Αφυδάτωση των Τροφίµων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφυδάτωση των Τροφίµων"

Transcript

1 Αφυδάτωση των Τροφίµων Ορισµός Αφυδάτωση (ή ξήρανση) των τροφίµων σηµαίνει την αποµάκρυνση νερού από το τρόφιµο. Οι παράγοντες οι οποίοι ελέγχουν την διεργασία της ξηράνσεως-αφυδατώσεως των τροφίµων είναι: 1. Η µετάδοση θερµότητος για να προσφερθεί η αναγκαία ενέργεια για να εξατµισθεί το νερό.. Η αποµάκρυνση του νερού ή υδρατµού (µεταφορά µάζης) από το τρόφιµο. Ο όρος ξήρανση (drying) σηµαίνει τη φυσική διεργασία κατά την οποία το τρόφιµο ξηραίνεται µε την επίδραση φυσικών αιτίων, όπως ο ήλιος και ο ξηρός αέρας. Με τον όρο αφυδάτωση (dhydrtion) εννοούµε την τεχνητή ξήρανση δηλαδή η ξήρανση η οποία επιτυγχάνεται µε τεχνητή θερµότητα, εφαρµόζοντας διάφορες µεθόδους, όπως θα περιγραφεί στην συνέχεια. Όµως, πιο συνηθισµένο είναι να χρησιµοποιούνται και οι δύο όροι σε όλες τις περιπτώσεις. Σκοπός: Αρχικός σκοπός της ξηράνσεως των τροφίµων ήταν η συντήρηση.! Έλεγχος χηµικών και βιολογικών δυνάµεων οι οποίες δρουν στα τρόφιµα Οι χηµικές δυνάµεις: συσκευασία και µερικά πρόσθετα Οι βιολογικές δυνάµεις: ελάττωση της περιεκτικότητας του ελευθέρου νερού (µείωση της ενεργότητος ύδατος, αύξηση της ωσµωτικής πιέσεως, έλεγχος της µικροβιακής δράσεως) και θέρµανση Άλλοι Σκοποί:! ελάττωση του βάρους και του όγκου! µείωση του κόστους µεταφοράς, διανοµής και αποθηκεύσεως! εύκολη χρήση από τον καταναλωτή! διατήρηση της γεύσεως - οσµής και θρεπτικής αξίας του τροφίµου! ταχεία επανυδάτωση! καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Παραδείγµατα εµπορικώς σπουδαίων αφυδατωµένων τροφίµων είναι: ζάχαρη, καφές, γάλα, πατάτες, αλεύρι & µίγµατα αρτοποιίας, φασόλια, όσπρια, ξηροί καρποί, δηµητριακά πρωινού, τσάι και µπαχαρικά.. Η Θεωρία της Αφυδατώσεως Η αφυδάτωση περιλαµβάνει ταυτόχρονη µετάδοση θερµότητος και µεταφορά µάζης Μεταφορά Μάζης Κατά την αφυδάτωση, το νερό εξατµίζεται από την επιφάνεια. Η µεταφορά των υδρατµών από την υγρή επιφάνεια σε ένα ρεύµα κινουµένου αέρα είναι ανάλογη µε την µετάδοση θερµότητος µε µεταφορά. Εποµένως πρέπει να χρησιµοποιείται ένας συντελεστής µεταφοράς µάζης. Η ροή µάζης είναι ανάλογη µε την κινούσα δύναµη, η οποία είναι η διαφορά της τάσεως των υδρατµών στην επιφάνεια και της τάσεως των υδρατµών του αέρα, ο οποίος περιβάλλει την επιφάνεια. Συγχρόνως µε την αποµάκρυνση νερού από την επιφάνεια, νερό διαχέεται από το εσωτερικό του στερεού προς την επιφάνεια. Τούτο αποτελεί τη γενική µορφή διαχύσεως, η οποία είναι ανάλογη µε την µετάδοση θερµότητος µε αγωγή. Οι διαφορικές εξισώσεις της αγωγής µπορούν επίσης να εφαρµοσθούν στη διάχυση, τοποθετώντας στη θέση της θερµικής αγωγιµότητος την µαζική διαχυτικότητα ή διαχυτικότητα µάζης.

2 Για παράδειγµα, στην περίπτωση µίας αορίστου πλάκας (ορθογωνίου) η αδιάστατη µεταβολή της υγρασίας µε το χρόνο δίδεται από την εξίσωση: Y X X Xo X n n n ( 1) ( + 05) π 0, ( n 05, ) Dt π ( n + ) L + xp 05, co L πy όπου Xπεριεκτικότητα υγρασίας σε κάθε χρονική στιγµή, επί ξηρής βάσεως (kg νερού/kg ξηρών στερεών), X o αρχική περιεκτικότητα υγρασίας, X περιεκτικότητα υγρασίας ισορροπίας, tχρόνος,, yπεριγράφει οποιοδήποτε σηµείο, L1/ του πάχους,, m, και Dη διαχυτικότητα µάζης, m²/. Ξήρανση µε τη Χρήση Θερµού Αέρα Μεταφορά Μάζης από Επιφάνειες σε Ρέοντα Αέρα Όταν αέρας ρέει επί µίας υγρής επιφανείας, τότε µεταφέρεται νερό από την επιφάνεια στον αέρα. Εφ' όσον οι εξισώσεις του ρυθµού (ή ταχύτητος) µεταφοράς µάζης είναι όµοιες µε αυτές για τη µετάδοση θερµότητος, κατ' αναλογίαν, η κινούσα δύναµη για τη µεταφορά µάζης είναι η διαφορά συγκεντρώσεως και η σταθερή "αναλογία µεταξύ ροής µάζης και κινούσης δυνάµεως είναι ο συντελεστής µεταφοράς µάζης. dw k M A dt ( ) g w w w όπου w µάζα των υδρατµών, η οποία µεταφέρεται από την επιφάνεια στον αέρα, Α επιφάνεια, M w µοριακό βάρος του νερού, w ενεργότητα ύδατος στην επιφάνεια και w ενεργότητα ύδατος στον αέρα. Με τον τρόπο αυτό ο συντελεστής µεταφοράς µάζης, kg, έχει διαστάσεις kg mol/m², µία έκφραση ευρέως χρησιµοποιουµένη στην βιβλιογραφία. Εναλλακτικώς, η παραπάνω εξίσωση γράφεται: dw k A P P k A H H dt ( ) ( ) g g όπου P και P οι τάσεις ατµών στην επιφάνεια και στον αέρα, H και H η υγρασία της επιφάνειας και του αέρα (kg νερού/kg ξηρού αέρα) και ο kg έχει διαστάσεις kg/m². Ιδιότητες του Ξηρού Αέρα Σύνθεση: Εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή και το υψόµετρο. Κατά µέσο όρο περιέχει: άζωτο 78.08% (κατ όγκον), οξυγόνο 0.95% και αργόν 0.93%. Ειδικός όγκος: Υπολογίζεται µε τη βοήθεια της καταστατικής εξισώσεως των αερίων. Για n1 έχουµε: RT V ' p όπου R 87.05m 3 P/kg.K, p η µερική πίεση του ξηρού αέρα σε kp και ξηρού αέρα σε m 3 /kg ' V ο ειδικός όγκος του Ειδική θερµότητα του ξηρού αέρα: εξαρτάται από τη θερµοκρασία και για την περιοχή από -40 έως 60 C, οι τιµές ποικίλουν από µέχρι 1.0 kj/kg.k. Εκτός της περιοχής αυτής πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατάλληλοι πίνακες. Για τους περισσοτέρους υπολογισµούς χρησιµοποιείται µια µέση τιµή 1,005 kj/kg.k. Ενθαλπία του ξηρού αέρα: Εξαρτάται από την πίεση και τη θερµοκρασία. Αν χρησιµοποιηθεί η ατµοσφαιρική πίεση ως βάση αναφοράς, τότε η ειδική ενθαλπία υπολογίζεται από τη σχέση: H 1, 005 ( T T ) o όπου T η τελική θερµοκρασία και To η θερµοκρασία αναφοράς. Θερµοκρασία ξηρού βολβού: Η θερµοκρασία του αέρα, η οποία µετράται µε τη χρήση θερµοµέτρου ξηρού αισθητηρίου, T db. Ιδιότητες των Υδρατµών

3 Ειδικός όγκος: κάτω των 66 C, υπολογίζεται εύκολα από την εξίσωση των αερίων. ' RwT V w p w όπου R w m 3 P/kg.K, p w η µερική τάση ατµών του νερού και υδρατµών σε m 3 /kg. ' Vw ο ειδικός όγκος των Ειδική θερµότητα υδρατµών: από -71 έως 14 C, η τιµής της µπορεί να ληφθεί ως 1.88 kj/kg.k. Ενθαλπία υδρατµών: Μπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση: H w 501,4 + 1, 88 ( T T ) o όπου T η τελική θερµοκρασία και To η θερµοκρασία αναφοράς και ειδική θερµότητα υδρατµών 1,88 kj/kg.k. Ιδιότητες Μιγµάτων Αέρα-Υδρατµών Οι υδρατµοί συµπεριφέρονται ως ένα άλλο αέριο και έτσι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εξίσωση των αερίων για ολικές πιέσεις µέχρι 3 ατµόσφαιρες. Έτσι,, p totl p + p w Σηµείο δρόσου: Η θερµοκρασία κατά την οποία συµβαίνει η συµπύκνωση υδρατµών σε ένα µίγµα αέρα-υδρατµών. Υγρασία Απόλυτη: η ποσότητα νερού ανά kg ξηρού αέρα. Σχετική υγρασία: η ποσότητα του νερού στον αέρα προς τη συνολική ποσότητα νερούτην οποία µπορεί να κρατήσει (κορεσµός) στην ίδια θερµοκρασία. xw pw φ 100 ή φ 100 x p w w x το γραµµοµοριακό κλάσµα του νερού στον αέρα και στην κατάσταση κορεσµού και p οι µερικές πιέσεις. Ειδική θερµότητα: Είναι τα kj θερµότητος που απαιτούνται για την αύξηση της θερµοκρασίας του νερού και του αέρα κατά 1 C. Είναι: C αέρα kj/kg ξηρού αέρα.k C υδρατµών 1.88 kj/kg νερού.k C µίγµατος W (kj/kg υγρού αέρα.k) όπου W η ποσότητα των υδρατµών ανά kg ξηρού αέρα. Spcific volum: Είναι ο όγκος 1 kg ξηρού αέρα συν των υδρατµών στον αέρα αυτό (m 3 /kg). Μπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση: V ' m 1 9 W 18 ( 0,08T,4) + Θερµοκρασία υγρού βολβού, T wb : Είναι η θερµοκρασία, η οποία µετράται µε θερµόµετρο υγρού αισθητηρίου, το οποίο επιτρέπει την ψύξη λόγω εξατµίσεως του νερού. Αδιαβατικός κορεσµός του αέρα: Στην κατάσταση αυτή χρησιµοποιείται θερµότητα από τον αέρα για την εξάτµιση νερού από το τρόφιµο. Ουσιαστικά χρησιµοποιούµε θερµό αέρα για την προσφορά της ενέργειας που απαιτείται για την εξάτµιση του νερού του τροφίµου. Η εξίσωση του αδιαβατικού κορεσµού είναι: 1 f ( W W1 ) ( 1, ,88W ) T H + T 1

4 όπου T 1 η θερµοκρασία του εισερχοµένου αέρα, T η θερµοκρασία του εξερχόµενου αέρα, H f η λανθάνουσα θερµότητα εξατµίσεως στην επιφάνεια του τροφίµου (θερµοκρασία υγρού βολβού), W 1 η αρχική υγρασία και W η τελική υγρασία του αέρα. Ψυχροµετρία Ψυχροµετρία είναι η µελέτη των συσχετίσεων της θερµοκρασίας και της υγρασίας του αέρα. Οι ιδιότητες αυτές πιο συχνά και για ευκολία αναπαρίστανται στον ψυχροµετρικό χάρτη. Χρήση του Ψυχροµετρικού Χάρτη Πρόβληµα: Με τη χρήση ψυχροµετρικού χάρτη να υπολογισθούν: (1) Η απόλυτος υγρασία αέρα σχετικής υγρασίας 40% και θερµοκρασίας ξηρού βολβού 50 C. () Η θερµοκρασία υγρού βολβού υπό τις συνθήκες αυτές. (3) Η σχετική υγρασία του αέρα ο οποίος έχει θερµοκρασία υγρού βολβού 40 C και ξηρού βολβού 65 C. (4) Το σηµείο δρόσου του αέρα ο οποίος ψύχεται αδιαβατικά από µία θερµοκρασία ξηρού βολβού 65 C και σχετική υγρασία 40%. (5) Η µεταβολή της σχετικής υγρασίας του αέρα µε θερµοκρασία υγρού βολβού 40 C, θερµανθέντα από θερµοκρασία ξηρού βολβού 50 C σε µία θερµοκρασία 90 C. (6) Η µεταβολή της σχετικής υγρασίας αέρα µε θερµοκρασία υγρού βολβού 35 C, ψυχθέντα αδιαβατικά από µία θερµοκρασία ξηρού βολβού 75 C στους 45 C. Λύση: Χρησιµοποιείται ο ψυχροµετρικός χάρτης του σχήµατος. (1) Aνευρίσκεται το σηµείο τοµής της ευθείας των 50 C και της γραµµής, η οποία αντιστοιχεί σε RH 40%. Η απόλυτος υγρασία λαµβάνεται αν φέρουµε οριζόντιο από το σηµείο τοµής προς τα δεξιά και ληφθεί η ανάγνωση στον αντίστοιχο άξονα. Οπότε απόλυτος υγρασία0,03 kg νερού/kg ξηρού αέρα. () Από το ανωτέρω σηµείο τοµής γίνεται προέκταση προς τα αριστερά και παραλλήλως προς τις γραµµές της θερµοκρασίας υγρού βολβού και διαβάζεται η θερµοκρασία. Οπότε T wb 34 C. (3) Βρίσκεται το σηµείο τοµής των γραµµών των 40 C και 65 C και ακολουθούνται οι γραµµές της σχετικής υγρασίας. Οπότε RH3%. (4) Βρίσκεται το σηµείο τοµής των γραµµών 65 C και 40% RH και ακολουθείται η γραµµή της θερµοκρασίας υγρού βολβού µέχρις ότου φθάσει RH 100%. Οπότε σηµείο δρόσου48 C. (5) Βρίσκεται το σηµείο τοµής της θερµοκρασίας υγρού βολβού 40 C και ξηρού βολβού 50 C και ακολουθείται η οριζόντια γραµµή µέχρι το σηµείο τοµής µε τη θερµοκρασία ξηρού βολβού 90 C.

5 ιαβάζοντας την γραµµή της RH σε κάθε σηµείο τοµής λαµβάνονται οι µεταβολές οι οποίες λαµβάνουν χώρα κατά την θέρµανση του αέρα. Ήτοι, µεταβολή της RH από 54% 9,5%. (6) Βρίσκεται το σηµείο τοµής της θερµοκρασίας υγρού βολβού 35 C και ξηρού βολβού 75 C και ακολουθείται η γραµµή του υγρού βολβού προς τα αριστερά µέχρι το σηµείο τοµής µε τη θερµοκρασία ξηρού βολβού 45 C. ιαβάζοντας την γραµµή της RH σε κάθε σηµείο τοµής λαµβάνονται οι µεταβολές οι οποίες λαµβάνουν χώρα κατά την ψύξη του αέρα. Ήτοι µεταβολή της RH από 7% 5%. Πρόβληµα: Σε ένα καπνιστήριο ο αέρας έχει θερµοκρασία ξηρού βολβού 75 C και υγρού βολβού 50 C. Να προσδιορισθούν (1) η υγρασία, () το σηµείο δρόσου και (3) η %RH. Λύση: Χρησιµοποιείται ο ψυχροµετρικός χάρτης του σχήµατος. (1) Βρίσκεται το σηµείο τοµής της θερµοκρασίας ξηρού βολβού 75 C και αυτής του υγρού βολβού 50 C. Προχωρώντας προς τα δεξιά βρίσκουµε, H0,073 kg νερού/kg ξηρού αέρα. () Από το ανωτέρω σηµείο τοµής φέρεται οριζόντιος προς τα αριστερά µέχρι τη γραµµή 100% RH, οπότε T dp 47 C. (3) Βρίσκεται το σηµείο τοµής των θερµοκρασιών 75 C και 50 C και ακολουθείται η γραµµή της RH, οπότε RH30%. Μηχανισµός Αφυδατώσεως Όταν επάνω από ένα υγρό τρόφιµο ρέει θερµός αέρας, µεταδίδεται θερµότητα στην επιφάνεια, και η λανθάνουσα θερµότητα εξατµίσεως προκαλεί εξάτµιση του νερού. Οι υδρατµοί διαχέονται µέσω ενός οριακού φιλµ αέρα και αποµακρύνονται µε τον αέρα (βλ. παρακάτω σχήµα). Κίνηση της υγρασίας κατά την αφυδάτωση. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µίας περιοχής χαµηλοτέρας τάσεως ατµών στην επιφάνεια του τροφίµου και έτσι, δηµιουργείται µία κλιµάκωση τάσεως ατµών από το υγρό εσωτερικό του τροφίµου προς τον ξηρό αέρα. Η κλιµάκωση (διαφορά) της τάσεως ατµών αποτελεί την κινούσα δύναµη για την αποµάκρυνση του νερού του τροφίµου. Το νερό κινείται προς την επιφάνεια µε τους ακολούθους µηχανισµούς: 1. Κίνηση υγρού µε τριχοειδείς δυνάµεις.. ιάχυση υγρών, λόγω διαφοράς συγκεντρώσεως στις διάφορες περιοχές του τροφίµου. 3. ιάχυση υγρών, τα οποία είναι προσροφηµένα σε στιβάδες στις επιφάνειες των συστατικών του τροφίµου. 4. ιάχυση υδρατµών στους χώρους αέρα εντός του τροφίµου λόγω διαφορών στις τάσεις ατµών. Τα τρόφιµα χαρακτηρίζονται ως υγροσκοπικά (hygrocopic) και µη υγροσκοπικά (non-hygrocopic). Υγροσκοπικά τρόφιµα χαρακτηρίζονται εκείνα στα οποία η µερική πίεση των υδρατµών ποικίλει µε την περιεκτικότητα υγρασίας. Τα µη υγροσκοπικά τρόφιµα έχουν σταθερή πίεση (τάση) ατµών σε διαφορετικές περιεκτικότητες υγρασίας. Καµπύλη Αφυδατώσεως

6 Α-Β: περίοδος τακτοποιήσεως (ttling down priod), θέρµανση επιφάνειας στη θερµοκρασία του υγρού βολβού. Β-C: περίοδος σταθερής ταχύτητος (contnt-rt priod), ο ρυθµός µεταδόσεως θερµότητος προς το στερεό και ο ρυθµός µεταφοράς µάζης προς τον αέρα βρίσκονται σε ισορροπία. Η θερµοκρασία της επιφανείας του υγρού στερεού παραµένει σταθερή και αντιστοιχεί στη θερµοκρασία του υγρού βολβού. Παράγοντες: θερµοκρασία, υγρασία, ταχύτητα αέρα, διαστάσεις του τροφίµου. C-D: περίοδος πτώσεως της ταχύτητος (flling rt priod). Κάτω από µία ορισµένη περιεκτικότητα υγρασίας, γνωστής ως κρίσιµη περιεκτικότητα υγρασίας (criticl moitur contnt), η ταχύτητα αφυδατώσεως αρχίζει να µειώνεται. Μη υγροσκοπικά τρόφιµα: µία περίοδος πτώσεως της ταχύτητος Υγροσκοπικά τρόφιµα : δύο περίοδοι πτώσεως της ταχύτητος Περίοδος σταθερής ταχύτητος: Τρία είναι τα χαρακτηριστικά του αέρα τα οποία είναι αναγκαία για την επιτυχή αφυδάτωση κατά την περίοδο σταθερής ταχύτητος: µετρίως υψηλή θερµοκρασία ξηρού βολβού, χαµηλή σχετική υγρασία και υψηλή ταχύτητα αέρα. Το οριακό φιλµ αέρα το οποίο περιβάλλει το τρόφιµο δρα ως φράγµα τόσο για τη µετάδοση θερµότητος όσο και για τη µεταφορά µάζης. Το πάχος του φιλµ καθορίζεται κυρίως από την ταχύτητα του αέρα. Περίοδος πτώσεως της ταχύτητος: Η περίοδος αυτή επηρεάζεται κυρίως από παράγοντες, οι οποίοι ελέγχουν την κίνηση του νερού εντός του στερεού, ενώ οι εξωτερικοί παράγοντες καθίστανται λιγότερο σπουδαίοι. Τα µη υγροσκοπικά

7 τρόφιµα παρουσιάζουν µία περίοδο πτώσεως της ταχύτητος, ενώ τα υγροσκοπικά δύο περιόδους πτώσεως της ταχύτητος. Από τους επικρατέστερους µηχανισµούς µετακινήσεως της υγρασίας εντός των στερεών κατά την αφυδάτωση οι οποίοι έχουν προταθεί και δέχθηκε την ευρύτερη αποδοχή είναι η διάχυση ως αποτέλεσµα των διαφορών (κλιµάκωση) συγκεντρώσεως. Παράδειγµα: Ορθογώνιο X X 8 π xp Dt Xo X π L Μεγάλοι Χρόνοι: X X X X o 8 π xp Dt π L ισχύει για (X-X)/(Xo-X)<0, π xp 9Dt L Υπολογισµός του Χρόνου Αφυδατώσεως Αφυδάτωση µε Θερµό Αέρα Οι ταχύτητες (ρυθµοί) αφυδατώσεως µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό του χρόνου αφυδατώσεως Καθίσταται δυνατός ο σχεδιασµός του εξοπλισµού και των διεργασιών. Εξισώσεις: dw q dt h fg q k A H H h ( ) g i fg q ha( T T ) dw kga Hi dt ( H) όπου dw/dtο ρυθµός της µεταφεροµένης µάζης νερού, H i η υγρασία στη µεσεπιφάνεια όπου εξατµίζεται το νερό, Hη υγρασία του αέρα ξηράνσεως, h fg η ενθαλπία εξατµίσεως στη θερµοκρασία της µεσεπιφανείας, kg συντελεστής µεταφοράς µάζης και h ο επιφανειακός συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος. Κατά την περίοδο της σταθεράς ταχύτητος, ο χρόνος αφυδατώσεως µπορεί να υπολογισθεί από: t C ( ) ρ h ( T T ) X X h L o c fg c όπου t C χρόνος αφυδατώσεως,, Χ ο αρχική περιεκτικότητα υγρασίας, kg H O/kg ξ.σ., X c κρίσιµος περιεκτικότητα υγρασίας, kg H O/kg ξ.σ., ρ πυκνότητα των ξηρών στερεών kg ξ.σ./m 3, Lπάχος του στρώµατος του τροφίµου, m (αν η αφυδάτωση γίνεται και από τις δύο πλευρές τότε L1/ του πάχους), h fg η λανθάνουσα θερµότητα εξατµίσεως στη θερµοκρασία της επιφανείας J/kg, h c συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος, W/m² C, T θερµοκρασία ξηρού βολβού του αέρα, C και T θερµοκρασία της επιφανείας, C (κατά την περίοδο σταθερής ταχύτητος T T wb ). Κατά την περίοδο πτώσεως της ταχύτητος η µορφή της εξισώσεως για το χρόνο αφυδατώσεως εξαρτάται από το µηχανισµό κινήσεως της υγρασίας. Έτσι, για υλικά στα οποία η κίνηση της υγρασίας ελέγχεται από την τριχοειδή ροή, ο χρόνος αφυδατώσεως είναι:

8 t F ( ) ρ h ( T T ) Xc X hfgl Xc X ln X X c Για υλικά στα οποία η κίνηση της υγρασίας ελέγχεται από τη διάχυση, ο χρόνος αφυδατώσεως είναι: t F 4L Xc X ln Dπ X X Επίσης, ισχύει: t 4L X ln X 8 ln π c F Dπ X X η οποία, όπως έχει αναφερθεί, ισχύει για (X-X )/(X c -X )<0,6. Ο συνολικός χρόνος αφυδατώσεως θα είναι: t t t ολ C + Ήτοι: ( X o X ) ρ tολ h ( T T ) c h m fg L + ( X c X ) ρ h fg L X ( ) c X ln hc T T X X m όπου X µέση περιεκτικότητα υγρασίας µετά χρόνο t ολ, και (T -T ) m η µέση λογαριθµική διαφορά θερµοκρασίας, δηλ. ( T T ) m ln [( T1 T ) ( T T )] [( T T )/( T T )] 1 όπου T 1 θερµοκρασία του εισερχοµένου αέρα, T θερµοκρασία του εξερχοµένου αέρα και T θερµοκρασία στερεών. Πρόβληµα: Ποσότητα 00 kg ενός τροφίµου καταλαµβάνει επιφάνεια 5 m² και αφυδατώνεται σε ξηραντήρα αέρα, από µία αρχική περιεκτικότητα υγρασίας 78% στο 50% µε σταθερή ταχύτητα αφυδατώσεως. Ο αέρας ρέει παραλλήλως προς την επιφάνεια µε ταχύτητα 1,5 m/, έχει θερµοκρασία ξηρού βολβού 110 C και υγρού 48,5 C. Να υπολογισθεί ο χρόνος αφυδατώσεως. Θεωρώντας την υγρασία των 50% ως την κρίσιµο περιεκτικότητα υγρασίας και την περιεκτικότητα υγρασίας ισορροπίας 14%, να υπολογισθεί ο συνολικός χρόνος αφυδατώσεως ώστε το προϊόν να αποκτήσει περιεκτικότητα υγρασίας 16%. Η αφυδάτωση λαµβάνει χώρα σε ατµοσφαιρική πίεση 101,35 kp. Λύση: Από την εξίσωση Είναι δε: 0,8 h c 14,305G υπολογίζεται ο συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος. G PM V , 5 1, 415kg/ m RT οπότε: h c 14,305 (1,415) 0,8 18,88 W/m² K Από ψυχροµετρικό χάρτη για T db 110 C και T wb 48,5 C βρίσκεται ότι η περιεκτικότητα υγρασίας είναι Η 0,0485 kg/kg, ενώ η περιεκτικότητα υγρασίας κορεσµού είναι H 0,079 kg/kg. Από τα δεδοµένα του προβλήµατος έχουµε: X o 3,545 kg H O/kg ξ.σ. X c 1,0 kg H O/kg ξ.σ. X 0,163 kg H O/kg ξ.σ. X 0,190 kg H O/kg ξ.σ. Από τον αριθµό Lwi, δεχόµενοι C 1 kj/kg C, βρίσκεται: k t g h 1888, W/ m C , kg/ m C 1000J/ kg C H συνολική µάζα των ξηρών στερεών είναι: W 00 x 0, 44 kg Ο χρόνος αφυδατώσεως υπό σταθερά ταχύτητα είναι: C W X k A H ( o Xc) ( H ) g F (,, ) kg/ kg ( ) 44kg , 55, 16h , kg/ m 5m 0, 079 0, 0485 kg/ kg Ο χρόνος αφυδατώσεως κατά την πτώση της ταχύτητος είναι:

9 t F ( X X ) Wh Ah( T T ) c fg 10397, 4, 89h Xc X ln X X ( ) kg kg kg J kg 6 1 0, 163 / 44, / 5m 1888, J/ m C , C Ο συνολικός χρόνος αφυδατώσεως είναι: t ολ t C + t F,16 h +,89 h 5,05 h ( ) Παράγοντες αφυδατώσεως: Επιφάνεια Θερµοκρασία Πίεση Αέρας (Ως Μέσο Θερµάνσεως) Το Τρόφιµο "Περίπτωση σκληρύνσεως" ή "πέτσιασµα" (c hrdning) Αφυδάτωση µε Θερµαινόµενες Επιφάνειες Η θερµότητα άγεται από µια θερµή επιφάνεια µέσω µιας λεπτής στιβάδος τροφίµου και η υγρασία εξατµίζεται από την επιφάνεια. Η κύρια αντίσταση στη µετάδοση θερµότητος είναι η θερµική αγωγιµότητα του τροφίµου. Απαραίτητη είναι η γνώση των ρεολογικών ιδιοτήτων του τροφίµου, οι οποίες επιτρέπουν τον προσδιορισµό του πάχους της στιβάδος και τον τρόπο εφαρµογής της στη θερµαινοµένη επιφάνεια. Οι ξηραντήρες αυτοί παρουσιάζουν δύο κύρια πλεονεκτήµατα έναντι της ξηράνσεως στον αέρα: 1. εν υπάρχει ανάγκη θερµάνσεως µεγάλων όγκων αέρα πριν από την έναρξη της αφυδατώσεως και έτσι η θερµική απόδοση είναι µεγάλη. Η αφυδάτωση µπορεί να γίνει απουσία οξυγόνου για να προστατευθούν τα ευκόλως οξειδούµενα συστατικά των τροφίµων Ο προσδιορισµός του χρόνου αφυδατώσεως µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια της εξισώσεως: ( ) q UoA Tw T dw o και dt t ( X X ) M U A( T T ) o h w fg όπου dw/dt ρυθµός µεταβολής βάρους, X o, Xαρχική και τελική περιεκτικότητα υγρασίας, M µάζα ξηρών στερεών, A επιφάνεια, U o συνολικός συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος, h fg λανθάνουσα θερµότητα εξατµίσεως, T w θερµοκρασία θερµαινούσης επιφανείας, T θερµοκρασία αφυδατουµένης επιφανείας. Πρόβληµα: Ένας ξηραντήρας τυµπάνου διαµέτρου 0,8 m και µήκους 1 m λειτουργεί στους 140 C και φέρει λεπίδα, η οποία αποµακρύνει το προϊόν µετά 3/4 της περιστροφής. Πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την αφυδάτωση αιωρήµατος τροφίµου περιεκτικότητος υγρασίας 78% σε µία τελική 18%. Το προϊόν προθερµαίνεται στους 100 C, εφαρµόζεται σε πάχος 0,4 mm και παρουσιάζει κρίσιµο περιεκτικότητα υγρασίας 15%. Ακόµη έχει πυκνότητα 1018 kg/m 3 και ο συνολικός συντελεστής µεταδόσεως θερµότητος είναι 1180 W/m² K. Να υπολογισθεί η ταχύτητα περιστροφής του τυµπάνου. Λύση: Η επιφάνεια του τυµπάνου είναι: A πdl 3,14 x 0,8 x 1,51 m² Εποµένως, η µάζα του τροφίµου επί του τυµπάνου είναι: m,51 x (3/4) x 0,0004 x ,767 kg Η µάζα των στερεών θα είναι:0,767 kg x 0, 0,16874 kg Μετά την αφυδάτωση θα είναι:(100/8) x 0, ,06 kg Η απώλεια µάζης είναι 0,767-0,060,561 kg. Από την εξίσωση µεταδόσεως θερµότητος λαµβάνεται: q 1180 x,51 x ( ) 118,6 kw Η λανθάνουσα θερµότητα εξατµίσεως του νερού στους 100 C είναι,57 MJ/kg, οπότε η ταχύτητα αφυδατώσεως είναι:

10 q h fg 118, 6kJ / 0, 055kg/ 57kJ / kg Ο απαιτούµενος χρόνος παραµονής θα είναι: 0561, kg t 10, 7 0, 055kg/ Εφ' όσον χρησιµοποιούνται τα 3/4 του τυµπάνου, µία περιστροφή θα γίνεται σε (100/75)x10,714,3. Εποµένως η ταχύτητα περιστροφής θα είναι 60:14,34, rpm. Εξοπλισµός Ηλιακοί Ξηραντήρες Γενικώς, οι ηλιακοί ξηραντήρες µπορούν να ταξινοµηθούν σε: 1. Άµεσοι ξηραντήρες φυσικής κυκλοφορίας (συλλέκτης + θάλαµος ξηράνσεως).. Άµεσοι ξηραντήρες µε ξεχωριστό συλλέκτη. 3. Έµµεσοι ξηραντήρες εξηναγκασµένης κυκλοφορίας (χωριστός συλλέκτης + θάλαµος ξηράνσεως). Ξηραντήρες Θερµού Αέρα Κάµινοι Ξηράνσεως Ξηραντήρες Βαθέως Στρώµατος ή οχείου Ξηραντήρες Θαλάµου ή Ξηραντήρες µε ίσκους

11 Ξηραντήρες Σήραγγας Ξηραντήρες Μεταφορικής Ταινίας

12 Ξηραντήρες Ρευστοποιηµένου Στρώµατος Καλυκοειδής ξηραντήρας ρευστοποιηµένου στρώµατος Πνευµατικοί ή Στιγµιαίοι Ξηραντήρες

13 Ξηραντήρες Σκάφης ή Ξηραντήρες Μεταφορικής Ταινίας Σχήµατος Σκάφης Περιστροφικοί Ξηραντήρες Ξήρανση σε Στρώµα Αφρού Ξηραντήρες Ψεκασµού Το προϊόν εισάγεται σε ένα θάλαµο ξηράνσεως µε τη µορφή λεπτής οµίχλης ή ψεκασµού (µικρών σταγονιδίων) όπου έρχεται σε επαφή µε το θερµό αέρα. Το µικρό µέγεθος των σταγονιδίων επιτρέπει πολύ ταχεία αφυδάτωση και ο χρόνος παραµονής στον ξηραντήρα είναι της τάξεως µερικών δευτερολέπτων. Το αφυδατωµένο προϊόν µε µορφή σκόνης συλλέγεται στη βάση του ξηραντήρα και αποµακρύνεται µε µία βίδα µεταφοράς ή ένα πνευµατικό σύστηµα (διαχωρισµός από τον αέρα µε τη βοήθεια ενός κυκλώνα). Η σκόνη εξάγεται και ψύχεται συνεχώς.

14 Οι βασικοί λόγοι για την µεγάλη αποδοχή των ξηραντήρων αυτών είναι: (1) Είναι δυνατές υψηλές θερµοκρασίες εισόδου, () Συχνά εξαλείφονται ένα ή περισσότερα στάδια επεξεργασίας, και (3) Για µερικά προϊόντα το επιθυµητό µέγεθος, σχήµα, πυκνότητα ή άλλη ιδιότητα δεν µπορούν να επιτευχθούν µε άλλο τρόπο. Ξηραντήρες Θερµαινοµένης Επιφανείας Ξηραντήρες Τυµπάνου (α) µόνο τύµπανο, (β) διπλό τύµπανο, (γ) δίδυµο τύµπανο

15 Ξηραντήρες Κενού Κόστος: Το σχετικό κόστος των διαφόρων µεθόδων αφυδατώσεως έχει αναφερθεί ότι είναι: ρεύµα αέρα 198, ρευστοποιηµένου στρώµατος 315, τυµπάνου 37, κενού συνεχής 1840, κατάψυξη-εξάχνωση 358. Η σχετική κατανάλωση ενεργείας (σε kilowtt hour ανά kg αποµακρυνοµένου νερού) είναι: περιστροφικός 1.5, πνευµατικός 1.8, ψεκασµού.5, ρευαστοποιηµένου στρώµατος 3.5. Βιβλιογραφία Brbo-Cnov, G.V. (1996). Dhydrtion of Food. Chpmn & Hll, London. Chrm, S.E. (1979). Fundmntl of Food Enginring, nd d. Th AVI Publihing Co, Inc. Wtport, Conncticut. Cook, E.M. nd DuMont, H.D. (1991). Proc Drying Prctic. McGrw-Hill, Inc, Nw York. Fllow, P.J. (1990). Food Procing Tchnology: Principl nd Prctic. Elli Horwood Ltd, London. Krl, M. (1975). Dhydrtion of food. In "Principl of Food Scinc. Prt II. Phyicl Principl of Food Prrvtion", O. Fnnm (d.), Pp Mrcl Dkkr, Inc, Bl. Λάζος, Ε. Σ. (00). Επεξεργασία Τροφίµων ΙΙ. 3 η Έκδοση. Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων. ΤΕΙ Αθηνών. Lnigr,H.A. nd Bvrloo,W.A. (1975). Food Proc Enginring. D.Ridl Publihing Co, Dordrcht. Hollnd. Toldo, R.T. (1991). Fundmntl of Food Proc Enginring. Vn Notrnd Rinhold, Nw York.

16 ρ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Καθηγητής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. Λάζος Φυσικές Ιδιότητες των Τροφίμων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΙΑ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ:Ψύξη-Κλιµατισµός- Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mecanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 3: Ξήρανση (2/2), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Κύριοι τύποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας. Νίκος Χαριτωνίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡΟΣ Α : Βασικές αρχές Ψυχρομετρίας 1. Γενικά 2. Μερικές βασικές Θερμοδυναμικές ιδιότητες του νερού 3. Η σύσταση του Αέρα 4. Ο νόμος των μερικών πιέσεων του Dalton 5. Ο Γενικός Νόμος των αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση

Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση Αφυδάτωση των Τροφίµων µε Κατάψυξη- Εξάχνωση Ορισµός Η αφυδάτωση µε κατάψυξη-εξάχνωση (Freeze ehyraton or Freeze ryng) ή λυοφίλιση (Lyophlzaton) είναι µία διεργασία µε την οποία το νερό µεταφέρεται από

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΙ EIΝΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΠΟΒΑΘΡΟ Είναι το μέτρο της ποσότητας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτµιση. Ο Εξατµιστήρας

Εξάτµιση. Ο Εξατµιστήρας Εξάτµιση Ορισµός Στη βιοµηχανία τροφίµων, η εξάτµιση αναφέρεται στη φυσική διεργασία η οποία συνίσταται στην αποµάκρυνση του νερού ενός υγρού τροφίµου έτσι ώστε να ληφθεί ένα υγρό τρόφιµο µε υψηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μέλη ΔΕΠ: Δ. Μαρίνος Κουρής Ζ. Μαρούλης Γ. Ζιώμας Μ. Κροκίδα Επιστημονικό προσωπικό: Ν. Παναγιώτου Χ. Μπουκουβάλας Π. Μιχαηλίδης Υποψήφιοι Διδάκτορες: Π. Ελένη Κ. Καββαδίας Ι. Κατσαβού

Διαβάστε περισσότερα

Ξήρανση µε Ψεκασµό. Σχήµα 1. Τα κύρια συστατικά µέρη ενός συστήµατος αφυδατώσεως µε ψεκασµό.

Ξήρανση µε Ψεκασµό. Σχήµα 1. Τα κύρια συστατικά µέρη ενός συστήµατος αφυδατώσεως µε ψεκασµό. Ξήρανση µε Ψεκασµό Ορισµοί Η ξήρανση µε ψεκασµό (sry drying) είναι µια µοναδική διεργασία αφυδατώσεως, η οποία περιλαµβάνει σχηµατισµό σωµατιδίων και ξήρανση. Τα χαρακτηριστικά της κόνεως, η οποία προκύπτει,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Χαριτωνίδης, Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ, M.Eng Univ. οf Sheffield, Πρόεδρος Σ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ food logistics, ιευθυντής Cryologic Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (/3), ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: ΑΜ: Εξάµηνο: Ηµεροµηνία: Θέµα 1. Υπογραµµίσατε ή κυκλώσατε ή γράψετε τη λέξη που δίδει ή συµπληρώνει σωστά την πρόταση. (Μονάδες 3). 1. Μια βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η Ψυχρομετρία είναι η επιστήμη, που εξετάζει τη συμπεριφορά του νερού που περιλαμβάνεται στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και τη συμπεριφορά του αέρα, που οφείλεται στο εμπεριεχόμενο σε αυτόν νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙ- ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση

Σχήµα ΞΗ-14. Αδιαβατική λειτουργία ατµοσφαιρικού ξηραντήρα θαλάµου µε και χωρίς ενδιάµεση θέρµανση υψηλότερη θερµοκρασία ξηρού βολβού του εισερχόµενου αέρα κατά την περίοδο σταθερού ρυθµού και µια χαµηλότερη θερµοκρασία κατά την περίοδο ελαττούµενου ρυθµού. Αυτοί ειδικά οι ξηραντήρες χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου»

Μηχανική Τροφίµων. Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων. Η έννοια του «τροφίµου» Μηχανική Τροφίµων Θερµικές Ιδιότητες Τροφίµων Η έννοια του «τροφίµου» Στην µηχανική τροφίµων πολλές φορές χρησιµοποιούµε τον όρο τρόφιµο. Σε αντίθεση όµως µε άλλα επιστηµονικά πεδία της επιστήµης των τροφίµων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η ψύξη είναι σήµερα η πιο διαδοµένη µέθοδος διατήρησης των ευπαθών προϊόντων, όπως είναι τα τρόφιµα. Η επιστήµη της Βιοµηχανικής Ψύξης έχει σήµερα ξεχωριστή θέση και παίζει σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ Με τον όρο ατμοσφαιρική υγρασία περιγράφουμε την ποσότητα των υδρατμών που περιέχονται σε ορισμένο όγκο ατμοσφαιρικού αέρα. Η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Θερμότητας. Βρασμός και συμπύκνωση (boiling and condensation)

Μεταφορά Θερμότητας. Βρασμός και συμπύκνωση (boiling and condensation) ΜΜK 312 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής γής MMK 312 1 Βρασμός και συμπύκνωση (boiing and condenion Όταν η θερμοκρασία ενός υγρού (σε συγκεκριμένη πίεση αυξάνεται μέχρι τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα

Σχήµα ΞΗ-18. Συγκράτηση υλικού (hold-up) σε περιστροφικό ξηραντήρα ξήρανσης και η επαφή µεταξύ του αερίου και των στερεών σωµατιδίων επιτυγχάνεται καθώς τα σωµατίδια ανυψώνονται και πέφτουν διασπειρώµενα µέσα στο αέριο. Η µετάδοση θερµότητας γίνεται κυρίως µε τον µηχανισµό

Διαβάστε περισσότερα

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton):

[ ] = = Συναγωγή Θερμότητας. QW Ahθ θ Ah θ θ. Βασική Προϋπόθεση ύπαρξης της Συναγωγής: Εξίσωση Συναγωγής (Εξίσωση Newton): Συναγωγή Θερμότητας: Συναγωγή Θερμότητας Μέσω Συναγωγής μεταδίδεται η θερμότητα μεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού σώματος και ενός ρευστού το οποίο βρίσκεται σε κίνηση σχετικά με την επιφάνεια και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Γενικής Μετεωρολογίας. Κεφάλαιο 2 ο. Υγρασία του αέρα. Υγροµετρικές Παράµετροι

Ασκήσεις Γενικής Μετεωρολογίας. Κεφάλαιο 2 ο. Υγρασία του αέρα. Υγροµετρικές Παράµετροι Ασκήσεις Γενικής Μετεωρολογίας Κεφάλαιο 2 ο. Υγρασία του αέρα Υγροµετρικές Παράµετροι Άσκηση 2.: Εύρεση απόλυτης υγρασίας όταν είναι γνωστή η σχετική υγρασία. Άσκηση 2.: Εύρεση απόλυτης υγρασίας όταν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ:Ψύξη-Κλιµατισµός- Θέρµανση & Α.Π.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mechanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Ύγρανση-Αφύγρανση

Κεφάλαιο 7: Ύγρανση-Αφύγρανση 133 Κεφάλαιο 7: Ύγρανση-Αφύγρανση Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό διαπραγματεύεται τις διεργασίες που μεταβάλλουν την υγρασία που περιέχεται σε ρεύματα αέρα, ή γενικότερα τους ατμούς πτητικού υγρού που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Tρόφιμα...21 1.2 Βιομηχανία Τροφίμων...24 1.3 Αίτια Αλλοίωσης των Τροφίμων...25 1.3.1 Χαρακτηριστικά μικροοργανισμών...26 1.3.2 Άλλα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων...29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Ξήρανση. 8.1 Εισαγωγή

Κεφάλαιο 8 Ξήρανση. 8.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 8 Ξήρανση 8.1 Εισαγωγή Ο όρος ξήρανση (drying) αναφέρεται κυρίως στην αφαίρεση μικρών σχετικά ποσοτήτων νερού από στερεά ή ημιστερεά υλικά. Η αφαίρεση υγρασίας από αέρια αποδίδεται κυρίως με τους

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ροή Ε. 1η Σειρά Ασκήσεων

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 6ο Εξάμηνο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Ροή Ε. 1η Σειρά Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Ακαδ. Έτος 0- Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος Αθήνα, 0 Μαρτίου 0 Καθηγητής Κ.Βουρνάς Παράδοση,,5: 8// Λέκτωρ Σ. Καβατζά 6,,4: /4/ Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ)

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ, U (W / m 2.Κ) χωρίς θερμομόνωση με θερμομόνωση ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Kcal = 4.186,8 J = 1,163 W*h 1 Kcal είναι η ποσότητα της θερμότητας που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΛΑΣΠΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΛΑΣΠΗ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΣΑΣ ΛΑΣΠΗΣ (ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ) 10 15tn ξηρής µάζας λάσπης ανά 1000 κατοίκους (15 20%DS) ανά έτος ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ρυπαντικό φορτίο Οσµές (µερικές φορές) Παρουσία παθογόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης με χρήση διαφορετικών οργάνων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης με χρήση διαφορετικών οργάνων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης με χρήση διαφορετικών οργάνων. ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Ψυχρόμετρο Assmann (+ αποσταγμένο νερό). Ψηφιακό βαρόμετρο ακριβείας DeltaOhm

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

. ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ . ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1. Σε µια ισόθερµη µεταβολή : α) Το αέριο µεταβάλλεται µε σταθερή θερµότητα β) Η µεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι µηδέν V W = PV ln V γ) Το έργο που παράγεται δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης) Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

Τι Είναι το Ζεµάτισµα;

Τι Είναι το Ζεµάτισµα; Ζεµάτισµα Η θερµική επεξεργασία είναι µια από τις πιο σπουδαίες µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία των τροφίµων, όχι µόνο λόγω των επιθυµητών επιδράσεων επί των τροφίµων (πολλά τρόφιµα καταναλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΜΗΣ - ΡΕΟΛΟΓΙΑ Ρεολογία Επιστήµη που εξετάζει την ροή και την παραµόρφωση των υλικών κάτω από την άσκηση πίεσης. Η µεταφορά των υγρών στην βιοµηχανία τροφίµων συνδέεται άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ» ΕΠΑΛ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ. 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών. 5.2. Βασικές έννοιες

Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ. 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών. 5.2. Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 5: ΙΑΧΥΣΗ Υ ΡΑΤΜΩΝ 5.1. Η υγροπροστασία των κατασκευών Η υγρασία αλλάζει τις ιδιότητες των δοµικών υλικών, περιορίζει τις φυσικές τους αντοχές και καταστρέφει τις συνεκτικές και θερµοµονωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 6ο μάθημα Τεχνολογίες απομάκρυνσης σωματιδιακών ρύπων Μέχρι τώρα Εισαγωγή στην πολυδιάστατη έννοια «Περιβάλλον»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ.

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νίκος Μαραγκός, Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστ: Ψύξη-Κλιµατισµός-Θέρµανση & E.M.Ε. 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ TEI - CHALKIDOS Department of Mechanical Engineering Cooling, Air Condit., Heating and R.E. Lab. 34400 PSACHNA

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 7: Φυγοκέντριση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους

Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους Ευστάθεια αστάθεια στην ατμόσφαιρα Αναστροφή θερμοκρασίας - μελέτη των αναστροφών, τα είδη τους και η ταξινόμηση τους 1 Η αδιαβατική θερμοβαθμίδα dt dz. g c p d ξηρή ατμόσφαιρα Γ d ξηρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 1: Εξάτμιση (1/2), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Σκοπός συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Είδη ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Όλες οι χημικές αντιδράσεις περιλαμβάνουν έκλυση ή απορρόφηση ενέργειας υπό μορφή θερμότητας. Η γνώση του ποσού θερμότητας που συνδέεται με μια χημική αντίδραση έχει και πρακτική και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού

Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού Εισαγωγή Ε. Μπακέας 2011 Χρωµατογραφία: ποικιλία µεθόδων διαχωρισµού µίγµατος ουσιών µε παραπλήσιες χηµικές ιδιότητες Βασίζεται στη διαφορετική κατανοµή των ουσιών µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Προβλήματα μεταφοράς θερμότητας παρουσιάζονται σε κάθε βήμα του μηχανικού της χημικής βιομηχανίας. Ο υπολογισμός των θερμικών απωλειών, η εξοικονόμηση ενέργειας και ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1 ο : Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μια ποσότητα ιδανικού αέριου εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι τετραπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, Οκτώβριος 2013

Καβάλα, Οκτώβριος 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Και Λιπαντικών ΕΜΠ Φυσικού Αερίου Κοιτάσματα Κάθε κοίτασμα φυσικού αερίου περιέχει και βαρύτερους υδρογονάνθρακες σε υγρή μορφή, οι οποίοι κατά την εξόρυξη ξη συλλέγονται για να αποτελέσουν τα λεγόμενα υγρά φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση : 1. Όταν αυξάνουµε τη θερµοκρασία, η απόδοση µιας αµφίδροµης αντίδρασης : Α. αυξάνεται πάντοτε Β. αυξάνεται,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Τεχνικές οδηγίες για τις µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας

Θέµα: Τεχνικές οδηγίες για τις µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ: 140120/24-7-89 του Υπουργείου Εργασίας Θέµα: Τεχνικές οδηγίες για τις µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας Α. Μετρήσεις µε το χειροκίνητο περιστρεφόµενο υγρόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανές εξωτερικής καύσεως διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες : - μηχανές με χρήση ατμού - σε μηχανές με χρήση αερίου.

Οι μηχανές εξωτερικής καύσεως διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες : - μηχανές με χρήση ατμού - σε μηχανές με χρήση αερίου. ΚΥΚΛΟΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΜΟΥ Οι εγκαταστάσεις παραγωγής έργου με ατμό λειτουργούν με μηχανές που ονομάζονται μηχανές εξωτερικής καύσης, δεδομένου ότι το ρευστό φορέας ενέργειας δεν συμμετέχει στην χημική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Α Θερμοδυναμικός Νόμος

Α Θερμοδυναμικός Νόμος Α Θερμοδυναμικός Νόμος Θερμότητα Έχουμε ήδη αναφέρει ότι πρόκειται για έναν τρόπο μεταφορά ενέργειας που βασίζεται στη διαφορά θερμοκρασιών μεταξύ των σωμάτων. Ορίζεται από τη σχέση: Έργο dw F dx F dx

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα