تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد"

Transcript

1 تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان روح االله آقاجانی دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایران چکیده در این مقاله به مسئله بهینه قرار دادن ایستگاه رله در شبکه های سلولی مبتنی بر روش دسترسی چندگانه تقسیم کد با هدف به حداکثر رساندن ظرفیت لبه سلول نسبت به حالتی که ایستگاه رله با توزیع یکنواخت و یا سلول بدون ایستگاه رله می باشد می پردازیم. استقرار ایستگاه رله را بر اساس سیگنال به نویز وتداخل در نظر می گیریم. به عبارتی دیگر با محاسبه تداخل و در نظر گرفتن سایه به استقرار ایستگاه های رله براساس تداخل کانال مشترک در یک نقطه بهینه جهت افزایش ظرفیت در لبه سلول می پردازیم و عملکرد رله با راهبرد تقویت وارسال کد گشایی و ارسال در دو حالت توزیع یکنواخت و بهینه مورد مقایسه قرار می دهیم. کلمات کلیدی: مخابرات مشارکتی شبکه سلولی دسترسی چند گانه تقسیم کد. 1. مقدمه استفاده از رله در شبکه های سلولی می تواند گسترش دامنه پوشش اتصال کاربران در حال حرکت افزایش ظرفیت با استقرار کم هزینه ایستگاه های رله داشته باشد [1]. پیشنهاد قرار دادن ایستگاه های رله در شبکه های سلولی رادیویی در سال 1910 مطرح شد[ 2 ]. مقاالت متعددی بر روی یک ایستگاه پایه که چندین ایستگاه رله را تحت کنترل دارد به مطالعه پرداخته 374 اند[ 4,3 ]. در [4] نویسندگان به مسئله بهینه قرار دادن رله در یک شبکه بی سیم محلی (WLAN) تک سلول به منظور به حداقل رساندن متوسط زمان انتقال یک بسته پرداخته اند. در [5] استقرار ایستگاه های رله بر روی یک دایره در اطراف ایستگاه پایه با یک بهینه سازی متغیر صورت گرفته است. در [6] همین کار با این تفاوت که ایستگاه های رله با عملکرد AF و DF می باشند انجام شده است. در [7] یک منطقه به مناطق فرعی تقسیم شده و توسط ایستگاه پایه تحت کنترل قرار گرفته است و با هدف افزایش ظرفیت کاربران در کمترین پهنای باند مورد نیاز ایستگاه های رله در این مناطق فرعی قرار گرفته اند. با توجه به استفاده مجدد فرکانس برای تسهیل استفاده از طیف فرکانسی در شبکه های سلولی تداخل کانال مشترک در شبکه های مشارکتی یک عامل مهم است که می تواند این شبکه ها را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. در [8] نویسندگان به معرفی یک طرح جالب بر اساس تداخل کانال مشترک برای به کارگیری ایستگاه های رله در سیستم ها با 082

2 دسترسی چندگانه تقسیم زمان جهت بهبود توان پرداخته اند. در [9] با فرض تأثیر تداخل در گره مقصد احتمال قطع با حضور رله AF را مورد بررسی قرار داده اند. در [10] با این فرض که تنها رله متأثر از تداخل کننده کانال مشترک است و تداخل بر روی گره مقصد تأثیری ندارد ظرفیت در شبکه های مشارکتی با رله AF شده است. در [11] و [12] اثر تداخل بر روی کانال با محو شدگی رایلی در شبکه های مشارکتی با رله AF بررسی شده است. در [13] به استقرار ایستگاه رله DF بر اساس نسبت سیگنال به نویز وتداخل در شبکه سلولی با دسترسی چندگانه تقسیم فرکانس متعامد پرداخته اند. در شبکه های سلولی با دسترسی چندگانه تقسیم کد با توجه به استفاده کاربران از یک پهنای باند مشترک تداخل کانال مشترک در این شبکه های سلولی قابل توجه و مورد اهمیت می باشد. شبکه های سلولی با دسترسی چندگانه تقسیم کد با داشتن مزایایی همچون: تنوع فرکانسی مقاومت در برابر چند مسیری و حفظ حریم شخصی و همچنین وجود غیر قابل انکار تداخل دراین شبکه های سلولی ما را بر این داشت که به استقرار بهینه رله بر اساس نسبت سیگنال به نویز و تداخل در شبکه های سلولی با دسترسی چندگانه تقسیم کد بپردازیم. ما در این مقاله به استقرار بهینه رله بر اساس نسبت سیگنال به نویز و تداخل در شبکه های سلولی مبتنی بر دسترسی چندگانه تقسیم کد می پردازیم و اگرچه در بسیاری از کارهای صورت گرفته بر روی ایستگاه رله سایه نادیده گرفته شده است ما در این مقاله در مدل تداخل افت سایه را نیز در نظر می گیریم. ادامه مقاله به شرح زیر می باشد: مدل سیستم در بخش دوم گنجانده شده است و شامل : مدل تداخل سیستم شبکه سلولی CDMA بدون رله شبکه سلولی مبتنی بر CDMA با استفاده از رله ها با توزیع یکنواخت شبکه سلولی مبتنی بر CDMA با استقرار بهینه ایستگاه رله می باشد. نتایج عددی در بخش سوم مورد بحث قرار گرفته است. در بخش چهارم به نتیجه گیری در مورد نتایج شبیه سازی می پردازیم. 2. مدل سیستم 373 یک شبکه سلولی با 2 سلول در نظر می گیریم به طوری که یک سلول در مرکز و مابقی اطراف آن قرار گرفته اند و با نمایش می دهیم ایستگاه پایه در هر سلول در مرکز آن سلول قرار گرفته است می خواهیم ظرفیت سلول زمانی که رله در انتقال داده نقش دارد و محل قرارگیری رله به طور بهینه در سلول داخلی را بررسی کنیم همچنین عملکرد دو رله AF و DF در سلول داخلی را در دو حالت با توزیع یکنواخت و بهینه مورد مقایسه قرار می دهیم. تمرکز و توجه ما بر روی سلول داخلی می باشد دیگر سلول ها هر کدام شامل ایستگاه پایه و سه ایستگاه رله هستند به طوریکه این ایستگاه های رله با فاصله و زاویه یکسان از یکدیگر بر روی دایره ایی قرار گرفته اند. ایستگاه های رله سلول داخلی تعداد و مکان مشخصی ندارند ایستگاه های رله کل سیستم را با L نمایش می دهیم. کاربرها را با user نمایش می دهیم و به دو دسته شامل کاربرهای مرکز سلول که با نمایش می دهیم وکاربرهای لبه سلول که با نمایش می دهیم تقسیم می شوند. جهت بهینه قرار دادن ایستگاه های رله نقاطی را انتخاب می کنیم که این نقاط انتخابی برای استقرار ایستگاه های رله را با CP نمایش می دهیم اندیس این نقاط را با M نمایش می دهیم. نقطه ی انتخابی CP که ایستگاه رله در آن قرار می گیرد را با نمایش می دهیم به طوری که اگر ایستگاه رله در این نقاط انتخابی باشد را با عدد 1 ودر غیر اینصورت با صفر جایگزین می کنیم. عمل رله کردن در دو شکاف زمانی بدین شرح انجام می شود: در شکاف زمانی اول ایستگاه پایه داده را به کاربرهای مرکز و لبه سلول ارسال می کند و هیچ ارسالی از ایستگاه رله نداریم در شکاف زمانی دوم ایستگاه پایه همچنان به انتقال داده به ها و همچنین ها ادامه داده وعالوه بر این انتقال به ایستگاه رله را نیز بر عهده دارد از ایستگاه 313

3 رله به نیز انتقال وجود دارد. عملکرد رله ها ثابت و قرارگیری رله ها بر اساس SINR می باشد و تداخل تنها از اولین ردیف سلول های اطراف سلول داخلی در نظر گرفته می شود. با فرض عدم کنترل توان توان ایستگاه پایه) ) و توان ایستگاه رله ( ) می باشد. شکل - 1 شبکه سلولی با 2 سلول که در هر سلول یک ایستگاه پایه )دایره سیاه( سلول داخلی نقاط انتخابی برای ایستگاه رله)دایره سبز( و سلول های مجاور با سه ایستگاه رله )دایره آبی( وجود دارد مدل تداخل سیستم )1( تمام کاربران حاضر در سیستم را فعال فرض کرده و بار سلول را مطابق رابطه زیر تعریف می کنیم: که در رابطه فوق تراکم ترافیک نرخ ورود هر کاربر نرخ ورود هر کاربر سرویس دهی برای هر کاربر و کل کاربران سلول می باشد. )7( σ وN به ترتیب برای بار سلول داخلی و تعداد کاربران در سلول تعریف می شوند. )9( ماکزیم تعداد کاربرها تاخیر داشته باشند می باشد برابر با تعداد کاربرهای فعال احتمال انسداد برای حالتی که تماس های از دست رفته

4 به طور کلی افت مسیر را با نمایش می دهیم که اندیس x می تواند Rs و یا user باشد i شماره ایستگاه سلول مورد نظر که ضریب تضعیف d فاصله و K و y می تواند Bs یا RS باشد. مدل انتشار را می گیریم که ضریب افت مسیر می باشد.افت بر حسب دسیبل به صورت زیر نوشته می شود:. )1( که در رابطه فوق نماد افت توان از ایستگاه پایه سلول iام تا ایستگاه رله و یا کاربرهارا نمایش می دهد. و همچنین فاصله بین ایستگاه iام و کاربر یا رله مورد نظر است. (0) افت سایه مسیر می باشد که دارای توزیع نرمال با متوسط صفر و واریانس و بین می باشد [14]. )0( نماد از ایستگاه رله ها بر روی هر کاربر در سلول jام تعریف می شود. که m اندیس یکی از سه رله است. همچنین n اندیس کاربران است. فاصله بین ایستگاه رله از سلول مورد نظر و کاربرها است. همچنین طبق تئوری اطالعات می دانیم که ظرفیت کانال برابر با ماکزیمم اطالعات متقابل می باشد )2( در رابطه فوق C ظرفیت و I اطالعات متقابل می باشد. )1( نرخ قابل دسترسی داده برابر با r و ظرفیت براساس.SINR محاسبه می شود. نرخ قابل دسترسی ( فرمول ظرفیت شانون خواهیم داشت: (می باشد. طبق )9( که در این مقاله x نسبت سیگنال به نویز و تداخل می باشد. 2-2.سیستم سلولی مبتنی بر CDMA بدون ایستگاه رله در این قسمت یک شبکه بدون رله را در نظر می گیریم به طوری که همه ی کاربران به طور مستقیم به ایستگاه پایه متصل می شوند ماکزیمم نرخ دسترسی برای یک کاربر توسط رابطه زیر محاسبه می شود: )15( 375 نسبت سیگنال به نویز و تداخل ایستگاه پایه نسبت به کل کاربرها می باشد. 315

5 3-2.سیستم سلولی مبتنی بر CDMA با قرار دادن ایستگاه های رله با توزیع یکنواخت در این قسمت ایستگاه های رله در سلول مرکزی و سلول های مجاور بر روی دایره ایی با فاصله ی یکسان از یکدیگر قرار گرفته اند همانطور که قبال بیان شد عمل رله کردن در دو شکاف زمانی انجام می شود. بنابراین نرخ دسترسی برای کاربران مرکز سلول به دو قسمت و تقسیم می شود نرخ دسترسی برای کاربرهای مرکز سلول در شکاف زمانی اول که عمل رله کردن صورت نمی گیرد تعریف شده است. نرخ دسترسی برای کاربران مرکز سلول در شکاف زمانی دوم می باشد که در آن عمل رله کردن انجام شده و تداخل از ایستگاه رله بر روی کاربران در مرکز سلول را نیز داریم. )17( رابطه )17( محاسبه سیگنال به نویز وتداخل ایستگاه پایه نسبت به کاربران داخلی سلول در شکاف زمانی اول می باشد. توان ایستگاه پایه همراه با افت نسبت به فاصله هر کاربر است نویز حرارتی و W پهنای باند است. )19( رابطه فوق نرخ قابل دسترسی برای کاربران داخلی سلول در شکاف زمانی اول را نشان می دهد. )11( رابطه فوق محاسبه سیگنال به نویز وتداخل ایستگاه پایه نسبت به کاربران داخلی سلول در شکاف زمانی دوم می باشد. جمله های دوم و سوم در مخرج کسر به ترتیب متوسط تداخل سلول داخلی به علت ایستگاه های پایه و ایستگاه های رله در سلول های مجاور می باشد از فاکتور به این دلیل استفاده شده است که فقط یک ایستگاه رله از ایستگاه رله ممکن است به یک کاربر از لینک مستقیم DL( ) تخصیص داده شود )هر کاربر تنها به یک ایستگاه رله متصل می شود این بدین معنی است که لینک بین ایستگاه پایه و ایستگاه رله )BL( در شکاف زمانی دوم به یک کاربرتخصیص داده شده است(. )10( رابطه فوق برای نرخ قبل دسترسی کاربران مرکز سلول در زمان دوم را تعریف می شود. )10( 372 مجموع نرخ قابل دسترسی برای کاربران داخلی سلول در دو شکاف زمانی است. نرخ قابل دسترسی برای رله با راهبرد AF و DF به طور متفاوت محاسبه می شود: )12( 086

6 نسبت رابطه فوق محاسبه نرخ قابل دسترسی برای کاربران لبه توسط رله با راهبرد AF را بیان می کند نسبت سیگنال به نویز و تداخل ایستگاه رله سیگنال به نویز و تداخل ایستگاه پایه نسبت به کاربران لبه و نسبت به کاربران مرکز را نمایش می دهد. )11( رابطه 11 چگونگی ترکیب سیگنال دریافتی در مقصد ( در اینجا کاربران لبه مقصد ما می باشد( را با حضور رله AF نشان می دهد. )19( رابطه فوق محاسبه نرخ قابل دسترسی برای کاربران لبه توسط رله با راهبرد DF را بیان می کند. )75( سیگنال به نویز و تداخل ایستگاه رله نسبت به ایستگاه پایه می باشد. )71( نسبت سیگنال به نویز و تداخل ایستگاه رله به کاربران لبه را نمایش می دهد. )77( نسبت سیگنال به نویز و تداخل ایستگاه رله به کاربران لبه را نمایش می دهد و رله همراه با افت نسبت به فاصله هر کاربر است. توان ایستگاه 4-2. سیستم سلولی مبتنی بر CDMA با استقرار بهینه ایستگاه های رله ایستگاه های رله سلول های مجاور را به طور یکنواخت با فاصله ی یکسان از یکدیگر بر روی یک دایره فرض می کنیم اما ایستگاه های رله در سلول مرکزی را در نقاط انتخابی برای استقرار ایستگاه های رله قرار می دهیم و سپس فرمول )11( به شرح زیر خواهد بود : 378 )77( با بهینه قرار دادن ایستگاه های رله مسئله ماکزیمم ظرفیت عدد غیر خطی از روابط زیر پیروی می کند: )79( 317

7 هدف از )79( حداکثر سازی ظرفیت سلول ها است. )71( رابطه فوق حداکثر ظرفیت لبه سلول را نشان می دهد. )70( رابطه) 70 ( تضمین می کند که هرکاربر به یک ایستگاه رله اختصاص داده می شود )70( رابطه فوق این اطمینان را می دهد که ایستگاه رله نمی تواند به هیچ کاربری اختصاص داده شود مگر اینکه در نقاط انتخابی قرار بگیرد. در این کار ما فقط موقعیت و مقدار متغیر را در سیستم مدل شده را محاسبه می کنیم. زیرا به دست آوردن مقادیر و یا موقعیت هر دو متغیر وضعیت را بدتر می کند. 3. نتایج عددی در این بخش به قرار دادن ایستگاه های رله با شبیه سازی در نرم افزار متلب می پردازیم. فرض می کنیم که کاربرهای مرکز سلول داری توزیع یکنواخت با فاصلهr از ایستگاه پایه و زاویه به شرح زیر می باشند: )72( به طوریکه مینیمم فاصله بین کاربرها و ایستگاه پایه برابر با 35m می باشد. فرض شده که همه ی کاربرها در داخل سلول قرار دارند. هر سلول مجاور و همچنین سلول داخلی دارای سه ایستگاه رله می باشد و فرض شده است که ایستگاه های رله در شش سلول مجاور با زاویه های برابر نسبت به یکدیگر در روی دایره ایی با شعاع 0.7R قرار گرفته اند. 10 موقعیت انتخابی برای قرار دادن ایستگاه رله با توزیع یکنواخت r, مطابق روابط زیر قرار گرفته است: )71( فیدینگ با مقیاس بزرگ )افت مسیر(را در نظر می گیریم و از فیدینگ با مقیاس کوچک چشم پوشی می کنیم. به طور کامل تر مدلی از ترکیب افت مسیر و سایه را در نظر می گیریم

8 جدول 1- مقادیر شبیه سازی پارامترها مقادیر 500m 1 ) شعاع سلول )R( بار سلول های مجاور ( 46dBm 30dBm توان ایستگاه پایه توان ایستگاه رله -174dBm/Hz 180KHz چگالی طیف توان نویز حرارتی) ) پهنای باند )W( 120 تعداد کاربرها شکل 7- ظرفیت کاربران لبه را برای رله ها با راهبرد AF و DF با استقرار ایستگاه های رله به طور یکنواخت وبهینه هنگامی که کاربران داری توزیع یکنواخت هستند نشان می دهد. سطح نمودار ظرفیت کاربران لبه برای هر دو رله AF و DF در حالت ثابت پایین تر از حالتی هست که ایستگاه های رله به صورت بهینه قرار می گیرند. با استقرار بهینه ایستگاه های رله ظرفیت برای حالت بهینه نسبت به حالتی که ایستگاه های رله به صورت یکنواخت قرار می گیرند بیش از 10 درصد افزایش می یابد. روند تغییر نمودارها برای رله های AF وDF با استقرار یکنواخت وبهینه یکسان می باشد به گونه ایی که ظرفیت در 5,1 تا 5,9 تقریبا ثابت و خطی است و نمودارها در فاصله ی 5,9 تا 5,1 ماکزییم مقادیر خود را دارند سپس در فاصله ی 5,1 تا 1 ظرفیت کاربران لبه در تمام نمودارها با شیبی کند کاهش می یابند. روند کاهشی در شیب نمودارها به این دلیل است که احتمال قطع با افزایش بار در سلول افزایش می یابد واین امر روندی طبیعی است. اختالف سطح نمودار ظرفیت کاربران لبه برای رله AF و DF قابل توجه می باشد همانگونه که مشاهده می کنید ظرفیت کاربران لبه با رله AFدر هر دو حالت استقرار رله به صورت بهینه و یکنواخت نسبت به رله 75 درصد DF می باشد و همچنین افزایش ظرفیت کاربران لبه در حالت بهینه با رله AF چشمگیر و کامال قابل توجه می باشد

9 شکل 7- ظرفیت کاربران لبه سلول با دو راهبرد رلهAF و DF با استقرار یکنواخت و بهینه و حالت بدون رله) کاربران با توزیع یکنواخت(. شکل 9- ظرفیت کاربران لبه را برای رله ها با راهبرد AF و DF با استقرار ایستگاه های رله به طور یکنواخت وبهینه هنگامی که کاربران داری توزیع غیریکنواخت هستند نشان می دهد. ظرفیت برای کاربران لبه با استقرار ایستگاه های رله AF وDF به طور یکنواخت وبهینه مطابق ظرفیت کاربران لبه را برای رله ها با راهبرد AF و DF با استقرار ایستگاه های رله به طور یکنواخت وبهینه با کاربران داری توزیع یکنواخت می باشد.به طوریکه قبال نیز بیان کردیم ظرفیت کاربران لبه با استقرار بهینه ایستگاه های رله تقریبا 05 درصد نسبت به ظرفیت کاربران لبه با توزیع یکنواخت افزایش یافته است و مشاهده می کنیم که ظرفیت برای کاربران لبه با رله 75 AF درصد بیشتر از رله DFمی باشد. 391 شکل 9- ظرفیت کاربران لبه سلول با دو راهبرد رلهAF و DF با استقرار یکنواخت و بهینه و حالت بدون رله) کاربران با توزیع غیر یکنواخت(. 001

10 شکل 1- ظرفیت هر کاربردر سلول را با استقرار یکنواخت و بهینه ایستگاه های رله AF وDF و سلول بدون رله هنگامی که کاربران داری توزیع یکنواخت هستند نشان می دهد. از 5,1 تا 5,7 ظرفیت هرکاربر در سلول مورد نظر باشیبی خطی کاهش یافته است و ظرفیت برای استقرار یکنواخت و بهینه ایستگاه های رله AF وDF و سلول بدون رله دارای اختالف بسیار کمی می باشد و می توان گفت ظرفیت یکسان است در فاصله ی 5,7 تا 5,1 ظرفیت برای تمامی نمودارها یکسان خطی و دارای شیب افزایشی می باشد از 5,1 تا 5,0 ظرفیت دوباره با شیبی کند کاهش یافته است ولی از 5,0 تا 1 ظرفیت به طور غیر خطی و با شیبی تندتر کاهش یافته است. چون در این حالت منهای تداخل کاربران لبه سلول تداخل کاربران داخلی سلول محاسبه شده و میزان تداخل ایجاد شده افزایش می یابد در نتیجه نسبت سیگنال به نویز و تداخل کاهش یافته و به تبع آن ظرفیت سلول نیز کاهش یافته البته هدف اصلی ما افزایش ظرفیت کاربران سلول می باشد زیرا احتمال قطع آنان بیشتر است و مجبور به جابه جایی به سلول های مجاور می باشد. شکل 1- ظرفیت هر کاربر سلول با دو راهبرد رلهAF و DF با استقرار یکنواخت و بهینه و حالت بدون رله) کاربران با توزیع یکنواخت(. شکل 0- ظرفیت هر کاربر سلول را با استقرار یکنواخت و بهینه ایستگاه های رله AF وDF و سلول بدون رله هنگامی که کاربران داری توزیع غیر یکنواخت هستند نشان می دهد. از 5,1 تا 5,7 نمودارها با شیبی خطی کاهش پیدا کرده اند اما ظرفیت کاربران سلول برای رله AF و DF با استقرار بهینه 05 درصد بیشتر از حالتی که رله ها با توزیع یکنواخت قرار می گیرند همانگونه که مشاهده می کنیم سطح نمودار برای حالتی که ایستگاه های رله AF و DF به طور یکنواخت قرار می گیرند پایین تر از حالت بدون ایستگاه رله می باشد در فاصله 5,7 تا 5,9 نمودارها دارای شیب صعودی هستند و ظرفیت افزایش یافته است از 5,9 تا 5,0 ظرفیت کاربران در تمام نمودارها باشیبی کند و خطی کاهش یافته اند در فاصله 5,0 تا 1 روند نمودارها کاهشی و غیر خطی می باشد در این بازه ظرفیت کاربران سلول برای رله های AF و DF با استقرار بهینه و حالت بدون رله دارای اختالف بسیار کمی می باشد به گونه ایی که می توان گفت دارای ظرفیتی یکسان می باشند اما ظرفیت در حالتی که ایستگاه های رله به صورت یکنواخت قرار گرفته اند همچنان پایین تر از حالت بدون رله می باشد

11 شکل 0- ظرفیت هر کاربر در سلول با دو راهبرد رلهAF و DF با استقرار یکنواخت و بهینه و حالت بدون رله) کاربران با توزیع غیر یکنواخت(. شکل 0 ظرفیت کل سلول مورد نظر برای حالت هایی که ایستگاه های رله AF و DF با توزیع یکنواخت و بهینه قرار گرفته اند و همچنین برای حالت بدون ایستگاه رله را نشان می دهد. ظرفیت کل سلول در سه حالت از 5,1 تا 5,1 خطی و صعودی است. در بازه ی 5,1 تا 5,2 ثابت ونمودارها برای سه حالت: بدون رله با استقرار یکنواخت رله AF و DF و حالت بهینه ظرفیت کل سلول خطی و ثابت است اما سطح نمودار برای حالتهای بهینه باالتر از حالت بدون رله و برای توزیع یکنواخت پایین تر از حالت بدون رله می باشد البته این اختالف بسیلر ناچیز است و فقط باعث تمایز نمودارها از یکدیگر شده است. از 5,2 تا 1 ظرفیت کل برای حالت بدون رله و حالتی که رله را بهینه قرار داده ایم یکسان و حالتی که ایستگاه های رله با توزیع یکنواخت قرار گرفتند پایین تر از حالت بدون ایستگاه رله می باشد

12 شکل 0- ظرفیت کل کاربران سلول با دو راهبرد رلهAF و DF با استقرار یکنواخت و بهینه و حالت بدون رله) کاربران با توزیع یکنواخت(. شکل 2- ظرفیت کل سلول مورد نظر برای حالت هایی که ایستگاه های رله AF و DF با توزیع غیر یکنواخت و بهینه قرار گرفته اند و همچنین برای حالت بدون ایستگاه رله را نشان می دهد. مانند شکل )0( ظرفیت کل سلول در حالت بدون ایستگاه رله خطی و خیلی پایین تر از حالتی است که ایستگاه رله در سلول قرار گرفته است. اما اختالف سطح ظرفیت کل سلول با استقرار بهینه ایستگاه های رله نسبت به حالتی که رله ها به صورت یکنواخت قرار گرفته اند بهبود یافته است.روند عملکرد نمودارها مشابه می باشد به طوریکه ظرفیت در بازه ی 5,1 تا 5,1 خطی و صعودی می باشد. ظرفیت کل سلول از 5,1 تا 1 تقریبا ثابت می باشد و برای استقرار بهینه رله AF و DF یکسان و 15 در صد نسبت به حالت بدون ایستگاه رله افزایش دارد اما نسبت به حالتی که ایستگاه های رله به طور یکنواخت قرار گرفته اند 95 درصد ظرفیت کل سلول افزایش یافته است. 393 شکل 2- ظرفیت کل کاربران سلول با دو راهبرد رلهAF و DF با استقراریکنواخت و بهینه و حالت بدون رله) کاربران با توزیع غیر یکنواخت(. 393

13 4. نتیجه گیری با استقرار بهینه ایستگاه های رله ظرفیت کاربران لبه سلول نسبت به استقرار یکنواخت ایستگاه های رله بیش از 15 درصد افزایش می یابد عملکرد رله AF برای افزایش ظرفیت کاربران لبه سلول بهتر از عملکرد رله DF می باشد. برای ظرفیت کل سلول و همچنین ظرفیت هر کاربر عملکرد رله های AF و DF یکسان می باشد. ظرفیت کل سلول و همچنین ظرفیت هر کاربر زمانی که کاربران توزیع یکنواخت دارند برای حالت هایی که رله به طور بهینه و یکنواخت استقرار می یابد یکسان است اما در حالتی که کاربران دارای توزیع غیر یکنواخت هستند ظرفیت کل سلول و ظرفیت هر کاربر با استقرار بهینه ایستگاه های رله نسبت به استقرار ایستگاه رله به طور یکنواخت افزایش می یابد و استقرار بهینه ایستگاه های رله و عملکرد بهتری نسبت به استقرار ایستگاه های رله به طور یکنواخت دارد. می توان بیان کرد که استقرار بهینه ایستگاه رله AF ظرفیت لبه سلول را بیش از استقرار بهینه رله DF افزایش می دهد که می توان برای جلوگیری از احتمال قطع کاربران لبه سلول وکاهش جابه جایی به سلول های مجاور با استقرار بهینه ایستگاه های رله AF به ظرفیت باالیی دست یافت. اما به طور کلی تاثیر دو رله AF و DF بر روی ظرفیت کل سیستم یکسان می باشد. سپاسگزاری این کار تحت قرارداد با شماره 19/920/ مورد حمایت های مادی و معنوی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرار گرفته است بدین وسیله از تمامی مسئوالن این شرکت قدردانی و تشکر می شود مراجع [1] A. Chattopadhyay, A. Sinha, M. Coupechoux, and A. Kumar, Optimal capacity relay node placement in a multi-hop network on a line, in Proc.. Modeling Optimization Mobile, Ad Hoc, ireless Netw. pp [2] Z. Drezner and H. W. Hamacher, Facility Location: Applications and Theory. Springer Verlag,,pp [3] A. So and B. Liang, May Enhancing WLAN capacity by strategic placement of tetherless relay points, IEEE Trans. Mobile Comput., vol. 6, no. 5, pp [4] D. Yang, X. Fang, G. Xue, and J. Tang, Relay station placement for cooperative communications in WiMAX networks, in Proc. IEEE Global Conf. Commun.,pp [5] L.-C. Wang, W.-S. Su, J.-H. Huang, A. Chen, and C.-J. Chang, Optimal relay location in multi-hop cellular systems, in Proc. IEEE Wireless Commun. Netw. Conf. [6] Y. Dong, Y. Zhang, M. Song, Y. Teng, and Y. Man, Optimal relay location in OFDMA based cooperative networks, in Proc. IEEE Int. Conf. Wireless Commun., Netw. Mobile Comput. pp [7] C.-Y. Chang, C.-T. Chang, M.-H. Li, and C.-H. Chang, A novel relay placement mechanism for capacity enhancement in IEEE j WiMAX networks, in Proc. pp [8] A. Agustin and J. Vidal, May Amplify-and-forward cooperation under interference-limited spatial reuse of the relay slot, IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 7, no. 5, pp [9] C. Zhong, S. Jin, and K.-K. Wong, Mar Dual-hop systems with noisy relay and interference-limited destination, IEEE Trans. Commun., vol. 58, no. 3, pp

14 [10] I. Krikidis, J. S. Thompson, S. McLaughlin, and N. Goertz. June Max-Min relay selection for legacy amplify-and forward systems with interference, IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 8, pp [11] H. A. Suraweera, H. K. Garg, and A. Nallanathan Performance analysis of two hop amplify-and-forward systems with interference at the relay, IEEE Commun. Lett., vol. 14, no. 8, pp [12] S. S. Ikki and S. A ıssa, Performance analysis of dual-hop relaying systems in the presence of co-channel interference, in Proc, PP.1-7. [13]Guo,W. and O'Farrell,T. August 2013, "Relay deployment in cellular networks:planning and optimization", IEEE journal on(volume:31, Issue: 8 ).,page(s), [14] Kamil Sh. Zigangirov THEORY OF CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS COMMUNICATI the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. rightsreserved.published simultaneously Canada.PP

15 Relay placement in CDMA based Cellular networks Zoleikha Sepahvand, Rouhollah Aghajani Department of electrical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran, Department of electrical Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran, Abstract. In this paper, the optimal relay stations in cellular networks based on code division multiple access, with the aim to maximize the capacity of the cell edge where the relay station is uniformly distributed or cell-free relay station, we. Relay station based on the signal to noise and interference, consider. In other words, by calculating the interference and taking shade, the establishment of relay stations, according to co-channel interference in an optimal point to increase the capacity of the cell edge and we send relay with reinforced strategy, Amplify-and-Forward (AF) and Decode-and-forward (DF) and two cases we compare uniform distribution and optimized. Keywords: Cooperative Communication, cellular network, code division multiple access

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

مود لصف یسدنه یاه لیدبت

مود لصف یسدنه یاه لیدبت فصل دوم 2 تبدیلهای هندسی 1 درس او ل تبدیل های هندسی در بسیاری از مناظر زندگی روزمره نظیر طراحی پارچه نقش فرش کاشی کاری گچ بری و... شکل های مختلف طبق الگویی خاص تکرار می شوند. در این فصل وضعیت های مختلفی

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی رضا توکلی مقدم یاسر رحیمی امیر اقسامی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

پایدار سازی سیستم های چندجمله ای غیرخطی در معرض نویز سیستم و اعوجاج کمی سازی

پایدار سازی سیستم های چندجمله ای غیرخطی در معرض نویز سیستم و اعوجاج کمی سازی پایدار سازی سیستم های چندجمله ای غیرخطی در معرض نیز سیستم اعجاج کمی سازی علی رضا فرهادی استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف afarhadi@sharifedu )تاریخ دریافت مقاله 4994/9/4 تاریخ پذیرش مقاله

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 7 روش تقریب میانگین نمونه Sample Average Approximation 7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-7 معرفی 2-7 تقریب 3-7

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز»

»رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» »رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز» نمونه هایی از شکست خمشی مقاطع بتنی * بررسی مقاطع بتن آرمه تحت لنگر خمشی و طراحی آن مقاطع از مباحث اولیه و بسیار مهم سازه های بتنی است برای این بررسی یک تیر

Διαβάστε περισσότερα

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک مقطع مخروطی: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک صفحه میتواند دایره بیضی سهمی هذلولی یا نقطه خط و دو خط متقاطع باشد. دایره: مکان هندسی نقاطی است که فاصلهی

Διαβάστε περισσότερα

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 37 فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 38 آخر این درس با چی آشنا میشی نسبت های مثلثاتی آشنایی با نسبت های مثلثاتی سینوس کسینوس تانژانت کتانژانت 39 به شکل مقابل نگاه

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر National Conference of echnology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی 2 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی فهرست مطالب صفحه 4 آزمایش اول ودوم : بررسی نقطه کار ترانسزیستور و پایداری آنها... 8 آزمایش سوم : طراحی تقویت کننده ولتاژ شامل دو طبقه ترانزیستوری...

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری چکیده : کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری روش طراحی قوانین کنترل چندجمله ای با استفاده از جایابی قطب راه کار مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی می باشد. این دسته از کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند.

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند. فصل اول آشنایی با نرم افزار اتوکد هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 قابلیت های نرم افزار اتوکد را بیان کند. 2 نرم افزار اتوکد 2010 را روی رایانه نصب کند. 3 محیط گرافیکی نرم

Διαβάστε περισσότερα

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی- فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب مهسا نقیپور گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی Mnaghipoor.elec@yahoo.com نام ارائه دهنده

Διαβάστε περισσότερα

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد.

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. تبدیل ها ن گاشت : D با یک و تنها یک عضو از مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. Rست که در آن هر عضو مجموعه تبد ی ل : نگاشتی یک به یک از صفحه به روی خودش است یعنی در تبدیل هیچ دو

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer (

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer ( 2 حسن براتی علی بچاری صالح 1 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com 2 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com طرح حفاظتی

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

می باشد. انشاال قسمت شعاعی بماند برای مکانیک کوانتومی 2.

می باشد. انشاال قسمت شعاعی بماند برای مکانیک کوانتومی 2. تکانه زاویه ای اهداف فصل: در این فصل سعی میکنیم تا مساله شرودینگر را در حالت سه بعدی مورد بررسی قرار دهیم. مهمترین نکته فصل این است که ما در انجا فقط پتانسیل های شعاعی را در نظر می گیریم. یعنی پتانسیل

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11(

تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11( تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11( سرفصل دروس: مفاهیم و تعاریف نمونه گیری و توزیع های نمونه ای برآورد کردن)نقطه ای فاصله ای( آزمون فرضیه آنالیز واریانس مدلهای خطی رگرسیون آزمون استقالل و جداول

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی 1 2 پیچیدگی زمانی Complexity) (Time مثال : 1 تابع زیر جمع عناصر یک آرایه را در زبان C محاسبه می کند. در این برنامه اندازه ورودی همان n یا تعداد عناصر آرایه است و عمل

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان شهابالدین یزدانی * محمدعلی فرقانی 2 مسعود رشیدینژاد 3 دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت مقاله: 303/90/ تاریخ پذیرش مقاله: 303//22

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα