Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό"

Transcript

1 Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Έλαο απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ Σνισκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Κξεηηθνχ είλαη θαη ν Peter Macridge. Παξαηίζεληαη ζεκεηψζεηο απφ ην βηβιίν ηνπ «Γηνλχζηνο Σνισκφο» (εθδ. Καζηαληψηεο, 1995) κε έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ είλαη βαζηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ Κξεηηθνχ. Οη ζεκεηψζεηο απηέο, ρσξηζκέλεο ζε δχν κέξε, είλαη: 1) Τν πλεπκαηηθφ ππφβαζξν ηνπ Γ. Σνισκνχ. 2) Σρεηηθά κε ηε ρξνλνινγία ησλ έξγσλ ηνπ. 3) Λνγνηερληθέο επηδξάζεηο ζηελ πνίεζή ηνπ θαη 4) Ζ επεμεξγαζία ησλ θχξησλ ζεκάησλ ηνπ. 1. Σν πλεπκαηηθό ππόβαζξν ηνπ Δ. νισκνύ. Ο Σνισκφο κειέηεζε ηελ πεξηνξηζκέλε ειιεληθή ινγνηερλία πνπ ππήξρε ηελ επνρή εθείλε ζηε δεκνηηθή. Απηή πεξηιάκβαλε: α) βπδαληηλά έκκεηξα κπζηζηνξήκαηα ηνπ 14νπ θαη 15νπ αηψλα. β) έξγα ηεο θξεηηθήο ινγνηερλίαο ηνπ 16νπ θαη 17νπ αηψλα ( π.ρ. «Θπζία ηνπ Αβξαάκ», «Δξσηφθξηηνο») γ) ιατθά ζηηρνπξγήκαηα δ) ηα έξγα ηνπ Βειαξά θαη ηνπ Φξηζηφπνπινπ ε) ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα (ην 1824 θπθινθνξεί ν πξψηνο ηφκνο ηεο ζπιινγήο ηνπ Κινλη Φνξηέι) Οη επηξξνέο από ηα ειιεληθά ζηα θείκελά ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν γισζζηθέο. Οη ηδέεο πνπ εθθξάδεη είλαη βαζηά επεξεαζκέλεο απφ ηελ πξνζσπηθή επαθή ηνπ κε ηελ Ηηαιία θαη κε ηελ επξσπατθή ινγνηερλία θαη θηινζνθία πνπ δηάβαδε. Σεκεηψλνπκε: α) Η ζξεζθεπηηθή ζεκαηνινγία ηεο ηηαιηθήο πνίεζεο ηεο επνρήο ηνπ. Ζ Θεία Κσκσδία ηνπ Νηάληε, π.ρ. πεξηγξάθεη έλα νξακαηηθφ ηαμίδη ζηελ Κφιαζε θη απφ θεη, κέζα απφ ην Καζαξηήξην, ζηνλ Παξάδεηζν. Ζ πνίεζε ζεσξείηαη ζαλ έλα ζείν δψξν πνπ είρε ζηελή ζρέζε κε ηε ζξεζθεία θαη ηελ εζηθή. β) Ρνκαληηζκόο (Γνπέξληζγνπεξζ, Κφιεξηηδ, Βχξσλαο, Σέιιευ, Κεηο, Φάηλε, Μαληζφλη, Λενπάξληη, Οπγθψ, Πνχζθηλ θα ). Βαζηθέο ηνπ ηδέεο: - Η αξραία Ειιάδα είρε εμηδαληθεπηεί απφ ηελ επξσπατθή δηαλφεζε. Με ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 21 βιέπνπλ ηελ αλαγέλλεζε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ ηδεψδνπο. - Η ειεπζεξία. Ο άλζξσπνο απνηειείηαη απφ ζψκα (χιε) θαη πλεχκα (Θεφ ). Μπνξνχζε, ινηπφλ, ν άλζξσπνο λα θηάζεη ηελ εζηθή ηειεηφηεηα ππνηάζζνληαο ηηο νξέμεηο ηνπ ζψκαηνο ζηε ινγηθή ηνπ, πνπ ζεσξνχληαλ φηη ήηαλ ε αληαλάθιαζε ηνπ νηθνπκεληθνχ ή ζετθνχ ιφγνπ. Ζ θχζε, πνπ ζ απηή θπξηαξρνχλ ε αλαγθαηφηεηα θαη ην ηπραίν, ζεσξνχληαλ ην αληίζεην ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο. Οη θπζηθέο δπλάκεηο, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο, εκπνδίδνπλ ηελ εζηθή εμέιημε. Πνιινί πνηεηέο ζέιεζαλ ζηελ πνίεζή ηνπο λα παξνπζηάζνπλ ηνπο ήξσέο ηνπο λα επηδίδνληαη ζε πξάμεηο ζπλεηδεηήο βνχιεζεο, ειεχζεξεο απφ θάζε εμσηεξηθή πίεζε. - Η ζέζε ηνπ θαιιηηέρλε: Σαλ κάγνο ή πξνθήηεο αληηιακβάλεηαη αιήζεηεο θξπκκέλεο γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο πίζσ απφ ην πέπιν ηνπ πιηθνχ θφζκνπ. - Μεγάιε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηελ επίδξαζε ελόο έξγνπ ηέρλεο πάλσ ζην ζεαηή ή ηνλ α- λαγλώζηε. 1

2 - Σν Ωξαίν θαη ην Τςειό. Τν Ωξαίν αλπςψλεη πλεπκαηηθά ηνλ άλζξσπν. Τν Υςειφ νξηδφηαλ ζα κηα πλεπκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ηελ πξνθαινχζε ε ελαηέληζε ηεξάζηησλ θαη θνβεξψλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Έηζη ν αλαγλψζηεο απνθηά ζπλείδεζε ηεο δηθήο ηνπ ζσκαηηθήο αδπλακίαο θαη ζπλάκα ηεο πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο ηνπ αλσηεξφηεηαο απέλαληη ζηε θχζε. ( Σηνλ Κξεηηθφ, π.ρ. ην ζπλαληάκε ζηελ πεξηγξαθή ηεο ηξηθπκίαο. ) - πλδπάδεηαη ε πνίεζε κε ηε ζξεζθεία θαη ηε θηινζνθία. Ζ πνίεζε ελζσκαηψλεη ηηο ζετθέο ηδέεο, ηελ απφιπηε αιήζεηα, ηελ πεκπηνπζία ησλ πξαγκάησλ. - Οη πςεινί ζηόρνη ηνπ ξνκαληηθνύ θαιιηηέρλε. Πξνζπαζνχλ πάληα λα μεπεξάζνπλ ηα φξηα: ηεο θχζεο, ησλ πξνυπαξρφλησλ θαιιηηερληθψλ δεκηνπξγεκάησλ, ηα φξηα ησλ ίδησλ ηνπο ησλ δπλαηνηήησλ. Ίζσο θαη γη απηφ - Πνιινί ξνκαληηθνί πνηεηέο ζπλέζεζαλ «απνζπάζκαηα». Μεξηθά πνηήκαηα ηα δεκνζίεπζαλ νη ίδηνη ζε απνζπαζκαηηθή κνξθή επίηεδεο. Ο Σνισκφο θαίλεηαη πσο ήζεια λα απνθχγεη ηελ παγησκέλε κνξθή. 2. Υξνλνινγία ησλ έξγσλ ηνπ. Ζ πνξεία ηνπ Σνισκνχ σο Έιιελα πνηεηή ρσξίδεηαη ζε δχν πεξηφδνπο: 1) Σηα δέθα ρξφληα ηεο καζεηείαο πνπ πέξαζε ζηε Εάθπλζν ( ) 2) Σηελ ψξηκε πεξίνδν, απφ ηφηε πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κέξθπξα σο ην ηέινο ( ) Ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Κέξθπξα ε πνίεζή ηνπ, ζεκαηηθά, κπήθε ζε κηα ξνκαληηθή - κεηαθπζηθή θάζε. Βξίζθνπκε λα ζπλαληηνχληαη ην ζετθφ κε ην αλζξψπηλν ζηνηρείν ζε πνιιά πνηήκαηα. Νηψζεη ηελ αλάγθε κηαο πην ζηέξεεο θηινζνθηθήο βάζεο γηα ηε δνπιεηά ηνπ θαη κειεηάεη ζπζηεκαηηθά ηε γεξκαληθή θηινζνθία. Γξάθεη κε ην δεθαπεληαζχιιαβν ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη ηεο θξεηηθήο αλαγέλλεζεο. 3. Λνγνηερληθέο επηδξάζεηο ζηελ πνίεζή ηνπ. Μηθξέο αλαθνξέο βιέπνπκε λα ππάξρνπλ ζηνλ Νηάληε θαη ζηνλ Μαληζφλη. Σπρλφηεξεο ζηνλ Μίιησλα θαη ζην Βχξσλα. Νενθιαζηθνί θαη ξνκαληηθνί ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία, ην αξραίν ειιεληθφ πλεχκα - αλ θαη δηαθνξεηηθά: νη λενθιαζηθνί πεξηζζφηεξν ζηνρεχνληαο ζηε κίκεζε, νη ξνκαληηθνί ιηγφηεξν, πξνζπαζψληαο λα ηα μεπεξάζνπλ. Ο Σνισκφο φκσο δελ θαηαθεχγεη ζηελ ειιεληθή κπζνινγία γηα λα πξνζδψζεη θχξνο ζηελ πνίεζή ηνπ. Τνλ απαζρνινχζε πεξηζζφηεξν ε δεκνηηθή πνίεζε - θάηη πνπ, άιισζηε απνηειεί κφδα ηεο επνρήο, ξνκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, κέξνο κηαο α- ληίδξαζεο ζηνλ θαζσζπξεπηζκφ ηνπ 18νπ αηψλα. Φξεζηκνπνηεί ηελ εηθνλνπιαζηηθή ηνπ δχλακε θαη ζηε δηθή ηνπ πνίεζε. Τα κεγαιχηεξα έξγα ηνπ είλαη γξακκέλα ζε δεθαπεληαζχιιαβν. Ο Σνισκφο ζηέθεηαη αλάκεζα ζε θιαζηθηζκφ θαη ξνκαληηζκφ παιεχνληαο λα βξεη ην δηθφ ηνπ δξφκν. Ο Σνισκφο ζίγνπξα ήηαλ πνηεηήο πάζνπο θαη ν ηφλνο ηεο πνίεζήο ηνπ είλαη πάληα εμεξκέλνο, αιιά ην πάζνο ηνπ ήηαλ γηα ην πςειφ, ην αηψλην, ην πλεπκαηηθφ, ην ηδαληθφ, ην ππεξβαηηθφ. Πνηέ δελ έγξαςε ην είδνο εθείλν ηεο πξνζσπηθήο, εμνκνινγεηηθήο πνίεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ξνκαληηθνχο, νχηε θαη αθέζεθε ζε γαιήληεο αλαπνιήζεηο θαη ξεκβαζκνχο.. Γελ έθθξαζε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζιίςε θαη κειαγρνιία, απέθιεηε ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ πνίεζή ηνπ. Σχκθσλα κε ηε ζνισκηθή αληίιεςε, πξννξηζκφο ηνπ πνηεηή ήηαλ ε εζηθή ζηήξημε ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ, ην θάζε πνίεκά ηνπ έρεη «πςειφ ζθνπφ», ε πνίεζε ζηέθεηαη θνληά ζηε ζξεζθεία φζνλ αθνξά ηελ πλεπκαηηθή αλάηαζε ηνπ αλζξψπνπ. 4. Η επεμεξγαζία ησλ θύξησλ ζεκάησλ ηνπ. Ζ πνίεζε ηνπ Σνισκνχ επηθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηα κεγάια ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ θηινζφθνπο θαη πνηεηέο κέζα ζηνπο αηψλεο: ειεπζεξία, θχζε, ζξεζθεία, ζάλαηνο θαη έξσηαο. Δπεηδή ζηα πνηήκαηά ηνπ ε ειεπζεξία ζξηακβεχεη ελάληηα ζηε θχζε θαη ε ζξεζθεία ελάληηα ζην ζάλαην, ζα εμεηάζνπκε ηηο ηέζζαξεο έλλνηεο αλά δεχγε: 2

3 1) Φχζε θαη Διεπζεξία Μπνξεί αξρηθά, ζηνλ «Ύκλν», ε ειεπζεξία λα λνείηαη πξψηα σο πνιηηηθή έλλνηα, αιιά ζηε κεηέπεηηα πνίεζή ηνπ δε ζηακαηά εθεί: Δίλαη θάηη γηα ην νπνίν αθαηάπαπηα πνιεκάεη θαλείο, είλαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ν ίδηνο ν αγψλαο, γίλεηαη κηα θαζαξά πλεπκαηηθή αμία. Ο Σνισκφο δείρλεη φηη πηζηεχεη, φπσο ν Καλη θαη ν Σίιιεξ, φηη ε ππέξηαηε εθδήισζε ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο είλαη φηαλ ειεχζεξα δηαιέγνπκε λα θάλνπκε ην θαζήθνλ καο θαη κφλν. Ζ θχζε παξνπζηάδεηαη σο ζέκα παξά σο πεγή εηθνλνπιαζηηθήο. Τν πλεχκα ηνπ αλζξψπνπ θάλεη αγψλα λα ζπάζεη ηα δεζκά ηεο εμάξηεζήο ηνπ απφ ηνλ πιηθφ θφζκν. Παιεχεη λα αξζεί πάλσ απφ ηηο επηηαγέο ηεο θχζεο. Όηαλ ην θαηαθέξλεη ν άλζξσπνο, θαηαθηά ηελ απηνγλσζία. Ζ απηνγλσζία είλαη έλα ζεκαληηθφ δεηνχκελν γηα ηε θηινζνθία ηεο επνρήο, αθνχ κηα πιήξεο γλψζε ηνπ εαπηνχ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηέιεηα απειεπζέξσζή ηνπ. Ο Σνισκφο δελ είλαη «θπζηνιάηξεο πνηεηήο. Γη απηφλ ε θχζε ήηαλ θαη Παξάδεηζνο θαη Κφιαζε, αιιά, επεηδή ήηαλ δχζθνιν λα μερσξίζεη απηέο ηηο δχν φςεηο, πξνηηκνχζε λ' αηελίδεη ηε θχζε κε ζθεπηηθηζκφ, ζα κηα πηζαλή απεηιή γηα ηελ πλεπκαηηθή ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ. 2) Θάλαηνο θαη Θξεζθεία Σπρλά πεξηγξάθεη ην ζάλαην θαληαζηηθψλ, ηζηνξηθψλ ή γλσζηψλ, πξνζψπσλ. Όια ηα κεγάια έξγα ηνπ ηειεηψλνπλ κε ζάλαην. Καηά ην Σνισκφ δε ρξεηάδεηαη λα ιππφκαζηε γηα ηνπο πεζακέλνπο, αθνχ πεγαίλνπλ ζε έλαλ θφζκν θαιχηεξν. Έλα ζέκα ηνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά: ν ζάλαηνο ελφο αηφκνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάζηαζε φισλ ησλ λεθξψλ ζηε Γεπηέξα Παξνπζία. Οη άγγεινη εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηελ πνίεζή ηνπ θαη ζπλδπάδνληαη κε ηελ ηέιεηα νκνξθηά. Ο Σνισκφο δελ είλαη έλαο απζηεξά ζξεζθεπηηθφο πνηεηήο, φκσο ππάξρεη έληνλν ζξεζθεπηηθφ ζηνηρείν ζηα πνηήκαηά ηνπ σο κέξνο κηαο πξνζσπηθήο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. 3) Έξσηαο θαη Αγλφηεηα Ο έξσηαο θη ν ζάλαηνο είλαη ζηελά δεκέλνη ηφζν ζηε ξνκαληηθή πνίεζε φζν θαη ζηελ ειιεληθή ιατθή παξάδνζε. Πνιιέο θνξέο ζην Σνισκφ ππνβάιιεηαη ε ηδέα πσο απηέο είλαη νη δχν δπλάκεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ θφζκν ησλ αλζξψπσλ. Δλσκέλεο ηηο ζπλαληάκε θαη ζηνλ Κξεηηθφ, άιισζηε ην ζέκα ηνπ πνηήκαηνο ελ κέξεη είλαη ε αλζξψπηλε θη ε ζετθή αγάπε: Φάλεη εθείλνο ηε γήηλε αγάπε ηνπ γηα λα ηνπ ραξηζηεί ην φξακα ηεο νπξάληαο επδαηκνλίαο, γηαηί ν έξσηαο γηα ηελ αξξαβσληαζηηθηά ηνπ ηνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα πέξα απ απηή λα δεη θάηη απφ ην ζετθφ ζηνηρείν. Σην Σνισκφ ν έξσηαο είλαη πάληα αγλφο. (Απηφ ζπκβνιίδεη θη ε ζπλεζηζκέλε εηθφλα κε ηα ηξεκάκελα ινπινχδηα). Ζ αγλφηεηα ηνπ έξσηα ηνπ Κξεηηθνχ είλαη απηή πνπ ηνπ δίλεη ην φξακα ηνπ ζείνπ. Διεπζεξία, ζξεζθεία, αγλφηεηα. Απηνί είλαη νη ζχκκαρνη ηνπ αλζξψπηλνπ ελάληηα ζηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο πνπ δξνπλ θαη κέζα θαη έμσ απ ηνλ άλζξσπν, ζηνλ πεξηβάιινληα θφζκν. Οη πεξηζζφηεξνη ήξσεο ηνπ Σνισκνχ έρνπλ εκπιαθεί ζ απηφ ηνλ αγψλα θαη, κε ην δηθφ ηνπο ηξφπν ν θαζέλαο, βγαίλνπλ ληθεθφξνη. εκεηώζεηο από ην βηβιίν ηνπ «Δηνλύζηνο νισκόο «εζηηαζκέλεο ζηε δηδαζθαιία ηνπ Κξεηηθνύ Γίλνπκε ζήκεξα ηε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο αλάξηεζεο, πνπ νινθιεξψλεη ηηο ζεκεηψζεηο καο απφ ην βηβιίν ηνπ Π. Μάθξηηδ «Γηνλχζηνο Σνισκφο» θσηίδνληαο ζέκαηα πνπ καο απαζρνινχλ ζηελ ηάμε θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ Κξεηηθνχ. Η κνξθνινγία ηεο πνίεζεο ηνπ νισκνύ. 1) Μέζνδνο ζύλζεζεο. Δλψ ζηα λεαληθά ηνπ ρξφληα ν Σνισκφο είρε κηα θνβεξή επθνιία ζηε ζχλζεζε, αξγφηεξα απνξξίπηεη ηνλ απζνξκεηηζκφ ησλ πξψησλ ηνπ πνηεκάησλ θαη πξνρσξάεη ηελ πνηεηηθή ηνπ δεκηνπξγία αξγά, κε ζθιεξή δνπιεηά. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο, ελψ ηνλ «Ύκλν» θαίλεηαη πσο ηνλ γξάθεη ζε έλα κήλα, ηνπο Διεχζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο ηνπο δνχιεπε είθνζη νιφθιεξα ρξφληα! 3

4 Σηηο κεγάιεο ηνπ ζπλζέζεηο ζηνρεχεη ζε κηα «νξγαληθή» δνκή, φπνπ θάζε κέινο ζα εμαξηηφηαλ απ' φια ηα άιια. Τέηνην παξάδεηγκα ν Κξεηηθφο, πνπ είλαη δνκεκέλνο θπθιηθά θαη πεξηέρεη πνιιέο εζσηεξηθέο παξαπνκπέο. Σην ρεηξφγξαθν ηνπ Κξεηηθνχ έρεη γξάςεη πέληε δηαδνρηθέο εθδνρέο νιφθιεξνπ ηνπ πνηήκαηνο, ηε κία κεηά ηελ άιιε. Τν πξψην ζρέδην είλαη ζρεδφλ φιν ζε ηηαιηθή πξφδα, ελψ θάζε δηαδνρηθή εθδνρή πεξηέρεη φιν θαη πεξηζζφηεξν πιηθφ ζηα ειιεληθά, ψζπνπ ζηελ ηειεπηαία γξαθή νιφθιεξν ζρεδφλ ην πνίεκα είλαη γξακκέλν ζηα ειιεληθά. Γηα ηνλ Σνισκφ ε ηδέα ελφο πνηήκαηνο είλαη ε ςπρή ηνπ, πνπ ν λνπο κπνξεί λα ηε ζπιιάβεη, αιιά πνπ, βέβαηα, δελ κπνξεί λα ππάξμεη, αλ δελ ελζσκαησζεί ζε θάπνηα γισζζηθή κνξθή. Ζ «ηδέα» ήηαλ θάηη ζετθφ πνπ έπξεπε λα ην κεηαιιάμεη ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν, δίλνληάο ηνπ ζψκα, επηλνψληαο, δειαδή, ήξσεο, ζθελέο, γεγνλφηα, αθνχ απηφο ήηαλ ν κνλαδηθφο ηξφπνο λα γίλεη ην «κεηαθπζηθφ», «θπζηθφ». Ίζσο ε αίζζεζε πνπ είρε ν πνηεηήο πσο θακηά πιηθή κνξθή δελ κπνξεί κε επάξθεηα λα ελζσκαηψζεη ηελ ηδέα, λα είλαη απηή πνπ επζχλεηαη γηα ην γεγνλφο φηη δελ θαηφξζσζε λα νινθιεξψζεη πνιιά πνηήκαηα ηεο σξηκφηεηάο ηνπ. «Ζ ηθαλφηεηα ηνπ λνπ λα ζθέθηεηαη», έγξαςε, «είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα κηιάεη.». 2) Πνηεηηθά ηερλάζκαηα α) ινγνηερληθό είδνο Ο Σνισκφο πξνζπαζεί λα ζπλδπάζεη ηξία γλσζηά ινγνηερληθά είδε Σ έλα κφλν έξγν: Σν δξακαηηθό, φπνπ νη ήξσεο κηινχλ θαηεπζείαλ ζηνλ αλαγλψζηε, ην αθεγεκαηηθό, φπνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ην απνηειεί ε δηήγεζε ησλ πξάμεσλ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, ε δηήγεζε κηαο «ηζηνξίαο» ζε δεχηεξν ρέξη, απφ ηνλ αθεγεηή, θαη ην ιπξηθό, φπνπ ν ίδηνο ν πνηεηήο παξνπζηάδεη θάηη ζαλ κηα άκεζε έθθξαζε κηαο πξνζσπηθήο ζπγθίλεζεο. Σηνλ Κξεηηθφ ν Σνισκφο πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία ελφο δξακαηηθνχ κνλνιφγνπ, φπνπ αθεγείηαη ιπξηθά ηελ ηειεπηαία δνθηκαζία ηεο δσήο ηνπ. Δίλαη ν Κξεηηθφο πνπ κηιάεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πνηήκαηνο ρσξίο θακία αθεγεκαηηθή εηζαγσγή. Όκσο κπνξεί λα δηαβαζηεί θαη ζαλ ιπξηθφ πνίεκα, αθνχ παξνπζηάδεη ηε ζπγθίλεζε πνπ αηζζάλεηαη ν ίδηνο ν Κξεηηθφο. Καη, ηέινο, φια είλαη ηνπνζεηεκέλα Σ έλα αθεγεκαηηθφ πιαίζην, ππάξρεη, δειαδή, κηα «ηζηνξία» πίζσ απφ ην πνίεκα. β) όλεηξα θαη νξάκαηα Έλα πνηεηηθφ ηέρλαζκα πνπ ν Σνισκφο επαλεηιεκκέλα ρξεζηκνπνηεί είλαη λα παξνπζηάδεη κηα πξάμε ζαλ λα ηελ έβιεπε ζε φλεηξν ή ζε φξακα. Τν φξακα ηνχην απνθαιχπηεη ζηνλ ήξσα θάπνηα αιήζεηα δηθηά ηνπ. Τν φξακα ηεο θεγγαξνληπκέλεο ζηνλ Κξεηηθφ παξφκνην ζθνπφ ππεξεηεί. Σ έλα είδνο έθζηαζεο, βιέπεη απηφ πνπ είλαη ίζσο ην ζείν αληίζηνηρν ηεο αγαπεκέλεο ηνπ ή ηελ αζάλαηε ςπρή ηεο, φπσο αλεβαίλεη απφ ην άςπρν θνξκί ηεο ζηνλ νπξαλφ. Απφ ηφηε δεη πάληα κε ηελ αλάκλεζε απηνχ ηνπ νξάκαηνο, πνπ ηνλ νδεγεί λα δεη ηε δσή ηνπ ζαλ πξνεηνηκαζία ζαλάηνπ, αθνχ μέξεη φηη, φηαλ πεζάλεη, ζα ελσζεί μαλά θαη κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ θαη κ' απηήλ ηε ζεία νπηαζία, πνπ ζηελ νπζία είλαη έλα θαη ην απηφ. Αιιά θαη ε αλαθνξά ηνπ Κξεηηθνχ ζην ζάλαην ηεο αξξαβσληαζηηθηάο ηνπ ηνπ θέξλεη ζην λνπ ην φξακα φπνπ ςάρλεη γη απηή ζηνλ νπξαλφ θαηά ηε Γεπηέξα Παξνπζία. γ) ε αξρή ησλ πνηεκάησλ Ο Σνισκφο πνηέ δελ είρε ηελ πξφζεζε λα γίλνληαη φια θαη ακέζσο θαηαλνεηά απφ ηνλ αλαγλψζηε ησλ πνηεκάησλ ηνπ. Μεξηθά ήζειε, φπσο ν ίδηνο έγξαθε, λα αξρίδνπλ ex abrupto, απφηνκα δειαδή, θαη ρσξίο θακηά εηζαγσγή. Σηνλ Κξεηηθφ ε ελφηεηα πνπ εκθαίλεηαη κε ηνλ αξηζκφ 18, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ε πξψηε ηνπ πνηήκαηνο. Με άιια ιφγηα, ν Σνισκφο ζρεδίαδε λ αξρίζεη ην πνίεκά ηνπ κε ηνλ Κξεηηθφ θαη ηελ αγαπεκέλε ηνπ λα βξίζθνληαη ήδε ζην πέιαγνο, κέζα ζηελ ηξηθπκία, ρσξίο θακηά επεμήγεζε γηα ην πνηνη ήζαλ θαη πψο βξέζεθαλ εθεί. Υπάξρνπλ φκσο αξθεηέο ελδείμεηο κέζα ζην πνίεκα γηα λα δσληαλέςεη ζην κπαιφ ηνπ ν αλαγλψζηεο ηηο πην ζεκαληηθέο πεξηζηάζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη αθνινχζεζαλ ην θξίζηκν ζπκβάλ ηεο ζχειιαο. Σθνπφο ηνπ, λα α- 4

5 θαηξέζεη απφ ηα πνηήκαηα θάζε άρξεζην επεμεγεκαηηθφ πιηθφ, γηα λα έρεη ην ππφινηπν, φρη κφλν κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα θαη έληαζε, αιιά θη έλα κπζηήξην πνπ ζα γνήηεπε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ θαη ζα ηνπο θαινχζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πνίεζή ηνπ. δ) πξνζσπνπνίεζε θαη επίθιεζε Ζ πξνζσπνπνίεζε αθεξεκέλσλ ελλνηψλ απνηειεί έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηεηηθνχ η- δηψκαηνο ηνπ Σνισκνχ, αλ θαη ε ηερληθή απηή δε ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν εθηεηακέλα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηελ επίθιεζε, ζπλήζσο, ν Σνισκφο ηελ ηνπνζεηεί ζην ζηφκα θάπνηνπ ήξσα αληί λα απεπζχλεηαη ζηα πξάγκαηα ν ίδηνο. ( «αζηξνπειέθη κνπ θαιφ, γηα μαλαθέμε πάιη! «) ε) παξνκνίσζε θαη κεηαθνξά Δλψ ζηε λενθιαζηθή πνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ε παξνκνίσζε, ζηε ξνκαληηθή, πνπ ηείλεη λα είλαη πην ιπξηθή, πξνηηκάηαη ζπλήζσο ε κεηαθνξά. Γεληθά ε έθθξαζε ζηελ ψξηκε πνίεζε ηνπ Σνισκνχ είλαη εμαηξεηηθά κεηαθνξηθή. Απηφ δίλεη εηθφλεο κεγάιεο νκνξθηάο. Ζ ρξήζε ησλ κεηαθνξψλ ζην Σνισκφ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πνιππινθφηεηα ( π.ρ. ην απφζπαζκα 4, ηνπ Κξεηηθνχ). ζη) εηθνλνπιαζηηθή θαη ζπκβνιηζκόο Κάλεη εληχπσζε ε επηκνλή ηνπ πνηεηή λα ρξεζηκνπνηεί εηθφλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θφζκν ηεο θχζεο θαη ηνπ ζχκπαληνο. Σπρλέο, π.ρ. ρξεζηκνπνηνχκελεο ιέμεηο: αέξαο, άζηξν, αζηέξη, νπξαλφο, θφζκνο, γε, λεξφ, ζάιαζζα, πέιαγν. Σπρλφηεξα επαλαιακβαλφκελα επίζεηα: θαζαξφο, δξνζάηνο, δξνζεξφο, γιπθφο, πνπ, είηε αλαθέξνληαη ζηε θχζε είηε ζηνλ εζηθφ θφζκν ησλ αλζξψπσλ, ν- πσζδήπνηε δειψλνπλ θαινζχλε θαη αγλφηεηα. Σπρλά εκθαλίδνληαη, επίζεο, νλφκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε κέξε ηνπ ζψκαηνο (κάηη, ρέξη, θσλή). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη εηθφλεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε «μεηχιηγκα». Σπρλά πεξηγξάθεη θάπνην αληηθείκελν ( αθφκε θαη ην αλζξψπηλν ζψκα ) πνπ απνθαιχπηεη κηα θξπκκέλε φςε πνπ σο ηφηε ήηαλ κέζα εθεί θπιαθηζκέλε. Έηζη, ιέμεηο, φπσο «κπζηήξηνο» θαη «θξπθφο» ζπρλά επαλαιακβάλνληαη. (Σηνλ Κξεηηθφ: κηα αλάκλεζε πνπ εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηνπ. Τν λεξφ λα πεηάγεηαη απφ ην βξάρν. Οη εζψηαηεο ζθέςεηο ηνπ πνπ ηηο δηαβάδεη ε θεγγαξνληπκέλε. Ζ πεξηγξαθή ηεο εκθάληζεο ηεο θεγγαξνληπκέλεο). Πνιιέο εηθφλεο ηνπ Σνισκνχ επαλαιακβάλνληαη απφ ην έλα πνίεκά ηνπ ζην άιιν ζαλ λα έρνπλ γίλεη κέξνο αλαπφζπαζην ηεο έθθξαζεο κηαο ηδέαο. ( π.ρ. ε καχξε πέηξα θαη ην μεξφ ρνξηάξη, ή ην άζηξν ηνπ βξαδηνχ, πνπ βγαίλεη φηαλ ηα λεξά ζνιψλνπλ, ή ε εηθφλα- ζχκβνιν ηεο θνπέιαο κε ηα ηξεκάκελα ινπινχδηα, γηα λα δεισζεί ε αγλφηεηά ηεο). Αληίζεηα απφ πνιινχο ξνκαληηθνχο πνηεηέο, ν Σνισκφο δε ρξεζηκνπνηεί πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζχκβνια. Μηα απφ ηηο πην έληνλα ζπκβνιηθέο κνξθέο ζηελ πνίεζε ηνπ Σνισκνχ είλαη ε «Φεγγαξνληπκέλε», πνπ εκθαλίδεηαη μαλά θαη μαλά. Σηνλ «Λάκπξν», ηελ ψξα πνπ απηφο θσπειαηεί κε ηελ θφξε ηνπ ηε λχρηα, ν Σνισκφο θάλεη ιφγν γηα θαληαζηψζεηο «ηεο Αθξνδίηεο λα γελληέηαη απφ ηε ζάιαζζα, λα ηε θσηίδεη θαη λα ηελ ληχλεη ην θεγγάξη». Έηζη, ε θεγγαξνληπκέλε κνηάδεη λα έρεη ζρέζε κε ηελ Αθξνδίηε ζαλ ζχλδεζκνο αλάκεζα ζηνλ επίγεην (ζσκαηηθφ) θαη ηνλ νπξάλην (ςπρηθφ) έξσηα. Ο ξφινο ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηνλ «Κξεηηθφ», φπνπ δηδάζθεη ηνλ άληξα φηη ν επίγεηνο έξσηαο δελ είλαη παξά ν δξφκνο πνπ, αθνινπζψληαο ηνλ, κπνξεί θαλείο λα θηάζεη ηνλ νπξάλην έξσηα. Μηα παξφκνηα νπηαζία ζπλαληάκε θαη ζηνπο Διεχζεξνπο πνιηνξθεκέλνπο, φπνπ θη εθεί πξφθεηηαη κάιινλ γηα ηελ Αθξνδίηε. Ζ ζάιαζζα έρεη θη απηή ζπκβνιηθή ζεκαζία ζηελ πνίεζε ηνπ Σνισκνχ. Σηνλ «Λάκπξν», ηνλ «Κξεηηθφ», ηνλ «Πφξθπξα», νη ήξσεο δνθηκάδνληαη καθξηά απφ ην νηθείν ηνπο πεξηβάιινλ, ζηε ζάιαζζα, ε νπνία δελ ηνπο πξνζθέξεη ζηαζεξή γε λα ζηαζνχλ. Οη ήξσεο ηνπ Λάκπξνπ, ε αξξαβσληαζηηθηά ηνπ Κξεηηθνχ, ν θνιπκβεηήο ζηνλ Πφξθπξα βξίζθνπλ ην ζάλαην ζηε ζάιαζζα. Έηζη, ε ζάιαζζα γίλεηαη ην ηέιεην ζθεληθφ γηα ηνλ αγψλα κεηαμχ δσήο θαη ζαλάηνπ. δ) Μνξθνινγηθά ζηνηρεία ηηρνπξγία 5

6 Ο Σνισκφο έθηαζε ζην απνθνξχθσκα ηεο πνηεηηθήο ηνπ δχλακεο κε ην δεθαπεληαζχιιαβν ηνπ «Κξεηηθνχ», ησλ «Διεχζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ» θαη φισλ ζρεδφλ ησλ χζηεξσλ ειιεληθψλ πνηεκάησλ ηνπ. Φαξαθηεξηζηηθφ ηνπ δεθαπεληαζχιιαβνπ ησλ δεκνηηθψλ θαη ηνπ Σνισκνχ, ε αληηζηνηρία αλάκεζα ζηα δχν εκηζηίρηα ( π.ρ. «Κξεηηθφο», 3, 12: ηελ θνίηαδα ν βαξηφκνηξνο κ εθνίηαδε θη ε- θείλε). Σηνλ Κξεηηθφ ρξεζηκνπνηεί νκνηνθαηάιεθηα δίζηηρα, θιαζηθφ ηεο θξεηηθήο ζηηρνπξγίαο. Ο Σνισκφο ππθλψλεη ην ζηίρν ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. Δθεί πνπ ν δεθαπεληαζχιιαβνο ηνπ δεκνηηθνχ κπνξεί λα έρεη κφλν ηξεηο, ηέζζεξεο, πέληε ιέμεηο πνπ θέξνπλ ζεκαληηθφ λφεκα, ν Σνισκφο θαηαθέξλεη λα ρσξέζεη κέρξη θαη νθηψ. Οκνηνθαηαιεμία Όια ηα ειιεληθά ηνπ πνηήκαηα, κέρξη ην 1844, νπφηε μεθηλάεη ην Γ ζρεδίαζκα ησλ Διεχζεξσλ Πνιηνξθεκέλσλ, έρνπλ ξίκα. Σπάληα θάλεη πνιχπινθεο ξίκεο. Τνπ θηάλεη λα ρξεζηκνπνηεί απιέο - ζηνηρείν πηζαλφλ ελδεηθηηθφ γηα ην κεησκέλν ηνπ ελδηαθέξνλ γηα ηελ νκνηνθαηαιεμία. Άιια κνξθνινγηθά ζηνηρεία Γείρλεη επαηζζεζία ζηνλ ήρν ηεο γιψζζαο. Ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλε ε επαλάιεςε ηνπ ξήκαηνο ζηελ αξρή θάζε ζηίρνπ. Δπαλάιεςε, επίζεο, νκάδσλ ήρσλ. Παξερήζεηο φρη κφλν ζπκθψλσλ, αιιά θαη θσλεέλησλ (π.ρ. ην άιθα ζηνλ Κξεηηθφ). Φξεζηκνπνηείηαη, επίζεο, ν ρηαζκφο, φπνπ ιέμεηο ή ζπληαθηηθά ζρήκαηα επαλαιακβάλνληαη κε αληίζηξνθε ζεηξά. Σηνλ Κξεηηθφ (3, 4 ) δίλεηαη κε έλα ζπάλην θαη «θξπθφ» ρηαζκφ κηα κίκεζε ηεο αληαλάθιαζεο ησλ άζηξσλ πνπ θαζξεθηίδνληαη ζηε ζάιαζζα. Αιιά θαη ζην 5, 43 ηνπ Κξεηηθνχ ππάξρεη έλαο ηδηφηππνο ρηαζκφο. ε) γιώζζα: ρξήζε αξρατθώλ θαη ηδησκαηηθώλ ζηνηρείσλ Παξφιν πνπ ήηαλ ζέκα αξρήο γηα ην Σνισκφ λα απνθεχγεη φζν ην δπλαηφ ηηο δηάθνξεο ληνπηνιαιηέο ζηε ζνβαξή ηνπ πνίεζε, αθνχ απνζθνπνχζε λα δηαβαζηεί απφ φινπο ηνπο Έιιελεο, ην ε- πηαλεζηαθφ ηδίσκα ππάξρεη κέζα ζηελ πνηεηηθή ηνπ γιψζζα, αθνχ ηελ ειιεληθή ηε καζαίλεη ζηε Εάθπλζν θαη ζηελ Κέξθπξα. Έηζη βιέπνπκε ηδηαηηεξφηεηεο ζε κεξηθά ξήκαηα, ηδηαίηεξα ζηνλ παξαηαηηθφ ζπλεξεκέλσλ ξεκάησλ (άξγεηε, άξγνπλε, εθνίηαα), ζηνλ Παξαηαηηθφ ηεο παζεηηθήο (ζε - φηνπλ: εξρφηνπλε, εζεηφηνπλ), ζηνπο κειινληηθνχο ρξφλνπο κε ηε ρξήζε ηνπ «ζέιεη» αληί ηνπ «ζα», ζηελ ππνηαθηηθή, κε ηε ρξήζε ηνπ «ήζειε» ( π.ρ.: αλ ήζειε ηεο πσ = αλ ηεο είρα πεη ) θαη κε ηε ρξήζε ηεο παζεηηθήο πξνζηαθηηθήο (π.ρ.: ράξνπ, θνίκνπ) ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΡΗΣΙΚΟ Γξάθηεθε ην Αλ θαη αλαθέξεηαη ζαλ απφζπαζκα, είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα ηειεησκέλν πνίεκα, παξ φιν πνπ ν πνηεηήο δελ έθαλε ην ηειεησηηθφ ρηέληζκα. Δίλαη ην κφλν πνίεκα ηνπ Σνισκνχ φπνπ απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο κηιάεη έλαο επηλνεκέλνο αθεγεηήο, πνπ, αληίζεηα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ήξσέο ηνπ, κέλεη δσληαλφο σο ην ηέινο γηα λα πεη ηελ ηζηνξία ηνπ. Ζ ζεηξά πνπ αθνινπζεί ν Κξεηηθφο γηα λα δηεγεζεί ηα βηψκαηά ηνπ δελ είλαη ε ζεηξά ηεο ηζηνξηθήο ηνπο εμέιημεο. Πνην, ινηπόλ, είλαη ην βαζηθό ζέκα ηνπ Κξεηηθνύ θαη εηδηθόηεξα ηη ζεκαίλεη ε «θεγγαξνληπκέλε»; Ο Σνισκφο δίλεη κηαλ απάληεζε ζηελ πξψηε εξψηεζε, φηαλ ιέεη φηη ην ζέκα ηνπ Κξεηηθνχ είλαη ν έξσηαο ζενπνηεκέλνο. Γηα ηελ εξκελεία απηήο ηεο θξάζεο πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ ηαπηφηεηα ηεο «θεγγαξνληπκέλεο». Παιαηφηεξνη θξηηηθνί, επεξεαζκέλνη ίζσο απφ δχν γπλαηθείεο κνξθέο ζηνπο Διεχζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο, ππνζηήξημαλ φηη ε Φεγγαξνληπκέλε αληηπξνζψπεπε ηελ Διιάδα ή ηελ Διεπζεξία. Άιινη είπαλ φηη πξφθεηηαη γηα κηα αγία κνξθή, ίζσο ηελ Παλαγία.. Άιινη 6

7 πάιη ππνζηήξημαλ φηη ζπκβνιίδεη ηελ αγάπε ηνπ Θενχ θαη φηη ν Κξεηηθφο, αζπλείδεηα ή φρη, ζπζηάδεη ηε γήηλε αξξαβσληαζηηθηά ηνπ γηα λα θεξδίζεη ηελ επαθή κε κηα ζετθή νπηαζία. Μεξηθνί, ηέινο, ππνζηήξημαλ πσο ε θεγγαξνληπκέλε δελ είλαη άιιε παξά ε αζάλαηε ςπρή ηήο αγαπεκέλεο ηνπ Κξεηηθνχ, πνπ γηα ειάρηζην ρξφλν κέλεη πάλσ απφ ην άςπρν ζψκα θαη ηνλ απνραηξεηά πξηλ αλέβεη ζηνπο νπξαλνχο. Σχκθσλα κ' απηή ηε ζεσξία, ν καγηθφο ερφο είλαη ε ζεία αξκνλία, θαζψο νη άγγεινη θαισζνξίδνπλ ηελ ςπρή ζηνλ νπξαλφ. Απηή ε ηειεπηαία άπνςε θαίλεηαη πην θνληά ζηελ αιήζεηα, αιιά ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ιίγν πην πνιχπινθε. Αο ζπκεζνχκε ηε θεγγαξνληπκέλε ζηνλ Λάκπξν, πνπ ν Σνισκφο είρε πεη φηη είλαη ε Αθξνδίηε. Αθφκε θη αλ δερηνχκε φηη ε θεγγαξνληπκέλε είλαη ε ςπρή ηεο αξξαβσληαζηηθηάο, έρεη πηα κεηακνξθσζεί ζηα κάηηα ηνπ Κξεηηθνχ ζε θάηη πην αθεξεκέλν. Μνηάδεη λα έρεη γίλεη ε ζετθή αξρή ηνπ Έξσηα, πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε δηάθνξεο κνξθέο: ζαλ ςπρή ηήο γήηλεο αγαπεκέλεο, ζαλ Αθξνδίηε, ζαλ Παλαγία, ή θάπνηα άιιε κεηξηθή κνξθή πνπ ηελ νλεηξεπηήθακε, ελψ βπδαίλακε ην γάια ηεο κάλαο καο. Δίλαη κηα ηδαληθή κνξθή, ελ κέξεη αθεξεκέλε έλλνηα θαη ελ κέξεη δεκηνχξγεκα ησλ νλείξσλ. Ζ κνξθή απηή ίζσο ήηαλ έκθπηε, φπσο νη Ηδέεο ζηηο νπνίεο πίζηεπε ν Πιάησλ. Πξνο ην ηέινο ηνπ πνηήκαηνο ν Κξεηηθφο ππνδεηθλχεη ηε δχλακε ηνπ Έξσηα θαη ηνπ Θαλάηνπ. Γηαηί ράξε ζηε ζπλεξγαζία απηψλ ησλ δχν, πνπ θαηέιεμε ζην ζάλαην ηεο αγαπεκέλεο ηνπ, κπφξεζε εθείλνο λα ππεξβεί ην Φξφλν. Παξ' φιε ηε βαζηά πιεγή πνπ ηνπ άλνημε ν ζάλαηνο ηνπ θνξηηζηνχ, κπνξεί ηψξα λα πξνζκέλεη κε ραξά κηα αηψληα επδαίκνλα χπαξμε ζηνλ Παξάδεηζν κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ. Απηή ε αίζζεζε ηεο αζεκαληφηεηαο ηεο επίγεηαο δσήο, αλ ηε ζπγθξίλεη θαλείο κε ηελ αησληφηεηα, είλαη παξφκνηα κε ηα αηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ θη άιια πξφζσπα ζηελ πνίεζε ηνπ Σνισκνχ. Ο πάλαγλνο έξσηαο ηνπ Κξεηηθνχ γηα ηελ αξξαβσληαζηηθηά ηνπ είλαη απηφο πνπ ηνπ επέηξεςε λα ξίμεη κηα ειάρηζηε καηηά ζηελ αησληφηεηα. 7

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

«Νενειιεληθή ινγνηερλία 10 νο - 17 νο αηώλαο» Η. Πεξηερόκελν δηαιέμεωλ. 1. εκεηψζεηο ζει. 2-62. 2. Κείκελα: α) Γεκνηηθά Σξαγνχδηα

«Νενειιεληθή ινγνηερλία 10 νο - 17 νο αηώλαο» Η. Πεξηερόκελν δηαιέμεωλ. 1. εκεηψζεηο ζει. 2-62. 2. Κείκελα: α) Γεκνηηθά Σξαγνχδηα 1 «Νενειιεληθή ινγνηερλία 10 νο - 17 νο αηώλαο» Η. Πεξηερόκελν δηαιέμεωλ 1. εκεηψζεηο ζει. 2-62 2. Κείκελα: α) Γεκνηηθά Σξαγνχδηα 1. Ηζηνξηθά: «Σεο Αγηάο νθηάο» 2. Σξαγνχδηα ηεο μεληηηάο: «Ζ κάλα ηνπ μεληηεκέλνπ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2.

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. 1. αη. π.υ. epm.gr/src_images/m2_2_4_0.jpg 01. Ο πνηεηεο Φεξλαδεο ην ζπνπδαηνλ κεξνο 02. ηνπ επηθνπ πνηεκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010

Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010. Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Παλεπηζηήκην Brno Χεηκεξηλό Δμάκελν 2010 Δξκελεπηηθό ζεκηλάξην: ε γεληά ηνπ 20 16 03 2010 Δξγνγξαθία: Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Καξπσηάθε κε ηε ινγνηερλία μεθίλεζε εξαζηηερληθά ζε ειηθία 16 εηψλ, γχξσ ζην 1912,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Tα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο ηνπ Καβάθε

Tα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο ηνπ Καβάθε Tα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο ηνπ Καβάθε -πεδνινγηθφο ηφλνο - ζπκβνιηθή ρξήζε ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ, γεληθφηεξα ρξήζε ζπκβφισλ -ξεαιηζκφο, παξαζηαηηθφηεηα -αθξηβφινγε έθθξαζε - ηδηφηππε γιψζζα: ε νκηινπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Δξκελεπηηθό εκηλάξην 07-10-09

Δξκελεπηηθό εκηλάξην 07-10-09 1 Δξκελεπηηθό εκηλάξην 07-10-09 Απηνθηνγξαθηθό ζεκείσκα ηνπ Κ. Καβάθε 1. Δξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνηήκαηνο -Σν πξώην ζθαιί 1.1 Δηζαγσγηθά: Αθνξκή γξαθήο ηνπ πνηήκαηνο Σν πξώην ζθαιί Κυνζηανηίνορ Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ

Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Θαλάζεο Γεσξγάο Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Denn das Fragen ist die Frommigkeit des Denkens (Γηαηί ην εξσηάλ είλαη ε επιάβεηα ηεο Νφεζεο) Δίλαη δχζθνιν λα κηιήζεη θαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα