ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. Κπξηαθή Αζθηαλάθε *"

Transcript

1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 38 ΒΙΩΜΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Κπξηαθή Αζθηαλάθε * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο ζχκθσλα κε ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Γ.Δ.Π.Π..) είλαη «ε ελδπλάκσζε ηεο κνξθσηηθήο επάξθεηαο, ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ αλάγλσζε, θαηαλφεζε θαη εξκελεία αμηφινγσλ έξγσλ ζεκαληηθψλ ειιήλσλ θαη μέλσλ ινγνηερλψλ [ ] Δπηπιένλ, ε αλάγλσζε θαη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ δηεγείξεη ηε βησκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, θαιιηεξγεί κηα ζηαζεξή ζρέζε κε ηε ινγνηερλία θαη ηελ αλάγλσζε, επαηζζεηνπνηεί, εκπινπηίδεη ηελ εκπεηξία, αλαπηχζζεη ηε θαληαζία, θαιιηεξγεί ηε γιψζζα θαη αθππλίδεη θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο» (Γ.Δ.Π.Π.., 2002: 64). Η δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο απνβιέπεη ηφζν ζηελ πξφζιεςε θαη θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ φζν θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή. Η ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο εμάιινπ έρεη κεηαηνπίζεη ην θέληξν ηεο κειέηεο απφ ην ζπγγξαθέα ζηνλ αλαγλψζηε. Η εηζαγσγή ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε παξέρεη δπλαηφηεηεο αλάδεημεο λέσλ δηδαθηηθψλ θαη καζεζηαθψλ πξαθηηθψλ. ηα γισζζηθά καζήκαηα εηδηθφηεξα ην ςεθηνπνηεκέλν θείκελν απνκαθξχλεηαη απφ ην παξαδνζηαθφ έληππν θείκελν. Η γξακκηθή αθήγεζε, ε ινγηθή αιιεινπρία, ε ζπλνρή ζηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ αληηθαζίζηαληαη απφ ην πνιπηξνπηθφ θείκελν, ην θείκελν δειαδή πνπ είλαη εκπινπηηζκέλν κε εηθφλα, ήρν, video, θηλνχκελε εηθφλα θηι. Μπνξεί επίζεο λα ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ππεξθεηκεληθή δνκή (hypertext), πνπ αλαδεηθλχεη ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν ηνπ αλαγλψζηε ηνπ θεηκέλνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία επηδηψθεηαη λα αλαδεηρζεί ε αμία ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε δηδαθηηθή ηεο Λνγνηερλίαο. Με θέληξν ην πνίεκα «Ιζάθε» ηνπ Καβάθε νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απφ ηε κηα λα ηαμηδέςνπλ ζηνλ θφζκν ηνπ πνηεηή, λα γλσξίζνπλ πηπρέο απφ ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ θαη απφ ηελ άιιε λα απνιαχζνπλ ην θείκελν θαη λα κεηέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθά. Σν πνιπκεζηθφ πιηθφ απφ ην αξρείν ηνπ Καβάθε απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ πνπδαζηεξίνπ ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν βίσζεο ηεο ινγνηερλίαο. Λέμεηο-θιεηδηά: Βησκαηηθφηεηα, Πνιπκεζηθφ, Τπεξθείκελν, Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ εθπαίδεπζε, Γηδαζθαιία Λνγνηερλίαο. 1. Δηζαγωγή ζθνπόο θαη ζηόρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ινγνηερλίαο ζην γπκλάζην θαη ην ιύθεην Η επίζεκε γεληθή ηάζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο κέξεο καο ηείλεη ζε πην δεκηνπξγηθέο θαη ελεξγεηηθέο κνξθέο κάζεζεο, ζε βησκαηηθέο δξάζεηο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο σο απφξξνηα ηεο αλάγθεο γηα άκεζε πιεξνθφξεζε θαη αθνκνίσζε ησλ ζπλερψλ εμειίμεσλ γχξσ καο. Σν «ςεθηαθφ ζρνιείν» ηνπ 21νπ αηψλα επηδηψθεη λα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο λα καζαίλνπλ θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ζπλερείο αιιαγέο. Καζψο ε γλψζε γξήγνξα * Αζθηαλάθε Κπξηαθή, Φηιφινγνο, ΜSC, Δπηκνξθψηξηα ΣΠΔ, 1o Γπκλάζην Μάλδξαο Αηηηθήο, Μάλδξα 19200, Γηεύζπλζε: Καδκείαο 28, Βνηαληθφο Αζήλα, ΣΚ.:11855, Σει.: , , (θηλεηφ). Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε: θαη 1

2 ζα ζεσξείηαη «μεπεξαζκέλε», νη άλζξσπνη ζα βξίζθνληαη ζπλερψο αληηκέησπνη κε γλψζε πνπ δελ ππήξρε φζν απηνί ήηαλ καζεηέο (Layton, 2000). Απηφ απαηηεί ηθαλφηεηεο απφθηεζεο ηνπ «λένπ», θάηη πνπ κε ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο ηεο απνζηήζηζεο είλαη αδχλαην λα ζπκβεί. Μέζα ζ έλα ηέηνην πιαίζην ε δηδαθηηθή ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ νθείιεη λα ηεζεί ζε λέεο βάζεηο θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο κάζεζεο. Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ µαζήµαηνο ηεο Λνγνηερλίαο ζχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα Γ.Δ.Π.Π.. είλαη «ε ελδπλάκσζε ηεο κνξθσηηθήο επάξθεηαο, ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο ζπλαηζζεηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ µέζα απφ ηελ αλάγλσζε, θαηαλφεζε θαη εξκελεία αμηφινγσλ έξγσλ ζεκαληηθψλ ειιήλσλ θαη μέλσλ ινγνηερλψλ». Δπηπιένλ, «ε αλάγλσζε θαη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ ινγνηερληθψλ έξγσλ δηεγείξεη ηε βησκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, θαιιηεξγεί µηα ζηαζεξή ζρέζε µε ηε ινγνηερλία θαη ηελ αλάγλσζε, επαηζζεηνπνηεί, εκπινπηίδεη ηελ εκπεηξία, αλαπηχζζεη ηε θαληαζία, θαιιηεξγεί ηε γιψζζα θαη αθππλίδεη θαιιηηερληθέο δεμηφηεηεο» (Γ.Δ.Π.Π., 2002 : 64). Ο θηιφινγνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηα δηδαζθφκελα ινγνηερληθά θείκελα κε ηε ζεηξά πνπ επηζπκεί θαη λα ηα νξγαλψζεη ζεκαηηθά, εηδνινγηθά ή ηζηνξηθά. Σν κάζεκα πξνζθέξεηαη γηα αλαδήηεζε θαη επηινγή πιεζψξαο θεηκέλσλ απφ ην Γηαδίθηπν θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ απηνχ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα νδεγεζνχλ ζε αηζζεηηθή απφιαπζε, λα δηεπξχλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία κε δεκηνπξγηθή θαη ειεχζεξε αλάγλσζε, εξκελεία θαη θξηηηθή ησλ θεηκέλσλ, λα παξαηεξνχλ κε πξνζνρή ην θείκελν, λα αμηνπνηνχλ ηα θχξηα ζεκαηηθά θαη εμσθεηκεληθά ζηνηρεία, λα απνθνκίδνπλ πνηθίιεο πιεξνθνξίεο γηα ηζηνξηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά θ.ά. δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη ζηα ινγνηερληθά θείκελα, λα ζπλζέηνπλ ην δηθφ ηνπο θείκελν θαη ηειηθά λα κεηαθέξνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο εκπεηξία θαηά ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε παξάιιεισλ έξγσλ (Π.., 2001). Γηα ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία έρεη πξνηαζεί ε εξκελεπηηθή κέζνδνο κέζα απφ δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σα Γ.Δ.Π.Π.. πξνηείλνπλ σο πξφζθνξε κέζνδν εθείλε «πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε, ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ δαζθάινπ απφ θχξην θαζνδεγεηή ζε ζπληνληζηή θαη ζπλ-εξεπλεηή ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο θαη ζε δχν αξρέο, ηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο ζπζρέηηζεο θαη αιιειεπίδξαζεο θαη ηελ αξρή ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο. [...] Σν κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο είλαη έλαο πλεπκαηηθφο ηφπνο φπνπ ελεξγνπνηνχληαη νη ηδέεο, νη πεπνηζήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, κε άιια ιφγηα ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην φισλ ησλ καζεηψλ» (Γ.Δ.Π.Π.., 2002: 75). ηα ινγνηερληθά θείκελα θαηαγξάθνληαη, δηαθπιάζζνληαη, απνθξππηνγξαθνχληαη εξκελεχνληαη θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο, βηψκαηα θαη εκπεηξίεο, ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα. Η δηδαθηηθή κεζνδνινγία ηνπ καζήκαηνο απνβιέπεη ηφζν ζηελ πξφζιεςε θαη θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ φζν θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή. «Πλεπκαηηθή πεξηπέηεηα» ραξαθηεξίδνπλ ηα Γ.Δ.Π.Π. (2002: 75) ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο. Η ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο εμάιινπ έρεη κεηαηνπίζεη ην θέληξν ηεο κειέηεο απφ ην ζπγγξαθέα ζηνλ αλαγλψζηε. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ε παξνρή γλψζεο, αιιά θπξίσο ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ε θαιιηέξγεηα νινθιεξσκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ ηθαλψλ λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζηηο θνηλσλίεο ηνπ κέιινληνο. 2

3 2. Λνγνηερλία θαη ΣΠΔ Η εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο Λνγνηερλίαο πξνζθέξεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηαθνχ, ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ αλάγλσζε θαη δεκηνπξγία πνιπηξνπηθψλ θεηκέλσλ (κε ήρν, εηθφλα θηι.). ηα πνιπηξνπηθά θείκελα αμηνπνηνχληαη νη δηαζέζηκνη ζεκεησηηθνί ηξφπνη (modes) κηαο θνηλσλίαο (Κνπηζνγηάλλεο, 2005), ηξφπνη πνπ εληζρχνληαη απφ ηα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο. Ο καζεηήο αθνινπζεί ηνλ πξνζσπηθφ ξπζκφ αλάγλσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ θεηκέλσλ κέζα απφ πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ο θηιφινγνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη ρξήζε πιηθνχ απφ ην Γηαδίθηπν, λα αμηνπνηήζεη ινγηζκηθά ή ηνλ θεηκελνγξάθν θαη ηα ππνινγηζηηθά θχιια ηνπ Δxcel γηα λα ζέζεη ζέκαηα πξνο δηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ηε δσή ελφο ινγνηέρλε, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ην έξγν ηνπ, ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ, ηε ζεκαηνινγία ηνπ, λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ζε δξαζηεξηφηεηεο κε ζπγθξηηηθέο κειέηεο κε εζηίαζε ζηελ ηερλνηξνπία θαη ην χθνο ησλ λεψηεξσλ πνηεηψλ ή λα ηνπο παξαθηλήζεη ζηε κειέηε θαη παξνπζίαζε ελφο ινγνηερληθνχ ξεχκαηνο ή ζηελ θαηάξηηζε ιεμηινγηθνχ πίλαθα ησλ έξγσλ ελφο ινγνηέρλε (Αξγπξνπνχινπ, ρ.ρ.). Σα ςεθηαθά θείκελα εμάιινπ επαγγειίδνληαη ηε ζπλαίξεζε ηεο ελδνθεηκεληθφηεηαο (intratextuality) κε ηελ δηαθεηκεληθφηεηα (intertextuality), ηελ αζπλέρεηα, ηελ θεηκεληθή ξεπζηφηεηα, ηε δνκηθή επειημία, ηα ππεξθείκελα, ηα πνιπηξνπηθά θείκελα, κέζα απφ έλα δηαδξαζηηθφ θαη δπλακηθφ, επηθνηλσληαθφ κνληέιν ζπγγξαθήο θαη πξφζιεςεο. Η πιεξνθνξία κέζσ ηνπ ππνινγηζηή αλαπαξίζηαηαη κε πνιινχο ηξφπνπο (θείκελα, εηθφλεο, γξαθήκαηα θηι.) θαη απηφ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο, θαζψο ε παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο κε πεξηζζφηεξα απφ έλα κέζα κπνξεί λα πξνζθέξεη θαιχηεξν καζεζηαθφ απνηέιεζκα (Κάββνπξα, 2004). Tα εξγαιεία απηά κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο, φρη κφλν λα αλαπαξαζηήζνπλ θαη λα ζπλδέζνπλ ηηο νπζηαζηηθέο γλψζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ απνθηεζείζα γλψζε κε ηηο εκπεηξίεο εθηφο απηνχ, αιιά θαη λα ζπλδένπλ κέζα ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηα καζήκαηα κεηαμχ ηνπο (Crook, 1999 Pea, 1987 Wicklein & Schell, 1995). Δπεηδή ε νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο αθνξά ζε ζχλζεηε δηαδηθαζηηθή γλψζε κε πξνζσπηθφ λφεκα θαη νπζηαζηηθή εκπινθή ηνπ καζεηή, ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηε ρεηξηζηεί θαη λα ηε κεηαθέξεη (transfer) θαη ζε άιια πεξηβάιινληα (Κάββνπξα, 2004). Σν ππνινγηζηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζην καζεηή ζε κηα αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία θαη παξέρεη ην πιαίζην γηα ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε κέζσ ηεο ελεξγεηηθήο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, θαηά ηνλ Bruner (Μπαζέηαο, 2002). Παξάιιεια, είλαη πεδίν δξάζεο θαη αλάπηπμεο ηεο ζπιινγηζηηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο (Bigge, 1990), θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηηο δηαλνεηηθέο ζπλήζεηεο ηεο πεξηέξγεηαο, ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο επηκνλήο θαη ηεο επαγξχπλεζεο. Σα παξαπάλσ εθθξάδνπλ ελεξγεηηθέο κνξθέο κάζεζεο, φπνπ νη καζεηέο βηψλνπλ κε πξνζσπηθφ ξπζκφ ηε κάζεζε, θηλεηνπνηνχληαη θαη επηιέγνπλ κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Καηά ηνλ Saljo «Η κάζεζε δελ είλαη κέζα ζην καζεηή αιιά ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί έλα ηδηαίηεξν ζεη εξγαιείσλ κε παξαγσγηθφ ηξφπν θαη γηα ηδηαίηεξνπο ζθνπνχο» (1999: 147). Ο ππνινγηζηήο εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζε αιιειεπηδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα γηα απηελεξγφ κάζεζε θαη αλάπηπμε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (Howe & Tolmie, 1999). Oη καζεηέο εκπιέθνληαη ελεξγά ζηελ κάζεζή 3

4 ηνπο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηελ ειέγρνπλ, βειηηψλνπλ ηελ αθαδεκατθή επίδνζή ηνπο, απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε, αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο αλψηεξνπ επηπέδνπ ζθέςεο θαη απμάλνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηέο ηνπο (King, Tayler & Maloney, 1991). 3. «Ιζάθε» Κ. Π. Καβάθε κηα δηδαθηηθή πξόηαζε κε άμνλα ην ρώξν ζην έξγν θαη ηε δωή ηνπ πνηεηή 3.1. Το διδακηικό ζενάριο ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα δηδαθηηθφ ζελάξην δηδαζθαιίαο ηεο Λνγνηερλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ πνηήκαηνο «Ιζάθε» ηνπ Καβάθε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. ην παξφλ ζελάξην επηρεηξείηαη έλα ηαμίδη ζηνλ θφζκν ηνπ Καβάθε κε εζηίαζε ζην ρψξν πνπ θηλήζεθε ν πνηεηήο. Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ θαη ν ρξφλνο πινπνίεζήο ηνπ είλαη δχν δίσξα. θνπφο είλαη λα θαλεί πψο ν ρψξνο επεξέαζε ηνλ πνηεηή κε αθνξκή ζηνηρεία απφ ηε δσή ηνπ γηα ηα ηαμίδηα πνπ έθαλε κε θέληξν ην ίδην ην πνίεκα «Ιζάθε» πνπ αλαθέξεηαη ζην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα. Δπίζεο κέζα απφ ην ζελάξην επηδηψθεηαη λα δνπλ θαη λα απνιαχζνπλ νη καζεηέο ηνλ ηξφπν πνπ ν Καβάθεο κεηαηξέπεη ηνλ «ρψξν» ζε ινγνηερληθή δεκηνπξγία. Πινεγνχληαη ζε ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη εξεπλνχλ ζε νκάδεο θαη κε άμνλα ηνλ «ρψξν» ην πνίεκα «Ιζάθε» θαη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ πνηεηή. Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο κε θχιια εξγαζίαο. Σν βαζηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη έλα ειεθηξνληθφ αξρείν κε δηάθνξεο ζπλδέζεηο ζε ζεκαηηθέο ζρεηηθέο κε ηε δσή, ην έξγν, ηελ απήρεζή ηνπ ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν πνίεκα έηζη δελ γίλεηαη γλσζηφ απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, αιιά απφ έλα ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν εθπαηδεπηηθφο απφ πξηλ (Δηθφλα 1). ην παξφλ ζελάξην έγηλε ε επηινγή ηνπ πιηθνχ αλάινγα κε ην ζηφρν πνπ είρακε ζέζεη θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδέζεθε φιν απηφ ην πιηθφ ζ έλα εηθνληζηηθφ πίλαθα, απφ ηνλ νπνίν κε θαηάιιεια links, νη καζεηέο κπνξνχλ αλ πινεγεζνχλ ζηελ πιεξνθνξία. Δηθόλα 1. Σν αξρείν ηνπ ζελαξίνπ. 4

5 Αλαδεηνχλ θαη επεμεξγάδνληαη πιηθφ απφ ην Γηαδίθηπν (Δηθφλα 2) θαη εξκελεχνπλ ζηνηρεία κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ πνηήκαηνο. Με δηαδηθαζίεο αλαθαιππηηθήο κάζεζεο νδεγνχληαη ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ρψξν ζηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε. Eπηρεηξνχλ λα ζπζρεηίζνπλ ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ νκεξηθνχ Οδπζζέα κε ηα ηαμίδηα θαη ηνπο ηφπνπο ηνπ Καβάθε. Aπηφ πνπ ελδηαθέξεη ζην ζελάξην είλαη θπξίσο ε αηζζεηηθή απφιαπζε θαη έπεηηα ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κε άμνλα ην ρψξν θαη ε επέθηαζε ηνπ πνηήκαηνο ζηελ πξνζσπηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ Υλοποίηζη ζεναρίοσ θάζεις Δηθόλα 2. Σν αξρείν ηνπ Καβάθε ζην δηθηπαθφ ηφπν ε πξψηε θάζε γίλνληαη πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ηνπ πνηήκαηνο κε ζηφρν ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηνπ βαζηθνχ ζεκαηηθνχ άμνλα. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο επηζθέπηνληαη δηάθνξνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο κε αλαγλψζεηο ηνπ πνηήκαηνο (http://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=60) θαη παξαθνινπζνχλ ζρεηηθά video (ηαηλία ηνπ Γ. καξαγδή) θαη αλαγλψζεηο ηνπ πνηήκαηνο ζηα αγγιηθά. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο εληνπίδνπλ ηνλ βαζηθφ ζεκαηηθφ άμνλα πνπ είλαη ν ρψξνο-ηφπνο κε εζηίαζε ζηνλ ηίηιν. Ο ρψξνο απνηππψλεηαη ηφζν ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ φζν θαη ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ. Καινχληαη κε έλα λνεηηθφ ράξηε ζε ζρήκα «άζηξνπ» λα ζπλδέζνπλ ηε ιέμε «Ιζάθε» κε άιιεο ιέμεηο έλλνηεο, ψζηε φια απηά λα πξνεηνηκάζνπλ ην έδαθνο γηα ηελ εξκελεία ηνπ πνηήκαηνο. ηε δεχηεξε θάζε γίλεηαη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνηήκαηνο κε άμνλεο ηε ζχλδεζε ηνπ πνηήκαηνο κε ηε δσή θαη κε ζέζεηο ηνπ πνηεηή ζε άιια θείκελά ηνπ. Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ δίλεη ν Καβάθεο γηα ηνπο ηφπνπο πνπ επηζθέθηεθε ν Οδπζζέαο θαη ζε αληηπαξαβνιή κε ηνλ κπζηθφ ήξσα νη καζεηέο 5

6 ςάρλνπλ λα βξνπλ ζηνηρεία απφ ηε δσή ηνπ πνηεηή πνπ λα θαλεξψλνπλ πνηεο πεξηπέηεηεο έδεζε ν πνηεηήο θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα ηαμίδηα ηνπ Καβάθε. Τπνζηεξηθηηθά δηαβάδνπλ πιηθφ απφ αληίζηνηρνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ επηζθέθηεθε ν πνηεηήο, γηα λα εληνπηζηεί ν ρψξνο ηνπο. Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία απφ ην ηαμίδη ηεο δσήο ηνπ Πνηεηή. Πινεγνχληαη ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ αξρείνπ ηεο ΔΡΣ θαη παξαθνινπζνχλ ςεθηαθφ πιηθφ κε ζέκα ηνλ πνηεηή θαη ηνλ Διιεληζκφ ηεο Αηγχπηνπ (Δηθφλα 3). Δηθόλα 3. Απφ ην ςεθηνπνηεκέλν αξρείν ηεο ΔΡΣ. Δπίζεο πεξηεγνχληαη ζε ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο, ψζηε λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεξηνρέο φπνπ έδεζε ν πνηεηήο, γηα λα δνπλ ηηο επηξξνέο ησλ ηφπσλ ζηνλ Καβάθε. Έπεηηα πξνθεηκέλνπ λα θαλεί ε ζεκαζία ηνπ ηφπνπ-ρψξνπ γηα ηνλ πνηεηή βάδνπκε ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ δηάθνξα θείκελα ηνπ Καβάθε ζρεηηθά κε ηα ηαμίδηα θαη λα αληηιεθζνχλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πνηεηή σο «θνζκνπνιίηε». ηελ ηξίηε θάζε ηεο δηδαζθαιίαο γίλεηαη ε γισζζηθή θαη πθνινγηθή αλάιπζε ηνπ πνηήκαηνο κε ηε βνήζεηα δηαθφξσλ άξζξσλ γηα ηε γιψζζα ησλ πνηεκάησλ ηνπ Καβάθε. ηελ ηειεπηαία θάζε γίλεηαη ε ζπλνιηθή Έθθξαζε θαη Παξνπζίαζε- Αμηνιφγεζε. Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηελ Ιζάθε κε φπνην ηξφπν επηζπκνχλ, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη ε δνπιεηά ηνπο απηή ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε ε «πξφζιεςε» ηνπ πνηήκαηνο. Γίλεηαη επίζεο ε αμηνιφγεζε θάζε νκάδαο απφ ηηο ππφινηπεο. Καη ν εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ηφζν ην ηειηθφ πξντφλ θάζε νκάδαο, φζν θαη ηε ζπκκεηνρηθφηεηα, ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε δηαιφγνπ, φπσο απηή θάλεθε λα γίλεηαη ζ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ζελαξίνπ. Απηφ ηνπ δίλεη επθαηξίεο γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη επαλαζρεδηαζκφ ησλ ζελαξίσλ ηνπ. Οη δηθηπαθνί ηφπνη πνπ πξνηείλνληαη ζην παξφλ ζελάξην γηα θάζε ζέκα είλαη πνηθίινη, γηα λα μεπεξαζηεί ε φπνηα δπζθνιία κπνξεί λα εκθαληζηεί απφ πηζαλφ πξφβιεκα ζε θάπνηα απφ απηέο. Δπίζεο πνιιά απφ ηα links ζην αξρείν πνπ δίλεηαη 6

7 ζηνπο καζεηέο νδεγνχλ ζε απνζεθεπκέλεο ζην Word ηζηνζειίδεο, ψζηε ην κάζεκα λα κπνξεί λα πινπνηεζεί ζε γεληθέο γξακκέο, αθφκα θαη αλ δελ είλαη εθηθηή ε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. Έηζη νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνπο ηαηξηάδεη. Σν πιηθφ γηα ηνλ πνηεηή αλαπαξίζηαηαη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο θαη απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα απνιαχζνπλ θαη λα δσληαλέςνπλ ηελ πνίεζε κέζα απφ ηηο ΣΠΔ. Αλακέλεηαη λα απνιαχζνπλ ην πνίεκα θαη λα έρνπλ εξεζίζκαηα γηα ηε δηθή ηνπο έθθξαζε ζρεηηθά κε ηελ πνίεζε θαη εηδηθφηεξα κε ηελ ηαμηδησηηθή ινγνηερλία. 4. Αηηηνιόγεζε ηωλ επηινγώλ ηνπ δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ 4.1. Επιδιωκόμενοι ζηότοι και προζδοκώμενα αποηελέζμαηα Με ην πξνηεηλφκελν απηφ ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο λα θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο, ζπιινγήο, νξγάλσζεο θαη αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ην Γηαδίθηπν, λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην πεξηβάιινλ κάζεζεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Piaget (Μπαζέηαο, 2002), λα έξζνπλ ζε επαθή κέζσ ηνπ ςεθηαθνχ αξρεηαθνχ πιηθνχ κε ηνλ θφζκν, ηηο ηδέεο θαη ην έξγν ηνπ Καβάθε. Γίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα βηψζνπλ ην «ηαμίδη» σο κία εκπεηξία πνηεηηθή, κία πνηεηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα απνιαχζνπλ αηζζεηηθά ην πνίεκα κε πνηθίιε παξνπζίαζε ηνπ πνηεηηθνχ ιφγνπ. Έηζη κπνξεί λα απνηειέζεη ην πνίεκα θίλεηξν γηα πξνζσπηθή εξκελεία, αλαδήηεζε, ζθέςε θαη έθθξαζε ησλ καζεηψλ. Μπνξνχλ αθφκα νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ινγνηερληθήο γιψζζαο, ηνλ κεηαθνξηθφ θαη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα ηεο θαη λα αλαθαιχςνπλ ηελ αηζζεηηθή ιεηηνπξγία ηεο. Καηαθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκκεηνρήο. Δξγάδνληαη νκαδηθά θαη αλαπηχζζνπλ ην δηάινγν κεηαμχ ηνπο. πκκεηέρνπλ ελεξγεηηθά ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εκπιαθνχλ ζε ζπλζεηηθέο εξγαζίεο θαη λα εθθξαζηνχλ κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ηξφπν Μαθηζιακές αρτές ηοσ ζεναρίοσ Αλακέλεηαη νη καζεηέο κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ απφ ην Γηαδίθηπν λα εξκελεχζνπλ ζηνηρεία κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ ηνπ πνηήκαηνο, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζε αηζζεηηθή απφιαπζε θαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνηήκαηνο. Οη καζεηέο αθνινπζνχλ δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο κε ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηε γλσζηηθή ζεσξία ηνπ Piaget ε κάζεζε είλαη ην απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αηφκνπ θαη πεξηβάιινληνο. Άιιε βαζηθή αξρή ηνπ Piaget πνπ εθαξκφδεηαη θαη εδψ είλαη φηη νη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη έηζη θαηαζθεπαζκέλεο, ψζηε λα ππνθξχπηνπλ ηελ έλλνηα-ηδέα πνπ πξέπεη λα νηθνδνκεζεί. Απηή αθξηβψο είλαη ε βαζηθή αξρή ελφο «ζελαξίνπ», ελφο δειαδή ζπλφινπ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζεγγίδεηαη έλα ζέκα. ην παξφλ ζελάξην ζεσξνχκε φηη έρνπλ επίζεο εθαξκνγή βαζηθέο αξρέο ηνπ Bruner γηα ηελ αλαθαιππηηθή κάζεζε. Η κάζεζε πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο απνθηεζείζαο γλψζεο (Μπαζέηαο, 2002). Οη καζεηέο, εθηφο απφ ηελ αηζζεηηθή 7

8 απφιαπζε ηνπ πνηήκαηνο ζα επεμεξγαζηνχλ ην πιηθφ πνπ ηνπο έρεη δνζεί, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ρψξν ζηελ πνίεζε ηνπ Καβάθε. Όζνλ αθνξά ηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο ινγνηερλίαο, ην ζελάξην έρεη ζηνηρεία απφ ηε ζεσξία ηεο «αηζζεηηθήο αληαπφθξηζεο» ηνπ Wolfgang Iser, ζχκθσλα κε ηελ νπνίν ε αλάγλσζε ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ απνηειεί επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία κε δχν εηαίξνπο, ην θείκελν θαη ηνλ αλαγλψζηε. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζπζρεηίδνληαη ε δνκή ηνπ θεηκέλνπ θαη ε δνκεκέλε, βάζεη ησλ ζρέζεσλ κέζα ζην θείκελν, θαηαλφεζε ηνπ αλαγλψζηε (Bodganov, ρ.ρ.). Κεληξηθή ζέζε ζην ζελάξην θαηέρεη ε αηζζεηηθή απφιαπζε απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη ε πξνζσπηθή έθθξαζε ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή θαη ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε κε άμνλα ην ρψξν Διδακηικές αρτές Ο εθπαηδεπηηθφο βάδεη ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο θαη ηνπο ππνθηλεί, ζε φιε ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο, λα αλαπηχμνπλ ην δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία. Γηδαθηηθέο αξρέο πνπ ππνζηεξίδνπλ έλα ηέηνην ζελάξην ζεσξνχκε φηη είλαη ε αξρή ηεο απηελέξγεηαο, ηεο επνπηηθφηεηαο, ηεο παηδνθεληξηθφηεηαο, ε αξρή ηνπ απζνξκεηηζκνχ, ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη δφκεζεο θαη ηέινο ε αξρή ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο. Γηα ηνλ Bruner ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη έλαο ξφινο πξνεηνηκαζίαο καζεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ κέζα απφ ηηο νπνίεο ν καζεηήο ζα αλαθαιχςεη ηε λέα γλψζε. Ο δάζθαινο απνπνηείηαη πιένλ ην ξφιν «ηνπ γλσξίδνληνο». Καηά ηελ επξεηηθή κάζεζε ε φιε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο κνηξάδεηαη κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηψλ (Μπαζέηαο, 2002). ην παξφλ ζελάξην ν εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη ζρεδηαζηήο ηνπ καζήκαηνο θαη νξγαλσηήο. Απφ εθεί θαη πέξα απνηειεί ην «δηακεζνιαβεηή» αλάκεζα ζην καζεηή θαη ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Οη καζεηέο πξέπεη λα θηάζνπλ ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε θαη εξκελεία ηνπ πνηήκαηνο κφλνη ηνπο κέζα απφ ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο βξίζθεηαη εθεί γηα λα θαζνδεγήζεη θαη λα ζπκβνπιέςεη, φηαλ ηνπ δεηεζεί θαη φηαλ ν ίδηνο αληηιεθζεί φηη νη καζεηέο απνπξνζαλαηνιίδνληαη απφ ην ζηφρν ηνπο. Δλζαξξχλεη ην δηάινγν θαη ππνζηεξίδεη ηελ φιε δηαδηθαζία. Με ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ν θηιφινγνο απνθηά νπζηαζηηθφ ξφιν. Γίλεηαη ηειηθά ππνθηλεηήο, ζπλεξγάηεο, ζπλ-εξεπλεηήο, αλ ζέιεη λα παξάγεη καζεηέο «εγγξάκκαηνπο ζηελ πιεξνθνξία» (Balley & Lumley, 1999) Τα θύλλα εργαζίας Οη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ην δηαζέζηκν πιηθφ κέζα απφ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θχιια εξγαζίαο. Παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα έλα ελδεηθηηθφ θχιιν εξγαζίαο πνπ δίλεηαη ζηελ πξψηε νκάδα θαη αθνξά ζηε ζχλδεζε ηνπ πνηήκαηνο κε ηε δσή ηνπ πνηεηή. Σν θχιιν εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ζπιινγή θαη νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηε δσή ηνπ Καβάθε θαη ηηο πεξηνρέο, φπνπ έδεζε ν πνηεηήο. Οη ηφπνη ηνπ πνηεηή αλαπαξίζηαληαη φρη κφλν κε γξαπηφ ιφγν αιιά θαη κε εηθνληζηηθφ, αθνχ νη καζεηέο κειεηνχλ θαη ράξηεο θαη θαινχληαη λα απεηθνλίζνπλ εθεί ηελ πνξεία ησλ ηαμηδηψλ ηνπ Καβάθε. Έρεη άιισζηε ππνζηεξηρηεί πσο ε εθκάζεζε γεγνλφησλ θαη πιεξνθνξηψλ δηεπθνιχλεηαη κε ηα νπηηθά εξεζίζκαηα (Φινπξήο, 1995). Απηφ ζεκαίλεη θαη ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο ηεο «γλσζηηθήο ζηξαηεγηθήο» 8

9 (cognitive strategy), δειαδή ηεο κεζφδνπ κε ηελ νπνία ν καζεηήο αλαθαιεί, νξγαλψλεη θαη εθαξκφδεη ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επηλνήζεη ιχζεηο ζε κία πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ην πιηθφ απφ ην ζχλδεζκν «Η δσή ηνπ πνηεηή» ηνπ ςεθηαθνχ αξρείνπ θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπζρεηίζνπλ ηηο θαληαζηηθέο πεξηπέηεηεο ηνπ Οδπζζέα κε ηηο πεξηπέηεηεο ηεο δσήο ηνπ Καβάθε. Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα είλαη πνηθίιεο, δηαθφξσλ εηδψλ θαη επηπέδσλ κε επεμεξγαζία, δφκεζε, επξεηηθή θαηαζθεπή θαη παξνπζίαζε θαη κε δπλαηφηεηεο εμαθηίλσζεο ηεο δηεξεχλεζεο ελφο ζέκαηνο ζε πεξηνρέο δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ πεδίσλ, κε ηξφπν κε γξακκηθφ αιιά αλνηρηφ θαη ειεχζεξν (Ράπηεο & Ράπηε, 2006). Σα ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε δηαζπλδεζηκφηεηα ηεο γλψζεο (interconnectedness) (Κάββνπξα, 2004). Οη δεμηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ αθνξνχλ ηφζν ζην γλσζηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζην ςπρνθηλεηηθφ ή ην λνεηηθφ. Απφ ηε κηα ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ (information), κπνξνχλ δειαδή λα παξέρνπλ πιήζνο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξήδνπλ επεμεξγαζίαο γηα ηελ επίιπζε κηαο θαηάζηαζεο πξνβιεκαηηθήο. Η κάζεζε απηή εθδειψλεηαη κε ηε δπλαηφηεηα λα αλαπαξάγεη ν καζεηήο πξνθνξηθά ή γξαπηά ή λα αλαθέξεη κηα ζρέζε κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ γεγνλφησλ ή γλψζεσλ (Φινπξήο, 1995). H δηδαζθαιία κε ηνπο ππνινγηζηέο κπνξεί λα δηεπξχλεη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (Underwood & Underwood, 1999). Η δπλαηφηεηα βέβαηα εχξεζεο αλαινγηψλ θαη δηαζχλδεζεο ησλ καζεκάησλ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη επαξθήο πξνεγνχκελε γλψζε, θαζψο ε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο θαζνξίδεη θαη ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο. Η ππνινγηζηηθή ηερλνινγία απνηειεί ζπρλά έλαλ παξαζηαηηθφ θαη ελεξγεηηθφ ηξφπν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο (Christen & Murphy, 1991). ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ιζάθε» Κ. Π. Καβάθε Ο ρώξνο ζην έξγν θαη ηε δσή ηνπ πνηεηή Ολνκαηεπψλπκα: Σάμε:.. Σκήκα: Ηκεξνκελία:... Γξαζηεξηφηεηεο (Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνηήκαηνο / χλδεζε κε ηε δσή) 1) Να δηαβάζεηε ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (http://www.kavafis.gr/kavafology/bio.asp) ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπ Κ.Π. Καβάθε απφ ην αξρείν πνπ ζαο έρεη δνζεί ζην Word κε ηίηιν «Η δσή» θαη λα θαηαγξάςεηε ηηο πεξηνρέο πνπ έδεζε θαη έδξαζε ν πνηεηήο.. 9

10 2) Η πξψηε εηθφλα παξνπζηάδεη έλαλ ράξηε κε ηελ πνξεία ηνπ Οδπζζέα. Γηαβάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπ πνηεηή πξνζπαζήζηε θαη εζείο λα δηαγξάςεηε ηελ πνξεία ησλ πεξηνρψλ πνπ επηζθέθηεθε ν Καβάθεο κε ηε βνήζεηα ησλ εξγαιείσλ ηνπ Word. Η πνξεία ηνπ Οδπζζέα. Να θαηαγξάςεηε ηελ πνξεία ηνπ Καβάθε. 3) Ξαλαδηαβάζηε ηελ «Ιζάθε» ηνπ Κ. Π. Καβάθε θαη θαηαγξάςηε ηηο πεξηπέηεηεο ηνπ κπζηθνχ ήξσα Οδπζζέα φπσο θαίλνληαη απφ ην πνίεκα. 1 0

11 ηε ζπλέρεηα πεξηεγεζείηε ζην πιηθφ ηνπ ζπλδέζκνπ (link) «Η δσή ηνπ» απφ ην αξρείν Word θαη ζπγθεληξψζηε ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη πεξηπέηεηεο ηνπ Καβάθε. 5. Κξηηηθή πξνζέγγηζε ζπκπεξάζκαηα Σν πιηθφ επεμεξγαζίαο γηα ηνλ πνηεηή αλαπαξίζηαηαη κε πνιιαπινχο ηξφπνπο θαη απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα απνιαχζνπλ θαη λα δσληαλέςνπλ ηελ πνίεζε κέζα απφ ηηο ΣΠΔ. Αλακέλεηαη λα απνιαχζνπλ ην πνίεκα θαη λα έρνπλ εξεζίζκαηα γηα ηε δηθή ηνπο έθθξαζε ζρεηηθά κε ηελ πνίεζε θαη εηδηθφηεξα κε ηελ ηαμηδησηηθή ινγνηερλία. Σν ζελάξην ηξνπνπνηεκέλν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε νπνηνδήπνηε κεγαιχηεξε ζπλζεηηθή εξγαζία ή πξφγξακκα γηα ηε ινγνηερλία, θαζψο πεξηέρεη θαη επηπιένλ πιεξνθνξία γηα ην έξγν ηνπ Καβάθε, γηα λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα ζρεδηάζεη ην δηθφ ηνπ θχιιν εξγαζίαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπ. H κάζεζε κε ηνλ ππνινγηζηή απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο. Ο καζεηήο επεκβαίλεη δπλακηθά, ην ρεηξίδεηαη, ην δηακνξθψλεη ελεξγνπνηψληαο λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη θαζνξίδνληαο ην επίπεδν ηεο απηφλνκεο αλάπηπμήο ηνπ. Σν φθεινο απφ ηε ρξήζε ηεο Τπνινγηζηηθήο Σερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ θηινινγηθψλ καζεκάησλ είλαη ε έκθαζε ζε εηδηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κέζσ ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects), ζηελ αλαδήηεζε ησλ γλψζεσλ θαη πέξα απφ ην βηβιίν, ζηελ επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, ζηελ πνιιαπιή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο θαη κε πνηθίια κέζα (πνιπηξνπηθφηεηα), ζηηο επέιηθηεο νκαδνπνηήζεηο ησλ καζεηψλ, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ βησκάησλ θαη ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο (Μαηζαγγνχξαο, 2000). Ο θηιφινγνο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηηο πνηθίιεο πεγέο γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ καζεηψλ. Σα λέα δεδνκέλα νθείιεη λα ηα αμηνπνηήζεη θαηάιιεια ψζηε λα εκπινπηίζεη ην κάζεκά ηνπ θαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη πινχζην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηε δηακφξθσζε ηζνξξνπεκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ. Βηβιηνγξαθία Αξγπξνπνχινπ, Υξ. (ρ.ρ.). Η Γηδαζθαιία ζην Γπκλάζην θαη ην Λύθεην κε Αμηνπνίεζε ησλ Θεσξηώλ ηεο Λνγνηερλίαο θαη κε Δλδεηθηηθά Λνγνηερληθά Παξαδείγκαηα. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα (Πξνζπειάζηεθε ζηηο 25/2/2008). Balley D.G & Lumley D. (1999). Fishing the Net. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: (Πξνζπειάζηεθε ζηηο 7/2/2006). Bigge, M. (1990). Θεσξίεο Μάζεζεο γηα Δθπαηδεπηηθνύο (κηθξ. Α. Καληάο & Α. Υαληδή, Δπηκ. Ν. Ράπηεο). Αζήλα: Παηάθεο. Bodganov, B. (ρ.ρ.), Η Αλάγλσζε θαη ην Έξγν ηεο, Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα 1 1

12 (Πξνζπειάζηεθε ζηηο 25/2/2008). Christen, W. L. & Murphy, T. J. (1991). Increasing Comprehension by Activating Prior Knowledge. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ζηηο 23/6/2006) Crook, C. (1999). Computers in the Community of Classrooms. In K. Littleton & P. Light (Eds.), Learning with Computers: Analysing Productive Interaction (pp ). London: Routledge. Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ (Γ.Δ.Π.Π.Σ.) θαη Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ (Α.Π.Σ.) Υπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (2002), Σνκ. Α, Αζήλα: ΤΠΔΠΘ θαη Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην. Howe, C. & Tolmie, A. (1999). Collaborative Learning in Science. In K. Littleton & P. Light (Eds.), Learning with Computers: Analysing Productive Interaction (pp ). London: Routledge. Kάββνπξα, Θ. (2004). Ιζηνξηθέο Πεγέο θαη Πεξηβάιινληα Μάζεζεο Ιζηνξίαο κε Υξήζε Σερλνινγηψλ. ην Κ. Αγγειάθνο & Γ. Κφθθηλνο (Δπηκ.), Η Γηαζεκαηηθόηεηα ζην Σύγρξνλν Σρνιείν & ε Γηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο κε ηε Φξήζε Πεγώλ (ζζ ). Αζήλα: Μεηαίρκην. Κing, L., Tayler, C. & Maloney, C. (1991). Small Group Cooperative Learning: Developing a Category System. Issues in Educational Research, 1(1), Κνπηζνγηάλλεο, Γ. (2005). Η Πνιπηξνπηθή Θεσξία ηεο Δπηθνηλσλίαο σο Δξγαιείν γηα ηελ Αμηνιφγεζε Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ. ην Οπξ. Κσλζηαληηλίδνπ-έκνγινπ (Δπηκ.), Δηθόλα θαη Παηδί (ζζ ). Θεζζαινλίθε. Layton, T. (2000). Digital Learning, Why Tomorrow s Schools Must Learn to Let Go of the Past? Electronic School, Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: 9/10/2005) Μαηζαγγνχξαο, Η. (2000). Θεσξία θαη Πξάμε ηεο Γηδαζθαιίαο, Σηξαηεγηθέο Γηδαζθαιίαο, Η Κξηηηθή Σθέςε ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε (5ε έθδ.), T. Β. Αζήλα: Gutenberg. Μπαζέηαο, Κ. (2002). Χπρνινγία ηεο Μάζεζεο. Αζήλα: Αηξαπφο. Pea, R. D. (1987). Socializing The Knowledge Transfer Problem. International Journal of Educational Research, 11(6), Πξόγξακκα Σπνπδώλ (Π.Σ.) ησλ Μαζεκάησλ ησλ Α, Β, Γ Τάμεσλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ, ΤΠΔΠΘ θαη Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην. Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα: (Πξνζπειάζηεθε ζηηο 10/2/2008) Ράπηεο, Α. & Ράπηε, Α. (2006). Μάζεζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Δπνρή ηεο Πιεξνθνξηθήο, Οιηθή Πξνζέγγηζε, Σ. Α. Αζήλα: έθδνζε ησλ ηδίσλ. Saljo, R. (1999). Learning as the Use of Tools: A Socio-cultural Perspective on the Human Technology Link. In K. Littleton & P. Light (Eds.), Learning with Computers: Analysing Productive Interaction (pp ). London and New York: Routledge. Underwood, J. & Underwood, G. (1999). Task Effects on Co-operative and Collaborative Learning with Computers. In K. Littleton & P. Light (Eds.), Learning with Computers: Analysing Productive Interaction (pp ). London: Routledge. Wicklein, R. C. & Schell, J. W. (1995). Case Studies of Multidisciplinary Approaches to Integrating Mathematics, Science and Technology Education. Journal of Technology Education, 6(2), Φινπξήο, Γ. (1995). Η Αξρηηεθηνληθή ηεο Γηδαζθαιίαο θαη ε Γηαδηθαζία ηεο Μάζεζεο (3ε έθδ.). Αζήλα: Γξεγφξεο. 1 2

13 Lived experience, multimodality and New Technologies of Information and Communication in the teaching of Literature Kyriaki Askianaki * ABSTRACT The general aim of teaching a course of literature according to the Curriculum is the intensification of educative sufficiency, communication faculty and sentimental growth of students through the reading, comprehension and interpretation of appreciable work important Greek and foreigner man of letters [...]. Moreover, the reading and the explanatory approach of literary work arises the experiential attendance of students, cultivates a constant relation with the literature and the reading, sensitises, enriches the experience, develops the imagination, cultivates the language and arouses artistic dexterities. The instructive methodology of course aims so much at the engagement and text comprehension and at the sentimental attendance. The theory of literature moreover has shifted the centre of study from the writer to the reader. In the linguistic courses especially the electronic text is different from the traditional printed text. The linear narration, the reasonable concatenation, the cohesion in the structure and the content of text are replaced by the multimodal text, a text which is enriched by picture, sound, video, moving picture etc. And can be also characterized from hypertext structure which elects the energetic role of reader of text. In the present work the value of Internet in the didactics of Literature is sought. With the poem Ithaca of Kavafis as centre, the students have the possibility on the one hand to travel in the world of the poet, to know aspects from the life and his work and on the other to enjoy the text and to participate sentimentally. The multimodal material comes from the file of Kavafis from the network place of library of New Hellenism It offers the students an alternative way of studying literature. Key words: Hypertext, Internet, Lived experience, Multimedia, Multimodality, Teaching Literature. * Kyriaki Askianaki, Work: 1st High School Mandra, Attiki. Home address: Kadmias 28, Votanikos, Athens, 11855, Tel.: , , (mobile). Mail: 1 3

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη»

«Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ ΙΣΟΡΙΑ Γ ηάμε «Οδςζζέαρ: ζηον πηγεμό για ηην Ιθάκη» ΗΩΑΝΝΑ ΥΑΛΚΗΑ Μάξηηνο 2011 ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά»

«Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά» ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΙΣΟΡΙΑ Δ ηάμε «Τα ειιεληθά θξάηε κεηά ηελ άιωζε ηεο Πόιεο: ε πεξίπηωζε ηνπ Μπζηξά» «Τν θάζηξν ηεο Μνλεκβαζηάο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.)

ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.) ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΥΟΛΙΚΟ ΓΙΚΣΤΟ ΓΛΩΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ (τολείων Γ.Δ. αρμοδιότητας τ. σμβούλοσ Φιλολόγων Β. Καλοκύρη.) ΓΡΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:Γηδαθηηθή παξέκβαζε ζηα Κ.Ν. Λνγνηερλίαο κε ηνπο εμήο ζηόρνπο: Σπζηεκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες

Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Δημιοσργική Δραζηηριόηηηα μαθηηών με ειδικές μαθηζιακές δσζκολίες Τν παξαθάησ project εθαξκόζηεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο Γ Γπκλαζίνπ. Η νκάδα έξγνπ ηεο δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΙΝΛΑΓΙΚΟΤ ΓΛΩΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα

5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5. Μετωπική (δαςκαλοκεντρική) Διδαςκαλία και Μέςα 5.1. Η μετωπική δαςκαλοκεντρική διδαςκαλία ςτην τάξη ωσ κανόνασ Σηνλ 18ν αηψλα εηζάγεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ε γεληθή ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΔΤΗ Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Μπεηίλα Νηάβνπ Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μ.Μ.Δ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.media.uoa.gr/davou «Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο»

«Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο» «Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο» Χ.Μανυλιοςδάκη 1, Ν. Φίλιορ 2 1 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, xmanolioudaki@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, nikosfilios@yahoo.gr Πεπίλητη Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο Δηδαθηηθέο Τερληθέο Έλα θείκελν βαζηζκέλν ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ - επηκνξθσηψλ πιεξνθνξηθήο», Πάηξα, 2008, (http://edu19-20.cti.gr/) Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ Φ.Π.Φ. ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ. ΘΔΜΑ: «ΟΗ ΔΡΧΣΖΔΗ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ : ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΔΡΧΣΖΔΧΝ ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 1 Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 2 Σεβαζκόο θαη αλαγλώξηζε [1] Μέζα από ηελ εξγαζία ηνπ ν εξγαδόκελνο θεξδίδεη ην ζαπκαζκό θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε 3 Πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 ΔΡΓΑΙΑ 1 Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283 Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 1.Γιάγραμμα Ονηολογίας. Σην παξαπάλω δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξζξωζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ70 ΓΑΚΑΛΟΙ. Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ70 ΓΑΚΑΛΟΙ. Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα