ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -"

Transcript

1 ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΓΝΧΔΗ, ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ ENOTHTA 4: ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΔΝΟΣΖΣΑ 5: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΝΧΔΧΝ, ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ Βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο Index: Δπεμήγεζε Σερληθήο Οξνινγίαο

3 ΤΝΟΦΖ Ζ ΞΙΑΗΠΗΥΠΖ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΚΔΙΔΡΖΠ Ζ ΞΙΑΗΠΗΥΠΖ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΚΔΙΔΡΖΠ Ζ ηάζε ηεο Δπαγγεικαηηθνπνίεζεο, ζηελ Πιαηζίσζε-Πξνζέγγηζε ηεο Σερληθήο-Δξγαιεηαθήο Οξζνινγηθφηεηαο, θαίλεηαη λα αληηιακβάλεηαη, ηνλ Δθπαηδεπηή Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Δλειίθσλ σο έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ, ζηαζεξψλ, επαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ θαη κε ζηαζεξά απνπιαηζησκέλα ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή κε αλεμάξηεηεο ησλ πεδίσλ εθαξκνγήο δεμηφηεηεο. Χο αληίδξαζε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ πιαηζίσζε δεκηνπξγήζεθε ε αλαδήηεζε, θαηά ην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηξφπσλ θαη κεζφδσλ απνθπγήο ηεο «αδξαλνχο γλψζεο» [inert Knowledge], κηαο γλψζεο, δειαδή, πνπ δελ έρεη άκεζε εθαξκνγή ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ (Jessup 1991). ηε ζπλέρεηα πξνηάζεθαλ ηαμηλνκίεο γηα ηελ ππέξβαζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο επεξεαζκέλεο απφ ηε Μεηα-Φνξληηθή Πξνζέγγηζε θαη Πιαηζίσζε ζρεηηθά κε ηε γλψζε πνπ παξάγεηαη ζηνπο ζχγρξνλνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. Ζ ηαμηλνκία απηή, εχθνια αλαγλσξίζηκε θαη ζηελ επηπεδνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, αθνξά (α ) ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηηο δηεπηζηεκνληθέο πεηζαξρίεο γηα ηνλ έιεγρν κέζσ ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο, (β ) ζηε γλψζε πνπ πξνθχπηεη απφ αηειή θαη αλνινθιήξσηα πιαίζηα κε ηε κνξθή ησλ γεληθψλ ηδεψλ [concepts], θαη (γ ) ζηε γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αιιεινπρίαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε έλα δπλακηθφ ζχζηεκα (Boreman 2002). O Γηά βίνπ-δ.δ.δ.κ.δ. είλαη πξντφλ ζπλδπαζκψλ ξφισλ θαη καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηα αθφινπζα ηξία πεδία: ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο [Δ.Δ.Κ.] ηεο Αλάπηπμεο Αλζξψπηλσλ Πφξσλ [ΑΑΠ] θαη βέβαηα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ

4 Aλ ζηα παξαπάλσ ιεθζεί ππφςε ε αλάδπζε κηαο λέαο, κε-ζηαηηθήο, εμαηξεηηθά δπλακηθήο θαη επέιηθηεο, κε γξακκηθήο επαγγεικαηνπνίεζεο [Νew Professionalism, New Voccationalism], ηφηε πξφθεηηαη γηα κηα νξηδφληηα επαγγεικαηηθή ιεηηνπξγία. Σν «Νέν Πξνθίι Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ» κε έκθαζε ζηε Γηά βίνπ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ζπλδέεηαη : κε ην πεξηερφκελν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. κε ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηψλ ηνπ ΔΚΔΠΗ. κε ηηο εηδηθέο δηαθξίζεηο θαη νξηνζεηήζεηο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο πνπ αθνξά ηε πζηεκαηνπνίεζε ηεο Γηά βίνπ Μάζεζεο. Οη αλαδπφκελεο ππεπζπλφηεηεο/θαζήθνληα ηνπ Γηά βίνπ-δ.δ.δ.κ.δ. είλαη εθείλεο ηνπ: - Αλαιπηή ησλ καζεζηαθψλ αλαγθψλ θαη ζε ζρέζε κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο Πεδίν/-α νξηζκνχ: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη Αλάπηπμε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ - Δηεπθνιπληή ηεο Μάζεζεο Πεδίν νξηζκνχ: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ - ρεδηαζηή Πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο Δλειίθσλ επί ηε βάζεη παηδαγσγηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη κεζνδνινγηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ θαηάιιειε επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ θαη κεζνδνινγηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά πιαηζίσζε κηαο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο Πεδίν/-α νξηζκνχ: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Αλάπηπμε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ - 4 -

5 - Εκςπρσηή Πεδίν Οξηζκνχ: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ - πκβνχινπ Πεδίν/-α Οξηζκνχ: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη Αλάπηπμε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. - Δηνηθεηηθνχ δηαρεηξηζηή - Δξάζηε νξγαλσζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αιιαγψλ Πεδίν/-α νξηζκνχ: Αλάπηπμε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε. - Δηαρεηξηζηή Γλψζεο [Knowledge Manager] γηα ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ γλψζεσλ, ηε δηεπηζηεκνληθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ, ηε ζχλδεζε κε ηηο ηνπηθέο θαη ππεξηνπηθέο θνηλσλίεο θαη αγνξέο κε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία Κνηλνηήησλ θαη Πεξηθεξεηψλ Μάζεζεο). Πεδίν/-α νξηζκνχ: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Αλάπηπμε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. - Δηαρεηξηζηή θξίζεσλ κε έκθαζε ζηελ αλαγλψξηζε ηεο παξαγσγηθήο δηαθνξνπνίεζεο - Πεδίν νξηζκνχ: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Αλάπηπμε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. - Δεκηνπξγνχ θαη πληνληζηή (ειεθηξνληθψλ θαη κε) Δηθηχσλ εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ πεξηβαιιφλησλ Πεδίν/-α νξηζκνχ: Αλάπηπμε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Tερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο. χκθσλα κε ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ Νένπ Δπαγγεικαηηζκνχ (ζηε Μεηαθνξληηθή Πιαηζίσζε-Πξνζέγγηζε γηα κηα Οηθνλνκία ηεο Γλψζεο), ν Γηά βίνπ- Δθπαηδεπηήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Δλειίθσλ απνηειεί κία δηεπηζηεκνληθή νξηδόληηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε έλα αλαδπφκελν γηα πξψηε θνξά ζε ηέηνηα έθηαζε εχξνο εθαξκνγήο

6 ΡΗΡΙΝΠ ΡΖΠ ΝΟΗΕΝΛΡΗΑΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ «Δθπαηδεπηήο Γηά βίνπ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Δλειίθσλ» [Γηά βίνπ-δ.δ.δ.κ.δ.] ΝΟΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΝΟΗΕΝΛΡΗΑΠ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ Ο Γηά βίνπ-δ.δ.δ.κ.δ. νξίδεηαη σο εθείλνο πνπ έρεη γλψζεηο ελφο επαγγεικαηηθνχ πεδίνπ-εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηφλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, κε έκθαζε ζηελ θξηηηθή θαηαλφεζε ζεσξηψλ, αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Δθαξκφδεη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, ππνζηεξίδεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία δηεπθνιχλνληαο ηνπο ελήιηθεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο λα καζαίλνπλ πψο λα καζαίλνπλ, πψο λα πξνζαξκφδνληαη δεκηνπξγηθά ζηελ αιιαγή. Με ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ν Γηά βίνπ-δ.δ.δ.κ.δ. επηδηψθεη λα αλαπηχμεη έλα θάζκα δεκηνπξγηθψλ ιχζεσλ ζε πνιχπινθα πξνβιήκαηα ηνπ θνηλσληθνχ θαη εξγαζηαθνχ ρψξνπ, δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο γηα επαλαζρεδηαζκνχο ηεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δξάζεο ηφζν ησλ ελειίθσλ θαηαξηηδφκελσλ φζν θαη ησλ νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά. Ο Γηά βίνπ-δ.δ.δ.κ.δ. κέζα απφ ζχλζεηεο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή/θαη πξνγξάκκαηα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζπλζέηνληαο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ελψ παξάιιεια δηαρεηξίδεηαη ηελ δηά βίνπ-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηφκσλ ή νκάδσλ σο πεξηερφκελν θαη σο δηαδηθαζία

7 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΚΤΡΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ H νξγαλσζηαθή ιεηηνπξγία αθνξά ηε γλψζε ηεο δνκήο ελφο νξγαληζκνχ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο [EEK], ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, ι.ρ. ΣΠΔ, θαη κε ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ, ι.ρ. ην γισζζηθφ ζχζηεκα, γηα απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ηελ πξαγκάησζε κεζνδνινγηψλ ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ ΔΔΚ, νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ, δηθηχσζεο ελφο πξνγξάκκαηνο κε ηελ επξχηεξε αγνξά εξγαζίαο, αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αμηνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ, ηελ πξφζβαζε ζε πεγέο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ΔΔΚ. ΚΤΡΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Η δηδαθηηθή-παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία αθνξά ην «γηαηί», ην «ηη» θαη ην «πψο» ηεο κάζεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο ΕΕΚ θαζψο επίζεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηεξγαζίεο γηα ηελ αλαπιαηζίσζε ελφο πξνγξάκκαηνο ΕΕΚ ζε ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ. ΚΤΡΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: ΔΜΦΤΥΧΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Η εκςπρσηηθή ιεηηνπξγία αθνξά ηελ αλάδεημε ηεο δηάζηαζεο ηνπ εκςπρσηή ζηνλ Δηα βίνπ - ΕΕΕΚ ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΠΟΛΗΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Η θνηλσληθνπνιηηηθή ιεηηνπξγία αθνξά ηελ αμηνπνίεζε πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηε ζπζρέηηζε ησλ αλζξσπίλσλ, πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο ΕΕΚ θαη ηε δηαζχλδεζε ησλ εκπιεθφκελσλ ζε έλα πξφγξακκα ΕΕΚ κε ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ

8 ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ ΑΛΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ [ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη] Νξγαλσζηαθή ιεηηνπξγία Ο Δηά βίνπ-ε.ε.ε.κ.ε.: πξνεηνηκάδεη ζπλαληήζεηο εθπξνζσπεί ην θνξέα πινπνίεζεο ελόο πξνγξάκκαηνο ΕΕΚ θαηαλνεί θαη επεμεξγάδεηαη θαλνληζκνύο ιεηηνπξγίαο ζε έλα θνξέα ΕΕΚ ζρεδηάδεη θαη ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε δηαδηθαζηώλ επηινγήο πξνζσπηθνύ θαη αμηνιόγεζήο ηνπ ζπληάζζεη reports γηα ηελ εμέιημε ελόο πξνγξάκκαηνο ΕΕΚ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθόκελσλ ζρεδηάδεη θαη ζπλδηακνξθώλεη κε ηνπο εκπιεθόκελνπο ηηο επζύλεο θαη ηνπο ξόινπο ηνπο ζε έλα πξόγξακκα ΕΕΚ, πξνβάιιεη ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο έλα πξόγξακκα ΕΕΚ - 8 -

9 Γηδαθηηθή Ξαηδαγσγηθή ιεηηνπξγία Ο Δηά βίνπ-ε.ε.ε.κ.ε.: αλαπηύζζεη θαη πινπνηεί ην curriculum ελόο πξνγξάκκαηνο ΕΕΚ. εθαξκόδεη κεζνδνινγίεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. δηαρεηξίδεηαη θξίζεηο. ζπζρεηίδεη ηε ζηνρνζεζία ελόο πξνγξάκκαηνο ΕΕΚ ζηηο πξνζδνθίεο ηεο νκάδαο ζηόρνπ. επηιέγεη θαη νξγαλώλεη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό ελόο πξνγξάκκαηνο ΕΕΚ. ζπλδέεη ηελ νκάδα ζηόρν κε πεγέο γλώζεσλ θαη πιεξνθνξηώλ, δηακνξθώλεη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο γηα ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ελόο πξνγξάκκαηνο ΕΕΚ. δηαρέεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ελόο πξνγξάκκαηνο ΕΕΚ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δκςπρσηηθή ιεηηνπξγία Ο Δηά βίνπ-ε.ε.ε.κ.ε.: νξγαλώλεη πξνζσπηθέο θαη νκαδηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο θαηαξηηδόκελνπο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ πινπνίεζε ελόο πξνγξάκκαηνο ΕΕΚ. ζπλδέεη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο κε κέιε ηεο νκάδαο ζηόρνπ. αμηνπνηεί ηα ηδηαίηεξα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά - 9 -

10 ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ζηόρνπ ώζηε λα ρεηξαθεηνύληαη κέζσ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. παξαθνινπζεί ηε αηνκηθή εμέιημε ησλ κειώλ ελόο πξνγξάκκαηνο ΕΕΚ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. δηθηπώλεη ην αηνκηθό πεξηβάιινλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο δξάζεο ησλ εκπιεθόκελσλ κε επξύηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά πεξηβάιινληα (ζπλαληήζεηο κε ΣΥΥ, κε θνξείο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, θ.ά.). Θνηλσληθνπνιηηηθή ιεηηνπξγία Ο Δηά βίνπ-ε.ε.ε.κ.ε.: επηδηώθεη ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο δηακόξθσζεο πνιηηηθώλ θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. ελεκεξώλεηαη γηα ηε δξάζε ησλ Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ ζε ηνπηθό θαη ππεξηνπηθό (εζληθό, επξσπατθό, δηεζλέο) επίπεδν. ιακβάλεη ππόςε ηνπ θαηά ην ζρεδηαζκό ελόο πξνγξάκκαηνο ΕΕΚ ηα αλζξώπηλα, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα. ζπλδέεη ην πξόγξακκα ΕΕΚ κε θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ

11 ΓΛΥΠΔΗΠ ΓΔΜΗΝΡΖΡΔΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΔΠ Γνκέο θαη Ιεηηνπξγίεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο Ρερλνινγηθά θαη κεηερλνινγηθά ζπζηήκαηα αιιειεπίδξαζεο Ξνιηηηζκηθή (ελλ. θαη Δκθπιε) Γηαθνξνπνίεζε Πρεδηαζκόο Ξξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο Κεζνδνινγίεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ Πρεδηαζκόο δηαδηθαζηώλ e- Learning Γπλακηθή Νκάδαο δηαρεηξίδεηαη νξγαλσζηαθέο αιιαγέο απνηππώλεη ηελ εμέιημε ελόο Ξξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο [ΞΔΔΘ] ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί πξνβάιιεη θαη θνηλνπνηεί (δηάρπζε) ην πεξηερόκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ΞΔΔΘ αλαγλσξίδεη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηελ πνιηηηζκηθή (θαη έκθπιε) δηάζηαζε επηιέγεη θαη νξγαλώλεη ην αλζξώπηλν δπλακηθό (θαηαξηηδόκελνπο) ειέγρεη ηεο ζύλδεζε ηεο αξρηθήο νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο ησλ θαηαξηηδόκελσλ ώζηε λα επηθέξεη αιιαγέο ζε νξγαλσζηαθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο επεμεξγάδεηαη ηε ζηνρνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ πξαγκάησζή ηνπ επεμεξγάδεηαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηεο νκάδαο ζε ζρέζε κε ην δπλακηθό ηεο θαη νξίδεη ην καζεζηαθό-εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην αλαγλσξίδεη ηελ πνιηηηζκηθή θαη έκθπιε δηάζηαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία Απηνλνκία θαη ππεπζπλόηεηα πλεξγαηηθόηεηα Δπηθνηλσλία θαη Γηθηύσζε Αιιειεπίδξαζε - Γπλακηθή Οκάδαο Γηαρείξηζε Γλώζεο

12 Aλάπηπμε Αλζξώπηλσλ Ξόξσλ Γηαρείξηζε θξίζεσλ Θνηλσληθόο απνθιεηζκόο θνηλσληθή έληαμε επηιέγεη ην πεξηερόκελν ελόο ΞΔΔΘ νξγαλώλεη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πξνζδηνξίδεη πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα αλά ελόηεηα ζπλδέεη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα κε ηελ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ θαηαξηηδόκελσλ νξγαλώλεη δξαζηεξηόηεηεο αλίρλεπζεο αλαγθώλ επηιέγεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο ζε ζπλάθεηα κε ηε ζηνρνζεζία ησλ ΞΔΔΘ δηακνξθώλεη εξγαιεία απηό- /εηεξναμηνιόγεζεο ησλ θαηαξηηδόκελσλ αλαπηύζζεη θαη εθαξκόδεη ηερληθέο θαη κεζνδνινγίεο ελδπλάκσζεο ηεο νκάδαο ζπλδέεη ηνπο θαηαξηηδόκελνπο κε ηηο Π ελόο ΞΔΔΘ θαηαλνεί θαη επεμεξγάδεηαη ηηο πνιηηηθέο θαηά ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ εθαξκόδεη θαιέο πξαθηηθέο θνηλσληθήο έληαμεο δηθηπώλεη έλα ΞΔΔΘ, κέζσ παξεκβαηηθώλ πξσηνβνπιηώλ, κε ηνπηθέο, ππεξηνπηθέο νληόηεηεο ηεο Θνηλσλίαο ησλ Ξνιηηώλ (νξγαλώζεηο, δίθηπα, θ.ά.) αλαγλσξίδεη θαη αλαθιά ηηο πνιηηηζκηθέο θαη έκθπιεο δηαζηάζεηο ζηηο πξαθηηθέο αληηκεηώπηζεο ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ θαη ζε ζρέζε κε ηα αλζξώπηλα, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα αμηνπνηεί κεζνδνινγίεο e-learning Γηαρείξηζε θξίζεσλ Πνιηηηζκηθή Δπίγλσζε Γηαθηλδύλεπζε Μεηαζρεκαηηζηηθή ηθαλόηεηα Γηαπξαγκάηεπζε Δπειημία

13 ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ ΡΞΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΣΙΣΛΟΙ / ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΠΟΤΓΩΝ 1 Α. ΒΑΠΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ 2 Β. ΔΞΑΟΘΔΗΑ 3 ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΓΑΘΡΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ / ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ 1 ε Σίηινο ζπνπδώλ ζην 2 έηε Δξγαζηαθή/ Γελ απαηηείηαη Αμηνινγείηαη θαη Γελ απαηηείηαη πκκεηνρή ζε δηαδξνκή πεδίν: Γηδαθηηθή εκπεηξία επζείαλ ζην Β Γηαδηθαζία Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή/θαη Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε / e- learning ή/θαη Θαηάξηηζε ελειίθσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: Γηδαθηνξηθό κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ ζρεηηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζην πεδίν: Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ή/θαη Αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε / e- learning ή/θαη Θαηάξηηζε επίπεδν Αμηνιόγεζεο Γλώζεσλ Γεμηνηήησλ- Ιθαλνηήησλ, επηπέδνπ «Δπάξθεηαο» 1 Όπνπ αλαθέξεηαη «Σίηινο πνπδώλ» λνείηαη επίζεκα αλαγλσξηζκέλνο ηίηινο από ην Διιεληθό θξάηνο 2 Ωο «Βαζηθό» νξίδεηαη ην επίπεδν θαηά ην νπνίν ν ππνςήθηνο πηζηνπνηείηαη σο πξνο ηηο ειάρηζηεο Γλώζεηο- Γεμηόηεηεο θαη Ιθαλόηεηεο, πνπ νξηνζεηνύλ ην «βαζηθό» Δπαγγεικαηηθό Πεξίγξακκα ηνπ Γηά βίνπ-δ.δ.δ.κ.δ. 3 Ωο «Δπάξθεηα» νξίδεηαη ην επίπεδν θαηά ην νπνίν ν ππνςήθηνο πηζηνπνηείηαη σο πξνο ην ζύλνιν ησλ Γλώζεσλ - Γεμηνηήησλ θαη Ιθαλνηήησλ πνπ νξηνζεηνύλ ην «πιήξεο» Δπαγγεικαηηθό Πεξίγξακκα ηνπ Γηά βίνπ-δ.δ.δ.κ.δ

14 (ISCED 6) ή/θαη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ή/θαη Πηπρίν ΑΔΙ, ΑΣΔΙ (ΙSCED 5A, 5Β) ελειίθσλ πλεθηηκώληαη: Δζεινληηθή πλεξγαζία, Γηαρείξηζε Πξνγξακκάησλ, Κνηλσληθή Γξάζε, πνπ άπηνληαη ηεο δηεπίδξαζεο ελήιηθεο κε θαη έρνπλ σο νκάδα ζηόρν ελήιηθεο (ην ειάρηζηνλ 2 έηε)

15 ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ ΡΞΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΣΙΣΛΟΙ / ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΠΟΤΓΩΝ Α. ΒΑΠΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ Β. ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΓΑΘΡΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ / ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 2 ε Γηαδξνκή Γηδαθηνξηθό (ISCED 6) ή/θαη Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ή/θαη Πηπρίν ΑΔΙ, ΑΣΔΙ (ΙSCED 5A, 5Β) 2 έηε Δξγαζηαθή Δκπεηξία ζηνλ επαγγεικαηηθό ηνπο θιάδν (κε βάζε ηνπιάρηζηνλ ην πξώην πηπρίν) πλεθηηκώληαη: Δζεινληηθή πλεξγαζία, Παξαθνινύζεζε πηζηνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο ζε όςεηο ηεο νξηδόληηαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γηά βίνπ-δ.δ.δ.κ.δ. Δκθαζε ζηηο γλώζεηο-δεμηόηεηεοηθαλόηεηεο ηεο Γηδαθηηθήο Λεηηνπξγίαο. πκκεηνρή ζε Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Γλώζεσλ Γεμηνηήησλ- Ιθαλνηήησλ, «Βαζηθνύ» επηπέδνπ 150 ώξεο δηδαθηηθή εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή/ θαη θαηάξηηζεο/ επηκόξθσζεο ελειίθσλ πνπ ζα απνθηάηαη ζε ρξνληθό νξίδνληα 5 εηώλ (ππνινγίδνληαο έσο θαη 5 έηε πίζσ, από ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία πκκεηνρή ζε Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Γλώζεσλ Γεμηνηήησλ- Ιθαλνηήησλ, επηπέδνπ «Δπάξθεηαο» Γηαρείξηζε αμηνιόγεζεο επάξθεηαο) ε νπνηνδήπνηε Πξνγξακκάησλ,

16 επηζηεκνληθό πεδίν Κνηλσληθή Γξάζε, πνπ άπηνληαη ηεο δηεπίδξαζεο κε ελήιηθεο θαη έρνπλ σο νκάδα ζηόρν ελήιηθεο (ην ειάρηζηνλ 2 έηε) θαη Παξαθνινύζεζε πηζηνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο ζε όςεηο ηεο νξηδόληηαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γηά βίνπ- Δ.Δ.Δ.Κ.Δ. όπσο αλαδύνληαη από ηηο θύξηεο θαη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ή/ ελαιιαθηηθά 750 ώξεο δηδαθηηθή εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή/ θαη θαηάξηηζεο/ επηκόξθσζεο ελειίθσλ, πνπ ζα απνθηάηαη ζε ρξνληθό νξίδνληα 5 εηώλ

17 (ππνινγίδνληαο έσο θαη 5 έηε πίζσ, από ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο επάξθεηαο) ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ ΡΞΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΣΙΣΛΟΙ / ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΠΟΤΓΩΝ Α. ΒΑΠΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ Β. ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΓΑΘΡΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ / ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 3 ε ΙΔΚ [ISCED 4] 3 έηε Δξγαζηαθή Παξαθνινύζεζε πκκεηνρή ζε 150 ώξεο Καηόπηλ Γηαδξνκή Δκπεηξία επαγγεικαηηθό θιάδν πλεθηηκώληαη: ζηνλ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο ζε όςεηο ηεο νξηδόληηαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γηά βίνπ Δ.Δ.Δ.Κ.Δ. Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Γλώζεσλ Γεμηνηήησλ- Ιθαλνηήησλ, «Βαζηθνύ» επηπέδνπ Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή/ θαη θαηάξηηζεο/ επηκόξθσζεο ελειίθσλ, ζπκκεηνρήο ζε Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Γλώζεσλ Γεμηνηήησλ- Ιθαλνηήησλ, επηπέδνπ Δζεινληηθή πλεξγαζία, πνπ ζα απνθηάηαη ζε «Δπάξθεηαο»

18 Γηαρείξηζε Πξνγξακκάησλ, Κνηλσληθή Γξάζε, πνπ άπηνληαη ηεο δηεπίδξαζεο ελήιηθεο κε ρξνληθό νξίδνληα 5 εηώλ (ππνινγίδνληαο έσο θαη 5 έηε πίζσ, από ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο επάξθεηαο) θαη έρνπλ σο νκάδα ζηόρν ελήιηθεο (ην ειάρηζηνλ 2 έηε) θαη Παξαθνινύζεζε πηζηνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο ζε όςεηο ηεο νξηδόληηαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γηά βίνπ- Δ.Δ.Δ.Κ.Δ., όπσο αλαδύνληαη από ηηο θύξηεο θαη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηγξάκκαηνο

19 ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ ΡΞΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΣΙΣΛΟΙ / ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ Α ΒΑΠΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ Β. ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΓΑΘΡΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ / ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 4 ε ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ 5 έηε Δξγαζηαθή Παξαθνινύζεζε 150 ώξεο Καηόπηλ Γηαδξνκή ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΔΠΑΛ, ΔΠΑ, ρνιέο Μαζεηείαο ) [ΙSCED 3 Α, 3Β, 3C] Δκπεηξία επαγγεικαηηθό θιάδν πλεθηηκώληαη: Δζεινληηθή πλεξγαζία, Γηαρείξηζε ζηνλ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο ζε όςεηο ηεο νξηδόληηαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γηά βίνπ-δ.δ.δ.κ.δ. πκκεηνρή ζε Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Γλώζεσλ Γεμηνηήησλ- Ιθαλνηήησλ, «Βαζηθνύ» επηπέδνπ Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή/ θαη θαηάξηηζεο/ επηκόξθσζεο ελειίθσλ, πνπ ζα απνθηάηαη ζε ρξνληθό νξίδνληα 5 εηώλ ζπκκεηνρήο ζε Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Γλώζεσλ Γεμηνηήησλ- Ιθαλνηήησλ, επηπέδνπ «Δπάξθεηαο» Πξνγξακκάησλ, (ππνινγίδνληαο έσο θαη 5 Κνηλσληθή Γξάζε, πνπ άπηνληαη ηεο έηε πίζσ, από ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία δηεπίδξαζεο κε αμηνιόγεζεο επάξθεηαο)

20 ελήιηθεο θαη έρνπλ σο νκάδα ζηόρν ελήιηθεο (ην ειάρηζηνλ 2 έηε). Θαη Παξαθνινύζεζε πηζηνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο ζε όςεηο ηεο νξηδόληηαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γηά βίνπ- Δ.Δ.Δ.Κ.Δ., όπσο αλαδύνληαη από ηηο θύξηεο θαη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηγξάκκαηνο

21 ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ ΡΞΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠΖ ΣΙΣΛΟΙ / ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΠΟΤΓΩΝ Α. ΒΑΠΗΘΝ ΔΞΗΞΔΓΝ Β. ΔΞΑΟΘΔΗΑ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΓΗΓΑΘΡΘΖ ΔΚΞΔΗΟΗΑ / ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 5 ε Απόθνηηνη 6 έηε Δξγαζηαθή Παξαθνινύζεζε πκκεηνρή ζε 150 ώξεο Καηόπηλ Γηαδξνκή Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο [ΙSCED 2] Δκπεηξία πλεθηηκώληαη: Δζεινληηθή πλεξγαζία, Γηαρείξηζε Πξνγξακκάησλ, Κνηλσληθή Γξάζε, πνπ άπηνληαη ηεο δηεπίδξαζεο ελήιηθεο κε πηζηνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο ζε όςεηο ηεο νξηδόληηαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γηά βίνπ- Δ.Δ.Δ.Κ.Δ. (έκθαζε ζηε Γηδαθηηθή Λεηηνπξγία) Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Γλώζεσλ Γεμηνηήησλ- Ιθαλνηήησλ, «Βαζηθνύ» επηπέδνπ Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή/ θαη θαηάξηηζεο/ επηκόξθσζεο ελειίθσλ, πνπ ζα απνθηάηαη ζε ρξνληθό νξίδνληα 5 εηώλ (ππνινγίδνληαο έσο θαη 5 έηε πίζσ, από ηελ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζε Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Γλώζεσλ Γεμηνηήησλ- Ιθαλνηήησλ, επηπέδνπ «Δπάξθεηαο» θαη έρνπλ σο νκάδα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο επάξθεηαο)

22 ζηόρν ελήιηθεο (ην ειάρηζηνλ 2 έηε). θαη Παξαθνινύζεζε πηζηνπνηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο Καηάξηηζεο ζε όςεηο ηεο νξηδόληηαο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Δθπαηδεπηή Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Δλειίθσλ, όπσο αλαδύνληαη από ηηο θύξηεο θαη επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηγξάκκαηνο

23 ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΝΗ ΡΟΝΞΝΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ Portfolio Γηα βίνπ-δ.δ.δ.δ. (πξνηείλεηαη σο εξγαιείν αμηνιόγεζεο γηα θάζε δηαδξνκή) είλαη ν ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο γηα λα απνηππσζεί επαθξηβψο ε ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηή γηα: α) απην-θαζνδεγνύκελε θαη απηόλνκε κάζεζε. β) θξηηηθό ζηνραζκό θαη κεηαζρεκαηηζκό γ) ηελ αλάπηπμε κηαο ηθαλόηεηαο θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ θαη αληζνηήησλ. Γηαδηθαζίεο Αμηνιόγεζεο επί ηε βάζεη Καλνληζηηθώλ Γξαπηώλ Δμεηάζεσλ (πξνηείλεηαη σο εξγαιείν αμηνιόγεζεο γηα ηηο δηαδξνκέο [1] θαη [2]) Γλψζεηο Θεσξεηηθή επάξθεηα ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ Καηάξηηζεο Αλάπηπμε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ Νέεο Σερλνινγίεο Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθνξίαο [ΣΠΔ] Γεμηφηεηεο Γηαθξίλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ζεσξηψλ, κεζνδνινγηψλ θαη κνληέισλ γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο Οξγαλψλεη ηελ εκπξάγκαηε εθδνρή κηαο ζεψξεζεο Eλζσκαηψλεη ζηα θείκελα πνπ δηάβαζε ηηο δηθέο ηνπ αλαδηαηππψζεηο Aλαδεηθλχεη θαη ηεθκεξηψλεη ηε δηθή ηνπ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε

24 Ηθαλφηεηεο Κξηηηθή Δπεμεξγαζία Γλψζεσλ Γεκηνπξγηθή παξέκβαζε ζηα ζπζηήκαηα γλψζεσλ πνπ επεμεξγάδεηαη Αλαζηνραζκφο θαη χλδεζε Θεσξίαο θαη Πξάμεο Επηηειεζηηθή Αμηνιόγεζε ζε απζεληηθέο ζπλζήθεο [Performance Assessment and Simulations] (πξνηείλεηαη γηα όιεο ηηο επαγγεικαηηθέο δηαδξνκέο) Γλψζεηο Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Γλψζεηο ηνπ πεδίνπ ζην αληηθείκελν/ζεκαηηθή ηεο θαηάξηηζεο ΣΠΔ Γεμηφηεηεο Δπηιέγεη κέζα θαη πεγέο Δθαξκφδεη ην γλσζηφ κε λέεο πξνζεγγίζεηο Αλαπξνζαξκφδεη αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαηά ηελ επηηέιεζε Γηαθηλδπλεχεη ιχζεηο ζε κε πξνβιέςηκα/αλαδπφκελα δεηήκαηα θαηά ηελ επηηέιεζε

25 Γηακνξθψλεη ηελ επηηέιεζή ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο νκάδαο ζηφρνπ Ηθαλφηεηεο Πξνζαξκνγή ηνπ νηθείνπ ζε αλνίθεηα πεξηβάιινληα Γηαθηλδχλεπζε Γεκηνπξγία λέσλ πξνζεγγίζεσλ Πνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα Καηάζεζε ρεδηαζκνύ Επαγγεικαηηθήο Εμέιημεο [Professional Development Plan] (πξνηείλεηαη γηα ηηο δηαδξνκέο [2] [5] Γλψζεηο Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Γλψζεηο ηνπ πεδίνπ ζην αληηθείκελν/ζεκαηηθή ηεο θαηάξηηζεο Γεμηφηεηεο (κε έκθαζε ζηηο εηδθφηεξεο θνηλσληθέο, επηζηεκνληθέο ή/θαη ηερληθέο εμειίμεηο ζην επάγγεικα/επαγγεικαηηθή γλψζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάξηηζεο) ΣΠΔ

26 αμηνπνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ αλαδεηά θαη ελζσκαηψλεη πιεξνθνξίεο ζπλδέεη αηνκηθέο επηινγέο θαη ζηάζεηο κε επξχηεξεο εμειίμεηο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπ ηνκέα εθαξκφδεη κεζνδνινγίεο νξγαλσκέλεο δξάζεο ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο γηα λα ειέγμεη δηακνξθσηηθά ηηο επηινγέο ηνπ ελεξγεί σο πνιίηεο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο Ηθαλφηεηεο Δπίγλσζε ηνπ εαπηνχ Τπεπζπλφηεηα Γηαρείξηζε Νέσλ Πεγψλ θαη αλνίθεησλ γλψζεσλ ή αηειψλ πιεξνθνξηψλ Πνιηηηζκηθή Ηθαλφηεηα Παξαγσγή Ηιεθηξνληθώλ θαη Έληππσλ Δεηγκάησλ όςεσλ ηεο εξγαζίαο ηνπ (εθπαηδεπηηθό πιηθό, βηληενζθνπεκέλεο δηδαζθαιίεο, θ.ά.) (πξνηείλεηαη γηα ηηο δηαδξνκέο [1] [3]) Γλψζεηο Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ Αλάπηπμε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ ΣΠΔ κε έκθαζε ζηελ πνιπηξνπηθφηεηα (ρξήζε ηνπ ηξφπνπ ηεο γιψζζαο, ηεο εηθφλαο, ηνπ δηαγξάκκαηνο, ηνπ ρξψκαηνο, θ.ά.) ζηελ δεκηνπξγία έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα έλα Πξφγξακκα Δπαγγεικαηηθήο

27 Γεμηφηεηεο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο αμηνπνηεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδίνπ ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ εθαξκφδεη παηδαγσγηθέο κεζνδνινγίεο θαη βεκαηηζκνχο αλαδεηθλχεη ην πεξηερφκελν κηαο θαηάξηηζεο ζε πνιιαπιά επίπεδα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ζηφρνπ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πιηθνχ δηαρεηξίδεηαη δηαζέζηκνπο ζεκεησηηθνχο πφξνπο ηφζν ζην έληππν φζν θαη ζην ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (πνιπηξνπηθφηεηα) Ηθαλφηεηεο Γηαρείξηζε Γλψζεο Γηαπξαγκάηεπζε Πξνζαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ κεζνδνινγηψλ

28 ΔΝΟΣΖΣΑ 1 TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Ζ/ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ Γόθηκνο ηίηινο Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηγξάκκαηνο ζην ζχζηεκα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην ζπλνιηθφ πεδίν ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο [VET: Vocational Education and Training], ην νπνίν επηκεξίδεηαη ζεζκηθά, ζηελ Διιάδα, ζε: Αξρηθή Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε [ΗVET], ΤΠ.Δ.Π.Θ.- Οξγαληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο/Ο.Δ.Δ.Κ., θαη πλερηδφκελε Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε [CVET], Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο - Δζληθφ Κέληξν πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ( ΔΚΔΠΗ). Γηα ηελ αλάδεημε ελφο δφθηκνπ ηίηινπ κηα ζεηξά απφ δηεξεπλήζεηο θη επηκέξνπο δηαζαθήζεηο είλαη απαξαίηεηεο. 4 Επηζεκαίλεηαη φηη ηα δεδνκέλα θαη ηα δεηνχκελα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζεκαηηθήο ηεο Ελφηεηαο [1] επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πξνζέγγηζε/δηεξεχλεζε ησλ δεδνκέλσλ θαη γηα ηηο επφκελεο ελφηεηεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πεξηγξάκκαηνο

29 «Εθπαηδεπηήο Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο» θαη «Εθπαηδεπηήο Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» ζηελ «Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε». ην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, πηνζεηείηαη ε απφδνζε ηνπ φξνπ VETteacher σο «Eθπαηδεπηήο Εθπαίδεπζεο - Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο» θαη ηνπ φξνπ VET-trainer σο «Εθπαηδεπηήο Καηάξηηζεο - Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο». Ζ απφδνζε απηή εδξάδεηαη ζηα αθφινπζα δεδνκέλα: (α ) ηελ έληαμε ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ζπζηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ άπνςε ηεο ζηνρνζεζίαο, ησλ καζεζηαθψλ πιαηζίσλ ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηππηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Σερληθήο - Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔΛ, ΣΔ), (β ) ηε δηάθξηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο απφ εθείλν ηεο αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, (γ ) ηε ρξήζε ησλ φξσλ «Δηζαγσγηθφ Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ» θαη ε πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο κειέηεο γηα ην «Νέν Πξνθίι Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο» ζην πιαίζην ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΗ. Ζ δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ Εθπαηδεπηή Εθπαίδεπζεο ζηελ Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε [VET-teacher] θαη ζηνλ Εθπαηδεπηή Καηάξηηζεο ζηελ Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε [VET-trainer] ρξήδεη επηκέξνπο δηαζαθήζεσλ, θπξίσο ζε ζπλάξηεζε κε ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ Εθπαηδεπηή ηεο Αξρηθήο θαη ηνλ Εθπαηδεπηή ηεο πλερηδφκελεο Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ππφ ην πξίζκα ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ δηά βίνπ κάζεζεο (Δ.Δ.2000, 2001) κε έκθαζε ζηελ «ψζκσζε» [integration] ησλ ηππηθψλ θαη κε ηππηθψλ ζπζηεκάησλ θαηάξηηζεο ζε νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα ππεξεζληθψλ (Δπξσπατθή Δλσζε) θαη εζληθψλ ζπζηεκάησλ αληηζηνίρηζεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ πνιηηψλ-εξγαδνκέλσλ κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο θαη δηαδξνκέο θαηάξηηζεο [learning pathways in Education and Training]

30 χκθσλα κε ηελ πηινηηθή-ζπγθξηηηθή θαηαγξαθή ηνπ ΣΣnet (Cedefop - TTnet 2006) ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ Εθπαηδεπηή Εθπαίδεπζεο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε [VET-teacher] θαη ηνπ Εθπαηδεπηή Καηάξηηζεο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε [VET-trainer] ζρεηίδεηαη κε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο πξνζδηνξηζκνχ: ηελ πιαηζίσζε ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο, ηε λνεκαηνδφηεζε ηεο δηάθξηζεο Αξρηθή θαη πλερηδφκελε Επαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, ην ζπζρεηηζκφ ηεο κε ηε δηάθξηζε δεκφζηνο ηδησηηθφο ηνκέαο, θαζψο θαη κε δηαθξίζεηο ζην πεξηερφκελν ηεο καζεζηαθήο δηεπίδξαζεο ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κέξνο. χκθσλα κε ηελ ίδηα πηινηηθή - ζπγθξηηηθή θαηαγξαθή, ζε θάζε ρψξα-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο δίλεηαη δηαθνξεηηθή έκθαζε, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ φξσλ, ζε θάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο παξακέηξνπο. Χο πξνο ηε δηάθξηζε πνπ εμεηάδεηαη εδψ, ν Εθπαηδεπηήο Εθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο: - πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ πιαηζίσζε ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο πνπ αθνξά/θαη δηακνξθψλεηαη απφ ην ρψξν ηεο εξγαζίαο, ηεο βηνκεραλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνυινπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ, ιφγνπ ράξε, θαη ζηελ απινχζηεξε εθδνρή, ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ ή ε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ κέζσ ησλ δηθηπαθψλ ηζηφηνπσλ νξγαληζκψλ, θ.ά. (Γεξκαλία, Ηξιαλδία, Απζηξία) - πξαγκαηψλεη ηηο επαγγεικαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αθνχ ζηα δεκφζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα απαζρνινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί (Γαλία, Φηλιαλδία, Ννξβεγία, Πνξηνγαιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην) - ζηε Γαιιία θαη ζην Βέιγην ν Εθπαηδεπηήο Εθπαίδεπζεο [VET-teacher] ζρεηίδεηαη κε ηελ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε θη ν Εθπαηδεπηήο Καηάξηηζεο [VET-trainer] κε ηε πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε - ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηζπαλία ζηελ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε, ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ι.ρ. δεκφζηα θαη ηδησηηθά ΗΔΚ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ΤΠΔΠΘ - ΟΔΔΚ), φζν θαη ζηε

31 πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε (Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο), ε λνεκαηνδφηεζε ηεο δηάθξηζεο Εθπαηδεπηήο Εθπαίδεπζεο [VET-teacher] θαη Εθπαηδεπηήο Καηάξηηζεο [VET-trainer] ζπζρεηίδεηαη κε ηε δηάθξηζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. Δπηπιένλ ζηελ Διιάδα νη Δθπαηδεπηέο Δθπαίδεπζεο ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε [VET-teachers] αλαιακβάλνπλ ζην ρψξν ηεο ηάμεο (αθφκε φρη δηαδηθηπαθήο ή ειεθηξνληθήο) ηελ παξνπζίαζε γεληθψλ γλψζεσλ, ζεσξήζεσλ θαη βαζηθψλ ελλνηψλ, ελψ νη Δθπαηδεπηέο Καηάξηηζεο [VETtrainers] αλαιακβάλνπλ ηελ πξαγκάησζε ησλ εξγαζηεξίσλ ζε έλα πξφγξακκα, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Δπηζεκαίλεηαη πσο ζηελ πξναλαθεξφκελε πηινηηθή θαηαγξαθή αλαθέξεηαη φηη ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη (1) Δθπαίδεπζε ησλ Δθπαηδεπηψλ ζηελ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη (2) ζηελ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε. Γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε έρνπκε απνθνίηνπο Αλψηαησλ Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ θαζψο θαη απνθνίηνπο Αλψηαησλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ. Ο Εθπαηδεπηήο Εθπαίδεπζεο [VET-teacher] θαη Καηάξηηζεο [VET trainer] ζηε πλερηδόκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε σο Εθπαηδεπηήο Ελειίθσλ [CVET] Ο Δθπαηδεπηήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ζηε πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε απνθαιείηαη ζην πιαίζην ηεο πξνθήξπμεο γηα ηελ παξνχζα κειέηε «Εθπαηδεπηήο Ελειίθσλ ζηε πλερηδφκελε Επαγγεικαηηθή Καηάξηηζε». Ο ηίηινο «Εθπαηδεπηήο Ελειίθσλ», ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηνλ δηδάζθνληα ελειίθσλ ζην πεδίν ηεο Δθπαίδεπζεο (ΤΠ.Δ.Π.Θ. Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ / Γ.Γ.Δ.Δ.). ηνλ ηνκέα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γισζζάξη Οξσλ Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΔΚΔΠΗ, σο νξηζκφο γηα ηνλ Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ παξαηίζεηαη ην πεξηερφκελν πνιηηηθήο απφθαζεο (άξζξν 2 ηεο Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη

32 Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο) γηα ην χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ. χκθσλα κε απηφλ, σο Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ: «νξίδεηαη ν επαγγεικαηίαο, ν νπνίνο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ελειίθσλ θαηαξηηδνκέλσλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζχλζεησλ απηψλ πξνζφλησλ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα ζπκκεηέρεη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, λα πξνζαξκφδεη ηνπο ζηφρνπο ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαξηηδφκελσλ, λα δηεπθνιχλεη ηνπο θαηαξηηδφκελνπο ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, λα επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο, λα δηαζθαιίδεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ θαηαξηηδφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηεξγαζία θαη ηειηθά λα ηνπο νδεγεί ζηνπο ζπκθσλεκέλνπο ζηφρνπο.» (ΔΚΔΠΗ 2007, 32-33). ηνλ νξηζκφ-πνιηηηθή απφθαζε αλαδεηθλχνληαη φςεηο ηνπ Δθπαηδεπηή ζηε πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε πνπ ζρεηίδνληαη κε φςεηο ηνπ Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ θαη πνπ επηθεληξψλνληαη ζε παξάιιειεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο φκσο, φπσο ζα δνχκε, παξακέλνπλ δηαθνξνπνηεκέλεο απφ ηελ πιαηζίσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ελειίθσλ ζε ζρέζε κε εθείλα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Αο ππνγξακκίζνπκε ζην ζεκείν απηφ, φηη ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Γηά βίνπ Μάζεζεο, νη ρψξνη θαηάξηηζεο δηαζπλδένληαη κε ρψξνπο ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ή αλαδεηθλχνπλ ην ρψξν ηεο εξγαζίαο, σο πξνλνκηαθφ ρψξν γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ θαηάξηηζεο θαη αλάδπζεο λέαο γλψζεο [knowledge Working Spaces]. Οη Δθπαηδεπηέο ζηε πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε έλα κεγάιν θάζκα επαγγεικαηηψλ, ζπκβνχισλ θαη εηδηθψλ, αλαιακβάλνληαο παξάιιεια φιν θαη πεξηζζφηεξν δηνηθεηηθέο επζχλεο (Chappell & Jonson 2003)

33 Η θσλή ησλ Εθπαηδεπηώλ πλερηδόκελεο Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Αξθεηνί εθπαηδεπηέο 5 βξίζθνπλ ηνλ φξν «Δθπαηδεπηήο» πεξηνξηζηηθφ, θαζψο δελ αληαπνθξίλεηαη ζην ζχλζεην ξφιν ηνπ «Δκςπρσηή», «Καζνδεγεηή», θ.ά., ν νπνίνο ζεκαηνπνηήζεθε ηδηαίηεξα ζην Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηψλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο». Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δήισζε κε εκθαλή ηελ επηξξνή απφ έλα ζχζηεκα αμηψλ ζρεηηθψλ κε ηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο: «Δθπαηδεπηήο παξαπέκπεη ζε εθπαηδεπηή θχινπ, φρη ζηνλ ππνζηεξηθηηθφ, εληζρπηηθφ θαη ζρεδφλ ςπρνζεξαπεπηηθφ ξφιν ελφο εηζεγεηή ζηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε». Δπηπιένλ νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηέο θαίλεηαη λα ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςε φηη ην ζπζηαηηθφ «Δθπαηδεπηήο» είλαη απαξαίηεην, ζε αληηδηαζηνιή κε ην «Δθπαηδεπηηθφο» πνπ πξνζηδηάδεη ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. Δλαιιαθηηθά, ζεσξνχλ αδφθηκε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Καζεγεηήο», ιφγσ κηαο βησκέλεο απφζηαζεο απζεληίαο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ελδεδεηγκέλε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Γάζθαινο Δλειίθσλ» θαζψο πηζηεχνπλ φηη ε ιέμε απηή θέξεη ηε ζεηηθή ζπλδήισζε ηεο «νπζηαζηηθήο καζεζηαθήο ζρέζεο». Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα δηάζηαζε έρεη λα θάλεη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ επαγγέικαηνο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα-ζηφρν απφ ειηθηαθή άπνςε: «Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ». πγθεθξηκέλα νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηέο επέκεηλαλ ζηελ αλάγθε δηάθξηζεο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (ΗΔΚ), νη νπνίνη δελ έρνπλ θακία επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία, εθπαηδεπφκελνη κεηά ην 16 ν έηνο ειηθίαο, θαη ζε εθείλνπο ζηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ είλαη ήδε ελήιηθεο κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία (ΚΔΚ), είηε πξφθεηηαη γηα ηκήκαηα εξγαδνκέλσλ είηε γηα ηκήκαηα αλέξγσλ 6 [«Post-16 Education and Initial Training» «Adult Education and Training»]. Με βάζε απηή ηε ζεψξεζε, θαη ηα κέιε ΓΔΠ ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ απνηεινχλ «Δθπαηδεπηέο Δλειίθσλ». 5 Όπνπ παξνπζηάδνληαη ζην θείκελν γλψκεο/απφςεηο εθπαηδεπηψλ πξνέξρνληαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ νξγαλψζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο (βι. Μεζνδνινγηθφ Παξάξηεκα). 6 Οη άλεξγνη ηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο είλαη ελήιηθεο κε πξνυπάξρνπζα επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Δίλαη, δειαδή, ελήιηθεο πνπ έρνπλ απνιπζεί ή ράζεη ηελ εξγαζηαθή ηνπο ζέζε θαη δελ είλαη λένη πνπ ζα πξέπεη λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηνπο νπνίνπο ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία πξνυπνζέηεη ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε ζε έλα επαγγεικαηηθφ πεδίν

34 Σν λνκνζεηηθό πιαίζην. Ο Ν «πζηεκαηνπνίεζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Όπσο είλαη γλσζηφ, νη επξσπατθέο θαη εζληθέο (ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ.) πνιηηηθέο αληηκεησπίδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε σο έλα ζπλερέο πνπ εθηείλεηαη ζε φιν ην θάζκα ηεο δσήο, εμνχ θαη ε έθθξαζε «Γηά βίνπ». ην λφκν γηα ηε «πζηεκαηνπνίεζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο», πνπ ςεθίζηεθε απφ ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην (2005), ε ζρέζε ησλ φξσλ Εθπαίδεπζε - Καηάξηηζε ηίζεηαη σο εμήο ( Αξ. 2, παξ. 1-4):

35 Πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζε κηα ελδειερέζηεξε ζπδήηεζε ησλ επηκέξνπο πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ, αο ζεκεηψζνπκε πσο δεκηνπξγεί εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ΔΚΔΠΗ, αλαθέξεηαη σο Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη φρη ηεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ελψ ε δηάζηαζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο δειψλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο [ΟΔΔΚ]. Χζηφζν, αλ θαη ε Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ελππάξρεη ζηελ νλνκαζία ηνπ θνξέα Ο.Δ.Δ.Κ., ν θνξέαο απηφο ζηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο «πζηεκαηνπνίεζεο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο» ζεζκνζεηείηαη /ζπζηεκαηνπνηείηαη σο θνξέαο πνπ παξέρεη «ππεξεζίεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο» (απνπζία ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο), δηά ησλ Ηλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (απνπζία ηνπ φξνπ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε). Ζ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε απνπζηάδεη επίζεο παληειψο απφ ηελ παξάγξαθν 4, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο απφ ηηο δνκέο ησλ Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δ.ΚΔ.ΠΗ. Δπηπιένλ είλαη ζαθέζηαηε ε δηάθξηζε, ζε επίπεδν κάιηζηα πιήξνπο δηαρσξηζηηθήο δηάθξηζεο, ήδε απφ ηνλ ηίηιν ηνπ δεχηεξνπ απηνχ άξζξνπ «Φνξείο παξνρήο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο». Ζ δηάθξηζε απηή επεθηείλεηαη θαη ζηηο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ ζχκθσλα κε ηα νπνία ππεξεζίεο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο, παξέρνληαη απφ ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, ηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ηηο Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Λατθήο Δπηκφξθσζεο θαη ηα Ηλζηηηνχηα Γηά βίνπ Δθπαίδεπζεο ησλ Α.Δ.Η., ελψ ππεξεζίεο δηά βίνπ θαηάξηηζεο παξέρνληαη κε ηε κνξθή αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο απφ ηα Η.Δ.Κ., θαη κε ηε κνξθή ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο απφ ηα Κ.Δ.Κ. ε πξνεγνχκελν άξζξν, ε δηά βίνπ κάζεζε πξαγκαηψλεηαη δηαθξηηά απφ ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα «δηά βίνπ εθπαίδεπζεο» θαη ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα «δηά βίνπ θαηάξηηζεο»

36 Οη δχν θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θφζκν ηεο απαζρφιεζεο, φκσο κε δηαθνξεηηθή πξνηεξαηφηεηα: Σα ζπζηήκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηε «δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο» θαη έπεηαη ε «πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε». Σα ζπζηήκαηα Γηά βίνπ θαηάξηηζεο ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ «θαηάξηηζε ή/θαη ηελ επαλαθαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ». Ζ ζρέζε ησλ δχν ππνζπζηεκάησλ Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ή θαη έκκεζα αμηνινγηθή, αθνχ ε πλερηδφκελε Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε είηε ζπκπιεξψλεη ηελ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε, είηε

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΟΝΣΧΝ ΚΑΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία

Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Διαχείριςη του ανθρώπινου δυναμικού και των εθελοντών ςτισ ΜΚΟ Στο πλαίςιο του Σεμιναρίου «ΜΚΟ: Οργάνωςη, ςυμμετοχικότητα, παρέμβαςη» Σπύρος Ψύχας Σι είναι εθελονηιζμός Σι είναι εθελονηική εργαζία Εθελονηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 1 Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 2 Σεβαζκόο θαη αλαγλώξηζε [1] Μέζα από ηελ εξγαζία ηνπ ν εξγαδόκελνο θεξδίδεη ην ζαπκαζκό θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε 3 Πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαηδεχνληαο δηαπνιηηηζκηθά ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ:

Δθπαηδεχνληαο δηαπνιηηηζκηθά ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΙ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Βαζίιεηνο Παξίζεο Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεθέκβξηνο 2011 Ζ παξνχζα εξγαζία αθηεξψλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία γηα ηελ Έθε θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά, όπσο απηή, ζηελ Τάμε ηνπο. Zeichner Κ., «Δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ και Ψηθιακών ςζηημάηων ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «Γιδακηικήρ ηηρ Σεσνολογίαρ & Φηθιακών ςζηημάηυν» Καηεύθςνζη: Ηλεκηπονική Μάθηζη Μεηαπηςσιακή

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Intercultural approach and Migration policy Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί Δημοσιογράφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΖΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΖΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΑΝΘΡΧΠΗΣΖΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα