Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό"

Transcript

1 Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Έλαο απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ Σνισκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Κξεηηθνχ είλαη θαη ν Peter Macridge. Παξαηίζεληαη ζεκεηψζεηο απφ ην βηβιίν ηνπ «Γηνλχζηνο Σνισκφο» (εθδ. Καζηαληψηεο, 1995) κε έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ είλαη βαζηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ Κξεηηθνχ. Οη ζεκεηψζεηο απηέο, ρσξηζκέλεο ζε δχν κέξε, είλαη: 1) Τν πλεπκαηηθφ ππφβαζξν ηνπ Γ. Σνισκνχ. 2) Σρεηηθά κε ηε ρξνλνινγία ησλ έξγσλ ηνπ. 3) Λνγνηερληθέο επηδξάζεηο ζηελ πνίεζή ηνπ θαη 4) Ζ επεμεξγαζία ησλ θχξησλ ζεκάησλ ηνπ. 1. Σν πλεπκαηηθό ππόβαζξν ηνπ Δ. νισκνύ. Ο Σνισκφο κειέηεζε ηελ πεξηνξηζκέλε ειιεληθή ινγνηερλία πνπ ππήξρε ηελ επνρή εθείλε ζηε δεκνηηθή. Απηή πεξηιάκβαλε: α) βπδαληηλά έκκεηξα κπζηζηνξήκαηα ηνπ 14νπ θαη 15νπ αηψλα. β) έξγα ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο ηνπ 16νπ θαη 17νπ αηψλα ( π.ρ. «Θπζία ηνπ Αβξαάκ», «Δξσηφθξηηνο») γ) ιατθά ζηηρνπξγήκαηα δ) ηα έξγα ηνπ Βειαξά θαη ηνπ Φξηζηφπνπινπ ε) ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα (ην 1824 θπθινθνξεί ν πξψηνο ηφκνο ηεο ζπιινγήο ηνπ Κινλη Φνξηέι) Οη επηξξνέο από ηα ειιεληθά ζηα θείκελά ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν γισζζηθέο. Οη ηδέεο πνπ εθθξάδεη είλαη βαζηά επεξεαζκέλεο απφ ηελ πξνζσπηθή επαθή ηνπ κε ηελ Ηηαιία θαη κε ηελ επξσπατθή ινγνηερλία θαη θηινζνθία πνπ δηάβαδε. Σεκεηψλνπκε: α) Η ζξεζθεπηηθή ζεκαηνινγία ηεο ηηαιηθήο πνίεζεο ηεο επνρήο ηνπ. Ζ Θεία Κσκσδία ηνπ Νηάληε, π.ρ. πεξηγξάθεη έλα νξακαηηθφ ηαμίδη ζηελ Κφιαζε θη απφ θεη, κέζα απφ ην Καζαξηήξην, ζηνλ Παξάδεηζν. Ζ πνίεζε ζεσξείηαη ζαλ έλα ζείν δψξν πνπ είρε ζηελή ζρέζε κε ηε ζξεζθεία θαη ηελ εζηθή. β) Ρνκαληηζκόο (Γνπέξληζγνπεξζ, Κφιεξηηδ, Βχξσλαο, Σέιιευ, Κεηο, Φάηλε, Μαληζφλη, Λενπάξληη, Οπγθψ, Πνχζθηλ θα ). Βαζηθέο ηνπ ηδέεο: - Η αξραία Ειιάδα είρε εμηδαληθεπηεί απφ ηελ επξσπατθή δηαλφεζε. Με ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 21 βιέπνπλ ηελ αλαγέλλεζε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ ηδεψδνπο. - Η ειεπζεξία. Ο άλζξσπνο απνηειείηαη απφ ζψκα (χιε) θαη πλεχκα (Θεφ ). Μπνξνχζε, ινηπφλ, ν άλζξσπνο λα θηάζεη ηελ εζηθή ηειεηφηεηα ππνηάζζνληαο ηηο νξέμεηο ηνπ ζψκαηνο ζηε ινγηθή ηνπ, πνπ ζεσξνχληαλ φηη ήηαλ ε αληαλάθιαζε ηνπ νηθνπκεληθνχ ή ζετθνχ ιφγνπ. Ζ θχζε, πνπ ζ απηή θπξηαξρνχλ ε αλαγθαηφηεηα θαη ην ηπραίν, ζεσξνχληαλ ην αληίζεην ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο. Οη θπζηθέο δπλάκεηο, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο, εκπνδίδνπλ ηελ εζηθή εμέιημε. Πνιινί πνηεηέο ζέιεζαλ ζηελ πνίεζή ηνπο λα παξνπζηάζνπλ ηνπο ήξσέο ηνπο λα επηδίδνληαη ζε πξάμεηο ζπλεηδεηήο βνχιεζεο, ειεχζεξεο απφ θάζε εμσηεξηθή πίεζε. - Η ζέζε ηνπ θαιιηηέρλε: Σαλ κάγνο ή πξνθήηεο αληηιακβάλεηαη αιήζεηεο θξπκκέλεο γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο πίζσ απφ ην πέπιν ηνπ πιηθνχ θφζκνπ. - Μεγάιε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ επίδξαζε ελόο έξγνπ ηέρλεο πάλσ ζην ζεαηή ή ηνλ α- λαγλώζηε. 1

2 - Σν Ωξαίν θαη ην Τςειό. Τν Ωξαίν αλπςψλεη πλεπκαηηθά ηνλ άλζξσπν. Τν Υςειφ νξηδφηαλ ζα κηα πλεπκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ηελ πξνθαινχζε ε ελαηέληζε ηεξάζηησλ θαη θνβεξψλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Έηζη ν αλαγλψζηεο απνθηά ζπλείδεζε ηεο δηθήο ηνπ ζσκαηηθήο αδπλακίαο θαη ζπλάκα ηεο πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο ηνπ αλσηεξφηεηαο απέλαληη ζηε θχζε. ( Σηνλ Κξεηηθφ, π.ρ. ην ζπλαληάκε ζηελ πεξηγξαθή ηεο ηξηθπκίαο. ) - πλδπάδεηαη ε πνίεζε κε ηε ζξεζθεία θαη ηε θηινζνθία. Ζ πνίεζε ελζσκαηψλεη ηηο ζετθέο ηδέεο, ηελ απφιπηε αιήζεηα, ηελ πεκπηνπζία ησλ πξαγκάησλ. - Οη πςεινί ζηόρνη ηνπ ξνκαληηθνύ θαιιηηέρλε. Πξνζπαζνχλ πάληα λα μεπεξάζνπλ ηα φξηα: ηεο θχζεο, ησλ πξνυπαξρφλησλ θαιιηηερληθψλ δεκηνπξγεκάησλ, ηα φξηα ησλ ίδησλ ηνπο ησλ δπλαηνηήησλ. Ίζσο θαη γη απηφ - Πνιινί ξνκαληηθνί πνηεηέο ζπλέζεζαλ «απνζπάζκαηα». Μεξηθά πνηήκαηα ηα δεκνζίεπζαλ νη ίδηνη ζε απνζπαζκαηηθή κνξθή επίηεδεο. Ο Σνισκφο θαίλεηαη πσο ήζεια λα απνθχγεη ηελ παγησκέλε κνξθή. 2. Υξνλνινγία ησλ έξγσλ ηνπ. Ζ πνξεία ηνπ Σνισκνχ σο Έιιελα πνηεηή ρσξίδεηαη ζε δχν πεξηφδνπο: 1) Σηα δέθα ρξφληα ηεο καζεηείαο πνπ πέξαζε ζηε Εάθπλζν ( ) 2) Σηελ ψξηκε πεξίνδν, απφ ηφηε πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κέξθπξα σο ην ηέινο ( ) Ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Κέξθπξα ε πνίεζή ηνπ, ζεκαηηθά, κπήθε ζε κηα ξνκαληηθή - κεηαθπζηθή θάζε. Βξίζθνπκε λα ζπλαληηνχληαη ην ζετθφ κε ην αλζξψπηλν ζηνηρείν ζε πνιιά πνηήκαηα. Νηψζεη ηελ αλάγθε κηαο πην ζηέξεεο θηινζνθηθήο βάζεο γηα ηε δνπιεηά ηνπ θαη κειεηάεη ζπζηεκαηηθά ηε γεξκαληθή θηινζνθία. Γξάθεη κε ην δεθαπεληαζχιιαβν ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη ηεο θξεηηθήο αλαγέλλεζεο. 3. Λνγνηερληθέο επηδξάζεηο ζηελ πνίεζή ηνπ. Μηθξέο αλαθνξέο βιέπνπκε λα ππάξρνπλ ζηνλ Νηάληε θαη ζηνλ Μαληζφλη. Σπρλφηεξεο ζηνλ Μίιησλα θαη ζην Βχξσλα. Νενθιαζηθνί θαη ξνκαληηθνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία, ην αξραίν ειιεληθφ πλεχκα - αλ θαη δηαθνξεηηθά: νη λενθιαζηθνί πεξηζζφηεξν ζηνρεχνληαο ζηε κίκεζε, νη ξνκαληηθνί ιηγφηεξν, πξνζπαζψληαο λα ηα μεπεξάζνπλ. Ο Σνισκφο φκσο δελ θαηαθεχγεη ζηελ ειιεληθή κπζνινγία γηα λα πξνζδψζεη θχξνο ζηελ πνίεζή ηνπ. Τνλ απαζρνινχζε πεξηζζφηεξν ε δεκνηηθή πνίεζε - θάηη πνπ, άιισζηε απνηειεί κφδα ηεο επνρήο, ξνκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, κέξνο κηαο α- ληίδξαζεο ζηνλ θαζσζπξεπηζκφ ηνπ 18νπ αηψλα. Φξεζηκνπνηεί ηελ εηθνλνπιαζηηθή ηνπ δχλακε θαη ζηε δηθή ηνπ πνίεζε. Τα κεγαιχηεξα έξγα ηνπ είλαη γξακκέλα ζε δεθαπεληαζχιιαβν. Ο Σνισκφο ζηέθεηαη αλάκεζα ζε θιαζηθηζκφ θαη ξνκαληηζκφ παιεχνληαο λα βξεη ην δηθφ ηνπ δξφκν. Ο Σνισκφο ζίγνπξα ήηαλ πνηεηήο πάζνπο θαη ν ηφλνο ηεο πνίεζήο ηνπ είλαη πάληα εμεξκέλνο, αιιά ην πάζνο ηνπ ήηαλ γηα ην πςειφ, ην αηψλην, ην πλεπκαηηθφ, ην ηδαληθφ, ην ππεξβαηηθφ. Πνηέ δελ έγξαςε ην είδνο εθείλν ηεο πξνζσπηθήο, εμνκνινγεηηθήο πνίεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ξνκαληηθνχο, νχηε θαη αθέζεθε ζε γαιήληεο αλαπνιήζεηο θαη ξεκβαζκνχο.. Γελ έθθξαζε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζιίςε θαη κειαγρνιία, απέθιεηε ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ πνίεζή ηνπ. Σχκθσλα κε ηε ζνισκηθή αληίιεςε, πξννξηζκφο ηνπ πνηεηή ήηαλ ε εζηθή ζηήξημε ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ, ην θάζε πνίεκά ηνπ έρεη «πςειφ ζθνπφ», ε πνίεζε ζηέθεηαη θνληά ζηε ζξεζθεία φζνλ αθνξά ηελ πλεπκαηηθή αλάηαζε ηνπ αλζξψπνπ. 4. Η επεμεξγαζία ησλ θύξησλ ζεκάησλ ηνπ. Ζ πνίεζε ηνπ Σνισκνχ επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηα κεγάια ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ θηινζφθνπο θαη πνηεηέο κέζα ζηνπο αηψλεο: ειεπζεξία, θχζε, ζξεζθεία, ζάλαηνο θαη έξσηαο. Δπεηδή ζηα πνηήκαηά ηνπ ε ειεπζεξία ζξηακβεχεη ελάληηα ζηε θχζε θαη ε ζξεζθεία ελάληηα ζην ζάλαην, ζα εμεηάζνπκε ηηο ηέζζαξεο έλλνηεο αλά δεχγε: 2

3 1) Φχζε θαη Διεπζεξία Μπνξεί αξρηθά, ζηνλ «Ύκλν», ε ειεπζεξία λα λνείηαη πξψηα σο πνιηηηθή έλλνηα, αιιά ζηε κεηέπεηηα πνίεζή ηνπ δε ζηακαηά εθεί: Δίλαη θάηη γηα ην νπνίν αθαηάπαπηα πνιεκάεη θαλείο, είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ν ίδηνο ν αγψλαο, γίλεηαη κηα θαζαξά πλεπκαηηθή αμία. Ο Σνισκφο δείρλεη φηη πηζηεχεη, φπσο ν Καλη θαη ν Σίιιεξ, φηη ε ππέξηαηε εθδήισζε ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο είλαη φηαλ ειεχζεξα δηαιέγνπκε λα θάλνπκε ην θαζήθνλ καο θαη κφλν. Ζ θχζε παξνπζηάδεηαη σο ζέκα παξά σο πεγή εηθνλνπιαζηηθήο. Τν πλεχκα ηνπ αλζξψπνπ θάλεη αγψλα λα ζπάζεη ηα δεζκά ηεο εμάξηεζήο ηνπ απφ ηνλ πιηθφ θφζκν. Παιεχεη λα αξζεί πάλσ απφ ηηο επηηαγέο ηεο θχζεο. Όηαλ ην θαηαθέξλεη ν άλζξσπνο, θαηαθηά ηελ απηνγλσζία. Ζ απηνγλσζία είλαη έλα ζεκαληηθφ δεηνχκελν γηα ηε θηινζνθία ηεο επνρήο, αθνχ κηα πιήξεο γλψζε ηνπ εαπηνχ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηέιεηα απειεπζέξσζή ηνπ. Ο Σνισκφο δελ είλαη «θπζηνιάηξεο πνηεηήο. Γη απηφλ ε θχζε ήηαλ θαη Παξάδεηζνο θαη Κφιαζε, αιιά, επεηδή ήηαλ δχζθνιν λα μερσξίζεη απηέο ηηο δχν φςεηο, πξνηηκνχζε λ' αηελίδεη ηε θχζε κε ζθεπηηθηζκφ, ζα κηα πηζαλή απεηιή γηα ηελ πλεπκαηηθή ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ. 2) Θάλαηνο θαη Θξεζθεία Σπρλά πεξηγξάθεη ην ζάλαην θαληαζηηθψλ, ηζηνξηθψλ ή γλσζηψλ, πξνζψπσλ. Όια ηα κεγάια έξγα ηνπ ηειεηψλνπλ κε ζάλαην. Καηά ην Σνισκφ δε ρξεηάδεηαη λα ιππφκαζηε γηα ηνπο πεζακέλνπο, αθνχ πεγαίλνπλ ζε έλαλ θφζκν θαιχηεξν. Έλα ζέκα ηνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά: ν ζάλαηνο ελφο αηφκνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάζηαζε φισλ ησλ λεθξψλ ζηε Γεπηέξα Παξνπζία. Οη άγγεινη εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηελ πνίεζή ηνπ θαη ζπλδπάδνληαη κε ηελ ηέιεηα νκνξθηά. Ο Σνισκφο δελ είλαη έλαο απζηεξά ζξεζθεπηηθφο πνηεηήο, φκσο ππάξρεη έληνλν ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν ζηα πνηήκαηά ηνπ σο κέξνο κηαο πξνζσπηθήο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. 3) Έξσηαο θαη Αγλφηεηα Ο έξσηαο θη ν ζάλαηνο είλαη ζηελά δεκέλνη ηφζν ζηε ξνκαληηθή πνίεζε φζν θαη ζηελ ειιεληθή ιατθή παξάδνζε. Πνιιέο θνξέο ζην Σνισκφ ππνβάιιεηαη ε ηδέα πσο απηέο είλαη νη δχν δπλάκεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ θφζκν ησλ αλζξψπσλ. Δλσκέλεο ηηο ζπλαληάκε θαη ζηνλ Κξεηηθφ, άιισζηε ην ζέκα ηνπ πνηήκαηνο ελ κέξεη είλαη ε αλζξψπηλε θη ε ζετθή αγάπε: Φάλεη εθείλνο ηε γήηλε αγάπε ηνπ γηα λα ηνπ ραξηζηεί ην φξακα ηεο νπξάληαο επδαηκνλίαο, γηαηί ν έξσηαο γηα ηελ αξξαβσληαζηηθηά ηνπ ηνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα πέξα απ απηή λα δεη θάηη απφ ην ζετθφ ζηνηρείν. Σην Σνισκφ ν έξσηαο είλαη πάληα αγλφο. (Απηφ ζπκβνιίδεη θη ε ζπλεζηζκέλε εηθφλα κε ηα ηξεκάκελα ινπινχδηα). Ζ αγλφηεηα ηνπ έξσηα ηνπ Κξεηηθνχ είλαη απηή πνπ ηνπ δίλεη ην φξακα ηνπ ζείνπ. Διεπζεξία, ζξεζθεία, αγλφηεηα. Απηνί είλαη νη ζχκκαρνη ηνπ αλζξψπηλνπ ελάληηα ζηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο πνπ δξνπλ θαη κέζα θαη έμσ απ ηνλ άλζξσπν, ζηνλ πεξηβάιινληα θφζκν. Οη πεξηζζφηεξνη ήξσεο ηνπ Σνισκνχ έρνπλ εκπιαθεί ζ απηφ ηνλ αγψλα θαη, κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ν θαζέλαο, βγαίλνπλ ληθεθφξνη. εκεηώζεηο από ην βηβιίν ηνπ «Δηνλύζηνο νισκόο «εζηηαζκέλεο ζηε δηδαζθαιία ηνπ Κξεηηθνύ Γίλνπκε ζήκεξα ηε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο αλάξηεζεο, πνπ νινθιεξψλεη ηηο ζεκεηψζεηο καο απφ ην βηβιίν ηνπ Π. Μάθξηηδ «Γηνλχζηνο Σνισκφο» θσηίδνληαο ζέκαηα πνπ καο απαζρνινχλ ζηελ ηάμε θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ Κξεηηθνχ. Η κνξθνινγία ηεο πνίεζεο ηνπ νισκνύ. 1) Μέζνδνο ζύλζεζεο. Δλψ ζηα λεαληθά ηνπ ρξφληα ν Σνισκφο είρε κηα θνβεξή επθνιία ζηε ζχλζεζε, αξγφηεξα απνξξίπηεη ηνλ απζνξκεηηζκφ ησλ πξψησλ ηνπ πνηεκάησλ θαη πξνρσξάεη ηελ πνηεηηθή ηνπ δεκηνπξγία αξγά, κε ζθιεξή δνπιεηά. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο, ελψ ηνλ «Ύκλν» θαίλεηαη πσο ηνλ γξάθεη ζε έλα κήλα, ηνπο Διεχζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο ηνπο δνχιεπε είθνζη νιφθιεξα ρξφληα! 3

4 Σηηο κεγάιεο ηνπ ζπλζέζεηο ζηνρεχεη ζε κηα «νξγαληθή» δνκή, φπνπ θάζε κέινο ζα εμαξηηφηαλ απ' φια ηα άιια. Τέηνην παξάδεηγκα ν Κξεηηθφο, πνπ είλαη δνκεκέλνο θπθιηθά θαη πεξηέρεη πνιιέο εζσηεξηθέο παξαπνκπέο. Σην ρεηξφγξαθν ηνπ Κξεηηθνχ έρεη γξάςεη πέληε δηαδνρηθέο εθδνρέο νιφθιεξνπ ηνπ πνηήκαηνο, ηε κία κεηά ηελ άιιε. Τν πξψην ζρέδην είλαη ζρεδφλ φιν ζε ηηαιηθή πξφδα, ελψ θάζε δηαδνρηθή εθδνρή πεξηέρεη φιν θαη πεξηζζφηεξν πιηθφ ζηα ειιεληθά, ψζπνπ ζηελ ηειεπηαία γξαθή νιφθιεξν ζρεδφλ ην πνίεκα είλαη γξακκέλν ζηα ειιεληθά. Γηα ηνλ Σνισκφ ε ηδέα ελφο πνηήκαηνο είλαη ε ςπρή ηνπ, πνπ ν λνπο κπνξεί λα ηε ζπιιάβεη, αιιά πνπ, βέβαηα, δελ κπνξεί λα ππάξμεη, αλ δελ ελζσκαησζεί ζε θάπνηα γισζζηθή κνξθή. Ζ «ηδέα» ήηαλ θάηη ζετθφ πνπ έπξεπε λα ην κεηαιιάμεη ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν, δίλνληάο ηνπ ζψκα, επηλνψληαο, δειαδή, ήξσεο, ζθελέο, γεγνλφηα, αθνχ απηφο ήηαλ ν κνλαδηθφο ηξφπνο λα γίλεη ην «κεηαθπζηθφ», «θπζηθφ». Ίζσο ε αίζζεζε πνπ είρε ν πνηεηήο πσο θακηά πιηθή κνξθή δελ κπνξεί κε επάξθεηα λα ελζσκαηψζεη ηελ ηδέα, λα είλαη απηή πνπ επζχλεηαη γηα ην γεγνλφο φηη δελ θαηφξζσζε λα νινθιεξψζεη πνιιά πνηήκαηα ηεο σξηκφηεηάο ηνπ. «Ζ ηθαλφηεηα ηνπ λνπ λα ζθέθηεηαη», έγξαςε, «είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα κηιάεη.». 2) Πνηεηηθά ηερλάζκαηα α) ινγνηερληθό είδνο Ο Σνισκφο πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηξία γλσζηά ινγνηερληθά είδε Σ έλα κφλν έξγν: Σν δξακαηηθό, φπνπ νη ήξσεο κηινχλ θαηεπζείαλ ζηνλ αλαγλψζηε, ην αθεγεκαηηθό, φπνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ην απνηειεί ε δηήγεζε ησλ πξάμεσλ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, ε δηήγεζε κηαο «ηζηνξίαο» ζε δεχηεξν ρέξη, απφ ηνλ αθεγεηή, θαη ην ιπξηθό, φπνπ ν ίδηνο ν πνηεηήο παξνπζηάδεη θάηη ζαλ κηα άκεζε έθθξαζε κηαο πξνζσπηθήο ζπγθίλεζεο. Σηνλ Κξεηηθφ ν Σνισκφο πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο δξακαηηθνχ κνλνιφγνπ, φπνπ αθεγείηαη ιπξηθά ηελ ηειεπηαία δνθηκαζία ηεο δσήο ηνπ. Δίλαη ν Κξεηηθφο πνπ κηιάεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πνηήκαηνο ρσξίο θακία αθεγεκαηηθή εηζαγσγή. Όκσο κπνξεί λα δηαβαζηεί θαη ζαλ ιπξηθφ πνίεκα, αθνχ παξνπζηάδεη ηε ζπγθίλεζε πνπ αηζζάλεηαη ν ίδηνο ν Κξεηηθφο. Καη, ηέινο, φια είλαη ηνπνζεηεκέλα Σ έλα αθεγεκαηηθφ πιαίζην, ππάξρεη, δειαδή, κηα «ηζηνξία» πίζσ απφ ην πνίεκα. β) όλεηξα θαη νξάκαηα Έλα πνηεηηθφ ηέρλαζκα πνπ ν Σνισκφο επαλεηιεκκέλα ρξεζηκνπνηεί είλαη λα παξνπζηάδεη κηα πξάμε ζαλ λα ηελ έβιεπε ζε φλεηξν ή ζε φξακα. Τν φξακα ηνχην απνθαιχπηεη ζηνλ ήξσα θάπνηα αιήζεηα δηθηά ηνπ. Τν φξακα ηεο θεγγαξνληπκέλεο ζηνλ Κξεηηθφ παξφκνην ζθνπφ ππεξεηεί. Σ έλα είδνο έθζηαζεο, βιέπεη απηφ πνπ είλαη ίζσο ην ζείν αληίζηνηρν ηεο αγαπεκέλεο ηνπ ή ηελ αζάλαηε ςπρή ηεο, φπσο αλεβαίλεη απφ ην άςπρν θνξκί ηεο ζηνλ νπξαλφ. Απφ ηφηε δεη πάληα κε ηελ αλάκλεζε απηνχ ηνπ νξάκαηνο, πνπ ηνλ νδεγεί λα δεη ηε δσή ηνπ ζαλ πξνεηνηκαζία ζαλάηνπ, αθνχ μέξεη φηη, φηαλ πεζάλεη, ζα ελσζεί μαλά θαη κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ θαη κ' απηήλ ηε ζεία νπηαζία, πνπ ζηελ νπζία είλαη έλα θαη ην απηφ. Αιιά θαη ε αλαθνξά ηνπ Κξεηηθνχ ζην ζάλαην ηεο αξξαβσληαζηηθηάο ηνπ ηνπ θέξλεη ζην λνπ ην φξακα φπνπ ςάρλεη γη απηή ζηνλ νπξαλφ θαηά ηε Γεπηέξα Παξνπζία. γ) ε αξρή ησλ πνηεκάησλ Ο Σνισκφο πνηέ δελ είρε ηελ πξφζεζε λα γίλνληαη φια θαη ακέζσο θαηαλνεηά απφ ηνλ αλαγλψζηε ησλ πνηεκάησλ ηνπ. Μεξηθά ήζειε, φπσο ν ίδηνο έγξαθε, λα αξρίδνπλ ex abrupto, απφηνκα δειαδή, θαη ρσξίο θακηά εηζαγσγή. Σηνλ Κξεηηθφ ε ελφηεηα πνπ εκθαίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ 18, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε πξψηε ηνπ πνηήκαηνο. Με άιια ιφγηα, ν Σνισκφο ζρεδίαδε λ αξρίζεη ην πνίεκά ηνπ κε ηνλ Κξεηηθφ θαη ηελ αγαπεκέλε ηνπ λα βξίζθνληαη ήδε ζην πέιαγνο, κέζα ζηελ ηξηθπκία, ρσξίο θακηά επεμήγεζε γηα ην πνηνη ήζαλ θαη πψο βξέζεθαλ εθεί. Υπάξρνπλ φκσο αξθεηέο ελδείμεηο κέζα ζην πνίεκα γηα λα δσληαλέςεη ζην κπαιφ ηνπ ν αλαγλψζηεο ηηο πην ζεκαληηθέο πεξηζηάζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη αθνινχζεζαλ ην θξίζηκν ζπκβάλ ηεο ζχειιαο. Σθνπφο ηνπ, λα α- 4

5 θαηξέζεη απφ ηα πνηήκαηα θάζε άρξεζην επεμεγεκαηηθφ πιηθφ, γηα λα έρεη ην ππφινηπν, φρη κφλν κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα θαη έληαζε, αιιά θη έλα κπζηήξην πνπ ζα γνήηεπε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ θαη ζα ηνπο θαινχζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πνίεζή ηνπ. δ) πξνζσπνπνίεζε θαη επίθιεζε Ζ πξνζσπνπνίεζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ απνηειεί έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηεηηθνχ η- δηψκαηνο ηνπ Σνισκνχ, αλ θαη ε ηερληθή απηή δε ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν εθηεηακέλα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηελ επίθιεζε, ζπλήζσο, ν Σνισκφο ηελ ηνπνζεηεί ζην ζηφκα θάπνηνπ ήξσα αληί λα απεπζχλεηαη ζηα πξάγκαηα ν ίδηνο. ( «αζηξνπειέθη κνπ θαιφ, γηα μαλαθέμε πάιη! «) ε) παξνκνίσζε θαη κεηαθνξά Δλψ ζηε λενθιαζηθή πνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ε παξνκνίσζε, ζηε ξνκαληηθή, πνπ ηείλεη λα είλαη πην ιπξηθή, πξνηηκάηαη ζπλήζσο ε κεηαθνξά. Γεληθά ε έθθξαζε ζηελ ψξηκε πνίεζε ηνπ Σνισκνχ είλαη εμαηξεηηθά κεηαθνξηθή. Απηφ δίλεη εηθφλεο κεγάιεο νκνξθηάο. Ζ ρξήζε ησλ κεηαθνξψλ ζην Σνισκφ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πνιππινθφηεηα ( π.ρ. ην απφζπαζκα 4, ηνπ Κξεηηθνχ). ζη) εηθνλνπιαζηηθή θαη ζπκβνιηζκόο Κάλεη εληχπσζε ε επηκνλή ηνπ πνηεηή λα ρξεζηκνπνηεί εηθφλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θφζκν ηεο θχζεο θαη ηνπ ζχκπαληνο. Σπρλέο, π.ρ. ρξεζηκνπνηνχκελεο ιέμεηο: αέξαο, άζηξν, αζηέξη, νπξαλφο, θφζκνο, γε, λεξφ, ζάιαζζα, πέιαγν. Σπρλφηεξα επαλαιακβαλφκελα επίζεηα: θαζαξφο, δξνζάηνο, δξνζεξφο, γιπθφο, πνπ, είηε αλαθέξνληαη ζηε θχζε είηε ζηνλ εζηθφ θφζκν ησλ αλζξψπσλ, ν- πσζδήπνηε δειψλνπλ θαινζχλε θαη αγλφηεηα. Σπρλά εκθαλίδνληαη, επίζεο, νλφκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε κέξε ηνπ ζψκαηνο (κάηη, ρέξη, θσλή). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη εηθφλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε «μεηχιηγκα». Σπρλά πεξηγξάθεη θάπνην αληηθείκελν ( αθφκε θαη ην αλζξψπηλν ζψκα ) πνπ απνθαιχπηεη κηα θξπκκέλε φςε πνπ σο ηφηε ήηαλ κέζα εθεί θπιαθηζκέλε. Έηζη, ιέμεηο, φπσο «κπζηήξηνο» θαη «θξπθφο» ζπρλά επαλαιακβάλνληαη. (Σηνλ Κξεηηθφ: κηα αλάκλεζε πνπ εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηνπ. Τν λεξφ λα πεηάγεηαη απφ ην βξάρν. Οη εζψηαηεο ζθέςεηο ηνπ πνπ ηηο δηαβάδεη ε θεγγαξνληπκέλε. Ζ πεξηγξαθή ηεο εκθάληζεο ηεο θεγγαξνληπκέλεο). Πνιιέο εηθφλεο ηνπ Σνισκνχ επαλαιακβάλνληαη απφ ην έλα πνίεκά ηνπ ζην άιιν ζαλ λα έρνπλ γίλεη κέξνο αλαπφζπαζην ηεο έθθξαζεο κηαο ηδέαο. ( π.ρ. ε καχξε πέηξα θαη ην μεξφ ρνξηάξη, ή ην άζηξν ηνπ βξαδηνχ, πνπ βγαίλεη φηαλ ηα λεξά ζνιψλνπλ, ή ε εηθφλα- ζχκβνιν ηεο θνπέιαο κε ηα ηξεκάκελα ινπινχδηα, γηα λα δεισζεί ε αγλφηεηά ηεο). Αληίζεηα απφ πνιινχο ξνκαληηθνχο πνηεηέο, ν Σνισκφο δε ρξεζηκνπνηεί πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζχκβνια. Μηα απφ ηηο πην έληνλα ζπκβνιηθέο κνξθέο ζηελ πνίεζε ηνπ Σνισκνχ είλαη ε «Φεγγαξνληπκέλε», πνπ εκθαλίδεηαη μαλά θαη μαλά. Σηνλ «Λάκπξν», ηελ ψξα πνπ απηφο θσπειαηεί κε ηελ θφξε ηνπ ηε λχρηα, ν Σνισκφο θάλεη ιφγν γηα θαληαζηψζεηο «ηεο Αθξνδίηεο λα γελληέηαη απφ ηε ζάιαζζα, λα ηε θσηίδεη θαη λα ηελ ληχλεη ην θεγγάξη». Έηζη, ε θεγγαξνληπκέλε κνηάδεη λα έρεη ζρέζε κε ηελ Αθξνδίηε ζαλ ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηνλ επίγεην (ζσκαηηθφ) θαη ηνλ νπξάλην (ςπρηθφ) έξσηα. Ο ξφινο ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηνλ «Κξεηηθφ», φπνπ δηδάζθεη ηνλ άληξα φηη ν επίγεηνο έξσηαο δελ είλαη παξά ν δξφκνο πνπ, αθνινπζψληαο ηνλ, κπνξεί θαλείο λα θηάζεη ηνλ νπξάλην έξσηα. Μηα παξφκνηα νπηαζία ζπλαληάκε θαη ζηνπο Διεχζεξνπο πνιηνξθεκέλνπο, φπνπ θη εθεί πξφθεηηαη κάιινλ γηα ηελ Αθξνδίηε. Ζ ζάιαζζα έρεη θη απηή ζπκβνιηθή ζεκαζία ζηελ πνίεζε ηνπ Σνισκνχ. Σηνλ «Λάκπξν», ηνλ «Κξεηηθφ», ηνλ «Πφξθπξα», νη ήξσεο δνθηκάδνληαη καθξηά απφ ην νηθείν ηνπο πεξηβάιινλ, ζηε ζάιαζζα, ε νπνία δελ ηνπο πξνζθέξεη ζηαζεξή γε λα ζηαζνχλ. Οη ήξσεο ηνπ Λάκπξνπ, ε αξξαβσληαζηηθηά ηνπ Κξεηηθνχ, ν θνιπκβεηήο ζηνλ Πφξθπξα βξίζθνπλ ην ζάλαην ζηε ζάιαζζα. Έηζη, ε ζάιαζζα γίλεηαη ην ηέιεην ζθεληθφ γηα ηνλ αγψλα κεηαμχ δσήο θαη ζαλάηνπ. δ) Μνξθνινγηθά ζηνηρεία ηηρνπξγία 5

6 Ο Σνισκφο έθηαζε ζην απνθνξχθσκα ηεο πνηεηηθήο ηνπ δχλακεο κε ην δεθαπεληαζχιιαβν ηνπ «Κξεηηθνχ», ησλ «Διεχζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ» θαη φισλ ζρεδφλ ησλ χζηεξσλ ειιεληθψλ πνηεκάησλ ηνπ. Φαξαθηεξηζηηθφ ηνπ δεθαπεληαζχιιαβνπ ησλ δεκνηηθψλ θαη ηνπ Σνισκνχ, ε αληηζηνηρία αλάκεζα ζηα δχν εκηζηίρηα ( π.ρ. «Κξεηηθφο», 3, 12: ηελ θνίηαδα ν βαξηφκνηξνο κ εθνίηαδε θη ε- θείλε). Σηνλ Κξεηηθφ ρξεζηκνπνηεί νκνηνθαηάιεθηα δίζηηρα, θιαζηθφ ηεο θξεηηθήο ζηηρνπξγίαο. Ο Σνισκφο ππθλψλεη ην ζηίρν ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. Δθεί πνπ ν δεθαπεληαζχιιαβνο ηνπ δεκνηηθνχ κπνξεί λα έρεη κφλν ηξεηο, ηέζζεξεο, πέληε ιέμεηο πνπ θέξνπλ ζεκαληηθφ λφεκα, ν Σνισκφο θαηαθέξλεη λα ρσξέζεη κέρξη θαη νθηψ. Οκνηνθαηαιεμία Όια ηα ειιεληθά ηνπ πνηήκαηα, κέρξη ην 1844, νπφηε μεθηλάεη ην Γ ζρεδίαζκα ησλ Διεχζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ, έρνπλ ξίκα. Σπάληα θάλεη πνιχπινθεο ξίκεο. Τνπ θηάλεη λα ρξεζηκνπνηεί απιέο - ζηνηρείν πηζαλφλ ελδεηθηηθφ γηα ην κεησκέλν ηνπ ελδηαθέξνλ γηα ηελ νκνηνθαηαιεμία. Άιια κνξθνινγηθά ζηνηρεία Γείρλεη επαηζζεζία ζηνλ ήρν ηεο γιψζζαο. Ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλε ε επαλάιεςε ηνπ ξήκαηνο ζηελ αξρή θάζε ζηίρνπ. Δπαλάιεςε, επίζεο, νκάδσλ ήρσλ. Παξερήζεηο φρη κφλν ζπκθψλσλ, αιιά θαη θσλεέλησλ (π.ρ. ην άιθα ζηνλ Κξεηηθφ). Φξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, ν ρηαζκφο, φπνπ ιέμεηο ή ζπληαθηηθά ζρήκαηα επαλαιακβάλνληαη κε αληίζηξνθε ζεηξά. Σηνλ Κξεηηθφ (3, 4 ) δίλεηαη κε έλα ζπάλην θαη «θξπθφ» ρηαζκφ κηα κίκεζε ηεο αληαλάθιαζεο ησλ άζηξσλ πνπ θαζξεθηίδνληαη ζηε ζάιαζζα. Αιιά θαη ζην 5, 43 ηνπ Κξεηηθνχ ππάξρεη έλαο ηδηφηππνο ρηαζκφο. ε) γιώζζα: ρξήζε αξρατθώλ θαη ηδησκαηηθώλ ζηνηρείσλ Παξφιν πνπ ήηαλ ζέκα αξρήο γηα ην Σνισκφ λα απνθεχγεη φζν ην δπλαηφ ηηο δηάθνξεο ληνπηνιαιηέο ζηε ζνβαξή ηνπ πνίεζε, αθνχ απνζθνπνχζε λα δηαβαζηεί απφ φινπο ηνπο Έιιελεο, ην ε- πηαλεζηαθφ ηδίσκα ππάξρεη κέζα ζηελ πνηεηηθή ηνπ γιψζζα, αθνχ ηελ ειιεληθή ηε καζαίλεη ζηε Εάθπλζν θαη ζηελ Κέξθπξα. Έηζη βιέπνπκε ηδηαηηεξφηεηεο ζε κεξηθά ξήκαηα, ηδηαίηεξα ζηνλ παξαηαηηθφ ζπλεξεκέλσλ ξεκάησλ (άξγεηε, άξγνπλε, εθνίηαα), ζηνλ Παξαηαηηθφ ηεο παζεηηθήο (ζε - φηνπλ: εξρφηνπλε, εζεηφηνπλ), ζηνπο κειινληηθνχο ρξφλνπο κε ηε ρξήζε ηνπ «ζέιεη» αληί ηνπ «ζα», ζηελ ππνηαθηηθή, κε ηε ρξήζε ηνπ «ήζειε» ( π.ρ.: αλ ήζειε ηεο πσ = αλ ηεο είρα πεη ) θαη κε ηε ρξήζε ηεο παζεηηθήο πξνζηαθηηθήο (π.ρ.: ράξνπ, θνίκνπ) ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΡΗΣΙΚΟ Γξάθηεθε ην Αλ θαη αλαθέξεηαη ζαλ απφζπαζκα, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ηειεησκέλν πνίεκα, παξ φιν πνπ ν πνηεηήο δελ έθαλε ην ηειεησηηθφ ρηέληζκα. Δίλαη ην κφλν πνίεκα ηνπ Σνισκνχ φπνπ απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο κηιάεη έλαο επηλνεκέλνο αθεγεηήο, πνπ, αληίζεηα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ήξσέο ηνπ, κέλεη δσληαλφο σο ην ηέινο γηα λα πεη ηελ ηζηνξία ηνπ. Ζ ζεηξά πνπ αθνινπζεί ν Κξεηηθφο γηα λα δηεγεζεί ηα βηψκαηά ηνπ δελ είλαη ε ζεηξά ηεο ηζηνξηθήο ηνπο εμέιημεο. Πνην, ινηπόλ, είλαη ην βαζηθό ζέκα ηνπ Κξεηηθνύ θαη εηδηθόηεξα ηη ζεκαίλεη ε «θεγγαξνληπκέλε»; Ο Σνισκφο δίλεη κηαλ απάληεζε ζηελ πξψηε εξψηεζε, φηαλ ιέεη φηη ην ζέκα ηνπ Κξεηηθνχ είλαη ν έξσηαο ζενπνηεκέλνο. Γηα ηελ εξκελεία απηήο ηεο θξάζεο πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ ηαπηφηεηα ηεο «θεγγαξνληπκέλεο». Παιαηφηεξνη θξηηηθνί, επεξεαζκέλνη ίζσο απφ δχν γπλαηθείεο κνξθέο ζηνπο Διεχζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο, ππνζηήξημαλ φηη ε Φεγγαξνληπκέλε αληηπξνζψπεπε ηελ Διιάδα ή ηελ Διεπζεξία. Άιινη είπαλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα αγία κνξθή, ίζσο ηελ Παλαγία.. Άιινη 6

7 πάιη ππνζηήξημαλ φηη ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε ηνπ Θενχ θαη φηη ν Κξεηηθφο, αζπλείδεηα ή φρη, ζπζηάδεη ηε γήηλε αξξαβσληαζηηθηά ηνπ γηα λα θεξδίζεη ηελ επαθή κε κηα ζετθή νπηαζία. Μεξηθνί, ηέινο, ππνζηήξημαλ πσο ε θεγγαξνληπκέλε δελ είλαη άιιε παξά ε αζάλαηε ςπρή ηήο αγαπεκέλεο ηνπ Κξεηηθνχ, πνπ γηα ειάρηζην ρξφλν κέλεη πάλσ απφ ην άςπρν ζψκα θαη ηνλ απνραηξεηά πξηλ αλέβεη ζηνπο νπξαλνχο. Σχκθσλα κ' απηή ηε ζεσξία, ν καγηθφο ερφο είλαη ε ζεία αξκνλία, θαζψο νη άγγεινη θαισζνξίδνπλ ηελ ςπρή ζηνλ νπξαλφ. Απηή ε ηειεπηαία άπνςε θαίλεηαη πην θνληά ζηελ αιήζεηα, αιιά ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ιίγν πην πνιχπινθε. Αο ζπκεζνχκε ηε θεγγαξνληπκέλε ζηνλ Λάκπξν, πνπ ν Σνισκφο είρε πεη φηη είλαη ε Αθξνδίηε. Αθφκε θη αλ δερηνχκε φηη ε θεγγαξνληπκέλε είλαη ε ςπρή ηεο αξξαβσληαζηηθηάο, έρεη πηα κεηακνξθσζεί ζηα κάηηα ηνπ Κξεηηθνχ ζε θάηη πην αθεξεκέλν. Μνηάδεη λα έρεη γίλεη ε ζετθή αξρή ηνπ Έξσηα, πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε δηάθνξεο κνξθέο: ζαλ ςπρή ηήο γήηλεο αγαπεκέλεο, ζαλ Αθξνδίηε, ζαλ Παλαγία, ή θάπνηα άιιε κεηξηθή κνξθή πνπ ηελ νλεηξεπηήθακε, ελψ βπδαίλακε ην γάια ηεο κάλαο καο. Δίλαη κηα ηδαληθή κνξθή, ελ κέξεη αθεξεκέλε έλλνηα θαη ελ κέξεη δεκηνχξγεκα ησλ νλείξσλ. Ζ κνξθή απηή ίζσο ήηαλ έκθπηε, φπσο νη Ηδέεο ζηηο νπνίεο πίζηεπε ν Πιάησλ. Πξνο ην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο ν Κξεηηθφο ππνδεηθλχεη ηε δχλακε ηνπ Έξσηα θαη ηνπ Θαλάηνπ. Γηαηί ράξε ζηε ζπλεξγαζία απηψλ ησλ δχν, πνπ θαηέιεμε ζην ζάλαην ηεο αγαπεκέλεο ηνπ, κπφξεζε εθείλνο λα ππεξβεί ην Φξφλν. Παξ' φιε ηε βαζηά πιεγή πνπ ηνπ άλνημε ν ζάλαηνο ηνπ θνξηηζηνχ, κπνξεί ηψξα λα πξνζκέλεη κε ραξά κηα αηψληα επδαίκνλα χπαξμε ζηνλ Παξάδεηζν κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ. Απηή ε αίζζεζε ηεο αζεκαληφηεηαο ηεο επίγεηαο δσήο, αλ ηε ζπγθξίλεη θαλείο κε ηελ αησληφηεηα, είλαη παξφκνηα κε ηα αηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ θη άιια πξφζσπα ζηελ πνίεζε ηνπ Σνισκνχ. Ο πάλαγλνο έξσηαο ηνπ Κξεηηθνχ γηα ηελ αξξαβσληαζηηθηά ηνπ είλαη απηφο πνπ ηνπ επέηξεςε λα ξίμεη κηα ειάρηζηε καηηά ζηελ αησληφηεηα. 7

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΓΝΧΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΖΘΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΜΗΥΑΛΖ ΠΑΡΟΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΤΣΟΓΝΧΗΑ ΣΖΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09

Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Διιεληθή εζνγξαθία 29-09-09 Δηζαγσγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Ζ γέλλεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο 1. Κνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε (Μεγάιε Ηδέα) 2. Ζ Μεγάιε Ηδέα θαη ν

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε).

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε). λένπο. 2 Ιζηνξηθά, κηα πξψηε επαλαηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ θαη Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ 1 Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις

Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Περιβαλλοντική Ηθική Δρωτήματα και κρίσεις Νάζηνπ Μαξηάλζε Τπεχζπλε ΚΠΔ Φηιηππηάδαο, Πξφεδξνο ΠΔΔΚΠΔ Ζπείξνπ, Μεηαπη. θνηηήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Δηδίθεπζε Θεηηθέο Δπηζηήκεο.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Εικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του 60: Φύλο και

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο

Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη. Νίθνο Φαιαγθάο Η αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ ζηην Κάδμω ηηρ Μέλπωρ Αξιώηη Νίθνο Φαιαγθάο Ζ Κάδκσ, ε εξσίδα πνπ δαλείδεη ην φλνκά ηεο ζην ηειεπηαίν αθεγεκαηηθφ θείκελν ηεο Μέιπσο Αμηψηε, θάλεη ηελ πξψηε ηεο εκθάληζε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr

(1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια Π. Σζαιδάξε 75-77 Πεξηζηέξη Σει: 2105711242 www.paxat.gr ΔΘΓΝΠΔΗΠ ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΣΑΡΝΟΗΓΖ (1) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (2) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (3) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια (4) Γξνχηζα Αηθαηεξίλε-Εακπέιε Πππξηδνχια

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ

Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Θ. Μεγαλοοικονόμου Αθεηεξία ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ εθηίζεληαη εδψ γχξσ απφ ηε θπζηθή, πξαγκαηηθή χπαξμε, ή, αληίζεηα, ηνλ θαηαζθεπαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα