ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ"

Transcript

1 ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, Θεζζαινλίθε, 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ., Γεληθφ Τκήκα Παηδαγσγηθψλ Μαζεκάησλ, Παξάξηεκα Θεζ/λίθεο, Γακβέηηα 93 α, Θεζζαινλίθε, 3 ΑΠΘ, Γεσπνληθή Σρνιή, Περίληψη Σθνπό απηήο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΕΠΠΑΙΚ ηεο ΑΣΠΑΙΤΕ γηα ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πνπ παξαθνινύζεζαλ θαηά ην αθαδεκατθό έηνο, Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο κειέηεο δηελεξγήζεθε πνηνηηθή έξεπλα ζην πιαίζην ηεο νπνίαο σο κέζν ζπγθέληξσζεο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σπγθεληξώζεθαλ δεδνκέλα από έλα ηπραίν δείγκα ηξηάληα ζπνπδαζηώλ/ζηξηώλ ηεο ΑΣΠΑΙΤΕ Θεζζαινλίθεο, ελώ ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνύζα έξεπλα αθνξνύλ α) ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπνπδαζηώλ ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξαθνινύζεζήο ηνπ από απηνύο, β) ηελ αληίιεςή ηνπο, θαηά ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ ηνπο, ζρεηηθά κε ηα δνκηθά κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ηνπο θάλεθαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη γ) ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπνπδαζηώλ, σο ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθώλ, γηα ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο πξνγξάκκαηνο. Τέινο, επηρεηξείηαη λα εξκελεπζνύλ νη αληηιήςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ζρεηηθά κε ην ππό δηεξεύλεζε ζέκα. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ απνηειεί βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη ην ραξαθηήξα ηνπ ζεζκνχ θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ιεηηνπξγηθή δηάζηαζή ηνπ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ φζν θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ επξχηεξε θνηλσληθή δνκή. Σε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ, φπσο ε ΑΣΠΑΙΤΔ, πνπ θχξηνο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη ε ηξνθνδφηεζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο κε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο, θεθαιαηψδε ζεκαζία απνθηά ε χπαξμε ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ ζηνηρείνπ, θαζψο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε ψζηε λα επλνείηαη ε αλάπηπμε θξηηηθά ζηνραδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ (Γεσξγηάδεο, 2004). Σηελ ηζηνξηθή πνξεία πνπ δηέγξαςε ε ΑΣΠΑΙΤΔ, απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζεο ηεο ΣΔΛΔΤΔ, ην 1959 κε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 3971, ιεηηνχξγεζε κε πξφγξακκα ζην νπνίν αδηαιείπησο ππάξρεη ζεσξεηηθφ φζν θαη πξαθηηθφ ζηνηρείν, ρσξίο σζηφζν λα ζεκεησζνχλ νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο πνπ λα αθνξνχλ ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε, αλ θαη ζεκεηψζεθαλ βειηηψζεηο (Γεσξγηάδεο & Οηθνλφκνπ 2009). Οπζηαζηηθέο κεηαβνιέο δελ ζεκεηψζεθαλ νχηε ζηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ αλσηαηνπνίεζή ηεο θαη ηελ κεηνλνκαζία ηεο απφ ΣΔΛΔΤΔ ζε ΑΣΠΑΙΤΔ, ηo 2002 κε ην Νφκν Δμάιινπ, θαη ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκεηλε αλαιινίσηε απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζήο ηεο, δηαηεξψληαο ηε κνξθή ελφο θαηαιφγνπ καζεκάησλ κε θάζεηνπο δηαρσξηζκνχο κεηαμχ ησλ δηδαζθφκελσλ αληηθεηκέλσλ. Δθηφο φκσο απφ ηε δνκή, ζεκαζία γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ζεζκνχ έρεη θαη ε ζηάζε ησλ θνξέσλ-ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ. Η εξγαζία ινηπφλ απηή απνηειεί πξντφλ ηεο πξνζπάζεηαο γηα θαηαγξαθή ηεο ζηάζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΙΚ ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ, ζε φ,ηη αθνξά ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηνπο, ην νπνίν εθαξκφζζεθε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο

2 Η ζηάζε ησλ ζπνπδαζηψλ επηρεηξήζεθε λα θαηαγξαθεί κέζσ ζπλεληεχμεσλ πνπ δηελέξγεζαλ νη ζπγγξαθείο, νπνίνη αλήθνπλ ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Σρνιήο. Οη ζπνπδαζηέο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, αθνχ είρε νινθιεξσζεί ν κνλνεηήο θχθινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, κεηά δειαδή ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ θαη ηεο γξαπηήο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηιέρζεθε ε εκηδνκεκέλε κνξθή ζπλέληεπμεο επεηδή απνηειεί κηα πξφζθνξε κέζνδν γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, επηηξέπεη κεγαιχηεξε εκβάζπλζε θαη βνεζάεη ζηελ εμαγσγή πνηνηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη είλαη επέιηθηε: ν ζπλεληεπθηήο κπνξεί λα επαλέιζεη ζε έλα εξψηεκα κε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ή/θαη λα αιιάμεη ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ ή λα ηηο επαλαδηαηππψζεη, θαη ν εξσηψκελνο κπνξεί λα παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθέο απαληήζεηο (Seidman, Berg, 2001). Σηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ζπκκεηείρε δείγκα απφ ηα πέληε ηκήκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο, απνηεινχκελα ζπλνιηθά απφ 163 ζπνπδαζηέο, πνπ παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα, ην νπνίν δηακνξθψζεθε κε ηνλ εμήο ηξφπν: βάζεη ηνπ θαηαιφγνπ πξνηάζεθε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλέληεπμε φζνη ζπνπδαζηέο ζηνλ θαηάινγν θαηείραλ ζέζε πνπ ν αχμσλ αξηζκφο ηεο αληηζηνηρνχζε ζε πνιιαπιάζην ηνπ 6. Έηζη πξνέθπςε δείγκα 30 ζπνπδαζηψλ ζηνπ νπνίνπο ηέζεθαλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε: ηελ πξνζδνθία ηνπο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θνίηεζήο ηνπο, απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην βαζκφ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηνλ ραξαθηεξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπο σο «δπλαηψλ» θαη «αδχλαησλ» γηα ηα δηδαζθφκελα αληηθείκελα θαη ηα κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαηππψζνπλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με βάζε ηε ζχλνςε ησλ απαληήζεσλ ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα-άμνλεο ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ ηα εμήο. 2. ΟΙ ΠΡΟΓΟΚΙΔ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ Κνηλφ ηφπν, ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ην πξφγξακκα ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ, απνηειεί ε απφθηεζε παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ηφζν ζηε ζεσξεηηθή φζν θαη ζηελ πξαθηηθή δηάζηαζή ηεο. Η πξνζδνθία ηεο παηδαγσγηθήο απηήο θαηάξηηζεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο πηζηνπνίεζεο, γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, θαίλεηαη λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξννπηηθή ηεο άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ: ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα «κεηαδίδεη» απνηειεζκαηηθά γλψζεηο ζηνπο καζεηέο θαη λα δηαρεηξίδεηαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Απηφ πηζηεχνπλ φηη εμαζθαιίδεηαη κε ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ, φπσο ηεο επηθνηλσληαθήο ή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο κεζφδεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο, κε ηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε. Βαζηθά ζηελ πξνεηνηκαζία απηή πξνζδίδνπλ κηα γλσζηηθή δηάζηαζε, ρσξίο φκσο λα απνπζηάδεη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε. Η γεληθή ηάζε πνπ θαηαγξάθεθε γηα ηελ πξνζδνθία ηεο χπαξμεο κηαο πξαθηηθήο δηάζηαζεο ζηελ πξνεηνηκαζία ζπλδέεηαη κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπνπδαζηψλ φηη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε πξέπεη λα έρεη θαη κηα βησκαηηθή δηάζηαζε πνπ λα ελζσκαηψλεηαη νξγαληθά ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο σο κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Βεβαίσο παξάιιεια εθθξάζζεθε θαη ε αξρηθή πξνζδνθία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηνπ δηαγσληζκνχ ΑΣΔΠ, πξνθεηκέλνπ νη ζπνπδαζηέο λα δηνξηζηνχλ. Η ηειεπηαία απηή ζέζε ηνπνζεηεί

3 ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζηελ θαηεγνξία ηνπ «κέζνπ» γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ: ηελ έλαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γηα νξηζκέλνπο κάιηζηα, ε ζηαδηνδξνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ ήηαλ ε κφλε επαγγεικαηηθή επηινγή γηα ην κέιινλ. Απιψο κε ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε πξνζδνθνχζαλ φηη ζα «άλνηγαλ έλα αθφκε παξάζπξν» γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Όκσο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη ζπνπδαζηέο εκθαλίδνληαη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα επηδεηνχλ ζπνπδέο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ απνηειεζκαηηθνχο. 3. Η ΔΚΠΛΗΡΧΗ ΣΧΝ ΠΡΟΓΟΚΙΧΝ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ Σην ζχλνιφ ηνπο νη ζπνπδαζηέο εθθξάδνπλ ηελ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν ηνπ ζεσξεηηθνχ φζν θαη ηνπ πξαθηηθνχ. Η ηθαλνπνίεζε βεβαίσο ήηαλ θαλεξφ φηη εθθξάζηεθε κε βάζε ην επίπεδν ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο πνπ θαζέλαο πξνζδνθνχζε λα πάξεη. Έλα κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ ήξζε γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηέηνηνπ είδνπο πξφγξακκα, ελψ έλα άιιν κέξνο δήισζε φηη εκβάζπλε ηηο γλψζεηο πνπ είρε απνθηήζεη πξνεγνπκέλσο ζε άιιε θάζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ηηο νξγάλσζε θαιχηεξα θαη ηηο ζπζηεκαηνπνίεζε. Ωο γεληθή ηάζε θαίλεηαη λα ηζρχεη ε δηαηχπσζε ελφο ζπνπδαζηή: «Η ΑΣΠΑΙΤΕ είλαη κηα βάζε γηα όια απηά, αιιά έρσ αθόκε λα κάζσ πξάγκαηα, όπσο άιισζηε ζπκβαίλεη ζε θάζε επάγγεικα.». Σε θάζε πεξίπησζε δειψλνπλ έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ σο κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί ηηο πξνθιήζεηο ηνπ κειινληηθνχ επαγγέικαηφο ηνπο. Αηζζάλνληαη φηη έρνπλ απνθηήζεη ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ηε ζρνιηθή κνλάδα. Σε απηφ πηζηεχνπλ, έλα κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ, φηη ζπλέηεηλε ε απηελέξγεηα πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη ην δεκηνπξγηθφ θιίκα πνπ επηθξάηεζε ζε απηά, θαζψο θαη ε απνδνρή, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ησλ δηδαζθφλησλ. Κπξίσο, φκσο, ζεσξνχλ φηη εθπιεξψζεθαλ νη πξνζδνθίεο ηνπο ζην ζηνηρείν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηφζν ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ φζν θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο δηδαζθαιηψλ ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ζρνιηθήο ηάμεο. Ιθαλνπνίεζε, επίζεο, εθθξάζηεθε γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα, αλ θαη απφ νξηζκέλνπο εθθξάζηεθε ην αίηεκα λα θαζηεξσζεί θαη έλα δεχηεξν έηνο. Σε κεγάιν βαζκφ εθθξάζηεθε θαη ε αίζζεζε φηη ππήξμε κηα θαιή πξνεηνηκαζία γηα ην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΣΔΠ. Τψξα δειψλνπλ έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ηηο απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ απηψλ πνπ αλνίγνπλ ην δξφκν ζην δηνξηζκφ. Πάλησο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ εθθξάδεη ηελ έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ζε φ,ηη αθνξά έλα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θπξίσο γηα ηελ παξνπζία νξηζκέλσλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ ζε απηφ. Έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη νξηζκέλα καζήκαηα, έλα ή δχν ζηνλ αξηζκφ, δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Βεβαίσο εθθξάδνπλ ηελ επηθχιαμε αλ απηφ νθείιεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Γειψλνπλ φηη απηή ε αίζζεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεθε εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ πνπ απηά δηδάρζεθαλ απφ ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Πνιιέο θνξέο δηαπηζησλφηαλ φηη ε δηδαθηηθή πξαθηηθή ελφο κηθξνχ αξηζκνχ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ βξηζθφηαλ ζε αληηζηνηρία κε ηε ζεσξεηηθή δηδαζθαιία ηνπο.

4 Τν ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ εθθξάδεη έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ζε φηη αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε δηαπίζησζε κηαο ζπνπδάζηξηαο: «Μπήθακε θαηεπζείαλ ζηα βαζηά κε ΠΑΔ, ρσξίο λα έρνπκε θακηά κα θακηά γλώζε.» ή «Υπάξρεη κηα αιιεινθάιπςε ζηα καζήκαηα. Σε πνιιά καζήκαηα επαλαιακβάλνληαλ πξάγκαηα. Εηδηθά ζε απηό ην κάζεκα ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, δε βξίζθσ ην ιόγν λα ππάξρεη ζην δεύηεξν εμάκελν.» Η πξνβιεκαηηθή, θαηά ηε γλψκε ηνπο, νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηηεηλφηαλ απφ ηελ έιιεηςε δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, ηελ αλεπάξθεηα ηεο νπνίαο επηζήκαλε ην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ. Οη ζπνπδαζηέο, αλ θαη εθθξάδνπλ ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζην ζηνηρείν ησλ ΠΑΓ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, εληνχηνηο επηζεκαίλνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ. Η θξηηηθή αθνξά ην γεγνλφο φηη δελ είραλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ππνζηήξημε πνπ πεξίκελαλ θαη φηη ε ζπλεξγαζία κε απηνχο πεξηνξίζηεθε ζε κηα ηππηθή κνξθή. Έλα κηθξφ κέξνο ζπνπδαζηψλ δειψλεη φηη δελ έκεηλε ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ ππνδνκή ηεο Σρνιήο θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επαξθψο νη ΤΠΔ θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ. Παξάιιεια φκσο κηα ζπνπδάζηξηα δειψλεη: «Η ππνδνκή (ηεο Σρνιήο) δελ ήηαλ θαη ηόζν ηθαλνπνηεηηθή, αιιά ζηα ζρνιεία (πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ΠΑΔ), δελ ππάξρεη νύηε πξίδα.» Τέινο, έλα, επίζεο, κηθξφ κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ αζθεί θξηηηθή ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ. Θεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κε ηξφπν θάπσο ππεξβνιηθφ απφ πνζνηηθή άπνςε, ελψ ζε νξηζκέλνπο ζπκίδεη ε αμηνιφγεζε ζρνιηθνχ ηχπνπ: «Κάπνηνη κεηξνύζαλ ηε βαζκνινγία κε ην δύγη θαη ην θαληάξη ζαλ ζην Λύθεην. Ελώ πνιινί από εκάο εξγαδόκαζηε θαη αζρνινύκαζηε κε άιια πξάγκαηα, δελ είκαζηε καζεηέο.» 4. ΣΑ ΓΤΝΑΣΑ ΚΑΙ ΣΑ ΑΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ Oη ζπνπδαζηέο απεξίθξαζηα θαη ελ ζπλφισ δέρνληαη φηη νη ΠΑΓ ήηαλ ην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ θέξδηζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα εθείλν ην κέξνο πνπ αθηεξψζεθε ζηελ παξαθνινχζεζε θαη πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιηψλ κέζα ζε πξαγκαηηθέο ζρνιηθέο ηάμεηο: «Ναη κνπ άξεζε πάξα πνιύ όηη ήηαλε ζε αιεζηλή ηάμε, κε αιεζηλά παηδηά, κε όιεο ηηο δπζθνιίεο, ήηαλ πνιύ θαιό, έλα είλαη απηό.» Θεηηθή ζηάζε εθθξάδνπλ θαη γηα κηα ζεηξά ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, φπσο ηελ Ψπρνινγία, ηε Γηδαθηηθή, ηελ Δθπαηδεπηηθή Τερλνινγία θαη ην Σρνιηθφ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ. Κξηηήξηα γηα ηε δηακφξθσζε απηήο ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ήηαλ: α) ε ζπλεηζθνξά θάζε καζήκαηνο ζηελ επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο γλψζεο ηνπο, β) ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη ε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο: «Τν μαλαιέσ: ην πξνζσπηθό, ζπγθεθξηκέλνη θαζεγεηέο, κεξηθέο θνξέο δελ κε ελδηέθεξε ζαλ νπζία ηη έιεγαλ, αιιά πσο ην έιεγαλ.» γ) ε ζπλεηζθνξά ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηάο ηνπο. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ δήισζε:

5 «Δπλαηά ήηαλ ηα καζήκαηα πνπ κε βνήζεζαλ λα κάζσ πξάγκαηα θαη γηα ηνλ εαπηό κνπ, γηαηί έκαζα θαη πξάγκαηα γηα κέλα εδώ κέζα. Γηα παξάδεηγκα, δελ είρα έξζεη πνηέ ζε επαθή κε ςπρνινγία θαη ςπρνιόγν. Απηό πνπ έθαλα θέηνο κνπ έζπαζε ιίγν ηε κνλνηνλία ηεο δσήο κνπ.» δ) ε ζπκβνιή θάζε καζήκαηνο ζηελ πξναγσγή ηεο θαηαλφεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνκέλσλ απφ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή άπνςε θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ωο αδχλαηα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο εληνπίδνληαη: α) ηα καζήκαηα πνπ δελ είραλ πξαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη νξηζκέλα απφ απηά δελ είραλ ιφγν χπαξμεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπσο ε Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ε Φηινζνθία ηεο Παηδείαο, β) ζε φ,ηη αθνξά ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, ην ζθέινο πνπ πζηεξνχζε ήηαλ νη κηθξνδηδαζθαιίεο. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ δήισζε: «Τα αδύλαηα ζεκεία θαηαξράο ήηαλ νη κηθξνδηδαζθαιίεο (ελλνεί, ζε ζρέζε κε ηηο δηδαζθαιίεο ζε πξαγκαηηθή ηάμε), νη νπνίεο όπσο είπα θαη πξηλ δελ κπνξνύζεο λα είζαη ν θαζεγεηήο πνπ πξαγκαηηθά ζα ήζειεο λα είζαη.» Σε απηέο πνιιέο θνξέο παξνπζηαδφηαλ ζχγθξνπζε απφςεσλ κεηαμχ επνπηψλ, κε επλφεηα ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο ζπνπδαζηέο. γ) ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ νδεγνχζε ζε κηα παζεηηθή ζρέζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηε γλψζε, θαζψο θαη ηα μεπεξαζκέλα κέζα δηδαζθαιίαο, γ) ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα θαη ε χιε ησλ εμεηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ έλα βαξχ θνξηίν πνπ απνβαίλεη ηειηθά ζε βάξνο ηεο κάζεζεο: «Η ύιε ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάιε. Θα κπνξνύζε λα ήηαλ πην πεξηεθηηθή θαη ην δνπκί. Δελ ζα κπνξνύζε ν ζπνπδαζηήο λα ηελ αθνκνηώζεη θαη ε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ήηαλ κηθξή.» 5. ΠΡΟΣΑΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ Μηα πξφηαζε πνπ δηαηππψζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ θαη κε ζαθή ηξφπν θαη ε νπνία βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα «δπλαηά» ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ελίζρπζε ησλ ΠΑΓ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ζρνιηθήο ηάμεο: πξνζθέξεη γηα ηνπο ζπνπδαζηέο δηεχξπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο. Μάιηζηα, νξηζκέλνη ζπνπδαζηέο πξνηείλνπλ ηελ επαλάιεςε ηεο ηειηθήο-πηπρηαθήο δηδαζθαιίαο, χζηεξα απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ δίλεηαη. Γεληθά, πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ηνπ πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ απφ θάζε άπνςε: αχμεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ, ηα καζήκαηα λα απνθηήζνπλ εξγαζηεξηαθφ ραξαθηήξα θαη ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα λα απνθηήζνπλ πξαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κέζα απφ εθαξκνγέο. Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε πξφηαζε γηα απνθπγή ηεο δηάιεμεο σο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο, ελψ πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο απφ ζπκκεηνρηθέο θαη νκαδηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ εκπιέθνπλ δεκηνπξγηθά ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Μάιηζηα, ν ηφλνο πνπ πξνηείλεηαη ην ηειεπηαίν είλαη, κεξηθέο θνξέο, απφιπηνο θαη δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην γηα ζπδήηεζε: «Αλ ήηαλ δπλαηό λα ππήξρε θάπνην θαινύπη θαη ν θαζεγεηήο λα δηδάζθεη κε απηό ηνλ ηξόπν (ελλνεί απηφλ ηνλ ηξφπν πνπ δελ έρεη κεησπηθή δηδαζθαιία)», ελψ δελ ιείπνπλ νη πξνηάζεηο γηα θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνχ ειέγρνπ ή θάπνηνπ άιινπ είδνπο ειέγρνπ ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ: «Να αλαλεσζνύλ θαη ειεγρζνύλ ηόζν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό όζν θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηέο!» Με ηα παξαπάλσ ζπλδέεηαη θαη ε πξφηαζε πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ. Απηνί πξέπεη θαηά γλψκε ηνπο λα κπνχληαη ζηηο αξρέο

6 ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ «γηαηί ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζέιεη βησκαηηθόηεηα θαη ζέιεη ελέξγεηα (ίζσο ελλνεί απηελέξγεηα).» Έλα κεγάιν κέξνο ησλ πξνηάζεσλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θαζηέξσζε καζεκάησλ επηινγήο, ηελ πην έγθαηξε ιήςε ζέκαηνο γηα ηελ πηπρηαθή εξγαζία, πεξηνξηζκφ ηεο χιεο ησλ εμεηάζεσλ, αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Ιδηαίηεξε πξφηαζε γίλεηαη γηα ηε ρξήζε ησλ βηβιίσλ, ηα νπνία θαηά ηε γλψκε ηνπο δελ αμηνπνηνχληαη φπσο ζα έπξεπε: ζα ήηαλ πην ρξήζηκν αλ ηνπο επηηξεπφηαλ λα ηα θξαηήζνπλ κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Άιισζηε, νξηζκέλα απφ απηά πνιινί ζπνπδαζηέο θξίλνπλ φηη ζα έπξεπε λα αλαλεσζνχλ σο πξνο ην πεξηερφκελν. Τέινο, ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ, πξνηείλεηαη λα ειαθξπλζεί ε εμεηαζηηθή δηαδηθαζία θαη ζε απηήλ λα αμηνινγείηαη ε θξίζε ηνπ ζπνπδαζηή θαη φρη ε ηθαλφηεηα απνκλεκφλεπζεο. 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Οη ζπνπδαζηέο ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ θαίλεηαη φηη έρνπλ έλαλ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο γηα ην πξφγξακκα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ. Η ηθαλνπνίεζε πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζηαδηνδξνκία ηνπο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο. Σπγθεθξηκέλα, νη ζπνπδαζηέο αηζζάλνληαη φηη εληζρχνληαη επαγγεικαηηθά, ζε φ, ηη αθνξά αθελφο ηε δηαδηθαζία ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηεο εηζφδνπ ηνπο ζην επάγγεικα θαη αθεηέξνπ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ έξγνπ ηνπο θαη, κάιηζηα, ζεσξνχλ φηη ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη αλάπηπμε. Πξνηείλνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε αθφκε πην επαγγεικαηηθή βάζε, θπξίσο κέζσ ηεο πνζνηηθήο αχμεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη γεληθά ηνπ πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Έκθαζε, δειαδή, δίλνπλ ζηε δηεχξπλζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε πηζαλφλ λα είλαη θαη πξντφλ θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ (Καξάκελαο, 2010). Η ηξνπνπνίεζε πνπ πξνηείλνπλ έρεη ραξαθηήξα βειηησηηθφ θαη βαζίδεηαη ζηελ θξηηηθή πνπ αζθνχλ ζε νξηζκέλεο πιεπξέο ηνπ πθηζηακέλνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ φζν θαη ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο φξνπο εθαξκνγήο ηνπ. Αληηθείκελν θξηηηθήο απνηεινχλ ην πεξηερφκελν θαη ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ε αμηνιφγεζε, ελψ δελ εθθεχγνπλ ηεο θξηηηθήο νχηε νη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ηδξχκαηνο, αιιά νχηε ην θιίκα θαη ε αηκφζθαηξα κέζα ζηελ νπνία εθπαηδεχνληαη νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί. Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ εχξεκα ην γεγνλφο φηη φιεο νη πξνηάζεηο ηνπο ζπλάδνπλ κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ελειίθσλ (Rogers, Jarvis, Κφθθνο, 2005). Η ζηάζε απηή ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΙΚ εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ ειάρηζηα έσο θαζφινπ είραλ έξζεη ζε επαθή κε ηα αληηθείκελα πνπ ζπληζηνχλ ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, γεγνλφο πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε κία αίζζεζε ειιείκκαηνο σο πξνο απηφ ηνλ ηνκέα, πνπ ηνλ ζεσξνχλ απαξαίηεην εθφδην γηα ηελ επαγγεικαηηθή πξννπηηθή ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ε θνίηεζή ηνπο ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ θαίλεηαη φηη ηνπο ηξνθνδφηεζε κε γλσζηηθφ ππφβαζξν, αιιά θαη αλέπηπμε κηα ζηάζε πνπ ηνπο επέηξεςε λα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα. Τν πεξηερφκελν, βέβαηα, θξηηηθήο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πνζνηηθή αχμεζε

7 ηνπ ζηνηρείνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ησλ επθαηξηψλ γηα απφθηεζε εκπεηξίαο, αιιά θαη ζηελ πξφηαζε γηα πηνζέηεζε πεξηζζφηεξν ζπκκεηνρηθψλ θαη δηαινγηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο, δηακνξθψλεηαη πηζαλφλ θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε θξηηηθή δηαηππψλεηαη απφ έλα ζπνπδαζηηθφ θνηλφ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ελειίθσλ. Με ηε ζεηξά ηεο, απηή ε θξηηηθή ζηάζε ηξνθνδνηεί κε πνιχηηκα δεδνκέλα γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο Σρνιήο, αθνχ νη αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπνπδαζηψλ ζην πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη κηα βαζηθή παξάκεηξνο ζηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, θάηη άιισζηε πνπ επηηάζζεη θαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Rogers, 1999). Θα πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζπνπδαζηέο αληηιακβάλνληαη ηελ πξνψζεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ ζπλάδεη κε ηνπο φξνπο ηεο θξηηηθήο πνπ αζθνχλ. Σπγθεθξηκέλα, φηαλ πξνηείλεηαη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ηθαλνπνηνχληαλ νη πξνηάζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην πξφγξακκα, θαίλεηαη λα πηνζεηείηαη κηα ζηάζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή επηβνιή θάπνησλ πξνδηαγξαθψλ απφ «ηα πάλσ» θαη φρη ηελ αλάγθε ζπλδηακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μηα ηέηνηνπ είδνπο ζηάζε φκσο είλαη δχζθνιν λα ζπκβάιεη ζε θαηλνηνκηθνχ ηχπνπ παξεκβάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Δμάιινπ, απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ελψ θαίλεηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηακφξθσζεο ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ, θαη κάιηζηα πην νινθιεξσκέλνπ, εληνχηνηο νη ζηάζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ εθθξάδνληαη αθνξνχλ, θαηά βάζε, ηε γλσζηηθή αλάπηπμή ηνπο. Τν ελδηαθέξνλ ησλ ζπνπδαζηψλ ειάρηζηα ππεηζέξρεηαη ζηελ αμηαθή δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο πνπ, θαη επέθηαζε, αλαπηχζζνληαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ ην δεδνκέλν, κάιινλ επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ηελ πξφηαζε ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ πνπ ζα ελζσκαηψλεη θαη ηε δηάζηαζε ησλ αμηψλ (Γεσξγηάδεο, Οηθνλφκνπ θαη Μελεμέο, 2008). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Berg, Bruce Lawrence (2001). Qualitative research methods for the social sciences. Boston: Allyn and Bacon. Jarvis, Peter (2004). Σπλερηδόκελε Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε. Αζήλα: Μεηαίρκην. Rogers, Alan (1999). Η Εθπαίδεπζε Ελειίθσλ. Αζήλα: Μεηαίρκην. Seidman, Irving (2006). Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the social sciences. NY: Teachers College, Columbia University. Γεσξγηάδεο, Μηράιεο θαη Οηθνλφκνπ, Αλδξέαο (2009) Η ζρέζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Εηζήγεζε ζην Σπλέδξην ηνπ Παξαζηήκαηνο ΑΣΠΑΙΤΕ ζηα Ισάλληλα, κε ζέκα: «Η Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε ππό ην πξίζκα ησλ εμειίμεσλ ζηηο Επηζηήκεο ηεο Αγσγήο», 8-9 Μαΐνπ Γεσξγηάδεο, Μηράιεο (2004). Η εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Αγγιία: αξρηθή εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Θεζζαινλίθε: ΑΠΘ. Γεσξγηάδεο, Μηράιεο, Οηθνλφκνπ, Αλδξέαο θαη Μελεμέο, Γεψξγηνο (2008). Γηεξεχλεζε ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο ηεο Αλψηαηεο Σρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. Τεηξάδηα Αλάιπζεο Δεδνκέλσλ 10.

8 Καξάκελαο, Ιγλάηηνο (2010). Ο αλαζηνραζκφο σο κεηαγλσζηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε κηθξνδηδαζθαιία: Η πεξίπησζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΙΚ ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ. Πξαθηηθά ηνπ 5νπ Παλειιήληνπ Σπλέδξηνπ ηνπ Ειιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Εθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Εθπαίδεπζεο (ΔΛΛ.Ι.Δ.Π.ΔΚ.), κε ζέκα «Μαζαίλσ πψο λα καζαίλσ», 7-9 Μαΐνπ Κφθθνο, Αιέμεο (2005). Εθπαίδεπζε Ελειίθσλ: Αληρλεύνληαο ην Πεδίν. Αζήλα: Μεηαίρκην.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα