ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΓΟΑΙΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΓΟΑΙΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ"

Transcript

1 ΓΖΚΝΘΟΗΡΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΟΑΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ ΓΟΑΙΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ Γηαρείξηζε δαηηθώλ Ξόξσλ δξαπιηθά Έξγα & Ξεξηβάιινλ δξνελεξγεηαθή Κεραληθή Δλεκεξσηηθό ιηθό ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ

2 Ξ Δ Ο Η Δ Σ Ν Κ Δ Λ Α Α. ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Β. ΓΝΚΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Β.1 Καηεπζχλζεηο πνπδψλ... 5 Β.2 Πξφγξακκα Μαζεκάησλ... 5 Β.3 Πεξηερφκελν Μαζεκάησλ... 7 Γ. ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Γ.1 Γηαδηθαζία Τπνβνιήο Αηηήζεσλ θαη Δηζδνρήο... 8 Γ.2 Κξηηήξηα Δπηινγήο... 8 Γ.3 Καηεγνξίεο Δηζαγνκέλσλ Φνηηεηψλ... 8 Γ.4 Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο... 9 Γ.5 Aπνλεκφκελνο Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο Γ.6 Πξνζσπηθφ Γ.7 Τπνηξνθίεο Γ.8 Παξερφκελεο Τπεξεζίεο Γ.9 Δπηθνηλσλία Γ. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Γ.1 Τπνρξεψζεηο θαη Γηθαηψκαηα ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ Γ.2 Γηδαζθαιία θαη Βαζκνινγία ησλ Μαζεκάησλ Γ.3 Πεξίνδνη Γηδαζθαιίαο Γ.4 Δμεηάζεηο Γ.5 Δθπφλεζε Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ Παξάξηεκα Α: Πεξηερφκελν Μαζεκάησλ Παξάξηεκα Β: Πξνζσπηθφ

3 Α. EΗΠΑΓΩΓΖ Ο Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (Γ.Π.Θ.) θαη ην Ρκήκα Κεραληθώλ Ξεξηβάιινληνο ηνπ ηδίνπ Παλεπηζηεκίνπ δηνξγαλψλνπλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ (Γ.Ξ.Κ.Π.) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ΓΟΑΙΗΘΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ δξαπιηθή Κεραληθή είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο δξαπιηθήο, δει. ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ ηεο Ρεπζηνκεραληθήο πνπ κειεηά ηελ θίλεζε ηνπ λεξνχ, θαη ησλ δξαπιηθώλ Έξγσλ, δει. ησλ ηερληθψλ έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, ησλ νπνίσλ ε κειέηε θαη θαηαζθεπή, δηαρείξηζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ζηεξίδεηαη αθξηβψο ζην επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν ηεο Τδξαπιηθήο. Ξεξηερόκελν ηνπ Γ.Π.Μ.. είλαη ε, ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε ζε βαζηθνχο θιάδνπο ηεο Τδξαπιηθήο Μεραληθήο κε ζθνπφ ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ γλψζεσλ αλαιπηηθψλ, πεηξακαηηθψλ θαη ππνινγηζηηθψλ πνπ θαζηζηνχλ ην Μεραληθφ ηθαλφ λα παξεκβαίλεη απνηειεζκαηηθά ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ κέζα απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ έξγσλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ν Τδξαπιηθφο Μεραληθφο εκπιέθεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ηξερφλησλ πξνβιεκάησλ, εμαηξεηηθά ζεκαληηθψλ γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, φπσο ε Γηαρείξηζε ησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ, ε Πνηφηεηα Νεξνχ θαη ε Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο, ν ρεδηαζκφο Σακηεπηήξσλ θαη Έξγσλ Αληηπιεκκπξηθήο Πξνζηαζίαο, ν ρεδηαζκφο πζηεκάησλ Γηαλνκήο Ύδαηνο θαη Απνρέηεπζεο, ν ρεδηαζκφο Δγθαηαζηάζεσλ Καζαξηζκνχ Λπκάησλ, ν ρεδηαζκφο Ληκέλσλ θαη Έξγσλ Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο ησλ Αθηψλ, νη Αξδεχζεηο θαη ηα Δγγεηνβειηησηηθά Έξγα, ηα Τδξνδπλακηθά Έξγα, νη Τδξννηθνινγηθέο Δθαξκνγέο θ.αι. Μέζα απφ ην Πξφγξακκα, νη εθπαηδεπφκελνη Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο (Μ.Φ.) απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ κεζφδσλ αλάιπζεο θαη κειέηεο ησλ έξγσλ απηψλ. Πηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη (α) ε εκβάζπλζε ζηε ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε γλψζε ηεο Τδξαπιηθήο Μεραληθήο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, (β) ε 3

4 εμεηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο, (γ) ε πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί δηεζλψο ζην αληηθείκελν απηφ ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, (δ) ε δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ - εξεπλεηψλ πνπ ζα έρνπλ ηελ αλαγθαία ππνδνκή θαη ηα απαηηνχκελα εθφδηα γηα ηελ παξαγσγή απηνδχλακεο θαη πξσηφηππεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ζα είλαη ηθαλνί γηα ηελ πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλνπ έξγνπ ζην ζεσξνχκελν γλσζηηθφ αληηθείκελν. ινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη: (α) ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηερληθά έξγα Τδξαπιηθήο Μεραληθήο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, (β) ζηε δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ γηα ηελ αλάιπζε θαη κειέηε, ζρεδηαζκφ θαη θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ έξγσλ απηψλ, (γ) ζηελ αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο ηεο ρψξαο, (δ) ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ επξσπατθνχ ρψξνπ, (ε) ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο θαηαζθεπαζηηθήο βηνκεραλίαο, ηεο βηνκεραλίαο θαη ηερλνινγίαο ησλ πιηθψλ, ησλ κειεηεηηθψλ εθαξκνγψλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη άιισλ ζπλαθψλ βηνκεραληθψλ θαη παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ρψξαο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο, ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, ηελ πξνψζεζε θαηλνηνκηψλ ζηελ ειιεληθή θαη μέλε αγνξά θ.ιπ. (ζη) ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνηλσλίαο, ηελ απνθέληξσζε θαη ηε γεληθφηεξε αλάπηπμε, δεηήκαηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ αθξηηηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο ζηελ νπνία εδξεχεη ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην. 4

5 Β. ΓΝΚΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Β.1 Θαηεπζύλζεηο Ππνπδώλ To Γ.Π.Μ.. βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα ηξηψλ επηκέξνπο Καηεπζχλζεσλ πνπδψλ σο εμήο: (A) δξαπιηθά Έξγα θαη Ξεξηβάιινλ (B) Έξγα Γηαρείξηζεο δαηηθώλ Ξόξσλ (Γ) Ξαξάθηηα θαη Ιηκεληθά Έξγα (Γ) δξνελεξγεηαθή Κεραληθή Β.2 Ξξόγξακκα Καζεκάησλ Κάζε Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο (Μ.Φ.) παξαθνινπζεί ζπλνιηθά νθηώ (8) καζήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα (4) είλαη ππνρξεσηηθά. Σα ππφινηπα ηέζζεξα (4) επηιέγνληαη ππνρξεσηηθά απφ κία θαη κόλν Καηεχζπλζε πνπδψλ. Σα καζήκαηα επηινγήο επηιέγνληαη απφ ην Μ.Φ., αιιά ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ιακβάλνληαο ππφςε ην πηζαλφ ζέκα ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο. Κάζε κάζεκα έρεη δηάξθεηα ελόο αθαδεκατθνύ εμακήλνπ, δει. δεθαηξείο (13) εβδνκάδεο. ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ Θαηεύζπλζε Ππνπδώλ Α: δξαπιηθά Έξγα θαη Ξεξηβάιινλ Ρεπζηνκεραληθή Τδξαπιηθψλ Έξγσλ (ππνρξεσηηθό) Πξνρσξεκέλε Σερληθή Τδξνινγία (ππνρξεσηηθό) Πεξηβαιινληηθή Ρεπζηνκεραληθή (ππνρξεσηηθό) ρεδηαζκφο Δγθαηαζηάζεσλ Καζαξηζκνχ Λπκάησλ Αθαίξεζε Θξεπηηθψλ πζηαηηθψλ απφ ηα Τγξά Απφβιεηα Δπεμεξγαζία Ιιχνο Απνθαηάζηαζε Ρππαζκέλσλ Δδαθψλ θαη Τπνγείσλ Τδάησλ ρεδηαζκφο Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Πφζηκνπ Νεξνχ Φπζηθά πζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ρεδηαζκφο Έξγσλ Απνρέηεπζεο Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη Ρεπζηνκεραληθήο Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ζε Λεηηνπξγηθφ θαη Παξαζπξηθφ Πεξηβάιινλ 5

6 Δξγαιεία θαη Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο Τβξηδηθά Μνληέια (ζηαηηζηηθά θαη αζαθή) ζηελ Τδξαπιηθή Μεραληθή Δθαξκνγή Δμειηθηηθψλ Μεζφδσλ ζηελ Τδξνινγία Τδξαπιηθή ηξσκαηνπνηεκέλσλ Ρνψλ Πεηξακαηηθφο ρεδηαζκφο θαη ηαηηζηηθή Αλάιπζε. Θαηεύζπλζε Ππνπδώλ Β: Έξγα Γηαρείξηζεο δαηηθώλ Ξόξσλ Ρεπζηνκεραληθή Τδξαπιηθψλ Έξγσλ (ππνρξεσηηθό) Πξνρσξεκέλε Σερληθή Τδξνινγία (ππνρξεσηηθό) Δηδηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Τδξνγεσινγίαο (ππνρξεσηηθό) Μεηαθνξά Φεξηψλ Τιψλ ρεδηαζκφο Σακηεπηήξσλ Πιεκκχξεο θαη Αληηπιεκκπξηθά Έξγα Αλάιπζε Υξνλνζεηξψλ Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ Τδαηηθψλ Πφξσλ Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη Ρεπζηνκεραληθήο Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ζε Λεηηνπξγηθφ θαη Παξαζπξηθφ Πεξηβάιινλ Δξγαιεία θαη Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο Τβξηδηθά Μνληέια (ζηαηηζηηθά θαη αζαθή) ζηελ Τδξαπιηθή Μεραληθή Δθαξκνγή Δμειηθηηθψλ Μεζφδσλ ζηελ Τδξνινγία (ππνρξεσηηθό) Τδξαπιηθή ηξσκαηνπνηεκέλσλ Ρνψλ Τπφγεηα Νεξά θαη Σερληθά Έξγα Πεηξακαηηθφο ρεδηαζκφο θαη ηαηηζηηθή Αλάιπζε Θαηεύζπλζε Ππνπδώλ Γ: Ξαξάθηηα θαη Ιηκεληθά Έξγα Πποζομοίωζη Παπάκηιων Γιεπγαζιών (υποχρεωτικό) Απιθμηηικέρ Μέθοδοι Θαλάζζιαρ Υδπαςλικήρ (υποχρεωτικό) Έπγα Γιασείπιζηρ και Βεληίωζηρ Παπάκηιαρ Εώνηρ (υποχρεωτικό) Διδικά Θέμαηα Λιμενικών Έπγων (υποχρεωτικό) Διζαγωγή ζηη Γςναμική Ωκεανογπαθία Απιθμηηικέρ Μέθοδοι Ρεςζηομησανικήρ Δπγαλεία και Δθαπμογέρ Πληποθοπικήρ Υβπιδικά Μονηέλα (ζηαηιζηικά και αζαθή) ζηην Υδπαςλική Μησανική 6

7 Δθαπμογή Δξελικηικών Μεθόδων ζηην Υδπολογία Ανάλςζη Χπονοζειπών Πεπιβαλλονηική Ρεςζηομησανική Θαηεύζπλζε Ππνπδώλ Γ: δξνελεξγεηαθή Κεραληθή Δηδηθά θεθάιαηα Τδξνδπλακηθψλ Έξγσλ (πνρξεσηηθό) Τδξαπιηθέο Μεραλέο θαη Δλέξγεηα (πνρξεσηηθό) Πξνρσξεκέλε Σερληθή Τδξνινγία (πνρξεσηηθό) ρεδηαζκφο Σακηεπηήξσλ (πνρξεσηηθό) Μηθξά Τδξνδπλακηθά Έξγα Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο Αληιίεο Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη Ρεπζηνκεραληθήο Ρεπζηνκεραληθή Τδξαπιηθψλ Έξγσλ Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ζε Λεηηνπξγηθφ θαη Παξαζπξηθφ Πεξηβάιινλ Δξγαιεία θαη Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο Τβξηδηθά Μνληέια ζηελ Τδξαπιηθή Μεραληθή Δθαξκνγή Δμειηθηηθψλ κεζφδσλ ζηελ Τδξνινγία Βηνθιηκαηηθφο θαη Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο Κηηξίσλ θαη Οηθηζκψλ Πεηξακαηηθφο ρεδηαζκφο θαη ηαηηζηηθή Αλάιπζε Β.3 Ξεξηερόκελν Καζεκάησλ (Βι. Παξάξηεκα Α) 7

8 Γ. ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ Γ.1 Γηαδηθαζία πνβνιήο Αηηήζεσλ Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ, κέρξη ηελ αλαθεξφκελε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, αίηεζε ππνςεθηόηεηαο ζε εηδηθφ έληππν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Γ.Π.Θ. Η Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ Γ.Π.Μ.. εμεηάδεη ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ ζπλεθηηκψληαο φια ηα θξηηήξηα ησλ ππνςεθίσλ θαη αθνχ, ελδερνκέλσο, πξνεγεζεί πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ κειψλ ηεο κε ηνπο ππνςεθίνπο, εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ θαη ηειεηόθνηηνη θνηηεηέο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κέρξη ηα κέζα Οθησβξίνπ, ζα έρνπλ θαηαζέζεη βεβαίσζε ηνπ Σκήκαηνο πξνέιεπζήο ηνπο φηη έρνπλ πεξαηψζεη επηηπρψο φια ηα καζήκαηα θαη έρνπλ εθπνλήζεη ηε Γηπισκαηηθή ηνπο Δξγαζία θαη φηη απνκέλεη κφλνλ ε ηππηθή δηαδηθαζία ηεο νξθσκνζίαο ηνπο. Γ.2 Θξηηήξηα Δπηινγήο Σα θξηηήξηα επηινγήο νξίδνληαη σο εμήο : 1. Ο βαζκφο ηνπ δηπιψκαηνο / πηπρίνπ. 2. Η επίδνζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην Γ. Π.Μ.. 3. Η απνδεδεηγκέλε άξηηα γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, θπξίσο ηεο Αγγιηθήο. 4. Οη ηπρφλ ζπλαθείο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 5. Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη ην επαγγεικαηηθφ έξγν ηνπ ππνςεθίνπ. 6. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πνπ πξνζθφκηζε. 7. Η γεληθφηεξε εθηίκεζε ησλ πξνζφλησλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ κεηά απφ ζρεηηθή ζπλέληεπμε. Σα θξηηήξηα δελ έρνπλ ζπληειεζηέο βαξχηεηαο νχηε ζπγθεθξηκέλε ηεξάξρεζε, αιιά ζπλεθηηκψληαη ζπλνιηθά απφ ηελ Δ.Γ.Δ. γηα θάζε έλαλ ππνςήθην. Γ.3 Θαηεγνξίεο Δηζαγνκέλσλ Φνηηεηώλ ην Γ.Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη ησλ αθνινχζσλ ηκεκάησλ:

9 1) (α) Γηπισκαηνχρνη Ξνιηηηθνί Κεραληθνί Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο ή ηζνηίκσλ Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο (β) Γηπισκαηνχρνη Κεραληθνί ζπγγελνύο εηδηθόηεηαο Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο ή ηζνηίκσλ Σκεκάησλ ηεο αιινδαπήο. 2) Δπίζεο, γίλνληαη θαη αξρήλ δεθηέο πξνο εμέηαζε θαη αηηήζεηο ππνςεθηφηεηαο θαηφρσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ινηπψλ ηκεκάησλ ζπγγελνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη λφκνπο. Η απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) απφ ηνπο απνθνίηνπο ησλ θαηεγνξηψλ 1(β) θαη 2 δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ Γηπιψκαηνο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. Γ.4 Σξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο νξίδεηαη ζε δύν (2) δηδαθηηθά εμάκελα γηα ηε θαηεγνξία 1 ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ (παξάγξαθνο Γ.3 ηνπ παξφληνο) θαη γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηα πξνζφληα ηνπο θαη γηα ηηο νπνίεο απνθαζίδεη ζρεηηθά ε Δ.Γ.Δ. Γηα φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο θαη θαηεγνξίεο, ε ρξνληθή δηάξθεηα νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) δηδαθηηθά εμάκελα. Δάλ έλαο θνηηεηήο ππεξβεί ην αλψηαην φξην πνπ ηίζεηαη, ηφηε απηφκαηα δηαγξάθεηαη απφ Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο, ρνξεγείηαη φκσο Βεβαίσζε Ξαξαθνινύζεζεο φζσλ καζεκάησλ έρεη νινθιεξψζεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε. Οη Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο (Μ.Φ.) ησλ θαηεγνξηψλ 1(β) θαη 2, παξάιιεια κε ηα Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα, απαηηείηαη λα παξαθνινπζήζνπλ θαη εμεηαζηνχλ επηηπρψο ζε νξηζκέλα Ξξνπηπρηαθά Καζήκαηα, πνπ θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Δ.Γ.Δ. Μαζήκαηα πξνπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ κπνξεί λα θιεζνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ επηηπρψο θαη δηπισκαηνχρνη ηεο θαηεγνξίαο 1(α), εθφζνλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ζηηο βαζηθέο ζπνπδέο ηνπο, φρη, φκσο, πέξαλ ησλ ηξηψλ (3). 9

10 Γ.5 Απνλεκόκελνο Κεηαπηπρηαθόο Ρίηινο Σν παξφλ Γ.Π.Μ.. απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν: ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ε φζνπο θνηηεηέο απνηπγράλνπλ ζηελ απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Σίηινπ, ρνξεγείηαη Βεβαίσζε Παξαθνινχζεζεο θαη επηηπρνχο Δμέηαζεο Μαζεκάησλ. Γ.6 Ξξνζσπηθό ην Γ.Π.Μ. ζπκκεηέρνπλ σο δηδάζθνληεο (α) κέιε Γ.Δ.Π. (Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ) ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Γ.Π.Θ., ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο Γ.Π.Θ. θαη άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Γ.Π.Θ., (β) θαζεγεηέο θαη άιινη δηδάζθνληεο Παλεπηζηεκίσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, (γ) κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Α.Π.Θ. ή θαη άιισλ Α.Δ.Ι. ηεο ρψξαο, (δ) εμεηδηθεπκέλνη δηδάζθνληεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3α, άξζξν 12 ηνπ Ν.2083/92 πνπ αθνξά ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ησλ ειιεληθψλ Α.Δ.Ι. θαη (ε) πξνζσπηθφηεηεο θαη δηαθεθξηκέλνη επηζηήκνλεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ απφ ην ρψξν ηεο Τδξαπιηθήο Μεραληθήο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο. Δπηζηεκνληθόο πεύζπλνο ηνπ Γ.Ξ.Κ.Π. είλαη ν Καζεγεηήο Βιάζηνο Υξπζάλζνπ ηνπ Σνκέα Τδξαπιηθψλ Έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Γ.Π.Θ. Γ.7 πνηξνθίεο Με ηε ιήμε εθάζηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη έπεηηα απφ απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο πξνβιέπεηαη απαιιαγή ησλ ηειψλ εγγξαθήο γηα ηνπο δχν πξσηεχζαληεο. Γ.8 Ξαξερόκελεο πεξεζίεο Η ππάξρνπζα πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ Σκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Γ.Π.Θ. ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ Μ.Φ. Δηδηθφηεξα, νη Μ.Φ. κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ

11 1. Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν (Τ/Κ) ηνπ Γ.Π.Μ.., ην νπνίνλ είλαη εμνπιηζκέλν κε έλα αξηζκφ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ PC ζπλδεδεκέλσλ ζε δίθηπν θαη εθνδηαζκέλσλ κε φια ηα βαζηθά πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (π.ρ. autocad, γξαθηθά παθέηα, παθέηα παξνπζηάζεσλ θ.ιπ.) θαη έρνπλ πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν γηα ελεκέξσζε, βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε θ.ιπ. 2. Σελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο Ξάλζεο. 3. Σα Δξγαζηήξηα θαη ηηο άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σνκέα Τδξαπιηθψλ Έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Γ.Π.Θ. θαη ηνπ ζπλεξγαδνκέλνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο. 4. Όιεο ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο Μεηαπηπρηαθνχο Φνηηεηέο ηνπ Γ.Π.Θ. Γ.9 Δπηθνηλσλία Γηα θάζε δηεπθξίληζε ή γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξεί θαλείο λα απεπζχλεηαη ζηε Γξακκαηεία Γ.Π.Μ.. ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ Πνιπηερληθή ρνιή, Βαζ. νθίαο 12 - Ξάλζε Σ.Κ Τπεχζπλε Γξακκαηέαο θα. Μειηζζηλάθε Διέλε Σει.: Ιζηνζειίδα: 11

12 Γ. ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ ΘΑΗ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Γ.1 πνρξεώζεηο θαη Γηθαηώκαηα ησλ Κεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ Οη Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζην Γ.Π.Μ.. γηα ην πξψην εμάκελν ζπνπδψλ θαη αλαλεψλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ζπνπδψλ. Καηά ηελ επαλεγγξαθή ηνπο ζηελ αξρή ηνπ Β εαξηλνχ εμακήλνπ, θάζε Μ.Φ. δειψλεη ηνλ Δπηβιέπνληα ηεο Μεηαπηπρηαθήο ηνπ Γηαηξηβήο, ηνπ νπνίνπ, βεβαίσο, απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε. Η παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Κάζε θνηηεηήο νθείιεη λα παξνπζηάζεη έλα ειάρηζην πνζνζηφ 75% παξαθνινχζεζεο ηνπ θάζε καζήκαηνο, δηαθνξεηηθά απνθιείεηαη απφ ην Γ.Π.Μ.. Οη Μ.Φ. έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, επηθαινχκελνη ζνβαξνχο ιφγνπο, λα δεηήζνπλ ηε δηαθνπή ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ αζξνηδφκελα δελ ππεξβαίλνπλ ηα ηξία (3) εμάκελα. Η έγθξηζε ή κε ηεο δηαθνπήο απνθαζίδεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Δ. ηνπ Γ.Π.Μ.. Γ.2 Γηδαζθαιία θαη Βαζκνινγία ησλ Καζεκάησλ Κάζε Μεηαπηπρηαθφ Μάζεκα δηδάζθεηαη απφ έλα κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ή ησλ άιισλ ζπλεξγαδνκέλσλ Σκεκάησλ ή θαη απφ άιινπο δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3α, άξζξν 12 ηνπ Ν.2083/92 γηα ηηο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζηα ειιεληθά ΑΔΙ. Σν έξγν ησλ δηδαζθφλησλ κπνξεί λα επηθνπξείηαη απφ κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Γ.Π.) ηνπ Σκήκαηνο ή απφ πηπρηνχρνπο/δηπισκαηνχρνπο πνπ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (Μ.Γ.Δ., Master ή Γηδαθηνξηθνχ) (δηεμαγσγή θξνληηζηεξίσλ, πξαθηηθψλ αζθήζεσλ, παξαδεηγκάησλ ππνινγηζκνχ, επεμεξγαζία ζεκάησλ, επίβιεςε Μεηαπηπρηαθψλ Γηαηξηβψλ, πηινηηθέο επηδείμεηο θ.ιπ.). Σα Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα έρνπλ ηε κνξθή δηαιέμεσλ ή ζεκηλαξίσλ θαη πεξηιακβάλνπλ επεμεξγαζία αζθήζεσλ, παξαδεηγκάησλ ππνινγηζκνχ θ.ιπ., εξγαζίεο πεδίνπ, παξνπζηάζεηο, ζπδεηήζεηο θ.αι. 12

13 Γ.3 Ξεξίνδνη Γηδαζθαιίαο εμήο: Σν αθαδεκατθφ έηνο δηαηξείηαη ζε δχν εκεξνινγηαθά εμάκελα δηδαζθαιίαο σο Υεηκεξηλφ Δμάκελν: Οθηψβξηνο Ιαλνπάξηνο Θεξηλφ Δμάκελν: Μάξηηνο Ινχληνο Δθπφλεζε Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο: Mάξηηνο - επηέκβξηνο Η πεξίνδνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Υεηκεξηλνχ Δμακήλνπ νξίδεηαη απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ εθάζηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο κέρξη ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ ηδίνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ην αξγφηεξν. Η πεξίνδνο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ Δαξηλνχ Δμακήλνπ νξίδεηαη απφ ηελ 15ε Φεβξνπαξίνπ εθάζηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο κέρξη θαη ηελ 1ε Ινπιίνπ, ην αξγφηεξν. Οη πεξίνδνη 1-15 Φεβξνπαξίνπ θαη Ινπλίνπ νξίδνληαη ζπλήζσο σο πεξίνδνη εμεηάζεσλ Υεηκεξηλνχ θαη Δαξηλνχ Δμακήλνπ, αληίζηνηρα, ελψ ε πεξίνδνο επηεκβξίνπ σο ε πεξίνδνο ησλ Δπαλαιεπηηθψλ Δμεηάζεσλ θαη γηα ηα δχν Δμάκελα. Η πεξίνδνο 1-15 Οθησβξίνπ ζπλήζσο δηαηίζεηαη γηα ηελ παξνπζίαζε θαη εμέηαζε ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Γηαηξηβψλ. Γ.4 Δμεηάζεηο Ο ηξφπνο εμέηαζεο θάζε καζήκαηνο νξίδεηαη απφ ην δηδάζθνληα. Δμέηαζε κπνξεί λα δνζεί κφλν κία θνξά ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο αληίζηνηρεο δηδαθηηθήο πεξηφδνπ. Δπηηξέπεηαη κφλν κία ζπκπιεξσκαηηθή εθάπαμ εμέηαζε ην κήλα επηέκβξην. Η βαζκνινγία έρεη θιίκαθα απφ κεδέλ (0) έσο δέθα (10) θαη ε επίδνζε ζεσξείηαη επαξθήο, αλ επηηπγράλεηαη βαζκφο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) γηα θάζε κάζεκα. Οη δηδάζθνληεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαδψζνπλ ηε βαζκνινγία δέθα, ην πνιχ εκέξεο, κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ εμεηάζεσλ.

14 Γ.5 Δθπόλεζε Κεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο Οη Μ.Φ. νθείινπλ λα εθπνλήζνπλ Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή. Σν ζέκα ηεο Γηαηξηβήο επηιέγεηαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Δπηβιέπνληα θαη ζα πξέπεη λα αλήθεη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Καηεχζπλζεο πνπδψλ Δπηινγήο πνπ αθνινχζεζε ν ππνςήθηνο. Η Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή εθπνλείηαη, παξάιιεια κε ηα καζήκαηα, θαηά ην 2ν εμάκελν ζπνπδψλ, έρεη δει. δηάξθεηα ελφο πιήξνπο εκεξνινγηαθνχ εμακήλνπ. Δίλαη δπλαηή ε επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο θαηά έλα εμάκελν. Ο ξφινο ηνπ επηβιέπνληα είλαη λα βνεζήζεη ην Μ.Φ. λα μεθηλήζεη ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο, λα ζπγθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ζηα αμηφινγα θαη ζεκαληηθά ζεκεία ηεο, λα παξάζρεη επηζηεκνληθή θαη ηερληθή βνήζεηα, ςπρνινγηθή ζπλδξνκή θαη λα εμεηάδεη θαη ειέγρεη ηελ πνξεία, ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαηξηβήο πάληνηε κε θξηηηθφ βιέκκα. Ο θάζε Μ.Φ. παξνπζηάδεη ηε δηαηξηβή ηνπ ελψπηνλ ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη δεκφζηνπ αθξναηεξίνπ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε, ε Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπζθέπηεηαη θαη απνθαζίδεη γηα ην ηθαλνπνηεηηθφ ή κε επίπεδν ηεο δηαηξηβήο θαη ηε βαζκνιφγεζή ηεο πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ην πεξηερφκελν φζν θαη ηελ παξνπζίαζε. Η δεκφζηα παξνπζίαζε ηεο δηαηξηβήο δηαξθεί πεξίπνπ 30 ιεπηά θαη γίλεηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν π.ρ. κε ηε ρξήζε PowerPoint. 14

15 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 15

16 Α. Ξ Δ Ο Η Δ Σ Ν Κ Δ Λ Ν Κ Α Θ Ζ Κ Α Ρ Ω Λ Οεπζηνκεραληθή δξαπιηθώλ Έξγσλ Τδξαπιηθή ησλ θξαγκάησλ, ππεξρεηιηζηψλ θξαγκάησλ θαη αεξηζηήξσλ. Ρεπζηνκεραληθή ησλ δπλακηθψλ θνξηίσλ κεγάισλ έξγσλ ιφγσ ξνήο. Τδξαπιηθή ησλ δεμακελψλ εξεκίαο. Τδξαπιηθή δεμακελψλ θαζίδεζεο. Τδξαπιηθή έξγσλ νδνπνηίαο. Τδξαπιηθή κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ. Τδξαπιηθή κεγάισλ δηθηχσλ κηθξνάξδεπζεο. Ξξνρσξεκέλε Ρερληθή δξνινγία ηαηηζηηθή Τδξνινγία: πλαξηήζεηο θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο. Καλνληθή θαηαλνκή. Καηαλνκή Gumbel, Galton, Pearson III, log-pearson III. Γηαδηθαζία αλάιπζεο ζπρλφηεηαο. Όξηα εκπηζηνζχλεο. Έιεγρνο θαηαιιειφηεηαο κηαο θαηαλνκήο. Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο θαη ζπζρέηηζεο πδξνινγηθψλ κεηαβιεηψλ. Αλάιπζε ζπρλφηεηαο ξαγδαίσλ βξνρψλ. Δμαηκηζνδηαπλνή: Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηεο δπλεηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο. Άκεζεο κέζνδνη. Έκκεζεο κέζνδνη. Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξαγκαηηθήο εμαηκηζνδηαπλνήο. Μνληέια βξνρήο-απνξξνήο: πληειεζηήο απνξξνήο. Τδξνγξάθεκα. Υξνληθή εμέιημε ηνπ ζπληειεζηή απνξξνήο. Πξφβιεςε ηνπ ζπληειεζηή απνξξνήο. Ιδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο. Μνληέια κεηαθνξάο. Μνλαδηαίν πδξνγξάθεκα. Πιεκκχξα κειέηεο θαη θχκαηα κειέηεο. Μνληέια black-box. Φπζηθά κνληέια. Γηφδεπζε πιεκκπξψλ: Τδξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο κέζνδνη δηφδεπζεο πιεκκπξψλ. Αληηπιεκκπξηθά έξγα. Ξεξαζία: Οξηζκνί μεξαζίαο. εκεηαθή θαη επηθαλεηαθή μεξαζία. Γείθηεο μεξαζίαο. Μεζνδνινγίεο πξνζδηνξηζκνχ δεηθηψλ μεξαζίαο κε βάζε ηηο ρακειέο απνξξνέο. ηνραζηηθή Τδξνινγία: Γεληθά. πληζηψζεο κηαο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο. Πεξηγξαθή ηνπ ζπζρεηηζκέλνπ κέξνπο κηαο ζηνραζηηθήο δηαδηθαζίαο. 16

17 Ξεξηβαιινληηθή Οεπζηνκεραληθή Γηάρπζε ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ζεκεηαθέο θαη επηθαλεηαθέο πεγέο ξχπαλζεο. Γηάρπζε ξχπσλ ιφγσ αηπρεκάησλ. Τδξαπιηθή ησλ θιεβψλ θαη πινπκίσλ. Τδξαπιηθή ηεο δηάρπζεο ηεο ξχπαλζεο ζε πνηακνχο, ιίκλεο θαη ζαιάζζηνπο θφιπνπο. Τδξαπιηθή ηεο ξχπαλζεο ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Πρεδηαζκόο Δγθαηαζηάζεσλ Θαζαξηζκνύ Ιπκάησλ Πξνζδηνξηζκφο βαζηθψλ θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ιπκάησλ. Πξνζδηνξηζκφο ηνμηθφηεηαο ζε πγξά απφβιεηα (Μηθξνβηαθά ηνμηθφκεηξα). Δζράξσζε. Ακκνζπιινγή. Πξσηνβάζκηα θαζίδεζε. Θεσξία θαη πξάμε ηνπ αεξηζκνχ ζε ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ. Aλαεξφβηα ηερλνινγία ζηελ επεμεξγαζία πγξψλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Γηαζηαζηνιφγεζε θαη ζρεδηαζκφο κε κεζφδνπο CAD θαη Mathcad ησλ κνλάδσλ εγθαηάζηαζεο θαζαξηζκνχ ιπκάησλ. Αθαίξεζε Θξεπηηθώλ Ππζηαηηθώλ από ηα γξά Απόβιεηα Δπεμ. Ηιύνο Νηηξνπνίεζε, απνληηξνπνίεζε, βηνινγηθή θαη ρεκηθή αθαίξεζε θσζθνξηθψλ, επεμεξγαζία ηιχνο κε αεξφβηεο θαη αλαεξφβηεο κεζφδνπο. Σα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ ζεσξεηηθή αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο θαη ζπλνδεχνληαη απφ αζθήζεηο ζρεδηαζκνχ ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ. Απνθαηάζηαζε Οππαζκέλσλ Δδαθώλ θαη πνγείσλ δάησλ Σερλνινγίεο εμπγίαλζεο εδαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ απφ επηθίλδπλα απφβιεηα: Άληιεζε θαη επεμεξγαζία, απνκάθξπλζε πηεηηθψλ κε ππνπίεζε, πιχζε εδάθνπο, εθρχιηζε κε δηαιχηεο, ζεξκηθή εθξφθεζε, ρεκηθή αθαινγφλσζε θαη βηνεμπγίαλζε. Θεσξεηηθέο αξρέο θαη παξαδείγκαηα ζρεδηαζκνχ. 17

18 Πρεδηαζκόο Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Ξόζηκνπ Λεξνύ Δπηινγή ηεο κεζφδνπ επεμεξγαζίαο, εζράξσζε, θξνθίδσζε, θαζίδεζε, επίπιεπζε, δηχιηζε (ηαρπδηπιηζηήξηα, βξαδπδηπιηζηήξηα), θίιηξα ελεξγνχ άλζξαθα, απνιχκαλζε (ρισξίσζε, ρισξακίλεο, φδνλ, UV), απνζθιήξπλζε, ζηαζεξνπνίεζε, απνκάθξπλζε ζηδήξνπ θαη καγγαλίνπ, αθαιάησζε, αληίζηξνθε φζκσζε, επεμεξγαζία κε κεκβξάλεο. Φπζηθά Ππζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ Δηζαγσγή, νξηζκνί θαη ζεσξία. ρεδηαζκφο ιηκλψλ ζηαζεξνπνίεζεο. ρεδηαζκφο ηερλεηψλ πγξνβηνηφπσλ. ρεδηαζκφο άιισλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ. ρεδηαζκφο εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο ξνήο. Γηαρείξηζε ηιχνο. Δθαξκνγέο. Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Δπηζθέςεηο ζε ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο. Πρεδηαζκόο Έξγσλ Απνρέηεπζεο Τπνινγηζκφο κειινληηθνχ πιεζπζκνχ, νηθηαθή θαηαλάισζε θαη εηζξνέο ππνγείσλ πδάησλ. Πεξίνδνο ζρεδηαζκνχ απνρεηεπηηθψλ έξγσλ. Ρνή ζε αλνηρηνχο αγσγνχο θαη ν ηχπνο ηνπ Manning. Τιηθά ζσιήλσλ απνρέηεπζεο θαη εμαξηήκαηα. Βξνρφπησζε θαη απνξξνή πιεκκπξηθέο ξνέο. Παληνξξντθά θαη ρσξηζηηθά ζπζηήκαηα. Τπνινγηζκφο δηθηχσλ απνρέηεπζεο κε ηελ νξζνινγηζηηθή κέζνδν. πζηήκαηα απνρέηεπζεο κε αγσγνχο ππφ πίεζε θαη αληιηνζηάζηα. Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε δηθηχσλ απνρέηεπζεο. Αξηζκεηηθέο Κέζνδνη Οεπζηνκεραληθήο Διιεηπηηθέο, παξαβνιηθέο θαη ππεξβνιηθέο εμηζψζεηο. Η κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ δηαθνξψλ: Δπίιπζε πξνβιεκάησλ κνλίκνπ ξνήο (ειιεηπηηθέο εμηζψζεηο). Δπίιπζε πξνβιεκάησλ κε κνλίκνπ ξνήο (παξαβνιηθέο εμηζψζεηο). Τπνινγηζηηθά ζρήκαηα. Η κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ: Παξαγσγή εμηζψζεσλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ κε ηε κέζνδν ησλ κεηαβνιψλ (vatiational method). Πξνβιήκαηα γεληθεπκέλνπ πεδίνπ ξνήο. Πξνβιήκαηα ξνήο δηά πνξψδνπο κέζνπ ζε δχν δηαζηάζεηο. Η κέζνδνο ησλ πεπεξαζκέλσλ φγθσλ: Πξνβιήκαηα κνλίκνπ κε ημψδνπο, ζπκπηεζηήο ή αζπκπίεζηεο ξνήο, ζε 18

19 εμσηεξηθνχο ή εζσηεξηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπ ρψξνπ ζε δχν θαη ηξεηο δηαζηάζεηο. Παξαιιαγέο ηεο κεζφδνπ ησλ πεπεξαζκέλσλ φγθσλ. Δμηζψζεηο Navier-Stokes. Μεηαζρεκαηηζκφο εμηζψζεσλ ξνήο. Δμηζψζεηο Euler. Γίθηπα ππνινγηζηηθά. Σπξβψδεο ξνή. Πξνγξάκκαηα RAS, HEC-1, HEC-6, SEDIMOT, Fluent, Cybernet, Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ. Γιώζζεο Ξξνγξακκαηηζκνύ ζε Ιεηηνπξγηθό Ξαξαζπξηθό Ξεξηβάιινλ Δηζαγσγή ζην παξαζπξηθφ πεξηβάιινλ. Νέεο δπλαηφηεηεο ηεο FORTRAN 90/95. Δληνιέο ειέγρνπ θαη αλαθπθιψζεσο. Τπνπξνγξάκκαηα. Δπεμεξγαζία αξρείσλ. Δπηινγή θαη ρξήζε ππνπξνγξακκάησλ βηβιηνζήθεο. ρήκαηα απνζήθεπζεο εηδηθψλ κεηξψσλ θαη ηερληθέο δηαρείξηζεο. Απιέο δηαδηθαζίεο Τπνινγηζηηθήο Τδξαπιηθήο ζε FORTRAN 90 (δηαθξηηνπνίεζε, αξίζκεζε, γεηηνλία, αιιαγή ζπζηήκαηνο αλαθνξάο, παξεκβνιή, νινθιήξσζε, αλαδηάηαμε, ζπλάζξνηζε). Δξγαιεία θαη Δθαξκνγέο Ξιεξνθνξηθήο Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ (GIS). Ο ρψξνο θαη ε αλαπαξάζηαζή ηνπ. Η θιίκαθα. Φεθηαθνί ράξηεο θαη ρψξνο. πζηήκαηα πιεξνθνξηψλ ρψξνπ (GIS, LIS). Αξρεηνζέηεζε, ηεθκεξίσζε θαη αλαπαξάζηαζε ησλ ρσξηθψλ παξακέηξσλ. Δθαξκνγή: Καηαζθεπή ελφο Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ. δξαπιηθή Πηξσκαηνπνηεκέλσλ Ονώλ Δηζαγσγή. ηξσκαηνπνηεκέλεο ξνέο ρσξίο ηξηβέο: Δμίζσζε Bernoulli. Νφκνο δηαηήξεζεο ηεο νξκήο. Δθαξκνγή ησλ λφκσλ δηαηήξεζεο ηεο νξκήο θαη ηεο ελέξγεηαο ζε ζηξσκαηνπνηεκέλεο ξνέο. Τδξαπιηθφ άικα ζε ζηξσκαηνπνηεκέλεο ξνέο: Δμηζψζεηο ηνπ πδξαπιηθνχ άικαηνο. Κξίζηκνη αξηζκνί Froude θαη θξίζηκα βάζε. ηξσκαηνπνηεκέλεο ξνέο κε ηξηβέο ζηηο 19

20 δηεπηθάλεηεο: Βαζηθέο εμηζψζεηο. Γηαηκεηηθέο ηάζεηο ζηηο δηεπηθάλεηεο. Γιψζζα αικπξνχ λεξνχ ζηηο εθβνιέο ελφο πνηακνχ. θήλα δεζηνχ λεξνχ ζ έλα πνηακφ. Δπζηάζεηα ηεο δηεπηθάλεηαο: Αζηάζεηα Kelvin Helmholtz. ηαζεξνπνίεζε ησλ θπκάησλ. Τπνινγηζκφο ζηξσκαηνπνηεκέλσλ ξνψλ κε αλάκημε: Βαζηθέο εμηζψο3εηο κε ζεψξεζε ηεο αλάκημεο. Καηαθφξπθε θιέβα. Δηδηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο δξνγεσινγίαο Ρνή ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ. Τδξαπιηθή ησλ πδξνγεσηξήζεσλ. Τδξνκαζηεπηηθά έξγα. Γηαθχκαλζε ηεο ζηάζκεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο. Ρχπαλζε θαη απνξξχπαλζε ππφγεησλ λεξψλ. Γηαρείξηζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Σερλεηφο εκπινπηηζκφο ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Θαιάζζηα δηείζδπζε. Δπηθαλεηαθή θαη ππφγεηα πδξνγεσινγηθή έξεπλα. Πξνζνκνίσζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Βαζηθέο έλλνηεο ηεο θαξζηηθήο πδξνγεσινγίαο. Κεηαθνξά Φεξηώλ ιώλ Δηζαγσγή. Φπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ. Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο ξνήο. Ιδηφηεηεο ησλ θεξηψλ πιψλ. Σαρχηεηα θαζίδεζεο. Έλαξμε κεηαθίλεζεο θεξηψλ πιψλ. ρεκαηηζκνί θνίηεο. Μεηαθνξά θνξηίνπ θνίηεο. Μεηαθνξά θνξηίνπ αησξνπκέλσλ πιψλ. Μεηαθνξά νιηθνχ θνξηίνπ. Σνπηθή δηάβξσζε. Μνληέια κεηαθνξάο θεξηψλ πιψλ. Παξαδείγκαηα ππνινγηζκψλ. Πρεδηαζκόο Ρακηεπηήξσλ Δηζαγσγή. Καηεγνξίεο ηακηεπηήξσλ. Νηεηεξκηληζηηθή ζεσξία ηακηεπηήξσλ: Υαξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο θαη παξάκεηξνη ελφο ηακηεπηήξα. πλάξηεζε ζπζηήκαηνο ελφο ηακηεπηήξα. Γηαζηαζηνιφγεζε ηακηεπηήξσλ αλάζρεζεο πιεκκπξψλ. Γηαζηαζηνιφγεζε ηακηεπηήξσλ απνζήθεπζεο. ηνραζηηθή ζεσξία ηακηεπηήξσλ: Μεηαβαηηθή πηζαλφηεηα. Σακηεπηήξεο κε αλεμάξηεηεο εηζξνέο. Θεσξία ηεο "νπξάο αλακνλήο". Αλάιπζε επαηζζεζίαο. Μέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο: Γξακκηθφο θαη δπλακηθφο πξνγξακκαηηζκφο. Μέζνδνη πξνζνκνίσζεο. 20

21 Ξιεκκύξεο θαη Αληηπιεκκπξηθά Έξγα Αλάιπζε ησλ εμηζψζεσλ ηεο αζηαζνχο ξνήο ζε αλνηρηνχο αγσγνχο. ηαζεξή αλνκνηφκνξθε ξνή, αξηζκεηηθέο κέζνδνη επίιπζεο, ινγηζκηθφ ΗEC-RAS. Αζηαζήο ξνή, κεηάδνζε πιεκκπξηθψλ θπκάησλ ζε ηερλεηνχο θαη θπζηθνχο αγσγνχο, ην πξφβιεκα ηεο ζξαχζεο θξάγκαηνο. Αξηζκεηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αζηαζήο ξνήο, αξηζκεηηθά ζρήκαηα Lax-Wendroff, MacCormack, Preissmann. Λνγηζκηθά DBRK, FLDWAVE. Πιεκκχξα κειέηεο, ππνινγηζκφο δσλψλ πιεκκπξηθέο επηθηλδπλφηεηαο, αληηπιεκκπξηθά έξγα. Αλάιπζε Σξνλνζεηξώλ Δηζαγσγή: Οξηζκνί θαη βαζηθέο έλλνηεο. Πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε. Γνκή ρξνλνζεηξψλ: Δχξεζε ηεο ηάζεο. Πεξηνδηθφηεηα. Σπραία ζπληζηψζα. Παξάδεηγκα εθαξκνγήο. πζρεηίζεηο: πλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο θαη δηαζηαπξνχκελεο ζπζρέηηζεο. Ιδηφηεηεο ηεο ζπλάξηεζεο απηνζπζρέηηζεο. Υξνληθή κηθξνθιίκαθα θαη καθξνθιίκαθα ηεο απηνζπζρέηηζεο. Γηαδηθαζία Markov πξψηεο ηάμεο. Φαζκαηηθή αλάιπζε: Μεηαζρεκαηηζκέλε Fourier θαη νινθιήξσκα Fourier. Θεσξήκαηα γηα ηε κεηαζρεκαηηζκέλε Fourier. Οξηζκφο ηνπ θάζκαηνο. Υξνληθή κηθξνθιίκαθα θαη καθξνθιίκαθα ζηελ πεξηνρή ζπρλφηεηαο. "Λεπθφο ζφξπβνο" κε πεξηνξηζκέλν πιάηνο. Φάζκα ηεο δηαδηθαζίαο Markov πξψηεο ηάμεο. Φάζκα ελφο γξακκηθνχ ζπζηήκαηνο. Παθέηα πξνγξακκάησλ Η/Τ γηα αλάιπζε ρξνλνζεηξψλ. Βειηηζηνπνίεζε Ππζηεκάησλ δαηηθώλ Ξόξσλ Οινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ πδαηηθψλ πφξσλ κε ρξήζε πξνρσξεκέλεο ζεσξίαο καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη βέιηηζηνπ ειέγρνπ. Κιαζζηθή βειηηζηνπνίεζε, γξακκηθφο, κε γξακκηθφο θαη δπλακηθφο πξνγξακκαηηζκφο, γξακκηθφο-ηεηξαγσληθφο έιεγρνο θαη επεθηάζεηο ηνπ. πόγεηα Λεξά θαη Ρερληθά Έξγα ηνηρεία πδξαπιηθήο ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη πδξνγεσινγίαο. Τδξνκαζηεπηηθά έξγα. ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε έξγσλ ηερλεηνχ εκπινπηηζκνχ ησλ ππφγεησλ 21

22 λεξψλ. ρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ ππνβηβαζκνχ ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ ζε ηερληθά έξγα. Τπφγεηα λεξά ζε ππφγεηα έξγα. Ξξνζνκνίσζε Ξαξάθηησλ Γηεξγαζηώλ Κπκαηηθή ζεωξία δπλακηθνύ. Θεωξία βξαρέωλ θπκαηηζκώλ: Δμηζώζεηο επίωλ θιίζεωλ. Γηάζιαζε- Πεξίζιαζε - Σξηβή ππζκέλα θαη κεηάδνζε θπκαηηζκώλ πάλω από αλωκαιίεο ππζκέλα. Θεωξία καθξώλ θπκαηηζκώλ: Δμηζώζεηο Boussinesq, KdV, ειιεηπηηθά θαη κνλαρηθά θύκαηα, θύκαηα αθκήο. Με γξακκηθόο κεηαζρεκαηηζκόο θπκάηωλ θαη θπκαηηθή ζξαύζε.ηαηηζηηθή επεμεξγαζία αλεκνγελώλ θπκαηηζκώλ. Φαζκαηηθέο ηδηόηεηεο αλεκνγελώλ θπκαηηζκώλ. Ρεύκαηα παξάθηηαο δώλεο. Αιιειεπίδξαζε ξεπκάηωλ θαη θπκαηηζκώλ. Μεηαβνιή ζηάζκεο ζάιαζζαο. Δηζαγσγή ζηε Γπλακηθή Ωθεαλνγξαθία ηνηρεία Φπζηθήο Ωθεαλνγξαθίαο. Οη εμηζώζεηο θίλεζεο ηεο ζάιαζζαο. Ρεύκαηα ρωξίο ηξηβή γεωζηξνθηθή ξνή. Ρεύκαηα κε ηξηβή αλεκνγελήο θπθινθνξία. Βαξνηξνπηθή θαη βαξνθιηληθή ξνή. Αιαηνζεξκηθά θαηλόκελα θαη θπθινθνξία βαζέωλ πδάηωλ. Δζωηεξηθά θύκαηα, παιίξξνηεο, tsunamis θαη ξεύκαηα κεγάιεο θιίκαθαο. Όξγαλα θαη κέζνδνη κέηξεζεο ζηελ Ωθεαλνγξαθία. Έξγα Γηαρείξηζεο θαη Βειηίσζεο Ξαξάθηηαο Εώλεο Παξάθηηεο δηεξγαζίεο. Κπκαηνγελείο κεραληζκνί. Ρνή θπκαηνγελνύο ελέξγεηαο θαηά κήθνο ηεο αθηήο. Θξαύζε θπκάηωλ. Έξγα βειηίωζεο θαη αλάπηπμεο αθηώλ. Ήπηα έξγα βειηίωζεο αθηώλ. Παξάθηηνη πόξνη. Καηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε παξάθηηωλ πόξωλ. Παξάκεηξνη πνηόηεηαο αθηήο. Μαζεκαηηθή πξνζνκνίωζε πνηνηηθώλ παξακέηξωλ αθηήο. Οηθνινγία αθηώλ. Οηθνλνκία ηεο παξάθηηαο δώλεο. Γηαρείξηζε παξάθηηαο δώλεο. 22

23 Δηδηθά Θέκαηα Ιηκεληθώλ Έξγσλ Δπηδξάζεηο ιηκεληθώλ έξγωλ ζηελ παξάθηηα δώλε ζηελ ιηκελνιεθάλε. Γηαηάμεηο παξαβνιήο. Πξνζθξνπζηήξεο ζηαζεξά λαύδεηα. Αγθπξώζεηο πιωηώλ θαηαζθεπώλ πιωηά λαύδεηα. Γηακόξθωζε κεηώπνπ παξαβνιήο κε παζζάινπο θαη εύθακπηνπο δηαθξαγκαηηθνύο ηνίρνπο. Δηδηθά Θεθάιαηα δξνδπλακηθώλ Έξγσλ Σχπνη θαη δηάηαμε πδξνδπλακηθψλ έξγσλ. Σακηεπηήξεο: Τδξνινγία, ζρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε ηακηεπηήξσλ. Σερληθά έξγα κηαο πδξνδπλακηθήο εγθαηάζηαζεο. Φξάγκαηα βαξχηεηαο. Σνμσηά θξάγκαηα. Υσκάηηλα θξάγκαηα. Παξαγσγή ελέξγεηαο θαη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο αμηνπνίεζεο πδξνδπλακηθψλ έξγσλ. Πχξγνο αλαπάιζεσο. Αγσγφο πηψζεσο. Τδξαπιηθφ πιήγκα. Τδξνζηξφβηινη. ρεδηαζκφο εηζφδνπ - εμφδνπ πδξνζηξνβίισλ: πεηξνεηδέο θέιπθνο. Αγσγφο εμφδνπ πδξνζηξνβίινπ. δξαπιηθέο Κεραλέο θαη Δλέξγεηα Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα. Μηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα. Φνξηίν, θακπχιε θνξηίνπ, θακπχιε δηάξθεηαο. Αηρκή. πληειεζηέο απνδφζεσο, εθκεηαιιεχζεσο, ρξεζηκνπνηήζεσο. Ρνή εληφο πδξαπιηθψλ κεραλψλ. Δμηζψζεηο κάδαο, νξκήο, ελέξγεηαο. Τδξνζηξφβηινη δξάζεσο θαη αληηδξάζεσο. Απφδνζε, ιεηηνπξγία, επηινγή. Σνπνζέηεζε. Υαξαθηεξηζηηθά δηαγξάκκαηα. Δηδηθή ηαρχηεηα. πειαίσζε. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ. Κηθξά δξνδπλακηθά Έξγα Παξειζνχζα θαηάζηαζε. Παξνχζα θαηάζηαζε. Πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξψλ πδξνδπλακηθψλ έξγσλ. Λεηηνπξγία ησλ κηθξψλ πδξνδπλακηθψλ έξγσλ. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξψλ πδξνδπλακηθψλ έξγσλ. Απηνκαηνπνίεζε. Δθινγή ηεο ηνπνζεζίαο εγθαηαζηάζεσο-εθηίκεζε ηεο δηαζεζίκνπ ηζρχνο. Σππνπνίεζε ησλ κηθξψλ πδξνδπλακηθψλ έξγσλ. Αλαλεώζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο Πεξί ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο-αηνιηθφ δπλακηθφ. Μεραληθή ξεπζηψλ. Γεληθέο αξρέο αεξνδπλακηθήο. Δίδε θαη κεγέζε αλεκνθηλεηήξσλ. Υαξαθηεξηζηηθά 23

24 πηεξπγίσλ, ραξαθηεξηζηηθέο θακπχιεο ιεηηνπξγίαο. Απφδνζε ιεηηνπξγίαο δξνκέσο αλεκνγελλήηξηαο. Γπλακηθή ηεο θαηαζθεπήο. Δθινγή ζέζεσο πξνο ηνπνζέηεζε αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ. Λεηηνπξγία. Δθκεηάιιεπζε. Αληιίεο Αληιίεο αμνληθήο ξνήο. Αληιίεο αθηηληθήο ξνήο, θπγφθεληξεο αληιίεο. πειαίσζε αληιηψλ. Δηδηθή ηαρχηεηα θαη επηινγή αληιηψλ. Έξγα αληιήζεσλ. Αλαζηξέςηκεο Τδξαπιηθέο ηξνβηινκεραλέο. 24

25 Β. ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Γ.Ξ.Θ. Ρνκέαο δξαπιηθώλ Έξγσλ ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΘΟΗΑ ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΑ 1. Θσηζνβίλνο Λ., PhD Τδξαπιηθά Έξγα & Έξγα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Καζεγεηήο 2. Ξαληνθξάηνξαο Α., Γξ Μεραληθή Ρεπζηψλ - Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Καζεγεηήο 3. Πνύιεο Η., PhD Τπνινγηζηηθή θαη Πεηξακαηηθή Τδξαπιηθή Μεραληθή Μαζεκαηηθφο Καζεγεηήο 4. Σξπζάλζνπ Βι., Dr-Ing. Δδαθηθή δηάβξσζε - Μεηαθνξά θεξηψλ πιψλ Πνιηηηθφο Μεραληθφο Καζεγεηήο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Γ.Π.Μ.. 5. Γηαλλαθνπνύινπ Ρ., Γξ Οηθνινγία Βηνιφγνο Αλ. Καζεγήηξηα 6. Γθξάηδηνπ Κ., Γξ Σερλννηθνλνκηθή δηαρείξηζε έξγσλ πξνζηαζίαο Δπίθ. Καζεγήηξηα πεξηβάιινληνο 7. Αγγειίδεο Ξ., Γξ Πεξηβαιινληηθή Τδξαπιηθή Δπ. Καζεγεηήο

26 ΡΚΖΚΑ ΞΝΙΗΡΗΘΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Γ.Ξ.Θ. Άιινη Ρνκείο ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΘΟΗΑ ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΑ 1. Ξαπαδόπνπινο Β., Γξ Γεληθή ηνπνινγία κε έκθαζε ζηνπο ζπλαξηεζηαθνχο Καζεγεηήο ηνπνινγηθνχο ρψξνπο 2. Γηακαληήο Η., Γξ Σερληθή Γεσινγία κε έκθαζε ζηα ππφγεηα λεξά Αλ. Καζεγεηήο 3. Ξξσηνππαπάο Α., PhD Αλάιπζε πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ απφ ηε Αλ. Καζεγεηήο ζθνπηά ηεο Οηθνλνκίαο θαη ηεο Γηαρείξηζεο 4. Κπαιόπνπινο Β., PhD Πιεξνθνξηθή γηα εθαξκνγέο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ Δπίθ. Καζεγεηήο 5. Ξιηάθαο Φ., Γξ Δθαξκνζκέλε Τδξνγεσινγία κε έκθαζε ζηελ Δπίθ. Καζεγεηήο αμηνπνίεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ 6. Ονπθνύλεο Η., Γξ Δπίθ. Καζεγεηήο ΡΚΖΚΑ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Γ.Ξ.Θ. ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΘΟΗΑ ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΑ 1. Βνπδξηάο Δ., PhD Γηαρείξηζε ηεξεψλ θαη Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ Καζεγεηήο Δμπγίαλζε Τπφγεησλ θαη Δπηθαλεηαθψλ πζηεκάησλ 2. Ρζηρξηληδήο Β., PhD Γηαρείξηζε Οηθνζπζηεκάησλ & Τδαηηθψλ Πφξσλ Καζεγεηήο 3. Θνζκπόπνπινο Ξ., MSc Πεξηβαιινληηθή Αξρηηεθηνληθή Αλ. Καζεγεηήο 4. Κειίδεο Ξ., Γξ Λέθηνξαο 26

27 ΡΚΖΚΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Ζ/ Γ.Ξ.Θ. ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΘΟΗΑ ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΑ 1. Α. Θαξάθνο, Dr. Αλάιπζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο πξνβιεκάησλ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο πνιπδηάζηαηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ ζην Internet ΡΚΖΚΑ ΑΓΟΝΛΝΚΩΛ ΘΑΗ ΡΝΞΝΓΟΑΦΩΛ ΚΖΣΑΛΗΘΩΛ Α.Ξ.Θ. ΝΛΝΚΑΡΔΞΩΛΚΝ ΘΟΗΑ ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΑ 1. Δ. Πηδεξόπνπινο, PhD Τπνινγηζηηθή Τδξαπιηθή θαη Τδξνινγία. Δμειηθηηθφο Αλ. Καζεγεηήο πξνγξακκαηηζκφο. 27

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ. Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο

ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ. Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Άξζξν 1 Γεληθέο Γηαηάμεηο Ο Καλνληζκόο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οικονομικά και Διοίκηζη ηηρ Τγείαρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα.

Κανονισμός Σπουδών. Σελίδα 1 από 10. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. Κανονισμός Σπουδών ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ, εγγπαθέρ, κύκλοι ζποςδών, μαθήμαηα. ΆΡΘΡΟ 1 ο : ποςδαζηέρ ΣΔΙ Κπήηηρ - Δγγπαθέρ 1. πνπδαζηέο ΣΔΙ θαζίζηαληαη φζνη εγγξάθνληαη ζε απηφ κεηά απφ εηζαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΘΕΚΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ A.Σομέας Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργ. Οικονομίας 1.Θέζεηο Δπηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν Αγξνκεηεσξνινγία Αγξνκεηεσξνινγία 2 ώξεο /εβδνκάδα Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSOR JOHANNES V. SOULIS

PROFESSOR JOHANNES V. SOULIS PROFESSOR JOHANNES V. SOULIS Research and Professional Experience 1. Δηαηξία Prestcold Ltd. επί ζεκάησλ κε-ζηαζεξάο ξνήο ζε εκβνινθόξνπο ζπκπηεζηάο. Κύξην ζέκα ήηαλ ε αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απηνκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα