ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ 1 Εισαγωγή 1.1 Εισαγωγή. Ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας Η σύγχρονη τεχνολογία έχει δώσει στα βιοχηµικά εργαστήρια τη δυνατότητα να παράγουν ταχύτατα ένα µεγάλο όγκο αναλύσεων. Είναι γεγονός όµως ότι η ταχύτητα και η σταθερότητα των αποτελεσµάτων των σύγχρονων αναλυτών προκαλούν στο προσωπικό των εργαστηρίων την εντύπωση ότι τα αποτελέσµατα είναι πάντα αξιόπιστα αρκεί να τηρούνται πιστά οι οδηγίες των τεχνικών των εταιρειών. Η πραγµατικότητα όµως είναι πως η αξιοπιστία των βιοχηµικών αναλύσεων επιτυγχάνεται µόνο µε την διαδικασία του στατιστικού ελέγχου ποιότητας ο οποίος εξασφαλίζει τη βέλτιστη επαναληψιµότητα και ακρίβεια των αναλύσεων. Σκοπός του στατιστικού ελέγχου ποιότητας στην κλινική χηµεία είναι ο περιορισµός της έλλειψης επαναληψιµότητας και της έλλειψης ακρίβειας των αναλυτικών προσδιορισµών. Για να επιτευχθεί αυτό ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας εντοπίζει όλων των ειδών τα τυχαία και συστηµατικά σφάλµατα που συµβαίνουν κατά την διάρκεια των προσδιορισµών πάνω στους αυτόµατους αναλυτές (Εικόνα 1). Eικόνα 1 Απεικόνιση της βέλτιστης επαναληψιµότητας και ακρίβειας (Α), της έλλειψης επαναληψιµότητας (Β) και της έλλειψης ακρίβειας µε άριστη επαναληψιµότητα (Γ). Τα τυχαία και τα συστηµατικά σφάλµατα (ονοµάζονται από κοινού αναλυτικά σφάλµατα) επιδρούν µε διαφορετικό τρόπο στην ποιότητα των εργαστηριακών αποτελεσµάτων. Στα τυχαία σφάλµατα προκαλούνται µικρές ή µεγάλες εκτροπές από την «πραγµατική τιµή», οι οποίες προσβάλλουν τόσο την επαναληψιµότητα όσο και την ακρίβεια της µεθόδου. Οφείλονται τόσο σε απροσδιόριστα αίτια (ενδογενές σφάλµα) όσο και σε συγκεκριµένα ελαττώµατα στην λειτουργία του αναλυτή και στις χηµικές διεργασίες των αντιδραστηρίων (Εικόνα 2). 1

2 Eικόνα 2 Τυχαία σφάλµατα σε διάγραµµα ελέγχου Στα συστηµατικά σφάλµατα διατηρείται η επαναληψιµότητα της µεθόδου αλλοιώνεται όµως η ακρίβειά της αφού παράγονται αποτελέσµατα περιορισµένα σε µία στενή περιοχή η οποία όµως απέχει σηµαντικά από την «πραγµατική τιµή». Τα συστηµατικά σφάλµατα διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, η σηµαντικότερη όµως διάκριση τους είναι στις συστηµατικές µετατοπίσεις και τις συστηµατικές εκτροπές. Στις συστηµατικές µετατοπίσεις παρατηρείται απότοµη µεταβολή της µέσης τιµής των µετρήσεων. Αντίθετα στις συστηµατικές εκτροπές παρατηρείται µια βαθµιαία αύξηση ή µείωση της µέσης τιµής των µετρήσεων (Εικόνα 3). Εικόνα 3 Συστηµατικά σφάλµατα: µετατόπιση (αριστερά) και εκτροπή (δεξιά) Τα συστηµατικά σφάλµατα οφείλονται πάντα σε συγκεκριµένα αίτια ως εκ τούτου διορθώνονται ευκολότερα από τα τυχαία. Η διόρθωση επιτυγχάνεται είτε µε εξάλειψη των αιτιών που τα προκαλούν (π.χ. χαλασµένο φωτόµετρο, αντλία αναρρόφησης δειγµάτων) είτε µε µαθηµατικό τρόπο (π.χ. αλλαγή του συντελεστή µετατροπής «factor» της καµπύλης βαθµονόµησης). Ο έλεγχος της επαναληψιµότητας και της ακρίβειας, δηλαδή ο εντοπισµός τυχαίων και συστηµατικών σφαλµάτων επιτυγχάνεται µε δύο διαφορετικές διαδικασίες του στατιστικού ελέγχου ποιότητας οι οποίες έχει επικρατήσει να ονοµάζονται εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ποιότητας. Ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας διενεργείται καθηµερινά στο εργαστήριο (πρόκειται για τα controls που τρέχουν στον αναλυτή κάθε πρωί) και ελέγχει αποκλειστικά την επαναληψιµότητα των µετρήσεων. Αντίθετα ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας διενεργείται σπανιότερα αλλά σε τακτά χρονικά διαστήµατα και ελέγχει την ακρίβεια. Προϋπόθεση για να προχωρήσει ένα εργαστήριο στον έλεγχο της ακρίβειας είναι η πιστή εφαρµογή προηγουµένως όλων των κανόνων του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας δηλαδή η επίτευξη της βέλτιστης δυνατής επαναληψιµότητας. Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούν οι ορθοί κανόνες για τον έλεγχο της επαναληψιµότητας των βιοχηµικών αναλύσεων. Θα αναφερθούν σε συντοµία οι κανόνες του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και θα περιγραφεί η δυνατότητα εφαρµογής τους στους βιοχηµικούς αναλυτές του ΙΚΑ. 2

3 2. Η διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας 2.1 Τα υλικά ελέγχου. Ο υπολογισµός των κατάλληλων ορίων ελέγχου Τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας διενεργούνται µε τη χρήση κατάλληλων υλικών ελέγχου (controls). Πρόκειται για δεξαµενές βιολογικών υγρών (ορού, ολικού αίµατος, πλάσµατος ή ούρων) που έχουν προέλθει από την ανάµιξη πολλών διαφορετικών δειγµάτων. Τα δείγµατα αυτά είναι ως επί το πλείστον ανθρώπινα αν και σε µερικές περιπτώσεις προέρχονται από ζώα. Ανάλογα µε τις συγκεντρώσεις των µεταβολιτών µέσα στα υλικά ελέγχου υπάρχουν ένα, δύο ή τρία επίπεδα υλικών ελέγχου, χαρακτηριζόµενα αντίστοιχα ως χαµηλό, µεσαίο, και υψηλό επίπεδο. Το σηµαντικό στα επίπεδα υλικών ελέγχου δεν είναι τόσο ο τρόπος παρασκευής τους όσο ο υπολογισµός των συγκεντρώσεων των µεταβολιτών που περιέχουν. Στον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας ο υπολογισµός των συγκεντρώσεων των βασικών ουσιών των υλικών ελέγχου γίνεται µε στατιστικό τρόπο µε βάση τις αρχές της κανονικής κατανοµής (Εικόνα 4) (2). Συγκεκριµένα, τα υλικά ελέγχου µετρώνται δεκάδες φορές (τουλάχιστον 20 30) και κατόπιν υπολογίζονται η µέση τιµή και η σταθερή απόκλιση σύµφωνα µε τους γνωστούς τύπους: µ = N i N x i σ = Ν i ( x µ ) i Ν 1 Η µ και σ είναι η µέση τιµή και η σταθερή απόκλιση αντίστοιχα των επαναλαµβανόµενων µετρήσεων. Με βάση την µέση τιµή και την σταθερή απόκλιση η κανονική κατανοµή µπορεί να χωριστεί στα ακόλουθα τµήµατα (Εικόνα 4): Tο εύρος τιµών: µ ± σ περιέχει το 68,4% των τιµών ελέγχου µ ± 2σ» 95,5%» µ ± 3σ» 99,9%» 2 Εικόνα 4 Η κανονική κατανοµή και η διαίρεση της µε βάση τις τιµές µ και σ 3

4 Τα όρια µ ± 2σ και µ ± 3σ είναι τα γνωστά όρια ελέγχου που αναγράφονται στα φυλλάδια που συνοδεύουν τα controls. Κατά κανόνα στους βιοχηµικούς αναλυτές τα όρια ελέγχου που δίνονται από τις εταιρείες είναι τα µ ± 2σ ενώ για τους ανοσοενζυµικούς αναλυτές είναι τα µ ± 3σ. Οι υπολογισµοί των ορίων ελέγχου γίνονται από τις παρασκευάστριες εταιρείες των controls απαλλάσσοντας, εκ πρώτης όψεως, το εργαστηριακό προσωπικό από τον κόπο των επαναλαµβανόµενων µετρήσεων. Αυτή η πρακτική όµως δεν είναι ορθή. Τα όρια ελέγχου των βιοχηµικών αναλυτών πρέπει να υπολογίζονται µέσα στο εργαστήριο. Ο λόγος είναι ότι τα όρια ελέγχου που προσδιορίζονται από εταιρείες είναι συνήθως εξαιρετικά ευρεία αφού οι επαναλαµβανόµενες µετρήσεις controls γίνονται σε διαφορετικούς αναλυτές του ίδιου τύπου. Η συλλογή τιµών από διαφορετικά µηχανήµατα προκαλεί αύξηση της συνολικής διακύµανσης µε αποτέλεσµα η τελική σταθερή απόκλιση που υπολογίζεται να είναι υπερβολικά µεγάλη. Επιπροσθέτως η µέση τιµή των ορίων ελέγχου, ελεγµένη µε µεθόδους εξωτερικού ελέγχου ποιότητας σε διαφορετικές χώρες (εκτός της Ελλάδας) και υπό διαφορετικές εργαστηριακές συνθήκες, πολλές φορές απέχει από τη µέση τιµή των controls όταν τρέχουν στον δικό µας αναλυτή. Για τους παραπάνω λόγους ο υπολογισµός των ορίων ελέγχου πρέπει να γίνεται µέσα στο εργαστήριο. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υπολογιστούν η µέση τιµή και η σταθερή απόκλιση από 20 µε 30 τιµές control όλων των διαθέσιµων επιπέδων. Ο ρόλος των ορίων ελέγχου που προσφέρονται από τις εταιρείες θα πρέπει να περιορίζεται στο καθηµερινό έλεγχο της εγκυρότητας των τιµών controls που συσσωρεύονται για τους τελικούς υπολογισµούς. Πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι µόνο η διεθνής βιβλιογραφία που συστήνει κάθε εργαστήριο να υπολογίζει τα δικά του όρια ελέγχου στις εξετάσεις ποu διενεργεί αλλά και οι ίδιοι οι κατασκευαστές των controls συνιστούν στα φυλλάδια τους τον υπολογισµό των ορίων ελέγχου µέσα στο εργαστήριο, διευκρινίζοντας ότι τα δικά τους όρια είναι µόνο ενδεικτικά. 2.2 ιαγράµµατα ελέγχου βιοχηµικών αναλυτών. Το διάγραµµα Levey-Jennings Η απλή καταγραφή των τιµών ελέγχου οι οποίες παραβιάζουν τα όρια ελέγχου δεν είναι επαρκής για την κατανόηση των αναλυτικών σφαλµάτων που καθηµερινά προκύπτουν. Είναι απαραίτητο να διαχωριστούν τα αναλυτικά σφάλµατα σε τυχαία και συστηµατικά γιατί οι δυο αυτές κατηγορίες σφαλµάτων επιδέχονται διαφορετική αντιµετώπιση. Για τον σκοπό αυτό οι Αµερικανοί χηµικοί Levey και Jennings πρότειναν την δεκαετία του 50 τη χρήση διαγραµµάτων ελέγχου ποιότητας στην κλινική χηµεία. Το διάγραµµα που πρότειναν φέρει το όνοµα τους και συνήθως µε αυτό το όνοµα αναφέρεται και στο λογισµικό των αναλυτών. Στους βιοχηµικούς αναλυτές του ΙΚΑ συναντάται µε τα ονόµατα: Levey-Jennings Chart (αναλυτής ACE), QC Chart (αναλυτής WAKO), Control chart (αναλυτής OLYMPUS), x Chart (αναλυτής ILAB). Η κατασκευή του διαγράµµατος Levey-Jennings είναι πολύ απλή, επί της ουσίας πρόκειται για µια ανεστραµµένη κατά 90 µοίρες κανονική κατανοµή (3). Το διάγραµµα αποτελείται από επτά οριζόντιες γραµµές που αντιστοιχούν στις τιµές µ, µ±1σ, µ±2σ, µ±3σ (Εικόνα 5). 4

5 Εικόνα 5 Η δηµιουργία του διαγράµµατος Levey-Jennings από την κανονική κατανοµή συχνοτήτων Ως ανώτατα όρια ελέγχου χρησιµοποιούνται το όριο µ±3σ το οποίο οφείλει να περιλαµβάνει το 99,7 % των συνολικών µετρήσεων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι καµιά τιµή ελέγχου δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό το όριο. Αντίθετα η υπέρβαση του ορίου µ±2σ που περιλαµβάνει το 95,4% των µετρήσεων θεωρείται «επιτρεπτή» (χωρίς να χαρακτηριστεί η ανάλυση αναξιόπιστη) αν συµβαίνει µία φορά κάθε 20 συνεχόµενες µετρήσεις. Είναι απαραίτητη η οπτική παρατήρηση του διαγράµµατος Levey-Jennings σε κάθε νέα τιµή ελέγχου. Η καθηµερινή παρατήρηση του διαγράµµατος βοηθάει να εντοπιστούν έγκαιρα τα τυχαία και συστηµατικά σφάλµατα. Λόγου χάριν, µπορεί όλες οι τιµές να βρίσκονται στην ίδια πλευρά του διαγράµµατος (π.χ. πάνω από τη µέση τιµή) ή ακόµα να εµφανίζουν συγκεκριµένη τάση (π.χ. συνεχώς κατιούσες τιµές). Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) (4) έχει θεσπίσει συγκεκριµένους κανόνες για την αξιολόγηση του διαγράµµατος Levey-Jennings. Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ η παραβίαση ενός από τους παρακάτω κανόνες σηµαίνει αναλυτικό σφάλµα: 1. Mία τιµή είναι έξω από τα όρια ελέγχου µ±3σ 2. Επτά συνεχόµενες τιµές εµφανίζουν τάση προς τα πάνω 3. Επτά συνεχόµενες τιµές εµφανίζουν τάση προς τα κάτω 4. Επτά συνεχόµενες τιµές βρίσκονται από τη µία πλευρά της µέσης τιµής Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ η παραβίαση των ορίων µ±2σ αποτελεί αποκλειστικά προειδοποιητικό σήµα και δεν χρειάζεται να απορριφθεί η αναλυτική σειρά και να αναζητηθεί η αιτία της παραβίασης των ορίων. Τα διαγράµµατα Levey-Jennings υπάρχουν στα λογισµικά όλων των βιοχηµικών αναλυτών του ΙΚΑ (WAKO, ACE, Cobas-Mira, OLYMPUS, ILAB). Τα διαγράµµατα αυτά σχεδιάζονται στην οθόνη του αναλυτή χωριστά για κάθε εξέταση και επίπεδο (εξαιρείται ο Cobas Mira). Eπιπλέον σχεδόν όλοι (εκτός από τον ILAB) έχουν και δυνατότητα εκτύπωσης τους σε χαρτί. 2.3 Αξιολόγηση διαγραµµάτων Levey-Jennings µε κριτήρια Westgard Σήµερα η εκτίµηση των διαγραµµάτων Levey-Jennings γίνεται µε αυτόµατο τρόπο µε την χρήση κατάλληλων κριτηρίων ελέγχου. Τα γνωστότερα κριτήρια ελέγχου φέρουν το όνοµα του ιδρυτή τους (Westgard 5

6 criteria). Επινοήθηκαν το 1981 (5) από τον Αµερικανό κλινικό χηµικό J. Westgard και ανιχνεύουν συστηµατικά και τυχαία λάθη (6, 7, 8, 9). Oι κανόνες αυτοί που είναι διεθνώς γνωστοί ως «κριτήρια Westgard» συµβολίζονται µε την µορφή A L. Όπου Α είναι η συντοµευµένη ονοµασία του κριτηρίου ή ο αριθµός των απαιτούµενων αριθµού controls και L το όριο ελέγχου. Tα κριτήρια αυτά είναι: s. Mία τιµή του ορού ελέγχου είναι έξω από το όριο µ±2σ (Εικόνα 6). H παραβίαση του κριτηρίου αυτού υποδηλώνει την ανάγκη για προσεκτικότερο έλεγχο στις επόµενες µετρήσεις controls χωρίς να υπάρχει αυτή την στιγµή κάποιο σφάλµα. Αντιθέτως στα κριτήρια που ακολουθούν δεν επιτρέπονται να δοθούν αποτελέσµατα στους ασθενείς πριν διορθωθεί το σφάλµα s. ηλώνει τυχαίο σφάλµα και εµφανίζεται όταν µία τιµή του ορού ελέγχου υπερβεί το όριο µ±3σ (Εικόνα 7) s. ηλώνει συστηµατικό σφάλµα και εµφανίζεται όταν δύο συνεχόµενες τιµές κυµαίνονται µεταξύ µ+2σ και µ+3σ ή µεταξύ µ-2σ και µ-3σ (Εικόνα 8). Το κριτήριο αυτό εφαρµόζεται τόσο για ένα µοναδικό επίπεδο όσο και για δύο διαφορετικά επίπεδα. Όταν χρησιµοποιούνται δύο επίπεδα, το κριτήριο 2 2s παραβιάζεται όταν στην ίδια ηµέρα εµφανίζεται και στα δύο επίπεδα από µία τιµή µεταξύ µ+2σ και µ+3σ ή µεταξύ µ-2σ και µ-3σ. 4. R 4s. ηλώνει τυχαίο σφάλµα και εµφανίζεται όταν κάποια τιµή έχει υπερβεί το όριο µ+2σ ενώ κάποια άλλη τυχαία τιµή (όχι απαραίτητα συνεχόµενη) βρίσκεται κάτω από το όριο µ-2σ (Εικόνα 9). Το κριτήριο αυτό µπορεί να εφαρµοστεί ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα οπότε στο πρώτο επίπεδο µια τιµή βρίσκεται άνω του µ+2σ ενώ ταυτόχρονα (την ίδια ηµέρα) η αντίστοιχη τιµή του δεύτερου επιπέδου είναι κάτω του µ 2σ s. ηλώνει συστηµατικό σφάλµα και εµφανίζεται όταν τέσσερις συνεχόµενες τιµές βρίσκονται µεταξύ µ+1σ και µ+2σ ή αντίστοιχα µεταξύ µ-1σ και µ-2σ (Εικόνα 10). Το κριτήριο αυτό εφαρµόζεται τόσο για ένα µοναδικό επίπεδο όσο και για δύο διαφορετικά επίπεδα. Όταν χρησιµοποιούνται δύο επίπεδα το κριτήριο 4 1s παραβιάζεται όταν στην ίδια ηµέρα και στα δύο επίπεδα υπάρχουν από δύο τιµές µεταξύ µ+1σ και µ+2σ ή αντίστοιχα µεταξύ µ-1σ και µ-2σ x. ηλώνει συστηµατικό σφάλµα και εµφανίζεται όταν 10 συνεχόµενες τιµές βρίσκονται από την ίδια πλευρά της µέσης τιµής µ 0 (Εικόνα 11). Το κριτήριο αυτό εφαρµόζεται τόσο για ένα µοναδικό επίπεδο όσο και για δύο διαφορετικά επίπεδα. Όταν χρησιµοποιούνται δύο επίπεδα το κριτήριο 10 x παραβιάζεται όταν στην ίδια ηµέρα και στα δύο επίπεδα υπάρχουν από πέντε τιµές µεταξύ µ και µ+1σ ή µεταξύ µ και µ-1σ. Εικόνα 6 Το κριτήριο Westgard 1 2s Εικόνα 7 Το κριτήριο Westgard 1 3s 6

7 Εικόνα 8 Το κριτήριο Westgard 2 2s Εικόνα 9 Το κριτήριο Westgard R 4s Εικόνα 10 Το κριτήριο Westgard 4 1s Εικόνα 11 Το κριτήριο Westgard 4 1s 7

8 Ο Westgard πρότεινε το 1981 τα κριτήρια του να εφαρµόζονται όλα υποχρεωτικά και µε συγκεκριµένη σειρά (Εικόνα 12). Για το λόγο αυτό οι παλιοί αναλυτές χρησιµοποιούσαν όλα τα κριτήρια Westgard ανεξαιρέτως (π.χ. ο αναλυτής WAKO). Φυσικά ακόµα παλιότεροι αναλυτές δεν είχαν κριτήρια Westgard παρά µόνο διάγραµµα Levey-Jennings (π.χ αναλυτής Cobas-Mira). Εικόνα 12 Το λογικό διάγραµµα Westgard Σήµερα η πρόοδος της τεχνολογίας των αναλυτών και της σταθερότητας των αντιδραστηρίων επιτρέπει να επιλέγουµε το ποια κριτήρια θα χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε τις επιδόσεις του αναλυτή και των αντιδραστηρίων. Η επιλογή γίνεται χρησιµοποιώντας ειδικά διαγράµµατα που βασίζονται στην στατιστική θεωρία. Αυτά είναι οι καµπύλες ισχύος (power curves) (10, 11, 12, 13) και τα λειτουργικά διαγράµµατα (operating characteristics curves) (14, 15). Oι περισσότεροι βιοχηµικοί αναλυτές του ΙΚΑ διαθέτουν σύστηµα κριτηρίων Westgard (Πίνακας 1). Οι περισσότεροι από αυτούς διαθέτουν σύστηµα επιλογής των κριτηρίων που επιθυµούµε να χρησιµοποιήσουµε. Η επιλογή θα πρέπει να γίνεται πάντα µε επιστηµονικούς όρους µε βάση την έλλειψη επαναληψιµότητας και ακρίβειας των αναλυτικών µεθόδων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι µερικοί αναλυτές διαθέτουν περισσότερα κριτήρια από τα κλασικά κριτήρια Westgard. Τέτοια είναι το 7x (επτά συνεχόµενες τιµές control από την ίδια πλευρά της µέσης τιµής) και τα 5t ή 7t (πέντε ή συνεχόµενες τιµές ελέγχου ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν σταδιακά). ACE 1 2s, (1 3s ή 1 2,5s ή 1 4s ), 2 2s, 4 1s, 10x WAKO 1 2s, 1 3s, 2 2s, R 4s, 4 1s, 10x OLYMPUS 1 3s, 2 2s, R 4s, 4 1s, (10x ή 7x), (5t ή 7t) ILAB s, 2 2s, R 4s, 4 1s, 10 x, 7 x Cobas Mira εν έχει κριτήρια Westgard Πίνακας 1 Τα κριτήρια ελέγχου στους βιοχηµικούς αναλυτές του ΙΚΑ 8

9 3 Συµπέρασµα Η εφαρµογή των διεθνώς καθιερωµένων κανόνων στον καθηµερινό έλεγχο της επαναληψιµότητας πρέπει να είναι καθηµερινή προτεραιότητα του εργαστηριακού προσωπικού. Τονίστηκε στο κείµενο αυτό ότι η απλή σύγκριση των controls µε τα όρια ελέγχου δεν είναι σε καµία περίπτωση επαρκής αφού δεν διαχωρίζει τα σφάλµατα σε τυχαία και συστηµατικά. Από την άλλη µεριά τα όρια ελέγχου που δίνουν οι εταιρείες δεν καλύπτουν απαραίτητα και τον αναλυτή που διαθέτει το εργαστήριο. Για τον λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η δηµιουργία ορίων ελέγχου µέσα στο εργαστήριο σύµφωνα µε τους κανόνες της στατιστικής που περιγράφηκαν. Επιπροσθέτως τα όρια ελέγχου που αναγράφονται στα φυλλάδια των βιοχηµικών αναλυτών (πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουµε τον τρόπο υπολογισµού των ορίων ελέγχου από τις εταιρείες) αντιστοιχούν στο εύρος µ±2σ του οποίου η απερίσκεπτη εφαρµογή µπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήµατα. Ο λόγος είναι ότι το εύρος µ±2σ υποχρεώνει µόνο το 95% περίπου των τιµών ελέγχου να περικλείονται µέσα στο αυτό. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι µία στις είκοσι συνεχόµενες τιµές µπορεί να είναι έξω από το όριο αυτό χωρίς να υπάρχει αναλυτικό σφάλµα. ηµιουργείται έτσι άσκοπη ανησυχία του χειριστή του αναλυτή η οποία οδηγεί σε µη αναγκαίες ενέργειες επανόρθωσης, στην κατανάλωση αντιδραστηρίων και στην καθυστέρηση της ανάλυσης των δειγµάτων των ασθενών. Σηµαντικό είναι επίσης ότι έτσι µειώνεται σηµαντικά η εµπιστοσύνη του προσωπικού στα όρια ελέγχου και στο σύστηµα ποιότητας. Αποτέλεσµα είναι πολλοί χειριστές αναλυτών να βασίζονται ελάχιστα στα όρια ελέγχου έχοντας εµπιστοσύνη αποκλειστικά στην εµπειρία τους και στην αποµνηµόνευση προηγούµενων τιµών. Αυτή η πρακτική δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στην ορθότητα των αποτελεσµάτων ιδιαίτερα όταν το προσωπικό του αναλυτή εναλλάσσεται. Σε καµία περίπτωση τα παραπάνω δεν αποτελούν ορθή επιστηµονική πρακτική. Είναι απαραίτητη η καθηµερινή εφαρµογή των διαγραµµάτων και των κριτηρίων ελέγχου αν θέλει το εργαστήριο να παράγει επαναλήψιµα αποτελέσµατα. 9

10 Περίληψη Στην παρούσα ανασκόπηση περιγράφονται οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και η εφαρµογή τους στους βιοχηµικούς αναλυτές που χρησιµοποιούνται στο ΙΚΑ. Ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας ανιχνεύει τα αναλυτικά σφάλµατα που συµβαίνουν κατά την επεξεργασία των δειγµάτων στους αναλυτές. Τα αναλυτικά σφάλµατα αλλοιώνουν την αξιοπιστία των αναλυτικών προσδιορισµών και συγκεκριµένα την επαναληψιµότητα και την αναλυτική τους ακρίβεια. Ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας είναι µια στατιστική διαδικασία της οποίας οι ρίζες στηρίζονται στις ιδιότητες της κανονικής κατανοµής συχνοτήτων και στην θεωρία των πιθανοτήτων. Στην πράξη εφαρµόζεται πολύ εύκολα µε την χρήση διαγραµµάτων ελέγχου και κατάλληλων κανόνων. Το πιο γνωστό διάγραµµα ελέγχου που συναντάται σε όλους τους αναλυτές του ΙΚΑ είναι το διάγραµµα Levey-Jennings. Το διάγραµµα Levey-Jennings είναι µια ανεστραµµένη κατά 90 ο µοίρες κανονική κατανοµή συχνοτήτων. Η κατανοµή αυτή δηµιουργείται από την επαναλαµβανόµενη ανάλυση (20-30 φορές) κατάλληλων υλικών ελέγχου. Τα όρια της κατανοµής (µέση τιµή ± 3 σταθερές αποκλίσεις) είναι τα ανώτερα και κατώτερα όρια του διαγράµµατος Levey-Jennings. Παραβίαση των ορίων αυτών σηµαίνει αναλυτικό σφάλµα και πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξαλείφεται πριν δοθούν αποτελέσµατα στους ασθενείς. Τα διάγραµµα Levey-Jennings διακρίνει τα αναλυτικά σφάλµατα σε τυχαία και συστηµατικά. Σήµερα η διάκριση των σφαλµάτων σε τυχαία και συστηµατικά αλλά και η εκτίµηση της σοβαρότητας αυτών γίνεται µε τα κριτήρια Westgard που έχουν ενσωµατωθεί στο λογισµικό όλων σχεδόν των βιοχηµικών αναλυτών. Λέξεις κλειδιά: Βιοχηµικοί αναλυτές (WAKO, ACE, ILAB, OLYMPUS, COBAS-MIRA), Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας, Κριτήρια Westgard, ιάγραµµα Levey-Jennings. 10

11 COMMON METHODS OF THE INTERNAL QUALITY CONTROL FOR THE BIOCHEMICAL ANALYZERS OF SSI Summary This review describes the procedures of internal quality control and its application on biochemical analyzers of IKA (Social Security Institute). Internal quality control detects the analytical errors which happen during the analyzing of patients samples on automatic analyzers. The analytical errors degrade the precision and the accuracy of analytical measurements. Τhe internal quality control is a statistical control procedure which based on the normal distribution and on probability theory. In daily laboratory work the internal quality control can be put into practice very easily with the use of control charts and proper control rules. The most known control chart on clinical chemistry is Levey- Jennings diagram. This diagram is very common among the biochemical analyzers of IKA (WAKO, ACE, ILAB, OLYMPUS, Cobas-Mira). Levey-Jennings diagram is a reverted normal distribution at 90 degrees. This normal distribution is created by the repetitive analysis (20-30 times) of suitable control materials. The limits of the normal distribution (mean value ± 3 standard deviations) are the upper and lower limits of Levey-Jennings diagram. The violation of these rules means analytical error which must be retrieved before the patients take their results. Levey-Jennings diagram distinguish the analytical errors in random and systematic. Nowadays the distinction of errors between random and systematic and the appreciation of their importance take place with Westgard rules. These rules have been embodied in the software of almost all the modern analyzers. Λέξεις κλειδιά: Biochemical analyzers, Internal quality control, Westgard criteria, Levey-Jennings diagram, WAKO, ACE, ILAB, OLYMPUS, COBAS-MIRA. 11

12 Βιβλιογραφία 1. Σίσκος, ιαµαντής, Παπαναστασίου- ιαµαντή, Μαθήµατα Κλινικής Χηµείας, Εκδόσεις Λύχνος, Αθήνα, 1987, Σελ Κτένας Ευτύχιος, Βιοστατιστική Αρχές Επιδηµιολογίας, Εκδόσεις Zymel, Aθήνα, 1992, Σελ Shewart, A., Economic control of quality of the manufactured product, Van Nostrand, New York, Stamm D. Guidelines for a basic programme for internal quality control of quantitative analysis in clinical chemistry (Web) WHO document LAB/ Westgard, A multirule Shewart Chart for quality control in clinical chemistry, Clin. Chem, 1981, 27/3, Westgard, Selecting Appropriate Quality-Control Rules, Clin. Chem 1994, 40/3, Radin, The multi-rule Shewart Chart for Quality Control, Clin. Chem. 1996, 30/6, Westgard, Falk και Groth, Influence of a Between-run Component of Variation, Choice of Control Limits, and Shape of Error Distribution on the Performance Characteristics of Rules for Internal Quality Control, Clin. Chem, 1979, 25/3, Westgard, Groth., Aronson, Falk, και Carl-Henric de Verdier, Performance characteristics of rules for internal quality control: propabilities for false rejection and error detection, Clin. Chem, 1977, 23/10, Bishop και Nix., Comparison of Quality-Control Rules Used in Clinical Chemistry Laboratories, Clin. Chem, 1993, 39/8, Parvin, New Insight into the comparative power of quality-control rules that use control observations within a single analytical run, Clin. Chem, 1993, 39/3, Parvin, Comparing the power of Quality-Control Rules to Detect Persistent Systematic Error, Clin Chem, 1992, 38/3, Westgard, Groth, Power functions for statistical control rules., Clinical Chemistry, 1979, 25/6, Westgard, Bawa, Ross, Lawson, Laboratory precision performance. State of the art versus operating specifications that assure the analytical quality required by clinical laboratory improvement amendments proficiency testing, Arch Pathol Lab Med, 1996, 120: Westgard, OPSpecs Manual, Edition

Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ MH ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ MH ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ MH ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1 Εισαγωγή Τα είδη των εργαστηριακών σφαλµάτων Η καθηµερινή µέριµνα των εργαστηρίων κλινικής χηµείας είναι η παραγωγή αξιόπιστων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αναπαραγωγιµότητας των εργαστηριακών εξετάσεων, ελτ. Ελλην. Μικροβ. Εταιρ., Ιαν.-Φεβρ. 00, 46 (): 7-86. ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO) ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη ii Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη: Σύµφωνα µε το ISO/IEC 17025 (3): Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει διαδικασίες ελέγχου ποιότητας για τον έλεγχο της εγκυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας

22 Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραµατικών εδοµένων Συνεργασίας Χρήστος Κατσάνος και Νικόλαος Αβούρης Πανεπιστήµιο Πατρών Σκοπός Το παρόν κεφάλαιο, συµπληρωµατικό του κυρίως υλικού του βιβλίου, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 15189 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΛΙΝΕΡΓ 01/02/30-01-2014 1/16 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΝΙΝΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 29-03-2006 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙ ΩΝ, ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η ιατριβή που υπεβλήθη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3. Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή Σηµειώσεις 1-1 Εισαγωγή Τα µαθήµατα της Μεθοδολογίας Έρευνας και ιδιαίτερα της Στατιστικής είναι από τα πλέον παρεξηγηµένα στα διάφορα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα ψυχολογίας παγκοσµίως. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ R-2R DAC ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΗΣ Γ. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Α. Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Κατσής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ. Δημήτριος Α.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ. Δημήτριος Α. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας Ανάπτυξη Λογισμικού Αναγνώρισης Προσώπου

Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας Ανάπτυξη Λογισμικού Αναγνώρισης Προσώπου Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των Κολλήγα Χρυσούλα Α.Ε.Μ. 173 & Κακαγιάννη Μαρία Α.Ε.Μ. 252 Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

11 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 11 12 Οκτωβρίου 2013, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 11 12 Οκτωβρίου 2013, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Εσωτερικού και Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου των εξετάσεων που διενεργούνται στα σημεία φροντίδας των ασθενών ή εξετάσεις Παρά την Κλίνη του Ασθενούς, Point of Care Testing (POCΤ) Κ. Μπελογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποιοτικός έλεγχος των εξετάσεων σπέρματος

Ο ποιοτικός έλεγχος των εξετάσεων σπέρματος ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(2):208-218 Ο ποιοτικός έλεγχος των εξετάσεων σπέρματος Οι εξετάσεις σπέρματος παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλες διακυμάνσεις ανάμεσα σε διαφορετικά εργαστήρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» [Type text] ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή εργασία Εκτίμηση της ορθής χρήσης στατιστικών όρων και τεχνικών σε δημοσιευμένες εργασίες οφθαλμολογικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Περιβάλλον Ανταγωνιστικής Αγοράς και Επιπτώσεις των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

Αξιοπιστία Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Περιβάλλον Ανταγωνιστικής Αγοράς και Επιπτώσεις των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αξιοπιστία Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Περιβάλλον Ανταγωνιστικής Αγοράς και Επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Τμήμα: Διοίκησης επιχειρήσεων Βοηθητικές σημειώσεις για το μάθημα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διδάσκoυσα: Φουντουλάκη Κατερίνα Πίνακας Περιεχομένων 1. Η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας... 3 2. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία. <Μέθοδοι αξιολόγησης της ασφάλειας λογισμικού εφαρμογών> Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αλεξανδροπούλου Μαρία ΑΜ: 2009002

Μεταπτυχιακή Εργασία. <Μέθοδοι αξιολόγησης της ασφάλειας λογισμικού εφαρμογών> Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αλεξανδροπούλου Μαρία ΑΜ: 2009002 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Μεταπτυχιακή Εργασία Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισµός ρόµων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φωτισµός ρόµων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Φωτισµός ρόµων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος Απ. Μπουρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση γλώσσας ηλεκτρονικού κειµένου

Αναγνώριση γλώσσας ηλεκτρονικού κειµένου Αναγνώριση γλώσσας ηλεκτρονικού κειµένου Αθανάσιος Πρωτόπαπας Α. Ανασκόπηση 1. Εισαγωγή Με την εξέλιξη των συστηµάτων γλωσσικής επεξεργασίας και επικοινωνίας προκύπτει η ανάγκη αυτόµατης κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αυτοματοποιημένo σύστημα κατάτμησης εικόνας και ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Monte-Carlo ανάλυση αξιοπιστίας συστήµατος µνήµης RAM µε διόρθωση απλού σφάλµατος (SEC) και ανάγνωση-επανεγγραφή

Monte-Carlo ανάλυση αξιοπιστίας συστήµατος µνήµης RAM µε διόρθωση απλού σφάλµατος (SEC) και ανάγνωση-επανεγγραφή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία του Καλύβα Κ. ηµητρίου υπό την επίβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ιοικούσα Επιτροπή της HellasLab, επιθυµεί να εκφράσει τις ευχαριστίες της στα µέλη της Οµάδας Εργασίας: ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων, µε στόχο την ενηµέρωση των µελών της αλλά και οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου φορέα, αποφάσισε την τυποποιηµένη έκδοση Τεχνικών Κειµένων, σχετικά µε θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα