ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Επιτροπείας 3 Εκθέσεις Ελεγκτών 4-5 Λογαριασµός αποτελεσµάτων 6 Ισολογισµός 7 Κατάσταση ταµειακής ροής 8 Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 9-33

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Οικονοµικές Καταστάσεις Η Επιτροπεία υποβάλλει για έγκριση την έκθεση της και τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου, ραστηριότητες: Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν η παροχή τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στα πλαίσια της νοµοθεσίας περί Συνεργατικών Εταιρειών, µε έµφαση την προαγωγή των αναγκών των µελών και της κοινωνικής προσφοράς και όχι του κέρδους. Αποτελέσµατα: Τα αποτελέσµατα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου, 2008, παρουσιάζονται στην σελίδα 12 των οικονοµικών καταστάσεων. Επιτροπεία: Τα Μέλη της Επιτροπείας παρουσιάζονται στη σελίδα 1 των οικονοµικών καταστάσεων. Ελεγκτές: Οι ελεγκτές της Εταιρείας διορίζονται, µε βάση το άρθρο 19 του Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου αρ. 22/1985, όπως µετέπειτα τροποποιήθηκε. Με εντολή της Επιτροπείας, Καραβίας Πέτρος Πρόεδρος 21 Σεπτεµβρίου, 2009

4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή οικονοµικών καταστάσεων 2008 Προς τα µέλη της Νέας Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αγλαντζιάς Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Νέας Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αγλαντζιάς (η Εταιρεία ), όπως παρατίθενται στις σελίδες 12 µέχρι 39, οι οποίες περιλαµβάνουν τον ισολογισµό της 31 εκεµβρίου, 2008 και τις καταστάσεις, λογαριασµού αποτελεσµάτων, αναγνωρισθέντων κερδών και ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και άλλων επεξηγηµατικών σηµειώσεων. Ευθύνη της ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της ετοιµασίας και παρουσίασης αληθινών και δίκαιων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που αφορά την ετοιµασία και αληθινή και δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, οι οποίες οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών αρχών και τον υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων, οι οποίες είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχο µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωση µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας, µε σκοπό να εξασφαλισθεί λογική βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για να ληφθούν ελεγκτικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την αξιολόγηση των κινδύνων για ουσιώδεις ανακρίβειες στις οικονοµικές καταστάσεις που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Για την αξιολόγηση των κινδύνων αυτών, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην ετοιµασία και αληθινή και

5 δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, έτσι ώστε, να σχεδιάσει κατάλληλες υπό τις περιστάσεις ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά όχι µε σκοπό να εκφέρει γνώµη για την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που εφαρµόστηκαν και την λογικότητα των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς επίσης και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκής και κατάλληλη για να στηρίξει την ελεγκτική µας γνώµη. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Νέας Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αγλαντζιάς, κατά την 31 εκεµβρίου, 2008, καθώς και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της, για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν µε τις πρόνοιες του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου αρ.22 του 1985, όπως µετέπειτα τροποποιήθηκε. Κ. Κάρµιος, FCCA ιευθυντής Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών 21 Σεπτεµβρίου, 2009

6 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΗΜ. Τόκοι εισπρακτέοι Τόκοι πληρωτέοι 4 ( ) ( ) Καθαρά έσοδα από τόκους Μερίσµατα ικαιώµατα και προµήθειες εισπρακτέες ικαιώµατα και προµήθειες πληρωτέες (7.145) (7.518) Άλλα έσοδα Σύνολο καθαρών εσόδων απάνες προσωπικού Αποσβέσεις Άλλα έξοδα Σύνολο εξόδων Κέρδος από εργασίες πριν από: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (63.345) ( ) Κέρδος από επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση Κέρδος πριν τη φορολογία Φορολογία 8 (68.417) ( ) Κέρδος έτους ========= ========= ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΕΡ ΩΝ / (ΖΗΜΙΩΝ) Επανεκτίµηση ακινήτων Αναβαλλόµενη φορολογία από επανεκτίµηση ακινήτων (89.350) ( ) Υπόλοιπο από φιλανθρωπικούς σκοπούς Προτεινόµενες εισφορές σε φιλανθρωπικούς σκοπούς ( ) ( ) Κέρδος που δεν αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα Κέρδος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα Σύνολο αναγνωρισθέντων κερδών ======== ========= Οι σηµειώσεις 1-27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

7 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ. Μετρητά Καταθέσεις στη Σ.Κ.Τράπεζα Λτδ άνεια σε πελάτες Επενδύσεις Ακίνητα για επένδυση Ακίνητα και εξοπλισµός Λογισµικά προγράµµατα Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού ========== ========== ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καταθέσεις πελατών Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο Υποχρεώσεων ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Αποθεµατικά επανεκτίµησης Αποθεµατικό προσόδων Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων ========== ========== Καραβίας Πέτρος Πρόεδρος Κωνσταντίνου Ντίνος Γραµµατέας Οι σηµειώσεις 1 27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΗΜ. Ροή µετρητών από εργασίες Κέρδος πριν τη φορολογία Αναπροσαρµογή για: Αποσβέσεις Ενοίκια εισπρακτέα (13.937) (17.633) Πρόνοια για επισφαλείς απαιτήσεις ιαφορά µετατροπής σε Ευρώ Κέρδος από επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση (89.309) ( ) ιαγραφή χρεών (5.684) (18.262) Ζηµιά από µόνιµη µείωση αξίας επενδύσεων Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Αύξηση / Μείωση: ανείων εισπρακτέων ( ) ( ) Καταθέσεων πληρωτέων Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (2.631) Λοιπά στοιχεία παθητικού Ροή µετρητών (για)/από εργασίες ( ) Πληρωµές φορολογίας (54.314) (91.755) Πληρωµές για φιλανθρωπικούς σκοπούς (58.151) (70.827) Καθαρή ροή µετρητών (για)/από εργασίες ( ) Ροή µετρητών (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ακινήτων και εξοπλισµών (28.854) (47.499) Αγορά λογισµικών προγραµµάτων (19.315) (2.516) Αγορά µετοχών ( ) ( ) Ενοίκια εισπραχθέντα Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) ΚΑΘΑΡΗ (ΜΕΙΩΣΗ)/ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ( ) ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ========= ========= Οι σηµειώσεις 1-27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

9 1. ΓΕΝΙΚΑ: Σύσταση Εταιρείας: Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1948 (αριθµός εγγραφής 265) ως Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης δυνάµει του Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου. Τοµείς ραστηριότητας: Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται στην Κύπρο. Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αντιπροσωπεύει έσοδα από τόκους, δικαιώµατα και προµήθειες, µερίσµατα εισπρακτέα και λοιπά έσοδα. 2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. (i) Βάση ετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων: Οι οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται σε Ευρώ, έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, τα οποία εκδίδονται και υιοθετούνται από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και τις Ερµηνείες που ετοιµάζονται από την αρµόδια Μόνιµη Επιτροπή του και συνάδουν µε τις πρόνοιες του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου. Σε περιπτώσεις που οι νόµοι αυτοί δεν παρέχουν ειδικές πρόνοιες για παρουσίαση πληροφοριών χρησιµοποιήθηκαν οι ανάλογες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά στοιχεία αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους. (ii) Αναγνώριση εσόδων: Οι τόκοι εισπρακτέοι αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της σχετικής χρονικής περιόδου, ούτως ώστε, να λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική απόδοση των στοιχείων ενεργητικού που αφορούν. Τα δικαιώµατα, οι προµήθειες και άλλα έσοδα λογίζονται ως εισόδηµα στην περίοδο που καθίστανται εισπρακτέα. (iii) Μείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού: Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού για να εξακριβωθεί κατά πόσο υπάρχει ένδειξη για µόνιµη µείωση στην αξία των στοιχείων ενεργητικού. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη µόνιµης µείωσης, εκτιµάται η ανακτήσιµη αξία των στοιχείων ενεργητικού. Η ανακτήσιµη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού συνίσταται στο µεγαλύτερο µεταξύ καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας στο πλαίσιο των συνήθων συναλλαγών και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της ωφέλιµης χρήσης του. Η µείωση αυτή αναγνωρίζεται ως έξοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους.

10 (iv) Ακίνητα και εξοπλισµός και λογισµικά προγράµµατα: Τα ιδιόκτητα ακίνητα αποτιµούνται σε εκτίµηση που έγινε µε βάση τη σηµερινή χρήση τους, από ανεξάρτητο εκτιµητή, µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Ο εξοπλισµός και λογισµικά προγράµµατα αποτιµούνται σε τιµή κτήσης, µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις για τα ακίνητα, τον εξοπλισµό και τα λογισµικά προγράµµατα υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της επωφελούς χρήσης τους. Τα ποσοστά αποσβέσεων που χρησιµοποιούνται είναι: Κτίρια 3% Εξοπλισµός 10-20% Λογισµικά προγράµµατα 33,33% Η γη δεν αποσβένεται. Οι επανεκτιµήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε η εµφανιζόµενη αξία των ακινήτων στον ισολογισµό να µη διαφέρει σηµαντικά από το ποσό της δίκαιης αξίας κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Πλεονάσµατα προερχόµενα από επανεκτιµήσεις στοιχείων πάγιου ενεργητικού πιστώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων, το οποίο δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή. Τα ελλείµµατα χρεώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης µέχρι το ύψος του ποσού που βρίσκεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Τυχόν ελλείµµατα από επανεκτίµηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού, που ξεπερνούν το ύψος του αποθεµατικού επανεκτίµησης, διαγράφονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους. Κατά την πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού, η διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της καθαρής λογιστικής αξίας µεταφέρεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους, ενώ το σχετικό αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφέρεται στο αποθεµατικό προσόδων. (v) Ακίνητα για επένδυση: Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το ΛΠ 40 (Ακίνητα για επένδυση). Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ΛΠ 40, τα συγκριτικά ποσά για προηγούµενες χρήσεις δεν αναπροσαρµόζονται. Τα ακίνητα για επένδυση συµπεριλαµβάνουν επενδύσεις σε γη και κτίρια προς ενοικίαση ή µε σκοπό την αύξηση της κεφαλαιουχικής τους αξίας, παρά για χρήση των ακινήτων για σκοπούς διαχείρισης για τις εργασίες της Εταιρείας ή για µεταπώληση. Τα ακίνητα για επένδυση αναγνωρίζονται στον ισολογισµό αρχικά σε τιµή κτήσης, η οποία περιλαµβάνει και τα έξοδα που προκύπτουν από τη συναλλαγή και µετά αποτιµούνται στην αγοραία αξία τους στο τέλος του έτους. Η αγοραία αξία των ακινήτων υπολογίζεται από ανεξάρτητους εκτιµητές πριν την αφαίρεση εξόδων που θα υποστεί η Εταιρεία κατά την πώληση των ακινήτων. Το πραγµατοποιηθέν κέρδος ή ζηµιά από πώληση ακινήτων για επένδυση καταχωρείται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους και αντιπροσωπεύει τα καθαρά έσοδα από την πώληση, αφού αφαιρεθεί η λογιστική αξία των ακινήτων. Το έλλειµµα ή το πλεόνασµα από την ανατίµηση ακινήτων για επένδυση, που συµπεριλαµβάνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους, αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της αγοραίας αξίας στο τέλος του έτους µε την αγοραία αξία κατά την αρχή του έτους ή του κόστους των ακινήτων για επένδυση που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

11 (vi) Φορολογία: Σύµφωνα µε τον Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο µέχρι την 31 εκεµβρίου, 2002, η Εταιρεία δεν υπόκειτο σε φόρο εισοδήµατος. Υπόκειτο και συνεχίζει να υπόκειται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα µε βάση το σχετικό Νόµο και τους συντελεστές που ισχύουν. Από την 1 Ιανουαρίου, 2003, σύµφωνα µε τον τροποποιητικό Περί Φορολογίας Νόµο του Εισοδήµατος, η Εταιρεία υπόκειται και σε φορολογία του εισοδήµατος, για εισοδήµατα που προέρχονται από συναλλαγές µε µη µέλη, µε τους συντελεστές που ισχύουν. Γίνεται επίσης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού χρησιµοποιούνται για το καθορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας. Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα, έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. (vii) άνεια σε πελάτες: Τα δάνεια σε πελάτες παρουσιάζονται αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που τυχόν θα προκύψουν από τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών. Γίνονται ειδικές προβλέψεις µε βάση τακτικές θεωρήσεις των δανείων εισπρακτέων. άνεια σε πελάτες διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον εφικτή η είσπραξη τους. (viii) Επενδύσεις σε µετοχές: Την 1 η Ιανουαρίου, 2001, η Εταιρεία υιοθέτησε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση. Με βάση το πρότυπο αυτό, οι επενδύσεις σε µετοχές έχουν ταξινοµηθεί ως επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση. Η Εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις προς εµπορία, δηλαδή επενδύσεις που αποκτήθηκαν µε σκοπό τη δηµιουργία κέρδους από βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις στην τιµή τους. Οι επενδύσεις καταχωρούνται αρχικά στην τιµή κτήσης τους. Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση: Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση είναι οι επενδύσεις οι οποίες δεν αποκτήθηκαν µε σκοπό τη δηµιουργία κέρδους από βραχυπρόθεσµες αυξοµειώσεις στην τιµή τους. Οι επενδύσεις αυτές καταχωρούνται αρχικά στην τιµή κτήσης τους και κατόπιν αποτιµούνται στην εκτιµηµένη δίκαιη αξία τους. Η εκτιµηµένη δίκαιη αξία υπολογίζεται, για µεν τις επενδύσεις σε εισηγµένους τίτλους µε βάση τις τρέχουσες αγοραίες τιµές, για δε τους µη εισηγµένους τίτλους, υπολογίζεται χρησιµοποιώντας αναγνωρισµένα µοντέλα αποτίµησης που συνάδουν µε τις ειδικές συνθήκες του εκδότη. Οι αναπροσαρµογές στην αξία των επενδύσεων που είναι διαθέσιµες προς πώληση µεταφέρονται στο Αποθεµατικό Επανεκτίµησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης, η διαφορά µεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας στην οποία παρουσιάζονται οι επενδύσεις στον Ισολογισµό, µεταφέρεται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων του έτους.

12 (viii) Eπενδύσεις σε µετοχές (συνέχεια): Οι επενδύσεις αποµειώνονται στην περίπτωση που η λογιστική τους αξία υπερβαίνει το ποσό που εκτιµάται ότι είναι ανακτήσιµο. Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση αποµειώνονται αν η µείωση στην εκτιµηµένη δίκαιη αξία τους είναι τόσο σηµαντική που η ανάκτηση της τιµής κόστους δεν αναµένεται στο προβλεπόµενο µέλλον. Το ποσό της ζηµιάς, λόγω αποµείωσης επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση, είναι η διαφορά µεταξύ της τιµής κόστους και της εκτιµηµένης δίκαιης αξίας τους. Η ζηµιά από την αποµείωση των επενδύσεων µεταφέρεται στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων του έτους. (ix) Σχέδια αφυπηρέτησης προσωπικού: Στην Εταιρεία λειτουργεί σχέδιο καθορισµένης εισφοράς (ταµείο προνοίας) για τους υπαλλήλους της. Το σχέδιο υποβάλλει τους δικούς του ελεγµένους λογαριασµούς. Οι συνεισφορές της Εταιρείας χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους. (x) Μετρητά και ισοδύναµα: Τα µετρητά και ισοδύναµα µετρητών για σκοπούς της Κατάστασης Ταµειακής ροής αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και τράπεζα, τραπεζικά παρατραβήγµατα και άλλες ισοδύναµες αξίες που είναι άµεσα ρευστοποιήσιµες. (xi) Χρηµατοοικονοµικά µέσα εκτός ισολογισµού: Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα εκτός ισολογισµού περιλαµβάνουν κυρίως εγγυητικές επιστολές που η Εταιρεία προσφέρει σε τρίτους. Οι εγγυήσεις αυτές είναι επαρκώς εξασφαλισµένες και η πιθανότητα ενδεχόµενων υποχρεώσεων πέραν του ποσού της εξασφάλισης κρίνεται περιορισµένη. (xii) Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού: Στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αναπροσαρµόζονται για γεγονότα που έλαβαν χώρα στην περίοδο από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών απολογισµών από την Επιτροπεία, όταν τα γεγονότα αυτά προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για την εκτίµηση ποσών σχετικών µε υφιστάµενες καταστάσεις κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

13 3. ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ: Από δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες Από καταθέσεις εισπρακτέες ========= ======== Μέσο εισπρακτέο επιτόκιο (Γενικό) 5,57% 5,73% ========= ======== Μέσο εισπρακτέο επιτόκιο δανείων σε πελάτες 6,32% 6,54% Μέσο εισπρακτέο επιτόκιο καταθέσεων εισπρακτέων 3,26% 3,48% ========= ======== 4. ΤΟΚΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ: Σε καταθέσεις πελατών ======== ======== Μέσο πληρωτέο επιτόκιο 3,48% 3,23% ======== ======== 5. ΑΛΛΑ ΕΣΟ Α: Κυβερνητική Χορηγία (σηµ. α) Ενοίκια εισπρακτέα ιάφορα άλλα έσοδα ======== ======= (α) Το πιο πάνω ποσόν παραχωρήθηκε στην Εταιρεία στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδίου αναδιάρθρωσης του Συνεργατικού Κινήµατος, που απορρέει από τις κοινοτικές οδηγίες για Πιστωτικά Ιδρύµατα, βάση του οποίου η Κυπριακή ηµοκρατία παραχώρησε ενισχύσεις στα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύµατα σύµφωνα µε τον Περί Ελέγχου των ηµοσίων Ενισχύσεων Νόµο, καθώς και τον Κανονισµό 69/2001 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

14 6. ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Αποδοχές προσωπικού Εισφορές εργοδότη Άλλα έξοδα προσωπικού ========= ======= Ο µέσος όρος του αριθµού των υπαλλήλων που εργοδοτούσε η Εταιρεία κατά το 2008 ανέρχεται σε 25 (25 για το 2007). Στην Εταιρεία λειτουργεί σχέδιο ωφεληµάτων αφυπηρέτησης καθορισµένης εισφοράς (ταµείο προνοίας) για τους υπαλλήλους της. 7. ΑΛΛΑ ΕΞΟ Α: Ταµείο αλληλεγγύης, στήριξης και ανάπτυξης ΣΠΙ Ταµείο Προστασίας Καταθέσεων Σ.Ε Έξοδα παραστάσεως Έξοδα µηχανογράφησης Προβολή και δηµοσιότητα Εκδηλώσεις 60 χρόνων Αµοιβή ελεγκτών (σηµ. α) Αµοιβή µελών της Επιτροπείας (σηµ. β) ιάφορα άλλα έξοδα ======= ======= (α) Αµοιβή ελεγκτών: Η αµοιβή Ελεγκτών πληρώνεται στην Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών σύµφωνα µε το Άρθρο 56(2) των Περί Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Κανονισµών του 1985, όπως µετέπειτα τροποποιήθηκαν µε τους Περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικούς) Κανονισµούς. (β) Αµοιβή µελών της Επιτροπείας: Η αµοιβή των µελών της Επιτροπείας αφορά δικαιώµατα που πληρώνονται σε µέλη της, για κάλυψη εξόδων τους σχετικά µε την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

15 8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Η χρέωση για φορολογία βασίζεται στο κέρδος έτους από συναλλαγές µε µη µέλη, όπως αναπροσαρµόστηκε για φορολογικούς σκοπούς και αποτελείται από τα πιο κάτω: Εταιρικός φόρος Έκτακτη Αµυντική Εισφορά Αναβαλλόµενη φορολογία (σηµ. 18(α) ======= ======= Σύµφωνα µε τον Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο, µέχρι 31 εκεµβρίου, 2002, η Εταιρεία δεν υπόκειτο σε εταιρικό φόρο. Υπόκειτο σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα, µε βάση το σχετικό Νόµο και τους συντελεστές που ίσχυαν. Από την 1 Ιανουαρίου, 2003, η Εταιρεία µε βάση τον τροποποιητικό Νόµο Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος υπόκειται σε Εταιρικό Φόρο µε συντελεστή 10%, για εισοδήµατα που προκύπτουν από συναλλαγές µε µη µέλη. Επίσης από την 1 Ιανουαρίου, 2003, καταργήθηκε η εισφορά για άµυνα πάνω στα κέρδη και επιβάλλεται µόνο για ενοίκια εισπρακτέα, τόκους εισπρακτέους και µερίσµατα εισπρακτέα µε βάση τον σχετικό Νόµο και τους ισχύοντες συντελεστές. Η αριθµητική συµφωνία µεταξύ της φορολογίας και του αποτελέσµατος του λογιστικού κέρδους πολλαπλασιαζόµενο µε τους ισχύοντες συντελεστές είναι ως εξής: Λογιστικό κέρδος πριν τη φορολογία Μείον: Λογιστικό κέρδος από συναλλαγές µε µέλη ( ) ( ) Λογιστική ζηµιά από συναλλαγές µε µη µέλη ======== ======= Φορολογία σύµφωνα µε τους ισχύοντες συντελεστές για εταιρικό φόρο Φορολογική επίδραση εισοδηµάτων που υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική 3% Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εσόδων που δεν υπόκεινται σε φορολογία (13.679) (24.995) Αναβαλλόµενη φορολογία Χρέωση έτους ======== =======

16 8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια): Η επιστρεπτέα φορολογία όπως παρουσιάζεται στη σηµείωση 16 του ισολογισµού αναλύεται όπως πιο κάτω: Εταιρικός φόρος Έκτακτη αµυντική εισφορά ======= ======= 9. ΚΕΡ ΟΣ ΕΤΟΥΣ: Το καθαρό κέρδος έτους διανέµεται µε βάση το άρθρο 41 του Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου και του άρθρου 8 των ειδικών κανονισµών της Εταιρείας όπως πιο κάτω: ιανοµή κερδών: Προτεινόµενες εισφορές για Φιλανθρ. Σκοπούς Αποθεµατικό Προσόδων ======== ======= 10. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ Σ.Κ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ.: Οι καταθέσεις στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ., περιλαµβάνουν τις υποχρεωτικές καταθέσεις για σκοπούς ρευστότητας ή και επιπρόσθετες τοποθετήσεις για πλεονάσµατα ρευστών διαθεσίµων και παρουσιάζονται όπως πιο κάτω: Τρεχούµενος Προειδοποίησης Προθεσµίας εδουλευµένοι τόκοι ========= =========

17 11. ΑΝΕΙΑ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ: Τρεχούµενοι Τακτής Προθεσµίας Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ( ) ( ) ========== ========= Ειδική πρόνοια για επισφαλείς απαιτήσεις: 1 Ιανουαρίου Προβλέψεις έτους Μείωση προβλέψεων προηγ. ετών ( ) ( ) ιαγραφές (5.684) (18.262) εκεµβρίου ======== ======== 12. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ: Εισηγµένες: Επενδύσεις σε εισηγµένες εταιρείες Μη εισηγµένες: Επενδύσεις σε Συνεργατικές Εταιρείες ======== ======== Οι πιο πάνω επενδύσεις αφορούν επενδύσεις σε µετοχές και η κίνηση έτους παρουσιάζεται όπως πιο κάτω: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ιαφορά από µετατροπή σε Ευρώ (204) --- ιάθεση µετοχών Π.Σ.Ε.Α.Υ. Λτδ (1.059) --- Αγορές Αναπροσαρµογή στη δίκαιη αξία (1.001) (21) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου ======== ========

18 12. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (συνέχεια): (i) Επενδύσεις σε Εισηγµένες Εταιρείες Οι επενδύσεις σε εισηγµένες Εταιρείες παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους, όπως προνοεί το ΛΠ 39 και η αξία καθορίστηκε σύµφωνα µε την επίσηµη τιµή κλεισίµατος του χρηµατιστηρίου Κύπρου στις 31 εκεµβρίου, (ii) Επένδυση σε ηµόσια Εταιρεία µη εισηγµένη: Επενδυτικό Συγκρότηµα Συνεργατικών Εταιρειών Λευκόνοικο Λτδ: Η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της πιο πάνω εταιρείας, που ανέρχεται σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,71, που αποκτήθηκαν κατά την ίδρυση της. Η επένδυση αυτή, παρουσιάζεται σε εύλογη αξία, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του.λ.π. αρ. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Αναγνώριση και Αποτίµηση. (iii) Επενδύσεις σε Συνεργατικές Εταιρείες: Οι επενδύσεις σε Συνεργατικές Εταιρείες παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης, η οποία καθορίζεται και σαν η δίκαιη αξία τους. Με βάση το Νόµο Περί Συνεργατικών Εταιρειών και τους θεσµούς που εκδόθηκαν δυνάµει του Νόµου αυτού, δεν επιτρέπεται η εµπορία των µετοχών. Έναντι των 124 µετοχών ονοµαστικής αξίας 8,54 η κάθε µία, που κατέχονταν στην Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Λτδ., το 2007, παραχωρήθηκαν το 2008, 495 µετοχές της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ., ονοµαστικής αξίας 8,54 εκάστη. Στις 1/11/2007, εκδόθηκε διάταγµα της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών για διάλυση της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Ασφαλιστικών Υπηρεσιών Λτδ., και συγχώνευση της µε την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ. 13. ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗ: Τιµή Επανεκτίµησης: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Πλεόνασµα από επανεκτίµηση ======== =======

19 14. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Ιδιόκτητη Ακίνητη Περιουσία Εξοπλισµός Οχήµατα Σύνολο Σύνολο Τιµή κτήσης ή επανεκτίµησης: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Επανεκτίµηση ακίνητης περιουσίας Αποσβέσεις: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Επιβάρυνση έτους Επανεκτίµηση ακίνητης περιουσίας (35.676) (35.676) (33.830) Καθαρή λογιστική αξία: 31 εκεµβρίου ========= ======= ======== ========= ========= 15. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Τιµή κτήσης: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Επιβάρυνση έτους Καθαρή λογιστική αξία 31 εκεµβρίου ======= ======= 16. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: Φορολογία επιστρεπτέα (σηµ. 8) ιάφοροι χρεώστες ======== ========

20 17. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: Τρεχούµενοι Όψεως Προειδοποίησης Σχολικές Προθεσµίας εδουλευµένοι τόκοι ========== ========== 18. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: Πρόνοια για φιλανθρωπικούς και δηµόσιους σκοπούς Αναβαλλόµενη φορολογία (σηµ.α) Αποκοπές άµυνας από τόκους και µερίσµατα Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα ======== ======== (α) Αναβαλλόµενη φορολογία: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Χρέωση/(Πίστωση) στο αποθεµατικό επανεκτίµησης (σηµ. 19) Χρέωση στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων (σηµ. 8) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου ======== ======= Το υπόλοιπο της αναβαλλόµενης φορολογίας αφορά: Επανεκτίµηση ακινήτων για χρήση Επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση ιαφορά φορολογικών εκπτώσεων από λογιστικές αποσβέσεις (5.658) (5.170) ======= ========

21 19. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ: Αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Επανεκτίµηση ακινήτων Αναβαλλόµενη φορολογία (89.350) ( ) Μεταφορά στο αποθεµατικό προσόδων για: Αποσβέσεις επανεκτιµηµένης αξίας (19.391) (2.592) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου ======== ======== 20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟ ΩΝ: Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Από διανοµή Καθαρών Κερδών έτους Μεταφορά από φιλανθρωπικούς σκοπούς Μεταφορά από αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων για : Αποσβέσεις επανεκτιµηµένης αξίας Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου ======== ======== Το Αποθεµατικό Προσόδων δηµιουργείται δυνάµει του άρθρου 41(1) του Νόµου Περί Συνεργατικών Εταιρειών (Ν.22/85). Με βάσει το άρθρο αρ. 8 των Ειδικών Κανονισµών της Εταιρείας για διανοµή κερδών, το αποθεµατικό αυτό δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή. 21. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟ ΥΝΑΜΑ: Τα µετρητά και ισοδύναµα, που περιλαµβάνονται στην Κατάσταση Ταµειακής Ροής, αποτελούνται από τα ακόλουθα ποσά του Ισολογισµού. Μετρητά στα Ταµεία Καταθέσεις στη Σ.Κ.Τράπεζα Λτδ ========= =========

22 22. ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: (α) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από εγγυήσεις για λογαριασµό πελατών: Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία εκδίδει εγγυητικές επιστολές, οι οποίες παραχωρούνται έναντι δέσµευσης αντίστοιχου ποσού κατάθεσης ή εµπράγµατης εξασφάλισης. Το συνολικό ποσό που εκκρεµεί στο τέλος της περιόδου είναι: Ενδεχόµενες υποχρεώσεις για εγγυητικές ====== ====== (β) Ανειληµµένες υποχρεώσεις από εγκριµένα όρια χορηγήσεων: Οι ανειληµµένες υποχρεώσεις από εγκριµένα όρια χορηγήσεων, αφορούν: (i) εγκριµένα όρια πίστωσης για διευκολύνσεις των πελατών της, που είχαν εγκριθεί αλλά δεν χρησιµοποιήθηκαν από τους πελάτες µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Τα όρια αυτά παραχωρούνται για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και µπορούν να ακυρωθούν από την Εταιρεία ανά πάσα στιγµή. (ii) υπόλοιπα εκδοθέντων και µη καταβληθέντων ποσών δανείων τακτής προθεσµίας (δάνεια µε σταδιακή έκδοση ποσών). Το συνολικό ποσό που εκκρεµεί στο τέλος της περιόδου είναι: Ανειληµµένες υποχρεώσεις για όρια χορηγήσεων Ανειληµµένες υποχρεώσεις για δάνεια ======== ======== 23. ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ: Η Εταιρεία είναι Συνεργατικό Ίδρυµα απεριορίστου ευθύνης και τα µέλη του, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου αρ. 22 του 1985, όπως µετέπειτα τροποποιήθηκε, ευθύνονται απεριόριστα έναντι των υποχρεώσεων της. Μέλη της δύνανται να είναι µόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τους όρους που καθορίζονται από το Νόµο αρ. 22/1985 και τους συναφείς Θεσµούς, καθώς και τους Ειδικούς Κανονισµούς της Εταιρείας. Κατά την 31/12/2008, η Εταιρεία είχε εγγεγραµµένα µέλη (6.727 για το 2007). Σύµφωνα µε τους περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµους, κάθε µέλος έχει δικαίωµα µιας µόνο ψήφου.

23 23. ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ (συνέχεια): Κίνηση αριθµού µελών: Μέλη Μέλη 1/1/ Εγγραφή νέων µελών /12/ ====== ====== 24. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Οι χορηγίες σε µέλη της Επιτροπείας και σε συνδεδεµένα µε αυτά πρόσωπα αφορούν παραχωρήσεις δανείων και ανέρχονται στις 31 εκεµβρίου, (2007: ). Τα συνδεδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τους συζύγους, τα τέκνα και εταιρείες στις οποίες µέλος της Επιτροπείας κατέχει, άµεσα ή έµµεσα 20% του δικαιώµατος ψήφου. 25. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ: Οι πιο σηµαντικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο κίνδυνος ρευστότητας. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, όπου κεντρική θέση κατέχει η αξιόπιστη µέτρηση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι τρόποι αντιµετώπισης τους επεξηγούνται πιο κάτω: (α) Πιστωτικός κίνδυνος: Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναµία αποπληρωµής των δανείων και άλλων χορηγήσεων και τη µη τήρηση από τους πελάτες των συµβατικών υποχρεώσεων τους. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων παρακολουθείται σε συστηµατική βάση και δηµιουργούνται προβλέψεις για αποµείωση αξίας για συγκεκριµένες προβλεπόµενες ή άλλες ζηµιές που πιθανόν να υπάρχουν σ αυτό. Η Εταιρεία εφαρµόζει αποτελεσµατικούς ελέγχους και διαδικασίες και λαµβάνει επαρκείς εξασφαλίσεις, έτσι ώστε, η πιθανότητα ζηµιών από πιστωτικό κίνδυνο να ελαχιστοποιείται. Όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα το 91,93% (2007: 91,52%) των δανείων και άλλων χορηγήσεων σε πελάτες είναι εξασφαλισµένα µε υποθήκες ακινήτων, µε δεσµεύσεις καταθέσεων και µε κυβερνητικές εγγυήσεις και συνεπώς ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισµένος. Ανάλυση δανείων κατά είδος εξασφάλισης: άνεια µε κυβερνητική εγγύηση άνεια µε δέσµευση καταθέσεων άνεια µε υποθήκες Άλλα δάνεια ======= =======

24 25. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (συνέχεια): Η Εταιρεία µεριµνά επίσης για την ικανοποιητική διασπορά του πιστωτικού κινδύνου στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας. Η κατανοµή του συνόλου των χορηγήσεων στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας έχει ως ακολούθως: ηµόσιοι οργανισµοί Εµπόριο και βιοµηχανία Οικιστικά Γεωργία Λοιποί κλάδοι ======= ======= Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου: Υπάρχουν περιορισµοί στη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου από τον Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµο της Κύπρου και τη σχετική οδηγία που εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Σύµφωνα µε αυτούς τους περιορισµούς, οι τράπεζες δεν δικαιούνται να δανείζουν περισσότερο από το 25% της κεφαλαιακής τους βάσης σε ένα πελάτη και στα συνδεδεµένα µε αυτόν πρόσωπα. Επιπρόσθετα, ο συνολικός δανεισµός σε πελάτες και στα συνδεδεµένα µε αυτόν πρόσωπα, που οι υποχρεώσεις τους ξεπερνούν το 10% της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας, δεν µπορεί να ξεπερνά σε σύνολο οκτώ φορές της κεφαλαιακή βάση. Η Εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τους δύο περιορισµούς. Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο πριν τη λήψη των εξασφαλίσεων: Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει το χείριστο σενάριο έκθεσης της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο πριν τις ληφθείσες εξασφαλίσεις. Για να εκτιµηθεί η επίδραση του κινδύνου όπως παρατίθεται πιο πάνω, για τα εντός ισολογισµού περιουσιακά στοιχεία χρησιµοποιήθηκαν τα λογιστικά υπόλοιπα, όπως αυτά εµφανίζονται στον ισολογισµό.

25 25. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (συνέχεια): Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο: Μετρητά Καταθέσεις στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Καταθέσεις σε άλλα Σ.Π.Ι άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση Άλλα εισπρακτέα Σύνολο στον ισολογισµό Ενδεχόµενες υποχρεώσεις Ανειληµµένες υποχρεώσεις Σύνολο εκτός ισολογισµού Συνολική έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο ======= ====== άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες: Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την ποιότητα των χορηγήσεων της Εταιρείας: Ενήµερα Σε καθυστέρηση αλλά όχι αποµοιωµένα Σύνολο πριν από προβλέψεις Προβλέψεις (1.987) (1.929) Σύνολο µετά από προβλέψεις ====== ====== Πιστοληπτική διαβάθµιση Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει ανάλυση ανά συντελεστή διαβάθµισης των καταθέσεων στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ και των τοποθετήσεων σε άλλες τράπεζες, στις 31 εκεµβρίου, 2008 και 2007 βάσει αξιολογήσεων του Οίκου Moody s.

26 25. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (συνέχεια): 2008 Καταθέσεις στη Τοποθετήσεις σε Συν. Κεντρική άλλες τράπεζες Σύνολο Α- έως Α Χωρίς διαβάθµιση ======== ======== ======= 2007 Καταθέσεις στη Τοποθετήσεις σε Συν. Κεντρική άλλες τράπεζες Σύνολο Α- έως Α Χωρίς διαβάθµιση ======= ======= ======= Κίνδυνος αγοράς: Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από τυχόν αρνητικές µεταβολές στις τιµές ξένου συναλλάγµατος, των επιτοκίων, των τιµών των µετοχών και άλλων αξιών που προκαλούν ζηµιές. Η διαχείριση του κινδύνου αυτού γίνεται από τη ιεύθυνση της Εταιρείας, ώστε να βρίσκεται µέσα σε αποδεκτά όρια. Για αντιµετώπιση του κινδύνου από αλλαγές στα επιτόκια και στις τιµές ξένου συναλλάγµατος, η Επιτροπή ιαχείρισης των Περιουσιακών Στοιχείων/Υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει καθορίσει συγκεκριµένη στρατηγική και έχει θέσει αυστηρά όρια ανοικτής θέσης για κάθε κίνδυνο. Οι αναλύσεις στοιχείων σχετικά µε τη θέση της Εταιρείας όσον αφορά τον κίνδυνο από µεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος, τον κίνδυνο επιτοκίων και τον κίνδυνο τιµών των µετοχών παρουσιάζονται πιο κάτω: Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος ζηµιάς από δυσµενείς µεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος όταν υπάρχει καθαρή θέση (περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων) σε ένα ή περισσότερα ξένα νοµίσµατα. Η ιεύθυνση της Εταιρείας καθορίζει όρια για την ανοικτή συναλλαγµατική θέση, τόσο στο κλείσιµο της ηµέρας, όσο και κατά τη διάρκεια της ηµέρας για όλα τα νοµίσµατα συνολικά και ξεχωριστά ανά νόµισµα, τα οποία παρακολουθούνται σε συνεχή βάση.

27 25. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (συνέχεια): Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν την έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγµατικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τις υπάρχουσες ανοικτές συναλλαγµατικές θέσεις. Η ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται σε ιστορικές διακυµάνσεις των τιµών συναλλάγµατος για τον υπολογισµό στων πιθανών µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος έναντι του Ευρώ ολάρια Ευρώ Αµερικής Αγγλικές λίρες Σύνολο Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες Επενδύσεις σε µετοχές Ακίνητα για επένδυση Ακίνητα, εξοπλισµός και λογισµικά προγράµµατα Άλλα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις: ολάρια Ευρώ Αµερικής Αγγλικές λίρες Σύνολο Καταθέσεις και άλλοι λ/σµοί πελατών Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Καθαρή θέση ισολογισµού Καθαρή συναλλαγµατική θέση ======== ======== ======== Ανάλυση ευαισθησίας: Μεταβολή στη συναλλαγµατική ισοτιµία +% 5,0% 4,0% Επίδραση στα καθαρά κέρδη 0,0 0,0 Μεταβολή στη συναλλαγµατική ισοτιµία -% -5,0% -4,0% Επίδραση στα καθαρά κέρδη 0,0 0,0

28 25. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (συνέχεια): 2007 ολάρια Ευρώ Αµερικής Αγγλικές λίρες Σύνολο Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες Επενδύσεις σε µετοχές Ακίνητα για επένδυση Ακίνητα, εξοπλισµός και λογισµικά προγράµµατα Άλλα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσιακών στοιχείων ολάρια Ευρώ Αµερικής Αγγλικές λίρες Σύνολο Υποχρεώσεις: Καταθέσεις και άλλοι λ/σµοί πελατών Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων Καθαρή θέση ισολογισµού Καθαρή συναλλαγµατική θέση ======== ======== ======== Ανάλυση ευαισθησίας: Μεταβολή στη συναλλαγµατική ισοτιµία +% 5,0% 4,0% Επίδραση στα καθαρά κέρδη 0,0 0,0 Μεταβολή στη συναλλαγµατική ισοτιµία -% -5,0% -4,0% Επίδραση στα καθαρά κέρδη 0,0 0,0

29 25. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (συνέχεια): Κίνδυνος επιτοκίων: Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος µείωσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων ή καθαρών εσόδων από τόκους λόγω δυσµενών µεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω του ετεροχρονισµού στην αναπροσαρµογή των επιτοκίων σε περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Η Εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις µεταβολές επιτοκίων και το συσχετισµό των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που υπόκεινται σε µεταβολή επιτοκίων ή έχουν σταθερό επιτόκιο και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση του κινδύνου αυτού. Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο επιτοκίων. Στους πίνακες παρουσιάζονται σε λογιστική αξία τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας µε βάση την ηµεροµηνία αναπροσαρµογής του επιτοκίου για τα στοιχεία κυµαινόµενου επιτοκίου ή την ηµεροµηνία λήξης για τα στοιχεία σταθερού επιτοκίου. Σε πρώτη Εντός Μεταξύ Πέραν Μη τοκοζήτηση τριών τριών ενός φόροι Σύνολο µηνών µηνών έτους λ/σµοί και ενός έτους Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις στη Σ.Κ.Τ.Λτδ Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες άνεια και άλλες χορηγήσεις Ακίνητα για επένδυση Επενδύσεις σε µετοχές Ακίνητα, εξοπλισµός και λογισµικά Άλλα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσίας Υποχρεώσεις Καταθέσεις και άλλοι λ/σµοί πελατών Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Καθαρή θέση (9.900) (49.836) Καθαρή συσσωρευτική θέση ======== ======= ======== ======= ========

30 25. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (συνέχεια): Σε πρώτη Εντός Μεταξύ Πέραν Μη τοκοζήτηση τριών τριών ενός φόροι Σύνολο µηνών µηνών έτους λ/σµοί και ενός έτους Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις στη Σ.Κ.Τ.Λτδ Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες άνεια και άλλες χορηγήσεις Ακίνητα για επένδυση Επενδύσεις σε µετοχές Ακίνητα, εξοπλισµός και λογισµικά Άλλα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσίας Υποχρεώσεις Καταθέσεις και άλλοι λ/σµοί πελατών Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Καθαρή θέση (12.675) (39.681) Καθαρή συσσωρευτική θέση ======= ======= ======== ======= ======== Ανάλυση ευαισθησίας Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει στην επίδραση στα καθαρά έσοδα από τόκους για περίοδο ενός έτους ως αποτέλεσµα λογικά αναµενόµενων µεταβολών στα επιτόκια του Ευρώ. Ευρώ ,5% σε όλα τα νοµίσµατα 178-0,5% σε όλα τα νοµίσµατα (178) ,5% σε όλα τα νοµίσµατα 126-0,5% σε όλα τα νοµίσµατα (126) Κίνδυνος τιµών Ο κίνδυνος τιµών προκύπτει από δυσµενείς µεταβολές στις τρέχουσες τιµές των επενδύσεων σε µετοχές που κατεχει η Εταιρεία. Η Εταιρεία επενδύει στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) και οι µεταβολές στις τιµές αυτών των επενδύσεων καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων της Εταιρείας. Σε πιθανή µεταβολή του δείκτη τιµών του Χ.Α.Κ. κατά ±25%, η επίδραση στα καθαρά κέρδη για το 2008 υπολογίζεται σε απόλυτες τιµές σε 140.

31 25. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (συνέχεια): Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται σε πιθανές ζηµιές που µπορεί να προκύψουν από ενδεχόµενη αδυναµία της Εταιρείας να αντεπεξέλθει άµεσα στις τρέχουσες ταµειακές υποχρεώσεις της ή από συσσωρεύσεις ψηλών ποσοστών ρευστών διαθεσίµων. Η Εταιρεία παρακολουθεί τη ρευστότητα σε ηµερήσια βάση και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού. Στους πιο κάτω πίνακες ρευστότητας παρουσιάζεται ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µε βάση τη λήξη τους: Σε πρώτη Εντός Μεταξύ Μεταξύ Πέραν τωνζήτηση τριών τριών ενός και πέντε ετών Σύνολο µηνών µηνών πέντε και ενός ετών έτους Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις στη Σ.Κ.Τ.Λτδ Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες Ακίνητα για επένδυση Επενδύσεις σε µετοχές Ακίνητα, εξοπλισµός και λογισµικά Άλλα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσίας Υποχρεώσεις Καταθέσεις και άλλοι λ/σµοί πελατών Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Καθαρή θέση (14.834) (9.372) (41.689) Καθαρή συσσωρευτική θέση (14.834) (24.206) (65.895) (19.032) ======= ======= ======== ======= ========

32 25. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (συνέχεια): Σε πρώτη Εντός Μεταξύ Μεταξύ Πέραν τωνζήτηση τριών τριών ενός και πέντε ετών Σύνολο µηνών µηνών πέντε και ενός ετών έτους Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις στη Σ.Κ.Τ.Λτδ Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες άνεια και άλλες χορηγήσεις Ακίνητα για επένδυση Επενδύσεις σε µετοχές Ακίνητα, εξοπλισµός και λογισµικά Άλλα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο περιουσίας Υποχρεώσεις Καταθέσεις και άλλοι λ/σµοί πελατών Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Καθαρή θέση (15.372) (12.343) (32.216) Καθαρή συσσωρευτική θέση (15.372) (27.715) (59.931) (13.031) ======= ======= ======== ======= ======== Οι πίνακες κινδύνου ρευστότητας έχουν ετοιµασθεί µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, τα οποία προβλέπουν ότι η καταχώρηση σε περιόδους βασίζεται στην εναποµένουσα περίοδο από την ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι τη λήξη της. Η εποπτική αρχή καθορίζει δείκτες αξιολόγησης για το καθαρό άνοιγµα ρευστότητας εντός ενός µηνός µε βάση δικά της κριτήρια. Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου: Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας παρακολουθείται από τη ιεύθυνση της Εταιρείας ανά εξάµηνο, µε βάση τις οδηγίες της Επιτροπής της Υ.Ε.Α.Σ.Ε, όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η απαιτούµενη πληροφόρηση υποβάλλεται ανά εξάµηνο στην Υ.Ε.Α.Σ.Ε. Τον Ιανουάριο του 2008, η Επιτροπή της Υ.Ε.Α.Σ.Ε. εξέδωσε κανονιστική απόφαση προς τα Σ.Π.Ι. για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και των µεγάλων χρηµατοοικονοµικών ανοιγµάτων ('Βασιλεία ΙΙ'), υιοθετώντας έτσι τις πρόνοιες της Νέας Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ('Νέα Οδηγία'). Κατά τα έτη 2008 και 2007, η Εταιρεία συµµορφώθηκε µε όλες τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως παρουσιάζεται πιο κάτω:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ελεγκτών 2 Λογαριασµός εσόδων και δαπανών 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 31 Μαρτίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Εκθεση Συμβούλων 2-3 Εκθεση Eλεγκτών 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI 0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD Εγκριση των συνοπτικών μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για την εξαμηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 10661 06/Β86/44 www.daiosplastics.com

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Ελληνικής ς Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Ελληνικής ς Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 &

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα