Δθηίκεζε ζεκάησλ Α. Πεξίιεςε Β1. Γηαίξεζε Αίηην απνηέιεζκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δθηίκεζε ζεκάησλ Α. Πεξίιεςε Β1. Γηαίξεζε Αίηην απνηέιεζκα"

Transcript

1 Δθηίκεζε ζεκάησλ ε γεληθέο γξακκέο ηα ζέκαηα ζεσξνύληαη κέζα ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε δηδαγκέλε ύιε. Σν θείκελν ηνπ Β. Λακπξηλνπδάθε ήηαλ θαηαλνεηό, ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηε ζύληαμε ηεο πεξίιεςεο. Παξαηεξήζεθε δηαθνξνπνίεζε ζηε Β1 άζθεζε πξνο δηεπθόιπλζε ησλ καζεηώλ. Οη ππόινηπεο αζθήζεηο πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο ζηελ ύιε ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ, ρσξίο δπζθνιίεο. Σν ζέκα ηεο έθζεζεο ήηαλ αλακελόκελν θαη δηδαγκέλν αλαιπηηθά ζηνπο καζεηέο. Α. Πεξίιεςε Σν θείκελν αλαθέξεηαη ζηε ζπνπδαηόηεηα ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ σο ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, ζηε ζύγρξνλε δσή. Αξρηθά, ππνζηεξίδεη όηη νη ρώξνη απηνί έρνπλ δηαρξνληθό ραξαθηήξα εθθξάδνληαο ηε δεκνθξαηηθή ηδέα θαη ην αίζζεκα ζπιινγηθόηεηαο. Δίλαη, επίζεο, ρώξνη γλήζηαο ςπραγσγίαο πνπ πξνάγνπλ ηνλ πνιηηηζκό κέζσ ηνπ δξακαηνπνηεκέλνπ ιόγνπ. πγθεθξηκέλα, ηα αξραία ζέαηξα πξνζθέξνληαη γηα κηα δηαιεθηηθή ζρέζε παξειζόληνο παξόληνο θαη κέζσ ηεο ρξήζεο απηώλ θαη ηεο βίσζεο ησλ κελπκάησλ πνπ εθπέκπνπλ ηθαλνπνηνύλ ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο. Βέβαηα, έρνπλ ππνζηεί θζνξέο πνπ ιεηηνπξγνύλ αλαζηαιηηθά ζην ξόιν ηνπο. Ωζηόζν, είλαη απαξαίηεηε ε επαθή ηνπ θνηλνύ κε απηά γηα ηελ εμνηθείσζε θαη πξνζηαζία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κέζσ ηεο θαηαγξαθήο όισλ ησλ κλεκείσλ από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο. Σέινο, ππνζηεξίδεηαη όηη νη εθδειώζεηο ζα ζπληειέζνπλ ζηελ δηαθύιαμε θαη ηελ νπζηαζηηθή βίσζε ησλ αξραίσλ ρώξσλ Β1. α. β. Λ γ. Λ δ. Λ ε. Β2. α Η παξάγξαθνο αλαπηύζζεηαη κε ζπλδπαζκό κεζόδσλ. Γηαίξεζε ( δηαηξεηέα έλλνηα : κλεκεία Γηαηξεηηθή βάζε : γλώζε θαη έξεπλα γη απηά Μέιε δηαίξεζεο : «ησλ πνιύ καξηπξίεο» Αίηην απνηέιεζκα

2 Αίηην : ε θαηαγξαθή όισλ ησλ κλεκείσλ Απνηέιεζκα : ε ζπζηεκαηηθόηεξε δηαρείξηζε απηνύ ηνπ πινύηνπ Β2. β Πξώηα απ όια = Αξρηθά, πξσηίζησο Παξάιιεια = επίζεο, αθόκα, επηπξνζζέησο Δμάιινπ = βέβαηα Β3 α. Δθηπιίζζεηαη = δηεμάγεηαη Καηάινηπα= απνκεηλάξηα Δπηδίσμε= ζηόρνο Πξνζέγγηζεο= πιεζηάζκαηνο Οινθιεξσκέλε= πιήξε β. αλαπηπζζόηαλ = αηνλνύζε δξάζε = αδξάλεηα, ζηαζηκόηεηα εξεπλεκέλσλ= αδηεξεύλεησλ γλσξίδνπκε = αγλννύκε αλάδεημεο = ππνβάζκηζεο Β4. α. Η δηπιή παύια ιεηηνπξγεί επεμεγεκαηηθά- ζπκπιεξσκαηηθά θαζώο δηαζαθελίδεη ηα είδε κλεκείσλ πνπ ππάξρνπλ. β. ην θείκελν θπξηαξρεί ην γ εληθό θαη πιεζπληηθό ξεκαηηθό πξόζσπν ( Οη ρώξνη απηνί εθθξάδνπλ, ε θαιιηέξγεηα ζα απνηειέζεη ), γηαηί ν ζπγγξαθέαο κηιά γηα έλα ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ ηδηόηεηαο επηδηώθνληαο ηελ αληηθεηκεληθή πιεξνθόξεζε, ηελ θαηαγξαθή γεληθά απνδεθηώλ απόςεσλ πξνζδίδνληαο ζην θείκελν ύθνο ζνβαξό θαη επίζεκν

3 Γ. Παξαγσγή Λόγνπ Πξνζθώλεζε Σεβαζηό αθξναηήξην, Πξόινγνο Καηαγξαθή ηεο αθνξκήο πνπ παξέρεη ην ζέκα, δήισζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ νκηινύληνο, γεληθή αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, αλαθνξά ησλ δεηνπκέλσλ Κύξην Μέξνο Α Εεηνύκελν Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην θνηλό πξέπεη λα πιεζηάζεη θαη λα γλσξίζεη ηνπο ρώξνπο θαη ηα κλεκεία πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο Τα κλεκεία είλαη δεκηνπξγήκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο, πξνβάιινπλ ην πλεύκα θαη ην ήζνο κηαο επνρήο θαιιηεξγώληαο δηαρξνληθέο αμίεο εθθξάδνπλ ηηο αμίεο, ηηο αληηιήςεηο, ηα ηδεώδε θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο. πξνβάιινπλ ηα ήζε θαη ηα έζηκα, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν δσήο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. Δθθξάδνπλ ηελ θαιιηηερληθή θιεξνλνκηά, ηηο αηζζεηηθέο αληηιήςεηο,.δθθξάδνπλ ηελ θνηλσληθή δσή θαη ηηο θνηλσληθέο αμίεο: ζεζκνί, ζπιινγηθόηεηα, άκηιια, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θηιία... ηελ πνιηηηθή δσή: εθθιεζία ηνπ δήκνπ, δεκνθξαηία, ηζνλνκία, ηζεγνξία. ηηο αληηιήςεηο, ηελ θνζκνζεσξία θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο δνμαζίεο ηνπο. ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηνλ αζιεηηζκό: ζύκκεηξε αλάπηπμε ζώκαηνο θαη πλεύκαηνο, «λνπο πγηήο έλ ζώκαηη ύγηεη». ηελ Οηθνλνκηθή δσή: Οηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, εκπόξην, ζπλαιιαγέο κε άιινπο ιανύο

4 Όιε ηνπο ε δεκηνπξγία ζπλέθιηλε ζηελ πξνβνιή εζηθώλ αμηώλ, ζηνλ εμεπγεληζκό, ζηελ θάζαξζε ηνπ αλζξώπνπ. Δπνκέλσο, νμύλνπκε ηελ θξίζε καο. δηακνξθώλνπκε δηαιεθηηθή ζθέςε θαη ζπγθξνηνύκε νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο θαη αιιαγήο Δθθξάδνπλ ηελ Πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά, απνηεινύλ πεγή ηζηνξηθήο γλώζεο αιιά θαη πξνϋπόζεζε εζληθήο απηνγλσζίαο. Καηαδεηθλύνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηδηαηηεξόηεηα Απνηεινύλ ηνπο αδηάςεπζηνπο κάξηπξεο ηεο ηζηνξηθήο καο ζπλέρεηαο Η νπζηαζηηθή επαθή κε απηά απνηειεί κέζν αλαςειάθεζεο ηεο ηζηνξίαο, αθνξκή αλαζηνραζκνύ πάλσ ζην παξειζόλ θαη εμαγσγή πνιύηηκσλ δηδαγκάησλ γηα παξόλ θαη κέιινλ Απιά ή επηβιεηηθά, ηαπεηλά ή κεγαινπξεπή, αθέξαηα ή ζπαξάγκαηα, ζηέθνπλ ζησπειά θαη καο ππελζπκίδνπλ πνηνη είκαζηε θαη από πνύ εξρόκαζηε. Δπνκέλσο, ζπληζηνύλ ηεθκήξην ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο θαη κνλαδηθόηεηαο. Τα κλεκεία απνηεινύλ πεγή έκπλεπζεο θαη πξσηόηππεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα Ο θαιιηηέρλεο-δεκηνπξγόο ζπλειάκβαλε ηελ ηδέα, ηελ έπιαζε ζην λνπ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε κεηέβαιε ζε απηή δεκηνπξγία, ηελ πινπνηνύζε, ηε κνξθνπνηνύζε ζε αηζζεηό θαιιηηέρλεκα, πνπ δηαησλίδεη σο ηηο κέξεο καο ηελ αξρηθή ηδέα. Δπνκέλσο, ηα κλεκεία καο είλαη πλεπκαηηθόο ηόθνο ησλ πξνγόλσλ καο. δίλνπλ ηελ επθαηξία κηαο ζεξκήο θαη άκεζεο ζπλνκηιίαο κε αηζζεηηθέο κνξθέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηηο απαξρέο ηνπ πνιηηηζκνύ, θαζόξηζαλ θαη επέβαιαλ αηζζεηηθνύο θαλόλεο γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο επνρέο ( κέηξν, ηζνξξνπία, αξκνλία, ηάμε, ζπκκεηξία ) θαιιηεξγνύκε ηα αηζζεηηθά καο θξηηήξηα. Μαζαίλνπκε λα εθηηκνύκε ηελ αμία ηνπο, λα απνιακβάλνπκε ηελ παξνπζία ηνπο, λα ηα ζπλδένπκε κε ηε δσή θαη λα ληώζνπκε ηελ αλάγθε λα ηα ζεβόκαζηε, λα ηα πξνβάιινπκε θαη λα ηα πξνζηαηεύνπκε

5 Δπνκέλσο, ην άηνκν εμεπγελίδεηαη, εμαλζξσπίδεηαη θαη εθνδηάδεηαη ςπρηθά γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ Β Εεηνύκελν ( επαλάιεςε πξνζθώλεζεο ) Γξαζηεξηόηεηεο πνιηηώλ - λεώλ γηα λα εμνηθεησζνύλ κε ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη ηα κλεκεία Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε άκεζε θαη θαζνιηθή βησκαηηθή ζρέζε κε ην παξειζόλ πξνϋπνζέηνληαο βέβαηα ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αμίαο ηνπο ηόζν κέζα από ηελ νηθνγέλεηα όζν θαη κέζα από ην ζρνιείν Οη επηζθέςεηο ζε κνπζεία ή νη εθδξνκέο ζε ηζηνξηθνύο θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο κε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε θαη γλώζε απηώλ ππό ηελ θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ από κηθξή ειηθία ζα βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθήο ζπλείδεζεο Η ζύλδεζε κλεκείσλ κε πιήζνο καζεκάησλ ( π.ρ Ιζηνξία, Γεσγξαθία, Γεσκεηξία ) εμαζθαιίδεη ηε βησκαηηθή ζρέζε κε ην παξειζόλ, πνπ ζα δώζεη ηελ αθνξκή γηα έλα ηαμίδη ζην ρξόλν, όπνπ κε ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία ζα πξνζπαζήζνπλ νη λένη λα αλαβηώζνπλ ζθελέο θαη γεγνλόηα από ηε δσή ηνπ παξειζόληνο, λα κεηαθεξζνύλ λνεξά ζε απηή, λα ληώζνπλ πξσηόγλσξα ζπλαηζζήκαηα, λα ζπγθξίλνπλ, λα πξνβιεκαηηζηνύλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ μεπεξλνύλ ηα όξηα ηεο ζρνιηθήο γλώζεο. Δθπόλεζε εξγαζηώλ - εηθαζηηθέο ελαζρνιήζεηο ζε επίπεδν νκαδνζπλεξγαηηθό κε ζέκα ηα κλεκεία ηνπ αξραίνπ θαη λεόηεξνπ πνιηηζκνύ, πνπ ζα απνηειέζεη εθαιηήξην θαιιηέξγεηαο θνηλσληθνπνιηηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ζπλείδεζεο Πξνγξάκκαηα πηνζέηεζεο κλεκείσλ θαη αλάδεημεο απηώλ κέζσ εληύπσλ ή ειεθηξνληθήο παξνπζίαζεο Ζ κέξηκλα ηνπ θξάηνο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ πνιηηώλ Κηλεηνπνίεζε θνξέσλ ηνπ θξάηνπο θαη αμηνπνίεζε πνιιώλ κλεκείσλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξσλ, πνπ κπνξνύλ λα μαλακπνύλ ζηε δσή καο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, αλάινγα κε ην είδνο ηνπο ή ηηο δπλαηόηεηεο πνπ

6 πξνζθέξνπλ, γηα ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, γηα πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο (π.ρ. ζέαηξν Δπηδαύξνπ) Δθπόλεζε ειθπζηηθώλ πξνγξακκάησλ πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ από ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ - Παηδείαο Μείσζε εηζηηεξίσλ εηζόδνπ ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο θαη ηζηνξηθνύο ρώξνπο σο πξόθιεζε ηνπ πνιίηε, εηδηθά ηνπ λένπ γηα ηελ επίζθεςε θαη εμεξεύλεζε απηώλ ησλ ρώξσλ. Γπλαηόηεηα ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ηεο λενιαίαο γηα ηελ νξγάλσζε θεζηηβάι ή αθόκα θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε ησλ ρώξσλ απηώλ Οη πνιίηεο θαη θπξίσο νη λένη επηβάιιεηαη λα εκπλεπζηνύλ από ηα έξγα θαη ηηο θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη αλεζπρίεο ησλ αλζξώπσλ ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ πκκεηνρή ζε θάζε πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ αηζζεηηθώλ θαη πνηθίισλ αμηώλ πνπ πξνβάιινληαη κέζα από ηηο θαιιηηερληθέο εθδειώζεηο ζε αξραία ζέαηξα θαη σδεία Να αθνπγθξαζηνύλ ηα κελύκαηα πνπ επηθαηξνπνηνύληαη από ηέηνηεο δξάζεηο ώζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζύλδεζε παξειζόληνο θαη παξόληνο Δπίινγνο Δίλαη, ινηπόλ, θαηαλνεηό πσο κε κηα δηα βίνπ παηδεία, ε νπνία ζα μεθηλά από ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν θαη ζα ζπλερίδεηαη ζε όιε ηε δσή όινη ζα κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ πλεπκαηηθά θαη λα απνθηήζνπλ πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε. Απηή είλαη απαξαίηεηε γηα θάζε ιαό, ν νπνίνο νθείιεη λα δηαηεξήζεη ηελ ηδηαηηεξόηεηά ηνπ θαη λα βξίζθεηαη ζε κηα γόληκε θαη δηαιεθηηθή ζρέζε κε ηνπο άιινπο πνιηηηζκνύο. Απηό ηζνδπλακεί κε ηελ παγθόζκηα πξόνδν! Απνθώλεζε Σαο επραξηζηώ πνιύ ΑΠΟ ΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΓΝΩΗ ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΡΔΝΑ ΣΟΛΑΚΙΓΗ

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ Α. Δλδεηθηηθή απάληεζε

ΑΣΚΗΣΗ Α. Δλδεηθηηθή απάληεζε Η ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ 2014 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ 1 & ΣΧΟΛΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Α. Δλδεηθηηθή απάληεζε (λνεκαηηθό θέληξν) Τν δνθίκην ηνπ Η.Μ. Παλαγησηόπνπινπ πξαγκαηεύεηαη ην λόεκα ηεο αλζξσπηάο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ

ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΑ ΠΡΟΟΜΟΗΩΖ ΣΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ Α. Σηε ζπγθεθξηκέλε νκηιία ν Γ. Σθαιθέαο αλαθέξεηαη ζην ζπζρεηηζκό επηζηήκεο θαη αλζξσπηζκνύ. Αξρηθώο, αθνύ νξίδεη ηελ επηζηήκε σο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: 1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ Σχολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ,

ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΦΧΣΔΗΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΟΤ-ΜΠΟΣΗΟΤ, ΛΔΜΜΘ - Θ KAI ΛΔΜΜΘAKIA: ΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ην Γεθέκβξην

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ζει. 1 2. ΔΧΣΔΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 3 3. ΣΟΥΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ζει. 4 4. ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΣΔΣΡΑΜΗΝΑ ζει. 6 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο

Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα. Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Ελληνική ταστότητα «ιονική» και «επτανησιακή» ταστότητα Γεώξγηνο Ν. Λενληζίλεο Με ηελ εηζήγεζε απηή επηρείξεζα λα αλαδείμσ όςεηο πνιηηηζκηθώλ ηαπηνηήησλ, πνπ βαζκηαία εηζρώξεζαλ θαη εγραξάρζεθαλ ζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας

Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Βαρβούηειο ο δημοηικό ωδείο Πηολεμαΐδας Ο Βαιεληίλνο Παηξηθίδεο ίδξπζε ην 1994 ην Βαξβνύηεην Γεκνηηθό Ωδείν Πηνιεκαΐδαο ηνπ νπνίνπ είλαη θαιιηηερληθόο δηεπζπληήο, ην 1998 ην ύιινγν Φίισλ Μνπζηθήο θαη Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2

Γεκήηξεο Σζνπκπάξεο 1, Κσζηαληίλα Σακνπηζέιε 2 Αξιοποιώνηαρ ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη για ηην ανάπηςξη ηηρ ικανόηηηαρ ηων παιδιών να αναλύοςν κπιηικά ηην πεπιβαλλονηική και κοινωνική ηοςρ καηάζηαζη: η πεπίπηωζη ηος 3 ος Γιαπολιηιζμικού Γημοηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ιθηγέλεηα Βακβαθίδνπ * & Διέλε ωηεξνπνύινπ * ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR Αληώλες Υαζάπες *, Ιθηγέλεηα Βακβαθίδοσ * & Νίθος Φωηόποσιος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Tα ηειεπηαία ρξόληα επηρεηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα