ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΓΟΑΙΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΓΟΑΙΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ"

Transcript

1 ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΓΟΑΙΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ Γηαρείξηζε δαηηθώλ Ξόξσλ δξαπιηθά Έξγα & Ξεξηβάιινλ δξνελεξγεηαθή Κεραληθή Δλεκεξσηηθό ιηθό ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ

2 Ξ Δ Ο Η Δ Σ Ν Κ Δ Λ Α Α. ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Β. ΓΝΚΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Β.1 Καηεπζχλζεηο πνπδψλ... 5 Β.2 Πξφγξακκα Μαζεκάησλ... 5 Β.3 Πεξηερφκελν Μαζεκάησλ... 7 Γ. ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Γ.1 Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Αηηήζεσλ θαη Δηζδνρήο... 8 Γ.2 Κξηηήξηα Δπηινγήο... 8 Γ.3 Καηεγνξίεο Δηζαγνκέλσλ Φνηηεηψλ... 8 Γ.4 Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο... 9 Γ.5 Aπνλεκφκελνο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο Γ.6 Πξνζσπηθφ Γ.7 Τπνηξνθίεο Γ.8 Παξερφκελεο Τπεξεζίεο Γ.9 Δπηθνηλσλία Γ. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Γ.1 Τπνρξεψζεηο θαη Γηθαηψκαηα ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ Γ.2 Γηδαζθαιία θαη Βαζκνινγία ησλ Μαζεκάησλ Γ.3 Πεξίνδνη Γηδαζθαιίαο Γ.4 Δμεηάζεηο Γ.5 Δθπφλεζε Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ Παξάξηεκα Α: Πεξηερφκελν Μαζεκάησλ Παξάξηεκα Β: Πξνζσπηθφ

3 Α. EΗΠΑΓΩΓΖ Ο Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (Γ.Π.Θ.) θαη ην Ρκήκα Κεραληθώλ Ξεξηβάιινληνο ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ δηνξγαλψλνπλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ (Γ.Ξ.Κ.Π.) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ΓΟΑΙΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ δξαπιηθή Κεραληθή είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο δξαπιηθήο, δει. ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο Ρεπζηνκεραληθήο πνπ κειεηά ηελ θίλεζε ηνπ λεξνχ, θαη ησλ δξαπιηθώλ Έξγσλ, δει. ησλ ηερληθψλ έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, ησλ νπνίσλ ε κειέηε θαη θαηαζθεπή, δηαρείξηζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ζηεξίδεηαη αθξηβψο ζην επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ηεο Τδξαπιηθήο. Ξεξηερόκελν ηνπ Γ.Π.Μ.. είλαη ε, ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζε βαζηθνχο θιάδνπο ηεο Τδξαπιηθήο Μεραληθήο κε ζθνπφ ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ αλαιπηηθψλ, πεηξακαηηθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ ην Μεραληθφ ηθαλφ λα παξεκβαίλεη απνηειεζκαηηθά ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ έξγσλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ν Τδξαπιηθφο Μεραληθφο εκπιέθεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ηξερφλησλ πξνβιεκάησλ, εμαηξεηηθά ζεκαληηθψλ γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, φπσο ε Γηαρείξηζε ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ, ε Πνηφηεηα Νεξνχ θαη ε Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, ν ρεδηαζκφο Σακηεπηήξσλ θαη Έξγσλ Αληηπιεκκπξηθήο Πξνζηαζίαο, ν ρεδηαζκφο πζηεκάησλ Γηαλνκήο Ύδαηνο θαη Απνρέηεπζεο, ν ρεδηαζκφο Δγθαηαζηάζεσλ Καζαξηζκνχ Λπκάησλ, ν ρεδηαζκφο Ληκέλσλ θαη Έξγσλ Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Αθηψλ, νη Αξδεχζεηο θαη ηα Δγγεηνβειηησηηθά Έξγα, ηα Τδξνδπλακηθά Έξγα, νη Τδξννηθνινγηθέο Δθαξκνγέο θ.αι. Μέζα απφ ην Πξφγξακκα, νη εθπαηδεπφκελνη Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο (Μ.Φ.) απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ κεζφδσλ αλάιπζεο θαη κειέηεο ησλ έξγσλ απηψλ. Πηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη (α) ε εκβάζπλζε ζηε ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε γλψζε ηεο Τδξαπιηθήο Μεραληθήο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, (β) ε 3

4 εμεηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο, (γ) ε πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί δηεζλψο ζην αληηθείκελν απηφ ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, (δ) ε δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ - εξεπλεηψλ πνπ ζα έρνπλ ηελ αλαγθαία ππνδνκή θαη ηα απαηηνχκελα εθφδηα γηα ηελ παξαγσγή απηνδχλακεο θαη πξσηφηππεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ζα είλαη ηθαλνί γηα ηελ πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλνπ έξγνπ ζην ζεσξνχκελν γλσζηηθφ αληηθείκελν. ινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη: (α) ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηερληθά έξγα Τδξαπιηθήο Μεραληθήο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, (β) ζηε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ γηα ηελ αλάιπζε θαη κειέηε, ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ έξγσλ απηψλ, (γ) ζηελ αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο ηεο ρψξαο, (δ) ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ επξσπατθνχ ρψξνπ, (ε) ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο θαηαζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο, ηεο βηνκεραλίαο θαη ηερλνινγίαο ησλ πιηθψλ, ησλ κειεηεηηθψλ εθαξκνγψλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη άιισλ ζπλαθψλ βηνκεραληθψλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ρψξαο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο, ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ ζηελ ειιεληθή θαη μέλε αγνξά θ.ιπ. (ζη) ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνηλσλίαο, ηελ απνθέληξσζε θαη ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε, δεηήκαηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ αθξηηηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο ζηελ νπνία εδξεχεη ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην. 4

5 Β. ΓΝΚΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Β.1 Θαηεπζύλζεηο Ππνπδώλ To Γ.Π.Μ.. βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα ηξηψλ επηκέξνπο Καηεπζχλζεσλ πνπδψλ σο εμήο: (A) δξαπιηθά Έξγα θαη Ξεξηβάιινλ (B) Έξγα Γηαρείξηζεο δαηηθώλ Ξόξσλ (Γ) Ξαξάθηηα θαη Ιηκεληθά Έξγα (Γ) δξνελεξγεηαθή Κεραληθή Β.2 Ξξόγξακκα Καζεκάησλ Κάζε Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο (Μ.Φ.) παξαθνινπζεί ζπλνιηθά νθηώ (8) καζήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα (4) είλαη ππνρξεσηηθά. Σα ππφινηπα ηέζζεξα (4) επηιέγνληαη ππνρξεσηηθά απφ κία θαη κόλν Καηεχζπλζε πνπδψλ. Σα καζήκαηα επηινγήο επηιέγνληαη απφ ην Μ.Φ., αιιά ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ιακβάλνληαο ππφςε ην πηζαλφ ζέκα ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο. Κάζε κάζεκα έρεη δηάξθεηα ελόο αθαδεκατθνύ εμακήλνπ, δει. δεθαηξείο (13) εβδνκάδεο. ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ Θαηεύζπλζε Ππνπδώλ Α: δξαπιηθά Έξγα θαη Ξεξηβάιινλ Ρεπζηνκεραληθή Τδξαπιηθψλ Έξγσλ (ππνρξεσηηθό) Πξνρσξεκέλε Σερληθή Τδξνινγία (ππνρξεσηηθό) Πεξηβαιινληηθή Ρεπζηνκεραληθή (ππνρξεσηηθό) ρεδηαζκφο Δγθαηαζηάζεσλ Καζαξηζκνχ Λπκάησλ Αθαίξεζε Θξεπηηθψλ πζηαηηθψλ απφ ηα Τγξά Απφβιεηα Δπεμεξγαζία Ιιχνο Απνθαηάζηαζε Ρππαζκέλσλ Δδαθψλ θαη Τπνγείσλ Τδάησλ ρεδηαζκφο Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Πφζηκνπ Νεξνχ Φπζηθά πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ρεδηαζκφο Έξγσλ Απνρέηεπζεο Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη Ρεπζηνκεραληθήο Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ζε Λεηηνπξγηθφ θαη Παξαζπξηθφ Πεξηβάιινλ 5

6 Δξγαιεία θαη Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο Τβξηδηθά Μνληέια (ζηαηηζηηθά θαη αζαθή) ζηελ Τδξαπιηθή Μεραληθή Δθαξκνγή Δμειηθηηθψλ Μεζφδσλ ζηελ Τδξνινγία Τδξαπιηθή ηξσκαηνπνηεκέλσλ Ρνψλ Πεηξακαηηθφο ρεδηαζκφο θαη ηαηηζηηθή Αλάιπζε. Θαηεύζπλζε Ππνπδώλ Β: Έξγα Γηαρείξηζεο δαηηθώλ Ξόξσλ Ρεπζηνκεραληθή Τδξαπιηθψλ Έξγσλ (ππνρξεσηηθό) Πξνρσξεκέλε Σερληθή Τδξνινγία (ππνρξεσηηθό) Δηδηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Τδξνγεσινγίαο (ππνρξεσηηθό) Μεηαθνξά Φεξηψλ Τιψλ ρεδηαζκφο Σακηεπηήξσλ Πιεκκχξεο θαη Αληηπιεκκπξηθά Έξγα Αλάιπζε Υξνλνζεηξψλ Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη Ρεπζηνκεραληθήο Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ζε Λεηηνπξγηθφ θαη Παξαζπξηθφ Πεξηβάιινλ Δξγαιεία θαη Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο Τβξηδηθά Μνληέια (ζηαηηζηηθά θαη αζαθή) ζηελ Τδξαπιηθή Μεραληθή Δθαξκνγή Δμειηθηηθψλ Μεζφδσλ ζηελ Τδξνινγία (ππνρξεσηηθό) Τδξαπιηθή ηξσκαηνπνηεκέλσλ Ρνψλ Τπφγεηα Νεξά θαη Σερληθά Έξγα Πεηξακαηηθφο ρεδηαζκφο θαη ηαηηζηηθή Αλάιπζε Θαηεύζπλζε Ππνπδώλ Γ: Ξαξάθηηα θαη Ιηκεληθά Έξγα Πποζομοίωζη Παπάκηιων Γιεπγαζιών (υποχρεωτικό) Απιθμηηικέρ Μέθοδοι Θαλάζζιαρ Υδπαςλικήρ (υποχρεωτικό) Έπγα Γιασείπιζηρ και Βεληίωζηρ Παπάκηιαρ Εώνηρ (υποχρεωτικό) Διδικά Θέμαηα Λιμενικών Έπγων (υποχρεωτικό) Διζαγωγή ζηη Γςναμική Ωκεανογπαθία Απιθμηηικέρ Μέθοδοι Ρεςζηομησανικήρ Δπγαλεία και Δθαπμογέρ Πληποθοπικήρ Υβπιδικά Μονηέλα (ζηαηιζηικά και αζαθή) ζηην Υδπαςλική Μησανική 6

7 Δθαπμογή Δξελικηικών Μεθόδων ζηην Υδπολογία Ανάλςζη Χπονοζειπών Πεπιβαλλονηική Ρεςζηομησανική Θαηεύζπλζε Ππνπδώλ Γ: δξνελεξγεηαθή Κεραληθή Δηδηθά θεθάιαηα Τδξνδπλακηθψλ Έξγσλ (πνρξεσηηθό) Τδξαπιηθέο Μεραλέο θαη Δλέξγεηα (πνρξεσηηθό) Πξνρσξεκέλε Σερληθή Τδξνινγία (πνρξεσηηθό) ρεδηαζκφο Σακηεπηήξσλ (πνρξεσηηθό) Μηθξά Τδξνδπλακηθά Έξγα Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο Αληιίεο Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη Ρεπζηνκεραληθήο Ρεπζηνκεραληθή Τδξαπιηθψλ Έξγσλ Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ζε Λεηηνπξγηθφ θαη Παξαζπξηθφ Πεξηβάιινλ Δξγαιεία θαη Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο Τβξηδηθά Μνληέια ζηελ Τδξαπιηθή Μεραληθή Δθαξκνγή Δμειηθηηθψλ κεζφδσλ ζηελ Τδξνινγία Βηνθιηκαηηθφο θαη Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο Κηηξίσλ θαη Οηθηζκψλ Πεηξακαηηθφο ρεδηαζκφο θαη ηαηηζηηθή Αλάιπζε Β.3 Ξεξηερόκελν Καζεκάησλ (Βι. Παξάξηεκα Α) 7

8 Γ. ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Γ.1 Γηαδηθαζία πνβνιήο Αηηήζεσλ Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ, κέρξη ηελ αλαθεξφκελε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, αίηεζε ππνςεθηόηεηαο ζε εηδηθφ έληππν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Γ.Π.Θ. Η Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ Γ.Π.Μ.. εμεηάδεη ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ ζπλεθηηκψληαο φια ηα θξηηήξηα ησλ ππνςεθίσλ θαη αθνχ, ελδερνκέλσο, πξνεγεζεί πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ κειψλ ηεο κε ηνπο ππνςεθίνπο, εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ θαη ηειεηόθνηηνη θνηηεηέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κέρξη ηα κέζα Οθησβξίνπ, ζα έρνπλ θαηαζέζεη βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο πξνέιεπζήο ηνπο φηη έρνπλ πεξαηψζεη επηηπρψο φια ηα καζήκαηα θαη έρνπλ εθπνλήζεη ηε Γηπισκαηηθή ηνπο Δξγαζία θαη φηη απνκέλεη κφλνλ ε ηππηθή δηαδηθαζία ηεο νξθσκνζίαο ηνπο. Γ.2 Θξηηήξηα Δπηινγήο Σα θξηηήξηα επηινγήο νξίδνληαη σο εμήο : 1. Ο βαζκφο ηνπ δηπιψκαηνο / πηπρίνπ. 2. Η επίδνζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην Γ. Π.Μ.. 3. Η απνδεδεηγκέλε άξηηα γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, θπξίσο ηεο Αγγιηθήο. 4. Οη ηπρφλ ζπλαθείο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 5. Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη ην επαγγεικαηηθφ έξγν ηνπ ππνςεθίνπ. 6. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πνπ πξνζθφκηζε. 7. Η γεληθφηεξε εθηίκεζε ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ κεηά απφ ζρεηηθή ζπλέληεπμε. Σα θξηηήξηα δελ έρνπλ ζπληειεζηέο βαξχηεηαο νχηε ζπγθεθξηκέλε ηεξάξρεζε, αιιά ζπλεθηηκψληαη ζπλνιηθά απφ ηελ Δ.Γ.Δ. γηα θάζε έλαλ ππνςήθην. Γ.3 Θαηεγνξίεο Δηζαγνκέλσλ Φνηηεηώλ ην Γ.Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη ησλ αθνινχζσλ ηκεκάησλ:

9 1) (α) Γηπισκαηνχρνη Ξνιηηηθνί Κεραληθνί Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο ή ηζνηίκσλ Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο (β) Γηπισκαηνχρνη Κεραληθνί ζπγγελνύο εηδηθόηεηαο Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο ή ηζνηίκσλ Σκεκάησλ ηεο αιινδαπήο. 2) Δπίζεο, γίλνληαη θαη αξρήλ δεθηέο πξνο εμέηαζε θαη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο θαηφρσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ινηπψλ ηκεκάησλ ζπγγελνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη λφκνπο. Η απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) απφ ηνπο απνθνίηνπο ησλ θαηεγνξηψλ 1(β) θαη 2 δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ Γηπιψκαηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. Γ.4 Σξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο νξίδεηαη ζε δύν (2) δηδαθηηθά εμάκελα γηα ηε θαηεγνξία 1 ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ (παξάγξαθνο Γ.3 ηνπ παξφληνο) θαη γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηα πξνζφληα ηνπο θαη γηα ηηο νπνίεο απνθαζίδεη ζρεηηθά ε Δ.Γ.Δ. Γηα φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο θαη θαηεγνξίεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) δηδαθηηθά εμάκελα. Δάλ έλαο θνηηεηήο ππεξβεί ην αλψηαην φξην πνπ ηίζεηαη, ηφηε απηφκαηα δηαγξάθεηαη απφ Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο, ρνξεγείηαη φκσο Βεβαίσζε Ξαξαθνινύζεζεο φζσλ καζεκάησλ έρεη νινθιεξψζεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε. Οη Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο (Μ.Φ.) ησλ θαηεγνξηψλ 1(β) θαη 2, παξάιιεια κε ηα Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα, απαηηείηαη λα παξαθνινπζήζνπλ θαη εμεηαζηνχλ επηηπρψο ζε νξηζκέλα Ξξνπηπρηαθά Καζήκαηα, πνπ θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Δ.Γ.Δ. Μαζήκαηα πξνπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ κπνξεί λα θιεζνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ επηηπρψο θαη δηπισκαηνχρνη ηεο θαηεγνξίαο 1(α), εθφζνλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ζηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηνπο, φρη, φκσο, πέξαλ ησλ ηξηψλ (3). 9

10 Γ.5 Απνλεκόκελνο Κεηαπηπρηαθόο Ρίηινο Σν παξφλ Γ.Π.Μ.. απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν: ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ε φζνπο θνηηεηέο απνηπγράλνπλ ζηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ, ρνξεγείηαη Βεβαίσζε Παξαθνινχζεζεο θαη επηηπρνχο Δμέηαζεο Μαζεκάησλ. Γ.6 Ξξνζσπηθό ην Γ.Π.Μ. ζπκκεηέρνπλ σο δηδάζθνληεο (α) κέιε Γ.Δ.Π. (Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ) ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Γ.Π.Θ., ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο Γ.Π.Θ. θαη άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Γ.Π.Θ., (β) θαζεγεηέο θαη άιινη δηδάζθνληεο Παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, (γ) κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Α.Π.Θ. ή θαη άιισλ Α.Δ.Ι. ηεο ρψξαο, (δ) εμεηδηθεπκέλνη δηδάζθνληεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3α, άξζξν 12 ηνπ Ν.2083/92 πνπ αθνξά ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Ι. θαη (ε) πξνζσπηθφηεηεο θαη δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ απφ ην ρψξν ηεο Τδξαπιηθήο Μεραληθήο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο. Δπηζηεκνληθόο πεύζπλνο ηνπ Γ.Ξ.Κ.Π. είλαη ν Καζεγεηήο Βιάζηνο Υξπζάλζνπ ηνπ Σνκέα Τδξαπιηθψλ Έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Γ.Π.Θ. Γ.7 πνηξνθίεο Με ηε ιήμε εθάζηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη έπεηηα απφ απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο πξνβιέπεηαη απαιιαγή ησλ ηειψλ εγγξαθήο γηα ηνπο δχν πξσηεχζαληεο. Γ.8 Ξαξερόκελεο πεξεζίεο Η ππάξρνπζα πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ Σκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γ.Π.Θ. ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ Μ.Φ. Δηδηθφηεξα, νη Μ.Φ. κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ

11 1. Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν (Τ/Κ) ηνπ Γ.Π.Μ.., ην νπνίνλ είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα αξηζκφ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ PC ζπλδεδεκέλσλ ζε δίθηπν θαη εθνδηαζκέλσλ κε φια ηα βαζηθά πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (π.ρ. autocad, γξαθηθά παθέηα, παθέηα παξνπζηάζεσλ θ.ιπ.) θαη έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν γηα ελεκέξσζε, βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε θ.ιπ. 2. Σελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Ξάλζεο. 3. Σα Δξγαζηήξηα θαη ηηο άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σνκέα Τδξαπιηθψλ Έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Γ.Π.Θ. θαη ηνπ ζπλεξγαδνκέλνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο. 4. Όιεο ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο Μεηαπηπρηαθνχο Φνηηεηέο ηνπ Γ.Π.Θ. Γ.9 Δπηθνηλσλία Γηα θάζε δηεπθξίληζε ή γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξεί θαλείο λα απεπζχλεηαη ζηε Γξακκαηεία Γ.Π.Μ.. ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ Πνιπηερληθή ρνιή, Βαζ. νθίαο 12 - Ξάλζε Σ.Κ Τπεχζπλε Γξακκαηέαο θα. Μειηζζηλάθε Διέλε Σει.: Ιζηνζειίδα: 11

12 Γ. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Γ.1 πνρξεώζεηο θαη Γηθαηώκαηα ησλ Κεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ Οη Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζην Γ.Π.Μ.. γηα ην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ θαη αλαλεψλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ζπνπδψλ. Καηά ηελ επαλεγγξαθή ηνπο ζηελ αξρή ηνπ Β εαξηλνχ εμακήλνπ, θάζε Μ.Φ. δειψλεη ηνλ Δπηβιέπνληα ηεο Μεηαπηπρηαθήο ηνπ Γηαηξηβήο, ηνπ νπνίνπ, βεβαίσο, απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε. Η παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Κάζε θνηηεηήο νθείιεη λα παξνπζηάζεη έλα ειάρηζην πνζνζηφ 75% παξαθνινχζεζεο ηνπ θάζε καζήκαηνο, δηαθνξεηηθά απνθιείεηαη απφ ην Γ.Π.Μ.. Οη Μ.Φ. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, επηθαινχκελνη ζνβαξνχο ιφγνπο, λα δεηήζνπλ ηε δηαθνπή ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ αζξνηδφκελα δελ ππεξβαίλνπλ ηα ηξία (3) εμάκελα. Η έγθξηζε ή κε ηεο δηαθνπήο απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Δ. ηνπ Γ.Π.Μ.. Γ.2 Γηδαζθαιία θαη Βαζκνινγία ησλ Καζεκάησλ Κάζε Μεηαπηπρηαθφ Μάζεκα δηδάζθεηαη απφ έλα κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ή ησλ άιισλ ζπλεξγαδνκέλσλ Σκεκάησλ ή θαη απφ άιινπο δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3α, άξζξν 12 ηνπ Ν.2083/92 γηα ηηο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζηα ειιεληθά ΑΔΙ. Σν έξγν ησλ δηδαζθφλησλ κπνξεί λα επηθνπξείηαη απφ κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Γ.Π.) ηνπ Σκήκαηνο ή απφ πηπρηνχρνπο/δηπισκαηνχρνπο πνπ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (Μ.Γ.Δ., Master ή Γηδαθηνξηθνχ) (δηεμαγσγή θξνληηζηεξίσλ, πξαθηηθψλ αζθήζεσλ, παξαδεηγκάησλ ππνινγηζκνχ, επεμεξγαζία ζεκάησλ, επίβιεςε Μεηαπηπρηαθψλ Γηαηξηβψλ, πηινηηθέο επηδείμεηο θ.ιπ.). Σα Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα έρνπλ ηε κνξθή δηαιέμεσλ ή ζεκηλαξίσλ θαη πεξηιακβάλνπλ επεμεξγαζία αζθήζεσλ, παξαδεηγκάησλ ππνινγηζκνχ θ.ιπ., εξγαζίεο πεδίνπ, παξνπζηάζεηο, ζπδεηήζεηο θ.αι. 12

13 Γ.3 Ξεξίνδνη Γηδαζθαιίαο εμήο: Σν αθαδεκατθφ έηνο δηαηξείηαη ζε δχν εκεξνινγηαθά εμάκελα δηδαζθαιίαο σο Υεηκεξηλφ Δμάκελν: Οθηψβξηνο Ιαλνπάξηνο Θεξηλφ Δμάκελν: Μάξηηνο Ινχληνο Δθπφλεζε Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο: Mάξηηνο - επηέκβξηνο Η πεξίνδνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Υεηκεξηλνχ Δμακήλνπ νξίδεηαη απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ εθάζηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο κέρξη ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ ηδίνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ην αξγφηεξν. Η πεξίνδνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Δαξηλνχ Δμακήλνπ νξίδεηαη απφ ηελ 15ε Φεβξνπαξίνπ εθάζηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο κέρξη θαη ηελ 1ε Ινπιίνπ, ην αξγφηεξν. Οη πεξίνδνη 1-15 Φεβξνπαξίνπ θαη Ινπλίνπ νξίδνληαη ζπλήζσο σο πεξίνδνη εμεηάζεσλ Υεηκεξηλνχ θαη Δαξηλνχ Δμακήλνπ, αληίζηνηρα, ελψ ε πεξίνδνο επηεκβξίνπ σο ε πεξίνδνο ησλ Δπαλαιεπηηθψλ Δμεηάζεσλ θαη γηα ηα δχν Δμάκελα. Η πεξίνδνο 1-15 Οθησβξίνπ ζπλήζσο δηαηίζεηαη γηα ηελ παξνπζίαζε θαη εμέηαζε ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Γηαηξηβψλ. Γ.4 Δμεηάζεηο Ο ηξφπνο εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο νξίδεηαη απφ ην δηδάζθνληα. Δμέηαζε κπνξεί λα δνζεί κφλν κία θνξά ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο αληίζηνηρεο δηδαθηηθήο πεξηφδνπ. Δπηηξέπεηαη κφλν κία ζπκπιεξσκαηηθή εθάπαμ εμέηαζε ην κήλα επηέκβξην. Η βαζκνινγία έρεη θιίκαθα απφ κεδέλ (0) έσο δέθα (10) θαη ε επίδνζε ζεσξείηαη επαξθήο, αλ επηηπγράλεηαη βαζκφο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) γηα θάζε κάζεκα. Οη δηδάζθνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαδψζνπλ ηε βαζκνινγία δέθα, ην πνιχ εκέξεο, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ εμεηάζεσλ.

14 Γ.5 Δθπόλεζε Κεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο Οη Μ.Φ. νθείινπλ λα εθπνλήζνπλ Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή. Σν ζέκα ηεο Γηαηξηβήο επηιέγεηαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Δπηβιέπνληα θαη ζα πξέπεη λα αλήθεη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Καηεχζπλζεο πνπδψλ Δπηινγήο πνπ αθνινχζεζε ν ππνςήθηνο. Η Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή εθπνλείηαη, παξάιιεια κε ηα καζήκαηα, θαηά ην 2ν εμάκελν ζπνπδψλ, έρεη δει. δηάξθεηα ελφο πιήξνπο εκεξνινγηαθνχ εμακήλνπ. Δίλαη δπλαηή ε επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο θαηά έλα εμάκελν. Ο ξφινο ηνπ επηβιέπνληα είλαη λα βνεζήζεη ην Μ.Φ. λα μεθηλήζεη ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο, λα ζπγθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηα αμηφινγα θαη ζεκαληηθά ζεκεία ηεο, λα παξάζρεη επηζηεκνληθή θαη ηερληθή βνήζεηα, ςπρνινγηθή ζπλδξνκή θαη λα εμεηάδεη θαη ειέγρεη ηελ πνξεία, ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο πάληνηε κε θξηηηθφ βιέκκα. Ο θάζε Μ.Φ. παξνπζηάδεη ηε δηαηξηβή ηνπ ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη δεκφζηνπ αθξναηεξίνπ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε, ε Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπζθέπηεηαη θαη απνθαζίδεη γηα ην ηθαλνπνηεηηθφ ή κε επίπεδν ηεο δηαηξηβήο θαη ηε βαζκνιφγεζή ηεο πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ην πεξηερφκελν φζν θαη ηελ παξνπζίαζε. Η δεκφζηα παξνπζίαζε ηεο δηαηξηβήο δηαξθεί πεξίπνπ 30 ιεπηά θαη γίλεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν π.ρ. κε ηε ρξήζε PowerPoint. 14

15 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 15

16 Α. Ξ Δ Ο Η Δ Σ Ν Κ Δ Λ Ν Κ Α Θ Ζ Κ Α Ρ Ω Λ Οεπζηνκεραληθή δξαπιηθώλ Έξγσλ Τδξαπιηθή ησλ θξαγκάησλ, ππεξρεηιηζηψλ θξαγκάησλ θαη αεξηζηήξσλ. Ρεπζηνκεραληθή ησλ δπλακηθψλ θνξηίσλ κεγάισλ έξγσλ ιφγσ ξνήο. Τδξαπιηθή ησλ δεμακελψλ εξεκίαο. Τδξαπιηθή δεμακελψλ θαζίδεζεο. Τδξαπιηθή έξγσλ νδνπνηίαο. Τδξαπιηθή κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ. Τδξαπιηθή κεγάισλ δηθηχσλ κηθξνάξδεπζεο. Ξξνρσξεκέλε Ρερληθή δξνινγία ηαηηζηηθή Τδξνινγία: πλαξηήζεηο θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο. Καλνληθή θαηαλνκή. Καηαλνκή Gumbel, Galton, Pearson III, log-pearson III. Γηαδηθαζία αλάιπζεο ζπρλφηεηαο. Όξηα εκπηζηνζχλεο. Έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο κηαο θαηαλνκήο. Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο θαη ζπζρέηηζεο πδξνινγηθψλ κεηαβιεηψλ. Αλάιπζε ζπρλφηεηαο ξαγδαίσλ βξνρψλ. Δμαηκηζνδηαπλνή: Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηεο δπλεηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο. Άκεζεο κέζνδνη. Έκκεζεο κέζνδνη. Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξαγκαηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο. Μνληέια βξνρήο-απνξξνήο: πληειεζηήο απνξξνήο. Τδξνγξάθεκα. Υξνληθή εμέιημε ηνπ ζπληειεζηή απνξξνήο. Πξφβιεςε ηνπ ζπληειεζηή απνξξνήο. Ιδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο. Μνληέια κεηαθνξάο. Μνλαδηαίν πδξνγξάθεκα. Πιεκκχξα κειέηεο θαη θχκαηα κειέηεο. Μνληέια black-box. Φπζηθά κνληέια. Γηφδεπζε πιεκκπξψλ: Τδξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο κέζνδνη δηφδεπζεο πιεκκπξψλ. Αληηπιεκκπξηθά έξγα. Ξεξαζία: Οξηζκνί μεξαζίαο. εκεηαθή θαη επηθαλεηαθή μεξαζία. Γείθηεο μεξαζίαο. Μεζνδνινγίεο πξνζδηνξηζκνχ δεηθηψλ μεξαζίαο κε βάζε ηηο ρακειέο απνξξνέο. ηνραζηηθή Τδξνινγία: Γεληθά. πληζηψζεο κηαο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο. Πεξηγξαθή ηνπ ζπζρεηηζκέλνπ κέξνπο κηαο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο. 16

17 Ξεξηβαιινληηθή Οεπζηνκεραληθή Γηάρπζε ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ζεκεηαθέο θαη επηθαλεηαθέο πεγέο ξχπαλζεο. Γηάρπζε ξχπσλ ιφγσ αηπρεκάησλ. Τδξαπιηθή ησλ θιεβψλ θαη πινπκίσλ. Τδξαπιηθή ηεο δηάρπζεο ηεο ξχπαλζεο ζε πνηακνχο, ιίκλεο θαη ζαιάζζηνπο θφιπνπο. Τδξαπιηθή ηεο ξχπαλζεο ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Πρεδηαζκόο Δγθαηαζηάζεσλ Θαζαξηζκνύ Ιπκάησλ Πξνζδηνξηζκφο βαζηθψλ θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ιπκάησλ. Πξνζδηνξηζκφο ηνμηθφηεηαο ζε πγξά απφβιεηα (Μηθξνβηαθά ηνμηθφκεηξα). Δζράξσζε. Ακκνζπιινγή. Πξσηνβάζκηα θαζίδεζε. Θεσξία θαη πξάμε ηνπ αεξηζκνχ ζε ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ. Aλαεξφβηα ηερλνινγία ζηελ επεμεξγαζία πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Γηαζηαζηνιφγεζε θαη ζρεδηαζκφο κε κεζφδνπο CAD θαη Mathcad ησλ κνλάδσλ εγθαηάζηαζεο θαζαξηζκνχ ιπκάησλ. Αθαίξεζε Θξεπηηθώλ Ππζηαηηθώλ από ηα γξά Απόβιεηα Δπεμ. Ηιύνο Νηηξνπνίεζε, απνληηξνπνίεζε, βηνινγηθή θαη ρεκηθή αθαίξεζε θσζθνξηθψλ, επεμεξγαζία ηιχνο κε αεξφβηεο θαη αλαεξφβηεο κεζφδνπο. Σα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ ζεσξεηηθή αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο θαη ζπλνδεχνληαη απφ αζθήζεηο ζρεδηαζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ. Απνθαηάζηαζε Οππαζκέλσλ Δδαθώλ θαη πνγείσλ δάησλ Σερλνινγίεο εμπγίαλζεο εδαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ απφ επηθίλδπλα απφβιεηα: Άληιεζε θαη επεμεξγαζία, απνκάθξπλζε πηεηηθψλ κε ππνπίεζε, πιχζε εδάθνπο, εθρχιηζε κε δηαιχηεο, ζεξκηθή εθξφθεζε, ρεκηθή αθαινγφλσζε θαη βηνεμπγίαλζε. Θεσξεηηθέο αξρέο θαη παξαδείγκαηα ζρεδηαζκνχ. 17

18 Πρεδηαζκόο Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Ξόζηκνπ Λεξνύ Δπηινγή ηεο κεζφδνπ επεμεξγαζίαο, εζράξσζε, θξνθίδσζε, θαζίδεζε, επίπιεπζε, δηχιηζε (ηαρπδηπιηζηήξηα, βξαδπδηπιηζηήξηα), θίιηξα ελεξγνχ άλζξαθα, απνιχκαλζε (ρισξίσζε, ρισξακίλεο, φδνλ, UV), απνζθιήξπλζε, ζηαζεξνπνίεζε, απνκάθξπλζε ζηδήξνπ θαη καγγαλίνπ, αθαιάησζε, αληίζηξνθε φζκσζε, επεμεξγαζία κε κεκβξάλεο. Φπζηθά Ππζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ Δηζαγσγή, νξηζκνί θαη ζεσξία. ρεδηαζκφο ιηκλψλ ζηαζεξνπνίεζεο. ρεδηαζκφο ηερλεηψλ πγξνβηνηφπσλ. ρεδηαζκφο άιισλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ. ρεδηαζκφο εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο ξνήο. Γηαρείξηζε ηιχνο. Δθαξκνγέο. Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Δπηζθέςεηο ζε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο. Πρεδηαζκόο Έξγσλ Απνρέηεπζεο Τπνινγηζκφο κειινληηθνχ πιεζπζκνχ, νηθηαθή θαηαλάισζε θαη εηζξνέο ππνγείσλ πδάησλ. Πεξίνδνο ζρεδηαζκνχ απνρεηεπηηθψλ έξγσλ. Ρνή ζε αλνηρηνχο αγσγνχο θαη ν ηχπνο ηνπ Manning. Τιηθά ζσιήλσλ απνρέηεπζεο θαη εμαξηήκαηα. Βξνρφπησζε θαη απνξξνή πιεκκπξηθέο ξνέο. Παληνξξντθά θαη ρσξηζηηθά ζπζηήκαηα. Τπνινγηζκφο δηθηχσλ απνρέηεπζεο κε ηελ νξζνινγηζηηθή κέζνδν. πζηήκαηα απνρέηεπζεο κε αγσγνχο ππφ πίεζε θαη αληιηνζηάζηα. Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε δηθηχσλ απνρέηεπζεο. Αξηζκεηηθέο Κέζνδνη Οεπζηνκεραληθήο Διιεηπηηθέο, παξαβνιηθέο θαη ππεξβνιηθέο εμηζψζεηο. Η κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ: Δπίιπζε πξνβιεκάησλ κνλίκνπ ξνήο (ειιεηπηηθέο εμηζψζεηο). Δπίιπζε πξνβιεκάησλ κε κνλίκνπ ξνήο (παξαβνιηθέο εμηζψζεηο). Τπνινγηζηηθά ζρήκαηα. Η κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ: Παξαγσγή εμηζψζεσλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ κε ηε κέζνδν ησλ κεηαβνιψλ (vatiational method). Πξνβιήκαηα γεληθεπκέλνπ πεδίνπ ξνήο. Πξνβιήκαηα ξνήο δηά πνξψδνπο κέζνπ ζε δχν δηαζηάζεηο. Η κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ φγθσλ: Πξνβιήκαηα κνλίκνπ κε ημψδνπο, ζπκπηεζηήο ή αζπκπίεζηεο ξνήο, ζε 18

19 εμσηεξηθνχο ή εζσηεξηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπ ρψξνπ ζε δχν θαη ηξεηο δηαζηάζεηο. Παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ φγθσλ. Δμηζψζεηο Navier-Stokes. Μεηαζρεκαηηζκφο εμηζψζεσλ ξνήο. Δμηζψζεηο Euler. Γίθηπα ππνινγηζηηθά. Σπξβψδεο ξνή. Πξνγξάκκαηα RAS, HEC-1, HEC-6, SEDIMOT, Fluent, Cybernet, Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ. Γιώζζεο Ξξνγξακκαηηζκνύ ζε Ιεηηνπξγηθό Ξαξαζπξηθό Ξεξηβάιινλ Δηζαγσγή ζην παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ. Νέεο δπλαηφηεηεο ηεο FORTRAN 90/95. Δληνιέο ειέγρνπ θαη αλαθπθιψζεσο. Τπνπξνγξάκκαηα. Δπεμεξγαζία αξρείσλ. Δπηινγή θαη ρξήζε ππνπξνγξακκάησλ βηβιηνζήθεο. ρήκαηα απνζήθεπζεο εηδηθψλ κεηξψσλ θαη ηερληθέο δηαρείξηζεο. Απιέο δηαδηθαζίεο Τπνινγηζηηθήο Τδξαπιηθήο ζε FORTRAN 90 (δηαθξηηνπνίεζε, αξίζκεζε, γεηηνλία, αιιαγή ζπζηήκαηνο αλαθνξάο, παξεκβνιή, νινθιήξσζε, αλαδηάηαμε, ζπλάζξνηζε). Δξγαιεία θαη Δθαξκνγέο Ξιεξνθνξηθήο Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS). Ο ρψξνο θαη ε αλαπαξάζηαζή ηνπ. Η θιίκαθα. Φεθηαθνί ράξηεο θαη ρψξνο. πζηήκαηα πιεξνθνξηψλ ρψξνπ (GIS, LIS). Αξρεηνζέηεζε, ηεθκεξίσζε θαη αλαπαξάζηαζε ησλ ρσξηθψλ παξακέηξσλ. Δθαξκνγή: Καηαζθεπή ελφο Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ. δξαπιηθή Πηξσκαηνπνηεκέλσλ Ονώλ Δηζαγσγή. ηξσκαηνπνηεκέλεο ξνέο ρσξίο ηξηβέο: Δμίζσζε Bernoulli. Νφκνο δηαηήξεζεο ηεο νξκήο. Δθαξκνγή ησλ λφκσλ δηαηήξεζεο ηεο νξκήο θαη ηεο ελέξγεηαο ζε ζηξσκαηνπνηεκέλεο ξνέο. Τδξαπιηθφ άικα ζε ζηξσκαηνπνηεκέλεο ξνέο: Δμηζψζεηο ηνπ πδξαπιηθνχ άικαηνο. Κξίζηκνη αξηζκνί Froude θαη θξίζηκα βάζε. ηξσκαηνπνηεκέλεο ξνέο κε ηξηβέο ζηηο 19

20 δηεπηθάλεηεο: Βαζηθέο εμηζψζεηο. Γηαηκεηηθέο ηάζεηο ζηηο δηεπηθάλεηεο. Γιψζζα αικπξνχ λεξνχ ζηηο εθβνιέο ελφο πνηακνχ. θήλα δεζηνχ λεξνχ ζ έλα πνηακφ. Δπζηάζεηα ηεο δηεπηθάλεηαο: Αζηάζεηα Kelvin Helmholtz. ηαζεξνπνίεζε ησλ θπκάησλ. Τπνινγηζκφο ζηξσκαηνπνηεκέλσλ ξνψλ κε αλάκημε: Βαζηθέο εμηζψο3εηο κε ζεψξεζε ηεο αλάκημεο. Καηαθφξπθε θιέβα. Δηδηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο δξνγεσινγίαο Ρνή ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ. Τδξαπιηθή ησλ πδξνγεσηξήζεσλ. Τδξνκαζηεπηηθά έξγα. Γηαθχκαλζε ηεο ζηάζκεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο. Ρχπαλζε θαη απνξξχπαλζε ππφγεησλ λεξψλ. Γηαρείξηζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Σερλεηφο εκπινπηηζκφο ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Θαιάζζηα δηείζδπζε. Δπηθαλεηαθή θαη ππφγεηα πδξνγεσινγηθή έξεπλα. Πξνζνκνίσζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Βαζηθέο έλλνηεο ηεο θαξζηηθήο πδξνγεσινγίαο. Κεηαθνξά Φεξηώλ ιώλ Δηζαγσγή. Φπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ξνήο. Ιδηφηεηεο ησλ θεξηψλ πιψλ. Σαρχηεηα θαζίδεζεο. Έλαξμε κεηαθίλεζεο θεξηψλ πιψλ. ρεκαηηζκνί θνίηεο. Μεηαθνξά θνξηίνπ θνίηεο. Μεηαθνξά θνξηίνπ αησξνπκέλσλ πιψλ. Μεηαθνξά νιηθνχ θνξηίνπ. Σνπηθή δηάβξσζε. Μνληέια κεηαθνξάο θεξηψλ πιψλ. Παξαδείγκαηα ππνινγηζκψλ. Πρεδηαζκόο Ρακηεπηήξσλ Δηζαγσγή. Καηεγνξίεο ηακηεπηήξσλ. Νηεηεξκηληζηηθή ζεσξία ηακηεπηήξσλ: Υαξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο θαη παξάκεηξνη ελφο ηακηεπηήξα. πλάξηεζε ζπζηήκαηνο ελφο ηακηεπηήξα. Γηαζηαζηνιφγεζε ηακηεπηήξσλ αλάζρεζεο πιεκκπξψλ. Γηαζηαζηνιφγεζε ηακηεπηήξσλ απνζήθεπζεο. ηνραζηηθή ζεσξία ηακηεπηήξσλ: Μεηαβαηηθή πηζαλφηεηα. Σακηεπηήξεο κε αλεμάξηεηεο εηζξνέο. Θεσξία ηεο "νπξάο αλακνλήο". Αλάιπζε επαηζζεζίαο. Μέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο: Γξακκηθφο θαη δπλακηθφο πξνγξακκαηηζκφο. Μέζνδνη πξνζνκνίσζεο. 20

21 Ξιεκκύξεο θαη Αληηπιεκκπξηθά Έξγα Αλάιπζε ησλ εμηζψζεσλ ηεο αζηαζνχο ξνήο ζε αλνηρηνχο αγσγνχο. ηαζεξή αλνκνηφκνξθε ξνή, αξηζκεηηθέο κέζνδνη επίιπζεο, ινγηζκηθφ ΗEC-RAS. Αζηαζήο ξνή, κεηάδνζε πιεκκπξηθψλ θπκάησλ ζε ηερλεηνχο θαη θπζηθνχο αγσγνχο, ην πξφβιεκα ηεο ζξαχζεο θξάγκαηνο. Αξηζκεηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αζηαζήο ξνήο, αξηζκεηηθά ζρήκαηα Lax-Wendroff, MacCormack, Preissmann. Λνγηζκηθά DBRK, FLDWAVE. Πιεκκχξα κειέηεο, ππνινγηζκφο δσλψλ πιεκκπξηθέο επηθηλδπλφηεηαο, αληηπιεκκπξηθά έξγα. Αλάιπζε Σξνλνζεηξώλ Δηζαγσγή: Οξηζκνί θαη βαζηθέο έλλνηεο. Πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε. Γνκή ρξνλνζεηξψλ: Δχξεζε ηεο ηάζεο. Πεξηνδηθφηεηα. Σπραία ζπληζηψζα. Παξάδεηγκα εθαξκνγήο. πζρεηίζεηο: πλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο θαη δηαζηαπξνχκελεο ζπζρέηηζεο. Ιδηφηεηεο ηεο ζπλάξηεζεο απηνζπζρέηηζεο. Υξνληθή κηθξνθιίκαθα θαη καθξνθιίκαθα ηεο απηνζπζρέηηζεο. Γηαδηθαζία Markov πξψηεο ηάμεο. Φαζκαηηθή αλάιπζε: Μεηαζρεκαηηζκέλε Fourier θαη νινθιήξσκα Fourier. Θεσξήκαηα γηα ηε κεηαζρεκαηηζκέλε Fourier. Οξηζκφο ηνπ θάζκαηνο. Υξνληθή κηθξνθιίκαθα θαη καθξνθιίκαθα ζηελ πεξηνρή ζπρλφηεηαο. "Λεπθφο ζφξπβνο" κε πεξηνξηζκέλν πιάηνο. Φάζκα ηεο δηαδηθαζίαο Markov πξψηεο ηάμεο. Φάζκα ελφο γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο. Παθέηα πξνγξακκάησλ Η/Τ γηα αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ. Βειηηζηνπνίεζε Ππζηεκάησλ δαηηθώλ Ξόξσλ Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ πδαηηθψλ πφξσλ κε ρξήζε πξνρσξεκέλεο ζεσξίαο καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη βέιηηζηνπ ειέγρνπ. Κιαζζηθή βειηηζηνπνίεζε, γξακκηθφο, κε γξακκηθφο θαη δπλακηθφο πξνγξακκαηηζκφο, γξακκηθφο-ηεηξαγσληθφο έιεγρνο θαη επεθηάζεηο ηνπ. πόγεηα Λεξά θαη Ρερληθά Έξγα ηνηρεία πδξαπιηθήο ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη πδξνγεσινγίαο. Τδξνκαζηεπηηθά έξγα. ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγσλ ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ ησλ ππφγεησλ 21

22 λεξψλ. ρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ ππνβηβαζκνχ ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ζε ηερληθά έξγα. Τπφγεηα λεξά ζε ππφγεηα έξγα. Ξξνζνκνίσζε Ξαξάθηησλ Γηεξγαζηώλ Κπκαηηθή ζεωξία δπλακηθνύ. Θεωξία βξαρέωλ θπκαηηζκώλ: Δμηζώζεηο επίωλ θιίζεωλ. Γηάζιαζε- Πεξίζιαζε - Σξηβή ππζκέλα θαη κεηάδνζε θπκαηηζκώλ πάλω από αλωκαιίεο ππζκέλα. Θεωξία καθξώλ θπκαηηζκώλ: Δμηζώζεηο Boussinesq, KdV, ειιεηπηηθά θαη κνλαρηθά θύκαηα, θύκαηα αθκήο. Με γξακκηθόο κεηαζρεκαηηζκόο θπκάηωλ θαη θπκαηηθή ζξαύζε.ηαηηζηηθή επεμεξγαζία αλεκνγελώλ θπκαηηζκώλ. Φαζκαηηθέο ηδηόηεηεο αλεκνγελώλ θπκαηηζκώλ. Ρεύκαηα παξάθηηαο δώλεο. Αιιειεπίδξαζε ξεπκάηωλ θαη θπκαηηζκώλ. Μεηαβνιή ζηάζκεο ζάιαζζαο. Δηζαγσγή ζηε Γπλακηθή Ωθεαλνγξαθία ηνηρεία Φπζηθήο Ωθεαλνγξαθίαο. Οη εμηζώζεηο θίλεζεο ηεο ζάιαζζαο. Ρεύκαηα ρωξίο ηξηβή γεωζηξνθηθή ξνή. Ρεύκαηα κε ηξηβή αλεκνγελήο θπθινθνξία. Βαξνηξνπηθή θαη βαξνθιηληθή ξνή. Αιαηνζεξκηθά θαηλόκελα θαη θπθινθνξία βαζέωλ πδάηωλ. Δζωηεξηθά θύκαηα, παιίξξνηεο, tsunamis θαη ξεύκαηα κεγάιεο θιίκαθαο. Όξγαλα θαη κέζνδνη κέηξεζεο ζηελ Ωθεαλνγξαθία. Έξγα Γηαρείξηζεο θαη Βειηίσζεο Ξαξάθηηαο Εώλεο Παξάθηηεο δηεξγαζίεο. Κπκαηνγελείο κεραληζκνί. Ρνή θπκαηνγελνύο ελέξγεηαο θαηά κήθνο ηεο αθηήο. Θξαύζε θπκάηωλ. Έξγα βειηίωζεο θαη αλάπηπμεο αθηώλ. Ήπηα έξγα βειηίωζεο αθηώλ. Παξάθηηνη πόξνη. Καηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε παξάθηηωλ πόξωλ. Παξάκεηξνη πνηόηεηαο αθηήο. Μαζεκαηηθή πξνζνκνίωζε πνηνηηθώλ παξακέηξωλ αθηήο. Οηθνινγία αθηώλ. Οηθνλνκία ηεο παξάθηηαο δώλεο. Γηαρείξηζε παξάθηηαο δώλεο. 22

23 Δηδηθά Θέκαηα Ιηκεληθώλ Έξγσλ Δπηδξάζεηο ιηκεληθώλ έξγωλ ζηελ παξάθηηα δώλε ζηελ ιηκελνιεθάλε. Γηαηάμεηο παξαβνιήο. Πξνζθξνπζηήξεο ζηαζεξά λαύδεηα. Αγθπξώζεηο πιωηώλ θαηαζθεπώλ πιωηά λαύδεηα. Γηακόξθωζε κεηώπνπ παξαβνιήο κε παζζάινπο θαη εύθακπηνπο δηαθξαγκαηηθνύο ηνίρνπο. Δηδηθά Θεθάιαηα δξνδπλακηθώλ Έξγσλ Σχπνη θαη δηάηαμε πδξνδπλακηθψλ έξγσλ. Σακηεπηήξεο: Τδξνινγία, ζρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε ηακηεπηήξσλ. Σερληθά έξγα κηαο πδξνδπλακηθήο εγθαηάζηαζεο. Φξάγκαηα βαξχηεηαο. Σνμσηά θξάγκαηα. Υσκάηηλα θξάγκαηα. Παξαγσγή ελέξγεηαο θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο αμηνπνίεζεο πδξνδπλακηθψλ έξγσλ. Πχξγνο αλαπάιζεσο. Αγσγφο πηψζεσο. Τδξαπιηθφ πιήγκα. Τδξνζηξφβηινη. ρεδηαζκφο εηζφδνπ - εμφδνπ πδξνζηξνβίισλ: πεηξνεηδέο θέιπθνο. Αγσγφο εμφδνπ πδξνζηξνβίινπ. δξαπιηθέο Κεραλέο θαη Δλέξγεηα Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα. Μηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα. Φνξηίν, θακπχιε θνξηίνπ, θακπχιε δηάξθεηαο. Αηρκή. πληειεζηέο απνδφζεσο, εθκεηαιιεχζεσο, ρξεζηκνπνηήζεσο. Ρνή εληφο πδξαπιηθψλ κεραλψλ. Δμηζψζεηο κάδαο, νξκήο, ελέξγεηαο. Τδξνζηξφβηινη δξάζεσο θαη αληηδξάζεσο. Απφδνζε, ιεηηνπξγία, επηινγή. Σνπνζέηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά δηαγξάκκαηα. Δηδηθή ηαρχηεηα. πειαίσζε. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ. Κηθξά δξνδπλακηθά Έξγα Παξειζνχζα θαηάζηαζε. Παξνχζα θαηάζηαζε. Πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξψλ πδξνδπλακηθψλ έξγσλ. Λεηηνπξγία ησλ κηθξψλ πδξνδπλακηθψλ έξγσλ. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξψλ πδξνδπλακηθψλ έξγσλ. Απηνκαηνπνίεζε. Δθινγή ηεο ηνπνζεζίαο εγθαηαζηάζεσο-εθηίκεζε ηεο δηαζεζίκνπ ηζρχνο. Σππνπνίεζε ησλ κηθξψλ πδξνδπλακηθψλ έξγσλ. Αλαλεώζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο Πεξί ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο-αηνιηθφ δπλακηθφ. Μεραληθή ξεπζηψλ. Γεληθέο αξρέο αεξνδπλακηθήο. Δίδε θαη κεγέζε αλεκνθηλεηήξσλ. Υαξαθηεξηζηηθά 23

24 πηεξπγίσλ, ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο ιεηηνπξγίαο. Απφδνζε ιεηηνπξγίαο δξνκέσο αλεκνγελλήηξηαο. Γπλακηθή ηεο θαηαζθεπήο. Δθινγή ζέζεσο πξνο ηνπνζέηεζε αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ. Λεηηνπξγία. Δθκεηάιιεπζε. Αληιίεο Αληιίεο αμνληθήο ξνήο. Αληιίεο αθηηληθήο ξνήο, θπγφθεληξεο αληιίεο. πειαίσζε αληιηψλ. Δηδηθή ηαρχηεηα θαη επηινγή αληιηψλ. Έξγα αληιήζεσλ. Αλαζηξέςηκεο Τδξαπιηθέο ηξνβηινκεραλέο. 24

25 Β. ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Γ.Ξ.Θ. Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΘΟΗΑ ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΑ 1. Θσηζνβίλνο Λ., PhD Τδξαπιηθά Έξγα & Έξγα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Καζεγεηήο 2. Ξαληνθξάηνξαο Α., Γξ Μεραληθή Ρεπζηψλ - Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Καζεγεηήο 3. Πνύιεο Η., PhD Τπνινγηζηηθή θαη Πεηξακαηηθή Τδξαπιηθή Μεραληθή Μαζεκαηηθφο Καζεγεηήο 4. Σξπζάλζνπ Βι., Dr-Ing. Δδαθηθή δηάβξσζε - Μεηαθνξά θεξηψλ πιψλ Πνιηηηθφο Μεραληθφο Καζεγεηήο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Γ.Π.Μ.. 5. Γηαλλαθνπνύινπ Ρ., Γξ Οηθνινγία Βηνιφγνο Αλ. Καζεγήηξηα 6. Γθξάηδηνπ Κ., Γξ Σερλννηθνλνκηθή δηαρείξηζε έξγσλ πξνζηαζίαο Δπίθ. Καζεγήηξηα πεξηβάιινληνο 7. Αγγειίδεο Ξ., Γξ Πεξηβαιινληηθή Τδξαπιηθή Δπ. Καζεγεηήο

26 ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Γ.Ξ.Θ. Άιινη Ρνκείο ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΘΟΗΑ ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΑ 1. Ξαπαδόπνπινο Β., Γξ Γεληθή ηνπνινγία κε έκθαζε ζηνπο ζπλαξηεζηαθνχο Καζεγεηήο ηνπνινγηθνχο ρψξνπο 2. Γηακαληήο Η., Γξ Σερληθή Γεσινγία κε έκθαζε ζηα ππφγεηα λεξά Αλ. Καζεγεηήο 3. Ξξσηνππαπάο Α., PhD Αλάιπζε πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηε Αλ. Καζεγεηήο ζθνπηά ηεο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Γηαρείξηζεο 4. Κπαιόπνπινο Β., PhD Πιεξνθνξηθή γηα εθαξκνγέο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ Δπίθ. Καζεγεηήο 5. Ξιηάθαο Φ., Γξ Δθαξκνζκέλε Τδξνγεσινγία κε έκθαζε ζηελ Δπίθ. Καζεγεηήο αμηνπνίεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ 6. Ονπθνύλεο Η., Γξ Δπίθ. Καζεγεηήο ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Γ.Ξ.Θ. ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΘΟΗΑ ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΑ 1. Βνπδξηάο Δ., PhD Γηαρείξηζε ηεξεψλ θαη Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ Καζεγεηήο Δμπγίαλζε Τπφγεησλ θαη Δπηθαλεηαθψλ πζηεκάησλ 2. Ρζηρξηληδήο Β., PhD Γηαρείξηζε Οηθνζπζηεκάησλ & Τδαηηθψλ Πφξσλ Καζεγεηήο 3. Θνζκπόπνπινο Ξ., MSc Πεξηβαιινληηθή Αξρηηεθηνληθή Αλ. Καζεγεηήο 4. Κειίδεο Ξ., Γξ Λέθηνξαο 26

27 ΡΚΖΚΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ζ/ Γ.Ξ.Θ. ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΘΟΗΑ ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΑ 1. Α. Θαξάθνο, Dr. Αλάιπζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο πξνβιεκάησλ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο πνιπδηάζηαηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ ζην Internet ΡΚΖΚΑ ΑΓΟΝΛΝΚΩΛ ΘΑΗ ΡΝΞΝΓΟΑΦΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Α.Ξ.Θ. ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΘΟΗΑ ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΑ 1. Δ. Πηδεξόπνπινο, PhD Τπνινγηζηηθή Τδξαπιηθή θαη Τδξνινγία. Δμειηθηηθφο Αλ. Καζεγεηήο πξνγξακκαηηζκφο. 27

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ Σ.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ Αθήνα 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 1.1. Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 1.2. Σξφπνο ρξήζεο ηνπ Οδεγνχ Δπαγγέικαηνο 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ τολή Θεηικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 2008, ππνζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν

Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Σ Μ Ζ Μ Α Π Λ Ζ Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Κ Ζ Κ Α Η Σ Ζ Λ Δ Π Η Κ Ο Η Ν Χ Ν Η Χ Ν ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 20 10-2011 ΑΘΖΝΑ 2010 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ.Φαθ.:223.10-3/2014/Αξηζκ.ρεδίνπ: 6681/18-06-2014 «Καηάηαμε Γνθίκσλ εκαηνθόξσλ Ληκεληθνύ ώκαηνο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Αξηζκ.Φαθ.:223.10-3/2014/Αξηζκ.ρεδίνπ: 6681/18-06-2014 «Καηάηαμε Γνθίκσλ εκαηνθόξσλ Ληκεληθνύ ώκαηνο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Αξηζκ.Φαθ.:223.10-3/2014/Αξηζκ.ρεδίνπ: 6681/18-06-2014 «Καηάηαμε Γνθίκσλ εκαηνθόξσλ Ληκεληθνύ ώκαηνο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.1256/1982 «Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ

ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2007 ΜΔΛΔΣΖ ΟΓΖΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ Γ ξ α θ ε ί ν Γ η α ζ χ λ δ ε ζ ε ο Σ. Δ. Η. Α ζ ή λ α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο

ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο α) Γεληθέο επηζεκάλζεηο 1. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Διιεληθή Φηινζνθία Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ. α. εηαίξνη: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Διάρκεια πουδών...12 3.1.2. Πρακτική Άσκηση...12 3.1.3.Πτυχιακή Μελέτη...13 3.1.4. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13

3.1.1. Διάρκεια πουδών...12 3.1.2. Πρακτική Άσκηση...12 3.1.3.Πτυχιακή Μελέτη...13 3.1.4. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα...13 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 1. Εισαγωγή - Ιστορική Αναφορά... 5 2. Γενικά Πληροφοριακά τοιχεία... 7 2.1. Σοποθεσία... 7 2.2. Αριθμός εισακτέων φοιτητών... 11 2.3. Προσωπικό... 11 3. Εκπαιδευτική Οργάνωση...12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ πληνλίζηξηα, Γαλάε Αληωλάθνπ Αληηπξόεδξνο ΟΡΑ Μέιε:Έθε ηεθαλή, ζηέιερνο Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Αληώλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα