ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ"

Transcript

1 ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, Θεζζαινλίθε, 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ., Γεληθφ Τκήκα Παηδαγσγηθψλ Μαζεκάησλ, Παξάξηεκα Θεζ/λίθεο, Γακβέηηα 93 α, Θεζζαινλίθε, 3 ΑΠΘ, Γεσπνληθή Σρνιή, Περίληψη Σθνπό απηήο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΕΠΠΑΙΚ ηεο ΑΣΠΑΙΤΕ γηα ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πνπ παξαθνινύζεζαλ θαηά ην αθαδεκατθό έηνο, Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο κειέηεο δηελεξγήζεθε πνηνηηθή έξεπλα ζην πιαίζην ηεο νπνίαο σο κέζν ζπγθέληξσζεο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σπγθεληξώζεθαλ δεδνκέλα από έλα ηπραίν δείγκα ηξηάληα ζπνπδαζηώλ/ζηξηώλ ηεο ΑΣΠΑΙΤΕ Θεζζαινλίθεο, ελώ ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνύζα έξεπλα αθνξνύλ α) ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπνπδαζηώλ ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξαθνινύζεζήο ηνπ από απηνύο, β) ηελ αληίιεςή ηνπο, θαηά ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ ηνπο, ζρεηηθά κε ηα δνκηθά κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ηνπο θάλεθαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη γ) ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπνπδαζηώλ, σο ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθώλ, γηα ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο πξνγξάκκαηνο. Τέινο, επηρεηξείηαη λα εξκελεπζνύλ νη αληηιήςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ζρεηηθά κε ην ππό δηεξεύλεζε ζέκα. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ απνηειεί βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη ην ραξαθηήξα ηνπ ζεζκνχ θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ιεηηνπξγηθή δηάζηαζή ηνπ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ φζν θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ επξχηεξε θνηλσληθή δνκή. Σε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ, φπσο ε ΑΣΠΑΙΤΔ, πνπ θχξηνο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη ε ηξνθνδφηεζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο κε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο, θεθαιαηψδε ζεκαζία απνθηά ε χπαξμε ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ ζηνηρείνπ, θαζψο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε ψζηε λα επλνείηαη ε αλάπηπμε θξηηηθά ζηνραδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ (Γεσξγηάδεο, 2004). Σηελ ηζηνξηθή πνξεία πνπ δηέγξαςε ε ΑΣΠΑΙΤΔ, απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζεο ηεο ΣΔΛΔΤΔ, ην 1959 κε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 3971, ιεηηνχξγεζε κε πξφγξακκα ζην νπνίν αδηαιείπησο ππάξρεη ζεσξεηηθφ φζν θαη πξαθηηθφ ζηνηρείν, ρσξίο σζηφζν λα ζεκεησζνχλ νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο πνπ λα αθνξνχλ ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε, αλ θαη ζεκεηψζεθαλ βειηηψζεηο (Γεσξγηάδεο & Οηθνλφκνπ 2009). Οπζηαζηηθέο κεηαβνιέο δελ ζεκεηψζεθαλ νχηε ζηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ αλσηαηνπνίεζή ηεο θαη ηελ κεηνλνκαζία ηεο απφ ΣΔΛΔΤΔ ζε ΑΣΠΑΙΤΔ, ηo 2002 κε ην Νφκν Δμάιινπ, θαη ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκεηλε αλαιινίσηε απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζήο ηεο, δηαηεξψληαο ηε κνξθή ελφο θαηαιφγνπ καζεκάησλ κε θάζεηνπο δηαρσξηζκνχο κεηαμχ ησλ δηδαζθφκελσλ αληηθεηκέλσλ. Δθηφο φκσο απφ ηε δνκή, ζεκαζία γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ζεζκνχ έρεη θαη ε ζηάζε ησλ θνξέσλ-ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ. Η εξγαζία ινηπφλ απηή απνηειεί πξντφλ ηεο πξνζπάζεηαο γηα θαηαγξαθή ηεο ζηάζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΙΚ ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ, ζε φ,ηη αθνξά ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηνπο, ην νπνίν εθαξκφζζεθε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο

2 Η ζηάζε ησλ ζπνπδαζηψλ επηρεηξήζεθε λα θαηαγξαθεί κέζσ ζπλεληεχμεσλ πνπ δηελέξγεζαλ νη ζπγγξαθείο, νπνίνη αλήθνπλ ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Σρνιήο. Οη ζπνπδαζηέο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, αθνχ είρε νινθιεξσζεί ν κνλνεηήο θχθινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, κεηά δειαδή ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ θαη ηεο γξαπηήο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηιέρζεθε ε εκηδνκεκέλε κνξθή ζπλέληεπμεο επεηδή απνηειεί κηα πξφζθνξε κέζνδν γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, επηηξέπεη κεγαιχηεξε εκβάζπλζε θαη βνεζάεη ζηελ εμαγσγή πνηνηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη είλαη επέιηθηε: ν ζπλεληεπθηήο κπνξεί λα επαλέιζεη ζε έλα εξψηεκα κε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ή/θαη λα αιιάμεη ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ ή λα ηηο επαλαδηαηππψζεη, θαη ν εξσηψκελνο κπνξεί λα παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθέο απαληήζεηο (Seidman, Berg, 2001). Σηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ζπκκεηείρε δείγκα απφ ηα πέληε ηκήκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο, απνηεινχκελα ζπλνιηθά απφ 163 ζπνπδαζηέο, πνπ παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα, ην νπνίν δηακνξθψζεθε κε ηνλ εμήο ηξφπν: βάζεη ηνπ θαηαιφγνπ πξνηάζεθε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλέληεπμε φζνη ζπνπδαζηέο ζηνλ θαηάινγν θαηείραλ ζέζε πνπ ν αχμσλ αξηζκφο ηεο αληηζηνηρνχζε ζε πνιιαπιάζην ηνπ 6. Έηζη πξνέθπςε δείγκα 30 ζπνπδαζηψλ ζηνπ νπνίνπο ηέζεθαλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε: ηελ πξνζδνθία ηνπο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θνίηεζήο ηνπο, απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην βαζκφ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηνλ ραξαθηεξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπο σο «δπλαηψλ» θαη «αδχλαησλ» γηα ηα δηδαζθφκελα αληηθείκελα θαη ηα κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαηππψζνπλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με βάζε ηε ζχλνςε ησλ απαληήζεσλ ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα-άμνλεο ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ ηα εμήο. 2. ΟΙ ΠΡΟΓΟΚΙΔ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ Κνηλφ ηφπν, ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ην πξφγξακκα ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ, απνηειεί ε απφθηεζε παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ηφζν ζηε ζεσξεηηθή φζν θαη ζηελ πξαθηηθή δηάζηαζή ηεο. Η πξνζδνθία ηεο παηδαγσγηθήο απηήο θαηάξηηζεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο πηζηνπνίεζεο, γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, θαίλεηαη λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξννπηηθή ηεο άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ: ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα «κεηαδίδεη» απνηειεζκαηηθά γλψζεηο ζηνπο καζεηέο θαη λα δηαρεηξίδεηαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Απηφ πηζηεχνπλ φηη εμαζθαιίδεηαη κε ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ, φπσο ηεο επηθνηλσληαθήο ή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο κεζφδεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο, κε ηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε. Βαζηθά ζηελ πξνεηνηκαζία απηή πξνζδίδνπλ κηα γλσζηηθή δηάζηαζε, ρσξίο φκσο λα απνπζηάδεη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε. Η γεληθή ηάζε πνπ θαηαγξάθεθε γηα ηελ πξνζδνθία ηεο χπαξμεο κηαο πξαθηηθήο δηάζηαζεο ζηελ πξνεηνηκαζία ζπλδέεηαη κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπνπδαζηψλ φηη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε πξέπεη λα έρεη θαη κηα βησκαηηθή δηάζηαζε πνπ λα ελζσκαηψλεηαη νξγαληθά ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο σο κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Βεβαίσο παξάιιεια εθθξάζζεθε θαη ε αξρηθή πξνζδνθία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηνπ δηαγσληζκνχ ΑΣΔΠ, πξνθεηκέλνπ νη ζπνπδαζηέο λα δηνξηζηνχλ. Η ηειεπηαία απηή ζέζε ηνπνζεηεί

3 ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζηελ θαηεγνξία ηνπ «κέζνπ» γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ: ηελ έλαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γηα νξηζκέλνπο κάιηζηα, ε ζηαδηνδξνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ ήηαλ ε κφλε επαγγεικαηηθή επηινγή γηα ην κέιινλ. Απιψο κε ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε πξνζδνθνχζαλ φηη ζα «άλνηγαλ έλα αθφκε παξάζπξν» γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Όκσο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη ζπνπδαζηέο εκθαλίδνληαη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα επηδεηνχλ ζπνπδέο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ απνηειεζκαηηθνχο. 3. Η ΔΚΠΛΗΡΧΗ ΣΧΝ ΠΡΟΓΟΚΙΧΝ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ Σην ζχλνιφ ηνπο νη ζπνπδαζηέο εθθξάδνπλ ηελ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν ηνπ ζεσξεηηθνχ φζν θαη ηνπ πξαθηηθνχ. Η ηθαλνπνίεζε βεβαίσο ήηαλ θαλεξφ φηη εθθξάζηεθε κε βάζε ην επίπεδν ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο πνπ θαζέλαο πξνζδνθνχζε λα πάξεη. Έλα κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ ήξζε γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηέηνηνπ είδνπο πξφγξακκα, ελψ έλα άιιν κέξνο δήισζε φηη εκβάζπλε ηηο γλψζεηο πνπ είρε απνθηήζεη πξνεγνπκέλσο ζε άιιε θάζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ηηο νξγάλσζε θαιχηεξα θαη ηηο ζπζηεκαηνπνίεζε. Ωο γεληθή ηάζε θαίλεηαη λα ηζρχεη ε δηαηχπσζε ελφο ζπνπδαζηή: «Η ΑΣΠΑΙΤΕ είλαη κηα βάζε γηα όια απηά, αιιά έρσ αθόκε λα κάζσ πξάγκαηα, όπσο άιισζηε ζπκβαίλεη ζε θάζε επάγγεικα.». Σε θάζε πεξίπησζε δειψλνπλ έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ σο κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί ηηο πξνθιήζεηο ηνπ κειινληηθνχ επαγγέικαηφο ηνπο. Αηζζάλνληαη φηη έρνπλ απνθηήζεη ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ηε ζρνιηθή κνλάδα. Σε απηφ πηζηεχνπλ, έλα κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ, φηη ζπλέηεηλε ε απηελέξγεηα πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη ην δεκηνπξγηθφ θιίκα πνπ επηθξάηεζε ζε απηά, θαζψο θαη ε απνδνρή, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ησλ δηδαζθφλησλ. Κπξίσο, φκσο, ζεσξνχλ φηη εθπιεξψζεθαλ νη πξνζδνθίεο ηνπο ζην ζηνηρείν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηφζν ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ φζν θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο δηδαζθαιηψλ ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ζρνιηθήο ηάμεο. Ιθαλνπνίεζε, επίζεο, εθθξάζηεθε γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα, αλ θαη απφ νξηζκέλνπο εθθξάζηεθε ην αίηεκα λα θαζηεξσζεί θαη έλα δεχηεξν έηνο. Σε κεγάιν βαζκφ εθθξάζηεθε θαη ε αίζζεζε φηη ππήξμε κηα θαιή πξνεηνηκαζία γηα ην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΣΔΠ. Τψξα δειψλνπλ έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ηηο απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ απηψλ πνπ αλνίγνπλ ην δξφκν ζην δηνξηζκφ. Πάλησο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ εθθξάδεη ηελ έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ζε φ,ηη αθνξά έλα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θπξίσο γηα ηελ παξνπζία νξηζκέλσλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ ζε απηφ. Έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη νξηζκέλα καζήκαηα, έλα ή δχν ζηνλ αξηζκφ, δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Βεβαίσο εθθξάδνπλ ηελ επηθχιαμε αλ απηφ νθείιεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Γειψλνπλ φηη απηή ε αίζζεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεθε εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ πνπ απηά δηδάρζεθαλ απφ ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Πνιιέο θνξέο δηαπηζησλφηαλ φηη ε δηδαθηηθή πξαθηηθή ελφο κηθξνχ αξηζκνχ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ βξηζθφηαλ ζε αληηζηνηρία κε ηε ζεσξεηηθή δηδαζθαιία ηνπο.

4 Τν ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ εθθξάδεη έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ζε φηη αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε δηαπίζησζε κηαο ζπνπδάζηξηαο: «Μπήθακε θαηεπζείαλ ζηα βαζηά κε ΠΑΔ, ρσξίο λα έρνπκε θακηά κα θακηά γλώζε.» ή «Υπάξρεη κηα αιιεινθάιπςε ζηα καζήκαηα. Σε πνιιά καζήκαηα επαλαιακβάλνληαλ πξάγκαηα. Εηδηθά ζε απηό ην κάζεκα ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, δε βξίζθσ ην ιόγν λα ππάξρεη ζην δεύηεξν εμάκελν.» Η πξνβιεκαηηθή, θαηά ηε γλψκε ηνπο, νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηηεηλφηαλ απφ ηελ έιιεηςε δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, ηελ αλεπάξθεηα ηεο νπνίαο επηζήκαλε ην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ. Οη ζπνπδαζηέο, αλ θαη εθθξάδνπλ ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζην ζηνηρείν ησλ ΠΑΓ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, εληνχηνηο επηζεκαίλνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ. Η θξηηηθή αθνξά ην γεγνλφο φηη δελ είραλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ππνζηήξημε πνπ πεξίκελαλ θαη φηη ε ζπλεξγαζία κε απηνχο πεξηνξίζηεθε ζε κηα ηππηθή κνξθή. Έλα κηθξφ κέξνο ζπνπδαζηψλ δειψλεη φηη δελ έκεηλε ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ ππνδνκή ηεο Σρνιήο θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επαξθψο νη ΤΠΔ θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ. Παξάιιεια φκσο κηα ζπνπδάζηξηα δειψλεη: «Η ππνδνκή (ηεο Σρνιήο) δελ ήηαλ θαη ηόζν ηθαλνπνηεηηθή, αιιά ζηα ζρνιεία (πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ΠΑΔ), δελ ππάξρεη νύηε πξίδα.» Τέινο, έλα, επίζεο, κηθξφ κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ αζθεί θξηηηθή ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ. Θεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κε ηξφπν θάπσο ππεξβνιηθφ απφ πνζνηηθή άπνςε, ελψ ζε νξηζκέλνπο ζπκίδεη ε αμηνιφγεζε ζρνιηθνχ ηχπνπ: «Κάπνηνη κεηξνύζαλ ηε βαζκνινγία κε ην δύγη θαη ην θαληάξη ζαλ ζην Λύθεην. Ελώ πνιινί από εκάο εξγαδόκαζηε θαη αζρνινύκαζηε κε άιια πξάγκαηα, δελ είκαζηε καζεηέο.» 4. ΣΑ ΓΤΝΑΣΑ ΚΑΙ ΣΑ ΑΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ Oη ζπνπδαζηέο απεξίθξαζηα θαη ελ ζπλφισ δέρνληαη φηη νη ΠΑΓ ήηαλ ην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ θέξδηζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα εθείλν ην κέξνο πνπ αθηεξψζεθε ζηελ παξαθνινχζεζε θαη πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιηψλ κέζα ζε πξαγκαηηθέο ζρνιηθέο ηάμεηο: «Ναη κνπ άξεζε πάξα πνιύ όηη ήηαλε ζε αιεζηλή ηάμε, κε αιεζηλά παηδηά, κε όιεο ηηο δπζθνιίεο, ήηαλ πνιύ θαιό, έλα είλαη απηό.» Θεηηθή ζηάζε εθθξάδνπλ θαη γηα κηα ζεηξά ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, φπσο ηελ Ψπρνινγία, ηε Γηδαθηηθή, ηελ Δθπαηδεπηηθή Τερλνινγία θαη ην Σρνιηθφ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ. Κξηηήξηα γηα ηε δηακφξθσζε απηήο ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ήηαλ: α) ε ζπλεηζθνξά θάζε καζήκαηνο ζηελ επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο γλψζεο ηνπο, β) ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη ε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο: «Τν μαλαιέσ: ην πξνζσπηθό, ζπγθεθξηκέλνη θαζεγεηέο, κεξηθέο θνξέο δελ κε ελδηέθεξε ζαλ νπζία ηη έιεγαλ, αιιά πσο ην έιεγαλ.» γ) ε ζπλεηζθνξά ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηάο ηνπο. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ δήισζε:

5 «Δπλαηά ήηαλ ηα καζήκαηα πνπ κε βνήζεζαλ λα κάζσ πξάγκαηα θαη γηα ηνλ εαπηό κνπ, γηαηί έκαζα θαη πξάγκαηα γηα κέλα εδώ κέζα. Γηα παξάδεηγκα, δελ είρα έξζεη πνηέ ζε επαθή κε ςπρνινγία θαη ςπρνιόγν. Απηό πνπ έθαλα θέηνο κνπ έζπαζε ιίγν ηε κνλνηνλία ηεο δσήο κνπ.» δ) ε ζπκβνιή θάζε καζήκαηνο ζηελ πξναγσγή ηεο θαηαλφεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνκέλσλ απφ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή άπνςε θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ωο αδχλαηα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο εληνπίδνληαη: α) ηα καζήκαηα πνπ δελ είραλ πξαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη νξηζκέλα απφ απηά δελ είραλ ιφγν χπαξμεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπσο ε Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ε Φηινζνθία ηεο Παηδείαο, β) ζε φ,ηη αθνξά ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, ην ζθέινο πνπ πζηεξνχζε ήηαλ νη κηθξνδηδαζθαιίεο. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ δήισζε: «Τα αδύλαηα ζεκεία θαηαξράο ήηαλ νη κηθξνδηδαζθαιίεο (ελλνεί, ζε ζρέζε κε ηηο δηδαζθαιίεο ζε πξαγκαηηθή ηάμε), νη νπνίεο όπσο είπα θαη πξηλ δελ κπνξνύζεο λα είζαη ν θαζεγεηήο πνπ πξαγκαηηθά ζα ήζειεο λα είζαη.» Σε απηέο πνιιέο θνξέο παξνπζηαδφηαλ ζχγθξνπζε απφςεσλ κεηαμχ επνπηψλ, κε επλφεηα ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο ζπνπδαζηέο. γ) ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ νδεγνχζε ζε κηα παζεηηθή ζρέζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηε γλψζε, θαζψο θαη ηα μεπεξαζκέλα κέζα δηδαζθαιίαο, γ) ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα θαη ε χιε ησλ εμεηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ έλα βαξχ θνξηίν πνπ απνβαίλεη ηειηθά ζε βάξνο ηεο κάζεζεο: «Η ύιε ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάιε. Θα κπνξνύζε λα ήηαλ πην πεξηεθηηθή θαη ην δνπκί. Δελ ζα κπνξνύζε ν ζπνπδαζηήο λα ηελ αθνκνηώζεη θαη ε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ήηαλ κηθξή.» 5. ΠΡΟΣΑΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ Μηα πξφηαζε πνπ δηαηππψζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ θαη κε ζαθή ηξφπν θαη ε νπνία βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα «δπλαηά» ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ελίζρπζε ησλ ΠΑΓ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ζρνιηθήο ηάμεο: πξνζθέξεη γηα ηνπο ζπνπδαζηέο δηεχξπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο. Μάιηζηα, νξηζκέλνη ζπνπδαζηέο πξνηείλνπλ ηελ επαλάιεςε ηεο ηειηθήο-πηπρηαθήο δηδαζθαιίαο, χζηεξα απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ δίλεηαη. Γεληθά, πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ηνπ πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ απφ θάζε άπνςε: αχμεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ, ηα καζήκαηα λα απνθηήζνπλ εξγαζηεξηαθφ ραξαθηήξα θαη ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα λα απνθηήζνπλ πξαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κέζα απφ εθαξκνγέο. Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε πξφηαζε γηα απνθπγή ηεο δηάιεμεο σο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο, ελψ πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο απφ ζπκκεηνρηθέο θαη νκαδηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ εκπιέθνπλ δεκηνπξγηθά ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Μάιηζηα, ν ηφλνο πνπ πξνηείλεηαη ην ηειεπηαίν είλαη, κεξηθέο θνξέο, απφιπηνο θαη δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην γηα ζπδήηεζε: «Αλ ήηαλ δπλαηό λα ππήξρε θάπνην θαινύπη θαη ν θαζεγεηήο λα δηδάζθεη κε απηό ηνλ ηξόπν (ελλνεί απηφλ ηνλ ηξφπν πνπ δελ έρεη κεησπηθή δηδαζθαιία)», ελψ δελ ιείπνπλ νη πξνηάζεηο γηα θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνχ ειέγρνπ ή θάπνηνπ άιινπ είδνπο ειέγρνπ ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ: «Να αλαλεσζνύλ θαη ειεγρζνύλ ηόζν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό όζν θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηέο!» Με ηα παξαπάλσ ζπλδέεηαη θαη ε πξφηαζε πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ. Απηνί πξέπεη θαηά γλψκε ηνπο λα κπνχληαη ζηηο αξρέο

6 ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ «γηαηί ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζέιεη βησκαηηθόηεηα θαη ζέιεη ελέξγεηα (ίζσο ελλνεί απηελέξγεηα).» Έλα κεγάιν κέξνο ησλ πξνηάζεσλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θαζηέξσζε καζεκάησλ επηινγήο, ηελ πην έγθαηξε ιήςε ζέκαηνο γηα ηελ πηπρηαθή εξγαζία, πεξηνξηζκφ ηεο χιεο ησλ εμεηάζεσλ, αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Ιδηαίηεξε πξφηαζε γίλεηαη γηα ηε ρξήζε ησλ βηβιίσλ, ηα νπνία θαηά ηε γλψκε ηνπο δελ αμηνπνηνχληαη φπσο ζα έπξεπε: ζα ήηαλ πην ρξήζηκν αλ ηνπο επηηξεπφηαλ λα ηα θξαηήζνπλ κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Άιισζηε, νξηζκέλα απφ απηά πνιινί ζπνπδαζηέο θξίλνπλ φηη ζα έπξεπε λα αλαλεσζνχλ σο πξνο ην πεξηερφκελν. Τέινο, ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ, πξνηείλεηαη λα ειαθξπλζεί ε εμεηαζηηθή δηαδηθαζία θαη ζε απηήλ λα αμηνινγείηαη ε θξίζε ηνπ ζπνπδαζηή θαη φρη ε ηθαλφηεηα απνκλεκφλεπζεο. 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Οη ζπνπδαζηέο ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ θαίλεηαη φηη έρνπλ έλαλ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο γηα ην πξφγξακκα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ. Η ηθαλνπνίεζε πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζηαδηνδξνκία ηνπο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο. Σπγθεθξηκέλα, νη ζπνπδαζηέο αηζζάλνληαη φηη εληζρχνληαη επαγγεικαηηθά, ζε φ, ηη αθνξά αθελφο ηε δηαδηθαζία ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηεο εηζφδνπ ηνπο ζην επάγγεικα θαη αθεηέξνπ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ έξγνπ ηνπο θαη, κάιηζηα, ζεσξνχλ φηη ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη αλάπηπμε. Πξνηείλνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε αθφκε πην επαγγεικαηηθή βάζε, θπξίσο κέζσ ηεο πνζνηηθήο αχμεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη γεληθά ηνπ πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Έκθαζε, δειαδή, δίλνπλ ζηε δηεχξπλζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε πηζαλφλ λα είλαη θαη πξντφλ θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ (Καξάκελαο, 2010). Η ηξνπνπνίεζε πνπ πξνηείλνπλ έρεη ραξαθηήξα βειηησηηθφ θαη βαζίδεηαη ζηελ θξηηηθή πνπ αζθνχλ ζε νξηζκέλεο πιεπξέο ηνπ πθηζηακέλνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ φζν θαη ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο φξνπο εθαξκνγήο ηνπ. Αληηθείκελν θξηηηθήο απνηεινχλ ην πεξηερφκελν θαη ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ε αμηνιφγεζε, ελψ δελ εθθεχγνπλ ηεο θξηηηθήο νχηε νη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ηδξχκαηνο, αιιά νχηε ην θιίκα θαη ε αηκφζθαηξα κέζα ζηελ νπνία εθπαηδεχνληαη νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί. Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ εχξεκα ην γεγνλφο φηη φιεο νη πξνηάζεηο ηνπο ζπλάδνπλ κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ελειίθσλ (Rogers, Jarvis, Κφθθνο, 2005). Η ζηάζε απηή ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΙΚ εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ ειάρηζηα έσο θαζφινπ είραλ έξζεη ζε επαθή κε ηα αληηθείκελα πνπ ζπληζηνχλ ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, γεγνλφο πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε κία αίζζεζε ειιείκκαηνο σο πξνο απηφ ηνλ ηνκέα, πνπ ηνλ ζεσξνχλ απαξαίηεην εθφδην γηα ηελ επαγγεικαηηθή πξννπηηθή ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ε θνίηεζή ηνπο ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ θαίλεηαη φηη ηνπο ηξνθνδφηεζε κε γλσζηηθφ ππφβαζξν, αιιά θαη αλέπηπμε κηα ζηάζε πνπ ηνπο επέηξεςε λα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα. Τν πεξηερφκελν, βέβαηα, θξηηηθήο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πνζνηηθή αχμεζε

7 ηνπ ζηνηρείνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ησλ επθαηξηψλ γηα απφθηεζε εκπεηξίαο, αιιά θαη ζηελ πξφηαζε γηα πηνζέηεζε πεξηζζφηεξν ζπκκεηνρηθψλ θαη δηαινγηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο, δηακνξθψλεηαη πηζαλφλ θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε θξηηηθή δηαηππψλεηαη απφ έλα ζπνπδαζηηθφ θνηλφ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ελειίθσλ. Με ηε ζεηξά ηεο, απηή ε θξηηηθή ζηάζε ηξνθνδνηεί κε πνιχηηκα δεδνκέλα γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο Σρνιήο, αθνχ νη αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπνπδαζηψλ ζην πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη κηα βαζηθή παξάκεηξνο ζηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, θάηη άιισζηε πνπ επηηάζζεη θαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Rogers, 1999). Θα πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζπνπδαζηέο αληηιακβάλνληαη ηελ πξνψζεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ ζπλάδεη κε ηνπο φξνπο ηεο θξηηηθήο πνπ αζθνχλ. Σπγθεθξηκέλα, φηαλ πξνηείλεηαη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ηθαλνπνηνχληαλ νη πξνηάζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην πξφγξακκα, θαίλεηαη λα πηνζεηείηαη κηα ζηάζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή επηβνιή θάπνησλ πξνδηαγξαθψλ απφ «ηα πάλσ» θαη φρη ηελ αλάγθε ζπλδηακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μηα ηέηνηνπ είδνπο ζηάζε φκσο είλαη δχζθνιν λα ζπκβάιεη ζε θαηλνηνκηθνχ ηχπνπ παξεκβάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Δμάιινπ, απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ελψ θαίλεηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηακφξθσζεο ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ, θαη κάιηζηα πην νινθιεξσκέλνπ, εληνχηνηο νη ζηάζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ εθθξάδνληαη αθνξνχλ, θαηά βάζε, ηε γλσζηηθή αλάπηπμή ηνπο. Τν ελδηαθέξνλ ησλ ζπνπδαζηψλ ειάρηζηα ππεηζέξρεηαη ζηελ αμηαθή δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο πνπ, θαη επέθηαζε, αλαπηχζζνληαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ ην δεδνκέλν, κάιινλ επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ηελ πξφηαζε ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ πνπ ζα ελζσκαηψλεη θαη ηε δηάζηαζε ησλ αμηψλ (Γεσξγηάδεο, Οηθνλφκνπ θαη Μελεμέο, 2008). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Berg, Bruce Lawrence (2001). Qualitative research methods for the social sciences. Boston: Allyn and Bacon. Jarvis, Peter (2004). Σπλερηδόκελε Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε. Αζήλα: Μεηαίρκην. Rogers, Alan (1999). Η Εθπαίδεπζε Ελειίθσλ. Αζήλα: Μεηαίρκην. Seidman, Irving (2006). Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the social sciences. NY: Teachers College, Columbia University. Γεσξγηάδεο, Μηράιεο θαη Οηθνλφκνπ, Αλδξέαο (2009) Η ζρέζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Εηζήγεζε ζην Σπλέδξην ηνπ Παξαζηήκαηνο ΑΣΠΑΙΤΕ ζηα Ισάλληλα, κε ζέκα: «Η Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε ππό ην πξίζκα ησλ εμειίμεσλ ζηηο Επηζηήκεο ηεο Αγσγήο», 8-9 Μαΐνπ Γεσξγηάδεο, Μηράιεο (2004). Η εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Αγγιία: αξρηθή εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Θεζζαινλίθε: ΑΠΘ. Γεσξγηάδεο, Μηράιεο, Οηθνλφκνπ, Αλδξέαο θαη Μελεμέο, Γεψξγηνο (2008). Γηεξεχλεζε ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο ηεο Αλψηαηεο Σρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. Τεηξάδηα Αλάιπζεο Δεδνκέλσλ 10.

8 Καξάκελαο, Ιγλάηηνο (2010). Ο αλαζηνραζκφο σο κεηαγλσζηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε κηθξνδηδαζθαιία: Η πεξίπησζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΙΚ ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ. Πξαθηηθά ηνπ 5νπ Παλειιήληνπ Σπλέδξηνπ ηνπ Ειιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Εθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Εθπαίδεπζεο (ΔΛΛ.Ι.Δ.Π.ΔΚ.), κε ζέκα «Μαζαίλσ πψο λα καζαίλσ», 7-9 Μαΐνπ Κφθθνο, Αιέμεο (2005). Εθπαίδεπζε Ελειίθσλ: Αληρλεύνληαο ην Πεδίν. Αζήλα: Μεηαίρκην.

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΖ ΔΝΣΑΞΖ: ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273

ωηεξαθνπνύινπ Διέλε ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:. ΜΠΟΤΕΑΚΖ ΜΔΛΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Α. ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ, Γ. ΦΩΣΔΗΝΟ Α.Μ. 273 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ 2008 2010 ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ εηθόλα ηνπ εζληθνύ «εαπηνύ» θαη ηνπ εζληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ. Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) Πηπρηαθή Δξγαζία Δπνπηεύνπζα: θα. Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε Σίηινο:''Ο επνπηηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο ξόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΩΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαξθάδαο σηήξεο Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνο ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΠΔΣΡΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα