ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ"

Transcript

1 ΟΙ ΑΝΣΙΛΗΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΟΤ ΔΠΠΑΙΚ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ Γεωπγιάδηρ Μ. 1, Οικονόμος Α. 2, Μενεξέρ Γ. 3 1 Πεηξακαηηθφ Σρνιείν ΠΑΜΑΚ, Ύδξαο 7, Θεζζαινλίθε, 2 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ., Γεληθφ Τκήκα Παηδαγσγηθψλ Μαζεκάησλ, Παξάξηεκα Θεζ/λίθεο, Γακβέηηα 93 α, Θεζζαινλίθε, 3 ΑΠΘ, Γεσπνληθή Σρνιή, Περίληψη Σθνπό απηήο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ ΕΠΠΑΙΚ ηεο ΑΣΠΑΙΤΕ γηα ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ πνπ παξαθνινύζεζαλ θαηά ην αθαδεκατθό έηνο, Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο κειέηεο δηελεξγήζεθε πνηνηηθή έξεπλα ζην πιαίζην ηεο νπνίαο σο κέζν ζπγθέληξσζεο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Σπγθεληξώζεθαλ δεδνκέλα από έλα ηπραίν δείγκα ηξηάληα ζπνπδαζηώλ/ζηξηώλ ηεο ΑΣΠΑΙΤΕ Θεζζαινλίθεο, ελώ ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνύζα έξεπλα αθνξνύλ α) ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπνπδαζηώλ ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξαθνινύζεζήο ηνπ από απηνύο, β) ηελ αληίιεςή ηνπο, θαηά ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ ηνπο, ζρεηηθά κε ηα δνκηθά κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ηνπο θάλεθαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη γ) ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπνπδαζηώλ, σο ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθώλ, γηα ηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο πξνγξάκκαηνο. Τέινο, επηρεηξείηαη λα εξκελεπζνύλ νη αληηιήςεηο ησλ ζπνπδαζηώλ ζρεηηθά κε ην ππό δηεξεύλεζε ζέκα. 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ απνηειεί βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη ην ραξαθηήξα ηνπ ζεζκνχ θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ιεηηνπξγηθή δηάζηαζή ηνπ, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπ φζν θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηελ επξχηεξε θνηλσληθή δνκή. Σε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ζεζκφ, φπσο ε ΑΣΠΑΙΤΔ, πνπ θχξηνο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη ε ηξνθνδφηεζε ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο κε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο, θεθαιαηψδε ζεκαζία απνθηά ε χπαξμε ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ ζηνηρείνπ, θαζψο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε ψζηε λα επλνείηαη ε αλάπηπμε θξηηηθά ζηνραδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ (Γεσξγηάδεο, 2004). Σηελ ηζηνξηθή πνξεία πνπ δηέγξαςε ε ΑΣΠΑΙΤΔ, απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζεο ηεο ΣΔΛΔΤΔ, ην 1959 κε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα 3971, ιεηηνχξγεζε κε πξφγξακκα ζην νπνίν αδηαιείπησο ππάξρεη ζεσξεηηθφ φζν θαη πξαθηηθφ ζηνηρείν, ρσξίο σζηφζν λα ζεκεησζνχλ νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο πνπ λα αθνξνχλ ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε, αλ θαη ζεκεηψζεθαλ βειηηψζεηο (Γεσξγηάδεο & Οηθνλφκνπ 2009). Οπζηαζηηθέο κεηαβνιέο δελ ζεκεηψζεθαλ νχηε ζηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ αλσηαηνπνίεζή ηεο θαη ηελ κεηνλνκαζία ηεο απφ ΣΔΛΔΤΔ ζε ΑΣΠΑΙΤΔ, ηo 2002 κε ην Νφκν Δμάιινπ, θαη ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκεηλε αλαιινίσηε απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζήο ηεο, δηαηεξψληαο ηε κνξθή ελφο θαηαιφγνπ καζεκάησλ κε θάζεηνπο δηαρσξηζκνχο κεηαμχ ησλ δηδαζθφκελσλ αληηθεηκέλσλ. Δθηφο φκσο απφ ηε δνκή, ζεκαζία γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ζεζκνχ έρεη θαη ε ζηάζε ησλ θνξέσλ-ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ. Η εξγαζία ινηπφλ απηή απνηειεί πξντφλ ηεο πξνζπάζεηαο γηα θαηαγξαθή ηεο ζηάζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΙΚ ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ, ζε φ,ηη αθνξά ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ ηνπο, ην νπνίν εθαξκφζζεθε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο

2 Η ζηάζε ησλ ζπνπδαζηψλ επηρεηξήζεθε λα θαηαγξαθεί κέζσ ζπλεληεχμεσλ πνπ δηελέξγεζαλ νη ζπγγξαθείο, νπνίνη αλήθνπλ ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Σρνιήο. Οη ζπνπδαζηέο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, αθνχ είρε νινθιεξσζεί ν κνλνεηήο θχθινο ησλ ζπνπδψλ ηνπο, κεηά δειαδή ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ θαη ηεο γξαπηήο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπηιέρζεθε ε εκηδνκεκέλε κνξθή ζπλέληεπμεο επεηδή απνηειεί κηα πξφζθνξε κέζνδν γηα ηε ζπιινγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, επηηξέπεη κεγαιχηεξε εκβάζπλζε θαη βνεζάεη ζηελ εμαγσγή πνηνηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη είλαη επέιηθηε: ν ζπλεληεπθηήο κπνξεί λα επαλέιζεη ζε έλα εξψηεκα κε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ή/θαη λα αιιάμεη ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ ή λα ηηο επαλαδηαηππψζεη, θαη ν εξσηψκελνο κπνξεί λα παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθέο απαληήζεηο (Seidman, Berg, 2001). Σηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ζπκκεηείρε δείγκα απφ ηα πέληε ηκήκαηα ηνπ παξαξηήκαηνο Θεζζαινλίθεο, απνηεινχκελα ζπλνιηθά απφ 163 ζπνπδαζηέο, πνπ παξαθνινχζεζαλ ην πξφγξακκα, ην νπνίν δηακνξθψζεθε κε ηνλ εμήο ηξφπν: βάζεη ηνπ θαηαιφγνπ πξνηάζεθε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπλέληεπμε φζνη ζπνπδαζηέο ζηνλ θαηάινγν θαηείραλ ζέζε πνπ ν αχμσλ αξηζκφο ηεο αληηζηνηρνχζε ζε πνιιαπιάζην ηνπ 6. Έηζη πξνέθπςε δείγκα 30 ζπνπδαζηψλ ζηνπ νπνίνπο ηέζεθαλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε: ηελ πξνζδνθία ηνπο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θνίηεζήο ηνπο, απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην βαζκφ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηνλ ραξαθηεξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπο σο «δπλαηψλ» θαη «αδχλαησλ» γηα ηα δηδαζθφκελα αληηθείκελα θαη ηα κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαηππψζνπλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με βάζε ηε ζχλνςε ησλ απαληήζεσλ ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα-άμνλεο ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ ηα εμήο. 2. ΟΙ ΠΡΟΓΟΚΙΔ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΑΠΑΙΣΔ Κνηλφ ηφπν, ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ην πξφγξακκα ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ, απνηειεί ε απφθηεζε παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ηφζν ζηε ζεσξεηηθή φζν θαη ζηελ πξαθηηθή δηάζηαζή ηεο. Η πξνζδνθία ηεο παηδαγσγηθήο απηήο θαηάξηηζεο θαη ηεο ζπλαθφινπζεο πηζηνπνίεζεο, γηα ηνπο ζπνπδαζηέο, θαίλεηαη λα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξννπηηθή ηεο άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ: ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ψζηε λα «κεηαδίδεη» απνηειεζκαηηθά γλψζεηο ζηνπο καζεηέο θαη λα δηαρεηξίδεηαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Απηφ πηζηεχνπλ φηη εμαζθαιίδεηαη κε ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ, φπσο ηεο επηθνηλσληαθήο ή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο κεζφδεπζεο ηεο δηδαζθαιίαο, κε ηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηάμε. Βαζηθά ζηελ πξνεηνηκαζία απηή πξνζδίδνπλ κηα γλσζηηθή δηάζηαζε, ρσξίο φκσο λα απνπζηάδεη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε. Η γεληθή ηάζε πνπ θαηαγξάθεθε γηα ηελ πξνζδνθία ηεο χπαξμεο κηαο πξαθηηθήο δηάζηαζεο ζηελ πξνεηνηκαζία ζπλδέεηαη κε ηελ αληίιεςε ησλ ζπνπδαζηψλ φηη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε πξέπεη λα έρεη θαη κηα βησκαηηθή δηάζηαζε πνπ λα ελζσκαηψλεηαη νξγαληθά ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο σο κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Βεβαίσο παξάιιεια εθθξάζζεθε θαη ε αξρηθή πξνζδνθία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ζηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηνπ δηαγσληζκνχ ΑΣΔΠ, πξνθεηκέλνπ νη ζπνπδαζηέο λα δηνξηζηνχλ. Η ηειεπηαία απηή ζέζε ηνπνζεηεί

3 ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ζηελ θαηεγνξία ηνπ «κέζνπ» γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ: ηελ έλαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Γηα νξηζκέλνπο κάιηζηα, ε ζηαδηνδξνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ ήηαλ ε κφλε επαγγεικαηηθή επηινγή γηα ην κέιινλ. Απιψο κε ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε πξνζδνθνχζαλ φηη ζα «άλνηγαλ έλα αθφκε παξάζπξν» γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Όκσο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη ζπνπδαζηέο εκθαλίδνληαη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα επηδεηνχλ ζπνπδέο πνπ ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ απνηειεζκαηηθνχο. 3. Η ΔΚΠΛΗΡΧΗ ΣΧΝ ΠΡΟΓΟΚΙΧΝ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ Σην ζχλνιφ ηνπο νη ζπνπδαζηέο εθθξάδνπλ ηελ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν ηνπ ζεσξεηηθνχ φζν θαη ηνπ πξαθηηθνχ. Η ηθαλνπνίεζε βεβαίσο ήηαλ θαλεξφ φηη εθθξάζηεθε κε βάζε ην επίπεδν ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο πνπ θαζέλαο πξνζδνθνχζε λα πάξεη. Έλα κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ ήξζε γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηέηνηνπ είδνπο πξφγξακκα, ελψ έλα άιιν κέξνο δήισζε φηη εκβάζπλε ηηο γλψζεηο πνπ είρε απνθηήζεη πξνεγνπκέλσο ζε άιιε θάζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ηηο νξγάλσζε θαιχηεξα θαη ηηο ζπζηεκαηνπνίεζε. Ωο γεληθή ηάζε θαίλεηαη λα ηζρχεη ε δηαηχπσζε ελφο ζπνπδαζηή: «Η ΑΣΠΑΙΤΕ είλαη κηα βάζε γηα όια απηά, αιιά έρσ αθόκε λα κάζσ πξάγκαηα, όπσο άιισζηε ζπκβαίλεη ζε θάζε επάγγεικα.». Σε θάζε πεξίπησζε δειψλνπλ έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ σο κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί ηηο πξνθιήζεηο ηνπ κειινληηθνχ επαγγέικαηφο ηνπο. Αηζζάλνληαη φηη έρνπλ απνθηήζεη ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, ζε φ,ηη αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε θαη ηε ζρνιηθή κνλάδα. Σε απηφ πηζηεχνπλ, έλα κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ, φηη ζπλέηεηλε ε απηελέξγεηα πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη ην δεκηνπξγηθφ θιίκα πνπ επηθξάηεζε ζε απηά, θαζψο θαη ε απνδνρή, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ησλ δηδαζθφλησλ. Κπξίσο, φκσο, ζεσξνχλ φηη εθπιεξψζεθαλ νη πξνζδνθίεο ηνπο ζην ζηνηρείν ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ηφζν ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ φζν θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο δηδαζθαιηψλ ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ζρνιηθήο ηάμεο. Ιθαλνπνίεζε, επίζεο, εθθξάζηεθε γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα, αλ θαη απφ νξηζκέλνπο εθθξάζηεθε ην αίηεκα λα θαζηεξσζεί θαη έλα δεχηεξν έηνο. Σε κεγάιν βαζκφ εθθξάζηεθε θαη ε αίζζεζε φηη ππήξμε κηα θαιή πξνεηνηκαζία γηα ην δηαγσληζκφ ηνπ ΑΣΔΠ. Τψξα δειψλνπλ έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία ηηο απαηηήζεηο ησλ εμεηάζεσλ απηψλ πνπ αλνίγνπλ ην δξφκν ζην δηνξηζκφ. Πάλησο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ εθθξάδεη ηελ έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ζε φ,ηη αθνξά έλα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θπξίσο γηα ηελ παξνπζία νξηζκέλσλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ ζε απηφ. Έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη νξηζκέλα καζήκαηα, έλα ή δχν ζηνλ αξηζκφ, δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Βεβαίσο εθθξάδνπλ ηελ επηθχιαμε αλ απηφ νθείιεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Γειψλνπλ φηη απηή ε αίζζεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεθε εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ πνπ απηά δηδάρζεθαλ απφ ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Πνιιέο θνξέο δηαπηζησλφηαλ φηη ε δηδαθηηθή πξαθηηθή ελφο κηθξνχ αξηζκνχ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δελ βξηζθφηαλ ζε αληηζηνηρία κε ηε ζεσξεηηθή δηδαζθαιία ηνπο.

4 Τν ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ εθθξάδεη έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ζε φηη αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε δηαπίζησζε κηαο ζπνπδάζηξηαο: «Μπήθακε θαηεπζείαλ ζηα βαζηά κε ΠΑΔ, ρσξίο λα έρνπκε θακηά κα θακηά γλώζε.» ή «Υπάξρεη κηα αιιεινθάιπςε ζηα καζήκαηα. Σε πνιιά καζήκαηα επαλαιακβάλνληαλ πξάγκαηα. Εηδηθά ζε απηό ην κάζεκα ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, δε βξίζθσ ην ιόγν λα ππάξρεη ζην δεύηεξν εμάκελν.» Η πξνβιεκαηηθή, θαηά ηε γλψκε ηνπο, νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ επηηεηλφηαλ απφ ηελ έιιεηςε δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, ηελ αλεπάξθεηα ηεο νπνίαο επηζήκαλε ην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ. Οη ζπνπδαζηέο, αλ θαη εθθξάδνπλ ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζην ζηνηρείν ησλ ΠΑΓ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηεο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, εληνχηνηο επηζεκαίλνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ. Η θξηηηθή αθνξά ην γεγνλφο φηη δελ είραλ ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ππνζηήξημε πνπ πεξίκελαλ θαη φηη ε ζπλεξγαζία κε απηνχο πεξηνξίζηεθε ζε κηα ηππηθή κνξθή. Έλα κηθξφ κέξνο ζπνπδαζηψλ δειψλεη φηη δελ έκεηλε ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ ππνδνκή ηεο Σρνιήο θαη απφ ην γεγνλφο φηη δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επαξθψο νη ΤΠΔ θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ. Παξάιιεια φκσο κηα ζπνπδάζηξηα δειψλεη: «Η ππνδνκή (ηεο Σρνιήο) δελ ήηαλ θαη ηόζν ηθαλνπνηεηηθή, αιιά ζηα ζρνιεία (πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ΠΑΔ), δελ ππάξρεη νύηε πξίδα.» Τέινο, έλα, επίζεο, κηθξφ κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ αζθεί θξηηηθή ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ. Θεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κε ηξφπν θάπσο ππεξβνιηθφ απφ πνζνηηθή άπνςε, ελψ ζε νξηζκέλνπο ζπκίδεη ε αμηνιφγεζε ζρνιηθνχ ηχπνπ: «Κάπνηνη κεηξνύζαλ ηε βαζκνινγία κε ην δύγη θαη ην θαληάξη ζαλ ζην Λύθεην. Ελώ πνιινί από εκάο εξγαδόκαζηε θαη αζρνινύκαζηε κε άιια πξάγκαηα, δελ είκαζηε καζεηέο.» 4. ΣΑ ΓΤΝΑΣΑ ΚΑΙ ΣΑ ΑΓΤΝΑΣΑ ΗΜΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ Oη ζπνπδαζηέο απεξίθξαζηα θαη ελ ζπλφισ δέρνληαη φηη νη ΠΑΓ ήηαλ ην κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ θέξδηζε ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ηδηαίηεξα εθείλν ην κέξνο πνπ αθηεξψζεθε ζηελ παξαθνινχζεζε θαη πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιηψλ κέζα ζε πξαγκαηηθέο ζρνιηθέο ηάμεηο: «Ναη κνπ άξεζε πάξα πνιύ όηη ήηαλε ζε αιεζηλή ηάμε, κε αιεζηλά παηδηά, κε όιεο ηηο δπζθνιίεο, ήηαλ πνιύ θαιό, έλα είλαη απηό.» Θεηηθή ζηάζε εθθξάδνπλ θαη γηα κηα ζεηξά ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, φπσο ηελ Ψπρνινγία, ηε Γηδαθηηθή, ηελ Δθπαηδεπηηθή Τερλνινγία θαη ην Σρνιηθφ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ. Κξηηήξηα γηα ηε δηακφξθσζε απηήο ηεο ζεηηθήο ζηάζεο ήηαλ: α) ε ζπλεηζθνξά θάζε καζήκαηνο ζηελ επίιπζε πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο γλψζεο ηνπο, β) ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη ε δηακφξθσζε ζεηηθνχ θιίκαηνο: «Τν μαλαιέσ: ην πξνζσπηθό, ζπγθεθξηκέλνη θαζεγεηέο, κεξηθέο θνξέο δελ κε ελδηέθεξε ζαλ νπζία ηη έιεγαλ, αιιά πσο ην έιεγαλ.» γ) ε ζπλεηζθνξά ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηάο ηνπο. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ δήισζε:

5 «Δπλαηά ήηαλ ηα καζήκαηα πνπ κε βνήζεζαλ λα κάζσ πξάγκαηα θαη γηα ηνλ εαπηό κνπ, γηαηί έκαζα θαη πξάγκαηα γηα κέλα εδώ κέζα. Γηα παξάδεηγκα, δελ είρα έξζεη πνηέ ζε επαθή κε ςπρνινγία θαη ςπρνιόγν. Απηό πνπ έθαλα θέηνο κνπ έζπαζε ιίγν ηε κνλνηνλία ηεο δσήο κνπ.» δ) ε ζπκβνιή θάζε καζήκαηνο ζηελ πξναγσγή ηεο θαηαλφεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνκέλσλ απφ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή άπνςε θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ωο αδχλαηα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο εληνπίδνληαη: α) ηα καζήκαηα πνπ δελ είραλ πξαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη νξηζκέλα απφ απηά δελ είραλ ιφγν χπαξμεο ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, φπσο ε Κνηλσληνινγία ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ε Φηινζνθία ηεο Παηδείαο, β) ζε φ,ηη αθνξά ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, ην ζθέινο πνπ πζηεξνχζε ήηαλ νη κηθξνδηδαζθαιίεο. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξαθάησ δήισζε: «Τα αδύλαηα ζεκεία θαηαξράο ήηαλ νη κηθξνδηδαζθαιίεο (ελλνεί, ζε ζρέζε κε ηηο δηδαζθαιίεο ζε πξαγκαηηθή ηάμε), νη νπνίεο όπσο είπα θαη πξηλ δελ κπνξνύζεο λα είζαη ν θαζεγεηήο πνπ πξαγκαηηθά ζα ήζειεο λα είζαη.» Σε απηέο πνιιέο θνξέο παξνπζηαδφηαλ ζχγθξνπζε απφςεσλ κεηαμχ επνπηψλ, κε επλφεηα ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο ζπνπδαζηέο. γ) ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ νδεγνχζε ζε κηα παζεηηθή ζρέζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηε γλψζε, θαζψο θαη ηα μεπεξαζκέλα κέζα δηδαζθαιίαο, γ) ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα θαη ε χιε ησλ εμεηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ έλα βαξχ θνξηίν πνπ απνβαίλεη ηειηθά ζε βάξνο ηεο κάζεζεο: «Η ύιε ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάιε. Θα κπνξνύζε λα ήηαλ πην πεξηεθηηθή θαη ην δνπκί. Δελ ζα κπνξνύζε ν ζπνπδαζηήο λα ηελ αθνκνηώζεη θαη ε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ήηαλ κηθξή.» 5. ΠΡΟΣΑΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ Μηα πξφηαζε πνπ δηαηππψζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ ζπνπδαζηψλ θαη κε ζαθή ηξφπν θαη ε νπνία βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα «δπλαηά» ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ελίζρπζε ησλ ΠΑΓ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ζπλζήθεο πξαγκαηηθήο ζρνιηθήο ηάμεο: πξνζθέξεη γηα ηνπο ζπνπδαζηέο δηεχξπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο. Μάιηζηα, νξηζκέλνη ζπνπδαζηέο πξνηείλνπλ ηελ επαλάιεςε ηεο ηειηθήο-πηπρηαθήο δηδαζθαιίαο, χζηεξα απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ δίλεηαη. Γεληθά, πξνηείλεηαη ε ελίζρπζε ηνπ πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ απφ θάζε άπνςε: αχμεζε ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ, ηα καζήκαηα λα απνθηήζνπλ εξγαζηεξηαθφ ραξαθηήξα θαη ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα λα απνθηήζνπλ πξαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κέζα απφ εθαξκνγέο. Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε πξφηαζε γηα απνθπγή ηεο δηάιεμεο σο εθπαηδεπηηθήο ηερληθήο, ελψ πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο απφ ζπκκεηνρηθέο θαη νκαδηθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ εκπιέθνπλ δεκηνπξγηθά ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Μάιηζηα, ν ηφλνο πνπ πξνηείλεηαη ην ηειεπηαίν είλαη, κεξηθέο θνξέο, απφιπηνο θαη δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην γηα ζπδήηεζε: «Αλ ήηαλ δπλαηό λα ππήξρε θάπνην θαινύπη θαη ν θαζεγεηήο λα δηδάζθεη κε απηό ηνλ ηξόπν (ελλνεί απηφλ ηνλ ηξφπν πνπ δελ έρεη κεησπηθή δηδαζθαιία)», ελψ δελ ιείπνπλ νη πξνηάζεηο γηα θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνχ ειέγρνπ ή θάπνηνπ άιινπ είδνπο ειέγρνπ ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ: «Να αλαλεσζνύλ θαη ειεγρζνύλ ηόζν ην εθπαηδεπηηθό πιηθό όζν θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηέο!» Με ηα παξαπάλσ ζπλδέεηαη θαη ε πξφηαζε πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ. Απηνί πξέπεη θαηά γλψκε ηνπο λα κπνχληαη ζηηο αξρέο

6 ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ «γηαηί ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζέιεη βησκαηηθόηεηα θαη ζέιεη ελέξγεηα (ίζσο ελλνεί απηελέξγεηα).» Έλα κεγάιν κέξνο ησλ πξνηάζεσλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θαζηέξσζε καζεκάησλ επηινγήο, ηελ πην έγθαηξε ιήςε ζέκαηνο γηα ηελ πηπρηαθή εξγαζία, πεξηνξηζκφ ηεο χιεο ησλ εμεηάζεσλ, αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ. Ιδηαίηεξε πξφηαζε γίλεηαη γηα ηε ρξήζε ησλ βηβιίσλ, ηα νπνία θαηά ηε γλψκε ηνπο δελ αμηνπνηνχληαη φπσο ζα έπξεπε: ζα ήηαλ πην ρξήζηκν αλ ηνπο επηηξεπφηαλ λα ηα θξαηήζνπλ κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ. Άιισζηε, νξηζκέλα απφ απηά πνιινί ζπνπδαζηέο θξίλνπλ φηη ζα έπξεπε λα αλαλεσζνχλ σο πξνο ην πεξηερφκελν. Τέινο, ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπνπδαζηψλ, πξνηείλεηαη λα ειαθξπλζεί ε εμεηαζηηθή δηαδηθαζία θαη ζε απηήλ λα αμηνινγείηαη ε θξίζε ηνπ ζπνπδαζηή θαη φρη ε ηθαλφηεηα απνκλεκφλεπζεο. 6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Οη ζπνπδαζηέο ηεο ΑΣΠΑΙΤΔ θαίλεηαη φηη έρνπλ έλαλ πςειφ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο γηα ην πξφγξακκα παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξεηαη ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ. Η ηθαλνπνίεζε πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην πξφγξακκα εμαζθαιίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη ζηαδηνδξνκία ηνπο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο. Σπγθεθξηκέλα, νη ζπνπδαζηέο αηζζάλνληαη φηη εληζρχνληαη επαγγεικαηηθά, ζε φ, ηη αθνξά αθελφο ηε δηαδηθαζία ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηεο εηζφδνπ ηνπο ζην επάγγεικα θαη αθεηέξνπ ηελ άζθεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ έξγνπ ηνπο θαη, κάιηζηα, ζεσξνχλ φηη ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη αλάπηπμε. Πξνηείλνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε αθφκε πην επαγγεικαηηθή βάζε, θπξίσο κέζσ ηεο πνζνηηθήο αχμεζεο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη γεληθά ηνπ πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Έκθαζε, δειαδή, δίλνπλ ζηε δηεχξπλζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηελ πξαθηηθή άζθεζε πηζαλφλ λα είλαη θαη πξντφλ θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κηθξνδηδαζθαιηψλ (Καξάκελαο, 2010). Η ηξνπνπνίεζε πνπ πξνηείλνπλ έρεη ραξαθηήξα βειηησηηθφ θαη βαζίδεηαη ζηελ θξηηηθή πνπ αζθνχλ ζε νξηζκέλεο πιεπξέο ηνπ πθηζηακέλνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ φζν θαη ζε νξηζκέλνπο απφ ηνπο φξνπο εθαξκνγήο ηνπ. Αληηθείκελν θξηηηθήο απνηεινχλ ην πεξηερφκελν θαη ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ε αμηνιφγεζε, ελψ δελ εθθεχγνπλ ηεο θξηηηθήο νχηε νη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ ηδξχκαηνο, αιιά νχηε ην θιίκα θαη ε αηκφζθαηξα κέζα ζηελ νπνία εθπαηδεχνληαη νη ππνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί. Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ εχξεκα ην γεγνλφο φηη φιεο νη πξνηάζεηο ηνπο ζπλάδνπλ κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γηα ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ ελειίθσλ (Rogers, Jarvis, Κφθθνο, 2005). Η ζηάζε απηή ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΙΚ εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπνπδαζηψλ ειάρηζηα έσο θαζφινπ είραλ έξζεη ζε επαθή κε ηα αληηθείκελα πνπ ζπληζηνχλ ηελ παηδαγσγηθή θαηάξηηζε, γεγνλφο πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε κία αίζζεζε ειιείκκαηνο σο πξνο απηφ ηνλ ηνκέα, πνπ ηνλ ζεσξνχλ απαξαίηεην εθφδην γηα ηελ επαγγεικαηηθή πξννπηηθή ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ε θνίηεζή ηνπο ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ θαίλεηαη φηη ηνπο ηξνθνδφηεζε κε γλσζηηθφ ππφβαζξν, αιιά θαη αλέπηπμε κηα ζηάζε πνπ ηνπο επέηξεςε λα ζηαζνχλ θξηηηθά απέλαληη ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ην αληίζηνηρν πξφγξακκα. Τν πεξηερφκελν, βέβαηα, θξηηηθήο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ πνζνηηθή αχμεζε

7 ηνπ ζηνηρείνπ ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ησλ επθαηξηψλ γηα απφθηεζε εκπεηξίαο, αιιά θαη ζηελ πξφηαζε γηα πηνζέηεζε πεξηζζφηεξν ζπκκεηνρηθψλ θαη δηαινγηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο, δηακνξθψλεηαη πηζαλφλ θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε θξηηηθή δηαηππψλεηαη απφ έλα ζπνπδαζηηθφ θνηλφ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ελειίθσλ. Με ηε ζεηξά ηεο, απηή ε θξηηηθή ζηάζε ηξνθνδνηεί κε πνιχηηκα δεδνκέλα γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο Σρνιήο, αθνχ νη αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπνπδαζηψλ ζην πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη κηα βαζηθή παξάκεηξνο ζηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, θάηη άιισζηε πνπ επηηάζζεη θαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Rogers, 1999). Θα πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζπνπδαζηέο αληηιακβάλνληαη ηελ πξνψζεζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ δελ ζπλάδεη κε ηνπο φξνπο ηεο θξηηηθήο πνπ αζθνχλ. Σπγθεθξηκέλα, φηαλ πξνηείλεηαη απφ ηνπο ζπνπδαζηέο έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ηθαλνπνηνχληαλ νη πξνηάζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην πξφγξακκα, θαίλεηαη λα πηνζεηείηαη κηα ζηάζε πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή επηβνιή θάπνησλ πξνδηαγξαθψλ απφ «ηα πάλσ» θαη φρη ηελ αλάγθε ζπλδηακφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μηα ηέηνηνπ είδνπο ζηάζε φκσο είλαη δχζθνιν λα ζπκβάιεη ζε θαηλνηνκηθνχ ηχπνπ παξεκβάζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Δμάιινπ, απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ελψ θαίλεηαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηακφξθσζεο ελφο πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηψλ, θαη κάιηζηα πην νινθιεξσκέλνπ, εληνχηνηο νη ζηάζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ εθθξάδνληαη αθνξνχλ, θαηά βάζε, ηε γλσζηηθή αλάπηπμή ηνπο. Τν ελδηαθέξνλ ησλ ζπνπδαζηψλ ειάρηζηα ππεηζέξρεηαη ζηελ αμηαθή δηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο φξνπο πνπ, θαη επέθηαζε, αλαπηχζζνληαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ ην δεδνκέλν, κάιινλ επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ηελ πξφηαζε ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο πξνγξάκκαηνο ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ πνπ ζα ελζσκαηψλεη θαη ηε δηάζηαζε ησλ αμηψλ (Γεσξγηάδεο, Οηθνλφκνπ θαη Μελεμέο, 2008). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Berg, Bruce Lawrence (2001). Qualitative research methods for the social sciences. Boston: Allyn and Bacon. Jarvis, Peter (2004). Σπλερηδόκελε Εθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε. Αζήλα: Μεηαίρκην. Rogers, Alan (1999). Η Εθπαίδεπζε Ελειίθσλ. Αζήλα: Μεηαίρκην. Seidman, Irving (2006). Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in education and the social sciences. NY: Teachers College, Columbia University. Γεσξγηάδεο, Μηράιεο θαη Οηθνλφκνπ, Αλδξέαο (2009) Η ζρέζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο πξάμεο ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Εηζήγεζε ζην Σπλέδξην ηνπ Παξαζηήκαηνο ΑΣΠΑΙΤΕ ζηα Ισάλληλα, κε ζέκα: «Η Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε ππό ην πξίζκα ησλ εμειίμεσλ ζηηο Επηζηήκεο ηεο Αγσγήο», 8-9 Μαΐνπ Γεσξγηάδεο, Μηράιεο (2004). Η εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Αγγιία: αξρηθή εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Θεζζαινλίθε: ΑΠΘ. Γεσξγηάδεο, Μηράιεο, Οηθνλφκνπ, Αλδξέαο θαη Μελεμέο, Γεψξγηνο (2008). Γηεξεχλεζε ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο ηεο Αλψηαηεο Σρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Τερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο. Τεηξάδηα Αλάιπζεο Δεδνκέλσλ 10.

8 Καξάκελαο, Ιγλάηηνο (2010). Ο αλαζηνραζκφο σο κεηαγλσζηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε κηθξνδηδαζθαιία: Η πεξίπησζε ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ΔΠΠΑΙΚ ζηελ ΑΣΠΑΙΤΔ. Πξαθηηθά ηνπ 5νπ Παλειιήληνπ Σπλέδξηνπ ηνπ Ειιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Εθαξκνζκέλεο Παηδαγσγηθήο θαη Εθπαίδεπζεο (ΔΛΛ.Ι.Δ.Π.ΔΚ.), κε ζέκα «Μαζαίλσ πψο λα καζαίλσ», 7-9 Μαΐνπ Κφθθνο, Αιέμεο (2005). Εθπαίδεπζε Ελειίθσλ: Αληρλεύνληαο ην Πεδίν. Αζήλα: Μεηαίρκην.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γέζκε εξγαζηώλ 3. Αλάιπζε αλαγθώλ. Γηεζληθή έθζεζε ζύλζεζεο

Γέζκε εξγαζηώλ 3. Αλάιπζε αλαγθώλ. Γηεζληθή έθζεζε ζύλζεζεο Γέζκε εξγαζηώλ 3 Αλάιπζε αλαγθώλ http://www.intercol.edu/nqcontent.cfm?a_id=1 Πεξηερόκελα 1. Σηφρνη 3 2. Δλεκέξσζε ηεο έξεπλαο ηεο EUCIS 4 3. Γείγκα εξσηεκαηνιφγηνπ θαη κεζνδνινγία έξεπλαο 5 4. Σχλνςε

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη 2008-2012»

«Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη 2008-2012» «Δπιμόρθωζη εκπαιδευηικών ηου ΜΓΓΔ ζηην Περιβαλλονηική Δκπαίδευζη 2008-2012» Αρηιιέαο Μαλδξίθαο 1, Κσλζηαληίλνο Σθνξδνύιεο 2 1. ρνιηθφο χκβνπινο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο, M. Ed., Γξ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ amandrik@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim

Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Δικονικοί Κόσμοι και Οπτικόρ Ππογπαμματισμόρ: Αντιλήψειρ επιμοπυούμενων καθηγητών Πληπουοπικήρ για την πποστιθέμενη αξία τος πεπιβάλλοντορ Open Sim Κωνσταντίνος Νικόλαορ 1, Πέλλαρ Νικόλαορ 2, Γεωπγίος

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία γηα ηελ Έθε θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά, όπσο απηή, ζηελ Τάμε ηνπο. Zeichner Κ., «Δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα