαη πηα κηα ιεσθφξνο ηαρείαο δηέιεπζεο: πξνζνρή κε ζαο ζπλζιίςνπλ νη βηαζηηθνί νδεγνί! Απφ πάλσ θη απφ θάησ γχξσ θαη πέξα απφ θάζε ζθελή ηνπ παξειζφληνο ππάξρεη πάληα ρψξνο γηα λέα κελχκαηα θαη θαηλνχξηεο πξνζεγγίζεηο, λαη ηέηνηα είλαη θαη ε δηθή κνπ +νιηθή πξνζέγγηζε. Άιιν ε πξάμε κε ηα δεδνκέλα πιηθά φπσο: γξάθσ πνίεζε κε ιέμεηο, φπσο δσγξαθίδσ κε ρξψκαηα θαη θάλσ γιππηά κε ηξηζδηάζηαηα πιηθά θαη άιιν ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ +νιηθή πξφηαζε θαη ηνλ νινθιεξσκέλν εζσηεξηθφ δηάινγν κεηαμχ ηνπο. Ζ ελλνηνινγία πνπ ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο 40 πνηήκαηα ζε έλα βηβιίν,15 καξκάξηλα θεθάιηα ζε έλα γιππηφ, 20 πίλαθεο θαη πέληε γιππηά ζε κηα έθζεζε. Γηα λα είλαη δσληαλά, παξεκβαηηθά θη εθξεθηηθά. Σεκεηψλσ πσο ππήξμαλ θνξέο πνπ δελ κνπ ρξεηάζηεθε απηφο ν ηξφπνο παξνπζίαζεο φκσο φπνηε ηνλ νξγάλσζα έηζη, είρα νπζηαζηηθή αληαπφθξηζε γελλνχζε εξσηήκαηα πνπ δηεπθφιπλαλ ηνλ δηάινγν θαη ηελ πνηεηηθή/θαιιηηερληθή επηθνηλσλία. Δίλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ κε απαζρφιεζε / κε πξνβιεκάηηζε, έρνληαο ζηφρν ηελ νπζηαζηηθνπνίεζε ηνπ απνζπαζκαηηθνχ ιφγνπ. Τν πνιχηερλν έξγν, πνπ νλνκάζηεθε θαη ζπλνιηθφ, θαη απηφ πνπ κε ππέξβαζε ησλ δεδνκέλσλ νξίσλ ζπλδηαιέγεηαη κε άιιε ηέρλε δελ έρεη λα θάλεη κε απηφ πνπ δη-αηζζεηηθά (δη-αηζζεηηθά= δηα κέζνπ ησλ αηζζεηηθώλ πξνηαγκάησλ κε ηα νπνία δηαιέγσ λα έξζσ ζε δηάινγν) πξνηείλσ ζαλ +νιηθφ. Δίλαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο/πξνηάζεηο, ε κία ζπγθξνηεί έλα έξγν ζχλζεησλ θαιιηηερληθψλ ζρέζεσλ θαη απηή πνπ δηαπξαγκαηεχνκαη εδψ ζεσξεί ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε αηζζεηηθή/θαιιηηερληθή πξνυπφζεζε ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ φπσο έρεη σο πξνυπφζεζε θαη φια ηα άιια αηζζεηηθά ξεχκαηα. Άιιν ε ζπλέξγεηα ησλ ηερλψλ, ε κίμηο, ην jamming, ε αληίιεςε ηνπ θνιάδ, ην assemblage, ή ην ζέαηξν, ν θηλεκαηνγξάθνο, ν ρνξφο, ή αθφκε νη πνιχηερλεο αξραίεο εθθξάζεηο ηέρλεο θαη άιιν ην +νιηθφ πνπ πνιιέο θνξέο ζε έλα είδνο ηέρλεο εκθαλίδεηαη ζαλ κηα αηζζεηηθή ζηπιηζηηθή πξφηαζε. +νιηθφ έξγν ηέρλεο δελ δεκηνπξγείηαη επεηδή ζπλεξγάδνληαη θάπνηεο ηέρλεο, απηφ νλνκάδεηαη θνιάδ ηερλψλ, κίμηο 11

12 αηζζήζεσλ, πνιχηερλν έξγν, ζπλνιηθφ έξγν. Απηφ ηαηξηάδεη θαη κε ηελ αληίιεςε ηνπ θνιάδ φπνπ γηα παξάδεηγκα έλαο κνπζηθφο παίξλεη ηξία κνπζηθά κνηίβα (δεκνηηθφ, έληερλν θη ειεθηξνληθφ) θαη ηα ελψλεη/ελζσκαηψλεη ή έλαο πνηεηήο θνιιάεη ζηίρνπο άιισλ θαη παξάγεη έλα πνίεκα. Μηα ελλνηνινγηθή +νιηθή πξνζέγγηζε ζα ήζειε ηα ηξία απηά κνπζηθά κνηίβα απηφλνκα ζηελ ίδηα ρσξηθή παξνπζία, παηγκέλα απφ ηνλ ίδην εθηειεζηή, ηαπηφρξνλα! Ζ πξαθηηθή ηνπ θνιάδ ζαλ έλλνηα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ πνίεζε, απφ ην επξσπατθφ Νηαληά έσο ηνλ Ακεξηθαλφ Γνπίιιηακ Μπάξννπδ πνπ θείκελά ηνπ ήηαλ θηηαγκέλα απφ ηκήκαηα θεηκέλσλ φπσο θαη ζηνπο πεηξακαηηζκνχο ηνπ Claude Pelieu ζηελ Γαιιία, ζηελ πξνθαλή πνίεζε ηνπ Jiri Kolar, ζην παγθφζκην θίλεκα ηεο Οπηηθήο Πνίεζεο (Visual Poetry) θαη θπζηθά ζην κνλαδηθφ Empty Words ηνπ John Cage, έλα ηπραίν αλαθάηεκα ιέμεσλ θαη ζπιιαβψλ. Σ απηή ηελ εξεπλεηηθή πνιππνηεηηθή ζπκπεξηθνξά εγγξάθεηαη θαη ην Poème Electronique, ηνπ Η. Ξελάθε γηα ην πεξίπηεξν ηεο Philips ζηελ Παγθφζκηα Έθζεζε ηνπ Οη εηθαζηηθέο ηέρλεο νηθεηνπνηνχληαη ηφζν ηελ πνίεζε φζν θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θάλνληάο ηελ ηέρλε. Γηαηί ε πνίεζε λα κελ νηθεηνπνηεζεί, γηα λα παξέκβεη, γηα λα πνηεηηθνπνηήζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα, κε ηα δηθά ηεο πιηθά, κηα πνπ παληνχ ππάξρεη ν ιφγνο θαη νη έλλνηεο πνπ είλαη θνξέαο; Έλα +νιηθφ έξγν ηέρλεο ππάξρεη θαη κέζα ζηελ «ζπλνιηθή» αληίιεςε ηεο ηέρλεο φπσο πεξηγξάθεηαη απφ πνιινχο θαιιηηέρλεο θαη πνηεηέο. Γελ κνπ αξέζνπλ απηέο νη ζηξηθλέο θξάζεηο φκσο είλαη ιεπηέο νη δηαθνξέο γηα λα απνζαθεληζηνχλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ. Οη +νιηθέο πξνηάζεηο δεκηνπξγνχλ ξήμε κηαο θαηεζηεκέλεο πξαθηηθήο θαη αλνίγνπλ δηάινγν κε ηνλ ζεαηή κέζα απφ έλαλ αλνηρηφ ελλνηνινγηθφ θαζνξηζκφ. Ο Γ. Παπατσάλλνπ έιεγε πσο «ν έλαο πξνζθέξεη ηελ δσγξαθηθή ηνπ, ν άιινο ηελ πνίεζή ηνπ, ν άιινο ηελ κνπζηθή ηνπ θαη βγαίλεη έλα έξγν ζπλφινπ». Απηφ δελ έρεη λα θάλεη κε ην +νιηθφ έξγν πνπ ζπδεηάσ, αιιά φπσο πξνείπα θπζηθά ελππάξρνπλ απηέο νη αηζζεηηθέο δηαζέζεηο κηα πνπ κέζα απφ φιεο απηέο ηηο πξνηάζεηο κπνξεί, αλ ην ρξεηάδεηαη ν πνηεηήο/θαιιηηέρλεο λα παξάμεη έλα +νιηθφ έξγν. Ο άλζξσπνο είλαη έλα +νιηθφ έξγν. Απφ ηνλ πξψην άλζξσπν πνπ ρξεηάζηεθε ηελ ηέρλε πνηεο αηζζεηηθέο λα ζέζεηο γηα αλαδήηεζε, αθνχ αθφκε νχηε ην αίηεκα ηεο αηζζεηηθήο δελ ζα ππήξρε. Αληίζεηα ην πνιχηερλν έξγν ζαλ κηα ηειεηνπξγία ζηνπο πξσηφγνλνπο έθεξλε ζε δηάινγν κπζηαγσγηθφ πνιιψλ κνξθψλ ηέρλεο. Ζ ηέρλε ζέισ λα είλαη δεκηνπξγηθή, εξεπλεηηθή, πεηξακαηηθή, απειεπζεξσκέλε θαη λα πξνζπαζεί λα εμειίμεη/αλαλεψζεη ηνλ ιφγν ηεο θαη αο κέλεη θαη ζε κία κνξθή ηέρλεο. Δμ άιινπ ε κνπζηθή, ν ιφγνο θαη ε εζνπνηία ζπλεξγάδνληαη θαη ην απνηέιεζκα ιέγεηαη γηα παξάδεηγκα ζέαηξν ή θηλεκαηνγξάθνο θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ απηφλνκα είδε/κνξθέο. Μήπσο ε απνιπηφηεηα ππνλνεί ζπληεξεηηζκφ; Έηζη κηα θαηλνχξηα, απηφλνκε κνξθή ηέρλεο ζην κέιινλ κπνξεί λα ελζσκαηψλεη πνιχηερλα είδε αιιά θαη +νιηθέο αηζζεηηθέο πξνηάζεηο, κέζα ζηα πιαίζηα κηαο ζπλνιηθήο αληίιεςεο ηεο ηέρλεο. Ο Νάλνο Βαιασξίηεο ζην θείκελφ ηνπ, Πεξί Πνηήζεσο, ηνπ 2004, δεκνζηεπκέλν ζην πεξηνδηθφ Νέα Σπληέιεηα, ηεχρνο 3-4, γξάθεη ην εμήο: «ε πνίεζε είλαη θη απηή φπσο ν έξσηαο έλα δαηκνληθφ ζηνηρείν πνπ ζπλδέεη ην ζείν θαη αθαηάιεπην κπζηήξην ηνπ θφζκνπ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη κφλν εθείλε είλαη ηθαλή λα ηελ απνθαιχςεη ζηελ πιεξφηεηά ηεο. Κη εδψ δελ κηιάκε κφλν γηα ηελ πνίεζε κε ηελ ζηελή έλλνηα ελφο είδνπο ινγνηερληθνχ κε ηηο κνξθέο πνπ ππνδχζεθε ζηνπο αηψλεο θαη πψο άιιαμαλ απηέο κε ηνλ ρξφλν, αιιά κε ην επξχηεξν πλεχκα ηεο πνπ κπνξεί λα νλνκάζνπκε «πνηεηηθφηεηα» θαη «πνηεηηθνπνίεζε» θαη πψο ιεηηνπξγεί απηή ζε φια ηα εθθξαζηηθά είδε, είηε ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ηεο κνπζηθήο, ηνπ ζεάηξνπ, ηεο γξαθήο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο. Θα έιεγα κάιηζηα θαη κέζα ζηε δσή ηελ ίδηα φπσο ηελ δηακνξθψλνπ-κε.». Ζ +νιηθή δηακφξθσζε κηαο δεκηνπξγηθήο ηέηνηαο πξφηαζεο, εγγξάθεηαη ζηε ινγηθή ηεο ηδενινγηθήο νηθεηνπνίεζεο θη αληηπαξάζεζεο δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ έθθξαζεο ζε δηάινγν κεηαμχ ηνπο. Γεκηνπξγηθή 12

13 ηέηνηα αληηπαξάζεζε πνπ λα αλνίμεη ηνλ κεηαμχ ηνπο δηάινγν επί ηεο νπζίαο έηζη πνπ λα ηζρπξνπνίεζε ηε ζρέζε ηνπο κε ραξαθηεξηζηηθά ζπγγεληθφηεηαο. Έηζη, ζην καξκάξηλν γιππηφ κνπ, ηα θεθάιηα μεπεδάλε απφ ην έδαθνο κε κηα αδξή γιππηηθή γξαθή, ζπλερίδνπλ κε πην ξεαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο έσο πνπ θηάλνπλ ζηνλ θσηνξεαιηζκφ γηα λα δηαιπζνχλ ζε αθαηξεηηθέο θφξκεο απφ ηνλ άγξην εμπξεζηνληζκφ, ζηνλ ξεαιηζκφ ζηελ αθαίξεζε φια ζε έλα γιππηφ, κε ζηφρν Σν εξσηεκαηηθό ηεο Γεο λ αληαπνθξηζεί ζηελ επζχλε ηνπ ηίηινπ ηνπ. 5 Σηε ζεηξά Mediassemblages, (πξψηε παξνπζία ην 1983), ρξεζηκνπνίεζα πνιινχο ηχπνπο εηθφλσλ κέζα ζηε +νιηθή παξνπζία απηήο ηεο ζεηξάο. Φξεηαδφηαλε λα δεκηνπξγήζσ έλα ζρφιην γη απηά ηα πιηθά ζηελ Διιάδα κηα πνπ εθείλε θαη κφλνλ ηελ ζηηγκή άξρηδε λα θαηαθιχδεηαη / λα θπξηαξρείηαη απφ ηα πνιχρξσκα ηππνγξαθηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Έηζη ηα πεξηνδηθά θαη νη έγρξσκνη θαηάινγνη είλαη πνπ δψζαλε ην πξσηαξρηθφ πιηθφ θαη θαηεχζπλαλ ηηο ζπλζέζεηο πάληα βέβαηα κέζα απφ ην δηθφ κνπ επηιεθηηθφ, παξεκβαηηθφ, θξηηηθφ, ζαξθαζηηθφ κάηη. Υπήξραλ δηαθνξεηηθά ζηπι θαη κνξθηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ θνιάδ θαη ηνπ assemblage, αιιά ελλνηνινγηθά ελσλφληνπζαλ κε ηελ θξηηηθή έλλνηα ηεο ππαιιαγήο, ηελ δεηθηηθή ρξήζε θάπνησλ πνιχρξσκσλ ζεκάησλ θαη ηελ +νιηθή πξφζεζε απέλαληη ζηα πνιχρξσκα κέζα εθείλεο ηεο επνρήο. Σηηο κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο +νιηθέο πξνηάζεηο Λαβύξηλζνο ή ην θελό κλεκείν, ην ζεκαληηθφ ήηαλ λα δηέιζεη ν ζεαηήο αλάκεζα ζηα πεξάζκαηα απφ δηαθαλείο θαζξέθηεο, λα αληηθαζξεθηηζηεί αιιά λα ζπλαληήζεη ιφγσ δηαθάλεηαο θαη ηνλ ζεαηή ηεο άιιεο πιεπξάο, άιινηε δηαβάδνληαο ην θείκελν ηνπ Καζηνξηάδε πνπ ζπκκεηείρε ζε έλα θνηλφ έξγν καο θη άιινηε παξαηεξψληαο θάπνηα πεξίεξγα δηθά κνπ έξγα έσο θαη έλα παλφ δηαδήισζεο κε ζπαζκέλα θεθάιηα απφ ειαθξχ πιηθφ πνπ ζπλέζεηαλ έλα ζχλζεκα θαη φια καδί γηα λα γηνξηάζνπκε ηα 200 ρξφληα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο κέζα θη έμσ απφ ην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Αζήλαο. Δηεξφθιηηα ζηνηρεία ζε κηα δηαδξνκή αλαγλψξηζεο ηνπ νπζηαζηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχρζεθε ζε ηξεηο κεγάιεο αηνκηθέο κνπ εθζέζεηο κε απνθνξχθσκα ην Σειεηνπξγία ηνπ 20νύ αηώλα. Τν ίδην θαη ζηα Ελεξγεηαθά πεδία, +νιηθέο πξνηάζεηο παξνπζίαζεο Τέρλεο- Τερλνινγίαο, φπνπ θπξίαξρε πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο έξγνπ ήηαλε ην θαηά πφζν ζα αθήλεη ζηα κάηηα ηνπ ζεαηή λα θαίλεηαη ν θεξαπλφο ζσζηά. Τα ππφινηπα δε βξηζθφληνπζαλ κέζα ζηηο επηιεγκέλεο πξνηεξαηφηεηέο κνπ. Όια καδί ινηπφλ ηα έξγα ζηα Ελεξγεηαθά πεδία, δίλαλε ην ηειηθφ νπηηθφ/ερεηηθφ ελνξρεζηξσκέλν πεξηβάιινλ φπνπ ν θεξαπλφο απνθηνχζε ηελ κεγαιχηεξε ειεπζεξία ηνπ θαη δεκηνπξγηθή ηνπ παξνπζία θαη νληφηεηα. Αηζζεηηθά ινηπφλ, ελψ έλα-έλα ηα έξγα είλαη αλαγλσξίζηκα σο αλαθνξά ηνλ δεκηνπξγφ ηνπο, θέξνπλ δηαθνξεηηθέο αηζζεηηθέο θαηαβνιέο/αλαθνξέο άιια δε παξνπζηάδνληαη ζαλ επίηνηρα, άιια ζαλ θαηαζθεπέο, άιια ζαλ πεξηβάιινληα πάληα κε θχξην κέιεκα ηνλ δηάινγν κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε κνλαδηθφ ζηφρν ηε ιάκςε ησλ θεξαπλψλ ζηα κάηηα ησλ ζεαηψλ. Απηφ είλαη αθξηβψο ε απειεπζέξσζε απφ ηηο θιεηζηέο θφξκεο φπσο επίζεο θαη ε ζηφρεπζε ηεο επαλελλνηνδφηεζεο ή ηεο εχξεζεο ηεο νπζίαο. Όπσο ζην ηέινο ηνπ πνηεηηθνχ κνπ βηβιίνπ ππάξρεη έλα θείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε, έηζη θαη ζην καξκάξηλν γιππηφ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο έλα θείκελν ζπλνδεχεη πάληα απηή ηελ πξάμε, παξάιιεια θη απηφλνκα δξψληαο. Ζ παξνπζίαζε απηή ινηπφλ, ν ηξφπνο ηεο θαη ην απνηέιεζκά ηεο είλαη ζεκαίλνπζα θαη παξεκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα ζην εξψηεκα ηη είλαη βηβιίν, φπσο θαη ηη είλαη κηα έθζεζε, φπσο θαη ην πνηα είλαη ε αθεγεκαηηθή εθείλε πξνζέγγηζε πνπ λα δίλεη ζηα απνζπάζκαηα κηα άιιε αλάγλσζε. Έηζη απαληάεη ζηελ αθήγεζε θαη παξεκβαίλεη ελλνηνδνηψληαο ηα απνζπάζκαηά ηεο. Καη κάιηζηα φρη ζαλ ζξαχζκαηα ηπραία, αιιά ηέηνηα πνπ δεκηνπξγνχλ κηα άιιε, νιηθή επαλαλάγλσζε. Απηή ε +νιηθή παξνπζία ηεο πνίεζεο κπνξεί λα γίλεη, φπνηε ρξεηάδεηαη ζηνλ πνηεηή, κέζα ζε έλα 13

14 ηφπν/βηβιίν/δξψκελν/βηληενπνίεκα θαη θπζηθά ζε VJ s γλσξίδνληαο θη αλαθηψληαο ηηο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο πνπ δηαιέγεη θη ειεχζεξα λα εθθξαζηεί ζε φπνηα ηζηνξηθή θφξκα έηζη πνπ λα κελ δηαησλίδεηαη ε επηιεγκέλε θφξκα γηα λα εγθισβίδεη, αιιά λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηεο γηα λα επηηχρεη ε έθθξαζε ηελ πιένλ δπλαηή παξνπζία ηεο. Απηή ε ζπγθαηνίθεζε πνπ πξνηείλσ ζε έλαλ ηφπν, βηβιίν, γιππηφ ή ην δηαδίθηπν, ζε κηα ρψξα, ην αλζξψπηλν θνξκί, ηηο πέληε γιψζζεο ζε έλα βηβιίν θαη ηηο πέληε αηζζήζεηο ζε έλα θνξκί θαη ηηο πέληε επείξνπο κπνξεί λα θηλεηνπνηεζεί δεκηνπξγηθά κφλνλ κέζα απφ ηελ απειεπζέξσζε απφ ηα θιεηζηά αηζζεηηθά δφγκαηα, κφλνλ κέζα απφ ηελ δπλαηφηεηα λα γελλεζνχλ θαηλνχξηεο πξνζεγγίζεηο κέζα απφ ηελ γλψζε πνπ έρνπκε γηα ηελ παγθφζκηα ηζηνξία ηεο πνίεζεο. Έηζη γηα κέλα πεξηγξάθεηαη ην πξνζσπηθφ χθνο παξνπζίαζεο θη εγγξαθήο ηνπ θάζε πνηήκαηνο ή πνηεηηθήο πξαθηηθήο. Απηή είλαη ε ελλνηνινγηθή κνπ θαηεχζπλζε ζε έλαλ επηιεγκέλν δη-αηζζεηηθφ δηάινγν. Τν εληνπίδσ ζαλ έλα ζπλερέο δεκηνπξγηθφ δεηνχκελν ηνπ κνληεξληζκνχ, πνπ αληιεί απφ ηηο πεγέο ησλ αηζζεηηθψλ ξεπκάησλ έρνληαο ηελ ειεπζεξία λα είλαη +νιηθά αλζξψπηλν ην δεκηνπξγηθφ πξφηαγκα. Έηζη, ινηπφλ, δελ είλαη πέξα απφ ηα αηζζεηηθά πξνηάγκαηα ή ζηπι, αιιά αληίζεηα θάζε θνξά ηηκψληαο/νξίδνληαο/επαλαπξνζδηνξίδνληαο δηαθνξεηηθά αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζεσξψληαο ηελ +νιηθή έθθξαζε πξνζπάζεηα ζπλέρηζεο θη έξεπλαο εθθξαζηηθήο απηψλ ησλ επηιεγκέλσλ κνξθψλ ζε εμέιημε. Έηζη, θαηλνχξηεο αιιεινπρίεο εθθξαζηηθέο νξίδνπλ κηα αηζζεηηθή ζχκπιεμε/ζπκπφξεπζε ζε δξφκνπο απειεπζεξσκέλνπο. Όια δελ θνιιάλε κε φια, ην ζεκεξηλφ αλαθάησκα δελ είλαη απειεπζεξσκέλν. Αληίζεηα θξχβεη ηελ ηδενινγία ηνπ κεηακνληέξλνπ ζρεηηθηζκνχ θαη δελ νξίδεη κηα ηδενινγηθή θαη αηζζεηηθή πξνζέγγηζε. Πνηεηηθή πξφηαζε κε έλαλ ελλνηνινγηθφ θαζνξηζκφ ηέηνην πνπ ην παηρλίδη λα γίλεηαη ε δνπιεηά ησλ πνηεηψλ! Τν φηη ππάξρεη ηζηνξία ησλ θνηλσληψλ, ζεκαίλεη αιιαγέο πνπ θαηαγξάθνληαη. Μπνξνχκε λα ζθεθηνχκε ηελ πνίεζε ρσξίο ηζηνξία - δειαδή ρσξίο αιιαγέο; Σήκεξα κε ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο ελαιιαγψλ θαη ξπζκψλ δσήο, ε πνίεζε έρεη κπεη ζε δηαδηθαζία γνξγήο ελζσκάησζεο, κεηάιιαμεο γηα λα εθθξάζεη έλα φρεκα πνπ θηλείηαη εηθνληθά, πνπ δηαδξά ζηηγκηαία κε ηνλ ρξήζηε/αλαγλψζηε, πνπ βξίζθεηαη ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ πιαλήηε θαη ν ρψξνο απηφο ζηνλ νπνίν γίλεηαη φιν απηφ ην ςεθηαθφ γεγνλφο είλαη άπινο. Υπάξρνπλ θάπνηνη πεξίνδνη πνπ εκθαλίδνληαη αλαλεσηέο/πξσηνπφξνη πνηεηέο, αιιηψο ηη ηζηνξία ζα ππήξρε; Ηζηνξία ηεο επαλάιεςεο, ηεο νκνηφηεηαο ή ζεκαηηθήο κφλνλ πξνζέγγηζεο θαη ζηπιηζηηθήο νκνηνγέλεηαο; Θα ήηαλε ινγηθφ απηνί νη πξσηνπφξνη λα είλαη απηνί πνπ κέλνπλ ζηελ Ηζηνξία κηα πνπ ράξαμαλ κνλνπάηηα ζήκεξα ζηελ Διιάδα γίλεηαη ην αλάπνδν, ηνπο μερλάκε απηνχο πνπ κε κηα αλαλεσηηθή αίζζεζε αλαηξνπήο θαηέζεζαλ ηελ πνηεηηθή ηνπο δηαδξνκή. Αλ δελ είραλ πξνυπάξμεη απηνί νη πνηεηέο πνπ καο πέξαζαλ απφ ηελ άιιε πιεπξά ηεο πνίεζεο, δελ ζα είρε ζήκεξα λφεκα λα πξνζπαζνχκε λα κηιήζνπκε ζε βάζνο γηα ηελ πνηεηηθή έξεπλα θαη ηελ εθάζηνηε πξσηνπνξία γηα λα θηάζνπκε κάιηζηα ζήκεξα λα αλαδεηνχκε ην κεηά. Έηζη πξέπεη λα κειεηήζνπκε ηελ δηεζλή θαη ηνπηθή πξσηνπνξηαθή πνίεζε θαη ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ γίλαλε, ζα πξέπεη ινηπφλ λα αλαθεξζνχκε ζε πνηεηέο δηεμνδηθά, δεηήζεθε φκσο απφ ην ζπκπφζην λα κελ γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο φπσο επίζεο λα εζηηάζνπκε κφλνλ ζηνλ 20φ αηψλα. Ζ πνηεηηθή επηθνηλσλία ςάρλεη πάληνηε απάηεηα κνλνπάηηα. Σηφρνο έλαο νξίδνληαο κε κηα λέα πνιπδηάζηαηε ζχληαμε/αίζζεζε, πνιππνηεηηθή ζχληαμε κηαο έθθξαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί φ,ηη θαη ην αλζξψπηλν θνξκί. Τνλ ήρν, ηελ εηθφλα, ηελ αλάγλσζε, ηελ θαηαλφεζε, ηηο κπζηηθέο αηζζήζεηο θαη φια απηά καδί. Πνίεζε ζεκαίλεη πνιιά πξάγκαηα. Αλ δεηήζεηο πνηεηηθή αίζζεζε πνχ αθξηβψο ζα ηελ βξεηο; Μέζα ζε πνην βηβιίν -αλ βξίζθεηαη κφλνλ κέζα ζε έλα βηβιίν- θξχβεηαη απηή ε πεξίεξγε αίζζεζε θαη πψο ζα ηελ δηαιέμεηο θαη ηη ζα είλαη 14

15 απηή ε αλαλεσηηθή αίζζεζε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο πνηεηηθήο; Γηαηί, ηίπνηα δελ αλαλεψλεηαη; Ξαλαδηαβάδνληαο απηά πνπ ππάξρνπλ θαη δίλνληαο εθθξαζηηθή δπλαηφηεηα ζε θέιπθνο πνπ πεξηθιείεη φκνηα αιιά θαη εηεξφθιηηα είλαη κηα έγθπνο/έθξπζκε ζηηγκή πνπ αλακέλεηο πέληε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία απφ κηα κφλνλ γέλλα φια κέζα ζην ίδην θέιπθνο δσήο/αλάγλσζεο. Αλάκεζα ζηηο θφξκεο γηα λα θαλεί/λα αλαδεηρζεί ην ειεχζεξν πλεχκα θαη ζηπι κέζα ζ απηφ ην θέιπθνο, καθξηά απφ θνξκαιηζηηθέο θαζειψζεηο. Αλάκεζα ζηηο θφξκεο κε ειεπζεξία έηζη πνπ λα δεκηνπξγεζεί θέιπθνο κε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ή έλα ηδηαίηεξν ηδίσκα ή κηα ηαπηφηεηά ηνπ. Έηζη παξάγεηαη αηζζεηηθή, κηα πνηεηηθή αληηκεηψπηζε ηέηνηα πνπ ε επαλαλάγλσζε ησλ δηάθνξσλ επηιεγκέλσλ κνξθψλ λα γίλεηαη ην θέιπθνο ηνπ έξγνπ ηέρλεο ή ηνπ πνηεηηθνχ βηβιίνπ ή έλα λέν αηζζεηηθφ ζψκα πξνζέγγηζεο ηεο δεκηνπξγίαο. Καιιηηέρλεο/πνηεηέο/κνπζηθνί εθαξκφδνπλ απηή ηελ δη-αηζζεηηθή πξφηαζε. Απηή ε πξφηαζε παξνπζίαζεο, απηφ ην θέιπθνο είλαη έλα +νιηθφ έξγν. Καη θηάλνπκε ζηνλ ηξφπν ζχλζεζεο, ζε απηφ δειαδή πνπ ελππάξρεη θαη ελψλεη εζσηεξηθά φιν ην έξγν. Απηφ πνπ ην θάλεη θαη αλαπλέεη πνπ ην δηαηεξεί δσληαλφ ή πνπ αθφκε ην ζθνηψλεη. Σρέδην δσήο, αγσλίαο, έξεπλαο, νκνξθηάο, επραξίζηεζεο, αγψλα, θαηάθηεζεο. Έηζη θη αιιηψο πξέπεη λα δερηνχκε πσο ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε έληαζε αλάκεζα ζηελ γξαπηή ιέμε θαη ηελ εθθσλνχκελε /πξνθνξηθή ιέμε, φπσο θαη αλάκεζα ζηελ γξαπηή ιέμε θαη ην πεξηερφκελν ζην νπνίν ελλνηνδνηείηαη απηή ε ιέμε, φπσο θαη αλάκεζα ζηε γξαπηή ιέμε θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ. Ζ έξεπλα γηα ηνλ άγλσζην Φ ζηελ πνίεζε θαη ζηελ ηέρλε, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα +νιηθφ έξγν, κε βνήζεζε ζην λα μεθαζαξίζσ ηελ πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε απέλαληη ζηελ αθήγεζε θαη κνπ έβαιε αηζζεηηθέο επηινγέο θαη πεξηνξηζκνχο γηα λα εξεπλήζσ ηηο εθθξαζηηθέο/πνηεηηθέο /πιαζηηθέο αλεζπρίεο κνπ. Έλαο θφζκνο πνίεζεο. Έλαο θφζκνο ηέρλεο. Μηα γεηηνληά πνπ επηθνηλσλεί θαη παίδεη θαη δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ζε εηεξφθιηηεο δηαδξνκέο πνπ ζπγθξνηνχλ έλαλ θφζκν κε κηα ζπλνιηθή καηηά ζπγγεληθφηεηαο. Πνιχ ζα ήζεια φια λα νδεγνχλ ζηελ +νιηθή παξνπζία ηνπ αηφκνπ/θαιιηηέρλε/πνιίηε. Απηή ε νινθιήξσζε είλαη δεηνχκελν γεγνλφο ζηηο κεγάιεο επαλαζηαηηθέο γηνξηέο/πεξηφδνπο, γηα φζνπο ην έρνπλ δήζεη, γηα φζνπο ην έρνπλ αηζζαλζεί. Σαλ ζπλέρεηα ηνπ ζηελ βξάζε θνιιάεη ην ζίδεξν αιιά θαη ζαλ επρή δηθή κνπ γηα έλα κέιινλ κε +νιηθφ παλαλζξψπηλν φξακα. Μετά-Ποίηση ή μεταποίηση ; «Si je cesse un jour ces recherches, c est que je serai las d être traité en hurluberlu, justement parce que les recherches paraissent absurdes à ceux qui se contentent de suivre les routes tracées.» Apollinaire, lettre à André Billy, Τν κεηά είλαη ε ζπλέρεηα ηνπ κνληεξληζκνχ, ησλ πξσηνπνξηψλ ηνπ ησλ λεσηεξηθψλ θαη αλαλεσηηθψλ ηνπ ξεπκάησλ. Δθθάλζεηο ηνπ κνληέξλνπ θη φρη αθαδεκατζκνί θη επηζηξνθέο ζηνλ θιαζηθηζκφ, ζηνλ λενθιαζηθηζκφ. Σπζηήκαηα ζηίρσλ πνπ ζηέθνπλ αληηκέησπα, αιιά θη ελζσκαηψλνληαη κε ηαρχξπζκα θαηλφκελα πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ κέζα ηνπο πνιιέο κνξθέο πνπ ηηο νηθεηνπνηνχληαη, δεκηνπξγψληαο ηελ θαηλνχξηα αλάγλσζε ζε κηα λεφηεπθηε πνηεηηθή κεραλή. Δίλαη έλαο ηχπνο λέαο ζθέςεο ζε ζπζρεηηζκφ κε ηνλ κνληεξληζκφ. Τνλ ηειεπηαίν 15

16 θαηξφ βιέπνπκε πνιινχο λα μαλαεπηζθέπηνληαη αηζζεηηθά θηλήκαηα αιιά θαη δεθαεηίεο, φπσο απηήλ ηνπ 60, αιιά θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Απηφ κπνξεί θαλείο λα πεη πσο είλαη έλαο αζπλερήο δηάινγνο φκσο είλαη ζπλέρεηα! Αλ ζθεθηνχκε πσο κεγάιεο αλαηάζεηο ηεο ζθέςεο είδακε ηζηνξηθά λα έρνπλ ελδηάκεζα θελά αηψλσλ. Τψξα νη αλαθνξέο γίλνληαη ζε θνληηλέο καο δεθαεηίεο. Όζν νη έλλνηεο ράλνπλ ην λφεκά ηνπο, ε πνίεζε κε ην δπλακηθφ θαληαζηαθφ ηεο εξγαζηήξην, κε ηηο ξεμηθέιεπζεο εκπλεχζεηο ηεο πξέπεη λα βξεη δξφκνπο θαηάιιεινπο λα επαλελλνηνδνηήζεη απηέο ηηο κνλαρηθέο θαη καγεκέλεο/ρακέλεο ηζηνξίεο γηα λα βξνπλ ηνλ δξφκν γη απηή ηε ιέμε, γη απηή ηελ αίζζεζε πνπ αλήθνπλ, πνπ ςάρλνπλ γηα λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη κέζα ζηε δσή θαη ηελ πνίεζε. Αο επαλαπξνζδηνξίζεη ινηπφλ ε πνηεηηθή δπλακηθή απηέο ηηο ιέμεηο, κε έλλνηεο δσληαλέο θαη πνιχηερλεο αηζζήζεηο, αο ηηο επαλνηθεηνπνηεζεί, αο ηηο απειεπζεξψζεη. Τη άιιαμε ζηε ιέμε, ζην θείκελν, ζηελ πνίεζε. Γεκηνπξγήζεθε πξάγκαηη ε ππεξιέμε, ην ππεξθείκελν θαη ε ππεξπνίεζε; Υπέξινγε θαηάζηαζε ζχλζεζεο δεδνκέλσλ θαη αηζζήζεσλ; Ζ πνηεηηθή εκπεηξία ήηαλε πάληνηε ε ίδηα; Γηα φινπο ηνπο ιανχο ζε φια ηα πιάηε θαη κήθε ηεο γεο θαη γηα φιεο ηηο επνρέο; Τη είλαη ε λέα κε γξακκηθή γξαθή αιιά θαη νη αλαγλψζεηο πνηεκάησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ πνηεηηθή κεραλή/πξφγξακκα ζην νπνίν ιέμεηο έβαιε ν πνηεηήο; Τν πνηεηηθφ αίηεκα, ζ απηή ηελ επνρή κε ηελ θνξεηή αζχξκαηε δχλακε ηνπ δηαδηθηχνπ, είλαη ε πνηεηηθνπνίεζε ησλ δεκηνπξγηθψλ αλαδεηήζεσλ. Ζ κέζεμε ηεο ζαπκαζηήο πνηεηηθφηεηαο ζην απιφ θαη ζην άγξην ηπραίν πνπ ζε παξαζχξεη θη νξίδεη λφκνπο άγλσζηνπο θη αηζζήζεηο πξσηφγλσξεο. Τν ζπλερέο παιίκςεζην είλαη ε γε ηεο επαγγειίαο ηεο πνηεηηθήο ελλνηνδφηεζεο. Έλα ηεηξάζηηρν αλψλπκν επίγξακκα ηεο αξρατθήο πεξηφδνπ, κε ζχληαμε ηδηαίηεξα νξγαλσκέλε, ζήκεξα ρξεηάδεηαη κηζή ζειίδα θείκελν γηα λα κεηαθξαζηεί. Τψξα απηφ ην παιίκςεζην ην αληηκεησπίδσ ζηελ δπλακηθή ιεπθή ζειίδα ηνπ δηαδηθηπαθά ζπλδεκέλνπ ππνινγηζηή κνπ. 6 Ζ δηαδξαζηηθή απηή πνηεηηθή ζειίδα έρεη παγθφζκηα ιεηηνπξγία, ιφγσ δηαδηθηχνπ θαη απηφκαηεο κεηάθξαζεο, είλαη έλα αηζζεηηθφ λέν ξεχκα θαη εγγξάθεηαη ζην γεληθφ θίλεκα πνίεζεο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ, κε πνιιέο εθζέζεηο θαη εηδηθά θείκελα θαη καληθέζηα θαιιηηερλψλ. Δίλαη κηα πινπξαιηζηηθά νξγαλσκέλε πξφηαζε θη αηζζεηηθή πνπ αλαπηχζζεηαη πιένλ απηφλνκα, είλαη έλα θίλεκα εμεξεπλεηηθφ ησλ δπλαηνηήησλ θη αληρλεπηηθά πξσηνπφξν ηεο ςεθηαθήο θαληαζηαθήο πιαηθφξκαο. Απηή ε ζειίδα γηα ηελ πνίεζε είλαη κηα γεκάηε ιεπθή ζειίδα, πνπ ζαλ παιίκςεζην αξθεί λα ζθαιίζεηο γηα λα δηθηπψζεηο, αξθεί λα αθεζείο ζ απηή ηε λέα θχζε πνπ ην λα ηελ πνηεηηθνπνηήζεηο είλαη θάηη ην θπζηθφ. Δίλαη κηα πνιχηερλε ζειίδα, κηα έμππλε ζειίδα, ήξζε κηα λέα κνξθή γηα λα εκπινπηίζεη θαη λα ειεπζεξψζεη ην λφεκα. Ζ ζχκπιεπζε θεηκέλνπ, ήρνπ θαη εηθφλαο πξαγκαηνπνηήζεθε. Σηα ρέξηα ελφο δεκηνπξγνχ κπνξεί λα θάλεη ζαχκαηα. Ζ ηζηνξία ηεο ηππνγξαθίαο γηα ην Νηαληά θαη ηνπο Οπηηθνχο Πνηεηέο είηαλε ζεκαληηθή, εδψ φκσο ην παηρλίδη κε ηηο άπεηξεο γξακκαηνζεηξέο μεθηλάεη. Σ απηή ηελ λέα ηζηνξία πνπ γξάθεηαη εδψ θαη ρξφληα ε ςεθηαθή πνίεζε απνθηά ηνλ δηθφ ηεο ρψξν θαη ηελ δηθηά ηεο θσλή. Ζ πνίεζε, απηφ ην καγηθφ εξγαζηήξην ηεο γιψζζαο, βξήθε ηα εξγαιεία ηεο. Νέα αηζζεηηθή θαη δηαθνξεηηθά ζηπι δηεθπεξαηψλνληαη κέζα ζηελ ςεθηαθή ινγηθή. Σε έλα θείκελφ κνπ γηα ηνλ άγλσζην Φ 7 ζεκεηψλσ πσο: «Δπεηδή ππάξρεη ηερλνινγηθή αλάπηπμε θη επηζηεκνληθή εμέιημε θη πζηεξία καδί, απηφ δελ ζεκαίλεη πσο πεξλάκε κηα πεξίνδν ζπλνιηθήο αλζξψπηλεο πξνφδνπ. Γελ ζεκαίλεη πσο κε ηελ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο δεκηνπξγήζεθαλ κεγάινη ζπγγξαθείο, νχηε πσο ε αλππαξμία ηεο εκπφδηζε ηνλ Αξηζηνηέιε λα γξάςεη ηφζα βηβιία ζε κηα ηέηνηα επξεία γθάκα πξαγκάηεπζεο, απφ ηα κεηεσξνινγηθά έσο ηελ πνηεηηθή. Δμ άιινπ απηφο ν νξγαλσκέλνο ςεθηαθφο λνεηφο ρψξνο, 16

17 κήπσο δελ είλαη απφξξνηα ηεο νξγάλσζεο ελόο εηδηθνύ ηκήκαηνο κφλνλ ηεο αλζξψπηλεο θαληαζίαο; Ο ειεθηξνληθφο πνιηηηζκφο καο γηα ηελ ψξα έθαλε έμππλεο ηηο κεραλέο. Πφζν ηαηξηάδεη απηή ε ιέμε γηα λα ραξαθηεξίζνπκε ηνλ 20φ αηψλα, δειαδή έμππλνο αηψλαο θαη θαηά πξνέθηαζε έμππλνο άλζξσπνο; Δίρε πξάγκαηη ηεξάζηηεο ελαιιαγέο, εθεπξέζεηο, θαιιηηερληθά θηλήκαηα, επαλαζηάζεηο, παγθφζκηνπο πνιέκνπο, ππξεληθά κέζα αθαληζκνχ. Ζ θσηνληθή θσηηά πνπ θαίεη κέζα ζηηο νζφλεο ζην ζπίηη καο, θέξλνληαο ζε εκάο ηελ ζπλνιηθή, πξψηεο αλάγλσζεο, επηθνηλσλία ζε άκεζε επαθή θαη κε δηαδξαζηηθή δπλαηφηεηα, ζπλερίδεη ηελ αξρέηππε ινγηθή ηεο θσηηάο ζην ζπίηη πξνζθέξνληαο επηπιένλ ηελ γπαιηζηεξή δεζηαζηά ηεο ιάκςεο ηεο ηερλεηήο επθπΐαο ησλ ππνινγηζηψλ; Ζ επηζηήκε βέβαηα ςάρλεη λα ελλνήζεη απηό πνπ βιέπνπκε, κφλνλ πνπ απηό είλαη παξάγσγν ηνπ αηζζάλνκαη, είλαη κηα ζχλζεζε φισλ ησλ αηζζήζεσλ ζπλεηδεηψλ θαη κε. Ζ επηζηήκε έρεη ηελ δηάζεζε λα εμεγήζεη ηα πάληα. Ννκίδεη θη έηζη πξέπεη γηα ηελ παξαγσγηθή ηεο ιεηηνπξγία πσο κπνξεί λα αλαθαιχςεη ηη θξχβεηαη θάησ απφ θάζε θαηλφκελν θαη απφ ηελ ψξα πνπ βξεζνχλ ιχζεηο θαη κπνπλ ζε εθαξκνγή, γελληνχληαη λέα πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη θαηλνχξηεο έξεπλεο θαη ιχζεηο. Ζ πνίεζε γξάθεη ηελ ηζηνξία ηεο ρσξίο λα εμειίζζεηαη κεζνδηθά φπσο ε επηζηήκε. Δίλαη ην ίδην πξσηφγνλν έλα ρηεζηλφ γθξάθηηη, έλαο ζρεδηαζκφο ζηα πξντζηνξηθά ζπήιαηα θαη κηα αλάινγε ρεηξνλνκία ή επεμεξγαζία κ' έλα ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα ζηελ λέα καο ζπειηά ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ζπηηηνχ καο; Όζν θεξδηζκέλε βγαίλεη ε πνίεζε απφ ηα ηερλνινγηθά πιηθά ηφζν θαη απηά ηα ίδηα γίλνληαη πην έμππλα θαη δεκηνπξγηθά ζηα ρέξηα πνηεηψλ. Απφ ην πην απιφ κηθξφθσλν, έσο ην καγλεηφθσλν, απφ ηα κεγάθσλα έσο ηα θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα, απφ ηνπο πξψηνπο ππνινγηζηέο έσο ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά πξνγξάκκαηα θαη βέβαηα λα κελ μεράζνπκε ηηο ηδηφηππεο θαηαζθεπέο απφ ρξεζηκνπνηεκέλα αληηθείκελα πνπ ρξεζίκεςαλ γηα πνηεηηθέο δξάζεηο ή θαη γηα ερεηηθέο παξνπζηάζεηο. Ζ αλάγλσζε ηνπ θφζκνπ ζαλ νιφηεηα, πνπ δίλεη δηθαίσκα ζηνλ ιφγν ηεο πνίεζεο λα ππάξμεη, ζέιεη λα θάλεη έλαλ πνηεηηθό θόζκν ηελ πνιχκνξθε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ πνίεζε δηαπξαγκαηεχεηαη ην άγλσζην αλαδεηθλχνληαο θξπθέο πιεπξέο θαη δπζεχξεηεο αιήζεηεο, γηα λ' αλαδείμεη ην νπζηψδεο αλεμήγεην ή ην ηπραίν σξαίν.». Όια κέζα ζηελ ειεθηξφζθαηξα ζε ςεθηαθή δηακεζνιάβεζε. Ζ ηειεφξαζε κέζα απφ ηνλ λέν ςεθηαθφ καλδχα δεη ηελ κεηακφξθσζή ηεο ζε έλα δηαδηθηπαθφ δηαδξαζηηθφ ζχζηεκα. Ζ απνξξφθεζε ελφο κέζνπ απφ/ζε έλα άιιν δελ ζεκαίλεη πσο ην έλα ράλεηαη είλαη ε ζεκεξηλή εμέιημε ησλ κέζσλ θαη βέβαηα ησλ αηζζήζεσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη απηά ηα κέζα θαη βέβαηα δηαζχλδεζε θεηκέλσλ πνπ επαλελλνηνδνηνχληαη θαη θνξηίδνληαη/δηθηπψλνληαη κε δηαρξνληθά δεδνκέλα. Σήκεξα έρνπκε ηελ πξσηνπνξία ηεο ππεξθεηκεληθήο ηερλνινγίαο, δειαδή ηελ απφιπηε πνηεηηθνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη έηζη ηελ είζνδφ καο ζηελ πνηεηηθή κέζεμε; Ή ηελ πξσηνπνξία ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο θαη ζην πνηεηηθφ είδνο, φπσο θαη ζηελ κνπζηθή θαη ζε φιεο ηηο δπλάκελεο λα ςεθηνπνηεζνχλ ηέρλεο; Ζ εξψηεζε έρεη λα θάλεη θαη κε ην εάλ νη θαιιηηέρλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ ηερλνινγία ιέγνληαη/είλαη πνηεηέο. Ννκίδσ πσο ηνπο λνηάδεη πην πνιχ αλ απηφ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ζα είλαη κε κηα νπζηαζηηθή πνηεηηθή αίζζεζε παξά κε ην πψο ζα ηνπο θαηαηάμνπλ. Καη νη νλνκαζίεο πνπ δίλνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο είλαη ζχλζεηεο - γηα παξάδεηγκα ν Mark Amerika απηνπξνζδηνξίδεηαη σο VJ, δειαδή θαιιηηέρλεο ηεο βίληεν πεξθφξκαλο, παξάιιεια είλαη θαη ζπγγξαθέαο βηβιίσλ. Δδψ ην εξψηεκα πνπ απαζρνιεί είλαη ην ίδην πάληα: «ηη είλαη πνίεζε;»! Τψξα πνπ επηηέινπο ε κεηακνληέξλα παγίδα κνηάδεη λα ηειεηψλεη ή πάλησο γίλεηαη επξέσο αληηιεπηή ζαλ παγίδα θη ν ζρεηηθηζκφο αλαξσηηέηαη κε θάζε δηθαίσκα: «κήπσο είκαη έλα αθόκε ηζηνξηθό πηώκα;», αο ραξαθηεξίζνπκε ηελ δεκηνπξγηθή εξεπλεηηθή επαηζζεζία ησλ πνηεηψλ ζαλ ηελ ζ π λ έ ρ ε η α ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ηνπ Μεηά, δειαδή ηνπ Μνληέξλνπ, ηνπ Μνληεξληζκνχ. Μπνξεί 17

18 ε λέα εμέιημε ηεο ςεθηαθήο αίζζεζεο/αηζζεηηθήο λα δψζεη ηελ κνληέξλα θηλεκαηηθή ινγηθή ηεο εμέιημεο; «Πηζηεχεηε πσο ε ζνβαξή ινγνηερλία, είλαη αξθεηά ζνβαξή;», ξσηάεη ν John Cage. Σηελ Τέρλε πξσηνπνξηαθνί θαιιηηέρλεο ππάξρνπλ πάληα, εξεπλεηηθνί, εκπλεπζκέλνη, πξνθεηηθνί, αιρεκηζηέο, ηνπ πεξηζσξίνπ, κε κηα καηηά νξίδνληαο καγηθψλ εθεπξέζεσλ - ζηελ πνίεζε δελ ππάξρνπλ πξσηνπφξνη, δελ ρξεηάδνληαη, δελ αλαγλσξίδνληαη; Μήπσο ζηελ πνίεζε νη ηνπηθέο απηάξεζθεο θιεηζηέο ζπληεξεηηθέο κηθξνθνηλσλίεο δελ επηηξέπνπλ ηε δηαθνξά λ αλαπηπρζεί, λα νξηζηεί ζαλ ηέηνηα; Σηελ Τέρλε ππάξρνπλ νη πξσηνπφξνη, εθηφο απφ ηελ κεηακνληέξλα πεξίνδν πνπ ηνπο έβαιε ζην πεξηζψξην θαη αδηαθφξεζε γηα ηελ εμέιημε ησλ ηερλψλ, ζηελ πνίεζε επίζεο ππάξρνπλ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο αλαλεσηηθνί, εξεπλεηηθνί, πξσηνπνξηαθνί θη έηζη θαηαρσξνχληαη. 8 Απηφ πνπ ζπκβαίλεη παγθφζκηα δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ Πνίεζε ή ηελ Τέρλε αιιά ζπλνιηθά κε ηηο αμίεο. Οη ιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα νξίζνπλ άιια πξάγκαηα. Σηελ ηέρλε φπσο θαη ζε φιεο ηηο άιιεο εθθάλζεηο ηνπ ην κεηακνληέξλν ιεηηνχξγεζε απνπξνζαλαηνιίδνληαο, ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηνλ φξν πξσηνπνξία αθφκα γηα λα πνπιήζνπλ έξγα κεηακνληέξλα θαη βέβαηα ζηελ θνηλσλία ε νιηγαξρία νλνκάδεηαη δεκνθξαηία θαη ζηελ πνίεζε ζαλ ηίπνηα λα κελ άιιαμε ν λενθιαζηθηζκφο θαη ε λενζπληήξεζε νξίδνπλ έλα ηνπίν πνπ δελ ζα αληέμεη, δελ ζα κπνξέζεη λα μεπεξάζεη ηελ πνηεηηθή δχλακε πνπ έξρεηαη. Τν πνηεηηθφ ζψκα φπσο θαη θάζε δσληαλφο νξγαληζκφο ππάξρεη επεηδή είλαη κηα κεραλή πάζνπο, ειπίδαο, εδνλήο, ηξνθηθήο ιήςεο, απφιαπζεο, κάρεο, νξακαηηζκνχ. Παηρληδνκεραλή επαηζζεζίαο θη αλαηξνπήο, γηα λα βξεηο ηνλ θξπκκέλν εαπηφ ζνπ, γηα λα ηνλ ράζεηο, λα βξεηο έλαλ άιινλ ζηνλ αληηθαζξεθηηζκφ ηνπ, πνπ ππάξρεη γηα λα δίλεη θαη λα παίξλεη, λα καο αλνίγεη θάπνηεο αηζζήζεηο λα νινθιεξψλεη ην λφεκα ηεο ειεπζεξίαο. Φξεηάδεηαη κηα ηδηαίηεξε δπλακηθή γηα λα ζπγθξαηήζεηο απηέο ηηο ζπάληεο ζηηγκέο έηζη πνπ λα κεηακνξθψζεηο ζε κεηαδφζηκεο αηζζήζεηο ηηο αιιεπάιιειεο θσηεηλέο ιάκςεηο πνπ πεηάλε κέζα ζηε λχρηα - κέζα ζην φξακα ηνπ πνηεηή. Αζήλα, Παραπομπές : 1. Α. Αξγπξίνπ, Η Ειιεληθή Πνίεζε, Νεσηεξηθνί Πνηεηέο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Δθδ. Σνθφιε, Αζήλα Δηζαγσγή ζει. 48 : «Ζ χπαξμε πάλησο ηφζσλ ζπκπηψζεσλ σο πξνο ηελ άξλεζε ησλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ ηεο ηέρλεο, θπξίσο ζηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ αηψλα καο, πηζηνπνηεί ην ζπιινγηθό ραξαθηήξα ηνπ θαηλνκέλνπ. Γελ επξφθεηην πηα γηα κεκνλσκέλεο θαη κνλαρηθέο δηακαξηπξίεο, πνπ ηεινχληαη ζηνλ αηνκηθφ ρψξν θαη ηηο ππνδέρνληαη πεξηνξηζκέλα θνηλσληθά κνξθψκαηα, ή έξγα πξνθεηηθά θαηά έλα ηξφπν πνπ γελληνχληαη πξηλ απφ ηελ ψξα ηνπο θαη ζα θαηαμησζνχλ πνιχ αξγφηεξα, φηαλ ζα ππάξμνπλ νη επλντθνί φξνη γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη ηε ππνδνρή ηνπο. Τψξα πνιινί θαιιηηέρλεο, ζπγρξφλσο θη αλεμάξηεηα, θη ελψ μεθηλνχλ απφ δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο θαη εθηηκήζεηο, ζπγθιίλνπλ ζε κηα θνηλή δηαπίζησζε: Πσο νη δεδνκέλεο κνξθέο δελ παξάγνπλ παξά κφλν βξαρπθπθιψκαηα. έθιεηζαλ ηα πεξηζψξηα ζπληεξήζεψο ηνπο, φρη ηφζν γηαηί εμαληιήζαλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, φζν γηαηί γελλήζεθαλ θαη ηξάθεθαλ ζ έλα ρψξν ζπκβάζεσλ πνπ ηνπο πεξηφξηδε ην πεδίν νξάζεσο. Αλ δηθαηνινγείηαη ε πξφηαζε φηη ν 20 νο αηψλαο αξρίδεη ην 1914, νη θαιιηηέρλεο πνπ αλήθαλ νξγαληθά ζηνλ αηψλα καο ζχκθσλα κε ηε δηφξζσζε απηή, αληηιήθζεθαλ ζσζηά φηη φθεηιαλ λα εγθαηληάζνπλ λέεο ηέρλεο επάλσ ζε απφιπηα θηιειεχζεξεο αξρέο, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ αλζξψπηλε πνιπζεκία θαη πνπ λα ηνπο επαλαζπλδένπλ κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπο.» 2. Terminal Zone, Poésie et nouvelles technologies, Editions Al Dante Léo Scheer, Italo Calvino, Se una notte d inverno un viaggiatore, Milan,Mondadori,1994, p C. Castoriadis. Figures du pensable. Les Carrefours du labyrinthe. Volume VI, «Notes sur quelques moyens de la poésie», ζει.68, Éditions du Seuil,1999. Μεηαθξαζκέλν ζηελ Δζηία #1722, Απξίιηνο 2000, απφ ηνλ Κ.Σπαληηδάθε. 5. Πεξηνδηθφ Νέα Σπληέιεηα,#8-9-10, Αζήλα Φσηνγξαθία ηεο πνηήηξηαο Μ. Αξαβαληηλνχ κε ην Εξσηεκαηηθό ηεο Γεο θαη ην θείκελν πνπ κνηξάδεηαη πάληα ζηνπο ζεαηέο ηνπ γιππηνχ, ζην Πάξθν Γιππηηθήο ηνπ Σθηξψλεηνπ Μνπζείνπ

19 7. Τν θείκελν γξάθηεθε ζηελ Αζήλα ην 1995 θαη παξνπζηάζηεθε ζην ζπλέδξην Τέρλεο Τερλνινγίαο κε ζέκα «Τέρλε θαη Δπηζηήκε», ζην Μνπζείν Σχγρξνλεο Τέρλεο, Ίδξπκα B. & E. Γνπιαλδξή, ζηελ Άλδξν. Τκήκα απηνχ ηνπ θεηκέλνπ είλαη δεκνζηεπκέλν ζην πεξηνδηθφ Μάγκα, αξηζ.5, Αζήλα Jacques Donguy, Poésies expérimentales Zone numérique ( ). Έθδνζε : les presses du réel. Dijon, France. Διαδικτσακές αναφορές : Archives de la poésie sonore & numérique : Istanbul Contemporary Art Museum (is.cam) presents Web Biennial 10:http://www.webbiennial.org/gallery3.php Mario Vitti : Οη δχν πξσηνπνξίεο ζηελ ειιεληθή πνίεζε 1930 κε 40, ζην Google. Γηψξγνπ Γηάλλαξε: «Ζ Διιεληθή Πξσηνπνξία, Ν. Κάιιαο, Θ. Νηφξξνο», ζην Google. Δηθφλα, έξεπλα θαη πξσηνπνξηαθή πξν-νπηηθήhttp://www.ksyme.gr/ksyme/κείκελα_files/costis_%20eikona.pdf Βιβλιογραφία : Guillaume Apollinaire, Méditations esthétiques. Les Peintres cubistes, Paris, Eugène Figuière, Isidore Isou, Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique, Paris, Gallimard, Henri Chopin: POESIE SONORE INTERNATIONALE, Jean-Michel Place Éditeur, Paris L.Pignotti & S. Stefanelli: La Scrittura Verbo-Visiva, Ed.ESpresso Strumenti,1980. Jaques Donguy, Une Génération , ed. Artefact, Paris Κ.Τξηαληαθχιινπ,νπξξεαιηζκόο ή Τπεξξεαιηζκόο,πεξηνδηθφ Φλάξη 24,ζει.585,Αζήλα,Μάηνο 1987 Frank Popper, L art à l âge, électronique, Hazan, Paris. Poésure et Peintrie, «d un art, l autre», Musées de Marseille,1993. Μάλνο Σηεθαλίδεο, Εηθνλνγξαθέο. Η ειιεληθή νκάδα νπηηθήο πνίεζεο, εθδ. Μίιεηνο, Αζήλα Διηζάβεη Αξζελίνπ, Ννζηαιγνί θαη Πιαζηνπξγνί, εθδ. παξαθεξλάιηα-ηππσζήησ, Αζήλα νίλνο-νίλνο, Έθζ. Οπη. Πνίεζεο, Πνι. Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο, Πάηξα,2006 Mark Amerika, META/DATA, A digital Poetics, The MIT Press, London, England,2007. Θαλάζεο Μνπηζφπνπινο, Κσζηήο: ειεθηξηζκέλε πεξηπέηεηα, Πιέζξνλ, Αζήλα 2009 Ληάλα Σαθειίνπ, Κσζηήο Σξηαληαθύιινπ: ν γιύπηεο ειεθηξνθόξσλ ιέμεσλ, Τν Μνληέξλν ζηελ Πνίεζε, Πξαθηηθά Δηθνζηνχ Έλαηνπ Σπκπνζίνπ Πνίεζεο,ζει , Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα: Η ποιητική γενιά του 30

Υπόδειγμα: Η ποιητική γενιά του 30 Θεματικός κύκλος: Τέχνη, Πολιτισμός Υπόδειγμα: Η ποιητική γενιά του 30 ΝΠ Πξφθεηηαη, θπζηθά, γηα ηε ινγνηερληθή γεληά, πνπ ζηε λενειιεληθή γξακκαηνινγία πνιηηνγξαθήζεθε κε ηνλ θαζηεξσκέλν πιένλ φξν Γεληά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα