ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"

Transcript

1 ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ Α.Δ.Μ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : Dr. Η. ΑΡΑΦΗ ΚΑΒΑΛΑ ΜΑΡΣΙΟ 2014 ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 1

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Κεθάιαην ζει. Δηζαγσγή 3 Η ηζηνξία ζέξκαλζεο ρώξσλ 3 ρεηηθά κε ηνλ θιηκαηηζκό ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ 5 Οδεγία 92/42/ΔΟΚ 8 Όξηα εθπνκπώλ 9 Θέξκαλζε κε pellet10 Ση είλαη pelletμύινπ θαη ηη pelletβηνκάδαο 10 Παξαγσγή pellet 13 Πόζν θνζηίδεη ε ζέξκαλζε κε pellet 14 Μειέηε απόδνζεο ΔΜΠ 15 Καηαζθεπή θαπζηήξα pellet 18 ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 2

3 ΕΙΑΓΩΓΗ ηελ παξνύζα εξγαζία ζα αζρνιεζνύκε κε ηελ θαηαζθεπή, απηνκαηνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ελόο θαπζηήξα pellet ζε έλαλ θαπζηήξα πεηξειαίνπ. Λόγσ ηεο απμεκέλεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηελ ρώξα καο (θπξίσο ιόγσ ηνπ πςεινύ εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο) θαη ελώ ε ρώξα καζηίδεηαη από ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ύθεζεο, πνιιά λνηθνθπξηά ζηε ρώξα πξνρσξάλε ζηελ κεηαηξνπή ησλ απηόλνκσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο κε θαπζηήξα πεηξειαίνπ ζε θαπζηήξα pellet. Η κεηαηξνπή απηή είλαη ε νηθνλνκηθόηεξε θαη ε πην ζπκθέξνπζα ιύζε επηινγή γηα απηόλνκα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ρώξσλ θαη λεξνύ ρξήζεο, κε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ. Η ΙΣΟΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΗ ΥΩΡΩΝ Οη καθξηλνί πξνγνλνί καο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηβηώζνπλε δηαθνξεηηθέ ο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, δνύζαλ αξρηθά ζε ζπειηέο γηα λα πξνζηαηεπζνύλ. Έθαηγαλ μύια γηα λα δεζηαζνύλ κε ηεθσηηά θαη εθκεηαιιεύνληαλ ηε δξνζηά ηνπ ρώξνπ. Με ηνλ θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκό η σλ νηθνδνκώλ θαη ηε δηακόξθσζε ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπο, πξνζπαζνύζα λ λα πεξηνξίζνπλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επλντθώλ ζπλζεθώλ ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο γεσγξαθίαο ελόο ηόπνπ. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνίεζαλ ε ζηίεο θσηηάογηα ηεζέξκαλζε θαη ηνλ αεξηζκό εζσηεξηθώλ ρώξσλ κε δηάθνξνπ ο ηξόπνπο. Μία εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αξραηόηεηα ήηαν ηο θερμαινόμενο δάπεδο γ ηα ηελ έκκεζε ζέξκαλζε ηνπ αέξα θαηνηθηώλ από ηα θαπζαέξηα ηεο εζηίαο. ηηο Αξαβηθέο ρώξεο, ζηελ Πεξζία θαη ζηελ Ιλδία εθαξκόζηεθαλ εηδηθέο νηθνδνκηθέο ηερληθέο γηα ηνλ δξνζηζκό θαη ην αεξηζκό ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ. Απηό ην πέηπραλ κέζσ ηεο ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 3

4 θπζηθήοθίλεζεο ηνπ αέξα θαη ηεο εμάηκηζεο ηνπ λεξνύ. Γειαδή ε δηακόξθ σζε θαηαθόξπθσλ θακηλάδσλ ή αλεκόππξγσλ κε ζηελή δηαηνκή ζε ζπλδπαζκό κε θαηάιιεια αλνίγκαηα, πξνθαινύζε ηελ έληνλε θπθινθνξία ξεπκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε θαη ηελ εμαγσγή ζεξκώλ καδώλ αέξα από ηνπο ρώξνπο θαηνίθεζεο. Οη Ρσκαίνη θαη άιινη ιανί κεηέθεξαλ ρηόλη θαη πάγν από ςειά βνπλά ζε πεδηλέο πεξηνρέο. Υξεζηκνπνηνύζαλ επίζεο ηηο ιεγόκελεο ρηνλναπνζήθεο, δειαδή θνηιόηεηεο ζθακκέλεο ζηνέδαθνο θαη κνλσκέλε ο ζηα πιάγηα κε ζαλίδεο θαη άρπξν, όπνπ ην ρηόλη δηαηεξνύληαλ ζε ζηεξ εή θαηάζηαζε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Άιιεο πξώηεο κνξθέο ςύμεο πεξηειάκβαλαλ ηελ παξαζθεπή θπζηθνύ π άγνπ κέζσ ηεο ςύμεο κάδαο λεξνύ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θξύαο λύρηαο κε μαζηεξηά. ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα ήηαλ γλσζηέο νη αξρέο ηερλεηήο παξαγσγήο πάγνπ. Σόηε ν Carnot κε ην ζρεδηαζκό ηνπ αλαζηξέςηκνπ θύθινπ ζεξκηθήο κεραλήο θαη ν ιόξδνο Kelvin θαη νclausius κεηηο δηαηπ πώζεηο ηνπ 2νπ Θεξκνδπλακηθνύ Αμηώκαηνο έζεζαλ ηηο ζεσξεηηθέο βάζ εηο γηα ηε ιεηηνπξγία ςπθηηθώλ κεραλώλ. Σν 1843 ν Ακεξηθαλόο Jacob Perkins θαηαζθεύαζε ηελ πξώηε κεραλή π αξαγσγήο πάγνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζπκπηεζηή. Σν 1851 ν Γάιινο Ferdinand Karre ζρεδίαζε ηελ πξώηε κεραλή παξαγ σγήο πάγνπ κε ζύζηεκα απνξξόθεζεο αηκνύ ακκσλίαο. Σν 1872 ν David Boyle αλέπηπμε ηελ πξώηε κεραλή παξαγσγήο πάγνπ κε κεραληθή ζπκπίεζε ακκσλίαο. ηα 1920 παξνπζηάζηεθαλ ηα πξώηα νηθηαθά ςπγεία ζηηο ΗΠΑ. Μεηά ηα κέζα ηνπ 20νπ αηώλα εδξαηώζεθαλ ζηελ παγθόζκηα αγνξά νη ζύγρξνλεο νηθη αθέο ςπθηηθέο κεραλέο, ηα ειεθηξηθάςπγεία θαη νη θαηαςύθηεο ηξνθίκσ λ. τεηικά με ηον κλιμαηιζμό ηων εζωηερικών τώρων ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 4

5 Σο 1902 ν λεαξόο κεραληθόο Willis Carrier, ν απνθαινύκελνο "παηέρα ς ηοσ κλιμαηιζμού", ζρεδίαζε, δνθίκαζε θαη εγθαηέζηεζε ηελ πξώηε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνύ ζεκεγάιν ηππνγξαθείν, ζην Bro oklyn ηεο Νέαο Τόξθεο. Η εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγνύζε όιν ην ρξόλν παξέρνληαο ζέξκα λζε, ςύμε, ύγξαλζε θαη αθύγξαλζε ζηνπο ρώξνπο ηεο επηρείξεζεο,πξν ζηαηεύνληαο έηζη ηελ πνηόηεηα ησλ ρξσκάησλ ζην ραξηί. Σο 1911 ν Carrier παξνπζίαζε ηνλ ςπρξνκεηξηθό ράξηε, πνπ ζπλδέεη γξαθηθά ηηο ςπρξνκεηξηθέο ηδηόηεηεο ηνπ αέξα θαζώο θαη ηα αληίζηνηρα θνξηία, απινπνηώληαο έηζη ηα πνιύπινθαπξνβιήκαηα ηεο αλαιπηηθήο κειέηεο ηνπ θιηκαηηδόκελνπ αέξα. Σο 1930 θάπνηα κεγάια θηίξηα ζηηο Η.Π.Α. δηέζεηαλ ήδε εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνύ. ηη δεκαεηία ηνπ 1930 έγηλαλ νη πξώηεο ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα ηε βηνκεραληθή παξαγσγή θιηκαηηζηηθώλ κεραλεκάησλ κε ηε ρξήζε θαη πη ν αζθαιώλ ςπθηηθώλ νπζηώλ, όπσο ην Freon-12. Σο1945 απμήζεθαλ νη απαηηήζεηο γηα θιηκαηηζκό θηηξίσλ κε θεληξηθά ζ πζηήκαηα. Οη εθαξκνγέο ηνπ θιηκαηηζκνύ πιήζαηλαλ κε βάζε ηε δνκή θαη ηηο απμαλόκελεο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεοαζηηθήο θνηλσλίαο θαη νηθ νλνκίαο Με ηελ πξώηε ελεξγεηαθή θξίζε ηνπ 1973, απνγεηώζεθαλ νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ θίλεζε ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ. Παξάιιεια, ιόγσ ηεοξαγδαίαο αλάπηπμεο ηνπ θιηκαηηζκνύ ζηα θηίξηα, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνύληαη ζνβαξά πξνβι ήκαηα γηα ηελ θάιπςε, από ηα δίθηπα ησλ εηαηξεηώλ ειεθηξηζκνύ, ησλ αλαγθώλ ησλθαηαλαισηώλ. Σο 1987, ζην Montreal ηνπ Καλαδά, νη θπβεξλήζεηο όισλ ησλ ρσξώλ ηεο γεο δεζκεύηεθαλ λα δηαθόςνπλ ζηαδηαθά ηε δηάζεζε θαη ρξήζε ςπ θηηθώλ νπζηώλ επηθίλδπλσλ γηα ην πεξηβάιινλ,όπσο νη ρισξνθζνξάλζξ αθεο ή CFCs. Έηζη ζα πξνζηαηεπζεί ην ζηξώκα όδνληνο ηεο αηκόζθαηξαο ηε ο γεο, πνπ καο πξνθπιάζζεη από ηελ επηθίλδπλε γηα ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 5

6 ηελ πγεία καο ππεξηώδε (UV)ειηαθή αθηηλνβνιία. (Σα CFCs επζύλνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηξύπαο ζην ζηξώκα όδνληνο, πνπ καο εθζέηεη ζηελ π πεξηώδε (UV) αθηηλνβνιία, ην γλσζηό καο θξένλ (R- 22) απνηειεί από ην2004 παξειζόλ γηα θάζε ζύζηεκα ςύμεο θαη θιηκαηηζκνύ θαη έρεη αληηθαηαζηαζεί νινθιεξσηηθά από ηζνδύλακεο νηθνινγηθέο ςπθηηθέο νπζίεο, όπσο ην R-407C θαη ην R-134a.) To 1992, ζην Rio de Janeiro ηεο Βξαδηιίαο, ε παγθόζκηα θνηλόηεηα δ εζκεύηεθε, κε ηελ ππνγξαθή πλζήθεο, γηα ηνλ δξαζηηθό πεξηνξηζκό η σλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (C0 2 ).Σν αέξην απηό εθιύεηαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο ζηελ αηκόζθαηξα, εμαηηί αο ηεο θαύζεο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο, πνπ, κεηαμύ άιισλ, απαηηείηαη θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ςύμεοθαη θιηκαηηζκνύ. Σν δηνμε ίδην ηνπ άλζξαθα δεκηνπξγεί, καδί κε άιια αέξηα, όπσο ην κεζάλην θαη ην θξένλ, κηα επηθίλδπλε ζηηβάδα ζηελ αηκόζθαηξα, πνπ πξνθαιεί ην θαηλόκελν ηνπζεξκνθεπίνπ. Καη όηη ζπλεπάγεηαη από ην θαηλόκελν απηό. Η ηζηνξία ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη ε δηαδξνκή πνπ αθνινύζεζε κέρξη ηε ζεκεξηλή επνρή καξηπξνύλ πσο νη κέζνδνη γηα ηε κεηάδνζε θαη κεηαθνξά ηεο ζεξκόηεηαο παξακέλνπλ ίδηεο, όπσο θαη ε λνκνζεζία πνπ παξνπζηάδεη ηεξάζηηα θελά εηο βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο. Έρνπλ πεξάζεη πάξα πνιιά ρξόληα από ηόηε πνπ νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνίεζαλ κηα θεληξηθή εζηία γηα λα ζεξκάλνπλ δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο. Οη εξεπλεηέο ηεο θάζε επνρήο ρξεζηκνπνίεζαλ ρηηζηνύο θαη κεηαιιηθνύο ρώξνπο όπνπ κπνξνύζε λα θαίεη ε θσηηά κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή αζθάιεηα θαη απόδνζε, δύν παξάγνληεο πνπ θαη ζήκεξα αθόκα απνηεινύλ ηα βαζηθά δεηνύκελα. Η δηαξθήο αλαδήηεζε ζε λέεο ηερληθέο, πιηθά θαη κεζόδνπο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε ρξήζε κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ όπνπ γηλόηαλ θαη γίλεηαη ε θαύζε δηαθόξσλ θαηά θαηξνύο θαπζίκσλ κε ζθνπό πάληα ηελ πνιύηηκε ζέξκαλζε. Πξηλ 150 ρξόληα πεξίπνπ άιιαμε εληειώο ε κεηάδνζε θαη ε κεηαθνξά ηεο ζεξκόηεηαο. σιήλεο κεηαθέξαλε ζεξκό ή ππέξζεξκν λεξό (αηκό) από απηή ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 6

7 ηε κεηαιιηθή θαηαζθεπή ζηνπο ρώξνπο πνπ ρξεηάδνληαλ ζέξκαλζε κε ζθνπό λα απνδνζεί απηή ε ζεξκηθή ελέξγεηα ζε κεηαιιηθά ζώκαηα πνπ είραλ ηελ ηδηόηεηα λα ηελ αθήλνπλ ζηνλ αέξα ηνπ πξνο ζέξκαλζε ρώξνπ κε κεζόδνπο όπσο ε αθηηλνβνιία, ε απαγσγή θαη ε κεηαθνξά. Μέζνδνη πνπ αθνινπζνύληαη κέρξη ζήκεξα. Κύξηνο ππαίηηνο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνύ λεξνύ ζηα ζώκαηα ππήξμε ην ζεξκνζηθσληθό θαηλόκελν. Σν δεζηό λεξό πήγαηλε πξνο ηα πάλσ θαη ην θξύν πξνο ηα θάησ. Οη ζσιήλεο ηνπνζεηνύληαλ κε ππέξκεηξε πξνζνρή ζηελ θιίζε θαη ζηελ θάκςε ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθόο ν ππεξβνιηθόο ρξόλνο ησλ ηερληηώλ εθείλα ηα ρξόληα όρη ζηελ εγθαηάζηαζε όζν ζηνπο ππνινγηζκνύο! Κη όκσο εθείλεο νη εγθαηαζηάζεηο ιεηηνπξγνύζαλ κε απόιπηε εξεκία θαη αξκνλία. Γελ δεκηνπξγνύληαλ πνηέ θπζαιίδεο, ζπειαίσζε, ζόξπβνο, ππεξζέξκαλζε θαη όια ηα πξνβιήκαηα ησλ ππεξζύρξνλσλ ζήκεξα εγθαηαζηάζεσλ. Σε κεηαιιηθή θαηαζθεπή πνπ δεζηαηλόηαλ ην λεξό, κπνξνύκε από απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή λα ηελ νλνκάδνπκε ιέβεηα. ηελ Αγγιηθή γιώζζα απνθαιείηαη boiler, ελώ ζηελ Διιάδα ηε ιέμε απηή ηε ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηνπο ζεξκαληήξεο λεξνύ ρξήζεο. ηε ζπλέρεηα θπζηθά ππήξμε κηα ηερλνινγηθή εμέιημε κε απνηέιεζκα ηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε ιεβήησλ από δηαθνξεηηθά πιηθά, ζρεδηαζκό ζαιάκνπ θαύζεο, πίεζε θαπζαεξίσλ, δηακόξθσζε δηαδξνκώλ θαπζαεξίσλ, αθόκα θαη αηζζεηηθή εμσηεξηθώλ θαιπκάησλ, έηζη ώζηε λα έρνπκε ηελ πςειόηεξε δπλαηή απόδνζε κε ην ρακειόηεξν δπλαηό θόζηνο παξαγσγήο θαη ρξήζεο. πλαληάκε ιέβεηεο ραιύβδηλνπο, από ρπηνζίδεξν, δηκεηαιιηθνύο, ράιθηλνπο αθόκα θαη αινπκηλίνπ ή αεξαπισηνύο, θινγαπισηνύο κε 2, 3 ή θαη 5 δηαδξνκέο θαπζαεξίσλ. Λέβεηεο ζπκπύθλσζεο, αιιά θαη ιέβεηεο ζηεξεώλ θαπζίκσλ ζπκπιεξώλνπλ ηελ πνιύ κεγάιε πνηθηιία ζηε βηνκεραλία παξαγσγήο ησλ ιεβήησλ. ηελ όρη θαη ηόζν ξνκαληηθή επνρή καο πνπ πιένλ δελ κπνξνύλ λα απνηεινύλ θξηηήξηα επηινγήο ε αξκνλία ή ε εξεκία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα, θύξην θξηηήξην αμηνιόγεζεο θαη επηινγήο είλαη ε απόδνζε θαη ε νηθνλνκία. Η αληνρή βξίζθεηαη έηζη θη αιιηώο ζε πνιύ πςειά επίπεδα παξόιν πνπ πνιιέο θνξέο (ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα γηα εμνηθνλόκεζε ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 7

8 ελέξγεηαο θαη ρξεκάησλ θαη όρη γηαηί ηξύπεζε. Κύξην ζεκείν αληαγσληζηηθόηεηαο πηα, είλαη ν βαζκόο απόδνζεο ελόο ιέβεηα. Όηαλ κηιάκε γηα βαζκό απόδνζεο ελλννύκε ην ιόγν ηεο πνζόηεηαο ελέξγεηαο πνπ παίξλνπκε από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα (ηνπ παξαγόκελνπ δεζηνύ λεξνύ δειαδή) πξνο ηελ πνζόηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ δίλνπκε ζ απηόλ (δειαδή ηελ ζεξκαληηθή ηθαλόηεηα ηνπ εθάζηνηε θαπζίκνπ ). Οδηγία Καη επεηδή ε αληαγσληζηηθόηεηα θάλεη ηνπο δηαθεκηζηέο λα κηιάλε κε ππεξβνιέο ή ηνπο κεραληθνύο λα κεηξάλε ηελ απόδνζε κε δηαθνξεηηθά standards, ην πκβνύιην ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ εμέδσζε ηελ νδεγία 92/42/ΔΟΚ ηελ 21ε Μαΐνπ 1992 κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη αθξηβώο νη απαηηήζεηο απόδνζεο ησλ ιεβήησλ δεζηνύ λεξνύ ηζρύνο από 4 σο 400 KW κε ηελ νπνία πξνζαξκόζηεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ην Π.Γ Δηζη εθνδηάδεηαη πιένλ ν θάζε ιέβεηαο κε εηδηθή ζήκαλζε αλάινγα κε ηελ απόδνζή ηνπ. Ιζρύεη θπζηθά ην ζήκα πηζηόηεηαο CE αιιά θαη πξόζζεηα εηδηθά ζήκαηα ελόο αζηεξηνύ (γηα βαζκό απόδνζεο από 84%) κέρξη 4 αζηεξηώλ (γηα βαζκό απόδνζεο πάλσ από 93%). Θα αλαθέξνπκε όηη ν βαζκόο απόδνζεο ηνπ ιέβεηα είλαη δηαθνξεηηθόο από ην βαζκό απόδνζεο θαύζεο. Ο βαζκόο απόδνζεο ηεο θαύζεο (ή δηαθνξεηηθά εζσηεξηθόο βαζκόο απόδνζεο) θαζνξίδεη ηελ ηειεηόηεηα ηεο θαύζεο αλάινγα κε ηα παξάγσγα ηεο θαύζεο κέζα ζην ιέβεηα. Τπνινγίδεηαη από ηε δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρώξνπ, ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε νμπγόλν θαη ζπληειεζηέο πνπ δηακνξθώλνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θαπζίκνπ. Η κέηξεζε ηνπ βαζκνύ απόδνζεο ηεο θαύζεο ησλ ιεβήησλ είλαη ππνρξεσηηθή ζηε ρώξα καο θαηά ηελ εηήζηα ζπληήξεζε κε λνκνζεηεκέλα επηηξεπηά όξηα γηα κεξηθά από ηα παξάγσγα ηεο θαύζεο. ύκθσλα κε ην ΦΔΚ 369 ηεο 24εο Μαΐνπ 1993 νη εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο δηαθξίλνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο. Παιηέο εγθαηαζηάζεηο κέρξη kcal/h, παιηέο εγθαηαζηάζεηο ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 8

9 πάλσ από kcal/h, λέεο εγθαηαζηάζεηο θαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ θαύζηκν ην καδνύη. Γηαπηζηώλνπκε έθπιεθηνη όηη ελώ όινη δειώλνπλ ππεξβνιηθή επαηζζεζία ζε νηθνινγηθά ζέκαηα θαη θπξίσο ζην ζέκα ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ε Διιεληθή λνκνζεζία πξνηξέπεη γηα ηελ πςειόηεξε δπλαηή πεξηεθηηθόηεηα ησλ θαπζαεξίσλ ζε CO 2! Θα κπνξνύζε λα ππάξρεη θαη κέγηζην εθηόο από ειάρηζην όξην, ζα κπνξνύζε λα απαηηείηαη ε κέηξεζε ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηεο πεξίζζεηαο αέξα. Θα κπνξνύζε λα ππνινγίδεηαη ε απόδνζε ηεο θαύζεο από ηελ πεξίζζεηα αέξα. Θα κπνξνύζε λα ζπκπιεξσζεί ε πηζαλή κείσζε ηνπ βαζκνύ απόδνζεο από κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ. Θα κπνξνύζε λα κεησζεί ην αζηείν όξην ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ C, ηε ζηηγκή πνπ ζε ρώξεο ηεο άιιεο Δπξώπεο αλ ε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ ηνπ ιέβεηα είλαη πςειόηεξε από 180 βαζκνύο, ν θαπζηήξαο «θιεηδώλεη». Όρια εκπομπών ε απηέο ηηο ρώξεο παξόιν πνπ βξίζθνληαη ζε πνιύ βνξεηόηεξεο πεξηνρέο κε πνιύ ρακειόηεξεο κέζεο ζεξκνθξαζίεο από απηέο ηεο ρώξαο καο δηαπηζηώλνπκε έθπιεθηνη όηη ηνπνζεηνύλ πνιύ κηθξόηεξνπο ιέβεηεο θαη πνιύ κηθξόηεξα ζεξκαληηθά ζώκαηα θαη θπζηθά θαηαλαιώλνπλ πνιύ ιηγόηεξε ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε! Σέινο γηα ηνπο ιέβεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ θαύζηκν ην θπζηθό αέξην ζηε ρώξα καο δελ ππάξρνπλ λνκνζεηεκέλα όξηα εθπνκπώλ ζηα παξάγσγα ηεο θαύζεο! ηελ αλαδήηεζε ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή επηινγή ελόο ιέβεηα, κπνξνύκε απιά λα πνύκε όηη έλαο θαιόο ιέβεηαο είλαη απηόο πνπ έρεη ηνλ πςειόηεξν βαζκό απόδνζεο κε ηε ρακειόηεξε αληίζιηςε ζαιάκνπ θαύζεο θαη θπζηθά ηε ρακειόηεξε ηηκή. ΘΕΡΜΑΝΗ ΜΕ PELLET Η ηζηνξία ηεο ζέξκαλζεο κε pellets (ζπζζσκαηώκαηα μύινπ) μεθίλεζε ζηηο ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 9

10 αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ζηηο ΗΠΑ θαη ηνλ Καλαδά, θαη εμαπιώζεθε ζηηο θαλδηλαβηθέο ρώξεο από ηε δεθαεηία ηνπ '90, όπνπ ε ηάζε είλαη ζπλερώο απμαλόκελε. Από ην 2000 πεξίπνπ, ηα pellets μύινπ θαηαθηνύλ όιν θαη πεξηζζόηεξνπο θαηαλαισηέο ζηελ θεληξηθή Δπξώπε, Γεξκαλία, Απζηξία, Ιηαιία, Γαιιία θιπ... Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή βηνθαπζίκσλ κε επξεία ρξήζε θαη πιήζνο εθαξκνγώλ, πνπ απνηεινύληαη από ζπζζσκαηώκαηα βηνκάδαο μπιώδνπο κνξθήο. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπο σο πξώηε ύιε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα ππνιείκκαηα επεμεξγαζίαο ηνπ μύινπ, ηα δαζηθά ππνιείκκαηα αιιά θαη γεσξγηθά ππνιείκκαηα ηα νπνία απνμπιώλνληαη. Σα ζπζζσκαηώκαηα είλαη ηππνπνηεκέλν θπιηλδξηθό βηνινγηθό θαύζηκν κε πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο, γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ νπνίνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη θόιιεο ή ρεκηθά πξόζζεηα - κόλν πςειή πίεζε θαη αηκόο, γεγνλόο πνπ ηα θαζηζηά απόιπηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. Τι είναι pellet ξύλου και τι pellet βιομάζας. Καηαξρήλ λα δηαζαθελίζνπκε ην ηη είλαη Βηνκάδα θαη ηη είλαη πειιέη. Βηνκάδα νλνκάδνπκε νπνηνδήπνηε πιηθό παξάγεηαη από δσληαλνύο νξγαληζκνύο (όπσο είλαη ην μύιν θαη άιια πξντόληα ηνπ δάζνπο, ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηώλ, θηελνηξνθηθά απόβιεηα, απόβιεηα βηνκεραληώλ ηξνθίκσλ θ.ιπ.) θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαύζηκν γηα παξαγσγή ελέξγεηαο. Η ελέξγεηα πνπ είλαη δεζκεπκέλε ζηηο θπηηθέο νπζίεο πξνέξρεηαη από ηνλ ήιην. Με ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζύλζεζεο, ηα θπηά κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε βηνκάδα. Οη δσηθνί νξγαληζκνί απηή ηελ ελέξγεηα ηελ πξνζιακβάλνπλ κε ηελ ηξνθή ηνπο θαη απνζεθεύνπλ έλα κέξνο ηεο. Απηή ηελ ελέξγεηα απνδίδεη ηειηθά ε βηνκάδα, κεηά ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ρξήζε ηεο. Δίλαη κηα αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο γηαηί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη απνζεθεπκέλε ειηαθή ελέξγεηα πνπ δεζκεύηεθε από ηα θπηά θαηά ηε θσηνζύλζεζε. Μηα εθαξκνγή ηεο βηνκάδαο απνηεινύλ θαη ηα pellet. Άξα ζην εκπόξην ηα βξίζθνπκε σο pellet βηνκάδαο. Pellet ή αιιηώο πζζσκαηώκαηα-πκππθλώκαηα μύινπ ιέκε ην πξηνλίδη πνπ ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 10

11 ύζηεξα από ζπκπίεζε ζε εηδηθό κεράλεκα ρξεζηκνπνηείηαη σο θαζαξή θαύζηκε ύιε γηα ζέξκαλζε. ηελ αγνξά πξνσζνύληαη εηδηθέο ζεξκάζηξεο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ηελ θαύζε ηέηνησλ pellet, νη νπνίεο δηαηίζεληαη ηόζν ζε θιαζηθό, όζν θαη ζε κνληέξλν ζρεδηαζκό, θαη αλαπαξάγνπλ ηελ ζαιπσξή ελόο ηδαθηνύ κε μύια ρσξίο ηηο δπζθνιίεο ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ηδάθηα. Σαpellet μύινπ θαηά ηελ θαύζε ηνπο εθπέκπνπλ ιηγόηεξα αησξνύκελα ζσκαηίδηα πνπ δηαρένληαη ζηελ αηκόζθαηξα κέζσ ηνπ θαπλνύ, απηό ζεκαίλεη όηη είλαη πην θηιηθέο γηα ην πεξηβάιινλ από ηελ απιή θαύζε πνπ γίλεηε ζε έλα παξαδνζηαθό ηδάθη κε μύια. Οη λέαο ηερλνινγίαο ζεξκάζηξεο θαη ιέβεηεο βηνκάδαο pellet ξπζκίδνπλ ειεθηξνληθά ηνλ ξπζκό ηξνθνδνζίαο ηνπο όπσο θαη ηε ζεξκνθξαζία ησλ δσκαηίσλ. ηελ αγνξά ζα ηα βξνύκε γεληθά σο pellet αιιά θαιό είλαη λα μέξνπκε όηη ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πξσηαξρηθό ηνπ πιηθό: 1. ηα Woodpellet πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα από 100% μύιν, 2. ηα Biopellet πνπ θαηαζθεπάδνληαη από ελεξγεηαθά θπηά θαη ηα 3. ηα Agropellet πνπ θαηαζθεπάδνληαη από αγξνηηθά ππνιείκκαηα. Δθηόο όκσο από ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηελ αγνξά ππάξρνπλ pellet πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε δηάθνξεο κίμεηο θαη απηά απνηεινύλ ππνθαηεγνξίεο αιιά ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 11

12 ιόγσ ηνπ όηη νη επηινγέο ζηελ κίμε είλαη πάξα πνιιέο δελ ππάξρνπλ standards. Η κορσθαία ποιόηηηα pellet είλαη απηή ησλ woodpellets θαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δέληξνπ είλαη αλάινγε θαη αμία ηνπο. Μεζεηξά θαιύηεξεο πνηόηεηαο ηα δέληξα είλαη ηα: Ομηά - Βειαληδηά, Έιαην, Πεύθν. ηελ αγνξά, ζα βξνύκε πνιιώλ εηδώλ pellet θαη ζρεδόλ όινη, ιέλε όηη ηα pellet πνπ πνπιάλε είλαη θαηαζθεπαζκέλα από θαζαξό μύιν, αιιά αο είκαζηε επηθπιαθηηθνί θαη παξαηεξεηηθνί. Σν θαζαξό, από νμηάο μύιν έρεη ρξώκα κπεδ ελώ ηα δαραξί ζην ρξώκα έρνπλ θαη πξνζκίμεηο από άιια θπηά όπσο ην θαιακπόθη θαη γεσξγηθά θαηάινηπα, νπόηε πξνζέρνπκε λα κελ ηα πιεξώλνπκε σο θαζαξό pellet μύινπ. Δπίζεο ζηελ αγνξά ζα βξνύκε pellet πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα από δηάθνξεο κίμεηο όπσο, 40-50% δηάθνξα μύια & 60-50% αγξνηηθά ππνιείκκαηα ή αθόκε θαη άιια απνξξίκκαηα. Όινη ζρεδόλ νη θαηαζθεπαζηέο όηαλ έρνπλ κηα ζηαζεξή πνηόηεηα αλαγξάθνπλ επάλσ ζηελ ζπζθεπαζία ην είδνπο ηνπ μύινπ από ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλα ηα pellet, απηνί πνπ δελ ην αλαγξάθνπλ σο ζπλήζσο δελ έρνπλ ζηαζεξή πνηόηεηα θαη γηα λα θαηεβάζνπλ ην θόζηνο βάδνπλ κέζα όηη πιηθά βξνπλ ζε πξνζθνξά. Πάλησο ζα πξέπεη λα γίλεη γλσζηό πσο ζε κία ζόκπα ή ζε έλα ιέβεηα pellet πνπ θαηαλαιώλεη ακθίβνινπ θαζαξόηεηαο πξντόλ, ζηνπο απινύο απαγσγήο ησλ θαπζαεξίσλ δεκηνπξγείηαη 12-20% πεξηζζόηεξν πνπξί από ην θαλνληθό. Απηό ην κεηνλέθηεκα είλαη νξαηό ηδηαίηεξα ζηηο ζόκπεο pellet γηαηί κέζα ζε πνιύ ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα καπξίδεη ην κπξνζηηλό ηδάκη. ηνπο ιέβεηεο ην πξόβιεκα ζα ην δείηε ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζηνλ θαζαξηζκό ηνπο. Με ην ιεπθό pelletν ιέβεηαο ζα δνπιεύεη δίρσο δηαθνπή θαη ε ζηάρηε ζα είλαη θαζαξή, αληηζέησο κε ην θαθέ pellet, ν ιέβεηαο πνιύ ζπρλά ζα εκθαλίδεη βιάβεο θαη όηαλ ηνλ θαζαξίδεηε εθηόο από ηελ ζηάρηε ζα βξίζθεηε θνκκάηηα ζαλ ζθιεξή θξνύζηα θαξακέιαο. Απηή ε θξνύζηα είλαη ππξίηην θαη δεκηνπξγείηαη από ηα ζθνππίδηα πνπ πεξηέρνπλ θάπνηα πνιύ θαθήο πνηόηεηαοpellet. ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 12

13 Δπίζεο κηα λέα θαηλνηνκία πνπ ηα εύζεκα αλήθνπλ ζηελ Διιάδα, ζην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαιίαο κε επηθεθαιήο ηνλ θαζεγεηή Γεσξγίαο θ. Ν. Γαλαιάην είλαη ην βηνθαύζηκν από αγξηαγθηλάξα. Έρεη μεθηλήζεη παξαγσγή ηέηνηνπ θαπζίκνπ ζην πθνύξην ηεο Λάξηζαο, αιιά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο εμάγεηαη ζηελ Ιηαιία, όπνπ ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηνθαπζίκνπ είλαη πνιύ πην δηαδεδνκέλε. Σν παλεπηζηήκην έρεη πξνρσξήζεη ζε πεηξακαηηθέο θαιιηέξγεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπηνύ, ώζηε λα παξαρζεί βηνθαύζηκν. Ωζηόζν, νη θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο δελ επαξθνύλ πξνο ην παξόλ γηα ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκνπ πνπ λα κπνξεί λα βγεη ζην εκπόξην. Παραγωγή pellet Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί παλεπξσπατθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία γηα λα απνζαθεληζηεί ην εξώηεκα αλ όλησο ηα pellet βηνκάδαο απνηεινύλ θηιηθόηεξν θαύζηκν πξνο ην πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά νξπθηά θαύζηκα. Σν δήηεκα ησλ αέξησλ εθπνκπώλ από ηελ θαύζε pellet επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζηηο εθπνκπέο ζσκαηηδίσλ, CO θαη ΝO x θαη ζηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη. Λακβάλνληαο ππόςε πιήζνο επξσπατθώλ επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ θαη εξεπλώλ κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα από ηελ ρξήζε ηνπο. 1. Η αμηνπνίεζε ησλ pellet βηνκάδαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο πιενλεθηεί έλαληη ηνπ πεηξειαίνπ ζε όηη αθνξά ηηο εθπνκπέο CO2 θαη SOx. 2. Η αμηνπνίεζε ησλ pellets ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο κεηνλεθηεί έλαληη ηνπ πεηξειαίνπ ζε όηη αθνξά ηηο εθπνκπέο ζσκαηηδίσλ, CO θαη ΝOx. 3. Οη εθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ από ηελ θαύζε pellets κπνξνύλ λα κεησζνύλ ζε ζεκαληηθόηαην βαζκό κε ηελ αύμεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ pellets θαη κε ηε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ θαπζηήξσλ. 4. Οη εθπνκπέο από ηελ θαύζε pellets ζε έλαλ «θαηάιιειν» ιέβεηα είλαη πνιύ κηθξόηεξεο από ηελ θαύζε ησλ πεξηζζόηεξσλ θαηεγνξηώλ βηνκάδαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηερλνινγηώλ θαύζεο (ηδάθη, μπιόζνκπα θιπ). Απηό πνπ πξέπεη λα πξνζέρνπκε σο θαηαλαισηέο είλαη ην πόζν «θαζαξό» ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 13

14 είλαη ην πειιέη πνπ καο πνπιάλε. Όπσο είπακε θαη πην πξηλ ηα πειιέη αλάινγα κε ην ρξώκα ηνπο κπνξνύλ λα καο δείμνπλ πεξίπνπ ηελ πνηόηεηα ηνπο, θαη είλαη θπζηθό όηη απηό ζα έρεη άζρεκε επίπησζε θαη ζηα παξαγόκελα ππνιείκκαηα ηεο θαύζεο Πόζο κοζηίζει η θέρμανζη με πέλεη? Γηα ην 2013 νη ηηκέο ησλ πειιέη (pellet) βξίζθνληαη από επξώ/ηόλν ελώ ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο έρεη θηάζεη ζηα επξώ/ηόλν. Αλ θαλείο ζπλππνινγίζεη ην όηη ε ζεξκηδηθή απόδνζε ηνπ πεηξειαίνπ ελ ζπγθξίζεη κε ην πειιέη (pellet) είλαη ½, ρξεηάδνληαη δειαδή δύν κέξε πέιεη (pellet) γηα λα θαιύςνπλ ηελ ζεξκηδηθή απόδνζε ελόο κέξνπο πεηξειαίνπ, ηόηε ε δηαθνξά θόζηνπο κεηαηξέπεηαη σο εμήο: 500 επξώ νη δύν ηόλνη πέιεη πνπ έρνπλ ηελ ίδηα θαη κεγαιύηεξε ζεξκηδηθή απόδνζε από έλα ηόλν πεηξειαίνπ θόζηνπο επξώ. Άξα, κηιάκε γηα κία δηαθνξά ηηκήο 1/3 ππέξ ηνπ πξάζηλνπ βηνθαπζίκνπ! Η επνρή ρξήζεο πεηξειαίνπ ή θαπζόμπισλ γηα ζόκπεο θαη ηδάθηα ζηηο ζύγρξνλεο θαηνηθίεο ηείλεη λα πεξάζεη αλεπηζηξεπηί. Πιένλ πξέπεη λα μεράζνπκε ηηο ρακειέο ζεξκαληηθέο απνδόζεηο θαη ην καύξν θαπλό πνπ ππήξραλ ζαλ απνηέιεζκα ρξήζεο ησλ παξαπάλσ πιηθώλ. Οη ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο έρνπλ εμειηρζεί ηόζν, πνπ πιένλ απνηεινύλ κηα αμηόπηζηε θαη αληαγσληζηηθή επηινγή, όρη κόλν ζε επίπεδν θαηνηθίαο, αιιά θαη ζε έλα επξύ θάζκα επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ρξήζε ησλ woodpellets γίλεηαη όιν θαη πην ζπρλή, σο έλαο ηξόπνο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Μελέηη απόδοζης ΕΜΠ Σν Δξγαζηήξην Αηκνθηλεηήξσλ θαη Λεβήησλ ηνπ ΔΜΠ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 14

15 Ιλζηηηνύην ΥεκηθώλΓηεξγαζηώλ θαη Δλεξγεηαθώλ Πόξσλ πξαγκαηνπνίεζε ηερλν-νηθνλνκηθνύο ππνινγηζκνύο ζρεηηθά κεθάπνηεο από ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο ζέξκαλζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Διιεληθή αγνξά. Σα απνηειέζκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηε κειέηε ηζρύνπλ κόλν γηα ηηο παξαδνρέο πνπ έρνπλρξεζηκνπνηεζεί θαη νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ.ην Γηάγξακκα 1 παξνπζηάδεηαη ην θόζηνο σθέιηκεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο αλά είδνο ζεξκηθνύζπγθξνηήκαηνο. ην Γηάγξακκα απηό εκθαλίδεηαη ην θόζηνο ηεο ζεξκόηεηαο ζε /kwhth, ελώ ζε απηόπξνζηίζεηαη θαη ε θνξνιόγεζε θαη νη επηπιένλ επηβαξύλζεηο αλαιόγσο κε ην είδνο θαπζίκνπ ή ηελρξεζηκνπνηνύκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Από ην θαζαξό θόζηνο θαη ηε θνξνιόγεζε πξνθύπηεη, ζην ίδηνδηάγξακκα, θαη ε ζπλνιηθή ηηκή θόζηνπο σθέιηκεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο. ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 15

16 ην Γηάγξακκα 2, ζπγθξίλεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ησλ δηαθόξσλ εηδώλ ζεξκηθνύζπγθξνηήκαηνο κε έλα ζπλήζε ιέβεηα πεηξειαίνπ. Γηα ηε ζύγθξηζε απηή έρεη ζεσξεζεί ηηκή πεηξειαίνπζηνλ θαηαλαισηή ίζε κε 1,285 /lt. ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 16

17 Όπσο παξαηεξνύκε από νηθνλνκηθήο πιεπξάο ζπκθέξεη ε κεηαηξνπή ηνπ θαπζηήξα πεηξειαίνπ ζε θαπζηήξα pellet. ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 17

18 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET Ξεθηλώληαο ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαπζηήξα θόβνπκε ηελ κπνύθα (εηθόλα 1)πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ραιύβδηλν ζσιήλα πάρνπο 4mm, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ102mmζε κήθνο200mm. Δηθόλα 1 ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 18

19 ηε ζπλέρεηα θόβνπκε ηελ θιάληδα πξνζαξκνγήο (εηθόλα 2) ε νπνία έρεη δηαζηάζεηο 200*200mmθαη πάρνο 4mm θαη ηελ θνιιάκε ζηελ κπνύθα (εηθόλα 3). Δηθόλα 2 Δηθόλα 3 ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 19

20 ηε ζπλέρεηα θόβνπκε από ραιύβδηλν ζσιήλα (εηθόλα 4) πάρνπο 1.5mm, εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 50mm έλα θνκκάηη 150mmκε ηηο δύν πιεπξέο θαιηζνθνκκέλεο κε θιίζε 45 ν θαη έλα δεύηεξν θνκκάηη κήθνπο 300 mm, ηα θνιιάκε κεηαμύ ηνπο θαη ζηελ θιάληδα,από ηελ πίζσ πιεπξά ηεο κπνύθαο, κε θιίζε 45 ν (εηθόλα 5). Δηθόλα 4 ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 20

21 Δηθόλα 5 Καηόπηλ βάςακε ηνλ θαπζηήξα κε ζπξέη κπνγηάο γηα κέηαιια πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ (εηθόλα 6 ). Αθνινύζεζε ε πξνζαξκνγή ηνπ θειύθνπο ηνπ θπζεηήξα ζην πίζσ κέξνο ηνπ θαπζηήξα (εηθόλα 7), θαη κέζα από ην θέιπθνο ηνπ θπζεηήξα «πεξλάκε» ηελ αληίζηαζε έλαπζεο ηνπ θαπζηήξα. ηεξεώζακε ηελ αληίζηαζε ζηνλ θνξκό ηνπ θαπζηήξα κε κπνπδόλη (εηθόλα 8) θαη βγάιακε ηα θαιώδηα ζύλδεζεο ηεο αληίζηαζεο από ην θέιπθνο ηνπ θπζεηήξα. ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 21

22 Δηθόλα:6 Μεηά θόςακε από ηελ ραιύβδηλε ζσιήλα δηαηνκήο 102mmθαη πάρνπο 4mmέλα θνκκάηη κήθνπο 150mmθαη ηόμν 120mm, όπσο επίζεο θαη δύν κηθξέο ιάκεο (γηα πνδαξάθηα) θαη θαηαζθεπάζακε ην «ηαζάθη» ηνπ θαπζηήξα (εηθόλα 9 θαη εηθόλα 10), ην ζεκείν δειαδή όπνπ ζα γίλεηαη ε θαύζε ηνπ pellet. ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 22

23 ηελ Δηθόλα : 11 βιέπνπκε κία γεληθή άπνςε ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηνπ θαπζηήξα όπνπ δηαθξίλνληαη ε δίνδνο ηνπ αέξα θαύζεο, ε είζνδνο ηνπ θαύζηκνπ πιηθνύ, θαη ε αληίζηαζε. Δηθόλα:7 ηελ ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε ε θηεξσηή θαη ην κνηέξ ηνπ θπζεηήξα κε ην θαιώδην γηα ηελ ηξνθνδνζία ξεύκαηνο 220V.Αθνινύζεζε ε ζύλδεζε ηνπ ειεθηξνινγηθνύ πίλαθα, θαη ησλ απηνκαηηζκώλ (εηθόλα 13). Ο ειεθηξνινγηθόο ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 23

24 πίλαθαο πεξηιακβάλεη κία θεληξηθή αζθάιεηα θαη έλα ξειέ. Δίλαη ζπλδεδεκέλνο κε θαιώδην θαη έλα αξζεληθό θηο ζνύθν γηα ηελ παξνρή ξεύκαηνο 230 Vαπό πξίδα. Δηθόλα : 8 ηνλ πίλαθα ππάξρνπλ θαιώδηα γηα παξνρή ξεύκαηνο γηα ηνλ θπζεηήξα,γηα ηελ ειεθηξηθήαληίζηαζε θαη γηα έλα ζύζηεκαηξνθνδνζίαο. Τπάξρνπλ επίζεο 2 ξννζηάηεο γηα ηελ ξύζκηζε ησλ ζηξνθώλ ζηνλ αλεκηζηήξα θαη ζηνλ ηξνθνδόηε, ν ζεξκνζηάηεο επαθήο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 24

25 λεξνύ ηνπ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ζέξκαλζεο θαη ην ζεξκνζηνηρείν θαπζαεξίσλ ην νπνίν ειέγρεη αλ ν θαπζηήξαο ιεηηνπξγεί ε όρη. Δηθόλα : 9 ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 25

26 Δηθόλα : 10 ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 26

27 Δηθόλα : 11 ηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνληαη νινθιεξσκέλα ν θαπζηήξαο, ν ειεθηξνινγηθόο πίλαθαο κε ηνπο απηνκαηηζκνύο θαη ηα δύν καδί ζπλδεδεκέλα (εηθόλα 14). ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 27

28 Δηθόλα : 12 Δηθόλα : 13 ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 28

29 Δηθόλα : 14 ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 29

30 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Health Industry Unit Shipments, Pellet Heat org. 3/3/ /3/2014. Γηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ θαη ελέξγεηα,κνδνζάθεο Δ. Γεκήηξεο εθδ. Α. ηακνύιε Αζήλα Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο. ύγθξηζε θόζηνπο ζέξκαλζεο από δηάθνξεο ηερλνινγίεο,γξ. Δ. Καθαξάο, Γξ..Καξέιιαο, Γξ. Π.Βνπξιηώηεο,Γξ. Π.Γξακκέιεο, Π.Πάιιεο, Δ.Καξακπίλεο, ΔΜΠ, 10/1/2013. Σερληθά Υξνληθά (ηόκνο 46),Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο, The Alliance for Green Heat Federal Tax Incentives for Wood and Pellet Stoves, J.K. Calfrac, Οηθνινγηθή Αξρηηεθηνληθή, Κ.. Σζηπεξάο, εθδ. Κέδξνο /2/2014. ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΧΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ ελίδα 30

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη ηελ Διιάδα ππάξρεη σο απηνθπέο θαη θαιιηεξγνύκελν θπηό θαη είλαη γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Θεσξείηαη θισζηηθό θπηό αθνύ από απηή, ηδηαίηεξα ηελ Sativa, ιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο 5 Πεξηερόκελα Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 / GTU 120.........ζει. 5-1 εηξά GTU 1200.........ζει. 5-2 εηξά GT 1200........ζει. 5-3 εηξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα