Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό"

Transcript

1 Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη δειεηεξίαζε από αιθνόι θαη παξνπζηάδεηαη ζε δύν κνξθέο, ηελ νμεία θαη ρξόληα κέζε. ηελ νμεία κέζε, αλάινγα κε ηελ πνζόηεηα ηνπ νηλνπλεύκαηνο πνπ έρεη θαηαλαισζεί θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ (βαζκό πιεξώζεσο ζηνκάρνπ, ηδηνζπγθξαζία, θύιν θ.η.ι.) ππάξρνπλ δηαηαξαρέο ζπλεηδήζεσο, αλαζηνιή θξαγκώλ, κεησκέλε αληίιεςε έσο θώκα θαη ζάλαηνο.

2 ηε ρξόληα κέζε έρνπκε θαζεκεξηλή ρξήζε κεγάιεο πνζόηεηαο αηζαλόιεο. Σα άηνκα απηά, αλίθαλα λα αληηζηαζνύλ ζηελ απμεκέλε επηζπκία ηνπο, νδεγνύληαη ζηγά-ζηγά ζε αδπλακία λα ιεηηνπξγήζνπλ εάλ δελ πηνπλ (ζπκπηώκαηα ζηέξεζεο), πξάγκα θαηαζηξνθηθό ηόζν γηα ηνπο ίδηνπο όζν θαη γηα ηνλ πεξίγπξν. ηνλ ρξόλην αιθννιηζκό, παξνπζηάδνληαη δηαηαξαρέο πνηθίινπ βαζκνύ ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο (ηξεκνύιηαζκα, πνιπλεπξίηηδα, δηαλνεηηθή ζύγρπζε, παξαηζζήζεηο, ηξνκώδεο παξαιήξεκα) ηνπ ήπαηνο, (αιθννιηθή θίξξσζε, δειαδή θαηαζηξνθή ηνπ ηζηνύ ηνπ νξγάλνπ) ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο (αξηεξηνζθιήξσζε). Δπηπιένλ ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ από αιθννιηζκό παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ραξαθηεξηδόκελεο από αζηάζεηα ηεο ςπρηθήο δηαζέζεσο, πεξηνξηζκό ηεο ηθαλόηεηαο θξίζεσο θαη ηεο βνπιήζεσο, εζηθή θαηάπησζε. Με απιά ιόγηα ν όξνο αιθννιηζκόο ζεκαίλεη ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε νηλνπλεύκαηνο, ηελ εμάξηεζε από ην νηλόπλεπκα αιιά θαη ηηο βιάβεο πνπ απηό πξνθαιεί. Πωρ δημιοςπγείηαι ο αλκοολιζμόρ;

3 Πσο γίλεηαη θαλείο αιθννιηθόο; Γελληέηαη κε ηελ πξνδηάζεζε ή ηνλ ζπξώρλνπλ ζην πηνηό ηα βάζαλα ηεο δσήο; Η Φπρηαηξηθή έρεη πνιιά λα πεη ζρεηηθά κε ηελ εμάξηεζε από ην αιθνόι. Πνιινί παξάγνληεο έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ απόθαζε λα αξρίζεη θάπνηνο λα πίλεη, ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνζσξηλώλ πξνβιεκάησλ κε ην αιθνόι ζηα εθεβηθά έηε θαη ζηε δεθαεηία ησλ 20 εηώλ, θαη ζηελ αλάπηπμε ηειηθά ηεο εμάξηεζεο από ην αιθνόι. Η έλαξμε ηεο θαηαλάισζεο νηλνπλεύκαηνο εμαξηάηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο από θνηλσληθνύο, ζξεζθεπηηθνύο, θαη ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο, αλ θαη ηα γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη επίζεο όηη ζπκβάινπλ. Αιιά νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόθαζε λα ζπλερίζεη θαλείο λα πίλεη κέρξη ην ζηάδην ηεο εμάξηεζεο από ην αιθνόι είλαη κάιινλ δηαθνξεηηθνί. Μηα παξόκνηα αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ γελεηηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ επηξξνώλ ζπκβάιιεη ζε πνιιέο άιιεο ηαηξηθέο θαη ςπρηαηξηθέο παζήζεηο, θαη επνκέλσο, κηα αλαζθόπεζε απηώλ ησλ παξαγόλησλ ζηνλ αιθννιηζκό, πξνζθέξεη ηθαλέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζύλζεηεο γελεηηθέο δηαηαξαρέο ζπλνιηθά. Σα

4 θπξίαξρα ή ππνιεηπόκελα γνλίδηα, αλ θαη ζεκαληηθά, εμεγνύλ κόλν ζρεηηθά ζπάληεο θαηαζηάζεηο. Οη πεξηζζόηεξεο δηαηαξαρέο έρνπλ θάπνην επίπεδν γελεηηθήο πξνδηάζεζεο πνπ αθνξά ζπλήζσο κηα ζεηξά δηαθνξεηηθώλ γελεηηθά επεξεαζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ, θάζε έλα από ηα νπνία απμάλεη ή κεηώλεη ηνλ θίλδπλν γηα θάπνηα δηαηαξαρή. Δίλαη πηζαλό όηη κηα ζεηξά γελεηηθώλ επηξξνώλ εμεγεί πεξίπνπ 60% ηνπ πνζνζηνύ ηνπ θηλδύλνπ γηα ηνλ αιθννιηζκό, κε ην πεξηβάιινλ ππεύζπλν γηα ην ππόινηπν 40% ηεο δηαθνξάο. Γιαηί πίνοςμε; Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη πίλνπλ ππεξβνιηθά είλαη έλα πξόβιεκα ηόζν ζύλζεην όζν θαη

5 ν ραξαθηήξαο ηνπο ή ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν θηλνύληαη. Οη ζπλήζεηεο, νη παξαδόζεηο, ε δηάζεζε θαη ην ζρεηηθό θόζηνο παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ θαηάρξεζε αιθνόι θαη ηελ επαηζζεζία - γελεηηθή θαη όρη κόλν - ησλ αιθννιηθώλ. πλ ηνηο άιινηο άλζξσπνη πνπ πάζρνπλ από θαηάζιηςε βξίζθνπλ θαηαθύγην ζην κεζπζηηθό ζπλαίζζεκα ηνπ αιθνόι πνπ ηνπο πξνζθέξεη γαιήλε, ζπληξνθηθόηεηα θαη αηζζήκαηα επθνξίαο. Πνιινί εηδηθνί θνβνύληαη όηη κε ηελ πξνζθόιιεζε ζηα απζηεξά όξηα ηεο αζζέλεηαο, νη άλζξσπνη πνπ πίλνπλ δελ πξνβιεκαηίδνληαη παξά κόλν όηαλ απνθηήζνπλ ζνβαξή εμάξηεζε. Ο αιθννιηζκόο δελ νθείιεηαη κόλν ζε θιεξνλνκηθνύο παξάγνληεο. Χζηόζν νη επηζηήκνλεο πξνζπαζνύλ λα απνδείμνπλ όηη ηα γνλίδηα κπνξεί λα επζύλνληαη γηα ηνλ αιθννιηζκό. Απηό βέβαηα πνπ θιεξνλνκείηαη ζηνλ αιθννιηζκό δελ είλαη ε αζζέλεηα αιιά θάπνηα πξνδηάζεζε. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηύπνη αιθννιηθώλ. Γηα λα απνθηήζεη θαλείο εμάξηεζε από ην αιθνόι, ρξεηάδεηαη ζπλδπαζκόο ζπκπησκάησλ. Σν πην θαζνξηζηηθό είλαη ε ιαρηάξα λα πηεη. Τπάξρνπλ άηνκα πνπ πίλνπλ επεηδή έρνπλ θαηάζιηςε θαη ην πνηό ηνπο θάλεη λα

6 αηζζάλνληαη θαιύηεξα όπσο πξναλαθέξακε. Οη ηνικεξνί πίλνπλ γηα λα ληώζνπλ "αλεβαζκέλνη". Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε όηη ην πηνηό ηνπο θάλεη λα ζπκπεξηθέξνληαη πην θπζηνινγηθά, θαη πξάγκαηη κπνξεί λα αληηδξνύλ θαιύηεξα όηαλ είλαη κεζπζκέλνη. Σέινο άιινη πίλνπλ γηα λα ληώζνπλ δηαθνξεηηθά. Θεπαπεία αλκοολιζμού & αποηοξίνωζη H ζπρλή ρξήζε αιθνόι πξνθαιεί αλνρή θαη εμάξηεζε, ζσκαηηθή θαη ςπρηθή. Η εμάξηεζε από απηή ηελ νπζία είλαη γεληθά ύπνπιε θαη καθξνρξόληα. Αθνύ εγθαηαζηαζεί ε ζσκαηηθή εμάξηεζε, κε ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο εκθαλίδνληαη ζπκπηώκαηα ζηέξεζεο,

7 όπσο ηξεκνύιηαζκα ησλ ρεξηώλ, ηεο γιώζζαο θαη ησλ βιεθάξσλ, ηαρπθαξδία, εθίδξσζε, άγρνο, πνλνθέθαινο, αϋπλία θ.α. Σν ζύλδξνκν ζηέξεζεο κπνξεί λα εμειηρζεί ζε Delirium Tremens, πνπ εθδειώλεηαη κε ηαρπθαξδία, εθίδξσζε, νπηηθέο ή αθνπζηηθέο παξαηζζήζεηο. Παξαηεξείηαη επίζεο ζπρλά παξαιήξεκα θαη ςπρνθηλεηηθή δηέγεξζε. πλήζσο εκθαλίδεηαη ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ από θάπνηα ηαπηόρξνλε ζσκαηηθή αζζέλεηα, είλαη δε δπλαηόλ λα θαηαιήμεη θαη ζην ζάλαην. Η ρξόληα ρξήζε αιθνόι κπνξεί λα νδεγήζεη επίζεο ζε βξνγρίηηδα, πλεπκνλία, θπκαηίσζε θαη θαξδηνπάζεηα. Η εμαζζέλεζε ησλ δηαλνεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ δελ είλαη ζπάληα. Οη πεξηζζόηεξνη ζάλαηνη από ρξόληα θαηάρξεζε αιθνόι νθείινληαη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ ήπαηνο, εθόζνλ εθεί κεηαβνιίδεηαη ε κεγαιύηεξε πνζόηεηα αιθνόι (θίξξσζε ήπαηνο). Η ζεξαπεία μεθηλάεη από ηνλ ίδην ηνλ αζζελή. Η απνδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ην ζεκαληηθόηεξν βήκα. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα επίπνλε, καθξνρξόληα θαη κε πνιιέο ζηηγκέο αδπλακίαο. Η ζεξαπεία απνηνμίλσζεο ησλ αιθννιηθώλ γίλεηαη κε ςπρνζεξαπεία θαη κε θάξκαθα ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο. Παξνπζηάδεη δπζηπρώο ηεξάζηηεο δπζθνιίεο. Οη αιθννιηθνί ζπλήζσο αξλνύληαη όηη έρνπλ πξόβιεκα εζηζκνύ ζην αιθνόι θαη δελ δεηνύλ

8 βνήζεηα από εηδηθνύο, πηζηεύνληαο όηη έηζη νη ππόινηπνη ηνπο ιππνύληαη. Τπάξρνπλ βεβαίσο θξαηηθά θαη δεκόζηα ηδξύκαηα όπνπ άηνκα πνπ πάζρνπλ από αιθννιηζκό κπνξνύλ λα κηιήζνπλ γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη λα βνεζεζνύλ από εηδήκνλεο. Οη άλζξσπνη απηνί ρξήδνπλ βνήζεηαο εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξηθνύ πξνζσπηθνύ. Οη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζε νπνηνδήπνηε ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα είλαη νη εμήο : Αλαγλώξηζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μεγάιε ζεκαζία έρεη ε ζηάζε ζηε πξώηε επαθή κε ηνλ πξνβιεκαηηθό πόηε. Υξεηάδεηαη επίκνλε πξνζπάζεηα γηα ηε ιεπηνκεξή αμηνιόγεζε θάζε πηπρήο ηεο γεληθόηεξεο πγείαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αηόκνπ. Καηάξηηζε ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Με βάζε ην δεδνκέλν όηη όινη νη αιθννιηθνί ΓΔΝ παξνπζηάδνπλ ηελ απηή θιηληθή εηθόλα ( π.ρ. ζπκπηώκαηα, βαζκό εμάξηεζεο θ.ιπ.), ε θαηάξηηζε ηνπ ζξεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο απαηηεί δύν βαζηθά ζηνηρεία : 1. Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο πνπ πξναλαθέξζεθε θαη 2. Σελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ αζζελνύλ ζηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Αλάινγα κε ηελ θιηληθή εηθόλα ηνπ πξνβιεκαηηθνύ

9 πόηε, ηα πξώηα ζηάδηα ελόο ζεξαπεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα απαηηήζνπλ: Απνηνμίλσζε. Η απνηνμίλσζε δελ είλαη ζεξαπεία γηα αιθννιηζκό αιιά είλαη κηα πεξίνδν απνρήο από ην αιθνόι κε ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αηόκνπ γηα απεμάξηεζε θαη αλάξξσζε. Αληηκεηώπηζε νξγαληθώλ ή θαη ςπρηαηξηθώλ δηαηαξαρώλ. Όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε, αλάγθε εηζαγσγήο ζε λνζνθνκείν ή ςπρηαηξείν γηα ηελ αληηκεηώπηζε πηζαλώλ δηαηαξαρώλ εμαξηάηαη από ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ν αιθννιηθόο. πλήζσο πνιιά από ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη πξνβιεκαηηθνί πόηεο κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία θαη όρη ζηα λνζνθνκεία θαη ζηηο θιηληθέο. Θεξαπεπηηθό πξόγξακκα. Θα πξέπεη ε ζρέζε ηνπ ζεξάπνληνο θαη ηνπ ζεξαπεπόκελνπ λα είλαη εηιηθξηλήο θαη λα ππάξρεη κεηαμύ ηνπο εκπηζηνζύλε. Γελ ζα πξέπεη ν ζεξάπσλ λα ιέεη ςέκαηα ζηνλ ζεξαπεπόκελν αιιά λα ηνπ ιέεη ηελ αιήζεηα. Δπίζεο θάζε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε πξέπεη λα εκπεξηέρεη θαηάξηηζε εθηθηώλ ζεξαπεπηηθώλ ζηόρσλ. Δπηπιένλ απαξαίηεηε είλαη ε ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ αιθννιηθνύ. Γηαρξνληθή παξαθνινύζεζε. Η δηαρξνληθή

10 παξαθνινύζεζε ηνπ πξνβιεκαηηθνύ πόηε θαη ε ζπλερήο ππνζηήξημε ηνπ ίδηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ επηβάιιεηαη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο. Ο αιθννιηθόο λνζεί. Η λόζνο εηζβάιιεη ύπνπια θαη νη επηπηώζεηο ηεο βαξύλνπλ ηόζν ηνπο αζζελείο όζν θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ ηνπο πεξηβάιινπλ. Απαηηείηαη εγξήγνξζε γηα αλαγλώξηζε ησλ ζπκπησκάησλ πξηλ ε ρξήζε γίλεη εμάξηεζε, εθόζνλ είλαη γλσζηό πσο ε πξόιεςε είλαη σθειηκόηεξε ηεο ζεξαπείαο. εκαληηθόο είλαη ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο, ελώ πνιύηηκε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε παξέρεηαη από θνηλσληθέο νκάδεο, π.ρ Αλώλπκνη Αιθννιηθνί. Η δσή είλαη ζαλ έλα πνηήξη θξαζί, πξέπεη θάπνηνο λα ηε γεύεηαη αξγά γηα λα αλαδεηθλύεηαη όιε ε γεύζε ηεο. Κένηπα απεξάπηηζηρ από ηο αλκοόλ ΑΛΚΟΟΛΙΚOI ΑΝΧΝΤΜΟΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚOI ΑΝΧΝΤΜΟΙ ΔΛΛΑΓΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΑΠΔΞΑΡΣΗΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΧΝΤΜΟΙ ΔΞΑΡΣΗΜΔΝΟΙ

11 ΑΝΧΝΤΜΟΙ ΑΤΣΟΘΔΡΑΠΔΤΟΜΔΝΟΙ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΙ ΒΟΗΘΔΙΑ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΙΚΧΝ Γ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΑΥΔΠΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΧΝ ΥΔΣΙΚΧΝ ΜΔ ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ (ΔΛ.ΚΔ.Μ.Α..Α.Π.) ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΑΜΠ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΧΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΑΜΠ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΧΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΑΜΠ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΧΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΑΣΡΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΑΜΠ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΧΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΑΛΚΟΟΛ ΠΔΙΡΑΙΑ ΔΠΙΣΡΟΦΗ - ΤΛΛΟΓΟ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΔΘΙΜΔΝΧΝ

12 ΚΔΘΔΑ - ΑΛΦΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ (ΠΑ.Γ.Ν.Η.) Οι βλαβερές σσνέπειες τοσ αλκοόλ Απσικά βλέποςμε ηιρ κύπιερ ζςνέπειερ ηος αλκοολιζμού: Οη επηπηώζεηο ηεο ππεξβνιηθήο θαη θπξίσο ηεο ζπρλήο θαηαλάισζεο αιθνόι νδεγεί κε βεβαηόηεηα ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, όπσο: Δμάξηεζε από ην αιθνόι ή θαη αιθννιηζκό Κίξξσζε ηνπ ήπαηνο ή θαξθίλν ηνπ ήπαηνο Παγθξεαηίηηδα Οξηζκέλεο λνεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, όπσο απώιεηα κλήκεο ή αθόκε θαη πξόσξε άλλνηα Έιθνο ηνπ ζηνκάρνπ Απμεκέλνο θίλδπλνο θαξδηναγγεηαθώλ παζήζεσλ

13 Απμεκέλνο θηλδπλνο νξηζκέλσλ κνξθώλ θαξθίλνπ Φπρνινγηθέο δηαηαξαρέο εμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία ή αθόκε θαη αληθαλόηεηα Πηζαλή ηνμηθή δειεηεξίαζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζάλαην Σν αιθνόι επηδξά ζην θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα σο θαηαπξαϋληηθό. Η δξάζε ηνπ είλαη εξεκηζηηθή, επηβξαδύλεη ηνλ θηλεηηθό ζπληνληζκό θαη ηνλ ρξόλν αληίδξαζεο. Παξάιιεια κεηώλεη ηελ ηθαλόηεηα θξίζεο, ηνλ απηνέιεγρν, πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζηελ κλήκε θαη επεξεάδεη ηελ ηθαλόηεηα παξαγσγήο ινγηθώλ ζθέςεσλ θαη πξάμεσλ. Παξαδόμσο, κε ηελ ππνρώξεζε ησλ επηδξάζεώλ ηνπ, ην αιθνόι πξνθαιεί δηαηαξαρέο θαη ζηνλ ύπλν θαη ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή αηηία αϋπλίαο. Γύν ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην ζώκα επεμεξγάδεηαη ην αιθνόι είλαη ν ζσκαηόηππνο θαη ν ξπζκόο ηεο θαηαλάισζεο νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ έλα κεγαιόζσκν άηνκν κεζάεη πην αξγά ζπγθξηηηθά κε έλα κηθξόζσκν άηνκν αθόκε θαη όηαλ πίλνπλ ηηο ίδηεο πνζόηεηεο αιθννινύρνπ πνηνύ εμαηηίαο ηεο κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο αίκαηνο πνπ έρεη ζηνλ νξγαληζκό ηνπ. Από ηελ άιιε κεξηά, ην θαγεηό κπνξεί λα επεξεάζεη

14 ηελ κέζε αθνύ επηβξαδύλεη ηελ ηαρύηεηα κε ηελ νπνία ην αιθνόι απνξξνθάηαη από ην αίκα. Οη επηδξάζεηο ηεο κέζεο κεηώλνληαη όηαλ έρεη πξνεγεζεί γεύκα. Οη επηπηώζεηο από ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεύκαηνο δελ επηβαξύλνπλ κόλν ηνλ πόηε (κε ζπρλή εκθάληζε λνζεκάησλ όπσο αιθννιηθή γαζηξίηηδα, πεπηηθό έιθνο, θίξξσζε ηνπ ήπαηνο θαη αύμεζε ησλ θαξδηαγγεηαθώλ λνζεκάησλ, ησλ θαθνεζώλ λενπιαζκάησλ θαη ησλ ςπρηαηξηθώλ δηαηαξαρώλ), αιιά θαη ην άκεζν θνηλσληθό ηνπ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ε εμάπισζε ησλ κεραληθώλ κέζσλ κεηαθνξάο (απηνθίλεηα, κνηνζπθιέηεο, θ.ά.), θαζώο θαη ηεο απηνκαηνπνηεκέλεο εξγαζίαο, δηεπξύλνπλ ην πεδίν ησλ επηπηώζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα νηλνπλεπκαηώδε πνηά. Έλαο άιινο επηβαξπληηθόο παξάγνληαο είλαη ε θαηαλάισζε θαξκάθσλ, πνιιά από ηα νπνία ζπλεξγνύλ κε ηε δξάζε ηνπ νηλνπλεύκαηνο. Οξηζκέλα από απηά, θαζώο θαη νξηζκέλεο ρεκηθέο νπζίεο, γίλνληαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλα όηαλ θαηαλαιώλνληαη καδί κε νηλόπλεπκα. ε ό,ηη αθνξά ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ή επηδεηλώλεη ε θαηαλάισζε νηλνπλεύκαηνο, πην ζπρλά αλαθέξνληαη ε δηαηάξαμε ησλ ζπδπγηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ, ηα πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζία (αύμεζε ησλ απνπζηώλ από ηελ εξγαζία, αύμεζε ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ, κείσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο), θαζώο θαη ε

15 επηδείλσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηόκνπ θαη ν θνηλσληθόο ζηηγκαηηζκόο. ηε Μ. Βξεηαλία ε απμεκέλε θαηαλάισζε νηλνπλεύκαηνο ζεσξείηαη ε αηηία γηα ην 60% ησλ απνπεηξώλ απηνθηνλίαο, ην 30% ησλ δηαδπγίσλ, ην 40% ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, θαη ην 20% ηεο θαθνπνίεζεο παηδηώλ. Δπίζεο, έρεη δηαπηζησζεί όηη ην 44% ηεο ζπλνιηθήο άζθεζεο βίαο νθείιεηαη ζην νηλόπλεπκα. Από έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηε ζλεζηκόηεηα θαη ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεύκαηνο έρεη δηαπηζησζεί όηη ζηνπο ρξόληνπο πόηεο ε ζλεζηκόηεηα είλαη ζρεδόλ ηξηπιάζηα απ' όηη ζηνπο κε πόηεο. ηνλ Καλαδά ππνινγίζηεθε όηη ην 6% ηνπ ζπλόινπ ησλ ζαλάησλ γηα ηα άηνκα ειηθίαο 1-70 εηώλ νθεηιόηαλ ζηελ απμεκέλε θαηαλάισζε νηλνπλεύκαηνο, ελώ ζηηο ΗΠΑ ην πνζνζηό απηό εθηηκάηαη ζε 8%. Οη ηξεηο βαζηθόηεξεο αηηίεο ζαλάηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηλνπλεπκαηώδε πνηά είλαη ηα θαθνήζε λενπιάζκαηα, ηα εγθεθαιηθά επεηζόδηα θαη ε θίξξσζε ηνπ ήπαηνο. Από ηα απνηειέζκαηα 150 πεξίπνπ επηδεκηνινγηθώλ κειεηώλ πξνθύπηεη όηη ν ζρεηηθόο θίλδπλνο ζαλάηνπ (απ' όια ηα αίηηα) γηα όζνπο πίλνπλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ πίλνπλ, είλαη 1.1 (δειαδή 10% πεξηζζόηεξν) όηαλ ε θαηαλάισζε θπκαίλεηαη από 3-4 πνηά εκεξεζίσο, ελώ απμάλεηαη ζην 1.4 πεξίπνπ (40%), όηαλ ηα εκεξήζηα πνηά μεπεξλνύλ ηα 6. Η πνζόηεηα νηλνπλεύκαηνο πνπ κπνξεί λα βιάςεη

16 ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό δηαθέξεη από άηνκν ζε άηνκν, αλάινγα κε ηε θπζηθή αληνρή, θαζώο θαη κε ηελ ύπαξμε ή κε άιισλ επηβαξπληηθώλ παξαγόλησλ. Δπίζεο, γηα θάζε θαηεγνξία παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ κεηαβάιιεηαη θαη ε αληίζηνηρε πνζόηεηα νηλνπλεύκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξόθιεζή ηνπο. Η ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιθνόιεο πξνθαιεί θαηά έλα κεγάιν πνζνζηό πνιιά θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα όπσο ηε λόζν ηνπ κπνθαξδίνπ θαζώο θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηνλ αηθλίδην ζάλαην. Μεηαμύ άιισλ ην αιθνόι πξνθαιεί θαη θίξξσζε ηνπ ήπαηνο. Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ, γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη θαηαζηξέθεη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Δπίζεο ζύκθσλα κε έξεπλεο, ν αιθννιηζκόο πξνθαιεί ζπρλά νηθηαθά θαη εξγαηηθά αηπρήκαηα, ελώ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αιθννιηθόο νδεγεί θάπνην όρεκα. Οη επηζηήκνλεο αλέιπζαλ πώο έλα θνθηέηι ή έλα πνηήξη θξαζί -πνπ κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα ραιαξώζνπκε θαη λα αηζζαλζνύκε πην sexy- επηδξά πξαγκαηηθά ζηε ζεμνπαιηθή καο δσή. Σν αιθνόι είλαη έλα θαηαζηαιηηθό ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θαη δξα αλαζηέιινληαο κέξε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε θαη ηνλ νξγαζκό ηελ αλαπλνή, ηελ θπθινθνξία θαη ηελ επαηζζεζία ησλ λεπξηθώλ

17 απνιήμεσλ. Σν αιθνόι αθπδαηώλεη ην ζώκα, ελώ ε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε ρξεηάδεηαη έλαλ νξηζκέλν όγθν ηνπ αίκαηνο γηα λα νμπγνλσζεί θαη ηε κεγαιύηεξε αίζζεζε ζηα γελλεηηθά όξγαλα. Η δηαδηθαζία απηή ζρεηίδεηαη κε ηε ζηύζε ζηνπο άλδξεο θαη ηε ιίπαλζε ζηηο γπλαίθεο. Με ιηγόηεξν όγθν πγξνύ ζην ζώκα θαη κε ην λεπξηθό ζύζηεκα ζε θαηαζηνιή, ην ζώκα αγσλίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή επίδνζε. Χζηόζν, ην αιθνόι δελ έρεη πάληα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηηο ζεμνπαιηθέο καο επηδόζεηο. Έρεη ηε θήκε όηη είλαη αθξνδηζηαθό θαη ε απάληεζε βξίζθεηαη ζηε κεηξηνπάζεηα! Έλα ή δύν πνηήξηα κπνξεί όλησο λα έρνπλ θαηεπλαζηηθή θαη αγρνιπηηθή δξάζε. Μειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ην αιθνόι κπνξεί λα επηηξέςεη ζε νξηζκέλνπο αλζξώπνπο λα μεπεξάζνπλ ηηο ζεμνπαιηθέο αλαζηνιέο ή ηα αηζζήκαηα αλεπάξθεηαο. Δάλ θαηαλαιώζνπκε, όκσο, κεξηθά πεξηζζόηεξα πνηά, ε θαηεπλαζηηθή δξάζε αξρίδεη λα αλαζηέιιεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζώκαηόο καο λα αληαπνθξηζεί ζεμνπαιηθά, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεύεηαη ε ζηπηηθή ιεηηνπξγία, λα θαζπζηεξεί ε εθζπεξκάηηζε θαη ζηηο γπλαίθεο λα παξνπζηάδεηαη θνιπηθή μεξόηεηα. Χζηόζν, ε είδεζε δελ θαίλεηαη λα είλαη όιεο νη παξαπάλσ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ αιθνόι, αιιά όηη

18 νξηζκέλνη εξεπλεηέο ζπληζηνύλ απηό σο ζεξαπεία γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθζπεξκάηηζεο! Αλ θαη ην αιθνόι κπνξεί λα είλαη κηα πξνζσξηλή ιύζε, ππάξρεη πην απνηειεζκαηηθή θαη κόληκε ζεξαπεία γηα ηελ πξόσξε εθζπεξκάηηζε. Σν αιθνόι απμάλεη ηελ ππνθεηκεληθή επραξίζηεζε ζηηο γπλαίθεο. ύκθσλα κε κειέηεο, νη γπλαίθεο πνπ είλαη ζε θαηάζηαζε κέζεο έρνπλ κεγαιύηεξε δπζθνιία επίηεπμεο νξγαζκνύ. Χζηόζν, κεξηθέο αλαθέξνπλ όηη αηζζάλνληαη πεξηζζόηεξε επραξίζηεζε, ε νπνία κπνξεί πηζαλόλ λα εμεγεζεί από ην γεγνλόο όηη ην αιθνόι ηηο ραιαξώλεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπάεη ηηο αλαζηνιέο ηνπο. Σειηθά, ε απάληεζε γηα ην αιθνόι είλαη: ην κέηξν. Έλα-δπν πνηεξάθηα κάο ραιαξώλνπλ θαη καο θάλνπλ λα απνιακβάλνπκε ηηο ζεμνπαιηθέο καο επαθέο, σζηόζν ε ππεξβνιή κπνξεί λα θέξεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BF%CE %BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%C F%82&bav=on.2,or.r_qf.&biw=1137&bih=554& noj=1&um=1&ie=utf- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=HT t0udrzh8ag7aar5igwbw#imgrc=k2soyhdbq

19 Y5bUM%3A%3BNkg3fFdcKwt8YM%3Bhttp%2 53A%252F%252Fwomaneveryday.files.wordpr ess.com%252f2012%252f03%252falcoholrehab.jpg%253fw%253d640%3bhttp%253a% 252F%252Fwomaneveryday.wordpress.com% 252F2012%252F03%252F26%252F %CE%BA%CE%BF%CE%BF%CE%BB%CE% B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 A%CE%BF%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF% 83%CE%BC%CF%8C%CF%82 om_content&view=article&id=61&itemid=50

20

21

22

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο

Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 1 Λύθνο θαη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ε απηή ηε ζπλάληεζε ζα κάζεηε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ιύθνπ πάλσ ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. Πσο επεξεάδεηαη ε ςπρηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξνζβάιιεηαη από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο: Ζ θάλλαβε ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο; Νηθνιέηηα Γεσξγίνπ Α.Φ.Σ: 2007407608 Α.Π.Σ:

Διαβάστε περισσότερα

Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out)

Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out) Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος (Body Image - Loving Your Body Inside and Out) Η εηθόλα ηνπ ζώκαηνο «Η σποκειμενική εικόνα ηης θσζικής εμθάνιζής κάποιοσ ποσ καθιερώνεηαι από ηην ασηό-παραηήρηζη

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πην ζπλεζηζκέλεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο Δίλαη έμππλν, όπσο όια ηα παηδάθηα ηεο ειηθίαο ηνπ, γεκάην δσληάληα θαη πεξηέξγεηα. Ωζηόζν, ε πξώηε ηνπ ρξνληά ζην ζρνιείν ήηαλ κάιινλ απνγνεηεπηηθή. «Κη αλ μεθίλεζε έηζη, ηη ζα γίλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ»

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ. Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ» ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ Γόκλα Ρζαθιαθίδνπ Τπρίαηξνο - Τπρνζεξαπεύηξηα Β Ξαλεπηζηεκηαθή Τπρηαηξηθή Θιηληθή ΞΓΛ «Αηηηθόλ» Γηαηαξαρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ρξήζε αιθνόι (DSM-V) Γηαηαξαρέο Σξήζεο Νπζηώλ (Substance use

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ;

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; 1 ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; Ένα παιδί με ελλειμμαηική προζοτή παροσζιάδει 6 ή και περιζζόηερα από ηα παρακάηω ταρακηεριζηικά: (1) λα εκπιαθεί θαη λα νινθιεξώζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ.

Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας. Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός. Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 3 ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Έκθεζη Ερεσνηηικής Εργαζίας Η γελεηηθή ρύπαλζε ζηελ δηαηροθή: αόραηος θαη ύποσιος ετζρός Τμήμα ενδιαθέρονηος - Δ ομάδα, θέμ. 2, 4 ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΤΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΦΙ- ΜΩΝ Επιμέλεια εργαζίας: Κοσμανηάκη

Διαβάστε περισσότερα